ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)"

Transcript

1 ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1

2 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό χρηςιμοπούηςη των προώόντων, ςύμφωνα με την πολιτικό τησ διεύθυνςησ των τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ». 2

3 Γενικϊ για τισ Προμόθειεσ Αποτελούν ϋναν πολύπλοκο, δύςκολο και επικύνδυνο τομϋα τησ διούκηςησ ενόσ ξενοδοχεύου Αποτελούν ςυνόθωσ το 10-15% των εξόδων μύασ οικονομικόσ μονϊδασ (εςτιατόριο ξενοδοχεύο κ.τ.λ.) και το 45 50% των εςόδων τησ χετύζονται ϊμεςα με την ικανοπούηςη των αναγκών του πελϊτη 3

4 Ο κύκλοσ των προμηθειών Έλεγχοσ Πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Μενού (Ποιότητα Ποικιλύα Σροφύμων και Ποτών (Σ+Π) Πωλόςεισ Ανϊγκεσ ςε τρόφιμα και Ποτϊ Εξαγωγϋσ προσ τα τμόματα Καθοριςμόσ των ποςοτότων των προμηθειών Αγορϋσ Παραλαβό Αποθόκευςη 4 Επιλογό του προμηθευτό και τησ μεθόδου προμόθειασ

5 Επιςιτιςτικϊ Σμόματα Επιχεύρηςησ Σμόμα Προμηθειών Σμόμα Αγορών Σμόμα Παραλαβών Αποθηκευτικού Φώροι 5

6 Ιεραρχικό Διϊγραμμα Επιςιτιςτικών Σμημϊτων Επιχεύρηςησ Σμόμα Προμηθειών Σμόμα Αγορών Σμόμα Παραλαβών Αποθηκευτικού Φώροι 6

7 Οργϊνωςη του Σμόματοσ Προμηθειών ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μικρϋσ μονϊδεσ Chef, Barman, Διευθυντόσ Μεγϊλεσ μονϊδεσ Τπεύθυνοσ ό Διευθυντόσ προμηθειών (Supplies Manager) Yυπεύθυνοσ Αγορών (Purchase Manager) Τπεύθυνοσ παραλαβών (Receiving Manager) Τπεύθυνοσ αποθόκησ ό αποθηκϊριοσ (Storing Manager) Βοηθητικό προςωπικό τμόματοσ 7 προμηθειών

8 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Εύναι υπεύθυνοσ για την αποτελεςματικό λειτουργύα και ϋλεγχο του τμόματοσ των αγορών, του τμόματοσ παραλαβόσ, και των αποθηκευτικών χώρων. Εύναι υπεύθυνοσ για την αγορϊ όλων των ειδών ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ. Υροντύζει για την ςυνεχό προμόθεια όλων των ειδών ςτα τμόματα παραγωγόσ και κατανϊλωςησ. Εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη των καλύτερων και φθηνότερων πηγών προμόθειασ. Διεξϊγει την ϋρευνα για νϋεσ αγορϋσ, προώόντα, ςυςκευαςύεσ, τϊςεισ τιμών, κλπ. Πρϋπει να εύναι ςυνϋχεια ενόμεροσ για την κατϊςταςη τησ αγορϊσ αναφορικϊ με τισ εξελύξεισ των τιμών, να αξιολογεύ νϋα προώόντα και ςυςκευαςύεσ, κλπ. Πρϋπει να ςυνεργϊζεται με τουσ υπεύθυνουσ των τμημϊτων παραγωγόσ για τον καθοριςμό προδιαγραφών αγορών, τον προγραμματιςμό των ποςοτότων για τα διϊφορα εύδη και τον καθοριςμό του ύψουσ του αποθϋματοσ κατϊ περύπτωςη. Εύναι υπεύθυνοσ για την ςυνεργαςύα με τα τμόματα ελϋγχου του λογιςτηρύου. Οφεύλει να τηρεύ αρχεύο προμηθευτών και να τουσ αξιολογεύ περιοδικϊ με προκαθοριςμϋνα, αντικειμενικϊ κριτόρια Εύναι υπεύθυνοσ για την καθημερινό ενημϋρωςη τησ διεύθυνςησ ςχετικϊ με τη λειτουργύα του τμόματοσ. 8

9 ΘΕΗ ΚΑΙ ΦΨΡΟΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΙ ΜΕΓΑΛΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ: Από πλευρϊσ οργϊνωςησ, το τμόμα προμηθειών ςε ξενοδοχεύα μεγϊλησ δυναμικότητασ χωρύζεται ςτα εξόσ υποτμόματα: Σμόμα αγορών (Purchase Department) Σμόμα παραλαβών (Receive Department). Αποθηκευτικού χώροι (Storing facilities). ΣΙ ΜΙΚΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ: Σμόμα Αποθόκησ 9

10 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την επιτυχό λειτουργύα του τμόματοσ παραλαβών θα πρϋπει να εξαςφαλιςτούν, από το ςτϊδιο του ςχεδιαςμού τησ επιχεύρηςησ, οι παρακϊτω προώποθϋςεισ: Κατϊλληλη θϋςη. Η εγκατϊςταςη να βρύςκεται ςτο ιςόγειο και κοντϊ ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ και τουσ χώρουσ παραγωγόσ. Αν για οποιουςδόποτε λόγουσ το τμόμα παραλαβόσ εύναι μακριϊ από την αποθόκη, θα πρϋπει να προβλϋπονται αςανςϋρ ό μεταφορικϋσ ταινύεσ για την γρόγορη και αςφαλό μεταφορϊ των εμπορευμϊτων. Επϊρκεια χώρου με ςωςτό διαρρύθμιςη. Θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται ϊνετοσ χώροσ που διευκολύνει το γρόγορο ξεφόρτωμα των εμπορευμϊτων, την ομαλό και γρόγορη διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ τησ παραλαβόσ, και την εύκολη και αςφαλό διανομό των προώόντων ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ, ςτα ψυγεύα και ςτα τμόματα παραγωγόσ. Κατϊλληλοσ εξοπλιςμόσ. Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ του τμόματοσ παραλαβόσ περιλαμβϊνει ζυγαριϋσ ακριβεύασ, μεταφορικϊ και ανυψωτικϊ μηχανόματα (clarks), και οπωςδόποτε τα απαραύτητα εργαλεύα για το ϊνοιγμα κιβωτύων, παλετών, κλπ. προκειμϋνου να ελεγχθούν τα περιεχόμενα. 10

11 ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ Εξύςου ςημαντικό για την επιτυχό λειτουργύα του τμόματοσ προμηθειών εύναι η οργϊνωςη των αποθηκευτικών χώρων τησ επιχεύρηςησ. Οι αποθηκευτικού χώροι, όπωσ και το τμόμα παραλαβών, θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν: Κατϊλληλη θϋςη. Η επιλογό τησ θϋςησ των αποθηκευτικών χώρων πρϋπει να γύνεται με κριτόριο τη γειτνύαςό τουσ με το χώρο παραλαβόσ και τα τμόματα παραγωγόσ. Επϊρκεια του χώρου με ςωςτό διαρρύθμιςη. Σο μϋγεθοσ των αποθηκευτικών χώρων εξαρτϊται βαςικϊ από τη δυναμικότητα τησ επιχεύρηςησ, από τον αριθμό των επιςιτιςτικών τμημϊτων (αριθμό κουβϋρ) και από την κατηγορύα ςτην οπούα υπϊγεται. Αςφϊλεια. Η αςφϊλεια των αποθηκευτικών χώρων ϋχει επύςησ μεγϊλη ςημαςύα και θα πρϋπει από το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ να μελετϊται η αςφϊλεια των πορτών, των παραθύρων, των κλειδαριών, των ψυκτικών θαλϊμων, κλπ. Κατϊλληλοσ εξοπλιςμόσ. Όλοι οι αποθηκευτικού χώροι πρϋπει να εύναι κατϊλληλα εξοπλιςμϋνοι ώςτε και οι ςτόχοι του τμόματοσ να επιτυγχϊνονται και το προςωπικό να διευκολύνεται ςτην αποθόκευςη, ϋλεγχο, παρακολούθηςη και διανομό των προμηθειών. 11

12 Καθόκοντα Τπευθύνου Παραλαβών Έλεγχοσ τησ ποιότητασ ποςότητασ τιμόσ όλων των προώόντων που ειςϋρχονται ςτην επιχεύρηςη Έλεγχοσ για ςφρϊγιςμα των τιμολογύων Σόρηςη όλων των απαραύτητων βιβλύων και εντύπων που ϋχει καθορύςει η επιχεύρηςη Αςφαλό και γρόγορη διανομό των προώόντων ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ Έγκαιρη διαβύβαςη των εντύπων και λοιπών ςτοιχεύων ςτα ενδιαφερόμενα τμόματα (λογιςτόριο, ϋλεγχοσ, αποθόκη) 12

13 Διατμηματικϋσ χϋςεισ των Προμηθειών Σα διϊφορα τμόματα τησ επιχεύρηςησ θα πρϋπει να ςυνεργϊζονται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να επιτυγχϊνεται αποτελεςματικϊ η εκτϋλεςη των παρακϊτω εργαςιών: Ανϊλυςη όλων των ειδών των menu και καταλόγων φαγητού που χρηςιμοποιεύ η επιχεύρηςη Ποςοτικό πρόβλεψη δηλαδό τον προςδιοριςμό του όγκου των Σροφύμων και Ποτών (Σ+Π) με βϊςη διαφορετικϋσ τεχνικϋσ και μεθόδουσ Εξαγωγϋσ Σροφύμων και Ποτών προσ τα τμόματα παραγωγόσ και κατανϊλωςησ, ςύμφωνα με τισ αιτούμενεσ ποςότητεσ και ποιότητεσ, ανϊλογα με το ςκοπό χρηςιμοπούηςόσ τουσ 13

14 Γενικϋσ Αρχϋσ του Σμόματοσ Αγορϊσ Διαδικαςύα Ελϋγχου: Καθοριςμόσ προτύπων (Standards) Εκπαύδευςη του προςωπικού ώςτε να εύναι ςε θϋςη να εφαρμόζει τα πρότυπα ύγκριςη των αποτελεςμϊτων με τα καθοριςμϋνα πρότυπα Λόψη διορθωτικών μϋτρων όπου χρειϊζεται 14

15 Αρχό του Ελϋγχου Η ςυνεχόσ αγορϊ ικανοποιητικών ποςοτότων Σ+Π, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ, το καθϋνα από αυτϊ ςτην κατϊλληλη ποιότητα, ανϊλογα με τη χρόςη ςτην οπούα προορύζεται, ςτη πλϋον ςυμφϋρουςα τιμό. 15

16 Καθοριςμόσ Προτύπων Κϊθε Σμόμα Αγορών καθορύζει πρότυπα με βϊςη: Σην ποιότητα (ποιοτικϊ πρότυπα/quality standards) Σην ποςότητα (ποςοτικϊ πρότυπα/quantity standards) Σην τιμό (πρότυπα τιμών/price standards) 16

17 Ποιοτικϊ Πρότυπα (Quality Σα ποιοτικϊ πρότυπα προςαρμόζονται ςτισ ανϊγκεσ του κϊθε Επιςιτιςτικού Σμόματοσ, ανϊλογα με: Σύποσ και κατηγορύα Επιχεύρηςησ Ανταγωνιςμόσ Εδεςματολόγιο Σιμολογιακό Πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Σο εύδοσ τησ πελατεύασ Δυνατότητεσ αποθόκευςησ Εξοπλιςμόσ Standards) Προςωπικό και εκπαύδευςη Δυνατότητα επιλογόσ διαφορετικών ποιοτότων 17

18 Καθοριςμόσ Ποςοτικών Προτύπων Σα Ποςοτικϊ Πρότυπα καθορύζονται ανϊλογα: Σην εμπειρύα του παρελθόντοσ (ιςτορικϊ ςτοιχεύα τιμών πωλόςεων κ.α.) Σην πρόβλεψη του όγκου των πωλόςεων Σο εύδοσ και την ποικιλύα των προςφερόμενων ειδών Σην απόδοςη των προώόντων Σισ πρότυπεσ ςυνταγϋσ και τισ πρότυπεσ μερύδεσ Σην διαθεςιμότητα των προώόντων Σην αποθηκευτικό αντοχό των προώόντων Σισ ευκαιρύεσ τησ αγορϊσ Σην γενικό κατϊςταςη τησ αγορϊσ Σην δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ τροφοδοτικϋσ πηγϋσ Σουσ περιοριςμούσ και την διαθεςιμότητα των αποθηκευτικών χώρων Σην επιθυμητό ςυχνότητα των παραγγελιών Σισ απαιτόςεισ των προμηθευτών Σο κατώτατο όριο ςτοκ Σο χρόνο παραλαβόσ των εμπορευμϊτων 18 Σην ταμειακό ρευςτότητα τησ επιχεύρηςησ

19 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Παρϊδειγμα: Η επιχεύρηςη «Χ» αγορϊζει φιϊλεσ Scotch Whiskey με τιμό αγορϊσ 10 ευρώ η φιϊλη. Επομϋνωσ το ςυνολικό κόςτοσ θα εύναι φιϊλεσ x 10 ευρώ = ευρώ Αν προμηθευτούμε τισ παραπϊνω φιϊλεσ ςε δύο παραγγελύεσ η τιμό διαμορφώνεται ωσ εξόσ: Α Παραγγελύα: 1000 x 12 = ευρώ Β Παραγγελύα: 1000 x 14 = ευρώ υνολικό κόςτοσ = ευρώ. Διαφορϊ Κόςτουσ ευρώ ευρώ = ευρώ 19

20 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των Παρϊδειγμα (ςυνϋχεια): τιμών Αν αντύ να κϊνουμε την παραγγελύα μαζικϊ, προχωρόςουμε ςτην εκτϋλεςη τησ πρώτησ παραγγελύασ 1000 φιϊλεσ x 10 ευρώ = ευρώ Και ςτη ςυνϋχεια τοκύςουμε τα υπόλοιπα ευρώ ςτη Σρϊπεζα για τϋςςερισ μόνεσ με επιτόκιο π.χ. 4% τον μόνα θα ϋχουμε: ευρώ + [( ευρώ x 0,04) x 4μόνεσ]= Άρα ϋςοδα από τόκουσ = 1.600ευρώ 20

21 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Η επιχεύρηςη «Χ» αναζητεύ φθηνϊ αλλϊ και ποιοτικϊ προώόντα και απευθύνεται ςτον προμηθευτό τησ «Τ», ο οπούοσ προτεύνει: Προώόν Α: Κοτόπουλο Α ποιότητασ: 1600γρ. με 5 ευρώ το κιλό Προώόν Β: Κοτόπουλο Α ποιότητασ: 1300γρ. με 5,5 ευρώ το κιλό Η επιχεύρηςη επιθυμεύ κϊθε προώόν να χωρύζεται ςε 4 τεμϊχια Ποιο από τα δύο προώόντα θα επιλϋξει η «Χ»; 21

22 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Απϊντηςη: Αν και φαύνεται ςυμφϋρουςα η τιμό του Α προώόντοσ, η επιχεύρηςη επωφελεύται αν επιλϋξει το προώόν Β: Προώόν Α: 1,6 x 5 = 8ευρώ / 4 μερύδεσ = 2 ευρώ Προώόν Β: 1,3 x 5,5 = 7ευρώ/ 4 μερύδεσ = 1,75 ευρώ Άρα ανϊ τεμϊχιο κερδύζουμε 12,5% 22

23 Μϋθοδοι και Διαδικαςύεσ του Σμόματοσ Αγορών Προμόθεια Προώόντων για πρώτη φορϊ Επαναλαμβανόμενη διαδικαςύα προμόθειασ προώόντων 23

24 Προμόθεια Προώόντων για πρώτη φορϊ Η ανϊγκη για προμόθεια (αγορϊ) προώόντων που χρηςιμοποιούνται για πρώτη φορϊ παρουςιϊζεται όταν: Η επιςιτιςτικό μονϊδα ό κϊποιο τμόμα τησ λειτουργεύ για πρώτη φορϊ (π.χ. νϋο ξενοδοχεύο) Όταν η επιςιτιςτικό μονϊδα όδη λειτουργεύ, αλλϊ απαιτεύται η προμόθεια νϋων προώόντων Παρϊδειγμα: Αλλϊζει ο κατϊλογοσ του Σμόματοσ ό προςτύθεται ϋνα νϋο «πιϊτο» 24

25 Κύκλοσ Προμόθειασ Προώόντων για Πρώτη Υορϊ Καθοριςμόσ Ποιοτικών Ποςοτικών Αναγκών Παρϊδοςη ςτα Σμόματα Ανεύρεςη Πηγών και Σρόπων Προμόθειασ Αποθόκευςη Αγορϊ του Προώόντοσ Παραλαβό 25

26 Ο Κύκλοσ Προμόθειασ Νϋων Προώόντων Καθοριςμόσ Ποιοτικών Ποςοτικών αναγκών Ανϊλυςη των Menus και καταλόγων ύνταξη προδιαγραφών προώόντοσ Σεςτ Προώόντοσ Απόδοςη Προώόντοσ Καθοριςμόσ προτύπου ςυνταγών και μερύδων Ανεύρεςη Πηγών & Σρόπων Προμόθειασ Επιλογό Μεθόδου Επιλογό Προμηθευτό Διαπραγμϊτευςη και κλεύςιμο ςυμφωνύασ 26

27 Ο Κύκλοσ Προμόθειασ Νϋων Προώόντων Αγορϊ του Προώόντοσ Παραγγελύα Προώόντοσ Παρακολούθηςη Παραγγελύασ Παραλαβό Έλεγχοσ Ποιότητασ Ποςότητασ - Σιμόσ Γραφειοκρατικϋσ Διαδικαςύεσ Διανομό Προώόντων ςτισ Αποθόκεσ Αποθόκευςη Παρϊδοςη ςτα Σμόματα 27

28 Επαναλαμβανόμενη προμόθεια Προώόντοσ Η ανϊγκη για προμόθεια (αγορϋσ) προώόντων που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ μια ό περιςςότερεσ φορϋσ ςτο παρελθόν, παρουςιϊζεται όταν: Η επιςιτιςτικό μονϊδα ό κϊποιο τμόμα του βρύςκεται όδη ςε λειτουργύα Η επιςιτιςτικό μονϊδα επαναλειτουργεύ ϋπειτα από διακοπό λύγων μηνών (λόγο εποχικότητασ) 28

29 Κύκλοσ Επαναλαμβανόμενησ προμόθεια Προώόντοσ Παρϊδοςη ςτα Σμόματα Αύτηςη Προμόθειασ Αξιολόγηςη των Ιςτορικών τοιχεύων (για τον υπολογιςμό τησ ποςότητασ) Αποθόκευςη Έλεγχοσ των προδιαγραφών των προώόντων Παραλαβό Έλεγχοσ προηγούμενων αγορών ύδιων προώόντων Αγορϊ Προώόντοσ 29 Αξιολόγηςη του προμηθευτό και επιλογό από κατϊλογο προμηθευτών

30 Ανϊλυςη των εργαςιών για τον καθοριςμό των Ποιοτικών και Ποςοτικών Αναγκών ςε Σρόφιμα και Ποτϊ Ανϊλυςη των Menus και των Καταλόγων που καθορύζουν: Σα εύδη των πρώτων υλών που απαιτούνται Σισ ποςότητεσ κατϊ εύδοσ Η ανϊλυςη αυτό εξαρτϊται από το εύδοσ τησ πελατεύασ, τον ανταγωνιςμό, την κατηγορύα τησ επιςιτιςτικόσ μονϊδασ κ.α. Η ανϊλυςη αυτό γύνεται τόςο ποιοτικϊ, όςο και ποςοτικϊ 30

31 ύνταξη Προδιαγραφών Προώόντοσ Προδιαγραφό προώόντοσ εύναι η ακριβόσ περιγραφό τησ ποιότητασ, μεγϋθουσ, βϊρουσ και τιμόσ που απαιτεύται για ϋνα ςυγκεκριμϋνο προώόν, ώςτε να καλύψει ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ τησ παραγωγόσ 31

32 ύνταξη Προδιαγραφών Προώόντοσ Οι προδιαγραφϋσ ποιότητασ καθορύζονται: Από την γενικότερη πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Σισ ιδιαιτερότητεσ των προςφερόμενων εδεςμϊτων και ποτών Σισ τιμϋσ πώληςησ των προςφερόμενων ειδών Σα ποςοςτϊ απόδοςησ των προώόντων Σην οργϊνωςη και τον εξοπλιςμό τησ κουζύνασ Σισ δυνατότητεσ του προςωπικού Σισ δυνατότητεσ αποθόκευςησ Σησ επιθυμητόσ ποιότητασ που υπϊρχει ςτην αγορϊ 32

33 Πλεονεκτόματα Προδιαγραφών Προώόντων Καθορύζονται τα ποιοτικϊ και ποςοτικϊ πλαύςια των προώόντων, ώςτε το επύπεδο των πιϊτων ποιοτικϊ και ποςοτικϊ να εύναι ςταθερό Μειώνονται οι προςτριβϋσ με τουσ προμηθευτϋσ Μειώνεται ο χρόνοσ περιγραφόσ τησ ποιότητασ των προώόντων Επιτρϋπουν ανταγωνιςτικϋσ προςφορϋσ από ϊλλουσ προμηθευτϋσ Δύνουν λεπτομερεύσ οδηγύεσ ςτον υπεύθυνο των παραλαβών Διευκολύνουν την επικοινωνύα μεταξύ των τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ Βοηθούν ςτην ςύγκριςη των προώόντων με τισ τιμϋσ που υπϊρχουν ςτην αγορϊ Βοηθούν ςτην παρακολούθηςη και ςταθεροπούηςη του κόςτουσ, εφόςον οι ποςότητεσ προώόντων παραμϋνουν ςταθερϋσ μϋςα ςτο χρόνο. 33

34 τοιχεύα Προδιαγραφόσ Προώόντοσ Σο ακριβϋσ όνομα του προώόντοσ Ποιότητα, τύποσ, μϋςοσ όροσ βϊρουσ και ϊλλεσ πληροφορύεσ που περιγρϊφουν την ποιότητα Μονϊδα μϋτρηςησ (τεμϊχια, κιλϊ, κιβώτια, των τόςων κιλών ό τεμαχύων) Ημερομηνύεσ λόξησ ό ςυγκεκριμϋνεσ οδηγύεσ Σα όρια τιμών μϋςα ςτα οπούα προτύθεται να αγορϊςει η επιχεύρηςη Οδηγύεσ προμόθειασ, παραλαβόσ, πληρωμόσ Φρόςη για την οπούα προορύζεται το προώόν 34

35 Σεςτ Προώόντοσ Σεςτ εύναι η δοκιμό ςτη πρϊξη των τεχνικών προδιαγραφών και τησ ποιότητασ ενόσ προώόντοσ 35

36 Διαδικαςύα Test Προώόντοσ Παρόντεσ εύναι μόνο οι υπεύθυνοι το τεςτ και το τεςτ γύνεται εκτόσ ωραρύου λειτουργύασ τησ κουζύνασ Οι προμηθευτϋσ δεν θα πρϋπει να γνωρύζουν ότι θα γύνει τεςτ ςτα προώόντα τουσ Οι υπεύθυνοι τεςτ δεν θα πρϋπει να γνωρύζουν ποιο δεύγμα για το τεςτ προϋρχεται από ποιον προμηθευτό 36

37 Διαδικαςύα Σεςτ Προώόντοσ Οι υπεύθυνοι του τεςτ καθορύζουν ποια θα εύναι τα κριτόρια αξιολόγηςησ του δεύγματοσ με ςειρϊ ςπουδαιότητασ, τα κριτόρια αυτϊ ενδϋχεται να εύναι: Γεύςη Σρυφερότητα Εμφϊνιςη Απόδοςη Φρόνοσ προετοιμαςύασ και παραςκευόσ Εργατικό κόςτοσ Ενϋργεια που καταναλώνεται για την παραςκευό του 37

38 Διαδικαςύα Σεςτ Προώόντοσ Διεξαγωγό του Σεςτ και βαθμολόγηςη των δειγμϊτων με βϊςη την αξιολόγηςη των κριτηρύων Με βϊςη την βαθμολογύα αποφαςύζεται ποιο εύναι το κατϊλληλο προώόν, καθώσ και το δεύτερο και τρύτο προώόν που επιλϋγονται ςαν εναλλακτικϊ του πρώτου (π.χ. ςε περιόδουσ ϋλλειψησ του πρώτου) 38

39 Απόδοςη προώόντοσ Απόδοςη εύναι ο υπολογιςμόσ του χρηςιμοποιούμενου μϋρουσ του προώόντοσ, μετϊ τη διαδικαςύα τησ προετοιμαςύα και ό του μαγειρϋματοσ. 39

40 Πλεονεκτόματα τησ Απόδοςησ Προςδιορύζουν το καταλληλότερο και ςυμφϋρον μϋγεθοσ/βϊροσ ςυςκευαςύα των προώόντων που αγορϊζει η επιχεύρηςη Βοηθούν ςτον προςδιοριςμό του ύψουσ των προμηθειών ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλεπόμενεσ πωλόςεισ Βοηθούν ςτον καθοριςμό των προδιαγραφών προώόντων Βοηθούν ςτον καθοριςμό του ύψουσ του αποθϋματοσ Βοηθούν ςτην επιλογό του κατϊλληλου προμηθευτό Βοηθούν ςτην επιλογό τησ κατϊλληλησ τιμόσ Περιορύζουν την ςπατϊλη Βοηθούν ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ των τροφύμων και ποτών 40

41 Απόδοςη Κρεϊτων Για να πραγματοποιηθεύ η δοκιμό (test) απόδοςησ του κρϋατοσ χρηςιμοποιούνται τα παρακϊτω κριτόρια: Σο δεύγμα ζυγύζεται και ςημειώνεται το βϊροσ του Καθαρύζεται, ζυγύζεται ξανϊ και ςημειώνεται το νϋο βϊροσ του Σοποθετεύται ςτο φούρνο και αφόνεται να ψηθεύ. Καταγρϊφεται η θερμοκραςύα του φούρνου και όταν ολοκληρωθεύ το ψόςιμο, καταγρϊφεται και η διϊρκεια ψηςύματοσ Μεριδοποιεύται και ξαναζυγύζεται για να υπολογιςτεύ η φύρα τησ μεριδοποιηςησ 41

42 Παρϊδειγμα Απόδοςησ Κρϋατοσ Πόςη απόδοςη ϋχει ϋνα κομμϊτι κρϋασ 15 κιλών; Διαιρούμε το τελικό βϊροσ δια του αρχικού και το αποτϋλεςμα πολλαπλαςιϊζουμε μετϊ επύ 100. Αρχικό βϊροσ: 15 κιλϊ Σελικό βϊροσ: 9 κύλα υνεπώσ 9/15 x 100 = 60, Άρα η απόδοςό του εύναι 60% Απώλεια κρϋατοσ εύναι 40% 42

43 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Βοοειδό Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 60-65% Δεύτερη Ποιότητα 53-60% Σρύτη Ποιότητα 45-53% 43

44 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Προβατοειδό Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 50-55% Δεύτερη Ποιότητα 45% Σρύτη Ποιότητα 35-40% 44

45 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Φοιρινϊ Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 72% Δεύτερη Ποιότητα 60-70% Σρύτη Ποιότητα 55-60% 45

46 Πρότυπεσ υνταγϋσ Πρότυπη ςυνταγό εύναι ϋνα γραμμϋνοσ τύπουσ που δύνει τισ ποςότητεσ κϊθε ςυςτατικού που χρειϊζεται ςτην Παραςκευό ςυγκεκριμϋνησ ποςότητασ και ποιότητασ φαγητού ό ποτού. Ο τύποσ αυτόσ περιγρϊφει επύςησ την μϋθοδο μαγειρϋματοσ του φαγητού και τον τρόπο παραςκευόσ και ςερβιρύςματοσ τουσ φαγητού 46

47 Πλεονεκτόματα Πρότυπων υνταγών Βοηθούν τον ακριβό προςδιοριςμό του κόςτουσ τροφύμων Τπολογύζονται επακριβώσ οι ποςότητεσ των μερύδων Βοηθούν ςτην ςύνθεςη των menus, καταλόγων ό μπουφϋ Εξαςφαλύζουν την αναμενόμενη απόδοςη Εξαςφαλύζουν ςταθερό ποιότητα, ποςότητα και γεύςη και εμφϊνιςη του φαγητού ό ποτού Απαιτεύ λιγότερη επύβλεψη και λιγότερη εργαςύα. 47

48 Πρότυπεσ Μερύδεσ Πρότυπη Μερύδα εύναι η προςδιοριςμϋνη ποςότητα ενόσ ςυγκεκριμϋνου εύδουσ φαγητού ό ποτού που διατύθεται προσ κατανϊλωςη Σο μϋγεθοσ τησ μερύδασ εξαρτϊται από τα παρακϊτω ςτοιχεύα: Σο εύδοσ, κατηγορύα και θϋςη τησ επιχεύρηςησ Σην ικανοπούηςη τησ πελατεύασ που εξυπηρετεύ η επιχεύρηςη Σο κόςτοσ των τροφύμων Σο επύπεδο του ανταγωνιςμού Σισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ 48

49 Πλεονεκτόματα των πρότυπων μερύδων Εξαςφαλύζουν ςταθερό ποςότητα (βϊροσ μερύδασ) Βοηθούν ςτον ϋλεγχο του κόςτουσ Σ+Π Εξαςφαλύζουν την αναμενόμενη απόδοςη των προώόντων Βοηθούν ςτην ςύνταξη των πρότυπων ςυνταγών Βοηθούν ςτην απόδοςη των προώόντων Βοηθούν ςτον προςδιοριςμό του ύψουσ των προμηθειών Περιορύζουν τισ ςπατϊλεσ και τισ απώλειεσ των τμημϊτων 49

50 Ανεύρεςη πηγών και τρόπων προμόθειασ Η επιςιτιςτικό μονϊδα (εςτιατόριο, ξενοδοχεύο), μπορεύ να επιλϋξει τουσ κατϊλληλουσ προμηθευτϋσ τροφύμων και ποτών μϋςα από: Σην προηγούμενη εμπειρύα και το ιςτορικό αγορϊσ υςτϊςεισ από ςυναδϋλφουσ και καλό φόμη Ειδικευμϋνα περιοδικϊ τροφύμων και ποτών Ειδικευμϋνα περιοδικϊ επιχειρόςεων εςτύαςησ Πανελλαδικϊ και τοπικϊ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ Εμπορικού οδηγού και τηλεφωνικού κατϊλογοι Επιςκϋψεισ αντιπροςώπων Εθνικϋσ και τοπικϋσ εκθϋςεισ Ενημερωτικϊ φυλλϊδια ό δεύγματα προώόντων 50

51 Επιλογό των προμηθευτών Ανϊλογα με την επιχεύρηςη του προμηθευτό Ανϊλογα με την ποςότητα και ποιότητα των προώόντων που διαθϋτει ο προμηθευτόσ Ανϊλογα με τον τιμοκατϊλογο των προώόντων που διαθϋτει Ανϊλογα με τουσ τρόπουσ διακανονιςμού του προμηθευτό Ανϊλογα με τουσ πελϊτεσ που εξυπηρετεύ ο προμηθευτόσ Ανϊλογα με τα δεύγματα των προώόντων που διαθϋτει ο προμηθευτόσ 51

52 Αξιολόγηςη Προμηθευτών Ανϊλογα με την ποιότητα των προώόντων (τεςτ/απόδοςη) Ανϊλογα με τισ τιμϋσ των προώόντων που παρϋχει ο προμηθευτόσ (ϋλεγχοσ τιμών) Ανϊλογα με τισ υπηρεςύεσ του προμηθευτό: υνολικό αξύα των αγορών Σα εύδη και αξύα τυχών επιςτροφών προσ τον προμηθευτό Σο ςύνολο των παραδόςεων του προμηθευτό προσ την επιχεύρηςη Σο ποςοςτό τυχών καθυςτερημϋνων παραδόςεων του προμηθευτό προσ την επιχεύρηςη 52

53 Μϋθοδοι Αγορϊσ Προώόντων Μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ (προςφορϋσ) ό αγορϋσ ςε κλειςτό (ςφραγιςμϋνο) φϊκελο προςφορών Αγορϋσ με ςυμβόλαιο Προμόθειεσ με προςφορϋσ ό ανταγωνιςτικό αγορϊ (ανοιχτϋσ προςφορϋσ) Αγορϋσ τοισ μετρητούσ (cash & carry) Μϋςω Μεςϊζοντα Αγορϋσ με ςυνεργαςύα Αγορϋσ μιασ πηγόσ 53

54 Aγορϋσ Προώόντων Διαπύςτωςη Αναγκών τησ Αγορϊσ Καθημερινϋσ Ανϊγκεσ του Σμόματοσ Περιοδικϋσ Ανϊγκεσ του Σμόματοσ Ανϊγκεσ Αποθόκησ Προςφορϊ του Προμηθευτό 54

55 Σρόποι Παραγγελύασ Προώόντοσ Σηλεφωνικϊ/Υαξ ό διαδικτυακϊ Με δελτύο Παραγγελύασ (ταχυδρομικϊ ό προςωπικϊ) 55

56 Αγορϋσ Προώόντων που δεν επιδϋχονται μακροχρόνια αποθόκευςη (π.χ. φρϋςκο γϊλα, τυροκομικϊ, ψωμύ, φρϋςκα λαχανικϊ, φρϋςκα ψϊρια κ.α.) Παραγγελύεσ με ημερόςια κατϊςταςη αναλωςύμων ό Market Quotation List ό Daily Μarket List Η ημερόςια κατϊςταςη αναλωςύμων εύναι ο καθημερινόσ ϋλεγχοσ που κϊνει ο ύδιοσ ο υπεύθυνοσ του επιςιτιςτικού τμόματοσ (chef, barman κτλ), για να διαπιςτώςει πια υλικϊ υπϊρχουν μϋςα ςτο μαγειρεύο ό bar, ϋτςι ώςτε όταν υπϊρχει ϋλλειψη ςε κϊποιο υλικό να εκτελεύ ϊμεςα την παραγγελύα του. Η λύςτα περιϋχει διϊφορα ςτοιχεύα του υλικού, την ποςότητα του, και τισ τιμϋσ του από τρεισ τουλϊχιςτον προμηθευτϋσ τουσ οπούουσ όδη ϋχει επιλϋξει η επιχεύρηςη. 56

57 Αγορϋσ προώόντων που επιδϋχονται μακροχρόνια αποθόκευςη (π.χ. όςπρια, κατεψυγμϋνα κρϋατα ό ψϊρια, ζυμαρικϊ, ρύζι, αλεύρι, αλϊτι, ζϊχαρη κονςϋρβεσ, καρυκεύματα κ.α.) Μϋθοδοσ Par stock To τμόμα διαθϋτει επαρκό αποθϋματα ςε υλικϊ τα οπούα αν πϋςουν κϊτω από ϋνα ςυγκεκριμϋνο όριο, αντικαθύςτανται με νϋεσ παραγγελύεσ. Σο όριο αποθϋματοσ ςε υλικό, λϋγεται αλλιώσ «απόθεμα αςφαλεύασ» ύμφωνα με το προςφερόμενο μενού Εύναι η ακριβόσ ποςότητα που διαθϋτει η επιχεύρηςη για ϋνα ςυγκεκριμϋνο γεύμα, χωρύσ να υπϊρχει απόθεμα αςφαλεύασ. Η επιχεύρηςη παραγγϋλνει μόνο ότι να εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ τησ ςε μια δεδομϋνη χρονικό περύοδο. 57

58 Παραλαβό Προώόντων Διαδικαςύεσ Σμόματοσ Παραλαβόσ Επαλόθευςη τησ ποςότητασ, τησ ποιότητασ και τησ τιμόσ του παραγγελθϋντοσ προώόντοσ Έλεγχοσ και ςφρϊγιςμα τιμολογύων Καταχώρηςη των τιμολογύων ςτο ημερολόγιο παραλαβών υμπλόρωςη τησ καρτϋλασ κρϋατοσ Διανομό των παραληφθϋντων υλικών ςτα αρμόδια τμόματα 58

59 Αποθόκευςη Προώόντων Βαςικϋσ αιτύεσ φθορϊσ υλικού Ακατϊλληλεσ θερμοκραςύεσ τησ αποθόκησ Μεγϊλη περύοδοσ αποθόκευςησ Έλλειψη ςωςτού εξαεριςμού Αποτυχύα ςτον διαχωριςμό των εμπορευμϊτων Ανεπαρκόσ υγιεινό Καθυςτϋρηςη μεταξύ παραλαβόσ και αποθόκευςησ 59

60 Κανόνεσ καλόσ κατϊςταςησ αποθόκησ Χυγεύα ςε καλό κατϊςταςη λειτουργύασ Εξωτερικϊ θερμόμετρα και ενδεύξεισ ςτα ψυγεύα Οι μεγϊλοι καταψύκτεσ πρϋπει να ϋχουν ςύςτημα ςυναγερμού το οπούο να ενεργοποιεύται όταν η θερμοκραςύα ανεβαύνει πϊνω από -9 βαθμούσ κελςύου. Οι πόρτεσ των ψυγεύων θα πρϋπει να μϋνουν ανοικτϋσ τον ελϊχιςτο δυνατόν χρόνο Σα κιβώτια τοποθετούνται ςε ξύλινεσ παλϋτεσ ςτο πϊτωμα Σρόφιμα ςε γυϊλινεσ ςυςκευαςύεσ δεν θα πρϋπει να εκτύθενται ςτο ηλιακό φωσ Σα αναψυκτικϊ και οι μπύρεσ θα πρϋπει να αποθηκεύονται ξεχωριςτϊ ςε ειδικϋσ θερμοκραςύεσ 13 με 16 οc. Σα κόκκινα κραςιϊ και τα αλκοολούχα ποτϊ ςτουσ 13 οc. Σα λευκϊ κραςιϊ και ο αφρώδησ ούνοσ ςτουσ 10 oc. Όλα τα κραςιϊ τοποθετούνται ςε οριζόντια θϋςη και βρϋχεται ο φελόσ Σα υλικϊ ςυςκευαςύασ πρϋπει να αποθηκεύονται ςε ξεχωριςτούσ χώρουσ Γενικϊ τα εμπορεύματα δεν θα πρϋπει να τοποθετούνται ψηλϊ 60

61 Τλη και ερωτόςεισ εξεταςτικόσ Από διαφϊνεια 30 μϋχρι και τη διαφϊνεια 60 Καθοριςμόσ ποςοτικών ποιοτικών αναγκών (menu/test/απόδοςη) εξεύρεςη προμηθευτό Παραγγελύα και Αγορϊ του προώόντοσ Παραλαβό προώόντοσ Αποθόκευςη προώόντοσ 25 ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ ό ςωςτού/λϊθουσ 61

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα