Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ"

Transcript

1 Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1

2 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εθπιεξψλεηαη κε επηηπρία ε παηδαγσγηθή καο απνζηνιή. 2

3 Πεξηερόκελα Πξνο ηνπο γνλείο... Βαζηθνί Θαλφλεο Σρνιηθήο Εσήο. Θαλνληζκφο Καζεηψλ.. Ζ θηινζνθία καο... Οη ακεηαθίλεηεο αξρέο καο..... Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Σρνιείνπ... Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ... Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε..... Σηα δηαιείκκαηα Ζ εκθάληζε θαη ε παξνπζία ζνπ... Τα πξνζσπηθά ζνπ είδε.... H ρξήζε ησλ ζπξίδσλ.... Γεθάινγνο νξζήο ρξήζεο ηνπ Καζεηηθνχ Υπνινγηζηή (Κ.Υ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σηηο εθδειψζεηο εθηφο ζρνιείνπ Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο Σηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ... Οη απνπζίεο... Σηα ζρνιηθά ιεσθνξεία.. Φαξαθηεξηζκφο θνίηεζεο κε βάζε ηηο απνπζίεο Ζ αμηνιφγεζε... 3

4 Αγαπεηνί Γνλείο, Δπηθνηλσλνχκε καδί ζαο, θαζψο ζεσξνχκε θαζνξηζηηθή ηε δηθή ζαο ζπκβνιή ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο καο δσήο. Όινη Δκείο, ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ λα εθαξκφδνληαη θαη ζεσξνχκε φηη ν ζεβαζκφο απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί ζεκειηαθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πςειψλ παηδαγσγηθψλ καο ζηφρσλ. Πηζηεχνπκε επίζεο, φηη ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ζαο θαη ηελ κεηαμχ καο ζπλεξγαζία δελ ζα κπνξέζεη λα θαξπνθνξήζεη απηή καο ε πξνζπάζεηα. Γη' απηφ θαη επηζπκνχκελα είζηε θαη εζείο ελήκεξνη θαη ζχκθσλνη κε απηνχο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο Σρνιηθήο καο Εσήο ψζηε απφ θνηλνχ λα δηακνξθψλνπκε έλα αζθαιέο θαη πιήξεο παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο καο. Γηα εκάο, εμάιινπ, απηφ απνηειεί έλα είδνο «Θνηλσληθνχ Σπκβνιαίνπ» πνπ επηδηψθνπκε λα ζπλάςνπκε κε εζάο θαη ην παηδί ζαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζνπκε κε αθξίβεηα ην γεληθφ πιαίζην δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο καο θνηλφηεηαο θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα ζσζηή «Σηάζε Εσήο». Άξα, αγαπεηνί γνλείο, είλαη απηνλφεην φηη ε εγγξαθή ελφο καζεηή ή κηαο καζήηξηαο ζηα Δθπαηδεπηήξηά καο πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε απνδνρή απηψλ ησλ θαλφλσλ ηφζν απφ εζάο ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. Κε εθηίκεζε, Αληψληνο Σ. Χχξεο Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ Θσλζηαληίλνο Η. Γνχθαο Γηεπζπληήο Ιπθείνπ 4

5 ΒΑΣΗΘΟΗ ΘΑΛΟΛΔΣ ΣΦΟΙΗΘΖΣ ΕΩΖΣ Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (σο ηηο 7.55 ην αξγφηεξν) εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. Καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη κε θαζπζηέξεζε (έσο θαη 10 ιεπηά) θαηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα γίλνληαη δεθηνί κφλν κε εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία. Σε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο αξγνπνξίαο ή θαζπζηέξεζεο πέξαλ ησλ δέθα ιεπηψλ θαηαρσξίδεηαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία. Οπνηαδήπνηε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε θαηά ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο δελ επηηξέπεηαη θαη ζ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επίζεο θαηαρσξίδεηαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία. Δπηπιένλ αδηθαηνιφγεηε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απνπζία απφ ελδηάκεζε δηδαθηηθή πεξίνδν ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο κνξθσηηθέο επηζθέςεηο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή θαζψο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο απνπζηάζεη απφ κνξθσηηθή επίζθεςε παξά ηε ζεηηθή δήισζε ηνπ γνλέα γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζ απηήλ, ε απνπζία ζεσξείηαη αδηθαηνιφγεηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απνρψξεζε ηνπ καζεηή απφ ην Σρνιείν πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κφλν γηα εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο κε γξαπηή άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη πάληα κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Γεληθά, ην δήηεκα ησλ απνπζηψλ είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη γη απηφ πξέπεη αθελφο λα ειέγρεηαη ηαθηηθά απφ ηνπο γνλείο ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ αθεηέξνπ λα γίλεηαη εληφο 10 εκεξψλ ε δηθαηνιφγεζή ηνπο. Σηελ Α Γπκλαζίνπ θαη Α Ιπθείνπ νη γνλείο νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν ην Αηνκηθφ Γειηίν Υγείαο πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Δπηπιένλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ελ ιφγσ κάζεκα απαηηνχληαη αζιεηηθή θφξκα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπνχηζηα. Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα, θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε αθξόηεηα, νη ππεξβνιέο, ε πξφθιεζε θαη ε επίδεημε πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζρνιηθφ καο πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη. Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε βηληενζθφπεζε, ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζπλνκηιηψλ. Θαη εμαίξεζε θαη κεηά απφ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο επηηξέπεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηεο πξνβνιήο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην θσηνγξαθηθφ θιπ. πιηθφ απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ρξήζε ζε έληππα, ηζηνζειίδεο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα. Ζ θύιαμε θαη θξνληίδα ζρνιηθώλ εθνδίσλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ (ι.ρ. καζεηηθφο ππνινγηζηήο)απνηειεί επζχλε θαη απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζρνιείν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θχιαμήο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο αηνκηθψλ ζπξίδσλ (lockers). Δπηπιένλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη ε θαηνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θάπληζκα αιιά θαη γεληθφηεξα ε ρξήζε θάζε εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα ζπλεπάγεηαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θπξψζεηο. 5

6 Γεληθφηεξα ζεσξνχκε φηη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ καο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο εμήο απαξάβαηεο αξρέο: 1. Σεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 2. Απνθπγή θάζε κνξθή βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο). 3. Δπγέλεηα. 4. Σπλέπεηα. 5. Πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 6. Πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 7. Υγηήο ζπλαγσληζκφο θαη φρη αληηπαιφηεηα. 8. Γηάζεζε αιιεινβνήζεηαο. 9. Δηιηθξίλεηα. 10. Σπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία νη ζρνιηθέο θπξψζεηο θιηκαθψλνληαη σο εμήο: 1. Πξνθνξηθή παξαηήξεζε. 2. Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά, σξηαία απνβνιή απφ ην κάζεκα. 3. Απνβνιή 1 έσο 5 εκέξεο απφ ην ζρνιείν. 4. Κείσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ δηαγσγήο. 5. Αλαγθαζηηθή αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο ηάμεο αιιά λα πξνεθηείλεηαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. Δηδηθφηεξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλφλσλ: Α) Τα εξγαζηήξηα. Β) Τν ζέαηξν. Γ) Ζ βηβιηνζήθε. Γ) Οη αζιεηηθνί ρψξνη. Δ) Τα θπιηθεία. ΣΤ) Τα ζρνιηθά ιεσθνξεία. Ε) Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη εκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο εθδξνκέο. Ζ ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο Γνλείο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλαγθαία θαη πινπνηείηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: o Πξνγξακκαηηζκέλεο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ζέκαηα επίδνζεο θαη δηαγσγήο. o Δβδνκαδηαίεο πξνζσπηθέο ή ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο Θαζεγεηέο Σπκβνχινπο. o Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο Υπεχζπλνπο Τκεκάησλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο. o Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηηο πξνο ην Σρνιείν νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο ελεκέξσζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο καο ππεξεζίεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε νξηζηηθνπνίεζεο Δπαλεγγξαθήο είλαη ε εμφθιεζε φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ πξνο ηα Δθπαηδεπηήξηα νθεηιψλ κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη νθεηιέο απηέο δελ ζα απνηεινχλ αηηία άκεζεο δηαθνπήο θνίηεζεο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. o Πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Χπρνιφγν, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. o Πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε απφ ηε Σχκβνπιν Δπαγγεικαηηθήο Σηαδηνδξνκίαο. o Δλεκέξσζε κέζσ εγθπθιίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ. o Γεληθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καο ηζηφηνπνπ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. o Θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηηο Γξακκαηείεο ησλ βαζκίδσλ γηα εμππεξέηεζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ. 6

7 Οη «θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο» πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ είλαη πξντφλ γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ, αληαιιαγήο ηδεψλ, ψξηκεο ζθέςεο θαη πεξίζθεςεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Λα ζπκάζαη φηη ζηφρν έρνπλ λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ καο θαη, φπσο φιεο νη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ, ρσξίο ηε δηθή ζνπ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή. 7

8 Αγαπεηέ/- ηή καο καζεηή/- ηξηα, ΘΑΛΟΛΗΣΚΟΣ ΚΑΘΖΤΩΛ Γηαηί έρνπκε αλάγθε από θαλόλεο; «Γελ ππάξρεη ζηηγκή ρσξίο θαζήθνλ» (Θηθέξσλ) Τν ζρνιείν δελ είλαη απιψο έλαο ρψξνο κάζεζεο. Απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, θαζψο κέζα ζε απηφ αλαπηχζζνληαη πνηθίιεο ζρέζεηο πνπ ζε πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ απξηαλή νκαιή ζνπ έληαμε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη ινηπφλ εχινγν φηη, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, έρεη αλάγθε απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο νθείιεηο λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο, φρη απφ θφβν αιιά απφ αίζζεκα επζχλεο. Οη θαλφλεο απηνί δεκηνπξγνχλ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ζνπ. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε αληηζηνηρίαο γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο αξκνληθήο ζρνιηθήο δσήο. Κέζα απφ απηήλ ηελ παξαδνρή βαζκηαία ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο ζηε δηακφξθσζε κηαο πγηνχο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε, νη Γηεπζπληέο, νη Υπεύζπλνη θαη νη Θαζεγεηέο/ηξηεο ζαο, ζαο εύρνληαη λα έρεηε κηα πνιύ θαιή ζρνιηθή ρξνληά! 8

9 Ζ θηινζνθία καο Όινη εκείο εδψ, ζηα Δθπαηδεπηήξηα Γνχθα, εκπλεφκαζηε απφ ζεηηθά πξφηππα δσήο, ελψ παξάιιεια ζεβφκαζηε θαη πξνάγνπκε, κε ηηο ζθέςεηο καο, ηηο πξνζπάζεηέο καο θαη ηηο πξάμεηο καο, ηηο αξρέο ηεο Παξάδνζεο θαη ηεο Πξνφδνπ. Αγσληδφκαζηε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, ειεπζεξίαο θαη δηαιφγνπ, φπσο ηαηξηάδεη ζε απξηαλνχο δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Αμηνπνηνχκε ηνπο ζεζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, πνπ είλαη ε ζπιινγηθή καζεηηθή θσλή θαη ηα πην νπζηαζηηθά θχηηαξα ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σπκκεηέρνπκε ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, γηαηί ζεσξνχκε φηη ην Σρνιείν εθηείλεηαη πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο αίζνπζαο θαη θάζε καζήκαηνο. Οη ακεηαθίλεηεο αξρέο καο Σεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απνθπγή θάζε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο). Δπγέλεηα ζηε ζπκπεξηθνξά καο. Σπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο καο. Πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δππξεπήο εκθάληζε θαη παξνπζία. Σπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ Σρνιείνπ Κάζε λα αληηκεησπίδεηο θάζε πξφζσπν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ - θαη φρη κφλν ηνπο θαζεγεηέο ζνπ - κε ζεβαζκφ, επγέλεηα θαη αμηνπξέπεηα, φπσο αθξηβψο ζα ήζειεο λα θέξεηαη θαη ν θαζέλαο απέλαληη ζε ζέλα. Κελ μερλάο φηη ηίπνηε δελ ππνθαζηζηά ηελ νπζηαζηηθή θαη εηιηθξηλή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ηδηαίηεξα, λα γλσξίδεηο φηη νη θαζεγεηέο ζνπ ελεξγνχλ κε παηδαγσγηθή αγάπε θαη είλαη πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ, δεηήκαηα πνπ ζε απαζρνινχλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Όινη νη άλζξσπνη ηνπ Σρνιείνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζε αληηκεησπίδνπλ σο κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ζνπ, λα ζηέθνληαη ζην πιεπξφ ζνπ θαη, αζθαιψο, λα ζε ζέβνληαη. Δζχ, απφ ηελ πιεπξά ζνπ, νθείιεηο λα αληαπνδίδεηο απηφ ην ζεβαζκφ θαη λα εθηηκάο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ γηα ζέλα. Σπρλά, νη ζπκβνπιέο, νη ππνδείμεηο θαη νη παξαηεξήζεηο απέλαληί ζνπ κπνξεί λα ζε θάλνπλ λα ληψζεηο αδηθεκέλνο. Όκσο, ε φπνηα παηδαγσγηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζην λα θάλεη θαη ζέλα απζηεξφ θξηηή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ζνπ. Σε ηειηθή αλάιπζε, φινη σο άλζξσπνη έρνπκε δηθαίσκα ζην ιάζνο. Γη απηφ ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ζνπ θαηαλφεζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείο λα εθθξάδεηο, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κε επγέλεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ηελ άπνςή ζνπ. 9

10 Λα έρεηο πάληα ππφςε ζνπ φηη κπνξείο λα απεπζχλεζαη άκεζα ζηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ζνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα βξίζθεηαη θνληά ζνπ θαη λα ζε ππνζηεξίδεη ζε θάζε δπζθνιία ζνπ. Αλ γηα θάπνην ιφγν, δπζθνιεχεζαη λα απεπζπλζείο ζε έλαλ θαζεγεηή, κε δηζηάζεηο λα επηδηψμεηο ηε ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ζε βνεζήζνπλ ζην νπνηνδήπνηε πξφβιεκά ζνπ (Χπρνιφγνο, Υπεχζπλνη ηνκέσλ ή Σπληνληζηέο δξαζηεξηνηήησλ, Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ). Οη ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ Δίλαη απηνλφεην πσο ην ζρνιείν δελ επηζπκεί λα παξεκβαίλεη θαη λα επηβάιιεη θαλφλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζνπ επαθέο. Πιελ φκσο, νθείιεη δηαξθψο λα ζνπ ππελζπκίδεη νξηζκέλεο ζηαζεξέο θαη δηαρξνληθέο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. Δμάιινπ, δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ πθίζηαληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ αλάινγεο αξρέο κε απηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ απέλαληη ζε θάζε πξφζσπν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Κφλν κέζα απφ απηέο ηηο αξρέο, θαιιηεξγείηαη θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Γη απηφ, ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κε ζπλνκήιηθνπο, κηθξφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη: o πλεχκα ζπλεξγαζίαο o πγηήο ζπλαγσληζκφο θαη φρη αληηπαιφηεηα o εηιηθξίλεηα o δηάζεζε αιιεινβνήζεηαο o ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ζνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο Τν ζρνιείν είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ αληιεί δχλακε απφ ηε δηθή ζνπ ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζε απηφ. Θαηαξράο, νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο ζπληζηνχλ έλα ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ Πνιηηεία φξγαλν, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα αθνπζηεί ε δηθή ζνπ θσλή θαη λα εθθξαζηεί ε δηθή ζνπ επηζπκία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ έλαλ νπζηψδε παηδαγσγηθφ ζεζκφ, φπνπ θαιιηεξγείηαη ν δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία, ε θξηηηθή, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζπιινγηθφηεηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ απξηαλή ζνπ πξνζαξκνγή ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Γη απηφ ην ιφγν, κελ ππνβαζκίδεηο κε ηελ αδηαθνξία, ηελ παζεηηθή ζησπή, ηελ ηπραία ή θαζνδεγνχκελε απφ άιια θξηηήξηα εθινγή αληηπξνζψπσλ ην ξφιν ζνπ σο ελεξγφο καζεηήο, πνπ έρεη άπνςε θαη δε δηζηάδεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπ. Δμάιινπ, ην ζρνιείν καο ζε ελζαξξχλεη λα αλαιάβεηο πξσηνβνπιίεο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε πνηθίισλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δεηάεη ηε γλψκε ζνπ θαη ηε ζπκβνιή ζνπ. Δπίζεο, ηφζν κέζα απφ νκίινπο θαη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο (αζιεηηθά απνγεχκαηα, θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ρνξφο, κνπζηθή, απηνθίλεην, ζθάθη, θσηνγξαθία θ.ά.) φζν θαη κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςεηο θαη λα αλαδείμεηο ηελ ηδηαίηεξε θιίζε θαη ην ηαιέλην ζνπ ζε νξηζκέλα αληηθείκελα. Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ζνπ θαη ζηηο δηάθνξεο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο (φπσο ε ζρνιηθή εθεκεξίδα), κέζα απφ ηηο νπνίεο ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεηο ηε γλψκε ζνπ, λα αληαιιάμεηο ζθέςεηο θαη λα θαιιηεξγήζεηο έλα γφληκν θιίκα πξνβιεκαηηζκνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. 10

11 Πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε Κία απφ ηηο βαζηθέο ζνπ ππνρξεψζεηο είλαη λα πξνζέξρεζαη ζην ζρνιείν έγθαηξα, πξηλ απφ ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ. Κεηά ηελ άθημή ζνπ, είηε κε ζρνιηθφ είηε κε δηθφ ζνπ κεηαθνξηθφ κέζν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, πξέπεη λα εηζέξρεζαη ζην ρψξν ηεο απιήο. Ζ είζνδνο ζηηο ηάμεηο πξηλ απφ ηελ πξσηλή πξνζεπρή δελ επηηξέπεηαη. Κελ μερλάο φηη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε, κε ηελ πξνζεπρή θαη ηηο αλαθνηλψζεηο, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, ζηελ νπνία νθείινπκε φινη λα ζπκκεηέρνπκε. Κελ θαζπζηεξείο ζπζηεκαηηθά. Ζ ζηάζε απηή δείρλεη αδηαθνξία γηα ην κάζεκα, ηνλ θαζεγεηή, ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Δάλ θαηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα, αξγνπνξήζεηο πεξηζζφηεξν απφ 10 ιεπηά, ρξεηάδεζαη εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία γηα ηελ είζνδφ ζνπ ζηελ ηάμε. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ηελ ηάμε πξέπεη λα γίλνληαη κε εξεκία θαη ρσξίο απξφζεθηεο θηλήζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηχρεκα είηε ζε ζέλα είηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. Γελ κπνξείο λα απνρσξείο απφ ην ζρνιείν, εθηφο αλ ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο, θαη κφλν κε εηδηθή γξαπηή άδεηα ηεο Γξακκαηείαο. Αλ επηζπκείο λα κεηαβείο ζην Ηαηξείν, ρξεηάδεζαη εηδηθή άδεηα απφ ην δηδάζθνληα. Κε ηελ επηζηξνθή ζνπ ζηελ ηάμε, επηδεηθλχεηο ην εηδηθφ ζεκείσκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ παξνπζία ζνπ ζην Ηαηξείν. Δάλ ρξεηαζηεί λα απνρσξήζεηο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο δηδαθηηθήο ψξαο, γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχο ή ιφγσ αζζέλεηαο, θαη πάιη είλαη απαξαίηεην ην εηδηθφ ζεκείσκα απφ ηε Γξακκαηεία. Σηα δηαιείκκαηα Σην ζρνιείν, φπσο θαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ηα δηαιείκκαηα απνηεινχλ κηα αλαγθαία γηα φινπο απφδξαζε απφ ηνπο εληαηηθνχο ξπζκνχο εξγαζίαο θαη κηα επηβεβιεκέλε αιιαγή παξαζηάζεσλ. Ακέζσο κεηά ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα δηάιεηκκα, είλαη αλαγθαίν λα πεγαίλεηο ζην ρψξν ηεο απιήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, δελ επηηξέπεηαη -γηα ιφγνπο αζθαιείαο- ε παξνπζία ζνπ ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Γαΐο. Σηα θπιηθεία ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα ηεξείο ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο άιινπο κε ηξφπν επγεληθφ. Παηρλίδηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζνπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ δελ επηηξέπνληαη. Τν πνδφζθαηξν επηηξέπεηαη κφλν ζηα αληίζηνηρα γήπεδα. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζε θάζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οθείιεηο λα επηιχεηο ηηο δηαθνξέο ζνπ κε ην δηάινγν θη φρη κε ηελ πξνζθπγή ζηε βία. Σε θάζε πεξίπησζε, φκσο, απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηείο πβξηζηηθέο εθθξάζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεψλ ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη εμαιείθνπλ θάζε έλλνηα αμηνπξέπεηαο. Γεληθφηεξα, λα πξνζέρεηο ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζβάινπλ ή λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκά ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, κπνξείο λα απεπζχλεζαη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ επηηεξνχλ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, θξνληίδνληαο λα ζέβεζαη θαη λα αθνινπζείο ηηο ζπζηάζεηο ηνπο. Ζ εκθάληζε θαη ε παξνπζία ζνπ 11

12 Τν δήηεκα ηεο ζρνιηθήο εκθάληζεο αλέθαζελ απνηεινχζε έλα επαίζζεην ζέκα. Σην Γπκλάζην θαη ζην Ιχθεην δελ απαηηείηαη ε ζηνιή ηνπ ζρνιείνπ κε εμαίξεζε ηηο ζρνιηθέο παξειάζεηο θαη ελδερνκέλσο νξηζκέλεο επίζεκεο εθδειψζεηο. Δηδηθά, ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο- απφ ην λφκν- απαηηνχληαη αζιεηηθή θφξκα θαη θαηάιιεια αζιεηηθά παπνχηζηα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, δε γίλεζαη δεθηφο ζην κάζεκα θαη παίξλεηο σξηαία απνβνιή. Θαηά ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο, ε θφξκα, σο είδνο ακθίεζεο, δελ απαγνξεχεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη εππξεπήο, θαζαξή θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ ίδηα κέξα. Δπίζεο, επηηξέπνληαη νη πθαζκάηηλεο βεξκνχδεο θάησ απφ ην γφλαην, θαηά ηνπο ηδηαίηεξα δεζηνχο κήλεο (Κάην Ηνχλην Σεπηέκβξην). Πάλησο, θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο, δελ είλαη δπλαηφλ ην ληχζηκφ ζνπ λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο, εθφζνλ θάζε ειεπζεξία ηίζεηαη κέζα ζε θάπνηα φξηα. Δπηπιένλ, κελ μερλάο φηη ην ζρνιείν θαη ζην δήηεκα ηεο εκθάληζεο είλαη ππνρξεσκέλν λα ζε πξνεηνηκάδεη γηα ηελ απξηαλή έληαμή ζνπ ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Τφζν ην ληχζηκν φζν θαη ε θφκκσζε ρξεηάδεηαη λα θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο εππξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κελ επηδεηάο ηελ πξφθιεζε θαη ηελ επίδεημε, έρνληαο θαηά λνπ πσο ε εμσηεξηθή καο εκθάληζε απνηειεί θαη θαζξέθηε ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο. Γεληθφηεξα, πξέπεη λα απνθεχγεηο ηηο αθξφηεηεο θαη ηελ εθθεληξηθή παξνπζία κέζσ ηεο εμεδεηεκέλεο θφκκσζεο θαη ακθίεζεο θαη λα θξνληίδεηο ηελ εκθάληζή ζνπ, ηφζν απφ άπνςε αηζζεηηθήο φζν θαη απφ άπνςε θαζαξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εμεδεηεκέλεο θφκκσζεο θαη ακθίεζεο, πνπ απαγνξεχνληαη, ζεσξνχληαη ηα εμήο: Γηα ηα αγφξηα, ηα καθξηά θαη αηεκέιεηα καιιηά, ηα γέληα, ηα ζθνπιαξίθηα, ηα ρακεινθάβαια παληειφληα θαη γεληθά ηα πξνθιεηηθά ξνχρα. Γηα ηα θνξίηζηα, ηα βακκέλα κάηηα, ρείιηα θαη λχρηα, ηα πξνθιεηηθά ξνχρα, θαζψο θαη ηα ζθνπιαξίθηα ζε ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ θαη γεληθά ηνπ ζψκαηνο εθηφο απφ ηα απηηά. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο, νθείιεηο λα ζπκκνξθψλεζαη ζηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Σρνιείνπ, απνδερφκελνο ηελ θαινπξναίξεηε δηάζεζε ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ε ζηάζε ζνπ ζα ειεγρζεί πεηζαξρηθά. Τα πξνζσπηθά ζνπ είδε Σην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα θέξλεηο θπξίσο ηα απαξαίηεηα γηα ηα καζήκαηα θαη ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα νηηδήπνηε άιιν πξέπεη λα είζαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο, θαζψο ελδέρεηαη λα ζπληζηά πξνζβνιή γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ζνπ θαη ησλ ππνινίπσλ. Σην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ κηα αηνκηθή ειεθηξνληθή θάξηα ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα ζε δηεπθνιχλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζνπ κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζνπ παξέρεη. Τελ θάξηα απηή νθείιεηο λα ηελ έρεηο πάληα καδί ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηείο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη. Γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, επίζεο, θαιφ είλαη λα απνθεχγεηο ηελ θαηνρή κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο. Τν ζρνιείν δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ απψιεηά ηνπο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζνπ εηδψλ ην ζρνιείν ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο αηνκηθήο ζπξίδαο γηα έλα ρξφλν. Ζ θαηνρή θαη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη. Σηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε, πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θέξεηο θηλεηφ ηειέθσλν ζην ζρνιείν, νθείιεηο λα ην έρεηο απελεξγνπνηεκέλν ζηελ ηζάληα ζνπ, ή ζηε ζπξίδα ζνπ. 12

13 Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε βηληενζθφπεζε, ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζπλνκηιηψλ. Θαη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ε βηληενζθφπεζε ππφ ηνλ φξν λα ηεινχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο θαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δηάθνξεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ (ιεχθσκα, πεπξαγκέλα, ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, ηζηφηνπνο ζρνιείνπ θ.ά.). Αλ ράζεηο ή μεράζεηο θάπνην πξνζσπηθφ ζνπ αληηθείκελν ζην ζρνιείν, θξφληηζε λα ην αλαθέξεηο ζηε Γξακκαηεία ηεο βαζκίδαο ζνπ θαη λα ην αλαδεηήζεηο ζηελ απνζήθε απνιεζζέλησλ. Γεληθά, γηα φπνηα ακθηβνιία ή απνξία έρεηο σο πξνο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κπνξείο λα απεπζχλεζαη γηα κηα ππεχζπλε γλψκε ζηνπο θαζεγεηέο ζνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ζνπ. Ζ ρξήζε ησλ ζπξίδσλ Ζ θαιή ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπξίδσλ είλαη απηνλφεηε ππνρξέσζε φισλ ησλ καζεηψλ καο. Σηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θάζε καζεηήο/ηξηα παξαιακβάλεη απφ ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ έλα αξηζκεκέλν θιεηδί, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζπξίδα. Ζ ζπξίδα απηή είλαη πξνζσπηθή θαη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηεο απφ άιιν/ε καζεηή/ηξηα. Κε ην ζπγθεθξηκέλν θιεηδί ν καζεηήο νπζηαζηηθά δαλείδεηαη απφ ην ζρνιείν ην δηθαίσκα ρξήζεο κηαο ζπξίδαο γηα έλα ρξφλν. Τν θιεηδί απηφ νθείιεη λα ην θέξλεη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, λα ην θπιάζζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη λα ην παξαδίδεη θαηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνθαιεί ζνβαξφ ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα θαη ην ζρνιείν έρεη ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζπξίδαο. Ο καζεηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ηε ζπξίδα ηνπ θαζαξή θαη ζε άςνγε θαηάζηαζε, απνθεχγνληαο λα ηνπνζεηεί ζε απηή ηξφθηκα, λεξά θαη αλαςπθηηθά, ηφζν γηα ιφγνπο πγηεηλήο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Οη ζπξίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε θχιαμε θαη θφξηηζε ησλ καζεηηθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ηε θχιαμε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηψζεηο θ.ά). Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε ζηηο ζπξίδεο άιισλ αληηθεηκέλσλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ην ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζπξίδεο ησλ καζεηψλ, εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Γεθάινγνο νξζήο ρξήζεο ηνπ Καζεηηθνύ Υπνινγηζηή (Κ.Υ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Γηαηεξνχκε ην Κ.Υ. ζε θαιή θαηάζηαζε: ην Ιεηηνπξγηθφ Σχζηεκα, ηε Γηαρεηξηζηηθή Δθαξκνγή, ην Φπιινκεηξεηή, ηηο Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο, ην Υιηθφ, θ.ι.π. Γεκηνπξγνχκε αληίγξαθα αζθαιείαο (backup), ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα), γηα ηα ςεθηαθά βηβιία, ηα ςεθηαθά ηεηξάδηα ζεκεηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη γηα φιεο καο ηηο εξγαζίεο. Γελ αληαιιάζζνπκε αξρεία θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ δηαζπνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ άιισλ απνηειεί αδίθεκα. Δπηζθεπηφκαζηε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθεχγνληαο άζθνπεο «πινεγήζεηο». Υπάξρνπλ θίλδπλνη πνπ δχζθνια 13

14 κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ (ρξεζηκνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα κε αγαζφ ζθνπφ, εζηζκφο, απάηε). Γελ εγθαζηζηνχκε ινγηζκηθφ ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. παηρλίδηα, PDF Readers, ινηπά εξγαιεία, θ.ά.), γηαηί ν Κ.Υ. είλαη εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θάλνπκε δηαιείκκαηα ζηελ ελαζρφιεζε κε ην Κ.Υ. θάζε ιεπηά. Δλεκεξψλνπκε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηηο εθαξκνγέο πξνζηαζίαο απφ ηνχο, θαζψο θαη ην Ιεηηνπξγηθφ καο Σχζηεκα, ή νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ην απαηηεί. Θιείλνπκε ηνλ Κ.Υ. φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Φνξηίδνπκε ηνλ Κ.Υ. απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, ζην ζπίηη καο, ψζηε λα είλαη έηνηκνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Φξεζηκνπνηνχκε ηα εξκάξηα (lockers), γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ Κ.Υ. θαη ηε θφξηηζή ηνπο. Γελ αθήλνπκε ηνλ Κ.Υ. εθηεζεηκέλν ζην ζξαλίν καο φηαλ ιείπνπκε απφ ηελ ηάμε. Σηηο εθδειώζεηο εθηόο ζρνιείνπ Οη κνξθσηηθέο επηζθέςεηο θαη νη πεξίπαηνη απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, θαη κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζηε βησκαηηθή κάζεζε θαη απνηεινχλ πεγή πνιχηηκσλ εκπεηξηψλ. Γη απηφ ην ιφγν ε ζπκκεηνρή ζνπ ζε απηέο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκεηέρεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζρεηηθή ζεηηθή δήισζε ηνπ θεδεκφλα ζνπ, ζα θαηαρσξίδνληαη απνπζίεο ηζάξηζκεο κε ηηο δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη εθδξνκέο θαη νη αζιεηηθέο-πνιηηηζηηθέο δηνξγαλψζεηο απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο ζνπ δσήο θαη γηα απηφ ε εκθάληζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζνπ ζε απηέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη εππξεπήο. Κελ μερλάο φηη εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ζνπ εθπξνζσπείο θαη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ζνπ θνηλφηεηαο. Λα έρεηο πάληα ππφςε ζνπ ηηο γεληθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ζνπ ζην ζρνιείν θαη λα πεηζαξρείο ζην πξφγξακκα, ην σξάξην θαη ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Λα είζαη επγεληθφο απέλαληη ζηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ππεπζχλνπο ή ηνπο ππαιιήινπο ησλ ρψξσλ πνπ επηζθέπηεζαη, δεηψληαο πνιηηηζκέλα θαη δηαθξηηηθά νηηδήπνηε ρξεηάδεζαη. Λα ζπκκεηέρεηο ελεξγεηηθά ζε νπνηαδήπνηε κνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζεσξψληαο ηελ πέξα απφ παηδεπηηθή εκπεηξία θαη κηα επθαηξία επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Δηδηθέο αξκνδηόηεηεο Αλ είζαη επηκειεηήο: Αλαιακβάλεηο ηα θαζήθνληά ζνπ γηα κηα εβδνκάδα καδί κε έλαλ άιιν ζπκκαζεηή ζνπ. Οη δπν ζαο ελαιιάζζεζηε ζηα δηαιείκκαηα ηεο θάζε εκέξαο. Τν πξσί ειέγρεηο ην ρψξν θαη ελεκεξψλεηο ηνλ θαζεγεηή ζχκβνπιν γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. Θαηά ηα δηαιείκκαηα αλνίγεηο ηα παξάζπξα, γηα λα αεξηζηεί ε αίζνπζα, θαζαξίδεηο ηνλ πίλαθα, θξνληίδεηο γηα θηκσιίεο, καξθαδφξνπο, ζθνπγγάξηα θαη ηαθηνπνηείο ηα κεηαθηλεκέλα ζξαλία. Γεληθφηεξα, είζαη ππεχζπλνο γηα ηελ εππξέπεηα ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ εηδψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ. Γελ επηηξέπεηο ζε θαλέλα ζπκκαζεηή ζνπ ηελ παξακνλή ζηελ αίζνπζα, θαηά ην δηάιεηκκα. Δμαηξείηαη φπνηνο έρεη γξαπηή άδεηα απφ ηε Γξακκαηεία. Γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα απεπζχλεζαη ζηνλ θαζεγεηή-επηηεξεηή ηνπ νξφθνπ ή ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιφ ζνπ. 14

15 Κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο θαη κέρξη λα κπεη ζηελ αίζνπζα ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο, έρεηο καδί κε ηνλ πξφεδξν ηελ επζχλε γηα ηελ πεηζαξρία ηνπ ηκήκαηνο. Σε πεξίπησζε αξγνπνξίαο ηνπ δηδάζθνληνο, νθείιεηο λα εηδνπνηήζεηο ηε Γξακκαηεία. Αλ είζαη απνπζηνιόγνο: Αλαιακβάλεηο καδί κε έλαλ άιιν ζπκκαζεηή ζνπ ηελ επζχλε ηνπ απνπζηνινγίνπ. Σπλελλνείζαη κε ην ζπκκαζεηή ζνπ γηα ηηο εκέξεο πνπ ν θαζέλαο ζαο ζα θξαηά ην απνπζηνιφγην. Αλ απνπζηάζεη ν έλαο, ην απνπζηνιφγην αλαιακβάλεη ν άιινο θαη αλ απνπζηάζεηε θαη νη δχν, ην αλαιακβάλεη ν πξφεδξνο. Θάζε πξσί παξαιακβάλεηο ην απνπζηνιφγην απφ ηε Γξακκαηεία. Σηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ειέγρεηο θαη θαηαγξάθεηο ηνπο απφληεο ζπκκαζεηέο ζνπ. Σηε ζπλέρεηα, παξαδίδεηο ζην δηδάζθνληα ην απνπζηνιφγην, γηα λα ην ειέγμεη θαη, ζην ηέινο ηεο ψξαο, γηα λα ην ππνγξάςεη. Κεηά ην πξψην εκίσξν ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο, αλαγξάθεηο ζην απνπζηνιφγην ηνπο απφληεο ζπκκαζεηέο ζνπ. Δπίζεο, θαηαγξάθεηο ηνπο απφληεο ηεο πξψηεο ψξαο θαη ζην εκεξήζην πξφρεηξν δειηίν απνπζηψλ. Τν ζεκείσκα απηφ, αθνχ ην ειέγμεη θαη ην ππνγξάςεη ν θαζεγεηήο, ην παξαδίδεηο ζηε Γξακκαηεία, ζην ηέινο ηεο πξψηεο ψξαο. Αληίζηνηρν ζεκείσκα απφλησλ παξαδίδεηο θαη ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα. Κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ παξαδίδεηο ην απνπζηνιφγην είηε ζην δηδάζθνληα ηεο ηειεπηαίαο ψξαο είηε ζηε Γξακκαηεία. Πξνηνχ θαηαγξάςεηο κηα απνπζία, πξέπεη πξψηα λα επηβεβαηψζεηο φηη δελ είλαη αθαηαρψξηζηε. Γεληθφηεξα, πξέπεη λα δηαηεξείο ην απνπζηνιφγην ζε θαιή θαηάζηαζε σο επίζεκν θαη αλαληηθαηάζηαην έγγξαθν. Σηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ Ο ζεβαζκφο πξνο ην ρψξν, φπνπ θαζεκεξηλά δεηο θαη πεξλάο έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ζνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνλφεηνο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, πξψηνο εζχ πάιη ζα βηψζεηο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Κάζε λα δηαηεξείο ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηάμε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, δείρλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πνιηηηζκφ ζνπ. Φξεζηκνπνίεζε ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη απφθπγε ηηο θζνξέο ζην ρψξν, φπνπ δεηο ην κηζφ ρξφλν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζνπ. Ηδηαίηεξα νθείιεηο λα ζέβεζαη θαη λα πξνζηαηεχεηο ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο (γηα παξάδεηγκα, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, βηληενπξνβνιείο θ.ά.) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ καζεκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη λα θέξλεηο κέζα ζηελ αίζνπζα ηξφθηκα ή αλαςπθηηθά. Κε ηε δηθή ζνπ ζπκβνιή, κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη αηζζεηηθά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείζαη. Τν ζρνιείν καο φρη απιψο επηηξέπεη αλάινγεο πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ζε πξνηξέπεη ζε ηέηνηνπ είδνπο αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο. Κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ε ζέζε ζνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη παξά κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ. Θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο νθείιεηο λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζε αηκφζθαηξα αιιεινζεβαζκνχ. Ζ ψξα ηνπ καζήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη δελ πξέπεη λα αλαζηαηψλεηαη απφ άζθνπεο παξεκβάζεηο ή δηαθνπέο. Δπηπιένλ, νθείιεηο λα αλαγλσξίδεηο θαη λα ζέβεζαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ γηα κάζεζε θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηνπ θαζεγεηή ζνπ λα δηδάμεη. Σηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα ηεξείο φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαη λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ δηδαζθφλησλ. Ηδηαίηεξα, νθείιεηο λα κεηαρεηξίδεζαη πξνζεθηηθά ηηο ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα θαη λα ρξεζηκνπνηείο κε αλάινγε πξνζνρή ηα δηάθνξα πιηθά. 15

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα