14 ÉÏÕÍÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ 6 - Ô.Ê ÁÈÇÍÁ ÐÙËÇÓÇ ÅÍÁÍÔÉ ÅÕÑÙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÖÑÁÃÊÏ ÅËÂÅÔÉÁÓ ÁÑ. ÖÕËËÏÕ ÅÔÏÓ 36ï ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ ,59 ÅÕÑÙ ÅÎÁÃÙÃÅÓ ÐëÞãìá áðü ôçí áâåâáéüôçôá áâåâáéüôçôá ãéá ôçí ðñïïðôéêþ ôçò ÅëëÜäáò ðëþôôåé ôéò åîáãùãýò, åéäéêüôåñá á áõ- Ç ôýò ðñïò ôçí Å.Å., ïé ïðïßåò ôïí Áðñßëéï õðï þñçóáí êáôü 4,6%, ôüíéóå ç ê. ñéóôßíá Óáêåëëáñßäç, ðñüåäñïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí, ó ïëéüæïíôáò ôéò áñ éêýò åêôéìþóåéò ôçò ðïñåßáò ôùí åîáãùãþí ôïí Áðñßëéï ôïõ ¼ðùò ôüíéóå ç ê. Óáêåëëáñßäç ïé åëëçíéêýò åîáãùãýò ôïí Áðñßëéï Þôáí ôõðéêü óôáèåñïðïéçìýíåò, áëëü ïõóéáóôéêü ìåéùìýíåò, åðéâåâáéþíïíôáò ôçí ôüóç ðéýóåùí óôï åîùôåñéêü åìðüñéï ôçò þñáò, áëëü êáé ôéò Ýìðñáêôåò ðëýïí óõíýðåéåò ôçò áâåâáéüôçôáò åéäéêü ôùí Åõñùðáßùí åìðïñéêþí åôáßñùí ãéá ôçí ðñïïðôéêþ ôçò ÅëëÜäáò, óå ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü åðßðåäï». ÏÁÅÄ Ìåéþíïíôáé ïé åðéäïôïýìåíïé Üíåñãïé Óôá Üôïìá äéáìïñöþèçêáí ïé åããåãñáììýíïé Üíåñãïé óôá ìçôñþá ôïõ ÏÁÅÄ ôï ÌÜéï ôïõ 2012, áõîçìýíïé êáôü Üôïìá (+13,33%) óå ó Ýóç ìå ôï ÌÜéï ôïõ 2011.ÓõãêñéôéêÜ ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìþíá, ïé åããåãñáììýíïé Üíåñãïé ìåéþèçêáí êáôü Üôïìá (-0,27%). Ï áñéèìüò ôùí åðéäïôïýìåíùí áíýñãùí áíýñ åôáé óå Üôïìá êáé åìöáíßæåôáé ìåéùìýíïò êáôü Üôïìá (-14,27%) óå ó Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìþíá Áðñßëéï. Ïé áðïëýóåéò (êáôáããåëßåò óõìâüóåùí áïñßóôïõ ñüíïõ) Ýöèáóáí ôéò (áõîçìýíåò êáôü 38,50% óå ó Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìþíá), ïé ëþîåéò óõìâüóåùí ïñéóìýíïõ ñüíïõ ôéò (áõîçìýíåò êáôü 33,52% óå ó Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìþíá) êáé ïé ïéêåéïèåëåßò áðï ùñþóåéò ôéò (áõîçìýíåò êáôü 23,67% óå ó Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìþíá êáé ìåéùìýíåò êáôü 0,75% óå ó Ýóç ìå ôïí ÌÜéï ôïõ 2011). ÅÂÅÁ ÌçíõôÞñéá áíáöïñü êáôü ôçò ÔôÅ ÌÞíõóç êáôü ðáíôüò õðåõèýíïõ óôçí ÔôÅ êáôýèåóå ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Áèçíþí «ó åôéêü ìå ôçí êáêþ äéá- åßñéóç êáé áðþëåéá ìåãüëïõ ôìþìáôïò ôùí áðïèåìáôéêþí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ, ëüãù ôçò áãïñüò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ùñßò êáìßá áðïëýôùò Ýãêñéóç Þ Ýóôù êáé áðëþ åíçìýñùóç ôïõ Å.Â.Å.Á». Óçìåéþíåôáé üôé áðü ôéò åíýñãåéåò áõôýò ôçò ÔôÅ ðñïêýðôåé äñáìáôéêþ ìåßùóç ôçò áîßáò ôùí äéáèåóßìùí ôïõ Å.Â.Å.Á., ôá ïðïßá áðü ,49 åõñþ, åßíáé ðëýïí ìüëéò ,04 åõñþ óôéò 18/04/2012. ÓÕÍÅ ÉÆÅÔÁÉ Ç ÁÉÌÏÑÑÁÃÉÁ ÊÁÔÁÈÅÓÅÙÍ ÅÊÁÔ. ÇÌÅÑÇÓÉÙÓ ÖÅÕÃÏÕÍ ÁÐÏ ÔÉÓ ÔÑÁÐÅÆÅÓ Óýìöùíá ìå ôï Reuters ïé ìåãüëåò åëëçíéêýò ôñüðåæåò âñßóêïíôáé áíôéìýôùðåò ìå åêñïýò êáôáèýóåùí 500 ìå 800 åêáô. åõñþ çìåñçóßùò, åíþ ïé ìéêñýò ôñüðåæåò «Üíïõí» êáôáèýóåéò áèñïéóôéêü 10 ìå 30 åêáô. ôçí çìýñá. ¼ðùò áíáöýñïõí ôñáðåæéêü óôåëý ç ôï 40% ôùí ñçìüôùí ðïõ óçêþíïõí ïé ëëçíåò ôï ôåëåõôáßï äéüóôçìá êáôåõèýíïíôáé óå ôñüðåæåò ôïõ åîùôåñéêïý êáé ôï 60% óå èõñßäåò, óôñþìáôá êáé óåíôïýêéá. Ïé óõíïëéêýò ðëýïí ôñáðåæéêýò êáôáèýóåéò õðïëïãßæåôáé üôé Ý ïõí õðï ùñþóåé êüôù áðü áô 160 äéò. åõñþ, ìå ôçí «áéìïññáãßá» ôùí êáôáèýóåùí íá ðñïóåããßæåé ôá 75 äéò. åõñþ áðü ôéò áñ Ýò ôïõ Èá èõóéüóïõí ôçí ÅëëÜäá; Ãéá èõóßá ôçò ÅëëÜäáò êüíåé ëüãï ï Âñåôáíüò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí. ¼ðùò áíáöýñåé ç Åõñþðç ßóùò ñåéáóôåß íá èõóéüóåé ôç óõììåôï- Þ ôçò ÅëëÜäáò óôçí åõñùæþíç, ðñïêåéìýíïõ íá ðåéóôåß ç Ãåñìáíßá íá ïñçãþóåé ðåñéóóüôåñá ñþìáôá ãéá íá óùèåß ôï åõñþ. «ÔåëéêÜ äåí îýñù ìþðùò ç ÅëëÜäá ðñýðåé íá åãêáôáëåßøåé ôï åõñþ, þóôå ç åõñùæþíç íá ëüâåé ôá áíáãêáßá ìýôñá ãéá íá åðéâéþóåé ôï íüìéóìü ôçò», åðéóþìáíå ï. Ôæïñôæ ¼óìðïñí. «Áðëþò äåí îýñù áí ç ãåñìáíéêþ êõâýñíçóç áðáéôåß ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò ãéá íá åîçãþóåé óôïí êüóìï ãéáôß ðñýðåé íá êüíåé ïñéóìýíá ðñüãìáôá üðùò ç ôñáðåæéêþ Ýíùóç, ôá åõñùïìüëïãá» õðïãñüììéóå. ÓáìáñÜò: ÁäéáðñáãìÜôåõôç ç ðáñáìïíþ óôï åõñþ Ôïõò äýï âáóéêïýò Üîïíåò ôïõ ðñïãñüììáôïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ôçí ðáñáìïíþ ôçò ÅëëÜäáò óôï åõñþ êáé ôçí åðáíáäéáðñáãìüôåõóç ôïõ Ìíçìïíßïõ, ãéá ôçí áíüãêç åîüäïõ ôçò þñáò áðü ôçí êñßóç, åðáíýëáâå ï ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò Áíô. ÓáìáñÜò, êáôü ôç äéüñêåéá ôçò äéáêáíáëéêþò óõíýíôåõîçò. ¼ðùò áíýöåñå, ôï ðñüãñáììá ôçò ÍÄ åßíáé êïóôïëïãçìýíï óå åõñþ, åßíáé ôï ðñüãñáììá åêåßíï ðïõ èá óôçñßîåé ôçí ïéêïíïìßá êáé èá åîáóöáëßóåé ôçí ðáñáìïíþ ìáò óôï åõñþ. «Ç ðáñáìïíþ ôçò þñáò óôï åõñþ åßíáé åê ôùí ùí ïõê Üíåõ, ôüíéóå ãéá íá ðñïóèýóåé ðùò ôï äéáêýâåõìá óå ðåñßðôùóç áðï þñçóçò åßíáé ðïëý ìåãüëï êáé ãéá ôï ëüãï áõôü ðñýðåé íá áðïöåõ èåß. Íáé óôï åõñþ êáé åðáíáäéáðñáãìüôåõóç ôïõ Ìíçìïíßïõ åßíáé ï äñüìïò ôçò åõèýíçò, óçìåßùóå. ÅÜí öýãïõìå áðü ôçí Åõñþðç, åüí öýãïõìå êáé áðü ôï ÍÁÔÏ ìå ðïéïõò èá êüíïõìå ðáñýá; õðïóôþñéîå ìå Ýìöáóç. Ôóßðñáò: åé äßêéï ï ÏìðÜìá... Ôç äýóìåõóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá êñáôþóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí Åõñùæþíç, äéáôõðþíåé ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò óôïõò Financial Times êáé ðñïóèýôåé üôé èá áíôéêáôáóôþóåé ôï ìíçìüíéï ìå ó Ýäéï áíüñèùóçò. Ï åðéêåöáëþò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åðéêáëåßôáé ôïí ÌðáñÜê ÏìðÜìá êáé ëýåé üôé åß å äßêéï ìéëþíôáò ãéá ôçí áíáãêáéüôçôá ôçò áíüðôõîçò, óçìåéþíïíôáò üôé áõôü ôáéñéüæåé êáé óôç äéêþ ìáò þñá. «Ï ðñüåäñïò ÌðáñÜê ÏìðÜìá åß å äßêéï üôáí åßðå ôçí ÐáñáóêåõÞ: «Áò êüíïõìå üôé ìðïñïýìå ãéá áíüðôõîç ôþñá, áêüìç êé áí åîåôüæïõìå ôï ìáêñïðñüèåóìï ó Ýäéï ãéá ôçí óôáèåñïðïßçóç ôùí ñåþí êáé ôùí åëëåéììüôùí êáé îåêéíüìå ôç ìåßùóþ ôïõò ìå Ýíá óôáèåñü êáé ëïãéêü ôñüðï».. Ï ÁëÝîçò Ôóßðôáò áíáöåñüìåíïò óôéò åêëïãýò åêôßìçóå üôé èá Ý åé óáöþ åíôïëþ áðü ôïí ëáü êáé ðñüóèåóå üôé ï ÓÕÑÉÆÁ ìðïñåß íá åããõçèåß óôáèåñüôçôá óôçí ÅëëÜäá.

2 ÃÅÍÉÊÇ 2 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÐÏËÉÔÉÊÇ ÄÝóìåõóç Ôóßðñá ãéá ðáñáìïíþ ôçò ÅëëÜäáò óôï Åõñù ÊáíïíéêÜ èá äïèïýí ïé óõíôüîåéò ôïí Éïýëéï ÊáíïíéêÜ èá ãßíåé ç êáôáâïëþ ôùí óõíôüîåùí ôïõ Éïõëßïõ, äéáâåâáßùóå èåò ï õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò Áíôþíçò Ñïõðáêéþôçò, áðïöåýãïíôáò ùóôüóï íá äåóìåõôåß ãéá ôçí ïìáëþ êáôáâïëþ ôùí óõíôüîåùí áðü ôïí Áýãïõóôï êáé ìåôü, äéüôé üðùò åßðå êüôé ôýôïéï «åßíáé åêôüò ôùí áñìïäéïôþôùí ôïõ õðçñåóéáêïý õðïõñãïý êáé ôçò õðçñåóéáêþò êõâýñíçóçò». Ï ê. Ñïõðáêéþôçò ðñüóèåóå üôé ôá ïéêïíïìéêü ôùí Ôáìåßùí åßíáé óå êáêþ êáôüóôáóç êáé áíýöåñå üôé ôï ÉÊÁ èá ñåéáóèåß 1,4 äéó. åõñþ áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôçí êáôáâïëþ ôùí óõíôüîåùí êáé 260 åêáô. åõñþ ï ÏÁÅÄ ãéá ôçí êáôáâïëþ ôùí åðéäïìüôùí, ðáñ üôé, üðùò åßðå, ìüíïí Ýíáò óôïõò ðýíôå áíýñãïõò ëáìâüíïõí åðßäïìá áíåñãßáò. Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò óçìåßùóå áêüìç üôé ïé ðåñéóóüôåñïé ëëçíåò êáôáâüëëïõí ôéò åéóöïñýò ôïõò óôï ôýëïò êüèå ìþíá, ïðüôå êáé äéáìïñöþíåôáé ç ðñáãìáôéêþ åéêüíá ãéá ôçí ôáìåéáêþ åðüñêåéá ôùí Ôáìåßùí. Ç êáôáâïëþ ôùí åéóöïñþí, åßðå, óõíäýåôáé ìå ôçí êáôüóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôçí åéóöïñïäïôéêþ éêáíüôçôá ôùí äéêáéïý ùí êáé óçìåßùóå üôé ç áýîçóç ôçò áíåñãßáò êáôü 1 ðïóïóôéáßá ìïíüäá åðéöýñåé óôá Ôáìåßá áðþëåéåò 450 åêáô. åõñþ. ¼óïí áöïñü óôïí ÏÁÅÄ, åßðå üôé Ý åé áíáëüâåé ìýñïò ôùí ëåéôïõñãéþí ôùí Ïñãáíéóìþí åñãáôéêþò êáôïéêßáò, ðïõ Ý ïõí êáôáñãçèåß êáé äåí áðýêëåéóå ôçí Ýêäïóç ÐñÜîçò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå ïìýíïõ ãéá ôçí ðáñüôáóç ôçò èçôåßáò ôçò ðñïóùñéíþò äéïéêïýóáò åðéôñïðþò ðïõ Ý åé ïñéóèåß ãéá ôçí åêêáèüñéóç ôùí ïñãáíéóìþí êáé ôçò ïðïßáò ç èçôåßá ëþãåé óôéò 31 Éïõëßïõ. Ï ê. Ñïõðáêéþôçò óõìðëþñùóå üôé áðü ôá ðñïãñüììáôá ôùí äýï ïñãáíéóìþí äéáôçñåßôáé ìüíïí åêåßíï ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí âñåöïíçðéáêþí óôáèìþí êáé üôé êáèçìåñéíü öèüíïõí óôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò áéôþìáôá ôùí Åñãáôéêþí ÊÝíôñùí ãéá ñçìáôïäüôçóç, þóôå íá êáôáâëçèïýí áðïäï Ýò ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõò, ðïõ ðáñáìýíåé áðëþñùôï ãéá 4, 5, êáé 6 ìþíåò. Åñùôçèåßò ó åôéêü ìå ôá Ôáìåßá ðïõ áñíþèçêáí ôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôïí Åíéáßï Ïñãáíéóìü Ðáñï Þò Õðçñåóéþí Õãåßáò, ÅÏÐÕÕ, äéåõêñßíéóå üôé ï íüìïò äßíåé ôï äéêáßùìá óôïõò öïñåßò íá áíáâüëïõí ôçí ÝíôáîÞ ôïõò ìý ñé ôéò 31/12/2012, ïðüôå êáé èá ðñýðåé íá Ý ïõí åêðïíçèåß ïé áíáëïãéóôéêýò ìåëýôåò êáé üôé, ùò õðïõñãüò Åñãáóßáò Ýêáíå äåêôýò ôéò áðïöüóåéò ôùí áóöáëéóôéêþí öïñýùí êáé ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ ôïõ ÊñÜôïõò. Óå üôé áöïñü ôï èýìá ôçò åíïðïßçóçò ôùí åðéêïõñéêþí Ôáìåßùí óå Ýíá åíéáßï Ôáìåßï, ðïõ ðñýðåé, óýìöùíá ìå ôï íüìï, íá Ý åé ïëïêëçñùèåß Ýùò ôéò 31/7/2012, ï ê. Ñïõðáêéþôçò áíýöåñå üôé Ý åé æçôçèåß áðü ôïõò äéïéêçôýò ôùí Ôáìåßùí «ðáñüôáóç ìåñéêþí ìçíþí», èýìá ðïõ åðßóçò åßíáé áñìïäéüôçôá ôçò åðüìåíçò êõâýñíçóçò. Ôç äýóìåõóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ íá êñáôþóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí Åõñùæþíç, äéáôõðþíåé ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò ìå Üñèñï ôïõ óôïõò Financial Times êáé ðñïóèýôåé üôé èá áíôéêáôáóôþóåé ôï ìíçìüíéï ìå ó Ýäéï áíüñèùóçò. Ï åðéêåöáëþò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ åðéêáëåßôáé ôïí ÌðáñÜê ÏìðÜìá êáé ëååé üôé åß å äßêéï ìéëþíôáò ãéá ôçí áíáãêáéüôçôá ôçò áíüðôõîçò, óçìåéþíïíôáò üôé áõôü ôáéñéüæåé êáé óôç äéêþ ìáò þñá. «Ï ðñüåäñïò ÌðáñÜê ÏìðÜìá åß å äßêéï üôáí åßðå ôçí ÐáñáóêåõÞ: «Áò êüíïõìå üôé ìðïñïýìå ãéá áíüðôõîç ôþñá, áêüìç êé áí åîåôüæïõìå ôï ìáêñïðñüèåóìï ó Ýäéï ãéá ôçí óôáèåñïðïßçóç ôùí ñåþí êáé ôùí åëëåéììüôùí êáé îåêéíüìå ôç ìåßùóþ ôïõò ìå Ýíá óôáèåñü êáé ëïãéêü ôñüðï». Áõôü ôáéñéüæåé êáé ãéá ôç äéêþ ìïõ þñá» åßðå áñáêôçñéóôéêü êáé ðñüóèåóå ðùò «Ç áíüãêç íá äïèåß ìßá åõêáéñßá ãéá ðñáãìáôéêþ áíüðôõîç óôçí ÅëëÜäá êáé Ýíá íýï ìýëëïí åßíáé ôþñá åõñýôåñá áðïäåêôþ áðü ðïôý». Ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò áíáöåñüìåíïò óôéò åêëïãýò åêôßìçóå üôé èá Ý åé óáöþ åíôïëþ áðü ôïí ëáü êáé ðñüóèåóå Ã Å Í É Ê Ç ÐÑÙÚÍÇ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ OIKONOMIKH ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ - ÅÊÄÏÓÇ ÅÊÄÏÓÅÉÓ : Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, ÁÈÇÍÁ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: Å.. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ EKÄÏÔÇÓ Í. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ: EMBAÓÌÁÔÁ - ÅÐÉÔÁÃÅÓ: ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÍÉÊÏÕ É. ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Å. üôé ï ÓÕÑÉÆÁ ìðïñåß íá åããõçèåß óôáèåñüôçôá óôçí ÅëëÜäá. ÊáôáëÞãåé óôï Üñèñï ôïõ, óçìåéþíïíôáò ðùò «ç ÅëëÜäá èýëåé íá áíôéêáôáóôþóåé ôï ðáëéü êáé áðïôõ- çìýíï ìíçìüíéï ìå Ýíá «åèíéêü ó Ýäéï ãéá ôçí áíáóõãêñüôçóç êáé ôçí áíüðôõîç. Áõôü åßíáé áðáñáßôçôï ãéá íá áðïôñáðåß ç áíèñùðéóôéêþ êñßóç óôçí ÅëëÜäá êáé ãéá íá óùèåß ôï åíéáßï íüìéóìá» ÓåíÜñéá ãéá áëüñùóç ôïõ åëëçíéêïý ìíçìïíßïõ áðü ôçí ÅÅ Åôïéìç íá áëáñþóåé ôï ìíçìüíéï ôçò ÅëëÜäáò, öáßíåôáé íá åßíáé ç ÅÅ, óýìöùíá ìå áðïêëåéóôéêü ñåðïñôüæ ôùí ãåñìáíéêþí Financial Times, ç ÅÅ åßíáé äéáôåèåéìýíç íá äéáðñáãìáôåõèåß ìå ôçí ÅëëÜäá ôç áëüñùóç ôïõ ðñïãñüììáôïò ëéôüôçôáò. Ôï ñåðïñôüæ ôçò FTD Ý åé ôßôëï: «Ç ÅÅ èýëåé íá áëáñþóåé ôá äåóìü ôçò ÁèÞíáò» êáé õðüôéôëï «Ç Åõñþðç èýëåé íá êñáôþóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí Åõñùæþíç. Ãé áõôü ç þñá ìðïñåß íá åôïéìüæåôáé ìåôü ôéò åêëïãýò ãéá ðáñá ùñþóåéò êé áõôü ìïëïíüôé ïé ëëçíåò Ý ïõí ðñïöáíþò ðáñáâéüóåé êáé ðüëé ôéò äåóìåýóåéò ôïõò ãéá ôï ðñüãñáììá ëéôüôçôáò». Óýìöùíá ìå ôç Deutche Welle ç Åõñùæþíç ðñïôßèåôáé íá äéáðñáãìáôåõèåß ìå ôçí ÅëëÜäá ôç áëüñùóç ôïõ ðñïãñüììáôïò ëéôüôçôáò. «ÁíåîÜñôçôá áðü ôçí Ýêâáóç ôùí åêëïãþí ôçò ÊõñéáêÞò, êüèå íýá êõâýñíçóç èá áðáéôþóåé íýåò äéáðñáãìáôåýóåéò», áíýöåñáí åõñùðáúêïß êýêëïé. Ç FTD óçìåéþíåé üôé óôïõò êýêëïõò ôçò ôñüéêáò èåùñïýí äåäïìýíï üôé ç þñá Ý åé Þäç ðáñáâéüóåé êáé ðüëé ôéò õðï ñåþóåéò ôçò ðïõ áðïññýïõí áðü ôï ðñüãñáììá ëéôüôçôáò. Áðü ôüôå ðïõ åãêñßèçêå ôï äåýôåñï ðáêýôï äéüóùóçò, ç åöáñìïãþ äåí ðñï- þñçóå ó åäüí êáèüëïõ, áíýöåñáí ç Êïìéóéüí, ç ÅÊÔ êáé ôï ÄÍÔ. «Ôï ðñüãñáììá Ý åé åêôñï éáóôåß» äþëùóå êüðïéïò õðåýèõíïò. Ï Ãåñìáíüò õð. Ïéêïíïìéêþí Â. Óüéìðëå äþëùóå óå óõíåäñßáóç ôçò Ê.Ï. ôùí CDU/CSU üôé óôçí åðüìåíç åðßóêåøþ ôçò óôçí ÅëëÜäá, ç Ôñüéêá èá äéáðéóôþóåé üôé ôï ðñüãñáììá äåí Ý åé õëïðïéçèåß. ÅðéóÞìùò, ïé ÂñõîÝëëåò êáé ôï Âåñïëßíï áðáéôïýí áðü ôçí ÅëëÜäá íá ôçñþóåé ôéò óõìöùíßåò ìå ôçí ôñüéêá. «ÐåñéìÝíïõìå íá ôçñþóïõí ïé ëëçíåò üëåò ôéò äåóìåýóåéò ðïõ Ý ïõí áíáëüâåé» äþëùóå åêðñüóùðïò ôçò Êïìéóéüí. Ç êáãêåëüñéïò Á. ÌÝñêåë äþëùóå óôï Ïéêïíïìéêü Óõìâïýëéï ôçò CDU üôé ôï èýìá äåí åßíáé ìüíïí ïé ëëçíåò, áëëü êáé ôï «áí ìåëëïíôéêü èá ôçñïýíôáé ïé äåóìåýóåéò óôçí Åõñþðç». Ùóôüóï ç åöçìåñßäá áíáöýñåé üôé ðßóù áðü ôç óôþñéîç óôïí êõâåñíçôéêü óõíáóðéóìü ôçò ÁèÞíáò êñýâåôáé ï êßíäõíïò íá áðïêëåéóôåß ç þñá, óå ðåñßðôùóç íßêçò ôïõ ÓÕ- ÑÉÆÁ áðü ôç äáíåéáêþ âïþèåéá êáé íá áíáãêáóôåß íá åãêáôáëåßøåé ôï åõñþ. îïäï ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï åõñù åðéèõìåß ç ðëåéïøçößá ôùí ãåñìáíþí Ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò áðü ôçí åõñùæþíç åðéèõìåß ôï 69% ôùí Ãåñìáíþí, åíþ ôçí ðáñáìïíþ ôçò ìüëéò ôï 17%, óýìöùíá ìå ôá áðïôåëýóìáôá äçìïóêüðçóçò ðïõ äéåíþñãçóå ç åôáéñåßá YouGov. íáò óôïõò äýï åñùôçèýíôåò èåùñåß üôé ç ÅëëÜäá êáé Üëëåò þñåò èá áðï ùñþóïõí ôåëéêü áðü ôçí åõñùæþíç. ÐÜíôùò ôï 21% åêôéìü üôé ïýôùò Þ Üëëùò ôï åõñþ äåí èá åðéâéþóåé êáé üôé ôá åðüìåíá äýêá ñüíéá ôá êñüôç-ìýëç èá åðéóôñýøïõí óôá åèíéêü ôïõò íïìßóìáôá. Ç Ýñåõíá êáôáäåéêíýåé åðßóçò Ýíôïíï åõñùóêåðôéêéóìü, êáèþò ôï 52% áðáíôü üôé, óå ðåñßðôùóç äçìïøçößóìáôïò, èá åðýëåãå ôçí ðáñáìïíþ ôçò þñáò ôïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç, åíþ ôï 29% èá øþöéæå áñíçôéêü. ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ ÅÕÑÙ Éäéùôþí 140 Ïñãáíéóìþí-Ôñáðåæþí 205 Áíùíýìùí Åôáéñåéþí 180 ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé ÖÐÁ 4% Ãñáöåßá - Ôõðïãñáöåßá: ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20, Ðëáô. ÂÜèçò ÁÈÇÍÁ Ôçë FAX: EKTYÐÙÓÇ: ÅËÉÏÓ - ÐÑÅÓ Á.Â.Å.Å., Áãßáò Áííçò 24 - ÔÇË ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ ÔÉÌÇ ÅÕÑÙ= 340,75 ÄÑ.

3 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 3 Ç ÅÅ èýëåé íá áëáñþóåé ôá äåóìü ôçò ÁèÞíáò; Åðßèåóç... óõìðüíéáò áðü ôïí Óüúìðëå Ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí Â. Óüúìðëå Åôïéìç íá áëáñþóåé ôï ìíçìüíéï ôçò ÅëëÜäáò, öáßíåôáé íá åßíáé ç Å.Å. Óýìöùíá ìå ñåðïñôüæ ôùí ãåñìáíéêþí Financial Times, ç ÅÅ åßíáé äéáôåèåéìýíç íá äéáðñáãìáôåõèåß ìå ôçí ÅëëÜäá ôç áëüñùóç ôïõ ðñïãñüììáôïò ëéôüôçôáò. Ôï ñåðïñôüæ ôçò FTD Ý åé ôßôëï: «Ç ÅÅ èýëåé íá áëáñþóåé ôá äåóìü ôçò ÁèÞíáò» êáé õðüôéôëï «Ç Åõñþðç èýëåé íá êñáôþóåé ôçí ÅëëÜäá óôçí Åõñùæþíç. Ãé áõôü ç þñá ìðïñåß íá åôïéìüæåôáé ìåôü ôéò åêëïãýò ãéá ðáñá ùñþóåéò êé áõôü ìïëïíüôé ïé ëëçíåò Ý ïõí ðñïöáíþò ðáñáâéüóåé êáé ðüëé ôéò äåóìåýóåéò ôïõò ãéá ôï ðñüãñáììá ëéôüôçôáò». ¼ìùò ìßá çìýñá ðñéí ç ãêåëá ÌÝñêåë, ìéëþíôáò óå óôåëý ç ôïõ ïéêïíïìéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ êüììáôüò ôçò, ôüíéóå üôé ç ÁèÞíá äåí ðñýðåé íá áíáìýíåé áëüñùóç ôùí üñùí ôïõ ìíçìïíßïõ êáé õðåñáìýíèçêå ôçò ðïëéôéêþò ëéôüôçôáò ðïõ Ý åé åðéâëçèåß óôç þñá, ôïíßæïíôáò üôé åßíáé áíáãêáßá ðñïêåéìýíïõ íá ðáñáäåéãìáôéóôåß ïëüêëçñç ç Åõñþðç. Ïé FTD óçìåéþíïõí üôé óôïõò êýêëïõò ôçò Ôñüéêáò èåùñïýí äåäïìýíï üôé ç þñá Ý åé Þäç ðáñáâéüóåé êáé ðüëé ôéò õðï ñåþóåéò ôçò ðïõ áðïññýïõí áðü ôï ðñüãñáììá ëéôüôçôáò. Áðü ôüôå ðïõ åãêñßèçêå ôï äåýôåñï ðáêýôï äéüóùóçò, ç åöáñìïãþ äåí ðñï þñçóå ó åäüí êáèüëïõ, áíýöåñáí ç Êïìéóéüí, ç ÅÊÔ êáé ôï ÄÍÔ. Ùóôüóï ç åöçìåñßäá áíáöýñåé üôé êñýâåôáé ï êßíäõíïò íá áðïêëåéóôåß ç þñá, óå ðåñßðôùóç íßêçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áðü ôç äáíåéáêþ âïþèåéá êáé íá áíáãêáóôåß íá åãêáôáëåßøåé ôï åõñþ. Êáé ôñßôï ðáêýôï íá ôñßôï ðáêýôï óôþñéîçò ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôï ãéá íá ìðïñýóåé ç þñá íá áíôéìåôùðßóåé ôéò õðï ñåþóåéò ôçò, åêôéìü óå áíüëõóç ôçò ç Die Zeit. Óýìöùíá ìå ôçí áíüëõóç, ôï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ñýïõò äåí èá öýñåé ôç þñá óå âéþóéìç ðïñåßá êáé ùò åê ôïýôïõ «Ýíá ôñßôï ðáêýôï äéüóùóçò èá êáôáóôåß áíáãêáßï». Ôçí ßäéá þñá åðßèåóç... óõìðüíïéáò óôïõò ëëçíåò êüíåé ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí Â. Óüúìðëå ìýóù íýáò ôïõ óõíýíôåõîçò. «Äåí Þôáí åýêïëç ç ðåñéêïðþ ôïõ êáôþôáôïõ ìéóèïý óôçí ÅëëÜäá, üôáí óêýöôåôáé êáíåßò üëïõò áõôïýò ôïõ éäéïêôþôåò ãéïô. ÅÜí üìùò ç þñá èýëåé íá îáíáãßíåé áíôáãùíéóôéêþ, (ï êáôþôáôïò ìéóèüò) ðñýðåé íá ìåéùèåß óôá åðßðåäá ôçò Éóðáíßáò» áíáöýñåé ï õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ôçò Ãåñìáíßáò Â. Óüéìðëå óå óõíýíôåõîç ôïõ óôï ðåñéïäéêü Stern. Ï ê. Óüéìðëå ðáñáäý åôáé üôé ôá ðñüãìáôá óðáíßùò åîåëßóóïíôáé ìå äßêáéï ôñüðï óå ðåñßðôùóç êñßóçò êáé üôé ôá ðéï áäýíáìá ôìþìáôá ôïõ ðëçèõóìïý åßíáé êáé ôá ðåñéóóüôåñï åêôåèåéìýíá. «Ï Üíèñùðïò ôïõ äñüìïõ õðïöýñåé êáé ïé ðëïõóéüôåñïé Ý ïõí ðüñåé ôá ìýôñá ôïõò», äþëùóå ï Âüëöãêáíãê Óüéìðëå êáé ðñüóèåóå üôé «ðñáãìáôéêü óõìðïíü ôïí Üíèñùðï ôïõ äñüìïõ óôçí ÅëëÜäá». Óå ü,ôé áöïñü ôéò åêëïãýò óôçí þñá ìáò, ï Ãåñìáíüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ëýåé üôé ôï áðïôýëåóìá äåí Ý åé ôüóï ìåãüëç óçìáóßá. «Ïé ëëçíåò åßíáé åëåýèåñïé íá øçößóïõí ü,ôé èýëïõí. ¼ìùò ðñýðåé íá ãíùñßæïõí üôé êáíýíá åêëïãéêü áðïôýëåóìá äåí èá áëëüîåé ôï ãåãïíüò üôé èá ðñýðåé íá ëçöèïýí óêëçñü ìýôñá». Ç áâåâáéüôçôá ðëþôôåé êáé ôéò åîáãùãýò Ç áâåâáéüôçôá ãéá ôçí ðñïïðôéêþ ôçò ÅëëÜäáò ðëþôôåé ôéò åîáãùãýò, åéäéêüôåñá á áõôýò ðñïò ôçí Å.Å., ïé ïðïßåò ôïí Áðñßëéï õðï þñçóáí êáôü 4,6%, ôüíéóå ç ê. ñéóôßíá Óáêåëëáñßäç, ðñüåäñïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí, ó ïëéüæïíôáò ôéò áñ- éêýò åêôéìþóåéò ôçò ðïñåßáò ôùí åîáãùãþí ôïí Áðñßëéï ôïõ ¼ðùò ôüíéóå ç ê. Óáêåëëáñßäç ïé åëëçíéêýò åîáãùãýò ôïí Áðñßëéï Þôáí ôõðéêü óôáèåñïðïéçìýíåò, áëëü ïõóéáóôéêü ìåéùìýíåò, åðéâåâáéþíïíôáò ôçí ôüóç ðéýóåùí óôï åîùôåñéêü åìðüñéï ôçò þñáò, áëëü êáé ôéò Ýìðñáêôåò ðëýïí óõíýðåéåò ôçò áâåâáéüôçôáò åéäéêü ôùí Åõñùðáßùí åìðïñéêþí åôáßñùí ãéá ôçí ðñïïðôéêþ ôçò ÅëëÜäáò, óå ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü åðßðåäï». Óýìöùíá ìå áíüëõóç ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ ÓõíäÝóìïõ ÅîáãùãÝùí (ÐÓÅ) êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Åîáãùãéêþí Åñåõíþí êáé Ìåëåôþí (ÊÅÅÌ) ôïí Áðñßëéï ôïõ 2012, ðñïêýðôåé áýîçóç åîáãùãþí êáôü 6,9% (óôá 2,03 äéó. åõñþ áðü 1,9 äéó. åõñþ ôïí Áðñßëéï ôïõ 2011), áëëü áí äåí óõìðåñéëçöèïýí ôá ðåôñåëáéïåéäþ, ðñïêýðôåé áýîçóç ìüëéò êáôü 0,3% (1,313 äéó. åõñþ Ýíáíôé 1,309 äéó. åõñþ). Óýìöùíá ìå ôçí êõñßá Óáêåëëáñßäç «åíäåéêôéêþ ôïõ êëßìáôïò áâåâáéüôçôáò ãýñù áðü ôçí ðñïïðôéêþ ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ç óõíïëéêþ õðï þñçóç ôùí åîáãùãþí ðñïò ôéò þñåò ôçò Å.Å (-4,6% ìå ôá ðåôñåëáéïåéäþ êáé -3,4% ùñßò ôá ðåôñåëáéïåéäþ. Öåýãïõí áðü ôéò ôñüðåæåò åêáô. çìåñçóßùò ÌåãÜëåò îýíåò ôñüðåæåò ñß íïõí «äß ôõá» óå ëëçíåò êáôáèýôåò óôçí ÁèÞíá Óýìöùíá ìå ôï Reuters ïé ìåãüëåò åëëçíéêýò ôñüðåæåò âñßóêïíôáé áíôéìýôùðåò ìå åêñïýò êáôáèýóåùí 500 ìå 800 åêá. åõñþ çìåñçóßùò, åíþ ïé ìéêñýò ôñüðåæåò «Üíïõí» êáôáèýóåéò áèñïéóôéêü 10 ìå 30 åêáô. ôçí çìýñá. ¼ðùò áíáöýñïõí ôñáðåæéêü óôåëý ç ôï 40% ôùí ñçìüôùí ðïõ óçêþíïõí ïé ëëçíåò ôï ôåëåõôáßï äéüóôçìá êáôåõèýíïíôáé óå ôñüðåæåò ôïõ åîùôåñéêïý êáé ôï 60% óå èõñßäåò, óôñþìáôá êáé óåíôïýêéá. Ïé óõíïëéêýò ðëýïí ôñáðåæéêýò êáôáèýóåéò õðïëïãßæåôáé üôé Ý ïõí õðï ùñþóåé êüôù áðü áô 160 äéò. åõñþ, ìå ôçí «áéìïññáãßá» ôùí êáôáèýóåùí íá ðñïóåããßæåé ôá 75 äéò. åõñþ áðü ôéò áñ Ýò ôïõ Ôçí ßäéá þñá åíôýðùóç ðñïêáëïýí äçìïóéåýìáôá ôïõ åõñùðáúêïý ôýðïõ óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ìåãüëåò îýíåò ôñüðåæåò, üðùò ç UBS, ç Merrill Lynch, ç Deutche Bank, ç Citibank êáéç Gredit Agricole «øáñåýïõí» ëëçíåò êáôáèýôåò óôçí ÁèÞíá. ÌÜëéóôá ôáíáöýñåôáé üôé Ý ïõí óôþóåé ôá åðéôåëåßá ôïõò, óå óïõßôåò ìåãüëùí îåíïäï- åßùí ôçò ÁèÞíáò êáé êëåßíïõí ñáíôåâïý ìå åðé åéñçìáôßåò êáé õøçëüâáèìá óôåëý ç åôáéñåéþí, ðñïóöýñïíôáò ç áóöüëåéá ôùí êáôáèýóåùí, åíþ Ý ïõí öèüóåé óôï óçìåßï íá ðñïóåããßæïõí áêüìá êáé ôñáðåæéêü óôåëý ç, áðü ôá ïðïßá æçôïýí íá ìåôáöýñïõí óôï åîùôåñéêü ôéò êáôáèýóåéò ôïõò. Ôçí ßäéá þñá, óõíå ßæïíôáé ïé äéáññïýò áðü ôéò åëëçíéêýò ôñüðåæåò. Õðïëïãßæåôáé üôé ôï ôåëåõôáßï 15íèÞìåñï, ïé êáôáèýôåò Ý ïõí «óçêþóåé» ðåñéóóüôåñá áðü 4 äéó. åõñþ. Åíþ ðëþèïò åßíáé ôá áéôþìáôá ðñïò ôéò ôñüðåæåò ãéá áíáëþøåéò ðïóþí áðü åõñþ êáé ðüíù (áðáéôåßôáé ðñïåéäïðïßçóç 1 Þ 2 çìåñþí áíüëïãá ìå ôçí ôñüðåæá), êáèþò üóï ðëçóéüæïõìå óôéò åêëïãýò ç áíçóõ ßá êïñõöþíåôáé.

4 ÃÅÍÉÊÇ 4 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏéêïäïìÞ: Õðï þñçóç áäåéþí 9,6% ôï ÌÜñôéï ÐåñáéôÝñù êüìøç ðáñïõóßáóå ç ïéêïäïìéêþ äñáóôçñéüôçôá óôç þñá ôï ÌÜñôéï ôïõ 2012, ìå ôïí áñéèìü ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí íá õðï ùñåß êáôü 9,6%. Ôï ìýãåèïò ôçò óõíïëéêþò ÏéêïäïìéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò (ÉäéùôéêÞò-Äçìüóéáò) óôï óýíïëï ôçò þñáò ìåôñïýìåíï ìå âüóç ôéò åêäïèåßóåò ïéêïäïìéêýò Üäåéåò, äéáìïñöþèçêå ôï ÌÜñôéï óå ïéêïäïìéêýò Üäåéåò, ðïõ áíôéóôïé ïýí óå 423,0 éëéüäåò m2 åðéöüíåéáò êáé 1.743,0 éëéüäåò m3 üãêïõ. Ðáñïõóßáóå, äçëáäþ, ìåßùóç êáôü 9,6% óôïí áñéèìü ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí, êáôü 10,4% óôçí åðéöüíåéá êáé áýîçóç êáôü 0,2 % óôïí üãêï, óå ó Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ôïõ ÊáôÜ ôçí ðåñßïäï ôùí ôåëåõôáßùí äþäåêá ìçíþí (Áðñßëéïò ÌÜñôéïò 2012), ôï ìýãåèïò ôçò óõíïëéêþò ÏéêïäïìéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò (ÉäéùôéêÞò-Äçìüóéáò) ìåôñïýìåíï ìå âüóç ôéò åêäïèåßóåò ïéêïäïìéêýò Üäåéåò, óôï óýíïëï ôçò þñáò, ðáñïõóßáóå ìåßùóç 17,5% óôïí áñéèìü ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí, 31,9% óôçí åðéöüíåéá êáé 27,2% óôïí üãêï óå ó Ýóç ìå ôçí áíôßóôïé ç ðåñßïäï Áðñéëßïõ 2010-Ìáñôßïõ Åí ôù ìåôáîý, ôï ôñßìçíï Éáíïõáñßïõ-Ìáñôßïõ 2012, ç óõíïëéêþ ÏéêïäïìéêÞ Äñáóôçñéüôçôá åìöáíßæåé áýîçóç 6,5% óôïí áñéèìü ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí, ìåßùóç 0,9% óôçí åðéöüíåéá êáé áýîçóç 5,7% óôïí üãêï, óå ó Ýóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ôñßìçíï ôïõ Ýôïõò Áðáéóéüäïîåò ïé ðñïâëýøåéò ôùí åñãïäïôþí ãéá ôçí áðáó üëçóç Áðáéóéüäïîåò åßíáé ïé åêôéìþóåéò ôùí ÅëëÞíùí åñãïäïôþí ãéá ôçí ðïñåßá ôçò áðáó üëçóçò ôï êáôü ôï äéüóôçìá Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012, êáèþò ìüíï ôï 13% ôùí åñãïäïôþí ðñïâëýðåé áýîçóç ôùí áðáó ïëïýìåíùí, ôï 22% áíáìýíåé ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí áôüìùí ðïõ áðáó ïëåß êáé ôï 62% åêôéìü üôé ï áñéèìüò ôùí åñãáæïìýíùí ôïõò èá ðáñáìåßíåé óôáèåñüò. Óýìöùíá ìå ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ñåõíáò ôçò Manpower ãéá ôéò ÐñïïðôéêÝò Áðáó üëçóçò, ï Äåßêôçò ôùí Óõíïëéêþí Ðñïïðôéêþí Áðáó üëçóçò ãéá ôï ðñïóå Ýò ôñßìçíï äéáìïñöþíåôáé óôï -13%. Ï Äåßêôçò Óõíïëéêþí Ðñïïðôéêþí Áðáó üëçóçò ðáñáìýíåé ó åôéêü óôáèåñüò óå ó Ýóç ìå ôï áêñéâþò ðñïçãïýìåíï ôñßìçíï, ùóôüóï ðáñïõóéüæåé ìåßùóç ôåóóüñùí ðïóïóôéáßùí ìïíüäùí óå ó Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò. ÓõíïëéêÜ, ï Äåßêôçò Óõíïëéêþí Ðñïïðôéêþí Áðáó üëçóçò êáôáãñüöåôáé áñíçôéêüò óôïõò ïêôþ áðü ôïõò åííýá ôïìåßò ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò. Ç ìåãáëýôåñç êüìøç ôçò áðáó üëçóçò áíáìýíåôáé íá óçìåéùèåß óôïí ôïìýá ôùí Êáôáóêåõþí, üðïõ ï Äåßêôçò ôçò ñåõíáò äéáìïñöþíåôáé óôï - 25%. ÕÐÁÁÍ: Åðéäüôçóç 439 íýùí åðé åéñþóåùí Óôï ðñüãñáììá «ÍÝá ÊáéíïôïìéêÞ Åðé åéñçìáôéêüôçôá» åíôüóóïíôáé 439 åðåíäõôéêü ó Ýäéá óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 63,135 åêáô. åõñþ. Ôï 56,5% áöïñïýí óå õðü óýóôáóç êáé íåïéäñõèåßóåò åðé åéñþóåéò êáé ôï 43,5% áõôþí óå õöéóôüìåíåò (Ýùò 5 Ýôç ëåéôïõñãßáò). Óôç ñçìáôïäïôéêþ åíßó õóç 439 åðåíäõôéêþí ó åäßùí íýùí ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí ðñï ùñåß ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò äéü ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Âéïìç áíßáò êáé ôïõ ÅíäéÜìåóïõ ÖïñÝá Äéá åßñéóçò, ôïõ ÅÖÅÐÁÅ, óôï ðëáßóéï ôçò ðñþôçò öüóçò õëïðïßçóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò «ÍÝá ÊáéíïôïìéêÞ Åðé åéñçìáôéêüôçôá». Ôï Ðñüãñáììá «ÍÝá ÊáéíïôïìéêÞ Åðé åéñçìáôéêüôçôá» ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï åðé åéñçóéáêü ðñüãñáììá Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Åðé åéñçìáôéêüôçôáò ( ÅÐÁÍ ÉÉ ) ôïõ ÅÓÐÁ Óôï Ðñüãñáììá õðåâëþèçóáí óõíïëéêü åðåíäõôéêýò ðñïôüóåéò êáé åíôüóóïíôáé, ìåôü ôçí ðñïâëåðüìåíç äéáäéêáóßá áîéïëüãçóçò, 439 åðåíäõôéêü ó Ýäéá óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 63,135 åê. åõñþ, åê ôùí ïðïßùí ôï 56,5% áöïñïýí óå õðü óýóôáóç êáé íåïéäñõèåßóåò åðé åéñþóåéò êáé ôï 43,5% áõôþí óå õöéóôüìåíåò (Ýùò 5 Ýôç ëåéôïõñãßáò). Ç äçìüóéá äáðüíç ôùí åíôáóóüìåíùí åðåíäõôéêþí Ýñãùí, ç ïðïßá êáôáâüëëåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç êáé ôï åëëçíéêü Äçìüóéï, áíýñ åôáé óôá ,87 åõñþ, ðïóü ðïõ õðåñýâç ôïí áñ éêü ðñïâëåðüìåíï ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÐñïãñÜììáôïò. ÐáíåõñùðáúêÞ ðßåóç ôùí Åðéìåëçôçñßùí ãéá áëëáãþ ðïëéôéêþò Ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ, Ê. Ìß áëïò Ôá ðñþôá åêêáèáñéóôéêü öùôéü Ýóôåéëå ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ðëçñïöïñéêþí ÓõóôçìÜôùí ìå ôï ìýóï öüñï íá öôüíåé ôá åõñþ. ¼ðùò åßðå, ìéëþíôáò óôï ñáäéïöùíéêü óôáèìü ÂÇÌÁ FM, ï Ãåíéêüò Ï ðñüåäñïò ôïõ ÅÂÅÁ, Ê. Ìß áëïò, æþôçóå êáé ðýôõ å áðü ôá ÅðéìåëçôÞñéá ôçò ÅÅ íá áóêþóïõí êïéíïý ðßåóç. Ôçí áíüëçøç óõëëïãéêþò äñüóçò ãéá ôçí áëëáãþ ïéêïíïìéêþò ðïëéôéêþò óôçí Å.Å. ðñüôåéíå ï ðñüåäñïò ôïõ Å.Â.Å.Á. ê. Êùíóôáíôßíïò Ìß áëïò óôç ÓõíÜíôçóç ôùí ÐñïÝäñùí êáé Ãåíéêþí Äéåõèõíôþí ôçò ËÝó çò ôùí Ìçôñïðïëéôéêþí Åðéìåëçôçñßùí ôçò Å.Å. Óôç ÓõíÜíôçóç, ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óå êëßìá Ýíôïíçò áâåâáéüôçôáò êáé áðáéóéïäïîßáò ãéá ôï ìýëëïí ôüóï ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò üóï êáé ôùí ïéêïíïìéþí ôùí êñáôþí-ìåëþí ôçò, ï ðñüåäñïò ôïõ Å.Â.Å.Á., ê. Êùíóôáíôßíïò Ìß áëïò, áðåõèõíüìåíïò ðñïò üëïõò ôïõò óõíáäýëöïõò ôïõ, ÐñïÝäñïõò Åðéìåëçôçñßùí, ôüíéóå ôçí áíüãêç ãéá áðü êïéíïý Üóêçóç ðßåóçò ðñïò ôïõò çãýôåò ôçò Å.Å., ðñïêåéìýíïõ, Ýóôù êáé áñãü, íá áíôéëçöèïýí üôé ôï ìåßãìá ðïëéôéêþò ðïõ áóêïýí åßíáé ëáíèáóìýíï. Ðñüêåéôáé ãéá åðéäçìßá, ôüíéóå, ðïõ áí äåí ñçóéìïðïéçèåß ôï êáôüëëçëï áíôßäïôï èá ðüñåé áíåîýëåãêôåò äéáóôüóåéò. Ôçí Üðïøç ôïõ ê. Ìß áëïõ áóðüóôçêáí, ó åäüí óôï óýíïëü ôïõò, ïé ðñüåäñïé ôçò ËÝó çò ôùí Ìçôñïðïëéôéêþí Åðéìåëçôçñßùí ôçò Å.Å. ÌÜëéóôá, ï ê. Carlo Altomonte, êáèçãçôþò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Bocconi ôïõ ÌéëÜíïõ, óõìðëþñùóå üôé «ÁõôÞ ç åðéäçìßá, áí äåí áëëüîåé ôï ìåßãìá ðïëéôéêþò óå åðßðåäï Å.Å., èá ëåéôïõñãþóåé ùò íôüìéíï êáé èá ôõðþóåé áêüìç êáé ôçí éó õñþ Ãåñìáíßá ðïõ ìý ñé óôéãìþò âáäßæåé áìýñéìíç êáé ìå áýñá õðåñïøßáò». ÅðéðëÝïí, óôç óõíüíôçóç ðáñïõóéüóôçêáí ôï ïéêïíïìéêü âáñüìåôñï ôçò ËÝó çò êáèþò êáé óôïé åßá ãéá ôçí áðáó üëçóç óôçí Å.Å. ÄõóÜñåóôç Ýêðëçîç ðñïêüëåóáí ôá óôïé åßá ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôç íåáíéêþ áíåñãßá êáé ìå ôïõò ñõèìïýò áýîçóçò ôçò, óôéò þñåò êáé óôéò ìçôñïðüëåéò ðïõ ìáóôßæïíôáé áðü ôçí êñßóç áëëü êáé óå Üëëåò þñåò ôçò Å.Å. ÔÝëïò, ôá ìýëç ôçò ËÝó çò áéñýôéóáí ôçí áðüöáóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò Å.Å. íá áñüîåé ãéá ðñþôç öïñü óôñáôçãéêþ ãéá ôéò åõñùðáúêýò ìçôñïðüëåéò. Ç áðüöáóç áõôþ ðñïþëèå ìåôü áðü Ýíôïíåò ðéýóåéò ðïõ áóêþèçêáí áðü ôç ËÝó ç óôçí Å.Å. ðñïêåéìýíïõ íá ëüâåé õðüøç ôçò óôç Üñáîç ôçò ðïëéôéêþò ôéò éäéáéôåñüôçôåò êáé ôá ðëåïíåêôþìáôá ôùí ìçôñïðüëåùí, êáèþò êáé ôï ðüóï áõôýò óõìâüëëïõí óôçí áíüðôõîç êáé óôï Á.Å.Ð. ïëüêëçñçò ôçò Å.Å. Óôç óõíüíôçóç óõììåôåß áí ôá ÅðéìåëçôÞñéá ôçò ÁèÞíáò, ôïõ ìóôåñíôáì, ôçò Âáñêåëþíçò, ôïõ Âåñïëßíïõ, ôùí Âñõîåëëþí, ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ôïõ Ëïíäßíïõ, ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, ôçò Ëõþí, ôçò Ìáäñßôçò, ôçò Ìáóóáëßáò, ôïõ ÌéëÜíïõ, ôïõ ÌïíÜ ïõ, ôùí Ðáñéóßùí, ôïõ Ôïñßíï êáé ôçò Öñáíêöïýñôçò. Åöïñßá: Óôá åõñþ ôï... êåöüëé ï ðñþôïò ëïãáñéáóìüò Ôá ðéóôùôéêü óçìåéþìáôá åßíáé êáé ïé åðéóôñïöýò öüñùí áíýñ ïíôáé óå 23 åêáô. åõñþ! ÃñáììáôÝáò Ðëçñïöïñéêþí ÓõóôçìÜôùí Üñçò Èåï Üñçò, óôçí ðñþôç ðáñôßäá ðåñéëáìâüíïíôáé ñåùóôéêü åêêáèáñéóôéêü ìå ôïí óõíïëéêü ïöåéëüìåíï öüñï óôá 405 åêáô. åõñþ, ðïõ óçìáßíåé ìýóïò öüñïò åõñþ áíü ñåùóôéêü ñáâáóüêé. Ôá ðéóôùôéêü óçìåéþìáôá åßíáé êáé ïé åðéóôñïöýò öüñùí áíýñ- ïíôáé óå 23 åêáô. åõñþ! Ï ñüíïò êáôáâïëþò ôùí åðéóôñåöüìåíùí öüñùí ðáñáìýíåé åñùôçìáôéêü åíþ ãéá üóïõò ëüâïõí ñåùóôéêü óçìåßùìá ðñïâëýðïíôáé ôñåéò äüóåéò ç ðñþôç åê ôùí ïðïßùí Ýùò ôï ôýëïò Éïõëßïõ, äåäïìýíïõ üôé ç çìåñïìçíßá åêêáèüñéóçò åßíáé ç 31ç Ìáúïõ. Ïé êáëýò ìýñåò ôùí ðéóôùôéêþí åêêáèáñéóôéêþí ãéá ôá 2009 êáé ôï 2010 áíþêïõí ðëýïí ïñéóôéêü óôï ðáñåëèüí áöïý ç âñï Þ ôùí öïñïëïãéêþí åðéâáñýíóåùí Ý åé áõîþóåé ôï ìýóï öüñï. Ï ëüãïò âñßóêåôáé óôï ôñéðëü áñüôóé ðïõ èá áíáãêáóôåß íá õðïìåßíåé ç ìåãüëç ðëåéïøçößá ôùí öïñïëïãïõìýíùí ôï ïðïßï ðåñéëáìâüíåé öüñï åéóïäþìáôïò,åéóöïñü áëëçëåããýçò ãéá üóïõò äþëùóáí åéóüäçìá Üíù ôùí åõñþ ôï 2011, êáé ôýëïò åðéôçäåýìáôïò áí Ý åé åíåñãü ìðëïê ðáñï Þò õðçñåóéþí. Âáèáßíåé ç êñßóç óôïí ôïõñéóìü Óôçí êñßóç âõèßæåôáé ï åëëçíéêüò ôïõñéóìüò êáé ôá åðáããýëìáôá ðïõ óõíäýïíôáé ìå áõôüí. Óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ ï äåßêôçò êýêëïõ åñãáóéþí óôïí ôïìýá õðçñåóéþí ðáñï Þò êáôáëýìáôïò êáé åóôßáóçò ðáñïõóßáóå ìåßùóç 24% ôï á ôñßìçíï 2012, óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï äåßêôç ôïõ á ôñéìþíïõ 2011, Ýíáíôé ìåßùóçò 20,6% ðïõ óçìåéþèçêå êáôü ôç óýãêñéóç ôçò áíôßóôïé çò ðåñéüäïõ ôï 2011 ðñïò ôï Ï ßäéïò äåßêôçò, ôï á ôñßìçíï 2012 óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï äåßêôç ôïõ ä ôñéìþíïõ 2011, ðáñïõóßáóå ìåßùóç 28,6% Ýíáíôé ìåßùóçò 23,1% ðïõ óçìåéþèçêå êáôü ôç óýãêñéóç ôçò áíôßóôïé çò ðåñéüäïõ ôï 2011.

5 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 5 ëëçíåò åöïðëéóôýò: Áí ìáò öïñïëïãþóåôå, öåýãïõìå Ôç ìáæéêþ öõãþ ôùí åöïðëéóôþí áðü ôç þñá, ìå áðïôýëåóìá ôçí åêôüîåõóç ôçò áíåñãßáò óôïí êëüäï, èá ðñïêáëýóåé ôõ üí Üñóç ôçò öïñïëéãêþò áóõëßáò ôùí ÅëëÞíùí ðëïéïêôçôþí, áðü ìéá êõâýñíçóç ÓÕÑÉÆÁ, äçëþíïõí ïé ßäéïé ïé åöïðëéóôýò, óýìöùíá ìå äçìïóßåõìá ôïõ Bloomberg. «Äåí ìðïñåßò íá ðéýæåéò áóöõêôéêü Ýíá ðñüóùðï ðïõ åêðñïóùðåß ôç äéåèíþ íáõôéëßá ëýãïíôüò ôïõ èá óå öïñïëïãþóù. Ç áðüíôçóç ðïõ èá ðüñåéò èá åßíáé êüí ôï, áëëü ìåôü èá ìå øü íåéò» ëýåé áñáêôçñéóôéêü ï åöïðëéóôþò Âßêôùñáò ÑÝóôçò, äþëùóç ôïõ ïðïßïõ åðéêáëåßôáé ôï Bloomberg óôï äçìïóßåõìü ôïõ. Ï Ôåíô Ðåôñüðïõëïò, åðéêåöáëþò ôçò óõìâïõëåõôéêþò åôáéñåßáò íáõôéëéáêþí åðé åéñþóåùí Petrofin õðïóôçñßæåé üôé «ç íáõôéëßá áðïôåëåß ìéá õðåñüêôéá åðé- åéñçìáôéêþ äñáóôçñéüôçôá êáé êüèå ðñüîç åíáíôßïí ôçò åßíáé óáí íá ðõñïâïëåß êüðïéïò ôï ðüäé ôïõ» åíþ Üëëïò Ýíáò åöïðëéóôþò, ï ðñüåäñïò ôçò DryShips, Ãéþñãïò Ïéêïíüìïõ, äçëþíåé ìåí Üãíïéá ãéá ôï åíäå üìåíï öïñïëüãçóçò ôùí åöïðëéóôþí åðß ôùí åéóïäçìüôùí, áëëü äéåõêñéíßæåé üôé óå ðåñßðôùóç ðïõ ãßíåé ðñüîç êüôé ôýôïéï, ôüôå óßãïõñá ç åëëçíéêþ íáõôéëßá «èá ìåôáíáóôåýóåé ìå áðïôýëåóìá íá ìåéùèåß ôï åëëçíéêü ÁÅл. ÐáñÜëëçëá, ôï ðñáêôïñåßï áíáöýñåé üôé êáé ï ðñüåäñïò ôçò íùóçò ÅëëÞíùí Åöïðëéóôþí (ÅÅÅ) Èåüäùñïò ÂåíéÜìçò åêôéìü üôé «ç öïñïëïãéêþ áíôéìåôþðéóç ôùí åöïðëéóôþí óôçí ÅëëÜäá» äåí åßíáé ïýôå êáëýôåñç ïýôå åéñüôåñç áðü ôéò áíôßóôïé åò Üëëùí ùñþí üðùò ç Ïëëáíäßá, ç ÌÜëôá Þ ç Êýðñïò êáé ï ðñüåäñïò ôçò Paragon Shipping, ìå Ýäñá ôç Âïýëá, Ìé áþë Ìðïäïýñïãëïõ, èåùñåß üôé «áí áñ ßóïõí íá åðéóêýðôïíôáé ôéò íáõôéëéáêýò åôáéñåßåò åöïñéáêïß, ôüôå áõôýò ïé åðé- åéñþóåéò èá ðüøïõí íá åßíáé ôüóï ðáñáãùãéêýò üóï óþìåñá» áöïý èá Üóïõí ôï ðñïíüìéï «ôçò ìç áëëçëåðßäñáóþò ôïõò ìå ôï åëëçíéêü êñüôïò». Óôï ßäéï äçìïóßåõìá áíáöýñåôáé óôïí êëüäï ôçò íáõôéëßáò áðáó ïëïýíôáé ðåñßðïõ åñãáæüìåíïé. Ïìùò óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá ôçò ÅèíéêÞò Óõíïìïóðïíäßáò Åëëçíéêïý Åìðïñßïõ ìáæß ìå ôïõò áðáó ïëïýìåíïõò óå óõíáöåßò ìå ôç íáõôéëßá êëüäïõò ïé åñãáæüìåíïé áããßæïõí ôéò ÁõôÝò ïé èýóåéò åñãáóßáò êéíäõíåýïõí, óýìöùíá ìå ôï Bloomberg, êáèþò ïé åðé åéñçìáôßåò ôçò íáõôéëßáò äåí åßíáé äéáôåèåéìýíïé íá ðáñá ùñþóïõí ôá ðñïíüìéü ôïõò óå ðåñßðôùóç ðïõ ç åðüìåíç êõâýñíçóç åðéâüëåé öüñïõò óôïí êëüäï. Åðßóçò, óýìöùíá ìå ôá óôïé åßá ôçò ÅÅÅ êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò ôá åìâüóìáôá ôùí åöïðëéóôþí óôçí ÅëëÜäá áíþëèáí óôá 15,4 äéó. åõñþ ôï 2010, åíþ ãéá ôçí ðñïçãïýìåíç äåêáåôßá óõíïëéêü Ýöôáóáí ôá 140 äéó. åõñþ. ÊáôÝññåõóáí ôá Ýóïäá óôï 5ìçíï ôïõ 2012 Ðñïóäïêßåò ãéá êáëïêáéñéíü Ýóïäá 1 äéó. áðü ôá ëçîéðñüèåóìá ÊáôÜññåõóç ôùí äçìïóßùí åéóðñüîåùí áðïêáëýðôïõí ôá óôïé åßá åêôýëåóçò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý óôï ðåíôüìçíï Éáíïõáñßïõ Ìáßïõ. Ôï ýøïò ôùí êáèáñþí åóüäùí ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíþëèå óå åêáô. åõñþ ôï äéüóôçìá Éáíïõáñßïõ ÌáÀïõ 2012, ðáñïõóéüæïíôáò áðüêëéóç êáôü 666 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ ( åêáô. åõñþ) ôïõ óõìðëçñùìáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï Ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí áðïäßäåé ôçí áðüêëéóç óôçí õóôýñçóç ôùí åéóðñüîåùí Öüñïõ ÅéóïäÞìáôïò (êáôü 251 åêáô. åõñþ) êõñßùò ëüãù ôçò ðáñüôáóçò ðïõ äüèçêå óôá íïìéêü ðñüóùðá ãéá ôçí õðïâïëþ äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012 (Ýùò ôéò 8 Éïõíßïõ 2012) êáé ðïõ áíáìýíåôáé íá åéóðñá èïýí ôïí Éïýíéï. ÌåéùìÝíåò åðßóçò Þôáí ïé åéóðñüîåéò áðü öüñïõò óõíáëëáãþí (áðüêëéóç êáôü 503 åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ) ëüãù ôïõ ðåñéïñéóìïý ôçò åã þñéáò æþôçóçò, åíþ õðþñ å õóôýñçóç êáé ïñéóìýíùí ìç öïñïëïãéêþí åóüäùí åéäéêïý áñáêôþñá. ÔìÞìá ôçò áíùôýñù áðüêëéóçò áðü ôïõò óôü ïõò ðåíôáìþíïõ êáëýöèçêå áðü ôéò åéóðñüîåéò áðü ôá ôýëç êõêëïöïñßáò ï çìüôùí êáèþò êáé ôç óõëëïãþ ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí Ýììåóùí öüñùí ìýóù ôçò åíôáôéêïðïßçóçò ôùí ó åôéêþí åëýã ùí. Óýìöùíá ìå ôá ðñïóùñéíü óôïé åßá åêôýëåóçò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï ðåíôüìçíï Éáíïõáñßïõ ÌáÀïõ 2012, óå ôñïðïðïéçìýíç ôáìåéáêþ âüóç, ôï Ýëëåéììá ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý äéáìïñöþèçêå óå åêáô. åõñþ, êáé ôï ðñùôïãåíýò Ýëëåéììá ãéá ôçí ßäéá ðåñßïäï óå åêáô. åõñþ, ðáñïõóéüæïíôáò âåëôßùóç Ýíáíôé ôùí óôü ùí ôïõ åëëåßììáôïò ãéá ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ýøïõò åêáô. åõñþ êáé ôïõ óôü ïõ ãéá ôï ðñùôïãåíýò Ýëëåéììá ýøïõò åêáô. åõñþ. Ôá Ýóïäá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí äéáìïñöþèçêáí óå åêáô. åõñþ Ýíáíôé óôü ïõ ãéá åêáô. åõñþ. Ç áðüêëéóç áðü ôïõò óôü ïõò ðåíôáìþíïõ êáôü 265 åêáô. åõñþ ïöåßëåôáé óå êáèõóôåñþóåéò ðëçñùìþí áðü ÅõñùðáúêÜ ÊïéíïôéêÜ Ôáìåßá êáé ìåãüëï ìýñïò ôçò áíáìýíåôáé íá êáëõöèåß ôïí åðüìåíï ìþíá. ÓõíïëéêÜ, ôï ýøïò ôùí êáèáñþí åóüäùí ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý áíþëèå óå åêáô. åõñþ ðáñïõóéüæïíôáò ìåßùóç Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ ( åêáô. Åõñþ) êáôü 931 åêáô. åõñþ. Ïé äáðüíåò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï ðñþôï ðåíôüìçíï ôïõ 2012 áíþëèáí óôá åêáô. åõñþ êáé ðáñïõóéüæïíôáé ìåéùìýíåò êáôü åêáô. åõñþ Ýíáíôé ôïõ óôü ïõ ( åêáô. åõñþ) ôïõ óõìðëçñùìáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý Ç åîýëéîç áõôþ áíôáíáêëü ôüóï óôïí ðåñéïñéóìü ôùí äáðáíþí ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ åßíáé ìåéùìýíåò êáôü åêáô. åõñþ áëëü êáé óôçí ìåßùóç ôùí äáðáíþí ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáôü åêáô. Åéäéêüôåñá ïé äáðüíåò ôïõ ôáêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý åßíáé ìåéùìýíåò ëüãù êõñßùò ôùí ðñùôïãåíþí äáðáíþí (1.124 åêáô. åõñþ áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ), ôùí äáðáíþí ãéá åîïðëéóôéêü ðñïãñüììáôá (158 åêáô. åõñþ áìçëüôåñåò ôïõ óôü ïõ) êáé ôùí äáðáíþí ãéá ôüêïõò óå êáèáñþ âüóç (137 åêáô. åõñþ áìçëüôåñç áðü ôï óôü ï) óå ó Ýóç ìå ôéò ðñïâëýøåéò ôïõ óõìðëçñùìáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. Ôá ëçîéðñüèåóìá Áéóéüäïîïé ãéá ôçí óõëëïãþ 1 äéò åõñþ áðü ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò ìý ñé êáé ôï ôýëïò ôïõ êáëïêáéñéïý ðáñü ôéò äéáäï éêýò ðáñáôüóåéò( ç ôåëåõôáßá ìý ñé êáé ôéò 29 Éïõíßïõ ) äåß íïõí ïé åðéôåëåßò ôïõ õðïõñãåßïõ ïéêïíïìéêþí. Äçëþíïõí ìüëéóôá üôé âñßóêïíôáé êïíôü óôï íá ðåßóïõí ôçí ôñüéêá ãéá ìéá áíïé ôþ çìåñïìçíßá ãéá ôçí Ýíôáîç ïöåéëåôþí óå ìéá ôýôïéá ñýèìéóç êáé ìüëéóôá íá áõîþóïõí êáé ôïí áñéèìü ôùí äüóåùí óôéò 60 üðùò ßó õå êáé ðñéí áðü ôçí áðáßôçóç ôùí åðßóçìùí ðéóôùôþí ìáò ãéá ðåñéïñéóìü ôïõò óôéò 24. Ôï óõíôñéðôéêü åðé åßñçìá ãéá üëá áõôü åßíáé üôé ìüíï, ìå áõôüí ôñüðï èá åßíáé äõíáôü íá åéóðñüîïõí ôï ìåãáëýôåñï äõíáôü ðïóü áðü ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëýò ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí ïé ïðïßåò îåðýñáóáí ôá 12 äéò åõñþ ìå âüóç ôá óôïé åßá ôùí äýï ôåëåõôáßùí åôþí. Ôïýôï ìå äåäïìýíï üôé ï ìåãáëýôåñïò áñéèìüò ôùí íýùí ïöåéëåôþí ôïõ äçìïóßïõ áäõíáôåß íá ðëçñþóåé Ýãêáéñá ôéò ïöåéëýò ôïõ. Ç åíáëëáêôéêþ èá åßíáé Ýíá áäéýîïäï ðïõ äåí èá öýñåé áðïôýëåóìá. Áí äçëáäþ ðñï ùñþóåé ç åöáñìïãþ ôïõ íüìïõ ôùí êáôáó Ýóåùí ìéóèþí óõíôüîåùí áõôïêéíþôùí áêéíþôùí êáé ãåíéêü ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí êéíçôþí êáé áêéíþôùí èá õðüñîåé ôá ýôåñç êáèßæçóç ôçò åëëçíéêþò ïéêïíïìßáò êáé ôá ñþìáôá ðïõ èá Ýñ ïíôáé ó ôá äçìüóéá ôáìåßá èá åßíáé áêüìç ëéãüôåñá. Áðü åêåß êáé ðýñá ôï ìüíï ðïõ ìýíåé óôçí õðçñåóéáêþ ÊõâÝñíçóç åßíáé íá óõíå ßóåé ôéò áóêþóåéò èüññïõò óå üôé áöïñü ôçí åßóðñáîç ôùí åóüäùí ìå ôïõò åëýã ïõò óå ìåãüëïõò êáé ìåóáßïõò ïöåéëýôåò êáé ôéò êáôáó Ýóåéò óå ðåñéïõóéáêü ôïõò óôïé åßá üðïõ êáé áí áõôü åíôïðéóôïýí, åíôüò êáé åêôüò ÅëëÜäáò. Óôï 36,3% ç áäþëùôç åñãáóßá óôï 4ìçíï Óôï 36,3% Ýöèáóå óôï Á ôåôñüìçíï ôïõ 2012, ç áäþëùôç åñãáóßá, óýìöùíá ìå ôïí áðïëïãéóìü ôïõ Óþìáôïò Åðéèåùñçôþí Åñãáóßáò, åìöáíßæïíôáò áýîçóç êáôü 7,7% óå ó Ýóç ìå ôï áíôßóôïé ï äéüóôçìá ôïõ 2011 ðïõ ôï ðïóïóôü ôùí áíáóöüëéóôùí åñãáæïìýíùí Þôáí 28,9%. ÅëÝã èçêáí óõíïëéêü åðé- åéñþóåéò, óôéò ïðïßåò åñãüæïíôáí åñãáæüìåíïé. Åíôïðßóèçêáí óõíïëéêü áíáóöüëéóôïé, áðü ôïõò ïðïßïõò ïé Þôáí çìåäáðïß êáé ïé áëëïäáðïß. Ïé Ýëåã ïé Ýãéíáí êõñßùò óôïí êëüäï ôïõ åðéóéôéóìïý, (åóôéáôüñéá-ôáâýñíåò, áßèïõóåò äåîéþóåùí, ìåæåäïðùëåßá, êáöåôýñéåò ìðáñ, êýíôñá äéáóêýäáóçò), óå âéïôå íéêü ðüñêá, âéïìç áíßåò, ìýóá ìáæéêþò åíçìýñùóçò, êïììùôþñéá, óõíåñãåßá êáé âåíæéíüäéêá, óôéò ìåôáöïñýò êáé ôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôçí êáèáñéüôçôá, ôéò êáôáóêåõýò, óå ôïõñéóôéêýò åðé åéñþóåéò óå õðçñåóßåò áóöáëåßáò (security), êáèþò êáé åðé åéñþóåéò öáóüí. Ôï 65% ôùí áíáóöüëéóôùí åíôïðßóôçêå óôéò åðé åéñþóåéò ôïõ åðéóéôéóìïý üðïõ üìùò Ýãéíå êáé ôï 55% ôùí åëýã ùí. Ïé äõíáôüôçôåò åëýã ïõ åßíáé ëßãåò åîáéôßáò êõñßùò ôçò Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý. Ïé 160 åðéèåùñçôýò ôïõ ÓÅÐÅ êáé ïé 28 ôçò õðçñåóßáò åéäéêþí åëýã ùí ôïõ ÉÊÁ, êáëïýíôáé íá åëýãîïõí êüèå ñüíï ðåñéóóüôåñåò áðü åðé åéñþóåéò, åíþ óå ðïëëýò ðåñéï Ýò Ý ïõí ðåñéêïðåß ôá ðïóü ðïõ êáôáâüëëïíôáé óôïõò åëåãêôýò ùò Ýîïäá êßíçóçò. Ðáñ üëá áõôü ïé åðéèåùñçôýò ðñáãìáôïðïßçóáí ôï ôåôñüìçíï ôïõ Ýôïõò åëýã ïõò, äçëáäþ 994 ðåñéóóüôåñïõò áðü ôïí áñ éêü ðñïãñáììáôéóìü êáé ðåñéóóüôåñïõò áðü ôï Ãéá ðáñáâüóåéò ôçò åñãáôéêþò íïìïèåóßáò Ýãéíáí Ýëåã- ïé, 781 ìçíýóåéò, ìçíõôþñéåò áíáöïñýò êáé åðéâëþèçêáí ðñüóôéìá óõíïëéêïý ýøïõò åõñþ. Ïé êõñéüôåñåò ðáñáâüóåéò áöïñïýí ìç êáôáâïëþ áðïäï þí (êõñßùò óå åìðïñéêü êáôáóôþìáôá), áðïëýóåéò ùñßò êáôáâïëþ áðïæçìßùóçò, ïöåéëýò áðïäï þí áäåßáò êáé åðéäïìüôùí áäåßáò, ìç ïñþãçóç áíáëõôéêþí åêêáèáñéóôéêþí óçìåéùìüôùí óôïõò ìéóèùôïýò êáôü ôçí åîüöëçóç ôùí áðïäï þí ôïõò, åîáíáãêáóìü õðïãñáöþò åîïöëçôéêþí áðïäåßîåùí êáé êáôáâïëþ ìéêñüôåñïõ ðïóïý ê.ü.

6 ÃÅÍÉÊÇ 6 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δικαιούχος: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΠΡΟΫΠΟΛ. : ,35 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πληροφορίες: Κοδέλλα Άννα Πόλη: Λεωνίδιο Τηλέφωνο: Ημερομηνία: Fax: Αρ. πρωτ.: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 6 του Ν 3669/08) για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑ- ΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ,35 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά το σύνολο του έργου. Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρόβλεπτα ύψους ,97 ευρώ, ποσό για αναθεωρήσεις ,99 ευρώ, και Φ.Π.Α ,94 ευρώ. Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) αφορά εργασίες - Οικοδομικές ,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας πρασίνου, που είναι μικρότερη του 10% του έργου) - Η/Μ εγκαταστάσεων ,78 ευρώ 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το κτίριο της Φάμπρικας στον οικισμό Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3669/08, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. 5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την , τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 του Ν.3669/08. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με την υπ. αρ. 1718/444/Α2/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΑΝ. 7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3669/ Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών τηρουμένων των κατωτάτων ορίων και στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ τηρουμένων των κατωτάτων ορίων. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν. 3669/08. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους ,11 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 ημερολογιακοί μήνες. 12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋπολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑ- ΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ , Πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα, τηλ.: (fax ). 14. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 5% στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ άρθρο 51 παρ. 3α του Νόμου 3669/2008. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 (δεκαπέντε) ΕΥΡΩ. Το διπλότυπο είσπραξης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., αποτελεί αναπόσπαστο δικαιολογητικό της προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 της διακήρυξης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λεωνίδιο, 13 Ιουνίου 2012 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Μαρίνης Μπερέτσος ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΕΡΓΟ Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Κεχρινιά - Λεπενού από Πελιχρινιάσσα έως Τριαλώνια ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Κεχρινιά - Λεπενού από Πελιχρινιάσσα έως Τριαλώνια» με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, με Δημοπρατούμενο ποσόν (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου) ,67 και Προϋπολογισμό (με δαπάνη Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ,00. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, 3ος όροφος, Αίθουσα Δημοπρασιών Γ. Στράτου 5 Αμφιλοχία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία ( και ώρα π.μ. ) που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΣΠΑ με πίστωση ,00. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η και 4η τάξη για τις εντός νομού και σε γειτονικό ή 2η και 3η τάξης για τις εκτός νομού επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. - Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των ,00. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 35 του Ν. 3669/ 08 (KΔΕ). Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες. Δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 3669/2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Tμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών Δήμου Αμφιλοχίας οδός Γ. Στράτου 5 στην Αμφιλοχία Πληροφορίες κος Κριπούρης Παναγιώτης, τηλ.: , Fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Tμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών στο Δήμο Αμφιλοχίας του Ν. Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος οδός Γ. Στράτου 5 στην Αμφιλοχία Πληροφορίες κος Κριπούρης Παναγιώτης, τηλ.: , Fax: , μέχρι και την Πέμπτη 5 Ιουλίου έναντι του ποσού των 20,00 ευρώ. Αμφιλοχία 13 Ιουνίου 2012 Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Απόστολος Κοιμήσης ÄÉÁÖÏÑÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΤΗΛ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.3715 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ>> διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο το πλύσιμο του ιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου (αριθμός διακήρυξης 19/2012), προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. Προθεσμία υποβολής προσφορών ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής παρέχονται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα ΣΑΜΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 13/06/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το αντικείμενο της δημοπράτησης περιλαμβάνει: Την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης και σύμφωνα με όσα έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του. Την πλήρη κατασκευή των Συστημάτων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού. Τη δοκιμαστική λειτουργία των Συστημάτων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού μετά την κατασκευή, για διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία θέσεών της σε λειτουργία, με ταυτόχρονη επίβλεψη των προγραμμάτων ελέγχου, αποδόσεων, μετρήσεων και συντηρήσεων τα οποία θα παραδίδονται στον Κύριο του Έργου. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δήμο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42 - Αλεξάνδρεια Πληροφορίες κ. Καλταβερίδη, τηλ την έδρα της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 24 η Ιουλίου Αντίτιμο καταβολής των τευχών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31 η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 8, 7 του Ν. 3669/08 και με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις α. -Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας: ΚΑΤΗΓΟΡΙ- ΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2 ου ΔΗ- ΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙ- ΣΜΕΝΗ Κ/Ξ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,45 Α2-1 η -2 η Α2-1 η -2 η -3 η - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ- ΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙ- ΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ,15 1 η -2 η -3 η 1 η -2 η -3 η ,19 3 η -4 η 3 η -4 η 2 η β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 4. Για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και της τεχνικής μελέτης προσφοράς η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητή ή γραφείο μελετών ή ομάδα Μελετητών ή γραφείων μελετών, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και θα έχουν αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη πτυχίου το οποίο θα ευρίσκεται εν ισχύ. Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. Οι τάξεις και κατηγορίες πτυχίων που πρέπει να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο είναι: Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9) τουλάχιστον Α Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13) τουλάχιστον Α Στατικές Μελέτες (κατ. 8) τουλάχιστον Α Χημικοτεχνικές μελέτες (κατ. 18) τουλάχιστον Α Σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετητικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (κατ. 9) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας Υδραυλικές Μελέτες (κατ. 13) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας Στατικές Μελέτες (κατ. 8) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας Χημικοτεχνικές μελέτες (κατ. 18) τουλάχιστον έναν μελετητή 4ετούς εμπειρίας 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,18 Ευρώ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη - Άξονας Προτεραιότητας 07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ (Κωδικός έργου : MIS ). 7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες αφορούν στην κατασκευή της μονάδας και ο ένας (1) μήνας στην δοκιμαστική λειτουργία. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. O Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Φώτης Δημητριάδης

7 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗ 7 ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τι- µές των µετοχών µε την αγορά να κλείνει σε απόσταση αναπνοής από τα επίπεδα των 500 µονάδων. Σύµφωνα µε χρηµατιστηριακούς αναλυτές, η ισχυρή άνοδος οφείλεται στις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε µερίδα επενδυτών ότι θα σχηµατισθεί κυβέρνηση µετά τις εκλογές της Κυριακής. Μοχλός της ανόδου της αγοράς ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές µετοχές και για τη µετοχή της ΕΗ. O Γενικός είκτης Τιµών έκλεισε στις 499,56 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,09%. ΑΝΟ Ο 2,09% - ΣΤΑ 33,209 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α.: Προεξοφλεί σχηµατισµό κυβέρνησης Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιµή στις 502,70 µονάδες όταν σηµείωνε κέρδη έως και 2,73%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 33,209 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,75%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,76%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Τραπεζών (+5,29%), των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+4,97%), και των Κατασκευών (+3,82%). Αντιθέτως τις απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-2,97%), του Εµπορίου (-2,82%) και του Πετρελαίου(-0,27%). Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Alpha Bank(+110,23%), της Eurobank(+8,04%), της ΕΗ (+7,69%), της Cyprus Polular Bank(+6,17%), της MIG(+6,00%) και της ΜΕΤΚΑ (+5,98%). Αντιθέτως πτώση σηµείωσαν οι µετοχές του ΟΠΑΠ (-3,31%), της Folli Follie (-2,80%),, των ΕΛΠΕ(-0,73%) και της Κύπρου (-0,41%). Ανοδικά κινήθηκαν 78 µετοχές, 36 πτωτικά και 30 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: ίας Ιχθυοκαλλιέργειες +24,38%, Avenir +21,57%, Τρία Αλφα (κο) +20,00% και ΑΕΓΕΚ(κο) +20,00%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Euromedica -20,00%, Βαρβαρέσος -20,00%, Τηλέτυπος -19,76% και Ειδησεοφωνική Ελλάς -10,00%. Το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι µετοχές των εταιρειών: Εθνική µε τεµάχια, Κύπρου µε , Alpha Bank µε και ΟΠΑΠ µε τεµάχια. Την µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν οι µετοχές των εταιρειών: ΟΠΑΠ µε 11,025 εκατ. ευρώ, Εθνική µε 6,055, Alpha Bank µε 3,287 και Coca Cola 3E µε 2,802 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαµορφώθηκε στα 20,394 δισ. ευρώ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 13/06/2012 Δείκτης Μονάδες Διαφ. % Διαφ. Κατώτ. Ανώτ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 499,56 10,21 2,09% 488,18 502,70 FTSE ΧΑ ,96 4,9 2,75% 177,17 183,96 FTSE ΧΑ MID CAP 494,45 8,55 1,76% 486,04 496,25 FTSE ΧΑ είκτης Αγοράς 424,81 11,07 2,68% 411,85 426,81 FTSE XA-XAK Τραπεζικός είκτης 136,06 6,93 5,37% 128,57 136,06 FTSE Χ.Α. Liquid Mid 431,63 8,84 2,09% 422,21 433,14 FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ [0,00] FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ 1.745,71 40,86 2,40% 1.689, ,95 FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 696,85-20,2-2,82% 696,85 726,78 FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.406,57 51,78 3,82% 1.306, ,25 FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 597,05 28,27 4,97% 565,84 600,27 FTSE ΧΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ [0,00] FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ 1.481,97-4,03-0,27% 1.464, ,21 FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ. 1397,83 19,05 1,38% 1376, ,32 FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 794,32 24,76 3,22% 760,18 806,29 FTSE ΧΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 610,85-18,72-2,97% 610,07 627,98 FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 261,55 0,65 0,25% 255,98 265,27 FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 355,08 5,5 1,57% 349,58 360,59 FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 181,71 9,13 5,29% 171,70 181,71 FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 4543,26 130,62 2,96% ,06 FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ 101,57 2,51 2,53% 98,53 106,58 FTSE ΧΑ ΧΗΜΙΚΑ [0,00] FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. 627,10 27,62 4,61% 597,64 627,37 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 885,95 0 0,00% 885,95 919,49 FTSE/ΧΑ 20 NET ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟ Ο 720,91 19,33 2,76% 698,08 724,85 inav Α ΑΚ20 1,90 0,06 2,99% 1,84 1,91 inav ΑΚΓ 5,23 0,1 1,99% 5,12 5,27 inav ΑΚΕΤ30 6,05 0,02 0,29% 6 6,05 είκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης 1579,16 50,16 3,28% ,07 είκτης Τιμών Εναλλ.Αγοράς ΧΑ 2923,97 0 0,00% 2923, ,97 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 705,25 14,41 2,09% 689,18 709,68 0 0,00 0 0,00% 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00% 0,00 0,00 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 13/6/2012 ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ(USD) 1,2722 1,2346 ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣC(CHF) 1, ,18289 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ(CAD) 1, ,26671 ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ(SEK) 8, ,69952 ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ(NOK) 7, ,39883 ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ(DKK) 7, ,32032 ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ(TRY) 2, ,23554 ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ(JPY) 101,297 98,303 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ(AUD) 1, ,23765 ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ(GBP) 0, ,79421 ΡΑΝΤ ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ(ZAR) 10, ,29278 ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ(HKD) 9, ,50531 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟ Ο ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 24,38% AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 21,57% ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 20,00% ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 20,00% ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 19,77% ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 18,75% ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 15,60% ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 14,29% ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 13,16% PC SYSTEMS (ΚΟ) 12,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) -20,00% EUROMEDICA (KO) -20,00% ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) -19,76% ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -10,00% MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -9,92% ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) -9,88% ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) -9,79% ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) -9,79% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) -9,62% NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) -8,33% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) JUMBO (ΚΟ) ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 946 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 215 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 854 ALTEC (ΚΟ) ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 138 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 469 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ)

8 ÃÅÍÉÊÇ 8 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ. %. (. ) 30/12/11 (.) / M.O /6/2012 ALAPIS (KO) 14 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,01 0,01% 0,03 64,0% 0,02 0, * ,04 12/05/ Reverse Split ALPHA BANK ( ) 323 0,95 0,09 10,23% 0.00/0 0.95/24, ,85 0, ,49 2,92% 0,54 76,2% 0,42 3, , ,80 06/11/09 3 / ALPHA TRUST ( ) 55 0,16 0,00 1,26% 0.00/0 0.16/6, ,16 0, ,33 0,02% 0,15 5,9% 0,02 0, , ,19 22/04/ ALSINCO ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,51 0,01% 0,34-11,5% 0,16 0, , ,30 26/07/ AS COMPANY 95 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,04% 0,24 19,1% 0,19 0, * 0,03 0,34 9,09 0,25 08/07/ ATTICA BANK ( ) 68 0, ,01 5,24% 0.00/0 0.00/ ,19 0, ,22 0,28% 0,21-3,8% 0,17 0, , ,21 17/07/ AUTOHELLAS ( ) 317 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,93 0, ,81 0,19% 1,16-19,8% 0,80 1, ,23 0,24 4,13 0,86 29/06/ AVENIR ( ) 21 0,06 0,01 21,57% 0.00/0 0.06/ ,05 0, ,54 0,04% 0,09-31,1% 0,02 0, ,04 28/12/05 2 /5 + 3,74 AXON (KO) 25 0, ,00 5,71% 0.00/0 0.00/ ,07 0, ,50 0,01% 0,10-26,0% 0,06 0, ,10 09/08/ Reverse Split BYTE COMPUTER ( ) 134 0, ,01-2,00% 0.00/0 0.00/ ,39 0, ,20 0,04% 0,27 45,7% 0,18 0, , ,37 01/07/ CENTRIC ( ) 37 0,11 0,00 0,00% 0.00/0 0.11/1, ,10 0, ,12 0,06% 0,17-33,7% 0,08 0,35 0.* -- 0, ,12 28/06/ COCA COLA H.B.C. ( ) ,44 0,36 2,98% 12.44/11, / ,07 12, ,85 26,27% 13,25-6,1% 10,81 19, ,52 1,57 24,12 12,55 28/06/ Stock Option Plan CPI H/Y 94 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,74 0,02% 0,23 20,4% 0,13 0, ,00 0, ,25 06/10/ CYCLON ( O) 81 0,24-0,01-2,87% 0.00/0 0.24/ ,18 0, ,32 0,04% 0,30-22,0% 0,18 0, , ,26 29/06/ DIONIC (K ) 41 0,12 0,00 1,69% 0.00/0 0.12/4, ,12 0, ,78 0,02% 1,06-88,7% 0,07 1,53 0.* -- 0, ,09 15/02/ EFG EUROBANK ERGASIAS (KO) 169 0,50 0,04 8,04% 0.50/103, / ,45 0, ,82 1,58% 0,38 31,1% 0,29 3, ,49 31/05/ EUROBANK PROPERTIES (KO) 988 2,90 0,00 0,00% 2.90/43, / ,90 3, ,90 1,02% 3,80-23,7% 2,43 5, ,10 0,26 30,46 3,23 23/03/ EURODRIP ( O) 265 0,78 0,05 6,58% 0.00/0 0.78/ ,69 0, ,40 0,20% 0,65 20,2% 0,56 1, ,00 0, ,76 29/12/ Stock Option Plan EUROMEDICA ( ) 139 0,41-0,10-20,00% 0.41/2, / ,41 0, ,90 0,05% 0,44-7,1% 0,24 0, , ,44 02/08/ Reverse Split FG EUROPE ( O) 133 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,39 0, ,54 0,12% 0,46-15,3% 0,29 0, * 0,05 0,66 7,56 0,41 16/04/ FHL MERMEREN ( ) ,95 0,17 3,56% 0.00/0 4.95/ ,95 4, ,32 0,01% 5,13-3,5% 3,85 7, , ,47 21/03/ FLEXOPACK ( ) 654 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.92/1, ,00 0, ,50 0,13% 7,67-75,0% 0,91 8, ,26 0,56 7,36 1,68 16/07/ FORTHNET (KO) 27 0,08 0,00 1,27% 0.08/2, / ,08 0, ,43 0,07% 0,11-29,2% 0,08 0, , ,08 14/07/08 3 / FRIGOGLASS (KO) ,05-0,05-1,61% 3.05/1, / ,05 3, ,08 0,89% 3,61-15,5% 2,60 7, ,30 1,13 10,27 3,38 07/09/11 1 /4 / (%) (52.). - EPS 2007 / P/E ( ) M.O. 30. / & INFORM. ( ) 256 0,75 0,00 0,00% 0.75/10, / ,75 0, ,43 0,09% 0,67 12,1% 0,60 1, , ,74 02/06/ INTRAKAT ( ) 137 0,40 0,02 3,87% 0.00/0 0.40/9, ,39 0, ,33 0,05% 0,34 18,2% 0,31 0, ,02 0,10 16,72 0,37 10/08/ Reverse Split INTRALOT (KO) 229 0,67 0,00 0,00% 0.00/0 0.67/2, ,66 0, ,66 0,61% 0,67-0,3% 0,59 1, ,11 0,36 6,17 0,68 23/05/ JUMBO (KO) 971 2, ,04 1,42% 0.00/0 0.00/ ,81 2, ,39 2,13% 3,80-25,0% 2,34 5, ,73 0,71 3,91 2,85 23/12/ KLEEMANN HELLAS ( ) 184 0,54 0,00 0,00% 0.54/6, / ,52 0, ,77 0,07% 0,80-32,3% 0,51 1, , ,66 13/07/ LAMDA DEVELOPMENT ( ) 566 1, ,04-2,35% 0.00/0 0.00/ ,65 1, ,47 0,42% 2,50-33,6% 1,59 3, , ,77 01/02/ Stock Option Plan LAVIPHARM (KO) 47 0,14 0,01 5,34% 0.14/ / ,14 0, ,05 0,04% 0,20-31,0% 0,09 0, , ,13 03/09/07 3 /10 + 3,20 LOGISMOS ( ) 85 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,19 0,01% 0,37-32,2% 0,19 0, ,01 0,17 29,01 0,26 14/03/ MARFIN INV. GROUP ( ) 72 0,21 0,01 6,00% 0.00/0 0.21/1, ,20 0, ,31 0,94% 0,37-42,5% 0,18 0,68 0.1* -- 0, ,22 14/07/ CYPRUS POPULAR BANK (KO) 29 0,09 0,00 6,17% 0.09/113, / ,08 0, ,56 0,80% 0,33-74,2% 0,07 0, * 0,00 0, ,10 27/06/ MEDICON HELLAS ( ) 285 0,84-0,09-9,92% 0.00/0 0.84/9, ,84 0, ,49 0,02% 2,01-58,5% 0,84 2, , ,85 21/07/ MEVACO (KO) 333 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.98/ ,00 0, ,27 0,06% 1,02-4,1% 0,80 1, ,38 0,32 2,60 0,98 24/06/ MIG REAL ESTATE (KO) 341 1, ,08 8,58% 0.00/0 0.00/ ,00 1, ,34 0,07% 2,49-59,8% 0,92 3, , ,13 02/03/ MLS ( ) 668 1,96 0,01 0,51% 0.00/0 1.96/1, ,93 1, ,34 0,14% 2,01-2,5% 1,88 2, ,11 1,41 18,26 2,02 28/07/ MODA BAGNO (KO) 81 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.24/2, ,00 0, ,46 0,03% 0,37-35,8% 0,12 0, * -- 0, ,34 08/07/ NEWSPHONE HELLAS ( ) 86 0,25-0,03-10,00% 0.00/0 0.25/2, ,25 0, ,02 0,04% 0,21 21,7% 0,16 0, * 0,04 0,30 6,49 0,27 12/08/ NEXANS ( ) 412 1, ,11-8,33% 0.00/0 0.00/ ,21 1, ,42 0,04% 2,09-42,1% 1,20 3, , ,38 24/06/ PAPERPACK ( ) 25 0,07-0,01-13,10% 0.00/0 0.07/ ,07 0, ,87 0,00% 0,12-37,6% 0,05 0,24 0.* -- 0, ,08 28/12/07 2 /1 Split PASAL ( ) 116 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.34/21, ,00 0, ,09 0,03% 0,24 41,7% 0,13 0, , ,34 21/05/ PC SYSTEMS ( ) 31 0,09 0,01 12,20% 0.00/0 0.09/82, ,09 0, ,77 0,02% 0,08 19,5% 0,04 0, , ,10 27/11/07 1 /1 + 0,50 PROFILE ( ) 163 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.48/ ,00 0, ,74 0,03% 0,20 145,6% 0,17 0, ,01 0,41 39,15 0,48 24/07/ PROTON. ( ) 61 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,28 0,06% 0,18 0,0% 0,18 0, , ,00 27/05/ QUALITY&RELIABILITY...( ) 148 0,43 0,01 2,36% 0.00/0 0.43/ ,43 0, ,97 0,02% 0,50-13,2% 0,32 0, , ,43 10/09/ Reverse Split QUEST HOLDINGS (KO) 231 0,68 0,05 8,47% 0.68/1, / ,64 0, ,07 0,19% 0,72-5,8% 0,58 0, , ,65 05/09/ REDS ( ) 152 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,62 0,15% 0,58-22,4% 0,36 1, ,00 12/06/09 9 / RILKEN ( ) , ,00 0,00% 3.65/676, / ,00 0, ,26 0,07% 3,40 7,4% 1,98 3, * 0,20 0,72 18,52 3,65 20/07/ S & B BIOM. ORYKTA ( ) ,76 0,01 0,21% 4.76/ / ,75 4, ,29 1,40% 4,10 16,1% 3,12 5, ,55 0,98 8,59 4,84 02/08/10 1 /4 SCIENS ( O) 66 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.20/13, ,00 0, ,62 0,30% 0,19 0,5% 0,09 0, , ,20 14/10/ SPACE HELLAS 426 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.25/ ,00 0, ,07 0,05% 1,43-12,6% 0,77 1, ,02 0,54 50,76 1,25 10/08/ Reverse Split SPIDER ( ) ( ) 36 0, , ,00% 0 00% 0.00/00 00/0 0.11/2, , , ,113 0,02% 0 02% 0, ,4% 3 0,07 0 0, , ,100 20/08/ SPRIDER (KO) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,02% 0,15-21,2% 0,10 0, , ,12 24/02/ Reverse Split TRASTOR ( ) /0 0.44/ /03/ UNIBIOS ( ) /0 0.03/17, /05/ ( ) 211 0,62 0,01 1,48% 0.00/0 0.62/ ,60 0, ,07 0,28% 0,62 0,3% 0,55 1, , ,61 01/07/ ( ) 55 0,16 0,01 5,26% 0.00/0 0.16/6, ,15 0, ,15 1,61% 0,30-45,9% 0,13 2,54 0.* 0, ,16 08/12/11 0, / ( ) /0 1.05/ * /05/ ( O) /0 0.65/ * /04/ ( ) / / /08/ ( ) /0 0.00/ /06/ Reverse Split ( ) /0 0.00/ /07/ LINES (KO) /0 0.08/45, /02/11 5 / LINES ( 90) 750 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.20/ ,00 0, ,08 5,8% 1,20 2, , ,20 28/02/11 5 / LINES ( 96) 153 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,70-35,7% 0,45 0, , ,45 28/02/11 5 / ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.41/ / ,00 0, ,27 0,04% 1,90-78,4% 0,27 2, ,47 30/07/ ( O) 68 0,20 0,03 14,29% 0.00/0 0.20/ ,16 0, ,02 0,02% 0,38-47,2% 0,13 0, , ,19 12/03/03-9 /10 Reverse Split (KO) 131 0,38-0,04-9,88% 0.38/ / ,38 0, ,19 0,05% 0,25 53,2% 0,18 0, ,43 26/06/ ( ) 17 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,90 0,01% 0,12-56,8% 0,05 0, , ,07 10/08/ Reverse Split ( ) 613 1,80 0,03 1,69% 1.80/ / ,73 1, ,05 2,07% 3,02-40,4% 1,54 4, , ,83 03/07/ ( ) 337 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.99/34, ,00 0, ,92 0,03% 0,65 52,3% 0,36 1, , ,03 14/12/98 3 /10 SYSTEMS (KO) 388 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.14/ ,00 0, ,21 0,04% 1,24-8,1% 0,81 1, , ,15 19/07/ ( O) 44 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.13/315, ,00 0, ,41 0,05% 0,11 17,3% 0,06 0, , ,14 22/10/ / (KO) 156 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,46 0,04% 0,39 16,8% 0,22 0, , ,54 0,47 19/08/ ( ) 185 0,54 0,04 8,15% 0.00/0 0.54/1, ,50 0, ,72 0,27% 0,61-10,4% 0,47 2, * -- 0, ,51 01/08/ & / ( A) 114 0,34-0,01-3,72% 0.34/14, / ,34 0, ,08 0,05% 0,33 3,4% 0,20 0, * 0,04 0,36 7,95 0,34 19/07/ ( ) 26 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,46 0,00% 0,20-62,3% 0,08 0, ,09 13/06/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 5.25/2, ,00 0, ,75 0,45% 5,50-4,5% 4,06 8, ,25 06/07/07 0,02 ( ) 477 1,40 0,10 7,69% 1.40/ / ,29 1, ,80 1,87% 3,80-63,2% 1,13 10, , ,44 05/07/ ( ) 341 1,00 0,20 24,38% 0.00/0 1.00/ ,85 1, ,16 0,17% 1,10-9,1% 0,70 1, , ,04 29/12/ ( )( ) 143 0,42 0,01 2,94% 0.00/0 0.42/ ,42 0, ,67 0,04% 0,70-39,9% 0,36 1, , ,45 02/08/ OFFICE FURNITURE 75 0,22-0,02-7,98% 0.00/0 0.22/ ,22 0, ,60 0,04% 0,23-2,7% 0,14 0, * -- 0, ,22 16/06/ ( ) 975 2, ,04-1,38% 0.00/0 0.00/ ,85 2, ,82 0,60% 3,20-10,6% 2,50 5, ,57 0,83 5,04 2,89 19/08/ ( O) 852 2,50 0,03 1,21% 2.50/1, / ,48 2, ,25 1,53% 3,10-19,4% 2,20 5, ,24 0,31 10,30 2,70 06/07/ ( ) 102 0,30 0,02 6,79% 0.00/0 0.30/3, ,30 0, ,09 0,02% 0,49-38,4% 0,21 0, , ,34 18/07/ ( ) 354 1,04 0,05 5,05% 1.04/31, / ,99 1, ,33 5,73% 1,62-35,8% 0,90 5, ,15 21/09/10 1 / ( ) 108 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.32/1, ,00 0, ,44 0,01% 0,23 37,4% 0,15 0, , ,32 07/01/ Reverse Split (K ) 109 0,32 0,00 1,27% 0.00/0 0.32/ ,28 0, ,59 0,02% 0,38-16,1% 0,27 0, * -- 0, ,34 26/07/ ( ) 160 0,47-0,05-9,62% 0.00/0 0.47/4, ,47 0, ,76 0,05% 0,41 15,2% 0,35 0, , ,43 10/09/ Reverse Split ( ) 260 0,76 0,01 1,46% 0.00/0 0.76/2, ,74 0, ,56 0,54% 1,19-36,0% 0,67 1, ,12 0,18 6,26 0,79 28/12/ Stock Option Plan ( ) 163 0,48 0,00-0,21% 0.00/0 0.48/1, ,43 0, ,32 0,04% 0,60-19,8% 0,35 0, , ,59 0,51 11/08/ ( ) 65 0,19 0,00 0,00% 0.19/8, / ,19 0, ,07 0,03% 0,33-42,1% 0,16 0, , ,20 15/07/ ( ) 215 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.63/ ,00 0, ,01 0,09% 0,66-4,7% 0,38 1, * 0, ,67 07/07/ ( ) 204 0,60-0,03-4,31% 0.00/0 0.60/ ,55 0, ,05 0,13% 0,92-34,4% 0,50 1, , ,63 13/12/06 2 /10 (K ) 243 0,71 0,03 4,85% 0.71/6, / ,65 0, ,20 0,73% 1,21-41,1% 0,60 2, , ,71 05/07/ ( ) 293 0,86 0,02 2,14% 0.00/0 0.86/ ,85 0, ,44 0,15% 1,14-24,5% 0,80 1, ,06 0,20 13,36 0,90 20/06/ ( ) ,09-0,03-0,73% 0.00/0 4.09/4, ,06 4, ,05 7,20% 6,37-35,8% 3,94 6, ,33 0,52 12,34 4,57 04/07/ ( ) 695 2,04 0,06 3,03% 0.00/0 2.04/ ,97 2, ,35 0,77% 2,89-29,4% 1,89 5, ,31 0,87 6,55 2,08 25/05/ (KA) 98 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.29/27, ,00 0, ,96 0,02% 0,16 76,2% 0,13 0, , ,29 07/07/ E

9 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ ÃÅÍÉÊÇ 9. %. (. ) 30/12/11 (.) / M.O /6/2012 / (%) (52.). - EPS 2007 / P/E ( ) M.O. 30. / & ( O) /0 0.60/1, * /06/ ( ) 593 1,74 0,00 0,00% 0.00/0 1.74/1, ,74 1, ,35 0,15% 1,48 17,6% 1,04 2, ,08 0,44 21,76 1,74 06/07/ ( ) 131 0,38-0,01-3,27% 0.00/0 0.38/2, ,37 0, ,99 0,12% 0,51-24,7% 0,35 0, ,00 0, ,45 26/04/ & ( ) 41 0,12 0,01 9,17% 0.00/0 0.12/93, ,12 0, ,41 0,03% 0,25-51,8% 0,06 0, ,08 01/03/10 2 /1 + 0,71 ( ) 67 0,20 0,01 3,68% 0.00/0 0.20/ ,20 0, ,91 0,03% 0,22-10,5% 0,16 0, , ,18 29/06/ ( ) 177 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.52/2, ,00 0, ,27 0,08% 0,42 25,1% 0,29 0, ,10 0,36 5,35 0,47 24/05/ ( ) /0 2.80/5, * /06/ M ( ) ,25 0,05 1,19% 4.25/ / ,25 4, ,26 0,02% 5,03-15,5% 3,28 7, ,07 0,28 57,56 4,35 05/07/ ( ) 81 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.24/10, ,00 0, ,61 0,06% 0,38-36,8% 0,23 0, , ,27 08/09/10 5 /8 + 0,64 (KO) 177 0,52-0,01-1,89% 0.52/ / ,52 0, ,64 0,16% 0,66-21,2% 0,49 1, * -- 0, ,54 21/07/ ( ) 101 0,30 0,02 6,47% 0.30/3, / ,27 0, ,67 0,15% 0,26 13,8% 0,17 0, , ,22 06/07/ ( O) /0 0.69/1, /08/ ( ) 123 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.36/ ,00 0, ,24 0,02% 0,27 35,3% 0,15 0, ,01 0,36 29,35 0,39 12/06/09 1 /4 ( ) 9 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,96 0,01% 0,04-25,7% 0,02 0, ,03 14/10/ ( O) 126 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,16 0,02% 0,41-10,6% 0,25 0, * -- 0, ,38 12/07/ ( ) 50 0,15 0,00 0,00% 0.15/ / ,14 0, ,42 0,11% 0,17-12,6% 0,10 0, , ,13 17/01/ Stock Option Plan ( ) 225 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,22 0,06% 3,00-78,0% 0,51 4, , ,62 12/06/ ( ) 423 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.24/9, ,00 0, ,30 0,05% 1,61-23,1% 1,04 1, ,12 0,59 10,26 1,24 25/06/ (K ) 232 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,63 0,04% 0,53 27,8% 0,45 0, ,11 0,19 6,20 0,63 16/08/ & ( ) 637 1,87 0,00 0,00% 0.00/0 1.87/ ,87 1, ,45 0,16% 1,95-4,1% 1,58 2, ,40 0,34 4,70 1,90 03/06/ ( ) ,86-0,14-2,80% 4.86/ / ,86 5, ,37 1,87% 7,72-37,0% 3,18 11, ,71 0,45 2,84 4,24 04/07/ ( ) 879 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.58/ ,00 0, ,52 0,05% 1,69 52,7% 0,89 4, , ,25 01/07/ ( ) 119 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/1, ,00 0, ,03 0,02% 0,41-14,2% 0,23 0, , ,33 24/06/05 0,03. ( ) 72 0,21-0,02-6,67% 0.00/0 0.21/ ,20 0, ,46 0,03% 0,26-18,6% 0,15 0, , ,24 02/07/ ( ) 988 2,90-0,01-0,34% 0.00/0 2.90/ ,76 2, ,01 0,22% 3,21-9,7% 2,61 4,67 0.1* -- 1, ,25 12/08/ (KA) 83 0,24 0,02 7,02% 0.00/0 0.24/2, ,24 0, ,74 0,01% 0,32-23,5% 0,20 0, ,22 01/07/05 0,0254 (KO) 75 0,22 0,01 2,34% 0.22/6, / ,21 0, ,46 0,04% 0,48-54,4% 0,20 1, * -- 0, ,23 19/07/ ( ) 194 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.57/ ,00 0, ,85 0,11% 0,72-20,5% 0,52 0, ,07 0,65 8,50 0,58 03/08/10 5 /12 ( O) 75 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.22/2, ,00 0, ,48 0,02% 0,18 21,5% 0,17 0, * ,23 15/06/ ( ) 392 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.15/ ,00 0, ,81 0,03% 1,13 1,8% 0,90 1, ,38 0,35 3,02 1,15 05/03/02 2 /5 ( ) 426 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.25/1, ,00 0, ,03 0,11% 1,32-5,3% 1,01 1, ,34 0,22 3,68 1,28 30/06/ F.H.L , , /0 0.00/ ,54 0, ,76 0 0,47 0 0,31 0, ,23 0,37 2,38 0,61 19/08/ ( ) 211 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.62/3, ,00 0, ,71 0,03% 0,50 24,2% 0,24 0, ,05 0,28 13,17 0,58 18/08/ Reverse Split ( O) 225 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.66/3, ,00 0, ,93 0,02% 0,51 30,1% 0,36 0, , ,66 10/07/ ( ) 131 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.39/ ,00 0, ,10 0,03% 0,35 10,3% 0,28 0, ,39 17/08/ ( ) 300 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.88/3, ,00 0, ,89-0,9% 0,26 0, ,88 19/08/ ( ) 66 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,91 0,01% 0,27-28,6% 0,17 0, , ,19 14/08/ ( ) ,20 0,35 5,98% 0.00/0 6.20/6, ,85 6, ,09 1,86% 5,96 4,0% 5,07 8, ,18 1,00 2,84 5,73 12/05/ M ( ) 239 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.70/1, ,00 0, ,35 0,03% 0,90-22,0% 0,62 1, * -- 0, ,77 22/06/ ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.30/1, ,00 0, ,45 0,02% 0,29 3,4% 0,20 0, , ,31 01/06/ ( ) ,12 0,02 0,49% 0.00/0 4.12/4, ,04 4, ,43 2,63% 5,92-30,4% 3,76 8, ,29 0,83 3,20 4,47 30/05/ ( ) 90 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.26/1, ,00 0, ,47 0,05% 0,19 39,2% 0,13 0, , ,24 21/07/ ( ) 279 0, ,03 3,80% 0.00/0 0.00/ ,68 0, ,76 0,02% 0,78 4,7% 0,49 1, , ,76 17/08/ Reverse Split ( ) 104 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,31 0,06% 0,44-30,9% 0,30 1, , ,30 01/07/ ( O) 104 0,30-0,03-9,79% 0.30/ / ,30 0, ,82 0,03% 0,48-36,5% 0,30 0, , ,39 10/08/ ( ) 29 0,08 0,00 0,00% 0.00/0 0.08/ ,08 0, ,40 0,01% 0,13-32,8% 0,07 0, , ,09 19/09/00 1 / ( ) 60 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.18/ ,00 0, ,47-62,8% 0,18 0, , ,28 19/09/00 1 / ( ) 273 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,36 0,03% 0,81-1,2% 0,69 1, , ,85 0,77 19/07/ / ( O) 549 1,61 0,06 3,87% 1.61/1, / ,52 1, ,23 1,08% 3,13-48,6% 1,30 5, ,20 0,25 8,06 1,67 06/07/11 1 /20 (KO) 348 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.02/2, ,00 0, ,47 0,04% 0,85 20,0% 0,46 1, * 0,00 0, ,02 30/11/ ( ) 112 0,33 0,02 5,81% 0.00/0 0.33/15, ,33 0, ,85 0,05% 0,20 65,7% 0,12 0, , ,28 29/06/ ( ) 108 0,32 0,01 1,60% 0.32/2, / ,31 0, ,24 0,12% 0,49-35,0% 0,23 0, ,14 0,13 2,28 0,30 29/12/ ( ) 66 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,02% 0,34-43,3% 0,18 0, , ,19 07/07/ ( ) 51 0,15 0,00 0,00% 0.00/0 0.15/1, ,15 0, ,78 0,03% 0,20-25,7% 0,15 0, , ,15 23/02/ ( ) ( ) 87 0, , ,00% 0 00% 0.00/00 00/0 0.26/1, , , ,310-16,9% 0,200 0, * 0 07* -- 0, ,260 13/08/ ( ) 143 0,42 0,03 6,33% 0.42/ / ,42 0, ,49 0,02% 0,64-34,4% 0,35 0,85 0.6* 0,13 0,23 3,26 0,40 16/07/08 4 / ( ) ,50-0,12-3,31% 3.50/109, / ,50 3, ,50 6,43% 6,83-48,8% 3,50 11, ,68 1,26 2,08 4,12 16/05/ ( ) ,85-0,12-1,20% 0.00/0 9.85/ ,70 9, ,29 0,57% 9,53 3,4% 8,80 14, ,11 0,77 8,89 10,12 19/07/ ( ) ,94 0,12 1,53% 7.94/7, / ,40 8, ,50 1,14% 8,52-6,8% 7,06 14, ,13 2,56 61,40 8,21 28/07/ ( ) 440 1,29 0,02 1,57% 1.29/6, / ,27 1, ,29 3,64% 2,88-55,2% 1,09 6, ,69 0,46 1,86 1,43 28/06/ ( ) 139 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.41/11, ,00 0, ,03 0,01% 0,31 31,9% 0,21 0, , ,43 04/07/ ( ) 66 0,20 0,00-0,51% 0.00/0 0.20/ ,19 0, ,94 0,02% 0,25-21,1% 0,19 0, , ,22 20/03/00 1 / ( ) 73 0,22 0,01 2,87% 0.22/62, / ,21 0, ,82 1,42% 0,25-15,0% 0,16 1, ,21 10/01/11 12 / (KO) 378 1,11 0,01 0,91% 0.00/0 1.11/ ,03 1, ,85 0,05% 1,87-40,6% 1,01 2,43 0.1* -- 0, ,41 27/04/09 0,18157 COMPUTERS ( ) 589 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,73 1, ,20 0,22% 2,85-39,3% 1,54 5, ,30 0,67 5,81 1,90 25/05/ ( ) 166 0,49 0,02 3,62% 0.00/0 0.49/1, ,45 0, ,38 0,13% 0,47 4,7% 0,36 0, , ,47 02/05/ ( ) ,43 0,02 0,59% 0.00/0 3.43/ ,39 3, ,91 0,54% 3,91-12,3% 2,94 4, * 0,42 0,77 8,17 4,04 23/06/ ( ) 40 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.12/3, ,00 0, ,82 0,02% 0,12-4,9% 0,06 0, , ,12 11/07/07 Reverse split ( ) 141 0,41-0,03-6,14% 0.41/ / ,41 0, ,20 0,05% 0,48-13,2% 0,30 0, ,09 0,40 4,42 0,35 11/04/ ( O) 457 1,34-0,01-0,74% 0.00/0 1.34/3, ,30 1, ,39 0,30% 1,96-31,6% 1,20 3, * 0,08 0,41 16,73 1,45 06/07/ X. ( O) 60 0,18 0,01 4,12% 0.00/0 0.18/ ,17 0, ,18 0,03% 0,30-41,6% 0,16 0, , ,20 01/07/ ( ) 154 0,45 0,01 3,20% 0.45/2, / ,44 0, ,41 0,25% 1,02-55,8% 0,40 3, , ,52 29/12/ Stock Option Plan ( ) 169 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,97 0,03% 0,50-0,6% 0,43 1, , ,68 24/06/ ( O) 85 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.25/16, ,00 0, ,11 0,04% 0,38-33,3% 0,21 0, ,26 07/02/ Stock Option Plan ( ) 215 0,63 0,00 0,00% 0.00/0 0.63/3, ,63 0, ,99 0,03% 1,00-37,0% 0,60 1, , ,68 29/06/ Reverse Split ( ) 190 0,56 0,02 3,91% 0.00/0 0.56/2, ,54 0, ,29 0,40% 0,54 4,3% 0,43 1, ,02 0,46 23,97 0,50 07/02/05 1 /2 + 0,78 BANK ( ) 16 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,95 0,04% 0,05 0,0% 0,01 0, , ,05 10/03/10 2 / ( ) 98 0,29 0,04 15,60% 0.00/0 0.29/ ,25 0, ,21 0,47% 0,40-27,8% 0,20 3, , ,28 15/06/09 1 /1 + 3,70 ( ) 329 0,97 0,00 0,00% 0.00/0 0.97/6, ,96 0, ,51 0,61% 1,31-26,3% 0,88 2, ,11 0,29 8,82 1,01 30/05/ ( ) 399 1, ,07 6,36% 0.00/0 0.00/ ,12 1, ,76 0,22% 1,22-4,1% 0,76 1, , ,07 18/08/ Reverse Split ( ) 72 0,21-0,02-9,79% 0.00/0 0.21/ ,21 0, ,69 0,02% 0,23-7,4% 0,16 0, ,23 06/07/ ( ) ,13 0,47 3,71% 13.13/ / ,13 13, ,66 6,03% 11,59 13,3% 9,32 17, ,15 0,71 84,76 12,36 24/06/ ( ) ,60 0,00 0,00% 0.00/0 4.60/ ,59 4, ,18-11,2% 4,00 8, ,15 0,25 29,69 4,52 24/06/ ( ) 82 0,24 0,00-0,41% 0.24/69,579 69,579.00/ ,24 0, ,83 2,48% 0,56-57,4% 0,23 1, , ,28 27/01/12 1 / ( ) ,62 0,21 2,50% 8.62/ / ,40 8, ,24 0,99% 12,48-30,9% 8,20 27, , ,20 10/05/ M ( ) 56 0,16 0,00-0,61% 0.16/ / ,16 0, ,83 0,29% 0,25-34,8% 0,13 0, * -- 0, ,15 28/09/11 1 /1 + 0,50 ( ) 136 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.40/56, ,00 0, ,08 0,02% 0,12 244,8% 0,07 0, , ,40 23/07/ (K ) 87 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,87 0,01% 0,23 11,8% 0,11 0, , ,26 26/07/ ( ) 263 0,77 0,02 2,80% 0.00/0 0.77/ ,75 0, ,32 0,23% 1,43-46,1% 0,63 4, * 0,04 0,21 19,73 0,82 21/06/ (KO) 238 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,82 0,03% 0,84-16,8% 0,40 1, , ,69 25/06/ O ( ) 112 0,33 0,02 5,11% 0.00/0 0.33/5, ,31 0, ,32 0,19% 0,43-23,5% 0,29 1, , ,33 26/06/ ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,66 0,03% 0,05 68,1% 0,03 0, , ,08 05/02/08 3 / / ( ) 244 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.72/ ,00 0, ,88 0,02% 0,69 3,6% 0,33 1, ,72 30/12/ Reverse Split ALPHA ETF FTSE ,89 0,05 2,72% 0.00/0 1.89/ ,89 1, ,23 0,07% 2,66-28,9% 1,72 5, , ,94 24/01/ NBGAM ETF , ,12 2,34% 0.00/0 0.00/ ,24 5, ,20 0,01% 6,92-24,3% 4,92 13,84 -- # / # / 29/06/ ATTICA ( ) 75 0,22 0,00 0,00% 0.22/12, / ,20 0, ,17 0,24% 0,23-3,9% 0,15 0, , ,21 29/12/10 9 /

10 ÃÅÍÉÊÇ 10 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÌÅÔÏ ÅÓ. %. (. ) 30/12/11 / / (.) / M.O (%). P/E 2007 (52.) - EPS M.O. 30. / & ( ) 13/6/ ELBISCO ( ) 37 0, ,00 0,00% 0.11/1, / ,00 0, ,81 0,03% 0,37-71,0% 0,11 0, , ,13 28/08/07 1 / INTERFISH. ( O) 119 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.35/5, ,00 0, ,11 0,06% 0,31 13,3% 0,13 0, , ,35 01/07/ ( ) 34 0,10 0,00 0,00% 0.00/0 0.10/4, ,10 0, ,87 0,03% 0,15-32,2% 0,10 0, ,10 11/10/ ( ) 869 2,55-0,01-0,39% 0.00/0 2.55/ ,55 2, ,95 0,94% 1,48 72,3% 1,31 3, , ,49 04/11/08 1 / ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 6.58/ ,00 0, ,12 0,53% 7,60-13,4% 6,46 7, * -- 0, ,28 23/04/ & , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,76 0,34% 7,02-0,6% 6,00 8, ,00 0,84 7,01 0,00 22/06/ ( ) 44 0,13 0,01 4,03% 0.00/0 0.13/16, ,13 0, ,14 1,29% 0,26-50,4% 0,12 3, , ,14 08/12/11 10,125 / ( ) 470 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.38/5, ,00 0, ,09 0,57% 1,93-28,5% 1,28 4, * -- 0, ,60 01/07/ ( ) , ,00 0,00% 0.00/ / ,00 0, ,36 1,12% 14,00 3,6% 12,60 14, , ,11 02/04/ ( ) ,90 1,75 1,86% 0.00/ / ,90 96, ,68 1,52% 80,00 19,9% 47,30 99, ,63 1,11 7,03 94,41 30/05/ ( O) ,29 0,00 0,00% 0.00/ / ,29 17, ,38 2,13% 16,90 2,3% 13,60 18, * -- 4, ,27 05/07/ ( ) 688 2, ,01-0,49% 0.00/0 0.00/ ,69 2, ,27 0,83% 2,36-14,4% 1,34 2, , ,03 10/08/ ( ) 228 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,55 0,08% 0,54 23,4% 0,43 1, , ,67 15/07/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,09 0,01% 0,04 202,5% 0,02 0, ,08 0,16 1,52 0,12 14/07/ ( ) 35 0,10 0,02 19,77% 0.10/1, / ,10 0, ,20 0,04% 0,17-39,4% 0,05 0, , ,07 01/11/10 1 / COMPUCON (K ) 37 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.11/29, ,00 0, ,37 0,01% 0,05 111,5% 0,02 0, ,10 20/02/ (stock option plan) FASHION BOX ( ) 443 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,06% 1,35-3,7% 1,30 1, , ,30 01/06/ HELLAS ONLINE ( ) 167 0,49 0,00 0,00% 0.00/0 0.49/ ,49 0, ,88 0,51% 0,31 56,7% 0,30 0, , ,54 01/11/11 1 /5 + 1,15 NUTRIART ( O) 22 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.07/10, ,00 0, ,76 0,02% 0,06 14,0% 0,05 0, ,09 10/08/09 1, / OLYMPIC CATERING ( ) 170 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,31 0,04% 2,25-77,8% 0,50 18, , ,00 10/11/ Reverse Split RIDENCO ( ) 11 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,74 0,00% 0,03 28,0% 0,02 0, ,03 03/07/ SATO (KO) 30 0,09 0,00 0,00% 0.00/0 0.09/2, ,09 0, ,44 0,01% 0,08 16,0% 0,05 0, ,08 04/07/ YALCO ( ) 76 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.22/6, ,00 0, ,94 0,02% 0,20 13,8% 0,11 0, * -- 4, ,22 04/08/ LTEC (K ) 7 0,02 0,00-4,76% 0.00/0 0.02/ ,02 0, ,30 0,02% 0,04-42,9% 0,01 0, ,03 25/06/ ( ) 29 0,08 0,01 20,00% 0.08/ / ,08 0, ,80 0,02% 0,09-2,3% 0,06 0, , ,09 08/07/09 Reverse Split ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.30/7, ,00 0, ,46 0,03% 0,37-18,9% 0,22 0, , ,30 26/09/11 1 /2 + 0,40 - ( ) 15 0,04 0,01 13,16% 0.00/0 0.04/6, ,04 0, ,51 0,02% 0,03 65,4% 0,01 0, , ,05 01/07/ ( ) 140 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.41/1, ,00 0, ,65 0,02% 0,53-23,2% 0,40 0, ,41 29/12/ Stock Option Plan ( ) 60 0,18-0,04-20,00% 0.00/0 0.18/6, ,18 0, ,81 0,01% 0,09 91,3% 0,04 0, , ,25 25/06/ ( ) 474 1,39 0,00 0,00% 1.39/99, / ,39 1, ,42 0,08% 0,86 62,4% 0,74 2, ,37 28/05/08 0,05. & 285 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.84/ ,00 0, ,31 0,02% 0,37 123,3% 0,30 0, , ,84 29/06/ ( ) 21 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,49 0,00% 0,05 29,2% 0,03 0, ,06 28/09/ Reverse Split - ( ) 25 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,01% 0,07 0,0% 0,04 0, , ,07 13/11/07 1 / ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 3.70/4, ,00 0, ,22 0,15% 3,70 0,0% 3,70 3, , ,70 06/09/10 6 / ,70 ( ) 13 0,04 0,00 0,00% 0.04/ / ,04 0, ,15 0,01% 0,09-57,8% 0,02 0, , ,93 0,05 18/08/ ( ) 180 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.53/ ,00 0, ,04 0,02% 0,81-34,7% 0,08 0, ,00 0, ,53 12/12/ Reverse Split ( ) 146 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,98 0,06% 0,55-22,0% 0,42 0, ,43 30/03/11 1 / ( ) 108 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,83 0,05% 0,37-15,0% 0,12 0, , ,32 30/12/02 2 / , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,32 0,01% 0,04 266,7% 0,04 0, ,13 01/08/00 3 / ( ) /7 0.00/ /10/ ( ) 59 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,66 0,01% 0,22-19,4% 0,17 0, ,17 19/11/07 1 /2 + 1,20 ( ) 37 0,11 0,00 1,85% 0.11/ / ,11 0, ,96 0,06% 0,22-50,0% 0,10 0, * -- 0, ,13 13/08/ ( ) 34 0,10 0,00-2,91% 0.00/0 0.10/6, ,10 0, ,15-32,0% 0,07 0, * -- 0, ,11 13/08/ (KO) 19 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.06/7, ,00 0, ,73 0,11% 0,05 7,8% 0,03 0, , ,05 10/09/10 1 /5 ( ) /4, / /05/ ( O) 194 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.57/3, ,00 0, ,90 0,17% 0,70-18,7% 0,19 0, , ,55 12/10/10 3,2 / & ( ) 341 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.00/ ,00 0, ,38 0,05% 3,80-73,7% 0,75 4, ,00 02/07/ ( ) 7 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,01% 0,03-20,0% 0,02 0, , ,02 15/07/ ( ) 13 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,01% 0,04 5,6% 0,03 0, * 0, ,00 25/04/ ( ) 102 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,96 0,01% 0,05 488,2% 0,02 0, , ,32 01/07/ (KO) 46 0,13-0,03-19,76% 0.13/ / ,13 0, ,06 0,03% 0,28-51,3% 0,13 1, , ,24 16/07/ ALPHA TRUST ( ) 201 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.59/9, ,00 0, ,35 0,11% 0,90-34,4% 0,59 0, ,02 2,37 31,65 0,62 01/08/ DIVERSA (KO) 975 2, ,00 0,00% 0.00/0 2.86/2, ,00 0, ,03 0,03% 2,86 0,0% 2,86 2, , ,86 11/06/ ENVITEC (KO) 664 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.95/ ,00 0, ,34 0,11% 2,23-12,6% 1,95 2, * 0,00 0, ,95 05/07/ EPSILON NET (KO) 167 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,74 0,02% 0,60-18,3% 0,49 0, ,00 0, ,49 29/05/ EUROXX ( ) , ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,94 0,17% 3,00 2,0% 2,70 3, * -- 4, ,01 05/05/ OPTRONICS (KO) 416 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,02% 1,11 9,9% 1,08 1, ,00 1, ,22 14/07/ PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) 859 2, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,85 0,06% 2,52 0,0% 2,52 2, ,00 3, ,52 17/09/ VIDAVO (KO) /0 0.00/ * /06/ (KO) 613 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,72 0,06% 1,80 0,0% 1,80 2, , ,80 16/07/ ( ) 307 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.90/23, ,00 0, ,02 0,05% 0,97-7,2% 0,81 0, ,05 1,31 18,68 0,90 24/06/ (KO) 351 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.03/4, ,00 0, ,58 0,03% 1,09-5,5% 1,03 1, ,00 1, ,03 01/04/11 0,0462 /1 + 0,50 ( ) 281 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,02 0,03% 1,00-17,5% 0,83 1, ,00 1, ,83 06/07/ (KO) 515 1, ,00 0,00% 0.00/0 1.51/3, ,00 0, ,01 0,09% 1,88-19,7% 1,51 2, ,00 2, ,51 19/08/ ( A) 0 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( O) 10 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,00% 0,18-83,3% 0,03 0, , ,03 15/07/ ( ) 32 0,10 0,02 18,75% 0.00/0 0.10/25, ,10 0, ,04 0,01% 0,07 43,9% 0,02 0, , ,43 0,06 18/08/99 90 / ( ) 859 2,52 0,42 20,00% 0.00/0 2.52/ ,52 2, ,29 0,01% 9,95-74,7% 2,10 11, , ,40 01/07/ ( ) /0 1.51/ * /07/ ALMA ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,57 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 02/10/ ALTIUS.... ( ) /0 0.00/ /07/ BETANET ( ) 20 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,30 0,01% 0,06 0,0% 0,06 0, , ,06 20/08/ EUROLINE ( ) 480 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,99 0,09% 1,41 0,0% 1,41 1, ,02 7,83 81,54 1,41 10/08/ INTERINVEST ( O) 382 1, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,49 0,07% 1,12 0,0% 1,12 1, * -- 6, ,12 17/07/ MICROLAND COMPUTERS ( ) 218 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,68 0,05% 0,64 0,0% 0,64 0, ,64 08/07/05. "ALTCOM A.E.T." ( ) 228 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,16 0,28% 0,67 0,0% 0,67 0, , ,67 22/12/04 0, / SUPER MARKET AEE (KO) /0 0.00/ /02/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,64 0,02% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 03/07/ (K ) (K ) 34 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,79 0,01% 0,10 0,0% 0,10 0, , ,10 01/07/ ( ) 259 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,04% 0,76 0,0% 0,76 0, , ,76 19/07/ ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,13 0,01% 0,08 0,0% 0,08 0, , ,08 27/05/02 2 / ( ) 48 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,14 0,0% 0,14 0, , ,14 27/05/02 2 / / ( ) 17 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,48 0,03% 0,05 0,0% 0,05 0, , ,05 28/06/ ( O) 48 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,07 0,02% 0,14 0,0% 0,14 0, , ,14 03/07/ ( ) 14 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,45 0,01% 0,04 0,0% 0,04 0, , ,00 05/03/03-5 /10 Reverse Split ( A) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,08 0,0% 0,08 0, , ,08 05/03/03-5 /10 Reverse Split - ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,01 0,01% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 17/06/ ( ) 34 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,50 0,01% 0,10 0,0% 0,10 0, , ,10 01/07/ ( O) 89 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,65 0,04% 0,26 0,0% 0,26 0, , ,26 25/01/ Stock Option Plan ( ) 133 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,43 0,03% 0,39 0,0% 0,39 0, , ,39 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 184 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,54 0,0% 0,54 0, , ,54 24/11/04 2 /1 + 0,45 ( ) 266 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,04 0,23% 0,78 0,0% 0,78 0, ,78 03/07/00 20 ( ) 27 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,11 0,01% 0,08 0,0% 0,08 0, ,00 0, ,08 27/12/ ( ) 41 0, ,00 0,00% 0.00/0 0.00/ ,00 0, ,17 0,02% 0,12 0,0% 0,12 0, , ,12 26/05/99 1 / # P/BV 20/04/2012 * 2009

11 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÁÌÏÉÂÁÉÁ ÃÅÍÉÊÇ 11 12/6/2012 TI TI KA. TIMH... 1/1/2012 ALLIANZ (.: ), URL: ALLIANZ ,66 3,8328 3,7479 3,7762-0,53% -20,70% ALLIANZ MIKTO ,00 4,3923 4,2014 4,2438-0,55% -27,63% ALLIANZ MIKTO.(UNIT LINKED) ,45 2,4431 2,3035 2,3268-0,81% -31,61% ALLIANZ / E ,04 6,0553 5,9947 6,0553-0,02% 2,62% ALLIANZ ,30 1,2753 1,2199 1,2322-0,85% -23,12% ALLIANZ A/K EMEA ,90 6,2822 6,0091 6,0698 0,54% 1,04% ALLIANZ ,15 2,0581 1,9686 1,9885-0,92% -33,23% ALPHA ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ALPHA ,76 1,9124 1,8886 1,9029-3,94% -52,85% LPHA ,72 4,8141 4,7542 4,7901-0,26% 4,96% ALPHA ,35 7,4273 7,3349 7,3903-0,50% 2,58% ALPHA GLOBAL AKO ,33 8,1796 8,0779 8,1389 0,03% 5,33% ALPHA ,02 6,7915 6,3387 6,4681-0,36% -4,25% ALPHA BANCASSURANCE EE ,31 6,1943 5,8936 6,0139-0,97% -8,10% ALPHA BANCASSURANCE EE ,44 4,7205 4,4913 4,5830-0,61% -1,48% ALPHA BEST OF STRATEGIES ,05 5,8827 5,6543 5,7114-0,11% -6,10% LPHA ,16 2,3695 2,3225 2,3460-1,91% -37,51% LPHA ,10 3,1571 3,0945 3,1258-2,56% -41,08% ALPHA GLOBAL ,14 11, , ,5795 0,07% 2,58% ALPHA ,49 6,6660 6,5340 6,6000-0,28% 3,65% LPHA ,85 12, , ,1142 0,01% 2,10% LPHA BLUE CHIPS ,15 4,0339 3,9541 3,9940-0,53% -23,46% ALPHA ATHENS INDEX FUND ,26 1,9819 1,9427 1,9623-1,43% -27,23% ALPHA ,27 4,1608 4,0784 4,1196-0,87% -24,13% ALPHA ETF FTSE ATHEX ,84 1,8467 1,8412 1,8449-1,37% -30,96% ALPHA ,58 4,2310 4,1472 4,1891 0,14% 10,50% ALPHA ENERGY ,42 10,1279 9, ,0276 1,43% -6,16% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ,64 11, , ,0969 1,12% 0,73% ALPHA SELECT ,35 9,0464 8,8672 8,9568 0,21% 1,91% LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ,39 3,9029 3,8257 3,8643 0,14% 5,14% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ET ,55 8,2686 8,1048 8,1867-0,06% 1,33% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ,52 6,3903 6,2637 6,3270 0,07% -6,46% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ,39 8,6792 8,5074 8,5933-0,07% 5,54% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ,05 9,1849 9,0031 9,0940-0,34% 3,14% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET ,72 16, , ,1261 0,23% 5,87% ALPHA TRUST (.: ), URL: ALPHA TRUST ,92 14, , ,8453-0,64% -22,34% ALPHA TRUST ,76 5,8583 5,6860 5,7434-0,67% -20,44% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ,57 3,2035 3,1093 3,1407-0,99% -14,62% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ,36 5,1767 5,0244 5,0752-0,29% 0,49% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ,03 2,6164 2,5394 2,5651 0,34% 4,13% ALPHA TRUST EUROSTAR ,38 6,0442 5,8808 5,9402-0,59% -6,95% ,54 6,2739 6,1043 6,1660-0,21% -3,92% INTERLIFE ,47 5,4278 5,2811 5,3344-0,62% -9,14% GENIKI ,12 2,5399 2,4712 2,4962-1,37% -17,28% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,92 4,0100 3,9016 3,9410-0,26% 7,48% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,00 5,6128 5,5567 5,6128 0,00% 0,09% S&B GLOBAL FUND OF FUNDS ,02 10, , ,6797-0,16% 3,66% AMUNDI (.: ), URL: ,91 5,1218 4,9229 4,9726-0,90% -25,39% ,05 2,4049 2,3116 2,3349-0,87% -24,99% ,09 2,4508 2,4144 2,4265-0,97% -30,94% ,78 3,3627 3,3627 3,3627 0,00% 0,34% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (.: ), URL: ,11 0,4150 0,4048 0,4089-0,82% -17,94% ATTICA MARATHON ,84 2,4852 2,4240 2,4485-0,53% -13,42% ATTICA REAL ESTATE ,49 8,3011 8,0966 8,1784 0,48% 8,12% ,25 1,0823 1,0672 1,0758-4,60% -59,26% ,43 3,4298 3,4127 3,4264-0,03% -1,42% ,21 2,4726 2,4117 2,4361 0,25% 1,61% ,59 2,8114 2,7722 2,7946-0,11% -1,64% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO ,06 2,4441 2,3839 2,4080 0,01% -4,45% (.: ) ,26 1,5599 1,5599 1,5599-1,05% -27,61% / ,56 1,1638 1,1638 1,1638-0,91% -30,25% (.: ), URL: ATE ,65 3,7758 3,7475 3,7758-0,47% -27,03% ATE ,74 1,6631 1,6465 1,6631-0,48% -22,68% ATE - / ,64 0,5234 0,5182 0,5234-0,57% -16,15% ,07 1,5920 1,5761 1,5920-0,28% -22,04% US ,31 6,1257 6,0644 6,1257 1,28% 8,09% EUROZONE ,05 1,8852 1,8663 1,8852 0,23% -4,52% & ,92 2,7583 2,7376 2,7583-0,30% -26,18% EURO ,81 7,3441 7,3441 7,3441 0,01% 1,60% ATE ,68 6,3291 6,2658 6,3291 0,60% 2,46% ,88 7,2775 7,2229 7,2775 0,06% 3,25% GLOBAL FUND OF FUNDS ,61 3,5552 3,5196 3,5552 0,40% 0,62% EUROBANK EFG (.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ,70 9,7111 9,3303 9,5207-0,69% 3,86% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ,00 1,3511 1,3376 1,3511 1,18% 0,72% EUROBANK EMERGING EUROPE ,56 13, , ,4512 0,33% 1,79% EUROBANK GREEK EQUITIES ,39 2,6993 2,6723 2,6993-0,97% -29,22% EUROBANK GLOBAL BOND ,94 3,4241 3,3984 3,4241-0,30% 4,90% EUROBANK CLICK ,48 3,3551 3,2078 3,2733-0,33% 0,90% EUROBANK DOUBLE CLICK ,61 11, , ,9050-0,41% 1,40% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ,53 10, , ,5611-0,41% 0,84% EUROBANK ALL WEATHER ,25 9,5192 9,3288 9,5192-0,38% 2,13% EUROBANK ,97 0,8455 0,8370 0,8455-1,22% -25,49% EUROBANK DOLLAR PLUS... (USD) ,00 12, , ,1692 0,00% 1,98% INTERAMERICAN ,59 4,9209 4,8597 4,8964-4,61% -41,30% INTERAMERICAN ,05 8,3633 8,3131 8,3549 0,00% 5,26% INTERAMERICAN ,49 5,3345 5,2289 5,2817-1,48% -31,71% INTERAMERICAN ,60 6,4433 6,3157 6,3795-0,97% -29,54% INTERAMERICAN ANA ,37 1,6225 1,5903 1,6064-0,92% -26,92% INTERAMERICAN ,26 32, , ,1661 0,32% 3,55% INTERAMERICAN ,21 13, , ,8494 1,23% 0,99% INTERAMERICAN ,94 9,9646 9,7672 9,8659 0,35% 1,52% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ,81 2,8227 2,7945 2,8227-0,07% 3,00% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ,09 3,2399 3,2075 3,2399-0,14% 4,35% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: ,43 2,8663 2,8663 2,8663-5,03% -41,75% BLUE CHIPS ,80 2,2885 2,2656 2,2885-0,79% -27,80% TOP ,37 0,3632 0,3596 0,3632-0,82% -30,57% NBGAM ETF ,62 5,1278 5,1278 5,1278-1,32% -26,34% ,36 3,5347 3,4994 3,5347-3,29% -42,62% ,57 3,1491 3,1176 3,1491-1,31% -16,69% / ,33 5,9718 5,9121 5,9718-1,23% -16,85% ,07 4,7497 4,7497 4,7497-1,63% -22,87% ,70 2,8321 2,8038 2,8321 0,77% -1,30% EUROBOND ,15 5,7152 5,7152 5,7152-0,30% 7,90% ,85 2,7764 2,7486 2,7764 0,19% -4,11% ,64 4,6756 4,6288 4,6756 1,37% -11,54% NBGAM ETF GREECE & TURKEY ,23 6,0324 6,0324 6,0324 1,21% 14,00% USD BOND ,40 5,5688 5,5688 5,5688 0,28% 11,56% DELTA BONUS - / ,98 7,7296 7,3615 7,3615-0,07% 5,93% SMALL CAP ,55 0,5674 0,5617 0,5674-1,03% -24,81% ,34 2,0517 2,0312 2,0517-0,33% -9,56% ,52 9,6224 9,5743 9,6224 0,05% 3,80% MONEY PLUS ,70 11, , ,9197-0,02% 0,58% (USD) ,72 10, , ,9535-0,03% 7,51% HIGH YIELD CORPORATE BOND ,33 5,8555 5,8555 5,8555-0,50% 6,24% SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ,59 10, , ,4451-0,21% 1,63% SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ,48 9,1119 9,0208 9,1119-0,12% 2,14% SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ,18 8,5890 8,5031 8,5890-0,12% 2,01% SYNTHESIS BEST RED - FOF ,96 8,5121 8,4270 8,5121-0,04% 4,47% (.: ), URL: (EUR) ,80 8,1710 8,0502 8,0502-0,80% 1,52% EUROBOND ,35 1,4669 1,3582 1,3582-0,42% -33,17%.(..) ,22 2,0072 1,9292 1,9487-0,34% -23,70% EUROPEAN OPPORTUNITIES ,71 1,5118 1,4531 1,4678 0,33% 1,12% EMERGING MARKETS OPPORTUN ,23 2,4597 2,3642 2,3881 1,27% 2,97% GLOBAL OPPORTUNITIES (..) ,60 2,7600 2,6658 2,6927 1,03% 4,05% AMERICAN OPPORTUNITIES ,55 3,0522 2,9337 2,9633 1,63% 4,85% INVESTMENT GRADE (EUR) ,18 3,7851 3,7292 3,7292-0,26% 4,29% HIGH YIELD (EUR) ,56 3,1955 3,1483 3,1483-0,21% 4,87%. EUROINVEST ,74 0,6442 0,5965 0,5965-1,29% -26,76% HSBC ( ) (.: ), URL: HSBC ,88 5,5181 5,4500 5,4500-0,54% 3,79% HSBC ,37 2,0204 2,0103 2,0103 0,00% 0,29% HSBC ,15 17, , ,0033-0,50% -16,35% HSBC AMERICAN EQUITY ,54 2,8357 2,7598 2,7598 1,12% 10,26% HSBC ,81 4,6326 4,5086 4,5086 0,54% 3,12% HSBC ,19 2,8165 2,7411 2,7411 0,48% 3,44% HSBC ,46 4,4795 4,4242 4,4242 0,14% 6,73% HSBC ,85 6,4161 6,2903 6,2903 0,18% 1,34% ING (.: ), URL: ING / ,11 3,1670 3,1049 3,1049-0,96% -25,69% ING / ,94 1,5334 1,5107 1,5107-0,82% -12,64% ING / ,34 5,4092 5,4092 5,4092 0,00% -0,17% INTERNATIONAL (.: ), URL: INTERNATIONAL ,36 3,9127 3,7976 3,8360-1,93% -47,15% INTERNATIONAL ,61 1,6166 1,5242 1,5396-1,02% -34,78% INTERNATIONAL ,91 6,6122 6,5627 6,5957 0,01% 2,07% INTERNATIONAL ,65 1,1001 1,0372 1,0477-0,54% -25,03% INTERNATIONAL E ,73 0,6682 0,6300 0,6364-0,73% -24,07% INTERNATIONAL ,50 3,6421 3,4670 3,5020 0,45% 7,35% ASSET MANAGEMENT (.: ) EURO BOND PREMIUM ,19 1,8053 1,7963 1,8053-1,17% -32,06% DUAL STRATEGY ,07 2,4341 2,3745 2,3864 0,26% -7,34% EURIBOR RETURN (EUR) ,10 2,9381 2,9234 2,9381 0,05% 3,72% LIBOR RETURN (USD) ,43 4,9746 4,9497 4,9746 0,03% 4,01% ,15 4,9873 4,9624 4,9873 0,01% 1,40% ,15 0,8083 0,8043 0,8083-0,96% -27,15% EURO BALANCED PREMIUM ,99 1,2425 1,2363 1,2425-0,85% -24,44% Y FUND OF FUNDS METOXIKO ,23 3,1869 3,1710 3,1869 0,51% 3,44% Y FUND OF FUNDS MIKTO ,27 3,1926 3,1766 3,1926 0,35% 4,20% Y EURO EQUITY PREMIUM ,18 2,7685 2,7547 2,7685 0,17% -7,72% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: MARFIN GREEK VALUE ,45 1, , , , ,29169 MARFIN EUROPEAN VALUE ,12 2,3960 2,2564 2,3262-0,07% 3,22% MARFIN ,49 3,7567 3,5379 3,6473-0,75% -26,37% MARFIN ,18 0,8218 0,7740 0,7979-0,62% -22,67% MARFIN EUROCREDIT ,29 2,4658 2,3222 2,3940-0,23% -2,49% MARFIN ,27 3,5218 3,3166 3,4192-0,49% 2,16% MARFIN EUROPEAN EQUITY ,89 2,6719 2,5163 2,5941 0,77% -2,03% MARFIN GLOBAL ,73 1,4728 1,3870 1,4299 1,08% 0,87% MARFIN SMART CASH ,41 4,2078 4,1660 4,1869 0,01% 2,28% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ,11 2,9101 2,7405 2,8253 0,19% 3,48% MARFIN / EURO HEDGED FOFs ,96 2,6741 2,5183 2,5962-0,38% 0,66% MARFIN EMERGING ,63 2,5208 2,3740 2,4474 0,85% -5,69% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ,63 3,0512 2,8734 2,9623-0,04% 2,60% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ,85 4,4246 4,1668 4,2957-0,16% 3,10% METLIFE ALICO (.: ), URL: ALICO ,28 17, , ,8797-0,39% 2,80% ALICO ,47 13, , ,0012 0,00% 0,96% ALICO ,92 4,5355 4,2763 4,3195-0,92% -33,93% ALICO ,40 13, , ,1555 1,12% 2,51% ALICO MIKTO ,53 16, , ,8500-0,12% 2,03% MIKTO ,77 12, , ,4371-0,34% -0,50% MIKTO ,55 10,5670 9, ,0638 0,00% -6,30% BETA GLOBAL MIKTO ,79 5,2737 5,1186 5,1703 0,12% 2,71% ALICO E ,50 13, , ,0206-0,14% 4,31% ALICO ,34 12, , ,3970 0,17% 4,26% ALICO ,40 3,5465 3,4763 3,5114-0,01% 0,08% ALICO.. & ,72 3, , , , , ALICO FTSE-20 INDEX FUND ,63 1,0591 0,9986 1,0087-1,40% -31,13% CITI FUND ,52 2,1722 2,1401 2,1401-3,49% -53,99% ,71 0,5170 0,4995 0,4995-0,83% -32,84% ALICO ,43 3,8349 3,6158 3,6523 1,53% -4,60% ALICO FUND OF FUNDS ,48 3,4682 3,2700 3,3030-0,19% 3,16% ALICO FUND OF FUNDS ,43 12, , ,1421 0,19% -7,37% ALICO FUND OF FUNDS ,57 10,2171 9,6333 9,7306-0,17% 4,11% MILLENNIUM (.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS / ,64 8,8544 8,5072 8,6808 0,00% -0,03% MILLENNIUM VALUE PLUS ,98 0,6877 0,6607 0,6742-4,77% -62,19% MILLENNIUM BLUE CHIPS ,23 0,4510 0,4252 0,4295-0,97% -32,00% MILLENNIUM EUROZONE ,51 1,6238 1,5156 1,5465 0,39% -6,76% MILLENNIUM MID- CAP ,92 0,6316 0,5895 0,6015-0,91% -26,41% MILLENNIUM AMERICA US ,02 2,5238 2,3555 2,4036 1,59% 5,10% MILLENNIUM CHINA GROWTH ,41 3, , ,9718-0, ,00289 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ,71 1,2332 1,1510 1,1745 0,04% -19,52% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ,16 2,3033 2,1497 2,1936 0,80% 0,72% PROBANK (.: ), URL: PROBANK ,20 3,9361 3,9164 3,9361 0,01% 2,25% PROBANK ,98 1,4906 1,4794 1,4906-8,51% -35,02% PROBANK ,42 0,9552 0,9456 0,9552-9,00% -26,19% N.P. INSURANCE ,64 0,5585 0,5535 0,5557-2,30% -34,84% PROTON (.: ), URL: PROTON ,85 1,7883 1,7015 1,7362-1,10% -31,52% PROTON ,14 3,1030 3,0265 3,0571-3,65% -53,95% PROTON ,34 2, , ,3732-0, , ,21 0,7592 0,7227 0,7300-0,48% -24,17% ASSET MANAGEMENT (.: ), URL: / ,24 2,1875 2,1069 2,1499-1,13% -27,87% / ,48 0,2755 0,2654 0,2708-1,10% -17,64% / ,14 0,9092 0,8912 0,9002-1,76% -24,03% / ,35 4,6178 4,6178 4,6178 0,01% -7,24% / ,42 10, , ,2955 0,01% 1,88% / ,59 2,1844 2,1412 2,1628-5,11% -35,62% / ,4 2,1911 2, ,1694-0, , / ,80 2,2244 2,1804 2,2024-1,71% -26,00% FUND OF FUNDS ,31 9,3034 9,0972 9,1659 0,46% 3,80% FUND OF FUNDS ,03 10, , ,1907 0,42% 4,43% FUND OF FUNDS ,95 10, , ,7704-9,28462E-06 0, T FUNDS AE (.: ), URL: AAAB ,29 2,0965 1,9767 1,9967-0,73% -20,34% AAAB ,73 1,8197 1,7483 1,7840-0,65% -31,57% AAAB ,01 5,5054 5,3845 5,4944-0,02% -7,11% AAAB ,76 0,8712 0,8131 0,8297-0,98% -23,83%.. (.: ), URL: (EUR) ,6 2,6389 2,6389 2, , , ,29 0,9459 0,9435 0,9459-1,56% -27,67% ,65 1,2322 1,2260 1,2291-0,12% -15,21% ,94 0,3668 0,3632 0,3650 0,00% -22,32%.. EUROPLUS ,44 3,4148 3,3978 3,4063-0,24% 1,38% ,70 3,7887 3,7511 3,7699 1,06% 3,84% ,70 3,1567 3,1567 3,1567-0,78% -27,28%

12 ÃÅÍÉÊÇ 12 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Αρ. Μελ. 1/12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%) ΑΔΑ :Β4ΛΗΩΗΒ-Ψ5Ω ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ με προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,35 (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά ασφάλτου ) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 (Δευτέρα-Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουνίου Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: , FAX επικοινωνίας: , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σαραφίδου Μαρία. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1η, 2η για ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2638,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας ποσού και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους Το υπολοιπο ποσό θα προβλεφθεί στον προυπολογισμό του έτους Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ÄÉÁÖÏÑÁ ÅÎÏÖËÇÓÇ ÔÉÌÏËÏÃÉÙÍ Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών: EÈÍÉÊÇ 108/ ÁLPHA 104/ ÐÅÉÑÁÉÙÓ EUROBANK ÁÃÑÏÔÉÊÇ Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου. NOMOΣ XIOY ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: Πληροφορίες: Μιχαήλ Αποστολής Τηλέφωνο: Fax: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση «Επισκευή και ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Χίου» με προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό ,38 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά ασφάλτου). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του Δήμου ή να τα παραλάβουν από την έδρα της υπηρεσίας στην οδό Οινοπίωνος 1, Χίος, μέχρι τις 28/06/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αποστολής Μιχάλης 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/07/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με σφραγισμένες προσφορές δημοπρασίας με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου του Ν. 3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: Για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙ- ΙΑΣ : Α2 1ης και 2ης τάξης που έχουν την έδρα τους εντός του νομού Χίου ή έχουν δηλώσει στο ΜΕΕΠ ως δεύτερο νομό το νομό Χίου, καθώς και Α2 και 1ης που έχουν την έδρα τους εκτός του νομού Χίου. β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.926,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΑΤΑ,. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Χίος, 13/06/2012 Ο Αντιδήμαρχος Χίου Παντελής Αποστολίδης Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ έχει απόλυτη πληρότητα και ενημέρωση στο χώρο των δημοπρατούμενων έργων και προμηθειών, καθώς και στον οικονομικό χώρο, με αναλύσεις στο χρηματιστήριο κλπ. Φρόντισε να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου. ÐÅÑÉËÇÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Βλάχου Μαρία Διεύθυνση Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11, 2ος όρ., Γρ. 206 Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Εγγύηση Περιγραφή Υποβολή επενδυτικής πρότασης για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχ/σης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Θερμών Νιγρίτας, Δήμου Βισαλτίας, Περιφ. Ενότητας Σερρών, για 25 έτη, με δικαίωμα μονομερούς 5ετούς παράτασης και έως τη συμπλήρωση 35 ετών συνολικά (ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ1Υ-ΩΦΦ) Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Μπαρμπακυριάκου Διεύθυνση Κων/πόλεως 49 Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Τρόπος ανάθεσης Μη αναφερόμενος. Πτυχίο Αναλ. Τάξ. Οικοδ. Περιγραφή Εργο Ανακατασκευή - εξωραϊσμός χώρων υποστήριξης του Νευρολογικού Τμήματος στο κτίριο Β (ΑΔΑ: Β4ΛΞ ΤΔΔ) Δ.Ε.Η. Κατηγορία Δ.Ε.Η. Αριθμός ΔΠΑΝ Υπεύθυνος κ. Θεοδωροπούλου Π. Διεύθυνση Λ. Συγγρού 112, Αθήνα, (Προσφορές στον 6ο ορ., Γρ. 604, Πρωτόκολλο) Τηλέφωνο Περιγραφή Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας αγωγού καυσίμου σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές Δ.Ε.Η. Κατηγορία Δ.Ε.Η. Αριθμός /ΛΚΔΜ Διεύθυνση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 23ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης - Πτολεμαϊδας Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Τρόπος ανάθεσης Με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας. Πτυχίο Α2 και άνω Οδοπ. Περιγραφή Εργο Βελτιώσεις ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς τις εγκαταστάσεις των ΤΔΣΣ και ΤΣΔΕ και του δρόμου κυρίας εισόδου Ορυχείων Δ.Ε.Η. Κατηγορία Δ.Ε.Η. Αριθμός ΔΥΠΠ-1038 Διεύθυνση Σολωμού 56, 6ος ορ., Αθήνα, (Προσφορές στον 3ο ορ.) Τηλέφωνο ήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Τρόπος ανάθεσης Με σφραγισμένες προσφορές. Πτυχίο Α2 Κ/Ξ-1η και άνω Ενεργ. Βιομ. Περιγραφή Εργο Καθαρισμοί λεβητοστασίων, μηχανοστασίων λοιπών χώρων των Μονάδων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στους χώρους του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας. (Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας και να λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης εργασιών) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ Αριθμός 3594 Υπεύθυνος κ. Αναστασιάδης Δημ. Διεύθυνση πρώην Δημαρχείο Αγ. Μηνά, Θυμιανά Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Α2-1η-2η Υδρ. ή Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων του Καταρράκτη στην ΕΕΛ Χίου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕ- ΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙ- ΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμός ΥΠΠΟΤ/ ΔΑΝΣΜ/54733/1246 Υπεύθυνος κ. Μαρινοπούλου Διεύθυνση Ερμού 17, 6ος όρ., Γρ. 60 Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση ποσοστά έκπτωσης και με έλεγχο ομαλότητας τιμών. Πτυχίο 1η-2η-3η Οικοδ. και Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Αποκατάσταση όψεων, εισόδου, δωμάτων και Η/Μ εγκ/σεων διατηρητέου κτιρίου REX - Εθνικού Θεάτρου (ΑΔΑ: Β4ΛΞΓ-ΛΧΑ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟ- ΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Κοσπαντσίδης Διεύθυνση Αδριανουπόλεως 1 Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Τρόπος ανάθεσης Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Πτυχίο Αναλ. Τάξ. ΕΔΔΕ, Οδοπ. ή Χωματουργ. Περιγραφή Εργασία Συντήρηση δρόμων στην περιοχή παρέμβασης Κυριακής - Δερείου του έργου Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Κυριακής - Δερείου Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2012 (ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ1Υ-Λ8Ο) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟ- ΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Κσπαντσίδης Διεύθυνση Αδριανουπόλεως 1 Τηλέφωνο , Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Τρόπος ανάθεσης Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Πτυχίο Αναλ. Τάξ. ΕΔΔΕ, Οδοπ. ή Χωματουργ. Περιγραφή Εργασία Συντήρηση δρόμων στην περιοχή Πενταλόφου - Μηλέας - Θεραπειού του έργου Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέμβασης Τριγώνου - Ορεστιάδας Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2012 (ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ1Υ-ΘΥΖ) ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπεύθυνος κ. Αναγνωστοπούλου Διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 55 Τηλέφωνο Ποσόν Πτυχίο Α2-1η-2η Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Εφαρμογή φωτεινής σηματοδότησης και εκτέλεση σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑ: Β4Λ1Ω63-ΙΦΖ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗ- ΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμός Διεύθυνση Δαναού 3, Αργος Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο 1η-2η Οδοπ. και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ( ) και περαίωση αυτού σε 540 ημερολογιακές ημέρες ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣ- ΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθμός 9537 Υπεύθυνος κ. Μπουνάνου Ελένη Διεύθυνση Αβάντων 18 Τηλέφωνο , 50210, Ποσόν Εγγύηση ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών. Πτυχίο Κ/Ξ 2η αναβ.-3η-4η Υδρ., 1η-2η-3η Γεωτρ., 1η-2η Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Καστέλλας - Νεροτριβιάς - Αττάλης Δ.Ε. Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και συν. περαίωση αυτού σε 8 ημερολογιακούς μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Οικονομίδης Γεώργιος Διεύθυνση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Δράμα Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση Τρόπος ανάθεσης Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Πτυχίο Α1-Α2-1η Οδοπ. Περιγραφή Εργο Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Κατοίκου Διεύθυνση Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Α1 και άνω Οδοπ. και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Συντήρηση Υποδομών & Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Μητρόπολης και συν. περαίωση αυτού σε 10 μήνες ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Κατοίκου Διεύθυνση Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Α1 και άνω Οδοπ. και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Συντήρηση Υποδομών & Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Κάμπου και συν. περαίωση αυτού σε 10 μήνες ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Υπεύθυνος κ. Κατσιαμάκη Νένσυ Διεύθυνση Κατ/μα Μανιάκων, οδός Πυθαγόρα Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Α1 και άνω Οικοδ. και Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Διαμόρφωση Χώρων Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό & Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμός Διεύθυνση Κραββαρίτου 3, Λαμία Τηλέφωνο Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Α1-Α2-1η Η/Μ και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Υπάτης ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙ- ΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπεύθυνος κ. Φυρογένης Απόστολος Διεύθυνση Χώρα Νάξου Τηλέφωνο Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο Κ/Ξ 1η αναβ.-2η-3η-4η Η/Μ και Κ/Ξ 3η αναβ.-4η-5η Υδρ. και Κ/Ξ Περιγραφή Εργο Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου. Η εργολαβία αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχ/σης των παραλιακών οικισμών Πλάκας, Αγ. Προκοπίου και Αγ. Αννας της Νήσου Νάξου και την μεταφορά λυμάτων τους μέσω αγωγών στο υφιστάμενο καταλητικό αντλιοστάσιο Α/Σ 4 που τροφοδοτεί σήμερα την υπάρχουσα Ε.Ε.Λ. Το συνολικό εσωτερικό δίκτυο αποχ/σης ανέρχεται σε μ., ενώ περιλαμβάνεται και η κατασκευή 8 αντλιοστασίων καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου Α/Σ4 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αριθμός 2/62983 Υπεύθυνος κ. Πλιώτας Φιλήμων Διεύθυνση Συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη 52 και Διαγοριδών Τηλέφωνο , Ποσόν Εγγύηση Πτυχίο 1η-2η-3η Οικοδ. και Η/Μ Περιγραφή Εργο Συντήρηση Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης - μεταστέγαση υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ Υπεύθυνος κ. Καψιώτη Σταυρούλα Διεύθυνση Ασκληπιού 1, 4ος ορ. Λήξη Προσφορών Διεξαγωγή Ποσόν Εγγύηση Τρόπος ανάθεσης Με σφραγισμένες προσφορές. Πτυχίο Α2 Η/Μ Περιγραφή Εργο Κατασκευή Συστήματος Μεταφορικών Ταινιών για την μεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στα εξής 1) Κατασκευή Συστ/τος Μεταφορικών Ταινιών (ΣΜΤ1), που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά του αλατιού από το συγκρ/μα συγκομιδής στην μονάδα πύσης, 2) Κατασκευή Συστ/ τος Μεταφορικών Ταινιών (ΣΜΤ2) για την μεταφορά του αλατιού από την Μονάδα Πλύσης στον Χώρο Απόθεσης της Αλικής Πολιχνίτου, 3) Εγκ/ση της Μονάδας πλύσης, η οποία θα παραδοθεί στον εργολάβο ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ Υπεύθυνος κ. Γκατζώνης Δημήτριος Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 6, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο οσόν Εγγύηση Πτυχίο 1η-2η-3η Οικοδ. Περιγραφή Εργο Αποκατάσταση Ι. Καλύβης Αγ. Πάντων, Ι. Σκητής Αγίας Αννης - Α Φάση - Αποκατάσταση Κελύφους

13 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 13 ÔÅ ÍÉÊÁ ÅÑÃÁ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ) ΑΔΑ:Β4ΛΗ1-Σ0Σ 1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσ/νίκης, Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο-Κτίριο Αριστοτέλης, Β όροφος Γραφείο Β1, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ , fax , gr. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργολαβίας «ΚΑ- ΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.)-ΦΑΣΗ Α2» με Προϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. (23%). Το έργο ανήκει στις κατηγορίες: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». 2. Αντικείμενο της σύμβασης: Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων με τον απαιτούμενο Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Α2 Φάσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ), ώστε η δυναμικότητα της εγκατάστασης να αυξηθεί από m3 σε m3 ημερησίως. Για τα έργα της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Φάση Α2) διατηρούνται σε γενικές γραμμές οι διεργασίες επεξεργασίας των εγκαταστάσεων Α1 Φάσης με διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις που απορρέουν από την κατασκευή της φάσης Α2 και είναι απαραίτητες για την βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης και της ποιότητας του παραγόμενου νερού (αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων οσμής και γεύσης) χωρίς επικάλυψη με τα έργα της Α1 φάσης. Συνοπτικά τα έργα περιλαμβάνουν : Μικρές προσαρμογές στα έργα Πολ. Μηχανικού και προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού στις υπάρχουσες δεξαμενές προοζόνωσης Ρύθμισης ph και ταχείας ανάμιξης που αντιστοιχούν στις ανάγκες του σταδίου Α2. Κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδα κροκίδωσης-καθίζησης που περιλαμβάνει δώδεκα (12) ορθογωνικές δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης με κεκλιμένες πλάκες και το αντλιοστάσιο ανύψωσης της παραγόμενης ιλύος προς την μονάδα πάχυνσης. Κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, αντίστοιχο με το υφιστάμενο, που περιλαμβάνει : - ταχυδιυλιστήρια - κλίνες ενεργού άνθρακα - δεξαμενή διυλισμένου νερού, δεξαμενές-οχετούς συλλογής των ακάθαρτων νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης και ενεργού άνθρακα και δεξαμενή επαφής όζοντος - αντλιοστάσιο έκπλυσης των κλινών διύλισης και ενεργού άνθρακα (αντλιοστάσιο νερού και αέρα) με τις σχετικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων - μονάδα παραγωγής όζοντος - μονάδα παραγωγής αέρα για την αντίστροφή πλύση των κλινών διύλισης και ενεργού άνθρακα - συμπληρωματικά επί μέρους έργα όπως σωληνώσεις, διώρυγες, φρεάτια κλπ. και σύνδεση με τα υφιστάμενα έργα. Κατασκευή και εξοπλισμό νέας δεξαμενής πάχυνσης ιλύος αντίστοιχης με την υφιστάμενη Εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Κατασκευή και εξοπλισμό νέου υπόγειου Α/Σ απομάκρυνσης της ιλύος από την υφιστάμενη ειδική μονάδα επεξεργασίας των νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης προς τους παχυντές (υφιστάμενο και νέο) Κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδα πρόσθετης επεξεργασίας με υπερδιύλιση των νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης (υφιστάμενων και νέων) και σύνδεσή της με τα υφιστάμενα έργα Εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/ Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης χημικών για την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων. Προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στην κατασκευασμένη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης H2O2 και κατατασκευή νέας ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης που τοποθετείται σε κλειστό στεγασμένο χώρο (οικίσκος H2O2) δίπλα στην μονάδα προοζόνωσης με προσθήκη νέων αντλιών δοσιμέτρησης H2O2 για τη μονάδα προοζόνωσης. Σωληνώσεις νερού προς επεξεργασία, σωληνώσεις ιλύος και δίκτυα μεταφοράς χημικών, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου Προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στον υφιστάμενο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της Α2 Φάσης. Νέα έργα συμπλήρωσης των λειτουργιών εισόδου εξόδου στην εγκατάσταση που περιλαμβάνουν : - Αγωγό παράκαμψης της δεξαμενής Δ2 με την παρεμβολή φρεατίου φόρτισης με στόχο τη διατήρηση του σημερινού τρόπου ρύθμισης της παροχής στην κεφαλή της ΕΕΝ - Φρεάτιο μέτρησης παροχής εξόδου έργων 2ου Σταδίου - Φρεάτιο και αγωγό παράκαμψης της δεξαμενής Δ3 ώστε να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης των παροχών του 1ου και 2ου σταδίου επεξεργασίας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία Έργα φύτευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Εγκατάσταση τηλεφώνων σε όλα τα νέα κτίρια πλην του οικίσκου του υπεροξειδίου υδρογόνου Εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης καταγραφής, παρακολούθησης και αυτόματης λειτουργίας που θα καλύπτει τις ανάγκες των νέων μονάδων επέκτασης. Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως συμβατό με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα αυτοματισμού, το οποίο θα ενταχθεί πλήρως στο νέο σύστημα. Έλεγχος και δοκιμές του επιμέρους εξοπλισμού και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα. 15-μηνη δοκιμαστική λειτουργία. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΕΥΔΕ/ Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσ/ νίκης,γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο-Κτίριο Αριστοτέλης, Β όροφος Γραφείο Β1, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, μέχρι την Τέταρτη 4 Ιουλίου 2012.έμπτη 19 Νοεμβρίου 2009 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε υπόδειγμα τύπου Α Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. Πληροφορίες στα τηλέφωνα και , ΦΑΞ επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Μαρίνα Γουναροπούλου και κα Αγγελική Μπουνάτσου. 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στα γραφεία της ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ, στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4, παράγραφος (β) και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις: 4η τάξη (κοινοπραξίες με αναβάθμιση των ορίων λόγω κοινοπραξίας) 5η τάξη 6η τάξη με δηλωμένο το Ν. Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό. για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» προϋπολογισμού ,09 ΕΥΡΩ, 4η τάξη (κοινοπραξίες με αναβάθμιση των ορίων λόγω κοινοπραξίας) 5η τάξη 6η τάξη με δηλωμένο το Ν. Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού ,15 ΕΥΡΩ και 4η τάξη (κοινοπραξίες με αναβάθμιση των ορίων λόγω κοινοπραξίας) 5η τάξη 6η τάξη με δηλωμένο το Ν. Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» προϋπολογισμού ,85 ΕΥΡΩ είτε β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 4η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, πρέπει να ικανοποιούν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 22 παρ. 7 της Διακήρυξης περί Τεχνικής ικανότητας. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85, ύψους πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ΕΥΡΩ ( ,00 ) με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε Εννέα (9) μήνες. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (αριθ. Ενάριθμου έργου 2011ΣΕ ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ137Α/ ). 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις Θεσ/νίκη Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ Κων/νος Χατζηκώστας ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10799/ Παροχή υπηρεσιών: Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών των Κοινοτήτων του Δήμου. Προϋπολογισμός μελέτης: ,00 ευρώ (προς δημοπράτηση ,81 ευρώ). Σύστημα δημοπράτησης Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Ενιαίο Ποσοστό `Εκπτωσης άρθρο 16 Π.Δ. 28/ Ημερομηνία/Τόπος/`Ωρα διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη, 26/06/2012 Δημαρχείο Δήμου Εμμανουήλ Παππά Λήξη παραλαβής προσφορών π.μ. Περίπτωση μη διεξαγωγής: την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις: α) Εμπειρία στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της μελέτης, κατά την τελευταία 3ετία. Εγγύηση συμμετοχής: 1.626,02 ευρώ (προς το Δήμο Εμμανουήλ Παππά). Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι. Διάθεση τευχών: `Εως 25/6/2012 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλ Νέος Σκοπός Ο Δήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΛΑΘΑΣ ÌÉÓÈÙÓÇ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ91-4ΝΨ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Προκηρύσσει δημοπρασία ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ή μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εγγράφως προσωπικά ή με πληρεξούσιο, τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πρίν τη διενέργεια της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι 28/06/2012 ημέρα Πέμπτη. Η δημοπρασία γίνεται για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ή μεταστέγαση των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου μας και συγκεκριμένα: Δημοτικής Αστυνομίας, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικών Ιατρείων, Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κέντρου Πρόληψης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Γλυφάδας. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε κεντρικό σημείο του, δηλαδή να βρίσκεται μεταξύ των οδών Δ. Γούναρη Α. Παπανδρέου - Παλμύρας - Λ. Βουλιαγμένης Ανθέων, σε ισόγειο κτίριο με επιφάνεια εσωτερικών χώρων τουλάχιστον τ.μ. έως τ.μ., να διαθέτει αύλειους και υπόγειους χώρους, με είκοσι (20) θέσεις το ελάχιστο υπόγειο πάρκινγκ, σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 09/ 07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής (Άλσους 15, 2ος όροφος) δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και στη συνέχεια θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, η οποία με επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής πράξεως που θα καθορίζει ποια ακίνητα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία. Οι λόγοι αποκλεισμού αιτιολογούνται επαρκώς στην πράξη, η οποία είναι ανέλεγκτη και απρόσβλητη. Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15-2ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: ). Γλυφάδα, 12/06/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ÄÉÁÖÏÑÁ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.:85616 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : FAX: ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανάπτυξης Β.Τ. Αθηνών Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 894/12 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση και εκσυγχρονισμός) του αρτοποιείου της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε., στην Λ. Μεσογείων 244, στον Χολαργό, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Β.Τ Αθηνών (Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α / ). Αθήνα 13/6/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: MΠΑΡΤΣΩΤΑ Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Διακηρύσσει τακτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή / χορηγητών «ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩ- ΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟ- ΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α «Η ΜΗΤΕΡΑ» και των Παραρτημάτων (Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας». Αριθμός Διακήρυξης : 7/2012. Με το μειοδότη θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης,σε ποσοστό 20% του συμβατικού ποσού έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α. «Η ΜΗΤΕΡΑ» και των Παραρτημάτων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 10/7/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ», οδός Λ. Δημοκρατίας Ίλιον Αττικής, και στο τηλέφωνο Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Πληροφορίες καθώς επίσης για τη παραλαβή των τευχών της Διακήρυξης,αντί του ποσού των 15.00,θα παρέχονται καθημερινά από π.μ μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α. «Η ΜΗΤΕΡΑ», οδός Λ. Δημοκρατίας Ίλιον Αττικής, και στο τηλέφωνο `Ιλιον Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: MΠΑΡΤΣΩΤΑ Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Π.Α «Η ΜΗΤΕΡΑ» Διακηρύσσει τακτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή / χορηγητών «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩ- ΛΕΙΟΥ» για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α «Η ΜΗΤΕΡΑ» και των Παραρτημάτων (Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», Παιδοπόλη «Άγιος Ανδρέας». Αριθμός Διακήρυξης : 6 /2012. Με το μειοδότη θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης,σε ποσοστό 20% του συμβατικού ποσού έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α. «Η ΜΗΤΕΡΑ» και των Παραρτημάτων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 6/7/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗ- ΤΕΡΑ», οδός Λ. Δημοκρατίας Ίλιον Αττικής, και στο τηλέφωνο Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για τη παραλαβή των τευχών της Διακήρυξης,αντί του ποσού των 15.00,θα παρέχονται καθημερινά από π.μ μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Π.Π.Α. «Η ΜΗΤΕΡΑ», οδός Λ. Δημοκρατίας Ίλιον Αττικής, και στο τηλέφωνο `Ιλιον Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ.:Φ/Λ/18/ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 40/12 (ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 1.Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛ- ΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης # # με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει του Ν.3580/2007 και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Τρόπος παραλαβής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί αχό κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του είδους. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα: Ελληνική. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: (14.00 μ.μ.). Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γεν. Νοσ/ μείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης: 15/06/ Αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 11/06/ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, δωρεάν από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου gr όπου αυτή έχει αναρτηθεί Επίσης η διακήρυξη στην έντυπη μορφή διατίθεται με κόστος παραλαβής 20,00 έναντι απόδειξης πληρωμής από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λ. Μακρυγιάννη Ιωάννινα Τ.Κ , κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (τηλέφωνο: ). Ιωάννινα Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες Κα Τριαντάφυλλου Π. Τηλ ΑΔΑ: Β4ΛΗ.Ω6Υ-24Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙ- ΑΓΩΝΙΣΜΟ,για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2012» προϋπολογισμού ,51 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης πι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού για τα είδη που περιέχονται στην υπ` αριθμ. 32/2012 μελέτη. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λ. Μεσογείων αριθμ ,την 25η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως π.μ. ώρα λήξης παραλαβής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (1.199,72 ). Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερνά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Μεγαγιάννης Κ. τηλ ) στο Τμήμα Προμηθειών. Αγία Παρασκευή Ο Δήμαρχος Βασίλειος Ζορμπάς ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

14 ÃÅÍÉÊÇ 14 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρήστος Ντάγιας (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΛ. : ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ FAX : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2011ΣΕΟ της ΣΑΕ 0758 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,26 (χωρίς Φ.Π.Α.) ,97 (με Φ.Π.Α. 23%) Λάρισα Αριθμ. πρωτ. : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙ- ΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,97 (με Φ.Π.Α.) ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20/ 07/2012 και ώρα 12:00 ΦΟΡΕΑΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα ΤΥΔΚ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: Λάρισα, Χώρα Ελλάδα. Σημείο επαφής 1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα ΤΥΔΚ, Διεύθυνση: Ρούσβελτ 59, Τηλέφωνο: , Fax: Αρμόδιος κ. Ντάγιας Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1 Τεχνικές προδιαγραφές & συμπληρωματικά έγγραφα από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1 Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1 ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» και ο τόπος της παροχής εντοπίζεται στην Δ.Κ. Γόννων του Δ. Τεμπών του Νομού Λάρισας. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης Αντικείμενο της μελέτης, είναι το δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, της Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: ,26 (χωρίς ΦΠΑ) β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: β1) κατηγορία 13 Μελέτη Υδραυλικών Έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή ,36 β2) κατηγορία 9 Μελέτη Η/Μ Έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή ,58 β3) κατηγορία 18 Χημικοτεχνική Μελέτη, με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.673,92 β4) κατηγορία 27 Περιβαλλοντική Μελέτη, με προεκτιμώμενη αμοιβή ,90 β5) κατηγορία 21 Γεωτεχνική Μελέτη, με προεκτιμώμενη αμοιβή ,12 β6) κατηγορία 16 Μελέτη Τοπογραφίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 7.040,94 β7) κατηγορία 6 Αρχιτεκτονική Μελέτη, με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.204,44 β8) κατηγορία 8 Στατική Μελέτη, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.774,00 Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 7 μήνες. Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 3.971,11 ευρώ ( ) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ,15 ευρώ ( ) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). 2.Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Ρ.Α. (Ταμείο Συνοχής Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΘ.ΕΝΑΡ.2011ΣΕ της ΣΑΕ0758 ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και εντάχθηκε με την υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ/ΟΙΚ174123/ απόφαση. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/ Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: στην κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλικές μελέτες, πτυχία τάξεων Γ ή Δ στην κατηγορία μελέτης 9 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, πτυχία τάξεων Γ, Δ ή Ε στην κατηγορία μελέτης 18 Χημικοτεχνική μελέτη, πτυχία τάξεων Α ή Β στην κατηγορία μελέτης 27 Περιβαλλοντική μελέτη, πτυχία τάξεως Α στην κατηγορία μελέτης 21 Γεωτεχνική μελέτη, πτυχία τάξεων Α ή Β στην κατηγορία μελέτης 16 Τοπογραφική μελέτη, πτυχία τάξεως Α στην κατηγορία μελέτης 6 Αρχιτεκτονική μελέτη, πτυχία τάξεων Α ή Β στην κατηγορία μελέτης 8 Στατική μελέτη, πτυχία τάξεων Α ή Β β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε. Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο της προκήρυξης), ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής: για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 9, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, ÌÅËÅÔÇ για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 6, 1 τουλάχιστον στελέχη 4ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία μελέτης 8, 1 τουλάχιστον στελέχη 4ετούς εμπειρίας, 3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%). Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%). Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 13/07/ 2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20/07/2012 και ώρα 12:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 5 μήνες. V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα: β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών. Λάρισα 13/06/2012 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ÄÉÁÖÏÑÁ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πληροφορίες: Α. Μαρίνος Τηλέφωνο: Telefax: Αριθμ. Πρωτ:2132/ Το Δασαρχείο Αλιβερίου διακηρύσσει ότι, θα διενεργήσει στις 26 Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ανά ώρα εργασίας: α) ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω και β) ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης έως 120 ΗΡ προκειμένου να εκτελέσει με αυτεπιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συντήρησης δασικών δρόμων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2012». Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων θα ανέλθει στο ποσό των με το ΦΠΑ (20.325,21 χωρίς ΦΠΑ) ή ,6 κατά μηχάνημα (χωρίς ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου, σύμφωνα με τους όρους της ταυτάριθμης διακήρυξης που αφορά, «Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων». Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή σε στρογγυλεμένο ποσό 203 για κάθε μηχάνημα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος, τότε θα επαναληφθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών του διαγωνισμού (μελέτη, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δασαρχείο Αλιβερίου τηλ , αρμόδιος υπάλληλος Θ.. Μαρίνος. Κύμη Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ Αγγελική Γκοτζαμάνη Δασολόγος με Β βαθμό ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΠΛΗΡΟΦ:Τσιβίκα Φωτεινή ΤΗΛ: Fax: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο». 3. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/ τ. Α ). 4. Την υπ αριθμ 1285/43224/ Απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια του διαγωνισμού 5. Την 1919/ απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής. 6. Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ». 7.Την 200/2012 Α.Ο.Ε. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης 8. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο των Α.Α.Υ. με ΑΔΑ Β4Λ1ΩΗΑ-ΞΙΥ, Β4Λ1ΩΗΑ- ΟΩΙ, Β4Λ1ΩΗΑ-ΜΚΜ, Β4Λ1ΩΗΑ- ΝΞΝ, Β4Λ1ΩΗΑ-0ΛΧ, Β4Λ1ΩΗΑ- Ξ9Σ, Β4Λ1ΩΗΑ-68Ω, Β4Λ1ΩΗΑ-9Β1, Β4Λ1ΩΗΑ-ΠΞΖ, Β4Λ1ΩΗΑ-ΞΤΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Την 25/6/2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 10:30 θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα (Φαρμακίδου 15), ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου προϋπολογισμού ,00. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χαλκίδα 13/06/2012 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ïôáí åðéèõìåßôå ç äéáêþñõîþ óáò íá êáôá ùñçèåß êáé óå ðïëéôéêþ Þ ïéêïíïìéêþ åöçìåñßäá åìåßò áíáëáìâüíïõìå áõôþí ôçí öñïíôßäá ùñßò êáìéü åðéâüñõíóç Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1719 Πληροφ.: Χριστίνα Διαμάντη Τηλ.: , Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Καθαριότητα των χώρων χερσαίας ζώνης των Λιμένων Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., οπότε πρέπει από σήμερα 13 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου, να κατατεθούν οι προσφορές στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα). Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 15:00 ) και στο τηλέφωνο : Ηγουμενίτσα, 13 Ιουνίου 2012 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Κωνσταντίνος Τζοβάρας ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2X10 1 :.. " " ) : 270 ) : 776 /. & - & : ) ) ) /... ) / ) ) ) ( x100 / x 365) , ,54 & 63, ) 2010: ,98 1) ,11 2) ,49 2) ,75 3) ,71 3) ,54 4) ,00 4) ,68 5) ,00 5) ,79 7)... 0,00 7) ,89 8).... 0,00 8) ,73 9) 20/ ,17 9) ,87 10)... 0,00 10) ,43 11) 0,00 11) & ,69 12) ,35 12) ,64 13) ,79 13) ,96 14) ,96 14) ,06 15) ,59 15) ,00 16) ,81 16) 17) ,24 17) ,22 18 ) 2011: , , ,67 / / , ,17 / / Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1731 Πληροφ.: Παναγιώτης Νικολάου Τηλ.: , Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ H Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου: «Παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.(Εφαρμογή κώδικα ISPS)». Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60 ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η υπηρεσία θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οπότε θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Δ/νση: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα). Πληροφορίες καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθενται στα γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 15:00 ) και στο τηλέφωνο : Ηγουμενίτσα, 13 Ιουνίου 2012 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Κωνσταντίνος Τζοβάρας /04/2012

15 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ ÃÅÍÉÊÇ 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από την αριθ. 1/ απόφαση του ΔΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΥΛΙ- ΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Προϋπολογισμός δαπάνης: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο Κατακύρωσης :Χ.Τ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου και στο τηλ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/7/2012. Πάτρα Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ BSc MSc 309/12 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Διακηρύσσει Ετήσιο Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑ- ΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ) Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός 2.700,00 συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Προθεσμία υποβολής προσφορών : ώρα 14:00 πμ Αποσφράγιση των προσφορών : ώρα 11:00 πμ από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Π.Π. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται καθημερινά από 10:00 έως 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Τηλεφ. : fax: e- mail: Διάθεση των τευχών και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου paidon-pentelis.gr/ στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: Β4Λ1469Η24-2ΑΤ Αρμόδιος υπάλληλος: Σουσανίδης Ευστάθιος Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Κοκκολιού Μαρία 322/12 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Διακηρύσσει Ετήσιο Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ (ΑΠΛΑ ΓΑΛΑΤΑ) Κριτήριο : Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Προθεσμία υποβολής προσφορών : ώρα 14:00 πμ Αποσφράγιση των προσφορών : ώρα 11:00 πμ από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Π.Π. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται καθημερινά από 10:00 έως 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Τηλεφ. : fax: e- mail: Διάθεση των τευχών και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου paidon-pentelis.gr/ στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: Β4Λ1469Η24-ΡΧΩ Αρμόδιος υπάλληλος: Σουσανίδης Ευστάθιος Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Κοκκολιού Μαρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: FAX: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3714 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ>> διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και είδη γραφείου (αρ. διακήρυξης 22/2012) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, και του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ Ικαρίας ως διασυνδεόμενα Νοσοκομεία προϋπολογιζόμενης δαπάνης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,03 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. ÐÑÏÌÇÈÅÉÅÓ Προθεσμία υποβολής προσφορών ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής παρέχονται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα ΣΑΜΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο: Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β4Λ146ΤΧΕΔ-4ΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΣΕ Α.Ε διενεργεί τον παρακάτω ανοικτό διαγωνισμό: 1) Αριθ Διακ: 11058/1 :ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ανταλλακτικών φορείων Ε/Α (επιβαταμαξών), προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και ,75 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Υποβολή προσφορών έως την 24η ΙΟΥΛΙΟΥ Tην ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα π.μ ακριβώς θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών στο κτίριο του ΟΣΕ στον 9 όροφο οδός Καρόλου 1-3 Αθήνα. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, καθημερινώς από σε: 1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ , ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: FAX: ΑΡ. ΠΡΩΤ.3713 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου <<ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ>> διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εντύπων, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ Ικαρίας ως διασυνδεόμενα Νοσοκομεία προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,62 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές. Κατάθεση προσφορών έως την Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής παρέχονται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα ΣΑΜΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Χαλκιδικής ΤΗΛ FAX ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια καυσίμων πετρελαίου κίνησης από 15/07/20012 έως 31/12/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2012/ΔΕΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1.063/ 2012/ΔΕΔΑ ΘΕΜΑ: Προμήθεια Καυσίμων Πετρελαίου Κίνησης από 15/07/2012 έως 31/12/2012 ΣΧΕΤ: μελέτη 08/2012/ΔΕΔΑ Η ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του ΠΔ 28/80, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων Πετρελαίου Κίνησης από 15/07/2012 έως 31/12/2012 για τις ανάγκες των Μηχανημάτων & Εγκαταστάσεων του ΧΥ- ΤΑ Ανθεμούντα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,70 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η προμήθεια περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι υλικά: Πετρέλαιο Κίνησης : Λίτρα ,40 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΔΑ, Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, Τ.Κ , την 13/07/2012 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου, να παρέχουν εχέγγυα αρτίας εκτελέσεως, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ύψους 849,46. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΕΔΑ, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 09/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 01:00 μμ (τηλ , αρμόδιος κ. Γλαράκης Ιωάννης). Η παρούσα περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΔΑ με αποδεικτικό και να αποσταλλεί αντίγραφο στις οικείες τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις. Νέα Τρίγλια, 13/06/2012 Ο Γ. ΔΝΤΗΣ Γλαράκης Ιωάννης ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Αριθ. Πρωτ Τηλ Fax ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα : Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανάπτυξη Δημιουργικού για το Εκθεσιακό Πρόγραμμα στο Μνημείο/Μουσείο Λίσσε στο πλαίσιο του έργου Walking into a future of no borders με ακρωνύμιο έργου WIF-NB» 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.): Τηλ.: Fax: Διεύθυνση διαδικτύου: 2. Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Α.Α.: Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανάπτυξη Δημιουργικού για το Εκθεσιακό Πρόγραμμα στο Μνημείο/Μουσείο Λίσσε στο πλαίσιο του έργου Walking into a future of no borders με ακρωνύμιο έργου WIF-NB Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Στο πλαίσιο του έργου Walking into a future of no borders προβλέπεται η δημιουργία ενός Μουσείου/Θεματικού Πάρκου βασισμένου στα κατάλοιπα του Οχυρού Λίσσε. Το Oχυρό βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στον ομώνυμο Δήμο του Νομού Δράμας. Η δημιουργία του Πάρκου σε συνδυασμό με άλλες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο οροπέδιο θα αποτελέσουν έναν τουριστικό πόλο έλξης στην ευρύτερη περιοχή. Το σημείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται κατά μήκος του οδικού άξονα Ελλάδας και Βουλγαρίας, κοντά στο τελωνείο της Εξοχής. Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού και των κατασκευών, καθώς και στην ανάπτυξη του δημιουργικού για το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου/ Θεματικού Πάρκου των Οχυρών Λίσσε για τις ανάγκες του Έργου Walking into a future of no borders. Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους. 3. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Τοπική Κοινότητα Οχυρού του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 4. Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλ επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 5. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: επτά (7) μήνες 6. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1.Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ( ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι ,75 2.Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. 3. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 7. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 8. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: - Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα - Ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων. 9. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 10. Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός 11. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη 12. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα τρόπος απόκτησης: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου Αγ. Δημητρίου 23 Κ. Νευροκόπι και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την περίπτωση που η Α. Α. θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. 13. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Χρόνος διενέργειας: Τόπος διενέργειας: Κ. Νευροκόπι 16. Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 18. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τις διατάξεις του πδ 60/2077 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ και συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 19. Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Τηλέφωνο: , Fax: , κ. Άρμεν Βασίλειο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α. Α. επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Α. Α. (www.nevrokopi.gr) Η Α. Α. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 20. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 13 Ιουνίου Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 31 Μαΐου 2012 Κ. Νευροκόπι, 18 Μαΐου 2012 Ο Δήμαρχος Μαυρίδης Μελέτιος ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: Αρ.Πρωτ: ΑΔΑ: Β4ΛΗΩΚΑ-ΧΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. 1. Αναθέτουσα Αρχή. Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οδός Π.Τσαλδάρη 10,Νίκαια, Τ.Κ , τηλ & -129, Fax ,ιστοσελίδα gov.gr. 2. Επαναληπτική Διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφα και ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια σφραγίδων, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για ένα (1) έτος. 3. Περιγραφή του αντικειμένου. Η μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου- σφραγίδες για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, όπως αναλυτικά ορίζονται στην υπ αρ. πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών. 4. Προϋπολογισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών ,56 (συμπ/νου Φ.Π.Α 23%). 5. Διάρκεια σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 6. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου. Οι προμηθευτές δύνανται να συμμετάσχουν στο σύνολο ή σε μέρος (ανά κωδικό είδους) των υπό προμήθεια ειδών. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά κωδικό είδους σφραγίδων, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(ΥΑ 11389/93 ΦΕΚ 185Β/ ) και τα οριζόμενα στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστό τμήμα αυτής. 7. Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων. Όπως αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης. 8. Ημερομηνία παραλαβής προσφορών. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν ή να παραδώσουν, την με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις προσφορά τους στο Δημαρχείο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη (Τμήμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής.) υπ οψιν της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, του Ενιαίου Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη έως και την ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο(όπισθεν εκεί που εσωκλείεται). 9. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή και ημερομηνία αποσφράγισης τους ορίζεται η ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 10. Απαιτούμενες εγγυήσεις. Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), αν η προσφορά είναι στο σύνολο υλικών, ή σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) των υλικών που αναφέρονται στις τεχνικές απαιτήσεις και προσφέρονται από τον κάθε συμμετέχοντα. Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης όπως αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης. 11. Πληροφοριακά στοιχεία. Οι τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών, υλικών και εξοπλισμού υπηρεσιών, ενώ οι όροι διακήρυξης καθώς και η σχετική προκήρυξη από το Τμήμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής (Π.Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος) τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επίσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia.rentis. gov.gr). Τηλέφωνα Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. α) Κέντζογλου Γεώργιος (Προέδρος): β) Σπεντζούρης Κων/νος: γ) Μαϊδου Μακρίνα: Πληρωμή. Η πληρωμή της αξίας του είδους στην Εταιρεία θα γίνει με χρονικό διακανονισμό εξόφλησης της υποχρέωσης που προκύπτει για το 100% της αξίας του μέρους των υλικών που αιτείται κάθε φορά η υπηρεσία και μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. 13. Ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3377/05 (Φ.Ε.Κ. 202 Α/ ) και αναλυτικά όπως αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης. Ημερ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αρ. Πρωτ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών. Πληροφορίες: Γεωργιάδης Γ. Τηλέφωνο: FAX: gov.gr ΑΔΑ: Β4ΛΗ4690ΒΩ-ΟΑ2 ΑΡΙΘΜ. 27/2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια που αφορά τον «Εξοπλισμό Μονάδος Αιμοδοσίας» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και ώρα μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 10,00 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, (www.dypethessaly.gr, Link: Προμήθειες εκτός ΠΠΥΥ έτους 2011) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτεί δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00πμ έως 14.00μμ Βόλος 13/6/2012 Ο Διοικητής Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

16 ÃÅÍÉÊÇ 16 ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 ÄÉÅÈÍÇ Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá: ñüíéá áóôüèåéáò ëüãù ôçò êñßóçò óôçí Åõñþðç Xñüíéá áóôüèåéá, ëüãù ôçò êñßóçò ñýïõò óôçò Åõñþðç èá áíôéìåôùðßæåé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, óýìöùíá ìå ôçí Ýêèåóç ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò. Ðéï óõãêåêñéìýíá, ç Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá êüíåé ëüãï ãéá áíüðôõîç ìüëéò 2,5% ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò ôï 2012, åíþ êñïýåé ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôéò ðñïïðôéêýò ãéá ôéò áíáäõüìåíåò ïéêïíïìßåò ìýóù ôçò áíáóôüôùóçò ðïõ ðñïêáëïýí óôçí áãïñü, ôçò ìéêñüôåñçò ñïþò êåöáëáßùí êáé ôùí åðéðôþóåùí ôçò ôñáðåæéêþò Ýíùóçò. Êáßñéá èá ðëçãïýí ïé ïéêïíïìßåò ôùí Âáëêáíßùí óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ÅëëÜäá âãåé áðü ôçí åõñùæþíç, óýìöùíá ìå ôçí áíáëýôñéá ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò, Kseniya Lvovsky, ç ïðïßá ìüëéóôá Ýêñïõóå ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôïí ôñáðåæéêü êëüäï ôçò Áëâáíßáò. Óýìöùíá ìå ôçí Lvovsky, ï ôñáðåæéêüò êëüäïò, ü é ìüíï ôçò Áëâáíßáò áëëü êáé ôùí ãåéôïíéêþí ùñþí èá ðëçãåß. ÁõôÞ ç åîýëéîç èá åðçñåüóåé Üìåóá ôçí ïéêïíïìßá ôùí ùñþí ìå áðñüâëåðôåò óõíýðåéåò óå êëüäïõò üðùò áõôüí ôçò åñãáóßáò êáé ôùí êïéíùíéêþí ðáñï þí. Ç Éôáëßá èá åßíáé ç åðüìåíç... Éóðáíßá Ï ðñùèõðïõñãüò Ìüíôé ëýåé üôé «Ý åé ðåé ü é» óå äáíåéóìü áðü ôï ÄÍÔ, åíþ «ôá éôáëéêü åðéôüêéá èá êáôýâïõí áí õðüñîåé áîéüðéóôï åõñùðáúêü ó Ýäéï ãéá ôçí áíüðôõîç» Ïé åðåíäõôýò áíçóõ ïýóáí üôé ç Éóðáíßá èá åßíáé ç åðüìåíç ÅëëÜäá, åíþ ôþñá áíçóõ ïýí üôé ç Éôáëßá èá åßíáé ç åðüìåíç... Éóðáíßá. Ôï ëüäé Ý åé Þäç ðýóåé óôç öùôéü êáé ç êñßóç óôçí åõñùæþíç äå öáßíåôáé íá âáßíåé ðñïò ôï ôýëïò ôçò. ÐëÝïí ç Éôáëßá åßíáé ç åðüìåíç õðïøþöéá ðïõ âñßóêåôáé óôï ìüôé ôùí áãïñþí, åíþ ç êáôüóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôç þñá öáßíåôáé üôé ìüíï åöçóõ- áóìü äåí åìðíýåé. Ôá spread ôùí éôáëéêþí ïìïëüãùí Üñ éóáí íá ðáßñíïõí ôçí áíéïýóá, êáôáãñüöïíôáò ôç ìåãáëýôåñç áýîçóþ ôïõò áðü ôï ôýëïò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ñüíïõ, åíþ ôá ïñéóôéêü óôïé åßá ãéá ôç ìåßùóç ôïõ éôáëéêïý ÁÅÐ åðéäåßíùóáí ôï êëßìá, åðéâåâáéþíïíôáò ðùò ç ýöåóç êõñéáñ åß óôïí åõñùðáúêü íüôï. Ôï éôáëéêü äçìüóéï ñýïò âñßóêåôáé óôï äõóèåþñçôï ýøïò ôïõ 1,9 ôñéó. åõñþ êáé ç ðïñåßá ôïõ ÁÅÐ, ìåôü áðü ìßá ðåñßïäï áíáéìéêþò áíüðôõîçò, äåí ðñïìçíýåôáé êáëþ -ï ÏÏÓÁ ðñïâëýðåé ãéá öýôïò ýöåóç 1,7%. Áðü ôçí ðëåõñü ôçò ç Credit Suisse åîçãåß ðïéï åßíáé ðëýïí ôï áëçèéíü æþôçìá óôçí Åõñùæþíç êáé ãéáôß ç Ãáëëßá Ý åé äýï ìþíåò ðåñéèþñéï ìý ñé íá ìðåé óôï ìüôé ôïõ êõêëþíá. «Ç Ðïñôïãáëßá äåí ìðïñåß íá óþóåé ôçí ÅëëÜäá, ç Éóðáíßá äåí ìðïñåß íá óþóåé ôçí Ðïñôïãáëßá, ç Éôáëßá äåí ìðïñåß íá óþóåé ôçí Éóðáíßá, ç Ãáëëßá äåí ìðïñåß íá óþóåé ôçí Éôáëßá, áëëü ç Ãåñìáíßá ìðïñåß íá óþóåé ôç Ãáëëßá», óçìåéþíïõí áñáêôçñéóôéêü ïé áíáëõôýò ôçò Credit Suisse. ðëáßóéï áõôü, óõíå ßæåé ç ðßóôùóç ôïõ EFSF/ESM, åüí êëçèåß íá ðáñüó åé ìåãáëýôåñïõ ìåãýèïõò êåöüëáéá, åßôå èá óôçñé èåß óôç Ãåñìáíßá åßôå èá áðïôý åé - ùñßò ðüíôùò ðïëëýò êáé êïéíýò åããõþóåéò äåí èá ìðïñýóåé íá óþóåé þñåò ðïõ èåùñïýíôáé ðïëý ìåãüëåò ãéá íá äéáóùèïýí. Ç ôåëéêþ ðñüîç èá åßíáé ôá óõìðôþìáôá ôçò áðïôõ ßáò ôïõ EFSF/ESM êáé/þ ôçò Ãáëëßáò. Áò óçìåéùèåß ðùò ï ìåãáëïåðåíäõôþò George Soros ðñïåéäïðïßçóå ðñïóöüôùò ãéá ôñåéò ìþíåò ðåñéèþñéï ðñéí ôç äéüëõóç ôçò åõñùæþíçò, ùñßò ìéá ôåñüóôéá ðáñýìâáóç ôçò Ãåñìáíßáò, åíþ êáé ç åðéêåöáëþò ôïõ ÄÍÔ, Ê. ËáãêÜñíô, Ýèåóå ôï ßäéï ñïíéêü üñéï. ÃñÞãïñá êõñßá ÌÝñêåë Ôçí Ãåñìáíßäá ÊáãêåëÜñéï ðñïôñýðåé ç éôáëéêþ åöçìåñßäá Il Sole 24 Ore íá êüíåé ãñþãïñá ãéá íá óþóåé ôçí åõñùæþíç êáèþò ïé Éôáëïß âëýðïõí ðëýïí ôéò áãïñýò íá äåß- íïõí ôá äüíôéá ôïõò óôç Ñþìç êáé ôçí éôáëéêþ ïéêïíïìßá. Ìðïñåß íá õðïóôçñé èåß üôé õðüñ åé ç Åõñþðç, åüí åðéôñýðåé óôéò áãïñýò íá åðéôßèåíôáé êáé íá ðëþôôïõí ôçí ìéá þñá ìåôü ôçí Üëëç; Ç áðüíôçóç åßíáé ü é, áíáöýñåé óå êýñéï Üñèñï ôçò åöçìåñßäáò ï ÑïìðÝñôï ÍáðïëåôÜíï, ï äéåõèõíôþò ôçò Il Sole 24 Ore, êüôù áðü ôç öùôïãñáößá ôçò Êáãêåëáñßïõ êáé ôïí ôßôëï ÃñÞãïñá Êõñßá ÌÝñêåë. Õðü ðßåóç ðáñáìýíïõí ôá éóðáíéêü êáé ôá éôáëéêü ïìüëïãá êáé ôï ðáêýôï äéüóùóçò ôùí éóðáíéêþí ôñáðåæþí ðáñáìýíåé óôï åðßêåíôñï ôïõ åíäéáöýñïíôïò. Ç áðüäïóç ôïõ éóðáíéêïý 10åôïýò ïìïëüãïõ, ðïõ Üããéîå ôï õøçëü ôïõ 6,74%. ÐÜíù áðü ôï 6% ðáñáìýíåé ç áðüäïóç êáé ôïõ éôáëéêïý 10åôïýò ïìïëüãïõ, êáé óõãêåêñéìýíá óôï 6,09%. Óçìåéþíåôáé üôé óôç èåóéíþ äçìïðñáóßá ôï êüóôïò ôïõ åôþóéïõ äáíåéóìïý ôçò Éôáëßáò åêôéíü èçêå óôï õøçëüôåñï åðßðåäï áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ Ç Éôáëßá ðñï- þñçóå óôç äçìïðñáóßá åôþóéùí åíôüêùí ãñáììáôßùí, áðü ôçí ïðïßá Üíôëçóå 6,5 äéó.. Ç áðüäïóç äéáìïñöþèçêå óôï 3,972% áðü 2,34% óôçí ðñïçãïýìåíç áíôßóôïé ç äçìïðñáóßá ôïõ ÌáÀïõ. Âñåôáíßá: Èá èõóéüóïõí ôçí ÅëëÜäá Ãéá èõóßá ôçò ÅëëÜäáò êüíåé ëüãï ï Âñåôáíüò õðïõñãüò ïéêïíïìéêþí ìéëþíôáò óôïõò Times. ¼ðùò áíáöýñåé ç Åõñþðç ßóùò ñåéáóôåß íá èõóéüóåé ôç óõììåôï Þ ôçò ÅëëÜäáò óôçí åõñùæþíç, ðñïêåéìýíïõ íá ðåéóôåß ç Ãåñìáíßá íá ïñçãþóåé ðåñéóóüôåñá ñþìáôá ãéá íá óùèåß ôï åõñþ. «ÔåëéêÜ äåí îýñù ìþðùò ç ÅëëÜäá ðñýðåé íá åãêáôáëåßøåé ôï åõñþ, þóôå ç åõñùæþíç íá ëüâåé ôá áíáãêáßá ìýôñá ãéá íá åðéâéþóåé ôï íüìéóìü ôçò», åðéóþìáíå ï ê. Ôæïñôæ ¼óìðïñí óôïõò Times. «Áðëþò äåí îýñù áí ç ãåñìáíéêþ êõâýñíçóç áðáéôåß ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò ãéá íá åîçãþóåé óôïí êüóìï ãéáôß ðñýðåé íá êüíåé ïñéóìýíá ðñüãìáôá üðùò ç ôñáðåæéêþ Ýíùóç, ôá åõñùïìüëïãá êáé Üëëá ðïõ óõíäýïíôáé Üìåóá ìå áõôü», õðïãñüììéóå Ôçí ßäéá þñá, ðýñáóå óôá øéëü ôïõ åëëçíéêïý ôýðïõ, ðñüóöáôï äçìïóßåõìá ôùí Financial Times, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï üëï êáé ðåñéóóüôåñï ç åõñùðáúêþ åëßô ðéóôåýåé üôé ìéá Ýîïäïò ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï åõñþ èá ìðïñïýóå íá áðïäåé èåß «ñþóéìç», ìå ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ áðïäåß èçêå «ñþóéìç: ìýóá óôïí ðáíéêü ðïõ èá õðüñîåé óôéò áãïñýò êáé ìå ôïõò Ãåñìáíïýò øçöïöüñïõò íá âëýðïõí üôé, åðéôýëïõò, ç ÅëëÜäá «ôéìùñåßôáé», èá åßíáé ðéï åýêïëï ãéá ôï Âåñïëßíï íá êüíåé ìéá ìåãüëç óôñïöþ óôçí ðïëéôéêþ ôïõ êáé íá áðïäå- èåß ìýôñá ðïõ öáßíïíôáé óþìåñá ðïëý ìáêñéíü: Ýêäïóç åõñùïìïëüãùí, åõñùðáúêïß ìç áíéóìïß åíßó õóçò ôùí ôñáðåæþí, ðáíåõñùðáúêþ åããýçóç êáôáèýóåùí ê.ü. ÏÇÅ: «Åìöýëéïò ðüëåìïò» óôç Óõñßá Åìöýëéï ðüëåìï áñáêôþñéóå ôéò óõãêñïýóåéò óôç Óõñßá áîéùìáôïý ïò ôïõ ÏÇÅ, áñáêôçñéóìü ðïõ áðýññéøáí êáé ïé äýï áíôéìá üìåíåò ðëåõñýò, åíþ ïé íýåò óõãêñïýóåéò îýóðáóáí óþìåñá óôç þñá. ÔïõëÜ éóôïí ðýíôå Üíèñùðïé óêïôþèçêáí óå âïìâáñäéóìïýò óôç Ìðüóñá åë-óáì óôï íüôï, óýìöùíá ìå áêôéâéóôýò. ÁêôéâéóôÝò Ýêáíáí èåò ëüãï ãéá ôïõëü éóôïí 60 íåêñïýò áíü ôç þñá. èåò, ï åðéêåöáëþò ôùí åéñçíåõôéêþí áðïóôïëþí ôïõ ÏÇÅ ÅñâÝ Ëáíôóïý, åñùôçèåßò áí ïé óõãêñïýóåéò óôç Óõñßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóôïýí åìöýëéïò ðüëåìïò, áðüíôçóå «Íáé, íïìßæù üôé ìðïñïýìå íá ôï ðïýìå». «Åßíáé îåêüèáñï üôé áõôü ðïõ óõìâáßíåé åßíáé üôé ç êõâýñíçóç ôçò Óõñßáò Ý åé Üóåé ðñïò üöåëïò ôçò áíôéðïëßôåõóçò êüðïéá ìåãüëá ôìþìáôá åäüöïõò óå äéüöïñåò ðüëåéò êáé ðñïóðáèåß íá áíáêôþóåé ôïí Ýëåã ï áõôþí ôùí ðåñéï þí», äéåõêñßíéóå ï ßäéïò. Åðñüêåéôï ãéá ôçí ðñþôç öïñü ðïõ õøçëüâáèìïò áîéùìáôïý ïò ôïõ ÏÇÅ áñáêôþñéóå åìöýëéï ðüëåìï ôéò óõãêñïýóåéò óôç Óõñßá. Áðáíôþíôáò óôá ó üëéá, ç êõâýñíçóç åðáíýëáâå üôé ìü åôáé åíáíôßïí ôñïìïêñáôþí ðïõ Ý ïõí óôþñéîç áðü ôï åîùôåñéêü, åíþ ïìüäåò ôçò áíôéðïëßôåõóçò åßðáí üôé äåí ðñüêåéôáé ãéá åìöýëéï, áëëü ãéá åéñçíéêü îåóçêùìü.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς 1/3 /2010 Αρ. Πρωτ. 7452 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 3/2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 24 / 8-2-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταμείο Συνοχής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 29-08 - 2013 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ "ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ" ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΕΕΜΠΚ/322090/35904/1077 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ηµ/νία: 11/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του : ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. 7422 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς / /2010 Αρ. Πρωτ.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4 / 2010

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς / /2010 Αρ. Πρωτ.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4 / 2010 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς / /2010 Αρ. Πρωτ.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 4 / 2010 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 44 / 01-03-2010 απόφαση της Συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κ.Α.Θ.4.1.5. Κοζάνη : 19-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363429-2011:text:el:html GR-Ξάνθη: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2011/S 224-363429

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.15343 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τμήμα: Διοικητικό Γραφείο: Δ.Σ. & Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò PORT PAYΙ HELLAS Κ.Δ.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1321-1998 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 11, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 «Ο.Κ.Ε. και ΙΝΤΕRNET» - Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ).

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ). ΠΟΛ.1148/11.6.2012 Τύπος και περιεχόµενο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275990-2012:text:el:html GR-Σπάρτη: Πόσιμο νερό 2012/S 166-275990 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2014 Διακήρυξη δημοπράτησης έργου: Αναδιαρρύθμιση Γραφειακών Χώρων του 7ου ορόφου κτηρίου Ε.Σ.Η.Ε.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 468-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2773 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. Αρ. Φύλλου 342 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αριθμ. 9022 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα