Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014

2 Πεπιεσόμενα 1. Πεπίλητη Ειζαγυγή Η γλώζζα ςτηλού επιπέδος Python Γνυπιμία με ηο Επγαλείο PyEmu Αξιοποίηζη ηος PyEmu ζηο ΤΜΠΤ Σςμπεπάζμαηα... Ошибка! Закладка не определена.0 7.Αναθοπέρ... 81

3 1. Πεπίλητη Σθνπόο ηνπ πνλήκαηνο απηνύ είλαη λα παξνπζηάζεη όζν ην δπλαηόλ πην αλαιπηηθά ε γιώζζα Python, κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ απιή θη εύιεπηε θαη ηαπηνρξόλσο απνδνηηθή ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό. Επηπιένλ, επηρεηξείηαη πξνζέγγηζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ελόο πνιύ ηζρπξνύ εξγαιείνπ, ηνπ εμνκνησηή PyEmu. Τέινο, γίλεηαη απόπεηξα λα αλαπηπρζνύλ ηξόπνη ώζηε λα εθαξκνζηνύλ ηα παξαπάλσ ζε καζήκαηα ηεο ζρνιήο ΤΜΠΤ. 2. Ειζαγυγή Τν Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ[1], έρεη σο έδξα ηελ Κνδάλε θαη αλήθεη ζηελ Πνιπηερληθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Απνλέκεη ηίηινπο ζπνπδώλ κέρξη θαη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη έρεη σο απνζηνιή λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε ζύγρξνλνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τειεπηθνηλσληώλ, όπσο ελδεηθηηθά είλαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ, ην δηαδίθηπν, ε αλάιπζε ζήκαηνο θαη εηθόλαο, ε ηερλνινγία ινγηζκηθνύ θαη νη θηλεηέο θαη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. Επηπιένλ, ζηόρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθόδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο ηειεπηθνηλσληώλ, ζην δεκόζην ηνκέα, θ.α. Όληαο έλα πνιπηερληθό ηκήκα ην ΤΜΠΤ δηαζέηεη πιεζώξα εξγαζηεξίσλ εμνπιηζκέλσλ ηόζν σο πξνο ην πιηθό ηνπο όζν θαη σο πξνο ην ινγηζκηθό. Όζνλ αθνξά ζηα δηαζέζηκα εξγαιεία ινγηζκηθνύ ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηα Matlab, Dev- C++, Opnet, Xilinx θαη ArgoUML. Ωζηόζν, ζα έιεγε θαλείο όηη ζε ζρέζε κε άιια αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηόζν ηνπ εζσηεξηθνύ, όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πζηεξεί. Καηά ηελ γλώκε κνπ, κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο παξαιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ε απνπζία εμνκνησηή γηα ηελ γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ Python[2]. Όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ν PyEmu. 1

4 3. Η γλώζζα ςτηλού επιπέδος Python Η Python είλαη κηα εύθνιε ζηελ εθκάζεζε, ηζρπξή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Έρεη απνδνηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ πςεινύ επηπέδνπ θαη κηα απιή αιιά απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό. Η θνκςή ζύληαμή ηεο θαη νη δπλακηθνί ηύπνη ηεο καδί κε ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δηεξκελεπόκελεο (αληί κεηαγισηηηδόκελεο) γιώζζαο ηελ θαζηζηνύλ ηδαληθή γιώζζα γηα δεκηνπξγία ζελαξίσλ εληνιώλ θαη γηα ηαρεία αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πνιινύο ηνκείο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πιαηθόξκεο. Πην αλαιπηηθά ε Python είλαη έλα παξάδεηγκα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα[3]. Με ηνλ όξν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα λνείηαη έλα ινγηζκηθό γηα ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαβάδεη, λα επεμεξγάδεηαη, λα δηαηεξεί αληίγξαθα θαη λα αμηνπνηεί ηκήκαηα ηνπ θώδηθα ή αθόκα θαη νιόθιεξν ηνλ θώδηθα παξάιιεια κε άιινπο ρξήζηεο. Εμαηηίαο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο, εύθνια ζπκπεξαίλεηαη όηη ε Python έρεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζε πνιιέο πιαηθόξκεο, δεδνκέλνπ όηη όια ηα Python πξνγξάκκαηά είλαη δπλαηό λα δνπιέςνπλ ζε νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο πιαηθόξκεο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ζα είλαη δνκεκέλα ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο γιώζζαο. Η Python κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ινγηζκηθά όπσο Linux, ζηα Windows, ζην FreeBSD, ζε Macintosh, ζην Solaris, ζην OS/2, ζηελ Amiga, ζην AROS, ζην AS/400, ζην BeOS, ζην OS/390, ζην z/os, ζην Palm OS, ζην QNX, ζην VMS, ζην Psion, ζην Acorn RISC OS θ.α.. Πξνεγνπκέλσο, ε Python αλαθέξζεθε σο δηεξκελεπόκελε αληί γηα κεηαγισηηηδόκελε γιώζζα. Έλα πξόγξακκα πνπ γξάθεηαη ζε κηα κεηαγισηηηδόκελε γιώζζα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε C ή C++, κεηαηξέπεηαη από ηελ πεγαία γιώζζα ζε κηα γιώζζα πνπ παξάγεηαη από ηνλ κεηαγισηηηζηή θαη ιέγεηαη αληηθείκελε γιώζζα. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Ο κεηαγισηηηζηήο δέρεηαη σο είζνδν έλα πξόγξακκα ζε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ θαη παξάγεη έλα ηζνδύλακν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο, δειαδή ζε 0 θαη 1. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλδέηε - θνξησηή, επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ αληηθείκελνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο βηβιηνζήθεο, νύησο ώζηε λα παξαρζεί ην εθηειέζηκν πξόγξακκα. Η Python, σζηόζν, δε ρξεηάδεηαη κεηαγιώηηηζε ζε δπαδηθό αξρείν. Αληίζεηα, ν δηεξκελεπηήο δηαβάδεη κία πξνο κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο κεηαηξέπεη ζε κηα ελδηάκεζε κνξθή πνπ νλνκάδεηαη bytecode θαη γηα θάζε κηα εθηειεί ακέζσο κηα ηζνδύλακε αθνινπζία δπαδηθώλ εληνιώλ. Εθ ησλ πξαγκάησλ ε ηδηόηεηα απηή ηεο Python, θάλεη ηε ρξήζε ηεο Python πνιύ πην εύθνιε, δηόηη δελ απαηηνύληαη θαηάιιειεο βηβιηνζήθεο, πξνϋπνζέζεηο ζπζηήκαηνο θιπ.. Απηό, επίζεο, θάλεη ηα πξνγξάκκαηα ζε Python εμαηξεηηθά θνξεηά. 2

5 Η Python ππνζηεξίδεη ηόζν δηαδηθαζηνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό όζν θαη ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό. Σην δηαδηθαζηνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό, ην πξόγξακκα δνκείηαη πάλσ ζε δηαδηθαζίεο ή ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν από επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θνκκάηηα θώδηθα. Σηηο αληηθεηκελνζηξεθείο γιώζζεο, έλα πξνγξάκκαηα πεξηγξάθεη ελέξγεηεο (επεμεξγαζίαο) πνπ εθαξκόδνληαη πάλσ ζε δεδνκέλα, από ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη κε θαηάιιειε κνξθνπνίεζε ηα αληηθείκελα Η Python έρεη έλαλ πνιύ ηζρπξό αιιά πνιύ απιό ηξόπν γηα αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκό, εηδηθά όηαλ ζπγθξίλεηαη κε άιιεο πνιπρξεζηκνπνηνύκελεο γιώζζεο όπσο ε C++ ή ε Java. Δύν έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ γιώζζα Python είλαη απηέο ηηο ελζσκάησζεο θαη ηεο επεθηαζηκόηεηαο. Αλ είλαη απαξαίηεην έλα θξίζηκν θνκκάηη θώδηθα λα ηξέρεη, λα έρεη ηε κέγηζηε απνδνηηθόηεηα ή θνκκάηη ελόο αιγόξηζκνπ πνπ λα κελ είλαη αλνηθηνύ θώδηθα, ηόηε ε γιώζζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίδεη ηκήκαηα θώδηθα ζε C ή C++ θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεί απηό ζην πξόγξακκά Python. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ελζσκάησζε θώδηθα. Η ελζσκάησζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Python θώδηθα ζε C/C++, δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ Ο δηεξκελέαο Python είλαη εύθνιν λα επεθηαζεί κε λέεο ζπλαξηήζεηο θαη ηύπνπο δεδνκέλσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε C ή C + + ή θαη άιιεο γιώζζεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ C. Η Python είλαη, επίζεο, θαηάιιειε σο γιώζζα επέθηαζεο γηα πξνζαξκόζηκεο εθαξκνγέο. Τέινο, ε Python δηαζέηεη πξόηππε βηβιηνζήθε ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηα θαη δηαηίζεηαη γηα όιεο ηηο πιαηθόξκεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θάπνηνπ εμνκνησηή Python. Απηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θαλνληθέο εθθξάζεηο, δεκηνπξγία ηεθκεξίσζεο, δνθηκέο κνλάδσλ, λεκάησζε, βάζεηο δεδνκέλσλ, πεξηεγεηέο ηζηνύ, CGI, , XML, HTML, αξρεία WAV, θξππηνγξάθεζε, γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε (GUI -graphical user interfaces) πξσηνθόιια Δηαδηθηύνπ (HTTP, FTP, SMTP, XML-RPC, POP, IMAP, πξνγξακκαηηζκό ζε CGI), ηερλνινγία ινγηζκηθνύ (unit testing, θαηαγξαθή, δεκηνπξγία πξνθίι, parsing θώδηθα Python), δηαζπλδέζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (θιήζεηο ζπζηήκαηνο, ηα ζπζηήκαηα αξρείσλ, ην πξσηόθνιιν TCP / IP sockets). 4. Γνυπιμία με ηο Επγαλείο PyEmu Δελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηε Python. Η όιν θαη απμαλόκελε ρξήζε ηεο νκνινγνπκέλσο ηζρπξήο απηήο γιώζζαο, όπσο αλαιύζεθε παξαπάλσ, δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο εξγαιείσλ κε ζθνπό ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Τν IDAPython [4], είλαη κέξνο ηνπ 3

6 IDAPro, πνπ ελζσκαηώλεη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python, επηηξέπνληαο ζηα ζελάξηα λα εθηεινύληαη ζην πιαίζην ηνπ IDAPro. Τα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ πξόζβαζε ηόζν ζηα API θαη IDC ηνπ IDA, θαζώο επίζεο ζε όια ηα επηπξόζζεηα. 4.1 Επγαλεία βιβλιοθήκηρ Εθηόο από ηελ IDAPython, αλαπηύρζεθαλ άιια εξγαιεία Python. Απηά πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ παξαθάησ, θαζώο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ PyEmu, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εξγαιείσλ βηβιηνζήθεο θαη είλαη ηα Pydbg[5], Pefile[6], Pydasm [7]. Όηαλ ζε έλα πξόγξακκα ζπκβεί ζθάικα δύζθνιν κπνξνύκε λα ην αληηιεθζνύκε ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ. Έλα εξγαιείν εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, όπσο ν PyDbg, είλαη έλα πξόγξακκα πνπ έρεη σο ζηόρν λα αλαιύζεη άιια πξνγξάκκαηα. Τν θύξην ελδηαθέξνλ όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξόγξακκα εληνπηζκνύ ζθαικάησλ είλαη λα αλαιπζεί ν θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ή λα βξεζεί έλα ζθάικα ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα. Έλα πξόγξακκα απνζθαικάησζεο επηηξέπεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή ή έλαλ εξεπλεηή λα πξνζδηνξίζεη γξήγνξα ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνλ θώδηθα. Με ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ επαλάθηεζεο πνπ νξίδνληαη από ην ρξήζηε ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο PyDbg κπνξεί εύθνια λα επεθηαζεί. Όηαλ εθαξκόδεηαη κηα εζηκνηππηθή επαλάθηεζε, κπνξεί θαλείο λα νξίζεη ιεηηνπξγίεο παξαζθεληαθά κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζθαικάησζεο. Από ηελ PyDbg πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο είλαη δηαζέζηκεο, όπσο λα νξίδνληαη ζεκεία δηαθνπήο, λα επεξεάζεη ή λα δηαβάζεη κλήκε, θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο Μόιηο έλα θνκκάηη θώδηθα εθηειεζηεί κπνξεί θαλείο λα επηζηξέςεη ηνλ έιεγρν ζηελ PyDbg, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε εθηέιεζε. Η Pefile είλαη κηα άιιε βηβιηνζήθε γηα ην δηάβαζκα θαη ηελ επεμεξγαζία εθηειέζηκσλ αξρείσλ Python ηύπνπ PE. Απηή ε βηβιηνζήθε επηηξέπεη ηελ κεηαγιώηηηζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έλα εθηειέζηκν γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγώλ, ηνπ θώδηθα θαη ησλ ηκεκάησλ δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ ζεκείσλ εηζόδνπ. Η Pefile δηεξεπλά ηε δηάηαμε ελόο αξρείνπ PE κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ζρεδόλ θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ αξρείνπ. Οξηζκέλα από ηα θαζήθνληα ηεο Pefile είλαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ζπγγξαθή ηνπ αξρείνπ PE, ε αλάιπζε ησλ ελνηήησλ, ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, ε πξνεηδνπνίεζε γηα ύπνπηα θαη δύζκνξθα θέξδε. Λεηηνπξγεί, επίζεο, θαη σο γελλήηξηα ππνγξαθώλ PEiD. 4

7 Τέινο, ε pydasm, είλαη έλα πξόγξακκα εμνκνίσζεο ηεο βηβιηνζήθεο libdasm ηεο Python. Η Pydasm πξνζπαζεί λα θαηαγξάθεη όιεο ηηο νδεγίεο ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη απζαίξεηα λα ηηο πξνζαξκόζεη ζηνλ PyEmu, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ. Τν εξγαιείν απηό βνεζά ηνλ εμνκνησηή λα είλαη αθόκε πην επέιηθηνο ζε ιεηηνπξγία. 4.2 To επγαλείο PyEmu Ο εμνκνησηήο PyEmu είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο ηεο πιαηθόξκαο, ηεο Κύξηαο Μλήκεο θαη ηνπ ρξήζηε. Αλήθεη ζηελ αξρηηεθηνληθή x86 32-bit emulator. Από κόλνο ηνπ ν PyEmu είλαη έλα πνιύ ηζρπξό εξγαιείν. Μάιηζηα αθόκα θαη πνιύ εληππσζηαθνί θώδηθεο σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε ζπγγξαθή, κε ηε ρξήζε ηνπ PyEmu είλαη δπλαηόλ λα εμνκνησζνύλ πνιύ γξήγνξα. Εικόνα: Τπόπορ λειτοςπγίαρ τος πακέτος εξομοίωσηρ PyEmu Ο PyEmu έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλαγλώξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη από ηνλ ρξήζηε, ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ θαη ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ- πιεξνθνξηώλ από ηε κλήκε. Δηαθέξεη από άιινπο εμνκνησηέο, θαζώο απνηειείηαη από ηξία δηαθνξεηηθά, αιιά άξξεθηα ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα. Απηά είλαη ηα PyEmu, PyCPU θαη PyMemory. Μέζν δηαζύλδεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο PyEmu είλαη ν ρξήζηεο, ν νπνίνο ειέγρεη ηηο ζέζεηο κλήκεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε 5

8 ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη όιεο ηηο πηπρέο ησλ δηαδηθαζίαο ηνπ εξγαιείνπ PyEmu. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε κόλν ζηηο θιάζεηο ηνπ PyEmu, σζηόζν όιεο νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο εθηίζεηαη κέζσ δεκόζησλ κεζόδσλ θαηά ηε δεκηνπξγία εκθαλίζεσλ ηνπ PyEmu από ηελ παξαγόκελε θιάζε. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, αθνύ ν ρξήζηεο δώζεη κηα νδεγία ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα είλαη ε εμήο. Ο PyEmu αληρλεύεη θαη αλαγλσξίδεη ζε κνξθή δπαδηθώλ εληνιώλ ηηο πιεξνθνξίεο κία πξνο κία. Ταπηόρξνλν θαη γηα θάζε εληνιή, δίλεη νδεγίεο ζηελ PyCPU λα ηελ εθηειέζεη. Επεηηα, ε PyCPU ζα αλαδεηήζεη ηε κλήκε γηα ηελ ελ ιόγσ νδεγία θαη ηελ αλάθηεζε ηεο από ηελ PyMemory. Τα κελύκαηα από ηελ PyCPU ζηελ PyMemory θαη αληηζηξόθσο, δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ PyEmu. Η PyCPU βαζίδεηαη ζε κηα κπξηάδα βνεζεηηθώλ ζπλαξηήζεσλ γηα θαζαξή αλάγλσζε ηηκώλ κεηξώνπ θαη δηεπζύλζεσλ κλήκεο. Φεηξίδεηαη όιεο ηηο ινγηθέο εληνιέο, ηηο εληνιέο εθηέιεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ηνπ επεμεξγαζηή. Δνπιεηά ηεο είλαη λα εθηειεί κηα δεδνκέλε νδεγία πνπ βαζίδεηαη απζηεξά ζηηο πξνδηαγξαθέο αλαθνξάο ηεο Intel. Η PyCPU ζηεξίδεηαη ζην κεηαβιεηό κέγεζνο ηεο κλήκε, ή ησλ θαηαρσξεηώλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγεί κε δεκόζηα ηα δεδνκέλα ηεο. Όπσο θαη κε θάζε θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο PyEmu, ν θώδηθαο CPU πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί απηόλνκα όιεο απηέο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο. ηεο Η pycpu αλαγλσξίδεη έλα πιήζνο ζπλαξηήζεσλ. Σπλνπηηθά νη ζπλαξηήζεηο απηέο εθηεινύλ ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάθηεζε ελόο δεηνύκελνπ κεηξώνπ κλήκεο, ή κε ηελ αλάζεζε ηηκήο ζε απηό, κε ηνλ ππνινγηζκό κηαο ζέζεο κλήκεο ή θαη ηεο αμίαο ηεο. Υπάξρνπλ, επίζεο ζπλαξηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηάιιεισλ ζεκαηώλ CPU (ι.ρ. CF, OF, SF) γηα κηα αξηζκεηηθή πξάμε θαη ελεκέξσζεο ησλ ζεκαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ νιίζζεζε(δει. SF, PF, θαη ZF). Ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο get_register(register, size), set_memory(address, value, size) θαη set_shift_flags(result, size) Η θιάζε CPU δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα. Ο pyemu δηεθπεξαηώλεη όιεο ηηο θιήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηα αηηήκαηα ηεο κλήκεο. Η PyMemory ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ν ρεηξηζηήο κλήκεο ηνπ PyEmu, δηόηη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ αλάθηεζεο από ή απνζήθεπζεο ζηηο ζέζεηο κλήκεο. Απηή ε θαηεγνξία είλαη πνιύ βαζηθή γηα ζηελ πινπνίεζε. Η PyMemory βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε. Δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ηα άιια δύν κέξε ηνπ PyEmu, άιια παξακέλεη αδξαλείο κέρξηο όηη λα θιεζεί. Λεηηνπξγεί θξαηώληαο κηα θξπθή κλήκε ησλ ήδε αλαθηεκέλσλ ζειίδσλ κλήκεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Τν γεγνλόο απηό ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόδεη ηε δηαρείξηζε κλήκεο. 6

9 Η PyMemory δηαζέηεη πιεζώξα κεζόδσλ αλάθηεζεο θαη θξπθήο κλήκεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο get_page() θαη get_memory(). Απηέο επηηξέπνπλ ζηελ PyMemory λα ειέγρεη εύθνια από πνύ πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα θαη πσο απηά απνζεθεύνληαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ ππάξρεη ζηελ θξπθή κλήκε κηα ζειίδα, ζα θιεζεί ε ζπλάξηεζε get_page(). Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο ην γεγνλόο όηη PyMemory δηαηεξεί ην ηνπηθό αληίγξαθν μερσξηζηά από ηε κλήκε πξαγκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Τν εξγαιείν PyEmu δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ θξπθή κλήκε ηεο PyEmu. Απηό ζπκβαίλεη κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε όισλ ησλ ζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ εμνκνησηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο. Παξαηεξνύκε, ινηπόλ, όηη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο κηα θαιή ιύζε ζα ήηαλ ε απόξξηςε όισλ ησλ ζειίδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξαγκαηηθή κλήκε θαη ε αληηθαηάζηαζε απηώλ από ηελ PyMemory. 4.2 Η σπήζη ηος PyEmu Η ρξήζε ηνπ PyEmu πξέπεη λα είλαη εύθνιε θαη απνηειεζκαηηηθή. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ, αλάθηεζε από θαη θαηαγξαθή ζηε κλήκε θαη εθηέιεζε. Σηεξίδεηαη κηα ινγηθή αθνινπζία ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ν ρξήζηεο ζέηεη θαη πξνζπαζεί λα επηιύζεη κε ηε ρξήζε ηνπ εμνκνησηή PyEmu. Η πην βαζηθή δξάζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ PyEmu είλαη ε εθηέιεζε κηαο εληνιήο. Γηα ηελ αλάθηεζε απηήο ηελ εληνιήο ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο, κόιηο ε ε PyCPU αλαθηήζεη θαη αληηγξάςεη ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο κλήκε ηνπ ηξέρνληα δείθηε δηεύζπλζεο πνπ ρεηξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή θαη ηα παξαδίδεη αξρηθά ζηελ βηβιηνζήθε pydasm. Τν Pydasm καο επηηξέπεη λα απνθσδηθνπνηνύκε ζσζηά ηελ εληνιή. Απηή ε απιή ιεηηνπξγία είλαη ε νπζία ηεο PyEmu. Η εμππεξέηεζε δηαθόξσλ ζπλαξηήζεσλ, όπσο απηέο ησλ IDA Pro, Pydbg θαη Pefile ε απνθσδηθνπνίεζε βήκα- βήκα, επηηξέπεη ζηνλ εμνκνησηή ηελ απζαίξεηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ νδεγηώλ. Ο PyEmu επηδηώθεη, ινηπόλ, λα είλαη εύθνιε ε επέθηαζε, κλήκεο θαη θώδηθα ρεηξηζκνύ πνπ έρνπλ πξν-δεκηνπξγεζεί θαη επηηξέπνπλ ηελ νκνηόκνξθε εκθάληζε θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ νδεγηώλ. Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ PyEmu, σζηόζν έρεη θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Όπσο είπακε ν ρξήζηεο εληάζζεηαη ζηελ θιάζε ηνπ PyEmu θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο παξερόκελεο ζπλαξηήζεηο ηνπ, αθξηβώο κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη από ηνλ PyEmu. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ PyEmu,. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ εξγάδεηαη ζην IDA Pro, έλαο ρξήζηεο ζα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θιάζε 7

10 IDAPyEmu θαζώο παξέρεη ηελ πξόζζεηε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Καιό ζα ήηαλ, ινηπόλ, ν ρξήζηεο πξώηα λα δεκηνπξγεί θαη ηε δηθή ηνπο θιάζε εμνκνίσζεο. 5. Αξιοποίηζη ηος PyEmu ζηο ΤΜΠΤ Η εξγαζία απηή δελ απνζθνπεί ζηελ απξόζθνπηε εύξεζε εθαξκνγώλ ηνπ PyEmu ζην ηκήκα θαη έληαμεο ηεο Python ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ. Παξαθάησ, αλαιύνληαη κεξηθά κόλν καζήκαηα όπσο απηό ηεο Αξρηηεθηνληθήο Υπνινγηζηώλ θαη ηνπ Δνκεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, γηα ηα νπνία ελώ ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη πσο νη εθαξκνγή ηεο Python δελ κπνξεί λα ππάξμεη, όζνλ αθνξά ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ησλ καζεκάησλ ζα δηαθαπζεί. Ωζηόζν, όπσο ζα δνύκε ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο, πνπ ε ρξήζε ηεο δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 5.1 Python, PyEmu και Ππογπαμμαηιζμόρ Με κηα γξήγνξε καηηά ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ, ζα ζπλαληήζεη θαλείο καζήκαηα όπσο Δνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο, Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ, ηα νπνία θαηαπηάλνληαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ C, C++ θαη Java αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηνπ Δνκεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, ην νπνίν αλήθεη ζην πξώην ρεηκεξηλό εμάκελν, ζα κπνξνύζε θαλείο λα ην ζεσξήζεη ην ζεκαληηθόηεξν κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο. Είλαη γεγνλόο, πσο ην ππάξρνλ ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα κε αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θνηηεηώλ, ρσξίο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηελ γλώζε βαζηθώλ δνκώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Η γιώζζα C, σο βάζε άιισλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο C++ θαη C#, είλαη αλάγθε λα παξαηίζεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ έηνπο απηόλνκε θαη αλαιπηηθή. Η παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο python ή ε παξάζεζε όισλ απηώλ ησλ κέζσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ γηα ηε ζπλεξγαζία Python θαη C, πηζαλόηαηα λα κελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί πιήξσο από ηνπο θνηηεηέο, κε απνηέιεζκα ηελ απνζάξξπλζε ηνπο. 8

11 Πξνθαλέζηαηα, δελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηηο άιιεο δύν γιώζζεο όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηόηη ηα καζήκαηα, ηνπ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ή ζε αθόκα θαιύηεξε πεξίπησζε λα εκπινπηηζζνύλ κε ηελ εθκάζεζε ηεο Python θαη ηνπ PyEmu simulator. Εδώ, θύξην κέιεκα, ησλ θαζεγεηώλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηή θαη ε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία θαη όρη κόλν ησλ γισζζώλ απηόλ. Επηπιένλ, πιήζνο ρξεζηώλ αλαξηνύλ θξηηηθέο ζην δηαδίθηπν εμπκλώληαο ηελ Python θαη ηα εξγαιεία ηεο. Υπνζηεξίδνπλ όηη ε γιώζζα απηή βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε απνδνηηθόηεξσλ πξνγξακκάησλ κε ειάρηζην ρξόλν εθηέιεζεο. Κάπνπ εδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη, ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο ελόο κεραληθνύ, δελ είλαη απιά ε ιήςε γεληθώλ γλώζεσο, αιιά ε απόιπηε γλώζε θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο κε ζθνπό ηελ νξζόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηεο. 5.2 O PyEmu ζηην Απσιηεκηονική Υπολογιζηών Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Python κέζσ ηνπ δηεξκελεπηή, έρεη ηελ ηθαλόηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο εληνιή πξνο εληνιή. Από ηελ άιιε κεξηά ν εμνκνησηήο PyEmu, ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ βαζηθόηεξσλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ππνινγηζηώλ δνκώλ, ιακβάλνληαο σο παξάγνληα ηνλ ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα- πιεξνθνξίεο πνπ απηόο εηζάγεη. Αλ αλαηξέμεη, θαλείο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ηκήκαηνο eclass.uowm.gr. Θα παξαηεξήζεη, όηη ην εξγαζηήξην πινπνηείηαη ζε γιώζζα Assembly ζηνλ εμνκνησηή Emu8086. Εμ νξηζκνύ ε γιώζζα Assembly είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ρακεινύ επηπέδνπ γηα έλαλ ππνινγηζηή ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνγξακκαηηδόκελε ζπζθεπή, ζηελ νπνία ππάξρεη κηα πνιύ ηζρπξή αληηζηνηρία κεηαμύ ηεο γιώζζαο θαη ησλ εληνιώλ θώδηθα κεραλήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Φαίλεηαη, ινηπόλ, ζηγά-ζηγά λα θηίδεηαη αλαπηύζζεηαη έλαο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν γισζζώλ. Όκσο, θάζε ζπκβνιηθή γιώζζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα κία ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ. Η Python, όπσο, άιισζηε θαη νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ είλαη θνξεηή ζε πνιιά αξρηηεθηνληθά ζπζηήκαηα. Επηπιένλ, ην ραξαθηεξηζηηθό όηη είλαη γιώζζα ΕΛ/ΛΑΚ, ηελ θαζηζηά ηελ θαηαιιειόηεξε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ. Η ρξήζε ηνπ PyEmu καο, εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε παξαθνινύζεζεο, ηόζν ησλ θαηαρσξεηώλ ηεο κλήκεο όζν θαη ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ θαη ηελ απνηεικάησζε. 9

12 Τέινο, ζεσξώ απαξαίηεην λα αλαθέξσ, πσο δελ είλαη ιύζε ε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ Assembly θαη Emu8086 κε ηα αληίζηνηρα Python θαη PyEmu. Αθόκα θαη θάπνηνο αληηηάμεη, όηη κε ηελ Python ζα πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα κηθξόηεξα θαη πνιύ γξήγνξα ζηελ εθηέιεζε, κηα ηέηνηα πξάμε λα είλαη θαηαζηξνθηθή, γηα ηνπο κειινληηθνύο κεραληθνύο. Δελ είλαη δπλαηόλ, λα αγλννύλ έλα θνκκάηη ηόζν ζεκαληηθό ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Όκσο, ε παξάιιειε επεμεξγαζία ησλ γισζζώλ απηώλ, κε ηελ πινπνίεζε, εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηόζν γηα ηνλ Emu8086 όζν θαη γηα ηνλ PyEmu, ζα βνεζήζεη ζηελ απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο από γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ ζε γιώζζα κεραλήο θαη αληίζηξνθα, κέζσ ησλ γισζζώλ ρακεινύ επηπέδνπ. 6. Σςμπεπάζμαηα Οινθιεξώλνληαο απηή ηε κηθξή κειέηε, όια δείρλνπλ όηη ε Python είλαη κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ πνπ κε ηελ εμνκνίσζή ηεο ζην εξγαιείν PyEmu, είλαη εθαξκόζηκε ζε ηκήκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ην πιηθό, παξά κε ην ινγηζκηθό. Τελ δπλαηόηεηα απηή, ηελ έρνπλ ειάρηζηεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ελώ αθόκε ιηγόηεξα εξγαιεία όπσο απηό ηνπ PyEmu έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα θαη ηεο αλάγθεο γηα εμεηδίθεπζε, ε Python ζε ζπλάξηεζε κε ην εξγαιείν PyEmu είλαη έλα ηζρπξό πξνζόλ γηα ηελ κειινληηθή επηηπρία θάζε κεραληθνύ. Είλαη κία λέα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλερώο εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα. Θεσξώ, όηη ε γλώζε ησλ παξαπάλσ είλαη ππνρξεσηηθή, γηα θάζε θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ. 10

13 7.Αναθοπέρ [1] Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ [2] Η επίζεκε ζειίδα ηεο Python [3] Ειεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΛ/ΛΑΚ) [4] PyEmu: A multi-purpose scriptable IA-32 emulator https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-07/pierce/whitepaper/bhusa- 07-pierce-WP.pdf [5]IDAPython [6]Pydbg [7]Pefile https://code.google.com/p/pefile/ [8]Pydasm 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα