ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΣΙΔΑΙΑ Ν. ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ «Ο κήπος μας»

2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Ο κήπος μας» ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελϋτη περιβϊλλοντοσ. Ενότητα, διερευνώντασ το φυςικό περιβϊλλον-φυτϊ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Μαθηματικϊ, Γλώςςα, Εικαςτικϊ, ΤΠΕ ΣΑΞΗ: Το ςενϊριο απευθύνεται ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρεσ αλλϊ το ςενϊριο μπορεύ να επεκταθεύ ό να μειωθεύ ανϊλογα με το ενδιαφϋρον των παιδιών. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ Το θϋμα εύναι απολύτωσ ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, καθώσ οι δραςτηριότητεσ και τα λογιςμικϊ που χρηςιμοποιούνται δύνουν ευκαιρύεσ ςτα παιδιϊ, ομαδικϊ και ατομικϊ, να αναπτύςςουν ειδικϋσ ικανότητεσ όπωσ να ςυςχετύζουν αντικεύμενα, να αντιλαμβϊνονται κϊποιεσ ιδιότητεσ και ςχϋςεισ. Συμβϊλλει ςε μια προοπτικό καλύτερησ προετοιμαςύασ των παιδιών για την ϋνταξη τουσ ςε μια κοινωνύα γραπτόσ επικοινωνύασ. Διακρύνουν την ομορφιϊ ςτη φύςη, ςτο περιβϊλλον και ςτα ϋργα τϋχνησ με τα οπούα ϋρχονται ςε επαφό. Χρηςιμοποιούν τισ εμπειρύεσ τουσ και τισ ιδϋεσ τουσ ωσ ςτοιχεύα καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ και δημιουργύασ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Τα παιδιϊ θα εργαςτούν ομαδικϊ, ςε μικρϋσ ομϊδεσ, ςε ομϊδεσ δυο παιδιών ςτον υπολογιςτό τησ τϊξησ, ανϊλογα με τισ δραςτηριότητεσ. 1. Ένασ τουλϊχιςτον υπολογιςτόσ ςτην τϊξη. 2. Ψηφιακό φωτογραφικό μηχανό. 3. Ο υπολογιςτόσ θα πρϋπει να ϋχει εγκαταςτημϋνα τα παρακϊτω λογιςμικϊ: πρόγραμμα ζωγραφικόσ tux paint πρόγραμμα παρουςύαςησ PowerPoint τησ Ms Office kidspiration hot potatoes

3 4. Στον υπολογιςτό θα πρϋπει να υπϊρχει ο φϊκελοσ με το αρχεύο τησ παρουςύαςησ των πινϊκων ζωγραφικόσ. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ Tux paint: Το πρόγραμμα ζωγραφικόσ tux paint προςφϋρει ςτα παιδιϊ ϋνα πολύ ενδιαφϋρον περιβϊλλον εργαςύασ όπου μπορούν να εκφραςτούν και να δημιουργόςουν τισ δικϋσ τουσ ςυνθϋςεισ, να αναπτύξουν την φανταςύα τουσ. PowerPoint: Το λογιςμικό παρουςύαςησ PowerPoint τησ MS Office εύναι ϋνασ διαφορετικόσ και πιο εντυπωςιακόσ τρόποσ παρουςύαςησ του εποπτικού υλικού που κρατϊει το ενδιαφϋρον των παιδιών ζωηρό. Kidspiration: Οι δραςτηριότητεσ με το λογιςμικό kidspiration, εύναι εύκολο να πραγματοποιηθούν από τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου γιατύ το μόνο που πρϋπει να γνωρύζουν καλϊ τα νόπια εύναι η χρόςη του ποντικιού και η λειτουργύα drag and drop (ςύρε και ϊςε). Hot potatoes: Το λογιςμικό αυτό προςφϋρει ϋναν εύκολο τρόπο δημιουργύασ ςταυρολϋξου που θα χρηςιμοποιηθεύ ςτην αξιολόγηςη του ςεναρύου. ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ωσ μοντϋλο διδαςκαλύασ επιλϋγεται η «ςυνεργατικό καθοδηγούμενη ανακϊλυψη», ςτα πλαύςια τησ οπούασ οι μαθητϋσ με ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ και φύλλα εργαςύασ διερευνούν το διδακτικό υλικό, οικοδομούν ςυνεργατικϊ τη νϋα γνώςη και εκφρϊζονται δημιουργικϊ. ΚΟΠΟ: Ανϊπτυξη ςυλλογικών δραςτηριοτότων που ευνοούν την αλληλεπύδραςη, την επικοινωνύα, τη χρόςη τησ τεχνολογύασ, τον προφορικό και γραπτό λόγο.

4 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ Να ϋρθουν ςε επαφό με την τεχνολογύα μϋςα από βιωματικϋσ εμπειρύεσ, να την χρηςιμοποιόςουν με αςφϊλεια και με τρόπο που να εξυπηρετεύ τουσ ςκοπούσ και τισ ανϊγκεσ τουσ. Να γνωρύςουν το πρόγραμμα παρουςύαςησ Power Point, να γνωρύςουν ϋργα ζωγρϊφων, να τα παρατηρόςουν, να τα περιγρϊψουν και να αναγνωρύςουν ςε αυτϊ θϋματα και αντικεύμενα Καλλιϋργεια τησ γλώςςασ, εμπλουτιςμόσ λεξιλογύου, ςύνδεςη προφορικού λόγου με τον γραπτό Να χρηςιμοποιόςουν τα εργαλεύα ςχεδύαςησ του προγρϊμματοσ ζωγραφικόσ για να δημιουργόςουν ςχϋδια και εικόνεσ, να αναπτύξουν την φανταςύα τουσ, να δημιουργόςουν και να εκφραςτούν Να αναγνωρύςουν γενικϋσ κατηγορύεσ φυτών, να βρύςκουν ομοιότητεσ και διαφορϋσ, να ταξινομούν και να ομαδοποιούν. Να ακούν και να κατανοούν τισ οδηγύεσ που τουσ δύδονται. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΓΝΩΕΙ Οι μαθητϋσ ϋχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθόματα τισ βαςικϋσ δεξιότητεσ χρόςησ του Η/Υ (χρόςη του ποντικιού).επιπλϋον, τα νόπια ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ των χρηςιμοποιούμενων λογιςμικών kidspiration και tuxpaint κατϊ την διϊρκεια των ελεύθερων δραςτηριοτότων του ημερόςιου προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου και ϋχουν ϋρθει ςε επαφό με τα φυτϊ που βρύςκονται ςτον κόπο του νηπιαγωγεύου. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Συνολικϊ όλο το ςενϊριο αποτελεύται από οχτώ επιμϋρουσ φϊςεισ: 1 η Προβληματιςμόσ: Διατύπωςη του προσ διερεύνηςη ερωτόματοσ πριν από κϊθε δραςτηριότητα. 2 η Δραςτηριότητα 1 : Φωτογρϊφιςη φυτών με ψηφιακό μηχανό

5 3 η Δραςτηριότητα 2 : Παρουςύαςη με το PowerPoint, πινϊκων ζωγραφικόσ που ϋχουν θϋμα ςχετικό με φυτϊ ( λουλούδια, δϋντρα, καρπούσ δϋντρων ) 4 η Δραςτηριότητα 3 : Δημιουργούμε το δικό μασ PowerPoint με τισ φωτογραφύεσ των φυτών του κόπου μασ. 5 η Δραςτηριότητα 4: Ζωγραφύζουν με το πρόγραμμα ςχεδύαςησ tuxpaint τον κόπο των ονεύρων τουσ 6 η Δραςτηριότητα 5: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε φύλλο εργαςύασ ςτο οπούο τα παιδιϊ καλούνται να κϊνουν ομαδοποιόςεισ. 7 η Δραςτηριότητα 6: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε φύλλο εργαςύασ ςτο οπούο τα παιδιϊ καλούνται να βρουν και να διαγρϊψουν το διαφορετικό ςε κϊθε ςύνολο. 8 η Αξιολόγηςη: Δραςτηριότητα7: Φτιϊχνουμε το ςταυρόλεξο των φυτών. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Το ςενϊριο αποτελεύ ϋνα μϋροσ του ςχεδύου εργαςύασ (project ) του περιβαλλοντικού προγρϊμματοσ με θϋμα «Ο νϋοσ μασ κόποσ» που προςεγγύζεται διαθεματικϊ και η χρόςη των ΤΠΕ εύναι μϋροσ αυτόσ τησ προςϋγγιςησ. Αφού ϋχουμε φυτϋψει λουλούδια ςτον κόπο προςπαθούμε να βρούμε τρόπουσ για να τα δεύξουμε και ςε ϊλλουσ που δεν ϋχουν δει τον κόπο μασ. Ο τρόποσ που διαλϋγουν τα παιδιϊ εύναι η φωτογρϊφιςη. Αποφαςύζουμε λοιπόν να βγούμε ςτη αυλό και να τα φωτογραφύςουμε. Δραστηριότητα 1: Δεύχνουμε ςτα παιδιϊ την ψηφιακό μηχανό, τουσ λϋμε τον τρόπο με το οπούο βγϊζουμε τισ φωτογραφύεσ και τουσ κανόνεσ για την αςφαλό χρόςη τησ. Στη ςυνϋχεια πηγαύνουμε ςτην αυλό του νηπιαγωγεύου, χωριζόμαςτε ςε ομϊδεσ, βλϋπουμε τα φυτϊ του κόπου και κϊθε ομϊδα διαλϋγει πια φυτϊ θα φωτογραφύςει.

6 Με τισ φωτογραφύεσ που τραβόχτηκαν δημιουργούμε ϋναν πύνακα αναφορϊσ με φυτϊ ( λουλούδια, δϋντρα, αρωματικϊ φυτϊ ) και τισ αντύςτοιχεσ ονομαςύεσ τουσ που να αναρτούμε ςτον τούχο κοντϊ ςτη γωνιϊ του υπολογιςτό. Δραστηριότητα 2: Γύνεται ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ φωτογραφύεσ που τραβόχτηκαν και ότι μερικού ϊνθρωποι, οι ζωγρϊφοι, μπορούν αυτό που βλϋπουν ςτη φύςη να το ζωγραφύζουν φτιϊχνοντασ ϋτςι ϋναν πύνακα ζωγραφικόσ. Αποφαςύζουμε να δούμε οριςμϋνουσ τϋτοιουσ πύνακεσ. Ο τρόποσ παρουςύαςησ των πινϊκων γύνεται με την χρόςη του προγρϊμματοσ Power Point,δημιουργώντασ ϋτςι ϋναν πιο εντυπωςιακό τρόπο παρουςύαςησ του εποπτικού υλικού και την γνωριμύα των παιδιών με το πρόγραμμα. Οι διαφϊνειεσ με τουσ πύνακεσ ϋχουν δημιουργηθεύ από πριν από την νηπιαγωγό. Τα παιδιϊ βλϋπουν τουσ πύνακεσ, τουσ περιγρϊφουν, λϋνε τον δικό τουσ τύτλο. Στη ςυνϋχεια βλϋπουν τον τύτλο που ϋδωςε ο ζωγρϊφοσ ςτον πύνακα όπωσ επύςησ και το όνομα του ζωγρϊφου. Δραστηριότητα 3: Με αφορμό την παρουςύαςη με τουσ πύνακεσ ζωγραφικόσ, δημιουργούμε την δικό μασ παρουςύαςη με τισ φωτογραφύεσ των φυτών του κόπου μασ. Η νηπιαγωγόσ τοποθετεύ τισ φωτογραφύεσ από την ψηφιακό μηχανό ςε φϊκελο ςτην επιφϊνεια εργαςύασ του υπολογιςτό. Η εργαςύα αυτό γύνεται κατϊ την διϊρκεια των ελευθϋρων δραςτηριοτότων του ημερηςύου προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου ώςτε να ϋχουν την δυνατότητα τα παιδιϊ, όςα επιθυμούν, να παρατηρόςουν τισ ενϋργειεσ τησ. Τα παιδιϊ κϊθονται ανϊ δύο ςτην γωνιϊ του υπολογιςτό τησ τϊξησ μαζύ με την νηπιαγωγό για να αρχύςουν να ετοιμϊζουν τισ διαφϊνειεσ τησ παρουςύαςησ. Η νηπιαγωγόσ ανούγει το πρόγραμμα παρουςύαςησ του power point και δημιουργούν την πρώτη διαφϊνεια με την φωτογραφύα του φυτού που φωτογρϊφηςαν (τοποθετεύται από την νηπιαγωγό) και την ονομαςύα του την οπούα πληκτρολογεύ το παιδύ παύρνοντασ το ανϊλογο κινητό καρτελϊκι από τον πύνακα αναφορϊσ των φυτών. Η ύδια διαδικαςύα επαναλαμβϊνετε με όλα τα παιδιϊ και ςτο τϋλοσ προβϊλλονται όλεσ οι διαφϊνειεσ ςαν παρουςύαςη.

7 Δραστηριότητα 4: Τα παιδιϊ ανϊ ομϊδα δύο ατόμων ςτον υπολογιςτό τησ τϊξησ ζωγραφύζουν ςτο πρόγραμμα ελεύθερησ ςχεδύαςησ ΤuxPaint τον κόπο των ονεύρων τουσ. Γρϊφουν το όνομα τουσ πϊνω ςτη ζωγραφιϊ, περιγρϊφουν τον κόπο που ζωγρϊφιςαν και την αποθηκεύουν. Στο τϋλοσ με το πρόγραμμα παρουςύαςησ που ϋχει το ύδιο το λογιςμικό, παρουςιϊζονται όλεσ οι ζωγραφιϋσ.

8 Δραστηριότητα 5: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε φύλλο εργαςύασ με εικόνεσ από δϋντρα, λουλούδια και φρούτα. Τα παιδιϊ καλούνται να ομαδοποιόςουν τισ εικόνεσ δημιουργώντασ τρεισ ομϊδεσ. Μύα με δϋντρα, μύα με λουλούδια και μύα με φρούτα.

9 Δραστηριότητα 6: Στο περιβϊλλον του λογιςμικού kidspiration δημιουργούμε το παρακϊτω φύλλο εργαςύασ Τα παιδιϊ καλούνται από κϊθε πύνακα να βρουν το διαφορετικό και να το διαγρϊψουν. Το ςύμβολό διαγραφόσ θα το δημιουργόςουν από το περιβϊλλον του λογιςμικού.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δραστηριότητα 7: Έχοντασ την εμπειρύα από προηγούμενα ϋντυπα ςταυρόλεξα που λύςαμε ςτην τϊξη αποφαςύςαμε να δημιουργόςουμε το δικό μασ ςταυρόλεξο για τα φυτϊ χρηςιμοποιώντασ όμωσ τον Η/Υ. Με το λογιςμικό Hot potatoes δημιουργούμε μαζύ με τα παιδιϊ το ςταυρόλεξο για να το δώςουμε ςτο ϊλλο τμόμα του νηπιαγωγεύου, να το ανεβϊςουμε ςτο blog μασ ό να το δώςουμε ςε μια μαθητικό εφημερύδα. Τα παιδιϊ κϊθονται ανϊ δύο ςτον υπολογιςτό μαζύ με την νηπιαγωγό που ανούγει το πρόγραμμα για να δημιουργόςουν το ςταυρόλεξο. Η νηπιαγωγόσ ζητϊει από τα παιδιϊ να πουν ϋνα φυτό, λουλούδι ό δϋντρο ό φρούτο, και να δώςουν ταυτόχρονα και τον ανϊλογο οριςμό. π.χ. τριαντϊφυλλο-όμορφο λουλούδι με αγκϊθια, λεμόνι-ξινό φρούτο. Η νηπιαγωγόσ πληκτρολογεύ τισ λϋξεισ και τουσ οριςμούσ που θα τισ δώςουν διαδοχικϊ όλεσ οι ομϊδεσ των παιδιών και ςτο τϋλοσ δημιουργεύται το ςταυρόλεξο. Βιβλιογραφία Διαθεματικό ενιαύο πλαύςιο ςπουδών, προγραμμϊτων ςπουδών και αναλυτικϊ προγρϊμματα ςπουδών για το νηπιαγωγεύο. Οδηγόσ τησ Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού- δημιουργικϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ, Αθόνα. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο (2006)

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες

Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Σενάριο 19: Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Το πρόβλημα με τις 8 Βασίλισσες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Λογισμικού Διδακτική Ενότητα: Σχεδιάζω Εφαρμόζω. Τμηματική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

: 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

: 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ : ΚΑΘ ΟΔΟΝ... ΕΥΡΩΠΗ : ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ : ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΣ : 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ : ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 1 ΟΝΟΜΑ:... ΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γεωργία ηµητρίου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Αναλυτικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία σχολικής εφημερίδας στην τάξη του Νηπιαγωγείου: Παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συνεργαζόμενα Περιβαλλοντικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Δύο συνεργαζόμενα Περιβαλλοντικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής Δύο συνεργαζόμενα Περιβαλλοντικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής Χριστίνα Διαμαντοπούλου 1, - Στάθης Δουσόπουλος 2 1. Med Ειδικής Αγωγής- Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαίας- Χορτιάτη diamakristin@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα