ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)"

Transcript

1 ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1

2 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό χρηςιμοπούηςη των προώόντων, ςύμφωνα με την πολιτικό τησ διεύθυνςησ των τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ». 2

3 Γενικϊ για τισ Προμόθειεσ Αποτελούν ϋναν πολύπλοκο, δύςκολο και επικύνδυνο τομϋα τησ διούκηςησ ενόσ ξενοδοχεύου Αποτελούν ςυνόθωσ το 10-15% των εξόδων μύασ οικονομικόσ μονϊδασ (εςτιατόριο ξενοδοχεύο κ.τ.λ.) και το 45 50% των εςόδων τησ χετύζονται ϊμεςα με την ικανοπούηςη των αναγκών του πελϊτη 3

4 Ο κύκλοσ των προμηθειών Έλεγχοσ Πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Μενού (Ποιότητα Ποικιλύα Σροφύμων και Ποτών (Σ+Π) Πωλόςεισ Ανϊγκεσ ςε τρόφιμα και Ποτϊ Εξαγωγϋσ προσ τα τμόματα Καθοριςμόσ των ποςοτότων των προμηθειών Αγορϋσ Παραλαβό Αποθόκευςη 4 Επιλογό του προμηθευτό και τησ μεθόδου προμόθειασ

5 Επιςιτιςτικϊ Σμόματα Επιχεύρηςησ Σμόμα Προμηθειών Σμόμα Αγορών Σμόμα Παραλαβών Αποθηκευτικού Φώροι 5

6 Ιεραρχικό Διϊγραμμα Επιςιτιςτικών Σμημϊτων Επιχεύρηςησ Σμόμα Προμηθειών Σμόμα Αγορών Σμόμα Παραλαβών Αποθηκευτικού Φώροι 6

7 Οργϊνωςη του Σμόματοσ Προμηθειών ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μικρϋσ μονϊδεσ Chef, Barman, Διευθυντόσ Μεγϊλεσ μονϊδεσ Τπεύθυνοσ ό Διευθυντόσ προμηθειών (Supplies Manager) Yυπεύθυνοσ Αγορών (Purchase Manager) Τπεύθυνοσ παραλαβών (Receiving Manager) Τπεύθυνοσ αποθόκησ ό αποθηκϊριοσ (Storing Manager) Βοηθητικό προςωπικό τμόματοσ 7 προμηθειών

8 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Εύναι υπεύθυνοσ για την αποτελεςματικό λειτουργύα και ϋλεγχο του τμόματοσ των αγορών, του τμόματοσ παραλαβόσ, και των αποθηκευτικών χώρων. Εύναι υπεύθυνοσ για την αγορϊ όλων των ειδών ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ. Υροντύζει για την ςυνεχό προμόθεια όλων των ειδών ςτα τμόματα παραγωγόσ και κατανϊλωςησ. Εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη των καλύτερων και φθηνότερων πηγών προμόθειασ. Διεξϊγει την ϋρευνα για νϋεσ αγορϋσ, προώόντα, ςυςκευαςύεσ, τϊςεισ τιμών, κλπ. Πρϋπει να εύναι ςυνϋχεια ενόμεροσ για την κατϊςταςη τησ αγορϊσ αναφορικϊ με τισ εξελύξεισ των τιμών, να αξιολογεύ νϋα προώόντα και ςυςκευαςύεσ, κλπ. Πρϋπει να ςυνεργϊζεται με τουσ υπεύθυνουσ των τμημϊτων παραγωγόσ για τον καθοριςμό προδιαγραφών αγορών, τον προγραμματιςμό των ποςοτότων για τα διϊφορα εύδη και τον καθοριςμό του ύψουσ του αποθϋματοσ κατϊ περύπτωςη. Εύναι υπεύθυνοσ για την ςυνεργαςύα με τα τμόματα ελϋγχου του λογιςτηρύου. Οφεύλει να τηρεύ αρχεύο προμηθευτών και να τουσ αξιολογεύ περιοδικϊ με προκαθοριςμϋνα, αντικειμενικϊ κριτόρια Εύναι υπεύθυνοσ για την καθημερινό ενημϋρωςη τησ διεύθυνςησ ςχετικϊ με τη λειτουργύα του τμόματοσ. 8

9 ΘΕΗ ΚΑΙ ΦΨΡΟΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΙ ΜΕΓΑΛΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ: Από πλευρϊσ οργϊνωςησ, το τμόμα προμηθειών ςε ξενοδοχεύα μεγϊλησ δυναμικότητασ χωρύζεται ςτα εξόσ υποτμόματα: Σμόμα αγορών (Purchase Department) Σμόμα παραλαβών (Receive Department). Αποθηκευτικού χώροι (Storing facilities). ΣΙ ΜΙΚΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ: Σμόμα Αποθόκησ 9

10 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την επιτυχό λειτουργύα του τμόματοσ παραλαβών θα πρϋπει να εξαςφαλιςτούν, από το ςτϊδιο του ςχεδιαςμού τησ επιχεύρηςησ, οι παρακϊτω προώποθϋςεισ: Κατϊλληλη θϋςη. Η εγκατϊςταςη να βρύςκεται ςτο ιςόγειο και κοντϊ ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ και τουσ χώρουσ παραγωγόσ. Αν για οποιουςδόποτε λόγουσ το τμόμα παραλαβόσ εύναι μακριϊ από την αποθόκη, θα πρϋπει να προβλϋπονται αςανςϋρ ό μεταφορικϋσ ταινύεσ για την γρόγορη και αςφαλό μεταφορϊ των εμπορευμϊτων. Επϊρκεια χώρου με ςωςτό διαρρύθμιςη. Θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται ϊνετοσ χώροσ που διευκολύνει το γρόγορο ξεφόρτωμα των εμπορευμϊτων, την ομαλό και γρόγορη διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ τησ παραλαβόσ, και την εύκολη και αςφαλό διανομό των προώόντων ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ, ςτα ψυγεύα και ςτα τμόματα παραγωγόσ. Κατϊλληλοσ εξοπλιςμόσ. Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ του τμόματοσ παραλαβόσ περιλαμβϊνει ζυγαριϋσ ακριβεύασ, μεταφορικϊ και ανυψωτικϊ μηχανόματα (clarks), και οπωςδόποτε τα απαραύτητα εργαλεύα για το ϊνοιγμα κιβωτύων, παλετών, κλπ. προκειμϋνου να ελεγχθούν τα περιεχόμενα. 10

11 ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ Εξύςου ςημαντικό για την επιτυχό λειτουργύα του τμόματοσ προμηθειών εύναι η οργϊνωςη των αποθηκευτικών χώρων τησ επιχεύρηςησ. Οι αποθηκευτικού χώροι, όπωσ και το τμόμα παραλαβών, θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν: Κατϊλληλη θϋςη. Η επιλογό τησ θϋςησ των αποθηκευτικών χώρων πρϋπει να γύνεται με κριτόριο τη γειτνύαςό τουσ με το χώρο παραλαβόσ και τα τμόματα παραγωγόσ. Επϊρκεια του χώρου με ςωςτό διαρρύθμιςη. Σο μϋγεθοσ των αποθηκευτικών χώρων εξαρτϊται βαςικϊ από τη δυναμικότητα τησ επιχεύρηςησ, από τον αριθμό των επιςιτιςτικών τμημϊτων (αριθμό κουβϋρ) και από την κατηγορύα ςτην οπούα υπϊγεται. Αςφϊλεια. Η αςφϊλεια των αποθηκευτικών χώρων ϋχει επύςησ μεγϊλη ςημαςύα και θα πρϋπει από το ςτϊδιο τησ καταςκευόσ να μελετϊται η αςφϊλεια των πορτών, των παραθύρων, των κλειδαριών, των ψυκτικών θαλϊμων, κλπ. Κατϊλληλοσ εξοπλιςμόσ. Όλοι οι αποθηκευτικού χώροι πρϋπει να εύναι κατϊλληλα εξοπλιςμϋνοι ώςτε και οι ςτόχοι του τμόματοσ να επιτυγχϊνονται και το προςωπικό να διευκολύνεται ςτην αποθόκευςη, ϋλεγχο, παρακολούθηςη και διανομό των προμηθειών. 11

12 Καθόκοντα Τπευθύνου Παραλαβών Έλεγχοσ τησ ποιότητασ ποςότητασ τιμόσ όλων των προώόντων που ειςϋρχονται ςτην επιχεύρηςη Έλεγχοσ για ςφρϊγιςμα των τιμολογύων Σόρηςη όλων των απαραύτητων βιβλύων και εντύπων που ϋχει καθορύςει η επιχεύρηςη Αςφαλό και γρόγορη διανομό των προώόντων ςτουσ αποθηκευτικούσ χώρουσ Έγκαιρη διαβύβαςη των εντύπων και λοιπών ςτοιχεύων ςτα ενδιαφερόμενα τμόματα (λογιςτόριο, ϋλεγχοσ, αποθόκη) 12

13 Διατμηματικϋσ χϋςεισ των Προμηθειών Σα διϊφορα τμόματα τησ επιχεύρηςησ θα πρϋπει να ςυνεργϊζονται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να επιτυγχϊνεται αποτελεςματικϊ η εκτϋλεςη των παρακϊτω εργαςιών: Ανϊλυςη όλων των ειδών των menu και καταλόγων φαγητού που χρηςιμοποιεύ η επιχεύρηςη Ποςοτικό πρόβλεψη δηλαδό τον προςδιοριςμό του όγκου των Σροφύμων και Ποτών (Σ+Π) με βϊςη διαφορετικϋσ τεχνικϋσ και μεθόδουσ Εξαγωγϋσ Σροφύμων και Ποτών προσ τα τμόματα παραγωγόσ και κατανϊλωςησ, ςύμφωνα με τισ αιτούμενεσ ποςότητεσ και ποιότητεσ, ανϊλογα με το ςκοπό χρηςιμοπούηςόσ τουσ 13

14 Γενικϋσ Αρχϋσ του Σμόματοσ Αγορϊσ Διαδικαςύα Ελϋγχου: Καθοριςμόσ προτύπων (Standards) Εκπαύδευςη του προςωπικού ώςτε να εύναι ςε θϋςη να εφαρμόζει τα πρότυπα ύγκριςη των αποτελεςμϊτων με τα καθοριςμϋνα πρότυπα Λόψη διορθωτικών μϋτρων όπου χρειϊζεται 14

15 Αρχό του Ελϋγχου Η ςυνεχόσ αγορϊ ικανοποιητικών ποςοτότων Σ+Π, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ, το καθϋνα από αυτϊ ςτην κατϊλληλη ποιότητα, ανϊλογα με τη χρόςη ςτην οπούα προορύζεται, ςτη πλϋον ςυμφϋρουςα τιμό. 15

16 Καθοριςμόσ Προτύπων Κϊθε Σμόμα Αγορών καθορύζει πρότυπα με βϊςη: Σην ποιότητα (ποιοτικϊ πρότυπα/quality standards) Σην ποςότητα (ποςοτικϊ πρότυπα/quantity standards) Σην τιμό (πρότυπα τιμών/price standards) 16

17 Ποιοτικϊ Πρότυπα (Quality Σα ποιοτικϊ πρότυπα προςαρμόζονται ςτισ ανϊγκεσ του κϊθε Επιςιτιςτικού Σμόματοσ, ανϊλογα με: Σύποσ και κατηγορύα Επιχεύρηςησ Ανταγωνιςμόσ Εδεςματολόγιο Σιμολογιακό Πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Σο εύδοσ τησ πελατεύασ Δυνατότητεσ αποθόκευςησ Εξοπλιςμόσ Standards) Προςωπικό και εκπαύδευςη Δυνατότητα επιλογόσ διαφορετικών ποιοτότων 17

18 Καθοριςμόσ Ποςοτικών Προτύπων Σα Ποςοτικϊ Πρότυπα καθορύζονται ανϊλογα: Σην εμπειρύα του παρελθόντοσ (ιςτορικϊ ςτοιχεύα τιμών πωλόςεων κ.α.) Σην πρόβλεψη του όγκου των πωλόςεων Σο εύδοσ και την ποικιλύα των προςφερόμενων ειδών Σην απόδοςη των προώόντων Σισ πρότυπεσ ςυνταγϋσ και τισ πρότυπεσ μερύδεσ Σην διαθεςιμότητα των προώόντων Σην αποθηκευτικό αντοχό των προώόντων Σισ ευκαιρύεσ τησ αγορϊσ Σην γενικό κατϊςταςη τησ αγορϊσ Σην δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ τροφοδοτικϋσ πηγϋσ Σουσ περιοριςμούσ και την διαθεςιμότητα των αποθηκευτικών χώρων Σην επιθυμητό ςυχνότητα των παραγγελιών Σισ απαιτόςεισ των προμηθευτών Σο κατώτατο όριο ςτοκ Σο χρόνο παραλαβόσ των εμπορευμϊτων 18 Σην ταμειακό ρευςτότητα τησ επιχεύρηςησ

19 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Παρϊδειγμα: Η επιχεύρηςη «Χ» αγορϊζει φιϊλεσ Scotch Whiskey με τιμό αγορϊσ 10 ευρώ η φιϊλη. Επομϋνωσ το ςυνολικό κόςτοσ θα εύναι φιϊλεσ x 10 ευρώ = ευρώ Αν προμηθευτούμε τισ παραπϊνω φιϊλεσ ςε δύο παραγγελύεσ η τιμό διαμορφώνεται ωσ εξόσ: Α Παραγγελύα: 1000 x 12 = ευρώ Β Παραγγελύα: 1000 x 14 = ευρώ υνολικό κόςτοσ = ευρώ. Διαφορϊ Κόςτουσ ευρώ ευρώ = ευρώ 19

20 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των Παρϊδειγμα (ςυνϋχεια): τιμών Αν αντύ να κϊνουμε την παραγγελύα μαζικϊ, προχωρόςουμε ςτην εκτϋλεςη τησ πρώτησ παραγγελύασ 1000 φιϊλεσ x 10 ευρώ = ευρώ Και ςτη ςυνϋχεια τοκύςουμε τα υπόλοιπα ευρώ ςτη Σρϊπεζα για τϋςςερισ μόνεσ με επιτόκιο π.χ. 4% τον μόνα θα ϋχουμε: ευρώ + [( ευρώ x 0,04) x 4μόνεσ]= Άρα ϋςοδα από τόκουσ = 1.600ευρώ 20

21 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Η επιχεύρηςη «Χ» αναζητεύ φθηνϊ αλλϊ και ποιοτικϊ προώόντα και απευθύνεται ςτον προμηθευτό τησ «Τ», ο οπούοσ προτεύνει: Προώόν Α: Κοτόπουλο Α ποιότητασ: 1600γρ. με 5 ευρώ το κιλό Προώόν Β: Κοτόπουλο Α ποιότητασ: 1300γρ. με 5,5 ευρώ το κιλό Η επιχεύρηςη επιθυμεύ κϊθε προώόν να χωρύζεται ςε 4 τεμϊχια Ποιο από τα δύο προώόντα θα επιλϋξει η «Χ»; 21

22 Καθοριςμόσ των επιπϋδων των τιμών Απϊντηςη: Αν και φαύνεται ςυμφϋρουςα η τιμό του Α προώόντοσ, η επιχεύρηςη επωφελεύται αν επιλϋξει το προώόν Β: Προώόν Α: 1,6 x 5 = 8ευρώ / 4 μερύδεσ = 2 ευρώ Προώόν Β: 1,3 x 5,5 = 7ευρώ/ 4 μερύδεσ = 1,75 ευρώ Άρα ανϊ τεμϊχιο κερδύζουμε 12,5% 22

23 Μϋθοδοι και Διαδικαςύεσ του Σμόματοσ Αγορών Προμόθεια Προώόντων για πρώτη φορϊ Επαναλαμβανόμενη διαδικαςύα προμόθειασ προώόντων 23

24 Προμόθεια Προώόντων για πρώτη φορϊ Η ανϊγκη για προμόθεια (αγορϊ) προώόντων που χρηςιμοποιούνται για πρώτη φορϊ παρουςιϊζεται όταν: Η επιςιτιςτικό μονϊδα ό κϊποιο τμόμα τησ λειτουργεύ για πρώτη φορϊ (π.χ. νϋο ξενοδοχεύο) Όταν η επιςιτιςτικό μονϊδα όδη λειτουργεύ, αλλϊ απαιτεύται η προμόθεια νϋων προώόντων Παρϊδειγμα: Αλλϊζει ο κατϊλογοσ του Σμόματοσ ό προςτύθεται ϋνα νϋο «πιϊτο» 24

25 Κύκλοσ Προμόθειασ Προώόντων για Πρώτη Υορϊ Καθοριςμόσ Ποιοτικών Ποςοτικών Αναγκών Παρϊδοςη ςτα Σμόματα Ανεύρεςη Πηγών και Σρόπων Προμόθειασ Αποθόκευςη Αγορϊ του Προώόντοσ Παραλαβό 25

26 Ο Κύκλοσ Προμόθειασ Νϋων Προώόντων Καθοριςμόσ Ποιοτικών Ποςοτικών αναγκών Ανϊλυςη των Menus και καταλόγων ύνταξη προδιαγραφών προώόντοσ Σεςτ Προώόντοσ Απόδοςη Προώόντοσ Καθοριςμόσ προτύπου ςυνταγών και μερύδων Ανεύρεςη Πηγών & Σρόπων Προμόθειασ Επιλογό Μεθόδου Επιλογό Προμηθευτό Διαπραγμϊτευςη και κλεύςιμο ςυμφωνύασ 26

27 Ο Κύκλοσ Προμόθειασ Νϋων Προώόντων Αγορϊ του Προώόντοσ Παραγγελύα Προώόντοσ Παρακολούθηςη Παραγγελύασ Παραλαβό Έλεγχοσ Ποιότητασ Ποςότητασ - Σιμόσ Γραφειοκρατικϋσ Διαδικαςύεσ Διανομό Προώόντων ςτισ Αποθόκεσ Αποθόκευςη Παρϊδοςη ςτα Σμόματα 27

28 Επαναλαμβανόμενη προμόθεια Προώόντοσ Η ανϊγκη για προμόθεια (αγορϋσ) προώόντων που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ μια ό περιςςότερεσ φορϋσ ςτο παρελθόν, παρουςιϊζεται όταν: Η επιςιτιςτικό μονϊδα ό κϊποιο τμόμα του βρύςκεται όδη ςε λειτουργύα Η επιςιτιςτικό μονϊδα επαναλειτουργεύ ϋπειτα από διακοπό λύγων μηνών (λόγο εποχικότητασ) 28

29 Κύκλοσ Επαναλαμβανόμενησ προμόθεια Προώόντοσ Παρϊδοςη ςτα Σμόματα Αύτηςη Προμόθειασ Αξιολόγηςη των Ιςτορικών τοιχεύων (για τον υπολογιςμό τησ ποςότητασ) Αποθόκευςη Έλεγχοσ των προδιαγραφών των προώόντων Παραλαβό Έλεγχοσ προηγούμενων αγορών ύδιων προώόντων Αγορϊ Προώόντοσ 29 Αξιολόγηςη του προμηθευτό και επιλογό από κατϊλογο προμηθευτών

30 Ανϊλυςη των εργαςιών για τον καθοριςμό των Ποιοτικών και Ποςοτικών Αναγκών ςε Σρόφιμα και Ποτϊ Ανϊλυςη των Menus και των Καταλόγων που καθορύζουν: Σα εύδη των πρώτων υλών που απαιτούνται Σισ ποςότητεσ κατϊ εύδοσ Η ανϊλυςη αυτό εξαρτϊται από το εύδοσ τησ πελατεύασ, τον ανταγωνιςμό, την κατηγορύα τησ επιςιτιςτικόσ μονϊδασ κ.α. Η ανϊλυςη αυτό γύνεται τόςο ποιοτικϊ, όςο και ποςοτικϊ 30

31 ύνταξη Προδιαγραφών Προώόντοσ Προδιαγραφό προώόντοσ εύναι η ακριβόσ περιγραφό τησ ποιότητασ, μεγϋθουσ, βϊρουσ και τιμόσ που απαιτεύται για ϋνα ςυγκεκριμϋνο προώόν, ώςτε να καλύψει ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ τησ παραγωγόσ 31

32 ύνταξη Προδιαγραφών Προώόντοσ Οι προδιαγραφϋσ ποιότητασ καθορύζονται: Από την γενικότερη πολιτικό τησ επιχεύρηςησ Σισ ιδιαιτερότητεσ των προςφερόμενων εδεςμϊτων και ποτών Σισ τιμϋσ πώληςησ των προςφερόμενων ειδών Σα ποςοςτϊ απόδοςησ των προώόντων Σην οργϊνωςη και τον εξοπλιςμό τησ κουζύνασ Σισ δυνατότητεσ του προςωπικού Σισ δυνατότητεσ αποθόκευςησ Σησ επιθυμητόσ ποιότητασ που υπϊρχει ςτην αγορϊ 32

33 Πλεονεκτόματα Προδιαγραφών Προώόντων Καθορύζονται τα ποιοτικϊ και ποςοτικϊ πλαύςια των προώόντων, ώςτε το επύπεδο των πιϊτων ποιοτικϊ και ποςοτικϊ να εύναι ςταθερό Μειώνονται οι προςτριβϋσ με τουσ προμηθευτϋσ Μειώνεται ο χρόνοσ περιγραφόσ τησ ποιότητασ των προώόντων Επιτρϋπουν ανταγωνιςτικϋσ προςφορϋσ από ϊλλουσ προμηθευτϋσ Δύνουν λεπτομερεύσ οδηγύεσ ςτον υπεύθυνο των παραλαβών Διευκολύνουν την επικοινωνύα μεταξύ των τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ Βοηθούν ςτην ςύγκριςη των προώόντων με τισ τιμϋσ που υπϊρχουν ςτην αγορϊ Βοηθούν ςτην παρακολούθηςη και ςταθεροπούηςη του κόςτουσ, εφόςον οι ποςότητεσ προώόντων παραμϋνουν ςταθερϋσ μϋςα ςτο χρόνο. 33

34 τοιχεύα Προδιαγραφόσ Προώόντοσ Σο ακριβϋσ όνομα του προώόντοσ Ποιότητα, τύποσ, μϋςοσ όροσ βϊρουσ και ϊλλεσ πληροφορύεσ που περιγρϊφουν την ποιότητα Μονϊδα μϋτρηςησ (τεμϊχια, κιλϊ, κιβώτια, των τόςων κιλών ό τεμαχύων) Ημερομηνύεσ λόξησ ό ςυγκεκριμϋνεσ οδηγύεσ Σα όρια τιμών μϋςα ςτα οπούα προτύθεται να αγορϊςει η επιχεύρηςη Οδηγύεσ προμόθειασ, παραλαβόσ, πληρωμόσ Φρόςη για την οπούα προορύζεται το προώόν 34

35 Σεςτ Προώόντοσ Σεςτ εύναι η δοκιμό ςτη πρϊξη των τεχνικών προδιαγραφών και τησ ποιότητασ ενόσ προώόντοσ 35

36 Διαδικαςύα Test Προώόντοσ Παρόντεσ εύναι μόνο οι υπεύθυνοι το τεςτ και το τεςτ γύνεται εκτόσ ωραρύου λειτουργύασ τησ κουζύνασ Οι προμηθευτϋσ δεν θα πρϋπει να γνωρύζουν ότι θα γύνει τεςτ ςτα προώόντα τουσ Οι υπεύθυνοι τεςτ δεν θα πρϋπει να γνωρύζουν ποιο δεύγμα για το τεςτ προϋρχεται από ποιον προμηθευτό 36

37 Διαδικαςύα Σεςτ Προώόντοσ Οι υπεύθυνοι του τεςτ καθορύζουν ποια θα εύναι τα κριτόρια αξιολόγηςησ του δεύγματοσ με ςειρϊ ςπουδαιότητασ, τα κριτόρια αυτϊ ενδϋχεται να εύναι: Γεύςη Σρυφερότητα Εμφϊνιςη Απόδοςη Φρόνοσ προετοιμαςύασ και παραςκευόσ Εργατικό κόςτοσ Ενϋργεια που καταναλώνεται για την παραςκευό του 37

38 Διαδικαςύα Σεςτ Προώόντοσ Διεξαγωγό του Σεςτ και βαθμολόγηςη των δειγμϊτων με βϊςη την αξιολόγηςη των κριτηρύων Με βϊςη την βαθμολογύα αποφαςύζεται ποιο εύναι το κατϊλληλο προώόν, καθώσ και το δεύτερο και τρύτο προώόν που επιλϋγονται ςαν εναλλακτικϊ του πρώτου (π.χ. ςε περιόδουσ ϋλλειψησ του πρώτου) 38

39 Απόδοςη προώόντοσ Απόδοςη εύναι ο υπολογιςμόσ του χρηςιμοποιούμενου μϋρουσ του προώόντοσ, μετϊ τη διαδικαςύα τησ προετοιμαςύα και ό του μαγειρϋματοσ. 39

40 Πλεονεκτόματα τησ Απόδοςησ Προςδιορύζουν το καταλληλότερο και ςυμφϋρον μϋγεθοσ/βϊροσ ςυςκευαςύα των προώόντων που αγορϊζει η επιχεύρηςη Βοηθούν ςτον προςδιοριςμό του ύψουσ των προμηθειών ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλεπόμενεσ πωλόςεισ Βοηθούν ςτον καθοριςμό των προδιαγραφών προώόντων Βοηθούν ςτον καθοριςμό του ύψουσ του αποθϋματοσ Βοηθούν ςτην επιλογό του κατϊλληλου προμηθευτό Βοηθούν ςτην επιλογό τησ κατϊλληλησ τιμόσ Περιορύζουν την ςπατϊλη Βοηθούν ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ των τροφύμων και ποτών 40

41 Απόδοςη Κρεϊτων Για να πραγματοποιηθεύ η δοκιμό (test) απόδοςησ του κρϋατοσ χρηςιμοποιούνται τα παρακϊτω κριτόρια: Σο δεύγμα ζυγύζεται και ςημειώνεται το βϊροσ του Καθαρύζεται, ζυγύζεται ξανϊ και ςημειώνεται το νϋο βϊροσ του Σοποθετεύται ςτο φούρνο και αφόνεται να ψηθεύ. Καταγρϊφεται η θερμοκραςύα του φούρνου και όταν ολοκληρωθεύ το ψόςιμο, καταγρϊφεται και η διϊρκεια ψηςύματοσ Μεριδοποιεύται και ξαναζυγύζεται για να υπολογιςτεύ η φύρα τησ μεριδοποιηςησ 41

42 Παρϊδειγμα Απόδοςησ Κρϋατοσ Πόςη απόδοςη ϋχει ϋνα κομμϊτι κρϋασ 15 κιλών; Διαιρούμε το τελικό βϊροσ δια του αρχικού και το αποτϋλεςμα πολλαπλαςιϊζουμε μετϊ επύ 100. Αρχικό βϊροσ: 15 κιλϊ Σελικό βϊροσ: 9 κύλα υνεπώσ 9/15 x 100 = 60, Άρα η απόδοςό του εύναι 60% Απώλεια κρϋατοσ εύναι 40% 42

43 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Βοοειδό Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 60-65% Δεύτερη Ποιότητα 53-60% Σρύτη Ποιότητα 45-53% 43

44 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Προβατοειδό Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 50-55% Δεύτερη Ποιότητα 45% Σρύτη Ποιότητα 35-40% 44

45 Απόδοςη Κρϋατοσ ανϊ Κατηγορύα Φοιρινϊ Ποιότητα Ποςοςτό Απόδοςησ (περύπου) Πρώτη Ποιότητα 72% Δεύτερη Ποιότητα 60-70% Σρύτη Ποιότητα 55-60% 45

46 Πρότυπεσ υνταγϋσ Πρότυπη ςυνταγό εύναι ϋνα γραμμϋνοσ τύπουσ που δύνει τισ ποςότητεσ κϊθε ςυςτατικού που χρειϊζεται ςτην Παραςκευό ςυγκεκριμϋνησ ποςότητασ και ποιότητασ φαγητού ό ποτού. Ο τύποσ αυτόσ περιγρϊφει επύςησ την μϋθοδο μαγειρϋματοσ του φαγητού και τον τρόπο παραςκευόσ και ςερβιρύςματοσ τουσ φαγητού 46

47 Πλεονεκτόματα Πρότυπων υνταγών Βοηθούν τον ακριβό προςδιοριςμό του κόςτουσ τροφύμων Τπολογύζονται επακριβώσ οι ποςότητεσ των μερύδων Βοηθούν ςτην ςύνθεςη των menus, καταλόγων ό μπουφϋ Εξαςφαλύζουν την αναμενόμενη απόδοςη Εξαςφαλύζουν ςταθερό ποιότητα, ποςότητα και γεύςη και εμφϊνιςη του φαγητού ό ποτού Απαιτεύ λιγότερη επύβλεψη και λιγότερη εργαςύα. 47

48 Πρότυπεσ Μερύδεσ Πρότυπη Μερύδα εύναι η προςδιοριςμϋνη ποςότητα ενόσ ςυγκεκριμϋνου εύδουσ φαγητού ό ποτού που διατύθεται προσ κατανϊλωςη Σο μϋγεθοσ τησ μερύδασ εξαρτϊται από τα παρακϊτω ςτοιχεύα: Σο εύδοσ, κατηγορύα και θϋςη τησ επιχεύρηςησ Σην ικανοπούηςη τησ πελατεύασ που εξυπηρετεύ η επιχεύρηςη Σο κόςτοσ των τροφύμων Σο επύπεδο του ανταγωνιςμού Σισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ 48

49 Πλεονεκτόματα των πρότυπων μερύδων Εξαςφαλύζουν ςταθερό ποςότητα (βϊροσ μερύδασ) Βοηθούν ςτον ϋλεγχο του κόςτουσ Σ+Π Εξαςφαλύζουν την αναμενόμενη απόδοςη των προώόντων Βοηθούν ςτην ςύνταξη των πρότυπων ςυνταγών Βοηθούν ςτην απόδοςη των προώόντων Βοηθούν ςτον προςδιοριςμό του ύψουσ των προμηθειών Περιορύζουν τισ ςπατϊλεσ και τισ απώλειεσ των τμημϊτων 49

50 Ανεύρεςη πηγών και τρόπων προμόθειασ Η επιςιτιςτικό μονϊδα (εςτιατόριο, ξενοδοχεύο), μπορεύ να επιλϋξει τουσ κατϊλληλουσ προμηθευτϋσ τροφύμων και ποτών μϋςα από: Σην προηγούμενη εμπειρύα και το ιςτορικό αγορϊσ υςτϊςεισ από ςυναδϋλφουσ και καλό φόμη Ειδικευμϋνα περιοδικϊ τροφύμων και ποτών Ειδικευμϋνα περιοδικϊ επιχειρόςεων εςτύαςησ Πανελλαδικϊ και τοπικϊ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ Εμπορικού οδηγού και τηλεφωνικού κατϊλογοι Επιςκϋψεισ αντιπροςώπων Εθνικϋσ και τοπικϋσ εκθϋςεισ Ενημερωτικϊ φυλλϊδια ό δεύγματα προώόντων 50

51 Επιλογό των προμηθευτών Ανϊλογα με την επιχεύρηςη του προμηθευτό Ανϊλογα με την ποςότητα και ποιότητα των προώόντων που διαθϋτει ο προμηθευτόσ Ανϊλογα με τον τιμοκατϊλογο των προώόντων που διαθϋτει Ανϊλογα με τουσ τρόπουσ διακανονιςμού του προμηθευτό Ανϊλογα με τουσ πελϊτεσ που εξυπηρετεύ ο προμηθευτόσ Ανϊλογα με τα δεύγματα των προώόντων που διαθϋτει ο προμηθευτόσ 51

52 Αξιολόγηςη Προμηθευτών Ανϊλογα με την ποιότητα των προώόντων (τεςτ/απόδοςη) Ανϊλογα με τισ τιμϋσ των προώόντων που παρϋχει ο προμηθευτόσ (ϋλεγχοσ τιμών) Ανϊλογα με τισ υπηρεςύεσ του προμηθευτό: υνολικό αξύα των αγορών Σα εύδη και αξύα τυχών επιςτροφών προσ τον προμηθευτό Σο ςύνολο των παραδόςεων του προμηθευτό προσ την επιχεύρηςη Σο ποςοςτό τυχών καθυςτερημϋνων παραδόςεων του προμηθευτό προσ την επιχεύρηςη 52

53 Μϋθοδοι Αγορϊσ Προώόντων Μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ (προςφορϋσ) ό αγορϋσ ςε κλειςτό (ςφραγιςμϋνο) φϊκελο προςφορών Αγορϋσ με ςυμβόλαιο Προμόθειεσ με προςφορϋσ ό ανταγωνιςτικό αγορϊ (ανοιχτϋσ προςφορϋσ) Αγορϋσ τοισ μετρητούσ (cash & carry) Μϋςω Μεςϊζοντα Αγορϋσ με ςυνεργαςύα Αγορϋσ μιασ πηγόσ 53

54 Aγορϋσ Προώόντων Διαπύςτωςη Αναγκών τησ Αγορϊσ Καθημερινϋσ Ανϊγκεσ του Σμόματοσ Περιοδικϋσ Ανϊγκεσ του Σμόματοσ Ανϊγκεσ Αποθόκησ Προςφορϊ του Προμηθευτό 54

55 Σρόποι Παραγγελύασ Προώόντοσ Σηλεφωνικϊ/Υαξ ό διαδικτυακϊ Με δελτύο Παραγγελύασ (ταχυδρομικϊ ό προςωπικϊ) 55

56 Αγορϋσ Προώόντων που δεν επιδϋχονται μακροχρόνια αποθόκευςη (π.χ. φρϋςκο γϊλα, τυροκομικϊ, ψωμύ, φρϋςκα λαχανικϊ, φρϋςκα ψϊρια κ.α.) Παραγγελύεσ με ημερόςια κατϊςταςη αναλωςύμων ό Market Quotation List ό Daily Μarket List Η ημερόςια κατϊςταςη αναλωςύμων εύναι ο καθημερινόσ ϋλεγχοσ που κϊνει ο ύδιοσ ο υπεύθυνοσ του επιςιτιςτικού τμόματοσ (chef, barman κτλ), για να διαπιςτώςει πια υλικϊ υπϊρχουν μϋςα ςτο μαγειρεύο ό bar, ϋτςι ώςτε όταν υπϊρχει ϋλλειψη ςε κϊποιο υλικό να εκτελεύ ϊμεςα την παραγγελύα του. Η λύςτα περιϋχει διϊφορα ςτοιχεύα του υλικού, την ποςότητα του, και τισ τιμϋσ του από τρεισ τουλϊχιςτον προμηθευτϋσ τουσ οπούουσ όδη ϋχει επιλϋξει η επιχεύρηςη. 56

57 Αγορϋσ προώόντων που επιδϋχονται μακροχρόνια αποθόκευςη (π.χ. όςπρια, κατεψυγμϋνα κρϋατα ό ψϊρια, ζυμαρικϊ, ρύζι, αλεύρι, αλϊτι, ζϊχαρη κονςϋρβεσ, καρυκεύματα κ.α.) Μϋθοδοσ Par stock To τμόμα διαθϋτει επαρκό αποθϋματα ςε υλικϊ τα οπούα αν πϋςουν κϊτω από ϋνα ςυγκεκριμϋνο όριο, αντικαθύςτανται με νϋεσ παραγγελύεσ. Σο όριο αποθϋματοσ ςε υλικό, λϋγεται αλλιώσ «απόθεμα αςφαλεύασ» ύμφωνα με το προςφερόμενο μενού Εύναι η ακριβόσ ποςότητα που διαθϋτει η επιχεύρηςη για ϋνα ςυγκεκριμϋνο γεύμα, χωρύσ να υπϊρχει απόθεμα αςφαλεύασ. Η επιχεύρηςη παραγγϋλνει μόνο ότι να εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ τησ ςε μια δεδομϋνη χρονικό περύοδο. 57

58 Παραλαβό Προώόντων Διαδικαςύεσ Σμόματοσ Παραλαβόσ Επαλόθευςη τησ ποςότητασ, τησ ποιότητασ και τησ τιμόσ του παραγγελθϋντοσ προώόντοσ Έλεγχοσ και ςφρϊγιςμα τιμολογύων Καταχώρηςη των τιμολογύων ςτο ημερολόγιο παραλαβών υμπλόρωςη τησ καρτϋλασ κρϋατοσ Διανομό των παραληφθϋντων υλικών ςτα αρμόδια τμόματα 58

59 Αποθόκευςη Προώόντων Βαςικϋσ αιτύεσ φθορϊσ υλικού Ακατϊλληλεσ θερμοκραςύεσ τησ αποθόκησ Μεγϊλη περύοδοσ αποθόκευςησ Έλλειψη ςωςτού εξαεριςμού Αποτυχύα ςτον διαχωριςμό των εμπορευμϊτων Ανεπαρκόσ υγιεινό Καθυςτϋρηςη μεταξύ παραλαβόσ και αποθόκευςησ 59

60 Κανόνεσ καλόσ κατϊςταςησ αποθόκησ Χυγεύα ςε καλό κατϊςταςη λειτουργύασ Εξωτερικϊ θερμόμετρα και ενδεύξεισ ςτα ψυγεύα Οι μεγϊλοι καταψύκτεσ πρϋπει να ϋχουν ςύςτημα ςυναγερμού το οπούο να ενεργοποιεύται όταν η θερμοκραςύα ανεβαύνει πϊνω από -9 βαθμούσ κελςύου. Οι πόρτεσ των ψυγεύων θα πρϋπει να μϋνουν ανοικτϋσ τον ελϊχιςτο δυνατόν χρόνο Σα κιβώτια τοποθετούνται ςε ξύλινεσ παλϋτεσ ςτο πϊτωμα Σρόφιμα ςε γυϊλινεσ ςυςκευαςύεσ δεν θα πρϋπει να εκτύθενται ςτο ηλιακό φωσ Σα αναψυκτικϊ και οι μπύρεσ θα πρϋπει να αποθηκεύονται ξεχωριςτϊ ςε ειδικϋσ θερμοκραςύεσ 13 με 16 οc. Σα κόκκινα κραςιϊ και τα αλκοολούχα ποτϊ ςτουσ 13 οc. Σα λευκϊ κραςιϊ και ο αφρώδησ ούνοσ ςτουσ 10 oc. Όλα τα κραςιϊ τοποθετούνται ςε οριζόντια θϋςη και βρϋχεται ο φελόσ Σα υλικϊ ςυςκευαςύασ πρϋπει να αποθηκεύονται ςε ξεχωριςτούσ χώρουσ Γενικϊ τα εμπορεύματα δεν θα πρϋπει να τοποθετούνται ψηλϊ 60

61 Τλη και ερωτόςεισ εξεταςτικόσ Από διαφϊνεια 30 μϋχρι και τη διαφϊνεια 60 Καθοριςμόσ ποςοτικών ποιοτικών αναγκών (menu/test/απόδοςη) εξεύρεςη προμηθευτό Παραγγελύα και Αγορϊ του προώόντοσ Παραλαβό προώόντοσ Αποθόκευςη προώόντοσ 25 ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ ό ςωςτού/λϊθουσ 61

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL»

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεύα ϋχει ιδρυθεύ το 1996 μετρώντασ 17 χρόνια ζωόσ με κύριο αντικεύμενο την καταςκευό τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ - HACCP

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ - HACCP ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ - HACCP ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΨΠΟΝΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ ΣΡΟΥΙΜΨΝ Α.Π.Θ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗ ΥΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ISO HACCP ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΥΕΣ E-MAIL: v.panagiotou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό

Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό Καθολικήιςχαιμία-ζμφρακτοόρχεοσωσ επιπλοκήμετά από βιοψία: Ανάδειξημε ςκιαγραφικό υπερήχων (CEUS). Συγγραφείσ: Venus Hedayati1, Anu E. Obaro1, MalachyJ. Gleeson2, Paul S. Sidhu1 1 King s College London,

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ Ακτζσ κολφμβθςθσ - Παραλίεσ Αντιπροςωπεύουν το μη ςταθεροποιημϋνο ύζημα ςτη διεπιφϊνεια του νερού και

Διαβάστε περισσότερα