ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΤΟΜΟΣ B ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 010 ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2 ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ISBN ΤΟΜΟΣ Β ISBN ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 1. Νέα Ελληνικά 1. Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά 7 5. Αγγλικά 3 6. Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Τουρκικά Ρωσικά Μαθηματικά Μαθηματικά Κοινού Κορμού Μαθηματικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4ωρο Τεχνικών Σχολών Μαθηματικά Πρακτικής Κατεύθυνσης 4ωρο Τεχνικών Σχολών Μαθηματικά Πρακτικής Κατεύθυνσης ωρο Τεχνικών Σχολών Πληροφορική Τεχνολογία Φυσική Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών 07. Χημεία Βιολογία Πολιτική Οικονομία Λογιστική 5 6. Γραφικές Τέχνες Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Αρμονία (Μόνο για 97 Πρόσβαση) 30. Έκθεση Ιδεών για τις Δραματικές Σχολές (Μόνο για Πρόσβαση 303 στις Δραματικές Σχολές) 31. Πρακτική Δοκιμασία (Μόνο για Πρόσβαση) 304 ΜΕΡΟΣ Β - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 1. Αγγλικά ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) 310. Φυσική ωρο Πρακτικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικά Μαθηματικά Οικογενειακή Αγωγή Πρακτική Γραφείου Τεχνική Πωλήσεων Θέματα Τέχνης Δίκτυα - CISCO Δακτυλογραφία Γραφειακά Στενογραφία Φυσική Αγωγή Ολυμπιακή Παιδεία Θέματα Μουσικής 394 iii

4 iv

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι μια ετήσια έκδοση της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Ο Β Τόμος του Οδηγού Εξετάσεων 011 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 010 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α Μέρος του Τόμου περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και απόλυσης ενώ το Β Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης. Ο Α Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά Επιστημονικό Πεδίο, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Ο Γ Τόμος του Οδηγού Εξετάσεων 011 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 010 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ v

6 vi

7 ΜΕΡΟΣ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

8 viii

9 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηρεις (3) ώρες ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ - Έκθπαζη Έκθεζη για ηο Δνιαίο Λύκειο ηεύσορ Γ, εθδ. Β, ΟΔΓΒ, Αζήλα Έκθπαζη Έκθεζη για ηο Δνιαίο Λύκειο Θεμαηικοί Κύκλοι, ΟΔΓΒ, Αζήλα Γλυζζικέρ αζκήζειρ για ηο Δνιαίο Λύκειο, εθδ. Β ΟΔΓΒ, Αζήλα Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Γ Τεύσορ, Γ Σάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα Ανθολογία Νεοελληνικήρ Ποίηζηρ, Γηα ηελ Σξίηε Λπθείνπ, Τ.Α.Π., Λεπθσζία Ανθολογία Κςππιακήρ Λογοηεσνίαρ, Γηα ην Λύθεην Μέξνο Β, Τ.Α.Π., Λεπθσζία Γεκήηξε Υαηδή, Το Γιπλό Βιβλίο, κπζηζηόξεκα, εθδ. ΣÒ ΡΟΓΑΚΙÒ, Αζήλα Μέρος Α Αδίδακηο κείμενο (Μονάδες 0) Γίλεηαη απόζπαζκα αδίδαθηνπ θεηκέλνπ δνθηκίνπ, άξζξνπ, επηζηνιήο, επηθπιιίδαο έθηαζεο πεξίπνπ 50 γξακκώλ, πξσηόηππν ή δηαζθεπαζκέλν γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα. Σν θείκελν απηό πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο πνπ δηδάζθνληαη ζύκθσλα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. Οη εμεηαδόκελνη θαινύληαη : α) Να ζπληάμνπλ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ απηνύ, ηεο νπνίαο ε έθηαζε ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ ιέμεσλ. (κνλάδεο 8) β) Να απαληήζνπλ ζε δύν () εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ επηρεηξήκαηα, πξνβιεκαηηζκνύο, ηδέεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θείκελν. Η κία ζα είλαη εξώηεζε απιήο θαηαλόεζεο ελώ ε δεύηεξε ζα ειέγρεη ηελ ηθαλόηεηα αλάιπζεο, ηεθκεξίσζεο, θαη αλάπηπμεο. (κνλάδεο 6) γ) Να απαληήζνπλ ζε κία (1) εξώηεζε 1 πνπ ζα αθνξά θάπνηα από ηα πην θάησ: δνκή δηάξζξσζε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, ηξόπνπο πεηζνύο, κέζα πεηζνύο, ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο παξαγξάθνπ ή θαη ηνπ θεηκέλνπ, ζπιινγηζκνύο, ζηίμε, ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. (κνλάδεο 6) Μέρος Β Γλώζζα (Μονάδες 10) Οη εμεηαδόκελνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο (3) ιεμηινγηθέο ζεκαζηνινγηθέο αζθήζεηο κε ιέμεηο ή θξάζεηο από ην αδίδαθην θείκελν. Οη αζθήζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνύλ : ζπλώλπκα, αληίζεηα, εηπκνινγία ιέμεσλ, ζύλζεζε, παξαγσγή, εξκελεία θαη ρξήζε ιόγησλ θξάζεσλ, ιέμεηο - θξάζεηο μεληθήο πξνέιεπζεο, θαηάηαμε ζπλσλύκσλ κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπο, δεκηνπξγία πξνηάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. Μέρος Γ Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου έκθεζη (Μονάδες 40) Γίλεηαη έλα (1) ζέκα, πνπ ζα εθπεγάδεη από ην αδίδαθην θείκελν ηνπ Μέξνπο Α. Οη εμεηαδόκελνη θαινύληαη λα ζπληάμνπλ έλα θείκελν ιέμεσλ, εληαγκέλν ζην δεηνύκελν επηθνηλσληαθό πιαίζην - άξζξν, δνθίκην, επηζηνιή, νκηιία - ζην νπνίν ζα αλαπηύμνπλ κε ηεθκεξησκέλε επηρεηξεκαηνινγία ηα δεηνύκελα ηνπ ζέκαηνο. 1 Η εξώηεζε απηή κπνξεί λα έρεη δύν ππνεξωηήκαηα Τνπ ζέκαηνο κπνξεί λα πξνηάζζεηαη απόζπαζκα ηξηώλ έωο πέληε γξακκώλ από ην αδίδαθην θείκελν, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ωο αθόξκεζε γηα πξνβιεκαηηζκό. 1

10 Σν ζέκα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθό κε ηνπο πην θάησ Θεκαηηθνύο Κύθινπο (ΟΔΓΒ) 3 1) Δπηζηήκε - Σερλνινγία ) Παηδεία - Δθπαίδεπζε 3) Οηθνλνκία - Καηαλαισηηζκόο - Γηαθήκηζε 4) Διιάδα - Δπξώπε - Κόζκνο (Κύπξνο) 5) Οηθνινγία 6) Ο πόζνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ε δύλακε ηεο εμνπζίαο ή ν πόζνο ηεο εμνπζίαο θαη ε δύλακε ηεο ειεπζεξίαο. Μέρος Γ Λογοηεχνία - Λογοηεχνικό βιβλίο (Μονάδες 30) Γίλνληαη πνηεηηθά ή/θαη πεδά θείκελα από ηελ εμεηαζηέα ύιε, αθέξαηα ή ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή. Οη εμεηαδόκελνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο (3) εξσηήζεηο, κία (1) από ηηο νπνίεο ζα αθνξά ην ινγνηερληθό βηβιίν. 4 Οη εξσηήζεηο αθνξνύλ θαηαλόεζε θαη ζρνιηαζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ή/θαη αηζζεηηθή απνηίκεζε ησλ θεηκέλσλ. Μπνξεί επίζεο θάπνηα απ απηέο λα αθνξά ζύγθξηζε πνηεηηθνύ ή πεδνύ θεηκέλνπ κε άιια δηδαγκέλα θείκελα. Ι. Πεδογραθία 1. Ν. Κάζδαγιεο, Σοποκάδα Κ.Ν.Λ. 5 ζζ Μ. Υάθθαο, Το ταπάκι ηηρ γςάλαρ (διήγημα) Κ.Ν.Λ. ζζ Σζίξθαο, Απιάγνη (απόζπαζμα) Κ.Ν.Λ. ζζ Γ. Ισάλλνπ, Κ.Ν.Λ. ζζ Γ. Φ. Πηεξίδεο, Ο Ποπηοκαλόκηπορ Α.Κ.Λ. 6 ζζ ΙΙ. Ποίεζε 6. Κ. Καβάθεο, Απολείπειν ο Θεόρ Ανηώνιον Α Ν.Π. 7 ζ Κ. Καβάθεο, Η πόλιρ Α.Ν.Π. ζζ Γ. εθέξεο, Σαλαμίνα ηηρ Κύππορ Α.Ν.Π. ζζ Ο. Διύηεο, Σν Άξιον Δζηί [Τα Πάθη: Ψαλμόρ Β, άζμα δ ] Α.Ν.Π. ζ. 138 ζζ , Γ. Ρίηζνο, Αποσαιπεηιζμόρ, απνζπάζκαηα [...Όλο ζαρ αποσαιπεηώ κέρξη ην ηέινο] Α.Ν.Π. ζζ Μ. Αλαγλσζηάθεο, Θεζζαλονίκη, Μέπερ ηος 1969 μ. Χ. Κ.Ν.Λ. ζζ Σ. ηλόπνπινο, Ο καιόμενορ Κ.Ν.Λ. ζζ Κ. Μόληεο, Έλληνερ ποιηηέρ Α.Κ.Λ. ζ Κ. Μόληεο, Τηρ ειζβολήρ Α.Κ.Λ. ζ Κ. Υαξαιακπίδεο, Σηα ζηέθανα ηηρ κόπηρ ηος Κ.Ν.Λ. ζζ Π. Μεραληθόο, Ονήζιλορ Α.Κ.Λ. ζζ ΙΙΙ. Λογοηεχνικό βιβλίο Γ. Φαηδή, Τν Γηπιό Βηβιίν 3 Έθθξαζε Έθζεζε γηα ην Δληαίν Λύθεην Θεκαηηθνί Κύθινη, ΟΔΓΒ, Αζήλα Έθθξαζε Έθζεζε γηα ην Δληαίν Λύθεην ηεύρνο Γ, εθδ. Β, ΟΔΓΒ, Αζήλα Η εξώηεζε πνπ αθνξά ην ινγνηερληθό βηβιίν κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ππόινηπε εμεηαζηέα ύιε ηεο ινγνηερλίαο. 5 Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ ηεύρνο, ΟΔΓΒ 6 Αλζνινγία Κππξηαθήο Λνγνηερλίαο, κέξνο β, ΥΑΠ 7 Αλζνινγία Ννειιεληθήο Πνίεζεο, ΥΑΠ

11 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Πέκπηε, 0 Μαΐνπ 010 8:00 π.κ. 11:00 π.κ. ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) κέξε. Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. ΜΔΡΟ Α : ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (κνλάδεο 0) Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ επαλάζηαζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζνπκε από ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ αζθήζεη νη ηερλνινγίεο απηέο ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηελ ηαηξηθή θαη άιινπο ηνκείο. Αλ πεξηνξηζηνύκε, γηα ράξε ζπληνκίαο, κόλν ζην ξαδηόθσλν θαη ην θαζεηόθσλν, ηελ ηειεόξαζε θαη ην βίληεν, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη άιιαμαλ ηνλ ηξόπν δσήο ησλ κειώλ ησλ θνηλσληώλ ζηηο νπνίεο επηθξάηεζαλ πνιύ πξηλ αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα απνηειεί έλα θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο αξρέο θαη ηα ηδαληθά ηεο. Δληνύηνηο, δε θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ πξόνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζε απηή κε ηνλ ίδην ξπζκό. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζην κνλαδηθό βηβιίν, ην δάζθαιν-απζεληία θαη ην παξαδνζηαθό δηαγώληζκα απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα. Παξάιιεια, όκσο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε έλα πιήζνο αιιαγώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ ζε επίπεδν ππνδνκώλ θαη πεξηερνκέλνπ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο αζπκβαηόηεηαο αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλε θνηλσλία θαη ζηελ πξνζθνιιεκέλε ζην παξειζόλ εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνβνύλ αξλεηηθέο γηα ηνπο καζεηέο. Κάπνηνη από απηνύο κεγαιώλνπλ ζε έλα ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλν πεξηβάιινλ, γεκάην από πνηθίιεο θαη ελαιιαζζόκελεο εηθόλεο θαη πεγέο πιεξνθόξεζεο, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ ην ζρνιείν βαξεηό θαη αλίθαλν λα ηνπο εκπλεύζεη θαη λα ηνπο αλνίμεη λένπο νξίδνληεο θαη ελδηαθέξνληα. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ, όκσο, θάλεη πεξηνξηζκέλε ή θαζόινπ ρξήζε απηώλ ησλ ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ. Αλ ην ζρνιείν δελ ηνπο παξέρεη ηξόπνπο πξόζβαζεο ζε απηά, ηόηε ζα 3

12 ράζνπλ κηα ζεκαληηθή επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία θαινύληαη λα εληαρζνύλ. Έηζη, ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θαηάξγεζε ησλ πνηθίισλ αληζνηήησλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε επηβάιινληαη αξθεηέο αιιαγέο. Θα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα μαλαγπξίζνπλ ζηα ζξαλία, γηα λα εθπαηδεπηνύλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ ηάμε. Αληίζηνηρα, πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ θαη νη κέζνδνη αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο. Ζ αμηνιόγεζε απηή πξέπεη λα πάςεη λα είλαη κεραληζηηθή, αιιά λα επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ζηελ πνξεία ηνπ καζεηή πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηακνξθώλεηαη ζε απηόλ ηνπ βνεζνύ πνπ θαζνδεγεί, παξαηεξεί θαη επεκβαίλεη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο. Με ηνλ ηξόπν απηό αμηνινγείηαη όρη κόλν ε επίδνζε ηνπ καζεηή, αιιά θαη ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έθεξαλ επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Ζ εμάπισζή ηνπο επέθεξε ζε κεγάιν βαζκό ηελ παγθνζκηνπνίεζε ζηελ αγνξά θαη ζηελ νηθνλνκία. Σα λέα δεδνκέλα δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηε ηε ρώξα καο. Δίλαη ρξένο ηεο θνηλσλίαο λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε γηα λα επηβηώζνπλ, αιιά θαη λα δηαθξηζνύλ ζην ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλν παγθνζκηνπνηεκέλν κέιινλ ηνπ θόζκνπ. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε λέα δεδνκέλα, λα εθκεηαιιεύεηαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ παηδηώλ, αιιά θαη λα αλνίγεη λένπο δξόκνπο. Δπνκέλσο, δελ κπνξνύκε λα αθήζνπκε ηηο λέεο γεληέο λα πνξεύνληαη ζην κέιινλ κε ηα δεθαλίθηα ηνπ παξειζόληνο. Κσλζηαληίλα Οηθνλόκνπ, Νέα Παηδεία, 004, (δηαζθεπή) Δξσηήζεηο: Α1. Να γξάςεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (10 ιέμεηο πεξίπνπ). (κνλάδεο 8) Α. (α) Πνηεο αιιαγέο, ζύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα λα γίλεη θαηνξζσηή ε ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε; (κνλάδεο 3) (β) «Έηζη ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θαηάξγεζε ησλ πνηθίισλ αληζνηήησλ». Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ ζέζε ηεο ζπγγξαθέα θαη λα αλαθέξεηε δύν δηθνύο ζαο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε (60-80 ιέμεηο). (κνλάδεο 3) 4

13 3 Α3. (α) Να γξάςεηε ηνλ ηξόπν πεηζνύο θαη έλα κέζν πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο ζηελ πξώηε παξάγξαθν (Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαίδεπζε). Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία από ην θείκελν. (κνλάδεο 3) (β) Να γξάςεηε, αλαθέξνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, ηα δνκηθά κέξε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ (Οη λέεο ηερλνινγίεο έθεξαλ κε ηα δεθαλίθηα ηνπ παξειζόληνο). (κνλάδεο 3) ΜΔΡΟ Β : ΓΛΩΑ (κνλάδεο 10) Β1. Να αληηθαηαζηήζεηε ηελ θαζεκηά από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ πην θάησ θξάζεσλ κε κηα ζπλώλπκή ηεο, έηζη ώζηε λα κελ αιιάμεη ην λόεκα ησλ θξάζεσλ νύηε ν γξακκαηηθόο ηύπνο ησλ ιέμεσλ: αληηθαηνπηξίδεη ηηο αξρέο θαη ηα ηδαληθά ηεο έθεξαλ επαλαζηαηηθέο αιιαγέο Δίλαη ρξένο ηεο θνηλσλίαο λα πξνζθέξεη (κνλάδεο 3) Β. Να αλαιύζεηε ηηο πην θάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε: ηερλνινγηώλ ζπληνκίαο αλεπεξέαζηε (κνλάδεο 3) 5

14 4 Β3. Να γξάςεηε (α) έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη (β) έλα παξάγσγν επίζεην γηα ην θαζέλα από ηα πην θάησ ξήκαηα: πεξηνξηζηνύκε απνβνύλ επηβάιινληαη πξνζθέξεη (κνλάδεο 4) ΜΔΡΟ Γ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (κνλάδεο 40) «Οη λέεο ηερλνινγίεο έθεξαλ επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα». ε άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα αλαθεξζείηε ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηαηξηθήο. ( ιέμεηο) εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηε ην όλνκά ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνθαιύςεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ηαπηόηεηά ζαο. ΜΔΡΟ Γ : ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ - ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (κνλάδεο 30) Να κειεηήζεηε ηα παξαθάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: Γ1. Παληειήο Μεραληθόο, «Ολήζηινο» Γίπια κνπ ήηαλε ν Ολήζηινο βγαικέλνο απ ηελ ηζηνξία θαη ην ζξύιν νινδώληαλνο. 6

15 5 Αξρηιεβέληεο βαζηιηάο απηόο θξαηνύζε ζην ρέξη ό,ηη ηνπ ρε απνκείλεη: έλα θαύθαιν - ην δηθό ηνπ θξαλίν - γεκάην κέιηζζεο. Γέθα ρξόληα έζηειιε ηηο κέιηζζέο ηνπ ν Ολήζηινο λα καο θεληξίζνπλ λα καο μππλήζνπλ λα καο θέξνπλ έλα κήλπκα. Γέθα ρηιηάδεο κέιηζζεο έζηεηιε ν Ολήζηινο θη όιεο ςνθήζαλε απάλσ ζην παρύ καο δέξκα ρσξίο ηίπνηα λα ληώζνπκε. Κη όηαλ ην πνδνβνιεηό ησλ βαξβάξσλ έθηαζε ζηε αιακίλα θξύαμε ν Ολήζηινο. Άιιν δελ άληεμε. Άξπαμε ην θαύθαιό ηνπ θαη ην ζξπκκάηηζε απάλσ ζην θεθάιη κνπ. Κη έγεηξα λεθξόο. Άδνμνο, άζιηνο, θαηαξακέλνο απ ηνλ Ολήζηιν. Δξσηήζεηο: «Καηάζεζε» 1975 (α) ην πην πάλσ πνίεκα ν Ολήζηινο θαη νη κέιηζζεο ιεηηνπξγνύλ ζπκβνιηθά. Να εξκελεύζεηε ηα ζύκβνια απηά. (κνλάδεο 4) (β) ηνπο ζηίρνπο «Κη όηαλ ην πνδνβνιεηό ησλ βαξβάξσλ θαη ην ζξπκκάηηζε απάλσ ζην θεθάιη κνπ» ν Ολήζηινο παξνπζηάδεηαη λα νξγίδεηαη θαη λα μεζπά. Να εμεγήζεηε από πνύ πεγάδεη ε αληίδξαζε απηή αληιώληαο ζηνηρεία από νιόθιεξν ην πνίεκα. (κνλάδεο 4) (γ) Δθηόο από ηα ζύκβνια ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί θαη άιια εθθξαζηηθά κέζα. Να γξάςεηε δύν από απηά θάλνληαο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο. (κνλάδεο 4) 7

16 6 Γ. Ι. Ν. Κάζδαγιεο, «νξνθάδα» Σνύην ην πνιεκηθό είρε έξζεη ζηε Ρόδν γηα επίζθεςε θαιήο ζειήζεσο - θάπσο έηζη ην ιέλε, ζαξξώ. Σν ιηκάλη είρε ηνηκαζηεί γηα λα θαινδερηεί ηνπο Ακεξηθάλνπο. Οη γπλαίθεο ησλ αμησκαηηθώλ είραλε θηάζεη απ ηελ παξακνλή, θαη ληανπξίδαλε ζηα ζαιόληα ησλ μελνδνρείσλ - αιιόθνηελ αίζζεζε πνπ ζνπ δίλνπλ νη Ακεξηθάλεο, ζα καδεπηνύλε πνιιέο. Σα κπαξ ήηαλ έηνηκα όια ν Μπακπνύιαο, πνπ γηλόηαλε Black Cat γηα ηελ πεξίζηαζε, ην Rio Grande, ην Long John θαη η άιια. Σα θνξίηζηα ηνπο ήξζαλ απ ηνλ Πεξαία καδί κε ηηο γπλαίθεο ησλ αμησκαηηθώλ, θαη πεξηκέλαλ ζηηο πόξηεο ηα λαπηάθηα πνπ ζα μεκπαξθάξαλ. Μόλν πνπ πήξε ζνξνθάδα η απόγηνκα. Σν ιηκάλη άδεηαζε κνλνκηάο, νη βάξθεο ηξαβερηήθαλε ζηε ζηεξηά θαη ηα θαΐθηα θξπθηήθαλε ζην θπιαγκέλν θόξθν, ην Μαληξάθη. Γπν ηξία βαπόξηα πνπ βξέζεθαλ, ιεβάξαλ ηηο άγθπξεο θαη πήγαλε ζηελ Φαξνπνύια, από ζηαβέλην. Μόλν ν Ακεξηθάλνο απόκεηλε, θνπληαξηζκέλνο αξόδν, όμσ απ ην ιηκάλη. αλ θαηάιαβαλ απ ην Ληκελαξρείν πσο δελ ην ρε ζθνπό λα θνπλήζεη, ηνπ κήλπζαλ λα θύγεη, θη ε ζνξνθάδα δε ζήθσλε ιεβεληηά. Ο θαπεηάληνο θνύλεζε ηνπο ώκνπο ζαλ ηνπ ηα παλε. Σν δειηίν θαηξνύ έδεηρλε άλεκν εθηά νρηώ κπνθόξ, θη νη θαλνληζκνί ηνπ πξνβιέπαλε πσο κε ηέηνηνλ θαηξό έπξεπε λα λαη θνπληαξηζκέλνο κε ηηο δπν άγθπξεο, κε ηόζα θιεηδηά θαδέλα ζηελ θαζεκηά. Καινύ θαθνύ θνπληάξηζε δπν θιεηδηά παξαπάλσ, θη επηηέινπο αλ αγξίεπε ν θαηξόο είρε θη άιιε θαδέλα. Βάζηεμε επηθπιαθή ην κηζό ηζνύξκν, θαη ηηο κεραλέο αλακκέλεο, γηα λα ρεη αηκό. Γε γηλόηαλ θαιύηεξε θξνληίδα, αιίκνλν αλ αιιάδαλ αξαμνβόιη η ακεξηθάληθα πνιεκηθά, κε ηελ θνπβέληα ελόο ληόπηνπ ιηκελάξρε ηη ηνπο είραλ ηνπο θαλνληζκνύο! Μόλν πνπ θξεζθάξηζε ε ζνξνθάδα, κε ην ζνύξνππν. Γνπιεύνληαο επίκνλα, ύπνπια, ην κπόληδη μεθιείδσζε ηε κηα θαδέλα, θαη ην θαξάβη απόκεηλε θνπληαξηζκέλν ζην λα ζίδεξν. Από θεη θαη πέξα, δελ ην γιηηώλαλε. Βάξεζε ζπλαγεξκόο, ην ηζνύξκν ρίκεμε λα καλνπβξάξεη, πνύ λα πξνθηάζεη! Σν πνιεκηθό μέζπξε ζα θξόθαιν ην ζίδεξν, θαη θόιιεζε πάλσ ζηα βξάρηα ηνπ ρακεινύ κόινπ. Οη Ακεξηθάλνη πεδνύζαλε ζηε ζάιαζζα ζαλ ηα κπαθαθάθηα, θη νη ληόπηνη καδεπηήθαλε ζηελ αθξνγηαιηά θαη ηνπο καδεύαλε κηζνπληγκέλνπο. ΙΙ. Γ.Φ. Πηεξίδεο, «Ο Πνξηνθαιόθεπνο» Όκσο κεηά ηελ ηαθή ηνπ Αξηέκε ήξηε ε λύρηα θη ν θόζκνο άξρηζε δηαθξηηηθά, κ έλα ζθίμηκν ρεξηνύ, κ έλα ιόγν θαιό, λα θεύγεη. Ώζπνπ, πεξαζκέλα κεζάλπρηα, νη δπν γεξαζκέλνη γνληνί απόκεηλαλ κόλνη, δίρσο παξαζηεθάκελνπο ζην ζπαξαγκό ηνπο. Ο Πεηξήο έλησζε ηόηε ζαλ λα πξνζγεηώζεθε ζηε γλώξηκε πεξηνρή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γύξηζε θαη θνίηαμε ηε κάλλα, πνπ θαζόηαλ βνπβή κε δηπισκέλεο ηηο άρξεζηεο πηα θηεξνύγεο ηεο ζηνξγήο ηεο, θη έλησζε πάιε θείλε ηελ ηξπθεξόηεηα κεζ ζηελ θαξδηά ηνπ θαη ζηηο παιάκεο ηνπ έλα κεξκήγθηζκα από ζπγθξαηεκέλν ράδη. 8

17 7 Ύζηεξα θείλε, απνθακσκέλε, έγεηξε ηάρα λα θνηκεζεί θη ν Πεηξήο, πνπ δελ ηόλε ρσξνύζε ν ηόπνο, άλνημε ηελ πόξηα θαη βγήθε ζην πεξβόιη. Ζ δσληαλή παξνπζία ησλ δέληξσλ ηνπ, ε γλώξηκε αλαζεκηά ηνπο θάησ απ ηελ αζηξνθεγγηά, ηόλε παξάζπξαλ όπσο πάληα κέζα ζηε δηθηά ηνπο ηξνρηά. Ήηαλ ε γιπθύηαηε ώξα, πνπ πξνκελάεη ηε ραξαπγή. Ο γξύινο θεληνύζε ην θέληεκα ηεο ηξίιιηαο ηνπ πάλσ ζηνλ πέπιν ηεο ζησπήο. Μηα θόηα θηεξάθηαζε κέζ ζην θνηέηζη. Από πέξα αθνύζηεθε κνπθάληζκα βνδηνύ. Ύζηεξα ν νξίδνληαο πήξε λα ξνδίδεη θη ν Πεηξήο πξόζεμε πσο ν θαηξόο ήηαλ μεξόο θαη ήζπρνο. «Καηξόο γηα ζεηάθηζκα», ζθέθηεθε θη ν δνπιεπηήο, πνπ μύπλεζε κέζα ηνπ, ζπλδένληαο απζόξκεηα ηε ζθέςε κε ηελ πξάμε, πήγε ζηελ παξάγθα όπνπ είρε ζπγπξηζκέλα ηα ζύλεξγά ηνπ, πήξε ην ζεηαθηζηήξη θη αξρίλεζε δνπιεηά. Σν ζεηαθηζηήξη γέκηζε ηε ζησπή ηεο νξζξηλήο ώξαο κ έλα παξάμελν ήρν, πνπ έκνηαδε ζαλ επίκνλν θαη ξπζκηθό αγθνκαρεηό δσληαλνύ θη ήηαλ ζα λα θαινύζε ηνλ ήιην θαζώο δπλάκσλε θη απισλόηαλ ην θσο ηεο απγήο γηα λα δώζεη ζην θαζεηί έλα εμαίζην λόεκα. Δξσηήζεηο: (α) Με βάζε ην απόζπαζκα από ην δηήγεκα ηνπ Ν. Κάζδαγιε «νξνθάδα», λα πεξηγξάςεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ λεζησηώλ ζην άθνπζκα ηεο επίζθεςεο ηνπ ακεξηθαληθνύ πνιεκηθνύ πινίνπ. (κνλάδεο 4) (β) Να παξνπζηάζεηε ζπγθξηηηθά ηε ζρέζε αλζξώπνπ θύζεο, όπσο απηή θαίλεηαη ζηα απνζπάζκαηα από ηα θείκελα «νξνθάδα» θαη «Πνξηνθαιόθεπνο». (κνλάδεο 6) Γ3. Γεκήηξεο Υαηδήο, «Το διπλό βιβλίο» ΑΟΤΣΔΛ ΑΟΤΣΟ ΔΛΔΚΣΡΗΚΑ Ι. ηηο δέθα έρεη κηα κηθξή παύζε έλα ηέηαξην. Οη θνξδέιεο ζηακαηνύλε. Μέζα ζηα ηκήκαηα, κε ηα ξνθαλίδηα, ηα πιαζηηθά, ηα ζαλίδηα, θαη ηα ινηπά, δελ επηηξέπεηαη Ράνπρελ θεξκπόηελ έξρνληαη ηώξα ζε καο, εδώ ζην δηάδξνκν, λα θαπλίζνπλ έλα ηζηγάξν. Ο Μύιιεξ, ν καληξάραινο, απηνί δελ έξρνληαη. Κ ε μαλζή δελ έξρεηαη ζα βηάδεηαη πάιη. Δγώ θη ν Σνύξθνο θαζόκαζηε ζηα θαξόηζηα καο, απηόο ζθνππίδεη ζπλέρεηα ην ζβέξθν ηνπ. Σνπο θάλνπκε ηόπν, κεξηθνί θάζνληαη δίπια καο. Οη άιινη γπξίδνπλε πάλσ θαη θάησ, είλαη ζίγνπξα απηνί πνπ δνπιεύνπλε θαζηζηνί λα μεκνπδηάζνπλε ιίγν. Ζ κηθξή παληόια θαπλίδεη ζπλέρεηα θαη δύν θαη ηξία ηζηγάξα, ην λα πάλσ ζη άιιν, κέζα ζην ηέηαξην. Απηή ηε βιέπσ θαη ηηο άιιεο ώξεο ζην δηάδξνκν, 9

18 8 όιν μεπνξηίδεη γηα λα θαπλίζεη. Σν μέξεη πσο είκαη Ρσκηόο, έξρεηαη δίπια κνπ όπσο πάσ κε ην θαξόηζη κνπ, ηξέρεη πίζσ κνπ ζαλ έλα γπθηάθη πνπ δεηηαλεύεη, θάηη κνπ ιέεη. Γελ μέξσ ηίπνηα από ηε γιώζζα ηνπο κα θαηαιαβαίλσ κνπ ιέεη πσο δε κπνξεί, δε κπνξεί. Δδώ ηώξα δε ιέεη ηίπνηα. Κ εκείο νη άιινη ην ίδην δε ιέκε ηίπνηα ηη λα πνύκε; Ούηε μεξόκαζηε. Να θαλνλίζνπκε κεηαμύ καο δελ έρνπκε ηίπνηα, όια ηα θαλνλίδνπλ νη λόξκεο ζσπαίλνπκε. Σν ηέηαξην πέξαζε, νη θνξδέιεο κέζα μαλάξρηζαλ λα πεξπαηνύλε θεύγνπλ όινη. εθσλόκαζηε θαη κεηο. ην δηάδξνκν δελ αθνύγεηαη ηίπνηα πάιη. Μνλάρα ζηελ άιιε ηελ άθξε ηνπ, θνληά ζηα δύν ηα ηκήκαηα, άκα θηάζεηο εθεί ζα η αθνύζεηο ηα ζθπξηά ησλ καξαγθώλ πώο ρηππνύλε κέζα ηα κηθξά θαξθηά ζηα καιαθά ζαλίδηα ησλ θαζνληώλ. Σάθα-ηάθα ηίπνη άιιν. Ο ΚΑΠΑΡ ΥΑΟΤΕΔΡ ΣΖΝ ΔΡΖΜΖ ΥΧΡΑ ΙΙ. Καη ζνπ ιέσ, ινηπόλ, πσο είκαη ηέζζεξα ρξόληα θεπγάηνο θαη ηε λνζηαιγία ηεο παηξίδαο, πνπ ιέλε, πνηέο δελ ηελ είρα. Γελ ηελ μέξσ πώο είλαη. Φαίλεηαη δειαδή πσο εγώ δελ έρσ παηξίδα, δελ ηελ έρσ ζηελ παηξίδα κνπ ηελ παηξίδα, όπσο ηελ έρνπλ απηέο νη αλόεηεο νη παληόιεο, νη δηθνί καο πνπ βαζαλίδνληαη κε ηε λνζηαιγία ηεο, ν θνπξνγηάλλεο ν θίινο κνπ κε ην κεγάιν Νηνκπξίλνβν πνπ καο ιέεη. Δγώ πνηέ δε γπξίδσ ζηε νύξπε, ζην ζηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ζηεθόηαλ ε Αλαζηαζία θαη κε πεξίκελε, ζηελ πιαηεία ηνπ Αικπξνύ πνπ βξηζθόηαλε ην ζηλεκά καο ηεο Κπξηαθήο, ζην μπιάδηθν, ζην καγέξηθν ηνπ Βόινπ πνπ πεγαίλακε κε ην Μάζηνξα, δελ ζπιινγίδνκαη ηνλ εαπηό κνπ κέζα ζ απηά, δελ ζέισ λα μαλαπάσ. Δίκαη, ινηπόλ, έλαο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη παηξίδα. Δξσηήζεηο: (α) Με βάζε ην πξώην απόζπαζκα, λα παξνπζηάζεηε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θάλνληαο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. (κνλάδεο 4) (β) Πώο αληηκεησπίδεη ν Κώζηαο θαη πώο ν θνπξνγηάλλεο ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα, ζύκθσλα κε ην δεύηεξν απόζπαζκα; Πώο εξκελεύεηε ηε ζηάζε ηνπ θαζελόο; (κνλάδεο 4) --ΣΔΛΟ-- ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 10

19 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηάξθεηα εμέηαζεο: δύο () ώρες και ηριάνηα (30) λεπηά ΚΕΙΜΕΝΑ Α. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1. Πλάηωνος Πρωηαγόρας, Έθδνζε: Κείκελα Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ, επηινγή, ΥΑΠ (από ηελ έθδνζε Κείκελα Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο Β Λπθείνπ, ΟΔΓΒ). Δηζαγσγή, ιεμηιόγην, εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο Γεκ. Πιαηαλίηε. Θα εμεηαζηνύλ ηα θεθάιαηα: Γ, Γ, Δ, ΗΑ, ΗΒ από ην πξσηόηππν.. Θοσκσδίδη Περικλέοσς Δπιηάθιος, Γ Τάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε, ΟΔΓΒ. Δηζαγσγή, ιεμηιόγην, ζεκεηώζεηο Ζ. Σ. Σππξόπνπινπ. Θα εμεηαζηνύλ ηα θεθάιαηα: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4, 43 από ην πξσηόηππν. Β. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ (θείκελα από κεηάθξαζε, εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο) 1. Πλάηωνος Πρωηαγόρας Γ Λπθείνπ, ΥΑΠ. Τα θεθάιαηα Α, Β, ΣΤ, Ε, Ζ, Θ, Η, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣΤ από κεηάθξαζε. Θα εμεηαζηνύλ: ε εηζαγσγή, ηα ζρόιηα θαη νη εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο θαη από ηα δύν ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηνλ Πξσηαγόξα.. Θοσκσδίδη Περικλέοσς Δπιηάθιος Γ Λπθείνπ, ΥΑΠ. Τν θεθ. 34 από κεηάθξαζε. Θα εμεηαζηνύλ: ε εηζαγσγή, ηα ζρόιηα θαη νη εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο θαη από ηα δύν ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηνλ Περικλέοσς Επιτάφιο. Τν εμεηαζηηθό δνθίκην πεξηιακβάλεη: Α. Αρταίο Κείμενο 1. Γίλεηαη δηδαγκέλν θείκελν (ή θείκελα) 15-0 ζηίρσλ γηα κεηάθξαζε από ηνλ Πρωταγόρα ηνπ Πιάησλα θαη ηνλ Περικλέοσς Επιτάφιο ηνπ Θνπθπδίδε. (κνλάδεο 30). Γίλεηαη αδίδαθην θείκελν 8-10 ζηίρσλ γηα κεηάθξαζε από ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα ή ηνπ Θνπθπδίδε (εθηόο από ηηο δεκεγνξίεο) ή ηνπ Πιάησλα ή ηνπ Ηζνθξάηε. Β. Παραηηρήζεις (κνλάδεο 5) Εεηείηαη από ηνπο ππνςεθίνπο: 1. Να απαληήζνπλ ζε ηέζζεξηο γισζζηθέο (γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο) παξαηεξήζεηο ζην αδίδαθην θείκελν. (κνλάδεο 0). Να απαληήζνπλ ζε δύν ηδενινγηθέο, εξκελεπηηθέο-γξακκαηνινγηθέο παξαηεξήζεηο από ηε δηδαζθόκελε ύιε. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ιακβάλνληαη είηε από ηα θείκελα πνπ δηδάζθνληαη από κεηάθξαζε είηε από ηα θείκελα πνπ δηδάζθνληαη από ην πξσηόηππν είηε από ηα ζρόιηα 11

20 είηε από ηηο εξκελεπηηθέο ζεκεηώζεηο ή ηελ εηζαγσγή. Τα θείκελα απηά, όπσο νξίδνληαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε, είλαη ν Πιάησλνο Πρωταγόρας θαη ν Θνπθπδίδνπ Περικλέοσς Επιτάφιος. 3. Να κεηαθέξνπλ 3-4 ζηίρνπο λενειιεληθνύ θεηκέλνπ ζηα Αξραία Διιεληθά. (κνλάδεο 10) (κνλάδεο 5) 4. Οξζνγξαθία. Να γξάςνπλ γηα εμαθξίβσζε ηεο νξζνγξαθηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, αδίδαθην θείκελν 4-6 ζηίρσλ από ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα ή ηνπ Θνπθπδίδε (εθηόο από ηηο δεκεγνξίεο) ή ηνπ Πιάησλα ή ηνπ Ηζνθξάηε. (κνλάδεο 10) ημείωζη: Καηά ηε βαζκνινγία ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε θαη ε νξζνγξαθηθή ηθαλόηεηα ησλ ππνςεθίσλ ζην ζύλνιν ηνπ γξαπηνύ. 1

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Μάθηµα: Αρχαία Ελληνικά Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: 7 Μαΐου ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙ ΕΣ Η πρώτη σελίδα του τετραδίου απαντήσεων να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της ορθογραφίας. Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. ιδαγµένα κείµενα για µετάφραση (µονάδες 30) (α) Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιµηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάµεις λοιπὸν δὴ ἀκόσµητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅ τι χρήσαιτο ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προµηθεὺς ἐπισκεψόµενος τὴν νοµήν, καὶ ὁρᾷ τὰ µὲν ἄλλα ζῷα ἐµµελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυµνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱµαρµένη ἡµέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν ἐχόµενος ὁ Προµηθεὺς, ἥντινα σωτηρίαν τῷ άνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ - ἀµήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίµην γενέσθαι - καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Πλάτωνος Πρωταγόρας ΙΑ (β) Φιλοκαλοῦµέν τε γὰρ µετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦµεν ἄνευ µαλακίας πλούτῳ τε ἔργου µᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόµπῳ χρώµεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁµολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ µὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον. ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅµα καὶ πολιτικῶν ἐπιµέλεια, καὶ ἑτέροις ἕτερα πρὸς ἔργα τετραµµένοις τὰ πολιτικὰ µὴ ἐνδεῶς γνῶναι µόνοι γὰρ τόν τε µηδὲν τῶνδε µετέχοντα οὐκ ἀπράγµονα, ἀλλ ἀχρεῖον νοµίζοµεν, καὶ οἱ αὐτοὶ ἤτοι κρίνοµέν γε ἢ ἐνθυµούµεθα ὀρθῶς τὰ πράγµατα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούµενοι, ἀλλὰ µὴ προδιδαχθῆναι µᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἅ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Β

22 Β. Αδίδακτο κείµενο για µετάφραση (µονάδες 5) Καὶ ὁ Σιµωνίδης εἶπεν Ἀλλ ἐν τοῖσδε, ἔφη, διαφέρει (ὁ τυραννικός βίος τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου) πολλαπλάσια µὲν δι ἑκάστου τούτων εὐφραίνεται, πολὺ δὲ µείω τὰ λυπηρὰ ἔχει. καὶ ὁ Ἱέρων εἶπεν Οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Σιµωνίδη, ταῦτα, ἀλλ εὖ ἴσθ ὅτι µείω πολὺ εὐφραίνονται οἱ τύραννοι τῶν µετρίως διαγόντων ἰδιωτῶν, πολὺ δὲ πλείω καὶ µείζω λυποῦνται. Ἄπιστα λέγεις, ἔφη ὁ Σιµωνίδης. εἰ γὰρ οὕτως ταῦτ εἶχε, πῶς ἂν πολλοὶ µὲν ἐπεθύµουν τυραννεῖν, καὶ ταῦτα τῶν δοκούντων ἱκανωτάτων ἀνδρῶν εἶναι; πῶς δὲ πάντες ἐζήλουν ἂν τοὺς τυράννους; Ὅτι ναὶ µὰ τὸν ί, ἔφη ὁ Ἱέρων, ἄπειροι ὄντες ἀµφοτέρων τῶν ἔργων σκοποῦνται περὶ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ πειράσοµαί σε διδάσκειν ὅτι ἀληθῆ λέγω, ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς ὄψεως. ἄπιστα = απίστευτα καὶ ταῦτα = και κυρίως, και µάλιστα Ξενοφῶντος Ἱέρων Ι 8-10 Γ. Αδίδακτο κείµενο για ορθογραφία (µονάδες 10) Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 8. Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείµενο (µονάδες 0) 1. α. εἶπεν : Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο β πρόσωπο ενικού της οριστικής παρατατικού και παρακειµένου στην ίδια φωνή. (µονάδα 1) β. διαφέρει : Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο της οριστικής µέλλοντα και αορίστου β στην ίδια φωνή. (µονάδα 1) γ. εύφραίνεται : Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο γ πρόσωπο πληθυντικού της υποτακτικής και ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. (µονάδες 1) 14

23 δ. διαγόντων : Να γράψετε τα απαρέµφατα ενεστώτα και αορίστου β του πιο πάνω τύπου του ρήµατος στην ίδια φωνή. (µονάδα 1) ε. ἀρξάµενος : Να γράψετε τον πιο πάνω τύπο του ρήµατος στο α πρόσωπο ενικού της οριστικής ενεστώτα και αορίστου στην ίδια φωνή. (µονάδα 1). α. εὖ, πολλοί : Να γράψετε τα παραθετικά των πιο πάνω τύπων (µονολεκτικούς τύπους). Στην περίπτωση του επιθέτου να διατηρήσετε αµετάβλητα τον αριθµό, την πτώση και το γένος. (µονάδες ) β. τοῖσδε, ἔφη, ταῦτα, ἴσθ (ἴσθι), διαγόντων ἰδιωτῶν, λυποῦνται, πάντες : Να µεταφέρετε τους πιο πάνω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό. (µονάδες 4) 3. α. τούτων, ταῦτα, µετρίως, περὶ αὐτοῦ, διδάσκειν, ἀρξάµενος : Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους (είναι υπογραµµισµένοι στο αδίδακτο κείµενο). (µονάδες 3) β. ὅτι ἀληθῆ λέγω : Να αναγνωρίσετε το είδος της πιο πάνω πρότασης και τη συντακτική της θέση στο κείµενο. (µονάδες ) 4. εἰ γὰρ οὕτως ταῦτ εἶχε, πῶς ἂν πολλοὶ µὲν ἐπεθύµουν τυραννεῖν... Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά και σηµασία) και να τον µετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. (µονάδες 4) Ε. Μεταφορά νεοελληνικού κειµένου στα αρχαία ελληνικά: (µονάδες 5) Κάποιος από τους στρατηγούς είπε: «Άνδρες στρατιώτες, βλέπω ότι εσείς είστε πολύ δυνατοί και στην ψυχή και στο σώµα και νοµίζω ότι δεν πρέπει να παραδώσετε τα όπλα στους εχθρούς. Γι αυτό η πόλη θα σας τιµήσει.» 3 15

24 ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (µονάδες 10) 1. Όταν λοιπόν µπήκαµε µέσα, χασοµερήσαµε ακόµη λίγο, τα είδαµε όλα µε προσοχή και ύστερα προχωρήσαµε προς τον Πρωταγόρα και του είπα εγώ - Ήλθαµε σε σένα, Πρωταγόρα, εγώ και τούτος εδώ ο Ιπποκράτης. Θέλετε, είπε, να µιλήσετε µαζί µου κατά µόνας ή µπροστά σε όλους τους άλλους; - Για µας, είπα εγώ, είναι το ίδιο εντελώς άκουσε γιατί ήλθαµε, και κανόνισε µόνος σου. Ποιο είναι λοιπόν, είπε, το ζήτηµα που σας έφερε; - Ο Ιπποκράτης εδώ είναι ντόπιος, γιος του Απολλόδωρου, από µεγάλο και πλούσιο σπίτι, κι έχει τη γνώµη πως τα φυσικά του προσόντα τον κάνουν ισόπαλο µε τους νέους της ηλικίας του. Επιθυµία του είναι, νοµίζω, να ακουστεί το όνοµά του στην πόλη και πιστεύει ότι αυτό σίγουρα θα το επιτύχει, αν συναναστραφεί εσένα γι αυτό λοιπόν κοίταξε εσύ τώρα, αν νοµίζεις ότι πρέπει µόνος σου να κουβεντιάσεις µε µόνους εµάς γι αυτά ή µπροστά στους άλλους. Σωστά, είπε, Σωκράτη, νοιάζεσαι για µένα [...] Και οµολογώ ότι είµαι σοφιστής και µορφώνω ανθρώπους και φαντάζοµαι ότι η προφύλαξη τούτη είναι καλύτερη από κείνη: να οµολογείς µάλλον παρά να αρνιέσαι. Έχω εφαρµόσει και άλλες προφυλάξεις εκτός απ αυτήν, ώστε, ας µε συγχωρέσει ο θεός, τίποτε δεν έπαθα επειδή οµολογώ ότι είµαι σοφιστής. Και όµως πάνε πολλά χρόνια που είµαι στην τέχνη είναι δα και όλα µου τα χρόνια πολλά δεν είναι κανείς από σας που δε θα µπορούσα µε την ηλικία µου να ήµουν πατέρας του. Ώστε µου είναι παρά πολύ ευχάριστο, αν βέβαια το θέλετε, να µιλήσετε γι αυτά που ήρθατε µπροστά σε όλους όσοι βρίσκονται εδώ. Τότε εγώ υποπτεύθηκα αλήθεια ότι ήθελε να επιδειχτεί και στον Πρόδικο και τον Ιππία και να περηφανευτεί που ήρθαµε εραστές της σοφίας του. Πλάτωνος Πρωταγόρας Η Στη συνάντηση Σωκράτη Πρωταγόρα: α) Πού στοχεύει ο Σωκράτης προκαλώντας τον Πρωταγόρα σε δηµόσια συζήτηση στην παρουσία και άλλων σοφιστών; β) Γιατί ο Πρωταγόρας αποδέχεται την πρόκληση αυτή; (µονάδες 4). Στο δεύτερο διδαγµένο για µετάφραση κείµενο Ι.Α.(β) στη σελίδα 1 να εντοπίσετε και να επεξηγήσετε σε 10 περίπου γραµµές τρία αντινοµικά στοιχεία, τα οποία ο Αθηναίος πολίτης συνδυάζει µε αρµονικό τρόπο. (µονάδες 6) -ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ- 4 16

25 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΟΡΙA ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηρεις (3) ώρες Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα: 1. Κνιηόπνπινο Η., βνιόπνπινο Κ., Υαηδεβαζηιείνπ Δπάλζ., Νεκάο Θ., ρνιηλάθε - Υειηώηε Υ., Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (από ην 1815 έσο ζήκεξα), ΟΔΓΒ, Αζήλα 007. Παληειίδνπ Αγγ., Υαηδεθσζηή Κ., αββίδνπ Υ., Καηζώλεο Κ., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Μεζαησληθή Νεόηεξε ( ), ΤΑΠ, Λεπθσζία 006 Από ην δηδαθηηθό εγρεηξίδην ησλ Κνιηόπνπινπ Η., βνιόπνπινπ Κ., Υαηδεβαζηιείνπ Δπάλζ., Νεκά Θ., ρνιηλάθε - Υειηώηε Υ., Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (από ην 1815 έσο ζήκεξα), ΟΔΓΒ, Αζήλα 007, εμεηαζηέα ύιε απνηεινύλ ηα εμήο: ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : Η Δσρώπη και ο κόζμος ηον 19ο αιώνα ( ) 1. Σν πλέδξην Δηξήλεο ηεο Βηέλλεο ( ). Σα εζληθά θαη θηιειεύζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξώπε 3. Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 181 Έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα ηελ Δπξώπε 4. Σν ειιεληθό θξάηνο θαη ε εμέιημή ηνπ ( ) 5. Σν Αλαηνιηθό Εήηεκα θαη ν Κξηκατθόο Πόιεκνο 6. Ζ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 7. Ζ θξίζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνύξγσλ Ζ ηηαιηθή θαη ε γεξκαληθή ελνπνίεζε ( ) (Μόλν Ο γαλλοπρωσικός πόλεμος θαη Η Σσνθήκη Ειρήνης της Φρανκυούρτης, ζει ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : Από ηον 19ο ζηον 0ό αιώνα ( ) 1. Ζ αθκή ηεο επξσπατθήο απνηθηνθξαηίαο 3. Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Διιάδαο 4. Δζληθά θηλήκαηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε 5. Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη ( ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ : Ο Α Παγκόζμιος Πόλεμος και οι άμεζες επιπηώζεις ηοσ 1. Οη αληαγσληζκνί ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ( ). Ζ δηεμαγσγή θαη ε έθβαζε ηνπ πνιέκνπ ( ) 3. Ζ Διιάδα ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν 4. Σν πλέδξην Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ( ) 5. Ο Μηθξαζηαηηθόο Πόιεκνο ( ) 6. Ζ Ρσζηθή Δπαλάζηαζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ : Η Δσρώπη και ο κόζμος καηά ηη διάρκεια ηοσ Μεζοπολέμοσ 1. Ζ δεθαεηία Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα ( ) 3. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο 4. Ζ Διιάδα ζηελ θξίζηκε δεθαεηία Ο ππόινηπνο θόζκνο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ : Ο Β Παγκόζμιος Πόλεμος 1. Πξνο λέα έλνπιε αλακέηξεζε 17

26 . Ζ επηθξάηεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ επεηξσηηθή Δπξώπε θαη ε επέθηαζε ηνπ πνιέκνπ ( ) 3. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε Δζληθή Αληίζηαζε 4. Ζ ζπκκαρηθή αληεπίζεζε θαη ε νινθιεξσηηθή ήηηα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο Ζ ζπλζεθνιόγεζε ηεο Ηαπσλίαο 5. Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο Σν Οινθαύησκα 6. Ο αληαγσληζκόο ζην ζηξαηόπεδν ησλ ληθεηώλ 7. Οη ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ε ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ : Ο μεηαπολεμικός κόζμος 1. Ζ κεηαπνιεκηθή νξγάλσζε ηεο δηεζλνύο θνηλσλίαο Ζ ζύζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΖΔ. Ζ έλαξμε ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, νη επηπηώζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν Δκθύιηνο Πόιεκνο 3. Ζ εμέιημε θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ 4. Ζ απναπνηθηνπνίεζε θαη ν Σξίηνο Κόζκνο 5. Ζ πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε: Πξαγκαηηθόηεηεο θαη πξννπηηθέο 6. Ζ Διιάδα έσο ην Ζ Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ε έληαμε ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε Από ην δηδαθηηθό εγρεηξίδην ησλ Παληειίδνπ Αγγ., Υαηδεθσζηή Κ., αββίδνπ Υ., Καηζώλεο Κ., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Μεζαησληθή Νεόηεξε ( ), ΤΑΠ, Λεπθσζία 006, εμεηαζηέα ύιε απνηεινύλ ηα εμήο: 1. Πεξίνδνο Αγγινθξαηίαο ( ), ζει , Σα πξώηα ρξόληα ηεο Αλεμαξηεζίαο ( ), ζει Σα γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ , ζει Ζ πεξίνδνο , ζει

27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη. Πρέπει να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (0 Μονάδες) Περιλαμβάνει δύο () ερωτήσεις κλειστού τύπου, που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις του εξεταζόμενου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου: 1. Σωστό Λάθος. Πολλαπλή Επιλογή 3. Ταξινόμηση ιστορικών δεδομένων/γεγονότων με βάση κάποιο κριτήριο 4. Αντιστοίχιση ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (45 Μονάδες) Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα κατανόησης, καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού, ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζόμενου. Oι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις σε συνεχή ροή λόγου. Ειδικότερα: 1. Η πρώτη ερώτηση περιλαμβάνει τρία (3) κατατοπιστικά σημειώματα. Τα ζητούμενα των κατατοπιστικών σημειωμάτων δίνονται εντός παρενθέσεως. (Μονάδες 3Χ5=15). Στη δεύτερη ερώτηση δίνονται όροι/έννοιες που ο εξεταζόμενος καλείται να συμπεριλάβει στην απάντησή του. Οι απαντήσεις του εξεταζόμενου τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη ερώτηση πρέπει να κινούνται εντός συγκεκριμένου ορίου λέξεων, που θα καθορίζεται από την εκάστοτε επιτροπή θεματοθέτησης. Η επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, επίσης, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα (30) μονάδες που αναλογούν στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση του μέρους αυτού. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (35 Μονάδες) Περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις που απορρέουν από αδίδακτες πρωτογενείς ή και δευτερογενείς πηγές (γραπτές πηγές, διαγράμματα, χάρτες, εικόνες, γελοιογραφίες, αφίσες, εικαστικές δημιουργίες κ.λπ.). Οι ερωτήσεις αυτές ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις, την ικανότητα κατανόησης καθώς και τις δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής, αξιολόγησης, σχολιασμού, ερμηνείας και σύνθεσης του εξεταζόμενου. Η επιτροπή θεματοθέτησης θα κατανέμει, κατά την κρίση της, τις συνολικά τριάντα πέντε (35) μονάδες, που αναλογούν στις τρεις (3) ερωτήσεις του μέρους αυτού. 19

28 Με βάζε ην δηδαθηηθό ρξόλν, πνπ ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαθηέαο ύιεο αθηεξώλεηαη ζηα δύν δηδαθηηθά εγρεηξίδηα (Κνιηόπνπινο Η., βνιόπνπινο Κ., Υαηδεβαζηιείνπ Δπάλζ., Νεκάο Θ., ρνιηλάθε - Υειηώηε Υ., Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (από ην 1815 έσο ζήκεξα), ΟΔΓΒ, Αζήλα 007 θαη Παληειίδνπ Αγγ., Υαηδεθσζηή Κ., αββίδνπ Υ., Καηζώλεο Κ., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Μεζαησληθή Νεόηεξε ( ), ΤΑΠ, Λεπθσζία 006), ε γεληθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. Ηζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ, 80 κνλάδεο. Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Μεζαησληθή Νεόηεξε, 0 κνλάδεο Ζ επηηξνπή ζεκαηνζέηεζεο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαηαλείκεη ηηο πην πάλσ κνλάδεο όπσο ε ίδηα θξίλεη ζηα ηξία κέξε ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 0

29 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Ηζηνξία Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Πέκπηε, 3 Ηνπλίνπ :30 10:30 1. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έμη (6) ζειίδεο θαη ηξία (3) κέξε.. Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο θαη ησλ ηξηώλ (3) κεξώλ. ΜΔΡΟ Α (0 κνλάδεο) Α1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή ιάζνο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηε ιέμε «ζωζηό» ή «ιάζνο», δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε: α. Πξσηαγσληζηήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο ήηαλ ν θαγθειάξηνο Βίζκαξθ. β. Οη «θαξκπνλάξνη» ήηαλ ξηδνζπάζηεο θαη πξνσζνύζαλ ξηδηθέο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αβαζίιεπην πνιίηεπκα. γ. Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο απνδέρηεθε ηελ αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο. δ. Σν «Αλαηνιηθό Εήηεκα» πξνθιήζεθε από ηε βαζκηαία ππνρώξεζε ηεο δύλακεο ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνύξγσλ. ε. Με ην δηάηαγκα «Χάηη Χνπκαγηνύλ» ηεξκαηίζηεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ε πεξίνδνο ηνπ Σαλδηκάη (κεηαξξπζκίζεσλ). ζη. Οη Βξεηαλνί αληηιακβάλνληαλ ηελ εζληθή ηνπο απνζηνιή γηα ηε δεκηνπξγία απνηθηώλ σο «ρξένο ηνπ ιεπθνύ αλζξώπνπ» (the white man s burden). δ. Σελ Σξηπιή πλελλόεζε απνηεινύζαλ ε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. ε. Πξώηνο Αληηπξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εμειέγε ν Γξ Φαδίι Κνπηζηνύθ. ζ. Μεηά ηελ εθδήισζε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ν Μαθάξηνο απεύζπλε δηάγγεικα πξνο ηνλ θππξηαθό ιαό κέζσ ηνπ «Διεύζεξνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ Πάθνπ». η. Ζ κνλνκεξήο αλαθήξπμε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνύ ςεπδνθξάηνπο θαηαδηθάζηεθε σο απνζρηζηηθή θαη παξάλνκε ελέξγεηα από ηα Ζλσκέλα Έζλε. (10 x 1= 10 κνλάδεο) 1 1

30 Α. Καζέλα από ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β αληηζηνηρεί κε κηα πξνζσπηθόηεηα ηεο ζηήιεο Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην εμέηαζήο ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια από ηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Πξνζνρή: Γύν πξνζσπηθόηεηεο ηεο ζηήιεο Α πεξηζζεύνπλ. ΣΗΛΗ Α 1. Βιαδίκεξνο Οπιηάλνθ (Λέληλ). Ρνκπέξ νπκάλ 3. Αζαλάζηνο Γηάθνο 4. Νηθόιανο Πιαζηήξαο 5. Βίιπ Μπξαλη ΣΗΛΗ Β α. «Παηέξαο» ηεο ηδέαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο β. Νέα αλαηνιηθή πνιηηηθή (νζηπνιηηίθ) θαη αλαγλώξηζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο από ηε Γπηηθή (197) γ. Ζγέηεο ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο δ. Κίλεκα ηνπ 1931 (Οθησβξηαλά) ε. Μάρε ηεο Αιακάλαο 6. Νηθόδεκνο Μπισλάο 7. Λερ Βαιέζα (5 x = 10 κνλάδεο) ΜΔΡΟ Β (45 κνλάδεο) Β1. Να γξάςεηε ζύληνκα θαηαηνπηζηηθά ζεκεηώκαηα γηα ηα πην θάησ, κε βάζε ηα δεηνύκελα ησλ παξελζέζεσλ: α. «πλζήθε ηωλ εβξώλ, 8 Ινπιίνπ / 10 Απγνύζηνπ 190» (πεξηερόκελν, ζεκαζία, θαηάιεμε) β. «Κίλεκα ηωλ Αδεζκεύηωλ» (ρξνληθό πιαίζην, κέιε, επηδηώμεηο, απνηέιεζκα δξάζεο) γ. «Γηαζθεπηηθή πλέιεπζε, » (ζύγθιεζε, ζπκκεηέρνληεο, πξόηαζε, θαηάιεμε) (3 x 5= 15 κνλάδεο)

31 Β. ε θείκελν έθηαζεο ιέμεσλ, λα παξνπζηάζεηε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ ζηε Γεξκαλία θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (Κ.Σ.Δ.). ην θείκελό ζαο λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά θαη νη παξαθάησ όξνη / έλλνηεο: Ράηρ, λαδηζκόο, παγθόζκηα εηξήλε, «ζπιινγηθή αζθάιεηα» (15 κνλάδεο) Β3. ε θείκελν έθηαζεο ιέμεσλ, λα πεξηγξάςεηε ηελ αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ θαηά ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο (Απξίιηνο Μάηνο 1941) θαη ηδηαίηεξα ζηε κάρε ηεο Κξήηεο. Να αμηνινγήζεηε ηε ζεκαζία ηεο αληίζηαζεο απηήο γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ Β Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. (15 κνλάδεο) ΜΔΡΟ Γ (35 κνλάδεο) ΠΡΟΟΥΗ: - Οξζή είλαη ε απάληεζε πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε βάζε ζηνηρεία από ηηο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη, θαζώο θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα / ζηνηρεία. - Η αληηγξαθή απηνύζηωλ ρωξίωλ από ηηο πεγέο, ρωξίο πεξαηηέξω επεμεξγαζία ηνπο, αμηνινγείηαη κε κεδέλ κνλάδεο. Γ1. (10 κνλάδεο) Ι. «ηηο 8 Ινπιίνπ 1954 ν Τπνπξγόο ηωλ Απνηθηώλ Υόπθηλζνλ, κηιώληαο ζηε Βνπιή ηωλ Κνηλνηήηωλ, είπε, όηη ε Κύπξνο είλαη ζηξαηεγηθή πεξηνρή δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα, ζηελ νπνία νπδέπνηε ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο. Η δήιωζε απηή ζπκπίπηεη κε ηε κεηαθνξά ηνπ βξεηαληθνύ ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ Κύπξν, θαη κε ηελ εμαγγειία από ηνλ Τθππνπξγό Απνηθηώλ, Κόκεηα Μάληζεξ, ηεο βξεηαληθήο πξόζεζεο γηα επηβνιή λένπ απνηθηαθνύ ζπληάγκαηνο». Πεγή: Νίθνο Κξαληδηώηεο, «Σν Κππξηαθό από ηελ Αγγιηθή Καηνρή κέρξη ηνλ Έλνπιν Αγώλα ( )», Κππξηαθά ( ), Γηαιέμεηο Λατθνύ Παλεπηζηεκίνπ, αξ., έθδνζε Γήκνπ Λεπθσζίαο, Λεπθσζία 1986, ζ

32 ΙΙ. Δθεκεξίδα Σν Βήκα, Πεγή: Χξύζαλζνο Χξπζάλζνπ, Γεινην-γξαθώληαο ηελ Ιζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ, Δθδόζεηο Αξκίδα, Λεπθσζία 009, ζ

33 Με βάζε ηηο πην πάλσ πεγέο θαη αμηνπνηώληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: α. λα πξνζδηνξίζεηε, ζύκθσλα κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Χόπθηλζνλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύζαλ ηελ Κύπξν «ζηξαηεγηθή πεξηνρή δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα». (3 κνλάδεο) β. λα πεξηγξάςεηε ηελ εηθόλα (πξόζσπα, αληηθείκελα, ρώξνη) θαη λα απνδώζεηε ην κήλπκά ηεο. (4 κνλάδεο) γ. λα απαξηζκήζεηε ηα πνιηηηθά γεγνλόηα πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμύ ηεο δήισζεο Χόπθηλζνλ (1954) ζηελ πεγή Ι θαη ηνπ ζρεδίνπ ιύζεο Μαθκίιιαλ (1958) ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πεγή ΙΙ. (3 κνλάδεο) Γ. (10 κνλάδεο) Πξνϋπνινγηζκνί ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο (ζε εθαηνκκύξηα δξαρκέο) Έηε έζνδα δαπάλεο έιιεηκκα , , , ,1 Πεγή: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 1977, η. ΗΓ, ζ. 76 Αθνύ κειεηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο: α. λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν απμάλεηαη ην έιιεηκκα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε πνην πνιηηηθό πξόζσπν ζπλδέεηαη ε πεξίνδνο απηή θαη πνην ήηαλ ην αλαπηπμηαθό θαη κεηαξξπζκηζηηθό ηνπ πξόγξακκα. (7 κνλάδεο) β. λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηώρεπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο απηή ηελ πεξίνδν. (3 κνλάδεο) 5 5

34 Γ3. (15 κνλάδεο) Ι. «Γελ ζέιω νη Ηλωκέλεο Πνιηηείεο λα επωκηζηνύλ ην κεηαπνιεκηθό θνξηίν αλνηθνδόκεζεο ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηωλ Βαιθαλίωλ. Γελ είλαη θάηη πνπ εληάζζεηαη ζηα θαζήθνληά καο από κηα απόζηαζε 5500 ρηιηνκέηξωλ. Θα πξέπεη, επηηέινπο, λα αζρνιεζνύκε θαη κε ηα εζωηεξηθά καο. Η ζέζε ηωλ Η.Π.Α. δελ είλαη ζηελ Δπξώπε». Δπηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηωλ Η.Π.Α. Φξαγθιίλνπ Ρνύδβειη ζηνλ Οπίλζηνλ Σζόξηζηι, 1944 [απόζπαζκα] Πεγή: H. Kissinger, Γηπιωκαηία, κηθξ. Γ. Κνβαιέλθν, Νέα ύλνξα Ληβάλεο, Αζήλα 1995, ζ. 44. ΙΙ. «Υωξίο ηνπο θίινπο καο ηνπ εμωηεξηθνύ, ε απεηιή ηεο ζνβηεηηθήο εηζβνιήο ζα πιεζίαδε επηθίλδπλα ηηο αθηέο καο. Υωξίο ηνπο ζηξαηνύο ηνπο θαη ηηο βάζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα εδάθε ηνπο [...], ε ζηξαηηωηηθή καο ηζρύο ζα δπζθνιεπόηαλ λα εμαζθαιίζεη ηηο Η.Π.Α. θαη ε νηθνλνκία καο ζα εμαζζελνύζε. Δπνκέλωο, ε ππνζηήξημε ηωλ Η.Π.Α. πξνο ηα άιια έζλε δελ είλαη ειεεκνζύλε. [...] Σν πξόβιεκα ηεο επηβίωζεο ηωλ Η.Π.Α. ζα γηλόηαλ πην πεξίπινθν, αλ επξόθεηην λα αληηκεηωπίζνπκε ηε ζνβηεηηθή απεηιή κόλνη καο». Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηωλ Η.Π.Α. Υάξπ Σξνύκαλ ζην Κνγθξέζν, 1947 [απνζπάζκαηα]. Πεγή: H. Kissinger, Γηπιωκαηία, κηθξ. Γ. Κνβαιέλθν, Νέα ύλνξα Ληβάλεο, Αζήλα 1995, ζ α. Να παξνπζηάζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ Πξνέδξσλ Ρνύδβειη θαη Σξνύκαλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο πην πάλσ πεγέο, ζρεηηθά κε ην ξόιν πνπ έπξεπε λα δηαδξακαηίζνπλ νη Ζ.Π.Α. ζην παγθόζκην ζθεληθό, κεηαπνιεκηθά. (5 κνλάδεο) β. [...] ε ππνζηήξημε ηωλ Η.Π.Α. πξνο ηα άιια έζλε δελ είλαη ειεεκνζύλε. Να θξίλεηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ Σξνύκαλ θαη λα αλαθεξζείηε ζηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηεο ζηελ Δπξώπε ( ). (7 κνλάδεο) γ. Να εμεγήζεηε πώο εθαξκόζηεθε, πνύ απνζθνπνύζε θαη πνηεο ζπλέπεηεο είρε ε πνιηηηθή πνπ εμήγγεηιε ν Πξόεδξνο Σξνύκαλ (1947) ζηελ Διιάδα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. (3 κνλάδεο) --ΣΔΛΟ-- 6 6

35 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΞΔΤΑΣΤΔΑ ΥΛΗ Γηάξθεηα Δμέηαζεο: Γύο () ώπερ ΚΔΗΜΔΝΑ ΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΧΧVI L (6 50) εθηόο ησλ ΜΑΘΖΜΑΤΩΝ -ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 46 θαη 50. ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 9 θαη 30 εμεηάδνληαη ΜΟΝΟ ηα ζπληαθηηθά θαηλόκελα (γεληθή θαη δνηηθή). Από ηα καζήκαηα - θεθάιαηα 6-50 εμεηάδνληαη: 1. ε κεηάθξαζε (εθηόο ησλ θεθαιαίσλ 9, 30, 46 θαη 50). ηα γξακκαηηθά - εηπκνινγηθά (εθηόο ησλ θεθαιαίσλ 9, 30, 46, θαη 50) 3. ηα ζπληαθηηθά θαηλόκελα (εθηόο ησλ θεθαιαίσλ 46 θαη 50) Ζ εμεηαζηέα ύιε πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν: Μ. Παζράιε - Γ. Σαββαληίδε «ΛΑΤΗΝΗΚΑ» Γ Τάμε Δληαίνπ Λπθείνπ, Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε, ΟΔΓΒ. Το εξεηαζηικό δοκίμιο πεπιλαμβάνει: Α. Γιδαγμένο κείμενο Γίλεηαη δηδαγκέλν θείκελν 15-0 ζηίρσλ γηα κεηάθξαζε. Τν θείκελν κπνξεί λα ιεθζεί από έλα ή δύν καζήκαηα-θεθάιαηα ηεο εμεηαζηέαο ύιεο θαη λα δνζεί ειαθξά δηαζθεπαζκέλν. (κνλάδεο 50) Β. Παπαηηπήζειρ Εεηείηαη από ηνπο ππνςεθίνπο: 1. Να απαληήζνπλ ζε 3-4 γισζζηθέο παξαηεξήζεηο (γξακκαηηθέο-εηπκνινγηθέο, ζπληαθηηθέο). (κνλάδεο 30). Να κεηαθέξνπλ 3-4 ζηίρνπο αδίδαθηνπ θεηκέλνπ από ηα Λαηηληθά ζηα Νέα Διιεληθά. (κνλάδεο 10) 3. Να κεηαθέξνπλ -3 ζηίρνπο λενειιεληθνύ θεηκέλνπ ζηα Λαηηληθά. (κνλάδεο 10) 7

36 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία: Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00-13:00 ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΕΕΡΙ (4) ΕΛΙΔΕ ΜΔΡΟ Α : ΓΙΓΑΓΜΔΝΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΡΑΗ (Μνλάδεο 50) Ι. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda». (Λαηηληθά Λπθείνπ, ΧΧVΙI) ΙΙ. Sapientem nec paupertas nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperitos avertunt et praecipites agunt. Tu illum premi putas malis? Utitur! Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra; ex aere quoque faciebat. Si marmor illi obtulisses, si viliorem materiam, fecisset tale, quale ex illa fieri optimum posset. Eodem modo sapiens virtutem, si licebit, in divitiis explicabit, si minus, in paupertate; si poterit, in patria, si minus, in exilio. (Λαηηληθά Λπθείνπ, ΧXXIX) 8 1

37 ΜΔΡΟ Β : ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ (Μνλάδεο 50) 1. (α) Να κεηαθέξεηε ηνπο θιηηνύο ηύπνπο ηνπ πην θάησ απνζπάζκαηνο ζηνλ αληίζεην αξηζκό: Sapientem nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperitos avertunt (Μνλάδεο 4) (β) Να γξάςεηε ηηο πην θάησ ιέμεηο ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ: me, pomis, ebore, materiam (Μνλάδεο ). Να ηξέςεηε ηνπο πην θάησ ηύπνπο ησλ ξεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ ππάξρεη δίπια ζηνλ θαζέλα (εθεί όπνπ ρξεηάδεηαη, λα ιάβεηε ππόςε ην ππνθείκελό ηνπο ζην θείκελν): venisset: ζηνλ αληίζηνηρν ηύπν ηνπ ελεζηώηα θαη παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα θωλή videri: ζην γ πξόζωπν εληθνύ ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα θαη παξαηαηηθνύ ζηελ ίδηα θωλή spero: ζην β πξόζωπν εληθνύ ηεο νξηζηηθήο κέιινληα θαη παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θωλή nascuntur: ζην απαξέκθαην ελεζηώηα θαη κέιινληα agunt: ζηε κεηνρή ελεζηώηα θαη κέιινληα ζηελ ίδηα θωλή (νλνκαζηηθή εληθνύ ζειπθνύ γέλνπο) premi: ζην γ πξόζωπν πιεζπληηθνύ ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα θαη παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θωλή (Μνλάδεο 6) 3. Να γξάςεηε ηνπο άιινπο βαζκνύο (κνλνιεθηηθνύο ηύπνπο) ησλ πην θάησ επηζέησλ δηαηεξώληαο ακεηάβιεηα ηελ πηώζε, ηνλ αξηζκό θαη ην γέλνο: meliora, viliorem (Μνλάδεο ) 9

38 4. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο πην θάησ ιέμεηο (είλαη ππνγξακκηζκέλεο ζηα δηδαγκέλα θείκελα γηα κεηάθξαζε): nomen, desideranti, sibi, fore, illum, simulacra, modo, in patria (Μνλάδεο 4) 5. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: (α) Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset (είδνο, εηζαγωγή, εθθνξά, αηηηνιόγεζε εθθνξάο, αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ) (Μνλάδεο ) (β) ut dicis (είδνο θαη αηηηνιόγεζε εθθνξάο) (Μνλάδεο 1) (γ) Να αλαγλσξίζεηε ηνλ πην θάησ ππνζεηηθό ιόγν (ππόζεζε, απόδνζε, εθθνξά, ζεκαζία) θαη λα ηνλ κεηαηξέςεηε έηζη ώζηε λα δειώλεη ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή: Si marmor illi obtulisses fecisset tale (Μνλάδεο 3) 6. (α) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηελ παζεηηθή ζύληαμε ζε ελεξγεηηθή: Tu illum premi putas malis? ( Μνλάδεο 3) (β) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηνλ επζύ ιόγν ζε πιάγην κε εμάξηεζε από ην Ille dixit: Accius devertit ad eum (Μνλάδεο ) (γ) Να κεηαηξέςεηε ζην πην θάησ απόζπαζκα ηνλ πιάγην ιόγν ζε επζύ: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse (Μνλάδεο 1) 30 3

39 7. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Διιεληθά: Agesilaus Lacedaemonius a Xenophonte laudatus est. mos erat a maioribus Lacedaemoniis traditus, ut duos haberent semper reges, nomine magis quam imperio, ex familiis Procli et Eurysthenis, qui Spartae reges fuerunt. mortuus erat Agis rex, frater Agesilai: filium reliquerat. quem ille natum non agnoverat, eundem moriens suum esse dixerat. (Cornelius Nepos, Agesilaus 1,1-,4 - δηαζθεπή) Λεμηιόγην: laudo,1 = επαηλώ, εγθωκηάδω Proclus -i = Πξόθινο Agis -idis = Άγηο frater -tris = αδειθόο agnosco,3 = αλαγλωξίδω (Μνλάδεο 10) 8. Να κεηαθέξεηε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηα Λαηηληθά: Όηαλ ήηαλ ύπαηνο ν Καίζαξαο, ζηε Ρώκε δνύζαλ πνιινί, όρη κόλν ζνθνί αιιά θαη έλδνμνη άληξεο. Απηνί κε ηε δύλακε ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο κπόξεζαλ λα θάλνπλ ηελ πόιε ηνπο πνιύ κεγάιε. (Μνλάδεο 10) ΣΔΛΟ 31 4

40 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηρεις (3) ώρες και 15 λεπηά Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δσο () κέξε Οη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαθαζίζνπλ θαη ζηα δπν κέξε ΜΔΡΟΣ Ι. Δλόηεηεο Α, Β, θαη Γ: Γπν () ώξεο θαη ηξηάληα (30) ιεπηά ΜΔΡΟΣ ΙΙ. Δλόηεηα Γ: Τξηάληα (30) ιεπηά ΜΔΡΟΣ Ι: Α) Έκθεζη (Writing skills): (5 μονάδες) Γίλεηαη ΔΝΑ ζέκα γηα αλάπηπμε. Η έθηαζε θαζνξίδεηαη κεηαμύ ιέμεηο. Η έθζεζε κπνξεί λα είλαη ηύπνπ: 1. Αθήγεζεο ή. Πεξηγξαθήο ή 3. Αλάπηπμεο ηδεώλ, απόςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ Β) Κείμενο για ανάγνωζη - καηανόηζη (Reading skills): (40 μονάδες) Γίλεηαη έλα θείκελν γηα αλάγλσζε / θαηαλόεζε θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα δώζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζε ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Οη εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ απνηεινύληαη από δπν κέξε: Οη εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ κέξνπο βαζίδνληαη ζην θείκελν αλάγλσζεο / θαηαλόεζεο. Η εξώηεζε ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο (extended writing) βαζίδεηαη ηόζν ζην θείκελν αλάγλσζεο / θαηαλόεζεο όζν θαη ζηηο πξνζσπηθέο απόςεηο ησλ καζεηώλ θαη απαηηεί απάληεζε έθηαζεο ιέμεσλ. Γ) Φρήζη ηης γλώζζας (Language usage): (15 μονάδες) Γίλνληαη αζθήζεηο γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνύ θαη ιεμηινγίνπ. Γ) Ακρόαζη / Καηανόηζη (Listening skills): (0 μονάδες) Γίλεηαη θείκελν γηα αθξόαζε θαηαλόεζε θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα δώζνπλ απαληήζεηο ζε αζθήζεηο αλαγλσξηζηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ ηύπνπ. 3

41 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ Ημερομηνία & Ώρα Εξέτασης: Τρίτη, 5 Μαΐου π.μ π.μ. ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. I: WRITING SKILLS (5 MARKS) Write a composition of about words on the following topic: School is a more important influence on a child s success in life than parents. Write your opinion on the topic for your school magazine. II: READING SKILLS (40 MARKS) Read the passage below and do ALL the exercises that follow: Television Violence: Its Impact on Children Children of different ages watch and understand television differently. This depends on the ways in which they process information, the amount of mental effort they invest, and their own life experiences. These factors must all be examined in relation to various age groups to gain an understanding of how television violence affects them. At the preschool age, children begin watching television with an exploration approach. They search for meaning in the content, but are especially attracted to vivid production characteristics, such as fast character movement, fast changes of scene, and unexpected sights and sounds. Because television violence is accompanied by vivid production characteristics, preschoolers tend to seek and pay attention to cartoon violence. They behave more aggressively than usual in their play after watching any high-action cartoon or after watching violent television. 1 33

42 As children grow, they will not become more aggressive themselves if the violence they see is portrayed as evil, as causing human suffering, or as resulting in punishment or disapproval. However, they are especially likely to show increased aggression from watching violent television if they believe the violence reflects real life, if they identify with a violent hero, as young boys often do, or if they engage in aggressive fantasies. Elementary school children still watch cartoons but also begin watching more family programmes. Moreover, they develop a surprising taste for horror movies, perhaps deliberately scaring themselves in an attempt to overcome their own fears. Because of this, they are also likely to become more tolerant of violence in the real world. During adolescence, secondary school children watch less television than they did when they were younger, and also watch less with their families. Their interests at this age tend to revolve around independence and romance, and they develop a preference for music videos and horror movies which deal with these topics, although usually in negative ways. Adolescents increasingly doubt the reality of television content and are much less likely to identify with television characters. The small percentage of those who continue to believe in the reality of television and to identify with its violent heroes are the ones who will probably be more aggressive, especially if they continue to fantasise about aggressiveheroic themes. It is certainly true that television violence does not account for all the causes of children s aggression. It is also true that some children are much more influenced by television violence than others. It is these children who will potentially be more aggressive as adults. But the effect of television violence leads these at-risk children to be even more aggressive than they would otherwise be. Although this group might be a minority of viewers, they are likely to be the majority of aggressors. This fact makes them and the violent content of television worthy of our attention. A. Choose the best answer a, b, c or d according to the passage: (5 x = 10 marks) 1. Preschoolers become violent in their play.. a. after watching violent scenes. b. after watching TV in an exploratory way. c. because of wrong messages. d. as a result of their immaturity.. Young boys are sometimes.. a. influenced by their parents viewing habits. b. keen on watching reality shows. c. able to control their choice of programmes. d. attracted to violent television heroes. 34

43 3. Elementary school children show a liking for frightening films to. a. tell others scary stories. b. fight violence in the real world. c. get over their own fears. d. escape from boredom. 4. The passage defines the at risk children as children who.. a. watch non-violent shows many hours every day. b. have a big chance of becoming an aggressive adult. c. scare themselves by watching horror films. d. have a strong preference for cartoons. 5. The purpose of the passage is to.. a. explain the main causes of children s aggression. b. identify the characteristics of a violent programme. c. inform about the importance of tolerance in childhood. d. discuss the effects of television violence on children. B. Answer the following questions on the passage: (3 x 3 = 9 marks) 1. List three (3) factors which, according to the passage, determine children s understanding of television.. Mention the three (3) characteristics that attract preschoolers attention when they watch television. 3. Refer to three (3) kinds of TV programmes elementary school children watch. C. Extended writing: (15 marks) Use information from the passage to describe the TV viewing tendencies and preferences of the majority of adolescents, and write your own views on how parents can encourage adolescents to be critical when watching television Write about words 3 35

44 D. Match the words in Column A, in bold in the passage, with the words / phrases in Column B, according to the passage: (More words / phrases than needed are given.) (6 x 1 = 6 marks) Column A Column B 1. affects a. effort. vivid b. major activity 3. evil c. expresses 4. attempt d. striking 5. themes e. small number 6. minority f. influences g. topics h. bad SECTION III: LANGUAGE USAGE (15 MARKS) A. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Use the word in brackets and other words to complete each sentence. Do not change the words given. (5 x 1 = 5 marks) 1. The students are raising the money for charity. (raised) The money. by the students for charity.. I didn t expect the weather to be so bad. (than) The weather.. I expected. 3. It s a month since I last saw a good film. (for) I.. a month. 4. I have to get a new laptop tomorrow, she said. (that) She said a new laptop the next day. 5. I really regret calling him a liar. (only) If him a liar! 4 36

45 B. Fill in the gaps in the following text with only ONE word. (10 x 0,5 = 5 marks) Television Control Box Parents will soon be offered the ultimate weapon to win the war over how much TV their children watch. Instead 1... constantly fighting to control viewing habits, they will have the job done for them... a coded electronic device. It will switch off the TV set after a specific period of time runs out, leaving the child to turn to other activities such 3... reading or even playing in the fresh air. The gadget, TV Allowance, 4... invented by Miami photographer Randal Levenson, a former engineer, 5... despaired of ever reducing his three children s screen time. There was a lot of anger 6... the house about the TV and Nintendo usage, said Mr Levenson. His response was 7... build the calculator-sized box 8... plugs into the TV. Mr Levenson now uses a code to set the four hours that his children can watch 9... week. Each child has his own code, and when his time is up, the screen goes blank. Mr Levenson can find out how time is left by touching a button. C. Fill in the gaps in the following text with the correct form of the words given in brackets. (10 x 0,5 = 5 marks) Is education killing creativity? There is a growing dissatisfaction with the educational system because it is not meeting the demands of the knowledge society. Several voices claim that the system 1.. (EMPHASIS) logical-mathematical skills, but neglects other types of talents such as dancing, music or painting. There is increasing... (AGREE) that educational systems have to change to adapt to the new demands of the 1 st century and be different from now on. In order for creativity and 3. (INNOVATE) to flourish, schools and students will have to connect with their local surroundings while becoming 4... (GLOBE) players. This requires clear vision, leadership and the 5... (ABLE) to cooperate with other institutions. Schools have to become learning 6... (ORGANISE). Teachers, like any 7... (PROFESSION), must become lifelong learners. They have to become mentors helping students to fulfill their creative and learning potential. Last but not least, assessment needs to be 8... (RETHINK). It is necessary for 9. (EVALUATE) to include creativity among their criteria. Creativity has to be promoted and given (IMPORTANT) not only rhetorically, but in practice. - THE END

46 An interview with Leighton Meester Gossip Girl, the new talked-about teen TV series, has made -year-old Leighton Meester an overnight star. Listen to an interview this actress has given about her life and career. How did you start your career? When I was 1 we moved to New York City, and I began working as a model. Up until that time I had been an ordinary Florida kid. When I was thirteen, I got a part in the TV series Law and Order. What s Gossip Girl about? It s based on a set of novels about the lives of two of Manhattan s privileged high school students. I play one of those girls, Blair Waldorf. So how would you describe your character - Blair? She s really dramatic. Everybody thinks she s terribly unkind and that s really fun to play up. She s complicated, having been brought up with a lot of wealth and privilege. But she s also smart and well educated, and deals with a lot of problems that ordinary girls have. Blair s mistakes result from her many insecurities. She feels all this pressure to be perfect: to be the most beautiful, the most popular, the most loved. Do you identify with her at all? Mm in one way or another, I can definitely relate to her. The more I go on, I can t tell if I m becoming more like Blair or Blair s becoming more like me. I ve had to put myself into her so that I like her. I couldn t play a character I didn t like or sympathise with. Then there are other things I don t relate to - like her insecurities and self-doubts. The Gossip Girl books are a big hit, but the TV show has got mixed reviews. How does this affect you? I ve learned to take things as they come. If people say negative things, I couldn t care less, but I let it give me a boost of confidence if they re saying nice things. Whatever the press says, I see it as a plus. At least people are paying attention and watching the show. The acting business is hard and discouraging. But I think you can grow out of that, especially if you realise the only way you can succeed is to figure out what works for you and what doesn t. You recently had to deal with a personal ordeal Yes, my younger brother was diagnosed with a serious illness. When something like that happens, it s meant to show you that something very special, very important can be taken away from you so easily. One final question: What do you do to relax? Writing poetry is one of my favourite things. I also love listening to music. When I m in New York City I like getting my nails done, having lunch and going to the movies. I don t feel guilty at all if I m just lying around. 38

47 MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE HIGHER AND TERTIARY EDUCATION PANCYPRIAN EXAMINATIONS 5 MAY 010 LISTENING SKILLS An interview with Leighton Meester I. First Listening: Listen to an interview the actress Leighton Meester has given about her life and career. (10 MARKS) (A) Choose the best answer a, b, or c according to the text: (5 x 1 = 5 marks) 1. Gossip Girl is a.. a. radio programme b. TV series c. famous film. Leighton Meester is. years old. a. 1 b. c Leighton Meester is a(n).. a. actress b. singer c. reporter 4. Until the age of 1 she used to live in.. a. Manhattan b. Florida c. New York 5. Blair had a lot of.. a. qualities b. prejudices c. insecurities (B) Are the following statements True or False? Tick ( ) the correct answer. (5 x 1 = 5 marks) True False 1. Leighton Meester, more or less, identifies with Blair.. Reviews affect Leighton to a great degree. 3. Acting is a difficult business. 4. Leighton s younger sister had a health problem. 5. Leighton Meester writes stories to relax. 39

48 Second Listening: Listen to an interview the actress Leighton Meester has given talking about her life and career. C. Complete the passage below to summarise the text. Use only ONE word for each blank. (10 x 1 = 10 MARKS) Gossip Girl is the new talked-about teen TV series which has made -year-old Leighton Meester an 1.. star. Leighton moved to New York at the age of... Till then she used to live in Florida. The series is based on a 3. of novels about the lives of two of Manhattan s privileged high school 4... She plays one of those girls, Blair Waldorf. Blair is really 5.. and everyone thinks she is terribly unkind. She s complicated but also smart and well educated. She deals with everyday problems but her 6 result from her insecurities. She feels all this pressure to be perfect: to be the most beautiful, the most popular and the most Leighton, more or less, identifies with Blair. She couldn t play a character she didn t like or 8.. with. However, she is not affected much by reviews. The acting business is hard and discouraging. She thinks that the only way you can succeed is to figure out what 9.. for you and what doesn t. Recently she has been very sad because her brother was diagnosed with a serious illness. However, life goes on. In her free time, she relaxes by writing poetry, listening to music, getting her 10.. done, and doing so many other simple things. 40

49 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ΩΡΟ ΤΔΦΝΙΚΩΝ ΣΦΟΛΩΝ (ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΑΚΑ) ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΞΔΤΑΣΤΔΑ ΥΛΗ Διάπκεια εξέηαζηρ: ηπειρ (3) ώπερ και 15 λεπηά Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δσο () μέπη: ΜΕΡΟΣ Ι. Listening Comprehension (Τπιάνηα (30) λεπηά) ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Composition, Reading Comprehension, Use of English (Δςο () ώπερ και ηπιάνηα (30) λεπηά ΜΔΡΟΣ Ι: Ακρόαζη / Καηανόηζη (Listening Comprehension) (0 μονάδες) Δίνεηαι κείμενο για ακπόαζη / καηανόηζη και οι ςποψήθιοι καλούνηαι να δώζοςν απανηήζειρ αναγνωπιζηικού και παπαγωγικού ηύπος. ΜΔΡΟΣ ΙΙ Α. Έκθεζη (Composition) (5 μονάδες) Δίνεηαι μόνο ΕΝΑ θέμα για ανάπηςξη και η έκηαζη καθοπίζεηαι: λέξειρ Β. Κείμενο για ανάγνωζη / καηανόηζη (Reading Comprehension) (30 μονάδες) Δίνεηαι ένα κείμενο για ανάγνωζη / καηανόηζη και οι ςποψήθιοι καλούνηαι να δώζοςν απανηήζειρ ζε επωηήζειρ ανοικηού και κλειζηού ηύπος και λεξιλογικέρ αζκήζειρ. Γ. Φρήζη ηης γλώζζας (Use of English) (5 μονάδες) Δίνονηαι αζκήζειρ γπαμμαηικήρ, ζςνηακηικού και λεξιλογίος. Οι αζκήζειρ είναι αναγνωπιζηικού και παπαγωγικού ηύπος. ΣΗΜΔΙΩΣΗ Από ηη διδακηέα ύλη αθαιρείηαι ο 3 ορ (3rd Conditional) Υποθεηικόρ Λόγορ 41

50 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ (Ξενοδοχειακά) Ημερομηνία: Τετάρτη, 9 Ιουνίου 010 Ώρα: 7.30 π.μ π.μ. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. SECTION I: COMPOSITION (5 MARKS) Write about words on the following topic: You are a cook or waiter. Recommend three healthy dishes to a guest at the hotel where you are working. SECTION II: READING COMPREHENSION (30 MARKS) Read the passage below and answer the questions that follow: Breakfast around the world The name of the morning meal, breakfast, actually means to break the fast. Studies show that people who skip breakfast do not work as efficiently as those who eat at least some fruit or a sandwich. But let s see what breakfast means in different countries. English breakfast is a type of meal that keeps you going for a long time. It is not only the British who think that bacon and eggs, toast, rolls, grilled tomatoes and mushrooms, fried sausage, butter, marmalade, jam and baked beans taste heavenly. Everyone who has travelled has certainly noticed that the traditional full English breakfast is served in most restaurants in almost all tourist areas. Saturday and Sunday mornings are often the only time for an American family to be together. These days it has become really popular to spend those mornings together in some local restaurant and eat well without being in a hurry. Today it may be difficult to tell the difference between breakfast and brunch in the States. Many restaurants offer buffet breakfast from 8 a.m. till noon, and you can choose from a great variety of foods: cornflakes, pancakes, waffles, bacon, ham, scrambled eggs, omelettes, spicy sausages, hash brown potatoes, fruit salad and so on. 4

51 The Portuguese breakfast often consists of fresh bread with butter, cheese or fruit preserves accompanied by strong coffee or milk. Sweet pastries are also very popular, as well as breakfast cereals eaten mixed with hot or cold milk or yoghurt and fruit. Breakfast in Italy is always a light meal. It may consist of a cappuccino or coffee and croissant at a bar or coffee and biscuits and possibly a piece of fruit at home. The croissant can be plain, or filled with jam, custard or, occasionally, chocolate. For Italians cappuccino is a breakfast drink and most of them do not drink it after 11 a.m. As a tourist, though, you can do what you like. A. Choose the best answer a, b or c according to the passage: (5 x 3 = 15 marks) 1. The passage is about.. a. Mediterranean healthy breakfast b. different breakfast habits c. African healthy breakfast. English breakfast is served.. a. in every country in Europe b. only in England and Wales c. in many tourist areas 3. American families usually have brunch on.. a. weekends b. every occasion c. weekdays 4. In Portugal it is common to have. for breakfast. a. sweet pastries b. vegetable preserves c. healthy snacks 5. In Italy tourists can drink cappuccino.. a. only with lunch b. any time they like c. only with breakfast B. Answer the following questions according to the information in the passage: (6 x = 1 marks) 1. Write down two () kinds of food the English have for breakfast.. Where do the Americans have breakfast on weekends? 3. What time do American restaurants start serving breakfast? 4. Mention two () kinds of food the Americans have for breakfast. 5. What do the Portuguese drink for breakfast? 6. Write down two () fillings a croissant can have in Italy. 43

52 C. Choose the best answer a, b or c to explain the words according to the passage. They are in bold in the passage: (3 x 1 = 3 marks) 1. Brunch means.. a. having a snack b. late breakfast and early lunch c. having a meal at night. Spicy means having a. taste and smell. a. strong b. light c. disgusting 3. Preserves means food treated to be kept for. time. a. a short b. some c. a long SECTION THREE : USE OF ENGLISH (5 MARKS) A. Rewrite the following sentences without changing the meaning. The beginning is given to you: (5 x = 10 marks) 1. The young waiter served the guests. The guests.... The cook asked the tourists: Do you like Cypriot food? The cook asked the tourists if The manager said: I want to improve room service. The manager said that I don t have enough money, so I will not open my own restaurant. If I had enough money, I What a pity I can t cook well. I wish... B. Read the following recipe. Choose ONE of the words in brackets to fill in the blanks: (10 x 1 = 10 marks) Turkey Tetrazzini Preheat the oven to 180 C. Oil a large ovenproof dish. Bring a large saucepan of lightly (buttered / salted / fried) water to the boil. Add the tagliatelle and cook for 44

53 about 10 minutes..... (Slice / Splash / Drain) well and reserve. In a heavybased saucepan, (hit / hot / heat) the butter and add the bacon. Cook until (crispy / frisky / brandished) and golden. Add the onion and mushrooms and cook until the vegetables are (broiled / grilled / tender). Stir in the flour and cook for two minutes. Remove from the heat and slowly stir in the stock. Return to the heat and cook, stirring until a (lumpy / smooth / runny) thick sauce has formed. Add the tagliatelle, then (pour / spray / grate) in the cream and sherry. Add the turkey and parsley. Season to (tough / turn / taste) with the nutmeg and salt and pepper. Toss well to coat. Pour the mixture into the prepared dish, (whisking / fluffing / spreading) evenly. Sprinkle the top with parmesan cheese and (flake / bake / dice) in the preheated oven for about 30 minutes. Garnish with chopped parsley. C. Complete the following passage by using the correct form of the words in brackets: (10 x 0,5 = 5 marks) Moondust Restaurant: My neighbourhood restaurant I like going to my neighbourhood restaurant with my family. The friendly (manage) usually welcomes us personally. Then a.... (help) waiter takes us to a nice table and brings us the menus. They look very (attract). There are so many dishes to (selection) from that it is often difficult to make a (decide). When our meal arrives, we eat it (hungry), enjoying the pleasant atmosphere. The prices are low, so it is not (surprise) that the restaurant is always full of (custom). In addition to locals, many foreign (visit) eat at the Moondust Restaurant, a place offering real Cypriot (hospitable). Why don t you visit it yourself? - END - 45

54 PANCYPRIAN EXAMS LISTENING COMPREHENSION HOTEL & CATERING SCHOOLS (4 periods) Breakfast around the world You are going to listen to Paul and Elizabeth talking about breakfast habits in various countries. SECTION ONE Paul: Elizabeth, did you know that people around the world traditionally have different breakfast habits? Elizabeth: I ve heard a few things, but what do you know, Paul? Paul: Well The traditional French breakfast is quite light: baguette or farmhouse bread, with jam, butter and sometimes croissants, which the French usually buy at weekends. Elizabeth: Do they eat lots of croissants? They are fatty you know Paul: Only at weekends, as I have already said. Each person usually eats two. Elizabeth: How do they eat the croissants? Paul: The French usually eat plain croissants or with jam or dipped in coffee. At weekends, they usually go to the bakery on the corner at seven o clock in the morning. There they can find freshly made croissants, hot from the oven. Elizabeth: How about the breakfast habits of children? Paul: Nowadays, most children eat cereals. Additionally, fruits and yoghurt are now more popular. However, you can t find sausages, eggs or bacon in a French breakfast. SECTION TWO Elizabeth: Oh. I find all this information interesting! Do you know anything else about other countries? Paul: Can you guess what else you can find on the Norwegian breakfast table other than a cup of coffee along with lots of delicious food? Elizabeth: Oh, no. I can t think of anything Paul: Fish, my dear, fish! Yes! Traditionally you can find fish in sauces and marinades - like sardines in tomato sauce, mustard sauce, herbal wine sauces and in oil and spices. Moreover, Norwegians eat fresh tomatoes, sliced cucumbers, red or green peppers, sweet pickles and other strange things for breakfast. Elizabeth: Amazing! Is this all? Paul: Oh, no! You will find a number of cream cheeses as well. Some of them are made with shrimp or crab meat and some are made with herbs The list is endless! 46

55 SECTION THREE Elizabeth: Come on, Paul. Please tell me more. I like the whole idea! Paul: Well, let s talk about the traditional Cypriot breakfast. Elizabeth: I hear you had better come hungry to the Cypriot breakfast table. Paul: True, since traditional Cypriot breakfast includes grilled halloumi, cold meat, olives, tomatoes, cucumber, warm pitta bread, honey or jam and lots of fresh fruit. Elizabeth: And people certainly drink Greek coffee. Paul: Yes. If you ask for coffee, you will get a black brew served in tiny cups with no sugar, sketos, a little sugar, metrios, or a lot of sugar, glykis. It is usually served with a glass of cold water. Elizabeth: Can you find English breakfast as well in Cyprus? Paul: Well You can get the full English breakfast with spicy sausages, eggs and baked beans. However, it is not traditional at all. 47

56 LISTENING COMPREHENSION PANCYPRIAN EXAMS HOTEL & CATERING SCHOOLS 9 JUNE 010 Breakfast around the world You are going to listen to Paul and Elizabeth talking about breakfast habits in various countries. Do PART A: Exercises I & II. PART A: (5 MARKS) I. Tick ( ) the food the French and the Norwegians have for breakfast: (5 x 0,5 =,5 marks) French Norwegians 1. bread. meat 3. jam 4. butter 5. chicken 6. fish 7. peppers II. Are the following statements True or False? Tick ( ) the correct answer: (5 x 0,5 =,5 marks) True False The traditional Cyprus breakfast includes: 1. halloumi. chicken 3. pitta 4. coffee 5. tea 48

57 Second Listening: The second listening will be in three sections. Follow the instructions for each section. PART B: (7 MARKS) Listen to SECTION ONE and do Exercise I. I. Choose the best answer a, b or c: (4 x 0,5 = marks) 1. Elizabeth knows. about breakfast habits in various countries. a. a lot of things b. nothing c. a few things. The French usually have. croissants each for breakfast. a. no b. two c. three 3. They usually eat plain croissants, or with. or dipped in coffee. a. jam b. cheese c. chocolate 4. Nowadays most children eat... for breakfast. a. eggs b. cereals c. sausages Listen to SECTION TWO and do Exercise II. II. Use only ONE word to complete the text: (6 x 0,5 = 3 marks) The Norwegians usually have a cup of 1.. with lots of delicious food. Traditionally, they eat fish in sauces and.. - like sardines in tomato sauce, mustard sauce, herbal 3.. sauces and in oil and spices. They also eat 4.. tomatoes, sliced cucumbers, 5.. or green peppers, 6.. pickles and many other strange things. Listen to SECTION THREE and do Exercise III. III. Answer the following questions. Use short answers: (4 x 0,5 = marks) 1. Do the Cypriots eat a lot of food for breakfast?. Is the meat served hot or cold? 3. What is coffee served with? Is English breakfast traditional in Cyprus?... 49

58 PART C: (16 x 0,5 = 8 MARKS) Using only ONE word complete the passage below to summarise the conversation: Paul and Elizabeth are talking about breakfast habits in various countries. The traditional French 1.. is light. People eat baguette or farmhouse bread with.., butter and sometimes 3., which they usually buy at weekends. Croissants are 4.. so each person eats only two. They eat plain croissants or with jam, or dipped in Today most children eat cereals, but and yoghurt are also popular. On the Norwegian breakfast table you can find a of coffee with lots of delicious food. Traditionally you can also find fish in and marinades - like sardines in sauce, mustard sauce, herbal wine sauces and in 10.. and spices. Additionally, they eat fresh tomatoes, sliced cucumbers, red and peppers, as well as a number of cream cheeses. Cypriots eat a lot of things for breakfast. You have to be hungry when you come to the Cypriot breakfast The traditional Cypriot breakfast includes halloumi, cold meat, olives, tomatoes, , warm pitta bread, honey or jam and lots of fresh fruit. The Cypriots drink Greek coffee served in tiny cups with a 15.. of cold water. However, you can also find full English breakfast in Cyprus with spicy sausages, and baked beans, but it is not traditional at all. 50

59 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο θαη 15 ιεπηά Μέξνο Ι. Δλόηεηα Α: 30 ιεπηά Μέξνο ΙΙ. Δλόηεηεο Α, Β θαη Γ: ώξεο θαη 30 ιεπηά Μέξνο Ι Α. Κείκελν Αθνπζηηθήο Καηαλόεζεο (Compréhension orale) : Τν πξνθνξηθό εμεηαζηηθό δνθίκην ζα είλαη απζεληηθό, παξκέλν από ηελ θαζεκεξηλή δσή, δηάξθεηαο κέρξη 5 ιεπηώλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θείκελα πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο θαη αλαθνηλώζεηο), λα θαηαλνήζεη ηα επηκέξνπο λνήκαηα απηώλ ησλ θεηκέλσλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. (κνλάδεο 0) Μέξνο ΙΙ Α. Γξαπηή έθθξαζε (Production écrite) : Γίλεηαη έλα ζέκα. Σηόρνο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο είλαη λα δνθηκαζηνύλ νη δεμηόηεηεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αθήγεζε ή ζηελ πεξηγξαθή ή ζηελ επηθνηλσλία ή ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ. Καζνξηζκέλε έθηαζε: ιέμεηο. (μονάδερ 30) Β. Καηανόηζη γπαπηού κειμένος (Compréhension écrite) Δμεηάδεη ην βαζκό θαηαλόεζεο κηθξνύ αξηζκνύ αγλώζησλ θεηκέλσλ θαη ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Οη εξσηήζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη δηαθόξσλ ηύπσλ θαη αθνξνύλ ην πεξηερόκελν θαη ην ιεμηιόγην ησλ θεηκέλσλ. (μονάδερ 30) Γ. Χπήζη ηηρ γλώζζαρ (Usage de la langue) Δμεηάδεη ην βαζκό γλώζεο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο. Γίλνληαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό ηηο βαζηθέο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο. (μονάδερ 0) Οι ςποψήθιοι θα ππέπει να απανηήζοςν και ζηα δύο μέπη (Ι και ΙΙ) ηος εξεηαζηικού δοκιμίος. 51

60 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 Μαΐου 010 ΩΡΑ: 11:00 14:15 TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠO OKTΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 5

61 A. PRODUCTION ÉCRITE 30 POINTS Traitez le sujet suivant en mots. Vous êtes membre du Club Écologique de votre école. Écrivez un article pour présenter les trois dangers les plus graves qui menacent la planète et proposez des mesures à prendre. Attention : signez au nom de «Dominique». B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 30 POINTS DOCUMENT 1: 15 points Les fans de Facebook auraient de moins bonnes notes Selon une étude américaine, les étudiants peu motivés passeraient beaucoup plus de temps sur Facebook que les autres. Conséquence: ils obtiendraient de moins bonnes notes. Une étude de l'université d'état de l'ohio (États-Unis) montre que les étudiants qui font partie des plus de 00 millions de fidèles à Facebook ont de plus mauvais résultats aux examens que ceux qui n'y sont pas inscrits. Ils ont obtenu des notes comprises entre 50 et 75% contre 75 et 100% pour les étudiants qui n'utilisent pas ce réseau social. Les premiers déclarent consacrer entre une et cinq heures par semaine à leurs études, alors que les seconds parlent de onze à quinze heures par semaine. Malgré ces résultats, plus de 75% des utilisateurs sont convaincus que le réseau n'a aucune conséquence sur leurs études. Aryn Karpinski, un des auteurs de cette étude réalisée auprès de 19 étudiants, dont 148 membres de Facebook, est, quant à elle, très prudente: "Il ne faut pas tirer des conclusions trop vite, prévient-elle, mais il semble qu'il y ait quand même une relation entre les deux." Une hypothèse serait que les étudiants qui manquent de motivation se laisseraient plus facilement séduire par cette source de distraction. Autre conclusion de cette statistique: les étudiants qui ont un emploi ne semblent pas trop intéressés par Facebook. Idem pour ceux qui sont dans un domaine littéraire: ils sont moins concernés que leurs camarades en section scientifique. Étudiante en biologie à Paris, Joséphine se reconnaît dans l'étude américaine. "C'est malheureusement tellement vrai, dit-elle. Je perds beaucoup trop de temps à cause de Facebook. Et je constate que mes études en souffrent, mais " Les psychologues expliquent le succès de Facebook par le fait qu'il s'agit ici de 53

62 personnes qui parlent ouvertement d'eux-mêmes, de leurs études, de leur famille, de leur vie, de leurs loisirs etc., contrairement à d'autres blogs ou sites où l'on se cache sous l'anonymat. D'après les psychologues, pour beaucoup de jeunes (élèves et étudiants) se pose le problème de la solitude: ils ne sont pas capables d'être seuls devant leur travail scolaire. Et puis, il y a aussi la musique, les images, les jeux Beaucoup de jeunes ont du mal à se concentrer sur une seule tâche. Il leur faut du changement. Ils ont peur du vide. Alors, ils cherchent des contacts. Facebook leur offre l'occasion de partager leur bonheur ou leurs (petits) problèmes. Mais le temps passé derrière l'ordinateur, c'est du temps perdu pour les études. Ceci pourrait donc expliquer cela Le Figaro.fr Exercice 1: Choisissez la bonne réponse. x=4 points 1) L étude de l université d État de l Ohio vient de montrer que les fidèles de Facebook : a) ont de bons résultats aux examens b) ont de mauvais résultats aux examens c) ne se présentent pas aux examens ) Selon les psychologues, à la différence d autres blogs ou sites, Facebook a) favorise l isolement de la personne qui l utilise b) aide la personne à se cacher derrière l anonymat c) donne à l utilisateur l occasion de parler plus de lui-même Exercice : Cochez la bonne réponse. 5x1= 5 points 1. Selon l étude, ceux qui passent plus de temps sur Facebook sont les étudiants les plus forts.. Les jeunes qui utilisent Facebook sont tous d accord avec les résultats de cette étude. 3. Les étudiants qui travaillent utilisent beaucoup moins Facebook. 4. Les résultats de l étude américaine sont valables pour Joséphine. 5. En utilisant Facebook les jeunes peuvent se partager leurs bons et mauvais moments. VRAI FAUX 54

63 Exercice 3: Complétez : 6 points 1. Selon l étude américaine les étudiants qui ont de mauvais résultats à leurs examens consacrent entre. et. heures par semaine à leurs études. ( points). Les statistiques montrent que les étudiants en section. sont plus attirés par Facebook. (1 point) 3. D après les psychologues les jeunes usagers de Facebook souffrent de. et ne peuvent pas.. sur une même tâche. (3 points) 55

64 DOCUMENT : Observez l affiche et complétez. 6 points A votre tour de faire partie des femmes formidables! Présentation du Prix des Femmes Formidables 010 : Partout en France, des femmes d exception se mobilisent et réalisent une action exemplaire dans les domaines de l enfance, de la solidarité ou de l environnement. Pour les faire connaître et soutenir leurs actions, le magazine «Femme Actuelle» lance la 5 ème édition du Prix des Femmes Formidables. Au total seront versés aux 10 lauréates Dossier de candidature Inscription sur avant le 7 juin 010 Téléchargez et complétez vite votre dossier de candidature. 1. Public visé :.. Organisateur du Concours :. 3. Ce prix récompense les personnes qui se distinguent grâce à des actions liées à : a). et b). 4. Date limite de réception des dossiers de candidature :.. 5. Mode de dépôt des dossiers de candidature :. Femme Actuelle No 1337 (10 0 mai 010) 56

65 DOCUMENT 3: 9 points Lisez les documents ci-dessous et indiquez la bonne réponse. N 1 Spectacle Musical N Opéra Metteur en scène : Julie Taymor Avec Jérémy Fontanet, Zama Magudulela, Jee-L Il y a le film de Walt Disney, bien sûr, mais il y a aussi et surtout le show en live, issu du répertoire du théâtre musical new-yorkais contemporain, très largement récompensé. Fort de son énorme succès, Le Roi Lion, mis en scène par Julie Taymor, reprend au Théâtre Mogador pour une troisième saison. Auteur : Offenbach Direction : Jesus Lopez-Cobos Metteur en scène : Robert Carsen Avec Giuseppe Filianoti, Laura Aikin, Béatrice Uria-Monzon, Inva Mula, Franck Ferrari, Choeur et Orchestre de l'opéra national de Paris Opéra-Bastille Paris du 07 /05/010 au 03/06/010 N 3 La Bayadère Danse N 4 Estômago Film comique Adaptation : Marius Petipa Direction : Kevin Rhodes Chorégraphie : Rudolf NOUREEV Avec Ballet de l'opéra national de Paris, Orchestre Colonne Opéra de Paris Palais Garnier Paris du 17/05/010 au 0/06/010 Date de sortie : 19 mai 010 Réalisé par : Marcos Jorge Avec : João Miguel, Babu Santana Durée : 1h5min Pays de production : Brésil Synopsis : Depuis qu il a débarqué en ville, Nonato cuisine. Petit à petit il a appris à survivre dans cette société où cohabitent ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Pariscope ( mercredi 6 mai 010) 57

66 1. Quel spectacle choisiraient les personnes ci-dessous? Écrivez le numéro du spectacle correspondant aux goûts de chacun. 6X1=6 points a) Pascale et Françoise adorent le drame lyrique. N : b) Mme Dubois, institutrice à l école primaire de Toulon, accompagne ses élèves à un spectacle inspiré d un dessin animé. c) Philippe a eu une journée difficile. Le soir, il invite sa copine à un spectacle qui va les faire rire. d) Angélique a le sens du rythme et souhaiterait voir le spectacle au Palais Garnier. N : N : N : e) Gustave est un bon viveur et aime faire la cuisine. N : f) La petite Hélène adore les animaux de la jungle. N :. Le N est le spectacle qui continue à attirer un grand nombre de spectateurs. 1 point 3. Citez les spectacles qui sont accompagnés d un groupe de musiciens. N. et N. points 58

67 C. USAGE DE LA LANGUE 0 POINTS Exercice 1 : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables. 6X1=6 points Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, lance un appel à la communauté francophone en 1... (exprimer) ainsi sa solidarité au peuple haïtien : "Face à la catastrophe majeure qui.. (frapper) à nouveau Haïti, je souhaite 3. (affirmer), au nom de la communauté francophone, notre solidarité et notre soutien aux populations haïtiennes. Je lance un appel pressant aux États et gouvernements membres de la Francophonie pour qu ils 4. (venir) en aide massivement à la population haïtienne en détresse. Soyons tous au chevet du peuple haïtien et 5.. (se mobiliser) très rapidement face à la situation d urgence provoquée par ce séisme sans précédent. Dans quelques jours l Organisation internationale de la Francophonie 6.. (mettre) à la disposition des autorités haïtiennes la somme de euros à titre humanitaire d urgence." a déclaré Abdou Diouf. (13/01/10) Exercice : Lisez chaque titre et écrivez le chiffre qui lui correspond dans la rubrique appropriée: technologies, sport, environnement, économie, éducation. 5X1 =5 points 1. L éruption du volcan islandais Eyiafjöll perturbe fortement le trafic aérien de l Europe du Nord.. Manifestations spontanées de lycéens contre une réduction éventuelle de leurs vacances. 3. Le FMI et les pays de la zone euro ont promis à la Grèce une aide de 110 milliards d'euros sur trois ans pour l'aider à faire face à sa crise budgétaire. 4. Michel Platini, le président de l UEFA, précise que les Bleus ne sont pas des prétendants au titre pour la Coupe du monde. 5. Le géant japonais de l'électronique Sony estime que l amélioration des ventes de téléviseurs est l un des facteurs qui impacteront positivement ses comptes. Technologies sport environnement économie éducation 59

68 Exercice 3: Vous êtes journaliste et vous présentez ces titres de journaux suivant l exemple : Exemple : Nomination prochaine du Premier Ministre Le Premier Ministre sera nommé prochainement 5X1=5 points 1. Vente d un tableau de Picasso le mois dernier. Organisation, hier soir, d une manifestation contre le transport de déchets nucléaires 3. Inauguration, la semaine prochaine, du nouveau centre d art contemporain de notre ville 4. Découverte d un théâtre gallo romain dans notre région 5. Réception, dimanche prochain, des champions de football à la Mairie Exercice 4 : Complétez avec le mot qui convient. 8X0.5=4 points Aéroports: mesures de sécurité Dès le 6 novembre 009, il y a de nouvelles règles de sécurité (1).. les aéroports. Il s agit des règles ().. limitent strictement les bagages (3).. main. (4).. les liquides (boissons, parfums, gels de douche, dentifrice, mousse à raser, mascara ) devront être transportés dans des récipients d une capacité (5) ml. Les produits sont emballés dans un paquet, qui ne pourra pas être ouvert (6).. le voyageur avant le passage du dernier point de sécurité. A l aéroport (7 ).. passagers devront présenter les liquides, mais aussi passer systématiquement (8).. veste aux rayons X. 60

69 Document 1 : Florence: Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Vincent: Rien d'intéressant pour toi. Florence: Lis-moi le programme, pour voir. Vincent: Alors, sur TF1, football, la Juventus de Turin contre le Real Madrid, désolé, ce n'est pas du patinage artistique. Sur France, un film policier, Crimes en série, sans doute avec beaucoup de morts et de violence, tu ferais mieux de ne pas regarder ça si tu veux bien dormir. Sur France 3, comme tous les vendredis, Thalassa: un reportage sur la Corse. On y est allés l'année dernière et on a filmé trois heures avec notre caméscope... On connaît déjà tout. Sur Arte, un téléfilm, Un enfant pour la vie. Je te lis la critique: «ennuyeux et confus». Et enfin, sur M6, un débat sur la violence dans le sport. Je suppose que ça ne t'intéresse pas. Alors, tu ferais mieux d'aller au lit avec un bon livre. Le match va commencer. Document : L avion est le moyen de transport le plus sûr, pourtant un passager sur quatre a peur. Pour tous ceux que la phobie de l'avion handicape, Air France propose un stage anti-stress. Il se déroule en trois parties. D'abord, un entretien avec un psychologue, spécialiste du stress. Ensuite, un cours de deux heures avec des pilotes pour comprendre comment fonctionne un avion. Enfin, deux heures de simulateur qui font ressentir exactement les sensations d'un vol, du décollage à l'atterrissage. 85 % des personnes gui suivent ce stage n ont plus peur de monter à bord d'un avion. Malheureusement, il coute très cher: 530 euros pour une journée, et il ne guérit pas les troubles du décalage horaire. Document 3 : Votre supermarché Cuisines du monde vous annonce qu'une promotion a lieu en ce moment au rayon frais, au fond du magasin sur la droite. Pour fêter l'arrivée du printemps, Cuisines du monde vous invite à manger des fruits! Une hôtesse vous attend pour vous faire déguster tous les fruits de saison et des fruits exotiques. Goûtez aux mangues venues d'équateur, aux bananes du Sénégal et aux ananas de la Martinique. Notre hôtesse vous remettra gratuitement un livret de recettes pour accommoder tous ces fruits en délicieux desserts. En plus, vous pourrez participer à notre grand concours, organisé avec notre partenaire «L'Agence: voyage des Îles». N'attendez plus! 61

70 ΑΡ. ΤΑΥΤ. : ΚΩΔ. ΥΠΟΨ. : ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΜΗΜΑ:.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΑΛΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8 Μαΐου 010 6

71 Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από τρεις (3) σελίδες. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. COMPRÉHENSION ORALE (0 POINTS) CONSIGNES Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents différents. Pour chaque document vous aurez : une minute pour lire les questions, une première écoute, puis une minute pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis une minute pour compléter vos réponses. DOCUMENT 1 (7 points) Cochez la bonne réponse ou complétez: 1. Sur TF1 il y a : 1 p. a) un spectacle de patinage artistique b) un match de football c) un film policier. Sur France, le père propose à sa fille de voir le film policier. 1 p. VRAI FAUX 3. L émission «Thalassa» se passe (jour de la semaine). 1p. 4. La famille a déjà visité la Corse. 1p VRAI FAUX 5. La critique du téléfilm «Un enfant pour la vie» est positive. 1p. VRAI FAUX 6. Le débat sur la violence dans le sport se passe sur la chaîne.. 1p. 7. Le père propose à sa fille : a) de lire un bon livre 1p. b) d écouter de la musique c) de faire ses devoirs Belleville, CLE International 63

72 DOCUMENT (7 points) Cochez la bonne réponse ou complétez: 1. L avion est un moyen de transport dangereux. 1p. VRAI FAUX. Le stage d Air France s adresse aux personnes qui ont peur de l avion. 1p. VRAI FAUX 3. Dans ce stage participe : 1p. a) un sociologue b) un psychologue c) un pédagogue 4. Pendant ce stage les passagers ressentent exactement les sensations d un. 1p. 5. Le pourcentage de personnes qui n ont plus peur de l avion monte à : 1p. a) 65% b) 40% c) 85% 6. Le stage en question ne coûte pas cher. 1p. VRAI FAUX 7. Ce stage coûte : 1p. a) 630 euros b) 03 euros c) 530 euros Belleville, CLE International DOCUMENT 3 (6 points) Cochez la bonne réponse ou complétez 1. On entend cette annonce dans : 1p. a) une agence de voyage b) un restaurant c) un supermarché 64

73 . La promotion est faite pour fêter l arrivée du 1p. 3. On vous propose de : 1p. a) manger des fruits b) préparer un gâteau c) répondre à des questions 4. On peut déguster uniquement des produits du pays. 1p. VRAI FAUX 5. Les ananas viennent : 1p. a) de la Martinique b) de l Equateur c) du Sénégal 6. Vous aurez gratuitement 1p a) un kilo de bananes b) un gâteau aux fruits c) un livre de recettes Les clés du nouveau DELF B1 65

74 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ Δηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο θαη δεθαπέληε (15) ιεπηά Μέπορ Ι. Δνόηηηα Α: 30 λεπηά Μέπορ ΙΙ. Δνόηηηερ Α, Β και Γ: ώπερ και 30 λεπηά Μέπορ Ι Α. Κείμενα Ακοςζηικήρ Καηανόηζηρ ( Hörverstehen) Τν αθνπζηηθό εμεηαζηηθό δνθίκην ζα είλαη παξκέλν από ηελ θαζεκεξηλή δσή, δηάξθεηαο κέρξη 5 ιεπηώλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θείκελα πξνθνξηθνύ ιόγνπ ( νκηιίεο, ζπλνκηιίεο θαη αλαθνηλώζεηο), λα θαηαλνήζεη ηα επηκέξνπο λνήκαηα απηώλ ησλ θεηκέλσλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. (μονάδερ 0) Μέπορ ΙΙ Α. Γπαπηή έκθπαζη (Schriftlicher Ausdruck) Εμεηάδεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απιέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. Δίλεηαη έλα ζέκα. Τν ζέκα κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή επηζηνιή, αθήγεζε πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ εκπεηξηώλ, πεξηγξαθή ρώξνπ / πξνζώπνπ, δηήγεζε γεγνλόησλ ή δηαδηθαζηώλ. Αλακελόκελε έθηαζε: ιέμεηο. ( μονάδερ 30) Β. Καηανόηζη γπαπηών κειμένων (Leseverstehen) Eμεηάδεη ην βαζκό θαηαλόεζεο αγλώζησλ θεηκέλσλ θαη ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Δίλνληαη έλα ή πεξηζζόηεξα θείκελα κε εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν θαη ην ιεμηιόγην ηνπο. (μονάδερ 30) Γ. Φπήζη ηηρ γλώζζαρ (Sprachanwendung) Εμεηάδεη ην βαζκό γλώζεο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο. Δίλνληαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βαζηθέο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό. (μονάδερ 0) Οι ςποψήθιοι θα ππέπει να απανηήζοςν και ζηα δύο μέπη (Ι και ΙΙ) ηος εξεηαζηικού δοκιμίος. 66

75 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή 1 Μαΐου 010 7:30 π.μ. - 10:45 π.μ. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. TEIL II: A. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (ca Wörter) (30 Punkte) Im letzten Jahr in den Sommerferien hat Ihr Brieffreund Sie in Zypern besucht. Schreiben Sie einen Aufsatz zu diesem Thema und behandeln Sie dabei folgende Punkte: Wann und wie lange war Ihr Freund in Zypern? Welche Orte haben Sie in Zypern zusammen besucht? Was hat Ihrem Freund am besten gefallen? Was nicht? Warum? 67

76 B. LESEVERSTEHEN (30 Punkte) Leseverstehen Teil 1 Lesen Sie den folgenden Text. Unmögliche und mögliche Vornamen 1 3 Darf man sein Kind Alemannia, Cayman oder vielleicht sogar Whisky nennen? Gabriele Rodriguez von der Universität Leipzig hilft Eltern weiter. Für 1,86 Euro pro Minute kann man von ihr telefonisch erfahren, welche Vornamen in Deutschland erlaubt sind und welche nicht. Das Telefon klingelt. Die Anruferin fragt, ob sie ihrem Sohn den Namen Cayman geben kann. Rodriguez weiß die Antwort: Es ist in Amerika üblich und so auch hierzulande möglich. Die Chance, seinem Kind einen exotischen Namen geben zu können, hat sich deutlich erhöht. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Namen, die noch vor 0 Jahren tabu waren. Durch englischsprachige Serien im deutschen Fernsehen, internationale Prominente wie Anastasia oder Britney Spears und erschwingliche Reisen in ferne Länder haben immer mehr Eltern die Idee, ihrem Kind einen möglichst ungewöhnlichen Namen zu geben. Ob ein Name genehmigt wird, entscheidet Rodriguez nach drei einfachen Kriterien: Erstens muss der Name als Vorname erkennbar sein, zweitens muss man dem Namen ein Geschlecht zuordnen können und schließlich muss der Name zum Wohle des Kindes sein. Whisky wurde zum Beispiel abgelehnt, weil das Kind nicht schon von der Wiege an als Trinker stigmatisiert werden darf. Schulze ist nicht erlaubt, weil es ein Nachname ist. Alemannia, eigentlich der Name eines deutschen Sportvereins, wurde als Vorname genehmigt. 4 Neben dem Trend zu englischen Namen entdecken Eltern gerade wieder ihre Liebe zu alten deutschen Vornamen. Gabriele Rodriguez überrascht das nicht. Sie erklärt, dass Namen alle 100 Jahre zurückkommen. Im Moment werden Kinder gern wieder Ida, Karl, Emma, Friedrich oder Frida genannt. Deswegen ruft natürlich kaum jemand die Hotline an, denn diese Vornamen stehen, so Rodriguez, allesamt im internationalen Handbuch der Vornamen. (Quelle: DW-WORLD.DE/deutschaktuell) 68

77 I. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch. (5x=10 Punkte) Richtig Falsch 1. Amerikanische Namen sind für deutsche Kinder nicht erlaubt.. Gabriele Rodriguez verkauft internationale Handbücher der Vornamen für 1, 86 Euro. 3. Vornamen in Deutschland werden immer fantasievoller und internationaler. 4. Die Uni Leipzig hat eine Telefonnummer, unter der sich Eltern bei der Wahl des Vornamens für ihre Kinder beraten lassen können. 5. Schulze ist kein deutscher Vorname. II. Finden Sie Synonyme im Text (jeweils nur ein Wort). 1. Es gibt immer mehr fremde und ungewöhnliche Namen. (Absatz ):. international sehr bekannte Personen (Absatz ): 3. Durch den Namen könnte das Kind Nachteile für seine Entwicklung haben. (Absatz 3): 4. Die Beurteilung der Namen erfolgt nach bestimmten Merkmalen. (Absatz 3): 5. die Mode, die Entwicklung (Absatz 4): (5x1=5 Punkte) III. Beantworten Sie die folgenden Fragen mit eigenen Worten. (x=4 Punkte) 1. Warum werden englischsprachige Namen in Deutschland immer beliebter? Nennen Sie zwei Gründe.. Was bedeutet der Satz Neben dem Trend zu englischen Namen entdecken Eltern gerade wieder ihre Liebe zu alten deutschen Vornamen? 69

78 Leseverstehen Teil Lesen Sie den Prospekt. Mini-EUROPA Brüssel.minieurope. Europa in wenigen Stunden eine einzigartige Erfahrung! Mini-Europa versteht sich in erster Linie als Einladung zum Reisen. Die Uhr vom Big Ben, der Eiffelturm, die Akropolis eine lebendige Rundreise für Augen und Ohren, vorbei an 350 Miniaturbaudenkmälern und Animationen, wie Sie sie nirgendwo sonst unternehmen können. Der Besuch im Mini-Europa bereitet allen Vergnügen: Schulen, Vereinen, Senioren, Urlaubern, Jugendgruppen Der schönste Miniaturpark im Herzen Europas. Jedes Monument ist bis ins kleinste Detail wiedergegeben. Der Big Ben ist 4 Meter hoch. Mit seinen 13 Metern ist der Eiffelturm höher als ein dreistöckiges Gebäude. Und doch wurde der Maßstab 1: 5 konsequent eingehalten. Zahlreiche Animationen schaffen eine lebendige Atmosphäre. Lassen Sie sich durch einen Ausbruch des Vesuvs überraschen, brechen Sie ein Stück der Berliner Mauer ab diese und noch viele andere Animationen, sowohl für Alt als auch für Jung. Der Geist Europas : eine neue Initiative. Das ist ein interessanter und lehrreicher Kursus über die Europäische Union, ebenso faszinierend wie unterhaltsam. Dank den interaktiven Spielen kommen Sie von Entdeckung zu Entdeckung. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch (6x1=6 Punkte) Richtig Falsch 1. Mini-Europa ist ein Reisebüro, das eine Rundreise durch Europa anbietet.. Mini-Europa befindet sich im Zentrum Europas. 3. Im Mini-Europa sind zahlreiche Aktivitäten möglich. 4. Der Eintritt ist für erwachsene Besucher verboten. 5. Man kann hier viel über die EU spielerisch lernen. 6. Alle Baudenkmäler haben den Maßstab eins zu fünfunddreißig. 70

79 Leseverstehen Teil 3 Lesen Sie die Aufgaben und die Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. In diesem Fall schreiben Sie den Buchstaben X. (5x1=5 Punkte) 1. Sie sind ein großer Wasserfreund. Für das kommende Wochenende sind Sie auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Freizeiterlebnis.. Am Computer schreiben Sie oft Briefe an deutsche Geschäftspartner. Sie möchten sicher sein, dass Sie korrekt schreiben. 3. Im nächsten Jahr planen Sie eine Weltreise. Sie suchen nach einem passenden Angebot. 4. Sie machen ein Projekt zu deutschlandbezogenen Fragen und brauchen fachliche Informationen. 5. Ihre 15-jährige Tochter interessiert sich für Kunst und zeichnet gern. Sie möchten ihr eine Reise (etwa 7 Tage) schenken und suchen nach der entsprechenden Unterkunft mit einem interessanten Programm. Situation Anzeige A Jetzt umfangreich und leistungsstark wie nie zuvor! Am PC korrigiert der Deutsch- Korrektor automatisch Rechtschreib- und Grammatikfehler, prüft Schreibstil, Zeichensetzung und Schreibvarianten. 71

80 B C Deutschlands einzigartige Attraktion Im Kanupark Sachsen stürzen sich nicht nur Leistungssportler in die Fluten jeder, der mindestens 1 Jahre alt ist, kann hier die Kraft des wilden Wassers hautnah spüren. Beim Wildwasser-Rafting wird Sie die rasante Fahrt im Schlauchboot begeistern. Sie ist ohne Vorkenntnisse möglich. Einladung Die Südsee ist eine magische Region unserer Erde. Die Reise dorthin auf einem Frachtschiff und rund um die Welt ist die Erfüllung eines lang gehegten Traums des Protagonisten. 100 TAGE AUF DEN SPUREN DER GROSSEN SEEFAHRER Sie träumen davon, über die sieben Weltmeere zu fahren und den gesamten Globus in seiner Schönheit zu erkunden? Auf einer einzigartigen Kreuzfahrt erleben Sie in 100 Tagen 5 Kontinente und 37 Häfen. Mehr als 50 Ausflüge bringen Sie zu den schönsten Orten dieser Erde. Leben Sie diesen Traum und sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz. Abfahrt ist am 15. November 011 ab Barcelona (Spanien) D E Am Freitag 18. Juni 010 um 19 Uhr liest der Autor Reiner Blum aus seinem neuen Buch Magische Reise Freies Zeichnen auf der Burg Jugendherberge Augsburg Unter Anleitung einer Künstlerin arbeiten die Teilnehmer in und außerhalb der Burg. Sie lernen verschiedene Techniken beim Zeichnen und Skizzieren kennen. Dauer: 1 Woche, Preis: 70.- Euro ab 14 Jahre 7

81 C. Sprachanwendung (0 Punkte) I. Welches Wort passt in die Lücke? (6x1=6 Punkte) Nur eine Lösung ist jeweils möglich. Besuch für Knut Der Berliner Eisbär Knut bekommt Besuch: Die drei Jahre 1 Eisbärin Gianna aus München wohnt jetzt auch Hauptstadtzoo - für neun Monate. In dieser Zeit wird ein Teil des Münchner Tierparks renoviert. Knut ist im Dezember 006 im Berliner Zoo auf 3 Welt gekommen. Seine Mutter akzeptierte 4 aber nicht. Deshalb hat Knut die Flasche bekommen. Die Bilder des kleinen Eisbären sind um die Welt gegangen. Viele Tausende Besucher aus Europa, Amerika und Asien 5 extra wegen Knut nach Berlin gereist. Heute ist Knut kein kleiner Eisbär mehr. Er 6 bald drei Jahre alt und wiegt schon mehr als 00 Kilogramm. Aber er ist immer noch sehr populär und hat Fans auf der ganzen Welt a) alte a) ins a) der b) alter b) im b) die c) altes c) in c) den a) er a) ist a) wurde b) ihm b) haben b) wird c) ihn c) sind c) werde 73

82 II. Paraphrasieren Sie folgende Sätze. Die Bedeutung soll identisch bleiben! Schreiben Sie komplette Sätze! (4x=8 Punkte) 1. Ich war zum ersten Mal in Deutschland. Ich habe kein Wort verstanden. Als,.. Sie macht viel Sport. Sie möchte fit sein., um. 3. Es ist verboten, Auto ohne Führerschein zu fahren. Man. 4. Meine Freundinnen müssen heute arbeiten. Sie können nicht ins Kino mitkommen., deshalb. III. Ergänzen Sie die Wörter im folgenden Text. Nicht alle Wörter passen! (6x1=6 Punkte) Hobbys genießen Natur garantiert Angebote sehen richtigen Frühling Wunderschöne Laufstrecken in Wien Die ersten warmen Frühlingsstrahlen locken die Menschen in die. Ausgedehnte Spaziergänge, Radtouren, Skaten, Walken oder Laufen - die Möglichkeiten den in Wien aktiv zu sind groß. Wer das Laufen für sich entdeckt hat, hat in Wien jede Menge, denn in Wien ist, wie in vielen anderen Metropolen auch, längst der Laufboom ausgebrochen. Auf geraden Ebenen, in grünen Parks oder in hügeligen Wäldern sind für Hobbyjogger wie auch Marathonläufer die Strecken dabei. Der hohe Grünanteil der Stadt 50 Prozent eine besonders große Auswahl. ENDE 74

83 Αρ. Ταυτότητας:.. Κωδ.Υποψ. :.. ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ:... Τμήμα :... (Μόνο για τελειόφοιτους) Εξεταστικό Κέντρο :... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1 Μαΐου

84 76

85 Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από δύο () σελίδες. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. Hörverstehen 0 Punkte Sie hören drei verschiedene Texte. a) Für jeden Hörtext haben Sie eine Minute Zeit zum Lesen der Fragen. b) Danach hören Sie den Text einmal. Sie haben dann eine Minute Zeit zum Beantworten der Fragen. c) Dann hören Sie den Text zum zweiten Mal. Sie haben eine Minute Zeit, um Ihre Antworten zu kontrollieren. Hörtext 1 (8x1=8 Punkte) Eine Nachricht am Telefon. Hören Sie zu und ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Hamburger Hafen-Rundgang Rundgang,. Mal pro Woche am. und. Dauer der Tour : 3. Beginn:. Uhr Preis:. Euro (für Erwachsene) Öffnungszeiten : von bis Uhr 77

86 Hörtext (5x1=5 Punkte) Was macht Lucy an diesen Tagen? Ordnen Sie die Angaben zu und schreiben Sie den passenden Buchstaben in die Tabelle. Nicht alle Sätze passen! a. Sie kocht für ihre Freundinnen. b. Sie ist im Fitness-Klub. c. Sie spielt Golf. d. Sie ist frei. e. Sie geht einkaufen. f. Sie geht mit den Kindern Tennis spielen. g. Sie geht zum Schwimmen Tage Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Lösung Hörtext 3 (7x1=7 Punkte) Ist das Internet ein Massenmedium? Sie hören ein Interview. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch! Richtig Falsch 1) Heute wissen alle, was Internet ist. ) Nicht alle benutzen regelmäßig das Internet. 3) Die Hälfte der Befragten benutzt den PC nur einmal im Jahr oder nie. 4) Zwei Drittel der Deutschen kaufen regelmäßig im Internet ein. 5) Die meisten Computernutzer sind über 60 Jahre alt. 6) Viele Deutsche gehen zum Einkaufen lieber ins Geschäft. 7) Ihre Freizeit verbringen die meisten Deutschen am Computer. Ende der Prüfung 78

87 ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηρεις (3) ώρες και 15 λεπηά Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δσο () κέξε Οη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα παξαθαζίζνπλ θαη ζηα δπν κέξε ΜΔΡΟΣ Ι. Δλόηεηεο Α, Β, θαη Γ: Γπν () ώξεο θαη ηξηάληα (30) ιεπηά ΜΔΡΟΣ ΙΙ. Δλόηεηα Γ: Τξηάληα (30) ιεπηά ΜΔΡΟΣ Ι: Α. Έκθεζη (Produzione scritta): (5 μονάδες) Γίλεηαη ΔΝΑ ζέκα γηα αλάπηπμε. Η έθηαζε θαζνξίδεηαη κεηαμύ ιέμεηο. Η έθζεζε κπνξεί λα είλαη ηύπνπ: 1. Αθήγεζεο ή. Πεξηγξαθήο (π.ρ. πξνζώπνπ, ρώξνπ, εηθόλαο θιπ.) Β. Κείμενο για ανάγνωζη - καηανόηζη (Comprensione della lettura): (30 μονάδες) Γίλεηαη έλα θείκελν γηα αλάγλσζε / θαηαλόεζε θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα δώζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζε ιεμηινγηθέο αζθήζεηο. Γ. Φρήζη ηης Γλώζζας (Analisi delle strutture di comunicazione) Αζθήζεηο αλαγλσξηζηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ ηύπνπ: (α) εληθόο θαη πιεζπληηθόο αξηζκόο νπζηαζηηθώλ (singolare e plurale dei nomi) (β) εληθόο θαη πιεζπληηθόο αξηζκόο επηζέησλ (singolare e plurale degli aggettivi) (γ) νξηζηηθό άξζξν (articolo determinativo) (δ) αόξηζην άξζξν (articolo indeterminativo) (ε) εξσηεκαηηθά επίζεηα θαη επηξξήκαηα (aggettivi e pronomi interrogativi) (ζη) θηεηηθά επίζεηα θαη αλησλπκίεο (aggettivi e pronomi possessivi) (δ) απιέο θαη ζύλζεηεο αλησλπκίεο (pronomi semplici e combinati) (5 μονάδες) 79

88 (ε) απιέο θαη ζύλζεηεο πξνζέζεηο (preposizioni semplici e articolate ) (ζ) επηξξήκαηα (avverbi) (η) νη αθόινπζνη ρξόλνη ηεο νξηζηηθήο: presente indicativo, passato prossimo, imperfetto, futuro semplice (ηα) νη αθόινπζνη ρξόλνη ηεο επθηηθήο: condizionale semplice presente ΜΔΡΟΣ ΙΙ: Γ. Ακρόαζη/Καηανόηζη (Comprensione orale) (0 μονάδες) Γίλεηαη θείκελν γηα αθξόαζε / θαηαλόεζε θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα δώζνπλ απαληήζεηο ζε αζθήζεηο αλαγλσξηζηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ ηύπνπ. 80

89 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Μάθημα: ΙΣΑΛΙΚΑ Ημεπομηνία & Ώπα Εξέτασηρ: Σπίτη, 8 Ιοςνίος π.μ π.μ. ΣΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΣΕ (5) ΕΛΙΔΕ Να απαντήσετε σε όλα τα επωτήματα. PARTE I: Produzione scritta (5 punti) Scrivete un tema di parole: Parlate del vostro tipico fine settimana PARTE II: Comprensione scritta (30 punti) Leggete il testo e completate gli esercizi che seguono: Sardegna: Ricordi di una vacanza breve ma indimenticabile! Le vacanze dello scorso luglio sono cominciate con il nostro primo viaggio in Sardegna, la terza isola più grande nel mare Mediterraneo. Era una vacanza di pochi giorni, organizzata via internet. Siamo atterrati all aeroporto di Olbia, una grande città costiera al nord-est dell isola, e un oretta dopo eravamo già in albergo, il Gabbiano Azzurro si chiamava, proprio vicino al mare. Il breve viaggio in macchina è stato proprio rilassante: il verde della vegetazione selvaggia e il blu del Mediterraneo costituivano un quadro bellissimo. Era pomeriggio e, una volta sistemati nella nostra piccola camera, abbiamo fatto una passeggiata per conoscere un po la zona. Faceva caldo, ma abbiamo camminato lo stesso, sempre con la bottiglietta d acqua in mano. Il secondo e il terzo giorno siamo stati sempre in spiaggia; l acqua era fredda ma il bambino era felice lo stesso e ha giocato con la sabbia per molte ore. Stare sdraiati sotto l ombrellone a non fare niente se non respirare l aria pulita e sognare, era il massimo per me e per mio marito. La stanchezza di un anno di lavoro era sparita in pochi instanti. Era divertente osservare gli italiani che belli e abbronzati, anche col costume da bagno erano comunque eleganti. Un giro in trenino da veri turisti ha completato l immagine del paese e più tardi, al tramonto, in un ristorante sulla spiaggia, con la sabbia sotto i piedi, la 81

90 musica italiana, le luci delle barche che lampeggiavano e il pesce alla griglia accompagnato dal vino locale, mi sembrava di essere in paradiso. Quel paesaggio che fino ad allora avevo visto solo in cartolina, era qui, davanti a me, reale! Il giorno dopo lo abbiamo dedicato a fare acquisti; una visita ai centri commerciali è un dovere assoluto per me in Italia, specialmente durante i saldi, quando i prezzi sono bassi. Stanchi dallo spendere, quella sera abbiamo mangiato pizza e bevuto birra, e per digerire abbiamo camminato lungo il porto del paese, Golfo Aranci. L ultimo giorno delle vacanze è arrivato. Abbiamo fatto colazione, mangiato più brioche del solito e bevuto l espresso, salutato tutti e via in macchina per l aeroporto; prossimo volo per Udine, dove abbiamo continuato il nostro soggiorno in Italia. Pochi giorni in Sardegna ma ben passati, la vista più che altro, la tranquillità, la mancanza di molta gente e di stress, un vero sogno! Un giorno torneremo di sicuro, per vedere più posti dell isola. Nel frattempo, auguriamo a tutti voi buone vacanze! Esercizio 1. Scegliete a, b oppure c secondo il senso: (6 x = 1 punti) 1. La famiglia ha fatto le vacanze in Sardegna a. quest anno b. l anno prossimo c. l anno passato. L albergo è a. nella città di Olbia b. a un ora di viaggio da Olbia c. fuori dall aeroporto 3. Il quarto giorno è stato dedicato a a. fare passeggiate b. fare spese c. mangiare 4. La famiglia era costituita da a. un adulto b. un adulto e un bambino c. due adulti e un bambino 5. La vacanza in Sardegna è durata a. cinque giorni b. sei giorni c. quattro giorni 6. La vacanza in Sardegna è stata a. faticosa b. indimenticabile c. stressante 8

91 Esercizio. Vero o Falso: scegliete la risposta giusta: (6 x = 1 punti) 1. La vacanza era stata organizzata da un agenzia di viaggi.. La camera dell albergo era piccola. 3. Marito e moglie si sono rilassati sotto l ombrellone. 4. Il paese si chiamava Golfo Fragola. 5. I prezzi durante i saldi erano alti. 6. La famiglia vuole visitare ancora la Sardegna. VERO FALSO Esercizio 3. Scegliete il CONTRARIO appropriato: 1. primo a. terzo b. ottavo c. ultimo (6 x 1 = 6 punti). vicino a. sotto b. lontano c. accanto 3. felice a. triste b. soddisfatto c. contento 4. divertente a. glorioso b. allegro c. noioso 5. tardi a. subito b. presto c. dopo 6. spendere a. guadagnare b. risparmiare c. pagare 83 3

92 PARTE III: Analisi delle strutture di comunicazione (5 punti) Esercizio 1. Scegliete il tempo corretto dei verbi fra parentesi: (6 x 1 = 6 punti) Bernardo Bertolucci, famoso regista italiano, racconta: Mi ricordo che quando 1. (ero / sono stato) molto piccolo, mia madre, ogni volta che. (andava / è andata) a trovare i suoi genitori, a pochi chilometri di distanza, 3. (mi metteva / mi ha messo) dentro un cestino infilato nel manubrio della bicicletta, insieme al pane, le olive e la torta da lei preparata. Una volta, ricordo che 4. (tornavamo / siamo tornati) la sera molto tardi, in piena notte e perciò mia madre, stanca e un po in pensiero, 5. (mi faceva / mi ha fatto) sedere davanti a lei, faccia a faccia. Ed io, con le spalle rivolte alla strada, 6. (vedevo / ho visto) la luna. Esercizio. Completate il testo con i possessivi corretti: (7 x = 14 punti) Teresa: Pronto? Carla: Pronto! Sono Carla. Senti, puoi venire oggi pomeriggio a casa 1..? Devo organizzare una festa per.. compleanno che è fra pochi giorni e vorrei 3.. consigli. Teresa: Mi dispiace, ma oggi devo accompagnare 4.. madre dal medico. Possiamo vederci domani? Carla: Domani va bene, verso le cinque? Teresa: Ma certo cara. (Il giorno dopo Teresa va da Carla) Carla: Papà e mamma dicono che 5.. casa è troppo piccola. Teresa: Allora, perchè non chiedete ai vicini? Siete così amici e 6.. casa ha un giardino bello e grande. Carla: Buona idea, li chiamo subito. Sono sicura che tutti 7.. amici saranno molto contenti! 1. a) la mia b) mia c) sua. a) il mio b) mio c) tuo 3. a) i suoi b) i tuoi c) i miei 4. a) la mia b) la tua c) mia 84

93 5. a) la nostra b) nostra c) vostra 6. a) loro b) la loro c) la sua 7. a) i nostri b) vostri c) loro Esercizio 3. Completate il testo con le parole sequenti. Le parole non sono in ordine: (10 x 0.5 = 5 punti) l, nella, di, la, in, a, dei, al, un, per Piero ha 5 anni. Vive 1... Firenze dove lavora come manager in... agenzia di viaggi. Sono single mattino, mi sveglio, faccio colazione e dopo vado a correre. Poi, sono 4... ufficio quasi tutto il giorno. Il pranzo è veloce cena è rilassante e piacevole. Ma prima della cena faccio un po 6... sport: vado in palestra. Questo tipo di vita è 7... ideale per il mio lavoro e il mio carattere. Però, non voglio rimanere single 8... sempre. Ma non ho fretta. Non invidio nessuno 9... miei amici che sono sposati da anni. Vedo che loro vita di coppia ci sono troppi problemi. Questo non mi piace! - FINE - 85

94 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE ESAMI PANCIPRIOTI 8 GIUGNO 010 PROVA D ASCOLTO (0 punti) PRIMO ASCOLTO: ESERCIZIO 1. Ascoltate il dialogo e scegliete fra le tre frasi la risposta corretta. (8 x 1 = 8 punti) 1. Laura a) telefona al Signor Rossi per vedere l appartamento. b) incontra il Signor Rossi nell appartamento. c) quel giorno non può vedere l appartamento.. Nel salotto a) ci sono i mobili. b) non ci sono i mobili. c) bisogna comprare i mobili. 3. Nella cucina c è a) il piano cottura. b) non c è la lavastoviglie. c) la TV plasma. 4. Le camere da letto sono a) tutte e due matrimoniali. b) tutte e due singole. c) una matrimoniale e una singola. 5. Laura ha trovato questo appartamento a) in un annuncio. b) da un amica. c) dalla televisione. 6. L affitto è a. 350 euro. b. 50 euro. c. 150 euro. 7. L affitto si paga ogni a) settimana. b) mese. c) sei mesi. 8. Laura infine a) non affitta l appartamento. b) non è d accordo sul prezzo. c) decide di affittare l appartamento. 86

95 SECONDO ASCOLTO: ESERCIZIO : Leggete le seguenti frasi. Riascoltate il dialogo e decidete se le informazioni sono Vere o False. Avete due minuti per fare l esercizio. (7 x 1 = 7 punti) Vero Falso 1. Laura vuole comprare l appartamento.. La cucina non è grande ma è funzionale. 3. La televisione è vecchia. 4. Il salotto dà sul balcone. 5. Nel balcone c è molto vento. 6. L appartamento è molto caro. 7. L appartamento è libero fra una settimana. TERZO ASCOLTO: ESERCIZIO 3. Riascoltate il dialogo e completate con le parole che mancano. (5 x 1 = 5 punti) 1. Le faccio l appartamento.. La casa ha già i mobili. 3. L parlava anche di un balcone. 4. L appartamento è economico. 5. Benissimo, allora prendo! 87

96 TEST DI ASCOLTO TRASCRIZIONE = Appartamento in affitto State per ascoltare un dialogo fra il Signor Rossi, che affitta un appartamento, e Laura. Laura: Buongiorno, sono qui per l appartamento in affitto. Signor Rossi: Ah, certo, entri pure, Le faccio vedere l appartamento. Si trova all ultimo piano, prendiamo l ascensore. Laura: All ultimo piano? Mamma mia, io ho paura dell altezza. Signor Rossi: Ma non si preoccupi! Ecco, siamo arrivati. Prego Laura: Grazie Signor Rossi: Vede, da questa parte c è il salotto: ci sono due divani, tre poltrone, un tavolo con sei sedie, una libreria, e una TV plasma appena comprata. Laura: Bello! Questo salotto sembra comodo e spazioso. Signor Rossi: Qui, invece, c è la cucina, non è grande ma è molto funzionale: è completa di piano cottura, lavastoviglie e frigo, tutto nuovo e moderno. Laura: Ah bene! è anche abbastanza luminosa, vedo! Signor Rossi: Qui abbiamo le due camere da letto, una matrimoniale e una singola. E per finire, il bagno come può vedere la casa ha già tutti i mobili. Non bisogna comprare niente! Neanche i quadri! Laura: Senta, l annuncio parlava anche di un balcone. Signor Rossi: Esatto, la cucina ha anche un balcone. Eccolo! Laura: Madonna! Ma questo balcone è piccolissimo! E in più, ci sarà sempre molto vento! Ma c è l aria condizionata in questo appartamento? Signor Rossi: No, ma è per questo che l appartamento è cosi economico! Laura: E quanto è l affitto? Signor Rossi: 50 euro al mese. Può pagare alla fine di ogni mese, preferibilmente in contanti. Laura: Benissimo, allora lo prendo. Quando posso trasferirmi? Signor Rossi: L appartamento sarà libero dalla settimana prossima. Laura: Grazie! Allora a presto! Signor Rossi: Grazie a Lei e arrivederci! 88

97 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξείο (3) ώξεο. Μέπορ 1. Δνόηηηα Α: 30 λεπηά Μέπορ. Δνόηηηερ Α, Β και Γ: ώπερ και 30 λεπηά Μέπορ 1 Α. Κείμενα Ακοςζηικήρ Καηανόηζηρ (Comprensión auditiva) Τν πξνθνξηθό εμεηαζηηθό δνθίκην ζα εηλαη απζεληηθό, παξκέλν από ηελ θαζεκεξηλή δσή, δηάξθεηαο κέρξη 5 ιεπηώλ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα εηλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θεηκελά πξνθνξηθνύ ιόγνπ (νκηιίεο, ζπλνκηιίεο θαη αλαθνηλώζεηο), λα θαηαλνήζεη ηα επηκέξνπο λνήκαηα απηώλ ησλ θεηκέλσλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. (μονάδερ 0) Μεπορ ΙΙ Α. Γπαπηή έκθπαζη (Expresión escrita) Δίλεηαη έλα ζέκα. Σηόρνο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο εηλαη λα δνθηκαζηνύλ νη δεμηόηεηεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αθήγεζε ή ζηελ πεξηγξαθή ή ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ. Αλακελόκελε έθηαζε: ιέμεηο. (μονάδερ 30) Β. Καηανόηζη γπαπηών κειμένων (Comprensión lectora) Εμεηάδεη ην βαζκό θαηαλόεζεο κηθξνύ αξηζκνύ αγλώζησλ θεηκέλσλ θαη ηε δπλαηόηεα άληιεζεο από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Δίλνληαη έλα ή πεξηζζόηεξα θείκελα κε εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν θαη ην ιεμηιόγην ηνπο. (μονάδερ 30) Γ. Φπήζη ηηρ γλώζζαρ (Uso de la lengua) Εμεηάδεη ην βαζκό γλώζεο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο. Δίλνληαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη ππνςήθηνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βαζηθέο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό. (μονάδερ 0) Οι ςποψήθιοι θα ππέπει να απανηήζοςν και ζηα δύο μέπη (I κα ΙΙ) ηος εξεηαζηικού δοκιμίος. 89

98 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 1 Μαΐου 010, 11:00-14:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 7 σελίδες Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων PRIMERA PARTE EXPRESIÓN ESCRITA (30 puntos) Excursión! Hola, amigo/-a, Qué tal? En tu último mensaje me dijiste que ibas a salir de excursión con tu colegio. Cómo lo pasaste? Adónde fuisteis? Dónde comisteis? Viste algo interesante? Cuéntamelo todo! Aquí todo bien, te echo de menos. Te mando un fuerte abrazo Besitosssss Conchita Lee este correo electrónico y contesta a tu amiga Conchita. ( palabras) 90

99 SEGUNDA PARTE COMPRENSIÓN LECTORA (30 puntos) Lee los siguientes textos y haz todos los ejercicios. Ejercicio 1: UN JAMÓN POR CADA RESERVA EN UN HOTEL DE ALMUÑÉCAR Ya les dan los 'Niños gratis', relajantes circuitos en un spa de regalo y, como no podía ser de otra manera, un trato selecto... pero los hoteleros de la Costa Tropical son conscientes de que en estos tiempos de crisis tienen que ofrecer a sus clientes un poco más por el mismo dinero. Por eso en el Hotel Bahía Almuñécar han pensado en ofertar un regalo gancho como plus para animar las reservas y dejar más contentas aún a las familias españolas que elijan este cuatro estrellas almuñequero para veranear. Los clientes que reserven cuatro noches se llevarán de regalo un jamón de bodega. Y si se quedan por lo menos siete noches, de vuelta a casa podrán añadir a su equipaje un jamón ibérico, el regalo más castizo y uno de los que sin duda más ilusión hace a las familias españolas. De hecho, la idea de 'primar' a los veraneantes con jamones se le ocurrió al director del hotel Bahía de Almuñécar, Pedro Molina, al observar que cuando sorteaban regalos en las cenas de Navidad de su hotel el trabajador que salía más contento siempre era el que se llevaba el jamón. Daba igual que en el sorteo hubiera MP4 o bicicletas incluso de más valor económico. Si les tocaba el jamón, les daba más alegría. La oferta del jamón se lanzó ayer a los touroperadores y se vende ya en las agencias de toda España. Molina confía en que tenga éxito. «Seguro que nos copian», bromea. «Si sale bien, el año que viene también regalaremos jamones en el Bahía Tropical». Lo que está claro es que los clientes de este hotel recordarán sus vacaciones en la Costa Tropical con buen sabor de boca. Α. Contesta verdadero o falso. (7x1,5=10,5 puntos) 1) En el hotel Bahía los padres no pagan por sus hijos. V F ) Hay que quedarse más de cuatro noches para ganar un jamón. V F 3) Los hoteleros hacen ofertas especiales por la crisis. V F 4) En la cena de Navidad todos los trabajadores se llevan un jamón. V F 5) La idea original es de un cliente. V F 6) La oferta del jamón se vende en las agencias desde el año pasado. V F 7) El director se queja de que otros hoteles han copiado su idea. V F Β. Elige entre las tres opciones, aquélla que tenga un significado equivalente al de la expresión en el texto. (4x=8 puntos) 1) los hoteleros de la Costa Tropical son conscientes de que. a)...no creen que b) tienen en cuenta que c) dudan que ) el regalo más castizo a)...horrible b) comestible c) típico 91

100 3) de más valor económico a) más barato b) precioso c) más caro 4) Si les tocaba a)...ganaban b) compraban c) comían Ejercicio : El Consejo Nacional de Vialidad informó esta noche del cierre total de un puente en la ruta nacional 09 que comunica San Rafael con Aserrí. Se desconoce cuánto durarán las reparaciones. Como ruta alternativa se recomienda ir por San Juan de Dios. Adaptado de La Nación, Costa Rica C. Lee este cartel y elige la opción correcta. (,5 puntos) a) Todavía se puede ir de San Rafael a Aserrí en coche. b) Las reparaciones del puente durarán dos días. c) El puente cerrado está entre los pueblos de San Rafael y San Juan de Dios. 9

101 Ejercicio 3: D. Lee esta guía del ocio. Qué actividades les recomiendas a estas personas? (Hay más opciones que soluciones) (3x3=9 puntos) D.1. Iñaki: Soy estudiante y no tengo mucho dinero. Mi pasión es el arte contemporáneo y me encantan los animales. D.. Pepe y Lola: Somos médicos y trabajamos hasta muy tarde. Nos encanta salir hasta la madrugada. No nos gusta la música clásica. D.3. Maricarmen y Juanjo: Tenemos tres hijos y el próximo domingo queremos hacer algo con ellos. Los tres son amantes de la naturaleza. 93

102 TERCERA PARTE USO DE LA LENGUA (0 puntos) 1. Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se proponen abajo. (10x1=10 puntos) Dos años de prisión a una madre por pegar a la profesora de su hija El Juzgado de lo Penal 3 de Barcelona ha condenado esta mañana (1) dos años de prisión a una mujer que agredió a la profesora de su hija () 6 de noviembre de 008. El fallo sigue la doctrina de equiparar las agresiones a docentes con las que sufren los agentes de seguridad. El juicio estaba previsto para esta mañana pero no (3) ya que las partes han alcanzado un acuerdo sobre la pena a imponer. La madre (4) por un delito de atentado en concurso y por otro de lesiones. Esta interpretación legal se produce (5) hace cuatro años el entonces Fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, diera una instrucción a sus fiscales para que las agresiones cometidas contra profesores o personal sanitario de centros públicos tuvieran la misma consideración que los atentados contra agentes (6) seguridad. La sentencia considera que Milagros Flores, de 45 años, acudió al instituto de educación secundaria Roger de Flor de Barcelona, sobre las 17 horas, y se abalanzó sobre la profesora de ciencias sociales, (7) al suelo y después le arrancó varios mechones de cabello. Posteriormente, Flores arrinconó a la víctima contra la pared, la golpeó y la arañó, (8) le profería amenazas de muerte. Fuentes judiciales han explicado que, al parecer, el motivo de la agresión fueron los supuestos insultos que la maestra profería contra la hija de Flores, de 13 años de edad. (9), la defensa ha negado esa explicación y sostuvo que la agresión fue gratuita e injustificada y que la menor iba aprobando la (10) de ciencias sociales. Adaptado de El País, 07/04/ a) de b) para c) a. a) el b) al d) de 3. a) se ha celebrado b) celebrose c) se había celebrado 4. a) condenó b) ha sido condenado c) ha sido condenada 5. a) después de que b) antes de c) después de 6. a) de b) en c) para 7. a) tirándolo b) tirarla c) tirándola 8. a) al tiempo que b) antes de c) durante 9. a) Además b) Tal vez c) Sin embargo 10. a) profesora b) escuela c) asignatura 94

103 . Elige la opción adecuada (10x1=10 puntos) 1) Oye, estos huevos fritos te han salido buenísimos. Claro, porque he frito con el aceite muy caliente. a) los b) las c) lo ) Tienes mala cara. Qué te pasa? a) Es que no me he puesto las gafas. b) Es que me ha picado una abeja. c) Es que anoche salí con unos amigos y tomé unas copas de más. 3) Cuántos años tiene Ángel? No lo sé, tendrá treinta años. a) pocos b) unos c) más 4) Madrid es muy importante para mí porque es a) la ciudad donde nací. b) la ciudad en nací. c) que nací en. 5) el azúcar? Es que me gusta el café muy dulce. a) Me pasas b) Puede dejarme c) Me presta 6) el teléfono? Es para avisar a mis padres de que llegaré tarde. a) Podrías coger b) Te importa si uso c) Puedo llamar 7) El fin de semana conocí a los padres de Ricardo, son muy simpáticos, muy bien. a) son b) parecen c) me cayeron 95

104 8) alguna vez en Sevilla? Sí, estuve hace dos años con mis padres y me encantó. Es una ciudad preciosa. a) Has estado b) Estuviste c) Estabas 9) En clase comer y solo beber agua. a) es prohibido / dejan b) no se puede / se permite c) es obligatorio / no se admiten 10) mucho que no ves a Tomás? Uf, sí, la fiesta de Navidad no lo he vuelto a ver. a) Hace / desde b) Desde / hace c) Hace / desde que 96

105 ΑΡ. ΤΑΥΤ.:... KΩΔ. ΥΠΟΨ.:... ΕΠΩΝΥΜΟ:... ONOMA:.. ONOMA ΠΑΤΕΡΑ:... ΣΧΟΛΕΙΟ:..... TMHMA:... EΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1 Μαΐου

106 Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης- Κατανόησης αποτελείται από δύο () σελίδες. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. Α. COMPRENSIÓN AUDITIVA (0 puntos) INSTRUCCIONES Vas a escuchar tres grabaciones que corresponden a tres documentos diferentes. Para cada documento Tienes un minuto para leer las preguntas Vas a escuchar la grabación una primera vez y después tienes un minuto para empezar a contestar a las preguntas Vas a escuchar la grabación una segunda vez y después tienes un minuto para completar tus respuestas. 1. A estas tres personas les encantan las vacaciones pero cada una tiene sus preferencias. Completa la siguiente tabla. (6x1= 6 puntos) Nombre Sofía Javier Amparo En sus vacaciones le gusta (mínimo dos cosas) No le gusta XXX XXX Dónde le gustaría pasar sus vacaciones? En la savana africana. Comprensión Oral, Enclave,

107 . Dos personas llaman a la casa rural Naturaleza activa para obtener información. Marca si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). (6x1= 6puntos) Primera conversación: 1. El señor quiere hacer una reserva para sábado y domingo. V F. Quedan habitaciones libres para las fechas que le interesan. V F Segunda conversación: 3. La chica pide información sobre un curso de orientación. V F 4. La chica quiere pasar un fin de semana en la casa rural. V F 5. Le harían un descuento de 5 euros sobre el precio total. V F 6. No hay plazas disponibles para el 10 de abril. V F Las evaluaciones de Aula Internacional, Difusión Martín Valderrama está buscando trabajo como periodista. Escucha esta entrevista y elige las respuestas correctas. (4x=8 puntos) 1. Martín a) es periodista profesional. b) es estudiante de periodismo. c) trabaja en el campo.. Martín dice que el periodismo combina a) tecnología y actualidad. b) interés personal y literatura. c) escritura y temas actuales. 3. Martín dice a) que no puede trabajar en grupo. b) que siempre trabaja solo. c) que es muy exigente con sus compañeros. 4. Martín Valderrama a) puede trabajar cinco días a la semana. b) no puede trabajar a tiempo completo. c) sólo puede trabajar por las mañanas. Comprensión oral, EnClave,

108 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΔΟΜΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ Δηάξθεηα εμέηαζεο: Δύν () ώξεο θαη 30 ιεπηά ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ (BİRİNCİ BÖLÜM) Γραπηή έκθραζη (Τazma ifadesi) Δίλεηαη έλα ζέκα. Σηόρνο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο είλαη λα δνθηκαζηνύλ νη δεμηόηεηεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αθήγεζε ή ζηελ πεξηγξαθή ή ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ. Αλακελόκελε έθηαζε: ιέμεηο. (30 μονάδες) ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ (İKİNCİ BÖLÜM) Καηανόηζη Γραπηών κειμένων (Metin anlayışı) Εμεηάδεη ην βαζκό θαηαλόεζεο κηθξνύ αξηζκνύ αγλώζησλ θεηκέλσλ θαη ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Δίλνληαη έλα ή πεξηζζόηεξα θείκελα κε εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ πνπ αθνξνύλ ζην πεξηερόκελν θαη ζην ιεμηιόγην ηνπο. (30 μονάδες) ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) Υρήζη ηης Γλώζζας (Dil kullanılışı) Εμεηάδεη ην βαζκό γλώζεο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο. Δίλνληαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο θαηά ηξόπν επηθνηλσληαθό. Οη γξακκαηηθέο ελόηεηεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη εμήο: α) εληθόο θαη πιεζπληηθόο αξηζκόο ησλ νπζηαζηηθώλ, β) πηώζεηο ησλ νπζηαζηηθώλ, γ) θαηεγνξίεο ησλ νπζηαζηηθώλ θαη ησλ επηζέησλ, δ) πξνζσπηθέο, αόξηζηεο, δεηθηηθέο, εξσηεκαηηθέο, αλαθνξηθέο θαη θηεηηθέο αλησλπκίεο, ε) απινί θαη ζύλζεηνη ρξόλνη ησλ ξεκάησλ, ζη) απιά, παξάγσγα θαη ζύλζεηα ξήκαηα, δ) εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, ε) βνεζεηηθά ξήκαηα, ζ) επηξξήκαηα, η)ζύλδεζκνη θαη πξνζέζεηο, ηα) επζύο θαη πιάγηνο ιόγνο, ηβ) κεηνρέο. (40 μονάδες) Οι σποψήθιοι θα πρέπει να απανηήζοσν ζε όλα ηα ερωηήμαηα. 100

109 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 Ιουνίου 010 ΩΡΑ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιxεία της ερώτησης. 101

110 BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA 30 PUAN Aşağıda verilen konuda kelimelik bir kompozisyon yazınız. İki haftalığına tatil için Kıbrıs a gelmek isteyen yurtdışındaki bir arkadaşınıza bir mektup yazarak Kıbrıs ta neler yapabileceği konusunda en az 3 şey öneriniz. İKİNCİ BÖLÜM: METİN 30 PUAN BİRİNCİ METİN 15 Puan Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. Gençler işsizlikten, Patronlar işçisiz likten İşsizlik dünyadaki en önemli sorunlardan. Üstelik iş bulmak her gün daha da zorlaşıyor. Otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte vasıfsız elemana olan ihtiyaç azalıyor, ekonomik krizlerin artık aniden ve şiddetli yaşanması tehlikesiyle birlikte işletmeler eleman alımlarında cimri davranıyorlar. Sonuçta genel işsizlik oranı da gittikçe büyüyor. Gençler kendilerine uygun iş bulamamaktan yakınıyor, Bir fakülte diploması her kapıyı açmalı. diye düşünüyorlar. Oysa artık ekmek aslanın ağzında. Sadece bir diploma alıp üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Gençler üniversitedeyken kendilerini yetiştirmeli, meslekleriyle ilgili kurslara gitmeli, konferans ve seminerleri izlemelidir. Öte yandan, işverenler kalifiye eleman bulamadıklarını söylüyorlar. Beklentileri yüksek ve eleman alırken kılı kırk yarmaya başladılar. Üç yıllık iş deneyimi, 30 yaşın altında almak, bir veya iki yabancı dil bilmek, bilgisayar konusunda yeterli olmak gibi özellikler artık neredeyse standart. Tabii ki lisansüstü eğitim, iyi görünüş, düzgün konuşma, yaratıcılık gibi özellikler adayların işi kapma şansını artırıyor. İşsizlik sorununu çözmek yakın gelecekte hiç kolay görünmüyor. İstihdam alanları yaratmak, doğru yatırımlar yapmak gerekiyor. Genç nüfusun enerjisi iyi yönlendirilmeli, doğru zamanda doğru yerde kullanılmalı. Gençler en verimli çağlarında umutsuzluğa düşmemeli. Genç ve dinamik enerjiyi iş gücüne çevirerek ülke kalkınması sağlanabilir. Bu da ancak doğru devlet politikalarıyla mümkün olabilir. Bugün gelişmiş pek çok ülkenin başarısının arkasındaki sır budur. 10

111 A. Doğru mu?/yanlış mı? 6x1.5=9 puan Doğru Yanlış 1. Günümüzde vasıfsız elemana çok ihtiyaç vardır.. Gençler üniversiteyi bitirince kolaylıkla iş bulabiliyor. 3. Gençler üniversite yıllarında konferans ve seminerleri takip etmelidirler. 4. İşverenler kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyorlar. 5. İşsizlik sorunu yakın gelecekte çözülecek. 6. İşsizlik sorununun çözümü için doğru devlet politikaları gerekiyor. B. Uygun seçeneği işaretleyiniz. 3x=6 puan 1. Dünyadaki işsizlik sorununun en önemli nedenlerinden biri a. eleman eksikliğidir. b. üniversite mezunlarının azlığıdır. c. otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıdır.. İyi bir iş bulabilmek için. kişinin şansını artırıyor. a. çok saat çalışmak b. yabancı dil bilmek c. 30 yaşın üstünde olmak 3. İşsizliğin çözümü için. gerekir. a. gençlerin üniversiteye gönderilmesi b. istihdam alanları yaratılarak doğru yatırım yapılması c. yaşlıların işten çıkarılması 103

112 İKİNCİ METİN 5 Puan Aşağıdaki ilânları okuyup soruları cevaplayınız. Her türlü bahçe, dekor malzemeleri ve üretimi Bahçenizde geçirdiğiniz zamanı keyfe dönüştürüyoruz. Her türlü bahçe ekipmanı, piknik masası, oturma bankı, taş masa ve taş duvar denizlikleri imal ve satışı yapılır. Anında teslim ve uzun süre kullanım ve bakım garantisi 1 EURO EMLAK BÜROSU 3 Limasol ve Lefkoşa civarında KİRALIK-SATILIK yer mi arıyorsunuz? Her türlü emlak işiniz için bize ulaşın. Tel: İnanılmaz tatil fırsatları burada. Her türlü yurt içi ve yurt dışı turları için sitemizi ziyaret edin. Rezervasyon yapmak için sakın geç kalmayın!!! 4 HASSA Temizlik Hizmetleri Cam silimi Ev ve ofis temizliği Koltuk yıkama Mermer cilalama Halı yıkama Haşerelere karşı ilaçlama Kuaför Hakan da en kaliteli hizmetin inanılmaz fiyatları Saç bakımı: 5 TL Makyaj: 40 TL Komple ağda ve kaş:70 TL Pedikür Manikür Parafin: 40 TL Kaş: 15 TL, Porselen: 80 TL Tırnak süsleme: 7 TL Estetiysen: Hatice Yılmaz Temizliğiniz emin ellerde *İnşaat sonrası temizlik *Bahçe işleri 5 104

113 Aşağıda tabloda yer alan kelimelerin hangi ilâna uygun olduğunu belirtiniz. Dikkat!! Aşağıdaki sıralardan bir tanesi fazladır. 5x1=5 puan a b c d e f Araç gereçler / malzemeler ofis, villa, müstakil ev, arsa, daire, arazi, yazlık süpürge, kova, bez, halı şampuanı, su, tırmık, çapa bilet, uçak, yolculuk, döviz, vize, kiralık araba, havalimanı fön, dip boya, tarak, saç makası, fırça, far, rimel tabak, masa örtüsü, mönü, tencere, garson, aşçı, hesap tahta, çekiç, çivi, bıçkı, çim makinesi, cila, taş İlân ÜÇÜNCÜ METİN 10 Puan Lütfen aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız. ASLAN (3 Temmuz- Ağustos) Anneniz veya yakınınız olan hanım dostlarınızın desteğini alacağımız bir dönemdesiniz. İyi duygularınız yükseliyor ve kendinize olan güveniniz artıyor. Bu arada sevdiğinizden beklediğiniz ilgiyi görmediğinizi düşünebilirsiniz. Ama onu anlayacak ve hoşgörülü davranacaksınız. TERAZİ (3 Eylül- Ekim) Sevgiyle davranacak, olaylara olumlu açıdan bakacaksınız. Sakin ve ne istediğini bilen tavırlarınızla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Bu tutumunuz iş hayatında başarılı olmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, sevdiğinizle aranızdaki ilişkiyi de olumlu etkileyecek. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. BOĞA (0 Nisan-0 Mayıs) Bugün alacağınız haberler keyfinizi yerine getirecek. Parasal çalışmalarınızı hızlandırabilir, isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu arada ilişkilerinizde tedbirli davranın. Yanlış anlaşılmalar yüzünden sıkıntılı durumlar olabilir. Fakat bundan çok fazla etkilenmeyeceksiniz. 105

114 BAŞAK (3 Ağustos- Eylül) Bugün heyecan verici bir haber alabilir, eski bir dostunuzla karşılaşabilirsiniz. Komşularınızla aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları anlayışlı davranarak çözmenizde yarar var. Çok hoş fırsatlarla karşılaşabilir, ilginç teklifler alabilirsiniz. Sevdiğinizin ilgisi artıyor. Her geçen gün sizi daha çok seviyor ve size bağlanıyor. Aşağıda verilen yorumlar hangi burçlara aittir? 4x.5=10 puan a. Sevdiğiniz sizinle daha fazla ilgilenecek. Komşularınızla ilişkilerinizde dikkatli olun. Anlayışla yaklaşın. Güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Bir dostunuzla karşılaşabilirsiniz. b. Yakın bayan dostlarınızdan destek göreceksiniz. Sevdiğinizden yeterli ilgi görmeseniz de anlayışlı davranacaksınız. c. İyi haberler alacak, sevineceksiniz. İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar olabilir, dikkat! d. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Olaylara iyimser açıdan bakacaksınız, bu da işte başarılı olmanıza neden olacak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI 40 PUAN A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz. 5x1=5 puan 1. İnsanların küçücük çıkarları için a. bir yere gitmem.. Babam saçlarımı kestirmek b. telefon etmeni bekliyorum. 3. Ben davet edilmediğim c. yalan söylemelerinden nefret ediyorum. 4. Tam bir haftadır senin d. yapılmasını istiyorum. 5. Her şeyin titiz bir şekilde e. istememe karşı çıktı. B. Aşağıdaki kelimeleri düzgün sıraya koyarak cümleler kurunuz. 5x=10 puan 1. kendini / hasta / gitmedi / Ahmet / için / hissettiği / okula. görmek / seni / istiyorum / hep / mutlu / böyle 3. planlıyoruz / güzel / bir / kapanınca / tatil / ile / yazın / ailem / okul / yapmayı 4. için / dışarıya / dün / çıktık / olmadığı / yemek / evde / akşam 5. çalıştığımız / çok / hiçbirimiz / başarılı / halde / sınava / olamadık 106

115 C. Aşağıdaki metinde uygun cevabı seçiniz. 10x1=10 puan Gözyaşı ne işe yarar Otomobillerin ön camlarındaki silicileri düşünün. Yağmur (1). zaman ya da camlar (). siliciler camları temizlerler. Gözlerimizdeki gözyaşı bezlerinin salgıladığı gözyaşı, (3). bir sıvıdır. Gözyaşı, göz küresinin kendi boşluğu içinde hareket (4). yardımcı olur. Üzerine (5). tozları ve yabancı (6). siler. Gözün nemli ve temiz (7). sağlar. Gözyaşının fazlası sürekli (8). solunum (9). incecik bir kanalla burnumuza akar. Ağladığımız zaman çok olan salgı, gözümüzden (10)., yanaklarımızdan süzülür. 1. a. yağması b. yağmak c. yağdığı. a. tozlanmadan b. tozlandığında c. tozlanması 3. a. tuzsuz b. tuzlu c. tuz 4. a. etmesine b. etmesini c. ettiği 5. a. koyarak b. koyan c. konan 6. a. maddelerin b. maddeleri c. madde 7. a. kalmasını b. kalmalarını c. kalınca 8. a. olması b. olarak c. olduğu 9. a. sırayla b. sıra sıra c. sırasında 10. a. akmaya b. akmakta c. akıp D. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. Altı çizili kelimeyle aynı anlama gelen kelimeyi işaretleyiniz. 5x=10 puan a. Ahmet ile Ayşe yıldan beri İngilizce öğrenmeye çabalıyor. (çalışıyor / beceriyor / gidiyor) b. Anneannem sürekli hasta olduğu için yakınıyor. (şikayet ediyor / hoşlanıyor / bıkıyor). c. Küçük çocuklar annelerinin müsaadesi olmadan dışarıya çıkmıyor. (desteği / izni / öğüdü) d. Her gün bu kadar çok çalışmaktan bıktım. (beğendim / usandım / nefret ettim) e. Doktorlar küçük kızın durumunun ciddi olduğundan endişeleniyor. (kaygılanıyor / hoşlanıyor / seviniyor) 107

116 E. Aşağıdaki durumlarda ne deriz? 5x1=5 puan 1. Çok samimi bir arkadaşınız çok kötü hastalandı. a) Kolay gelsin! b) Geçmiş olsun! c) Gözün aydın!. Bir toplantıya geç kaldınız. a) Afiyet olsun! b) Kusura bakmayın! c) Hoş geldiniz! 3. Evinize gelen misafirleriniz gidiyor. a) Yine bekleriz! b) Hoş geldiniz! c) Kim o! 4) Komşunuz yeni doğum yaptı. a) Kolay gelsin! b) Hayırlı olsun! c) İnşallah! 5) Ailenizin evlilik yıl dönümü var. a) Geçmiş olsun! b) Nice mutlu yıllara! c) Afiyet olsun! Başarılar dileriz! 108

117 ΓΟΜΗ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΟΚΙΜΙΟΥ Δηάξθεηα εμέηαζεο: Δύν () ώξεο θαη 30 ιεπηά ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΑ Μέπορ Α: Γπαπτή έκυπαση-έκθεση Δίλεηαη ΔΝΑ ζέκα έθζεζεο. Τν ζέκα κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή επηζηνιή ζε θάπνην θηιηθό πξόζσπν ή πξόζσπν ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, αθήγεζε πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ εκπεηξηώλ, πεξηγξαθή ρώξνπ/πξνζώπνπ, δηήγεζε γεγνλόησλ ή δηαδηθαζηώλ, αλάπηπμε ηδεώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Αλακελόκελε έθηαζε ιέμεηο. Μέπορ Β: Γπαπτό κείμενο για κατανόηση ( 30 κνλάδεο ) Δίλεηαη ή πεξηζζόηεξα άγλσζηα θείκελα κε εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο πνπ ζθνπό έρνπλ λα δείμνπλ ην βαζκό θαηαλόεζεο ηνπ από ηνπο καζεηέο θαη ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο από απηά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Οη εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν κπνξεί λα είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο θαη ηύπνπ νξζό/ιάζνο. Οη αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ιεμηιόγην ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα είλαη αλεύξεζε ζπλσλύκσλ/αληηζέησλ, εξκελεία ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν θαη ζύληαμε πξνηάζεσλ κε ιέμεηο ή θξάζεηο παξκέλεο από ην θείκελν. Μέπορ Γ: Φπήση τηρ γλώσσαρ (γπαμματική / σύνταξη / λεξιλόγιο) ( 30 κνλάδεο ) Εμεηάδεη ην επίπεδν γλώζεο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ζε βαζηθό επίπεδν. Δίλνληαη αζθήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ (όπσο αζθήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζε θελώλ θαη άιιεο) γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βαζηθέο κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο. ( 40 κνλάδεο ) 109

118 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 010 Μάθημα: ΡΩΙΚΑ Ημεπομηννία: 6 Μα ΐος 010 Διάπκεια εξέηαζηρ: ώπερ και 30 λεπηά Ώπα έναπξηρ: 11:00 Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 (επηά) ζελίδερ. Να απανηήζεηε ζε όλα ηα επωηήμαηα. Όλερ οι απανηήζειρ να γπαθούν ζηο ηεηπάδιο απανηήζεων. 110

119 ЧАСТЬ 1 ПИСЬМО (30 баллов) Напишите сочинение о том, как вы проводите будние и выходные дни, что вы делаете каждый день утром и вечером, что вы делаете по субботам и воскресеньям. ( слов) ЧАСТЬ ЧТЕНИЕ (30 баллов) Прочитайте текст и выполните задания. Когда появился ресторан Может быть, ты не часто ходишь в ресторан. Но уже был в таком месте. Конечно, дома готовят всегда вкусно, но иногда нам хочется пойти в ресторан. И не потому, что мы хотим съесть что-то особенно вкусное, а потому что хочется побыть в новом месте, пообщаться с друзьями, знакомыми. А знаешь ли ты, когда и где появились первые рестораны? Расскажи об этом своим друзьям. Рестораны существовали не всегда. Сначала появились места, которые назывались «таверны». Там собирались люди, чтобы поговорить о жизни, о последних новостях и съесть что-то вкусное. В Лондоне такие таверны появились на многих улицах. Сначала работники этих таверн готовили мясо, которое посетители приносили с собой. Потом они стали использовать и свои продукты. Это уже было похоже на ресторан. Такие «рестораны» существовали в Англии до ХII века, и они были первым местом, где можно было пообедать каждый день в определенное время. Часто такие места даже становились клубами. Это произошло в ХV веке. Жители города быстро привыкли обедать не дома, а в таверне. Многие таверны предлагали обеды за шиллинг и меньше. И туда могли прийти даже не очень богатые люди. Таверны стали местом встреч знаменитых людей. Так, у Шекспира была любимая таверна «Мэрмэйд» в Лондоне. В 1765 году в Лондоне появились также кофейни. Там можно было выпить кофе, чай, шоколад, о которых в то время знали мало людей. В 1765 году один человек по имени Буланже открыл в Париже таверну, где можно было купить разные салаты, закуски, блюда из мяса и рыбы. Он назвал это место рестораном. Тогда первый раз и появилось это слово! Ресторан Буланже имел успех, стал очень популярным местом. Скоро в Париже открылось еще несколько ресторанов. Через некоторое время рестораны стали открывать не только в Париже, но и в других городах Франции. Потом слово «ресторан» стали употреблять в Англии. В Америке первый ресторан открылся в Филадельфии в 1683 году. Он назывался «Голубой якорь». 111

120 Упражнение 1 (6 X 1= 6 баллов) 1. Автор этого рассказа считает, что люди ходят в рестораны, потому что А) не любят готовить дома Б) хотят вкусно поесть В) хотят пообщаться с друзьями. Первые таверны, которые уже были похожи на рестораны, появились А) в Англии Б) во Франции В) в Америке 3. Первые кофейни, где можно было выпить кофе и шоколад, появились А) в ХVI веке Б) в ХVII веке В) в ХVIII веке 4. Рестораны в Англии в ХV веке были похожи А) на магазины Б) на клубы В) на кухню в доме 5. Шекспир любил посещать таверну в А) Париже Б) Лондоне В) Цалке 6. Слово «ресторан» первый раз употребили А) французы Б) англичане В) американцы Упражнение ( X = 4 балла) Дайте полные ответы на вопросы. 1. Почему иногда людям хочется пойти в ресторан?. Когда и как первый раз появилось слово «ресторан»? 3 11

121 Прочитайте текст и выполните задания. Дискотеки Франции покоряет бабушка, ставшая ди-джеем Ди-джеем стать никогда не поздно. Это доказала 69-летняя Рут Флауерс, которая с легкостью покорила лучшие французские дискотеки. Рецепт успеха - микс старых хитов "Аббы", "Квин", "Роллинг Стоунз" и электронной музыки. Кроме того, диск-жокей признаѐтся, что получает непередаваемое удовольствие от игры. Молодежь, судя по всему, тоже. Глядя на то, как Рут в своих фирменных наушниках со стразами, очках и зеленой куртке работает в клубе, и не скажешь, что пришла она в шоу-бизнес из церковного хора. Просто однажды внук пригласил любимую бабушку к себе на день рождения. Рут Флауерс: "Когда я подошла к клубу, где мой внук закатил вечеринку, охранник мне преградил путь и сказал: " Я не думаю, что вы хотите туда зайти, мадам". Я сначала не поняла, как это, там же день рождение моего внука! Я ответила ему: "Конечно, хочу"! Там творилось что-то невероятное, музыка, свет, сумасшедшая энергетика, все веселятся. И я поняла - чѐрт возьми, а мне нравится это!" Рут рукоплещут самые престижные танцполы Парижа. Однако останавливаться ди-джей Флауерс не намерена и готовится к мировому турне. Сейчас в студии она записывает свой первый диск. Для этого пришлось освоить сложную студийную технику. Упражнение 3 (5 X 1= 5 баллов) 1 Рут Флауерс - ди-джей в Нью-Йорке. Молодые люди любят еѐ музыку. 3 Бабушка раньше пела в церковном хоре. 4 Внук пригласил бабушку на вечеринку. 5 Она уже записала свой первый диск. да нет Упражнение 4 (5 X 1 = 5 баллов) Найдите в тексте синонимы. 1. получает наслаждение:.. устроил праздник:. 3. остановил меня: 4. происходило что-то: 4 113

122 5. аплодируют:. Упражнение 5 (5 X = 10 баллов) Кому принадлежат следующие высказывания. А.«Моѐ любимое занятие ходить в музеи, театры, на выставки, в филармонию. Раньше я ходила с мужем, а сейчас с внуками» Б.«Я очень люблю ходить по магазинам, так как на работе должна хорошо выглядеть. Особенно интересно это делать на Невском. Там всегда можно узнать, что пользуется спросом, что сейчас носят, что сейчас в моде.» В.«Сейчас у меня очень много свободного времени. Я любитель интеллектуального отдыха. Я являюсь членом клуба шахматистов и очень часто играю в шахматы. Мне очень нравится рыбалка, и мы с друзьями по выходным ездим на озеро ловить рыбу». Г.«Я приехал в Россию получить специальность, и это моя главная цель. Я увлекаюсь русским языком. Хочу читать русскую литературу в оригинале, прочитать книги Пушкина, Достоевского, Толстого, понять русскую душу.» 1. Серджио Баджо, 3, Италия, бизнесмен. Карл Бранд, 4, Германия, студент 3. Ольга Иванова, 49, Россия, домохозяйка 4. Вера Лапина, 38, Россия, дизайнер 5. Иван Антонов, 70, Россия, пенсионер Д.«Моѐ любимое увлечение путешествия. Я очень рад, что моя работа позволяет мне это. Я побывал в самых интересных городах мира, где всегда много туристов. Иногда мне хочется тишины и дикой природы. Вот уже несколько раз я ездил в Сибирь, на Байкал, охотился на медведя в тайге»

123 ЧАСТЬ 3 ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА (40 баллов) Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов) Выберите правильный вариант. Вы, конечно, знаете, что такое мобильный телефон. «Мобильный» не 1, а иностранное слово. В языке слово mobile означает «подвижный». То есть мобильный тот, 3 можно передвигать, 4. Иногда люди 5 мобильные телефоны 6, от английского cell «клетка, небольшой участок». Радиотелефонная система делит 7 зону на небольшие сектора. Каждая 8 обслуживается станцией со 9 диапазоном. Мобильные телефоны чаще всего называют просто прилагательным («мобильный» или «сотовый»), не добавляют 10 «телефон». 1) а) русское б) русского в) русских ) а) английским б) английском в) английскому 3) а) который б) которая в) которые 4) а) переносим б) носим в) переносить 5) а) назвали б) назовут в) называют 6) а) сотовыми б) сотовых в) сотовым 7) а) географические б) географический в) географическую 8) а) из неѐ б) из них в) в ней 9) а) своим б) своего в) свой 10) а) слов б) слово в) слову Упражнение (10 X 1=10 баллов) Выберите правильную форму. 1. Многие студенты жалуются, что не могут работать в библиотеке. Они только дома.. Когда ты, все смотрели на тебя очень внимательно. а) занимаются б) заниматься в) занимается а) выступишь б) выступал в) выступил 6 115

124 3. Миша написал, тему он выбрал для курсовой работы. а) в какой б) какую в) у какой 4. Преподаватель попросил, студенты принесли тонкие тетради. а) чтобы б) если в) что 5. Мама ходила по магазинам. а) за два часа б) на два часа в) два часа 6. Лекции по истории бывают каждый. а) в четверг б) по четвергам в) четверг 7. Нужно прийти в университет. а) документы б) документов в) с документами 8. В шахматы хорошо играет не Кирилл, Антон. а) но б) а в) и 9. Даша всем нравится, она очень доброжелательный человек. 10. Почему ты так бежишь, ты думаешь, мы опаздываем? Упражнение 3 (5 X =10 баллов) Выберите правильный вариант. а) поэтому б) почему в) потому что а) если б) что в) когда 1. Преподаватель говорит, что мы мало дома.. Профессор говорит, что, если у вас есть вопрос, его нужно. 3. Летом мы занимаемся русским языком. 4. Я сейчас очень занят, я очень работаю. 5. Мы уже несколько раз в Эрмитаже. а) занимаемся б) учимся в) изучаем а) спросить б) попросить в) задать а) ежедневно б) однажды в) один раз а) трудно б) много в) сильно а) смотрели б) были в) ходили 7 116

125 Упражнение 4 (5X1=5 баллов) Какое слово подходит? зоопарк аквариум аквапарк луна-парк каток 1. Здесь можно кататься на коньках.. Здесь можно качаться на волнах. 3. Здесь можно увидеть редких рыб. 4. Здесь можно увидеть диких животных. 5. Здесь можно выиграть приз. Упражнение 5 (5X1=5 баллов) Куда пойти учиться, чтобы стать ( Некоторые опции лишние) 1. врачом. адвокатом 3.актѐром 4.тренером 5. пианистом А. юридический факультет Б. медицинский институт В. институт физкультуры Г. консерватория Д. театральный институт Е. кулинарное училище Ж. политехнический институт Желаем удачи! 8 117

126 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Διάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α και το ΜΕΡΟΣ Β. Το ΜΕΡΟΣ Α περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα. Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών. Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές. ΑΛΓΕΒΡΑ Α. Παράγωγοι 1) Ορισμός σύνθετης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της. ) Ορισμός πεπλεγμένης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της. 3) Παράγωγος εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων. 4) Παράγωγος συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά. 5) Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης και της κάθετης μιας καμπύλης σε σημείο της. 6) Εφαρμογή του κανόνα του de L Hôspital για τον υπολογισμό ορίων που παρουσιάζουν 0 απροσδιοριστία των μορφών,. 0 7) Έννοια του διαφορικού συνάρτησης. Β. Μελέτη και Γραφική παράσταση συνάρτησης 1) Θεώρημα μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού. ) Αύξουσα, φθίνουσα και σταθερή συνάρτηση. 3) Κριτήριο αύξουσας ή φθίνουσας συνάρτησης. Εφαρμογή του στη μελέτη συνάρτησης ως προς τη μονοτονία. 4) Τοπικά ακρότατα και ολικά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή συνάρτησης. 5) Εφαρμογή των κριτηρίων: α) της πρώτης παραγώγου β) της πρώτης και δεύτερης παραγώγου για την εύρεση των τοπικών ακροτάτων μιας συνάρτησης. 6) Σημείο καμπής μιας συνάρτησης. 7) Εφαρμογή των θεωρημάτων που σχετίζονται με την εύρεση των σημείων καμπής μιας συνάρτησης. 8) Ορισμός και εύρεση της κατακόρυφης/οριζόντιας ασύμπτωτης του διαγράμματος μιας συνάρτησης y= f(x). 9) Πλάγιες ασύμπτωτες του διαγράμματος συνάρτησης της μορφής f( x) y, όπου f(x) και φ(x) πολυώνυμα βαθμού ν+1 και ν αντίστοιχα. ( x) 10) Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια παραγώγων (εκτός των παραμετρικών). 118

127 α. y=f(x), όπου f(x) πολυώνυμο βαθμού 4. f( x) β. y, f(x) και g(x) πολυώνυμα βαθμού ν και μ αντίστοιχα με ν, μ. g( x) γ. y= x.e x, y= x.e x, y=ιn(αx +β) και παρόμοιων μορφών. 11) Εφαρμογή των θεωρημάτων για τη μονοτονία και τα ακρότατα συνάρτησης στην επίλυση προβλημάτων με μέγιστα και ελάχιστα. Γ. Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις α) Αντίστροφες κυκλικές συναρτήσεις: y= Τοξημx y= Τοξσυνx y= Τοξεφx y= Τοξσφx Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών των αντίστροφων κυκλικών. β) Παράγωγοι των αντίστροφων κυκλικών συναρτήσεων. Δ. Αόριστο ολοκλήρωμα α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος f(x)dx = F(x) + C β) Τύποι των ολοκληρωμάτων v+1 v x 1. x dx = + C, v -1 v +1 dx. ln x C x x x 3. e dx e C x x α 4. α dx = + C lnα 5. συνxdx ημx C 6. ημxdx συνx C 7. τεμ xdx εφx C 8. στεμ xdx -σ x C F (x) = f(x) 9. τεμxεφxdx τεμx C 10. στεμxσφxdx στεμx C dx x 11. Τοξημ C α x α dx 1 x 1. Τοξεφ C α x α α γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη. 119

128 δ) Οι ιδιότητες: 1. df(x)=f(x)+c. α.f(x)dx =α f(x)dx, α=σταθ. 3. f(x) g(x) dx= f(x)dx g(x)dx ε) Ολοκλήρωση με αντικατάσταση. στ) Εφαρμογή των πιο κάτω τύπων στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων: 1 1. Αν f(x)dx = F(x) + C f(α x β)dx F(αx β) C α v+1 v f (x). f (x)f x dx = + C, v -1 v +1 f (x) 3. dx f(x) C f(x) f (x) 4. dx ln f(x) C f( x) ζ) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση τριγωνομετρικών μετασχηματισμών. η) Ολοκλήρωση κατά παράγοντες. θ) Υπολογισμός με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης (που θα δίνεται) ολοκληρωμάτων των πιο κάτω μορφών: 1. f(x, αx β)dx. f(x, α β x )dx 3. f(x, α β x )dx 4. 1 f(x, )dx β x α 5. f(x, β x α )dx ι) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων της μορφής: f(x) g( x) dx όπου f(x) και g(x) ακέραια πολυώνυμα, με ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων στις πιο κάτω περιπτώσεις: 1) Οι ρίζες του g(x) είναι πραγματικές και άνισες. ) Μερικές από τις πραγματικές ρίζες του g(x) είναι ίσες. 3) Μερικές από τις ρίζες του g(x) είναι μιγαδικές πολλαπλότητας ένα. ια) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων ρητών τριγωνομετρικών συναρτήσεων y=f(ημx, συνx) με κατάλληλη αντικατάσταση. Ε. Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του α) Ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος ως αθροίσματος: 10

129 β α f(x)dx = lim v ν κ 1 f(x ) Δx β) Σχέση ορισμένου και αόριστου ολοκληρώματος: β α κ f(x)dx = F(β) - F(α) όπου F(x) = f(x)dx Eφαρμογή του τύπου αυτού στην εύρεση ορισμένων ολοκληρωμάτων. γ) Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση. δ) Ιδιότητες: a a 1. f(x)dx 0 a. f(x)dx β 3. f(x)dx α β β α α f(x)dx f(t)dt 4. f(x)dx + f(x)dx α γ β γ α f(x)dx 5. f x g x dx λ f(x) dx μ β α β α g(x) dx ε) Εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από μια καμπύλη, τον άξονα των x (ή των y) και τις ευθείες x=α και x=β (ή y=α και y=β). στ) Εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των καμπύλων: y=f 1 (x) και y=f (x) και των ευθειών x =α και x =β (ή των καμπύλων x =f 1 (y) και x =f (y) και των ευθειών y=α και y=β). ζ) Ογκος στερεών εκ περιστροφής γύρω από ένα από τους άξονες των συντεταγμένων. ΣΤ. Συνδυαστική α) Ορισμός του v!. β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων: 1. Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.. Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων. 3. Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων. 4. Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. 5. Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ. 6. Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών: v v v v -1 v κ v - κ κ κ -1 κ 11

130 Ζ. Θεωρία πιθανοτήτων 1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. 3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων. 5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov. P(A) 0, P(Ω)=1, Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων P(A )=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(Α Β), Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α Β) 7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου P( B A) P( B / A), στη λύση ασκήσεων. P( A) 8. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α. Κύκλος α) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του. β) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου: x y gx fy + c = 0 γ) Εύρεση των σημείων τομής ευθείας και κύκλου και των σημείων τομής δύο κύκλων. δ) Εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης κύκλου σε ένα σημείο του ( x1, y 1). ε) Εύρεση των εξισώσεων των εφαπτομένων κύκλου που φέρονται από σημείο εκτός του κύκλου. στ) Ορισμός και εύρεση της δύναμης σημείου προς κύκλο. ζ) Χρήση της δύναμης σημείου προς κύκλο για την εύρεση της θέσης σημείου ως προς κύκλο. η) Χρήση των παραμετρικών εξισώσεων του κύκλου σε ασκήσεις. Β. Παραβολή α) Ορισμός της παραβολής. β) Εξίσωση της παραβολής όταν δίνεται η εστία και η διευθετούσα της. γ) Γραφική παράσταση των παραβολών y =4αx και x =4αy και εύρεση των στοιχείων τους. δ) Οι παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής: x=αt y=αt t R Γ. Ελλειψη α) Ορισμός της έλλειψης. Η εξίσωση της έλλειψης x y 1 α β β) Γραφική παράσταση της έλλειψης x y 1 όταν α β ή α β α β και στοιχεία της. γ) Η ιδιότητα: Ο λόγος των αποστάσεων του τυχαίου σημείου της έλλειψης x y 1, α β, από την εστία Ε και την ευθεία α β 1

131 α x 0 (διευθετούσα) ισούται με ε, (ε η εκκεντρότητα της έλλειψης). ε δ) Κορυφές, εκκεντρότητα, εστίες και διευθετούσες της έλλειψης όταν δοθεί η εξίσωσή της. ε) Θέση σημείου ως προς έλλειψη. στ) Παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης: x =ασυνθ, y=βημθ όπου 0 θ π Δ. Ισοσκελής υπερβολή α) Ορισμός ισοσκελούς (ορθογώνιας) υπερβολής. β) Η εξίσωση xy=c της ισοσκελούς υπερβολής με άξονες τις ασύμπτωτές της. γ) Οι παραμετρικές εξισώσεις της ισοσκελούς υπερβολής xy = c : c x=ct, y =, t R- 0 t Ε. Κωνικές τομές α) Η κοινή ιδιότητα των κωνικών τομών: Ο λόγος των αποστάσεων του τυχαίου σημείου μιας κωνικής τομής από την εστία και τη διευθετούσα αυτής είναι σταθερός και ισούται με την εκκεντρότητα ε. β) Θέση ευθείας ως προς κωνική τομή. γ) Εφαπτομένη και κάθετη κωνικής τομής σε σημείο Ρ(x 1,y 1 ) αυτής. δ) Εξισώσεις των εφαπτομένων κωνικής τομής, που άγονται από σημείο εκτός αυτής ή που έχουν δοθείσα κλίση. ε) Εφαπτομένη και κάθετη κωνικής τομής σε σημείο Ρ αυτής, όταν η κωνική τομή δίνεται παραμετρικά. στ) Εφαρμογές της απαλοιφής και της τριγωνομετρικής απαλοιφής στην εύρεση γεωμετρικών τόπων. ΣΤ. Πίνακες 1. Γραφή συνόλου πληροφοριών υπό μορφή πίνακα.. Ορισμός του πίνακα μxv και συμβολισμός τυχαίου στοιχείου του. 3. Μορφές πινάκων (πίνακας - γραμμή, πίνακας - στήλη, μηδενικός, τετραγωνικός, διαγώνιος, μοναδιαίος, συμμετρικός, αντισυμμετρικός). 4. Ισότητα δυο μxv πινάκων. 5. Πρόσθεση και αφαίρεση πινάκων. 6. Ιδιότητες του αθροίσματος πινάκων. 7. Πολλαπλασιασμός πίνακα επί πραγματικό αριθμό. 8. Ιδιότητες του πολλαπλασιαμού αριθμού επί πίνακα. 9. Σύμφωνοι πίνακες στον πολλαπλασιασμό και εύρεση του γινομένου πίνακα μxv επί πίνακα vxρ. 10. Έννοια του αντίστροφου πίνακα και σχετικές ιδιότητες. 11. Εύρεση του αντίστροφου ενός πίνακα Χ. Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω: 1. Μαθηματικά Επιλογής Γ Ενιαίου Λυκείου 003, έκδοση ΥΑΠ.. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Αναλυτικής Γεωμετρίας Γ Λυκείου 00, έκδοση ΥΑΠ, για τις ενότητες της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. 3. Μαθηματικά Γ Τεχνικής Κατεύθυνσης 001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης. 13

132 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Σπίηη, 1 Ιοςνίος 010 7:30 10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο πος αποηελείηαι από δύο () ζελίδερ. ΜΔΡΟ Α : Αποηελείηαι από 10 αζκήζειρ. Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. ρ εκρ e dρ. 1) Να βξείηε ην αόξηζην νινθιήξσκα: x ) Να ππνινγίζεηε ην όξην: εκρ ζπλρ e lim ρ 0 ρ ρ. 3) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ρ =ρ +4ρ+α. Αλ ην (1, ) είλαη ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο, λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό α. ηε ζπλέρεηα, λα πξνζδηνξίζεηε ην αθξόηαην ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα ην ραξαθηεξίζεηε. 5 4) Γίλνληαη νη πίλαθεο: A 4 θαη Να δείμεηε όηη: 1 Α Α Β. 15 B ) Γίλεηαη ε ηζνζθειήο ππεξβνιή ρς 0. Να βξείηε ηηο ηηκέο ηνπ β έηζη ώζηε ε επζεία ς ρ β λα εθάπηεηαη ηεο ππεξβνιήο. 14 1/3

133 6) ε έλα γξαθείν εξγάδνληαη 5 άλδξεο θαη 6 γπλαίθεο. a) Να βξείηε κε πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα επηιεγεί κία ηξηκειήο επηηξνπή από ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην γξαθείν. b) Να βξείηε ζε πόζνπο από απηνύο ηνπο ηξόπνπο ε επηηξνπή απνηειείηαη από άηνκα ηνπ ηδίνπ θύινπ. 7) Γίλνληαη νη θακπύιεο ς 4ρ θαη ρς. Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο δπν θακπύιεο, ηελ επζεία ρ 4 θαη ηνλ άμνλα ησλ ρ. 8) Γίλνληαη νη θύθινη: Κ : ρ ς 4 θαη Λ : ρ ς 8ρ 4ς 1 0. Να βξείηε ηελ θαξηεζηαλή εμίζσζε ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ ησλ ζεκείσλ ρ,ς ηνπ επηπέδνπ, ησλ νπνίσλ ε δύλακε ηνπο σο πξνο ηνλ θύθιν Λ είλαη δηπιάζηα από ηε δύλακε ηνπο σο πξνο ηνλ θύθιν Κ. 9) Έζησ Ω α, β, γ, δ ελδερόκελα ηνπ Κ α, β, γ θαη Λ β, γ, δ. πκβνιίδνπκε κε Δ α Δ P Λ ν δεηγκαηηθόο ρώξνο ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο θαη ηα β, Δ γ θαη Δ δ. Αλ είλαη Ρ Δ Ρ Δ, P Κ , λα ππνινγίζεηε ηηο πηζαλόηεηεο ΡΔ, ΡΔ θαη 1 ΡΔ. 4 1, 1 θαη 3 10) α) Να δηαηππώζεηε ην Θεώξεκα Μέζεο Σηκήο ηνπ Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ. β) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ρ ρ ρ, ρ 1, 4. Να βξείηε αξηζκό μ 1, 4 έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Θεσξήκαηνο Μέζεο Σηκήο γηα ηελ ζπλάξηεζε f. ΜΔΡΟ Β : Αποηελείηαι από 5 αζκήζειρ. Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 1) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ρ ρ 4ρ 4 ρ 4. Αθνύ βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο, ηα ζεκεία ηνκήο ηεο κε ηνπο άμνλεο, ηα ηνπηθά αθξόηαηά ηεο, ηα δηαζηήκαηα κνλνηνλίαο ηεο θαη ηηο αζύκπησηέο ηεο, λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά. 15 /3

134 ) Αλ π ζπλρ A dρ θαη 0 1 εκρ π εκρ Β dρ, 0 1 εκρ λα ππνινγίζεηε ηα: Α, Α Β θαη Β. 3) Γίλεηαη ε έιιεηςε ρ ς 1 α, κε α β β Ρ αζπλζ,βεκζ πάλσ ζε, θαη ζεκείν απηή. a) Nα δείμεηε όηη ε εμίζσζε ηεο θάζεηεο ηεο έιιεηςεο ζην ζεκείν Ρ είλαη: αεκζ ρ βζπλζ ς α β εκζζπλζ. b) Αλ ε θάζεηε ηεο έιιεηςεο ζην Ρ ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ ς ζην ζεκείν Β, λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο θακπύιεο ζηελ νπνία αλήθεη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΡΒ θαζώο ην Ρ θηλείηαη πάλσ ζηελ έιιεηςε. 4) Έλα δνρείν Γ 1 πεξηέρεη 40 ιαρλνύο κε αξηζκνύο 1,, 3,, 40. Παίξλνπκε ηπραία 10 ιαρλνύο από ην Γ 1 θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε θελό δνρείν Γ. Να ππνινγίζεηε ηελ πηζαλόηεηα ησλ ελδερνκέλσλ: Α: «ην Γ πεξηέρεη ην ιαρλό κε αξηζκό 34». Β: «ην Γ πεξηέρεη κόλν ιαρλνύο κε άξηην αξηζκό». Γ: «ην Γ πεξηέρεη 6 ιαρλνύο κε άξηην αξηζκό θαη 4 κε πεξηηηό αξηζκό». 1 ρ, ρ R. ρ e a) Να απνδείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο θζίλνπζα θαη όηη ζηξέθεη ηα θνίια ηεο πξνο ηα πάλσ, ζην πεδίν νξηζκνύ ηεο. 5) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ρ 1 α b) Να δείμεηε όηη γηα θάζε α, β R, κε α β, ηζρύεη ε ζρέζε: 1 β c) Να ππνινγίζεηε ην νινθιήξσκα: f ρ dρ. 0 e α β. Σ Δ Λ Ο 16 3/3

135 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική i 1 ( x i v x) ή i 1 f ( x i i v x) i 1 i i f x v x, όπου ν f i ι 1 Τριγωνομετρία ημ(α Β) ημασυνβ συναημβ, συν(α Β) συνασυνβ ημαημβ ημασυνβ ημ(α β) ημ(α β), συνασυνβ συν(α β) συν(α β) ημαημβ συν(α β) συν(α β), ημα=ημα.συνα, συνα=συν α-ημ α 1 συνα ημ α, 1 συν α συνα t 1 t ημα, συνα, t εφα 1 t 1 t ημα ημβ Α ημ Β Α Β συν Α Β Α Β συνα συνβ συν συν ημα ημβ συνα συνβ Α ημ Β ημ Β Α Β συν Α Α ημ Β Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων: Σε μοίρες Σε ακτίνια ημx=ημα x=360 0 κ+α ή x=360 0 κ α, κ Ζ x=πκ+α ή x=πκ+π-α, κ Ζ συνx=συνα x=360 0 κ α, κ Ζ x =πκ α, κ Ζ εφx=εφα x=180 0 κ+α, κ Ζ x =πκ+α, κ Ζ Γεωμετρία Ορθό πρίσμα Ε π =Π β.υ V=E β.υ Κανονική Πυραμίδα 1 Eβ.υ E Π.h π β V 3 Ε κ πrυ V πr υ Κύλινδρος Κώνος E κ πrλ πr υ V 3 Κόλουρος Κώνος E κ π(r ρ)λ πυ V (R Rρ ρ ) 3 17

136 4. Αναλυτική Γεωμετρία Απόσταση των σημείων Α(x 1,y 1 ) και Β(x,y ): d x x1) ( y y1) ) Απόσταση του σημείου Α(x 1,y 1 ) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d Ax 1 By A 1 B Ελλειψη x y 1,, Εστίες ( γ,0), Διευθετούσες x, Εκκεντρότητα 5. Παράγωγοι ( u v) u v u v, u v u v u v v, dy dx dy du du. dx ( ημx) συνx, ( συνx) ημx, ( ε φx) τεμ x, (lnx) 1 x 6. Ολοκληρώματα τεμxdx ln τεμx εφx c στεμxdx x ln εφ c τοξημ c τοξεφ α dx x x α dx α x 1 α x α c 7. Απλός τόκος: KEX T

137 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηάξθεηα εμέηαζεο: Σρεις (3) ώρες Γνκή εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ θαη επηκέξνπο βαζκνινγία: Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε ην ΜΔΡΟ Α θαη ην ΜΔΡΟ Β. Σν ΜΔΡΟ Α πεξηιακβάλεη 10 ζέκαηα θαη ην ΜΔΡΟ Β 5 ζέκαηα. Κάζε ζέκα ηνπ ΜΔΡΟΤ Α βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο ελώ θάζε ζέκα ηνπ ΜΔΡΟΤ Β βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο θαη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ιύζνπλ θαη ηα 15 ζέκαηα. ημειώζεις: α) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. β) Θα ρνξεγείηαη ηππνιόγην καζεκαηηθώλ. Γενική παραηήρηζη: Δπεηδή ε θύζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ηέηνηα ώζηε θάζε λέα γλώζε λα ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνύκελε γλσζηή ύιε, ηνλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηδηόηεηεο θαη βαζηθά ζεσξήκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ δηδάρζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε, γηαηί πνιύ πηζαλόλ ε ιύζε θάπνησλ αζθήζεσλ λα απαηηεί θαη γλώζεηο από ηηο ελόηεηεο απηέο. A. ηαηιζηική 1. Οξηζκόο ησλ όξσλ: πιεζπζκόο, άηνκν, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνζνηηθή πνηνηηθή κεηαβιεηή, δείγκα, ζπρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα δεδνκέλσλ.. Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ. 3. Καηαζθεπή πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ. 4. Οκαδνπνίεζε παξαηεξήζεσλ. 5. Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ξαβδνγξάκκαηνο, θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο, δηαγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ, πνιπγώλνπ ζπρλνηήησλ θαη ηζηνγξάκκαηνο. 6. Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο κηαο θαηαλνκήο: Τπνινγηζκόο ηνπ αξηζκεηηθνύ κέζνπ, ηεο δηακέζνπ, ηεο επηθξαηνύζαο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο απόθιηζεο κηαο θαηαλνκήο. Β. σνδσαζηική 1. Οξηζκόο ηνπ λ!. Γηαηύπσζε ηεο Αξρήο ηεο Απαξίζκεζεο θαη εθαξκνγή ηεο ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. 3. Οξηζκόο, ππνινγηζκόο θαη εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα ηνπ αξηζκνύ: ησλ γξακκηθώλ κεηαζέζεσλ, ησλ θπθιηθώλ κεηαζέζεσλ θαη ησλ επαλαιεπηηθώλ κεηαζέζεσλ λ αληηθεηκέλσλ. 4. Οξηζκόο, ππνινγηζκόο θαη εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα ηνπ αξηζκνύ: ησλ δηαηάμεσλ λ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ αλά θ, ησλ επαλαιεπηηθώλ δηαηάμεσλ λ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ αλά θ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ λ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ αλά θ. Γ. Πιθανόηηηες 1. Οη βαζηθέο έλλνηεο, πξάμεηο θαη ηδηόηεηεο από ηε ζεσξία ησλ ζπλόισλ. Ο νξηζκόο ησλ όξσλ: πείξακα ηύρεο, δπλαηά απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο, δεηγκαηηθόο ρώξνο, ελδερόκελν, βέβαην ελδερόκελν, αδύλαην ελδερόκελν, αληίζεηα ελδερόκελα, αζπκβίβαζηα ελδερόκελα 3. Δύξεζε ηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο κε ηε βνήζεηα δελδξνδηαγξάκκαηνο 4. Οξηζκόο θαη ππνινγηζκόο ηεο πηζαλόηεηαο ελδερνκέλνπ 5. Αλαθνξά ησλ ηδηνηήησλ 0 P(A) 1, P(Ω)=1, P( )=0, P(A )=1-P(A), P(A B)=P(A)+P(B)-P(A B), θαη P(A-B)=P(A) - P(A B) θαη ρξεζηκνπνίεζή ησλ ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. Γ. ηερεομεηρία 1. Οξηζκόο ηνπ πνιπέδξνπ, ηνπ νξζνύ πξίζκαηνο, ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ηνπ θύβνπ, ηεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο, ηνπ θπιίλδξνπ, ηνπ θώλνπ θαη ηνπ θόινπξνπ θώλνπ.. Τπνινγηζκόο ησλ ζηνηρείσλ, ηνπ εκβαδνύ επηθάλεηαο θαη ηνπ όγθνπ ησλ σο άλσ ζηεξεώλ. 3. Πξνβιήκαηα πεξηζηξνθήο επηπέδνπ ζρήκαηνο γύξσ από άμνλα. 19

138 Δ. Προβλήμαηα ηης Καθημερινής ζωής 1. Μαζεκαηηθά θαηαλαισηή: πξνβιήκαηα πνζνζηώλ, ηόθνπ, Φ.Π.Α., πξνκήζεηαο, εθπηώζεσλ θαη θεξδνδεκηώλ.. Πξνβιήκαηα θηλήζεσο. 130

139 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική i 1 ( x i v x) ή i 1 f ( x i i v x) i 1 i i f x v x, όπου ν f i ι 1 Τριγωνομετρία ημ(α Β) ημασυνβ συναημβ, συν(α Β) συνασυνβ ημαημβ ημασυνβ ημ(α β) ημ(α β), συνασυνβ συν(α β) συν(α β) ημαημβ συν(α β) συν(α β), ημα=ημα.συνα, συνα=συν α-ημ α 1 συνα ημ α, 1 συν α συνα t 1 t ημα, συνα, t εφα 1 t 1 t ημα ημβ Α ημ Β Α Β συν Α Β Α Β συνα συνβ συν συν ημα ημβ συνα συνβ Α ημ Β ημ Β Α Β συν Α Α ημ Β Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων: Σε μοίρες Σε ακτίνια ημx=ημα x=360 0 κ+α ή x=360 0 κ α, κ Ζ x=πκ+α ή x=πκ+π-α, κ Ζ συνx=συνα x=360 0 κ α, κ Ζ x =πκ α, κ Ζ εφx=εφα x=180 0 κ+α, κ Ζ x =πκ+α, κ Ζ Γεωμετρία Ορθό πρίσμα Ε π =Π β.υ V=E β.υ Κανονική Πυραμίδα 1 Eβ.υ E Π.h π β V 3 Ε κ πrυ V πr υ Κύλινδρος Κώνος E κ πrλ πr υ V 3 Κόλουρος Κώνος E κ π(r ρ)λ πυ V (R Rρ ρ ) 3 131

140 4. Αναλυτική Γεωμετρία Απόσταση των σημείων Α(x 1,y 1 ) και Β(x,y ): d x x1) ( y y1) ) Απόσταση του σημείου Α(x 1,y 1 ) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d Ax 1 By A 1 B Ελλειψη x y 1,, Εστίες ( γ,0), Διευθετούσες x, Εκκεντρότητα 5. Παράγωγοι ( u v) u v u v, u v u v u v v, dy dx dy du du. dx ( ημx) συνx, ( συνx) ημx, ( ε φx) τεμ x, (lnx) 1 x 6. Ολοκληρώματα τεμxdx ln τεμx εφx c στεμxdx x ln εφ c τοξημ c τοξεφ α dx x x α dx α x 1 α x α c 7. Απλός τόκος: KEX T

141 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Γεςηέπα, 31 Μαΐος 010 7:30 10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ ηο ηέλορ ηος εξεηαζηικού δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο πος αποηελείηαι από δύο () ζελίδερ ΜΔΡΟ Α Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ ηος Μέποςρ Α. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 1) Γίλεηαη νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν κε δηαζηάζεηο 10cm, 5cm θαη 4cm. Να βξείηε ηνλ όγθν ηνπ. ) Ο Λάδαξνο ζέιεη λα αγνξάζεη εθηππσηή πνπ ζηνηρίδεη 50. Πόζα ζα πιεξώζεη αλ ηνπ γίλεη έθπησζε 1%; 3) Μέζα ζε κηα θάιπε ππάξρνπλ άζπξεο, 3 πξάζηλεο θαη 5 κπιε κπάιεο. Δπηιέγνπκε ζηελ ηύρε κηα κπάια. Να βξείηε ηελ πηζαλόηεηα ησλ ελδερνκέλσλ: Α: «ε κπάια λα είλαη κπιε» Β: «ε κπάια λα κελ είλαη πξάζηλε». 4) Γίλεηαη ε ιέμε Ο ΙΚΟΛΟΓΙ ΚΟ. Να βξείηε: (α) Τν πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο. (β) Τν πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ πνπ αξρίδνπλ κε Ο θαη ηειεηώλνπλ ζε Ι. 5) Καλνληθήο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο ε πεξίκεηξνο ηεο βάζεο είλαη 64cm θαη ν όγθνο ηεο είλαη 180cm 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηεο ππξακίδαο

142 6) Ο κέζνο όξνο ηνπ βάξνπο ηεζζάξσλ αλδξώλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα απηνθίλεην είλαη 8 θηιά. Όηαλ θαηέβεθε ν έλαο από απηνύο, ν κέζνο όξνο ηνπ βάξνπο ησλ ππνινίπσλ κεηώζεθε ζηα 81 θηιά. Πνην είλαη ην βάξνο ηνπ άλδξα πνπ θαηέβεθε από ην απηνθίλεην; 7) Τν ζηεξεό ζην δηπιαλό ζρήκα απνηειείηαη από έλαλ θύβν αθκήο 10cm θαη έλαλ θώλν ηνπ νπνίνπ ε βάζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ πάλσ έδξα ηνπ θύβνπ. Η γελέηεηξα ηνπ θώλνπ είλαη 13cm. Να βξείηε ηνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ. 8) Ο θάζε καζεηήο ελόο ηκήκαηνο ηεο Β' ηάμεο Λπθείνπ ξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο ηειενπηηθήο ηαηλίαο πνπ ηνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ ξαβδόγξακκα. (α) Να βξείηε ην πνζνζηό (%) ησλ καζεηώλ πνπ πξνηηκνύλ «ηαηλίεο πεξηπέηεηαο». (β) Σην θπθιηθό δηάγξακκα πνπ αληηζηνηρεί ζηα πην πάλσ δεδνκέλα, λα βξείηε ηε γσλία ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνηηκνύλ «θσκσδία». 134

143 9) Τα ελδερόκελα Α θαη Β είλαη ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε 9 P(A) P(B) θαη P(B) P(A). Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο: 10 (α) P(A) (β) P(A B) (γ) P(A B) 1 P(A B), 5 10) Έλα θνξηεγό μεθηλά ζηηο 8:00 π.κ. από ηελ πόιε Α πξνο ηελ πόιε Β κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 80 Km/h. Μεηά από δύν ώξεο έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ πόιε Α πξνο ηελ πόιε Β κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 10 Km/h. Τη ώξα θαη ζε πόζε απόζηαζε από ηελ πόιε Α ζα ζπλαληεζνύλ; ΜΔΡΟ Β Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ ηος Μέποςρ Β. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 1) Οη κέξεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηνπο ζηξαηηώηεο ελόο ηάγκαηνο πεδηθνύ, πνπ πξόθεηηαη λα απνιπζνύλ, παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ πνιύγσλν ζπρλνηήησλ. (α) Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ (x i,f i). (β) Να βξείηε ηελ επηθξαηνύζα ηηκή ( x ε ) θαη ηε δηάκεζν ( x δ ). (γ) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή ( x ) θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε (ζ) ησλ εκεξώλ άδεηαο αλάπαπζεο ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ ηάγκαηνο

144 ) Γίλνληαη ηα ςεθία 1,, 3, 4, 5, 6, 7. (α) Πόζνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε κε ηα πην πάλσ ςεθία αλ δελ επηηξέπεηαη ε επαλάιεςε ςεθίνπ; (β) Αλ επηιεγεί ζηελ ηύρε έλαο από ηνπο πην πάλσ ηξηςήθηνπο αξηζκνύο, πνηα ε πηζαλόηεηα λα είλαη άξηηνο αξηζκόο κηθξόηεξνο ηνπ 300; 3) Η θπξία Αιεμίνπ θιεξνλόκεζε θαη επέλδπζε απηά ηα ρξήκαηα σο εμήο: (i) ηόθηζε ηα 5 ησλ ρξεκάησλ ηεο πξνο 3% κε απιό ηόθν, (ii) αγόξαζε έλα ρσξάθη πξνο θαη (iii) επέλδπζε ηα ππόινηπα αγνξάδνληαο κεηνρέο. Μεηά από 5 ρξόληα απέζπξε ηα ρξήκαηά ηεο από ηελ ηξάπεδα καδί κε ηνπο ηόθνπο, πώιεζε ην ρσξάθη κε θέξδνο 40% πάλσ ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ θαη πώιεζε ηηο κεηνρέο ηεο. Δηζέπξαμε ζπλνιηθά (α) Να βξείηε ην θέξδνο ( ) από ηελ θάζε επέλδπζε ηεο θπξίαο Αιεμίνπ. (β) Πόζν ηνηο εθαηό (%) θέξδηζε από ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ πάλσ ζην πνζό πνπ επέλδπζε ζε απηέο; 4) Η επηινγή ησλ 6 ηξαγνπδηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ςεθηαθνύ δίζθνπ (CD), ζα γίλεη από έλαλ θαηάινγν πνπ πεξηέρεη 9 ηξαγνύδηα κε Διιεληθνύο ζηίρνπο θαη 7 ηξαγνύδηα κε Αγγιηθνύο ζηίρνπο. (α) Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή αλ: (i) δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηώλ. (ii) ηέζζεξα από ηα ηξαγνύδηα έρνπλ Διιεληθνύο ζηίρνπο θαη δύν έρνπλ Αγγιηθνύο ζηίρνπο. (β) Δπηιέγνληαη ζηελ ηύρε έμη ηξαγνύδηα από ηνλ θαηάινγν. Πνηα ε πηζαλόηεηα λα έρνπλ επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ πέληε ηξαγνύδηα κε Διιεληθνύο ζηίρνπο; 5) Σην δηπιαλό ζρήκα δίλνληαη ΒΓ ΑΓ, ΑΒ 6cm, ΒΓ 8cm, ΒΔ 3cm θαη ΔΓ 5cm. Τν ζθηαζκέλν ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΓ πεξηζηξέθεηαη πιήξε ζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλα xy πνπ πεξλά από ην ζεκείν Γ θαη είλαη παξάιιεινο πξνο ηελ ΑΓ. Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο θαη ηνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη. x Γ Δ Α Β Γ y ΣΔΛΟ 4 136

145 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α και το ΜΕΡΟΣ Β. Το ΜΕΡΟΣ Α περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα. Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών. Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές. ΑΛΓΕΒΡΑ Α. Συναρτήσεις 1. Ορισμός συνάρτησης.. Γραφική παράσταση συνάρτησης. 3. Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης. 4. Ορισμός σύνθετης συνάρτηση. 5. Συνάρτηση ένα προς ένα (1-1). Β. Όρια συναρτήσεων 1) Όρια συνάρτησης όταν το x τείνει στο άπειρο. ) Ιδιότητες των ορίων. 3) Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές πράξεις μεταξύ των συμβόλων, και των πραγματικών αριθμών. 4) Όριο συνάρτησης όταν το x τείνει σε πραγματικό αριθμό. Γ. Συνέχεια και Παράγωγοι 1) Έννοια και ορισμός συνέχειας. ) Συμβολισμοί Δx και Δy. 3) Παράγωγος συνάρτησης. 4) Παραγωγισιμότητα και συνέχεια. 5) Παραγώγιση βασικών συναρτήσεων. 6) Κανόνες παραγώγισης. 7) Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων. 8) Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης. 9) Ορισμός πεπλεγμένης συνάρτησης και εύρεση της παραγώγου της. 10) Παράγωγοι ανώτερης τάξης. 11) Εφαρμογή των παραγώγων στην εύρεση της εξίσωσης της εφαπτομένης και της κάθετης μιας καμπύλης σε σημείο της. 1) Εφαρμογή του κανόνα του de L Hôspital για τον υπολογισμό ορίων που παρουσιάζουν 0 απροσδιοριστία των μορφών,

146 Δ. Μελέτη και Γραφική παράσταση συνάρτησης 1) Αύξουσα, φθίνουσα και σταθερή συνάρτηση. ) Κριτήριο αύξουσας ή φθίνουσας συνάρτησης. Εφαρμογή του στη μελέτη συνάρτησης ως προς τη μονοτονία. 3) Τοπικά ακρότατα και ολικά μέγιστη ή ελάχιστη τιμή συνάρτησης. 4) Εφαρμογή των κριτηρίων: α) της πρώτης παραγώγου β) της πρώτης και δεύτερης παραγώγου για την εύρεση των τοπικών ακροτάτων μιας συνάρτησης. 5) Σημείο καμπής μιας συνάρτησης. 6) Εφαρμογή των θεωρημάτων που σχετίζονται με την εύρεση των σημείων καμπής μιας συνάρτησης. 7) Ορισμός και εύρεση της κατακόρυφης/οριζόντιας ασύμπτωτης του διαγράμματος μιας συνάρτησης y= f(x). f( x) 8) Πλάγιες ασύμπτωτες του διαγράμματος συνάρτησης της μορφής y, όπου f(x) και ( x) φ(x) πολυώνυμα βαθμού ν+1 και ν αντίστοιχα. 9) Μελέτη και γραφική παράσταση συναρτήσεων των πιο κάτω μορφών με τη βοήθεια παραγώγων (εκτός των παραμετρικών). α) y=f(x), όπου f(x) πολυώνυμο βαθμού 4. f( x) β) y, f(x) και g(x) πολυώνυμα βαθμού ν και μ αντίστοιχα με ν, μ. g( x) Ε. Αόριστο ολοκλήρωμα α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος f(x)dx = F(x) + C F (x) = f(x) β) Τύποι των ολοκληρωμάτων 1. v+1 v x x dx = + C, v +1 v -1. συνxdx ημx C 3. ημxdx συνx C 4. τεμ xdx εφx C 5. στεμ xdx -σ x C 6. τεμxεφxdx τεμx C 7. στεμxσφxdx στεμx C γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη. δ) Οι ιδιότητες: 1. df(x)=f(x)+c. α.f(x)dx =α f(x)dx, α=σταθ. 3. f(x) g(x) dx= f(x)dx g(x)dx 138

147 ε) Ολοκλήρωση με αντικατάσταση. στ) Εφαρμογή των πιο κάτω τύπων στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων: 1 1. Αν f(x)dx = F(x) + C f(α x β)dx F(αx β) α v+1 v f (x). f (x)f x dx = + C, v -1 v +1 f (x) 3. dx f(x) C f(x) ζ) Υπολογισμός ολοκληρωμάτων τριγωνομετρικών συναρτήσεων με χρήση τριγωνομετρικών μετασχηματισμών. η) Υπολογισμός με τη βοήθεια κατάλληλης αντικατάστασης (που θα δίνεται) ολοκληρωμάτων των πιο κάτω μορφών: 1. f(x, αx β)dx. f(x, α β x )dx 3. f(x, α β x )dx 1 4. f(x, )dx β x α 5. f(x, β x α )dx C ΣΤ. Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του α) Ορισμός του ορισμένου ολοκληρώματος ως αθροίσματος: β α f(x)dx = lim v ν κ 1 f(x κ )Δx β) Σχέση ορισμένου και αόριστου ολοκληρώματος: β α f(x)dx = F(β) - F(α) όπου F(x) = f(x)dx Εφαρμογή του τύπου αυτού στην εύρεση ορισμένων ολοκληρωμάτων. γ) Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος με αντικατάσταση. Ζ. Συνδυαστική α) Ορισμός του v!. β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων: 1. Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.. Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων. 3. Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων. 4. Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. 139

148 5. Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ. 6. Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών: v v v v -1 v κ v - κ κ κ -1 κ Η. Θεωρία πιθανοτήτων 1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. 3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων. 5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov. P(A) 0, P(Ω)=1, Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων P(A )=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(Α Β), Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α Β) 7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου P( B A) P( B / A), στη λύση ασκήσεων. P( A) 7. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων. Θ. Στατιστική 1. Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική ποιοτική μεταβλητή, δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. 3. Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. 4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων. 5. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος, διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος. 6. Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου, της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α. Κύκλος α) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του. β) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου: x y gx fy + c = 0 γ) Χρήση της δύναμης σημείου προς κύκλο για την εύρεση της θέσης σημείου ως προς κύκλο. Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω: 1. Μαθηματικά Γ Τεχνικής Κατεύθυνσης 001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης.. Μαθηματικά Επιλογής Γ Ενιαίου Λυκείου 003, έκδοση ΥΑΠ. 140

149 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική i 1 ( x i v x) ή i 1 f ( x i i v x) i 1 i i f x v x, όπου ν f i ι 1 Τριγωνομετρία ημ(α Β) ημασυνβ συναημβ, συν(α Β) συνασυνβ ημαημβ ημασυνβ ημ(α β) ημ(α β), συνασυνβ συν(α β) συν(α β) ημαημβ συν(α β) συν(α β), ημα=ημα.συνα, συνα=συν α-ημ α 1 συνα ημ α, 1 συν α συνα t 1 t ημα, συνα, t εφα 1 t 1 t ημα ημβ Α ημ Β Α Β συν Α Β Α Β συνα συνβ συν συν ημα ημβ συνα συνβ Α ημ Β ημ Β Α Β συν Α Α ημ Β Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων: Σε μοίρες Σε ακτίνια ημx=ημα x=360 0 κ+α ή x=360 0 κ α, κ Ζ x=πκ+α ή x=πκ+π-α, κ Ζ συνx=συνα x=360 0 κ α, κ Ζ x =πκ α, κ Ζ εφx=εφα x=180 0 κ+α, κ Ζ x =πκ+α, κ Ζ Γεωμετρία Ορθό πρίσμα Ε π =Π β.υ V=E β.υ Κανονική Πυραμίδα 1 Eβ.υ E Π.h π β V 3 Ε κ πrυ V πr υ Κύλινδρος Κώνος E κ πrλ πr υ V 3 Κόλουρος Κώνος E κ π(r ρ)λ πυ V (R Rρ ρ ) 3 141

150 4. Αναλυτική Γεωμετρία Απόσταση των σημείων Α(x 1,y 1 ) και Β(x,y ): d x x1) ( y y1) ) Απόσταση του σημείου Α(x 1,y 1 ) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d Ax 1 By A 1 B Ελλειψη x y 1,, Εστίες ( γ,0), Διευθετούσες x, Εκκεντρότητα 5. Παράγωγοι ( u v) u v u v, u v u v u v v, dy dx dy du du. dx ( ημx) συνx, ( συνx) ημx, ( ε φx) τεμ x, (lnx) 1 x 6. Ολοκληρώματα τεμxdx ln τεμx εφx c στεμxdx x ln εφ c τοξημ c τοξεφ α dx x x α dx α x 1 α x α c 7. Απλός τόκος: KEX T

151 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 4-ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Γεςηέπα, 31 Μαΐος 010 7:30 10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ. ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο, ηο οποίο αποηελείηαι από δύο () ζελίδερ. ΜΔΡΟ Α : Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 1. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηωλ αξηζκώλ: 14, 16, 13, 16, 1, 19. Να βξείηε ηελ παξάγωγν dy dx ηεο ζπλάξηεζεο y = 3x +8x Σην πην θάηω ξαβδόγξακκα θαίλεηαη ν αξηζκόο ηωλ κεξίδωλ θαγεηνύ πνπ παξήγγεηιαλ νη καζεηέο ελόο ηκήκαηνο ζε κηα εθδξνκή. Αριθμός Μερίδων Σουβλάκια Καλαμάρι Κοτόπουλο Μπιφτέκι Να βξείηε: (α) Πόζεο κεξίδεο θνηόπνπιν παξήγγεηιαλ νη καζεηέο. (β) Σε πνην είδνο θαγεηνύ νη καζεηέο παξήγγεηιαλ ην κηθξόηεξν αξηζκό κεξίδωλ. (γ) Πόζεο ζπλνιηθά ήηαλ νη κεξίδεο πνπ παξήγγεηιαλ νη καζεηέο. 143 Σει. 1 από 3

152 4. Να βξείηε ην πιήζνο ηωλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο ιέμεο ΒΙΒΛΙΟ. Πόζνη από απηνύο αξρίδνπλ από Β θαη ηειεηώλνπλ ζε Β; 5. Να ππνινγίζεηε ην όξην 6x 3x lim 3x 4 x 6. Να βξείηε ηελ εμίζωζε ηνπ θύθινπ πνπ έρεη θέληξν ην ζεκείν K(,-1) θαη αθηίλα R=4 π 7. Να ππνινγίζεηε ην νινθιήξωκα ζπλx dx 8. Να βξείηε ηελ παξάγωγν dy dx ηεο ζπλάξηεζεο 4 y = x (3x-) 0 9. Αλ y = εκx + ζπλx + 5 λα δείμεηε όηη dy dx y Τα A θαη B είλαη ελδερόκελα ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ κε 1 P(A), 3 1 P(B) θαη Να ππνινγίζεηε ηηο πηζαλόηεηεο: (α) P(A ) (β) P(A B) (γ) P(A /B) 1 P(A B) 4 ΜΔΡΟ Β : Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 1. Ο πην θάηω πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνπο βαζκνύο πνπ πήξαλ νη 4 καζεηέο ελόο ηκήκαηνο ζην πξώην ηξίκελν ζηα καζεκαηηθά. Βαζκόο ηξηκήλνπ (x i ) Αξηζκόο καζεηώλ (f i ) Να βξείηε: (α) Τελ επηθξαηνύζα ηηκή x. (β) Τε κέζε ηηκή x. (γ) Τελ ηππηθή απόθιηζε. 144 Σει. από 3

153 . Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε κε ηύπν y x x 4 Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ, ηα ζεκεία ηνκήο κε ηνπο άμνλεο, ηα δηαζηήκαηα κνλνηνλίαο, ηα ηνπηθά αθξόηαηα, ηηο αζύκπηωηεο ηεο ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά. 3. Σε κηα απνζήθε ππάξρνπλ 30 ειεθηξηθέο ζπζθεπέο από ηηο νπνίεο νη 6 είλαη ειαηηωκαηηθέο. Δπηιέγνπκε ηπραία 4 ζπζθεπέο. Να βξείηε ηελ πηζαλόηεηα ηωλ ελδερνκέλωλ: Α: «Τξεηο ζπζθεπέο είλαη ειαηηωκαηηθέο». Β: «Γύν ην πνιύ ζπζθεπέο είλαη ειαηηωκαηηθέο». 4. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε κε ηύπν 3 y x 3x (α) Να βξείηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηα αθξόηαηα ηεο ζπλάξηεζεο. (β) Να βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν ηεο κε x 5. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ αληηθαηάζηαζε u 1 x ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα βξείηε ην νινθιήξωκα x 1 x dx Σ Δ Λ Ο 145 Σει. 3 από 3

154 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Διάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες Δομή εξεταστικού δοκιμίου και επιμέρους βαθμολογία: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α και το ΜΕΡΟΣ Β. Το ΜΕΡΟΣ Α περιλαμβάνει 10 θέματα και το ΜΕΡΟΣ Β 5 θέματα. Κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Α βαθμολογείται με 5 μονάδες ενώ κάθε θέμα του ΜΕΡΟΥΣ Β βαθμολογείται με 10 μονάδες και οι υποψήφιοι πρέπει να λύσουν και τα 15 θέματα. Σημειώσεις: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. β) Θα χορηγείται τυπολόγιο μαθηματικών. Γενική παρατήρηση: Επειδή η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε κάθε νέα γνώση να στηρίζεται σε προηγούμενη γνωστή ύλη, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, ιδιότητες και βασικά θεωρήματα των ενοτήτων που διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, γιατί πολύ πιθανόν η λύση κάποιων ασκήσεων να απαιτεί και γνώσεις από τις ενότητες αυτές. Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ 1) Συστήματα εξισώσεων β βαθμού. ) Προβλήματα που λύονται με εξισώσεις και συστήματα β βαθμού. Β. ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ 1) Πολύεδρα α) Στοιχεία των πολυέδρων: έδρες, ακμές, κορυφές, διαγώνιες, βάσεις, ύψη, παράπλευρη και ολική επιφάνεια. β) Πολύεδρο, ορθό πρίσμα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κύβος και τετραγωνική πυραμίδα. γ) Υπολογισμός των στοιχείων, του εμβαδού επιφάνειας και του όγκου ορθού πρίσματος, ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, κύβου και τετραγωνικής πυραμίδας. ) Στερεά από περιστροφή. α) Στοιχεία ενός στερεού που δημιουργείται με περιστροφή: άξονας περιστροφής, γενέτειρα, βάσεις, κυρτή επιφάνεια, ακτίνες. β) Εφαρμογή των τύπων μέτρησης του εμβαδού και του όγκου των στερεών ι) κύλινδρος ιι) κώνος ιιι) κόλουρος κώνος γ) Εύρεση του εμβαδού της ολικής επιφάνειας και του όγκου του στερεού που παράγεται από την περιστροφή ενός επιπέδου σχήματος γύρω από άξονα του επιπέδου του (που δε το τέμνει), όταν το παραγόμενο στερεό αποτελείται από γνωστά στερεά εκ περιστροφής και τα στοιχεία τους υπολογίζονται εύκολα. Γ. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 1) Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων των μορφών α) ημx=ημτ, συνx=συντ, εφx=εφτ, σφx=σφτ β) ημx=συντ, (αημx β). (γσυνx δ)=0, ημ(αx+β)=συν(γx+δ) ή τριγωνομετρικών εξισώσεων που καταλήγουν στις πιο πάνω μορφές. 146

155 γ) αημ x+βημx+γ=0, ασυν x+βσυνx+γ=0, αεφ x+βεφx+γ=0, ή τριγωνομετρικών εξισώσεων που με απλούς μετασχηματισμούς τύπων καταλήγουν στις πιο πάνω μορφές. Δ. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ α) Ορισμός του v!. β) Η αρχή της απαρίθμησης και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. γ) Απόδειξη και εφαρμογή στη λύση ασκήσεων και προβλημάτων των τύπων: 1. Των μεταθέσεων των v διαφορετικών αντικειμένων.. Των επαναληπτικών μεταθέσεων των v αντικειμένων. 3. Tων κυκλικών μεταθέσεων των ν διαφορετικών αντικειμένων. 4. Των διατάξεων v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. 5. Των επαναληπτικών διατάξεων v αντικειμένων ανά κ. 6. Των συνδυασμών v διαφορετικών αντικειμένων ανά κ. δ) Απόδειξη και εφαρμογή των ιδιοτήτων των συνδυασμών: v v v v -1 v κ v - κ κ κ -1 κ Ε. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενο, βέβαιο και αδύνατο ενδεχόμενο.. Ορισμός πιθανότητας ενδεχομένου κατά Laplace και εφαρμογή της στη λύση προβλημάτων. 3. Αντίθετα και ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 4. Ένωση, τομή και διαφορά συνόλων. 5. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των αξιωμάτων Kolmogorov. P(A) 0, P(Ω)=1, Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β), αν Α, Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 6. Εφαρμογή στη λύση ασκήσεων των ιδιοτήτων των πιθανοτήτων P(A )=1-P(A), Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-Ρ(Α Β), Ρ(Α Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α Β) 7. Δεσμευμένη ή υπό συνθήκη πιθανότητα και εφαρμογή του τύπου P( B A) P( B / A), στη λύση ασκήσεων. P( A) 8. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα και απόδειξη των ιδιοτήτων των ανεξαρτήτων ενδεχομένων. ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1. Προβλήματα ποσοστών, Φ.Π.Α., προμήθειας, εκπτώσεων και κερδοζημιών.. Προβλήματα κοστολόγησης. Ζ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. Ορισμός των όρων: πληθυσμός, άτομο, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική ποιοτική μεταβλητή, δείγμα, συχνότητα και σχετική συχνότητα δεδομένων.. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. 3. Κατασκευή πίνακα κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. 4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων. 5. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος, κυκλικού διαγράμματος, διαγράμματος συχνοτήτων, πολυγώνου συχνοτήτων και ιστογράμματος. 6. Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, της διαμέσου, της επικρατούσας τιμής και της τυπικής απόκλισης μιας κατανομής. 147

156 Η. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 1) Ορισμός συνάρτησης. ) Γραφική παράσταση συνάρτησης. 3) Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης. 4) Παράγωγος συνάρτησης. 5) Παραγώγιση βασικών συναρτήσεων. 6) Κανόνες παραγώγισης. 7) Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων. 8) Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης. 9) Παράγωγοι ανώτερης τάξης. Θ. ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ α) Ορισμός του αόριστου ολοκληρώματος f(x)dx = F(x) + C F (x) = f(x) β) Τύποι των ολοκληρωμάτων 1. v+1 v x x dx = + C, v +1 v -1. συνxdx ημx C 3. ημxdx συνx C 4. τεμ xdx εφx C 5. στεμ xdx -σ x C 6. τεμxεφxdx τεμx C 7. στεμxσφxdx στεμx C γ) Προσδιορισμός της σταθεράς C της ολοκλήρωσης όταν δίνεται μια συνθήκη. δ) Οι ιδιότητες: 1. df(x)=f(x)+c. α.f(x)dx =α f(x)dx, α=σταθ. 3. f(x) g(x) dx= f(x)dx g(x)dx Ι. ΕΥΘΕΙΑ - ΚΥΚΛΟΣ α) Ορισμός ευθείας. β) Κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας. γ) Εξίσωση ευθείας που περνά από σημείο x, y 1 1 και έχει κλίση λ. δ) Εξίσωση μιας ευθείας όταν γνωρίζουμε δυο σημεία της. ε) Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας Ax By 0, A 0, B 0. στ) Η εξίσωση κύκλου όταν δίνεται το κέντρο και η ακτίνα του. ζ) Αναφορά στη γενική μορφή εξίσωσης κύκλου: x y gx fy + c = 0 Σημείωση: Βοηθήματα για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να είναι και τα πιο κάτω: 148

157 1) Μαθηματικά Γ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης 001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης. ) Μαθηματικά Γ Τεχνικής Κατεύθυνσης 001, ΥΑΠ Τεχνικής Εκπαίδευσης. 3) Μαθηματικά Επιλογής Γ Ενιαίου Λυκείου 003, έκδοση ΥΑΠ. 149

158 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική i 1 ( x i v x) ή i 1 f ( x i i v x) i 1 i i f x v x, όπου ν f i ι 1 Τριγωνομετρία ημ(α Β) ημασυνβ συναημβ, συν(α Β) συνασυνβ ημαημβ ημασυνβ ημ(α β) ημ(α β), συνασυνβ συν(α β) συν(α β) ημαημβ συν(α β) συν(α β), ημα=ημα.συνα, συνα=συν α-ημ α 1 συνα ημ α, 1 συν α συνα t 1 t ημα, συνα, t εφα 1 t 1 t ημα ημβ Α ημ Β Α Β συν Α Β Α Β συνα συνβ συν συν ημα ημβ συνα συνβ Α ημ Β ημ Β Α Β συν Α Α ημ Β Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων: Σε μοίρες Σε ακτίνια ημx=ημα x=360 0 κ+α ή x=360 0 κ α, κ Ζ x=πκ+α ή x=πκ+π-α, κ Ζ συνx=συνα x=360 0 κ α, κ Ζ x =πκ α, κ Ζ εφx=εφα x=180 0 κ+α, κ Ζ x =πκ+α, κ Ζ Γεωμετρία Ορθό πρίσμα Ε π =Π β.υ V=E β.υ Κανονική Πυραμίδα 1 Eβ.υ E Π.h π β V 3 Ε κ πrυ V πr υ Κύλινδρος Κώνος E κ πrλ πr υ V 3 Κόλουρος Κώνος E κ π(r ρ)λ πυ V (R Rρ ρ ) 3 150

159 4. Αναλυτική Γεωμετρία Απόσταση των σημείων Α(x 1,y 1 ) και Β(x,y ): d x x1) ( y y1) ) Απόσταση του σημείου Α(x 1,y 1 ) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d Ax 1 By A 1 B Ελλειψη x y 1,, Εστίες ( γ,0), Διευθετούσες x, Εκκεντρότητα 5. Παράγωγοι ( u v) u v u v, u v u v u v v, dy dx dy du du. dx ( ημx) συνx, ( συνx) ημx, ( ε φx) τεμ x, (lnx) 1 x 6. Ολοκληρώματα τεμxdx ln τεμx εφx c στεμxdx x ln εφ c τοξημ c τοξεφ α dx x x α dx α x 1 α x α c 7. Απλός τόκος: KEX T

160 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 4-ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: άββαηο, 9 Μαΐος :00 14:00 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ. ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο, ηο οποίο αποηελείηαι από δύο () ζελίδερ. ΜΔΡΟ Α : Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ. 1. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ησλ αξηζκώλ: 14, 16, 30, 3, 17. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο ιέμεο ΘΑΡΡΟ. 3. Πόζα ζα πιεξώζεη θάπνηνο γηα λα αγνξάζεη έλα θηλεηό ηειέθσλν αμίαο 0, αλ ν θαηαζηεκαηάξρεο ηνπ θάλεη έθπησζε 15%; 4. Να βξείηε ηελ παξάγσγν dy dx ηεο ζπλάξηεζεο y x x 4 5. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύθινπ πνπ έρεη θέληξν ην ζεκείν K(,0) θαη αθηίλα R Να βξείηε ην νινθιήξσκα x 4 dx 7. Να ιύζεηε ην ζύζηεκα: x y 7 x y 1 8. Να βξείηε ηηο γεληθέο ιύζεηο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο: ζπλ x 3ζπλx 1 0 Σει. 1 από 3 15

161 9. Καλνληθή ηεηξαγσληθή ππξακίδα έρεη πεξίκεηξν βάζεο Πβ θαη ύςνο π 8cm. Να βξείηε: (α) Τν παξάπιεπξν ύςνο (h) ηεο ππξακίδαο. (β) Τν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηεο ππξακίδαο. (γ) Τνλ όγθν ηεο ππξακίδαο. 10. Τα Α θαη Β είλαη ελδερόκελα ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε P(A) 1, P(B) 1 3 (α) (β) P(B ) P(A B) 48cm 11 θαη P(A B). Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο: 15 ΜΔΡΟ Β : Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ. 1. Σην πην θάησ ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ πνπ πσιήζεθαλ ζε θάζε κήλα θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηεο πεξζηλήο ρξνληάο από κηα εηαηξεία. Να βξείηε: (α) Πνην κήλα πσιήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα απηνθίλεηα. (β) Πόζα απηνθίλεηα πσιήζεθαλ ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ησλ έμη κελώλ. (γ) Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ πνπ έγηλαλ ην Φεβξνπάξην. (δ) Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ησλ πσιήζεσλ ζηνπο πξώηνπο έμη κήλεο. Σει. από 3 153

162 . Βηνηερλία πνπ θαηαζθεπάδεη θεξηά ρξεζηκνπνηεί σο πξώηε ύιε ξάβδνπο από θεξί ζρήκαηνο νξζνγώληνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε δηαζηάζεηο 60cm, 16cm θαη 10cm. Αλ ρξεζηκνπνηήζεη 10 ξάβδνπο από θεξί γηα λα θαηαζθεπάζεη δηαθνζκεηηθά θεξηά ζρήκαηνο θύβνπ κε αθκή cm, πόζα δηαθνζκεηηθά θεξηά ζα θαηαζθεπάζεη; (Καηά ηελ θαηαζθεπή δελ ππάξρεη απώιεηα πξώηεο ύιεο.) 3. Σε κηα ηάμε ππάξρνπλ 6 αγόξηα θαη 4 θνξίηζηα. Παίξλνπκε ζηελ ηύρε ηξία από ηα παηδηά απηά. Να βξείηε: (α) Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ηξηώλ παηδηώλ. (β) Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ηξηώλ παηδηώλ, αλ ζα επηιέμνπκε δύν αγόξηα θαη έλα θνξίηζη. (γ) Τελ πηζαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα ηξία παηδηά πνπ ζα επηιέμνπκε λα είλαη αγόξη. 4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν ρξόλνο ζε ιεπηά πνπ ρξεηάδνληαη 60 καζεηέο γηα λα κεηαβνύλ από ην ζπίηη ηνπο ζην ζρνιείν. Χξόλνο ζε ιεπηά (x i ) Αξηζκόο καζεηώλ (f i ) Να βξείηε: (α) Τελ επηθξαηνύζα ηηκή ( x ε ). (β) Τε κέζε ηηκή ( x ). (γ) Τελ ηππηθή απόθιηζε (ζ). 5. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ΑΒΓΓ είλαη ηεηξάγσλν θαη ην ΓΓΔ είλαη νξζνγώλην ηξίγσλν (Γˆ 90 ). Τν ζρήκα ΑΒΔΓ θάλεη πιήξε ζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλα xy. Αλ AB 5cm θαη ΓΔ 1cm, λα βξείηε: (α) Τν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη. (β) Τνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη. x Γ Δ Γ A y B Σ Δ Λ Ο Σει. 3 από 3 154

163 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηάξθεηα εμέηαζεο: Σρεης (3) ώρες Γνκή εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ θαη επηκέξνπο βαζκνινγία: Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε ην ΜΔΡΟ Α θαη ην ΜΔΡΟ Β. Σν ΜΔΡΟ Α πεξηιακβάλεη 10 ζέκαηα θαη ην ΜΔΡΟ Β 5 ζέκαηα. Κάζε ζέκα ηνπ ΜΔΡΟΤ Α βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο ελώ θάζε ζέκα ηνπ ΜΔΡΟΤ Β βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο θαη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ιύζνπλ θαη ηα 15 ζέκαηα. εκεηώσεης: α) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. β) Θα ρνξεγείηαη ηππνιόγην καζεκαηηθώλ. Γεληθή παρατήρεσε: Δπεηδή ε θύζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ηέηνηα ώζηε θάζε λέα γλώζε λα ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνύκελε γλσζηή ύιε, ηνλίδεηαη όηη νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηδηόηεηεο θαη βαζηθά ζεσξήκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ δηδάρζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε, γηαηί πνιύ πηζαλόλ ε ιύζε θάπνησλ αζθήζεσλ λα απαηηεί θαη γλώζεηο από ηηο ελόηεηεο απηέο. Α. τερεοκετρία 1) Οξηζκόο ηνπ πνιπέδξνπ, ηνπ νξζνύ πξίζκαηνο, ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ηνπ θύβνπ, ηεο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο, ηνπ θπιίλδξνπ, ηνπ θώλνπ θαη ηνπ θόινπξνπ θώλνπ. ) Τπνινγηζκόο ησλ ζηνηρείσλ, ηνπ εκβαδνύ επηθάλεηαο θαη ηνπ όγθνπ ησλ σο άλσ ζηεξεώλ. 3) Πξνβιήκαηα πεξηζηξνθήο επηπέδνπ ζρήκαηνο γύξσ από άμνλα. Β. Προβιήκατα τες Καζεκερηλής δωής 1) Μαζεκαηηθά θαηαλαισηή: πξνβιήκαηα πνζνζηώλ, Φ.Π.Α., πξνκήζεηαο, εθπηώζεσλ θαη θεξδνδεκηώλ. ) Πξνβιήκαηα θνζηνιόγεζεο. Γ. τατηστηθή 1) Οξηζκόο ησλ όξσλ: πιεζπζκόο, άηνκν, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, πνζνηηθή πνηνηηθή κεηαβιεηή, δείγκα, ζπρλόηεηα θαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα δεδνκέλσλ. ) Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ. 3) Καηαζθεπή πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ. 4) Οκαδνπνίεζε παξαηεξήζεσλ. 5) Παξνπζίαζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ξαβδνγξάκκαηνο, θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο, δηαγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ, πνιπγώλνπ ζπρλνηήησλ θαη ηζηνγξάκκαηνο. 6) Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο κηαο θαηαλνκήο: Τπνινγηζκόο ηνπ αξηζκεηηθνύ κέζνπ, ηεο δηακέζνπ, ηεο επηθξαηνύζαο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο απόθιηζεο κηαο θαηαλνκήο. εκείωσε: Βνήζεκα γηα ηνπο ππνςεθίνπο ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη ην πην θάησ: 1. Μαζεκατηθά Γ Δπαγγεικατηθής Κατεύζσλσες 001, ΤΑΠ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. 155

164 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική i 1 ( x i v x) ή i 1 f ( x i i v x) i 1 i i f x v x, όπου ν f i ι 1 Τριγωνομετρία ημ(α Β) ημασυνβ συναημβ, συν(α Β) συνασυνβ ημαημβ ημασυνβ ημ(α β) ημ(α β), συνασυνβ συν(α β) συν(α β) ημαημβ συν(α β) συν(α β), ημα=ημα.συνα, συνα=συν α-ημ α 1 συνα ημ α, 1 συν α συνα t 1 t ημα, συνα, t εφα 1 t 1 t ημα ημβ Α ημ Β Α Β συν Α Β Α Β συνα συνβ συν συν ημα ημβ συνα συνβ Α ημ Β ημ Β Α Β συν Α Α ημ Β Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων: Σε μοίρες Σε ακτίνια ημx=ημα x=360 0 κ+α ή x=360 0 κ α, κ Ζ x=πκ+α ή x=πκ+π-α, κ Ζ συνx=συνα x=360 0 κ α, κ Ζ x =πκ α, κ Ζ εφx=εφα x=180 0 κ+α, κ Ζ x =πκ+α, κ Ζ Γεωμετρία Ορθό πρίσμα Ε π =Π β.υ V=E β.υ Κανονική Πυραμίδα 1 Eβ.υ E Π.h π β V 3 Ε κ πrυ V πr υ Κύλινδρος Κώνος E κ πrλ πr υ V 3 Κόλουρος Κώνος E κ π(r ρ)λ πυ V (R Rρ ρ ) 3 156

165 4. Αναλυτική Γεωμετρία Απόσταση των σημείων Α(x 1,y 1 ) και Β(x,y ): d x x1) ( y y1) ) Απόσταση του σημείου Α(x 1,y 1 ) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d Ax 1 By A 1 B Ελλειψη x y 1,, Εστίες ( γ,0), Διευθετούσες x, Εκκεντρότητα 5. Παράγωγοι ( u v) u v u v, u v u v u v v, dy dx dy du du. dx ( ημx) συνx, ( συνx) ημx, ( ε φx) τεμ x, (lnx) 1 x 6. Ολοκληρώματα τεμxdx ln τεμx εφx c στεμxdx x ln εφ c τοξημ c τοξεφ α dx x x α dx α x 1 α x α c 7. Απλός τόκος: KEX T

166 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ -ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, Μαΐου :00 14:00 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ. Στο τέλος του δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο που αποτελείται από δύο () σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 1. Στο πιο κάτω διάγραμμα, φαίνονται τα χρήματα σε σεντ που ξοδεύουν οι μαθητές ενός Λυκείου κάθε μέρα στο σχολείο. Να υπολογίσετε: Μαθητές Σεντ α) πόσοι είναι όλοι οι μαθητές του Λυκείου αυτού, και β) πόσοι μαθητές ξοδεύουν μέχρι και 170 σεντ. 158

167 . Κώνος έχει ακτίνα βάσης 5cm και ύψος 10cm. Να υπολογίσετε τον όγκο του. 3. Το βάρος 10 μαθητών σε κιλά (Kg) είναι: Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του βάρους των μαθητών αυτών. 4. Κύβος έχει ακμή 5cm. Να βρείτε: α) το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του, και β) τον όγκο του. 5. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αξίας 100 πωλήθηκε με έκπτωση 15% πάνω στην αξία του. Να βρείτε πόσο πωλήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 6. Κάποιος πωλητής έχει βασικό μισθό 600 το μήνα. Επιπρόσθετα παίρνει προμήθεια 5% πάνω στις πωλήσεις που κάνει. Αν τον Απρίλιο έκανε πωλήσεις 6300, να υπολογίσετε τις συνολικές απολαβές του για τον μήνα Απρίλιο. 7. Τετραγωνικό πρίσμα έχει ακμή βάσης 6cm και ύψος 8cm. Nα υπολογίσετε τον όγκο του πρίσματος. 8. Η κυρία Ελένη αγόρασε ένα διαμέρισμα προς Ξόδεψε για να το επισκευάσει Να υπολογίσετε πόσο πρέπει να το πωλήσει για να κερδίσει 5%. 9. Κάποιος αγόρασε μια τηλεόραση και πλήρωσε 713 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αν ο συντελεστής του Φ.Π.Α. ήταν 15%, να βρείτε πόσα ευρώ ήταν ο Φ.Π.Α. που πληρώθηκε. 159

168 10. Δίνεται κανονική τετραγωνική πυραμίδα με εμβαδόν βάσης Eβ = 144cm και εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας α) το παράπλευρο ύψος της, και β) τον όγκο της. Eπ = 40cm. Να υπολογίσετε: ΜΕΡΟΣ Β : Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 1. Στον διπλανό πίνακα δίνεται η κατανομή του αριθμού των παιδιών 50 οικογενειών μιας κοινότητας. Να υπολογίσετε: α) την επικρατούσα τιμή, β) τη μέση τιμή του αριθμού των παιδιών ανά οικογένεια, και γ) την τυπική απόκλιση του αριθμού των Αριθμός παιδιών χ i Συχνότητα f i παιδιών ανά οικογένεια.. Στο διπλανό κυκλικό διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των 540 μαθητών μιας Τεχνικής Σχολής σε κλάδους. Να υπολογίσετε: α) πόσοι είναι οι μαθητές του κλάδου της Μηχανολογίας, β) πόσοι είναι οι μαθητές του κλάδου των Γραφικών Τεχνών, και γ) ποιο είναι το ποσοστό (%) των μαθητών του κλάδου της Ηλεκτρολογίας. 160

169 3. Κώνος και κύλινδρος έχουν τον ίδιο όγκο. Ο κώνος έχει περίμετρο βάσης Πβ = 6πcm και ύψος υ = 4cm. Αν το ύψος του κυλίνδρου είναι τα 3 της ακτίνας της βάσης του, να υπολογίσετε τον όγκο και την ολική επιφάνεια του κυλίνδρου. 4. Ο κ. Κώστας θέλει να κατασκευάσει για την προθήκη του εστιατορίου του ένα ενυδρείο από γυαλί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με μήκος 3m, πλάτος 0,5m και ύψος 1m, που να είναι ανοιχτό στο πάνω μέρος. Το γυαλί κοστίζει 36 το τετραγωνικό μέτρο και τα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του κοστίζουν 194. α) Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κατασκευής του ενυδρείου. β) Αν ο κ. Κώστας θα γεμίσει το ενυδρείο με νερό που θα φτάνει στο 80% του ύψους του, να υπολογίσετε πόσα κυβικά μέτρα νερό θα χρειαστεί. 5. Στο πιο κάτω σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο τραπέζιο με ΑΒ // χ χ. Το τραπέζιο ΑΒΓΔ περιστρέφεται πλήρη στροφή γύρω από τον άξονα χχ. Αν ΖΔ = cm, ΑΒ = ΒΓ = 4cm και ΑΔ = 7cm, να υπολογίσετε: α) την ολική επιφάνεια του στερεού που παράγεται, και β) τον όγκο του. Τ Ε Λ Ο Σ 161

170 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΟΜΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ Γηάξθεηα εμέηαζεο: Σπειρ (3) ώπερ Γομή Δξεηαζηικού δοκιμίος και επιμέποςρ βαθμολογία: Η δνκή ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ είλαη ε αθόινπζε: Μέπορ Α : Απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο ησλ 6 κνλάδσλ από όιε ηελ εμεηαζηέα ύιε (10Υ6=60 κνλάδεο) Μέπορ Β : Απνηειείηαη από εξσηήζεηο ησλ 15 κνλάδσλ από ηνλ Πξνγξακκαηηζκό θαη 1 εξώηεζε ησλ 10 κνλάδσλ από ηελ Αλάιπζε πζηεκάησλ (Υ15+10=40 κνλάδεο) εκεηώζεηο: α) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο β) Θα ρνξεγείηαη ηππνιόγην ζπλαξηήζεσλ ζηελ PASCAL Δμεηαζηέα ύιε: Α. Ππογπαμμαηιζμόρ 1. Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Ση είλαη πξόγξακκα Κύθινο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ. Αιγόξηζκνη Λνγηθά Γηαγξάκκαηα Αθνινπζηαθή δνκή Γνκή δηαθιάδσζεο Δπαλαιεπηηθή δνκή Τπνπξνγξάκκαηα Πίλαθεο 3. Κσδηθνπνίεζε Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο Βαζηθνί ηύπνη δεδνκέλσλ Δίζνδνο - έμνδνο δεδνκέλσλ θάικαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Δλζσκαησκέλεο πλαξηήζεηο Δθθξάζεηο θαη πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ Μαζεκαηηθέο Λνγηθέο Γνκή Γηαθιάδσζεο (εληνιέο ππό ζπλζήθε) απιέο ζύλζεηεο πνιιαπιή δηαθιάδσζε Δπαλαιεπηηθή Γνκή Σύπνη δεδνκέλσλ νξηδόκελνη από ην ρξήζηε (κόλν γηα δεκηνπξγία πίλαθα) πλαξηήζεηο Γηαδηθαζίεο Πίλαθεο (Μνλνδηάζηαηνη θαη Γηαζηάζεσλ) Σαμηλόκεζε (θπζαιίδαο) Αλαδήηεζε (ζεηξηαθή) Σν δνθίκην ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζα εμεηάδεη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PASCAL. Β. Ανάλςζη ςζηημάηων 16

171 ημείωζη: ύζηεκα, Τπνζύζηεκα θαη Πεξηβάιινλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Πειάηεο θαη Υξήζηεο Αλαιπηήο πζηεκάησλ Κύθινο δσήο θαη Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Πξνθαηαξθηηθή Έξεπλα θαη Μειέηε θνπηκόηεηαο Καζνξηζκόο Πξνδηαγξαθώλ - Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ Βοηθήμαηα για ηοςρ ςποψήθιοςρ θα μποπούζαν να είναι και ηα πιο κάηω: 1. Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε πζηεκάησλ, Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ΤΑΠ (ζειίδεο: 3-14, 17-19, 53-66).. Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ηόκνο Β- Pascal Γ Λπθείνπ, ΤΑΠ 3. εκεηώζεηο Πιεξνθνξηθή Γ Δληαίνπ Λπθείνπ, Αλάιπζε πζηεκάησλ-pascal: Μάζεκα Καηεύζπλζεο (ζει ) - ΤΑΠ ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΣΗΝ PASCAL ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Όλνκα Πεξηγξαθή Σύπνο πξαγκαηηθήο παξακέηξνπ ABS Απόιπηε ηηκή INTEGER Σύπνο απνηειέζκαηνο INTEGER REAL REAL ARCTAN Σόμν εθαπηνκέλεο REAL ή INTEGER REAL CHR Υαξαθηήξαο θσδηθνύ INTEGER CHAR COS πλεκίηνλν REAL ή INTEGER REAL EXP Δθζεηηθή ζπλάξηεζε REAL ή INTEGER REAL LN Λνγάξηζκνο REAL ή INTEGER REAL ODD Διέγρεη γηα πεξηηηή ηηκή INTEGER BOOLEAN ORD Κσδηθόο ραξαθηήξα CHAR INTEGER PRED Πξνεγνύκελνο INTEGER CHAR BOOLEAN INTEGER CHAR BOOLEAN ROUND ηξνγγπινπνίεζε REAL INTEGER SIN Ηκίηνλν REAL ή INTEGER REAL SQR Σεηξάγσλν INTEGER REAL SQRT Σεηξαγσληθή Ρίδα REAL ή INTEGER REAL SUCC Δπόκελνο INTEGER CHAR BOOLEAN INTEGER REAL INTEGER CHAR BOOLEAN TRUNC Απνθνπή δεθαδηθώλ ςεθίσλ REAL INTEGER 163

172 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 9 Μαΐου :30 10:30 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΜΕΡΟΣ Β Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις βαθμολογούνται με δεκαπέντε μονάδες η κάθε μια και η τρίτη με δέκα μονάδες. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Τα διαγράμματα μπορούν να γίνουν με μολύβι. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ 164 1/10

173 ΜΕΡΟΣ Α 1. Ο υπολογισμός των ταχυδρομικών τελών για αποστολή ενός µικροδέµατος, πραγματοποιείται με βάση το βάρος του σε γραμμάρια. Συγκεκριμένα, για μικροδέματα με βάρος μεταξύ 0 και 500 γραμμαρίων, συμπεριλαμβανομένων, ο πελάτης χρεώνεται σεντ ανά γραμμάριο. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα, το οποίο να διαβάζει το βάρος του μικροδέματος σε γραμμάρια, να υπολογίζει και να παρουσιάζει τη χρέωση για την αποστολή του μικροδέματος. Σε περίπτωση που το βάρος είναι εκτός των ορίων που καθορίστηκαν πιο πάνω, να παρουσιάζεται το μήνυμα «ΒΑΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ».. α) Τα πιο κάτω καταγράφηκαν από αναλυτές συστημάτων κατά τη φάση της προκαταρκτικής έρευνας: i) Η κεντρική τράπεζα επέβαλε νέους κανονισμούς για τον υπολογισμό των επιτοκίων για όλα τα δάνεια. Το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα. ii) Η δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας εκτιμάται ότι θα αυξήσει κατά πολύ τους πελάτες και τις πωλήσεις της επιχείρησης. iii) Λόγω του συνεχούς αυξανόμενου όγκου πληροφοριών αρκετές διαδικασίες του συστήματος έγιναν αργές με αποτέλεσμα η επιχείρηση να γίνεται δέκτης πολλών παραπόνων. Να αναφέρετε κατά πόσο το κάθε ένα από τα πιο πάνω αποτελεί Πρόβλημα, Ευκαιρία ή Εντολή. β) Να αναφέρετε, με τη σωστή σειρά, τις φάσεις του κύκλου ζωής και ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος που ακολουθούν τη φάση της ανάλυσης. 3. α) Να γράψετε την αντίστοιχη έκφραση στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal για την πιο κάτω μαθηματική έκφραση: k = 3 e x 8LNx cos x β) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω λογικής έκφρασης, η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal: ((5 + * 3) > 0) OR (7 DIV 8 > 1) AND (4 MOD 5 > 1) γ) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω έκφρασης, η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal: ROUND(4.6) + 0 / 4 TRUNC(3.7 (6 DIV 3)) + ABS(PRED(-19)) 165 /10

174 4. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi4, το οποίο να δέχεται δύο θετικούς ακέραιους αριθμούς Α και Β. Θεωρείστε ότι Α<Β. Αν σε κάθε επανάληψη ο Α διπλασιάζεται και ο Β μειώνεται κατά 5, τότε το πρόγραμμα να υπολογίζει και να τυπώνει τον ελάχιστο αριθμό των επαναλήψεων που χρειάζονται έτσι ώστε η τιμή του Β να γίνει μικρότερη της τιμής του Α. 5. To πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal δέχεται ένα τριψήφιο αριθμό. Αν το ψηφίο των εκατοντάδων είναι 1, τότε να παρουσιάζεται το μήνυμα «Ο μαθητής δίνει εξετάσεις για πρόσβαση», αν είναι τότε να παρουσιάζεται το μήνυμα «Ο μαθητής δίνει εξετάσεις για απόλυση» και αν είναι 3 τότε να παρουσιάζεται το μήνυμα «Ο μαθητής παραπέμπεται το Σεπτέμβριο». Αν το ψηφίο είναι εκτός ορίων τότε να παρουσιάζεται το μήνυμα «Εκτός Ορίου». Στο πρόγραμμα υπάρχουν 4 λάθη (λογικά ή/και συντακτικά). Να ξαναγράψετε το πιο κάτω πρόγραμμα στο τετράδιο σας διορθώνοντας τα λάθη και να υπογραμμίσετε τις διορθώσεις. program askisi5; uses wincrt; var code:real; psifio:integer; begin writeln( Δώσε κωδικό ); readln(code); psifio:= code mod 100; case code of 1: writeln( Ο μαθητής δίνει εξετάσεις για πρόσβαση ); : writeln( Ο μαθητής δίνει εξετάσεις για απόλυση ); 3: writeln( Ο μαθητής παραπέμπεται το Σεπτέμβριο ) else writeln( Εκτός Ορίου ) end /10

175 6. Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στη θέση του διαστήματος να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο. program askisi6; uses wincrt; var M:real; K : Integer; procedure make (F:boolean; var A:real; B:integer); begin If F=true then A:=*B else A:=B-A; writeln( Α=,A:6:) end; begin end. M:=3.6; K:=4; make(true,m,*k); if K>10 then writeln ( Μ=,M:6:) else writeln ( K=,K:3) 7. Να γράψετε μια συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα Triangle, η οποία να δέχεται από το κυρίως πρόγραμμα τρεις θετικούς πραγματικούς αριθμούς P1, P και P3. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τις τρεις πλευρές ενός τριγώνου. Αν τουλάχιστον δύο από τις τρεις πλευρές είναι ίσες, η συνάρτηση να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα την τιμή «Ισοσκελές Τρίγωνο», διαφορετικά, να επιστρέφει την τιμή «Μη Ισοσκελές Τρίγωνο». 8. Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi8, το οποίο να διαβάζει ένα πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός δηλώνει μιαν ημερομηνία (μέρα, μήνας) και κατά πόσο είναι πρωί ή βράδυ. Συγκεκριμένα, στον πενταψήφιο αριθμό xxyyz, τα ψηφία xx αντιπροσωπεύουν τη μέρα, τα ψηφία yy το μήνα και το ψηφίο z καθορίζει αν είναι πρωί (έχει τιμή μηδέν) ή βράδυ (έχει τιμή ένα). Με βάση τον αριθμό που δόθηκε, το πρόγραμμα να τυπώνει τη μέρα, το όνομα του μήνα, και αν είναι πρωί ή βράδυ. Σημειώστε ότι η μέρα που θα τυπώνεται να είναι πάντα διψήφιος αριθμός. Για παράδειγμα, η είσοδος του πενταψήφιου αριθμού 3030 να έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση «3 Μαρτίου πρωί» και του αριθμού 0041 να έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση «0 Απριλίου βράδυ». Να θεωρήσετε ότι ο χρήστης δίνει ένα πενταψήφιο αριθμό όπως απαιτεί η άσκηση και άρα δεν χρειάζεται έλεγχος /10

176 9. Δίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραμμα: ΑΡΧΗ CVN 0 CVA 0 CVM 0 STU 0 SUM 0 Διάβασε VA Ψευδής Αληθής VA 9 Ψευδής VA 0 AND VA 18 Αληθής CVN CVN + 1 CVM CVM + 1 CVA CVA + 1 SUM SUM + VA STU STU + 1 Διάβασε VA Αληθής STU > 100 OR VA = 0 Ψευδής Τύπωσε CVN, CVA, SUM, CVM ΤΕΛΟΣ Να μετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραμμα στο αντίστοιχο πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi /10

177 10. Μια εταιρεία ειδικεύεται στην πώληση αυτοκινήτων μέσω διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο αρχεία, το αρχείο αυτοκινήτων και το αρχείο πωλήσεων. Στο αρχείο αυτοκινήτων είναι καταχωρημένες οι ακόλουθες πληροφορίες: κωδικός αυτοκινήτου, μάρκα, μοντέλο, χιλιόμετρα, τιμή και φωτογραφία. Ένας υποψήφιος αγοραστής επισκέπτεται την ιστοσελίδα της εταιρείας και εισάγει μέσω μιας φόρμας οθόνης τη μάρκα, το μοντέλο του αυτοκινήτου που τον ενδιαφέρει, ανώτατο όριο χιλιομέτρων και τη μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει (π.χ. αυτοκίνητο μάρκας Χ, μοντέλο Υ που διάνυσε μέχρι χιλιόμετρα και κοστίζει μέχρι 5000 ευρώ). Αν υπάρχουν εγγραφές που πληρούν αυτά τα κριτήρια, τότε ανακτώνται από το αρχείο αυτοκινήτων και δημιουργείται μια λίστα, η οποία παρουσιάζεται στον υποψήφιο αγοραστή. Αν αυτός αποφασίσει να αγοράσει ένα από τα αυτοκίνητα, τότε το επιλέγει και εισάγει σε μια άλλη φόρμα οθόνης τον αριθμό ταυτότητάς του, το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με τον κωδικό πώλησης που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα και τον κωδικό του αυτοκινήτου καταχωρούνται στο αρχείο πωλήσεων. Ακολούθως, το αυτοκίνητο διαγράφεται από το αρχείο αυτοκινήτων. Το πιο κάτω Διάγραμμα Ροής Δεδομένων περιγράφει τη λειτουργία αυτή. Να αναφέρετε τρία λάθη που υπάρχουν στο διάγραμμα. Αγοραστής 1 μάρκα, μοντέλο, μέγ. τιμή, ανώτ. όριο χιλιομέτρων 6 λίστα αυτοκινήτων αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, αρ. πιστ. κάρτας 9 Ανάκτηση εγγραφών αυτοκινήτων και δημιουργία λίστας 7 3 κωδ. αυτοκινήτου, μάρκα, μοντέλο, τιμή, χιλιόμετρα, φωτογραφία Αγορά αυτοκινήτου και αυτόματη δημιουργία κωδικού πώλησης 8 κωδ. αυτοκινήτου, μάρκα, μοντέλο, τιμή, χιλιόμετρα, φωτογραφία 5 Αρχείο αυτοκινήτων 4 κωδ. πώλησης, αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, αρ. πιστ. κάρτας, τιμή Αρχείο πωλήσεων 1 κωδ. αυτοκινήτου Διαγραφή αυτοκινήτου από το αρχείο αυτοκινήτων κωδ. πώλησης 5 Αρχείο αυτοκινήτων 169 6/10

178 ΜΕΡΟΣ Β 1. Μια αυτοκινητοβιομηχανία αποφάσισε να αποσύρει, λόγω κάποιου σοβαρού κατασκευαστικού προβλήματος, μοντέλα αυτοκινήτων Μ1 και Μ. Τα μοντέλα αυτά διατέθηκαν στην αγορά τα 4 τελευταία χρόνια ( ) και οι πωλήσεις τους ανήλθαν συνολικά στις αυτοκίνητα. Για κάθε αυτοκίνητο που αποσύρεται (δηλαδή επιστρέφεται στην αυτοκινητοβιομηχανία από τον ιδιοκτήτη), η αυτοκινητοβιομηχανία θα αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη ως εξής: Έτος πώλησης Αποζημίωση % % % % Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα και ακολούθως να το μετατρέψετε στο αντίστοιχο πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi11, το οποίο: α) για το κάθε αυτοκίνητο που αποσύρεται, να δέχεται το μοντέλο (Μ1 ή Μ), το έτος που πωλήθηκε ( ) και την τιμή στην οποία πωλήθηκε. Να γίνεται έλεγχος μόνο για το έτος πώλησης του αυτοκινήτου και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι στα αποδεκτά πλαίσια, να παρουσιάζεται στην οθόνη το μήνυμα «Λάθος Έτος» και να ζητείται ξανά το έτος. Να θεωρήσετε ότι το μοντέλο και η τιμή πώλησης του αυτοκινήτου δίνονται ορθά και δε χρειάζεται έλεγχος. β) να τερματίζει την είσοδο δεδομένων όταν στο ερώτημα του προγράμματος «Συνεχίζεται η επιστροφή αυτοκινήτων (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)» δοθεί η απάντηση «ΟΧΙ» ή αν επιστραφούν και τα αυτοκίνητα. γ) να υπολογίζει και τυπώνει τα πιο κάτω: i. Το συνολικό αριθμό αυτοκινήτων από κάθε μοντέλο που αποσύρθηκε. ii. Το συνολικό ποσό που θα πληρώσει η εταιρεία για αποζημιώσεις. iii. Τον αριθμό αυτοκινήτων μοντέλου Μ1 που αποσύρθηκαν το έτος 009, καθώς και το ποσό της αποζημίωσης που θα πληρώσει η εταιρεία για αυτά τα αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων /10

179 . Οι 150 μαθητές της A τάξης ενός γυμνασίου της Κύπρου εξετάστηκαν σε ένα διαγώνισμα γενικών γνώσεων. Το διαγώνισμα περιλάμβανε 0 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για κάθε ερώτηση δίνονταν 5 επιλογές (A, B, C, D και E). Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal με το όνομα askisi1, το οποίο: α) να ζητά από το χρήστη τις σωστές απαντήσεις για τις 0 ερωτήσεις που δόθηκαν στο διαγώνισμα και να τις καταχωρεί στο μονοδιάστατο πίνακα Lyseis. β) να ζητά από το χρήστη τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο διαγώνισμα και να τις καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα 150 γραμμών και 0 στηλών με το όνομα Apantiseis, ο οποίος είναι παράλληλος με τον πίνακα Lyseis. Κάθε γραμμή του πίνακα Apantiseis θα αντιστοιχεί με τις 0 απαντήσεις ενός μαθητή στο διαγώνισμα. Παράδειγμα: Πίνακας Lyseis B D C D A A B Πίνακας Apantiseis A A C A A C A B D B D C B D 3 A D D D D D A E E C E A B 150 B A B A A B Λύση του διαγωνίσματος (οι σωστές απαντήσεις) Π.χ. η 3 η γραμμή του πίνακα περιέχει τις απαντήσεις του 3 ου μαθητή στο διαγώνισμα γ) να υπολογίζει τo συνολικό βαθμό του κάθε μαθητή στο διαγώνισμα, δεδομένου ότι η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Οι βαθμοί όλων των μαθητών να καταχωρούνται σε μονοδιάστατο πίνακα με το όνομα Vathmoi, ο οποίος είναι παράλληλος με τον πίνακα Apantiseis. δ) να ταξινομεί σε φθίνουσα σειρά τα στοιχεία του πίνακα Vathmoi και ακολούθως να τα τυπώνει. ε) να ζητά από το χρήστη τον αριθμό μιας συγκεκριμένης ερώτησης. Ακολούθως, να καλεί μια διαδικασία με το όνομα erotisi, η οποία να δέχεται τους πίνακες Lyseis, και Apantiseis, καθώς και τον αριθμό της ερώτησης τον οποίο έδωσε ο χρήστης. Η διαδικασία να υπολογίζει και να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα για εκτύπωση των αριθμό των μαθητών που απάντησαν σωστά σε αυτή την ερώτηση. π.χ. Δώσε αριθμό ερώτησης (1-0): 18 Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε σωστά από 73 μαθητές. Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Θεωρείστε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δε χρειάζεται έλεγχος /10

180 3. Ένα κατάστημα ειδών ένδυσης διατηρεί αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί δύο αρχεία: το αρχείο εμπορεύματα και το αρχείο πωλήσεις. Στο αρχείο εμπορεύματα είναι καταχωρημένες πληροφορίες για τα είδη ένδυσης που πωλεί το κατάστημα. Για κάθε είδος ένδυσης καταχωρούνται τα εξής: κωδικός αριθμός, μάρκα, περιγραφή (π.χ. αντρικό παντελόνι), μέγεθος, χρώμα, τιμή αγοράς από το εργοστάσιο (για ένα τεμάχιο), τιμή πώλησης (για ένα τεμάχιο) και ποσότητα (αριθμός διαθέσιμων τεμαχίων για το συγκεκριμένο είδος ). Η λειτουργία του συστήματος πωλήσεων περιγράφεται πιο κάτω: Όταν κάποιος πελάτης αποφασίσει να αγοράσει ένα ή περισσότερα είδη ένδυσης, τα δίνει στο ταμείο του καταστήματος. Για κάθε τεμάχιο ο/η ταμίας καταχωρεί στο σύστημα τον κωδικό αριθμό του συγκεκριμένου είδους, ούτως ώστε αυτό να εντοπιστεί στο αρχείο εμπορεύματα και οι πληροφορίες του να ανακτηθούν και παρουσιαστούν στην οθόνη του ταμείου. Ακολούθως, η ποσότητα για το συγκεκριμένο είδος μειώνεται κατά ένα στο αρχείο εμπορεύματα και η συγκεκριμένη πώληση καταγράφεται στο αρχείο πωλήσεις. Στο αρχείο πωλήσεις καταγράφονται: ο κωδικός του είδους, περιγραφή, ημερομηνία και τιμή πώλησης τεμαχίου καθώς και ο αριθμός απόδειξης ο οποίος είναι μοναδικός και δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα. Στο τέλος, υπολογίζεται το συνολικό ποσό και ενημερώνεται ο πελάτης για το ποσό που θα πληρώσει. Ο πελάτης πληρώνει το ποσό και παραλαμβάνει την απόδειξη, η οποία εκτυπώνεται από το σύστημα. Η απόδειξη περιλαμβάνει: τον αριθμό απόδειξης, αναλυτική κατάσταση των ειδών ένδυσης που αγόρασε ο πελάτης (κωδικό του είδους, περιγραφή, ημερομηνία και τιμή πώλησης τεμαχίου), καθώς και το συνολικό ποσό που πλήρωσε ο πελάτης. Εντός 15 ημερών, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει και να ανταλλάξει κάποιο από τα είδη ένδυσης που αγόρασε. Σε τέτοια περίπτωση, το παρουσιάζει στο ταμείο του καταστήματος μαζί με την απόδειξη αγοράς του. Ο/η ταμίας καταχωρεί τον αριθμό απόδειξης και τον κωδικό του είδους και το σύστημα εντοπίζει το είδος ένδυσης στο αρχείο πωλήσεις, ελέγχοντας παράλληλα αν η επιστροφή είναι μέσα στα αποδεκτά χρονικά πλαίσια. Σε τέτοια περίπτωση το σύστημα: Διαγράφει τη συγκεκριμένη πώληση από το αρχείο πωλήσεις. Ενημερώνει το αρχείο εμπορεύματα (αυξάνει την ποσότητα του είδους που επιστράφηκε κατά ένα τεμάχιο) Εκτυπώνει κουπόνι με το ποσό επιστροφής, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής δεδομένων (ΔΡΔ) για τη λειτουργία που περιγράφεται πιο πάνω. 17 9/10

181 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ PASCAL Όνομα Περιγραφή Τύπος πραγματικής παραμέτρου ABS Απόλυτη τιμή INTEGER ή REAL ARCTAN Τόξο εφαπτομένης REAL ή INTEGER Τύπος αποτελέσματος INTEGER REAL REAL CHR Χαρακτήρας κωδικού INTEGER CHAR COS Συνημίτονο REAL ή REAL INTEGER EXP Εκθετική συνάρτηση REAL ή REAL INTEGER LN Λογάριθμος REAL ή REAL INTEGER ODD Ελέγχει για περιττή INTEGER BOOLEAN τιμή ORD Κωδικός χαρακτήρα CHAR INTEGER PRED Προηγούμενος INTEGER CHAR BOOLEAN INTEGER CHAR BOOLEAN ROUND Στρογγυλοποίηση REAL INTEGER SIN Ημίτονο REAL ή REAL INTEGER SQR Τετράγωνο INTEGER ή REAL INTEGER REAL SQRT Τετραγωνική Ρίζα REAL ή REAL INTEGER SUCC Επόμενος INTEGER CHAR BOOLEAN INTEGER CHAR BOOLEAN TRUNC Αποκοπή δεκαδικών ψηφίων REAL INTEGER /10

182 Γηάξθεηα εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο. Γνκή εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ θαη βαζκνινγία: ΜΑΘΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από έμη ζέκαηα ησλ 5 κνλάδσλ ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από πέληε ζέκαηα ησλ 6 κνλάδσλ ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από ηέζζεξα ζέκαηα ησλ 10 κνλάδσλ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε όια ηα ζέκαηα. Σα ζέκαηα ζα εμεηάδνπλ ηόζν ηελ θαηαλόεζε θαη γλώζε ηεο εμεηαζηέαο ύιεο όζν θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο εθαξκνγέο. Δπεηδή ε εμεηαζηέα ύιε πεξηιακβάλεη ελόηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε γλώζεηο πνπ δηδάζθνληαη ζε πξνεγνύκελεο ηάμεηο, νη βαζηθέο απηέο γλώζεηο ζα ζεσξεζνύλ γλσζηέο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ εμεηαζηέα ύιε. Οη καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο Μνιύβηα (HB, H) γεσκεηξηθά όξγαλα (ηξίγσλα, ράξαθα, δηαβήηε, κνηξνγλσκόλην) θαη κε πξνγξακκαηηδόκελε ππνινγηζηηθή κεραλή. ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Α: Ο Άνθρωπος ως τεδιαζηής και Καηαναλωηής. 1. Δργονομία α) Δμέιημε ηεο εξγνλνκίαο θαη ε ζεκαζία ηεο ζην ζρεδηαζκό ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. β) Παξάκεηξνη αιιειεπίδξαζεο αλζξώπσλ θαη πεξηβάιινληνο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζην ζρεδηαζκό ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, ρώξσλ θαη εμνπιηζκνύ. γ) Αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη εξγνλνκία. δ) Αλζξσπνκεηξία θαη εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο. ε) Δθαξκνγέο θαη ιύζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εξγνλνκία θαη ηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά.. Σετνικό τέδιο. α) Χξήζε ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ γηα ζρεδίαζε. β) Χξεζηκνπνίεζε ηεο θιίκαθαο ζηε ζρεδίαζε. γ) ρεδίαζε ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ ζε νξζνγξαθηθή πξνβνιή. δ) ρεδίαζε αληηθεηκέλνπ κε επίπεδεο επηθάλεηεο ζε πιάγηα ή ηζνκεηξηθή πξνβνιή κε δεδνκέλε ηελ νξζνγξαθηθή πξνβνιή. ε) Σνπνζέηεζε δηαζηάζεσλ. Β: Καηαζκεσές και Ανηοτή Τλικών α) Δίδε θαηαζθεπώλ. β) Φνξηία, θόξηηζε θαη δηάθνξα είδε θαηαπνλήζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο. πληειεζηήο αζθαιείαο. γ) Γπλάκεηο ζηηο θαηαζθεπέο, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δπλάκεσλ, ηζνξξνπία δπλάκεσλ, ππνινγηζκόο ζπληζηακέλεο θαη ηζνξξνπνύζαο δύλακεο κε ηε γξαθηθή θαη αλαιπηηθή κέζνδν. δ) Ρνπή δύλακεο. ε) Σάζε, επηκήθπλζε θαη αλεγκέλε κήθπλζε. ζη) Αληνρή πιηθώλ ζε δνθηκέο εθειθπζκνύ, ζιίςεο, ζθιεξόηεηαο, δηάηκεζεο θαη θάκςεο. δ) Διαζηηθόηεηα, Νόκνο ηνπ Hooke, ηππηθή θακπύιε σ, ε δνθηκίνπ ράιπβα πνπ πθίζηαηαη εθειθπζκό. ε) Δίδε ζηεξίμεσλ ζηηο θαηαζθεπέο, εθαξκνγή ησλ ζπλζεθώλ ηζνξξνπίαο γηα ππνινγηζκό αληηδξάζεσλ. ζ) Γηθηπώκαηα, νξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηπσκάησλ, ππνινγηζκνί δπλάκεσλ ζηηο ξάβδνπο δηθηπσκάησλ κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν. η) Δθαξκνγέο θαη ιύζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αληνρή πιηθώλ θαη ηηο θαηαζθεπέο. 174

183 Γ: Ηλεκηρικές μητανές-μεηαζτημαηιζμός και Ανόρθωζη Ηλεκηρικού Ρεύμαηος. α) πλερέο θαη Δλαιιαζζόκελν ξεύκα, γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηάζεο θαη έληαζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. β) Ηιεθηξηθέο κεραλέο γεληθά, γελλήηξηεο.ρ. θαη Δ.Ρ., αξρή ιεηηνπξγίαο, βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηάζεο θαη παξαγόκελνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηζρύο, απώιεηεο θαη απόδνζε. γ) Ηιεθηξηθνί θηλεηήξεο.ρ. θαη Δ.Ρ., αξρή ιεηηνπξγίαο, ηζρύο, απώιεηεο θαη απόδνζε. δ) Μεηαζρεκαηηζηέο, θαηαζθεπή θαη αξρή ιεηηνπξγίαο, ιεηηνπξγία ζε θελό θαη ζε θνξηίν, ρξήζε θαη εθαξκνγέο, ηζρύο, απώιεηεο θαη απόδνζε. ε) Αλνξζσηέο γεληθά, απιή αλόξζσζε, πιήξεο αλόξζσζε κε ηε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή κεζαίαο ιήςεο, πιήξεο αλόξζσζε κε ηε ρξήζε γέθπξαο, εμνκάιπλζε, ζρεηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. ζη) Δθαξκνγέο θαη ιύζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηνπο ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, γελλήηξηεο θαη κεηαζρεκαηηζηέο. Γ: σζηήμαηα Δλέγτοσ. 1. Πνεσμαηικά. α) Αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ζπκβόισλ πλεπκαηηθώλ εμαξηεκάησλ ζην ζρεδηαζκό πλεπκαηηθώλ ζπζηεκάησλ. β) Ηκηαπηόκαηα θαη απηόκαηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα γεληθά, ρξήζε εκβόινπ θπιίλδξνπ, νπώλ δηαξξνήο, θπθισκάησλ επηβξάδπλζεο θαη αληρλεπηώλ πίεζεο ζην ζρεδηαζκό εκηαπηνκάησλ ή απηνκάησλ πλεπκαηηθώλ ζπζηεκάησλ. Μεηνλεθηήκαηα κεζόδσλ θαη παξάιιειε ιεηηνπξγία θπιίλδξσλ. γ) πζηήκαηα αθνινπζίαο, αθνινπζία start, Α+, Β+, Α-, Β-, stop θαη ζπλερήο Α+, Β+, Α-, Β-. Χξήζε θπθισκάησλ επηβξάδπλζεο γηα ηελ δεκηνπξγία αθνινπζίαο Α+, Β+ Β-, Α-. Χξήζε εθθεληξνθόξνπ άμνλα γηα ηε δεκηνπξγία αθνινπζίαο. Δθαξκνγέο θαη πεξηνξηζκνί αθνινπζηώλ. δ) Ηιεθηξνπλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, ζσιελνεηδείο βαιβίδεο θαη ρξήζε ηνπο ζε κεραληθά, εκηαπηόκαηα θαη απηόκαηα πλεπκαηηθά θπθιώκαηα. ε) Δθαξκνγέο, ιύζε πξνβιεκάησλ θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εκηαπηόκαηα θαη απηόκαηα πλεπκαηηθά, ειεθηξνπλεπκαηηθά θπθιώκαηα θαη αθνινπζίεο.. Σελεζηικός ενιζτσηής. α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θύξηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηειεζηηθώλ εληζρπηώλ, ρξήζε ηειεζηηθώλ εληζρπηώλ, δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία αθξνδεθηώλ ηειεζηηθνύ κα741 θαη ζύκβνιν ηειεζηηθνύ εληζρπηή. β) Οη ηξεηο βαζηθέο ζπλδεζκνινγίεο ηνπ ηειεζηηθνύ εληζρπηή. γ) πλδεζκνινγία ηειεζηηθνύ εληζρπηή σο ζπγθξηηή, ζεκειηώδεο ζρέζε U out =Α(U -U 1 ), απνιαβή Α ηειεζηηθνύ εληζρπηή, θπθιώκαηα ζπγθξηηώλ κε κνλή θαη δηπιή ηξνθνδνζία, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζπλδεζκνινγηώλ. δ) πλδεζκνινγία αλαζηξέθνληνο εληζρπηή, ππνινγηζκνί κε ηε ζρέζε A=U out /U in =-R f /R in. Γξαθηθή παξάζηαζε εμόδνπ ζε ζρέζε κε ηε είζνδν. ε) πλδεζκνινγία κε αλαζηξέθνληνο εληζρπηή, ππνινγηζκνί κε ηε ζρέζε A=1+R /R 1. Γξαθηθή παξάζηαζε εμόδνπ ζε ζρέζε κε ηε είζνδν. Αθόινπζνο ηάζεο. ζη) Δθαξκνγέο, ιύζε πξνβιεκάησλ θαη ζρεδίαζε θπθισκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζπλδεζκνινγίεο ηνπ ηειεζηηθνύ εληζρπηή. 3. Ηλεκηρονική Μνήμη και Μικροελεγκηές. α) Ηιεθηξνληθή κλήκε γεληθά, είδε ειεθηξνληθήο κλήκεο, πξνγξακκαηηδόκελνη ινγηθνί ειεγθηέο θαη κηθξνειεγθηέο. β) Μηθξνειεγθηέο PIC16F68 θαη PIC16F84A, ε δηάηαμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αθξνδεθηώλ ηνπο θαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. γ) πλδεζκνινγία ηξνθνδνζίαο, δηαθόπηε επαλαθνξάο ζηνπο κηθξνειεγθηέο PIC16F68 θαη PIC16F84A θαη ηαιαλησηή ζην κηθξνειεγθηή PIC16F84A. 175

184 δ) ύλδεζε εμαξηεκάησλ ζηηο εηζόδνπο (ςεθηαθέο ή/θαη αλαινγηθέο) θαη εμόδνπο ησλ κηθξνειεγρηώλ PIC16F68 θαη PIC16F84A. ε) Δηνηκαζία δηαγξακκάησλ ξνήο κε ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο logicator (εληνιέο: start, stop, outputs, wait, motor, digital, compare, macro, do macro, end). ζη) Δθαξκνγέο, ιύζε πξνβιεκάησλ θαη ζρεδίαζε δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο κηθξνειεγθηέο PIC16F68 θαη PIC16F84A. 176

185 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ροπή δύναμης Μ=F l F Τάση σ Α Διατμητική τάση τ F Α Ανηγμένη μήκυνση Δl ε l Νόμος του Hooke σ=ε Ε Συνισταμένη δύναμη R= ( F ) Fy Εξίσωση ελέγχου είδους δικτυώματος b + r = j ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Στιγμιαία τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος U=U 0 ημφ Στιγμιαία ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος I=I 0 ημφ όπου φ=ω t όπου φ=ω t 1 Συχνότητα f T Γωνιακή ταχύτητα ω=πf U0 Ενεργός τιμή τάσης εναλλασσομένου ρεύματος U εν I0 Ενεργός τιμή έντασης εναλλασσομένου ρεύματος εν Ισχύς (αποδιδόμενη) μονοφασικής γεννήτριας P=U I συνφ Ισχύς (αποδιδόμενη) γεννήτριας συνεχούς ρεύματος P=U I Ισχύς (αποδιδόμενη) τριφασικής γεννήτριας P= 3 U Iσυνφ Ισχύς (απορροφούμενη) μονοφασικού κινητήρα Pεισ =U I συνφ Ισχύς (απορροφούμενη) κινητήρα συνεχούς ρεύματος Pεισ=U I Βαθμός απόδοσης γεννήτριας ή κινητήρα η P Ρεισ 177 1

186 Ισχύς εισόδου γεννήτριας ή κινητήρα Ρεισ=P+Pαπ Ισχύς μονοφασικού μετασχηματιστή P =U I συνφ U1 N1 Λόγος μετασχηματισμού λ U N Λόγος μετασχηματισμού στους ιδανικούς μετασχηματιστές λ U1 U N1 N I I1 ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Τάση στην έξοδο τελεστικού ενισχυτή U out =A (U -U 1 )=A U in Ενίσχυση τάσης στον αναστρέφοντα ενισχυτή G U U OUT IN R R F IN Ενίσχυση τάσης στον μη αναστρέφοντα ενισχυτή U G U OUT IN 1 R R 1 ΓΕΝΙΚΑ Διαιρέτης τάσης Νόμος του Ωμ U R U R I R R1 R U 178

187 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δώδεκα (1) ζελίδερ. ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο, ηο οποίο αποηελείηαι από δύο () ζελίδερ. Σο δοκίμιο ζςνοδεύεηαι από πένηε (5) ζελίδερ ζςμπλήπωζηρ οι οποίερ όηαν ζςμπληπωθούν να επιζςναθθούν με ζςνδεηήπα ζηο πίζω εξώθςλλο ηος ηεηπαδίος, από ηη μέζα πλεςπά. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΡΟ Α : Αποηελείηαι από 6 θέμαηα (1-6) ηων 5 μονάδων ηο καθένα. ΘΔΜΑ 1 Ζ δηπιαλή εηθόλα δείρλεη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ (mp3 player). (α) Να αλαθέξεηε ηξεηο παξακέηξνπο (δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο) αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε - πεξηβάιινληνο θαηά ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο απηήο. (3 κνλ.) (β) Να αλαθέξεηε δύν αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιήθζεθαλ ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ πην πάλσ πξντόληνο. Να δηθαηνινγήζεηε ζε ζπληνκία ηηο απαληήζεηο ζαο. ( κνλ.) ΘΔΜΑ. Χξεζηκνπνηώληαο ηε ζπζθεπή δνθηκήο αληνρήο πιηθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνβάιακε ηξία δηαθνξεηηθά πιηθά (Α), (Β) θαη (Γ) ζε εθειθπζκό θαη πήξακε ηα δηαγξάµµαηα πνπ θαίλνληαη δίπια. σ (τάση) Α Β Γ (α) Πνην από ηα ηξία πιηθά έρεη ην κεγαιύηεξν κέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (,5 κνλ) ε (ανηγμένη μήκυνση) 179 1

188 (β) Πνην από ηα ηξία πιηθά είλαη πην ειαζηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (,5 κνλ.) ΘΔΜΑ 3. ην ζρήκα πην θάησ θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηάζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο. (α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αθόινπζα, ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ γξαθηθή παξάζηαζε: (3 κνλ.) i) U ii) U 0 iii) T (β) Όπσο είλαη γλσζηό, ε ελεξγόο ηηκή ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ παξέρεηαη ζηα ζπίηηα καο, ζηελ Κύπξν είλαη 40V. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο. ( κνλ.) ΘΔΜΑ 4. Σν πην θάησ θύθισκα, κε ηειεζηηθό εληζρπηή, ρξεζηκνπνηήζεθε από καζεηέο ζηα εξγαζηήξηα ηεο ηερλνινγίαο ζε κηα εξγαζία. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα. 8k 10k U U1 10k 10k LED1 LED 180

189 (α) Να ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο ησλ ηάζεσλ U1 θαη U ζηηο εηζόδνπο ηνπ ηειεζηηθνύ εληζρπηή. (3 κνλ.) (β) Πνηα δίνδνο θσηνεθπνκπήο (LED) ζα αλάςεη κε βάζε ηηο πην πάλσ ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. ( κνλ.) ΘΔΜΑ 5. (α) Να δώζεηε κία ζύληνκε επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ: i. εκηαπηόκαηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, (1,5 κνλ.) ii. απηόκαηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα. (1,5 κνλ.) (β) ε πνηα από ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο αλήθεη ην πην θάησ πλεπκαηηθό θύθισκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. ( κνλ.) ΘΔΜΑ 6. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε δηάηαμε ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ κηθξνειεγθηή PIC16F68, ην νπνίν πεξηέρεη κλήκε δεδνκέλσλ 4bytes RAM θαη 18bytes ΔΔPROM. (α) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη κλήκε ηύπνπ RAM θαη ηη κλήκε ηύπνπ ΔΔΡRΟΜ; ( κνλ.) (β) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ ηα In, Analogue In1, Out0 θαη λα αλαθέξεηε έλα εμάξηεκα πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε θάζε έλα από απηά. (3 κνλ.) 181 3

190 ΜΔΡΟ Β : Αποηελείηαι από 5 θέμαηα (7-11) ηων 6 μονάδων ηο καθένα. ΘΔΜΑ 7. Σν πην θάησ ζηεξεό αληηθείκελν είλαη ζρεδηαζκέλν ζε νξζνγξαθηθή πξνβνιή. Να ζρεδηαζηεί ζε πιάγηα πξνβνιή ζε θιίκαθα 1:1 (ρσξίο λα ηνπνζεηεζνύλ νη δηαζηάζεηο ζην ζρέδην ). Οη δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη είλαη όιεο ζε ρηιηνζηά. (6 µνλ. ) ΠΡΟΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ Σεκ: Το ζτέδηο λα γίλεη κε κοιύβη ζε κηα από ηης ηεηραγωληζκέλες ζειίδες ηοσ ηεηραδίοσ ζας. ΚΑΣΟΨΗ ΘΔΜΑ 8. Πην θάησ θαίλεηαη έλαο αζιεηήο ζε κνλόδπγν. Β Γ Α Γ (α) Να θαηνλνκάζεηε ην είδνο ηεο θαηαπόλεζεο πνπ δέρνληαη νη ξάβδνη ΑΒ θαη ΒΓ όηαλ ν αζιεηήο είλαη αθίλεηνο ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη. (1 κνλ.) 18 4

191 (β) Να θαηνλνκάζεηε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ δξα ζηελ ξάβδν ΒΓ όηαλ ν αζιεηήο: η) παξακέλεη αθίλεηνο ζηε ζέζε ηνπ θαη (1 κνλ.) ηη) όηαλ θηλείηαη (1 κνλ.) (γ) Αλ ηα ζηεξίγκαηα ΑΒ θαη ΓΓ έρνπλ δηάκεηξν 40mm ην θάζε έλα, λα ππνινγίζεηε ηελ ηάζε πνπ δέρεηαη ην θάζε ζηήξηγκα, ηε ζηηγκή πνπ ην βάξνο ηνπ αζιεηή αζθεί δύλακε πξνο ηα θάησ ίζε κε 700Ν. (3 κνλ.) ΘΔΜΑ 9. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα εκηηειέο θύθισκα πιήξνπο αλόξζσζεο κε ηε ρξήζε γέθπξαο. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην θύθισκα θαη λα δείμεηε ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαηά ηε ζεηηθή εκηπεξίνδν. (,5 κνλ.) Σεκ. 1: Η ζσκπιήρωζε ηοσ θσθιώκαηος λα γίλεη ζηης ζειίδες ζσκπιήρωζες ποσ ζας δόζεθαλ (ΜΕΡΟΣ B- ΘΕΜΑ 9 (α)). (β) Σν πην πάλσ ηξνθνδνηηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξνθνδνηεί κε ζπλερέο ξεύκα κηα ζπζθεπή. Πξώηα όκσο πξέπεη λα γίλεη εμνκάιπλζε ηεο αλνξζσκέλεο ηάζεο. Πνην εμάξηεκα είλαη θαηάιιειν γηα λα επηηεπρζεί απηό; (0,5 κνλ.) (γ) Να ζρεδηάζεηε ηηο αθόινπζεο θπκαηνκνξθέο ησλ ηάζεσλ : (i) ζην δεπηεξεύνλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. (1 κνλ.) (ii) ζην θνξηίν R L ρσξίο εμνκάιπλζε. (1 κνλ.) (iii) ζην θνξηίν R L κε εμνκάιπλζε. (1 κνλ.) Σεκ. : Οη θσκαηοκορθές λα ζτεδηαζηούλ ζηης ζειίδες ζσκπιήρωζες ποσ ζας δόζεθαλ (ΜΕΡΟΣ B - ΘΕΜΑ 9 (γ))

192 ΘΔΜΑ 10. Σν κνληέιν ηεο κπάξαο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ειεθηξνπλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα εμαξηήκαηα θαίλνληαη πην θάησ. Σν ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία όηαλ ην απηνθίλεην ελεξγνπνηήζεη (θιείζεη) ην κηθξνδηαθόπηε, ΜS, πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην έκβνιν ηνπ εμαξηήκαηνο Α λα θηλεζεί ζεηηθά θαη λα αλεβάζεη ηελ κπάξα κε αξγή ηαρύηεηα. Ζ κπάξα θαηεβαίλεη απηόκαηα επίζεο κε αξγή ηαρύηεηα, κεηά από θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. (α) Να νλνκάζεηε ηα εμαξηήκαηα Α, Β, θαη Γ (1.5 κνλ) (β) Να ζπκπιεξώζεηε ην εκηηειέο ειεθηξνπλεπκαηηθό θύθισκα ρξεζηκνπνηώληαο ηα εμαξηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κόλν κηα θνξά, ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. (4,5 κνλ.) Α Β Τ1 Γ Σεκ.: Η ζσκπιήρωζε ηοσ ζσζηήκαηος ηοσ κέροσς (β) ηες άζθεζες λα γίλεη ζηης ζειίδες ζσκπιήρωζες ποσ ζας δόζεθαλ (ΜΕΡΟΣ Β- ΘΕΜΑ 10 (β)) 184 6

193 ΘΔΜΑ 11. Πην θάησ θαίλεηαη έλα δηάγξακκα ξνήο πνπ εηνηκάζηεθε ζην πξόγξακκα Logicator θαη αθνξά ηε ιύζε θάπνηνπ απινύ ηερλνινγηθνύ πξνβιήκαηνο, έηζη ώζηε ζηε ζπλέρεηα ην πξόγξακκα λα θνξησζεί ζην κηθξνειεγθηή PIC 16F68 θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρεηηθό θύθισκα. ημείο Α (α) Να εμεγήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ SW Μνλνπνιηθόο θσδηθνπνίεζε πνπ θαίλεηαη δίπια. Γηαθόπηεο (3 κνλ.) LAMP Λακπηήξαο BUZΕ Βνκβεηήο (β) Μειεηώληαο ηηο ελδείμεηο ησλ πην θάησ NIGHT Φσηναληηζηάηεο πηλαθίδσλ, λα αλαθέξεηε αλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. ( κνλ.) 185 7

194 (γ) Παξαηεξώληαο ηελ θάηνςε ηνπ κηθξνειεγθηή PIC16F68, λα γξάςεηε ζε πνηνπο αθξνδέθηεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηα εμαξηήκαηα εηζόδνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. (1 κνλ.) ΜΔΡΟ Γ : Αποηελείηαι από 4 θέμαηα (1-15) ηων 10 μονάδων ηο καθένα. ΘΔΜΑ 1. ην δηπιαλό ζρέδην, θαίλεηαη κέξνο ελόο δηθηπώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα νηθνδνκή γηα ηελ αλύςσζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. (α) Να εμεηαζηεί αλ ην δηθηύσκα είλαη ζηαηηθά νξηζκέλν. (0,5 κνλ.) A Γ B 6,56 ο Γ 3ΚΝ (β) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ ζηεξίμεσλ ζηα ζεκεία Α θαη Β. (1 κνλ.) (γ) Να ππνινγίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ζηα ζεκεία Α θαη Β. (,5 κνλ.) (δ) Να ππνινγίζεηε ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ζηηο ξάβδνπο (ΑΒ), (ΒΓ), (ΒΓ) θαη (ΓΓ) ηνπ δηθηπώκαηνο θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θαηαπόλεζεο πνπ δέρεηαη ε θαζεκηά από απηέο. (4 κνλ.) (ε) Αλ ε ξάβδνο ΓΓ έρεη θαηαζθεπαζηεί από πιηθό κε κέγηζηε ηάζε αληνρήο, ζ κεγ = 400 ΜΝ/m θαη ην εκβαδό δηαηνκήο ηεο είλαη 10mm, λα ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή αζθαιείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξάβδνπ. ( κνλ.). ΘΔΜΑ 13. ην ζρήκα 1 θαίλεηαη ν αηζζεηήξαο ζηάζκεο πγξώλ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ ύςνπο ηεο ζηάζκεο κε δηαβξσηηθώλ πγξώλ. Απηό επηηπγράλεηαη θαζώο ε αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ πνπ ην πεξηβάιιεη. ην ζρήκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ

195 Ω ύκβνιν αηζζεηήξα ζηάζκεο πγξώλ ρήκα 1 ρήκα Ο αηζζεηήξαο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα ζπζθεπή όπνπ έλαο βνκβεηήο απσίζει λα ερεί όηαλ ζηα άθξα ηνπ εθαξκνζηεί ηάζε, ηνπιάρηζηνλ 6V. Ο ζθνπόο ηεο ζπζθεπήο είλαη λα εηδνπνηεί ερεηηθά όηη ε ζηάζκε ελόο πγξνύ πνπ πξνθύπηεη από απόζηαμε έθηαζε ζην πξνθαζνξηζκέλν όξην. Σν θύθισκα ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη πην θάησ. αηζζεηήξαο ζηάζκεο πγξώλ R R3 1k (α) Πσο νλνκάδεηαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ θπθιώκαηνο; (1 κνλ.) (β) Με δεδνκέλν όηη ν αληηζηάηεο R3 έρεη αληίζηαζε 1ΚΩ θαη ν βνκβεηήο αξρίδεη λα ερεί (ζηα 6V) όηαλ ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ θζάζεη ηα 5cm, λα ππνινγίζεηε ηελ απνιαβή ηνπ θπθιώκαηνο. (3 κνλ.) (γ) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ αληηζηάηε R ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ (1 κνλ.) (δ) Να ππνινγίζεηε ηε λέα ηηκή πνπ πξέπεη λα έρεη ν αληηζηάηεο R3, έηζη ώζηε ν βνκβεηήο λα ερεί απηή ηε θνξά, κόιηο ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ θηάζεη ηα 15cm. (3 κνλ.) (ε) Πόζε ζα είλαη ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ βνκβεηή όηαλ ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ θηάζεη ηα 30cm θαη ν αληηζηάηεο R3 παξακείλεη ζηελ πξώηε ηηκή ηνπ (1ΚΩ) ; ( κνλ.) 187 9

196 ΘΔΜΑ 14. Σν εκηηειέο θύθισκα πνπ παξνπζηάδεηαη πην θάησ δείρλεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο ζαιάκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ κε ηε ρξήζε λεξνύ πςειήο πίεζεο. Αθνύ ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηήζεη ηα εμαξηήκαηα γηα θαζαξηζκό ζηε βάζε Ζ, ελεξγνπνηεί ην δηαθόπηε 1. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ηε κεηαθίλεζε ηεο βάζεο Ζ κέζα ζην ζάιακν Θ. Ακέζσο κεηά, ν ςεθαζηήξαο λεξνύ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην έκβνιν ηνπ θπιίλδξνπ Δ θηλείηαη πξνο ηα θάησ θαη αξρίδεη ν ςεθαζκόο κε λεξό. Αθνύ πεξάζεη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαζαξηζηνύλ ηα εμαξηήκαηα, ε βάζε Ζ κεηαθηλείηαη απηόκαηα πξνο ηα έμσ. Γίλεηαη θάπνηνο ρξόλνο γηα λα ζηακαηήζεη ε ξνή ηνπ λεξνύ θαη ν ςεθαζηήξαο απνκαθξύλεηαη πξνο ηα πάλσ. (α) Να θαηαγξάςεηε ηελ αθνινπζία ησλ θπιίλδξσλ ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ πεξηγξαθή. (0,5 κνλ.) (β) Χξεζηκνπνηώληαο ηα εμαξηήκαηα πνπ δίδνληαη ζην ζρήκα κόλν κηα θνξά, ζπκπιεξώζηε ην θύθισκα, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. (3,5 κνλ.) Σεκ.: Η ζσκπιήρωζε ηοσ θσθιώκαηος λα γίλεη ζηης ζειίδες ζσκπιήρωζες θσθιωκάηωλ, ποσ ζας δόζεθαλ (ΜΕΡΟΣ Γ - ΘΕΜΑ 14 (β))

197 (γ) Πώο νλνκάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αθνινπζίαο απηήο. Να αλαθέξεηε έλα κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο απηή. ( κνλ.) (δ) Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πην πάλσ πλεπκαηηθνύ θπθιώκαηνο θάλνληαο αλαθνξά ζε όια ηα εμαξηήκαηα. (4 κνλ.) ΘΔΜΑ 15. Γηα ζθνπνύο θιεξώζεσλ αγνξάζηεθε έλα ζύζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο αθνινύζσο: Με ηελ ελεξγνπνίεζε ελόο σζηηθνύ δηαθόπηε μεθηλά έλαο θηλεηήξαο λα πεξηζηξέθεη ηελ θιεξσηίδα κέρξη λα βγνπλ δύν κπάιεο, νη όπνηεο αληηζηνηρνύλ ζηνλ δηςήθην αξηζκό ηνπ ιαρλνύ πνπ θεξδίδεη. ηελ έμνδν ηεο θιεξσηίδαο ππάξρεη έλαο κηθξνδηαθόπηεο ν νπνίνο αληρλεύεη ηελ δηέιεπζε ηεο κπάιαο. Μεηά θαη ηε δηέιεπζε ηεο δεύηεξεο κπάιαο ερεί ραξαθηεξηζηηθά έλαο βνκβεηήο θαη ηαπηόρξνλα αλάβεη κηα θόθθηλε δίνδν θσηνεθπνκπήο γηα πέληε δεπηεξόιεπηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα όζεο θνξέο επηζπκεί ν ρεηξηζηήο. (α) Πην θάησ θαίλεηαη ε θάηνςε ηνπ κηθξνειεγθηή PIC16F84Α κε ην εκηηειέο θύθισκα. Να ην ζπκπιεξώζεηε, ζρεδηάδνληαο ην ππόινηπν θύθισκα, ώζηε απηό λα ιεηηνπξγεί δίλνληαο ιύζε ζην πην πάλσ πξόβιεκα. (5 κνλ.) Σεκ.1:Η ζσκπιήρωζε ηοσ θσθιώκαηος λα γίλεη ζηης ζειίδες ζσκπιήρωζες ποσ ζας δόζεθαλ (ΜΕΡΟΣ Γ - ΘΕΜΑ 15(α) )

198 (β) Να εηνηκάζεηε ην δηάγξακκα ξνήο πνπ δίλεη ιύζε ζην πην πάλσ πξόβιεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Logicator, έηζη ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξεί λα θνξησζεί ζην κηθξνειεγθηή PIC16F84Α θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρεηηθό θύθισκα. (5 κνλ.) Σεκ: Γηα ηελ εηοηκαζία ηοσ δηαγράκκαηος ροής τρεζηκοποηήζηε κόλο ηης εληοιές ποσ τρεηάδοληαη από ασηές ποσ σπάρτοσλ δίπια..σδλο 190 1

199 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ Δηάξθεηα Εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε: Μέξνο Α, Β Μέξνο Α: Απνηειείηαη από 10 εξωηήζεηο ηωλ 5 κνλάδωλ, 10 εξωη.x5 κνλ. = 50 κνλ. Μέξνο Β: Απνηειείηαη από 5 εξωηήζεηο ηωλ 10 κνλάδωλ, 5 εξωη.x10 κνλ. = 50 κνλ. Σύλνιν 15 εξωηήζεηο κε 100 κνλάδεο Οη εξωηήζεηο ζα εμεηάδνπλ γλώζε, θαηαλόεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε θαη ζύλζεζε ζεκάηωλ πνπ αθνξνύλ έλλνηεο, θαηλόκελα, λόκνπο θαη ζεωξίεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Οη εξωηήζεηο ζα εμεηάδνπλ αθόκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, όπωο: επεμεξγαζία δεδνκέλωλ, εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ, ζπιινγή δεδνκέλωλ θαη παξαηεξήζεωλ, παξνπζίαζε δεδνκέλωλ, ζρεδηαζκό πεηξακάηωλ θ.ά. Σηηο εμεηάζεηο κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ ηε γλώζε θαη θαηαλόεζε ηωλ ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο ζε θαηαζηάζεηο πνπ δε δηδάρηεθαλ. Οπωζδήπνηε όκωο νη θαηαζηάζεηο απηέο ζα εμεγεζνύλ ζην δνθίκην θαη ζα εμεηάδνπλ απαξαίηεηα ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο 1 ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΩΜΑΣΩΝ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ. 1.1 Οξκή πιηθνύ ζεκείνπ, ζώκαηνο θαη ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ Οξκή πιηθνύ ζεκείνπ Οξκή ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ ή ζωκαηηδίωλ ζε κνλνδηάζηαηε θίλεζε Τν θέληξν κάδαο ζπζηήκαηνο δύν ζεκεηαθώλ ζωκάηωλ, ζε κηα δηάζηαζε. 1. Γεληθεπκέλνο νο Νόκνο ηνπ Νεύηωλα Γεληθεπκέλνο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύηωλα γηα ηελ θίλεζε κε ηε βνήζεηα ηεο νξκήο. 1.. Δθαξκνγή ηνπ γεληθεπκέλνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηνπ Νεύηωλα θαη ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηε ιύζε πξνβιεκάηωλ. 1.3 Αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο Δζωηεξηθέο θαη εμωηεξηθέο δπλάκεηο γηα απνκνλωκέλν ζύζηεκα ζωκάηωλ Πείξακα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δύν ζωκάηωλ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ θάζε ζώκαηνο, όπωο θαη ηελ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε ζηελ ίδηα δηεύζπλζε Η αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο γηα έλα απνκνλωκέλν ζύζηεκα δύν ζωκάηωλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο Δξκελεία θαηλνκέλωλ κε βάζε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο Δθαξκνγή ηωλ λόκωλ ηνπ Νεύηωλα θαη ηωλ αξρώλ δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νξκήο ζηε ιύζε πξνβιεκάηωλ. ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΕΡΕΟΤ ΩΜΑΣΟ..1 ηξνθνξκή..1.1 Σηξνθνξκή πιηθνύ ζεκείνπ πνπ θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά θαη ξνπή αδξάλεηαο..1. Σηξνθνξκή ζηεξενύ ζώκαηνο θαη ξνπή αδξάλεηαο..1.3 Δθαξκνγή ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε πξνβιήκαηα κεηαθνξηθήο ή πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο.. Αξρή δηαηήξεζεο ζηξνθνξκήο...1 Η αξρή δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο... Δθαξκνγή ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζηε ιύζε πξνβιεκάηωλ. 191

200 3 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ 3.1 Ειαζηηθόηεηα Διαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα. 3. Πεξηνδηθή θίλεζε θαη ηαιαληώζεηο Πεξηνδηθέο θηλήζεηο θαη ηαιαληώζεηο από ηελ θαζεκεξηλή δωή. 3.3 Απιή αξκνληθή ηαιάληωζε (ζέζε, ηαρύηεηα, επηηάρπλζε θαη ελέξγεηα) Αξκνληθή ηαιάληωζε θαη νκαιή θπθιηθή θίλεζε Χαξαθηεξηζηηθά κεγέζε κηαο αξκνληθήο ηαιάληωζεο Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαζύλδεζεο από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαηόπηζεο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν γηα ηελ αξκνληθή ηαιάληωζε κάδαο ζε θαηαθόξπθν ειαηήξην, ηνπ πιάηνπο, ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο ζπρλόηεηαο Ταρύηεηα θαη επηηάρπλζε ωο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο Φάζε ελόο ηαιαληωηή θαη δηαθνξά θάζεο δύν ηαιαληωηώλ Ταρύηεηα θαη επηηάρπλζε ωο ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο - Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο Ακείωηε θαη θζίλνπζα ηαιάληωζε Αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε αξκνληθήο ηαιάληωζεο Κηλεηηθή θαη δπλακηθή ελέξγεηα ελόο αξκνληθνύ ηαιαληωηή ωο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ωο ζπλάξηεζε ηεο κεηαηόπηζεο - Γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο. 3.4 Σαιάληωζε κάδαο ζε ειαηήξην. Σν απιό εθθξεκέο Πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πεξίνδνο ζηνπο αξκνληθνύο ηαιαληωηέο κάδα ζε ειαηήξην θαη απιό εθθξεκέο Δμαγωγή, κε βάζε ηε ζρέζε ΣF = - Dx, γηα κάδα ζε ειαηήξην θαη γηα απιό εθθξεκέο, ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο εμίζωζεο ηεο ηαιάληωζεο Πεηξακαηηθέο πξνζδηνξηζκόο ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε βάζε ηελ ηαιάληωζε απινύ εθθξεκνύο. 3.5 Εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο θαη ζπληνληζκόο Πεηξακαηηθή κειέηε εμαλαγθαζκέλεο ηαιάληωζεο Τν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ. 4 ΚΤΜΑΣΑ. 4.1 Η έλλνηα ηνπ θύκαηνο θαη θαηεγνξίεο θπκάηωλ Παξαηήξεζε ηεο δηάδνζεο ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ειαηεξίνπ (slinky) Η έλλνηα ηνπ θύκαηνο Δξκελεία ηνπ κεραληζκνύ δηάδνζεο κεραληθώλ θπκάηωλ Καηεγνξηνπνίεζε θπκάηωλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξαγωγήο θαη ηνλ ηξόπν δηάδνζήο ηνπο Αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα κεραληθώλ (εγθάξζηωλ θαη δηακεθώλ θπκάηωλ) θαη ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ Αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ κεραληθώλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ. 4. Σξέρνλ αξκνληθό θύκα Τα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ελόο θύκαηνο. 4.. Δμίζωζε ηξέρνληνο αξκνληθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζε κηα δηεύζπλζε ρωξίο αξρηθή θάζε Φάζε αξκνληθνύ θύκαηνο, θάζε ηεο ηαιάληωζεο ελόο πιηθνύ ζεκείνπ, δηαθνξά θάζεο ηωλ ηαιαληώζεωλ δύν ζεκείωλ θαη δηαθνξά θάζεο ελόο ζεκείνπ κεηά από ρξόλν Γt Ιζνθαζηθή επηθάλεηα θαη κέηωπα θύκαηνο, επίπεδα θαη ζθαηξηθά κέηωπα θύκαηνο Σηηγκηόηππν ηξέρνληνο θύκαηνο. 4.3 πκβνιή θαη πεξίζιαζε θπκάηωλ Σπκβνιή θαη πεξίζιαζε θπκάηωλ ζηελ επηθάλεηα λεξνύ (ripple tank) Πεηξακαηηθή κειέηε, πνηνηηθά, ηεο ζπκβνιήο θπκάηωλ θαηά κήθνο ελόο ειαηεξίνπ (slinky), κηθξνθπκάηωλ, θωηεηλώλ θπκάηωλ ζην πείξακα ηνπ Young θαη ερεηηθώλ θπκάηωλ από δύν ζύκθωλεο πεγέο. 19

201 4.3.3 Αξρή ηνπ Huygens θαη ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο Σύκθωλεο πεγέο Σπλζήθεο ελίζρπζεο θαη απόζβεζεο θπκάηωλ πνπ ζπκβάιινπλ Σηάζηκν θύκα (πνηνηηθή κειέηε ζηάζηκνπ θύκαηνο θαηά κήθνο κηαο ρνξδήο θαη ερεηηθνύ θύκαηνο ζε ερεηηθό ζωιήλα θιεηζηό ζην έλα άθξν) Σπρλόηεηα ηαιάληωζεο ρνξδήο ζηεξεωκέλεο ζηα δύν άθξα Πεηξακαηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ θνηιίωλ ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο θαηά κήθνο κηαο ρνξδήο ζηεξεωκέλεο ζηα δύν άθξα ηεο, ζε ζρέζε κε ηε δύλακε F θαη ηε ζπρλόηεηα f Δμίζωζε ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη από δύν πεγέο πνπ εθπέκπνπλ θύκαηα ζε θάζε ή από έλα θύκα κηαο πεγήο θαη από αλαθιώκελν θύκα ηεο ίδηαο πεγήο Γηαθνξέο ηξέρνληνο θαη ζηάζηκνπ θύκαηνο. 5 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ 5.1 Πξνέιεπζε καγλεηηθώλ πεδίωλ - Σν πείξακα ηνπ Oersted Πεηξακαηηθή δηαπίζηωζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ειεθηξηζκνύ θαη καγλεηηζκνύ Πεηξακαηηθή δηαπίζηωζε όηη ηα καγλεηηθά πεδία αζθνύλ δπλάκεηο ζε αγωγνύο πνπ δηαξξένληαη από ξεύκα Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο κνξθήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζωιελνεηδνύο Αηηία δεκηνπξγίαο ηωλ καγλεηηθώλ πεδίωλ. 5. Ηιεθηξνκαγλεηηθή δύλακε Laplace 5..1 Γύλακε ζε θηλνύκελν θνξηίν πνπ αζθείηαη από νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. 5.. Μαγλεηηθή επαγωγή (έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ) Νόκνο ηνπ Laplace (δύλακε ζε θηλνύκελν θνξηίν θαη ζε ξεπκαηνθόξν αγωγό πνπ αζθείηαη από νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν) Μαγλεηηθή ξνή. 5.3 Ο λόκνο ηνπ Faraday Πεηξακαηηθή δηαπίζηωζε ηεο εκθάληζεο ΗΔΓ ζηα άθξα ελόο πελίνπ Τν θαηλόκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγωγήο Πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκθάληζεο ΗΔΓ ζηα άθξα ελόο ζωιελνεηδνύο κε ηελ θίλεζε ελόο καγλήηε Πεηξακαηηθή κειέηε ηωλ παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ ην κέηξν θαη ηε πνιηθόηεηα ηεο ΗΔΓ από επαγωγή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ζωιελνεηδέο Ο λόκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγωγή Τν θαηλόκελν ηεο επαγωγήο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηε κεηαηξνπή άιιωλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 5.4 Ο θαλόλαο ηνπ Lenz Ο θαλόλαο ηνπ Lenz θαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο Δθαξκνγέο ηνπ θαλόλα ηνπ Lenz. 5.5 Παξαγωγή Η.Ε.Δ. από ην θαηλόκελν ηεο επαγωγήο Γεκηνπξγία ΗΔΓ ζηα άθξα αγωγνύ πνπ θηλείηαη (κεηαθνξηθή ή πεξηζηξνθηθή θίλεζε) θάζεηα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν Β Μεηαθνξηθή θίλεζε πιαηζίνπ θάζεηα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν Πεξηζηξνθηθή θίλεζε πιαηζίνπ γύξω από άμνλα θάζεην ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν Δλαιιαζζόκελε ηάζε ζηα άθξα ελόο πιαηζίνπ κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. 5.6 Ακνηβαία επαγωγή θαη απηεπαγωγή Πνηνηηθή εξκελεία πεηξακάηωλ ακνηβαίαο επαγωγήο θαη απηεπαγωγήο Ακνηβαία επαγωγή θαη απηεπαγωγή Ακνηβαία επαγωγή Μεηαζρεκαηηζηέο. 193

202 ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΦΤΙΚΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ (6ΩΡΟ) ΣΑΘΕΡΕ Μέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Φνξηίν ειεθηξνλίνπ Φνξηίν πξωηνλίνπ Μάδα ειεθηξνλίνπ Μάδα πξωηνλίνπ Μάδα λεηξνλίνπ Σαρύηεηα ηνπ θωηόο ζην θελό Μαγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ g = 10 m/s θελνύ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Εκβαδόλ Κύθινπ A = πr Πεξίκεηξνο Κύθινπ C = πr Εκβαδόλ Επηθάλεηαο θαίξαο Α = 4πr Όγθνο θαίξαο ΓΕΝΙΚΕ ΥΕΕΙ Έξγν ζηαζεξήο δύλακεο Ιζρύο Ππθλόηεηα q e = - 1,6x10-19 C q p = +1,6x10-19 C m e = 9,1x10-31 kg m p = 1,673x10-7 kg m n = 1,675x10-7 kg c = 3x10 8 m/s κ 0 = 4πx10-7 T.m.A -1 4 V r 3 3 W = F.s.ζπλζ W P t m V Σξηβή Οιίζζεζεο Σ νι = n νι N ηαηηθή Σξηβή Σ ζη(κεγ.) = n ζη N ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ Οκαιή Επζύγξακκε Κίλεζε x = x 0 + πt, π = ζηαζεξή Κίλεζε κε ζηαζεξή επηηάρπλζε π = π 0 + αt, x = x 0 + π 0 t + ½ αt, α = ζηαζεξή ρέζε γωληαθήο θαη γξακκηθήο π = ωr ηαρύηεηαο ρέζε πεξηόδνπ θαη γωληαθήο ηαρύηεηαο ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Αληίζηαζε αγωγνύ dq I dt V R I P IV Ηιεθηξηθή ηζρύο ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΩΜΑΣΩΝ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΗ. Οξκή ζωκαηηδίνπ p m Κέληξν κάδαο ζπζηήκαηνο m1x1 m x.. mn x ζωκαηηδίωλ ζε κηα δηάζηαζε x m m... m Οξκή ζπζηήκαηνο ζωκαηηδίωλ Γεληθεπκέλνο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύηωλα p 1 p 1 p... p k M.. F d p dt n n 194

203 ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΕΡΕΟΤ ΩΜΑΣΟ. Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξενύ ζώκαηνο ηξνθνξκή ζωκαηηδίνπ Κηλεηηθή ελέξγεηα ιόγω πεξηζηξνθήο ΕΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Νόκνο ηνπ Hooke Δπλακηθή ελέξγεηα ειαηεξίνπ n I m r i i 1 L = mπr = mωr, L = Iω, Ι = mr = ξνπή αδξάλεηαο. E 1 ( ) I F = K(Δx) 1 E K( x) ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ Σαρύηεηα Επηηάρπλζε Ελέξγεηα Αξκνληθνύ Σαιαληωηή α = -ω y 1 E Dy ηαζεξά ηαιάληωζεο D = mω ΚΤΜΑΣΑ Σαρύηεηα δηάδνζεο θύκαηνο f y 0 0 y Εμίζωζε ηξέρνληνο αξκνληθνύ θύκαηνο ( ) Απόζηαζε κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θξνζζώλ ζπκβνιήο Σαρύηεηα δηάδνζεο εγθάξζηνπ θύκαηνο θαηά κήθνο ηεληωκέλεο ρνξδήο Μήθνο θύκαηνο νξαηνύ θωηόο Εμίζωζε ζηάζηκνπ θύκαηνο 0 D S t x F 400nm 750nm x t y y 0 T, ή y x t y T 0 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Μέηξν ηεο καγλεηηθήο δύλακεο ζε ξεπκαηνθόξν αγωγό Μέηξν ηεο καγλεηηθήο δύλακεο ζε θηλνύκελν ειεθηξηθό θνξηίν Μέηξν ηεο καγλεηηθήο επαγωγήο ζην εζωηεξηθό πελίνπ Μαγλεηηθή ξνή Έληαζε νκνγελνύο ειεθηξηθνύ πεδίνπ Νόκνο ηνπ Faraday Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ F BIL F B q B 0 l S V E x d N dt F q 195

204 ΚΑΘΖΚΑ: ΦΥΣΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΤΗΘΝ ΔΜΔΤΑΣΤΗΘΝ ΓΝΘΗΚΗΝ Γιάρκεια: Τρεις (3) ώρες Λα απανηηθούν όλες οι ερωηήζεις Κέρος Α: Αποηελείηαι από 10 ερωηήζεις ηων 5 μονάδων η κάθε μια. 1. α. Λα δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο γηα έλα ζύζηεκα ζσκάησλ. ( μον.) β. Καζεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζε νξηδόληηα εμέδξα ε νπνία πεξηζηξέθεηαη, καδί κε ην καζεηή, κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα. Ο καζεηήο έρεη ηα ρέξηα ηνπ αλνηθηά θαη θξαηά βαξίδηα, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Λα εμεγήζεηε γηαηί ζα απμεζεί ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο εμέδξαο όηαλ ν καζεηήο θιείζεη ηα ρέξηα ηνπ. (3 μον.) βαοίδι βαοίδι ενέδοα πεοιζηοξθήπ. α. Λα δηαηππώζεηε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz. ( μον.) β. Πνηνο βαζηθόο λόκνο ηεο Φπζηθήο ζα παξαβηαδόηαλ αλ δελ ίζρπε ν θαλόλαο ηνπ Lenz; (1 μον.) πηνίο Γακηύλιος από αλοσμίνιο Δ δ γ. Σην πην πάλσ ζρήκα, θαηά ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε δ, ν δαθηύιηνο κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά. Λα εμεγήζεηε ηελ παξαηήξεζε απηή. ( μον.) 196 Σειίδα 1 από 11

205 3. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν πνκπνί κηθξνθπκάησλ. Οη δύν πνκπνί εθπέκπνπλ όκνηα θύκαηα ζε θάζε (είλαη ζύγρξνλεο πεγέο). Σην ρώξν κεηαμύ ησλ δύν πνκπώλ δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα. Πξμπόπ 1 Μ Πξμπόπ α. Λα εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα ζην ρώξν κεηαμύ ησλ πνκπώλ. ( μον.) β. Τη νλνκάδνπκε δεζκνύο θαη ηη θνηιίεο ζε έλα ζηάζηκν θύκα; (1 μον.) γ. Λα εμεγήζεηε εάλ ζην ζεκείν Κ, πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο απόζηαζεο ησλ δπν πνκπώλ, δεκηνπξγείηαη δεζκόο ή θνηιία. ( μον.) 4. Σην ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θάζεο θ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε x από ηελ πεγή γηα έλα αξκνληθό θύκα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 = 4 s. Ζ πεγή αξρίδεη λα εθπέκπεη θύκαηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0. Φ (rad) 6π 0 x (m) 1 Γηα ην πην πάλσ θύκα λα ππνινγίζεηε: α. ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ, ( μον.) β. ηε ζπρλόηεηα ηνπ θαη ( μον.) γ. ην κήθνο θύκαηόο ηνπ. (1 μον.) 197 Σειίδα από 11

206 5. Τν δηάγξακκα δείρλεη ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην γηα ην πείξακα ζπκβνιήο ηνπ θσηόο, ηνπ Young. Β Α y Πηγή Laser α D Ο Α Β Ζ πεγή εθπέκπεη κνλνρξσκαηηθό θσο, κήθνπο θύκαηνο 633 nm. Ζ απόζηαζε ησλ δύν ζρηζκώλ είλαη α = 0,5 mm θαη ε απόζηαζε νζόλεο ζρηζκώλ είλαη D = 3,5 m. Σηα δηαδνρηθά θσηεηλά ζεκεία Β, Α, Ο, Α θαη Β ην θώο από ηηο δύν ζρηζκέο ζπκβάιιεη ζε θάζε. α. Λα πξνζδηνξίζεηε ηε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν θσηεηλώλ θπκάησλ πνπ μεθηλνύλ από ηηο δύν ζρηζκέο όηαλ ζπλαληώληαη ζην ζεκείν Α. (1 μον.) β. Λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε y, κεηαμύ ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ θαη ηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ πξώηεο ηάμεο. ( μον.) γ. Πώο κε ηελ πην πάλσ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνδεηθλύεηαη ε θπκαηηθή θύζε ηνπ θσηόο; ( μον.) 6.α. Λα δηαηππώζεηε ην γεληθεπκέλν ν λόκν ηνπ Λεύησλα. ( μον.) β. Γπν ζθαίξεο, 1 θαη, θηλνύληαη νξηδόληηα κε ίζεο νξκέο θαη ζθελώλνληαη ζε έλα ηνίρν ζε δηαθνξεηηθό βάζνο. Ζ δηάξθεηα ηνπ ζθελώκαηόο ηνπο είλαη Γt 1 θαη Γt αληίζηνηρα. Γίλεηαη όηη Γt 1 >Γt. Λα εμεγήζεηε ζε πνηα ζθαίξα ην κέηξν ηεο κέζεο δύλακεο πνπ αζθείηαη από ηνλ ηνίρν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζθελώκαηόο ηεο είλαη κεγαιύηεξν. (3 μον.) 198 Σειίδα 3 από 11

207 7. Σην ζρήκα 1 θαίλεηαη κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κειέηε ηεο επαγσγηθήο ηάζεο (δηαθνξά δπλακηθνύ) πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ελόο πελίνπ. Τα βαξίδηα όηαλ αθεζνύλ ειεύζεξα αλπςώλνπλ ην καγλήηε ν νπνίνο πεξλά κέζα από ην πελίν. Σηα άθξα Φ, Υ ηνπ πελίνπ ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο ηάζεο ηεο δηαζύλδεζεο. ηοξςαλία βαοίδια μήμα Καηακόορθη ζαμίδα ζηημ ξπξία είμαι ζηεοεωμέμη η ηοξςαλία και ηξ πημίξ Διαθξοά Δρμαμικξύ Α πημίξ X διαζύμδεζη Ο Β Δ ςοόμξπ Y Η/Υ μαγμήηηπ Γ Στήμα 1. Στήμα. Ζ ηάζε ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, θαζώο ν καγλήηεο πεξλά κέζα από απηό, θαίλεηαη ζηελ νζόλε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή (Ζ/Υ), όπσο δείρλεη ζε κεγέζπλζε ην ζρήκα. α. Λα εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη ηάζε ζηα άθξα ηνπ πελίνπ. (1 μον.) β. Λα εμεγήζεηε γηαηί ε ηηκή ηεο θνξπθήο Γ ηεο ηάζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή ηεο θνξπθήο Α. ( μον.) γ. Λα αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ώζηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο λα γίλεη κεγαιύηεξε. ( μον.) 199 Σειίδα 4 από 11

208 8. Ζ ηξνραιία ηνπ ζρήκαηνο έρεη ξνπή αδξάλεηαο 0,05 kg m, αθηίλα 0,0 m, είλαη ζηεξεσκέλε ζηνλ ηνίρν θαη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο είλαη ηπιηγκέλν ιεπηό λήκα. Σηελ άιιε άθξε ηνπ λήκαηνο είλαη ζηεξεσκέλν έλα ζώκα κάδαο 0,50 kg ην νπνίν ζπγθξαηνύκε ζε ύςνο h=1,50 m από ην έδαθνο. Αθήλνπκε ειεύζεξν ην ζώκα νπόηε απηό θαηεβαίλεη, ην λήκα μεηπιίγεηαη θαη ε ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη. α. Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ θαζώο ην ζώκα θαηεβαίλεη; ( μον.) h=1,50 m β. Λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ζηηγκή πνπ θηππά ζην έδαθνο. (3 μον.) 9.Κηα πεγή παξαγσγήο θπκάησλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε x=0, αξρίδεη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο λα ηαιαληώλεηαη ηε ρξνληθή t=0, έρνληαο ηαρύηεηα πξνο ηα πάλσ θαη παξάγεη θύκα πνπ δηαδίδεηαη πξνο ηα δεμηά. Σηα δηαγξάκκαηα θαίλνληαη δπν ζηηγκηόηππα ηνπ θύκαηνο γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t 1 θαη t = t 1 +0,0s. α. Λα ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηνπ θύκαηνο.(1 μον.) β. Λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο σθύηεηαο (ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο) ηνπ ζεκείνπ Α ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηεο. V ( μον.) y (cm) 5 γ. Λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ έρεη θάλεη ε πεγή όηαλ ην ζεκείν Β έρεη ζπκπιεξώζεη 19 πιήξεηο ηαιαληώζεηο y (cm) t 1 t =t 1 +0,0s A B x x ( μον.) Σειίδα 5 από 11 00

209 10. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε ζέζε y ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ t. α. Λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο. (1 μον.) y β. Ζ κάδα ηνπ ζώκαηνο είλαη 0, Θg θαη ην κέηξν ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο π 0 είλαη 5 m/s t (s) i. Λα ππνινγίζεηε ηελ νιηθή ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή. (1 μον.) ii. Λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, Δθ, ηνπ ηαιαλησηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t, Δθ =f(t), γηα ηα ηέζζεξα πξώηα δεπηεξόιεπηα. (3 μον.) Σειίδα 6 από 11 01

210 Κέρος Β : Αποηελείηαι από 5 ερωηήζεις ηων 10 μονάδων η κάθε μια. 11. Γηα ηε κειέηε ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην εξγαζηήξην, πείξακα ηνπ νπνίνπ ε δηάηαμε θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Τνπνζεηήζεθε πιαζηειίλε ζηα δύν ακάμηα θαη, αθνύ δπγίζηεθαλ, ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ αεξνδηάδξνκν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ζ κάδα ηνπ ακαμηνύ Α καδί κε ηελ πιαζηειίλε βξέζεθε όηη είλαη 0,500 kg θαη ηνπ ακαμηνύ Β καδί κε ηελ πιαζηειίλε 0,700 kg. Σρζκερή αέοα Διαζύμδεζη πλαζηελίμη Αιζθηηήοαπ Φωηξδίξδξπ 1 πλαζηελίμη Αιζθηηήοαπ Φωηξδίξδξπ Α 1 Β Αμάνι Αμάνι Αεοξδιάδοξμξπ Τέζεθε ζε θίλεζε ην ακάμη Α ην νπνίν πεξλά από ηε θσηνδίνδν 1 θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην αξρηθά αθίλεην ακάμη Β. Τν ζπζζσκάησκα ησλ δύν ακαμηώλ πεξλά από ηε θσηνδίνδν. Κε ηε βνήζεηα ησλ θσηνδηόδσλ βξέζεθε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηνύ Α πξηλ ηελ θξνύζε ήηαλ 3,00m/s θαη ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο (κεηά ηελ θξνύζε) 1,5m/s. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ήηαλ 0,05 s. α. Λα εμεγήζεηε γηαηί ην ζύζηεκα ησλ δύν ακαμηώλ ζεσξείηαη κνλσκέλν. (1 μον.) β. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο λα δείμεηε όηη ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. ( μον.) γ. Λα ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ακαμηώλ θαη λα εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη ε κεηαβνιή απηή. ( μον.) δ. Λα ππνινγίζεηε ηε κέζε δύλακε πνπ αζθεί ην ακάμη Β ζην ακάμη Α θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ηνπο. ( μον.) ε. Δάλ ην ακάμη Α άξρηζε ηελ θίλεζε ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0 =0 θαη ε θξνύζε άξρηζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 =0,s, λα θάλεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο νξκήο θάζε ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν (ζε έλα δηάγξακκα). Λα ζεσξήζεηε ηηο δπλάκεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζηαζεξέο. (3 μον.) 0 Σειίδα 7 από 11

211 1. α. i. Λα απνδείμεηε όηη γηα κηθξέο γσλίεο απόθιηζεο από ηελ θαηαθόξπθν ην καζεκαηηθό εθθξεκέο κπνξεί λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. ( μον.) ii. Λα απνδείμεηε όηη ε πεξίνδνο ηνπ καζεκαηηθνύ εθθξεκνύο δίλεηαη από ηε ζρέζε L (L= κήθνο ηνπ εθθξεκνύο, g= έληαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο). (1 μον.) β. Κηα νκάδα καζεηώλ ρξεζηκνπνίεζε ην καζεκαηηθό εθθξεκέο γηα λα κεηξήζεη ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο g Γεο. Οη καζεηέο κέηξεζαλ ην ρξόλν 10 ηαιαληώζεσλ κηθξνύ πιάηνπο γηα δηάθνξα κήθε ηνπ εθθξεκνύο. Οη κεηξήζεηο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα. Κήθνο εθθξεκνύο (m) Φξόλνο 10 ηαιαληώζεσλ (s) 0,50 0,80 1,10 1,40 1,80 14,1 18,0 0,9 4,0 7,1 i. Λα επεμεξγαζηείηε ηηο κεηξήζεηο, λα ζρεδηάζεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε θαη από απηή λα ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο, g Γεο. (6 μον.) ii. Αλ ην πείξακα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα πιαλήηε όπνπ ε έληαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο είλαη g πιαλήηε =1,44g Γεο, λα ππνινγίζεηε ηνλ πηζαλό ρξόλν 10 πιήξσλ ηαιαληώζεσλ ηνπ εθθξεκνύο κήθνπο L =0,50 m (ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνλ ππνινγηζκό ζαο αξηζκεηηθή ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο ηεο Γεο, g Γεο ) (1 μον.) 03 Σειίδα 8 από 11

212 13. Κηα νκάδα καζεηώλ κειεηά ζην εξγαζηήξην ην θαηλόκελν ηεο ζπκβνιήο πδάηηλσλ θπκάησλ. Σε κηα εξγαζηεξηαθή ιεθάλε θπκάησλ (ripple tank) δεκηνπξγνύληαη θύκαηα από δύν πεγέο Π 1 θαη Π ηα νπνία ζπκβάιινπλ. Σην ζρήκα θαίλεηαη ε γεσκεηξηθή κνξθή ηεο ζπκβνιήο. Οη θύθινη δείρλνπλ ηα όξε θαη ηηο θνηιάδεο ησλ θπκάησλ. Οη γξακκέο ΑΒ, ΔΕ θαη ΙΚ νλνκάδνληαη ππεξβνιέο ελίζρπζεο θαη νη γξακκέο ΓΓ, ΖΠ 1, ΘΗ, θαη ΛΠ νλνκάδνληαη ππεξβνιέο απόζβεζεο. Δ Γ Α Θ Ι όοξπ κξιλάδα Ζ Ξ 1 Ξ Λ Ε Υπεοβξλή Γ απόζβεζηπ Β Η Υπεοβξλή εμίζςρζηπ Κ α. Τη νλνκάδνκαη ζπκβνιή ησλ θπκάησλ; ( μον.) β. Λα αλαθέξεηε ηε ζπλζήθε, ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξά δξόκνπ, πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ώζηε ζε έλα ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ λα παξαηεξείηαη: (i) εληζρπηηθή ζπκβνιή, (1 μον.) (ii) θαηαζηξνθηθή ζπκβνιή. (1 μον.) γ. Τν κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ πνπ παξάγνληαη από ηηο δύν πεγέο είλαη ι=4cm. Λα ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δξόκνπ από ηηο πεγέο Π 1 θαη Π θάζε ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππεξβνιή ΔΕ. ( μον.) δ. Λα εμεγήζεηε πνηα αιιαγή ζηε ζπζθεπή δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ κπνξεί λα θάλεη ε νκάδα ησλ καζεηώλ ώζηε λα παξαηεξεζεί αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ππεξβνιώλ ελίζρπζεο θαη απόζβεζεο. ( μον.) ε. Λα εμεγήζεηε γηαηί όια ηα κόξηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηηο δύν πεγέο θαη δελ αλήθνπλ ζην επζύγξακκν ηκήκα Π 1 Π πνπ ελώλεη ηηο πεγέο, είλαη ζπλερώο αθίλεηα. ( μον.) 04 Σειίδα 9 από 11

213 14. Α. Οη αγσγνί Θρ θαη Ιy είλαη θαηαθόξπθνη, απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε l=0,5m θαη ζπλδένληαη, κέζσ ηνπ δηαθόπηε δ, κε ηνλ αληηζηάηε Α. Ο αγσγόο ΚΛ, κάδαο m=100g, κπνξεί λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο πάλσ ζηνπο αγσγνύο Θρ θαη Ιy, κέλνληαο ζπλερώο ζε επαθή κε απηνύο. Όιε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν καγλεηηθήο επαγσγήο κέηξνπ Β=Τ, θάζεην ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ. Έρνληαο ην δηαθόπηε δ θιεηζηό, αθήλνπκε ηνλ αγσγό ΚΛ λα πέζεη ειεύζεξα θαη πνιύ ζύληνκα ν αγσγόο απνθηά ζηαζεξή ηαρύηεηα π. Τν κόλν ηκήκα ηεο δηάηαμεο πνπ παξνπζηάδεη σκηθή αληίζηαζε είλαη ν αληηζηάηεο Α, ε αληίζηαζε ηνπ νπνίνπ είλαη R=0,75Ω. α. Αθνύ κεηαθέξεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ην ζρεδηάγξακκα, λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνλ αγσγό ΚΛ (όηαλ ν αγσγόο έρεη ήδε απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρύηεηα) θαη λα εμεγήζεηε γηαηί ν αγσγόο, ελώ βξίζθεηαη ζην πεδίν βαξύηεηαο ηεο Γεο, δελ πέθηεη κε επηηάρπλζε. (3 μον.) β. Λα ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξή ηαρύηεηα π. (3 μον.) γ. Λα εμεγήζεηε ηηο ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο ζηε δηάηαμε. ( μον.) Β. Αλνίγνπκε ην δηαθόπηε δ γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηνλ μαλαθιείλνπκε. α. Πώο θηλείηαη ν αγσγόο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο; (1 μον.) β. Λα πεξηγξάςεηε πνηνηηθά ηελ θίλεζε ηνπ αγσγνύ κεηά πνπ μαλαθιείλνπκε ην δηαθόπηε (δεδνκέλνπ όηη θαλέλα κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο δελ θαίγεηαη). (1 μον.) Κ Μ x Β δ Α Λ Ν y 05 Σειίδα 10 από 11

214 15. A. Τν ζπζζσκάησκα ηνπ ζρήκαηνο 1 απνηειείηαη από ηα ζώκαηα Α κάδαο Κ Α = 0,400 Kg θαη Β κάδαο Κ Β = 0,5 Kg. Τν ζπζζσκάησκα εθηειεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο X 0 = 0,10 m κε ηε βνήζεηα ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Θ = 40 N/m. Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Λα ππνινγίζεηε: α. ηελ θπθιηθή ζπρλόηεηα σ ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. ( μον.) β. ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ην ζπζζσκάησκα. (1 μον.) B. Θαζώο ην ζπζζσκάησκα θηλείηαη πξνο δεμηά θαη αθξηβώο ηε ζηηγκή πνπ πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, ην ζώκα Β απνζπάηαη αθαξηαία από ην Α κε ηε βνήζεηα εθξεθηηθνύ κεραληζκνύ θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ V B = 0,9 m/s πξνο ηα δεμηά όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Λα ππνινγίζεηε: α. ηελ νξκή ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο αθξηβώο πξηλ ηελ έθξεμε. (1 μον.) β. ηελ νξκή ηνπ ζώκαηνο Β αθξηβώο κεηά ηελ έθξεμε. (1 μον.) γ. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α αθξηβώο κεηά ηελ έθξεμε. ( μον.) δ. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Α κεηά ηελ έθξεμε. (3 μον.) 06 Σειίδα 11 από 11

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα