Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730,"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 17, 'Αριθμός 285 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196* 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969» 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ 25 ΤΥ 1979) Γνστπίησις δυνάμει τυ άρθρυ 14(1) Γνστπιείται δτι ό "Επαρχς Λάρνακς, ώς ή αρμδία αρχή, δυνάμει της παραγράφυ (β) τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ τν π ρ! Ρυθμίσες 'δών και ικδμών όμυ δια τάς περιχάς τν χρίν Κάτ Λεύκαρα καΐ Κάτ Δρυς της Επαρχίας Λάρνακς, ένασκών τάς δια τυ εδαφίυ (1) τυ άρθρυ 14 τυ ρηθέντς 'ό'μυ χρηγύ μένας είς αυτόν εξυσίας, τη έγκρίσει τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ καθρίζει, πρς τόν. σκπό ν της πρστασίας τυ φυσικύ περιβάλλντς, της ρυθμίσες της μελλντικής αναπτύξες, και της διατηρήσες τυ χαρακτηρς και χρώματς τν χρίν και της περιχής, τάς εντός τών ρίν τών πραναφερθέντν χρίν και έν τη πρώτη στήλη τύ* Πρώτυ Πίνκς περιγραφμένας περιχάς ώς ζώνας εντός τών όπιν, τηρυμένν τών διατάξεν τών επμένν παραγράφν της παρύσης Γνστπιήσες : (α) Δεν θά επιτρέπεται ή άνέγερσις ινδήπτε ικδμών άλλν τών έν τη δευτέρα στήλη τυ 'Πρώτυ 'Πίνακς εκτιθεμένν έναντι της αΐκείας περιχής Ικδμών' (Β) ό αριθμός τών ρόφν ιασδήπτε νέας ικδμής όμυ 'μετά τών τυχόν υφισταμένν ρόφν δέν θά ύπερβαίνη τν έκτιθέμενν έν τη τρίτη στήλη τυ Πρώτυ Πίνάκς έναντι τής σίικείας περιχής άνώτπτν αριθμόν ρόφν' (γ) τ υψς ιασδήπτε νέας ικδμής δέν θά ύπερβαίνη τν έκτιθέμενν έν τη τετάρτη στήλη τυ Πρώτυ Πίνακς έναντι ιτής σίκείας περιχής ανώτατν ί5ψς* (δ) ό συντελεστής δμήσες ιασδήπτε ικδμής δέν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγς τής σκπύμενης χρήσες αυτής «έκτιθέμενν έν τη πέμπτη στήλη τυ Πρώτυ Πίνακς έναντι τής ίκείας περιχής ανώτατν συντελεστή ν δμήσες: είται δτι πρκειμένυ περί ικδμών άνεγερθησμένν επί ικπέδν τά όπια κείνται εντός τών ύπό τά στιχεία ΔΙ, Δ2, Ζ1, Ζ2, Ζ καΐ Ζ4 έν τη πρώτη στήλη τυ Πρώτυ Πίνακς περιγραφμένν περιχών καΐ διά τά όπια έχει ήδη έκδ,θη πιστπιητικόν εγκρίσες δυνάμει τυ ρηθέντς 'όμυ ή άδεια ύπδιαιρέσες δυνάμει τυ ρηθέντς όμυ τελύσα έν ίσχύι κατά τήν ήμερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήιες έν τη έπισήμ έφημερίδι της Δημκρατίας, ό ανώτατς σντελεστής δμήσες τών Ικδμών τύτν ρίζεται,. αντί τυ έν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς εκτιθεμένυ έναντι' της ικείας περιχής αντάτυ συντελεστύ δμήσες, είς.5:1 νυμένυ δτι δέν θα καλυφθη περισότερν τών.2:1 τής εκτάσες τών αντιστίχν Ικπέδν έπί τών πίν θά ανεγερθώσι* (ε) 6έν θά επιτρέπεται ή χρήσις ίκσδμικών λικών διά τήν άνέγερσιν Ικδμών, περιλαμβανμένν καΐ κιγκλιδμάτν, άλλν τών έν τ Δευτέρ Πινάκι εκτιθεμένν, αϊ δέ ίκδμαΐ από πλευράς χρώματς και χαρακτηρς θά συνάδυν πλήρς πιρός τάς απαιτήσεις τυ ρη/βίντς Δευτέρυ (Πίνακς και

2 Κ.Δ.Π. 285/ (στ) δεν θά επιτρέπεται εις την περιχήν ήτις εμπίπτει εντός της Ζώνης τ Πρώτυ Πίνακς, ή άνέγερσις ίκδμών παρά μόνν κατά τ συνεχές ίκδσμικόν σύστημα και εις τιαύιτην διάταξιν ώστε να δημιυργήται δπυ τύτ είναι δυνατόν, εστερική αυλή τόπυ αίθριυ. 2. Ανεξαρτήτς τν άν διατάξεν, ή αρμδία αρχή δύναται να χρήγηση :δειαν & ια πρσθήκην ή μετατρπήν εις υφισταμένη ν μή σύμφνν, δσν άφρα την έπιτρεπμένην χρήσιν, πρς τάς διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες ίκδμήν ήτι eq ίκδμήν ή πία υφίσταται κατά τήν ήμέραν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες έν τη έπισήμ έφημερίδι της Δημκρατίας, ή πία πρ της τιαύτης ημερμηνίας έχρησιμπιεΐτ δια σκπόν μή σύμφνν πρς τάς διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες και ή πία εΐχεν έγκριθή δυνάμει τυ όμυ, έάν ή. ύφκηαμένη ικδμή κατά τά άλλα είναι σύμφνς πρς τάς διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες και ή τιαύτη πρσθήκη ή μετατρπή ίκανπιή τυς ακλύθυς όρυς: (α) Ή αρμδία αρχή είναι Ικανπιημένη δτι ή πρσθήκη; ή μετατρπή είς τήν ώς εΐρηται ίκδμήν δεν θά έπηρεάση δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν εΰλγν χρήσιν παρακείμενης Ιδικτησίας ή της περιχής ώς συνόλυ" και (β) ή λική κυδική χρητικότης δλν τν πρσθηκών και μετατρπών εις τήν ώς εΐρηται ίκδμήν, γενησμένν μετά τήν δημσίευσιν της παρύσης Γνστπιήσες έν τη έπισήμ έφημερίδι της Δημκρατίας, δέν υπερβαίνει τά 1% της κυβικής χρητικότητς τήν πίαν ή τιώτη ίκδμή έχει κττά τήν ήμερμηνίαν της τιαύτης δημσιεύσες.. Αϊ έν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενι ζώναι δεικνύνται επί τν υπγεγραμμένν ύπό τυ Έπαρχυ Λάρνακας Κυβερνητικών Χρμετρικών Σχεδίν, ατινα είναι εκτεθειμένα έν τ Γραφεί αύτυ πρς έπιθ'εώρησιν ύπό παντός ενδιαφερμένυ κατά τάς εργασίμυς ώρας. 4. Ι δυνάμει της παρύσης Γνστπιήσες επιβαλλόμενι περιρισμί είναι επιπρόσθετι πρς ιυσδήπτε άλλυς εκάσττε έν ίσχύΐ περιρισμύς δυνάμει τ ρηθέντς όμυ και τν δυνάμει τύτυ εκδθέντν Καννισμών. 5. Ή παρύσα Γνστπίησις δέν εφαρμόζεται (α) έφ* ιασδήπτε ίκδμής διά τήν πίαν, κατά τήν ήμερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες έν τη έπισήμ έφημερίδι της Δημκρατίας, υφίσταται έν ίσχύΐ άδεια ίκδμής χρηγηθείσα όπό της αρμδίας αρχής και της πίας ή άνέγερσις θά συμπληρθη απλύτς συμφώνς πρς τά σχέδια βάσει τν πίν ή έν λόγ άδεια ίκδμής έχει χρηγηθη* (β) έφ* ίασδήπτε ίκδμής πρριζμένης δπς χρησιμπιηθη ώς δημόσις τόπς θρησκευτικής λατρείας' (γ) επί στηθαίν και κιγκλιδμάτν ίκδμών μή υπερβαινόντν τό ϋψς πδών υπεράν της στέγης τν τιύτν ίκδμών* και (δ) έπί τών έπι τής στέγης ίκδμών δματίν κλιμακστασίυ, άνελκυστήρς, ύδατδεξα μενών, καπνδόχν, φταγγών και δματίν εξαερισμύ, νυμένυ δτι υδέν τμήμα τών ικδμημάτν τύτν είναι ύψηλότερν τών δώδεκα πδών υπεράν τής στέγης τών τιύτν ίκδμών.

3 987 Κ.Δ.Π. 285/81 6. (1) Έν τη παρύση Γνστπιήσει «συντελεστής δμήσες» σημαίνει τόν λόγν τυ αθρίσματς τν εμβαδών τν έπί ακινήτυ τινός τυχόν υφισταμένν καΐ τν έπ' ατΰ σκπυμένν δπς άνεγερθώσιν ικδμών, πρκειμένυ δέ περί ικδμών τυχόν περιλαμβανυσών ή σκπυμένν δπς περιλάβσιν ρόφυς πλείνας τυ ενός τό άθρισμα τών εμβαδών τν ίκδμών απάντν ^ών ρόφν τύτν, πρς τό εμβαδόν τυ είρημένυ ακινήτυ. (2) Έν τ Πίνακι (α) «Απθήκη» σημαίνει πάσαν ίκδμήν πέραν τών 6, κυβ. πδών ή παν περιτείχισμα δπυ δ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς έ'χει εμβαδόν πέραν τών 2,5 τετ. πδών, εις τήν πίαν ή πύ λαμβάνει χώραν ή παραλαβή, άπθήκευσις, διαλγή, χειρισμός, χνδρική πώλησις αντικειμένν παντός είδυς, μεταλλευμάτν, ρυκτών, λατμικών υλικών, παλαισιερικών, βιμηχανικών άχρηστν, ζικών ή χημικών λιπασμάτν, ικδμικών υλικών, παντός είδυς μηχανημάτν ή τρχφόρν και ή πία ικδμή ή δ δπγς χώρς δύναται να είναι ή ν* άπβή δυσμενής ή ασυμβίβαστς διά τάς ανέσεις της περιχής είς τήν πίαν ή ικδμή ή τό περιτείχισμα πρτείνεται δπς άνεγερθη ή δια τάς ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής αναφερμένης έν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς ή μή, πλην ή περιχής περιγραφόμενης έν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς ή μή, είς ήν επιτρέπνται απκλειστικώς 'Απθήκαι καΐ Βιμηχανικά! ίκδμαί. (β) «Βιμηχανική ικδμή» σημαίνει πάσαν ίκδμήν πέραν τών 6, κ. πδ. (τυχόν άστεγάστυ μηχανικύ εξπλισμύ συμπεριλαμβανμένυ) ή παν περιτείχισμα δπυ ό δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς έχει εμβαδόν πέραν τών 1, τετ. πδών είς τήν πίαν ή δπυ εξασκείται ινδήπτε επάγγελμα ή εργασία διά τήν κατασκευήν ιυδήπτε αντικειμένυ ή τμήματς τύτυ, τήν μετατρπήν, μεταπίησιν, καθαρισμόν, πλσιν, άρματισμόν, συσκευασίαν, έπιδιόρθσιν, διακόσμησιν, κνσερβπίηση/, έτιμασίαν και συμπλήρσιν πρς πώλησιν, διάλυσιν ή έπανασυναρμλόγησιν, συναρμλόγησιν ή και μετασχηματισμό ν ιυδήπτε αντικειμένυ ή δρυκτυ ή μεταλλεύματς, συμπεριλαμβανμένης και της ναυπηγήσες, παράγγης ηλεκτρικής καί κινητηρίυ δυνάμες ή μετασχηματισμύ" ηλεκτρικής καί κινητηρίυ δυνάμες κατά τό όπιν ή τήν πίαν, λόγ της εφαρμζόμενης μεθόδυ εργασίας, εγκατασταθέντν ή έγκαταστάθησμένν μηχανημάτν, τρχαίας κινήσες, αριθμύ εργαζμένν, θρύβυ, δνήσες, όσμης, τών δημιυργύμενν καυσαερίν, καπνύ, αιθάλης, τέφρας, κόνες ή κόκκν δύναται νά είναι ή νά άπβή δυσμενής ή ασυμβίβαστς διά τάς ανέσεις της περιχής είς τήν πίαν ή ικδμή ή τό περιτείχισμα πρτείνεται δπς άνεγερθη ή διά τάς ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής αναφερμένης έν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς ή μή, πλην ή περιχής περιγραφόμενης έν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς ή μή, είς ήν επιτρέπνται απκλειστικώς Άπθηκάι καί Βιμηχανικί ίκδμαί. Είς τόν παρόντα δρν ή λέξις «άντικείμενν» περιλαμβάνει πλΐα καί παντός είδυς σκάφη. 7. Ή έν τ Τρίτ Παραρτήματι της επισήμυ εφημερίδς της Δημκρατίας δημσιευθείσα γνστπίησις ύπ' άρ. 127 της 15ης * Ιυνίυ, 1979, ευρίσκεται έν ίσχύι δσν άφρα τάς περιχάς τάς περιγραφόμενς έν τ Πίνακι της παρύσης γνστπιήσες.

4 Κ.Δ.Π. 285/ g2 U. ετ Ρ" Ω Ό b ε ν υ» I,.» if.» ρ β Ρ. fclo is 5 ' s -ϊ. * * * =* «.η 1 * μ.. F 8 _ -ι! β x ^ 1.1'ίΙ U o b S «o g Ε Χ«i7.2 O u " 8f % 2 Π *** fl O'F «fc I S 2 8 r: J2* 8 «= c-o^-5 * 9 u» Z^c 2 u. e * 9- h "Ρ", a b. ; u υ» s ;s_bk b"" Ι β " '= 8 2, 2 " " ρ. h 'δ 5-S δ *5b ίίδϊ ~ ^ x goc 'Ε ^ β ^ Q H 2 :B SaS e " sa *fk 11 c Q o fc Λ, ι ^ o'e o.«c ' 5 fo 2rg ** b O β p_ cr ίϊ F \4 'P e 5 ίυ» N - ϊ 2* ^-. o ^ b a. \s -. δ,^ ΐτ θ ~ β α 2

5 989 Κ.Δ.Π. 285/81 1? "2 s 1^ *.O ^ S = "» 2 "δ U β O» Λ L 2 *" O O ϊ*ι u, Ρ 'W τι _, τ; vs * β. «W ri Ι W Ό «F: *-Ρ ifssgiis - δ* ^ - "». δ *^ -,2 υ» 'Ε ^_c Bg.E _ * g «S β *J I

6 Κ.Δ.Π. 285/81 99 Ρ" -er Ε" u P" Ρ W υ» ίϋ Ι&8 8 *'= ζ 2 iulf α J o g... χ ae. -ι - ΓΪ ^ "hi r i^ ζ ' κ ~ ^ ι W η *η Ό Γΐ-W Χ -Γ Γ=^ Ρ ic 9 c W f E" N» O.» 9»»» υ» W υ Ρ θ Ι "8- Ρ ol - 'S α.* δ rji _" c o 5 go β 2 2r *2 PJ? Z. * υ a"p 2.2 δΐ ".^ *ΐ" 'x" J S.*el 51 " ^ ^, αχ ^ o υ». «Ρ". «. 2. o.*» " S Ρ" B a "5. χ * S ^. y»5 o χ x2 cr Λ «S U ρ Q :«="Ό 5 S 8li ^ ί.q «j» ; S.5.2 χ α, 5 os.2 2 o.«o S,i ^ ^ 'E: Q «5 2 VJ 1 JS ^ :gs^e' Ef e g " 5 S. ^ S e J Ρ 2 O _ o-e-ofs e.o * «*i FBIS S* ^ ^llo^f * xo 2 L p o e» Χ* Ό. Ό Λ β *N»_a7r a,? ε \ ϊ 2 g'. J Ι χ 2Τy o n* Γ! U». Λ α α Χ9 Τ: fi. ΙΡΈΪΞ 2 _ ol δ s si ΧΙ

7 991 Κ.Δ.Π. 285/81 Ό & δ ρ :irp = ϊ1 ΐ ρκϋτ^ iillil El ΡΚΙΙΈ 5«SL^-S g -g^o! 6! *«s.«r - e fcpo 5!- 5!.-s^-fr ^? B^l^o g ' gg ^δ«"ε g Sg.8l.6 'ε.' OP *^sg ff s. 1 Q fc b ^-o g 51.1 fc Z^a-s^o ^csxp9-. z a-g~;o JS-c-g S-. 2^5-5.- o Qio ^ΐ Ρ O n o θ " χ ρ Ρ Q(:i. β Ρ o o * Ρ " :PV *= if'fc 5 = 1. α»^ Χ** &*o if? as? g S Ρ I g Ρ 5^ΐά «J '.. ^ HJ *

8 Κ.Δ.Π. 285/ σ ( " α. S ' ii Ι I U ε ι» 1 UJ 2 Ε υ» 4 : 6 Θ. D 1 u " s ip P O u ji «Ό,U si * W si f- u cr««. g gs * U» o ol ρ α 1 Ρ p 6 θ" =L 6 «Mil ST 'P Ι ^ ό δ Ι. Ρ " 'T si 'P. η. ίρ" v Ρ" ΰ. I J» ρ ' u» sp ΰ» *5_ 'r 81' * u c.2 * ^ in «J» P" Ρ 1 '.2 α 2»j u ε Ι. 1= υ» υ Ι» u Ι Χ «α. fa l ρ β α. Ρ _ V. Ρ" ϋ :» Ό «g υ» si υ»' Γ 2: υ Χ ρ Q y «^ Ρ :ρ y * O. y s g ^ ^ ni in cr H 'δ» MJ» Ul u» 9 O α 5 "χ «J» '. o '5 Ι u» jr. «*δ O si i* ι. Χ 1 D, ' u _^ ' o. D χ _ " Ι» «vi W O. * 2" o. D * o. Σ

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 21,10.6.88 Αριθμός 157 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 84 Κ.Δ.Π. 26/85 Αρ. 2086, 1.11.85 Αριθμός 26 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 241 Κ.Δ.Π. 57/87 Αρ. 2210, 27.2.87 Αριθμός 57 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 22 Κ.Δ.Π. 55/7 Αρ. 2210, 27.2.7 Αριθμός 55 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ Κ.Γ. Slup. \i\ 1 Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ. 11.4.86 Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜίΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΚΛΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ: 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 JOY 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007,

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007, E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 10/84 Αρ. 2007, 9.11.84 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας Ε.Ε. Παρ. Hi (I) 57 Κ.Δ.Π. 17/87 Αρ. 2201, 2.1.87 Αριθμός 17 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 47 Κ.Δ.Π. 6/77 Άρ. 1324, 7.1.77 'Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 -ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, 22.1.86 9 Κ.Δ.Π. 10/86 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ-65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500,

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500, Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 15, 2.2.79 45 Κ.Δ.Π. 15/79 'Αριθμός 15 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964,

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, 8.6.84 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 431 Δ.Π. 146/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 146 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464,

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, 4.8.78 "Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και E.E. Παρ. Ill (I) 271 Κ.Δ.Π. 100/8 Αρ. 1858, 22.4.8 Αριθμός 100 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης Ε.Ε. Παρ. Hi (I) *Ap. 1477, 20.10.78 601 Κ.Δ.Π. 204/78 'Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. HI (I) 41 Κ.Δ.Π. 5/77 Αρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 5 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959 67 ΤΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 196/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1547 της 31ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 'Αριθμός 196 ΜΕΡΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355,

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355, E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 255, 21.10.88 Αριθμός 249 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 238/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1987 της Ι ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 238 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 198/79 *Ap. 1547, 1.8.79 'Αριθμός 198 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 177/83 Αρ. 1875, 22.7.83 Αριθμός 177 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 136/73 Άρ. 1017, 15.6.73 Αριθμός 136 - Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716,

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, 18.9.81 'Αριθμός 222 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 270/ ". ; / -' <; r -\ < '*'':.--

Κ.Δ.Π. 270/ . ; / -' <; r -\ < '*'':.-- E.E. Παρ. Ill (I) 79- Κ.Δ.Π, 270/8 Αρ. 1898, 29.10.8 Αριθμός 270 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ:,ΙΐΚΔΜΩ0ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 TOY 1959.-67 ΤΥ 196/" 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙν8:ΤΥ4969? 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, 4.2.83 73 Κ.Δ.Π. 25/83 Αριθμός 25 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον E.E. Παρ. Ill (I) 23 Κ.Δ.Π. 3/77 Άρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 3 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959 67 ΤΟΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. HI (I) 49 Κ.Δ.Π. 106/80 *Ap. 160, 16.5.80 'Αριθμός 106 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙιΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΥ 1970 Διικητικά! Πράξεις και Γνωστπιήσεις Αριθμός 169-^ " ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 7/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 7 Αρ. 2107 της 22ας ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1986 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΟΥ ΕΦΜΕΡΙΔΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ β Αρ. 741 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 Διικητικά! Πράξεις και Γνστπιήσεις 'Αριθμός 640 Ή Γνστπίησις δυνάμει τυ Καννισμύ 6 (6) τν περί Ρυθμίσες Όδών καΐ Οίκδμών

Διαβάστε περισσότερα

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. '"δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&.

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. 'δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 107 Δ.Π. 42/72 "Αρ. 920, 11.2.72 Αριθμός 42 Ο ΠΕΡ ΡΥΘΜΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑ ΟΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑ ΝΟΜΟ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις δυνάμει τυ

Διαβάστε περισσότερα

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων'

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων' E.S. Παρ. Π! (1) Άρ. 1610, 13.6.80 47! Κ.Δ.Π. 143/80 'Αριθμός 148 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477,

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, 20.10.78 Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 553 Κ.Δ.Π. 203/79 "Αρ. 1551, 7.9.79 'Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε.Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 156/81 *Ap. 1704, 17.7.81 Αριθμός 156 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑ Γ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1)

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 15, Κ.Δ.Π. 2/74 *Ap. 1064, 8.1.74 'Αριθμός 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ '14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, Ϊ2 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ.1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα E.E. Παρ. Ill (I) 535 Κ.Δ.Π. 157/81 Άρ. 1704, 17.7.81 'Αριθμός 157 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963,. 6 'ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών E.E. Παρ. Ill (I) 1245 Κ.Δ.Π. 11/8 Αρ. 1907, 29.11.8 Αριθμός 11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 53! Κ.Δ.Π 199/79 *Ap. 1547, 31.8.79 'Αριθμός 199 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 1723,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 1723, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 172,.10.81 Αριθμός 245 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον E.E. Παρ. ΠΙ (ϊ) Αρ. 226,19.6.87 701 Κ.Δ.Π. 191/87 Αριθμός 191 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 171/88 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 25 της 1ης ΙΥΛΙΥ 1988 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΞΕΙΣ ΜΕΣ Ι Καννιστιές Διιητιές Πράξεις Αριθμός 171 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 827 Κ.Δ.Π. 288/88 Αρ. 2367, 25.11.88 Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 1064 τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικά! Διικητικί Πράξεις Αριθμός 1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι των όποιων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι των όποιων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 113 Κ.Δ.Π. 41/79 Άρ. 1504, 23.2.79 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 194/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1971 της 29ης ΙΥΝΙΥ 1984 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 194 ΠΕΡΙ ΡΥβΜΙιΣΙΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ -ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551, 7.9.79 Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ. ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 21 Κ.Δ.Π. 90/88 Αρ. 206,11..88 Αριθμός 90 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) 587 Κ.Δ.Π. 213/79 *Ap. 1553. 14.9.79 'Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ " (ΚΕΦ. 96 ΚΑ! ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969,. 13 ΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 897 Κ.Δ.Π. 309/88 Αρ. 2371,16.12.88 Αριθμός 309 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 210/89 ΠΑΡΑΡΤΑ ΤΡΙΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2442 της 29ης ΣΕΠΤΕΡΙΥ 1989 ΔΙΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 210 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών όποιων εκτίθενται

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών όποιων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 14 Κ.Δ.Π. 50/81 Αρ. 1668, 27.2.81 'Αριθμός 50 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107,

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, 22.1.86 Αριθμός 8 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

599 Κ.Δ.Π. 214/79. (γ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

599 Κ.Δ.Π. 214/79. (γ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. ill (I) Αρ. 155, 14.9.79 599 Κ.Δ.Π. 214/79 'Αριθμός 214 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (.ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 328/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2285 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 328 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (ί) 839 Κ.Δ.Π. 238/81 Άρ. 1719,

E.E. Παρ. Ill (ί) 839 Κ.Δ.Π. 238/81 Άρ. 1719, E.E. Πρ. Ill (ί) 89 Κ.Δ.Π. 28/81 Άρ. 1719, 25.9.81 'Αριθμός 28 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

213 Κ.Δ.Π. 77/81. τόν αναλόγως τής σίκοπουμένης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

213 Κ.Δ.Π. 77/81. τόν αναλόγως τής σίκοπουμένης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον e.e. παρ. in m Αρ. 1672, 27..81 'Αριθμός 77 21 Κ.Δ.Π. 77/81 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις Κ.Δ.Π. 202/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1551 της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιτικά! Διικητικί Πράξεις 'Αριθμός 202 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ. ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 9/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗ ΕΠΙΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οπ Άρ. 125 της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ 'Αριθμός 9 ΜΕΡΟ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΓΝΩΤΟΠΟΙΗΙ Γνστπιείται ώδε δτι, άπό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 241, 4.8.89 587 Κ.Δ.Π. 181/89 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89 E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390,10.3.89 225 Κ.Δ.Π. 60/89 Αριθμός 60 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107,

E.E. Παρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107, E.E. Πρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107, 22.1.86 Αριθμός 9 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 20,.2.9 65 Κ.Δ.Π. 21/9 Αριθμός 21 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον E.E. Παρ. Ill (I) 849 Κ.Δ.Π. 288/77 Αρ. 1399, 11.11.77 'Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371,

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371, E.E., Παρ. I, Αρ. 271, 16.12. 607 Ν. 7.2/ περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 5) τυ 19 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς- - Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέίμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέίμενον E.E. Παρ. Ill (I) 515 Κ.Δ.Π. 197/79 "Αρ. 1547, 31.8.79 Αριθμός 197 Ο Π Ε Ρ Ι Ρ ΥΘΜ1 Σ ΕΩ Σ ΌΔΩΝ ΚΑ 1 ΟΙ ΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, 6.11.87 147 Ν. 29/87 περί ιδικεύσες Συμπληρματικής Πιστώσες (Ταμείν Αναπτύξες) Νόμς (Αρ. 57) τυ 1987 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954,

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 147 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 9& ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045,

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045, E.E., Παρ., Αρ. 2045, 6.4.5 91 Ν.0/5 περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 195 εκδίδεται διό δημσιεύσες εις την επίσημ ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ άρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 7 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, 25.5.90 Αριθμός 117 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΑΣ υπ "Αρ. 688 της 9ης ΚΤΩΒΡΥ 968 ΝΜΘΕΣΑ ΜΕΡΣ Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων ('Αναθεώρησις των Μισθών και Μισθδτικών Κλιμάκων) Νόμς τ 968, εκδίδεται διά δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612,

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612, .. Παρ. III(I) Αρ. 361, 1.6.00 3001 Αριθμός 96 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, 55(1) ΤΥ 1993, 7(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999) Κ.Δ.Π. 96/00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E.Hlap. Ill (Ι) ΙΟΙ Δ.Π. 41/72 Ap. 920, 11.2.72 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. I960 της 18ης ΜΑΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. I960 της 18ης ΜΑΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 161/84 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. I96 της 18ης ΜΑΙΥ 1984 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΞΕΙΣ ΜΕΣ Ι Καννιστικές διικητικές Πράξεις Αριθμός 161 ΠΕΙ ΑΣΥΜΑΤΥ ΤΗΛΕΓΑΦΙΑΣ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 7) Καννισμί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1324 της 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι"? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ!

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ! .. Παρ. III(I) 88 Κ.Δ.Π. 918/00 Αρ. 788,.1.00 Αριθμός 918 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 6 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, (1) ΤΥ 199, 7(1) ΤΥ 1998, 9(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88 E.E., Πρ. :,I, Αρ. 264, 18.11.88 99 Ν. 205/88 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1988 τυ Τμείυ διά ην Ανέγερσιν υπρικύ Μυσείυ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της υπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253,10.7.98 1608 Ν. 30(ΙΙ)/98 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς (Αρ. 2) τυ 1998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

751 Ν. 58/82. E.E., Παρ. I, Άρ. 1814,

751 Ν. 58/82. E.E., Παρ. I, Άρ. 1814, E.E., Παρ. I, Άρ. 1814,.1.82 71 Ν. 8/82 Ό περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Άρ. 8) τϋ εκδίδεται διά δημσιεύσες εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ αρθρ 2 τϋ Συντάγματς. 'Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146,

1267 Ν.73/86. E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, E.E., Παρ. I, Αρ. 2146, 0.5.6 1267 Ν.7/6 περί Συμπληρματιύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 17) τυ 196 εδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριαής Δημρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 485 Κ.Δ.Π. 137/73 Αρ. 1017, 15.6.73 'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Παρ. ΠΙ (I) 1165 Κ.Δ.Π. 16/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 16 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ ΚΕΦ. 26 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 195, 6 και 65 τυ 1954, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1" ΚΑΙ 28 TOY 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 24,11.8.89 609 Κ.Δ.Π. 187/89 Αριθμός 187 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) II Κ.Δ.Π. 2/77 *Ap. 1324, 7.1.77 'Αριθμός 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974)

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, 6.7.90 Αριθμός 159 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433,

Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433, Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 24,11.8.89 Αριθμός 188 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1) Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 128 K.AJI. /90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός Ο ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 TOY 1559, 67 ΤΟΥ 196, 6 και 65 ΤΟϋ Τ 554, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KJVJI. 158/90 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΓΓ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2519 της 6ης ΙΥΛΙΥ 1990 ΔΙΙΚ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 158 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 323,10.7.98 146 Κ.Δ.Π. 182/98 Αριθμός 182 Ι ΠΕΡΙ ΑΠΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΥ ΑΜΑΘΥΝΤΑΣ ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Τ Συμβύλι Απχετεύσεων Λεμεσύ Αμαθύντας στη συνεδρίαση τυ ημερμηνίας 17 Ιυνίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/72 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 92 της 14ης ΑΠΙΛΙΥ 1972 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Επιβλή και 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1972 εκίεται ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΡΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 694 της 29ης ΝΕΜΒΡΙΥ 968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Άναδιάρθρσις και Μισθδσία) Νόμς τυ 968 εκδίδεται δια δημσιεύσες είς την

Διαβάστε περισσότερα

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Πρ. ΠΙ (I) Αρ. 560,1.1.90 1401 KAJl. 51/90 Αριθμός 51 0 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ*-.ΝΜΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ U ΤΥ 1959, 67 TOY 19&, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 1 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 8 ΤΌΥ 1974, 4 ΤΥ 1978, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 45(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3028 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς (Αρ. 1) τυ 1995 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3496, Ν. 33(IIV2001

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3496, Ν. 33(IIV2001 Ε.Ε. Πρ. 1(H) Αρ. 496, 4.5.2001 1799 Ν. (IIV2001 περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 2001 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα