ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Θ παρατικζμενθ κατάςταςθ περιζχει, όλουσ τουσ φορείσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ και αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ του Τπ. Ρικονομικών 2/22717/ 0094/ (ΦΕΜ 474/τ.Β /2011). Αναλυτικά τα νομικά πρόςωπα που περιλαμβάνονται ςτθν Μεντρικι Μυβζρνθςθ, τουσ Ρ.Σ.Α. και τουσ Ρ.Μ.Α προςδιορίηονται από το Ξθτρώο Φορζων Γενικισ Μυβζρνθςθσ (1/) που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (άρκρο 50 του Ο. 3943/2011). τουσ φορείσ που απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία και β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων (παρ 5 του αρκρ 7 του Π.Δ. 113) μθνόσ Ιουλίου 2015 τίκεται θ ζνδειξθ. Θ κατάςταςθ αυτι επζχει κζςθ βεβαίωςθσ, αποτελεί δικαιολογθτικό για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί και οι δφο ςτιλεσ και ιςχφει μζχρι τισ 30/9/2015. Θ ΠΡΡΛΣΑΞΕΟΘ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ α.α. ΔΘΞΘΣΡΙΡ ΜΑΡΑΣΗΑ ΕΠΟΠΣΕΤOΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΩΠΟ ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ- ΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Παρατηρήσεις ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΑΡΧΕ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΣΡΡΠΘ (ΠΡΡΣΑΙΑ) ΑΟΣΑΓΩΟΙΞΡΤ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΠΡΠΣΕΙΑ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΤ ΠΑΙΓΟΙΩΟ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΡΤΘΞΙΣΙΜΘ ΑΡΧΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑ (Ρ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΘΟΑΛΜΡ - ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΡ ΠΡΑΜΣΡΡΕΙΡ ΕΙΔΘΕΩΟ ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΡΑΔΙΡΦΩΟΙΑ, ΙΟΣΕΡΟΕΣ ΜΑΙ ΣΘΝΕΡΡΑΘ (ΟΕΡΙΣ) ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΡΑΔΙΡΦΩΟΙΑ ΣΘΝΕΡΡΑΘ (ΕΡΣ Α.Ε.) (29) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΓΕΩΡΓΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ''ΔΘΞΘΣΡΑ'' ΕΟΙΑΙΡ ΦΡΡΕΑ ΕΝΕΓΧΡΤ ΣΡΡΦΙΞΩΟ (Ε.Φ.Ε.Σ.) ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΓΕΩΠΡΟΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ (Ι.Γ.Ε.) (γ) Σελίδα 1

2 ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΠΡΡΡΠΑΡΑΓΩΓΘ ΜΡΟΙΑΡΕΙΡ ΙΟΣΙΟΣΡΤΣΡ ΕΠΕΡΙΔΡΕΙΔΩΟ ΜΡΡΙΟΘΙΑ ΞΕΡΓΕΙΑΜΡ ΑΓΡΡΟΡΞΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΧΑΟΙΩΟ ΞΠΕΟΑΜΕΙΡ ΦΤΣΡΠΑΘΡΝΡΓΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΕΝΝΘΟΙΜΩΟ ΓΕΩΡΓΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (ΕΝ.Γ.Α.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΝΘΡΩΞΩΟ & ΕΝΕΓΧΡΤ ΜΡΙΟΡΣΙΜΩΟ ΕΟΙΧΤΕΩΟ ΠΡΡΑΟΑΣΡΝΙΞΡΤ & ΕΓΓΤΘΕΩΟ (Ρ.Π.Ε.Μ.Ε.Π.Ε.) ΣΑΞΕΙΡ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΣΘΟΡΣΡΡΦΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΓΓΕΙΩΟ ΒΕΝΣΙΩΕΩΟ (35) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΟ) ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ,ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΜΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΩΟ ΔΡΜΙΞΩΟ,ΠΙΣΡΠΡΙΘΘ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΘΣΑ (ΕΒΕΣΑΞ Α.Ε) ΑΣΣΙΜΡ ΠΑΡΑΜΣΙΡ ΞΕΣΩΠΡ Α.Ε. ΕΘΟΙΜΡ ΤΣΘΞΑ ΤΠΡΔΡΞΩΟ ΠΡΙΡΣΘΣΑ (ΕΤΠ) ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΧΕΙΡΘΞΑΣΙΜΡΣΘΣΑ ΜΑΙ ΑΟΑΠΣΤΠΘ Α.Ε (Ε.Σ.Ε.ΑΟ.) ΠΡΩΘΟ (Σ.Ε.Ξ.Π.Ξ.Ε. Α.Ε.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ-ΜΕΟΣΡΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡΤ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ (ΜΕ.Π.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε. ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΕΘΟΡΤ ΜΑΙ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡΤ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΜΕΟΣΡΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΞΡΤ & ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ(ΜΕ.Π.Ε) ΞΡΟΑΔΑ ΡΡΓΑΟΩΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΩΟ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ Α.Ε. (Ξ.Ρ.Δ. Α.Ε.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΙΔΙΡΜΣΘΙΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΑΛΜΩΟ ΑΓΡΡΩΟ ΑΣΣΙΜΘ ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΑ ΕΜΘΕΘ ΝΑΞΙΑ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΟΕΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ (ΣΑΟΕΡ) (39) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΣΙΜΡ ΞΕΣΡΡ Α.Ε. ΕΓΟΑΣΙΑ ΡΔΡ Α.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΘΡΘΘ ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΙΜΡΤ ΣΡΡΧΑΙΡΤ ΤΝΙΜΡΤ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΟ ΕΤΔΑΠ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ - ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΣΙΕΙΞΙΜΡΤ ΧEΔΙΑΞΡΤ & ΠΡΡΣΑΙΑ ΕΡΓΡΕ Α.Ε "ΘΕΞΙ" ΜΑΣΑΜΕΤΑΣΙΜΘ Α.Ε. ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΡΔΙΜΕ ΤΓΜΡΙΟΩΟΙΕ Α.Ε. (Ρ.Τ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΟΤ ΧEΔΙΑΜΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ (Ο.Α..Π) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (Ο.Α..Θ.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΩΟ ΕΝΝΑΔΡ Α.Ε (Ρ..Ε. Α.Ε) ΣΡΑΙΟΡΕ Α.Ε. (43) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΙΔΡΤΞΑ ΕΠΡΧΕ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΣΤΟΡΞΙΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ & ΠΡΡΟΡΙΑ ΑΠΑΧΡΝΡΤΞΕΟΩΟ ΣΑ ΩΞΑΣΑ ΑΦΑΝΕΙΑ (Σ.Ε.Α.Π.Α..Α.) ΜΕΟΣΡΡ ΞΕΝΕΣΩΟ ΑΦΑΝΕΙΑ (ΜΕΞΕΑ) (17) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΕΘΟΙΜΘ ΧΡΝΘ ΔΙΜΑΣΙΜΩΟ ΝΕΙΣΡΤΡΓΩΟ (Ε..ΔΙ.) ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΔΙΕΘΟΡΤ & ΑΝΝΡΔΑΠΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΕΠΑΟΡΔΡ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΑΓΡΙΟΙΡΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΑΘΘΟΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΡΑΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΓΙΑΟΟΙΣΩΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΕΔΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΑΣΕΡΙΟΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΡΗΑΟΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΜΡΡΙΟΘΡΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΠΑΣΡΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ε) (γ) Σελίδα 2

3 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΡΣΑΙΑ ΑΟΘΝΙΜΩΟ ΡΕΘΤΞΟΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΑΙΓΑΙΡΤ ΣΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΣΘ ΘΑΝΑΑ ΜΑΙ ΣΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΜΡΘΣΙΜΡΤ ΔΙΜΑΙΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΧΡΘΞΑΣΡΔΡΣΘΘ ΔΙΜΑΣΙΜΩΟ ΜΣΙΡΙΩΟ (ΣΑ.Χ.ΔΙ.Μ.) (05) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΘΞΡΙΑ ΔΙΡΙΜΘΘ ΜΑΙ ΑΤΣΡΔΙΡΙΜΘΘ ΜΡΙΟΩΟΙΑ ΣΘ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΑ Α.Ε. (11) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΑΤΣΡΟΡΞΡ ΡΙΜΡΔΡΞΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ (Α.Ρ.Ρ.Α) ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΑΞΤΟΣΙΜΑ ΤΣΘΞΑΣΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α..) ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΤΣΘΞΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΠΡΡΙΡΟΣΩΟ ΘΝΕΜΣΡΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΤΞΘ Ε.Π.Ε. ΝΕΧΘ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ ΕΟΡΠΝΩΟ ΔΤΟΑΞΕΩΟ (Ν.Α.Ε.Δ.) ΠΡΝΕΞΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΕΡΡΠΡΡΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΘΟΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΣΑΞΕΙΡ ΕΘΟΙΜΡΤ ΣΡΝΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.Α. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ.Α.) ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.Ο. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ.Ο.) ΕΙΔΙΜΡ ΜΝΑΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΟΙΧΤΘ ΞΕΡΙΞΑΣΡΤΧΩΟ Ξ.Σ.. (Ε.Μ.Ρ.Ε.Ξ..) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΑΕΡΡΠΡΡΙΑ(Ε.ΝΡ.Α.Α) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ε.ΝΡ.Α.Ο.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΣΡΑΣΡΤ (Ε.ΝΡ.Α..) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ξ.Σ.Ο.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΕΡΡΠΡΡΙΑ (Ξ.Σ.Α.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Ξ.Σ.Ο.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΣΡΑΣΡΤ (Ξ.Σ..) ΣΑΞΕΙΡ AΡΩΓΘ ΑΟΑΠΘΡΩΟ & ΘΤΞΑΣΩΟ ΠΡΝΕΞΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΞΕΣΡΧΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡΤ ΣΡΑΣΡΤ (Ξ.Σ..) ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΩΓΘ ΞΡΟΙΞΩΟ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΤΠΑΝΝΝΘΝΩΟ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡΤ ΕΘΟΙΜΘ ΑΞΤΟΑ ΟΡΘΝΕΤΣΙΜΡ ΚΔΡΤΞΑ ΞΕΣΡΧΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡΤ ΣΡΑΣΡΤ (Ο.Ι.Ξ.Σ..) (09) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΘ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΓΙΑ ΣΘΟ UNESCO ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΤΡΩΠΑΙΜΩΟ ΞΕΝΕΣΩΟ (33) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΒΡΝΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΕΝΕΤΙΟΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΜΑΒΑΝΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΞΤΣΙΝΘΟΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΡΡΔΡΤ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΝΙΞΕΟΑ ΧΑΟΙΩΟ - ΡΤΔΑ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΑΘΘΟΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΠΡΗΘΞΙΩΘ ΦΡΡΣΡΕΜΦΡΡΣΩΣΩΟ (Μ.Α.Φ.) ΠΘΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΑΝΙΣΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΑΝΝΘΝΕΓΓΤΘ ΓΕΟΕΩΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΜΩΦΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΝΝΘΝΕΓΓΤΘ (Ε.Μ.Μ.Α.) ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΜΑΙ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΘ ΣΤΦΝΩΟ (Μ.Ε.Α.Σ.) ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Σελίδα 3

4 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΠΑΠΑΦΕΙΡ ΜΕΟΣΡΡ ΠΑΙΔΙΜΘ ΞΕΡΙΞΟΑ ΑΡΡΕΟΩΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Ρ ΞΕΝΙΣΕΤ" ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ Ι.Μ.Α. - Ε.Σ.Α.Ξ. ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΡΣΘΣΑ ΑΠΑΧΡΝΡΤΞΕΟΩΟ (Ε.Σ.Α.Α.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΣΑ Ξ.Ξ.Ε. (Ε.Σ.Α.Π. - Ξ.Ξ.Ε.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΣΡΑΠΕΗΡΫΠΑΝΝΘΝΩΟ (Ε.Σ.Α.Σ.) ΕΟΙΑΙΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ (Ε.Σ.Ε.Α.) ΙΔΡΤΞΑ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (Ι.Μ.Α. - E.T.A.M.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΠΑΧΡΝΘΕΩ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΔΤΟΑΞΙΜΡΤ (Ρ.Α.Ε.Δ.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΦΑΝΙΘ ΕΝΕΤΘΕΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΩΟ (Ρ.Α.Ε.Ε.) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΓΕΩΡΓΙΜΩΟ ΑΦΑΝΙΕΩΟ (Ρ.Γ.Α.) ΣΑΞΕΙΡ ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΕΘΟΙΜΡΤ ΣΤΠΡΓΡΑΦΕΙΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΦΑΝΙΘ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΣΡΑΠΕΗΩΟ ΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΟ ΜΡΙΟΘ ΩΦΕΝΕΙΑ (Σ.Α.Τ.Σ.Ε.Μ.Ω.) ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΔΘΞΡΙΩΟ ΤΠΑΝΝΘΝΩΟ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΙΔΙΩΣΙΜΡΤ ΣΡΞΕΑ (Σ.Α.Π.Ι.Σ.) ΞΕΣΡΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΤΠΑΝΝΝΘΝΩΟ (Ξ.Σ.Π.Τ.) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑΜΩΟ ΕΠΙΔΡΞΑΣΩΟ ΟΑΤΣΙΜΩΟ (Ε.Ν.Ρ.Ε.Ο.) ΜΝΑΔΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ ΟΑΤΣΙΜΩΟ (Μ.Ε.Α.Ο) ΟΑΤΣΙΜΡ ΑΠΡΞΑΧΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ (Ο.Α.Σ.) ΣΑΞΕΙΡ ΕΠΙΜΡΤΡΙΜΘ ΑΦΑΝΙΘ ΠΡΡΩΠΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (Σ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ο.) (δ) ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΑΠΙΩΞΑΣΙΜΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΠΡΡΟΡΙΑ ΜΑΣΩΣΕΡΩΟ ΠΝΘΡΩΞΑΣΩΟ ΕΞΠΡΡΙΜΡΤ ΟΑΤΣΙΜΡΤ (07) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΩΟ ΓΙΑ ΘΕΞΑΣΑ ΙΡΣΘΣΑ (Μ.Ε.Θ.Ι) ΟΣΑ Α ΒΑΘΜΟΤ : Απζςτειλαν α) μθνιαία δελτία ολοι οι Διμοι εκτόσ Γαφδου(Μριτθσ) και β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων όλοι οι διμοι εκτόσ Αρχαίασ Ρλυμπίασ(Θλείασ) και Γαφδου(Χανίων),. ΟΣΑ Β Βαθμού απζςτειλαν όλα τα απαιτοφμενα οικονομικά ςτοιχεία. (ε) ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ (ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟΤ ΣΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ Ε ΞΕΧΩΡΙΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΣΕΛΟ) (25) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KAI ΘΡΑΚΗ ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΑ ΗΩΟΘ ΜΑΙΟΡΣΡΞΙΑ Α.Ε ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΡΧΕΣΕΤΘ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΠΑΓΙΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΑΦΤΝΑΠΘ ΑΓΙΡΡΕΙΣΙΜΘ ΜΝΘΡΡΟΡΞΙΑ (Μ.Δ.Α.Μ.) (41) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΑΟΣΙΜΤΡΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΙΜΑΡΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΝΑΜΩΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΝΕΒΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΞΕΘΟΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΠΙΕΡΙΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΜΤΡΡΤ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΦΩΜΙΔΑ (ΙΣΕΑ) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΩΟ Ο. ΕΤΒΡΙΑ Α.Ε. (Ρ.Ν.Ο.Ε. Α.Ε.) ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘ ΝΙΞΕΟΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΧΑΟΙΩΟ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΜΕΡΜΤΡΑ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΘ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΒΡΝΡΤ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΕΝΕΤΙΟΑ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΘΓΡΤΞΕΟΙΣΑ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΜΑΒΑΝΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΝΑΤΡΙΡΤ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΠΑΣΡΩΟ Α.Ε. ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΝΙΞΕΟΡ ΡΑΦΘΟΑ ΡΙΜΡ ΟΑΤΣΡΤ ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΩΓΘ ΝΙΞΕΟΙΜΡΤ ΩΞΑΣΡ (ΣΑΝ) Σελίδα 4

5 (23) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΕΝΕΓΧΡΤ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΑΝΜΡΡΝΘ - ΑΝΜΡΡΝΡΤΧΩΟ ΠΡΣΩΟ (Ε.Σ.Ε.Π.Π.Α.Α) ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΕΡΡΠΡΡΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΑΕ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΡΧΘΞΑΣΩΟ Α.Β.Ε. (ΕΝΒΡ ΑΒΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΝΡΓΙΣΙΜΘ ΣΤΠΡΠΡΙΘΘ & ΕΝΕΓΧΩΟ (ΕΝΣΕ) ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΡΝΤΞΠΙΩΟ ΜΑΙ ΜΝΘΡΡΔΡΣΘΞΑΣΩΟ ΒΑΡΒΑΜΕΙΡΟ ΙΔΡΤΞΑ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΞΡΙΡΤ ΧΡΕΡΤ (Ρ.Δ.ΔΘ.Χ) ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΝΝΑΔΡ ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (ΣΑΙΠΕΔ) Α.Ε. ΣΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ (19) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΘΘΟΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΑΙΟΡΣΡΞΙΑ ΣΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΣΘ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΑ ΣΩΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΣΘ ΓΟΩΘ ΑΙΑΟΣΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΣΑΝΑΟΣΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΡΕΤΟΩΟ ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι.) ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΑ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΒΕΝΝΑ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΕΜΜΝΘΙΑΣΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΜΑΝΩΟ ΣΕΧΟΩΟ ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΓΕΩΠΡΟΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΡΑΜΘ ΔΗΜΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΤΣΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΔΕΝΦΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΟΔΡΙΣΑΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΘΘΤΞΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΧΡΝΘ ΔΘΞΘΣΑΟΑ ΞΡΤΕΙΡ ΜΑΙ ΙΣΡΡΙΜΡ ΑΡΧΕΙΡ ΓΡΡΣΤΟΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΙΓΙΟΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΞΦΙΜΝΕΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΗΑΓΡΡΑ (ΙΣΡΡΙΜΘ) ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΕΤΜΑΔΑ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΘΝΕΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΡΝΑΩΟ "ΡΡΤΞΑΟΕΙΡ" ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΡΤΗΑΜΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΕΣΑΝΙΔΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΕΡΜΤΡΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΞΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΙΑΣΙΣΑ "ΞΑΟΡΤΕΙΑ" ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΒΕΡΡΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΓΡΕΒΕΟΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΔΡΑΞΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΔΕΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΝΕΤΘΕΡΡΤΠΡΝΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΑΝΑΞΑΣΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΑΡΠΕΟΘΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΙΝΜΙ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΜΡΟΙΣΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΑΞΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΑΡΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΕΒΑΔΕΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΝΘΠΡΤΡΙΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΞΤΣΙΝΘΟΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΟΑΤΠΝΙΡΤ "Ρ ΠΑΝΑΞΘΔΘ" Σελίδα 5

6 ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΤΡΓΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΡΕΘΤΞΟΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΡΡΔΡΤ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΕΡΡΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΠΑΡΣΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΡΙΠΡΝΘ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΦΝΩΡΙΟΑ "ΒΑΙΝΙΜΘ ΠΙΣΡΜΑ" ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΧΑΝΜΙΔΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΧΙΡΤ "ΜΡΡΑΘ" ΔΘΞΡΙΡ ΠΡΡΣΤΠΡ ΠΑΙΔΙΜΡ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΡ ΜΑΙΑΡΙΑΟΘ ΔΙΕΘΟΕ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΕΝΝΑΔΡ ΔΙΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΑΓΟΩΡΙΘ ΣΙΣΝΩΟ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ & ΠΝΘΡΡΦΡΡΘΘ (Δ.Ρ.Α.Σ.Α.Π.) ΕΘΟΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ ΕΝΝΑΔΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΣΕΡΡΜΡΠΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΑΣΕΡΡΜΡΠΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ (ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓ/ΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ) ΕΘΟΙΜΡ ΓΤΞΟΑΣΘΡΙΡ ΑΘΘΟΩΟ "Ι. ΦΩΜΙΑΟΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΕΤΟΑ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Σ) ΕΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΑΙ ΜΑΠΡΔΙΣΡΙΑΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ ΦΤΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ "ΔΘΞΡΜΡΙΣΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ ΦΤΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ "ΔΘΞΡΜΡΙΣΡ" - ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΞΕΣΡΒΙΡ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡ ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΙΣΡΠΡΙΘΘ ΠΡΡΡΟΣΩΟ ΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΡΤ ΠΡΡΑΟΑΣΡΝΙΞΡΤ (Ε.Ρ.Π.Π.Ε.Π) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΜΑΝΩΟ ΣΕΧΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΟΩΣΑΣΘ ΧΡΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ & ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΓΕΩΠΡΟΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΡΑΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΔΙΕΘΟΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΝΝΑΔΡ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΜΑΙ ΜΑΠΡΔΙΣΡΙΑΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΙΡΟΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΙΓΑΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ (ΕΠΙΣΡΡΠΘ ΕΡΕΤΟΩΟ) ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΑΟΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΑΘΘΟΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣ.ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΠΕΙΡΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ Σελίδα 6

7 ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΑΟΑΣ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΜΡΘΣΘ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡΤ ΙΔΡΤΞΑΣΡ(Σ.Ε.Ι.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ (Σ.Ε.Ι) ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΡΟΔΤΝΙΩΟ ΕΡΕΤΟΑ - ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΒΑΙΜΘ ΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ "ΑΝΕΠΑΟΔΡΡ ΦΝΕΞΙΟΓΜ" ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΑΣΕΡ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΘΑΝΑΙΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΙΡΙΑΣΡΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ " ΑΝ. ΦΝΕΞΙΟΓΜ" ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΑΣΙΜΡΤ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ & ΑΟΘΡΩΠΙΟΡΤ ΔΤΟΑΞΙΜΡΤ, ΠΑΟΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΔΙΕΘΟΩΟ ΧΕΕΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΦΑΡΞΡΞΕΟΘ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΦΑΡΞΡΞΕΟΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΤΣΘΞΑΣΩΟ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΤΠΡΝΡΓΙΣΩΟ (ΕΠΙΕΤ- ΕΞΠ) ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΘΝΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΩΟ ΤΣΘΞΑΣΩΟ (Ε.Π.Ι.Σ..) ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΦΤΙΜΘ ΣΡΤ ΣΕΡΕΡΤ ΦΝΡΙΡΤ ΣΘ ΓΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΓΕΩΠΡΟΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΔΘΞΡΜΡΙΣΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΡΑΜΘ, EAΔΠ/ΔΠΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΙΓΑΙΡΤ ΑΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΘΣΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΣΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΠΙΡΠΡΙΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΠΕΡΙΡΤΙΑ ΣΡΤ ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ Α.Ε. ΗΩΙΞΑΙΑ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΙΣΡΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΙΑΣΡΡΒΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΕΡΕΤΟΩΟ ΑΜΑΔΘΞΙΑ ΑΘΘΟΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΜΡΑΣΙΜΩΟ ΤΠΡΣΡΡΦΙΩΟ ΙΔΡΤΞΑ ΟΕΡΝΑΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΤ ΞΑΘΘΘ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΘ ΠΡΝΙΣΙΜΘ (Ι.Ε.Π) ΙΔΡΤΞΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ & ΕΡΕΤΟΑ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΠΙΣΑΧΤΟΣΙΜΩΟ ΤΣΘΞΑΣΩΟ & ΕΦΑΡΞΡΓΩΟ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΖΡΕΤΟΑ ΒΤΗΑΟΣΙΟΡΤ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΞΕΝΕΣΘ ΜΑΙ ΑΟΣΙΞΕΣΩΠΙΘ ΓΕΟΕΣΙΜΩΟ ΜΑΜΡΘΘΩΟ ΟΡΘΞΑΣΩΟ ΣΘ ΠΑΙΔΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΑΣΙΣΙΜΘ ΣΕΜΞΘΡΙΩΘ ΑΟΑΝΤΘ ΜΑΙ ΖΡΕΤΟΑ Σελίδα 7

8 ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΤΠΡΝΡΓΙΣΩΟ ΜΑΙ ΕΜΔΡΕΩΟ- "ΔΙΡΦΑΟΣΡ" ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΦΤΙΜΘ ΠΝΑΞΑΣΡ (Ι.Φ.Π.) ΙΡΟΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΙΑΔΡΘ ΕΠΙΣΘΞΩΟ & ΞΡΤΕΙΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΓΝΩΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΠΕΙΡΑΙΩ-ΕΙΔΙΜΡ ΝΡΓΑΡΙΑΞΡ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΑΙ ΘΡΑΜΘ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΘΠΕΙΡΡΤ ΜΑΙ ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΙ ΟΘΩΟ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΣΕΡΕΑ ΕΝΝΑΔΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (ΜΣΕ) - ΣΕΙ ΜΡΘΣΘ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΘΕΑΝΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΠΑΣΡΑ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΜΕΟΣΡΡ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘ ΕΡΕΤΟΑ (Μ.Σ.Ε.) ΕΡΡΩΟ ΜΡΡΓΙΑΝΕΟΕΙΡ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΟΕΤΡΡΧΕΙΡΡΤΡΓΙΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΘΘΟΩΟ (ΑΡΕΕ) ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΑΘΘΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΞΕΣΡΒΕΙΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΘ ΦΡΙΣΘΣΙΜΘ ΝΕΧΘ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΙΓΑΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΘΕΑΝΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΡΘΣΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΑΣΡΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΠΑΟΣΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΠΡΝΙΣΙΜΩΟ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΝΑΞΠΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΟΑΤΠΑΜΣΡΤ ΠΡΝΤΣΕΧΟΕΙΡ ΜΡΘΣΘ ΙΒΙΣΑΟΙΔΕΙΡ ΔΘΞΡΙΑ ΧΡΝΘ ΣΕΧΟΩΟ & ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΩΟ ΣΑΞΕΙΡ ΔΙΡΙΜΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΓΡΡΜΣΘΞΑΣΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΣΑΞΕΙΡ ΔΙΡΙΜΘΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΩΟ ΔΑΩΟ ΣΡΤ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΑΘΘΟΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΘΠΕΙΡΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΑΟΑΣ.ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΜΡΘΣΘ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΘΕΑΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (ΣΕΙ) ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΟΡΝΡΓΙΜΡ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ (Σ.Ε.Ι) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι) ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ ΧΑΡΡΜΡΠΕΙΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡ ΑΙΓΙΟΘΣΕΙΡ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΑΡΕΣΑΙΕΙΡ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ (21) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΘΟΙΜΑ ΑΘΝΘΣΙΜΑ ΜΕΟΣΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΘ ΝΤΡΙΜΘ ΜΘΟΘ ΕΘΟΙΜΘ ΠΙΟΑΜΡΘΘΜΘ-ΞΡΤΕΙΡ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤ ΡΤΣΡΤ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΕΡΜΤΡΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΑΡΙΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΟΕΡΣΘΣΑ ΑΓ. ΜΡΞΑ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΟΕΡΣΘΣΑ ΙΦΟΡΤ Σελίδα 8

9 ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΧΑΟΙΩΟ ΕΘΟΙΜΡ ΘΕΑΣΡΡ ΕΘΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ "ΜΑΤΣΑΣΗΡΓΝΕΙΡ" ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ ΟΑΤΠΑΜΣΡΤ ''ΠΑΠΑΧΑΡΑΝΑΞΠΕΙΡ" ΕΘΟΙΜΡ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΙΡΤ ΕΘΟΙΜΡ ΧΙΡΟΡΔΡΡΞΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΑΙΝΙΣΑ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΡΡΓΑΟΩΕΩ ΤΟΑΤΝΙΩΟ ΜΡΑΣΙΜΘ ΡΡΧΘΣΡΑ ΑΘΘΟΩΟ ΕΙΔΙΜΡ ΣΑΞΕΙΡ ΡΡΓΑΟΩΘ ΤΟΑΤΝΙΩΟ ΣΘ ΜΡΑΣΙΜΘ ΡΡΧΘΣΡΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΠΡΝΙΣΙΞΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΡΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΦΕΣΙΒΑΝ Α.Ε. ΕΤΡΩΠΑΛΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΤΗΑΟΣΙΟΩΟ & ΞΕΣΑΒΤΗΑΟΣΙΟΩΟ ΞΟΘΞΕΙΩΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΡ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΔΕΝΦΩΟ ΘΕΑΣΡΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ - ΜΕΟΣΡΡ ΞΕΝΕΣΘ & ΕΡΕΤΟΑ ΕΝΝΘΟΙΜΡΤ ΘΕΑΣΡΡΤ ΜΡΑΣΙΜΘ ΧΡΝΘ ΡΡΧΘΣΙΜΘ ΣΕΧΟΘ ΜΡΑΣΙΜΡ ΘΕΑΣΡΡ ΒΡΡΕΙΡΤ ΕΝΝΑΔΑ ΜΡΑΣΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΜΡΑΣΙΜΡ ΩΔΕΙΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡ ΜΑΙ ΕΘΟΡΝΡΓΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ - ΘΡΑΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΡ ΞΡΤΕΙΡ ΤΓΧΡΡΟΘ ΣΕΧΟΘ ΞΡΤΕΙΡ - ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΡΑΣΘ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑΔΘ TERIADE ΞΡΤΕΙΡ ΦΤΙΜΘ ΙΣΡΡΙΑ ΑΠΡΝΙΘΩΞΕΟΡΤ ΔΑΡΤ ΝΕΒΡΤ ΞΡΤΕΙΡ ΦΩΣΡΓΡΑΦΙΑ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΞΡΤΙΜΡ & ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΕΝΝΑΔΡ ΡΝΤΞΠΙΑΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΘΘΟΩΟ "ΠΤΡΡ ΝΡΤΘ" (Ρ.Α.Μ.Α) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΑΟΕΓΕΡΘ ΟΕΡΤ ΞΡΤΕΙΡΤ ΑΜΡΡΠΡΝΘ Α.Ε ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΞΕΓΑΡΡΤ ΞΡΤΙΜΘ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΘ ΙΔΙΡΜΣΘΙΑ (Ρ.Π.Ι.) ΡΡΧΘΣΡΑ ΣΩΟ ΧΡΩΞΑΣΩΟ ΠΑΟΘΡΑΜΙΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΣΑΔΙΡ ΜΡΞΡΣΘΟΘ ΠΑΟΘΠΕΙΡΩΣΙΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΠΑΟΠΕΝΡΠΡΟΟΘΙΑΜΡ ΕΘΟΙΜΡ ΑΘΝΘΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ (Π.Ε.Α.Μ.) ΠΑΣΡΩΟ ΣΑΔΙΡ ΕΙΡΘΟΘ & ΦΙΝΙΑ (.Ε.Φ) ΣΑΞΕΙΡ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΩΟ ΠΡΡΩΟ & ΑΠΑΝΝΡΣΡΙΩΕΩΟ ΣΕΝΝΡΓΝΕΙΡ ΙΔΡΤΞΑ ΣΕΧΟΩΟ ΑΡΙΣΡΣΕΝΕΙΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΟΣΘΡΘΘ ΞΟΘΞΕΙΩΟ ΑΜΡΡΠΡΝΘ ΦΕΣΙΒΑΝ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΡΤ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΦΙΝΝΙΠΡ ΕΟΩΙ ΣΘ ΕΝΝΑΔΡ (31) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΒΙΩΙΞΘ ΜΑΙ ΑΕΙΦΡΡΡΤ ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΜΕΟΣΡΡ ΑΟΑΟΕΩΙΞΩΟ ΠΘΓΩΟ ΕΟΕΡΓΕΙΑ (Μ.Α.Π.Ε.) ΕΘΟΙΜΡ ΜΣΘΞΑΣΡΝΡΓΙΡ & ΧΑΡΣΡΓΡΑΦΘΘ Α.Ε. (ΕΜΧΑ Α.Ε.) ΞΘΣΡΡΠΡΝΙΣΙΜΡ ΦΡΡΕΑ ΑΟΑΠΝΑΘ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΡΣΑΣΕΤΡΞΕΟΩΟ ΠΕΡΙΡΧΩΟ ΑΣΣΙΜΘ ΠΡΑΙΟΡ ΣΑΞΕΙΡ (πρώθν ΕΣΕΡΠ) ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΕΝΣΑ ΑΠΙΡΤ ΝΡΤΔΙΑ ΑΝΙΑΜΞΡΟΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΕΝΣΑ ΟΕΣΡΤ ΒΙΣΩΟΙΔΑ-ΙΞΑΡΙΔΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΑΙΟΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ KΑΡΠΑΘΡΤ ΑΡΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΡΙΣΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΡΝΤΞΠΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΑΡΟΑΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΑΡΟΘΘΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΠΡΕΠΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΔΡΤΞΡΤ ΑΞΑΡΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΘΑΝΑΙΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΗΑΜΤΟΘΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΘΑΝΑΙΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΑΝΡΟΟΘΡΤ ΒΡΡΕΙΩΟ ΠΡΡΑΔΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΔΑΡΤ ΔΑΔΙΑ-ΝΕΤΜΙΞΘ-ΡΤΦΝΙΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΔΕΝΣΑ ΕΒΡΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΧΙΟΙΑ ΞΑΡΑΘΩΟΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΡΤ ΠΑΡΜΡΤ ΣΗΡΤΞΕΡΜΩΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΡΤ ΜΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΑΡΑΧΘΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΘΟΙΜΩΟ ΔΡΤΞΩΟ ΒΙΜΡΤ ΑΩΡΤ ΜΑΙ ΠΙΟΔΡΤ Σελίδα 9

10 ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΘ ΜΕΡΜΙΟΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΘ ΠΑΞΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΡΘΑΝΑΑ ΞΕΡΝΡΓΓΙΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΝΙΞΟΩΟ ΜΡΡΩΟΕΙΑ ΒΡΝΒΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΡΡΕΙΡΑ ΡΡΔΡΠΘ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΡΡΤ ΠΑΡΟΩΟΑ ΜΑΙ ΤΓΡΡΣΡΠΡΤ ΞΡΤΣΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Π.Ρ. ΜΑΡΝΑ- ΞΑΤΡΡΒΡΤΟΙΡΤ- ΜΕΦΑΝΡΒΡΤΡΤ- ΒΕΝΕΣΙΟΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΟΩΟ ΜΑΙ ΕΜΒΡΝΩΟ ΠΡΣΑΞΩΟ ΑΧΕΡΡΟΣΑ-ΜΑΝΑΞΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΡΣΡΠΡΙ ΜΡΣΤΧΙΡΤ-ΣΡΡΦΤΝΙΑ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΡΣΡΠΩΟ ΑΞΒΡΑΜΙΜΡΤ ΦΡΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΕΝΞΡΤ ΒΡΤΡΑΛΜΡΤ (45) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΣΡΤΡΙΞΡΤ (Ε.Ρ.Σ.) (15) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΞΡΟΑΔΩΟ ΤΓΕΙΑ (Α.Ε.Ξ.Τ) ΑΕ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΙΞΡΔΡΙΑ (Ε.ΜΕ.Α) ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΞΕΘ ΒΡΘΘΕΙΑ ( Ε.Μ.Α.Β.) ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΕΡΕΤΟΑ, ΠΡΡΝΘΨΘ ΜΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΡΤ ΑΜΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΜΑΙ ΣΩΟ ΕΠΙΠΝΡΜΩΟ ΣΡΤ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΞΕΣΑΞΡΧΕΤΕΩΟ (ΕΡΞ) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΠΑΡΡΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΟ ΤΓΕΙΑ (Ε.Ρ.Π.Τ.Τ.) ΕΘΟΙΜΡ ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΦΑΡΞΑΜΩΟ (Ε.Ρ.Φ) ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΨΤΧΙΜΘ ΤΓΙΕΙΟΘ & ΕΡΕΤΟΩΟ ΕΡΕΤΟΘΣΙΜΡ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΑΜΡ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΨΤΧΙΜΘ ΤΓΙΕΙΟΘ ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΤΓΕΙΑ ΣΡΤ ΠΑΙΔΙΡΤ (ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΠΑΙΔΩΟ Θ ΑΓΙΑ ΡΦΙΑ) ΙΟΣΙΣΡΤΣΡ ΕΡΕΤΟΘ ΟΡΘΞΑΣΩΟ ΘΩΡΑΜΡ ΤΓΙΕΙΟΘ & ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΟΣΡΡ ΕΝΕΓΧΡΤ ΜΑΙ ΠΡΡΝΘΨΘ ΟΡΘΞΑΣΩΟ (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) ΜΕΟΣΡΡ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΡΣΘΞΕΟΩΟ ΑΣΡΞΩΟ (ΜΕ.Θ.Ε.Α) ΡΡΓΑΟΙΞΡ ΜΑΣΆ ΣΩΟ ΟΑΡΜΩΣΙΜΩΟ (Ρ.ΜΑ.ΟΑ) 1Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΑΣΣΙΜΘ 2Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΑΙ ΑΙΓΑΙΡΤ 3Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ 4Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ & ΘΡΑΜΘ 5Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΘΕΑΝΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΝΝΑΔΑ 6Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ-ΙΡΟΙΩΟ ΟΘΩΟ-ΘΠΕΙΡΡΤ ΜΑΙ ΔΤΣΙΜΘ ΕΝΝΑΔΑ 7Θ ΤΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΡΘΣΘ 1Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΑΣΣΙΚΗ ΑΦΡΡΔΙΙΑΜΡ-ΔΕΡΞΑΣΡΝΡΓΙΜΡ ΑΘΘΟΩΟ "ΑΟΔΡΕΑ ΤΓΓΡΡΤ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΣΑ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Ε.Ε.. ΜΡΡΓΙΑΝΕΟΕΙΡ-ΞΠΕΟΑΜΕΙΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Θ ΕΝΠΙ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Θ ΠΑΞΑΜΑΡΙΣΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "ΝΑΙΜΡ" ΓΟ ΑΘΘΟΩΟ "Ρ ΕΤΑΓΓΕΝΙΞΡ"-ΡΦΘΑΝΞΙΑΣΡΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ-ΠΡΝΤΜΝΙΟΙΜΘ ΓΟ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ "ΑΓ ΑΒΒΑ" ΓΟ ΑΣΣΙΜΘ ΜΑΣ ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΑΠΡΜΑΣΑΣΑΘ ΑΟΑΠΘΡΩΟ ΓΟ ΑΣΣΙΜΘ ΙΞΑΟΡΓΝΕΙΡ - ΑΞΑΝΙΑ ΦΝΕΞΙΟΓΜ ΓΟ ΕΝΕΟΑ ΒΕΟΙΗΕΝΡΤ-ΑΝΕΠΑΟΔΡΑ ΓΟ ΟΘΑ "ΩΣΘΡΙΑ" ΓΟ Ο. ΙΩΟΙΑ ΜΩΟΣΑΟΣΡΠΡΤΝΕΙΡ-ΠΑΣΘΙΩΟ Γ. ΡΓΜΡΝΡΓΙΜΡ ΟΡΡΜ ΜΘΦΙΙΑ "ΑΓ. ΑΟΑΡΓΤΡΡΙ" ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ΑΓ ΡΦΙΑ ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΠΕΟΣΕΝΘ ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΑΘΘΟΩΟ ΠΑΟ & ΑΓΝΑΚΑ ΜΤΡΙΑΜΡΤ ΠΑΘ. ΟΡ. "ΑΓ. ΕΝΕΟΘ ΠΘΝΙΡΠΡΤΝΕΙΡ" 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Γ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΞΕΣΑΠΑ" ΓΟ ΟΙΜΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ ΠΑΟΣΕΝΕΘΞΩΟ"-ΓΟ ΔΤΣΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΑΟΕΙΡ ΓΟ-ΜΤ ΜΤΘΘΡΩΟ ΓΟ ΑΜΝΘΠΙΕΙΡ ΒΡΤΝΑ (γ) Σελίδα 10

11 ΓΟ ΕΝΕΤΙΟΑ "ΘΡΙΑΙΡ" ΠΓΟ ΔΤΣΙΜΘ ΑΘΘΟΑ "ΑΣΣΙΜΡ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΡ ΟΡΡΜ ΑΣΣΙΜΘ "ΔΡΡΞΡΜΑΙΣΕΙΡ" ΨΤΧΙΑΣΡΙΜΡ ΟΡΡΜ ΑΣΣΙΜΘ "ΔΑΦΟΙ" ΓΟ ΤΡΡΤ "ΒΑΡΔΑΜΕΙΡ & ΠΡΩΙΡ" ΓΟ ΜΤ ΟΑΠΡΤ ΓΟ ΜΤ ΝΘΞΟΡΤ ΓΟ ΞΤΣΙΝΘΟΘ "ΒΡΣΑΟΕΙΡ" ΓΟ ΜΤ ΙΜΑΡΙΑ ΓΟ ΑΞΡΤ "ΑΓ ΠΑΟΣΕΝΕΘΞΩΟ" ΓΟ ΧΙΡΤ "ΜΤΝΙΣΕΙΡ" ΓΟ ΡΡΔΡΤ "ΑΟΔΡΕΑ ΠΑΠΑΟΔΡΕΡΤ" - ΓΟ ΜΤ ΜΩ "ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ" - ΓΟ ΜΤ ΜΑΝΤΞΟΡΤ "ΣΡ ΒΡΤΒΑΝΕΙΡ" ΜΡΑΣΙΜΡ ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΡΙΡ ΜΤ ΝΕΡΡΤ 3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΟ ΓΡΕΒΕΟΩΟ ΓΟ ΘΞΑΘΙΑ (ΓΟ ΒΕΡΡΙΑ-ΓΟ ΟΑΡΤΑ) ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΣΑ - ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΡ" ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "Γ. ΠΑΠΑΟΙΜΡΝΑΡΤ" ΓΟ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΡΤ" ΓΟ ΜΑΣΡΡΙΑ ΓΟ ΜΑΣΕΡΙΟΘ ΓΟ "ΞΑΞΑΣΕΙΡ-ΞΠΡΔΡΑΜΕΙΡ" (ΜΡΗΑΟΘ- ΠΣΡΝΕΞΑΛΔΡ) ΓΟ ΠΕΝΝΑ (ΓΟ ΕΔΕΑ-ΓΟ ΓΙΑΟΟΙΣΩΟ) ΓΟ ΦΝΩΡΙΟΑ "ΕΝΕΟΘ Θ. ΔΘΞΘΣΡΙΡΤ" 4Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΑΟΣΙΜΑΡΜΙΟΙΜΡ ΟΡ ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ ΘΕΑΓΕΟΕΙΡ ΠΡΩΣΡ ΓΟ ΘΕ/ΜΘ "ΑΓ ΠΑΤΝΡ" ΠΓΟ ΘΕ/ΜΘ ΑΧΕΠΑ ΓΟ ΘΕ/ΜΘ ΙΠΠΡΜΡΑΣΕΙΡ-ΟΡΡΜ ΑΦΡΡΔΙΙΩΟ & ΔΕΡΞΑΣΙΜΩΟ ΟΡΩΟ ΘΕ/ΜΘ ΟΡΡΜΡΞΕΙΡ ΕΙΔΙΜΩΟ ΠΑΘΘΕΩΟ ΘΕ/ΜΘ ΓΟ ΔΡΑΞΑ ΓΟ ΜΑΒΑΝΑ ΓΟ ΜΙΝΜΙ ΓΟ ΜΡΞΡΣΘΟΘ "ΙΞΑΟΡΓΝΕΙΡ" ΓΟ ΠΑΟΘΘ ΓΟ ΕΡΡΩΟ ΓΟ ΧΑΝΜΙΔΙΜΘ "ΠΡΝΤΓΤΡΡ" ΠΓΟ ΕΒΡΡΤ (ΠΓΟ ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΘ-ΓΟ ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡΤ) 5Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.Ε.) ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟ ΒΡΝΡΤ "ΑΧΙΝΝΡΠΡΤΝΕΙΡ" ΓΟ ΜΑΡΔΙΣΑ ΓΟ ΣΡΙΜΑΝΩΟ ΠΓΟ ΝΑΡΙΑ- ΓΟ ΝΑΡΙΑ "ΜΡΤΣΝΞΠΑΟΕΙΡ & ΣΡΙΑΟΣΑΦΤΝΝΙΡ" ΓΟ ΑΞΦΙΑ ΓΟ ΝΕΙΒΑΔΙΑ-ΓΟ ΘΘΒΩΟ ΓΟ ΜΑΡΠΕΟΘΙΡΤ ΓΟ ΝΑΞΙΑ ΓΟ ΧΑΝΜΙΔΑ - ΓΟ ΜΤ ΜΑΡΤΣΡΤ - ΓΟ ΜΤ ΜΤΞΘ 6Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.ΠΕ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟ ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ (ΓΟ ΑΓΡΙΟΙΡΤ-ΓΟ ΞΕΡΝΡΓΓΙΡΤ) ΓΟ ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΑΧΑϊΑ (ΓΟ ΑΙΓΙΡΤ-ΓΟ ΜΤ ΜΑΝΑΒΡΤΣΩΟ) ΓΟ ΘΝΕΙΑ (ΓΟ ΠΤΡΓΡΤ-ΓΟ ΑΞΑΝΙΑΔΡ-ΓΟ ΜΤ ΜΡΕΣΕΟΩΟ) ΓΟ ΠΑΙΔΩΟ ΠΑΣΡΩΟ "ΜΑΡΑΞΑΟΔΑΟΕΙΡ" ΓΟ ΠΑΣΡΩΟ ΠΓΟ ΡΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ ΠΑΟΑΓΙΑ Θ ΒΡΘΘΕΙΑ ΓΟ ΑΡΓΡΝΙΔΑ ΓΟ ΞΕΘΟΙΑ ΓΟ ΜΡΡΙΟΘΡΤ ΓΟ ΝΑΜΩΟΙΑ ΓΕΟΙΜΡ ΠΑΟΑΡΜΑΔΙΜΡ ΟΡΡΜ ΣΡΙΠΡΝΘ "Θ ΕΤΑΓΓΕΝΙΣΡΙΑ" ΓΟ ΑΡΣΑ ΓΟ ΠΡΕΒΕΗΑ Σελίδα 11

12 ΓΟ ΜΤ ΦΙΝΙΑΣΩΟ ΓΟ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ "Γ. ΧΑΣΗΘΜΩΣΑ" ΠΓΟ ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ΓΟ ΗΑΜΤΟΘΡΤ "ΑΓΙΡ ΔΙΡΟΤΙΡ" ΓΟ ΜΕΡΜΤΡΑ ΓΟ ΑΡΓΡΣΡΝΙΡΤ ΓΟ ΝΘΠΡΤΡΙΡΤ "ΞΑΟΣΗΑΒΙΟΑΣΕΙΡ" ΓΟ ΝΕΤΜΑΔΑ 7Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.Ε.) ΚΡΗΣΗ ΓΟ ΝΑΙΘΙΡΤ ΓΟ ΜΤ ΟΕΑΠΡΝΕΩ "ΔΙΑΝΤΟΑΜΕΙΡ" ΓΟ ΡΕΘΤΞΟΡΤ ΓΟ ΧΑΟΙΩΟ "Ρ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΡ" ΠΓΟ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ - ΓΟ "ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ" (03) ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΜΟ 1/Σο δθμοςιευμζνο μθτρώο τθσ ΕΝΣΑΣ ( υπόκειται ςε ςυνεχι ανακεώρθςθ και ςιμερα περιλαμβάνει 1588 ενεργοφσ φορείσ εκ των οποίων 37 Σαμεία, 98 Οοςοκομεία, 325 ΡΣΑ Α Βακμοφ, 13 ΡΣΑ Β Βακμοφ, 671 Οομικά Πρόςωπα Διμων και 443 Οομικά Πρόςωπα Γεν Μυβερνθςθσ Παρακάτω αναφζρονται οι πλζον πρόςφατεσ παρατθριςεισ επί τθσ δθμοςιευμζνθσ κατάςταςθσ (α) Ρ φορζασ δεν εχει οργανιςμό λειτουργίασ και είναι/παραμζνει ανενεργόσ. (β) Ρ φορζασ ζχει αναςτείλει τθ λειτουργία του. (γ) Ρ φορζασ ζχει καταργθκεί. (δ) Ρ φορζασ ςυγχωνεφτθκε με άλλο φορζα τθσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ (ε) Ρ φορζασ ςυγχωνεφτθκε με μθ φορζα τθσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ (ςτ)ξθνιαία δελτία & Ξθτρώα δεςμεφςεων απζςτειλαν και οι 13 Περιφζρειεσ. (η) Από τουσ 325 Διμουσ απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία οι 324 Διμοι & β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία μθτρώου δεςμεφςεων οι 321 Διμοι (θ) Από τα 526 παλιά Οομικά Πρόςωπα των Διμων απζςτειλαν α) μθνιαία ςτοιχεία τα 333 & β) τα απαιτοφμενα ςτοιχεία Ξθτρώου Δεςμεφςεων τα 272. (κ) Επίςθσ από τα 145 νζα Οομικά Πρόςωπα Διμων ζςτειλαν Ξθν Δελτίο τα 50, ενώ για το Ξθτρώο Δεςμεφςεων τουσ δίνεται 3μθνο χρονικό διάςτθμα προςαρμογισ Ακολουκοφν καταςτάςεισ Σελίδα 12

13 ΤΠΟΣΟΜΕΑ ΟΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΜΗΝΟ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΣΕΙΛΑΝ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΜΗΝΟ ΙΟΤΛΙΟΤ "ΑΝΣΩΝΗ ΑΜΑΡΑΚΗ" - ΚΕΝΣΡΟ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 2 "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΛΙΟΤ 3 "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΙΚΕΛΑ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 4 "ΘΟΡΙΚΟ" - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 5 1Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΗΟΤ ΣΗΛΟΤ 6 Α' ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ 7 ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΙΝΣΙΚΗ (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.Ι) 8 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 9 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΔΟΜΟΚΟΤ 10 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΑΝΔΡΑ (Α.Ο.Δ.Κ.) 11 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 12 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ "Η ΑΡΣΕΜΙ" 13 ΑΘΛΗΣΙΜΟ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ - ΝΕΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΜΟΤΖΑΚΙΟΤ 14 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 1Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑ 15 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 1Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 16 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 2Η Δ.Ε. Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 17 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 2Η Δ.Ε. ΝΟΜΟΤ ΑΧΑΙΑ 18 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 3Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΑΧΑΙΑ 19 ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 4Η Δ.Ε. ΝΟΜΟΤ ΑΧΑΙΑ 20 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 21Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 21 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 22 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α..Δ.Α.) 23 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ 24 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΟΣΑ ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΤΡΝΩΝ 25 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 26 ΑΡΙΣΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 27 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 28 ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΙΚΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ 29 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ "ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ" ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 30 ΓΕΡΩΝΤΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 31 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΛΙΛΛΗ Η ΡΙΣΟΤ 32 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟ ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΣΗ ΣΟΡΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΑΠΗ" 33 ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΗΧΑ 34 ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ, ΑΘΛΗΣΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ, ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Τ.Θ.) 35 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ 36 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ - ΜΟΤΕΙΟ "ΑΛΕΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ" Σελίδα 1

14 37 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΑΒΟΤΝΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ 38 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 39 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΡΦΤΩΝ-ΜΕΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) 40 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 41 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΑ - ΜΟΤΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΣΙΓΡΑ 42 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 43 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 44 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ 45 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗ "ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ" ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 46 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 47 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ "ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ" 48 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 49 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 50 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ (ΙΔΡΤΜΑ ΝΣΑΕΛ) 51 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΤΑ 52 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 53 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 54 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ ΓΤΡΛΑ 55 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 56 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ - ΕΤΟΜΟΤ (ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.) 57 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΤΚΕΩΝ 58 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 59 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 60 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 61 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 62 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑ 63 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΟΤ 64 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 65 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΕΡΡΩΝ 66 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 67 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 68 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 69 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 70 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 71 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ 72 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ 73 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΑΟΤ 74 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ 75 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 76 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΟΤ 77 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 78 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 79 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ 80 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 81 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΘΗΡΩΝ 82 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΛΛΗΝΗ 83 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΩ 84 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΕΤΚΑΔΟ Σελίδα 2

15 85 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ 86 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΤ 87 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ 88 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ 89 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 90 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΤ 91 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 92 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 93 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΤ 94 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 95 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 96 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 97 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑ 98 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΤ - ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ 99 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΣΜΟΤ 100 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΤ 101 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 102 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 103 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 104 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 105 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 106 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΜΟΤ 107 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΗΣΕΙΑ 108 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΚΤΩΝΙΩΝ 109 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΙΦΝΟΤ 110 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ 111 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΙΑΘΟΤ 112 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 113 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΣΩΝ 114 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΡΟΤ 115 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΗΝΟΤ - ΑΝΔΡΟΤ 116 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΤΡΟΤ 117 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΔΡΑ 118 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΟΤ 119 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 120 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 121 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 122 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΙΝΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ (Δ.Μ.Κ.Ο.) ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 123 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ 124 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ 125 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΜΗ 126 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤ ΛΟΚΡΩΝ 127 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 128 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ "ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ ΚΑΙ ΟΤΛΣΑΝΑ ΠΕΣΑΛΝΙΚΟΤ ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ" 129 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 130 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΑ 131 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΖΑΚΤΝΘΙΩΝ 132 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΖΕΦΤΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ 133 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ 134 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Σελίδα 3

16 135 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 136 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ 137 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΔΙΣΟΜΟΤ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ 138 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 139 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΝΑ 140 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΣΟΡΙΝΗ (Δ.Α.Π.Π.Ο..) 141 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ "ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΤΛΟΤ" 142 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) 143 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ - Δ.Ο.Π.Π.ΑΣ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 144 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΒΙΑΝΝΟΤ 145 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΑΙΔΙΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 146 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΘΗΒΑ (Δ.Ο.Θ.) 147 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΤΛΛΙΑ 148 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) 149 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 150 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) 151 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ("ΜΕΡΙΜΝΑ") 152 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΣΕΙΑ "Δ.Ο.Κ.Α.." 153 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΠΑΓΟΤ- ΧΟΛΑΡΓΟΤ 154 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) 155 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ 156 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΕΡΟΤ 157 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Π.ΑΠ. ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.) 158 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π..) 159 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΡΟΔΟΤ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 160 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) 161 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΩ 162 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ 163 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΟΠΑΠ) ΔΗΜΟΤ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ 164 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ Σελίδα 4

17 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 165 ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΜΠΩΝ 166 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ) 167 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 168 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ 169 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΘΛΗΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 170 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 171 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΟΧΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 172 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ 173 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) 174 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 175 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΕΣΩΝ 176 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΗΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 177 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΜΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ 178 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 179 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΠΤΡΓΟΤ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 180 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Δ..Ν.Α.) 181 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΤΒΟΙΑ 182 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 183 ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΑ 184 ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) ΔΗΜΟΤ ΚΤΔΡΑ 185 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΤΓΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 186 ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΛΙΜΟΤ 187 ΙΔΡΤΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΟΤ 188 ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩ ΚΑΡΑΣΖΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 189 ΙΔΡΤΜΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΡΙΟΤ 190 ΙΔΡΤΜΑ ΣΗΡΙΞΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ - Η ΕΛΠΙΔΑ 191 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 192 ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 193 ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΙΕΩΝ 194 Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 195 ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ (Κ.Ο.Π.Α.Π.). 196 ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ 197 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΗ" 198 ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 199 ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΔΗΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ Σελίδα 5

18 200 ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 201 ΚΕΝΣΡΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΔΗΜΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" 202 ΚΕΝΣΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΚΕΒΡΕΦΟ) ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 203 ΚΕΝΣΡΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΓΗ 204 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ - ΜΟΤΕΙΟ ΣΙΣΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 205 ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΝΣΑΝΟΤ 206 ΚΕΝΣΡΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ "ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΗΡΑ" 207 ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ ΧΑΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΒΑΩ Γ. ΚΑΣΡΑΚΗ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 208 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 209 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΛΛΑ 210 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) 211 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 212 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ 213 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 214 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ» 215 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΗΝΩΝ 216 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 217 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΒΕΡΟΙΑ 218 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 219 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 220 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ 221 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 222 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ - Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο. 223 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΟΡΟΤ 224 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 225 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΘΡΑΚΗ 226 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 227 ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 228 ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΗ ΧΟΡΟΤ ΙΙΔΩΡΑ ΚΑΙ ΡΑΤΜΟΝΔΟΤ ΝΣΑΝΚΑΝ ΔΗΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ 229 ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 230 ΚΕΝΣΡΟ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ "ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ" 231 ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΙΔΙΟΤ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 232 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ - ΕΤΓΕΝΙΔΕΙΟ Σελίδα 6

19 233 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΕΣΩΝ 234 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 235 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ "Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ." 236 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 237 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΝΙΣΑ 238 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΙΑΜΟΤ (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) 239 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ 240 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ Ν. ΖΙΧΝΗ 241 ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΕΛΙΝΟΤ 242 ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΤΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 243 ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Τ.Α.Δ.Α.) 244 ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΒΡΕΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΒΔΗΡΩΝ 245 ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΤΖΤΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ 246 ΚΟΒΕΝΣΑΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ 247 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΣΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) 248 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ 249 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΙΣΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΤ 250 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ 251 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ 253 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ «Η ΕΣΙΑ» 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (Κ.Π.Φ.Α.) ΔΗΜΟΤ ΣΟΠΕΙΡΟΤ 255 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ 256 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΔΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΔΑ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) 257 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΤΣΑΘΙΟ Ι. ΜΑΝΑΙΟ" 258 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ 259 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ 260 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ 261 ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΤΓΗΡΙΑ 262 ΚΤΠΑΡΙΟΠΟΤΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 263 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 264 ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ - ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ "ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ" 265 ΜΟΤΕΙΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ Κ. ΔΑΜΣΑ" ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 266 ΜΟΤΕΙΟ ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 267 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΒΙΝΙΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΑΦΩΝ 268 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 269 ΜΟΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΚΟΡΤΧΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 270 ΜΟΤΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΗ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ 271 ΜΟΤΕΙΟ ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΕΧΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Σελίδα 7

20 272 ΜΟΤΕΙΟ ΦΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 273 ΜΟΤΕΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ "ΧΡΗΣΟ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ" 274 ΜΟΤΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 275 ΜΟΤΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΙΑΜΟΤ 276 ΜΤΣΗΛΙΝΑΙΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 277 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΔΟΞΑΣΟΤ 278 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 279 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ "ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΒΟΤΝΙΔΗ" 280 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΔΕΑ (ΕΤ ΖΗΝ) 281 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΤΡΩΣΑ "ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΒΡΕΣΣΑΚΟ" 282 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ 283 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ "ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ" 284 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΕΜΕΑ "ΠΡΑΣΙΝΑ" 285 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ 286 Ν.Π.Δ.Δ. ΤΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΟΝΙΑ 287 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ 288 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΕΤΙΝΑ 289 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΑΜΦΙΠΟΛΗ 290 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΔΑ "Ο ΗΛΕΙΟ" 291 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΩ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 292 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ» ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 293 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 294 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 295 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΙΣΑ 296 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ "ΚΕΦΑΛΟ" 297 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 298 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ 299 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ "ΠΕΛΙΝΝΑ" 300 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 301 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 302 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΩΓΩΝΙΟΤ 303 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 304 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΕΤΡΩΣΙΝΗ - ΗΛΙΑ ΚΑΣΟΤΛΗ (Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.) Σελίδα 8

21 305 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΚΤΩΝΙΩΝ "Η ΜΗΚΩΝΗ" 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ 307 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΟΤ 308 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΤΛΗ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 309 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 310 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 311 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ 312 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ 313 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ 314 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 315 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 316 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 317 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 318 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΙΟΤ 319 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΟΤ 320 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΤΡΟΤ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 321 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ 322 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ 323 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ 324 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΞΟΤ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ "ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α" 325 ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 326 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ ΑΝΕΛΙΞΗ 327 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΘΑΟΤ "ΔΗΜΑΡΩΓΟ" 328 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ "ΕΛΠΗΝΩΡ" 329 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ "ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ" 330 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΚΡΩΠΙΑ "ΦΗΣΣΟ" 331 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΤ "ΕΤΝΕΣΙΑ" 332 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ" 333 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ "ΗΡΟΔΩΡΟ" ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 334 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΟΡΔΑΙΑ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) 335 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 336 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ Σελίδα 9

22 337 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΧΙΟΤ 338 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ-ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 339 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΜΕΑ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΤΚΗ" 340 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ 341 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΤΜΗ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ 342 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ (ΒΡΑΤΡΩΝΙΟ) 343 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 344 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 345 ΟΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ 346 ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΧΙΟΤ 347 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 348 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 3Η ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 349 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 350 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΒΑΡΗ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 351 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ 352 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 353 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 354 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ 355 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 356 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΤΧΙΚΟΤ (Ο.Κ.Α.Π.Α) 357 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ 358 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ 359 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) 360 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΗΡΑ 361 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΑΦΝΗ - ΤΜΗΣΣΟΤ 362 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 363 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ "ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΡΣΕΜΙ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). 364 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ 365 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 366 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΙΑΣΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) 367 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΒΡΙΛΗΙΩΝ 368 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 369 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 370 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Σελίδα 10

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Τν Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ επηρνξεγεί ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηωλ ζρνιείωλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 13.686 35.367-21.681-61,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΘΑ ΕΟΔΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ*** 81.421 146.831-65.410-44,5% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΘΠΡ. ΔΗΜ. ΕΟΔΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΕΘΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠ - Δ30 / Δ' Αναθορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 22/05/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναςτολό λειτουργύασ Μονϊδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναςτολό λειτουργύασ Μονϊδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691ΩΓ-ΞΒ2 Βαθμόσ Αςφαλεύασ ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΠΛ/Η ΔΙΑΔ/ΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Ταχ. Δ/νςη : Μενϊνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικασ : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορύεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΘ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 38- ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1 ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΓΑΛΑΝΟΛΕΤΚΟ ΥΑΡΟ ΠΑΡΣΙΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Γ.Α.. ΙΚΑΡΟ ΑΣΡΑΠH Α.Ο. Α.. ΜΠΟΤΝΣΟ ΚΛΑΜΠ ΨΜΑΣΕΙΟ ΒΑΡΕΨΝ ΑΘΛΗΜΑΣΨΝ ΛΑΡΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 15-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ 151 2294-0-96260 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΓΑΡΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2294-0-77359 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιμζσ Παρατθρθτθρίου Τγρών Καυςίμων

1. Σιμζσ Παρατθρθτθρίου Τγρών Καυςίμων Ακινα, 15-05-2012 Αρ. πρωτ.: Τ3-1186 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 2016 : ΣΕΣΑΡΣΟ ΦΡΟΝΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Π «ΕΡΓΑΝΗ» Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Όνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ. ΒΟΛΟΤ 4 Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 56 Λ/Χ ΠΟΡΟΤ 87 Κ.Λ. ΕΛΕΤΙΝΑ 7 Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ 57 Λ/Χ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 17-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΣΟ 2012 (Σεύτος 6 ο από 69-02 έως 10-02 ) Arii ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 13 Φεβροσαρίοσ 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 18-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα