ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Θ παρατικζμενθ κατάςταςθ περιζχει, όλουσ τουσ φορείσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ του Τπ. Ρικονομικών 2/22717/ 0094/ (ΦΕΜ 474/τ.Β /2011). Αναλυτικά τα νομικά πρόςωπα που περιλαμβάνονται ςτθν Μεντρικι Μυβζρνθςθ, τουσ Ρ.Σ.Α. και τουσ Ρ.Μ.Α προςδιορίηονται από το Ξθτρώο Φορζων Γενικισ Μυβζρνθςθσ (1/) που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (άρκρο 50 του Ο. 3943/2011). τουσ φορείσ που απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία και β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων (παρ 5 του αρκρ 7 του Π.Δ. 113) μθνόσ Ιουλίου 2015 τίκεται θ ζνδειξθ. Θ κατάςταςθ αυτι επζχει κζςθ βεβαίωςθσ, αποτελεί δικαιολογθτικό για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί και οι δφο ςτιλεσ και ιςχφει μζχρι τισ 30/9/2015. Θ ΠΡΡΛΣΑΞΕΟΘ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ α.α. ΔΘΞΘΣΡΙΡ ΜΑΡΑΣΗΑ ΕΠΟΠΣΕΤOΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΩΠΟ ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ- ΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Παρατηρήσεις ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΑΡΧΕ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΣΡΡΠΘ (ΠΡΡΣΑΙΑ) ΑΟΣΑΓΩΟΙΞΡΤ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΠΡΠΣΕΙΑ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΤ ΠΑΙΓΟΙΩΟ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΡΤΘΞΙΣΙΜΘ ΑΡΧΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑ (Ρ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΘΟΑΛΜΡ - ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΡ ΠΡΑΜΣΡΡΕΙΡ ΕΙΔΘΕΩΟ ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΡΑΔΙΡΦΩΟΙΑ, ΙΟΣΕΡΟΕΣ ΜΑΙ ΣΘΝΕΡΡΑΘ (ΟΕΡΙΣ) ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΡΑΔΙΡΦΩΟΙΑ ΣΘΝΕΡΡΑΘ (ΕΡΣ Α.Ε.) (29) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΓΕΩΡΓΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ''ΔΘΞΘΣΡΑ'' ΕΟΙΑΙΡ ΦΡΡΕΑ ΕΝΕΓΧΡΤ ΣΡΡΦΙΞΩΟ (Ε.Φ.Ε.Σ.) ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΓΕΩΠΡΟΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ (Ι.Γ.Ε.) (γ) Σελίδα 1

2 ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΠΡΡΡΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΡΟΙΑΡΕΙΡ ΙΟΣΙΟΣΡΤΣΡ ΕΠΕΡΙΔΡΕΙΔΩΟ ΜΡΡΙΟΘΙΑ ΞΕΡΓΕΙΑΜΡ ΑΓΡΡΟΡΞΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΧΑΟΙΩΟ ΞΠΕΟΑΜΕΙΡ ΦΤΣΡΠΑΘΡΝΡΓΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΕΝΝΘΟΙΜΩΟ ΓΕΩΡΓΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (ΕΝ.Γ.Α.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΝΘΡΩΞΩΟ & ΕΝΕΓΧΡΤ ΜΡΙΟΡΣΙΜΩΟ ΕΟΙΧΤΕΩΟ ΠΡΡΑΟΑΣΡΝΙΞΡΤ & ΕΓΓΤΘΕΩΟ (Ρ.Π.Ε.Μ.Ε.Π.Ε.) ΣΑΞΕΙΡ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΣΘΟΡΣΡΡΦΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΓΓΕΙΩΟ ΒΕΝΣΙΩΕΩΟ (35) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΟ) ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ,ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΜΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΩΟ ΔΡΜΙΞΩΟ,ΠΙΣΡΠΡΙΘΘ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΘΣΑ (ΕΒΕΣΑΞ Α.Ε) ΑΣΣΙΜΡ ΠΑΡΑΜΣΙΡ ΞΕΣΩΠΡ Α.Ε. ΕΘΟΙΜΡ ΤΣΘΞΑ ΤΠΡΔΡΞΩΟ ΠΡΙΡΣΘΣΑ (ΕΤΠ) ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΧΕΙΡΘΞΑΣΙΜΡΣΘΣΑ ΜΑΙ ΑΟΑΠΣΤΠΘ Α.Ε (Ε.Σ.Ε.ΑΟ.) ΠΡΩΘΟ (Σ.Ε.Ξ.Π.Ξ.Ε. Α.Ε.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ-ΜΕΟΣΡΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡΤ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ (ΜΕ.Π.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε. ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΕΘΟΡΤ ΜΑΙ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΜΕΟΣΡΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡΤ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ(ΜΕ.Π.Ε) ΞΡΟΑΔΑ ΡΡΓΑΟΩΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΩΟ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ Α.Ε. (Ξ.Ρ.Δ. Α.Ε.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΙΔΙΡΜΣΘΙΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΑΛΜΩΟ ΑΓΡΡΩΟ ΑΣΣΙΜΘ ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΑ ΕΜΘΕΘ ΝΑΞΙΑ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΟΕΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ (ΣΑΟΕΡ) (39) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΣΙΜΡ ΞΕΣΡΡ Α.Ε. ΕΓΟΑΣΙΑ ΡΔΡ Α.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΘΡΘΘ ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΙΜΡΤ ΣΡΡΧΑΙΡΤ ΤΝΙΜΡΤ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΟ ΕΤΔΑΠ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ - ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΣΙΕΙΞΙΜΡΤ ΧEΔΙΑΞΡΤ & ΠΡΡΣΑΙΑ ΕΡΓΡΕ Α.Ε "ΘΕΞΙ" ΜΑΣΑΜΕΤΑΣΙΜΘ Α.Ε. ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΡΔΙΜΕ ΤΓΜΡΙΟΩΟΙΕ Α.Ε. (Ρ.Τ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΟΤ ΧEΔΙΑΜΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ (Ο.Α..Π) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (Ο.Α..Θ.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΩΟ ΕΝΝΑΔΡ Α.Ε (Ρ..Ε. Α.Ε) ΣΡΑΙΟΡΕ Α.Ε. (43) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΙΔΡΤΞΑ ΕΠΡΧΕ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΣΤΟΡΞΙΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ & ΠΡΡΟΡΙΑ ΑΠΑΧΡΝΡΤΞΕΟΩΟ ΣΑ ΩΞΑΣΑ ΑΦΑΝΕΙΑ (Σ.Ε.Α.Π.Α..Α.) ΜΕΟΣΡΡ ΞΕΝΕΣΩΟ ΑΦΑΝΕΙΑ (ΜΕΞΕΑ) (17) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΕΘΟΙΜΘ ΧΡΝΘ ΔΙΜΑΣΙΜΩΟ ΝΕΙΣΡΤΡΓΩΟ (Ε..ΔΙ.) ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΔΙΕΘΟΡΤ & ΑΝΝΡΔΑΠΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΕΠΑΟΡΔΡ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΑΓΡΙΟΙΡΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΑΘΘΟΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΡΑΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΓΙΑΟΟΙΣΩΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΕΔΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΑΣΕΡΙΟΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΡΗΑΟΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΡΡΙΟΘΡΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΠΑΣΡΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ε) (γ) Σελίδα 2

3 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΡΕΘΤΞΟΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΑΙΓΑΙΡΤ ΣΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΣΘ ΘΑΝΑΑ ΜΑΙ ΣΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΜΡΘΣΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΧΡΘΞΑΣΡΔΡΣΘΘ ΔΙΜΑΣΙΜΩΟ ΜΣΙΡΙΩΟ (ΣΑ.Χ.ΔΙ.Μ.) (05) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΘΞΡΙΑ ΔΙΡΙΜΘΘ ΜΑΙ ΑΤΣΡΔΙΡΙΜΘΘ ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΣΘ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΑ Α.Ε. (11) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΑΤΣΡΟΡΞΡ ΡΙΜΡΔΡΞΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ (Α.Ρ.Ρ.Α) ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΑΞΤΟΣΙΜΑ ΤΣΘΞΑΣΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α..) ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΤΣΘΞΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΠΡΡΙΡΟΣΩΟ ΘΝΕΜΣΡΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΤΞΘ Ε.Π.Ε. ΝΕΧΘ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ ΕΟΡΠΝΩΟ ΔΤΟΑΞΕΩΟ (Ν.Α.Ε.Δ.) ΠΡΝΕΞΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΕΡΡΠΡΡΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΘΟΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΘΟΙΜΡΤ ΣΡΝΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.Α. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ.Α.) ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.Ο. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ.Ο.) ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ..) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΑΕΡΡΠΡΡΙΑ(Ε.ΝΡ.Α.Α) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ε.ΝΡ.Α.Ο.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΣΡΑΣΡΤ (Ε.ΝΡ.Α..) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ξ.Σ.Ο.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΕΡΡΠΡΡΙΑ (Ξ.Σ.Α.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ξ.Σ.Ο.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΣΡΑΣΡΤ (Ξ.Σ..) ΣΑΞΕΙΡ AΡΩΓΘ ΑΟΑΠΘΡΩΟ & ΘΤΞΑΣΩΟ ΠΡΝΕΞΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΞΕΣΡΧΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡΤ ΣΡΑΣΡΤ (Ξ.Σ..) ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΩΓΘ ΞΡΟΙΞΩΟ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΤΠΑΝΝΝΘΝΩΟ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡΤ ΕΘΟΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΟΡΘΝΕΤΣΙΜΡ ΚΔΡΤΞΑ ΞΕΣΡΧΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡΤ ΣΡΑΣΡΤ (Ο.Ι.Ξ.Σ..) (09) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΘ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΓΙΑ ΣΘΟ UNESCO ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΤΡΩΠΑΙΜΩΟ ΞΕΝΕΣΩΟ (33) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΒΡΝΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΕΝΕΤΙΟΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΜΑΒΑΝΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΞΤΣΙΝΘΟΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΡΡΔΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΧΑΟΙΩΟ - ΡΤΔΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΑΘΘΟΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΑΝΙΣΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΝΝΘΝΕΓΓΤΘ ΓΕΟΕΩΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΜΩΦΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΝΝΘΝΕΓΓΤΘ (Ε.Μ.Μ.Α.) ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΜΑΙ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΘ ΣΤΦΝΩΟ (Μ.Ε.Α.Σ.) ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Σελίδα 3

4 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΠΑΠΑΦΕΙΡ ΜΕΟΣΡΡ ΠΑΙΔΙΜΘ ΞΕΡΙΞΟΑ ΑΡΡΕΟΩΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Ρ ΞΕΝΙΣΕΤ" ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ Ι.Μ.Α. - Ε.Σ.Α.Ξ. ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΡΣΘΣΑ ΑΠΑΧΡΝΡΤΞΕΟΩΟ (Ε.Σ.Α.Α.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΣΑ Ξ.Ξ.Ε. (Ε.Σ.Α.Π. - Ξ.Ξ.Ε.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΣΡΑΠΕΗΡΫΠΑΝΝΘΝΩΟ (Ε.Σ.Α.Σ.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ (Ε.Σ.Ε.Α.) ΙΔΡΤΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (Ι.Μ.Α. - E.T.A.M.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΠΑΧΡΝΘΕΩ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΔΤΟΑΞΙΜΡΤ (Ρ.Α.Ε.Δ.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΦΑΝΙΘ ΕΝΕΤΘΕΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΩΟ (Ρ.Α.Ε.Ε.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΓΕΩΡΓΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (Ρ.Γ.Α.) ΣΑΞΕΙΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΕΘΟΙΜΡΤ ΣΤΠΡΓΡΑΦΕΙΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΣΡΑΠΕΗΩΟ ΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΟ ΜΡΙΟΘ ΩΦΕΝΕΙΑ (Σ.Α.Τ.Σ.Ε.Μ.Ω.) ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΔΘΞΡΙΩΟ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΙΔΙΩΣΙΜΡΤ ΣΡΞΕΑ (Σ.Α.Π.Ι.Σ.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΤΠΑΝΝΝΘΝΩΟ (Ξ.Σ.Π.Τ.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΩΟ ΕΠΙΔΡΞΑΣΩΟ ΟΑΤΣΙΜΩΟ (Ε.Ν.Ρ.Ε.Ο.) ΜΝΑΔΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ ΟΑΤΣΙΜΩΟ (Μ.Ε.Α.Ο) ΟΑΤΣΙΜΡ ΑΠΡΞΑΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ (Ο.Α.Σ.) ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Σ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ο.) (δ) ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΜΑΣΩΣΕΡΩΟ ΠΝΘΡΩΞΑΣΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (07) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΩΟ ΓΙΑ ΘΕΞΑΣΑ ΙΡΣΘΣΑ (Μ.Ε.Θ.Ι) ΟΣΑ Α ΒΑΘΜΟΤ : Απζςτειλαν α) μθνιαία δελτία ολοι οι Διμοι εκτόσ Γαφδου(Μριτθσ) και β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων όλοι οι διμοι εκτόσ Αρχαίασ Ρλυμπίασ(Θλείασ) και Γαφδου(Χανίων),. ΟΣΑ Β Βαθμού απζςτειλαν όλα τα απαιτοφμενα οικονομικά ςτοιχεία. (ε) ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ (ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ Ε ΞΕΧΩΡΙΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΣΕΛΟ) (25) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KAI ΘΡΑΚΗ ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΑ ΗΩΟΘ ΜΑΙΟΡΣΡΞΙΑ Α.Ε ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΡΧΕΣΕΤΘ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΠΑΓΙΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΑΦΤΝΑΠΘ ΑΓΙΡΡΕΙΣΙΜΘ ΜΝΘΡΡΟΡΞΙΑ (Μ.Δ.Α.Μ.) (41) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΣΙΜΤΡΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΙΜΑΡΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΝΑΜΩΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΝΕΒΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΞΕΘΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΠΙΕΡΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΜΤΡΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΦΩΜΙΔΑ (ΙΣΕΑ) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΩΟ Ο. ΕΤΒΡΙΑ Α.Ε. (Ρ.Ν.Ο.Ε. Α.Ε.) ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΧΑΟΙΩΟ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΜΕΡΜΤΡΑ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΘ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΒΡΝΡΤ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΕΝΕΤΙΟΑ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΘΓΡΤΞΕΟΙΣΑ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΜΑΒΑΝΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΝΑΤΡΙΡΤ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΠΑΣΡΩΟ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΡΑΦΘΟΑ ΡΙΜΡ ΟΑΤΣΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΩΓΘ ΝΙΞΕΟΙΜΡΤ ΩΞΑΣΡ (ΣΑΝ) Σελίδα 4

5 (23) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΝΕΓΧΡΤ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΑΝΜΡΡΝΘ - ΑΝΜΡΡΝΡΤΧΩΟ ΠΡΣΩΟ (Ε.Σ.Ε.Π.Π.Α.Α) ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΕΡΡΠΡΡΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΑΕ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΡΧΘΞΑΣΩΟ Α.Β.Ε. (ΕΝΒΡ ΑΒΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΝΡΓΙΣΙΜΘ ΣΤΠΡΠΡΙΘΘ & ΕΝΕΓΧΩΟ (ΕΝΣΕ) ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΡΝΤΞΠΙΩΟ ΜΑΙ ΜΝΘΡΡΔΡΣΘΞΑΣΩΟ ΒΑΡΒΑΜΕΙΡΟ ΙΔΡΤΞΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΞΡΙΡΤ ΧΡΕΡΤ (Ρ.Δ.ΔΘ.Χ) ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΝΝΑΔΡ ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (ΣΑΙΠΕΔ) Α.Ε. ΣΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ (19) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΘΘΟΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΑΙΟΡΣΡΞΙΑ ΣΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΣΘ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΑ ΣΩΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΣΘ ΓΟΩΘ ΑΙΑΟΣΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΣΑΝΑΟΣΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΡΕΤΟΩΟ ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι.) ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΑ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΒΕΝΝΑ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΜΑΝΩΟ ΣΕΧΟΩΟ ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΓΕΩΠΡΟΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΡΑΜΘ ΔΗΜΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΤΣΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΔΕΝΦΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΟΔΡΙΣΑΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΘΘΤΞΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΧΡΝΘ ΔΘΞΘΣΑΟΑ ΞΡΤΕΙΡ ΜΑΙ ΙΣΡΡΙΜΡ ΑΡΧΕΙΡ ΓΡΡΣΤΟΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΙΓΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΞΦΙΜΝΕΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΗΑΓΡΡΑ (ΙΣΡΡΙΜΘ) ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΕΤΜΑΔΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΘΝΕΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΡΝΑΩΟ "ΡΡΤΞΑΟΕΙΡ" ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΡΤΗΑΜΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΕΣΑΝΙΔΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΕΡΜΤΡΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΞΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΙΑΣΙΣΑ "ΞΑΟΡΤΕΙΑ" ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΕΡΡΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΓΡΕΒΕΟΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΔΡΑΞΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΔΕΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΝΕΤΘΕΡΡΤΠΡΝΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΑΝΑΞΑΣΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΑΡΠΕΟΘΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΙΝΜΙ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΡΟΙΣΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΑΞΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΑΡΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΕΒΑΔΕΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΘΠΡΤΡΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΤΣΙΝΘΟΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΟΑΤΠΝΙΡΤ "Ρ ΠΑΝΑΞΘΔΘ" Σελίδα 5

6 ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΤΡΓΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΡΕΘΤΞΟΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΡΡΔΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΡΡΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΑΡΣΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΡΙΠΡΝΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΦΝΩΡΙΟΑ "ΒΑΙΝΙΜΘ ΠΙΣΡΜΑ" ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΧΑΝΜΙΔΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΧΙΡΤ "ΜΡΡΑΘ" ΔΘΞΡΙΡ ΠΡΡΣΤΠΡ ΠΑΙΔΙΜΡ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΡ ΜΑΙΑΡΙΑΟΘ ΔΙΕΘΟΕ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΕΝΝΑΔΡ ΔΙΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΑΓΟΩΡΙΘ ΣΙΣΝΩΟ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ & ΠΝΘΡΡΦΡΡΘΘ (Δ.Ρ.Α.Σ.Α.Π.) ΕΘΟΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΕΝΝΑΔΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΣΕΡΡΜΡΠΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΑΣΕΡΡΜΡΠΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ (ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ) ΕΘΟΙΜΡ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΡ ΑΘΘΟΩΟ "Ι. ΦΩΜΙΑΟΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΕΤΟΑ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Σ) ΕΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΑΙ ΜΑΠΡΔΙΣΡΙΑΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ ΦΤΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ "ΔΘΞΡΜΡΙΣΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ ΦΤΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ "ΔΘΞΡΜΡΙΣΡ" - ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΞΕΣΡΒΙΡ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡ ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΙΣΡΠΡΙΘΘ ΠΡΡΡΟΣΩΟ ΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΡΤ ΠΡΡΑΟΑΣΡΝΙΞΡΤ (Ε.Ρ.Π.Π.Ε.Π) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΜΑΝΩΟ ΣΕΧΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΓΕΩΠΡΟΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΡΑΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΔΙΕΘΟΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΝΝΑΔΡ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΜΑΙ ΜΑΠΡΔΙΣΡΙΑΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΙΡΟΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΙΓΑΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ (ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΡΕΤΟΩΟ) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΑΘΘΟΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣ.ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΠΕΙΡΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ Σελίδα 6

7 ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΑΟΑΣ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ(Σ.Ε.Ι.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ (Σ.Ε.Ι) ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΒΑΙΜΘ ΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ "ΑΝΕΠΑΟΔΡΡ ΦΝΕΞΙΟΓΜ" ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΑΣΕΡ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΘΑΝΑΙΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΙΡΙΑΣΡΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ " ΑΝ. ΦΝΕΞΙΟΓΜ" ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΑΣΙΜΡΤ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ & ΑΟΘΡΩΠΙΟΡΤ ΔΤΟΑΞΙΜΡΤ, ΠΑΟΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΔΙΕΘΟΩΟ ΧΕΕΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΦΑΡΞΡΞΕΟΘ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΦΑΡΞΡΞΕΟΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΤΣΘΞΑΣΩΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΤΠΡΝΡΓΙΣΩΟ (ΕΠΙΕΤ- ΕΞΠ) ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΘΝΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΩΟ ΤΣΘΞΑΣΩΟ (Ε.Π.Ι.Σ..) ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΦΤΙΜΘ ΣΡΤ ΣΕΡΕΡΤ ΦΝΡΙΡΤ ΣΘ ΓΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΓΕΩΠΡΟΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΡΑΜΘ, EAΔΠ/ΔΠΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΙΓΑΙΡΤ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΘΣΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΣΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ Α.Ε. ΗΩΙΞΑΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΙΑΣΡΡΒΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΜΡΑΣΙΜΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΟΕΡΝΑΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΘΘ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΘ ΠΡΝΙΣΙΜΘ (Ι.Ε.Π) ΙΔΡΤΞΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ & ΕΡΕΤΟΑ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΠΙΣΑΧΤΟΣΙΜΩΟ ΤΣΘΞΑΣΩΟ & ΕΦΑΡΞΡΓΩΟ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΖΡΕΤΟΑ ΒΤΗΑΟΣΙΟΡΤ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΞΕΝΕΣΘ ΜΑΙ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΘ ΓΕΟΕΣΙΜΩΟ ΜΑΜΡΘΘΩΟ ΟΡΘΞΑΣΩΟ ΣΘ ΠΑΙΔΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΑΣΙΣΙΜΘ ΣΕΜΞΘΡΙΩΘ ΑΟΑΝΤΘ ΜΑΙ ΖΡΕΤΟΑ Σελίδα 7

8 ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΤΠΡΝΡΓΙΣΩΟ ΜΑΙ ΕΜΔΡΕΩΟ- "ΔΙΡΦΑΟΣΡ" ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΦΤΙΜΘ ΠΝΑΞΑΣΡ (Ι.Φ.Π.) ΙΡΟΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΑΔΡΘ ΕΠΙΣΘΞΩΟ & ΞΡΤΕΙΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΓΝΩΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΕΙΡΑΙΩ-ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΑΙ ΘΡΑΜΘ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΘΠΕΙΡΡΤ ΜΑΙ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΙ ΟΘΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΣΕΡΕΑ ΕΝΝΑΔΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (ΜΣΕ) - ΣΕΙ ΜΡΘΣΘ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΘΕΑΝΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΠΑΣΡΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΕΡΡΩΟ ΜΡΡΓΙΑΝΕΟΕΙΡ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΟΕΤΡΡΧΕΙΡΡΤΡΓΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ (ΑΡΕΕ) ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΕΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΙΓΑΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΕΑΝΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΡΘΣΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΑΣΡΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΠΑΟΣΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΝΑΞΠΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΟΑΤΠΑΜΣΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡ ΜΡΘΣΘ ΙΒΙΣΑΟΙΔΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΧΡΝΘ ΣΕΧΟΩΟ & ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΩΟ ΣΑΞΕΙΡ ΔΙΡΙΜΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΓΡΡΜΣΘΞΑΣΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΣΑΞΕΙΡ ΔΙΡΙΜΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΩΟ ΔΑΩΟ ΣΡΤ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΑΘΘΟΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΘΠΕΙΡΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΑΟΑΣ.ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΜΡΘΣΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (ΣΕΙ) ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι) ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΙΓΙΟΘΣΕΙΡ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΑΡΕΣΑΙΕΙΡ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ (21) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΘΟΙΜΑ ΑΘΝΘΣΙΜΑ ΜΕΟΣΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΘ ΝΤΡΙΜΘ ΜΘΟΘ ΕΘΟΙΜΘ ΠΙΟΑΜΡΘΘΜΘ-ΞΡΤΕΙΡ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤ ΡΤΣΡΤ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΕΡΜΤΡΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΑΡΙΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΟΕΡΣΘΣΑ ΑΓ. ΜΡΞΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΟΕΡΣΘΣΑ ΙΦΟΡΤ Σελίδα 8

9 ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΧΑΟΙΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΘΕΑΣΡΡ ΕΘΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ "ΜΑΤΣΑΣΗΡΓΝΕΙΡ" ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ ΟΑΤΠΑΜΣΡΤ ''ΠΑΠΑΧΑΡΑΝΑΞΠΕΙΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΙΡΤ ΕΘΟΙΜΡ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΑΙΝΙΣΑ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΡΡΓΑΟΩΕΩ ΤΟΑΤΝΙΩΟ ΜΡΑΣΙΜΘ ΡΡΧΘΣΡΑ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΡΡΓΑΟΩΘ ΤΟΑΤΝΙΩΟ ΣΘ ΜΡΑΣΙΜΘ ΡΡΧΘΣΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΦΕΣΙΒΑΝ Α.Ε. ΕΤΡΩΠΑΛΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΤΗΑΟΣΙΟΩΟ & ΞΕΣΑΒΤΗΑΟΣΙΟΩΟ ΞΟΘΞΕΙΩΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΕΝΦΩΟ ΘΕΑΣΡΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ - ΜΕΟΣΡΡ ΞΕΝΕΣΘ & ΕΡΕΤΟΑ ΕΝΝΘΟΙΜΡΤ ΘΕΑΣΡΡΤ ΜΡΑΣΙΜΘ ΧΡΝΘ ΡΡΧΘΣΙΜΘ ΣΕΧΟΘ ΜΡΑΣΙΜΡ ΘΕΑΣΡΡ ΒΡΡΕΙΡΤ ΕΝΝΑΔΑ ΜΡΑΣΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΜΡΑΣΙΜΡ ΩΔΕΙΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡ ΜΑΙ ΕΘΟΡΝΡΓΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ - ΘΡΑΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΞΡΤΕΙΡ - ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΡΑΣΘ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑΔΘ TERIADE ΞΡΤΕΙΡ ΦΤΙΜΘ ΙΣΡΡΙΑ ΑΠΡΝΙΘΩΞΕΟΡΤ ΔΑΡΤ ΝΕΒΡΤ ΞΡΤΕΙΡ ΦΩΣΡΓΡΑΦΙΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΞΡΤΙΜΡ & ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΕΝΝΑΔΡ ΡΝΤΞΠΙΑΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΘΘΟΩΟ "ΠΤΡΡ ΝΡΤΘ" (Ρ.Α.Μ.Α) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΕΓΕΡΘ ΟΕΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ ΑΜΡΡΠΡΝΘ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΞΕΓΑΡΡΤ ΞΡΤΙΜΘ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΘ ΙΔΙΡΜΣΘΙΑ (Ρ.Π.Ι.) ΡΡΧΘΣΡΑ ΣΩΟ ΧΡΩΞΑΣΩΟ ΠΑΟΘΡΑΜΙΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ ΜΡΞΡΣΘΟΘ ΠΑΟΘΠΕΙΡΩΣΙΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΠΑΟΠΕΝΡΠΡΟΟΘΙΑΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ (Π.Ε.Α.Μ.) ΠΑΣΡΩΟ ΣΑΔΙΡ ΕΙΡΘΟΘ & ΦΙΝΙΑ (.Ε.Φ) ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΠΡΡΩΟ & ΑΠΑΝΝΡΣΡΙΩΕΩΟ ΣΕΝΝΡΓΝΕΙΡ ΙΔΡΤΞΑ ΣΕΧΟΩΟ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΟΣΘΡΘΘ ΞΟΘΞΕΙΩΟ ΑΜΡΡΠΡΝΘ ΦΕΣΙΒΑΝ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΦΙΝΝΙΠΡ ΕΟΩΙ ΣΘ ΕΝΝΑΔΡ (31) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΙΩΙΞΘ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΡΡΤ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΜΕΟΣΡΡ ΑΟΑΟΕΩΙΞΩΟ ΠΘΓΩΟ ΕΟΕΡΓΕΙΑ (Μ.Α.Π.Ε.) ΕΘΟΙΜΡ ΜΣΘΞΑΣΡΝΡΓΙΡ & ΧΑΡΣΡΓΡΑΦΘΘ Α.Ε. (ΕΜΧΑ Α.Ε.) ΞΘΣΡΡΠΡΝΙΣΙΜΡ ΦΡΡΕΑ ΑΟΑΠΝΑΘ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΡΣΑΣΕΤΡΞΕΟΩΟ ΠΕΡΙΡΧΩΟ ΑΣΣΙΜΘ ΠΡΑΙΟΡ ΣΑΞΕΙΡ (πρώθν ΕΣΕΡΠ) ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΕΝΣΑ ΑΠΙΡΤ ΝΡΤΔΙΑ ΑΝΙΑΜΞΡΟΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΕΝΣΑ ΟΕΣΡΤ ΒΙΣΩΟΙΔΑ-ΙΞΑΡΙΔΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΑΙΟΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ KΑΡΠΑΘΡΤ ΑΡΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΡΙΣΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΡΝΤΞΠΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΑΡΟΑΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΑΡΟΘΘΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΡΕΠΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΑΞΑΡΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΘΑΝΑΙΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΘΑΝΑΙΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΑΝΡΟΟΘΡΤ ΒΡΡΕΙΩΟ ΠΡΡΑΔΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΔΑΡΤ ΔΑΔΙΑ-ΝΕΤΜΙΞΘ-ΡΤΦΝΙΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΔΕΝΣΑ ΕΒΡΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΧΙΟΙΑ ΞΑΡΑΘΩΟΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΣΗΡΤΞΕΡΜΩΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΡΤ ΜΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΑΡΑΧΘΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΩΟ ΔΡΤΞΩΟ ΒΙΜΡΤ ΑΩΡΤ ΜΑΙ ΠΙΟΔΡΤ Σελίδα 9

10 ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΘ ΜΕΡΜΙΟΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΘ ΠΑΞΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΡΘΑΝΑΑ ΞΕΡΝΡΓΓΙΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΩΟ ΜΡΡΩΟΕΙΑ ΒΡΝΒΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΡΡΕΙΡΑ ΡΡΔΡΠΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΡΡΤ ΠΑΡΟΩΟΑ ΜΑΙ ΤΓΡΡΣΡΠΡΤ ΞΡΤΣΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Π.Ρ. ΜΑΡΝΑ- ΞΑΤΡΡΒΡΤΟΙΡΤ- ΜΕΦΑΝΡΒΡΤΡΤ- ΒΕΝΕΣΙΟΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΟΩΟ ΜΑΙ ΕΜΒΡΝΩΟ ΠΡΣΑΞΩΟ ΑΧΕΡΡΟΣΑ-ΜΑΝΑΞΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΡΣΡΠΡΙ ΜΡΣΤΧΙΡΤ-ΣΡΡΦΤΝΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΡΣΡΠΩΟ ΑΞΒΡΑΜΙΜΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΕΝΞΡΤ ΒΡΤΡΑΛΜΡΤ (45) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΣΡΤΡΙΞΡΤ (Ε.Ρ.Σ.) (15) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΞΡΟΑΔΩΟ ΤΓΕΙΑ (Α.Ε.Ξ.Τ) ΑΕ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΙΞΡΔΡΙΑ (Ε.ΜΕ.Α) ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΞΕΘ ΒΡΘΘΕΙΑ ( Ε.Μ.Α.Β.) ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ, ΠΡΡΝΘΨΘ ΜΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΡΤ ΑΜΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΜΑΙ ΣΩΟ ΕΠΙΠΝΡΜΩΟ ΣΡΤ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΞΕΣΑΞΡΧΕΤΕΩΟ (ΕΡΞ) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΑΡΡΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΟ ΤΓΕΙΑ (Ε.Ρ.Π.Τ.Τ.) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΦΑΡΞΑΜΩΟ (Ε.Ρ.Φ) ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΨΤΧΙΜΘ ΤΓΙΕΙΟΘ & ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΨΤΧΙΜΘ ΤΓΙΕΙΟΘ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΤΓΕΙΑ ΣΡΤ ΠΑΙΔΙΡΤ (ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΠΑΙΔΩΟ Θ ΑΓΙΑ ΡΦΙΑ) ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΡΕΤΟΘ ΟΡΘΞΑΣΩΟ ΘΩΡΑΜΡ ΤΓΙΕΙΟΘ & ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΕΓΧΡΤ ΜΑΙ ΠΡΡΝΘΨΘ ΟΡΘΞΑΣΩΟ (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) ΜΕΟΣΡΡ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΡΣΘΞΕΟΩΟ ΑΣΡΞΩΟ (ΜΕ.Θ.Ε.Α) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΜΑΣΆ ΣΩΟ ΟΑΡΜΩΣΙΜΩΟ (Ρ.ΜΑ.ΟΑ) 1Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΑΣΣΙΜΘ 2Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΑΙ ΑΙΓΑΙΡΤ 3Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 4Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ 5Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΘΕΑΝΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΝΝΑΔΑ 6Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ-ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ-ΘΠΕΙΡΡΤ ΜΑΙ ΔΤΣΙΜΘ ΕΝΝΑΔΑ 7Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΡΘΣΘ 1Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΑΣΣΙΚΗ ΑΦΡΡΔΙΙΑΜΡ-ΔΕΡΞΑΣΡΝΡΓΙΜΡ ΑΘΘΟΩΟ "ΑΟΔΡΕΑ ΤΓΓΡΡΤ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΣΑ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Ε.Ε.. ΜΡΡΓΙΑΝΕΟΕΙΡ-ΞΠΕΟΑΜΕΙΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Θ ΕΝΠΙ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Θ ΠΑΞΑΜΑΡΙΣΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "ΝΑΙΜΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Ρ ΕΤΑΓΓΕΝΙΞΡ"-ΡΦΘΑΝΞΙΑΣΡΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ-ΠΡΝΤΜΝΙΟΙΜΘ ΓΟ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ "ΑΓ ΑΒΒΑ" ΓΟ ΑΣΣΙΜΘ ΜΑΣ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΘ ΑΟΑΠΘΡΩΟ ΓΟ ΑΣΣΙΜΘ ΙΞΑΟΡΓΝΕΙΡ - ΑΞΑΝΙΑ ΦΝΕΞΙΟΓΜ ΓΟ ΕΝΕΟΑ ΒΕΟΙΗΕΝΡΤ-ΑΝΕΠΑΟΔΡΑ ΓΟ ΟΘΑ "ΩΣΘΡΙΑ" ΓΟ Ο. ΙΩΟΙΑ ΜΩΟΣΑΟΣΡΠΡΤΝΕΙΡ-ΠΑΣΘΙΩΟ Γ. ΡΓΜΡΝΡΓΙΜΡ ΟΡΡΜ ΜΘΦΙΙΑ "ΑΓ. ΑΟΑΡΓΤΡΡΙ" ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ΑΓ ΡΦΙΑ ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΠΕΟΣΕΝΘ ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ΠΑΟ & ΑΓΝΑΚΑ ΜΤΡΙΑΜΡΤ ΠΑΘ. ΟΡ. "ΑΓ. ΕΝΕΟΘ ΠΘΝΙΡΠΡΤΝΕΙΡ" 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Γ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΞΕΣΑΠΑ" ΓΟ ΟΙΜΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ ΠΑΟΣΕΝΕΘΞΩΟ"-ΓΟ ΔΤΣΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΑΟΕΙΡ ΓΟ-ΜΤ ΜΤΘΘΡΩΟ ΓΟ ΑΜΝΘΠΙΕΙΡ ΒΡΤΝΑ (γ) Σελίδα 10

11 ΓΟ ΕΝΕΤΙΟΑ "ΘΡΙΑΙΡ" ΠΓΟ ΔΤΣΙΜΘ ΑΘΘΟΑ "ΑΣΣΙΜΡ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΡ ΟΡΡΜ ΑΣΣΙΜΘ "ΔΡΡΞΡΜΑΙΣΕΙΡ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΡ ΟΡΡΜ ΑΣΣΙΜΘ "ΔΑΦΟΙ" ΓΟ ΤΡΡΤ "ΒΑΡΔΑΜΕΙΡ & ΠΡΩΙΡ" ΓΟ ΜΤ ΟΑΠΡΤ ΓΟ ΜΤ ΝΘΞΟΡΤ ΓΟ ΞΤΣΙΝΘΟΘ "ΒΡΣΑΟΕΙΡ" ΓΟ ΜΤ ΙΜΑΡΙΑ ΓΟ ΑΞΡΤ "ΑΓ ΠΑΟΣΕΝΕΘΞΩΟ" ΓΟ ΧΙΡΤ "ΜΤΝΙΣΕΙΡ" ΓΟ ΡΡΔΡΤ "ΑΟΔΡΕΑ ΠΑΠΑΟΔΡΕΡΤ" - ΓΟ ΜΤ ΜΩ "ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ" - ΓΟ ΜΤ ΜΑΝΤΞΟΡΤ "ΣΡ ΒΡΤΒΑΝΕΙΡ" ΜΡΑΣΙΜΡ ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΡΙΡ ΜΤ ΝΕΡΡΤ 3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΟ ΓΡΕΒΕΟΩΟ ΓΟ ΘΞΑΘΙΑ (ΓΟ ΒΕΡΡΙΑ-ΓΟ ΟΑΡΤΑ) ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΣΑ - ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΡ" ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Γ. ΠΑΠΑΟΙΜΡΝΑΡΤ" ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΡΤ" ΓΟ ΜΑΣΡΡΙΑ ΓΟ ΜΑΣΕΡΙΟΘ ΓΟ "ΞΑΞΑΣΕΙΡ-ΞΠΡΔΡΑΜΕΙΡ" (ΜΡΗΑΟΘ- ΠΣΡΝΕΞΑΛΔΡ) ΓΟ ΠΕΝΝΑ (ΓΟ ΕΔΕΑ-ΓΟ ΓΙΑΟΟΙΣΩΟ) ΓΟ ΦΝΩΡΙΟΑ "ΕΝΕΟΘ Θ. ΔΘΞΘΣΡΙΡΤ" 4Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ ΟΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΘΕΑΓΕΟΕΙΡ ΠΡΩΣΡ ΓΟ ΘΕ/ΜΘ "ΑΓ ΠΑΤΝΡ" ΠΓΟ ΘΕ/ΜΘ ΑΧΕΠΑ ΓΟ ΘΕ/ΜΘ ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ-ΟΡΡΜ ΑΦΡΡΔΙΙΩΟ & ΔΕΡΞΑΣΙΜΩΟ ΟΡΩΟ ΘΕ/ΜΘ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΕΙΔΙΜΩΟ ΠΑΘΘΕΩΟ ΘΕ/ΜΘ ΓΟ ΔΡΑΞΑ ΓΟ ΜΑΒΑΝΑ ΓΟ ΜΙΝΜΙ ΓΟ ΜΡΞΡΣΘΟΘ "ΙΞΑΟΡΓΝΕΙΡ" ΓΟ ΠΑΟΘΘ ΓΟ ΕΡΡΩΟ ΓΟ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘ "ΠΡΝΤΓΤΡΡ" ΠΓΟ ΕΒΡΡΤ (ΠΓΟ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΘ-ΓΟ ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡΤ) 5Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.Ε.) ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟ ΒΡΝΡΤ "ΑΧΙΝΝΡΠΡΤΝΕΙΡ" ΓΟ ΜΑΡΔΙΣΑ ΓΟ ΣΡΙΜΑΝΩΟ ΠΓΟ ΝΑΡΙΑ- ΓΟ ΝΑΡΙΑ "ΜΡΤΣΝΞΠΑΟΕΙΡ & ΣΡΙΑΟΣΑΦΤΝΝΙΡ" ΓΟ ΑΞΦΙΑ ΓΟ ΝΕΙΒΑΔΙΑ-ΓΟ ΘΘΒΩΟ ΓΟ ΜΑΡΠΕΟΘΙΡΤ ΓΟ ΝΑΞΙΑ ΓΟ ΧΑΝΜΙΔΑ - ΓΟ ΜΤ ΜΑΡΤΣΡΤ - ΓΟ ΜΤ ΜΤΞΘ 6Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟ ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ (ΓΟ ΑΓΡΙΟΙΡΤ-ΓΟ ΞΕΡΝΡΓΓΙΡΤ) ΓΟ ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΑΧΑϊΑ (ΓΟ ΑΙΓΙΡΤ-ΓΟ ΜΤ ΜΑΝΑΒΡΤΣΩΟ) ΓΟ ΘΝΕΙΑ (ΓΟ ΠΤΡΓΡΤ-ΓΟ ΑΞΑΝΙΑΔΡ-ΓΟ ΜΤ ΜΡΕΣΕΟΩΟ) ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΠΑΣΡΩΟ "ΜΑΡΑΞΑΟΔΑΟΕΙΡ" ΓΟ ΠΑΣΡΩΟ ΠΓΟ ΡΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ ΠΑΟΑΓΙΑ Θ ΒΡΘΘΕΙΑ ΓΟ ΑΡΓΡΝΙΔΑ ΓΟ ΞΕΘΟΙΑ ΓΟ ΜΡΡΙΟΘΡΤ ΓΟ ΝΑΜΩΟΙΑ ΓΕΟΙΜΡ ΠΑΟΑΡΜΑΔΙΜΡ ΟΡΡΜ ΣΡΙΠΡΝΘ "Θ ΕΤΑΓΓΕΝΙΣΡΙΑ" ΓΟ ΑΡΣΑ ΓΟ ΠΡΕΒΕΗΑ Σελίδα 11

12 ΓΟ ΜΤ ΦΙΝΙΑΣΩΟ ΓΟ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ "Γ. ΧΑΣΗΘΜΩΣΑ" ΠΓΟ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΓΟ ΗΑΜΤΟΘΡΤ "ΑΓΙΡ ΔΙΡΟΤΙΡ" ΓΟ ΜΕΡΜΤΡΑ ΓΟ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΓΟ ΝΘΠΡΤΡΙΡΤ "ΞΑΟΣΗΑΒΙΟΑΣΕΙΡ" ΓΟ ΝΕΤΜΑΔΑ 7Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.Ε.) ΚΡΗΣΗ ΓΟ ΝΑΙΘΙΡΤ ΓΟ ΜΤ ΟΕΑΠΡΝΕΩ "ΔΙΑΝΤΟΑΜΕΙΡ" ΓΟ ΡΕΘΤΞΟΡΤ ΓΟ ΧΑΟΙΩΟ "Ρ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΡ" ΠΓΟ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ - ΓΟ "ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ" (03) ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΜΟ 1/Σο δθμοςιευμζνο μθτρώο τθσ ΕΝΣΑΣ (www.elstat.gr) υπόκειται ςε ςυνεχι ανακεώρθςθ και ςιμερα περιλαμβάνει 1588 ενεργοφσ φορείσ εκ των οποίων 37 Σαμεία, 98 Οοςοκομεία, 325 ΡΣΑ Α Βακμοφ, 13 ΡΣΑ Β Βακμοφ, 671 Οομικά Πρόςωπα Διμων και 443 Οομικά Πρόςωπα Γεν Μυβερνθςθσ Παρακάτω αναφζρονται οι πλζον πρόςφατεσ παρατθριςεισ επί τθσ δθμοςιευμζνθσ κατάςταςθσ (α) Ρ φορζασ δεν εχει οργανιςμό λειτουργίασ και είναι/παραμζνει ανενεργόσ. (β) Ρ φορζασ ζχει αναςτείλει τθ λειτουργία του. (γ) Ρ φορζασ ζχει καταργθκεί. (δ) Ρ φορζασ ςυγχωνεφτθκε με άλλο φορζα τθσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ (ε) Ρ φορζασ ςυγχωνεφτθκε με μθ φορζα τθσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ (ςτ)ξθνιαία δελτία & Ξθτρώα δεςμεφςεων απζςτειλαν και οι 13 Περιφζρειεσ. (η) Από τουσ 325 Διμουσ απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία οι 324 Διμοι & β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων οι 321 Διμοι (θ) Από τα 526 παλιά Οομικά Πρόςωπα των Διμων απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία τα 333 & β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία Ξθτρώου Δεςμεφςεων τα 272. (κ) Επίςθσ από τα 145 νζα Οομικά Πρόςωπα Διμων ζςτειλαν Ξθν Δελτίο τα 50, ενώ για το Ξθτρώο Δεςμεφςεων τουσ δίνεται 3μθνο χρονικό διάςτθμα προςαρμογισ Ακολουκοφν καταςτάςεισ Σελίδα 12

13 ΤΠΟΣΟΜΕΑ ΟΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΜΗΝΟ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΜΗΝΟ ΙΟΤΛΙΟΤ "ΑΝΣΩΝΗ ΑΜΑΡΑΚΗ" - ΚΕΝΣΡΟ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 2 "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΛΙΟΤ 3 "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΙΚΕΛΑ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 4 "ΘΟΡΙΚΟ" - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 5 1Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΗΟΤ ΣΗΛΟΤ 6 Α' ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ 7 ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΙΝΣΙΚΗ (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.Ι) 8 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 9 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΔΟΜΟΚΟΤ 10 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΑΝΔΡΑ (Α.Ο.Δ.Κ.) 11 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 12 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ "Η ΑΡΣΕΜΙ" 13 ΑΘΛΗΣΙΜΟ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ - ΝΕΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΜΟΤΖΑΚΙΟΤ 14 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 1Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑ 15 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 1Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 16 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 2Η Δ.Ε. Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 17 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 2Η Δ.Ε. ΝΟΜΟΤ ΑΧΑΙΑ 18 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 3Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑ 19 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 4Η Δ.Ε. ΝΟΜΟΤ ΑΧΑΙΑ 20 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 21Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 21 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 22 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α..Δ.Α.) 23 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 24 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΟΣΑ ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΤΡΝΩΝ 25 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 26 ΑΡΙΣΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 27 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 28 ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΙΚΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ 29 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ "ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ" ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 30 ΓΕΡΩΝΤΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 31 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΛΙΛΛΗ Η ΡΙΣΟΤ 32 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟ ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΣΗ ΣΟΡΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΑΠΗ" 33 ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΗΧΑ 34 ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ, ΑΘΛΗΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ, ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Τ.Θ.) 35 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ 36 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ - ΜΟΤΕΙΟ "ΑΛΕΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ" Σελίδα 1

14 37 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΑΒΟΤΝΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ 38 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 39 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΡΦΤΩΝ-ΜΕΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) 40 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 41 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΑ - ΜΟΤΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΣΙΓΡΑ 42 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 43 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 44 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ 45 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗ "ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ" ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 46 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 47 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ "ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ" 48 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 49 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 50 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ (ΙΔΡΤΜΑ ΝΣΑΕΛ) 51 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΤΑ 52 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 53 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 54 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ ΓΤΡΛΑ 55 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 56 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ - ΕΤΟΜΟΤ (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) 57 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΤΚΕΩΝ 58 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 59 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 60 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 61 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 62 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑ 63 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΟΤ 64 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 65 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΕΡΡΩΝ 66 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 67 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 68 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 69 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 70 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 71 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ 72 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 73 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΑΟΤ 74 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ 75 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 76 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΟΤ 77 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 78 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 79 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ 80 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 81 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΘΗΡΩΝ 82 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΛΛΗΝΗ 83 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΩ 84 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΕΤΚΑΔΟ Σελίδα 2

15 85 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ 86 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΤ 87 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ 88 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ 89 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 90 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΤ 91 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 92 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 93 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΤ 94 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 95 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 96 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 97 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑ 98 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΤ - ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ 99 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΣΜΟΤ 100 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΤ 101 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 102 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 103 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 104 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 105 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 106 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΟΤ 107 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΗΣΕΙΑ 108 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΚΤΩΝΙΩΝ 109 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΦΝΟΤ 110 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ 111 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΙΑΘΟΤ 112 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 113 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΣΩΝ 114 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΡΟΤ 115 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΗΝΟΤ - ΑΝΔΡΟΤ 116 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΤΡΟΤ 117 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΔΡΑ 118 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΟΤ 119 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 120 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 121 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 122 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΙΝΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ (Δ.Μ.Κ.Ο.) ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 123 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ 124 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ 125 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΜΗ 126 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤ ΛΟΚΡΩΝ 127 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 128 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ ΚΑΙ ΟΤΛΣΑΝΑ ΠΕΣΑΛΝΙΚΟΤ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ" 129 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 130 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΑ 131 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΖΑΚΤΝΘΙΩΝ 132 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΖΕΦΤΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ 133 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 134 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Σελίδα 3

16 135 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 136 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ 137 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΔΙΣΟΜΟΤ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ 138 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 139 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΝΑ 140 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΣΟΡΙΝΗ (Δ.Α.Π.Π.Ο..) 141 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ "ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΤΛΟΤ" 142 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) 143 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.ΑΣ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 144 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΝΝΟΤ 145 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΑΙΔΙΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 146 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΘΗΒΑ (Δ.Ο.Θ.) 147 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΤΛΛΙΑ 148 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) 149 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 150 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) 151 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ("ΜΕΡΙΜΝΑ") 152 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΣΕΙΑ "Δ.Ο.Κ.Α.." 153 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΠΑΓΟΤ- ΧΟΛΑΡΓΟΤ 154 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) 155 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ 156 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΕΡΟΤ 157 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Π.ΑΠ. ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.) 158 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π..) 159 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΡΟΔΟΤ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 160 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) 161 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΩ 162 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ 163 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΤ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ 164 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ Σελίδα 4

17 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 165 ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΜΠΩΝ 166 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ) 167 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 168 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ 169 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΘΛΗΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 170 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 171 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΟΧΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 172 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ 173 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) 174 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 175 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΕΣΩΝ 176 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΗΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 177 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΜΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ 178 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 179 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΠΤΡΓΟΤ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 180 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Δ..Ν.Α.) 181 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΤΒΟΙΑ 182 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 183 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΑ 184 ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) ΔΗΜΟΤ ΚΤΔΡΑ 185 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΤΓΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 186 ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΛΙΜΟΤ 187 ΙΔΡΤΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΟΤ 188 ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩ ΚΑΡΑΣΖΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 189 ΙΔΡΤΜΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΡΙΟΤ 190 ΙΔΡΤΜΑ ΣΗΡΙΞΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ - Η ΕΛΠΙΔΑ 191 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 192 ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 193 ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ 194 Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 195 ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ (Κ.Ο.Π.Α.Π.). 196 ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ 197 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΗ" 198 ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 199 ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΔΗΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ Σελίδα 5

18 200 ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 201 ΚΕΝΣΡΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΔΗΜΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" 202 ΚΕΝΣΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΚΕΒΡΕΦΟ) ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 203 ΚΕΝΣΡΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΓΗ 204 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ - ΜΟΤΕΙΟ ΣΙΣΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 205 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΝΣΑΝΟΤ 206 ΚΕΝΣΡΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ "ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΗΡΑ" 207 ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ ΧΑΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΒΑΩ Γ. ΚΑΣΡΑΚΗ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 208 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 209 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΛΛΑ 210 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) 211 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 212 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ 213 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 214 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ» 215 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΗΝΩΝ 216 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 217 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΒΕΡΟΙΑ 218 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 219 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 220 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 221 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 222 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ - Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο. 223 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΟΡΟΤ 224 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 225 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΘΡΑΚΗ 226 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 227 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 228 ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΡΟΤ ΙΙΔΩΡΑ ΚΑΙ ΡΑΤΜΟΝΔΟΤ ΝΣΑΝΚΑΝ ΔΗΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ 229 ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 230 ΚΕΝΣΡΟ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ "ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ" 231 ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΙΔΙΟΤ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 232 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ - ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ Σελίδα 6

19 233 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΕΣΩΝ 234 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 235 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ "Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ." 236 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 237 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΝΙΣΑ 238 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΙΑΜΟΤ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) 239 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ 240 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ Ν. ΖΙΧΝΗ 241 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΕΛΙΝΟΤ 242 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΤΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 243 ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Τ.Α.Δ.Α.) 244 ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΒΡΕΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ 245 ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΤΖΤΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ 246 ΚΟΒΕΝΣΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ 247 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΣΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) 248 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 249 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΙΣΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΤ 250 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ 251 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ 253 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ «Η ΕΣΙΑ» 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (Κ.Π.Φ.Α.) ΔΗΜΟΤ ΣΟΠΕΙΡΟΤ 255 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ 256 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) 257 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΤΣΑΘΙΟ Ι. ΜΑΝΑΙΟ" 258 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ 259 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ 260 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ 261 ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΤΓΗΡΙΑ 262 ΚΤΠΑΡΙΟΠΟΤΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 263 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 264 ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ - ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ "ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ" 265 ΜΟΤΕΙΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ Κ. ΔΑΜΣΑ" ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 266 ΜΟΤΕΙΟ ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 267 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΒΙΝΙΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΑΦΩΝ 268 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 269 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΚΟΡΤΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 270 ΜΟΤΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ 271 ΜΟΤΕΙΟ ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΕΧΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Σελίδα 7

20 272 ΜΟΤΕΙΟ ΦΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 273 ΜΟΤΕΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ "ΧΡΗΣΟ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ" 274 ΜΟΤΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 275 ΜΟΤΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΙΑΜΟΤ 276 ΜΤΣΗΛΙΝΑΙΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 277 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΔΟΞΑΣΟΤ 278 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 279 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ "ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΒΟΤΝΙΔΗ" 280 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΔΕΑ (ΕΤ ΖΗΝ) 281 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΤΡΩΣΑ "ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΣΣΑΚΟ" 282 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 283 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ "ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ" 284 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΕΜΕΑ "ΠΡΑΣΙΝΑ" 285 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ 286 Ν.Π.Δ.Δ. ΤΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΟΝΙΑ 287 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ 288 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΕΤΙΝΑ 289 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΠΟΛΗ 290 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΔΑ "Ο ΗΛΕΙΟ" 291 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΩ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 292 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ» ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 293 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 294 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 295 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΙΣΑ 296 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ "ΚΕΦΑΛΟ" 297 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 298 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ 299 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ "ΠΕΛΙΝΝΑ" 300 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 301 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 302 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΩΓΩΝΙΟΤ 303 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 304 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΕΤΡΩΣΙΝΗ - ΗΛΙΑ ΚΑΣΟΤΛΗ (Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.) Σελίδα 8

21 305 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΚΤΩΝΙΩΝ "Η ΜΗΚΩΝΗ" 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ 307 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΟΤ 308 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 309 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 310 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 311 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ 312 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ 313 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 314 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 315 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 316 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 317 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 318 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΙΟΤ 319 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΟΤ 320 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΤΡΟΤ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 321 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 322 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 323 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 324 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΞΟΤ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ "ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α" 325 ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 326 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ ΑΝΕΛΙΞΗ 327 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΘΑΟΤ "ΔΗΜΑΡΩΓΟ" 328 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ "ΕΛΠΗΝΩΡ" 329 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ "ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ" 330 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΚΡΩΠΙΑ "ΦΗΣΣΟ" 331 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΤ "ΕΤΝΕΣΙΑ" 332 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ" 333 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ "ΗΡΟΔΩΡΟ" ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 334 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΟΡΔΑΙΑ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) 335 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 336 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ Σελίδα 9

22 337 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΧΙΟΤ 338 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ-ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 339 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΜΕΑ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΤΚΗ" 340 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ 341 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΤΜΗ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 342 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ (ΒΡΑΤΡΩΝΙΟ) 343 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 344 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 345 ΟΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ 346 ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΧΙΟΤ 347 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 348 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3Η ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 349 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 350 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΒΑΡΗ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 351 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ 352 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 353 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 354 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ 355 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 356 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΤΧΙΚΟΤ (Ο.Κ.Α.Π.Α) 357 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ 358 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ 359 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) 360 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΗΡΑ 361 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΑΦΝΗ - ΤΜΗΣΣΟΤ 362 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 363 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ "ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΡΣΕΜΙ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). 364 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ 365 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 366 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΙΑΣΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) 367 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΒΡΙΛΗΙΩΝ 368 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 369 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 370 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Σελίδα 10

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010,

ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ν-ΔΩ7. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7.6.2010, Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΤΙΤΛΟ ΕΞ ΑΠΟΤΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ε ΧΡΗΗ Η/Υ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΙ ΧΡΗΗ ΤΠΕ - ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ- POWER

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΝΟΤΕ - ΦΙΟ 4 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 ΨΡΑ: 17.00 NAYTIKO ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΙΝΟΤΨΝ ΦΙΟΤ ΦΙΟ 5 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 ΨΡΑ: 10.30 ΟΜΗΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Αθήνα, 06 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 7 Ταχ.Κώδικας:0

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα