ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 7, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 8, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 9, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 10, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 11, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 12, ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΙΝΟ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 13, ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΙΝΟ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 14, ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 15, ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 16, ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 17, ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 18, ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΘΑΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟ 19, ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

2 ΕΚΘΕΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΟΤ ΣΗΝ ΝΗΟ ΘΑΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Αντικείμενο τθσ από 19 Νοεμβρίου 2009 ςφμβαςθσ είναι θ εκτίμθςθ τθσ αξίασ των αιγυπτιακϊν ιδιοκτθςιϊν ςτθ νιςο Θάςο (θ ζρευνα, θ καταγραφι, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και θ εκτίμθςθ των ακινιτων που αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 172 τ.α /1984). Για τθν ανάδοχο εταιρεία «ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.» θ ςφμβαςθ υπογράφθκε από τον Δθμιτριο Γκατηθροφλθ, ενϊ για τθν θ ςφμβαςθ ςυνυπογράφθκε από τουσ κ.κ. Dr. Mohie Eldin Metawa, Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου, Gamal Noor, Γενικό Διευκυντι, Ahmad Baioumy και Magid Chaleb πρόεδρο του Οργανιςμοφ Βακουφείων. Σα ακίνθτα που αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 172 τ.α /1984 και βρίςκονται ςτθ Θάςο είναι τα παρακάτω: Α. Ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ ςτο Διμο τθσ Θάςου (Λιμζνασ) 1. Οικόπεδο 1.129τ.μ. μ ζνα διώροφο παλιό ςπίτι ευριςκόμενο ςτον παλιό λιμζνα τθσ Θάςου, όπου ςτεγαηόταν πριν το ςχολείο. (Γυμνάςιο) 2. Οικόπεδο 3.078τ.μ. μ ζνα παλιό ςπίτι κοντά ςτο λιμζνα τθσ Θάςου, πίςω από το υπ αρικμ. 1 ςπίτι. 3. Οικόπεδο 3.280τ.μ. ευριςκόμενο πίςω από το αρικ. 2 ςπίτι. 4. Δφο οικόπεδα ευριςκόμενα κοντά ςτα παραπάνω ακίνθτα υνολικι ζκταςθ 578τ.μ. 5. Οικόπεδο 2.579τ.μ. ευριςκόμενο επίςθσ κοντά ςτα παραπάνω ακίνθτα. 6. Οικόπεδο 596τ.μ. μ ζνα παλιό ςπίτι, ευριςκόμενο ςτον παλιό λιμζνα τθσ Θάςου μπροςτά από το παλιό ςπίτι όπου ςτεγαηόταν το Γυμνάςιο. 7. Οικόπεδο 1.903τ.μ. μ ζνα παλιό ςπίτι ευριςκόμενο πολφ μακριά από τθν κάλαςςα, κοντά ςτον δρόμο που οδθγεί ςτθν Ακρόπολθ. 8. Οικόπεδο 464τ.μ. με δφο παλιά κτίςματα, χρθςιμοποιοφμενα ςιμερα ςαν καταςτιματα. Οικόπεδο τ.μ., με τρία παλιά κτίςματα, ευριςκόμενα κοντά ςτθ κάλαςςα και το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ. 9. Δφο οικόπεδα ςυνολικισ εκτάςεωσ 1.743τ.μ. Β. Ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ ςτθν κοινότθτα «ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕ» 1. Σζςςερισ αγροτικζσ εκτάςεισ, ςφνολο τ.μ. Γ. Ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ ςτθν περιοχι τθσ κοινότθτασ «ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ» 1. Αγροτικι ζκταςθ 2.273τ.μ. μακριά από τθν κάλαςςα και τθν εκνικι οδό. Δ. Ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ ςτθν περιοχι τθσ μικρισ κοινότθτασ «ΚΑΛΑ ΩΣΗΡΟ» 1. Αγροτικι ζκταςθ 1.000τ.μ. Ε. Ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ ςτθν κοινότθτα «Άνω Μεγάλοσ Πρίνοσ» 1. Οικόπεδο 762τ.μ. 2. Οικόπεδο 494τ.μ. Επιςθμαίνεται ότι δφο από τα ακίνθτα που περιλαμβάνονται ςτο ΦΕΚ (το Α.3 και Δ.1), Οικόπεδο 3.280τ.μ. ευριςκόμενο ςτο Διμο τθσ Θάςου (Λιμζνασ) πίςω από το αρικ. Α2 ςπίτι και Αγροτικι ζκταςθ 1.000τ.μ. ςτθν περιοχι τθσ μικρισ κοινότθτασ «ΚΑΛΑ ΩΣΗΡΟ», ζχουν αποηθμιωκεί και ζχουν περιζλκει ςτθν κατοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με το Ν.1490/7/ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ172 τ.α /1984 παράρτθμα ΙΙ και ωσ εκ τοφτου δεν ζγινε εκτίμθςθ για αυτά. Επιπλζον ο εργοδότθσ ηιτθςε να γίνει εκτίμθςθ ενόσ ακόμα ακινιτου που βρίςκεται ςτον Διμο Καβάλασ. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

3 Η εκτίμθςθ των ακινιτων ζγινε με επιτόπου επιςκζψεισ κατά τουσ μινεσ Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2010 και θ παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε από τον Μάρτιο ζωσ τον Απρίλιο του 2010 (κρίςιμοσ χρόνοσ). τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ςυμμετείχαν ζμπειρα ςτελζχθ με εξειδίκευςθ ςτθν εκτίμθςθ αξιϊν ακινιτων και ςτελζχθ με γνϊςθ τθσ τοπικισ κτθματαγοράσ. υλλζχτθκαν πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν τοπικι κτθματαγορά από διάφορεσ πθγζσ. θμαντικό βοικθμα ιταν τα τοπογραφικά διαγράμματα του Αγρ. Σοπογράφου Μθχανικοφ Ιωάννθ Γκατηθροφλθ που ςυντάχκθκαν το 1 ο τρίμθνο του Από τθν ζρευνα προζκυψαν τα εφρθ αξιϊν για κάκε περιοχι και με αυτά τα ςτοιχεία υπολογίςκθκε θ αγοραία αξία του κάκε ακινιτου. Επίςθσ αναγράφθκε θ αξία ταχείασ ρευςτοποίθςθσ του κάκε ακινιτου που αντιςτοιχεί ςτο 70% τθσ εμπορικισ αξίασ κάκε ακινιτου. υντάχκθκαν δεκαεννιά εκκζςεισ εκτίμθςθσ ακινιτων: Α/Α ζκκεςθσ εκτίμθςθσ υςχζτιςθ με ακίνθτο όπωσ αναφζρεται ςτο ΦΕΚ 172 τ.α / Α.7 2 Α.1 3 Α.5 4 Α.4 5 Α.8 6 τμιμα του Α.4 7 τμιμα του Α.4 8 τμιμα του Α.10 9 τμιμα του Α Α.2 11 Α.9 12 Ε.2 13 Ε.1 14 Γ.1 15 τμιμα του Β.1 16 τμιμα του Β.1 17 τμιμα του Β.1 18 τμιμα του Β.1 19 Βρίςκεται ςτο Δ. Καβάλασ -Α.3 Πριν από τθν παράκεςθ των εκκζςεων για κάκε ακίνθτο πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ακίνθτα των εκκζςεων εκτιμιςεων με αρικμοφσ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 βρίςκονται ΕΝΣΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ». Θα πρζπει να γίνει περαιτζρω εξειδικευμζνθ ζρευνα για τθν δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Τπθρεςία και τθν πολεοδομία για τθν αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων κτιρίων ςτα ακίνθτα αυτά. τθν παροφςα ζκκεςθ οι αξίεσ των υφιςτάμενων κτιρίων ςε αυτά υπολογίςτθκαν κάνοντασ τθν παραδοχι ότι είναι δυνατι θ αναπαλαίωςι τουσ. Επιπλζον ηθτικθκε από τον εργοδότθ να ερευνθκεί το φψοσ τθσ τιμισ ενοικίαςθσ των ακινιτων. Σα ακίνθτα τα οποία μποροφν να αποδϊςουν ενοίκια άμεςα είναι τα ακίνθτα ςτισ εκκζςεισ με αρικμοφσ 5, 6 και 11 ςτθν Ν. Θάςο και το ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν Καβάλα (19) τα οποία περιζχουν υφιςτάμενα κτίρια. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

4 Μετά από ζρευνα ςτθν τοπικι κτθματαγορά προζκυψαν τα εξισ εφρθ ςτισ τιμζσ ενοικίαςθσ: Θεωροφμε ότι αυτζσ οι τιμζσ είναι πικανό να επιτευχκοφν ςτον κρίςιμό χρόνο εφόςον ΔΕΝ υπάρχουν πολλά ενεργά ενοικιαςτιρια. Σα υπόλοιπα ακίνθτα ζχουν ελάχιςτεσ ζωσ μθδαμινζσ τιμζσ ενοικίαςθσ ανά τ.μ. Πριν παρουςιαςκεί θ αναλυτικι ζκκεςθ για κάκε ζνα ακίνθτο να τονιςκεί ότι θ ανάδοχοσ εταιρεία ςτισ εκκζςεισ εκτίμθςε τισ εμπορικζσ αξίεσ για κάκε ακίνθτο με βάςθ τισ ςυνκικεσ τθσ κτθματαγοράσ τον κρίςιμο χρόνο και τα όςα διακζςιμα ςε αυτιν ςτοιχεία. Προτείνεται να εξειδικευκεί περαιτζρω ο νομικόσ και τεχνικόσ ζλεγχοσ από τθν πλευρά του εργοδότθ για κάκε ακίνθτο ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ δεςμεφςεισ (δαςαρχείο, αρχαιολογικι υπθρεςία, υφιςτάμενθ κατοχι από τρίτουσ, κτίςματα/καταςκευζσ τρίτων εντόσ ακινιτων, εξειδικευμζνα νομικά και τεχνικά κζματα κα.) ςτα πλαίςια αναλυτικϊν τεχνικοοικονομικϊν μελετϊν αξιοποίθςθσ. Η εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμία που μπορεί να υποςτεί ο πελάτθσ βαςιηόμενοσ ςτισ εκκζςεισ εκτίμθςθσ. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ του πελάτθ ότι θ επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα (προςφυγι ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο, μειωμζνθ ρευςτότθτα τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, αλλαγι φορολογικοφ πλαιςίου για τα ακίνθτα κα) πρόκειται να επιφζρει και τισ αντίςτοιχεσ διαφοροποιιςεισ ςτθν κτθματαγορά. ε κάκε περίπτωςθ, θ εταιρεία μπορεί να αναλάβει τθν επικαιροποίθςθ των εκτιμιςεων πριν οποιαδιποτε πρόκεςθ πράξθσ επί των ακινιτων του πελάτθ. Ακολουκοφν αναλυτικζσ εκκζςεισ εκτίμθςθσ για τα ακίνθτα. Δ. Γκατηθροφλθσ, Αγρ. Σοπογράφοσ Μθχ/κόσ, M.Sc. 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 1.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 1.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 1903τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι (τμιμα) ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 1 οικόπεδο 1 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 1.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Ζνα ερείπιο εμβαδοφ περίπου 50τ.μ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

5 1.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειοανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου, δίπλα ςτον δρόμο που οδθγεί ςτθν Ακρόπολθ. Η περιοχι δεν κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι δεν είναι όμορθ με τθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ οικιςτικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ ευρφτερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

6 Σο αγροτεμάχιο βρίςκεται εν μζρθ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Ακροπόλεωσ. το ρυμοτομικό ςχζδιο αναγράφεται ωσ πεηόδρομοσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ 1.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

7 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 766 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1034 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1300 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 150 /τμ. ζωσ 180 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Εβδομιντα επτά χιλιάδεσ Ευρϊ) και του Αγροτεμάχιου (Εκατόν δζκα χιλιάδεσ Ευρϊ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) Ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ του ακινιτου παρατίκενται παρακάτω. 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 2.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

8 ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 2.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 1129τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι * ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 2 οικόπεδο 1 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 2.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Ζνα ερείπιο 2 ορόφων ςυνολικοφ εμβαδοφ περίπου 480τ.μ 2.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

9 Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο ωσ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Μιαοφλθ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ 2.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

10 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 200 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία νεόδμθτων αυτοτελϊν χϊρων: - Πωλείται μονοκατοικία 120 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 138 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 166 μ² προσ Νεόδμθτα κτίρια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου ζχουν ελάχιςτθ τιμι πϊλθςθσ από 1600 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά τετραγωνικό μζτρο που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του Οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Διακόςεσ αράντα Οκτϊ Χιλιάδεσ Ευρϊ), κακϊσ και θ Αξία του Κτιρίου ςε (Διακόςιεσ Ογδόντα Οκτϊ Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ κατεδάφιςθ του υπάρχοντοσ κτιρίου και θ ζκδοςθ νζασ οικοδομικισ άδειασ, θ Εμπορικι Αξία του ακίνθτου υπολογίηεται ότι είναι θ Αξία του Κτιρίου. ε διαφορετικι περίπτωςθ υπολογίηεται θ αξία του οικοπζδου αν αυτι είναι μεγαλφτερθ του κτιρίου. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

11 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 3.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 3.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 2579τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι * ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 2 οικόπεδο 2 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 3.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Κανζνα Κτίριο 3.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου κοντά ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

12 3.5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Σο αγροτεμάχιο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Ηρακλζουσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

13 3.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 180 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Σετρακόςιεσ Εξιντα Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 4.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

14 ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο με κτίριο Λιμζνασ Θάςου 4.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 596τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι * ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 2 οικόπεδο 3 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 4.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Ζνα ερείπιο ενόσ ορόφου εμβαδοφ περίπου 80τ.μ. και βοθκθτικόσ χϊροσ 4.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου κοντά ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

15 Σο αγροτεμάχιο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο ωσ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςε Ανϊνυμθ οδό και ςε διαμορφωμζνο κοινόχρθςτο χϊρο. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ 4.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

16 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 180 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία νεόδμθτων αυτοτελϊν χϊρων: - Πωλείται μονοκατοικία 120 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 138 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 166 μ² προσ Νεόδμθτα κτίρια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου ζχουν ελάχιςτθ τιμι πϊλθςθσ από 1600 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του Οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Εκατόν επτά Χιλιάδεσ Ευρϊ), κακϊσ και θ Αξία του Κτιρίου ςε (αράντα Οκτϊ Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ κατεδάφιςθ του υπάρχοντοσ κτιρίου και θ ζκδοςθ νζασ οικοδομικισ άδειασ, θ Εμπορικι Αξία του ακίνθτου υπολογίηεται ότι είναι θ Αξία του Κτιρίου. ε διαφορετικι περίπτωςθ υπολογίηεται θ αξία του οικοπζδου αν αυτι είναι μεγαλφτερθ του κτιρίου. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

17 4.11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 5.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο με κτίρια Λιμζνασ Θάςου 5.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 464τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι* ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 3 οικόπεδο 1 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 5.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Δφο κτίρια εμβαδοφ από 64τ.μ που ςιμερα λειτουργοφν ςαν εςτιατόρια ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου μπροςτά ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

18 5.5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Μιαοφλθ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

19 5.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 200 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). - Πωλείται κατάςτθμα 103 μ² προσ Πωλείται κατάςτθμα 73 μ² προσ Πωλείται κατάςτθμα 91 μ² προσ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του Οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Εκατόν Δυο Χιλιάδεσ Ευρϊ), κακϊσ και θ Αξία του κάκε Καταςτιματοσ ςε (Εκατόν αράντα Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ κατεδάφιςθ των υπαρχόντων κτιρίων και θ ζκδοςθ νζασ οικοδομικισ άδειασ, θ Εμπορικι Αξία του ακίνθτου υπολογίηεται ότι είναι θ Αξία των Κτιρίων. ε διαφορετικι περίπτωςθ υπολογίηεται θ αξία του οικοπζδου αν αυτι είναι μεγαλφτερθ των κτιρίων. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

20 5.11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 6.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο με κτίρια Λιμζνασ Θάςου 6.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 549τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι* ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 3 οικόπεδο 2 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 6.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Ζνα κτίριο εμβαδοφ 33τ.μ που ςιμερα λειτουργεί ςαν καφετζρια και βοθκθτικοί χϊροι ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου μπροςτά ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

21 Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Μιαοφλθ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

22 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 200 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). - Πωλείται κατάςτθμα 103 μ² προσ Πωλείται κατάςτθμα 73 μ² προσ Πωλείται κατάςτθμα 91 μ² προσ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Εκατόν Είκοςι Χιλιάδεσ Ευρϊ), κακϊσ και θ Αξία του Καταςτιματοσ ςε (Εβδομιντα Δφο Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ κατεδάφιςθ του υπάρχοντοσ κτιρίου και θ ζκδοςθ νζασ οικοδομικισ άδειασ, θ Εμπορικι Αξία του ακίνθτου υπολογίηεται ότι είναι θ Αξία του Κτιρίου. ε διαφορετικι περίπτωςθ υπολογίηεται θ αξία του οικοπζδου αν αυτι είναι μεγαλφτερθ του κτιρίου. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

23 6.11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 7. ΑΚΙΝΗΣΟ 7, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 7.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 7.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 29τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι* ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 3 οικόπεδο 3 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 7.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Κανζνα κτίριο 7.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται βορειανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου ςτθν παραλιακι οδό, μπροςτά ςτο παλιό λιμάνι. Η περιοχι κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ επαγγελματικζσ χριςεισ κακϊσ και μικρισ κλίμακασ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

24 7.5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Μιαοφλθ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

25 7.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 1004 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1532 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1500 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 180 /τμ. ζωσ 300 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Πζντε Χιλιάδεσ Οκτακόςια Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 8. ΑΚΙΝΗΣΟ 8, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 8.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

26 ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 8.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 1102τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι* ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 4 οικόπεδο 1 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 8.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Κανζνα κτίριο 8.4. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται ανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου. Η περιοχι δεν κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι δεν είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ οικιςτικζσ χριςεισ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

27 Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Ηρακλζουσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ. 8.6 ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

28 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 766 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1034 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1300 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 150 /τμ. ζωσ 180 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία. 8.8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Εκατόν εξιντα πζντε Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 9. ΑΚΙΝΗΣΟ 9, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ 9.1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

29 ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο Λιμζνασ Θάςου 9.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 641τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι* ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 4 οικόπεδο 2 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ 9.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Κανζνα κτίριο 9.4. XΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται ανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου. Η περιοχι δεν κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι δεν είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ οικιςτικζσ χριςεισ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων οικονομικισ ςυγκυρίασ. είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ 9.5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

30 Σο οικόπεδο βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». * Ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ειςαγωγι για δυνατότθτα άδειασ από Αρχαιολογικι Τπθρεςία. Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςτθν οδό Ηρακλζουσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ 9.7. ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

31 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 766 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1034 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1300 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 150 /τμ. ζωσ 180 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ι ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων θ Αγοραία (Εμπορικι) Αξία (Market Value) του οικοπζδου υπολογίςκθκε ςε (Ενενιντα ζξι Χιλιάδεσ Ευρϊ). Η Εμπορικι Αξία εξαρτάται άμεςα από τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ανοικοδόμθςθσ παρουςιαςτοφν περαιτζρω περιοριςμοί από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κα υπάρξει δραματικι επίπτωςθ ςτθν αξία του ακινιτου ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΧΑΡΣΕ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ) 10. ΑΚΙΝΗΣΟ 10, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΙΔΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ N.1470/7/ ΦΕΚ 172 τ.α Οικόπεδο με κτίςμα Λιμζνασ Θάςου Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

32 10.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ Ε = 3078τμ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ Ναι ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 100% Ο Ρ Ι Α Όπωσ παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο 5 οικόπεδο 1 του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ Ζνα διϊροφο ερείπιο εμβαδοφ περίπου 200τ.μ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Σο υπό εκτίμθςθ ακίνθτο βρίςκεται ανατολικά του οικιςμοφ Λιμζνα τθσ Νιςου Θάςου. Η περιοχι δεν κεωρείται ιδιαίτερα προνομιοφχα διότι δεν είναι μπροςτά ςτθν κάλαςςα. τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρατθροφνται κυρίωσ οικιςτικζσ χριςεισ. Σθν ευρφτερθ περιοχι χαρακτθρίηουν οι τουριςτικζσ χριςεισ κακϊσ και θ εγγφτθτά τθσ περιοχισ με το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Θάςου. τθν περιοχι, ςτθν οποία δεν παρατθρείται τελευταία ραγδαία ανάπτυξθ, δομοφνται κυρίωσ οικίεσ κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Η προςφορά οικοπζδων είναι ικανοποιθτικι αν και θ ηιτθςθ είναι μικρι κυρίωσ λόγο τθσ γενικότερθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ & ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

33 Σο οικόπεδο βρίςκεται εν μζρει εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτθριςμζνο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ». Οι όροι δόμθςθσ για το εντόσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τμιμα κακορίηονται με Απόφαςθ Νομάρχθ Καβάλασ 12/10874/96 ΦΕΚ Δϋ470/ & 12/855/οικ ΦΕΚ Δϋ 787/ Αρτιότθτα: ελάχιςτο εμβαδόν 300 τ.μ. Παρζκκλιςθ: με όποιεσ διαςτάςεισ και εμβαδόν είχαν κατά τθν υν. Δόμθςθσ: 0,8 Παρζκκλιςθ: Για Οικόπεδα ζωσ 100,00 τ.μ..δ. 1,6 Για Οικόπεδα από 100,01 ζωσ 200,00.Δ. 1,2 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >160 τ.μ. Για Οικόπεδα από 200,01 ζωσ 300,00.Δ. 1,0 Χωρίσ θ ςυνολικι επιφάνεια κτίςματοσ να είναι >240 τ.μ. Κάλυψθ: 70% Παρζκκλιςθ: 80% για οικόπεδα μζχρι 100,00 τ.μ. Σο οικόπεδο ζχει πρόςωπο ςε πάροδο τθσ οδοφ Ηρακλζουσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ εκτίμθςθσ, το ακίνθτο αποτιμάται ελεφκερο νομικϊν ι οικονομικϊν βαρϊν. Επίςθσ αναφζρουμε ότι θ υπολογιηόμενθ αξία αποτελεί ενδεικτικι προςζγγιςθ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Σοπογραφικά διαγράμματα Ιωάννθ Δ.Γκατηθροφλθ, Αγρονόμου Σοπογράφου Μθχανικοφ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

34 Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία οικοπζδων: - Πωλείται οικόπεδο 766 μ² προσ Πωλείται οικόπεδο 1034 μ² προσ Πωλείται αγροτεμάχιο 1300 μ² προσ Για τθν περιοχι προκφπτουν τα εξισ εφρθ αξιϊν: Οικόπεδα και άρτια αγροτεμάχια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου, πωλοφνται από 150 /τμ. ζωσ 180 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθν δυνατότθτα καταςκευισ, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν ευρφτερθ με το ακίνθτο περιοχι ευρζκθςαν τα εξισ ςυγκριτικά ςτοιχεία νεόδμθτων αυτοτελϊν χϊρων: - Πωλείται μονοκατοικία 120 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 138 μ² προσ Πωλείται μονοκατοικία 166 μ² προσ Νεόδμθτα κτίρια ςτθν περιοχι πλθςίον του εκτιμϊμενου ζχουν ελάχιςτθ τιμι πϊλθςθσ από 1600 /τμ (ανάλογα, με τθν κζςθ, το μζγεκοσ, τθν προβολι, τθ κζα και τισ πρόςκετεσ παροχζσ). Η εγγφτερθ περιοχι του ακινιτου παρουςιάηει τάςεισ μείωςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα ςτισ αξίεσ των ακινιτων γεγονόσ που οφείλεται ςτθν γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΙΜΗΗ Για τον υπολογιςμό τθσ Εμπορικισ Αξίασ του υπό εκτίμθςθ ακινιτου χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων από ςτοιχεία τθσ κτθματαγοράσ. Βάςει τθσ μεκόδου των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων εφαρμόηεται τιμι μονάδοσ ανά ςτρζμμα που προκφπτει από πρόςφατεσ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων ςυγκρίςιμων ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ κζα ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ζκκεςθ Εκτίμθςθσ Αξιών Ακινιτων Ιδιοκτθςίασ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου Μάιοσ

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011. (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011)

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011. (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011) ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 (Ιςχφει από 01/01/2011 ζωσ 31/12/2011) ΕΙΔΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Διαφ. Πρόγραμμα ανά 1.000 ΕΜΦΑΝΙΕΙ (C.P.M) - BOOKED CAMPAIGNS ΟΝΟΜΑΙΑ ΘΕΗ 1.000 impressions Prestitial Η διαφιμιςθ εμφανίηεται πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα