ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/ Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ Ν.ΚΕΚΥΑΣ ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ Άρθρο 1 ο : ΕΙΑΓΩΓΗ Τθν επιλογι αναδόχου προμθκευτι, με πρόχειρο διαγωνιςμό, με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ, βάςει του άρκρου 23 του ΕΚΡΟΤΑ, για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν εφρυκμι ζιτουργία και θλεκτροδότθςθ των εγκαταςτάςεων του ΧΥΤΑ Νότιασ Κζρκυρασ. Η προμικεια των παραπάνω ζχει προχπολογιςμό δθμοπράτθςθσ ,90 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23 %. Άρθρο 2 ο : ΟΡΙΜΟΙ 1. «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι»: «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν.ΚΕΚΥΑΣ, Διεφκυνςθ: ΛΕΩΦΟΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ 6Α, Τ.Κ ΚΕΚΥΑ, Τθλζφωνο: , FAX: «Ανάδοχοσ προμθκευτισ» ι «Ρρομθκευτισ»: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 3. «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν.ΚΕΚΥΑΣ 4. «Διευκφνουςα Αρχι»: Η Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Κζρκυρασ. 5. «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»: To Διοικθτικό Συμβοφλιο ι θ Εκτελεςτικι Επιτροπι κατά περίπτωςθ 6. «Διαγωνιηόμενοσ»- «Ρροςφζρων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα υποβάλλει προςφορά. 7. «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» : Το αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο/α τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 8. «Εκπρόςωποσ»: Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 9. «Κατακφρωςθ» : Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ ςτον Ανάδοχο. 10. «Τεφχθ Διαγωνιςμοφ» : Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ, με τθν ακόλουκθ ςειρά ιςχφοσ : α) Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ β) Η Συγγραφι υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ. γ) Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. δ) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. ε) Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 1

2 11. «Σφμβαςθ»: Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 15PROC τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Τα Συμβατικά τεφχθ είναι τα παρακάτω, και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ς αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ: α) Η Σφμβαςθ β) Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. γ) Η Οικονομικι Ρροςφορά του αναδόχου. δ) Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ. ε) Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. ςτ) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 12. «Συμβατικό Τίμθμα» : Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια. 13. «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)» : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ. Άρθρο 3 ο : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 3.1 ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ & θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπονται από τισ διατάξεισ: Τθσ με αρικμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαςθσ του Υπ. Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» Ν.2539/97 Συγκρότθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ Αυτοδιοίκθςθσ Ρ.Δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 84 Αϋ) Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ ΟΤΑ κ.α. διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». Ρ1 7446/2002 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Βϋ112/ ) Ρ1 433/2003 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Βϋ112/ ) Ρ1 /1103/2005 ( ΦΕΚ 323/Β/ ) του Υπ. Ανάπτυξθσ με τίτλο «Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 του Ν. 2286/95» Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/ τεφχοσ Α ): υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204Α/ ) άρκρο 4, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/ ) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ », άρκρο 26 : «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ» Ρ.Δ.166/2003 ( ΦΕΚ 138 Αϋ/ ) Ρροςαρμογι ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Άρκρο 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκ. Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 240/ τεφχοσ Α ) «φκμιςθ ηθτθμάτων κατεπείγοντοσ χαρακτιρα του υπουργείου Εςωτερικϊν- Ρρομικειεσ ΟΤΑ α' και β' βακμοφ». 2

3 Του Ν. 4281/2014 «ΜΕΟΣ Βϋ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 15PROC ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΩΝ, ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ». Του Ν. 4250/2014 Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/ τεφχοσ Α) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ». Ωσ & των άλλων ςυναφϊν νόμων & εγκυκλίων που ζχουν εφαρμογι & ιςχφουν ζωσ τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ - τθσ οριςτικισ ανάκεςθσ & τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ γενικά κακϊσ και με τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ. 3.2 ΕΝΣΑΕΙ ΠΡΟΦΤΓΕ Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ι τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςε αυτόν, υποβάλλεται, βάςει του άρκρου 15 του ΕΚΡΟΤΑ εγγράφωσ, ωσ εξισ: Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται μζχρι τρεισ (3) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που με τθν παραπάνω απόφαςθ τροποποιείται όροσ τθσ διακιρυξθσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο Αρκ. 10 παρ.3 του ΕΚΡΟΤΑ. Ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ι τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ ωσ προσ τθν διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν υποβάλλονται ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ υπθρεςία κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του ιδίου του διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου. Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο όργανο που ειςθγείται ςχετικά προσ τθν εκτελεςτικι Επιτροπι θ οποία αποφαίνεται τελικά. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς' αυτόν ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ οι ενςτάςεισ γίνονται μόνο από προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκε απ' αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ εκτόσ από τουσ προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. Οι ενςτάςεισ πρωτοκολλοφνται και διαβιβάηονται αυκθμερόν ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι που αποφαςίηει ςχετικά. Η ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ Ρροςφζροντα ςτο διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιςτάμενο ς αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται. 3.3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ Η ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν Διακιρυξθ. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί, νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν ζκταςθ του Ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν περιορίηουν, ςε κανζνα ςθμείο, τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 3

4 Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν 15PROC όρουσ αντίκετουσ προσ τθν Διακιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και απορρίπτονται. Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 3.4 ΑΙΣΗΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ Αντίτυπο λεπτομεροφσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ διατίκενται από το SITE του Διμου Κζρκυρασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ / Ανοικτή Διακυβζρνηςη / Διαγωνιςμοφ Ζργων-Προμηθειών, διάφορεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα τθλζφωνα κ. Θωμαι Σκλθροφ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ υποβάλλοντασ εγκαίρωσ ερωτιςεισ ςτθ Δθμοπρατοφςα Αρχι, μζχρι και τρεισ (3) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. Μετά τθν κατάκεςθ καμία διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνεται δεκτι. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν δφναται ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Συνδζςμου Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Κζρκυρασ. Άρθρο 4 ο ΧΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να παραδϊςουν οι ίδιοι ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ τισ κλειςτζσ προςφορζσ (ενιαίοσ κλειςτόσ φάκελοσ ι ςυςκευαςία) τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Μαράςλειο Μζγαρο, Δ/νςθ: Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6 Α, Τ.Κ Κζρκυρα από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ Ρροςφορϊν, τθν 15/12/2015 θμζρα Τρίτθ και ϊρα ζωσ (ϊρα λιξθσ υποβολισ προςφορϊν). Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν υπθρεςία με ευκφνθ του προςφζροντοσ με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που δεν κα αφιχκεί ζγκαιρα αποκλείεται από το Διαγωνιςμό. Η Υπθρεςία δεν φζρει καμία ευκφνθ για το περιεχόμενο των φακζλων και δεν υποχρεϊνεται να παραλάβει οποιονδιποτε φάκελο ι ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα ι άλλθ υπθρεςία, ακόμα και εάν ειδοποιθκεί ζγκαιρα. Σε περίπτωςθ ιδιόχειρθσ κατάκεςθσ του φακζλου προςφοράσ, αυτόσ κατατίκεται είτε αυτοπροςϊπωσ από τον ι τουσ προμθκευτζσ ( ςε περίπτωςθ ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν), είτε από κοινό εκπρόςωπο, διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο. Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςοτζρων Ρροςφερόντων / Διαγωνιηομζνων από το ίδιο φυςικό πρόςωπο. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του ΕΚΡΟΤΑ. Άρθρο 5 ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ΧΥΤΑ Νότιασ Κζρκυρασ. Άρθρο 6 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου ι κοινοπραξίεσ (ενϊςεισ) αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ. Τα Φυςικά και Νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά, απαιτείται να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προκειμζνου να αποδείξουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι να προςκομίςουν ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται ζκαςτοσ, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν παροχι των ηθτοφμενων. 4

5 Κάκε ενδιαφερόμενοσ δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. Οι ενϊςεισ 15PROC προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποχρεοφνται ςτθν Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά να αναγράψουν απαραιτιτωσ το μζροσ τθσ προμικειασ το οποίο αναλογεί ςε κάκε πρόςωπο τθσ ζνωςθσ. Επί ποινή αποκλειςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν οι ίδιοι ι οι εταιρείεσ που αντιπροςωπεφουν Αρικμό Μθτρϊου Ραραγωγοφ και να ςυμμετζχουν ςε ΣΣΕΔ ( Συλλογικά ςυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ). Άρθρο 7 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΓΓΤΗΕΙ Ο προχπολογιςμόσ για τθν παραπάνω προμικεια ανζρχεται ςυνολικά ςε ,90 με ΦΠΑ 23 %. Το ποςόν αυτό κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Συνδζςμου Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Κζρκυρασ για το τρζχον ζτοσ, από τον κωδικό: Κ.Α Εγγυήςεισ : Η Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, δθλαδι μζχρι ποςοφ: # 1.170,73#, χίλια εκατό εβδομιντα ευρϊ και εβδομιντα τρία λεπτά (Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014). Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ςε ποςοςτό πζντε τισ εκατό (5%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει (Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014). Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Ρρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν τα ακόλουκα: (1) Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. (2) Τον εκδότθ. (3) Τον οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται. (4) Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. (5) Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. (6) Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. (7) Τθ ςχετικι διακιρυξθ, και τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. (8) Πτι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. (9) 'Πτι το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ του φορζα που διενεργεί τον διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. (10) Πτι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Άρθρο 8ο :ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Επί ποινή αποκλειςμοφ θα πρζπει να καταθζςουν τα 8.1 ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Επί ποινή αποκλειςμοφ κα πρζπει να κατακζςουν Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό θ οποία κα πρζπει να είναι το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, δθλαδι μζχρι ποςοφ: # 1.170,73#, χίλια εκατό εβδομιντα ευρϊ και εβδομιντα τρία λεπτά (Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014). 5

6 8.2 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Οι Ρροςφζροντεσ 15PROC οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινή αποκλειςμοφ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: Α. Σα φυςικά πρόςωπα : A.1 Oι ζλληνεσ πολίτεσ 1. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. Το Ριςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι : α) Η προςφορά τουσ ιςχφει για ζξι μινεσ προςμετροφμενουσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. β) Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ι δωροδοκίασ ι απάτθσ ι νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ γ) Δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. δ) Επίςθσ, ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. ε) Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ςτ) ότι δεν ζχουν αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι τουσ από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των ΟΤΑ 3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. To πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Ι.Κ.Α.. Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των διοικοφντων τθν Ε.Ρ.Ε. & Α.Ε. κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα φαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Επί ποινή αποκλειςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν οι ίδιοι ι οι εταιρείεσ που αντιπροςωπεφουν Αρικμό Μθτρϊου Ραραγωγοφ και να ςυμμετζχουν ςε ΣΣΕΔ ( Συλλογικά ςυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ). 4. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι: Φφλλο τεχνικισ προςφοράσ ςυντεταγμζνο με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ όπωσ οι οριηόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτθν Μελζτθ, όπου κα αναφζρονται τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων υλικϊν, θ εταιρεία καταςκευισ, θ χϊρα προζλευςθσ, θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του καταςκευαςτι, κα περιλαμβάνονται τα αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια τθσ εταιρίασ καταςκευισ των υλικϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, τα πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τα Ελλθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεκνι πρότυπα, που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 5. Α.2 Οι αλλοδαποί: 1. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, περί εγγραφισ τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ. 2. Κατά τα λοιπά όμοια με τθν Α1 6

7 Β. Σα νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά. 15PROC Οι Υ.Δ. του Ν.1599/1986 προςκομίηονται από τουσ διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τθ διοίκθςθ του νομικοφ προςϊπου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα. Γ. Οι υνεταιριςμοί: 1. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2-4) τθσ παρ. Α1 του παρόντοσ άρκρου. 2. Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ Αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. Δ. Οι ενώςεισ ή κοινοπραξίεσ προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προςφορά: 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 2. Ριςτοποιθτικό ςκοπιμότθτασ του ΕΟΜΜΕΧ για ενϊςεισ προμθκευτϊν που αποτελοφνται από μικρομεςαίεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ι παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ςτισ οποίεσ μετζχουν και επιχειριςεισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ είτε του μεγαλφτερου μεγζκουσ είτε με μθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και εφόςον οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τισ ΜΜΕ ι τουσ παραγωγικοφσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεγαλφτερο από 50%. Το πιςτοποιθτικό αυτό μπορεί να υποβλθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 3. Οι ΜΜΕ εκτόσ από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ υποβάλλουν και κάκε άλλο απαραίτθτο δικαιολογθτικό που εκδίδεται ι κεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκφπτει ότι ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια που κακορίηονται για χρθματοδότθςι τουσ από τισ πράξεισ που κάκε φορά εκδίδει ο διοικθτισ τθσ τράπεηασ Ελλάδοσ. Επίςθσ : Σα νομικά πρόςωπα θα πρζπει πρόςθετα να καταθζςουν και τα δικαιολογητικά ςφςταςήσ τουσ. Οι Ενϊςεισ προςϊπων, φυςικϊν ι νομικϊν, που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του Ρροςφζροντα, ενϊ ςε περιπτϊςεισ χωρϊν όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επί ποινή αποκλειςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν οι ίδιοι ι οι εταιρείεσ που αντιπροςωπεφουν Αρικμό Μθτρϊου Ραραγωγοφ και να ςυμμετζχουν ςε ΣΣΕΔ ( Συλλογικά ςυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ). Άρθρο 9ο: ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίτυπα, υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν Διακιρυξθ και να φζρουν τθν υπογραφι του Ρροςφζροντα ι του Εκπροςϊπου του, ςε όλεσ τισ ςελίδεσ τουσ. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ οι ενδείξεισ : α) η λζξη ΠΡΟΦΟΡΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΣΟΤ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ τησ με Αρ. Πρωτ... Διακήρυξησ β) ο πλιρθσ τίτλοσ του Φορζα που διενεργεί τον διαγωνιςμό γ) τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει δφο (2) επίςθσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ωσ εξισ: 1. Φάκελο με ζνδειξθ "Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ" ( Πρωτότυπο και αντίγραφο). 2. Φάκελο με ζνδειξθ "Οικονομική Προςφορά" ( Πρωτότυπο και αντίγραφο). Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι κα φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 7

8 Άρθρο 10ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 15PROC ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Μζςα ςτον φάκελο με τθν ζνδειξθ "Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ" τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ηθτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, όπωσ περιγράφονται ςτο Άρκρο 8 (8.1 και 8.2) τθσ παροφςασ. ΕΡΙΣΗΣ, επί ποινή αποκλειςμοφ κα πρζπει να προςκομιςκεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΘΜΟΣ ΜΗΤΩΟΥ ΡΑΑΓΩΓΟΥ για το ζτοσ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο κλειςτόσ φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμζνο ανά ςελίδα και ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο Ρροχπολογιςμοφ Ρροςφοράσ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. Εκεί κα αναγράφεται θ προςφερόμενθ τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ, ςυμπλθρωμζνθ ςτο ζντυπο προχπολογιςμοφ προςφοράσ, ςε ΕΥΩ. Διευκρινίηεται ότι : Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το ΦΡΑ, για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. Ρροςφορά μεγαλφτερθ από τθν προχπολογιηόμενθ (αρνθτικι προςφορά) κα απορρίπτεται ωσ ακατάλλθλθ. Γενικά δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιοδιποτε όρο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ απορρίπτονται. Απαγορεφεται θ αναπροςαρμογι τιμϊν για οποιοδιποτε λόγο Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να επιςυναφκεί ςφραγιςμζνο ζντυπο των προμθκευτϊν όπου κα αναγράφεται θ ποςότθτα και θ τιμι του υλικοφ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα προμθκευτι, εφόςον πρόκειται για ζνωςθ προμθκευτϊν ι κοινοπραξία Άρθρο 11ο : ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για τζςςερισ (4) μήνεσ προςμετροφμενουσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ όςον ηθτθκεί, κατ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο. Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και, ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. Σε περίπτωςθ που θ Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθ λιξθ τυχόν παράταςισ τθσ, θ Κατακφρωςθ δεςμεφει τον υποψιφιο Ανάδοχο μόνον εφ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. Άρθρο 12ο : ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ - ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Στο διαγωνιςμό ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. Ρροςφορζσ για το ςφνολο ι για μζροσ τθσ προκθρυςςόμενθσ με τθν παροφςα προμικειασ γίνονται δεκτζσ. Γίνονται δεκτζσ διακριτζσ προςφορζσ για κάκε είδοσ τθσ προμικειασ. Άρθρο 13ο : ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ω ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΩΝ Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 8

9 Άρθρο 14ο : ο ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 15PROC Η Επιτροπι Διενζργειασ - Αξιολόγθςθσ ζχει το δικαίωμα και αφοφ το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει από διαγωνιηόμενο τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 2. Στθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν ζγγραφεσ διευκρινίςεισ, αυτζσ πρζπει να παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ - Αξιολόγθςθσ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από αυτιν, διαφορετικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 3. Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. Άρθρο 15 ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία : Η αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ παρουςία των παριςταμζνων εκπροςϊπων των διαγωνιηομζνων, ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο Άρκρο 4 τθσ παροφςθσ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ γίνεται με κριτιριο τθ χαμηλότερη τιμή ανά είδοσ, αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ και μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά κατά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται, αρικμοφνται και παραδίδονται με απόδειξθ ςε υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον Διαγωνιςμό. Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν, επαναφζρονται για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, ςτο παραπάνω αρμόδιο όργανο, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί με ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ. Μετά τθν παραπάνω αποςφράγιςθ το ίδιο όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ο ςχετικόσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ, μαηί με τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που περιζχουν τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, παραδίδεται με απόδειξθ ςε υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ακολοφκωσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αυκθμερόν ι ςε άλλθ μζρα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει ςε πρϊτθ φάςθ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό. Τα πρακτικά που ςυντάςςονται γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με τθ διαδικαςία που προβλζπει ο ΕΚΡΟΤΑ και ςε περίπτωςθ ενςτάςεων ακολουκοφνται τα περιγραφόμενα ςτο Άρκρο 3.2 τθσ παροφςασ. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, εφ όςον παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Ρροςφζροντεσ να παράςχουν ςχετικζσ διευκρινιςεισ για τθν προςφορά τουσ μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ ηθτθκοφν ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Αϋ φάςθσ και τθσ εκδίκαςθσ τυχόν ενςτάςεων, ανοίγονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται με ςχετικι πρόςκλθςθ θ οποία κα ςταλεί με τθλεομοιοτυπία, και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, που προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που περιζχουν τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και είναι 9

10 ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Η Ε.Δ. κατατάςςει κατά ςειρά μειοδοςίασ 15PROC τουσ προςφζροντεσ και ειςθγείται ςχετικά. Τα πρακτικά που ςυντάςςονται γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με τθ διαδικαςία που προβλζπει ο ΕΚΡΟΤΑ και ςε περίπτωςθ ενςτάςεων ακολουκοφνται τα περιγραφόμενα ςτο Άρκρο 3.2 τθσ παροφςασ. Άρθρο 16 ο : ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ Η τελικι επιλογι του Ρρομθκευτι (ι προμθκευτϊν) κα γίνει από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. Η ανάκεςθ κα γίνει με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ που προφζρει ο προμθκευτισ, για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, οπότε κεωροφνται τεχνικά αποδεκτζσ. Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι από ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ςτθ διακιρυξθ ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν. Άρθρο 17 ο : ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 17.1 Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ειςιγθςθ προσ τθν Εκτελεςτικι επιτροπι του Συνδζςμου μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ανά είδοσ, και εν γζνει όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 21 και άρκρο 24 του ΕΚΡΟΤΑ. Ο διαγωνιςμόσ δεν κα ολοκλθρωκεί, πριν εγκρικεί το αποτζλεςμά του από τθ Εκτελεςτικι Επιτροπι Η ζγκριςθ του αποτελζςματοσ και θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ διαγωνιςκζντεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςε οποιοδιποτε ςτάδιό του και μθ κατακφρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ αυτό να ςυνιςτά υποχρζωςθ οποιουδιποτε είδουσ προσ οιονδιποτε ενδιαφερόμενο Αν ο διαγωνιςμόσ αποτφχει ι κρικεί αςφμφορο το αποτζλεςμά του και εφόςον θ προμικεια κρίνεται από τα αρμόδια όργανα, ωσ επείγουςα, ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ςυνεχιςκεί με τθν υποβολι νζων εγγράφων κλειςτϊν προςφορϊν από τουσ αρχικά ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι αξιολογικθκαν, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και προδιαγραφϊν Για τθν ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ απαιτείται απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ παραπάνω αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Άρθρο 18 ο : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Στον προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ προμικειασ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ πρόςκλθςθ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ που κα επιλεγεί, αρνθκεί να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι εάν δεν προςζλκει εντόσ 10 (δζκα) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι τον κθρφςςει ζκπτωτο και διατθρεί το δικαίωμα να αναδείξει ωσ ανάδοχο τον αμζςωσ επόμενο κατά ςειρά αξιολόγθςθσ διαγωνιηόμενο με τον οποίο κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κ.ο.κ. Ο Ρρομθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν υπολογίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η Σφμβαςθ κα καταρτιςκεί με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ και κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: I. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα, ι αν αυτι που παραδόκθκε. (ςε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ) υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο. II, Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. III. 'Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι μειϊςεισ. IV. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ 10

11 Απαγορεφεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν ανάκεςθ. 15PROC Άρθρο 19 ο : ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Παράδοςη Η παράδοςθ των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνει εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ςτο χϊρο του Χυτά Νότιασ Κζρκυρασ. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ ςτον ΕΚΡΟΤΑ ριτρεσ. Η παραλαβή των υπό προμικεια υλικϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου, με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτα άρκρα 28 και 29 του ΕΚΡΟΤΑ. Άρθρο 20 ο :ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει από το Ταμείο του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΚΥΑΣ, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ, αφοφ προςκομιςκοφν από μζρουσ του προμθκευτι όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 36 του ΕΚΡΟΤΑ και ελεγχκοφν από τθν αρμόδια για τθν προμικεια υπθρεςία. Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, o Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον κφριο του ζργου. Άρθρο 21 ο : ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πλεσ οι επικοινωνίεσ, προφορικζσ ι γραπτζσ, μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των διαγωνιηομζνων κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ, τυχόν αντιρριςεισ κατά του αποτελζςματοσ οποιαςδιποτε φάςθσ του διαγωνιςμοφ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Άρθρο 22 ο : ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτθν μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ ζδρασ του Νομοφ. Κζρκυρα, 07 /12 /2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με τθν υπ αρικμ 24-3/ απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Συνδζςμου Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Κζρκυρασ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΙΔΙΑ Ν. ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΤΓΕΝΙΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΠΙΩΣΗ 11

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 1/06/2016 Αρ. Ρρωτ.: 243 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016.

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Σθλζφωνο : +302661039813 Fax : +302661040088 Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ EΝΩΣΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΟΥ με τίτλο: Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. :

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. : OAKA, Ανοικτό Κολυμβθτιριο, πφρου Λοφθ, 151 23 Μαροφςι, AΘΘΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ Ηράκλειο 20/04/2010 ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αριθ.Πρωτ. 289 Σαρ. Γ/λζε : Βαζηιηθά Βνπηώλ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Σαρ. Κώδηθαο : 71110 Πιεξνθνξίεο : ΥΑΡΚΟΤΣΑΚΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Σειέθσλν : +30(2810)391570

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΔΘΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Κζρκυρα 17-09 - 2015 Α.Π. : 56914 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μζςω τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ανάκεςθσ για τθν Ρρομικεια :

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ Αρ. πρωτ.: Β/14422

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017 Για τθν προμικεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΚΕΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 110.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.: ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ INFORMATICS 17PROC001689797 2017-07-13 DEVELOPMEN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Προμικεια τοποκζτθςθ αντλίασ ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 CPV 31681410-0 : Ηλεκτρολογικό υλικό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: ΧΩΡΙ ΦΠΑ 97.560,98

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Αρικ. Πρωτ. :1469. Χανιά, 24/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρικ. Πρωτ. :1469. Χανιά, 24/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρικ. Πρωτ. :1469. Χανιά, 24/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΟΑΚ ΑΕ φςτερα από τθν από 23/2/2017 απόφαςθ ΔΣ για τθν υλοτόμθςθ καιπϊλθςθ τθσ ξυλείασ περίπου 1376 τεμαχίων δζντρων (κυρίωσ ελιϊν), που υφίςταται εντόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Χρυςό 62046 ζρρεσ τθλ. & fax 23213 52685 depixep@0670.syzefxis.gov.gr Χρυςό 14 Φεβρουαρίου 2017 Προϋπολογιςμόσ : 39.952,80 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα