Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους."

Transcript

1

2 Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και πρακτικές. Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Η έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως φορολογική συμβουλή. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα ή απορία ο αναγνώστης προτρέπεται να αναφερθεί σε κατάλληλο φορολογικό σύμβουλο. Στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου. Baker Tilly Κύπρος Ιανουάριος

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Περιεχόμενα...2 Φόρος Εισοδήματος Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Κοινωνικές Ασφαλίσεις Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Δικαιώματα Κτηματολογίου...21 Χαρτόσημα Τέλη Κεφαλαίου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Εμπιστεύματα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ) Φόρος Χωρητικότητας Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Φορολογικό Ημερολόγιο Επιβαρύνσεις Baker Tilly ( Κύπρου) Οι Υπηρεσίες μας Στοιχεία Επικοινωνίας

4 Φόρος Εισοδήματος Φορολογικοί κάτοικοι «Φορολογικός κάτοικος Κύπρου» όταν εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο 183 ημέρες στο φορολογικό έτος και στην περίπτωση εταιρείας, σημαίνει εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο. «Μόνιμη εγκατάσταση» σημαίνει σταθερή βάση της επιχείρησης μέσω της οποίας οι εργασίες μιας επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς, και περιλαμβάνει έδρα διοίκησης, υποκατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή πηγή φωταερίου, καθώς λατομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων αερίου. Φορολόγηση εισοδημάτων φορολογικών κατοίκων Κύπρου Στην περίπτωση κατοίκου (πρόσωπο ή εταιρεία) που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας, αναφορικά με: Κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα Κέρδη ή άλλα οφέλη από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώματα Μέρισμα, τόκος ή προεξοφλήματα εισπρακτέα Συντάξεις Ενοίκια, δικαιώματα ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή φήμη και πελατεία, μειωμένο κατά το ποσό που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας Όφελος σε είδος, ίσο με 9% ετησίως, που προκύπτει από την παραχώρηση άτοκου δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης από εταιρεία σε άτομο διευθυντή ή μέτοχο ή στις συζύγους τους ή σε συγγενή τους μέχρι δεύτερο βαθμό το οποίο υπολογίζεται σε μηνιαία βάση Φορολόγηση εισοδημάτων μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου Στην περίπτωση ατόμου που δεν είναι κάτοικος της Κύπρου, επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου μόνο αναφορικά με: Κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στην Κύπρο Κέρδη ή άλλα οφέλη από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώματα που ασκούνται στην Κύπρο Συντάξεις που προέρχονται από απασχόληση που ασκήθηκε στην Κύπρο 3

5 Φόρος Εισοδήματος Ενοίκιο από περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή φήμη και πελατεία, μειωμένο κατά το ποσό που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας Το ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, και οι ακαθάριστες εισπράξεις θεατρικών, μουσικών ή άλλων ομάδων ψυχαγωγίας οποιουδήποτε ομίλου ή ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό. Όφελος σε είδος, ίσο με 9% ετησίως, που προκύπτει από την παραχώρηση άτοκου δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης από εταιρεία σε άτομο διευθυντή ή μέτοχο ή στις συζύγους τους ή σε συγγενή τους μέχρι δεύτερο βαθμό το οποίο υπολογίζεται σε μηνιαία βάση Φορολογία Φυσικών Προσώπων Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα για το έτος 2015: Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικός συντελεστής % Συσσωρευμένος φόρος - Μέχρι και άνω των Σύνταξη από εξωτερικό φορολογείται είτε με τους πιο πάνω συντελεστές είτε με συντελεστή 5%, με ετήσια απαλλαγή Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί με βάση τους κανονικούς φορολογικούς συντελεστές και κλίμακες όπως αναφέρονται πιο κάτω. Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνεται ετησίως. Τα ακόλουθα αφαιρούνται ή εξαιρούνται του φόρου: Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα Έξοδα ενοικιαζόμενων κτιρίων (αφαιρέσεις) 20% των ενοικίων Τόκοι για ενοικιαζόμενο κτίριο 100% Συνδρομές σε συντεχνίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους 100% Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα, πιστοποιημένα με αποδείξεις 100% 4

6 Φόρος Εισοδήματος Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφάλιστρα από ασφάλειες ζωής και εισφορές σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, συντάξεως ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Εκπτώσεις για την ασφάλιση της ζωής του/της συζύγου, εξακολουθεί να παραχωρείται για τις ασφάλειες συζύγου που έγιναν πριν την 1 Ιανουαρίου 2003 Τα ετήσια ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού Σε περίπτωση εξαργύρωσης συμβολαίου ασφάλειας ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν σαν έκπτωση, ως ακολούθως: Εξαργύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30% Εξαργύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20% Τόκοι αναφορικά με την αγορά στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Μέχρι 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος πριν την αφαίρεση των εισφορών αυτών 100% Φορολογία Φυσικών Προσώπων - Απαλλαγές Τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος: Είδος εσόδων Εισόδημα από τόκους. (Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται τόκοι, αλλά εμπορικά κέρδη και δεν απαλλάσσονται) Όριο απαλλαγής Όλο το ποσό Εισόδημα από μερίσματα Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του. Η απαλλαγή αυτή ισχύει, για περίοδο 3 ετών από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση Όλο το ποσό Το μικρότερο του 20% της αμοιβής ή

7 Φόρος Εισοδήματος Είδος εσόδων Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο εξωτερικό για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος Κύπρου ή σε εργοδότη με μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις Ποσά που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριμένα ταμεία (π.χ. ταμεία προνοίας) «Κατ' αποκοπή» ποσό που λαμβάνεται κατά την αφυπηρέτηση ή μετατροπή της σύνταξης ή σαν φιλοδώρημα λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης Κέρδη από διάθεση τίτλων* Όριο απαλλαγής Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλο το ποσό * Τίτλοι σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό και δικαιώματα επ' αυτών. Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εγκύκλιο το 2008 με την οποία διευκρινίζουν τι περιλαμβάνεται στον όρο τίτλοι. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ο όρος «τίτλοι» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δικαιώματα προαίρεσης σε τίτλους, ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους, προθεσμιακά συμβόλαια σε τίτλους, συμβόλαια ανταλλαγής σε τίτλους, αποδείξεις θεματοφύλακα σε τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώματα απαίτησης σε σχέση με χρεόγραφα και ομολογίες (τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών), συμμετοχές σε δείκτες αξιών μόνο στις περιπτώσεις που καταλήγουν σε τίτλους, συμφωνίες επαναγοράς σε τίτλους, μερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου. Επίσης η εγκύκλιος διευκρινίζει συγκεκριμένες συμμετοχές σε κεφάλαια ξένων εταιρειών οι οποίες θεωρούνται ότι εμπίπτουν στον όρο τίτλοι. Αίτηση για γραπτή επιβεβαίωση μπορεί να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος όπου δεν είναι σαφές κατά 6

8 Φόρος Εισοδήματος πόσο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν εμπίπτει ή όχι σε κάποια από τις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στην εγκύκλιο. Υποσχετικές επιστολές ( promissory notes) και συναλλαγματικές ( bills of exchange) δεν εμπίπτουν κάτω από τον ορισμό των τίτλων. Κίνητρα για εργοδότηση υψηλά αμειβομένων προσώπων μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου Με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012 προσφέρονται φορολογικά κίνητρα για την εργοδότηση προσώπων που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για να εργαστούν για εργοδότη στην Κύπρο. Σε τέτοια περίπτωση, εάν οι απολαβές των προσώπων αυτών ξεπερνούν τις , τότε ο φορολογούμενος θα δικαιούται απαλλαγή από τη φορολογία του 50% του εισοδήματος αυτού για περίοδο 5 ετών αρχίζοντας από το πρώτο χρόνο της εργοδότησης. Η απαλλαγή αυτή αφορά τόσο Κύπριους όσο και μη Κύπριους, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι πριν την εγκατάσταση τους στην Κύπρο κατοικούσαν στο εξωτερικό και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Οι ίδιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις που παραχωρούνται για εταιρείες, παραχωρούνται και σε φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν λογαριασμούς. Φορολογικές ζημιές Οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται και συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη, κατά τα επόμενα 5 έτη από το έτος που πραγματοποιείτε η ζημιά. Ζημιές που προκύπτουν από τη μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη που προκύπτουν στην Κύπρο. Μετέπειτα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό φορολογούνται μέχρι του ποσού των ζημιών που επιτράπηκαν στην Κύπρο. Έκτακτη εισφορά Η έκτακτη εισφορά αφορά υπαλλήλους και συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα, σε αυτοτελώς εργαζόμενους, σε δημόσιους και ημικρατικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, σε φιλοδωρήματα αφυπηρέτησης, σε ποσά όπου πληρώνονται από εγκεκριμένα Ταμεία Προνοίας, σε επιδόματα για κάλυψη επαγγελματικών δαπανών για λογαριασμό εργοδότη. 7

9 Φόρος Εισοδήματος Τα ποσοστά έκτακτης εισφοράς είναι ως εξής: Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ( ) Δημόσιοι και ημικρατικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι μηδέν μηδέν (2) ,5% 2,5% (ελάχιστο ποσό 10) (2) ,0% 3,0% (2) και άνω 3,5% 3,5% Υπαλλήλοι ιδιωτικού τομέα, αυτοεργοδοτούμενοι, και συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα (1) 1. Ο παραλήπτης των αποδοχών είναι υπόχρεος να καταβάλει το 50% της έκτακτης εισφοράς και ο εργοδότης το υπόλοιπο 50%. 2. Το ποσοστό γίνεται 3%, 3,5% και 4% αντίστοιχα όταν ο αξιωματούχος/υπάλληλος βρίσκεται στην ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης του. Φορολογία εισοδήματος για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες Φορολογία εταιρειών Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε ολόκληρο το εισόδημα τους που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, φορολογούνται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο. Φορολογικοί συντελεστές % Άλλες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένου και Ημικρατικούς Οργανισμούς) 12,5 Απαλλαγές Είδος των εσόδων Κέρδος από διάθεση τίτλων Εισόδημα από μερίσματα Τόκοι που δεν προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις Όριο απαλλαγής Όλοτοποσό Όλοτοποσό Όλοτοποσό Όλοτοποσό 8

10 Φόρος Εισοδήματος Φορολογικές αφαιρέσεις Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς δεν θα εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την απόκτηση του εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Είδος των εξόδων Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όριο απαλλαγής Όλοτοποσό Εργοδοτικές εισφορές σε κοινωνική ασφάλιση και σε εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργαζομένων Όλοτοποσό Μισθοί για τους οποίους έχουν πληρωθεί οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα άλλα ταμεία Οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιείται για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) Δαπάνες ψυχαγωγίας για επαγγελματικούς σκοπούς Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση Όλοτοποσό Μέχρι 700, ή ανά τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) 1% των ακαθάριστων εσόδων με ανώτατο ποσό των Όλοτοποσό Τόκοι που προκύπτουν από την απόκτηση των μετοχών σε 100% θυγατρική εταιρεία που δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία που να μην χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλοτοποσό Έκτακτη Εισφορά επί μισθών Καθαρά κέρδη από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρεία κάτοικο Κύπρου. Όλο το ποσό 80% 9

11 Φόρος Εισοδήματος Αλλά δεν περιλαμβάνονται: Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Τόκος που αναλογεί στο κόστος της απόκτησης ενός ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος, ανεξάρτητα από τη χρήση του και το κόστος της απόκτησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται για την επιχείρηση Φόρος ακίνητης περιουσίας Μισθοί για τους οποίους δεν έχουν πληρωθεί οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα άλλα ταμεία Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς Όλο το ποσό Το συνολικό ποσό για 7 χρόνια Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλο το ποσό Υποχρέωση εγγραφής των εταιρειών στο φορολογικό μητρώο Εταιρείες οι οποίες συστήνονται ή εγγράφονται ή γίνονται φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο υποχρεούνται να εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο και να εξασφαλίζουν αριθμό φορολογικής ταυτότητας εντός 60 ημερών μετά την σύσταση ή την εγγραφή τους ή μετά που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά Οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλα μέσα που εγκρίνονται από το Διευθυντή του ΤΕΠ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα λαμβάνει τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2010 και των μεταγενέστερων χρόνων, αν δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Κάθε φορολογικό πρόσωπο που θα πρέπει να τηρεί βιβλία και αρχεία θα πρέπει να τα ενημερώνει το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που θα γίνεται η συναλλαγή. 10

12 Φόρος Εισοδήματος Μεταφορά ζημιών Η φορολογική ζημιά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα μεταφέρεται και συμψηφίζεται με μελλοντικά κέρδη, κατά τα επόμενα 5 έτη από το έτος που πραγματοποίησε τη ζημιά. Η ζημιά που προκύπτει από το τρέχον έτος για κάποια εταιρεία μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη του ιδίου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Φορολογικό Συγκρότημα Εταιρειών θεωρείται όταν: Η μια εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% των μετοχών της άλλης εταιρείας άμεσα ή έμμεσα Τουλάχιστον το 75% των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, των εταιρειών να κατέχεται από μια άλλη εταιρεία. Ζημιά από επιχείρηση που ασκεί άτομο ή συνεταιρισμός και η οποία επιχείρηση μετατρέπεται σε εταιρεία, μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία. Ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορεί να συμψηφιστούν με τα κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε. Αναδιοργανώσεις Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μεταξύ εταιρειών επιτρέπεται χωρίς φορολογικές συνέπειες μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης. Οι αναδιοργανώσεις, περιλαμβάνουν: συγχώνευση διάσπαση μεταφορά ενεργητικών στοιχείων ανταλλαγή μετοχών μερική διάσπαση μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου 11

13 Φόρος Εισοδήματος Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού Οι πιο κάτω εκπτώσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό στο κόστος αγοράς του στοιχείου πάγιου ενεργητικού αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα: Στοιχεία πάγιου ενεργητικού % Μηχανήματα και εγκαταστάσεις (1) 10 Έπιπλα και σκεύη 10 Βιομηχανικά χαλιά Διατρήσεις Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα Λογισμικά προγράμματα Για λογισμικά προγράμματα που το κόστος δεν ξεπερνά τα 1.709, γίνεται απόσβεση ολόκληρου του κόστους κατά το έτος της απόκτησης Εμπορικά οχήματα Μοτοποδήλατα Εκσκαφείς, ελκυστήρες, μπουλντόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών Εμπορικά κτίρια Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια ( 2) Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων Ιστιοπλοϊκά σκάφη Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη Μηχανές καθέλκυσης πλοίων Καινούρια εμπορικά πλοία Καινούρια επιβατικά πλοία Μεταχειρισμένα εμπορικά/επιβατικά πλοία Εργαλεία γενικά Βιντεοκασέτες ιδιοκτησία των βίντεο κλαμπς / Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3 4,5 6 12,5 8 6 Υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή 33 1/3 50 Σημειώσεις: 1. το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αγοράζονται κατά τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 έχει καθοριστεί στο 20% εκτός αν το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων επί αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλότερο, 12

14 Φόρος Εισοδήματος 2. για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αγοράζονται στα φορολογικά έτη 2012, 2013 και 2014, το ποσοστό ετήσιας φθοράς θα πρέπει να αυξηθεί από 4% σε 7%. Κεφαλαιουχική έκπτωση για τα άυλα στοιχεία Η κεφαλαιουχική έκπτωση στα άυλα στοιχεία έχει καθοριστεί στο 20% του κόστους απόκτησης Ειδικοί φορολογικοί συντελεστές Εισόδημα προσώπου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμο (σε περίπτωση ατόμου, προσωπικές εκπτώσεις ή απαλλαγές δεν επιτρέπονται) Το ακαθάριστο ποσό οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος, που προέρχεται από πηγές εντός Κύπρου από οποιοδήποτε πρόσωπο μη κάτοικο Κύπρου, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στην Κύπρο, το οποίο αποκτάται από πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος της ψυχαγωγίας στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Κέρδη ή μερίσματα που καταβάλλονται από μια Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία κατέχει πλοία υπό την Κυπριακή σημαία και λειτουργεί σε διεθνή ύδατα (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης), όπως και οι μισθοί των αξιωματικών και πληρωμάτων των πλοίων αυτών. Η εξαίρεση ισχύει και για το ναυλωτή γυμνού πλοίου παράλληλα νηολογημένου υπό την Κυπριακή σημαία. 12,5% 10% 5% 10% Μηδέν 13

15 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Φορολογική βάση Η έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισόδημα που λαμβάνεται ή λογίζεται ότι λαμβάνεται από φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς. Η επιβολή υπολογίζεται με τους συντελεστές του πιο κάτω πίνακα: Φορολογικοί συντελεστές Μερίσματα εισπρακτέα από Κυπριακές εταιρείες Μερίσματα εισπρακτέα από εταιρείες στο εξωτερικό Τόκοι που προκύπτουν από ή συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης Ιδιώτες % Μηδέν Νομικά πρόσωπα % Μηδέν (Σημείωση 1) Μηδέν (υπό προϋποθέσεις) (Σημείωση 2) Μηδέν Άλλοι τόκοι (Σημείωση 3) (Σημείωση 4) Ενοίκια εισπρακτέα (μείον 25%) Σημειώσεις: 1. Τα μερίσματα μεταξύ Κυπριακών εταιρειών υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά για την άμυνα, όταν πληρώνονται μετά από 4 χρόνια από το τέλος του έτους που είχαν κέρδη από τα οποία προέρχονται τα μερίσματα αυτά. Τα μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα εκ των οποίων η έκτακτη αμυντική εισφορά έχει ήδη καταβληθεί εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτές. 2. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αν: πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας που καταβάλει το μέρισμα, αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα εισόδημα από επενδύσεις, και ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο. Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, το εισπρακτέο μέρισμα υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17%. 3. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί άλλων τόκων είναι 30% από τις 29 Απριλίου 2013 και 15% μέχρι τις 28 Απριλίου Τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταμιεύσεως καθώς και τόκοι που αποκτά Ταμείο Προνοίας φορολογούνται με 3% (αντί 30%).

16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 4. Τόκοι που εισπράττονται από Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ), είτε κλειστού ή ανοικτού τύπου απαλλάσσονται από την έκτακτη αμυντική εισφορά. Επιστροφή Αν το συνολικό ετήσιο εισόδημα φυσικού πρόσωπου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των , έχει το δικαίωμα επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων που υπερβαίνουν το ποσό που αντιστοιχεί στο 3%. Έκπτωση για ξένη φορολογία Σε περίπτωση που ο ξένος φόρος έχει καταβληθεί για τα εισοδήματα που υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά, μπορεί να δοθεί ως πίστωση έναντι της εισφοράς που είναι καταβλητέα πάνω στο εισόδημα αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με την ξένη χώρα. Πληρωμές Εταιρείες, συνεταιρισμοί, το κράτος και οι αρχές τοπικής διοίκησης οφείλουν να παρακρατούν στην πηγή, έκτακτη αμυντική εισφορά σε σχέση με οποιαδήποτε ενοίκια πληρώνουν με συντελεστή 3% επί του 75%, του ποσού του ενοικίου. Η έκτακτη αμυντική εισφορά που παρακρατείται επί των ενοικίων είναι πληρωτέα πριν το τέλος του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση τόκων εισπρακτέων και μερισμάτων εισπρακτέων, η αμυντική εισφορά που δεν παρακρατήθηκε στη πηγή είναι πληρωτέα στο τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα που εισπράχθηκαν. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν επίσης να πιστωθούν έναντι της αμυντικής εισφοράς. Λογιζόμενη διανομή μερίσματος Εάν εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δεν καταβάλει μέρισμα στους μετόχους της μέσα σε δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους τότε: 70% των λογιστικών κερδών (με κάποιες αναπροσαρμογές) λογίζονται ως να έχουν διανεμηθεί 17% (20% για το έτος 2013) έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται πάνω στο λογιζόμενο μέρισμα που αναλογεί σε μετόχους οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται, με τα πραγματικά μερίσματα που έχουν ήδη πληρωθεί μέσα στα δύο χρόνια, από τα κέρδη του σχετικού έτους. 15

17 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Αν μετά τη λογιζόμενη διανομή πληρωθεί πραγματικό μέρισμα, επιβάλλεται αμυντική εισφορά μόνο στο επιπλέον μέρισμα που πληρώθηκε. Σε περίπτωση διάρθρωσης δύο Κυπριακών εταιρειών (μητρική με θυγατρική), όπου οι μέτοχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, δεν ισχύουν οι πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής. Διάλυση εταιρείας Τα συσσωρευμένα κέρδη των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή θεωρείται ότι δεν έχουν διανεμηθεί, θα πρέπει να θεωρούνται ως διανεμηθέντα σε διάλυση και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17% (20% για το έτος 2013) Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση διάλυσης από αναδιοργάνωση. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε περίπτωση διάλυσης Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι 3%. Στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας διανέμονται στους μετόχους περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αγοραία αξία μεγαλύτερη από το κόστος απόκτησης τους από την εταιρεία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της λογιζόμενης διανομής. Μείωση κεφαλαίου Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας μόνο οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από μέτοχο, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα και θα φορολογούνται ανάλογα. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν οι μέτοχοι είναι μη κάτοικοι Κύπρου. Κοινωνικές Ασφαλίσεις Εισφορές % Εργοδότης 7,8 (6,8% για το 2013) Εργοδοτούμενος Αυτοεργοδοτούμενος 7,8 (6,8% για το 2013) 14,6 (12,6% για το 2013) 16

18 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Το ανώτατο όριο των ετήσιων αποδοχών εργοδοτουμένων πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές: Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι Μηνιαίοι υπάλληλοι Την εβδομάδα Το μήνα Το χρόνο Τα ανώτατα όρια έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα ποσοστά του πληθωρισμού σε ετήσια βάση. Άλλες εισφορές εργοδότη Ο εργοδότης καταβάλει επίσης τις ακόλουθες εισφορές πάνω στις αποδοχές των εργαζομένων: % Ταμείο κοινωνικής συνοχής 2,0 (δεν υπάρχει ανώτατο ποσό) Ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού 1,2 Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης 0,5 Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης 0,5 Οι εισφορές για αυτοεργοδοτούμενους είναι 14,6% (12,6% για το 2013) του εισοδήματός τους. Το ποσό των εισφορών υπόκειται σε κατώτατο και ανώτατο όριο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Εβδομαδιαίες αποδοχές Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο Ιατροί, φαρμακοποιοί, ειδικοί σε θέματα υγείας (διπλωματούχοι), λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες Μέχρι 10 έτη Πάνω από 10 έτη Διευθυντές (επιχειρηματίες), κτηματομεσίτες, χονδρέμποροι Καθηγητές/δάσκαλοι Μέχρι 10 έτη Πάνω από 10 έτη Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία Οδηγοί, χειριστές εκσκαφέων και συναφή επαγγέλματα, τεχνικοί βοηθοί, συνεργάτες μέσων μαζικής επικοινωνίας, χρήστες μηχανημάτων (εκτός από την οικοδομική βιομηχανία) και συναρμολογητές προϊόντων από μέταλλο, ελαστικό, πλαστικό, ξύλο και παρόμοια υλικά

19 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Εβδομαδιαίες αποδοχές Καταστηματάρχες, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες και ιδιοκτήτες καθαριστήριων Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς και συναφή επαγγέλματα, πλανόδιοι πωλητές, ταχυδρόμοι, εργάτες συλλογής σκυβάλων, εργάτες μεταλλείων / λατομείων / ειδών από πέτρα, ναύτες ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και συρματόσχοινων, οδοκαθαριστές και υπεύθυνοι για παροχή υπηρεσιών και πωλητές Κρεοπώλες, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και συναφή επαγγέλματα Σχεδιαστές, χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί πλοίων, πράκτορες και οι μουσικοί, ταχυδακτυλουργοί, πρόσωπα που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατηγορία Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Επιβολή Φόρου Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται πάνω σε κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο ή μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο και των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών. Συντελεστής φόρου και καθορισμός κέρδους Ο φόρος επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος από τη διάθεση με συντελεστή 20%. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν από την τιμή διάθεσης το μεγαλύτερο του κόστους ή της αγοραίας αξίας την 1 Ιανουαρίου 1980, αναπροσαρμοσμένα με την αύξηση λόγω πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση τον επίσημο Δείκτη Λιανικής Πώλησης. 18

20 Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Απαλλαγές Μεταβίβαση λόγω θανάτου. Δωρεά μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας. Δωρεά προς εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη. Δωρεά από την εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι της είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχο της όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά. Δωρεά στη Δημοκρατία ή σε αρχή τοπικής διοίκησης για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ανταλλαγή ή πώληση, με βάση τους περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμους. Ανταλλαγή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ολόκληρο το κέρδος που προκύπτει χρησιμοποιείται για την αγορά άλλης ιδιοκτησίας. Το κέρδος που δεν φορολογείται, αφαιρείται από το κόστος της νέας ιδιοκτησίας. Κέρδη από διάθεση μετοχών, οι οποίες είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών. Κέρδη από μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή μετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών Απαλλοτριώσεις Μεταφορές ως αποτέλεσμα εγκεκριμένου σχεδίου αναδιοργάνωσης εταιρειών Εξαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα Για πώληση ιδιοκατοικίας (με κάποιες προϋποθέσεις) Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό Για άλλες πωλήσεις Οι πιο πάνω εξαιρέσεις παρέχονται μία φορά μόνο και όχιγιακάθεδιάθεση. Άτομο που διεκδικεί περισσότερες από μια από τις πιο πάνω εξαιρέσεις περιορίζεται σε συνολικές εξαιρέσεις ύψους

21 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ο φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1 Ιανουαρίου 1980 και αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία του φορολογούμενου την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ο φόρος πληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. Υπάρχει έκπτωση 10% στον οφειλόμενο φόρο αν αυτός πληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε χρόνου. Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αξία Ιδιοκτησίας ( ) Συντελεστής Μέχρι Μηδέν ( Σημ. 1) και άνω 19 Σημ. 1: : Σε περίπτωση όπου ιδιοκτήτης κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις (σε τιμές ), εξαιρείται του φόρου. Ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης ιδιοκτησίας και άνω, έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τον φόρο στη συνολική αξία της ιδιοκτησίας τους (από το πρώτο ευρώ) βάση του πιο πάνω πίνακα. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις ισχύουν από τον 1 Ιανουαρίου Εξαιρέσεις Τα πιο κάτω εξαιρoύvται τoυ Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας: Δημόσια κοιμητήρια Δημόσια νοσοκομεία Σχολεία Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία Ξένες πρεσβείες και προξενεία Κοινόχρηστοι και δημόσιοι χώροι Τουρκοκρατούμενη ιδιοκτησία Διατηρητέα κτίρια Κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς ή κτηvoτρoφικoύς σκοπούς από γεωργό ή κτηνοτρόφο που διαμένει στην περιοχή. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται ανά ιδιοκτήτη και όχι ανά ιδιοκτησία. 20

22 Δικαιώματα Κτηματολογίου Τα δικαιώματα του κτηματολογίου για μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας προσδιορίζονται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: Αξία ανά τεμάχιο Μέχρι Ποσοστό % 3 Δικαιώματα Συσσωρευμένα Δικαιώματα Πάνω από Υποθηκευτικά τέλη δανείων 1% Από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016, μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα εξαιρούνται της επιβολής μεταβιβαστικών δικαιωμάτων και μεταβιβάσεις που εξαιρούνται του ΦΠΑ θα υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κατά 50% των πιο πάνω. Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα στην περίπτωση μεταβίβασης ακίvητης περιoυσίας σε οικογενειακή εταιρεία, επιστρέφονται μετά από πέvτε χρόvια αv η περιoυσία παραμέvει στηv εταιρεία και δεv υπάρχει αλλαγή στους μετόχους. Στη περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιoυσίας από εταιρεία της oπoίας oι μέτoχoι είvαι σύζυγoι ή/και παιδιά τoυς, στov έvα από τoυς συζύγoυς ή σε έvα από τα παιδιά ή σε συγγενή τωv μετόχωv μέχρι και τρίτoυ βαθμoύ συγγένειας τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπoλoγίζovται πάvω στηv αξία τoυ ακιvήτoυ με βάση τους πιο κάτω συντελεστές: Μεταβίβαση προς σύζυγο Μεταβίβαση προς παιδί Μεταβίβαση προς συγγενή 8% 4% 8% Στην περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου. Επίσης οι πιο κάτω συντελεστές ισχύουν για δωρεές: Από γονέα προς παιδιά Μεταξύ συζύγων Μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού 0,2% 0, 4% 0, 4% 21

23 Χαρτόσημα Είδος έγγραφου Αποδείξεις - για ποσά από 3,42-34,17 0,03 Αποδείξεις - για ποσά πάνω από 34,17 0,07 Επιταγές 0,05 Πιστωτικές επιστολές 2 Εγγυητικές επιστολές 4 Συναλλαγματικές (πληρωτέες εν όψη, σε 1 ζήτηση, ή σε 3 μέρες από χρονολογία ή όψη) Συμβόλαια: Μέχρι ,5 Πάνω από ,0 χωρίς καθορισμένο ποσό 35 Μέγιστο ποσό χαρτοσήμων Τελωνειακά και δασμολογικά έγγραφα Φορτωτικές 4 Ναυλωτικό έγγραφο 18 Πληρεξούσια 2-6 Πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων 2 Εξαιρέσεις Οι συναλλαγές στα πλαίσια αναδιοργάνωσης απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου. Τέλη Κεφαλαίου Με την εγγραφή της εταιρείας Ονομαστικό κεφάλαιο 105 συν 0,6% πάνω στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου Εκδοθέν κεφάλαιο Δεν υπάρχει τέλος αν οι μετοχές εκδοθούν στην ονομαστική τους αξία. Αν εκδοθούν υπέρ το άρτιο τότε υπάρχει τέλος 20 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ονομαστικό κεφάλαιο 0,6% πάνω στο επιπρόσθετο κεφάλαιο Εκδοθέν κεφάλαιο 20 για κάθε παραχώρηση μετοχών είτε αυτές εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία είτε εκδίδονται υπέρ το άρτιο 22 Έκτακτο Τέλος Το έκτακτο τέλος είναι 350 για όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και είναι πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών. Για το έτος 2015 το έκτακτο τέλος είναι πληρωτέο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

24 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας O ΦΠA επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων από άλλα Κράτη Μέλη και στις εισαγωγές αγαθών. Υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα χρεώνουν ΦΠΑ (φόρος εκροών) στις φορολογητέες παραδόσεις που πραγματοποιούν και χρεώνονται με ΦΠΑ (φόρο εισροών) στα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν. Όταν ο φόρος εκροών ξεπερνά τον φόρο εισροών ο φορολογούμενος πληρώνει στο κράτος την διαφορά. Σε περίπτωση που ο φόρος εισροών ξεπερνά τον φόρο εκροών η διαφορά μεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με μελλοντικό φόρο εκροών. Επιστροφή του πρόσθετου φόρου εισροών γίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις: όταν παρέλθει περίοδος τριών ετών από την ημερομηνία από την οποία ο ΦΠΑ κατέστη επιστρεπτέος. ο φόρος εισροών δεν μπορεί να συμψηφιστεί με φόρο εκροών μέχρι την τελευταία φορολογική περίοδο του χρόνου που ακολουθεί το χρόνο στον οποίο προέκυψε το πιστωτικό υπόλοιπο στον οποίο εμπίπτει η φορολογική περίοδος. ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές μηδενικού συντελεστή. ο φόρος εισροών αφορά την αγορά κεφαλαιουχικών στοιχείων της εταιρείας. ο φόρος εισροών αφορά συναλλαγές που είναι εκτόςπεδίουεφαρμογήςτουφπααλλάθαήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στην Κύπρο. ο φόρος εισροών που αφορά χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πρόσωπα μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών). Σε σχέση με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ο εμπορευόμενος εφαρμόζει τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Αυτό αποτελεί μια απλή λογιστική εγγραφή στα βιβλία του εμπορευόμενου με την οποία αυτοχρεώνεται με ΦΠΑ τον οποίο ταυτόχρονα διεκδικεί αν αφορά συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, μη δημιουργώντας κόστος στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση αφορά συναλλαγές για τις οποίες ο εμπορευόμενος δεν έχει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, τότε θα δημιουργηθεί κόστος για την επιχείρηση και η επιχείρηση θα οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απόκτηση. 23

25 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φορολογικοί συντελεστές Η νομοθεσία περιλαμβάνει τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές: Mηδενικός συντελεστής (0%) Mειωμένος συντελεστής 5% Mειωμένος συντελεστής 9% (από 13 Ιανουαρίου 2014) Θετικός συντελεστής 19% (από 13 Ιανουαρίου 2014) Mηδενικός συντελεστής (0%) Η παράδοσης αγαθών και παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή είναι οι ακόλουθες: Εξαγωγές προϊόντων Προμήθειες από το εξωτερικό για εξαγωγές αγαθών Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και συνδεόμενες υπηρεσίες Mειωμένος συντελεστής (5%) Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 5% ισχύει κυρίως για: Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και παραδόσεις φέρετρων Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών και τα δικαιώματα τους Παραδόσεις τροφίμων Παραδόσεις λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων Παραδόσεις ζωοτροφών Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων Παραδόσεις φαρμάκων και εμβολίων Εφημερίδες και περιοδικά και βιβλία Νερό μη εμφιαλωμένο Φυσικό αέριο Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους με αστικά και αγροτικά λεωφορεία. Διάφορα αγαθά για την εξυπηρέτηση προσώπων με ειδικές ανάγκες Παγωτά, γιαούρτι και άλλα παρόμοια αγαθά Υπηρεσίες κομμωτικής Είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων μπισκότων και σοκολάτων που είναι μερικώς ή εξολοκλήρου επικαλυμμένα με σοκολάτα. Εμφιαλωμένο νερό, βιομηχανοποιημένα ποτά και φρουτοποτά (εξαιρουμένων των αναψυκτικών, οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού όπου φορολογούνται με θετικό συντελεστή ) Ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση αναπήρων προσώπων 24

26 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και σε παρόμοια πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς χώρους Δικαιώματα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες επισκευής ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση αναπήρων προσώπων Υπηρεσίες ιατρικής και οδοντιατρικής περιποίησης και περιποίησης προσώπου όπου δεν εξαιρούνται από το Φ.Π.Α Αγορά ή/και ανέγερση κατοικίας για χρήση ως κύριος και μόνιμος χώρος κατοικίας για τα επόμενα 10 χρόνια. Για να είναι εφαρμόσιμος ο μειωμένος συντελεστής πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Mειωμένος συντελεστής 9% (από 13 Ιανουαρίου 2014) Οι ακόλουθες υπηρεσίες φορολογούνται στον μειωμένο συντελεστή 9%: Υπηρεσίες αγροτικών και ιδιωτικών ταξί, τουριστικών εκδρομικών και μεγάλων αποστάσεων λεωφορεία Από την 1ην Ιανουαρίου 2006 οι θαλάσσιες εγχώριες μεταφορές επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στην Κύπρο έχουν μεταφερθεί από τον χαμηλότερο μειωμένο συντελεστή (5%) σε μεγαλύτερο μειωμένο συντελεστή 9% (8% μέχρι 12 Ιανουαρίου 2014) Οι υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών. Εξαιρέσεις Συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες εξαιρούνται του ΦΠΑ. Αυτά συμπεριλαμβάνουν: Ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (ενοίκιο ακίνητης ιδιοκτησίας με δικαίωμα αγοράς δεν εξαιρείται) Οι περισσότερες τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Οι περισσότερες νοσοκομειακές, ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Συγκεκριμένες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες από το Κρατικό τμήμα ταχυδρομικών υπηρεσιών Λαχεία και δελτία ιπποδρομιακών και ποδοσφαιρικών αγώνων 25

27 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (εκτός από παραδόσεις καινούργιων κτιρίων πριν από την πρώτη τους χρήση) συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων γης και μεταχειρισμένων κτιρίων Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Διαφορά παραδόσεων που φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή και παραδόσεων που εξαιρούνται H βασική διαφορά του μηδενικού συντελεστή από τις εξαιρούμενες παραδόσεις είναι ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν εξαιρούμενα αγαθά ή υπηρεσίες δεν δικαιούνται πίστωση του ΦΠA με τον oπoίo επιβαρύνθηκαν στις αγορές, τα έξοδα ή τις εισαγωγές τους. Φόρος εισροών που δεν μπορεί να πιστωθεί Σε εξαίρεση του γενικού κανόνα, φόρος εισροών δεν πιστώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβαvoμέvωv: αγορών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση εξαιρουμένων παραδόσεων αγοράς/εισαγωγής ή ενοικίασης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης εξόδων ψυχαγωγίας και φιλοξενίας (εκτός των εξόδων που αφορούν ψυχαγωγία και φιλοξενία υπαλλήλων και διευθυντών της επιχείρησης) εξόδων για στέγαση των διευθυντών της επιχείρησης. Υποχρέωση για εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ Επιχειρήσεις ή άτομα έχουν την υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, εάν: ο κύκλος εργασιών τους είναι άνω των κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, ή ο αναμενόμενος κύκλος εργασιών τους θα είναι άνω των μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ εντός της ΕΕ (δεν ισχύει κάποιο όριο εγγραφής), ή κάνουν απόκτηση αγαθών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ άνω των κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ή ένα υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο από το εξωτερικό κάνει πωλήσεις εξ αποστάσεως ( όριο εγγραφής) λαμβάνουν υπηρεσίες από το εξωτερικό αξίας άνω των κατά οποιαδήποτε συνεχόμενη περίοδο 12 μηνών για την οποία έχουν υποχρέωση να αποδώσουν Κυπριακό ΦΠΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς της αντιστροφής χρέωσης. 26

28 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Δικαίωμα για εγγραφή στα μητρώο ΦΠΑ Επιχειρήσεις ή άτομα με κύκλο εργασιών μικρότερο από ή με δραστηριότητες που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ αλλά για τις οποίες παρέχονται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν εάν επιθυμούν να το πράξουν. Σημείωση: Εξαιρούμενα αγαθά, υπηρεσίες και πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού μιας επιχείρησης δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών της για σκοπούς εγγραφής. H εγγραφή γίνεται με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Δηλώσεις ΦΠΑ - Πληρωμή/επιστροφή ΦΠΑ Οι Δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται κάθε τρείς μήνες και o πληρωτέος φόρoς καταβάλλεται στο κράτος μέχρι τη 10η μέρα του δευτέρου μήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο τελειώνει η φορολογική περίοδος. Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν όπως υποβάλλουν Δηλώσεις ΦΠΑ για περίοδο μικρότερη ή μεγαλύτερη των τριών μηνών. Το αίτημα αυτό πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Φορολογίας. Όταν σε ένα τρίμηνο o φόρος εισροών υπερβαίνει το φόρο εκροών και επομένως οφείλεται επιστροφή στην εταιρεία, η διαφορά είτε επιστρέφεται είτε μεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με μελλοντικό φόρο εκροών. Ποινές και Τόκοι: Ποινή για καθυστερημένη εγγραφής: 85 για κάθε μήνα καθυστέρησης Ποινή για καθυστερημένη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ: 51 για κάθε δήλωση Ποινή για καθυστερημένη καταβολή πληρωτέου ΦΠΑ: 10% του οφειλόμενου ποσού συν 4% τόκος ανά έτος Ποινή για καθυστερημένη υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα: 50 για κάθε δήλωση Ποινή για καθυστερημένη υποβολή του διορθωτικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα: 15 για κάθε δήλωση Ποινή για καθυστερημένη διαγραφή: 85 27

29 Εμπιστεύματα Ένα Eμπίστευμα, ιδρύεται από ένα άτομο τov Eμπιστευματoπάρoχo και αποτελεί ένα μέσο με το oπoίo περιουσία, H περιουσία του Eμπιστεύματoς, κρατείται από ένα ή περισσότερα άτομα, τους Eμπιστευματoδόχoυς για λογαριασμό κάποιου άλλου ή άλλων των Δικαιούχων ή για συγκεκριμένους σκοπούς. Τα εμπιστεύματα παραδοσιακά ήταν πολύ σημαντικοί μηχανισμοί φoρoλoγικoύ προγραμματισμού. Ακόμη και σήμερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σχεδίων μείωσης φορολογίας συμπεριλαμβάνει εμπιστεύματα. Το Διεθνές Εμπίστευμα στην Κύπρο μπορεί να επενδύσει σε κινητή και ακίνητη περιουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών σε Κυπριακές εταιρείες. Διεθνή εμπιστεύματα Τα Διεθνή Eμπιστεύματα διέπονται από το vόμo περί Διεθνών Eμπιστευμάτωv της Kύπρoυ. Τα Διεθνή Eμπιστεύματα δεν φoρoλoγoύvται στην Kύπρo όσον αφορά τα εισοδήματα που προέρχονται από εισοδήματα εξωτερικού.. Ωστόσο κάθε εμπιστευματοδόχος μπορεί να εκτίθεται σε φόρο στη χώρα του, κατά την είσπραξη του εμπιστεύματος, όπως καθορίζεται από τον εγχώριο νόμο. Με βάση το νόμο περί Διεθνών εμπιστευμάτων της Κύπρου, για να χαρακτηριστεί ένα εμπίστευμα ως διεθνή εμπίστευμα, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο εκχωρητής να μην είναι κάτοικος Κύπρου κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους δημιουργίας της εμπιστοσύνης. Τουλάχιστον ένας διαχειριστής σε όλο το στάδιο του εμπιστεύματος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου Κανένας από τους εμπιστευματοδόχους, εκτός από φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους δημιουργίας της εμπιστοσύνης. 28

30 Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ) Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια φορολογούνται ή όχι όπως όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα ανάλογα με τη νομική μορφή τους. Τα μερίδια από κλειστού και ανοικτού τύπου ΣΕΣ θα εμπίπτουν κάτω από την κατηγορία των «τίτλων» και ως συνεπακόλουθο το κέρδος από την πώληση των μεριδίων θα εξαιρείται από το φόρο εισοδήματος και την έκτακτη αμυντική εισφορά. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς για λογιζόμενη διανομή κέρδους για ΣΕΣ μειώνεται στο 3% αντί του κανονικού συντελεστή για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς για λογιζόμενη διανομή σε περίπτωση διάλυσης του ΣΕΣ μειώνεται στο 3% αντί του κανονικού συντελεστή για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Απόσυρση των μεριδίων σε ανοικτού τύπου και κλειστού τύπου ΣΕΣ δεν υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. Τόκοι που εισπράττονται από ΣΕΣ είτε κλειστού τύπου ή ανοικτού τύπου φορολογούνται για σκοπούς φόρου εισοδήματος και απαλλάσσονται από την έκτακτη αμυντική εισφορά. Φόρος Χωρητικότητας Σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι το σύστημα βάσει του οποίου επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο γνωστό ως φόρο χωρητικότητας. Το σύστημα φόρου χωρητικότητας καλύπτει επιλέξιμα πρόσωπα τα οποία διενεργούν επιλέξιμη δραστηριότητα σε σχέση με επιλέξιμα πλοία. Ο νόμος προβλέπει πλήρη απαλλαγή στους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές και τους διαχειριστές πλοίων από όλους τους φόρους κερδών και επιβάλλει φόρο χωρητικότητας βάσει της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών. Επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σημαίνει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες μεταφορές ή διαχείριση πληρώματος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιμων πλοίων. Επιλέξιμο πλοίο σημαίνει ποντοπόρο πλοίο, το οποίo: διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισμούς, και 29

31 Φόρος Χωρητικότητας είναι νηολογημένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Διεθνούς ΟργάνωσηςΕργασίας,τοοποίοκράτοςέχει αναγνωριστεί από τη Δημοκρατία. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε πλοίο το οποίο απασχολείται στη μεταφορά οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλοία: αλιευτικά σκάφη σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αθλητισμού ή ψυχαγωγίας τα οποία έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα πορθμεία και ρυμουλκά τα οποία χρησιμοποιούνται σε λιμάνια, εκβολές ή/και ποταμούς μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες μεταφορές μη αυτοκινούμενους πλωτούς γερανούς μη ποντοπόρα ρυμουλκά σκάφη μόνιμα αγκυροβολημένα τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία η εστιατόρια) σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώροι τζόγου ή/και καζίνου (πλωτά ή κινούμενα καζίνα) 30

32 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Πληρωτέα από Μερίσματα % Εισπρακτέα στην Κύπρο Τόκοι % Δικαιώματα % Αρμενία 0/5 5 5 (1) Αίγυπτος Αυστρία 10 Μηδέν Μηδέν Βέλγιο 10/15 (4,5) 0/10 Μηδέν (3) Βοσνία (6) Βουλγαρία 5/10 0/7 10 (7) (4,8) (8) Γαλλία 10/15 0/10 0/5 (15) (16) (17) Γερμανία 5/15 Μηδέν Μηδέν (18) Δανία 0/15 Μηδέν Μηδέν (4,13) Ελλάδα /5 (19) Εσθονία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μηδέν Μηδέν Μηδέν Ηνωμένο Βασίλειο (37) 0/15 10 (17) 0/5 Ηνωμένες Πολιτείες (38) 5/15 (16) 0/10 Μηδέν Ινδία (20) 10/15 (16) 0/10 (21) 15 Ιρλανδία Μηδέν Μηδέν 0/5 (19) (42) Ισλανδία (43) 5/10 Μηδέν 5 Ιταλία Μηδέν (29) Ισπανία (28) 0/5 Μηδέν Μηδέν Καναδάς 15 (9) 0/15 (10) 0/10 Κατάρ Μηδέν Μηδέν 5 Κίνα Κουβέιτ Μηδέν Μηδέν 5 Λευκορωσία (2) 5/10/ Λίβανος 5 5 Μηδέν (30) Λιθουανία (22) 0/5 Μηδέν 5 Μάλτα Μηδέν Μαυρίκιος Μηδέν Μηδέν Μηδέν (6) Μαυροβούνιο Μολδαβία (24) 5/ (31) Νορβηγία (39) 0/15 Μηδέν Μηδέν Νότιος Αφρική Μηδέν Μηδέν Μηδέν Ουγγαρία (3) 5/15 (4) 0/10 Μηδέν Ουκρανία (35) 5/15 2 (36) 5/10 Πολωνία (23) 0/5 (4) 0/5 5 Πορτογαλία Ρουμανία 10 (4) 0/10 (25) 0/5 Ρωσία (26) 5/10 Μηδέν Μηδέν Σαν Μαρίνο Μηδέν Μηδέν Μηδέν (6) Σερβία Σεϋχέλλες Μηδέν Μηδέν 5 Σιγκαπούρη Μηδέν (4,27) 0/7/10 10 (40) Σλοβακία 10 (4) 0/10 (25) 0/5 Σλοβενία Σουηδία (3) 5/15 (4) 0/10 Μηδέν Συρία (32) 0/15 (9) 0/10 (41) 10/15 Ταϊλάνδη 10 (33) 10/15 (34) 5/10/15 Τσεχία (11) 0/5 Μηδέν (12) 0/10 Φινλανδία (14) 5 /15 Μηδέν Μηδέν 31

33 32 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 1. 5% αν το μέρισμα πληρώνεται από εταιρεία στην οποία ο πραγματικός μέτοχος έχει επενδύσει λιγότερα από Αν η επένδυση είναι για λιγότερα από , τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%, ο οποίος μειώνεται σε 10% αν η λαμβάνουσα εταιρεία ελέγχει τουλάχιστο 25% της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα % αv ληφθούν από εταιρεία πoυ κατέχει λιγότερα από 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πουκαταβάλλειτομέρισμακαισεόλεςτις περιπτώσεις εάν ληφθούν από φυσικό πρόσωπο. 4. Mηδέv αv πληρώvεται στηv Kυβέρvηση/Κεντρική Τράπεζα/Πολιτική. 5. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τόκους από καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς. 6. Τη σύμβαση εφαρμόζουν η Σερβία, το Μαυροβούνιο καιηβοσνία. 7. Ο συντελεστής αυτός ισχύει για εταιρείες στις οποίες ανήκει τουλάχιστον το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία πληρώνει το μέρισμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παρακράτηση φόρου είναι 10%. 8. Ο συντελεστής αυτός δεν ισχύει αν η πληρωμή γίνεται σε Κυπριακή εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων από κάτοικο της Βουλγαρίας ο οποίος άμεσα ή έμμεσα κατέχει τουλάχιστον 25% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας. 9. Μηδέν αν πληρώνεται στην Κυβέρνηση/Κεντρική Τράπεζα/Πολιτική Αρχή ή εγγύηση εξαγωγής. 10. Mηδέv για θεατρική, λογοτεχνική, μουσική ή καλλιτεχνική δουλειά (μη περιλαμβανομένων ταινίες κινηματογράφου και εργασίες σε ταινίες ή μαγνητοταινίες για τη χρήση στην τηλεόραση) % ισχύει αν η είσπραξη γίνεται από εταιρεία (εξαιρείται ο συνεταιρισμός) στην οποία ανήκει άμεσα το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει το μέρισμα για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 5% στις υπόλοιπες περιπτώσεις % για προνόμιο ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, σχέδιο ή πρότυπο, μυστικό τρόπο κατασκευής, λογισμικό πρόγραμμα, βιομηχανικό, εμπορικό ή επιστημονικό μηχάνημα ή για πληροφορίες που σχετίζονται με βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα % σε περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται από εταιρεία που της ανήκει λιγότερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα και η διάρκεια οποιασδήποτε κατοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που πληρώνει το μέρισμα είναι λιγότερη από ένα συνεχόμενο χρόνο. 15% ισχύει επίσης εάν ληφθεί από φυσικά πρόσωπα % εάν ληφθεί από εταιρεία που ελέγχει λιγότερο από το 10% των ψήφων της εταιρείας που

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 2015 APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Λεπτομερής Οδηγός για την συμπλήρωση της Όλα τα μέρη του εντύπου που σας αφορούν πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα με γράμματα κεφαλαία και ευανάγνωστα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy Φορολογικός Οδηγός 2011 kpmg.com.cy 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής % Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ B. Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία τρίτου µέρους ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Δεκέµβριος 2018 Οι πιο κάτω πληροφορίες αποτελούν ένα οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος... 2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά... 17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις... 22 Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένων µερικών χρήσιµων σηµειώσεων και φορολογικών δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017 Tax

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017 Tax Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017 Tax Η Deloitte στην Κύπρο 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8 Κέρδη από Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 18 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 2016 APSEROU SHIAKA & CO LTD 2016 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-15 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Σχέδιο Υγείας Μαρτίου Γενικό Σχέδιο υγείας

Γενικό Σχέδιο Υγείας Μαρτίου Γενικό Σχέδιο υγείας 28-29 Μαρτίου 2019 Γενικό Σχέδιο υγείας 1 Υποχρέωση καταβολής εισφορών 19.-(1) Υποχρέωση για καταβολή εισφορών δυνάμει του Νόμου αυτού έχει- (α) Κάθε μισθωτός σε ποσοστό 2,65% (1,70%) επί των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

2) Για την οποία έχει κατατεθεί σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου ή στον Έφορο Φορολογίας (και έχει χαρτοσημανθεί) πριν τις 2 Ιανουαρίου 2018.

2) Για την οποία έχει κατατεθεί σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου ή στον Έφορο Φορολογίας (και έχει χαρτοσημανθεί) πριν τις 2 Ιανουαρίου 2018. Παράδοση Μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο περί ΦΠΑ (Ν. 157(Ι)/2017) και την ερμηνευτική Εγκύκλιο (219 ΦΠΑ) επιβάλλεται φόρος επί της παράδοσης μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2. Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8. Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας 12. Εκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς 14

Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2. Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8. Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας 12. Εκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς 14 Πρόλογος 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8 Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας 12 Εκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς 14 Κέρδη από Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 Οι φορολογικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσης αυτής. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως

Διαβάστε περισσότερα

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 Tax

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 Tax Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 Tax Η Deloitte στην Κύπρο 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8 Κέρδη από Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017

ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017 Οι φορολογικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσης αυτής. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος. Affiliates worldwide through

Κύπρος.  Affiliates worldwide through Φορολογικόςς Οδηγόςς 2017 Κύπρος www.pkl.com.cy Affiliates worldwide through Περιεχόμενα 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ... 3 2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ... 21 3. ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ... 24 4. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2019 Tax

Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2019 Tax Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2019 Tax Η Deloitte στην Κύπρο 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα 2 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες 8 Κέρδη από Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 Περιεχόμενα Φόρος Εισοδήματος 3 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 12 Ετήσιο Τέλος προς Έφορο Εταιρειών 14 Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου σε σχέση με το φορολογικό έτος 2015, οι οποίες είναι βασισμένες στην κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένων µερικών χρήσιµων σηµειώσεων και φορολογικών δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 531 532 533 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση Κύπρος - Φορολογικές Πληροφορίες 2018, είναι ένας εύχρηστος και αναλυτικός οδηγός με τις φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων και των

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017 Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2017 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση Κύπρος - Φορολογικές Πληροφορίες 2017, είναι ένας εύχρηστος και αναλυτικός οδηγός με τις φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων και των

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016 Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2016 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου σε σχέση με το φορολογικό έτος 2016, οι οποίες είναι βασισμένες στην κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052, Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,19.4.96 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459 Τεύχος Α 103/13.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8459 (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Κοινό σχέδιο λογαριασμών» μόνο όσον αφορά τη λειτουργική ταξινόμηση, (β) του άρθρου 10 «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4. Τίτλος: Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Έκδοση: Σεπτέμβριος 2014 Ενημέρωση: Εταιρεία:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4. Τίτλος: Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Έκδοση: Σεπτέμβριος 2014 Ενημέρωση: Εταιρεία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4 Τίτλος: Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Έκδοση: Σεπτέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7. Χωριστές δηλώσεις 7. Αλλαγές για μισθωτούς 7. Αλλαγές για αγρότες 8. Αλλαγές για επιχειρήσεις 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7. Χωριστές δηλώσεις 7. Αλλαγές για μισθωτούς 7. Αλλαγές για αγρότες 8. Αλλαγές για επιχειρήσεις 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2019 Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7 Χωριστές δηλώσεις 7 Αλλαγές για μισθωτούς 7 Αλλαγές για αγρότες 8 Αλλαγές για επιχειρήσεις 8 Αλλαγές για ακίνητα 9 Αλλαγές στα τεκμήρια 9 Αφιέρωμα: Χωριστές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες

Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2018 An independent member of Baker Tilly International Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2011 Deloitte Limited

2011 Deloitte Limited Φορολογικό Ενηµερωτικό ελτίο Τροποποιήσεις στην Φορολογική Νοµοθεσία εκέµβριος 2011 Στις 14 εκεµβρίου 2011 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε επιπρόσθετο αριθµό τροποποιητικών Νόµων µέσα στα πλαίσια των έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα...

Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα... Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα...9 Αφιέρωµα: Κάτοικοι εξωτερικού...10 Η δήλωση των συζύγων...12 Τι αλλάζει...14

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής Φορολογικό Δίκαιο Φορολογία εισοδήματος Α. Τσουρουφλής 17/4/2018 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών επιβάλλεται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%).

Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών επιβάλλεται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%). Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα. Φεβρουάριος Εισαγωγή

Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα. Φεβρουάριος Εισαγωγή Γενικές Oδηγίες σχετικά με τη Φορολόγηση των Εσόδων από Ενοικιάσεις Ακινήτων στην Ελλάδα Φεβρουάριος 2018 Εισαγωγή 1 Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος από ενοικιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 An independent member of Baker Tilly International Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανάλυσης Φορολογικών Δαπανών

Έκθεση Ανάλυσης Φορολογικών Δαπανών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 1. Έννοια Φορολογικών Δαπανών Έκθεση Ανάλυσης Φορολογικών Δαπανών Ο ορισμός της έννοιας των φορολογικών δαπανών διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τα κριτήρια που υιοθετούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα