ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο"

Transcript

1 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Κνιιέγην Αζελψλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ καο. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη βαζηθή κέξηκλα φισλ καο είλαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ καο, ε δηακφξθσζε ηνπο ζε πνιίηεο κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε θαη ζηέξεε αθαδεκατθή θαηάξηηζε. Ο ζηφρνο απηφο είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα επηηεπρζεί ρσξίο ηεο δηθή ζαο βνήζεηα. Γη απηφ ζαο δεηνχκε ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε ζαο γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη. Δίκαη βέβαηνο φηη κε ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία ζα επηηχρνπκε καδί ηνλ ζηφρν καο. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο Λπθείνπ

2 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο θ.θ. γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ Μαδί κε ηηο επρέο καο γηα πγεία θαη πξφνδν ησλ παηδηψλ καο, ζαο απνζηέιινπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νη ηειεηφθνηηνη αξίζηεπζαλ θαη εηζήρζεζαλ ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηθαηψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, ησλ γνλέσλ ηνπο θαη νιφθιεξεο ηεο θνιιεγηαθήο νηθνγέλεηαο. Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα δεηήζνπκε ηε ζπλεξγαζία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπκε έλα θιίκα πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ, απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ καο έξγνπ. Η ηήξεζε φζσλ θαηαγξάθνληαη ζηνπο «Καλφλεο Λεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο» απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ καο. Δηδηθφηεξα ζαο παξαθαινχκε: α) Να πξνζπαζείηε θαη ζεηο λα εκπλεχζεηε ζηα παηδηά ζαο αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζην ρνιείν θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζ απηφ. β) Να επηθνηλσλείηε ζπρλά κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ, φρη κφλν πξνο ην ηέινο ηνπ, νχηε κφλν θαηά ηελ επίδνζε ειέγρσλ, νπφηε ε ελεκέξσζε είλαη αλαγθαζηηθά ζπληνκφηεξε. γ) Όζνη θέξλεηε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν κε δηθφ ζαο κέζν λα θξνληίδεηε γηα ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζή ηνπο. δ) Να απνθεχγεηε λα δεηάηε άδεηεο απνπζίαο ησλ παηδηψλ ζαο απφ ηα καζήκαηα. Απηέο ρνξεγνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο αλάγθεο ή απφ εθδειψζεηο πνπ απνηεινχλ ζεζκνχο ηνπ ρνιείνπ. ε) Να ζπκβνπιεχεηε θαη ζεηο ηα παηδηά ζαο λα απνθεχγνπλ ηα παξαθάησ παξαπηψκαηα, ηα νπνία ειέγρνληαη πεηζαξρηθά:

3 ρξήζε βίαο θάζε είδνπο (ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο) πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο απζαίξεηεο απνπζίεο ην θάπληζκα (ην νπνίν απαγνξεχεηαη γηα όινπο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ) ηε ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηηο θζνξέο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γεληθά ζην Campus, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ. ηε ρξήζε ipod ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θ. Γηνλχζε Σζειέληε, αθνχ φκσο έρεη πξνεγεζεί επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ αξκφδην γηα ην ζέκα ζαο Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή. Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο είλαη: ε θ. Ακαιία Σζηηζά γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ ν θ. Γεκήηξηνο Κνπηζνδφληεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α θαη Β Λπθείνπ αο παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηα ζπλεκκέλα έληππα: 1. Απνηειέζκαηα Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Σηο θπξηφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε θαη ηηο απνπζίεο καζεηψλ/καζεηξηψλ. 3. Οδεγίεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο 4. Πξόζθιεζε ζε ελεκεξωηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 29 επηεκβξίνπ 2010 Μόλν γηα ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ 5. Έληππν ελεκέξσζεο γηα ηα ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην SAT. 6. Δλεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο θαη ρνιηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 7. Δλεκέξσζε γηα ηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο θαζεγεηέο. 8. Τπελζχκηζε γηα εηζαγσγή καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ πξψηε Γεκνηηθνχ γηα ην ζρνιηθφ έηνο αο επρφκαζηε θαιή ζρνιηθή ρξνληά.

4 ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΑΠΟΤΙΔ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΟΠΩ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΣΙΚΟ Π.Γ. 485/1983 (θεθ 184α), 246/1998 (θεθ 183/98), Π.Γ. 94/99, Π.Γ. 86/2001 (όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα Π.Γ. 26/02 θαη Π.Γ. 8- /03). «1. Η θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ραξαθηεξίδεηαη κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ ηελ εκέξα πνπ ιήγνπλ ηα καζήκαηα σο επαξθήο ή αλεπαξθήο, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε φια ηα καζήκαηα. 2. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία: α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή, πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην ιήγνλ δηδαθηηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50), αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή, δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο (114), απφ ηηο νπνίεο νη πάλσ απφ 50 είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 485/83 (ΦΔΚ 184,Σ.Α.). Καη εμαίξεζε, ν χιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ρνιείνπ κε εηδηθή πξάμε ηνπ ραξαθηεξίδεη σο επαξθή ηε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε απφ εθαηφλ δέθα πέληε (έσο εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο ( ) απνπζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη απνπζίεο πάλσ απφ ηηο πελήληα (50) είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Χο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε επίδνζε ηνπ καζεηή φηαλ ν γεληθφο κέζνο φξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο (ΓΜΟ), φπσο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ΜΟ ησλ δχν ηεηξακεληαίσλ βαζκψλ ζην Λχθεην, δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγσγή ηνπ θνζκησηάηε. γ) πληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6εδ. δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 294/ Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο, πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ. 4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ πελήληα (50) απνπζίεο θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 5. Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε. 6. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ν θεδεκφλαο ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζην ρνιείν ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα γηα λα ελεκεξψλεηαη ππεχζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή. 7. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζηψλ κέρξη δχν (2) ζπλερψλ εκεξψλ ιφγσ αζζέλεηαο ή άιισλ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ αξθεί θαη ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκφλα, πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά δέθα κέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ρνιείν ή απνζηέιιεηαη κε Φαμ : Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνπζίεο ην πνιχ δέθα (10) εκεξψλ αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο. 8. Αλ ν καζεηήο απνπζίαζε γηα ιφγνπο πγείαο απφ ην ρνιείν πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ζπλερείο εκέξεο, ν θεδεκφλαο ηνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, δέθα (10) εκέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζην ρνιείν, βεβαίσζε δεκφζηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ δε γίλεηαη δεθηφ. Ο χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ απνδέρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ηδησηψλ γηαηξψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 9. ε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγνχληαη απνπζίεο καζεηψλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Σηο απνπζίεο απηέο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ φηαλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα ιφγνη αληηθεηκεληθνί. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ν θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο κφλν φηαλ ν καζεηήο απνπζηάδεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Θα πξέπεη λα ζαο ηνλίζνπκε, φπσο άιισζηε επαλεηιεκκέλα ζην παξειζφλ έρνπκε πξάμεη, φηη ν χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ ραξαθηεξίδεη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, εθαξκφδνληαο ζρνιαζηηθά ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

5 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο θ.θ. Γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ Οη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο θαζεγεηέο ζα γίλνληαη θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε, απφ ηηο 5 Οθησβξίνπ 2010 θαη εμήο. Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο έρεη απνθαζηζηεί νη ζπλαληήζεηο απηέο λα θαζνξίδνληαη κεηά από ηειεθωληθό ξαληεβνύ. Γηα λα θαζνξίζεηε ηηο ζπλαληήζεηο ζαο κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ παηδηνχ ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ, θαζεκεξηλά 09:00-13:00 ζην ηειέθωλν ζύληνκα ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηε δπλαηόηεηα ζαο λα νξίδεηε ηηο ζπλαληήζεηο ζαο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ειεθηξνληθά. Δίκαζηε βέβαηνη φηη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ καο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηήξεζεο εθ κέξνπο ζαο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ πξνζέιεπζήο ζαο ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο ε επηθνηλσλία ζα δηεμάγεηαη απξφζθνπηα θαη απνηειεζκαηηθά. Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

6 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ / καζεηξηώλ ηνπ Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 χκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηε Γπκλαζηηθή θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε: α) Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο θαη β) Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο. Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο (ΑΓΤ) απαηηείηαη γηα ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α Λπθείνπ, έρεη ηζρύ 3 εηώλ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ. Η Ιατπική Γνωμάτεςση απαιτείται για τοςρ μαθητέρ/μαθήτπιερ όλων των τάξεων και έσει εξάμηνη ισσύ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή/καζήηξηαο λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο θαη ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ. Ρεηά πξέπεη λα δηαηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή/καζήηξηαο λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο θνιχκβεζεο. πλεπώο: 1. Όζνη από ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α, Β θαη Γ Λπθείνπ δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηελ Ιαηξηθή Γλωκάηεπζε πξέπεη λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ Δηδηθόηεξα νη καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α Λπθείνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ακέζωο θαη ην Αηνκηθό Γειηίν Τγείαο, όζνη δελ ην έρνπλ θάλεη κέρξη ηώξα (ζπλεκκέλν έληππν). αο ππελζπκίδνπκε φηη φζνη καζεηέο / καζήηξηεο δελ πξνζθφκηζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο ηαηξηθή γλσκάηεπζε κε ηε δηάγλσζε ηνπ θαξδηνινγηθνχ ειέγρνπ, νθείινπλ λα ηελ πξνζθνκίζνπλ εθέηνο καδί κε ηελ απιή Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε θαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο (ζπλεκκέλν έληππν). αο ελεκεξψλνπκε φηη απφ ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 2010 ν θαζεγεηήο δε ζα θάλεη δεθηφ ην καζεηή / καζήηξηα ζην κάζεκα, εθφζνλ δελ έρεη πξνζθνκίζεη ηελ Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε. Η Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε θαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ, ελψ ν θαξδηνινγηθφο έιεγρνο απφ θαξδηνιφγν θαη θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ (θα Γηδάρνπ, γξ. 104). Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

7 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Η Γηεχζπλζε θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ζαο πξνζθαινχλ ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ 2010, ζηηο 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. ηε ζπλάληεζε ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηεο Α Λπθείνπ, θαζψο θαη ην γεληθφηεξν πξφγξακκα ηνπ Λπθείνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα αληαιιάμεηε απφςεηο κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ Α Λπθείνπ θαη ηα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζαο παξαθαινχκε λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ απνπζηάζεηε απφ ηε ζπγθέληξσζή καο απηή. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ ΝΑ ΔΠΙΣΡΑΦΔΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΔΝΟ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ, 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 ζηνλ θαζεγεηή ύκβνπιν ή ζην fax: Ο ππνγξάθσλ γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ηνπ ηκήκαηνο δειψλσ φηη έιαβα γλψζε γηα ηελ ελεκεξσηηθή ζπγθέληξσζε πνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ 2010 θαη ψξα 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. Ηκεξνκελία: Ο ππνγξάθσλ

8 Πξνο ηνπο θ.θ. γνλείο θαη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α θαη Β Λπθείνπ Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί Γνλείο, Όπσο έρεηε ήδε ελεκεξσζεί θαη θαηά ηε ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ( ) ην Κνιιέγην Αζελψλ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηξία (3) εηδηθά ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ην Scholastic Aptitude Test (S.A.T). Γεδνκέλνπ φηη πνιινί καζεηέο καο έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Βξεηαλίαο ή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ: 1) Η επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ. Γηα ηα Ακεξηθαληθά Παλεπηζηήκηα ρξεηάδνληαη νη βαζκνί θαη ηεο Γ Γπκλαζίνπ. 2) Οη βαζκνί ζηηο εμεηάζεηο SAT Reasoning Test (γισζζηθφ θαη καζεκαηηθφ test ηθαλφηεηαο), SAT (Subject Tests) θαη TOEFL γηα ηα Ακεξηθάληθα Παλεπηζηήκηα. 3) Οη εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ε νινθιεξσκέλε θαη ζσζηά αλεπηπγκέλε πξνζσπηθφηεηα. Δπνκέλσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζε εθδφζεηο ζρνιηθψλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζε δξαζηεξηφηεηεο εζεινληηζκνχ, ζε νκίινπο θιπ. 4) ην Δ.Δ.Ι. ππάξρνπλ ζχκβνπινη γηα ηα Ακεξηθαληθά θαη ηα Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα: Ms. Lillian Agapalidou θαη Mr. George Dariotis, αίζνπζα 056, Μπελάθεην ( θαη ) (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Καλαδάο) Mr. Aris Zafirellis, αίζνπζα 057, Μπελάθεην ( ) (Βξεηαλία θαη ινηπέο Δπξσπατθέο ρψξεο). Αλ ην παηδί ζαο θνηηά ζηε Β Λπθείνπ θαη ζέιεη λα θάλεη αίηεζε γηα ζπνπδέο ζηε Βξεηαλία ή ηηο ΗΠΑ, ζα πξέπεη λα ζπλαληήζεη ηνλ θαηάιιειν ζχκβνπιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.

9 Σα ηξία (3) εηδηθά ηκήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ απφ ην Κνιιέγην Αζελψλ είλαη ηα αθφινπζα: 1) Foundation for SAT R.T. (Critical Reading & Writing) γηα καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ (πνπ είραλ κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 16 ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ηεο Γ Γπκλαζίνπ). Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σξίηε απφ ηηο 15:40 έσο ηηο 17:10 κ.κ. Σα καζήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ θαη δνκήο ηεο γιψζζαο, ζα ζπλερηζηνχλ φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά, εθφζνλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε, 5 Οθηωβξίνπ ) SAT R.T. (Critical Reading & Writing) γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε απφ ηηο 15:10 έσο ηηο 16:30 κ.κ. θνπφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ηεο γισζζηθήο εμέηαζεο ζην πιαίζην ηνπ SAT, Reasoning Test. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε, 6 Οθηωβξίνπ ) SAT R.T. Math γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Πέκπηε απφ ηηο 15:40 έσο ηηο 17:10 κ.κ. θνπφο ησλ καζεκάησλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε κνξθή ηεο καζεκαηηθήο εμέηαζεο ζην πιαίζην ηνπ SAT, Reasoning Test. Η έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε, 7 Οθηωβξίνπ ) SAT Physics Test (ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) γηα καζεηέο ηεο Β Λπθείνπ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνγεπκαηηλά ζρνιηθά ιεσθνξεία. Αλ επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα παξαθνινπζήζεη ηα ηκήκαηα απηά, παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα θαη λα ηελ επηζηξέςεηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Λπθείνπ (θα Πειεθάλνπ, γξ. 204) κέρξη ηελ Τετάπτη, 29 Σεπτεμβπίος Απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λπθείνπ

10 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ Δπηζπκψ ν γηνο / ε θφξε κνπ καζεηήο/ηξηα ηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα: Foundation for SAT R.T. [A Λπθείνπ] SAT Reasoning Test [Β Λπθείνπ] SAT Reasoning Math [Β Λπθείνπ] SAT Subject Physics Test Ο/Η δειψλ/νχζα Ηκεξνκελία. (Τπνγξαθή)

11 Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Πξνο ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο B θαη Γ Λπθείνπ Αγαπεηνί γνλείο, Η Γηεχζπλζε θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Λπθείνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ζαο πξνζθαινχλ ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηελ Σεηάξηε, 29 επηεκβξίνπ 2010, ζηηο 18:00, ζην Θέαηξν Υωξέκε. ηε ζπλάληεζε ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζαο παξαθαινχκε λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα κελ απνπζηάζεηε απφ ηε ζπγθέληξσζε. Γηνλχζεο Σζειέληεο Γηεπζπληήο Λπθείνπ

12 Ψοπηθό, 20 Σεπηεμβνίμο 2010 Αγαπεημί γμκείξ, Με ηεκ εοθαηνία ηεξ έκανλεξ αοηήξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ημκ νόιμ ημο ημήμαημξ Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ ημο Λοθείμο Κμιιεγίμο Αζεκώκ. Σσμβοσλεσηική Βαζηθόξ ζθμπόξ μαξ είκαη ε ζηήνηλε ηςκ μαζεηώκ θαη μαζεηνηώκ ζε μηα πενίμδμ θαηά ηεκ μπμία βηώκμοκ ηεκ ακαδημνγάκςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημοξ. Μέζς ηεξ αημμηθήξ ζομβμοιεοηηθήξ επηδηώθμομε κα βμεζήζμομε ημοξ εθήβμοξ κα θαηακμήζμοκ θαιύηενα ημκ εαοηό ημοξ, ηηξ αδοκαμίεξ ημοξ, ηα ηαιέκηα ημοξ, ηηξ θμβίεξ ημοξ θαη ηα εκδηαθένμκηα ημοξ. Σε πενίπηςζε πμο δεκ επηζομείηε ημ παηδί ζαξ κα έπεη πνόζβαζε ζηεκ οπενεζία αοηή, παναθαιμύμε κα ημ δειώζεηε εγγνάθςξ. Χορήγηζη ηεζη επαγγελμαηικού προζαμαηολιζμού Τμ ηεζη αοηό πμνεγείηαη ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ Α Λοθείμο θαη πανέπεη πιενμθμνίεξ γηα ηεκ δηαμόνθςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ημοξ, ηα εκδηαθένμκηα θαη ηηξ ηθακόηεηεξ ημοξ. Μεηά από ηεκ ακάιοζε θαη ηεκ επελενγαζία ηςκ δεδμμέκςκ, μη ροπμιόγμη ημο ημήμαημξ ζοδεημύκ με θάζε μαζεηή/ηνηα λεπςνηζηά. Σσμεργαζία με γομείς Τμ γναθείμ Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ είκαη ζηε δηάζεζε ηςκ γμκέςκ με ζθμπό ηεκ απμηειεζμαηηθόηενε πανέμβαζε ηςκ ηδίςκ ζηηξ δοζθμιίεξ ηςκ παηδηώκ ημοξ. Ημερίδα επαγγελμαηικής εμημέρωζης Η εθδήιςζε αοηή πναγμαημπμηείηαη μηα θμνά ημ πνόκμ γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Α θαη Β Λοθείμο θαζώξ θαη γηα ημοξ μαζεηέξ ημο πνώημο έημοξ ημο ΙΒ. Γπαγγειμαηίεξ θαη εηδηθμί επηζηήμμκεξ

13 από δηάθμνμοξ θιάδμοξ εκεμενώκμοκ ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ ζπεηηθά με ηε θύζε ημο επαγγέιμαημξ ημοξ, ηηξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ θαη ηηξ θαηάιιειεξ ζπμοδέξ. Ημερίδα Παμεπιζηημιακής εμημέρωζης Η εθδήιςζε αοηή πναγμαημπμηείηαη μηα θμνά ημ πνόκμ γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Β θαη Γ Λοθείμο θη έπεη ζακ ζηόπμ ηεκ εκεμένςζε ημοξ ζπεηηθά με ηα πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ. Πρόγραμμα θεριμής απαζτόληζης Σηόπμξ αοημύ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε επαθή ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ με ημκ επαγγειμαηηθό θιάδμ ημκ μπμίμ ζθέθημκηαη κα αθμιμοζήζμοκ έηζη, ώζηε ε απόθαζε ημοξ γηα ηεκ επηιμγή θανηέναξ κα είκαη πημ ζοκεηδεηή. Γηα κα μπμνέζμομε κα βμεζήζμομε πημ απμηειεζμαηηθά ημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ, ε ζοκενγαζία μαδί ζαξ είκαη όπη μόκμ επηζομεηή αιιά θαη πμιύηημε. Τα γναθεία Σομβμοιεοηηθήξ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ βνίζθμκηαη ζημκ 1 μ όνμθμ ημο Μπεκαθείμο, ζηηξ αίζμοζεξ 107 θαη 108. Μπμνείηε κα θιείζεηε νακηεβμύ με ηηξ θ.θ. Καηενίκα Πακαγηώημο θαη Μάγηα Αιηβηδάημο ζηα ηειέθςκα θαη ή μέζς ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο θαη Από ηε Δηεύζοκζε ημο Λοθείμο

14 ΚΟΛΛΔΓΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ATHENS COLLEGE Ψυχικό, 6 Οκτωβρίου 2008 Προσ κ. Δέςποινα Παπαγγελή Σχολική Σφμβουλοσ ΠΕ06 Αγαπητή κυρία Παπαγγελή, Ζχουμε την τιμή και την χαρά να ςασ προςκαλέςουμε ςτην ενημερωτική ςυνάντηςη που θα έχει η Διεφθυνςη του Λυκείου με τουσ γονείσ των μαθητών/τριών τησ Α Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008, ςτισ 18:00, ςτο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικοφ. Με εκτίμηςη, Διονφςιοσ Τςελέντησ Διευθυντήσ Λυκείου

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, 13-11-2013. Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,

Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, 13-11-2013. Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ, Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ, Αζήλα, 13-11-2013 ε φ,ηη αθνξά ζηε θνξνιφγεζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά, είηε πξφθεηηαη γηα ην εηζφδεκα, είηε γηα θνξνιφγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα