ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο"

Transcript

1 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Κνιιέγην Αζελψλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ καο. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη βαζηθή κέξηκλα φισλ καο είλαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ καο, ε δηακφξθσζε ηνπο ζε πνιίηεο κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη ζηέξεε αθαδεκατθή θαηάξηηζε. Ο ζηφρνο απηφο είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα επηηεπρζεί ρσξίο ηεο δηθή ζαο βνήζεηα. Γη απηφ ζαο δεηνχκε ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε ζαο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη. Δίκαη βέβαηνο φηη κε ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία ζα επηηχρνπκε καδί ηνλ ζηφρν καο. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο Λπθείνπ

2 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο θ.θ. γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ Μαδί κε ηηο επρέο καο γηα πγεία θαη πξφνδν ησλ παηδηψλ καο, ζαο απνζηέιινπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νη ηειεηφθνηηνη αξίζηεπζαλ θαη εηζήρζεζαλ ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηθαηψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, ησλ γνλέσλ ηνπο θαη νιφθιεξεο ηεο θνιιεγηαθήο νηθνγέλεηαο. Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα δεηήζνπκε ηε ζπλεξγαζία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπκε έλα θιίκα πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ, απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ καο έξγνπ. Η ηήξεζε φζσλ θαηαγξάθνληαη ζηνπο «Καλφλεο Λεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο» απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ καο. Δηδηθφηεξα ζαο παξαθαινχκε: α) Να πξνζπαζείηε θαη ζεηο λα εκπλεχζεηε ζηα παηδηά ζαο αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζην ρνιείν θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζ απηφ. β) Να επηθνηλσλείηε ζπρλά κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ, φρη κφλν πξνο ην ηέινο ηνπ, νχηε κφλν θαηά ηελ επίδνζε ειέγρσλ, νπφηε ε ελεκέξσζε είλαη αλαγθαζηηθά ζπληνκφηεξε. γ) Όζνη θέξλεηε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν κε δηθφ ζαο κέζν λα θξνληίδεηε γηα ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζή ηνπο. δ) Να απνθεχγεηε λα δεηάηε άδεηεο απνπζίαο ησλ παηδηψλ ζαο απφ ηα καζήκαηα. Απηέο ρνξεγνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο αλάγθεο ή απφ εθδειψζεηο πνπ απνηεινχλ ζεζκνχο ηνπ ρνιείνπ. ε) Να ζπκβνπιεχεηε θαη ζεηο ηα παηδηά ζαο λα απνθεχγνπλ ηα παξαθάησ παξαπηψκαηα, ηα νπνία ειέγρνληαη πεηζαξρηθά:

3 ρξήζε βίαο θάζε είδνπο (ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο) πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο απζαίξεηεο απνπζίεο ην θάπληζκα (ην νπνίν απαγνξεχεηαη γηα όινπο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ) ηε ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηηο θζνξέο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γεληθά ζην Campus, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ. ηε ρξήζε ipod ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θ. Γηνλχζε Σζειέληε, αθνχ φκσο έρεη πξνεγεζεί επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ αξκφδην γηα ην ζέκα ζαο Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή. Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο είλαη: ε θ. Ακαιία Σζηηζά γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ ν θ. Γεκήηξηνο Κνπηζνδφληεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α θαη Β Λπθείνπ αο παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηα ζπλεκκέλα έληππα: 1. Απνηειέζκαηα Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Σηο θπξηφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε θαη ηηο απνπζίεο καζεηψλ/καζεηξηψλ. 3. Οδεγίεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο 4. Πξόζθιεζε ζε ελεκεξωηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 29 επηεκβξίνπ 2010 Μόλν γηα ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ 5. Έληππν ελεκέξσζεο γηα ηα ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην SAT. 6. Δλεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο θαη ρνιηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 7. Δλεκέξσζε γηα ηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο θαζεγεηέο. 8. Τπελζχκηζε γηα εηζαγσγή καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ πξψηε Γεκνηηθνχ γηα ην ζρνιηθφ έηνο αο επρφκαζηε θαιή ζρνιηθή ρξνληά.

4 ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΑΠΟΤΙΔ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΣΙΚΟ Π.Γ. 485/1983 (θεθ 184α), 246/1998 (θεθ 183/98), Π.Γ. 94/99, Π.Γ. 86/2001 (όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα Π.Γ. 26/02 θαη Π.Γ. 8- /03). «1. Η θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ραξαθηεξίδεηαη κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ ηελ εκέξα πνπ ιήγνπλ ηα καζήκαηα σο επαξθήο ή αλεπαξθήο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα. 2. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία: α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή, πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην ιήγνλ δηδαθηηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50), αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή, δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο (114), απφ ηηο νπνίεο νη πάλσ απφ 50 είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 485/83 (ΦΔΚ 184,Σ.Α.). Καη εμαίξεζε, ν χιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ρνιείνπ κε εηδηθή πξάμε ηνπ ραξαθηεξίδεη σο επαξθή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε απφ εθαηφλ δέθα πέληε (έσο εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο ( ) απνπζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη απνπζίεο πάλσ απφ ηηο πελήληα (50) είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Χο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε επίδνζε ηνπ καζεηή φηαλ ν γεληθφο κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο (ΓΜΟ), φπσο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ΜΟ ησλ δχν ηεηξακεληαίσλ βαζκψλ ζην Λχθεην, δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγσγή ηνπ θνζκησηάηε. γ) πληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6εδ. δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 294/ Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο, πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ. 4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ πελήληα (50) απνπζίεο θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 5. Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε. 6. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ν θεδεκφλαο ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζην ρνιείν ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα γηα λα ελεκεξψλεηαη ππεχζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή. 7. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζηψλ κέρξη δχν (2) ζπλερψλ εκεξψλ ιφγσ αζζέλεηαο ή άιισλ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ αξθεί θαη ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκφλα, πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά δέθα κέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ρνιείν ή απνζηέιιεηαη κε Φαμ : Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνπζίεο ην πνιχ δέθα (10) εκεξψλ αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο. 8. Αλ ν καζεηήο απνπζίαζε γηα ιφγνπο πγείαο απφ ην ρνιείν πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ζπλερείο εκέξεο, ν θεδεκφλαο ηνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, δέθα (10) εκέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζην ρνιείν, βεβαίσζε δεκφζηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ δε γίλεηαη δεθηφ. Ο χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ απνδέρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ηδησηψλ γηαηξψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 9. ε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγνχληαη απνπζίεο καζεηψλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Σηο απνπζίεο απηέο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ φηαλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα ιφγνη αληηθεηκεληθνί. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο κφλν φηαλ ν καζεηήο απνπζηάδεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Θα πξέπεη λα ζαο ηνλίζνπκε, φπσο άιισζηε επαλεηιεκκέλα ζην παξειζφλ έρνπκε πξάμεη, φηη ν χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ ραξαθηεξίδεη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, εθαξκφδνληαο ζρνιαζηηθά ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

5 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο θ.θ. Γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ Οη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο θαζεγεηέο ζα γίλνληαη θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε, απφ ηηο 5 Οθησβξίνπ 2010 θαη εμήο. Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο έρεη απνθαζηζηεί νη ζπλαληήζεηο απηέο λα θαζνξίδνληαη κεηά από ηειεθωληθό ξαληεβνύ. Γηα λα θαζνξίζεηε ηηο ζπλαληήζεηο ζαο κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ παηδηνχ ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ, θαζεκεξηλά 09:00-13:00 ζην ηειέθωλν ζύληνκα ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηε δπλαηόηεηα ζαο λα νξίδεηε ηηο ζπλαληήζεηο ζαο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ειεθηξνληθά. Δίκαζηε βέβαηνη φηη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ καο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηήξεζεο εθ κέξνπο ζαο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ πξνζέιεπζήο ζαο ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ε επηθνηλσλία ζα δηεμάγεηαη απξφζθνπηα θαη απνηειεζκαηηθά. Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

6 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ / καζεηξηώλ ηνπ Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 χκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηε Γπκλαζηηθή θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε: α) Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο θαη β) Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο (ΑΓΤ) απαηηείηαη γηα ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α Λπθείνπ, έρεη ηζρύ 3 εηώλ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ. Η Ιατπική Γνωμάτεςση απαιτείται για τοςρ μαθητέρ/μαθήτπιερ όλων των τάξεων και έσει εξάμηνη ισσύ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή/καζήηξηαο λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο θαη ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ. Ρεηά πξέπεη λα δηαηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή/καζήηξηαο λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο. πλεπώο: 1. Όζνη από ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α, Β θαη Γ Λπθείνπ δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηελ Ιαηξηθή Γλωκάηεπζε πξέπεη λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ Δηδηθόηεξα νη καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α Λπθείνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ακέζωο θαη ην Αηνκηθό Γειηίν Τγείαο, όζνη δελ ην έρνπλ θάλεη κέρξη ηώξα (ζπλεκκέλν έληππν). αο ππελζπκίδνπκε φηη φζνη καζεηέο / καζήηξηεο δελ πξνζθφκηζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο ηαηξηθή γλσκάηεπζε κε ηε δηάγλσζε ηνπ θαξδηνινγηθνχ ειέγρνπ, νθείινπλ λα ηελ πξνζθνκίζνπλ εθέηνο καδί κε ηελ απιή Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε θαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο (ζπλεκκέλν έληππν). αο ελεκεξψλνπκε φηη απφ ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 2010 ν θαζεγεηήο δε ζα θάλεη δεθηφ ην καζεηή / καζήηξηα ζην κάζεκα, εθφζνλ δελ έρεη πξνζθνκίζεη ηελ Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε. Η Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε θαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ, ελψ ν θαξδηνινγηθφο έιεγρνο απφ θαξδηνιφγν θαη θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ (θα Γηδάρνπ, γξ. 104). Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

7 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Η Γηεχζπλζε θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ζαο πξνζθαινχλ ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ 2010, ζηηο 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. ηε ζπλάληεζε ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηεο Α Λπθείνπ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν πξφγξακκα ηνπ Λπθείνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα αληαιιάμεηε απφςεηο κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ Α Λπθείνπ θαη ηα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζαο παξαθαινχκε λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ απνπζηάζεηε απφ ηε ζπγθέληξσζή καο απηή. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ ΝΑ ΔΠΙΣΡΑΦΔΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΔΝΟ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ, 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 ζηνλ θαζεγεηή ύκβνπιν ή ζην fax: Ο ππνγξάθσλ γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ηνπ ηκήκαηνο δειψλσ φηη έιαβα γλψζε γηα ηελ ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε πνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ 2010 θαη ψξα 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. Ηκεξνκελία: Ο ππνγξάθσλ

8 Πξνο ηνπο θ.θ. γνλείο θαη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α θαη Β Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί Γνλείο, Όπσο έρεηε ήδε ελεκεξσζεί θαη θαηά ηε ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ( ) ην Κνιιέγην Αζελψλ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηξία (3) εηδηθά ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην Scholastic Aptitude Test (S.A.T). Γεδνκέλνπ φηη πνιινί καζεηέο καο έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Βξεηαλίαο ή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ: 1) Η επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ. Γηα ηα Ακεξηθαληθά Παλεπηζηήκηα ρξεηάδνληαη νη βαζκνί θαη ηεο Γ Γπκλαζίνπ. 2) Οη βαζκνί ζηηο εμεηάζεηο SAT Reasoning Test (γισζζηθφ θαη καζεκαηηθφ test ηθαλφηεηαο), SAT (Subject Tests) θαη TOEFL γηα ηα Ακεξηθάληθα Παλεπηζηήκηα. 3) Οη εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ε νινθιεξσκέλε θαη ζσζηά αλεπηπγκέλε πξνζσπηθφηεηα. Δπνκέλσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζε εθδφζεηο ζρνιηθψλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζε δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηζκνχ, ζε νκίινπο θιπ. 4) ην Δ.Δ.Ι. ππάξρνπλ ζχκβνπινη γηα ηα Ακεξηθαληθά θαη ηα Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα: Ms. Lillian Agapalidou θαη Mr. George Dariotis, αίζνπζα 056, Μπελάθεην ( θαη ) (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Καλαδάο) Mr. Aris Zafirellis, αίζνπζα 057, Μπελάθεην ( ) (Βξεηαλία θαη ινηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο). Αλ ην παηδί ζαο θνηηά ζηε Β Λπθείνπ θαη ζέιεη λα θάλεη αίηεζε γηα ζπνπδέο ζηε Βξεηαλία ή ηηο ΗΠΑ, ζα πξέπεη λα ζπλαληήζεη ηνλ θαηάιιειν ζχκβνπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.

9 Σα ηξία (3) εηδηθά ηκήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ απφ ην Κνιιέγην Αζελψλ είλαη ηα αθφινπζα: 1) Foundation for SAT R.T. (Critical Reading & Writing) γηα καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ (πνπ είραλ κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 16 ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ηεο Γ Γπκλαζίνπ). Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σξίηε απφ ηηο 15:40 έσο ηηο 17:10 κ.κ. Σα καζήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη δνκήο ηεο γιψζζαο, ζα ζπλερηζηνχλ φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά, εθφζνλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε, 5 Οθηωβξίνπ ) SAT R.T. (Critical Reading & Writing) γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε απφ ηηο 15:10 έσο ηηο 16:30 κ.κ. θνπφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ηεο γισζζηθήο εμέηαζεο ζην πιαίζην ηνπ SAT, Reasoning Test. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ ) SAT R.T. Math γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Πέκπηε απφ ηηο 15:40 έσο ηηο 17:10 κ.κ. θνπφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ηεο καζεκαηηθήο εμέηαζεο ζην πιαίζην ηνπ SAT, Reasoning Test. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε, 7 Οθηωβξίνπ ) SAT Physics Test (ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνγεπκαηηλά ζρνιηθά ιεσθνξεία. Αλ επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα παξαθνινπζήζεη ηα ηκήκαηα απηά, παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα θαη λα ηελ επηζηξέςεηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ (θα Πειεθάλνπ, γξ. 204) κέρξη ηελ Τετάπτη, 29 Σεπτεμβπίος Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

10 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ Δπηζπκψ ν γηνο / ε θφξε κνπ καζεηήο/ηξηα ηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα: Foundation for SAT R.T. [A Λπθείνπ] SAT Reasoning Test [Β Λπθείνπ] SAT Reasoning Math [Β Λπθείνπ] SAT Subject Physics Test Ο/Η δειψλ/νχζα Ηκεξνκελία. (Τπνγξαθή)

11 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο B θαη Γ Λπθείνπ Αγαπεηνί γνλείο, Η Γηεχζπλζε θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ζαο πξνζθαινχλ ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 29 επηεκβξίνπ 2010, ζηηο 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. ηε ζπλάληεζε ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζαο παξαθαινχκε λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ απνπζηάζεηε απφ ηε ζπγθέληξσζε. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο Λπθείνπ

12 Ψοπηθό, 20 Σεπηεμβνίμο 2010 Αγαπεημί γμκείξ, Με ηεκ εοθαηνία ηεξ έκανλεξ αοηήξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ημκ νόιμ ημο ημήμαημξ Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ ημο Λοθείμο Κμιιεγίμο Αζεκώκ. Σσμβοσλεσηική Βαζηθόξ ζθμπόξ μαξ είκαη ε ζηήνηλε ηςκ μαζεηώκ θαη μαζεηνηώκ ζε μηα πενίμδμ θαηά ηεκ μπμία βηώκμοκ ηεκ ακαδημνγάκςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημοξ. Μέζς ηεξ αημμηθήξ ζομβμοιεοηηθήξ επηδηώθμομε κα βμεζήζμομε ημοξ εθήβμοξ κα θαηακμήζμοκ θαιύηενα ημκ εαοηό ημοξ, ηηξ αδοκαμίεξ ημοξ, ηα ηαιέκηα ημοξ, ηηξ θμβίεξ ημοξ θαη ηα εκδηαθένμκηα ημοξ. Σε πενίπηςζε πμο δεκ επηζομείηε ημ παηδί ζαξ κα έπεη πνόζβαζε ζηεκ οπενεζία αοηή, παναθαιμύμε κα ημ δειώζεηε εγγνάθςξ. Χορήγηζη ηεζη επαγγελμαηικού προζαμαηολιζμού Τμ ηεζη αοηό πμνεγείηαη ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ Α Λοθείμο θαη πανέπεη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ δηαμόνθςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημοξ, ηα εκδηαθένμκηα θαη ηηξ ηθακόηεηεξ ημοξ. Μεηά από ηεκ ακάιοζε θαη ηεκ επελενγαζία ηςκ δεδμμέκςκ, μη ροπμιόγμη ημο ημήμαημξ ζοδεημύκ με θάζε μαζεηή/ηνηα λεπςνηζηά. Σσμεργαζία με γομείς Τμ γναθείμ Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ είκαη ζηε δηάζεζε ηςκ γμκέςκ με ζθμπό ηεκ απμηειεζμαηηθόηενε πανέμβαζε ηςκ ηδίςκ ζηηξ δοζθμιίεξ ηςκ παηδηώκ ημοξ. Ημερίδα επαγγελμαηικής εμημέρωζης Η εθδήιςζε αοηή πναγμαημπμηείηαη μηα θμνά ημ πνόκμ γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Α θαη Β Λοθείμο θαζώξ θαη γηα ημοξ μαζεηέξ ημο πνώημο έημοξ ημο ΙΒ. Γπαγγειμαηίεξ θαη εηδηθμί επηζηήμμκεξ

13 από δηάθμνμοξ θιάδμοξ εκεμενώκμοκ ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ζπεηηθά με ηε θύζε ημο επαγγέιμαημξ ημοξ, ηηξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ θαη ηηξ θαηάιιειεξ ζπμοδέξ. Ημερίδα Παμεπιζηημιακής εμημέρωζης Η εθδήιςζε αοηή πναγμαημπμηείηαη μηα θμνά ημ πνόκμ γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Β θαη Γ Λοθείμο θη έπεη ζακ ζηόπμ ηεκ εκεμένςζε ημοξ ζπεηηθά με ηα πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ. Πρόγραμμα θεριμής απαζτόληζης Σηόπμξ αοημύ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε επαθή ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ με ημκ επαγγειμαηηθό θιάδμ ημκ μπμίμ ζθέθημκηαη κα αθμιμοζήζμοκ έηζη, ώζηε ε απόθαζε ημοξ γηα ηεκ επηιμγή θανηέναξ κα είκαη πημ ζοκεηδεηή. Γηα κα μπμνέζμομε κα βμεζήζμομε πημ απμηειεζμαηηθά ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ, ε ζοκενγαζία μαδί ζαξ είκαη όπη μόκμ επηζομεηή αιιά θαη πμιύηημε. Τα γναθεία Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ βνίζθμκηαη ζημκ 1 μ όνμθμ ημο Μπεκαθείμο, ζηηξ αίζμοζεξ 107 θαη 108. Μπμνείηε κα θιείζεηε νακηεβμύ με ηηξ θ.θ. Καηενίκα Πακαγηώημο θαη Μάγηα Αιηβηδάημο ζηα ηειέθςκα θαη ή μέζς ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο θαη Από ηε Δηεύζοκζε ημο Λοθείμο

14 ΚΟΛΛΔΓΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ATHENS COLLEGE Ψυχικό, 6 Οκτωβρίου 2008 Προσ κ. Δέςποινα Παπαγγελή Σχολική Σφμβουλοσ ΠΕ06 Αγαπητή κυρία Παπαγγελή, Ζχουμε την τιμή και την χαρά να ςασ προςκαλέςουμε ςτην ενημερωτική ςυνάντηςη που θα έχει η Διεφθυνςη του Λυκείου με τουσ γονείσ των μαθητών/τριών τησ Α Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008, ςτισ 18:00, ςτο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικοφ. Με εκτίμηςη, Διονφςιοσ Τςελέντησ Διευθυντήσ Λυκείου

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ ππ αξηζκ. 22/ Πξάμε ηνπ ηκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ.

2. Σελ ππ αξηζκ. 22/ Πξάμε ηνπ ηκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ. ΥΑ 80033/Γ2/4.8.2006 - ΦΕΚ Β'/1286/12.9.2006 ρνιηθφ θαη δηδαθηηθφ έηνο, δηαθνπέο θαη αξγίεο, ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εγγξαθέο - κεηεγγξαθέο -θνίηεζε καζεηψλ, δηαγσγή θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο καζεηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα