ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε."

Transcript

1 ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2013 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΝΗΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ» κωδικόρ MIS , Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» 1 Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Εσρωπαϊκής ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5: «ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ενωζης

2 ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Η πρωτογενόσ πρόληψη αναφϋρεται ςτισ παρεμβϊςεισ πριν από την εκδόλωςη ενόσ προβλόματοσ ό φαινομϋνου και με την ϋννοια αυτό αφορϊ το γενικό πληθυςμό. 2

3 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Οι καθολικϋσ παρεμβϊςεισ πρόληψησ ςτοχεύουν ςτο νεανικό πληθυςμό. Τλοποιούνται εύτε ϊμεςα ςε παιδιϊ και νϋουσ /-εσ (π.χ. μαθητϋσ, ςτρατευμϋνουσ) εύτε ςε ϊλλεσ ομϊδεσ (π.χ. εκπαιδευτικούσ, γονεύσ) που ϋρχονται ςε επαφό με νϋουσ. τόχοσ εύναι η διατόρηςη τησ υγεύασ με την παροχό των απαραύτητων γνώςεων και δεξιοτότων. Πρόκειται για παρεμβϊςεισ ευρεύασ κλύμακασ που πραγματοποιούνται χωρύσ προηγουμϋνωσ να ϋχει γύνει ϋλεγχοσ για ενδεχόμενη ϋκθεςη των ςυμμετεχόντων ςε κϊποια νόςο ό την υιοθϋτηςη ςυμπεριφορών υψηλού κινδύνου. 3

4 ΕΠΙΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ 4 ΠΡΟΛΗΨΗ Οι παρεμβϊςεισ επικεντρωμϋνησ πρόληψησ απευθύνονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ υποομϊδεσ του νεανικού πληθυςμού για τισ οπούεσ θεωρεύται ότι ςυντρϋχουν παρϊγοντεσ κινδύνου ωσ προσ την εκδόλωςη προβλημϊτων που ςχετύζονται με την εκδόλωςη μιασ νόςου (π.χ. μαθητϋσ με ψυχοκοινωνικϊ προβλόματα, μαθητϋσ με προβλόματα χαμηλόσ ςχολικόσ επύδοςησ, νϋοι που ϋχουν εγκαταλεύψει το ςχολεύο, παιδιϊ των οπούων οι γονεύσ τουσ καπνύζουν κ.α.). Οι παρεμβϊςεισ υλοποιούνται ςε επύπεδο ομϊδασ, χωρύσ να λαμβϊνονται υπόψη ατομικού παρϊγοντεσ κινδύνου. Πρόκειται για εςτιαςμϋνεσ παρεμβϊςεισ ςε ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ.

5 ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Οι παρεμβϊςεισ ενδεδειγμϋνησ πρόληψησ εςτιϊζουν ςτο ϊτομο και απευθύνονται μόνο ςε ϊτομα, τα οπούα ϋχουν εκδηλώςει πρώιμα ςημϊδια ςυμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπωσ για παρϊδειγμα το κϊπνιςμα. τόχοσ τησ εύναι η ϋγκαιρη διϊγνωςη και η παρϋμβαςη ςε ατομικό επύπεδο. 5

6 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑ ΣΑ ΜΟΡΦΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Εύδοσ Πρόληψησ Καθολικό Πρόληψη Πλεονεκτόματα Αποφεύγονται οι ετικϋτεσ και ο ςτιγματιςμόσ ομϊδων / ατόμων. Μπορούν να αποτελϋςουν το πρώτο βόμα για την εφαρμογό επικεντρωμϋνων και ενδεδειγμϋνων παρεμβϊςεων. Δύνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιςτούν κοινωνικού και περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ και ςυνθόκεσ που ςχετύζονται με την εκδόλωςη νόςων επηρεϊζουν δυνητικϊ όλο τον πληθυςμό. Ενδεύκνυνται από ςυμπεριφορικόσ απόψεωσ (π.χ. νϋοι υψηλού κινδύνου δεν αναμϋνεται να αλλϊξουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ όταν βρύςκονται ανϊμεςα ςε νϋουσ με την ύδια ςυμπεριφορϊ), ενώ δεν υπϊρχουν αλυςιδωτϋσ επιπτώςεισ τησ «προβληματικόσ «ςυμπεριφορϊσ. Ευϊλωτεσ ομϊδεσ και ϊτομα επωφελούνται μερικϋσ φορϋσ περιςςότερο ςε ςχϋςη με το ςύνολο των ςυμμετεχόντων. Αφορούν το ςύνολο μιασ ομϊδασ ό πληθυςμού. Μειονεκτόματα Μπορεύ να εύναι μικρό το όφελοσ για τον πληθυςμό που δεν ανόκει ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ. Σα αποτελϋςματα μπορεύ να εξαςθενούν ύςτερα από ϋνα χρονικό διϊςτημα. Μπορεύ να ϋχει μεγαλύτερη επύδραςη ςε όςουσ διατρϋχουν μικρότερο κύνδυνο ςε ςχϋςη με όςουσ ανόκουν ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ. Δυνητικϊ εύναι μικρό το όφελοσ για το ϊτομο. Εύναι δύςκολο να εκτιμηθεύ η ςυνολικό τουσ επύδραςη Σο κόςτοσ τουσ μπορεύ να θεωρηθεύ υψηλό. Απαιτεύται υψηλό κϊλυψη. Επικεντρωμϋν η Ενδεδειγμϋνη Πρόληψη 6 & Δυνατότητα ϋγκαιρησ αντιμετώπιςησ προβλημϊτων. Δυνατότητα αντιμετώπιςησ βαθύτερων παραγόντων και χαρακτηριςτικών ευπϊθειασ Ενδεχομϋνωσ μεγαλύτερησ απόδοςησ όςον αφορϊ την κατϊλληλη και ουςιαςτικό διαχεύριςη των πόρων. Πιθανόσ ςτιγματιςμόσ ομϊδων και ατόμων. Μικρό η δυνατότητα πρόβλεψησ μελλοντικόσ διαταραχόσ ςε ατομικό επύπεδο. Κύνδυνοσ αλυςιδωτών επιπτώςεων, ιδιαύτερα ςε παρεμβϊςεισ όπου ςυμμετϋχουν νϋοι από ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, με ςημαντικό το ρόλο των ςυνομηλύκων (peer-to-peer approach), π.χ. νϋοι υψηλού κινδύνου δεν αναμϋνεται να αλλϊξουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ όταν βρύςκονται ανϊμεςα ςε νϋουσ με την ύδια ςυμπεριφορϊ. Η προςϋγγιςη, η επαφό και η εμπλοκό ευϊλωτων ομϊδων εύναι δύςκολη και απαιτεύ πόρουσ. υνόθωσ υποτιμϊται ο ρόλοσ των κοινωνικών παραγόντων

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΠΡΟΛΗΨΗ Ενώ η καθολικό, η επικεντρωμϋνη και η ενδεδειγμϋνη πρόληψη και οι αντύςτοιχεσ παρεμβϊςεισ αναπτύςςονται ςτο πλαύςιο τησ διαμόρφωςησ ςτϊςεων και ςυμπεριφορών του ατόμου, οι περιβαλλοντικϋσ ςτρατηγικϋσ πρόληψησ ςτοχεύουν ςτη μεταβολό του ϊμεςα ςχετιζόμενου πολιτιςμικού, κοινωνικού, φυςικού και οικονομικού πλαιςύου μϋςα ςτο οπούο οι νϋοι κοινωνικοποιούνται. το πλαύςιο Αγωγόσ αυτό θεωρεύται ότι οι νϋοι υιοθετούν ςυμπεριφορϋσ και ςτϊςεισ, όχι μόνο ςτη βϊςη των προςωπικών τουσ χαρακτηριςτικών, αλλϊ αντύθετα, επηρεϊζονται από ϋνα ςύνολο παραγόντων του περιβϊλλοντόσ τουσ, όπωσ οι κρατούςεσ αντιλόψεισ για το «φυςιολογικό», οι αντιλόψεισ και οι ςυμπεριφορϋσ που υπϊρχουν ςτο οικογενειακό περιβϊλλον, οι κοινωνικού κανόνεσ ό οι νόμοι που υπϊρχουν, ο δημόςιοσ λόγοσ κλπ.. υγκεκριμϋνα, οι περιβαλλοντικϋσ ςτρατηγικϋσ πρόληψησ ςυχνϊ περιλαμβϊνουν μϋτρα όπωσ εύναι ο ϋλεγχοσ τησ αγορϊσ, η θϋςπιςη ορύων ηλικύασ για την αγορϊ καπνού και οινοπνευματωδών, απαγορεύςεισ ςχετικϋσ με το κϊπνιςμα κτλ. Ϊχουν επομϋνωσ μια ςημαντικό δυναμικό για κοινωνικό διϊλογο, καθώσ αποτελούν πρόκληςη για το πώσ η κοινωνύα αντιλαμβϊνεται τη δημόςια υγεύα. Για παρϊδειγμα, θϋματα δημόςιασ υγεύασ, όπωσ εύναι η διατροφό, το κϊπνιςμα και η χρόςη οινοπνευματωδών, θεωρούνται ζητόματα προςωπικόσ επιλογόσ, ςτα οπούα το κρϊτοσ δεν πρϋπει να παρεμβαύνει. 7

8 ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ Η Αγωγό Τγεύασ ςτα ςχολεύα εύναι μια ςυγκροτημϋνη εκπαιδευτικό διαδικαςύα διεπιςτημονικού και διαθεματικού χαρακτόρα, η οπούα ςυμβϊλλει ςτην αναβϊθμιςη τησ ςχολικόσ ζωόσ και ςτη ςύνδεςη του ςχολεύου με την κοινωνικό πραγματικότητα. κοπόσ τησ Αγωγόσ και Προαγωγόσ τησ Τγεύασ εύναι η προϊςπιςη, η βελτύωςη και η προαγωγό τησ ψυχικόσ, ςωματικόσ και κοινωνικόσ υγεύασ των μαθητών/-τριών, αφενόσ με την ανϊπτυξη των δεξιοτότων τουσ και τησ κριτικόσ ςκϋψησ τουσ αφετϋρου με την αναβϊθμιςη του κοινωνικού και φυςικού περιβϊλλοντόσ τουσ. 8

9 ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ Αναβϊθμιςη τησ ςχολικόσ ζωόσ και ςύνδεςό τησ με την κοινωνικό πραγματικότητα. Πρόληψη του αποκλειςμού νεαρών ατόμων από την κοινωνύα και την αγορϊ εργαςύασ. Ανϊπτυξη δεξιοτότων και διαμόρφωςη ατόμων με κριτικό ςτϊςη. Μεύωςη τησ ςχολικόσ αποτυχύασ και τησ πρόωρησ εγκατϊλειψησ τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ. 9

10 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ 10

11 ΒΑΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΓΕΙΑ Η οικογϋνεια, η οπούα ϋχει την διαπαιδαγώγηςη του παιδιού μϋχρι να πϊει ςχολεύο και αργότερα ο ρόλοσ τησ ελαττώνεται, καθώσ ενηλικιώνεται το παιδύ. Σο ςχολεύο, που εκφρϊζει τη ςυςτηματικό και διαρθρωμϋνη διαδικαςύα τησ αγωγόσ, αναλαμβϊνει τη διαπαιδαγώγηςη, τη μόρφωςη και την εκπαύδευςη του παιδιού. Η Κοινότητα, εύναι η κοινωνικό ζωό, οι εμπειρύεσ και τα βιώματα που αποκτούν τα παιδιϊ μϋςα από την επαφό και την αλληλεπύδραςη με τα ϊλλα ϊτομα του περιβϊλλοντόσ τουσ. την Κοινότητα μπορούν να ςυμπεριληφθούν και τα Μϋςα Μαζικόσ Επικοινωνύασ (Μ.Μ.Ε.). 11

12 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ Οικογένεια χολείο Αγωγή Κοινότητα 12

13 Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ Τιοθϋτηςη τυποποιημϋνων και λιγότερο ό περιςςότερο οργανωμϋνων μορφών δρϊςησ. Φρόςη των κατϊλληλων μεθοδολογικών εργαλεύων που θα του επιτρϋψουν την επύτευξη των ςτόχων του. Τποχρϋωςη των παιδιών να ενταχθούν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ για τουλϊχιςτον εννϋα χρόνια. Ανϊπτυξη ψυχοκοινωνικών δυναμικών που διαμορφώνουν το κατϊλληλο κλύμα μϊθηςησ και καλλιϋργειασ των αντιλόψεων, ςτϊςεων, αξιών που η κοινωνύα θεωρεύ ωσ απαραύτητεσ για την κοινωνικοπούηςη και την ομαλό ϋνταξη του παιδιού ςτουσ κόλπουσ τησ. Ύπαρξη δυνατότητασ ικανοποιητικού ελϋγχου τόςο των διαδικαςιών που επιςτρατεύει, όςο και των παραγόμενων αποτελεςμϊτων. Η Δυνατότητα αυτό δε δύνεται ςε ικανοποιητικό βαθμό ςτουσ ϊλλουσ φορεύσ τησ αγωγόσ. 13

14 ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ υπϊρχουν γονεύσ με θετικϊ πρότυπα ςυμπεριφορϊσ οι γονεύσ μπορούν και διαχειρύζονται καταςτϊςεισ κρύςησ, καθώσ και αγχογόνεσ καταςτϊςεισ με ηρεμύα, διϊλογο, πνεύμα ςυνεργαςύασ και αυτοπεπούθηςη οι γονεύσ ενιςχύουν την αυτοεκτύμηςη και αυτοπεπούθηςη των παιδιών μϋςα από οικογενειακϋσ, ςχολικϋσ ό ευρύτερα κοινωνικϋσ δραςτηριότητεσ ςτο οικογενειακό περιβϊλλον επικρατεύ οριοθϋτηςη ςχϋςεων, προςδοκιών, ευθυνών και η ρεαλιςτικό αντιμετώπιςη δυνατοτότων και αποτελϋςματοσ (όχι παρϊλογεσ, υψηλϋσ ό χαμηλϋσ προςδοκύεσ αλλϊ με ςημεύο αναφορϊσ τισ ικανότητεσ του ςυγκεκριμϋνου ατόμου και όχι ότι θεωρεύται «επιτυχϋσ» με βϊςη τισ απόψεισ «ϊλλων» ό τησ κοινωνύασ γενικότερα) ςτο οικογενειακό περιβϊλλον υπϊρχει αναγνώριςη και επιςόμανςη του υποςτηρικτικού ρόλου, που ϋχουν οι παραδόςεισ και η Ιςτορύα, όχι μόνο ςε εθνικό, αλλϊ και ςε επύπεδο τοπικόσ κοινωνύασ (ςεβαςμόσ αξιών, ηθών και εθύμων) οι γονεύσ διατηρούν επαφό με το ςχολικό ό εξωςχολικό περιβϊλλον και αςκούν ορθολογικό γονεώκό ϋλεγχο. 14

15 ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ϋγκαιρη ϋναρξη των προγραμμϊτων πρόληψησ, με κύριο ςτόχο τισ νεαρότερεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, προςανατολιςμό των προγραμμϊτων ςτην προςπϊθεια ενύςχυςησ των θετικών διαπροςωπικών ςχϋςεων, τησ προςωπικόσ Αγωγόσ αυτονομύασ και τησ αντύςταςησ ςτην πύεςη των ςυνομηλύκων, που οδηγεύ ςε ςυμπεριφορϋσ μιμητιςμού και όχι κριτικόσ επιλογόσ, ενςωμϊτωςη των προγραμμϊτων πρόληψησ όχι μόνο ςτο ςχολικό πρόγραμμα αλλϊ και ςτον ελεύθερο ψυχαγωγικό χρόνο των νϋων και ότι η ςυμμετοχό των γονϋων ςτισ παρεμβϊςεισ πρόληψησ θεωρεύται παρϊγοντασ καθοριςτικόσ ςημαςύασ. 15

16 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Μια πολιτικό από τη μεριϊ τησ Πολιτεύασ, που θα απαιτεύ ςυνεργαςύα των Τπουργεύων Τγεύασ και Παιδεύασ, ώςτε να υπϊρξει μια αποτελεςματικό Αγωγό Τγεύασ ςτο ςχολεύο. Δημιουργύα φορϋων, ώςτε να μπορούν να αναλϊβουν τη ςτόριξη και το ςυντονιςμό προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ. Επιμόρφωςη και κατϊρτιςη των εκπαιδευτικών που αναλαμβϊνουν προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ. Εξοπλιςμόσ των ςχολεύων με ερευνητικό και εποπτικό υλικό για την υλοπούηςη των προγραμμϊτων. Η διαρκόσ προςοχό και ενεργόσ ςυμμετοχό τησ οικογϋνειασ ςε θϋματα υγεύασ, αλλϊ και ςτα προγρϊμματα που υλοποιούνται μϋςα ςτο ςχολεύο. 16

17 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ δεν εύναι μόνο μεταφορϊ βιολογικών δεδομϋνων. Η Αγωγό Τγεύασ δεν ανόκει ςτη Βιολογύα ό ςτην Ιατρικό, αν και αυτό υποςτηρύζεται λϊθοσ μερικϋσ φορϋσ. Εύναι μια εκπαιδευτικό δραςτηριότητα που εκτεύνεται ςε πολλϊ πεδύα, με επιςτημονικό βϊςη, προςαρμοςμϋνη ςτον τομϋα τησ υγεύασ του ανθρώπου. 17

18 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ θα πρϋπει να εμφανύζεται ςε πολλϊ μϋρη του Αναλυτικού Προγρϊμματοσ (τυπικό, εκτεταμϋνο, κρυφό). Η Αγωγό Τγεύασ δεν πρϋπει να ϋχει τη μορφό ενόσ τυπικού μαθόματοσ μϋςα ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα, αλλϊ να διαχϋεται μϋςα ςτισ θεματικϋσ του και να ϋχει παρουςύα και ςτο κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα. 18

19 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ εύναι μια ςυνεχόσ διαδικαςύα που αναγνωρύζει τισ ανϊγκεσ όλων των μαθητών. Η Αγωγό Τγεύασ αρχύζει από τισ πρώτεσ μϋρεσ και τελειώνει με το φυςικό τϋλοσ του ανθρώπου. Προςαρμόζεται δε και καλύπτει όλεσ τισ ανϊγκεσ του (βιολογικϋσ, κοινωνικϋσ, προςωπικϋσ, κ.ϊ.). 19

20 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ δε θα πρϋπει να προκαλεύ προςωπικό ενόχληςη ό να θύγει οποιαδόποτε ομϊδα ατόμων. Ο εκπαιδευτικόσ πρϋπει να προςαρμόζει τισ θεματικϋσ για την υγεύα και να απευθύνεται ςτισ ανϊγκεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ τϊξησ και να «αγκαλιϊζει» το κϊθε παιδύ χωριςτϊ, ιδιαύτερα όταν υπϊρχουν ςτην τϊξη παιδιϊ με χρόνιεσ παθόςεισ ό από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ. 20

21 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ δε θα πρϋπει να επικεντρώνεται αποκλειςτικϊ ςτο «κϊνε αυτό» ό «μην κϊνεισ αυτό». Η Αγωγό Τγεύασ δεν ϋχει ϋνα κατϊλογο ϋτοιμων ςυνταγών για επιτρεπόμενεσ ό απαγορευτικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Σα θϋματα αναπτύςςονται με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να ταιριϊζουν με τουσ διαφορετικούσ τύπουσ προςωπικότητασ, που υπϊρχουν ςε κϊθε τϊξη, χωρύσ να διαφαύνονται τϊςεισ επιβολόσ απόψεων ό θϋςεων με αυταρχικό τρόπο. Οι μαθητϋσ αναπτύςςουν δεξιότητεσ, ςτϊςεισ και αντιλόψεισ ώςτε να κρύνουν και να αποφαςύζουν μόνοι τουσ ςε θϋματα που αφορούν την υγεύα τουσ. 21

22 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ θα πρϋπει να ςτηρύζεται ςε μια εκτύμηςη των παραγόντων που επιδρούν ςτη ςυμπεριφορϊ των νϋων ανθρώπων. Η Αγωγό Τγεύασ ςτηρύζεται ςτην ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ. Πρϋπει η μεθοδολογύα τησ και τα περιεχόμενϊ τησ να προςαρμόζονται ςτουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ. 22

23 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ θα πρϋπει να εςτιϊζεται περιςςότερο ςτην υγιό ανϊπτυξη παρϊ ςτην αντικοινωνικό ςυμπεριφορϊ. Οι ευρύτεροι ςτόχοι τησ Αγωγόσ Τγεύασ εύναι να αναπτύξουν τα παιδιϊ δεξιότητεσ ώςτε να προαςπύςουν και να προϊγουν τη ςωματικό, ψυχικό, πνευματικό και κοινωνικό τουσ υγεύα και όχι να καταςτεύλουν αντικοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ. 23

24 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ πρϋπει να ςτηρύζεται ςτο περιεχόμενο τησ οικογενειακόσ ζωόσ. Η οικογϋνεια εύναι ο πρώτοσ και ςημαντικόσ θεςμόσ, που το παιδύ από τα πρώιμα ςτϊδια τησ ζωόσ του ϋρχεται ςε επαφό για όλεσ τισ μορφϋσ αγωγόσ, όπωσ εύναι και η αγωγό για την υγεύα και για Αγωγόσ Τγεύασ τουσ λόγουσ η Αγωγό Τγεύασ πρϋπει να ϋχει αγαςτό ςυνεργαςύα μαζύ τησ. 24

25 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ ςτο ςχολεύο δε θα πρϋπει να αντιμετωπύζεται ωσ ϋνα μεμονωμϋνο περιςτατικό κϊποιασ χρονιϊσ, αλλϊ ωσ ϋνα τμόμα μιασ εκτεταμϋνησ και ςυνεχούσ διαδικαςύασ. Σα θϋματα που διαπραγματεύεται η Αγωγό Τγεύασ εύναι ανεξϊντλητα και γι αυτό η Αγωγόσ Τγεύασ, αφενόσ πρϋπει να ϋχουν διϊρκεια και αφετϋρου, για να εύναι αποτελεςματικϊ, πρϋπει να προςαρμόζονται ςτην ηλικύα των παιδιών και να λαμβϊνονται υπόψη όλα εκεύνα τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ που απαρτύζουν την τϊξη. 25

26 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Η Αγωγό Τγεύασ που προςφϋρεται ςτο ςχολεύο θα πρϋπει να εύναι ευαύςθητη ςτισ επιθυμύεσ των γονϋων. Σα προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ που εφαρμόζονται ςτο ςχολεύο δεν υποτιμούν, ούτε αναπληρώνουν την αγωγό για την υγεύα που προςφϋρει η οικογϋνεια, αλλϊ φροντύζουν να ενιςχύουν, να βελτιώνουν και να προϊγουν την υγεύα των παιδιών ςε ςυνεργαςύα με την οικογϋνεια. Σο ςχολεύο πρϋπει να διαμορφώνει εκεύνεσ τισ θεματικϋσ που αφορούν και την οικογϋνεια και να ϋχει ϊριςτη ςυνεργαςύα μαζύ τησ. 26

27 ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σα προγρϊμματα τησ Αγωγόσ Τγεύασ πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνα με τϋτοιο τρόπο, ώςτε να βοηθούν τουσ μαθητϋσ: Να ςυνειδητοποιόςουν την αξύα τησ Τγεύασ μϋςα από την καλό φυςικό κατϊςταςη, αλλϊ και τουσ παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν. Να αποκτόςουν ςαφό γνώςη τησ ανϊγκησ για καθημερινό ϊςκηςη και υγιεινό ςυμπεριφορϊ. Να κατανοόςουν ότι η πρόληψη εύναι ο ςημαντικότεροσ παρϊγοντασ για την υγεύα τουσ και την ποιότητα τησ ζωόσ τουσ. Να κατανοόςουν ότι οι αξύεσ τησ ςωματικόσ - ψυχικόσ υγεύασ και κοινωνικόσ ευεξύασ ςτηρύζονται πϊνω ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ πρόληψησ. 27

28 28 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ Η υλοπούηςη προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ απαιτεύ τη δημιουργύα ενόσ επιςτημονικού φορϋα, ο οπούοσ θα πρϋπει να αναλϊβει: Να προςαρμόςει το πρόγραμμα Αγωγόσ Τγεύασ ςτισ ιδιαιτερότητεσ και ςτισ ανϊγκεσ κϊθε κοινωνικόσ ομϊδασ. Να προκαλϋςει την ενεργό ςυμμετοχό του εκπαιδευτικού κόςμου, που εξαςφαλύζεται με: Ση ςυνεχό εκπαύδευςη και επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών. Σον εξοπλιςμό των ςχολεύων με το κατϊλληλο εκπαιδευτικό υλικό και το ςυνεχό εμπλουτιςμό του. Σην παροχό κινότρων ςτουσ εκπαιδευτικούσ που ςυμμετϋχουν ς αυτϊ τα προγρϊμματα. Σο ϊνοιγμα και τη ςυνεργαςύα του ςχολεύου με την κοινότητα. Σην αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ του προγρϊμματοσ, καθώσ και την ανατροφοδότηςη και αναπροςαρμογό, αν χρειαςτεύ ςτη διϊρκεια τησ υλοπούηςόσ του.

29 Η ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Σο Τπουργεύο Παιδεύασ εφαρμόζει προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ από το 1996 ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη και από το 2001 ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη με προαιρετικό ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών. Σο Νϋο Διαθεματικό Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων πουδών (Δ.Ε.Π.Π..) και τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα πουδών (Α.Π.) τησ Τποχρεωτικόσ Εκπαύδευςησ (2002) εντϊςςουν την καινοτομύα τησ «Ευϋλικτησ Ζώνησ» ςτο ςχολεύο και ςτο πλαύςιο αυτόσ προτεύνονται διαθεματικϋσ δραςτηριότητεσ με κυρύαρχη την Αγωγό Τγεύασ για όλουσ τουσ μαθητϋσ Νηπιαγωγεύου, Δημοτικού και Γυμναςύου. Για την επιτυχό εφαρμογό των προγραμμϊτων πραγματοποιούνται επιμορφώςεισ των εκπαιδευτικών. Η υλοπούηςη των προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ ϋχει ακόμη προαιρετικό χαρακτόρα ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ. 29

30 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ Οι μϋθοδοι που αξιοποιούνται για την επιτυχύα των προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ εύναι οι ανακαλυπτικϋσ, ενεργητικϋσ, ςυμμετοχικϋσ, βιωματικϋσ, ομαδοςυνεργατικϋσ. ε καμιϊ περύπτωςη δεν αρκούν οι ενημερωτικϋσ προφορικϋσ ειςηγόςεισ με ϋντονο διδακτιςμό από την πλευρϊ του εκπαιδευτικού. Οι μαθητϋσ καθοδηγούνται να ανακαλύψουν τη γνώςη αξιοποιώντασ τισ εμπειρύεσ τουσ από το περιβϊλλον τουσ, τα βιβλύα αλλϊ και τα ςύγχρονα οπτικοακουςτικϊ μϋςα (διαδύκτυο, προβολϋασ, βύντεο). ημαντικό εύναι η αξιοπούηςη τησ τϋχνησ ωσ διδακτικού μϋςου, όπωσ τησ μουςικόσ, του θεϊτρου, των εικαςτικών καθώσ και τησ ςύγχρονησ παιδικόσ λογοτεχνύασ. 30

31 ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ Η θεματολογύα των προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ εύναι τερϊςτια κα περιλαμβϊνει θϋματα που αφορούν τη διατροφό και τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, τισ πρώτεσ βοόθειεσ, τη ςωματικό υγιεινό, τη ςτοματικό υγιεινό, την κυκλοφοριακό αγωγό, τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, τη ψυχικό υγεύα, τη ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη, την πρόληψη τησ βύασ, την πρόληψη τησ χρόςησ εξαρτηςιογόνων ουςιών, όπωσ του αλκοόλ, του καπνού και των ναρκωτικών, τη ςεξουαλικό αγωγό, την πρόληψη και την αντιμετώπιςη ϋκτακτων καταςτϊςεων, όπωσ ςειςμών, πλημμύρων πυρκαγιών, τη φυςικό ϊςκηςη, το περιβϊλλον ςε ςχϋςη με την υγεύα, τον εθελοντιςμό και πολλϊ ϊλλα θϋματα που αφορούν το ςωςτό υγιεινό τρόπο διαβύωςησ. 31

32 ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤΔΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ωξονεσ περιεχομϋνου Διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ- Χυχικό Τγεύα (θεματολογύα κορμού) Πρόληψη χρόςησ εξαρτηςιογόνων ουςιών Κατανϊλωςη και Τγεύα εξουαλικό Αγωγό Διαφυλικϋσ χϋςεισ Υυςικό ϊςκηςη και υγεύα Κυκλοφοριακό Αγωγό- Ατυχόματα Περιβϊλλον και Τγεύα Εθελοντιςμόσ Αντιμετώπιςη ϋκτακτων καταςτϊςεων (ανϊπτυξη δεξιοτότων για την αντιμετώπιςη του ϊγχουσ, του φόβου κλπ.) 32 Περιεχόμενο Ο εαυτόσ μου. Η ςχϋςη μου με τουσ ϊλλουσ. Η ςχϋςη μου με τον περιβϊλλον. Αυτοεκτύμηςη, ατομικό ταυτότητα, ςυναιςθόματα, επικοινωνύα, ενεργητικό ακρόαςη, κοινωνικόσ αποκλειςμόσύςεσ ευκαιρύεσ, ιςότητα των δύο φύλων, ρατςιςμόσ, βύα, αντιμετώπιςη πϋνθουσ, αντιμετώπιςη ϊγχουσ (ςχολικού- εργαςιακού). Ναρκωτικϊ, αλκοόλ, τςιγϊρο. Διατροφό και διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, παχυςαρκύα, καρδιαγγειακϊ νοςόματα, ςτοματικό υγιεινό, γενετικϊ τροποποιημϋνα προώόντα. εξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςόματα(λ.χ. AIDS, Ηπατύτιδα Β), πρόληψη παιδικόσ κακοπούηςησ. Ελεύθεροσ χρόνοσ Οδικό ςυμπεριφορϊ των μαθητών πεζών. Κρϊνοσ και ζώνη αςφαλεύασ. Αρνητικϋσ επιπτώςεισ τησ χρόςησ αλκοόλ πριν και κατϊ την οδόγηςη. Παιδιϊ ςτο αυτοκύνητο. Σι πρϋπει να γνωρύζουν οι μαθητϋσ ωσ οδηγού μοτοποδηλϊτων, ωσ επιβϊτεσ ςχολικών λεωφορεύων, αεροπλϊνων, πλούων και ϊλλων μϋςων. Ϊκθεςη ςε τοξικϋσ ουςύεσ και ςτην υπερβολικό ηλιακό ακτινοβολύα, μόλυνςη του περιβϊλλοντοσ (ςυνϋπειεσ π.χ. καρκύνοσ). Εθελοντικό αιμοδοςύα (λ.χ. για την αντιμετώπιςη τησ Μεςογειακόσ Αναιμύασ). Προςφορϊ ιςτών και οργϊνων. Πρώτεσ βοόθειεσ, εθελοντικό εργαςύα, εθελοντόσ ςχολικόσ τροχονόμοσ ειςμού, πλημμύρεσ, πυρκαγιϋσ, ναυϊγια.

33 ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/ /ΤΠΑΙΘΠΑ (ΥΕΚ 2314/2012) «οι Υπεύθυνοι Αγωγήσ Υγείασ παρακολουθούν, υποςτηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Αγωγήσ Υγείασ ςχολικών μονάδων τησ αρμοδιότητάσ τουσ. Στην αρχή κάθε ςχολικήσ χρονιάσ ενημερώνουν τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικούσ και τουσ Δ/ντεσ ςχολικών μονάδων για τισ δυνατότητεσ υλοποίηςησ προγραμμάτων Αγωγήσ Υγείασ, ςύμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχύουςεσ διατάξεισ και εγκυκλίουσ των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 33

34 ΚΤΚΛΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 11 ο βήμα: Αξιολόγηζη 1 ο βήμα: Γημιοςπγία ομάδαρ ζσεδιαζμού 2 ο βήμα: Δπιλογή θέμαηορ 10 ο βήμα: ύνηαξη Υπονοδιαγπάμμαηορ - Δθαπμογή 3 ο βήμα: Δκηίμηζη πποβλήμαηορ 9 ο βήμα: Δπαναπποζδιοπιζμόρ ζκοπών και ζηόσων ΥΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 4 ο βήμα: Πεπιγπαθή ζκοπού & ζηόσων 8 ο βήμα: Ανηιμεηώπιζη ανηιθέζεων & πποβλημάηων 5 ο Βήμα: Κοινοποίηζη Αποδοσή 7 ο βήμα: Δξεύπεζη πόπων μέζων & ςποδομών 6 ο βήμα: Πεπιγπαθή μεθοδολογίαρ εθαπμογήρ αξιοπιζηία 34

35 ΣΑΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΣΑΔΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΑΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ομϊδα υποςτόριξησ εντόπιςη προβλημϊτων κατανόηςη ιδεών υιοθϋτηςη πρόταςησ ϋγκριςη αξιολόγηςη ομϊδα εργαςύασ εκτύμηςη καταγραφό προβλόματοσ προςδιοριςμόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου οργϊνωςη ςυντονιςτικού γραφεύου υποδομό αξιολόγηςη υγκϋντρωςη πληροφοριών διατομεακό δρϊςη ςυμμετοχό κοινότητασ εταύροι ςυνεργϊτεσ καινοτομύεσ ορατότητα διαφϊνεια εφαρμογό «δημόςιασ πολιτικόσ» αξιολόγηςη 35

36 ΚΟΜΒΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ κοπού και ςτόχοι αφόνεια ςκοπών και ςτόχω αφόνεια επιδιωκόμεν ου αποτελϋςμα τοσ Ομϊδα ςτόχου Φώροσ Αντικειμενικό καταγραφό, εκτύμηςη προβλημϊτων Γνώςεισ για τον πληθυςμό: ηλικύα, επιρροϋσ, γνώςεισ, εμπειρύεσ, ςυνόθειεσ, επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα, κ.ο.κ. Γνώςεισ για το χώρο, δομό, κανονιςμού, νομοθεςύα Μϋθοδοι Σεχνικϋσ Φρηςιμοπούηςη μεθόδων και τεχνικών που ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ και τα χαρακτηριςτικϊ του πληθυςμού, ςτο ςκοπό και τουσ ςτόχουσ Τποδομό προγρϊμματοσ Κϊλυψη δαπανών Ανθρώπινο δυναμικό ειδικϊ εκπαιδευμϋνο Κατϊλληλο υλικό για τη διεξαγωγό του προγρϊμματο σ Διϊθεςη κατϊλληλου χώρου Προγραμματιςμό σ Εφαρμογό - Φρονοδιϊγραμμα Επαναπροςδι οριςμόσ κοπού και τόχων Ανϊπτυξη μηχανιςμού διαχεύριςησ, διούκηςησ, ςυντονιςμού Αξιολόγηςη Προγρϊμματοσ Ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι και ϊλλα κριτόρια χρηςιμοπ οιούνται για την αξιολόγη ςη τησ πορεύασ, τησ επύδραςη σ και του αποτελϋς ματοσ 36

37 ΣΡΟΠΟΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Οι υπεύθυνοι Αγωγόσ Τγεύασ ανϊ Περιφερειακό ενότητα πρϋπει να αποτελϋςουν «τα πρόςωπα κλειδιϊ» για να ςχεδιαςτούν και να υλοποιηθούν δρϊςεισ. Σα εργαλεύα χρηματοδότηςησ υπϊρχουν εύτε μϋςω των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων εύτε μϋςω των Προγραμμϊτων Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ του υπουργεύου Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ εύτε τϋλοσ από προγρϊμματα ΕΠΕΑΕΚ του υπουργεύου Παιδεύασ. Σα προβλόματα επομϋνωσ δεν εύναι οικονομικϊ, αλλϊ κυρύωσ διοικητικϊ και ςτο επύπεδο νοοτροπύασ. το πλαύςιο αυτό οι υπεύθυνοι Αγωγόσ Τγεύασ μπορούν και πρϋπει να πϊρουν πρωτοβουλύεσ λειτουργώντασ ϋξω από το ςχολεύο, δημιουργώντασ ϊτυπα δύκτυα υποςτόριξησ του ϋργου απ όλουσ τουσ ϊλλουσ φορεύσ και πϊνω απ όλα γνωρύζοντασ και οικοδομώντασ ςχϋςεισ εμπιςτοςύνησ και ςυναλληλύασ με τουσ υπευθύνουσ των ϊλλων φορϋων. Όλα τα υπόλοιπα θα προκύψουν «ςυν τω χρόνω» ωσ προώόν διαβούλευςησ προκειμϋνου να αναδειχτούν τα κοινϊ ςημεύα, οι προτεραιότητεσ, οι ςχεδιαςμού και όλα αυτϊ που αναλύθηκαν διεξοδικϊ κατϊ την παρουςύαςη των θεμϊτων τησ Πρωτογενούσ Πρόληψησ. 37

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου Απόψεισ νθπιαγωγϊν ςχετικά με τθ ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ με τα τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ [1] ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ςτο 2/θ Νηπιαγωγείο Ν. Ποτίδαιασ Χαλκιδικήσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλοσ: «Σα μέςα μεταφοράσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΩΡΙΟΤ 2016 2017 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΦΟΙ ΓΝΩΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΞΗ Nα κατανοόςουν την ϋννοια τησ ενϋργειασ με παραδεύγματα από την καθημερινό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων Η τεχνικό αυτό ςυνύςταται ςτην ενθϊρρυνςη για τη ςυνϋχιςη τησ προβληματικήσ ςυμπεριφοράσ, με τον όρο ότι θα γίνεται: για διαφορετικό λόγο, ςε διαφορετικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ S.O.S. εύναι μια περιβαλλοντικό μη-κυβερνητική οργάνωςη, μη-κερδοςκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που δραςτηριοποιεύται από

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Μάθημα 1 ο : Ειςαγωγή ςτην Εκπαιδευτική Ζρευνα Νύκη ιςςαμπϋρη- Δημότρησ Κολιόπουλοσ χολό Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Σμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην

Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην 1 Σο FACEBOOK ό απλώσ και Fb,όπωσ αλλιώσ χαρακτηρύζεται, γύνεται όλο και πιο διαδεδομϋνο ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ και, ευτυχώσ ό δυςτυχώσ, αποτελεύ ςτην ςύγχρονη κοινωνύα μασ ςτοιχεύο τησ καθημερινόσ ζωόσ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη

Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού Μϋςη Εκπαύδευςη Νεοελληνικό Γλώςςα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα Σεμινϊρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημϊτων Σεπτϋμβριοσ 2013 1 Βαςικόσ ςκοπόσ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ τησ Νεοελληνικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγό Υγεύασ. Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών. Επιμορφωτϋσ: Σούλα Ιωϊννου, Νύκοσ Νικολαΐδησ, Ανδριανό Χρυςοςτόμου, Χριςτιϊνα Μενούκου

Αγωγό Υγεύασ. Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών. Επιμορφωτϋσ: Σούλα Ιωϊννου, Νύκοσ Νικολαΐδησ, Ανδριανό Χρυςοςτόμου, Χριςτιϊνα Μενούκου Αγωγό Υγεύασ Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών Σχολικό χρονιϊ 2012/2013 Επιμορφωτϋσ: Σούλα Ιωϊννου, Νύκοσ Νικολαΐδησ, Ανδριανό Χρυςοςτόμου, Χριςτιϊνα Μενούκου ΘΕΜΑΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΦΑΛΟΤ ΚΑΘ ΤΓΘΟΤ ΣΡΟΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντινίδου Ξανθή, Ph.D. Σχολική Σύμβουλοσ Φυςικήσ Αγωγήσ

Κωνςταντινίδου Ξανθή, Ph.D. Σχολική Σύμβουλοσ Φυςικήσ Αγωγήσ Οι δοκιμαςίεσ του ΕΥΖΗΝ: Διαδικαςίεσ μέτρηςησ Φεβρουάριοσ 2014 Κωνςταντινίδου Ξανθή, Ph.D. Σχολική Σύμβουλοσ Φυςικήσ Αγωγήσ Σο Πρόγραμμα Εθνικό Δρϊςη Υγεύασ για τη ΖωΗ των Νϋων (ΕΤΖΗΝ) Αρ.Πρ. 29280/Γ4/01-03-2013/ΤΠΑΙΘΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ: κλειδύ: did2009

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ:  κλειδύ: did2009 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή Περιεχόμενο μαθόματοσ Επανϊληψη Παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτο διδακτικό ςχεδιαςμό 2-3 προαιρετικϋσ εργαςύεσ Σχϋδια διδαςκαλύασ Εργαςύα ςε ομϊδεσ 2-4 ατόμων Βαθμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα