Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ"

Transcript

1 Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1

2 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εθπιεξψλεηαη κε επηηπρία ε παηδαγσγηθή καο απνζηνιή. 2

3 Πεξηερόκελα Πξνο ηνπο γνλείο... Βαζηθνί Θαλφλεο Σρνιηθήο Εσήο. Θαλνληζκφο Καζεηψλ.. Ζ θηινζνθία καο... Οη ακεηαθίλεηεο αξρέο καο..... Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Σρνιείνπ... Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ... Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε..... Σηα δηαιείκκαηα Ζ εκθάληζε θαη ε παξνπζία ζνπ... Τα πξνζσπηθά ζνπ είδε.... H ρξήζε ησλ ζπξίδσλ.... Γεθάινγνο νξζήο ρξήζεο ηνπ Καζεηηθνχ Υπνινγηζηή (Κ.Υ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σηηο εθδειψζεηο εθηφο ζρνιείνπ Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο Σηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ... Οη απνπζίεο... Σηα ζρνιηθά ιεσθνξεία.. Φαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο κε βάζε ηηο απνπζίεο Ζ αμηνιφγεζε... 3

4 Αγαπεηνί Γνλείο, Δπηθνηλσλνχκε καδί ζαο, θαζψο ζεσξνχκε θαζνξηζηηθή ηε δηθή ζαο ζπκβνιή ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο καο δσήο. Όινη Δκείο, ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ λα εθαξκφδνληαη θαη ζεσξνχκε φηη ν ζεβαζκφο απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί ζεκειηαθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πςειψλ παηδαγσγηθψλ καο ζηφρσλ. Πηζηεχνπκε επίζεο, φηη ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ζαο θαη ηελ κεηαμχ καο ζπλεξγαζία δελ ζα κπνξέζεη λα θαξπνθνξήζεη απηή καο ε πξνζπάζεηα. Γη' απηφ θαη επηζπκνχκελα είζηε θαη εζείο ελήκεξνη θαη ζχκθσλνη κε απηνχο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο Σρνιηθήο καο Εσήο ψζηε απφ θνηλνχ λα δηακνξθψλνπκε έλα αζθαιέο θαη πιήξεο παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο καο. Γηα εκάο, εμάιινπ, απηφ απνηειεί έλα είδνο «Θνηλσληθνχ Σπκβνιαίνπ» πνπ επηδηψθνπκε λα ζπλάςνπκε κε εζάο θαη ην παηδί ζαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζνπκε κε αθξίβεηα ην γεληθφ πιαίζην δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο καο θνηλφηεηαο θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα ζσζηή «Σηάζε Εσήο». Άξα, αγαπεηνί γνλείο, είλαη απηνλφεην φηη ε εγγξαθή ελφο καζεηή ή κηαο καζήηξηαο ζηα Δθπαηδεπηήξηά καο πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε απνδνρή απηψλ ησλ θαλφλσλ ηφζν απφ εζάο ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. Κε εθηίκεζε, Αληψληνο Σ. Χχξεο Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ Θσλζηαληίλνο Η. Γνχθαο Γηεπζπληήο Ιπθείνπ 4

5 ΒΑΣΗΘΟΗ ΘΑΛΟΛΔΣ ΣΦΟΙΗΘΖΣ ΕΩΖΣ Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (σο ηηο 7.55 ην αξγφηεξν) εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. Καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη κε θαζπζηέξεζε (έσο θαη 10 ιεπηά) θαηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα γίλνληαη δεθηνί κφλν κε εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία. Σε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο αξγνπνξίαο ή θαζπζηέξεζεο πέξαλ ησλ δέθα ιεπηψλ θαηαρσξίδεηαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία. Οπνηαδήπνηε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε θαηά ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο δελ επηηξέπεηαη θαη ζ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επίζεο θαηαρσξίδεηαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία. Δπηπιένλ αδηθαηνιφγεηε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απνπζία απφ ελδηάκεζε δηδαθηηθή πεξίνδν ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο κνξθσηηθέο επηζθέςεηο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή θαζψο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο απνπζηάζεη απφ κνξθσηηθή επίζθεςε παξά ηε ζεηηθή δήισζε ηνπ γνλέα γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζ απηήλ, ε απνπζία ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απνρψξεζε ηνπ καζεηή απφ ην Σρνιείν πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κφλν γηα εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο κε γξαπηή άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη πάληα κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Γεληθά, ην δήηεκα ησλ απνπζηψλ είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη γη απηφ πξέπεη αθελφο λα ειέγρεηαη ηαθηηθά απφ ηνπο γνλείο ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ αθεηέξνπ λα γίλεηαη εληφο 10 εκεξψλ ε δηθαηνιφγεζή ηνπο. Σηελ Α Γπκλαζίνπ θαη Α Ιπθείνπ νη γνλείο νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν ην Αηνκηθφ Γειηίν Υγείαο πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Δπηπιένλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ελ ιφγσ κάζεκα απαηηνχληαη αζιεηηθή θφξκα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπνχηζηα. Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα, θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε αθξόηεηα, νη ππεξβνιέο, ε πξφθιεζε θαη ε επίδεημε πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζρνιηθφ καο πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη. Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε βηληενζθφπεζε, ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζπλνκηιηψλ. Θαη εμαίξεζε θαη κεηά απφ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο επηηξέπεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο πξνβνιήο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην θσηνγξαθηθφ θιπ. πιηθφ απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ρξήζε ζε έληππα, ηζηνζειίδεο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα. Ζ θύιαμε θαη θξνληίδα ζρνιηθώλ εθνδίσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ (ι.ρ. καζεηηθφο ππνινγηζηήο)απνηειεί επζχλε θαη απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζρνιείν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θχιαμήο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο αηνκηθψλ ζπξίδσλ (lockers). Δπηπιένλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη ε θαηνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θάπληζκα αιιά θαη γεληθφηεξα ε ρξήζε θάζε εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θπξψζεηο. 5

6 Γεληθφηεξα ζεσξνχκε φηη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ καο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο εμήο απαξάβαηεο αξρέο: 1. Σεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 2. Απνθπγή θάζε κνξθή βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο). 3. Δπγέλεηα. 4. Σπλέπεηα. 5. Πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 6. Πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 7. Υγηήο ζπλαγσληζκφο θαη φρη αληηπαιφηεηα. 8. Γηάζεζε αιιεινβνήζεηαο. 9. Δηιηθξίλεηα. 10. Σπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία νη ζρνιηθέο θπξψζεηο θιηκαθψλνληαη σο εμήο: 1. Πξνθνξηθή παξαηήξεζε. 2. Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά, σξηαία απνβνιή απφ ην κάζεκα. 3. Απνβνιή 1 έσο 5 εκέξεο απφ ην ζρνιείν. 4. Κείσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ δηαγσγήο. 5. Αλαγθαζηηθή αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο ηάμεο αιιά λα πξνεθηείλεηαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δηδηθφηεξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλφλσλ: Α) Τα εξγαζηήξηα. Β) Τν ζέαηξν. Γ) Ζ βηβιηνζήθε. Γ) Οη αζιεηηθνί ρψξνη. Δ) Τα θπιηθεία. ΣΤ) Τα ζρνιηθά ιεσθνξεία. Ε) Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη εκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο εθδξνκέο. Ζ ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο Γνλείο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλαγθαία θαη πινπνηείηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: o Πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ζέκαηα επίδνζεο θαη δηαγσγήο. o Δβδνκαδηαίεο πξνζσπηθέο ή ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο Θαζεγεηέο Σπκβνχινπο. o Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο Υπεχζπλνπο Τκεκάησλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο. o Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηηο πξνο ην Σρνιείν νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο ελεκέξσζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο καο ππεξεζίεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε νξηζηηθνπνίεζεο Δπαλεγγξαθήο είλαη ε εμφθιεζε φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ πξνο ηα Δθπαηδεπηήξηα νθεηιψλ κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη νθεηιέο απηέο δελ ζα απνηεινχλ αηηία άκεζεο δηαθνπήο θνίηεζεο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. o Πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Χπρνιφγν, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. o Πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε απφ ηε Σχκβνπιν Δπαγγεικαηηθήο Σηαδηνδξνκίαο. o Δλεκέξσζε κέζσ εγθπθιίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ. o Γεληθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καο ηζηφηνπνπ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. o Θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηηο Γξακκαηείεο ησλ βαζκίδσλ γηα εμππεξέηεζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ. 6

7 Οη «θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο» πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ είλαη πξντφλ γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ, αληαιιαγήο ηδεψλ, ψξηκεο ζθέςεο θαη πεξίζθεςεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Λα ζπκάζαη φηη ζηφρν έρνπλ λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ καο θαη, φπσο φιεο νη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ, ρσξίο ηε δηθή ζνπ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή. 7

8 Αγαπεηέ/- ηή καο καζεηή/- ηξηα, ΘΑΛΟΛΗΣΚΟΣ ΚΑΘΖΤΩΛ Γηαηί έρνπκε αλάγθε από θαλόλεο; «Γελ ππάξρεη ζηηγκή ρσξίο θαζήθνλ» (Θηθέξσλ) Τν ζρνιείν δελ είλαη απιψο έλαο ρψξνο κάζεζεο. Απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, θαζψο κέζα ζε απηφ αλαπηχζζνληαη πνηθίιεο ζρέζεηο πνπ ζε πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ απξηαλή νκαιή ζνπ έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη ινηπφλ εχινγν φηη, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, έρεη αλάγθε απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο νθείιεηο λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο, φρη απφ θφβν αιιά απφ αίζζεκα επζχλεο. Οη θαλφλεο απηνί δεκηνπξγνχλ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ζνπ. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε αληηζηνηρίαο γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο αξκνληθήο ζρνιηθήο δσήο. Κέζα απφ απηήλ ηελ παξαδνρή βαζκηαία ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο ζηε δηακφξθσζε κηαο πγηνχο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε, νη Γηεπζπληέο, νη Υπεύζπλνη θαη νη Θαζεγεηέο/ηξηεο ζαο, ζαο εύρνληαη λα έρεηε κηα πνιύ θαιή ζρνιηθή ρξνληά! 8

9 Ζ θηινζνθία καο Όινη εκείο εδψ, ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, εκπλεφκαζηε απφ ζεηηθά πξφηππα δσήο, ελψ παξάιιεια ζεβφκαζηε θαη πξνάγνπκε, κε ηηο ζθέςεηο καο, ηηο πξνζπάζεηέο καο θαη ηηο πξάμεηο καο, ηηο αξρέο ηεο Παξάδνζεο θαη ηεο Πξνφδνπ. Αγσληδφκαζηε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, ειεπζεξίαο θαη δηαιφγνπ, φπσο ηαηξηάδεη ζε απξηαλνχο δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Αμηνπνηνχκε ηνπο ζεζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, πνπ είλαη ε ζπιινγηθή καζεηηθή θσλή θαη ηα πην νπζηαζηηθά θχηηαξα ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σπκκεηέρνπκε ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, γηαηί ζεσξνχκε φηη ην Σρνιείν εθηείλεηαη πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο αίζνπζαο θαη θάζε καζήκαηνο. Οη ακεηαθίλεηεο αξρέο καο Σεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απνθπγή θάζε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο). Δπγέλεηα ζηε ζπκπεξηθνξά καο. Σπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο καο. Πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δππξεπήο εκθάληζε θαη παξνπζία. Σπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Σρνιείνπ Κάζε λα αληηκεησπίδεηο θάζε πξφζσπν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ - θαη φρη κφλν ηνπο θαζεγεηέο ζνπ - κε ζεβαζκφ, επγέλεηα θαη αμηνπξέπεηα, φπσο αθξηβψο ζα ήζειεο λα θέξεηαη θαη ν θαζέλαο απέλαληη ζε ζέλα. Κελ μερλάο φηη ηίπνηε δελ ππνθαζηζηά ηελ νπζηαζηηθή θαη εηιηθξηλή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ηδηαίηεξα, λα γλσξίδεηο φηη νη θαζεγεηέο ζνπ ελεξγνχλ κε παηδαγσγηθή αγάπε θαη είλαη πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ, δεηήκαηα πνπ ζε απαζρνινχλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Όινη νη άλζξσπνη ηνπ Σρνιείνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζε αληηκεησπίδνπλ σο κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ζνπ, λα ζηέθνληαη ζην πιεπξφ ζνπ θαη, αζθαιψο, λα ζε ζέβνληαη. Δζχ, απφ ηελ πιεπξά ζνπ, νθείιεηο λα αληαπνδίδεηο απηφ ην ζεβαζκφ θαη λα εθηηκάο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ γηα ζέλα. Σπρλά, νη ζπκβνπιέο, νη ππνδείμεηο θαη νη παξαηεξήζεηο απέλαληί ζνπ κπνξεί λα ζε θάλνπλ λα ληψζεηο αδηθεκέλνο. Όκσο, ε φπνηα παηδαγσγηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζην λα θάλεη θαη ζέλα απζηεξφ θξηηή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ζνπ. Σε ηειηθή αλάιπζε, φινη σο άλζξσπνη έρνπκε δηθαίσκα ζην ιάζνο. Γη απηφ ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ζνπ θαηαλφεζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείο λα εθθξάδεηο, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κε επγέλεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ηελ άπνςή ζνπ. 9

10 Λα έρεηο πάληα ππφςε ζνπ φηη κπνξείο λα απεπζχλεζαη άκεζα ζηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ζνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα βξίζθεηαη θνληά ζνπ θαη λα ζε ππνζηεξίδεη ζε θάζε δπζθνιία ζνπ. Αλ γηα θάπνην ιφγν, δπζθνιεχεζαη λα απεπζπλζείο ζε έλαλ θαζεγεηή, κε δηζηάζεηο λα επηδηψμεηο ηε ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ζε βνεζήζνπλ ζην νπνηνδήπνηε πξφβιεκά ζνπ (Χπρνιφγνο, Υπεχζπλνη ηνκέσλ ή Σπληνληζηέο δξαζηεξηνηήησλ, Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ). Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ Δίλαη απηνλφεην πσο ην ζρνιείν δελ επηζπκεί λα παξεκβαίλεη θαη λα επηβάιιεη θαλφλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζνπ επαθέο. Πιελ φκσο, νθείιεη δηαξθψο λα ζνπ ππελζπκίδεη νξηζκέλεο ζηαζεξέο θαη δηαρξνληθέο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. Δμάιινπ, δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ πθίζηαληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ αλάινγεο αξρέο κε απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ απέλαληη ζε θάζε πξφζσπν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Κφλν κέζα απφ απηέο ηηο αξρέο, θαιιηεξγείηαη θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Γη απηφ, ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κε ζπλνκήιηθνπο, κηθξφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη: o πλεχκα ζπλεξγαζίαο o πγηήο ζπλαγσληζκφο θαη φρη αληηπαιφηεηα o εηιηθξίλεηα o δηάζεζε αιιεινβνήζεηαο o ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο Τν ζρνιείν είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ αληιεί δχλακε απφ ηε δηθή ζνπ ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζε απηφ. Θαηαξράο, νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζπληζηνχλ έλα ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ Πνιηηεία φξγαλν, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα αθνπζηεί ε δηθή ζνπ θσλή θαη λα εθθξαζηεί ε δηθή ζνπ επηζπκία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ έλαλ νπζηψδε παηδαγσγηθφ ζεζκφ, φπνπ θαιιηεξγείηαη ν δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία, ε θξηηηθή, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζπιινγηθφηεηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ απξηαλή ζνπ πξνζαξκνγή ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Γη απηφ ην ιφγν, κελ ππνβαζκίδεηο κε ηελ αδηαθνξία, ηελ παζεηηθή ζησπή, ηελ ηπραία ή θαζνδεγνχκελε απφ άιια θξηηήξηα εθινγή αληηπξνζψπσλ ην ξφιν ζνπ σο ελεξγφο καζεηήο, πνπ έρεη άπνςε θαη δε δηζηάδεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ. Δμάιινπ, ην ζρνιείν καο ζε ελζαξξχλεη λα αλαιάβεηο πξσηνβνπιίεο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε πνηθίισλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δεηάεη ηε γλψκε ζνπ θαη ηε ζπκβνιή ζνπ. Δπίζεο, ηφζν κέζα απφ νκίινπο θαη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο (αζιεηηθά απνγεχκαηα, θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ρνξφο, κνπζηθή, απηνθίλεην, ζθάθη, θσηνγξαθία θ.ά.) φζν θαη κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςεηο θαη λα αλαδείμεηο ηελ ηδηαίηεξε θιίζε θαη ην ηαιέλην ζνπ ζε νξηζκέλα αληηθείκελα. Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ζνπ θαη ζηηο δηάθνξεο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο (φπσο ε ζρνιηθή εθεκεξίδα), κέζα απφ ηηο νπνίεο ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεηο ηε γλψκε ζνπ, λα αληαιιάμεηο ζθέςεηο θαη λα θαιιηεξγήζεηο έλα γφληκν θιίκα πξνβιεκαηηζκνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. 10

11 Πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε Κία απφ ηηο βαζηθέο ζνπ ππνρξεψζεηο είλαη λα πξνζέξρεζαη ζην ζρνιείν έγθαηξα, πξηλ απφ ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ. Κεηά ηελ άθημή ζνπ, είηε κε ζρνιηθφ είηε κε δηθφ ζνπ κεηαθνξηθφ κέζν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, πξέπεη λα εηζέξρεζαη ζην ρψξν ηεο απιήο. Ζ είζνδνο ζηηο ηάμεηο πξηλ απφ ηελ πξσηλή πξνζεπρή δελ επηηξέπεηαη. Κελ μερλάο φηη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε, κε ηελ πξνζεπρή θαη ηηο αλαθνηλψζεηο, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζηελ νπνία νθείινπκε φινη λα ζπκκεηέρνπκε. Κελ θαζπζηεξείο ζπζηεκαηηθά. Ζ ζηάζε απηή δείρλεη αδηαθνξία γηα ην κάζεκα, ηνλ θαζεγεηή, ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Δάλ θαηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα, αξγνπνξήζεηο πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά, ρξεηάδεζαη εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία γηα ηελ είζνδφ ζνπ ζηελ ηάμε. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ηελ ηάμε πξέπεη λα γίλνληαη κε εξεκία θαη ρσξίο απξφζεθηεο θηλήζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα είηε ζε ζέλα είηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. Γελ κπνξείο λα απνρσξείο απφ ην ζρνιείν, εθηφο αλ ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο, θαη κφλν κε εηδηθή γξαπηή άδεηα ηεο Γξακκαηείαο. Αλ επηζπκείο λα κεηαβείο ζην Ηαηξείν, ρξεηάδεζαη εηδηθή άδεηα απφ ην δηδάζθνληα. Κε ηελ επηζηξνθή ζνπ ζηελ ηάμε, επηδεηθλχεηο ην εηδηθφ ζεκείσκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ παξνπζία ζνπ ζην Ηαηξείν. Δάλ ρξεηαζηεί λα απνρσξήζεηο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο δηδαθηηθήο ψξαο, γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχο ή ιφγσ αζζέλεηαο, θαη πάιη είλαη απαξαίηεην ην εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία. Σηα δηαιείκκαηα Σην ζρνιείν, φπσο θαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ηα δηαιείκκαηα απνηεινχλ κηα αλαγθαία γηα φινπο απφδξαζε απφ ηνπο εληαηηθνχο ξπζκνχο εξγαζίαο θαη κηα επηβεβιεκέλε αιιαγή παξαζηάζεσλ. Ακέζσο κεηά ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα δηάιεηκκα, είλαη αλαγθαίν λα πεγαίλεηο ζην ρψξν ηεο απιήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, δελ επηηξέπεηαη -γηα ιφγνπο αζθαιείαο- ε παξνπζία ζνπ ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Γαΐο. Σηα θπιηθεία ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα ηεξείο ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο άιινπο κε ηξφπν επγεληθφ. Παηρλίδηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζνπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ δελ επηηξέπνληαη. Τν πνδφζθαηξν επηηξέπεηαη κφλν ζηα αληίζηνηρα γήπεδα. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζε θάζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οθείιεηο λα επηιχεηο ηηο δηαθνξέο ζνπ κε ην δηάινγν θη φρη κε ηελ πξνζθπγή ζηε βία. Σε θάζε πεξίπησζε, φκσο, απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηείο πβξηζηηθέο εθθξάζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεψλ ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη εμαιείθνπλ θάζε έλλνηα αμηνπξέπεηαο. Γεληθφηεξα, λα πξνζέρεηο ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζβάινπλ ή λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκά ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, κπνξείο λα απεπζχλεζαη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ επηηεξνχλ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, θξνληίδνληαο λα ζέβεζαη θαη λα αθνινπζείο ηηο ζπζηάζεηο ηνπο. Ζ εκθάληζε θαη ε παξνπζία ζνπ 11

12 Τν δήηεκα ηεο ζρνιηθήο εκθάληζεο αλέθαζελ απνηεινχζε έλα επαίζζεην ζέκα. Σην Γπκλάζην θαη ζην Ιχθεην δελ απαηηείηαη ε ζηνιή ηνπ ζρνιείνπ κε εμαίξεζε ηηο ζρνιηθέο παξειάζεηο θαη ελδερνκέλσο νξηζκέλεο επίζεκεο εθδειψζεηο. Δηδηθά, ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο- απφ ην λφκν- απαηηνχληαη αζιεηηθή θφξκα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπνχηζηα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, δε γίλεζαη δεθηφο ζην κάζεκα θαη παίξλεηο σξηαία απνβνιή. Θαηά ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο, ε θφξκα, σο είδνο ακθίεζεο, δελ απαγνξεχεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη εππξεπήο, θαζαξή θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ ίδηα κέξα. Δπίζεο, επηηξέπνληαη νη πθαζκάηηλεο βεξκνχδεο θάησ απφ ην γφλαην, θαηά ηνπο ηδηαίηεξα δεζηνχο κήλεο (Κάην Ηνχλην Σεπηέκβξην). Πάλησο, θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο, δελ είλαη δπλαηφλ ην ληχζηκφ ζνπ λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο, εθφζνλ θάζε ειεπζεξία ηίζεηαη κέζα ζε θάπνηα φξηα. Δπηπιένλ, κελ μερλάο φηη ην ζρνιείν θαη ζην δήηεκα ηεο εκθάληζεο είλαη ππνρξεσκέλν λα ζε πξνεηνηκάδεη γηα ηελ απξηαλή έληαμή ζνπ ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Τφζν ην ληχζηκν φζν θαη ε θφκκσζε ρξεηάδεηαη λα θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο εππξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κελ επηδεηάο ηελ πξφθιεζε θαη ηελ επίδεημε, έρνληαο θαηά λνπ πσο ε εμσηεξηθή καο εκθάληζε απνηειεί θαη θαζξέθηε ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο. Γεληθφηεξα, πξέπεη λα απνθεχγεηο ηηο αθξφηεηεο θαη ηελ εθθεληξηθή παξνπζία κέζσ ηεο εμεδεηεκέλεο θφκκσζεο θαη ακθίεζεο θαη λα θξνληίδεηο ηελ εκθάληζή ζνπ, ηφζν απφ άπνςε αηζζεηηθήο φζν θαη απφ άπνςε θαζαξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εμεδεηεκέλεο θφκκσζεο θαη ακθίεζεο, πνπ απαγνξεχνληαη, ζεσξνχληαη ηα εμήο: Γηα ηα αγφξηα, ηα καθξηά θαη αηεκέιεηα καιιηά, ηα γέληα, ηα ζθνπιαξίθηα, ηα ρακεινθάβαια παληειφληα θαη γεληθά ηα πξνθιεηηθά ξνχρα. Γηα ηα θνξίηζηα, ηα βακκέλα κάηηα, ρείιηα θαη λχρηα, ηα πξνθιεηηθά ξνχρα, θαζψο θαη ηα ζθνπιαξίθηα ζε ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ θαη γεληθά ηνπ ζψκαηνο εθηφο απφ ηα απηηά. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο, νθείιεηο λα ζπκκνξθψλεζαη ζηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Σρνιείνπ, απνδερφκελνο ηελ θαινπξναίξεηε δηάζεζε ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ε ζηάζε ζνπ ζα ειεγρζεί πεηζαξρηθά. Τα πξνζσπηθά ζνπ είδε Σην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα θέξλεηο θπξίσο ηα απαξαίηεηα γηα ηα καζήκαηα θαη ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα νηηδήπνηε άιιν πξέπεη λα είζαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο, θαζψο ελδέρεηαη λα ζπληζηά πξνζβνιή γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζνπ θαη ησλ ππνινίπσλ. Σην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ κηα αηνκηθή ειεθηξνληθή θάξηα ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα ζε δηεπθνιχλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζνπ κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζνπ παξέρεη. Τελ θάξηα απηή νθείιεηο λα ηελ έρεηο πάληα καδί ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηείο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη. Γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, επίζεο, θαιφ είλαη λα απνθεχγεηο ηελ θαηνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο. Τν ζρνιείν δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ απψιεηά ηνπο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζνπ εηδψλ ην ζρνιείν ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο αηνκηθήο ζπξίδαο γηα έλα ρξφλν. Ζ θαηνρή θαη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη. Σηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε, πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θέξεηο θηλεηφ ηειέθσλν ζην ζρνιείν, νθείιεηο λα ην έρεηο απελεξγνπνηεκέλν ζηελ ηζάληα ζνπ, ή ζηε ζπξίδα ζνπ. 12

13 Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε βηληενζθφπεζε, ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζπλνκηιηψλ. Θαη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ε βηληενζθφπεζε ππφ ηνλ φξν λα ηεινχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δηάθνξεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ (ιεχθσκα, πεπξαγκέλα, ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, ηζηφηνπνο ζρνιείνπ θ.ά.). Αλ ράζεηο ή μεράζεηο θάπνην πξνζσπηθφ ζνπ αληηθείκελν ζην ζρνιείν, θξφληηζε λα ην αλαθέξεηο ζηε Γξακκαηεία ηεο βαζκίδαο ζνπ θαη λα ην αλαδεηήζεηο ζηελ απνζήθε απνιεζζέλησλ. Γεληθά, γηα φπνηα ακθηβνιία ή απνξία έρεηο σο πξνο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κπνξείο λα απεπζχλεζαη γηα κηα ππεχζπλε γλψκε ζηνπο θαζεγεηέο ζνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ζνπ. Ζ ρξήζε ησλ ζπξίδσλ Ζ θαιή ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπξίδσλ είλαη απηνλφεηε ππνρξέσζε φισλ ησλ καζεηψλ καο. Σηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θάζε καζεηήο/ηξηα παξαιακβάλεη απφ ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ έλα αξηζκεκέλν θιεηδί, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζπξίδα. Ζ ζπξίδα απηή είλαη πξνζσπηθή θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηεο απφ άιιν/ε καζεηή/ηξηα. Κε ην ζπγθεθξηκέλν θιεηδί ν καζεηήο νπζηαζηηθά δαλείδεηαη απφ ην ζρνιείν ην δηθαίσκα ρξήζεο κηαο ζπξίδαο γηα έλα ρξφλν. Τν θιεηδί απηφ νθείιεη λα ην θέξλεη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, λα ην θπιάζζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη λα ην παξαδίδεη θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνθαιεί ζνβαξφ ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα θαη ην ζρνιείν έρεη ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζπξίδαο. Ο καζεηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ηε ζπξίδα ηνπ θαζαξή θαη ζε άςνγε θαηάζηαζε, απνθεχγνληαο λα ηνπνζεηεί ζε απηή ηξφθηκα, λεξά θαη αλαςπθηηθά, ηφζν γηα ιφγνπο πγηεηλήο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Οη ζπξίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε θχιαμε θαη θφξηηζε ησλ καζεηηθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ηε θχιαμε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηψζεηο θ.ά). Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε ζηηο ζπξίδεο άιισλ αληηθεηκέλσλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ην ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζπξίδεο ησλ καζεηψλ, εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Γεθάινγνο νξζήο ρξήζεο ηνπ Καζεηηθνύ Υπνινγηζηή (Κ.Υ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Γηαηεξνχκε ην Κ.Υ. ζε θαιή θαηάζηαζε: ην Ιεηηνπξγηθφ Σχζηεκα, ηε Γηαρεηξηζηηθή Δθαξκνγή, ην Φπιινκεηξεηή, ηηο Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο, ην Υιηθφ, θ.ι.π. Γεκηνπξγνχκε αληίγξαθα αζθαιείαο (backup), ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα), γηα ηα ςεθηαθά βηβιία, ηα ςεθηαθά ηεηξάδηα ζεκεηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη γηα φιεο καο ηηο εξγαζίεο. Γελ αληαιιάζζνπκε αξρεία θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ δηαζπνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ άιισλ απνηειεί αδίθεκα. Δπηζθεπηφκαζηε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθεχγνληαο άζθνπεο «πινεγήζεηο». Υπάξρνπλ θίλδπλνη πνπ δχζθνια 13

14 κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ (ρξεζηκνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα κε αγαζφ ζθνπφ, εζηζκφο, απάηε). Γελ εγθαζηζηνχκε ινγηζκηθφ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. παηρλίδηα, PDF Readers, ινηπά εξγαιεία, θ.ά.), γηαηί ν Κ.Υ. είλαη εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θάλνπκε δηαιείκκαηα ζηελ ελαζρφιεζε κε ην Κ.Υ. θάζε ιεπηά. Δλεκεξψλνπκε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηηο εθαξκνγέο πξνζηαζίαο απφ ηνχο, θαζψο θαη ην Ιεηηνπξγηθφ καο Σχζηεκα, ή νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ην απαηηεί. Θιείλνπκε ηνλ Κ.Υ. φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Φνξηίδνπκε ηνλ Κ.Υ. απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, ζην ζπίηη καο, ψζηε λα είλαη έηνηκνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Φξεζηκνπνηνχκε ηα εξκάξηα (lockers), γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ Κ.Υ. θαη ηε θφξηηζή ηνπο. Γελ αθήλνπκε ηνλ Κ.Υ. εθηεζεηκέλν ζην ζξαλίν καο φηαλ ιείπνπκε απφ ηελ ηάμε. Σηηο εθδειώζεηο εθηόο ζρνιείνπ Οη κνξθσηηθέο επηζθέςεηο θαη νη πεξίπαηνη απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, θαη κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη απνηεινχλ πεγή πνιχηηκσλ εκπεηξηψλ. Γη απηφ ην ιφγν ε ζπκκεηνρή ζνπ ζε απηέο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκεηέρεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζρεηηθή ζεηηθή δήισζε ηνπ θεδεκφλα ζνπ, ζα θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο ηζάξηζκεο κε ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη εθδξνκέο θαη νη αζιεηηθέο-πνιηηηζηηθέο δηνξγαλψζεηο απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο ζνπ δσήο θαη γηα απηφ ε εκθάληζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζνπ ζε απηέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη εππξεπήο. Κελ μερλάο φηη εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ζνπ εθπξνζσπείο θαη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ζνπ θνηλφηεηαο. Λα έρεηο πάληα ππφςε ζνπ ηηο γεληθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ζνπ ζην ζρνιείν θαη λα πεηζαξρείο ζην πξφγξακκα, ην σξάξην θαη ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Λα είζαη επγεληθφο απέλαληη ζηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ππεπζχλνπο ή ηνπο ππαιιήινπο ησλ ρψξσλ πνπ επηζθέπηεζαη, δεηψληαο πνιηηηζκέλα θαη δηαθξηηηθά νηηδήπνηε ρξεηάδεζαη. Λα ζπκκεηέρεηο ελεξγεηηθά ζε νπνηαδήπνηε κνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζεσξψληαο ηελ πέξα απφ παηδεπηηθή εκπεηξία θαη κηα επθαηξία επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Δηδηθέο αξκνδηόηεηεο Αλ είζαη επηκειεηήο: Αλαιακβάλεηο ηα θαζήθνληά ζνπ γηα κηα εβδνκάδα καδί κε έλαλ άιιν ζπκκαζεηή ζνπ. Οη δπν ζαο ελαιιάζζεζηε ζηα δηαιείκκαηα ηεο θάζε εκέξαο. Τν πξσί ειέγρεηο ην ρψξν θαη ελεκεξψλεηο ηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. Θαηά ηα δηαιείκκαηα αλνίγεηο ηα παξάζπξα, γηα λα αεξηζηεί ε αίζνπζα, θαζαξίδεηο ηνλ πίλαθα, θξνληίδεηο γηα θηκσιίεο, καξθαδφξνπο, ζθνπγγάξηα θαη ηαθηνπνηείο ηα κεηαθηλεκέλα ζξαλία. Γεληθφηεξα, είζαη ππεχζπλνο γηα ηελ εππξέπεηα ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ εηδψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ. Γελ επηηξέπεηο ζε θαλέλα ζπκκαζεηή ζνπ ηελ παξακνλή ζηελ αίζνπζα, θαηά ην δηάιεηκκα. Δμαηξείηαη φπνηνο έρεη γξαπηή άδεηα απφ ηε Γξακκαηεία. Γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα απεπζχλεζαη ζηνλ θαζεγεηή-επηηεξεηή ηνπ νξφθνπ ή ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιφ ζνπ. 14

15 Κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο θαη κέρξη λα κπεη ζηελ αίζνπζα ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο, έρεηο καδί κε ηνλ πξφεδξν ηελ επζχλε γηα ηελ πεηζαξρία ηνπ ηκήκαηνο. Σε πεξίπησζε αξγνπνξίαο ηνπ δηδάζθνληνο, νθείιεηο λα εηδνπνηήζεηο ηε Γξακκαηεία. Αλ είζαη απνπζηνιόγνο: Αλαιακβάλεηο καδί κε έλαλ άιιν ζπκκαζεηή ζνπ ηελ επζχλε ηνπ απνπζηνινγίνπ. Σπλελλνείζαη κε ην ζπκκαζεηή ζνπ γηα ηηο εκέξεο πνπ ν θαζέλαο ζαο ζα θξαηά ην απνπζηνιφγην. Αλ απνπζηάζεη ν έλαο, ην απνπζηνιφγην αλαιακβάλεη ν άιινο θαη αλ απνπζηάζεηε θαη νη δχν, ην αλαιακβάλεη ν πξφεδξνο. Θάζε πξσί παξαιακβάλεηο ην απνπζηνιφγην απφ ηε Γξακκαηεία. Σηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ειέγρεηο θαη θαηαγξάθεηο ηνπο απφληεο ζπκκαζεηέο ζνπ. Σηε ζπλέρεηα, παξαδίδεηο ζην δηδάζθνληα ην απνπζηνιφγην, γηα λα ην ειέγμεη θαη, ζην ηέινο ηεο ψξαο, γηα λα ην ππνγξάςεη. Κεηά ην πξψην εκίσξν ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο, αλαγξάθεηο ζην απνπζηνιφγην ηνπο απφληεο ζπκκαζεηέο ζνπ. Δπίζεο, θαηαγξάθεηο ηνπο απφληεο ηεο πξψηεο ψξαο θαη ζην εκεξήζην πξφρεηξν δειηίν απνπζηψλ. Τν ζεκείσκα απηφ, αθνχ ην ειέγμεη θαη ην ππνγξάςεη ν θαζεγεηήο, ην παξαδίδεηο ζηε Γξακκαηεία, ζην ηέινο ηεο πξψηεο ψξαο. Αληίζηνηρν ζεκείσκα απφλησλ παξαδίδεηο θαη ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα. Κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ παξαδίδεηο ην απνπζηνιφγην είηε ζην δηδάζθνληα ηεο ηειεπηαίαο ψξαο είηε ζηε Γξακκαηεία. Πξνηνχ θαηαγξάςεηο κηα απνπζία, πξέπεη πξψηα λα επηβεβαηψζεηο φηη δελ είλαη αθαηαρψξηζηε. Γεληθφηεξα, πξέπεη λα δηαηεξείο ην απνπζηνιφγην ζε θαιή θαηάζηαζε σο επίζεκν θαη αλαληηθαηάζηαην έγγξαθν. Σηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ Ο ζεβαζκφο πξνο ην ρψξν, φπνπ θαζεκεξηλά δεηο θαη πεξλάο έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ζνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνλφεηνο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, πξψηνο εζχ πάιη ζα βηψζεηο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Κάζε λα δηαηεξείο ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηάμε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, δείρλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πνιηηηζκφ ζνπ. Φξεζηκνπνίεζε ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη απφθπγε ηηο θζνξέο ζην ρψξν, φπνπ δεηο ην κηζφ ρξφλν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζνπ. Ηδηαίηεξα νθείιεηο λα ζέβεζαη θαη λα πξνζηαηεχεηο ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο (γηα παξάδεηγκα, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο θ.ά.) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ καζεκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη λα θέξλεηο κέζα ζηελ αίζνπζα ηξφθηκα ή αλαςπθηηθά. Κε ηε δηθή ζνπ ζπκβνιή, κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη αηζζεηηθά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείζαη. Τν ζρνιείν καο φρη απιψο επηηξέπεη αλάινγεο πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ζε πξνηξέπεη ζε ηέηνηνπ είδνπο αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο. Κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ε ζέζε ζνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη παξά κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ. Θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο νθείιεηο λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζε αηκφζθαηξα αιιεινζεβαζκνχ. Ζ ψξα ηνπ καζήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη δελ πξέπεη λα αλαζηαηψλεηαη απφ άζθνπεο παξεκβάζεηο ή δηαθνπέο. Δπηπιένλ, νθείιεηο λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζέβεζαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ γηα κάζεζε θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηνπ θαζεγεηή ζνπ λα δηδάμεη. Σηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα ηεξείο φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ δηδαζθφλησλ. Ηδηαίηεξα, νθείιεηο λα κεηαρεηξίδεζαη πξνζεθηηθά ηηο ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα θαη λα ρξεζηκνπνηείο κε αλάινγε πξνζνρή ηα δηάθνξα πιηθά. 15

16 Σην ζέαηξν επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκέλεο αηκφζθαηξαο θαζψο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην ρψξν θαη ηνπο ζπληειεζηέο ησλ εθδειψζεσλ. Αλαινγίζνπ φηη είλαη απηνλφεην ην δηθαίσκα ησλ άιισλ λα παξαθνινπζήζνπλ κηα εθδήισζε. Ζ βηβιηνζήθε είλαη έλαο ρψξνο κειέηεο θαη απηνζπγθέληξσζεο. Γη απηφ είλαη αλαγθαίν λα ηεξείηαη ε εζπρία θαη λα απνθεχγνληαη εθδειψζεηο πνπ παξελνρινχλ ηνπο άιινπο. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη ε πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ε δηαηήξεζε ησλ βηβιίσλ ζε θαιή θαηάζηαζε. Σηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο, είλαη επηβεβιεκέλν λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. Δπηπιένλ, νθείιεηο λα πξνζηαηεχεηο θαη λα κελ θαηαζηξέθεηο ηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ. Τέινο, κελ μερλάο πσο θάζε ζθφπηκε ξχπαλζε ή θζνξά ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ηηκσξείηαη. Σηα ζρνιηθά ιεσθνξεία Τν Γξαθείν Θηλήζεσο νξίδεη κε πνην ζρνιηθφ ιεσθνξείν ζα έξρεζαη θαη κε πνην ζα θεχγεηο απφ ην ζρνιείν. Γελ έρεηο δηθαίσκα λα αιιάμεηο ζρνιηθφ ιεσθνξείν ρσξίο γξαπηή άδεηα απφ ηνπο γνλείο ζνπ θαη ρσξίο ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ Θηλήζεσο. Δπίζεο, δελ κπνξείο λα θχγεηο κφλνο ζνπ απφ ην ζρνιείν ρσξίο γξαπηή άδεηα ησλ γνλέσλ ζνπ θαη ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ηε Γξακκαηεία ηεο βαζκίδαο ζνπ. Ακέζσο κεηά ηελ άθημή ζνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, λα πεξλάο ζην πξναχιην. Κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, φηαλ θάπνην ζρνιηθφ θαζπζηεξεί, είλαη αλαγθαίν -γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα- λα πεξηκέλεηο ζην πξναχιην θαη φρη ζην δξφκν. Κέζα ζην ζρνιηθφ ιεσθνξείν, πξνέρεη ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. Σπγθεθξηκέλα: o Δίκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. o Κέλνπκε θαζηζκέλνη ζηηο ζέζεηο καο θαη θνξάκε πάληα δψλε αζθαιείαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο. o Απνθεχγνπκε θσλέο, ζνξχβνπο ρεηξνλνκίεο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ απ ην δξφκν θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα φισλ καο. o Γελ επηηξέπεηαη λα θέξνπκε ζην ζρνιηθφ ιεσθνξείν ηξφθηκα θαη αλαςπθηηθά. o Σεβφκαζηε ην ρψξν θαη δελ πξνθαινχκε ζ απηφλ ξχπαλζε ή θζνξέο. o Γελ επηηξέπεηαη λα αιιάμνπκε ζρνιηθφ ιεσθνξείν ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ησλ γνλέσλ καο. o Γελ επηηξέπεηαη λα θαηεβαίλνπκε ζε άιιεο ζηάζεηο απ απηέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο γνλείο καο. o Φεξφκαζηε κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα απέλαληη ζε φινπο. o Σπκκνξθσλφκαζηε πάληα ζηηο ππνδείμεηο ηνπ νδεγνχ θαη ηεο ζπλνδνχ. Κελ μερλάο φηη ε ζπκπεξηθνξά ζνπ ζην ζρνιηθφ επηβάιιεηαη λα είλαη αλάινγε κε ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Τν ζρνιηθφ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Οη απνπζίεο Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηο πσο ε θνίηεζή ζνπ ζηε Κέζε Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηεία, είλαη επηβεβιεκέλε θαη ππνρξεσηηθή. Ψο εθ ηνχηνπ, νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηείο (δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο) δξνπλ εηο βάξνο ζνπ, θαζψο απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη πνηνηηθή κφξθσζή ζνπ. 16

17 Οη απνπζίεο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: Α. Αθαηαρώξηζηεο Δίλαη νη απνπζίεο πνπ δελ θαηαρσξίδνληαη, δελ θαηαγξάθνληαη δειαδή ζην απνπζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ, θαη επνκέλσο, δε ιακβάλνληαη ππφςε ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο. Τέηνηεο είλαη φζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. ζρνιηθέο γηνξηέο, αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο). Β. Γηθαηνινγεκέλεο Δίλαη νη απνπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηείο γηα θάπνην ζνβαξφ θαη απνδεθηφ ιφγν θαη νθείινληαη ζε: α) ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή αδηαζεζία ζνπ (έσο 2 εκέξεο), πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνπο γνλείο ζνπ. β) αζζέλεηά ζνπ (άλσ ησλ 2 εκεξψλ), πνπ πηζηνπνηείηαη απφ δεκφζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ηδησηηθή θιηληθή ή ηδηψηε γηαηξφ. Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην ζρνιείν ην πνιχ 10 εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή ζνπ ζην ζρνιείν. Κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ, θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ δε γίλεηαη δεθηφ θαη φιεο νη απνπζίεο ραξαθηεξίδνληαη σο αδηθαηνιφγεηεο. Ο θεδεκφλαο ζνπ κπνξεί λα ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα απνπζίεο κίαο ή δχν εκεξψλ κφλν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνπζηάδεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Οη κέξεο απηέο δελ κπνξεί λα είλαη αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο πεξηζζφηεξεο απφ 10. Γ. Αδηθαηνιόγεηεο Δίλαη νη απνπζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο αθαηαρψξηζηεο ή δηθαηνινγεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Τέηνηεο είλαη: α) νη απνπζίεο πνπ ν θεδεκφλαο ζνπ δελ κπφξεζε ή θαζπζηέξεζε λα δηθαηνινγήζεη β) νη απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε απζαίξεηε (ρσξίο άδεηα) απνκάθξπλζή ζνπ απφ ην ζρνιείν γ) νη απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ζνπ δ) νη απνπζίεο ιφγσ σξηαίαο ή εκεξήζηαο απνβνιήο. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Λα ζπκάζαη φηη: Ζ θάζε σξηαία απνβνιή ζπληζηά θαη αδηθαηνιόγεηε απνπζία. Τν ζύλνιν ησλ αδηθαηνιόγεησλ απνπζηώλ ζνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 64 γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο πελήληα 50 γηα ην Ιύθεην. Φαξαθηεξηζκόο θνίηεζεο κε βάζε ηηο απνπζίεο Ζ θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ νξίδεηαη απφ ηε Λνκνζεζία καο σο θαζήθνλ θαη ραξαθηεξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ σο επαξθήο ή ειιηπήο ή αλεπαξθήο (γηα ην Γπκλάζην) θαη σο επαξθήο ή αλεπαξθήο (γηα ην Ιχθεην), κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εηήζηα «πξνθνξηθή» επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα. Δ π α ξ θ ή ο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε, εθφζνλ: 17

18 α. Τν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή, πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην δηδαθηηθφ έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο πελήληα (50) γηα ην Ιχθεην. β. Τν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δεθαηέζζεξηο (114), απφ ηηο νπνίεο νη πάλσ απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο πελήληα (50) γηα ην Ιχθεην είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε βεβαησκέλε αζζέλεηα. γ. Θαη εμαίξεζε ν Σχιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ κε εηδηθή Πξάμε ηνπ (θαη θαηά ηελ απηφλνκε θξίζε ηνπ) ραξαθηεξίδεη σο επαξθή ηε θνίηεζε καζεηή, ν νπνίνο ζεκείσζε απνπζίεο πεξηζζφηεξεο απφ εθαηό δεθαηέζζεξηο (114) θαη φρη πέξα απφ ηηο εθαηόλ εμήληα ηέζζεξηο (164). Απηή ηελ εμαίξεζε έρνπκε αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο ηξεηο πξνυπνζέζεηο: i) φηαλ νη απνπζίεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο πελήληα (50) γηα ην Ιχθεην είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη νθείινληαη ζε επηζήκσο βεβαησκέλε αζζέλεηα ηνπ καζεηή, ii) φηαλ ζηα καζήκαηα ν κέζνο φξνο «πξνθνξηθήο» βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) πιήξεο θαη iii) φηαλ ε δηαγσγή ηνπ καζεηή είλαη «θνζκηφηαηε». Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο γίλνληαη δεθηνί ζηηο γξαπηέο πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο πεξηόδνπ Καΐνπ - Ηνπλίνπ. Δ ι ι η π ή ο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή ζην Γπκλάζην, πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηόλ δεθαηέζζεξηο (114) θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ εθαηόλ εμήληα ηέζζεξηο (164) απνπζίεο, απφ ηηο νπνίεο φιεο νη πάλσ απφ ηηο εμήληα ηέζζεξηο (64) είλαη δηθαηνινγεκέλεο αιιά ε θνίηεζή ηνπ δε ραξαθηεξίζηεθε απφ ην Σχιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ επαξθήο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Θαη εμαίξεζε, ν Σχιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ κπνξεί θαη πάιη κε εηδηθή Πξάμε ηνπ, λα ραξαθηεξίζεη ειιηπή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εθαηόλ εμήληα ηέζζεξηο (164) θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ δηαθόζηεο δεθαηέζζεξηο (214) απνπζίεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ηξεηο πξνυπνζέζεηο. Καζεηέο Γπκλαζίνπ κε θνίηεζε ειιηπή παξαπέκπνληαη ζε νιηθή θαηά ην Σεπηέκβξην εμέηαζε (πξνθνξηθά θαη γξαπηά). Α λ ε π α ξ θ ή ο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ εμήληα ηέζζεξηο (64) γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο πελήληα (50) γηα ην Ιχθεην θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. Ζ αμηνιόγεζε Ζ αμηνιφγεζε είλαη αζθαιψο κηα δηαξθήο θαη δχζθνιε, πιελ φκσο εληειψο απαξαίηεηε, δηαδηθαζία φρη κφλν ζην ζρνιείν αιιά θαη, γεληθφηεξα, ζηε δσή καο. Κηα ζπρλή παξεμήγεζε πνπ γίλεηαη αθνξά ζηε ζχγρπζε αλάκεζα ζηα δπν επίπεδα αμηνιφγεζεο, απηφ ηεο επίδνζεο θαη απηφ ηεο δηαγσγήο. Όζν θαη αλ ην έλα κπνξεί λα επεξεάζεη ην άιιν, ζην ζρνιείν καο ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηε δηαγσγή. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζήο ζνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο: α) γξαπηέο εμεηάζεηο β) πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γ) εξγαζίεο ζην ζπίηη δ) ζηάζε θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ε) πξναηξεηηθέο εξγαζίεο ή δηθέο ζνπ πξσηνβνπιίεο 18

19 Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε νιηγφιεπηεο θαη σξηαίεο: Α.Οη νιηγφιεπηεο γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη απξνεηδνπνίεηα ζην κάζεκα ηεο εκέξαο, ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο. Β.Οη σξηαίεο γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη κεηά απφ εβδνκαδηαία πξνεηδνπνίεζε θαη έρνπλ, ζπλήζσο, επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα. Γελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηε κία (1) αλά εκέξα θαη ηηο ηξεηο (3) αλά εβδνκάδα. Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαγσγήο θαιό είλαη λα ζπκάζαη, θαηαξράο, ηα εμήο: Τν ζρνιείν καο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαιιηεξγνχληαη θαη κεηαδίδνληαη ηέηνηεο αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο, πνπ ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα θάζε ηπρφλ παξεθηξνπή. Ψζηφζν, ζα ήηαλ αθειέο θαη παξάινγν λα αξλεζνχκε ηφζν ζε ζέλα φζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ην δηθαίσκα ηνπ ιάζνπο. Τν ιάζνο ππάξρεη ζηε δσή καο θαη γηα κηθξνχο θαη γηα κεγάινπο. Παξάιιεια, φκσο, ζα ήηαλ θαη αλεπίηξεπην σο ζρνιείν λα δείμνπκε αδηαθνξία απέλαληη ζηελ εθάζηνηε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Κία απφ ηηο ππνρξεψζεηο καο, ινηπφλ, ζπλίζηαηαη ζην λα ζε κάζνπκε λα αλαιακβάλεηο ηελ επζχλε ζνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ιαζψλ ζνπ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ εληαρζείο ζηελ θνηλσλία θαη ζνπ δεηεζνχλ επζχλεο, ζα είζαη ήδε πξνεηνηκαζκέλνο. Ζ έλλνηα ηεο ηηκσξίαο είλαη, επίζεο, κηα παξεμεγεκέλε έλλνηα. Δλδερνκέλσο, ζηα κάηηα ζνπ λα θαληάδεη σο εθδίθεζε. Σχκθσλα κε ηελ αξραηνειιεληθή ζεκαζία, φκσο, «ηηκσξία» είλαη ε «βνήζεηα» λα αληηιεθζείο ην ιάζνο ζνπ θαη γη απηφ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη επηβεβιεκέλε. Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Πνιηηείαο, νη ηηκσξίεο θιηκαθώλνληαη σο εμήο: α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε β) πξνθνξηθή ή γξαπηή επίπιεμε γ) σξηαία απνβνιή απφ ην κάζεκα δ) απνβνιή 1 έσο 5 εκέξεο απφ ην ζρνιείν ε) κείσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ δηαγσγήο ζη) αλαγθαζηηθή αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη απηνλφεην, βέβαηα, φηη ε εθάζηνηε ηηκσξία ζα είλαη αλάινγε πξνο ην παξάπησκα ζην νπνίν έρεη ππνπέζεη έλαο καζεηήο. Σε θάζε πεξίπησζε ηηκσξείηαη ε πξάμε θη όρη ν καζεηήο. Δλδεηθηηθά όκσο αλαθέξνπκε όηη απνηεινύλ ζνβαξά παξαπηώκαηα: α) Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο). β) Ζ πξνζβιεηηθή ή πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. γ) Ζ θινπή αληηθεηκέλσλ. δ) Ζ εθνχζηα θζνξά ή ξχπαλζε ηεο ζρνιηθήο ή άιιεο πεξηνπζία. ε ) Ζ απνπζία απφ ην κάζεκα ή ε έμνδνο απφ ην ζρνιείν ρσξίο άδεηα. ζη) Τν θάπληζκα. δ) Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ζθφπηκε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. ε) Ζ απξεπήο ή πξνθιεηηθή εκθάληζε. 19

20 20

Οη Θαλόλεο ηεο Σρνιηθήο καο Εσήο

Οη Θαλόλεο ηεο Σρνιηθήο καο Εσήο Οη Θαλόλεο ηεο Σρνιηθήο καο Εσήο 1 Πεξηερόκελα Πξνο ηνπο γνλείο... 2 Βαζηθνί Θαλφλεο Σρνιηθήο Εσήο. 3 Θαλνληζκφο Καζεηψλ.. 6 Ζ θηινζνθία καο... 7 Οη ακεηαθίλεηεο αξρέο καο..... 7 Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα