ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 272/79 'Αριθμός 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 2ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις Οι περί Ταχυδρμείυ (Ταχυδρμικί Χρηματικά! Έπιταγαΐ Εσωτερικύ) Καννισμί τϋ 1979, κατατεθέντες εις την Βυλήν των 'Αντιπρσώπων και τρππιηθέντες ύπ' αυτής, δημσιεύνται, ώς έτρππιήθησαν, εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω άρθρω 46 τϋ βασικύ νόμυ περί Ταχυδρμείυ (ώς τϋτ περιέχεται εις τ άρθρν 4 τϋ περί Ταχυδρμείυ (Τρππιητικύ Νόμυ τϋ 1977 (Άρ. 7 τϋ 1977)). Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ('ΚΕΦ. 0 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 1977) Καννισμί δυνάμει τυ άρθρυ 7(2) Τ Ύπυργικόν Συμβύλιν, ενασκύν τάς εξυσίας τάς χρη iv^'^iofi e χυμένας εις αυτό δυνάμει τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ 7 τυ περί 7 τθΐ977 Ταχυδρμείυ Νόμυ, εκδίδει τυς ακλύθυς Καννισμύς : 1. Οι παρόντες Καννισμί θα άναφέρωνται ώς ι περί Ταχυδρ ZLIUWITI KOC: μείυ (Τ^υδρμικαί Χρηματικαί Έπιταγαΐ Εσωτερικύ) Κανόνι τίτλς. σμί τυ (1) Εις τυς παρόντας Καννισμύς, έκτς έάν άλλως πρκύ Έρμηινεία, πτη έκ τυ κειμένυ «Διευθυντής» σημαίνει τν Διευθυντήν τυ Τμήματς Ταχυδρμικών Υπηρεσιών «επιταγή» σημαίνει ταχυδρσμικήν χρη'ματικήν έπιταγήν εσωτερικύ* «Νόμς» σημαίνει τν περί Ταχυδρμείυ Νόμν" Κεφ. 0 42τϋ 1968 «*., «. - 7τΰ «ταχυδρμείν» σημαίνει ινδήπτε ταχυδρ'μικν γραφειν. (2) "Απαντες ι έν τις παρΰσι Καννισμΐς αναφερόμενι δρι, έκτς έάν άλλως πρσκύπτη έκ τυ κειμένυ, κέκτηνται ην εννιαν άπέδωκεν αύτΐς ό Νόμς.. (1) ΑΊ έπιταγαΐ εκδίδνται και έξαργυρυνται 'μόνν μέσω τυ - ΕχΒ ταχυδρμείυ, εναγών. (775)

2 Κ.Δ.Π. 27/ riiva,. Πρώτνι Μέρς.ι Άρϊθμησις Νόμισμα. Πσόν ' Ύιτηρεσιαίκαί έπιπαγαί. Άπσδίίξις εκδόσεως. 8 εβαύωσις εξαργυρώσεως. Πίναξ.. Δεύτερν Μέρς. A\a6l&aoiq ΜεταώΙβασις έπιτταγών.. ' Εξαργύρωσιςι (2) Αί έπιταγαί εκδίδνται τή καταβλή τΰ κτθωρισμένυ δικαιώματς, επί δελτίων έν τω τύπω τω καθριζμένω εν τω Πρώτω Μέρει τυ Πίνακας των παρόντων Καννισμών. () Ή επιταγή θεωρείται ως εκδθείσα άφ' ής στιγμής άριβμηθή, σφραγισθή και υπγραφή ύπό αρμδίυ ταχυδρμικύ λειτυργύ. 4. "Απασαι αί έπιταγαί αί έκδιδόμεναι έν έκάστω ταχυδρμείω αριθμύνται κατά την σειράν εκδόσεως αυτών, ή δέ τιαύτη άρίθμησις άρχεται τήν πρώτη ν έργάσιμν ήμέραν έκαστυ ημερλγιακύ έτυς έκ τυ αριθμύ «1» (ένα) και λήγει τήν τελευταίαν έργάσιμν ήμέραν τυ αύτυ έτυς. 5. "Απασαι αί έπιταγαί εκδίδνται και έξαργυρϋνται μόνν διά τΰ έν τή Δημκρατία νμίμως κυκλφρύντς νμίσματς. 6. Τ έν έκαστη επιταγή άναφερόμενν πσόν δέν δύναται νά ύπερδαίνη τάς διακσίας (200) λίρας και δέν δύναται νά είναι κατώτερν τών πεντήκντα (50) μίλς. 7. (1) Ή έκδσις και έξαργύρωσις υπηρεσιακών επιταγών διενεργείται καθ' δν τρόπν διενεργείται ή έκδσις και έξαργύρωσις επιταγών δυνάμει τών παρόντων Καννισμών. (2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τις παρυσι Καννισμϊς διαλαμβανμένυ αί ύπη'ρεσιακαί έπιταγαί δύνανται νά έκδίδωνται δι' ινδήπτε πσόν : Νείται δτι ό Διευθυντής δύναται δπως δι' δηγιών πρς εκαστν Ταχυδρμεϊν περιρίζη τ πσόν δι' δ εκδίδνται αί ύπηρεσιακαί έπιταγαί. () Διά τυς σκπύς τΰ παρόντς Καννισμύ, «υπηρεσιακή επιταγή» ημαίνει ιανδήπτε έπιταγήν έκδιδμένην άναφρικώς πρς εμβάσματα Κρατικών 'Υπηρεσιών., 8. Έκ τυ δελτίυ τυ χρησιμπιημένυ δι' έικάστην έκδιδμένην έπιταγήν απκόπτεται τ μέρς τ περιλαμβανόμενν εις τήν τρίτην στήλην αύτυ και δίδεται εις τν έ'κδότην ώς άπόδειξις εκδόσεως επιταγής. 9. Κατά τήν εκδσιν επιταγής, ό εκδότης δύναται, τή καταβλή τυ καθωρισμένυ δικαιώματς, νά ζητήση δπως, αμα τή εξαργυρώσει τής επιταγής, έφαδιασθή έκ τυ ταχυδρμείυ διά βεβαιώσεως εξαργυρώσεως έν τω τύπω τω καθριζμένω έν τω Δευτέρω Μέρει τυ Πίνακς. 10. Διά τυς σκπύς τών παρόντων Καννισμών, έκαστη επιταγή θεωρείται από της εκδόσεως αυτής ώς ταχυδρμικόν άντικείμενν (postal paket) και διαβιβάζεται εις τν παραλήπτην ύπό τυ ταχυδρμείυ. 11. Αί έπιταγαί δέν είναι μεταβιβάσιμι. 12. *(ι1) Τό έπί τή επιταγή άναγραφόμενν πσόν καταβάλλεται εις τν παραλήιτην ή τόν δεόντως έξυσιδτημένν άντιπρόσωπν αύτΰ αφύ δτς παρυσίαση στιχεία τής ταυτότητς αύτυ και ύπγράψη εις τόν έΐιί της επιταγής πρσβλεπόμενν χώρν. ι (2) Έξαργύρωσις έττιταγής μέσω τραπέζης, συνεργατικών ταμιευτηρίων και συνεργαικών πιστωτικών ιδρυμάτων έπιτρεπτεται έφ' δσν αύτη φέρει επιπρσθέτως πρς τήν σφραγίδα τής τρατέζης ή τΰ συνεργατικύ ταμιευτηρίυ ή τυ συνεργατικύ πιστωτικύ ίδρύ

3 777 Κ.Δ.Π. 27/79 ματς, τήν υπγραφών τυ παραλήπτυ ή τυ δεόντως εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ αύτΰ. () Έξαργύρωσις επιταγής ιχληρωτέας είς νμικόν πρόσωπν επιτρέπεται έφ* δσν σίττη φέ ρη, επιπρσθέτως πρς την σφραγίδα τυ νμικύ πρσώπυ, τήν ύπγραφήν δεόντως εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ αύτυ. (4), Έξ,αργύρωις επιταγής δυσανάγνωστυ ή καθ' ινδήπτε τρόπν ήλλιωμένης ή κατεστραμμένης δέν επιτρέπεται ειμή μόνν έφ* δσν ήθελεν έξακριίωθή ή γνησιότης ταύτης. (5) Διά τυς σκπύς τυ παρόντς Καννισμύ «δεόντως εξυσιδτημένς αντιπρόσωπς» σημαίνει πρόσωπν έφωδιασμένν διά πληρεξυσίυ έγγραφυ. 1. (1) Ή διάρκεια ισχύς της επιταγής άρχεται άπό τής ήμερ Διάρκεια μηνίας εκδόσεως αυτής κα'ι λήγει κατά τό τέλς των ξ μηνών των ί<>χύς'_ αμέσως επμένων τυ μηνός *κα6' δν εξεδόθη ή επιταγή. έπιτβνής. '(2) Παρερχμένης της έν τη παραγράφω (1) τυ παρόντς Καννισμύ καθριζμένης χρνικής περιόδυ, τχασα μή παρυσιασθεΐσα πρ'ός έξαργύρωσιν επιταγή καθίσταται άκυρς. 14. Τό πσόν ιασδήπτε μή έξαργυρωθείσης επιταγής έπίστρέφε Επιστρφή ται είς τόν έκδότην όπό τυ ταχυδρμείυ^ nooo (α) Έφ* δσν κατά τήν διάρκειαν ισχύς της επιταγής ό έκδτης παρυσίαση και ύπγράψη ταύτην, και (β) εντός ενός μηνός άπό τής λήξεως τής περιόδυ Ισχύς τής ιέπιταγής έφ* δσν, εξαιρυμένης τής περιπτώσεως καταστρφής ή απώλειας τής επιταγής ύπαιτιότητι το Ταχυδρμείυ, άφαιρεθή έκ τυ πσύ τύτυ τό καθωρισμένν δικαίωμα. Ί5. Τό Τμήμα Ταχυδρμικών 'Υπηρεσιών δέν φέρει ιανδήπτε Ευθύνη εύθύνην δι' έπιταγάς έξαργυρωθείσας καννικώς. Taw* δρμείόυ. 16. Ό έκδτης ή ό παραλήπτης επιταγής ή ί 6πό τύτων δεόν Μ,ζήαττσκ) τως εξυσιδτημένι αντιπρόσωπι δύνανται νά ζητήσυν πληρφ 'Επίπνων. ρίας έν σχέσει πρς έπιττ/ήν, τη συμπληρώσει τής έν τω τύπω τω καθριζσμένω είς τό Τρίτν Μέρς το Πίνκς αιτήσεως, πρό τής.πί,ναζ. λήξεως ενός έτυς αρχμένυ άπό τής έτταμένης τής ημερμηνίας ^j** 5 ρ εκδόσεως τής επιταγής καΐ τη 'καταβλή το καθωρισμένυ δικαι w ' ώματς. 17. Οί περί Χρηματικών 'Επιταγών Καννισμί ί δημσιευθέντες Κατάργησις, ύπ* αριθμόν Γνωστπιι'ρσέως 217 έν τη έφημε'ρίδι τής Κυβερνήσεως ύπ' άρ τής 14ης 'Απριλίυ, 1922, κτταργυνται. 18. Ή ισχύς τών παρόντων Καννισμών άρχεται τήν Ιην Δεκεμ «e^^g β p ίυ, ισχύς τών παρόντων Καννισμών.

4 Κ.Δ.Π. 27/ ΠΙΝΑΞ Μέρς Πρώτν Καννισμός (2) Δελτίν επιταγής (Εμπρόσθια δψις) ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES/ POSTA HlZMETLERl DAtRESl Makbuz 'Αρ. Έπιτ./Μ.Ο.Ν./ Para havalesi No Πσόν/Amount/ Miktar Ταχυδρμική 'Επιταγή 'Εσωτερικύ/ Inland Money Order/ Dahili Posta Para Havalesi Έκδότης/Remitter/Havale eden Διεύθυνσις/Address/Adres 'Ap. Έπιταγής/Money Order No./ Para havalesi No. Απόδειξις/Reeipt/Makbi^ Έκδότης/Remitter/Havale eden 'Αρ. Έπιτ./Μ.Ο.Ν./ Havale No. Έκδότης^επύηβΓ/ Havale eden lform]p.o.i214] K Πσόν/Amount/Miktar C Όλγράφως/In words/harflerle Δικαιθχς/Payee/Alaakh ('Ολγράφως) Διεύθυνσις/Address/Adres Μή μεταβιβάσιμς/not negotiable/ Devredilemez 'Ισχύει δια 6 μηνας/valid for 6 months/ Alti ay geerlidir Πσόν/Amount/Miktar Δικαιϋχς/Payee/Alaakh 'Υπγραφή υπαλλήλυ/ Issuing Offier/ Memurun imzasi Όδηγίαι πρς τν Παραλήπτην: Instrutions to payee: Alaakliya talimat: (Όπισθία δψις) Χφραγΐς/Date Stamp/Damga "Ελαβν τ όπισθεν άναγραφόμενν πσόν: Reeived the amount shown overleaf: Arka yerde gosterilen miktan aldim : Τόπς/Plae/Yer Ήμερ./Date/Tarih ' Υπγραφή /Signature/tmza 'Ap. T./I.CNo. 'Υπγραφή 'Υπαλλήλυ/Paying Offier/ Memurun imzasi Δικαιώματα/Charges/Masrafi : 'Από 50 μΐλς έως 10=150μ. άνω των 10 έως 25=200μ. &νω των 25 έως 50=00μ. άνω των 50 έως 100=50μ. άνω των 100 έως 200=400μ. Δι' έκάστην Βεβαίωσιν έξαργυρώσεως/for eah Advie of Delivery/Tahsil edilen her ilmiihaber iin: 100 μιλς/mils/mil

5 779 Κ.Δ.Π. 27/79 Μέρς Δεύτερν Καννισμός 9 Βεβαίωσις 'Εξαργυρώσεως (Εμπρόσθια ψις) ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES/ POSTA HiZMETLERt DAlRESl Ταχυδρμική Χρηματική 'Επιταγή Έσωτερικϋ/Iniand Money Order/ Dahili Posta Para Havalesi Βεβαίωσις εξαργυρώσεως/advie of Payment/llmiihaber Άτελώς/On Postal Servie/Parasiz Συμπληρΰται ύπό τΰ άπστλέως δίδντας τήν διεύθυνσιν επιστρφής της βεβαιώσεως/ To be filled in by the sender giving his address for the return of this advie/ Gonderen tarafindan doldurulur. ilmiihaberin geri gonderiieegi adres verilir. [Form P.O. 189A] Σφραγίς Γραφείυ επιστρφής/ Stamp of the offie return in the advie/geri gonderen Dairenin damgasi Όνματεπώνυμν/Name/Adi, Soyadi Διεύθυνσις/Address/Adres r> u n <L> CO Έ «0 U ^- r< <*: n * κ 1 W» a. C - «-i u y i ε x: >» «(C x> 1> υ Ο 61) C u U. "O ω υ *δ Ω s J* Ο 2 " *σ ω ς) Λ Q.Ξ & Ο ω Ο. ~ τ Ι ΙΕ >> «< 4> Γ- 5 WHO (Όπισθία 6ψις) Άρ. Έπιταγής/M.O.No./Para havalesi No. Ήμερ. έκδόσεως/date of issue/verildigi tarih Γραφεΐν έκδόσεως/offie of issue/gonderen Daire Πσόν/ Amount/Miktar "Ονμα και διεύθυνσις παραλήπτυ/name and address of Payee/ Alaaklirun imza ve adresi Ή βεβαίωσις αυτή υπγράφεται ύπό τΰ παραλήπτυ ή τΰ εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ τυ ώς και υπό τΰ αρμδίυ υπαλλήλυ και επιστρέφεται διό πρώτης ευκαιρίας απ' ευθείας εις τόν έκδότην/ This advie is signed by the Payee or his authorised agent as well as by the Paying Offier and is returned by the first Mail diret to the remitter/l bu llmiihaber alaakli veya temsilisine ve posta memuru tarafindan imzalanarak, ilk firsatta, gonderene iletiiir. Ή ώς άνω επιταγή έπληρώθη/the item mentioned above has been duly paid/yukarda adi geen madde usulen odenmi?tir. Ήμερ. και Γραφεΐν Πληρωμής/Date and offie of payment/tarih ve odemeyi yapan Daire. Υπγραφή παραλήπτυ/ Sign, of Payee/ Alaakhnin imzasi. 'Υπγραφή υπαλλήλυ/ Sign, of Paying Offier/ Odeyen memurun imzasi. Σφραγίς Date stamp Damga

6 Κ.Δ.Π. 27/ Τμήμα Ταχυδρμικών 'Υπηρεσιών. 'Αριθμός επιταγής: Γραφεΐν εκδόσεως: Ήμερ. εκδόσεως: Μέρς Τρίτν Καννισμός 16 Αίτησις διά πληρφρίας "Ερευνα διά Ταχυδρμικήν Χρηματικήν Έπιταγήν Εσωτερικύ [Form P.O. 195A] Δικαίωμα έρεύνης Πρς τόν Διευθυντήν. Έκδτης ' έκδτης Ό της Ταχυδρμικής Χρηματιπαραλήπτης κής Επιταγής τής αναφερμένης παραπλεύρως επιθυμεί όπως τυ παρασχεθύν λεπτμέ.. ρειαι άναφρικώς πρς την διάθεσίν της. Παραλήπτης Πρς Ε.Τ.Λ./Ύπ. Ταχ. Γραφείυ Ε.Τ.Λ./Ύπ. Ταχ. Γραφείυ Ήμερμ (α) Ή ώς ανω αναφερμένη επιταγή δεόντως υπγραφείσα έπληρώθη εις τόν παραλήπτη ν τήν (β) Ή ώς άνω αναφερμένη επιταγή παραμένει άνεξαργύρωτς. Ήμερ διά Διευθυντήν.