ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά!"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 272/79 'Αριθμός 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" 'Αρ της 2ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις Οι περί Ταχυδρμείυ (Ταχυδρμικί Χρηματικά! Έπιταγαΐ Εσωτερικύ) Καννισμί τϋ 1979, κατατεθέντες εις την Βυλήν των 'Αντιπρσώπων και τρππιηθέντες ύπ' αυτής, δημσιεύνται, ώς έτρππιήθησαν, εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω άρθρω 46 τϋ βασικύ νόμυ περί Ταχυδρμείυ (ώς τϋτ περιέχεται εις τ άρθρν 4 τϋ περί Ταχυδρμείυ (Τρππιητικύ Νόμυ τϋ 1977 (Άρ. 7 τϋ 1977)). Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ('ΚΕΦ. 0 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ 1977) Καννισμί δυνάμει τυ άρθρυ 7(2) Τ Ύπυργικόν Συμβύλιν, ενασκύν τάς εξυσίας τάς χρη iv^'^iofi e χυμένας εις αυτό δυνάμει τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ 7 τυ περί 7 τθΐ977 Ταχυδρμείυ Νόμυ, εκδίδει τυς ακλύθυς Καννισμύς : 1. Οι παρόντες Καννισμί θα άναφέρωνται ώς ι περί Ταχυδρ ZLIUWITI KOC: μείυ (Τ^υδρμικαί Χρηματικαί Έπιταγαΐ Εσωτερικύ) Κανόνι τίτλς. σμί τυ (1) Εις τυς παρόντας Καννισμύς, έκτς έάν άλλως πρκύ Έρμηινεία, πτη έκ τυ κειμένυ «Διευθυντής» σημαίνει τν Διευθυντήν τυ Τμήματς Ταχυδρμικών Υπηρεσιών «επιταγή» σημαίνει ταχυδρσμικήν χρη'ματικήν έπιταγήν εσωτερικύ* «Νόμς» σημαίνει τν περί Ταχυδρμείυ Νόμν" Κεφ. 0 42τϋ 1968 «*., «. - 7τΰ «ταχυδρμείν» σημαίνει ινδήπτε ταχυδρ'μικν γραφειν. (2) "Απαντες ι έν τις παρΰσι Καννισμΐς αναφερόμενι δρι, έκτς έάν άλλως πρσκύπτη έκ τυ κειμένυ, κέκτηνται ην εννιαν άπέδωκεν αύτΐς ό Νόμς.. (1) ΑΊ έπιταγαΐ εκδίδνται και έξαργυρυνται 'μόνν μέσω τυ - ΕχΒ ταχυδρμείυ, εναγών. (775)

2 Κ.Δ.Π. 27/ riiva,. Πρώτνι Μέρς.ι Άρϊθμησις Νόμισμα. Πσόν ' Ύιτηρεσιαίκαί έπιπαγαί. Άπσδίίξις εκδόσεως. 8 εβαύωσις εξαργυρώσεως. Πίναξ.. Δεύτερν Μέρς. A\a6l&aoiq ΜεταώΙβασις έπιτταγών.. ' Εξαργύρωσιςι (2) Αί έπιταγαί εκδίδνται τή καταβλή τΰ κτθωρισμένυ δικαιώματς, επί δελτίων έν τω τύπω τω καθριζμένω εν τω Πρώτω Μέρει τυ Πίνακας των παρόντων Καννισμών. () Ή επιταγή θεωρείται ως εκδθείσα άφ' ής στιγμής άριβμηθή, σφραγισθή και υπγραφή ύπό αρμδίυ ταχυδρμικύ λειτυργύ. 4. "Απασαι αί έπιταγαί αί έκδιδόμεναι έν έκάστω ταχυδρμείω αριθμύνται κατά την σειράν εκδόσεως αυτών, ή δέ τιαύτη άρίθμησις άρχεται τήν πρώτη ν έργάσιμν ήμέραν έκαστυ ημερλγιακύ έτυς έκ τυ αριθμύ «1» (ένα) και λήγει τήν τελευταίαν έργάσιμν ήμέραν τυ αύτυ έτυς. 5. "Απασαι αί έπιταγαί εκδίδνται και έξαργυρϋνται μόνν διά τΰ έν τή Δημκρατία νμίμως κυκλφρύντς νμίσματς. 6. Τ έν έκαστη επιταγή άναφερόμενν πσόν δέν δύναται νά ύπερδαίνη τάς διακσίας (200) λίρας και δέν δύναται νά είναι κατώτερν τών πεντήκντα (50) μίλς. 7. (1) Ή έκδσις και έξαργύρωσις υπηρεσιακών επιταγών διενεργείται καθ' δν τρόπν διενεργείται ή έκδσις και έξαργύρωσις επιταγών δυνάμει τών παρόντων Καννισμών. (2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τις παρυσι Καννισμϊς διαλαμβανμένυ αί ύπη'ρεσιακαί έπιταγαί δύνανται νά έκδίδωνται δι' ινδήπτε πσόν : Νείται δτι ό Διευθυντής δύναται δπως δι' δηγιών πρς εκαστν Ταχυδρμεϊν περιρίζη τ πσόν δι' δ εκδίδνται αί ύπηρεσιακαί έπιταγαί. () Διά τυς σκπύς τΰ παρόντς Καννισμύ, «υπηρεσιακή επιταγή» ημαίνει ιανδήπτε έπιταγήν έκδιδμένην άναφρικώς πρς εμβάσματα Κρατικών 'Υπηρεσιών., 8. Έκ τυ δελτίυ τυ χρησιμπιημένυ δι' έικάστην έκδιδμένην έπιταγήν απκόπτεται τ μέρς τ περιλαμβανόμενν εις τήν τρίτην στήλην αύτυ και δίδεται εις τν έ'κδότην ώς άπόδειξις εκδόσεως επιταγής. 9. Κατά τήν εκδσιν επιταγής, ό εκδότης δύναται, τή καταβλή τυ καθωρισμένυ δικαιώματς, νά ζητήση δπως, αμα τή εξαργυρώσει τής επιταγής, έφαδιασθή έκ τυ ταχυδρμείυ διά βεβαιώσεως εξαργυρώσεως έν τω τύπω τω καθριζμένω έν τω Δευτέρω Μέρει τυ Πίνακς. 10. Διά τυς σκπύς τών παρόντων Καννισμών, έκαστη επιταγή θεωρείται από της εκδόσεως αυτής ώς ταχυδρμικόν άντικείμενν (postal paket) και διαβιβάζεται εις τν παραλήπτην ύπό τυ ταχυδρμείυ. 11. Αί έπιταγαί δέν είναι μεταβιβάσιμι. 12. *(ι1) Τό έπί τή επιταγή άναγραφόμενν πσόν καταβάλλεται εις τν παραλήιτην ή τόν δεόντως έξυσιδτημένν άντιπρόσωπν αύτΰ αφύ δτς παρυσίαση στιχεία τής ταυτότητς αύτυ και ύπγράψη εις τόν έΐιί της επιταγής πρσβλεπόμενν χώρν. ι (2) Έξαργύρωσις έττιταγής μέσω τραπέζης, συνεργατικών ταμιευτηρίων και συνεργαικών πιστωτικών ιδρυμάτων έπιτρεπτεται έφ' δσν αύτη φέρει επιπρσθέτως πρς τήν σφραγίδα τής τρατέζης ή τΰ συνεργατικύ ταμιευτηρίυ ή τυ συνεργατικύ πιστωτικύ ίδρύ

3 777 Κ.Δ.Π. 27/79 ματς, τήν υπγραφών τυ παραλήπτυ ή τυ δεόντως εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ αύτΰ. () Έξαργύρωσις επιταγής ιχληρωτέας είς νμικόν πρόσωπν επιτρέπεται έφ* δσν σίττη φέ ρη, επιπρσθέτως πρς την σφραγίδα τυ νμικύ πρσώπυ, τήν ύπγραφήν δεόντως εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ αύτυ. (4), Έξ,αργύρωις επιταγής δυσανάγνωστυ ή καθ' ινδήπτε τρόπν ήλλιωμένης ή κατεστραμμένης δέν επιτρέπεται ειμή μόνν έφ* δσν ήθελεν έξακριίωθή ή γνησιότης ταύτης. (5) Διά τυς σκπύς τυ παρόντς Καννισμύ «δεόντως εξυσιδτημένς αντιπρόσωπς» σημαίνει πρόσωπν έφωδιασμένν διά πληρεξυσίυ έγγραφυ. 1. (1) Ή διάρκεια ισχύς της επιταγής άρχεται άπό τής ήμερ Διάρκεια μηνίας εκδόσεως αυτής κα'ι λήγει κατά τό τέλς των ξ μηνών των ί<>χύς'_ αμέσως επμένων τυ μηνός *κα6' δν εξεδόθη ή επιταγή. έπιτβνής. '(2) Παρερχμένης της έν τη παραγράφω (1) τυ παρόντς Καννισμύ καθριζμένης χρνικής περιόδυ, τχασα μή παρυσιασθεΐσα πρ'ός έξαργύρωσιν επιταγή καθίσταται άκυρς. 14. Τό πσόν ιασδήπτε μή έξαργυρωθείσης επιταγής έπίστρέφε Επιστρφή ται είς τόν έκδότην όπό τυ ταχυδρμείυ^ nooo (α) Έφ* δσν κατά τήν διάρκειαν ισχύς της επιταγής ό έκδτης παρυσίαση και ύπγράψη ταύτην, και (β) εντός ενός μηνός άπό τής λήξεως τής περιόδυ Ισχύς τής ιέπιταγής έφ* δσν, εξαιρυμένης τής περιπτώσεως καταστρφής ή απώλειας τής επιταγής ύπαιτιότητι το Ταχυδρμείυ, άφαιρεθή έκ τυ πσύ τύτυ τό καθωρισμένν δικαίωμα. Ί5. Τό Τμήμα Ταχυδρμικών 'Υπηρεσιών δέν φέρει ιανδήπτε Ευθύνη εύθύνην δι' έπιταγάς έξαργυρωθείσας καννικώς. Taw* δρμείόυ. 16. Ό έκδτης ή ό παραλήπτης επιταγής ή ί 6πό τύτων δεόν Μ,ζήαττσκ) τως εξυσιδτημένι αντιπρόσωπι δύνανται νά ζητήσυν πληρφ 'Επίπνων. ρίας έν σχέσει πρς έπιττ/ήν, τη συμπληρώσει τής έν τω τύπω τω καθριζσμένω είς τό Τρίτν Μέρς το Πίνκς αιτήσεως, πρό τής.πί,ναζ. λήξεως ενός έτυς αρχμένυ άπό τής έτταμένης τής ημερμηνίας ^j** 5 ρ εκδόσεως τής επιταγής καΐ τη 'καταβλή το καθωρισμένυ δικαι w ' ώματς. 17. Οί περί Χρηματικών 'Επιταγών Καννισμί ί δημσιευθέντες Κατάργησις, ύπ* αριθμόν Γνωστπιι'ρσέως 217 έν τη έφημε'ρίδι τής Κυβερνήσεως ύπ' άρ τής 14ης 'Απριλίυ, 1922, κτταργυνται. 18. Ή ισχύς τών παρόντων Καννισμών άρχεται τήν Ιην Δεκεμ «e^^g β p ίυ, ισχύς τών παρόντων Καννισμών.

4 Κ.Δ.Π. 27/ ΠΙΝΑΞ Μέρς Πρώτν Καννισμός (2) Δελτίν επιταγής (Εμπρόσθια δψις) ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES/ POSTA HlZMETLERl DAtRESl Makbuz 'Αρ. Έπιτ./Μ.Ο.Ν./ Para havalesi No Πσόν/Amount/ Miktar Ταχυδρμική 'Επιταγή 'Εσωτερικύ/ Inland Money Order/ Dahili Posta Para Havalesi Έκδότης/Remitter/Havale eden Διεύθυνσις/Address/Adres 'Ap. Έπιταγής/Money Order No./ Para havalesi No. Απόδειξις/Reeipt/Makbi^ Έκδότης/Remitter/Havale eden 'Αρ. Έπιτ./Μ.Ο.Ν./ Havale No. Έκδότης^επύηβΓ/ Havale eden lform]p.o.i214] K Πσόν/Amount/Miktar C Όλγράφως/In words/harflerle Δικαιθχς/Payee/Alaakh ('Ολγράφως) Διεύθυνσις/Address/Adres Μή μεταβιβάσιμς/not negotiable/ Devredilemez 'Ισχύει δια 6 μηνας/valid for 6 months/ Alti ay geerlidir Πσόν/Amount/Miktar Δικαιϋχς/Payee/Alaakh 'Υπγραφή υπαλλήλυ/ Issuing Offier/ Memurun imzasi Όδηγίαι πρς τν Παραλήπτην: Instrutions to payee: Alaakliya talimat: (Όπισθία δψις) Χφραγΐς/Date Stamp/Damga "Ελαβν τ όπισθεν άναγραφόμενν πσόν: Reeived the amount shown overleaf: Arka yerde gosterilen miktan aldim : Τόπς/Plae/Yer Ήμερ./Date/Tarih ' Υπγραφή /Signature/tmza 'Ap. T./I.CNo. 'Υπγραφή 'Υπαλλήλυ/Paying Offier/ Memurun imzasi Δικαιώματα/Charges/Masrafi : 'Από 50 μΐλς έως 10=150μ. άνω των 10 έως 25=200μ. &νω των 25 έως 50=00μ. άνω των 50 έως 100=50μ. άνω των 100 έως 200=400μ. Δι' έκάστην Βεβαίωσιν έξαργυρώσεως/for eah Advie of Delivery/Tahsil edilen her ilmiihaber iin: 100 μιλς/mils/mil

5 779 Κ.Δ.Π. 27/79 Μέρς Δεύτερν Καννισμός 9 Βεβαίωσις 'Εξαργυρώσεως (Εμπρόσθια ψις) ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES/ POSTA HiZMETLERt DAlRESl Ταχυδρμική Χρηματική 'Επιταγή Έσωτερικϋ/Iniand Money Order/ Dahili Posta Para Havalesi Βεβαίωσις εξαργυρώσεως/advie of Payment/llmiihaber Άτελώς/On Postal Servie/Parasiz Συμπληρΰται ύπό τΰ άπστλέως δίδντας τήν διεύθυνσιν επιστρφής της βεβαιώσεως/ To be filled in by the sender giving his address for the return of this advie/ Gonderen tarafindan doldurulur. ilmiihaberin geri gonderiieegi adres verilir. [Form P.O. 189A] Σφραγίς Γραφείυ επιστρφής/ Stamp of the offie return in the advie/geri gonderen Dairenin damgasi Όνματεπώνυμν/Name/Adi, Soyadi Διεύθυνσις/Address/Adres r> u n <L> CO Έ «0 U ^- r< <*: n * κ 1 W» a. C - «-i u y i ε x: >» «(C x> 1> υ Ο 61) C u U. "O ω υ *δ Ω s J* Ο 2 " *σ ω ς) Λ Q.Ξ & Ο ω Ο. ~ τ Ι ΙΕ >> «< 4> Γ- 5 WHO (Όπισθία 6ψις) Άρ. Έπιταγής/M.O.No./Para havalesi No. Ήμερ. έκδόσεως/date of issue/verildigi tarih Γραφεΐν έκδόσεως/offie of issue/gonderen Daire Πσόν/ Amount/Miktar "Ονμα και διεύθυνσις παραλήπτυ/name and address of Payee/ Alaaklirun imza ve adresi Ή βεβαίωσις αυτή υπγράφεται ύπό τΰ παραλήπτυ ή τΰ εξυσιδτημένυ αντιπρσώπυ τυ ώς και υπό τΰ αρμδίυ υπαλλήλυ και επιστρέφεται διό πρώτης ευκαιρίας απ' ευθείας εις τόν έκδότην/ This advie is signed by the Payee or his authorised agent as well as by the Paying Offier and is returned by the first Mail diret to the remitter/l bu llmiihaber alaakli veya temsilisine ve posta memuru tarafindan imzalanarak, ilk firsatta, gonderene iletiiir. Ή ώς άνω επιταγή έπληρώθη/the item mentioned above has been duly paid/yukarda adi geen madde usulen odenmi?tir. Ήμερ. και Γραφεΐν Πληρωμής/Date and offie of payment/tarih ve odemeyi yapan Daire. Υπγραφή παραλήπτυ/ Sign, of Payee/ Alaakhnin imzasi. 'Υπγραφή υπαλλήλυ/ Sign, of Paying Offier/ Odeyen memurun imzasi. Σφραγίς Date stamp Damga

6 Κ.Δ.Π. 27/ Τμήμα Ταχυδρμικών 'Υπηρεσιών. 'Αριθμός επιταγής: Γραφεΐν εκδόσεως: Ήμερ. εκδόσεως: Μέρς Τρίτν Καννισμός 16 Αίτησις διά πληρφρίας "Ερευνα διά Ταχυδρμικήν Χρηματικήν Έπιταγήν Εσωτερικύ [Form P.O. 195A] Δικαίωμα έρεύνης Πρς τόν Διευθυντήν. Έκδτης ' έκδτης Ό της Ταχυδρμικής Χρηματιπαραλήπτης κής Επιταγής τής αναφερμένης παραπλεύρως επιθυμεί όπως τυ παρασχεθύν λεπτμέ.. ρειαι άναφρικώς πρς την διάθεσίν της. Παραλήπτης Πρς Ε.Τ.Λ./Ύπ. Ταχ. Γραφείυ Ε.Τ.Λ./Ύπ. Ταχ. Γραφείυ Ήμερμ (α) Ή ώς ανω αναφερμένη επιταγή δεόντως υπγραφείσα έπληρώθη εις τόν παραλήπτη ν τήν (β) Ή ώς άνω αναφερμένη επιταγή παραμένει άνεξαργύρωτς. Ήμερ διά Διευθυντήν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 9/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗ ΕΠΙΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οπ Άρ. 125 της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ 'Αριθμός 9 ΜΕΡΟ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΓΝΩΤΟΠΟΙΗΙ Γνστπιείται ώδε δτι, άπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΑΣ υπ "Αρ. 688 της 9ης ΚΤΩΒΡΥ 968 ΝΜΘΕΣΑ ΜΕΡΣ Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων ('Αναθεώρησις των Μισθών και Μισθδτικών Κλιμάκων) Νόμς τ 968, εκδίδεται διά δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΟΥ ΕΦΜΕΡΙΔΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ β Αρ. 741 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 Διικητικά! Πράξεις και Γνστπιήσεις 'Αριθμός 640 Ή Γνστπίησις δυνάμει τυ Καννισμύ 6 (6) τν περί Ρυθμίσες Όδών καΐ Οίκδμών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, 6.11.87 147 Ν. 29/87 περί ιδικεύσες Συμπληρματικής Πιστώσες (Ταμείν Αναπτύξες) Νόμς (Αρ. 57) τυ 1987 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 289/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1571 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικί Διικητικί Πράξεις Αριθμός 289 ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΜΕΙΥ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 303 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. I960 της 18ης ΜΑΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. I960 της 18ης ΜΑΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 161/84 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. I96 της 18ης ΜΑΙΥ 1984 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΞΕΙΣ ΜΕΣ Ι Καννιστικές διικητικές Πράξεις Αριθμός 161 ΠΕΙ ΑΣΥΜΑΤΥ ΤΗΛΕΓΑΦΙΑΣ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 7) Καννισμί

Διαβάστε περισσότερα

751 Ν. 58/82. E.E., Παρ. I, Άρ. 1814,

751 Ν. 58/82. E.E., Παρ. I, Άρ. 1814, E.E., Παρ. I, Άρ. 1814,.1.82 71 Ν. 8/82 Ό περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Άρ. 8) τϋ εκδίδεται διά δημσιεύσες εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ αρθρ 2 τϋ Συντάγματς. 'Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

959 Ν. 108/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2235,

959 Ν. 108/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2235, E.E., Παρ. I, Αρ. 5, 1.6.87 959 Ν. 108/87 πρί Ειδικύσς Σμπληρματικής Πιστώσς (Ταμίν Αναπτύξς) Νόμς (Αρ. 9) τ 1987 κδίδται μ δημσίση στην πίσημη φημρίδα της Κπριακής Δημκρατίας σύμφνα μ τ Άρθρ 5 τ Σντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045,

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045, E.E., Παρ., Αρ. 2045, 6.4.5 91 Ν.0/5 περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 195 εκδίδεται διό δημσιεύσες εις την επίσημ ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ άρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146,

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, 0.5.6 1267 Ν.7/6 περί Συμπληρματιύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 17) τυ 196 εδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριαής Δημρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371,

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371, E.E., Παρ. I, Αρ. 271, 16.12. 607 Ν. 7.2/ περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 5) τυ 19 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς- - Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 562 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 253 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 40 ΤΟΥ 1962

Αριθμός 562 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 253 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 40 ΤΟΥ 1962 Κεφ. 253. 40 τυ 1962. 772 Αριθμός 562 ΠΕΡΙ ΝΣΚΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΜΣ, ΚΕΦ. 253 ΚΑΙ ΝΜΣ 40 ΤΥ 1962 Διάταγμα τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ δυνάμει τυ άρθρυ 8 (.1) (δ) (ι) Έν τή ενασκήσει των εξυσιών δι' ών περιβέβληται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 41(ΙΙ)/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 549 της 2ης ΝΕΜΒΡΙΥ ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμς τυ εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ τής 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣ8Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ τής 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣ8Α Ν. 58/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1532 τής 2ας ΙΥΛΙΥ 1979 ΝΜΘΕΣ8Α Ό περί Δημσίας Υπηρεσίας (Αΰξησις των Μισθών και Αναδιάρθρωσις τϋ Μισθλγίυ και ρισμένων θέσεων) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6 τοΰ (2) Ό προϋπολογισμός εσόδων διά τήν περίοδον τής αυτής χρήσεως ώς εμφαίνεται είς τόν έν τω παρόντι νόμω Πίνακα Β εγκρίνεται.

Αριθμός 6 τοΰ (2) Ό προϋπολογισμός εσόδων διά τήν περίοδον τής αυτής χρήσεως ώς εμφαίνεται είς τόν έν τω παρόντι νόμω Πίνακα Β εγκρίνεται. Π(. ίμιν. Συνίηικός τίτλς. ' Εγκριις πληρμής κ τΰ παγίυ ταμείυ τισϋ 547.897 διά τήν ρήσιν τΰ Ιτυς τΰ / ') νντς τήν J Ι ην Δεκεμβρίυ. I96. :.ίδ(κευις τν δαπάνηθησμένν πσών καΐ πρϋπλγισμός εσόδν. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 164/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 164 Οι περί Εξωδίκυ Ρυθμίσεως Αδικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 2/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 570 της 25ης ΙΑΝΥΑΡΙΥ 2002 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 2 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Αριθμός 512 Οι περί Αμιβαίας Συνδρμής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφρές, Δασμύς, Φόρυς και Αλλα Μέτρα Καννισμί τυ 2004,ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΥ 1970 Διικητικά! Πράξεις και Γνωστπιήσεις Αριθμός 169-^ " ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, 22.1.86 9 Κ.Δ.Π. 10/86 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ-65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. '"δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&.

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. 'δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 107 Δ.Π. 42/72 "Αρ. 920, 11.2.72 Αριθμός 42 Ο ΠΕΡ ΡΥΘΜΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑ ΟΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑ ΝΟΜΟ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις δυνάμει τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΡΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 694 της 29ης ΝΕΜΒΡΙΥ 968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Άναδιάρθρσις και Μισθδσία) Νόμς τυ 968 εκδίδεται δια δημσιεύσες είς την

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I, Αρ. 2086, Ν. 128/85

E.E. Παρ. I, Αρ. 2086, Ν. 128/85 E.E. Πρ. I, Αρ. 6, 1.11.5 Ν. 1/5 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμείν Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. 6) τυ 195 εκδίδετι δι δημσιεύσες εις την επίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνς τ άρθρ 5 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο...^./.Λί.ΧίΧΧ...κύριο όνομα 4*?Λ(\ Α 5νομα πατ ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωοηικϊ!^ ^^

Επώνυμο...^./.Λί.ΧίΧΧ...κύριο όνομα 4*?Λ(\ Α 5νομα πατ ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωοηικϊ!^ ^^ ΡΑ6Ε 30/03/20 0:33 265007067 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΩΣ., Αριθμ. Πρωτκόλλυ... Αριθμ. Μητρώυ... Ημερμηνία:...%8..~..3.~...200/7... ΔΉΛΩΣΗ περιυσιακής κατάστασης έτυς 2θΑ. κατά τ άρθρ 2 τυ Ν. 323 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/3-2-2003)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 196/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1547 της 31ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 'Αριθμός 196 ΜΕΡΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας Ε.Ε. Παρ. Hi (I) 57 Κ.Δ.Π. 17/87 Αρ. 2201, 2.1.87 Αριθμός 17 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 91/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1763 της 22ας ΜΑΡΤΙΥ 1982 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικί Διικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 91 ι περί Στλών 'Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KJLn. 149/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1871 της 24ης ΙΥΝΙΥ 1983 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 149 ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΜΕΙΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 3 ΚΑΙ ΝΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 47 Κ.Δ.Π. 6/77 Άρ. 1324, 7.1.77 'Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 -ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 238/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1987 της Ι ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 238 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044,

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044, E.E. Πρ. 1(H). Αρ. 44, 8..6 1242 Ν. 15(ΙΙ)/6 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 16 τ Τμεί διά την Ανέγερσιν Κπρικύ σεί Νόμς τ 16 εκδίδετι με δημσίεσν εις την Επίσημη Εφημερίδ της Κπρικής Δημκρτίς σμφώνς τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ Κ.Γ. Slup. \i\ 1 Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ. 11.4.86 Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜίΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΚΛΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ: 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 JOY 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88 E.E., Πρ. :,I, Αρ. 264, 18.11.88 99 Ν. 205/88 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1988 τυ Τμείυ διά ην Ανέγερσιν υπρικύ Μυσείυ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της υπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 45(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3028 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς (Αρ. 1) τυ 1995 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5857 Κ.Δ.Π. 912/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 912 ι περί Σπόρων (Δειγματληψία) Καννισμί τυ 2003 ι πίι εκδόθηκαν από τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 14

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 136/73 Άρ. 1017, 15.6.73 Αριθμός 136 - Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 7/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 7 Αρ. 2107 της 22ας ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1986 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 1705, Κ.Δ.Π. 166/81

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 1705, Κ.Δ.Π. 166/81 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 1705, 24.7.81 559 Κ.Δ.Π. 166/81 'Αριθμός 166 Oi περί Έλεγχυ τής Ατμσφαίρας και Επικινδύνων υσιών εις Εργστάσια (Τρππιητικί) Καννισμί τϋ 1981» κατατεθέντες εις την Βυλήν των Αντιπρσώπων

Διαβάστε περισσότερα

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500,

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500, Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 15, 2.2.79 45 Κ.Δ.Π. 15/79 'Αριθμός 15 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 2330 Ν. 70(ΙΙ)/2002 Αρ. 3668,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 2330 Ν. 70(ΙΙ)/2002 Αρ. 3668, E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 2330 Ν. 70(ΙΙ)/2002 Αρ. 3668, 31.12.2002 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμί» της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς (Αρ. 3) τυ 2002 εκδίδεται με δημσίευση στην πίσημη φημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 431 Δ.Π. 146/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 146 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ της 16ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ της 16ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 221/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ υπ * Αρ. 1623 της 16ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1980 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 221 ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις ι περί Λειτουργίας Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464,

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, 4.8.78 "Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 191/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 191 Οι περί Ετησίων Άδειων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 84 Κ.Δ.Π. 26/85 Αρ. 2086, 1.11.85 Αριθμός 26 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612,

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612, .. Παρ. III(I) Αρ. 361, 1.6.00 3001 Αριθμός 96 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, 55(1) ΤΥ 1993, 7(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999) Κ.Δ.Π. 96/00

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355,

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355, E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 255, 21.10.88 Αριθμός 249 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810, Κ.Δ.Π. 75/2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810, Κ.Δ.Π. 75/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810,13.2.2004 297 Κ.Δ.Π. 75/2004 Αριθμός 75 ΠΕΙ ΠΛΕΔΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΣ (ΝΙ 90 ΤΥ 1972,56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 1993, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΜΑΤΌΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΜΑΤΌΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. (ΙΙ)/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 719 της ής ΜΑΤΌΥ ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγιμύ Νόμς (Αρ. 7) τυ εκδίδεται με δημίευη την Επίημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 877 της 28ης ΜΑΙΟΥ 1971 Διοικητικοί Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 877 της 28ης ΜΑΙΟΥ 1971 Διοικητικοί Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΑΤΜΑ ΤΙΤΝ Τ ΕΠΙΜΥ ΕΦΜΕΙΔ Τ ΔΜΚΑΤΙΑ ύπ Άρ. 877 της 28ης ΜΑΙΥ 1971 Διικητικί Πράξεις κΐ Γνστπιήσεις 'Αριθμός 58 ΠΕΙ ΑΜΠΕΛΥΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΕΠΙΚ- - ΠΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΦ) ΝΜ ΤΥ 196 (ΝΜ 82 ΤΥ 196) Κννισμί δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης Ε.Ε. Παρ. Hi (I) *Ap. 1477, 20.10.78 601 Κ.Δ.Π. 204/78 'Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΧ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΧ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΙΔ.Π 16/8* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1826 της 0ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1982 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΧ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 16 Ι ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΥ ΝΜΙ ΤΥ 197

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/72 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 92 της 14ης ΑΠΙΛΙΥ 1972 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Επιβλή και 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1972 εκίεται ια

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. HI (I) 41 Κ.Δ.Π. 5/77 Αρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 5 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959 67 ΤΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 07/99 ΠΑΑΤΜΑ ΤΙΤ ΤΣ ΠΙΣΜΣ ΦΜΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 50 της 17ης ΣΠΤΜΙΥ 1999 ΑΙΙΚΤΙΚΣ ΠΑΞΙΣ ΜΣ Ι Καννιστιές Διιητιές Πράξεις Αριθμός 07 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198,7 ΤΥ 1990,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2789, Ν. 16(ΙΙ)/93

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2789, Ν. 16(ΙΙ)/93 E.E. Π. 1(1) Α. 2789, 9.4.9 942 Ν. 16(ΙΙ)/9 πεί Πϋπλγισμύ διό τ έτς 199 τ Τμεί διά την Ανέγεσιν Κπικύ σεί Νόμς τ 199 εκδίδετι με δημσίεση στην Επίσημη Εφημείδ της Κπικής Δημκτίς σύμφν με τ Άθ 52 τ ντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 22 Κ.Δ.Π. 55/7 Αρ. 2210, 27.2.7 Αριθμός 55 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

29(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τύποι αιτήσεων. Πρώτο Παράρτημα, Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Τέλη εξέτασης και εγγραφής στο Μητρώο.

29(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τύποι αιτήσεων. Πρώτο Παράρτημα, Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Τέλη εξέτασης και εγγραφής στο Μητρώο. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1858 Κ.Δ.Π. 202/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 202 ι περί Εγγραφής και Ελέγχυ Εργληπτών ικδμικών και Τεχνικών Έργν (Καθρισμός Τύπν, Τελών και Επιβαρύνσεν) Καννισμί τυ 2002, πυ εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 15ης ΜΑΊΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 15ης ΜΑΊΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 142/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 142 Αρ. 2228 της 15ης ΜΑΊΥ 1987 ΔΙΙΚΗΤΙΚεΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις ι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμί

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 313 Κ.Δ.Π. 106/78 "Αρ. 1450,

E.E. Παρ. Ill (I) 313 Κ.Δ.Π. 106/78 Αρ. 1450, E.E. Παρ. Ill (I) 313 Κ.Δ.Π. 106/78 "Αρ. 1450, 9.6.78 'Αριθμός 106 ΟΙ ΠΕΡΙΡΥΘΜ1ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1975 (ΝΟΜΟΙ 16 ΤΟΥ 1964, 78 ΤΟΥ 1966, 89 ΤΟΥ 1969, 13 ΤΟΥ 1970, 45 ΤΟΥ 1971,

Διαβάστε περισσότερα

τόν σκΰττόν όπως βελτιωθή το σύστημα τηρήσεως καΐ έλεγχου τών λογαριασμών και ληφθώσιν αποτελεσματικά μέτρα προς πρόληψιν καταχρήσεων

τόν σκΰττόν όπως βελτιωθή το σύστημα τηρήσεως καΐ έλεγχου τών λογαριασμών και ληφθώσιν αποτελεσματικά μέτρα προς πρόληψιν καταχρήσεων 1$ τόν σκΰττόν όπς βελτιθή τ σύστημα τηρήσες καΐ έλεγχυ τών λγαριασμών και ληφθώσιν απτελεσματικά μέτρα πρς πρόληψιν καταχρήσεν ή ανμαλιών. (!0) Ό Γενικός'Ελεγκτής άσκεΐ ττασαν έτέραν έξυσίαν και εκτελεί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576,

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, E.E., Πρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, 8.2.91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ Θήρ*; Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 17 τυ 1991

Διαβάστε περισσότερα

1676 Ν. 41(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3166,

1676 Ν. 41(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3166, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 166,11.7.97 1676 Ν. 41(ΙΙ)/97 περί Ειδικεύσες Συμπληρματικής Πιστώσες (Ταμεί Αναπτύξες) Νόμς (Αρ. 2) τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εημερίδα της Κυπριακής Δημκρα-τίας σύμνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 21,10.6.88 Αριθμός 157 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΜΑΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΜΑΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 19(ΙΙ)/004 ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 861 της 1ης ΜΑΙΥ 004 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 004 Νόμς τυ 004 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

"Εγκρισις πληρωμής έκ τοο λογαριασμού. Ταμείου ποσού 9,944 διά τήν χρήσιν του έτους τοο λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου

Εγκρισις πληρωμής έκ τοο λογαριασμού. Ταμείου ποσού 9,944 διά τήν χρήσιν του έτους τοο λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου 619 Ό περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς ('Αρ. 11) τυ 1967, εκδίδετι δι δημσιεύσες είς την έπίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνς τ "Αρθρ 52 τΰ* Συντάγμητς. 'Αριθμός 45 τυ 1967 ΝΜΣ ΠΝΩΝ ΠΕΙ ΣΥΜΠΛΩΜΑΤΙΚΥ

Διαβάστε περισσότερα

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι"? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ!

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ! .. Παρ. III(I) 88 Κ.Δ.Π. 918/00 Αρ. 788,.1.00 Αριθμός 918 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 6 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, (1) ΤΥ 199, 7(1) ΤΥ 1998, 9(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια

εε«*ν'? Α^ν 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α φόρος έννοια E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 Αρ. 1060, 21.12.73 ' Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και E.E. Παρ. Ill (I) 271 Κ.Δ.Π. 100/8 Αρ. 1858, 22.4.8 Αριθμός 100 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 39(ΙΙ)/1 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 338 της 19ης ΚΤΩΒΡΙΥ 1 ΝΘΕΣΙΑ ΕΡΣ II' περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1 Νόμς τυ 1 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871,

E.E., Παρ. I, 767 Ν. 39/83 Αρ. 1871, E.E., Πρ. I, 767 Ν. 9/8 Αρ. 1871, 24.6.8 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωμτικής Πιστώσεως (Τμείν Ανπτύξεως) Νόμς (Αρ. 4) τυ 198 εκδίδετι διά δημσιεύσεως εις την επίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, Ν. 120/91

E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, Ν. 120/91 E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, 10.4.91 141 Ν. 120/91. περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 26) τυ 1991 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κ.Δ.Π. 601/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4066 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 2005 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 601 ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. (ΙΙ)/00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 707 της 4ης ΑΠΡΙΛΙΥ 00 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγιμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 00 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253,10.7.98 1608 Ν. 30(ΙΙ)/98 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς (Αρ. 2) τυ 1998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2228, Ν. 89/87

E.E., Παρ. I, Αρ. 2228, Ν. 89/87 E.E., Πρ. I, Αρ. 2228, 15.5.87 89 Ν. 89/87 περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 26) τυ 1987 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 73/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 73/90 E.E., Πρ. I, Αρ. 257, 25.5.9 119 Ν. 7/9 περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 12) τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 7 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248,

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248, E.E. Πρ. I() 1408 Ν. 0()/98 Αρ. 48,19.6.98 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1998 τυ Τμείυ διά την Ανέγερσιν Κυπριύ υσείυ Νόμς τυ 1998 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 25(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 252 της ης ΙΥΛΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1998 Νόμς τυ 1998

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 80 της 1ης ΜΑΡΤΙΥ 2002 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Επιτρπής Κεφαλαιαγράς Νόμς τυ 2002 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 801 της 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1970 Διοικητικοί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 801 της 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1970 Διοικητικοί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 8 της 5ης ΙΥΝΙΥ 97 Διικητικί Πράξεις και Γνστπιήσεις 'Αριθμός 456 Ι περί ρστικών υσιών Τρφίμν Καννισμί τυ 97, κατατεθέντες εις την Βυλήν τών 'Αντιπρσώπν

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 198/79 *Ap. 1547, 1.8.79 'Αριθμός 198 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 17, 6.11.81 'Αριθμός 285 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196* 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969» 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα