Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε"

Transcript

1 Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππνγφλεο ή/ θαη λνζνγφλεο νπζίεο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη βηνκεραληθψλ αεξίσλ CFC (ρισξνθζνξαλζξάθσλ) Υξήζε βαξέσλ κεηάιισλ ή/ θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέηνηα Καηαλάισζε ή/ θαη ξχπαλζε πδάηηλσλ πφξσλ Λαλζάλνπζα ελέξγεηα ( γθξίδα ελέξγεηα) Απνξξίκκαηα Μεηαθνξέο θαη ππεξεζίεο

2

3 Απφζπξζε

4

5 Η ελζσκαησκέλε ( γθξίδα ) ελέξγεηα Η εκένβεζα ελυνολδξ, ιεηαθμνάξ πνχηςκ οθχκ, επελενβαζίαξ, παναβςβήξ, ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδκ ηαηαζηεοή, ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδ πςιαηενή ή ακαηφηθςζήξ ημο

6 Δλζσκαησκέλε ελέξγεηα αλαθχθισζεο

7

8 Καηεγνξίεο αλαθχθισζεο Πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ: Σα οθζηά πνμηφπημοκ απυ ηα απμννίιιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ή ηαηεδάθζζδξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ίδζα εθανιμβή ηδξ ανπζηήξ ημοξ πνήζδξ. Δεοηενμβεκήξ ακαηφηθςζδ: Ο πνδζηζηυξ παναηηήναξ ηςκ οθζηχκ αθθάγεζ ηαεχξ πνμηφπημοκ ςξ παναπνμσυκηα άθθςκ δζενβαζζχκ. Άιεζδ ακαηφηθςζδ: Σα οθζηά θαιαάκμοκ εη κέμο ιένμξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ ιε εθάπζζηδ ή ακφπανηηδ ιεηαπμζδηζηή δζαδζηαζία. Έιιεζδ ακαηφηθςζδ: ηα οθζηά ιεηαζπδιαηίγμκηαζ πνμημφ επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά.

9 Μέηαλλα Υάιπβαο Άιεζδ, πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ Έιιεζδ ακαηφηθςζδ (scrap)

10 Αινπκίλην Παβηυζιζα πνήζδ αθμοιζκίμο ακά 30 πνυκζα

11 Μέηαιια: Γεπηεξνγελήο αλαθχθισζε

12 Containers Seattle Greentainer, It Studio320 Studio320

13 θπξφδεκα Άιεζδ, πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ

14 Αλαθπθισκέλα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο Θπηάιεκδ ηέθνα Άιιμξ ποηδνίςκ ηςνία ορζηαιίκςκ

15 Αλαθπθισκέλα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο Πθίκεμξ papercrete Con-glasscrete Πθίκεμζ woodcrete Πθίκεμξ faswall Εθανιμβέξ syndecrete Bitucrete

16 Οπηφπιηλζνη Άιεζδ ακαηφηθςζδ Δεοηενμβεκήξ, έιιιεζδ ακαηφηθςζδ Ακάηηδζδ μπηυπθζκεςκ Παθζέξ ημζπμπμζίεξ ιε μπηυπθζκεμοξ Σειαπζζιυξ εναφζιαηα ζηυκδ

17 Δθαξκνγέο δεπηεξνγελνχο αλαθχθισζεο Αδνακή ζε εενιμιμκςηζηυ ζηονυδεια Δάπεδμ βδπέδμο tennis απυ άιιμ μπηυπθζκεςκ Απμζηναββζζηζηυ οπυζηνςια θοηειέκμο δχιαημξ απυ εναφζιαηα μπηυπθζκεςκ

18 Ξχιν Άιεζδ ακαηφηθςζδ

19 Ξχιν- έιιεζδ ακαηφηθςζδ MDF (Medium Density Fibreboard λοθμαάιααηαξ OSB (Oriented Strand Board), Δμι. πθάηεξ λοθυιαθθμο

20 Γπαιί Πρωτογενής ανακύκλωση

21 Γπαιί Έμμεση ανακύκλωση foamglass glassphalt οαθμαάιααηαξ

22 Γπαιί Δεστερογενής ανακύκλωση

23 Υαξηί: έκκεζε αλαθχθισζε ημ ζηονυδεια Environ Biocomposite Papercrete Θενιμιυκςζδ ηοηηανίκδ

24 Υαξηί: Καηαζθεπέο The Universal World House Cardboard House

25 Shigeru Ban Paper Dome, Taiwan Paper Church, Cobe Paper Log Houses

26 πλζεηηθά πιηθά Ακαηοηθχζζια πμθοαζεοθέκζμ πμθοπνμποθέκζμ ΕΡDM PVC Λδ ακαηοηθχζζια Fiberglass πμθομονεεάκδ Φμνιαθδεΰδδ

27 Διαζηηθά απηνθηλήησλ Απυζονζδ Δζαθμβή Άιεζδ ακαηφηθςζδ: Ακάπςια Ακάπςια- δπυθναβια Έιιεζδ ακαηφηθςζδ: Σειαπζζιυξαπμζηναββζζηζηυ οθζηυ

28 Διαζηηθά απηνθηλήησλ σο δνκηθά πιηθά Tire Log Yancey Chapel, Sawyerville, Αθαιπάια Λaison Gomme, Οθθακδία

29 Δπίπεδα αλαθχθισζεο up-cycling re-cycling down-cycling

30 Σχεδιαζμός με γνώμονα ηην επανάχρηζη (Design for Deconstruction DfD) Οι ζηραηηγικές : ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη έκθαζε ζηε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δφκεζεο, ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ πιηθψλ, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ (ιηγφηεξα θαη κεγαιχηεξα ) θαη ησλ ζπλδέζεσλ (ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο) πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ ζπλδέζεσλ αληί ρεκηθψλ νπζηψλ θαη θφιιαο, ε απινπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ε επθνιία ζηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο γηα ελδερφκελε επηζθεπή ή αθαίξεζή ηνπο, δηάθξηζε ησλ ζηξσκάησλ ή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο νηθνδνκήο, ρξήζε πιηθψλ πνπ αμίδεη ή είλαη εθηθηφ λα αλαθηεζνχλ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ πιηθψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζχλζεησλ, αλφκνησλ θαη πνιχπινθσλ πιηθψλ

31 Chartwell School, Seaside, Ca Aίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην βνξξά θαη ην λφην, κηα βηβιηνζήθε, έλα θηίξην δηνίθεζεο, θηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,, εμσηεξηθνί ρψξνη δηδαζθαιίαο θαη θήπνο ηεο επηζηήκεο. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη κέηξα γηα επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ νξνθή παξάγεη φιε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ην ζρνιείν ζα θαηαλαιψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο

32 Chartwell School, Seaside, Ca Εφημθα δζαηνζηέξ δθεηηνμθμβζηέξ ηαζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ Λδ θένμκηεξ ημίπμζ ακάιεζα ζηζξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ Σν μύιν γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ηαζ ηα πιηθά θηληξηζκάησλ ακαηηήεδηακ απυ ημ ζηναηυπεδμ Fort Ord. Η κνθέηα ηαζ ην δάπεδν ηαηαζηεοάζηδηακ απυ ακαηοηθςιέκα οθζηά. Επίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ζθπξόδεκα, πμο πανήπεδ ιε ηνυπμ πμο ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηζξ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, εκχ βαξέιηα θξαζηνύ επακαπνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ ελςηενζηυ πχνμ.

33 Chartwell School, Seaside, Ca Ξφθζκμξ θένςκ μνβακζζιυξ ανενςημφ ζοζηήιαημξ Αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ μνεμζηαηχκ ηαζ εθαθνά ιείςζδ φρμοξ είπακ ςξ απμηέθεζια μζημκμιία 30% ζηδ πνήζδ οθζημφ. Ειθακήξ ζηεθεηυξ ζηέβδξ ηαζ ζηενέςζδ ιε αίδεξ

34 Chartwell School, Seaside, Ca (Structural Insulated Panels - SIPS) Πανάεονα εζςηενζηή επέκδοζδ

35 Villa Welpeloo Eschede Οιιαλδία 2012 Architects ην κείγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνρχιηα σο αδξαλή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ έλσζε ησλ επίζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πιαθψλ, πνπ ζην κέιινλ έρνπλ δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο θαη απνμήισζεο

36 Villa Welpeloo Μεηαιιηθά δνθάξηα απφ αρξεζηεκέλα κεραλήκαηα εξγνζηαζίνπ πκπιεξσκαηηθά μχιηλα δνθάξηα θαη παλέια γηα ην δεπηεξεχνληα ζθειεηφ αλαθηήζεθαλ απφ εξγνζηάζην θαηαζθεπψλ,

37 Villa Welpeloo Η πνυζμρδ ημο ηηζνίμο απμηεθείηαζ απυ λοθεία δ μπμία ακαηηήεδηε απυ λφθζκεξ νυδεξ -ζηνμθεία (ηαθςδίςκ). Αοηά πενζέπμοκ λφθζκεξ ζακίδεξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαζηάζεζξ, απυ πμθφ ηαθή λοθεία, ζε ζπεηζηά ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ πςνίξ πνμζεήηεξ ηυθθαξ, ηανθζχκ ηαζ αζδχκ. οβηεηνζιέκα, ακαηηήεδηακ 100 ηέημζα ζηνμθεία, πμο ιέζα ζε 7 θεπηά ημ ηαεέκα, δζαθφεδηακ ζε δεηάδεξ ζακίδεξ έημζιεξ βζα πνήζδ. Γζα ημ βοαθί υθςκ ηςκ ημοθςιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε πενίζζεοια απυ εηαζνεία ηαηαζηεοήξ βοαθζμφ. Αοηά ζοκανιμθμβήεδηακ εφημθα ιε έκα απθυ ζφζηδια ηφπμο πάκεθ. Λζα πμζηζθία άθθςκ οθζηχκ ακαηηήεδηε απυ εηαζνεία ζοθθμβήξ μζημδμιζηχκ οθζηχκ απυ ηαηεδαθίζεζξ, υπςξ παθζυ λφθζκμ πανηέ βζα ηα παηχιαηα ηαζ ημ δχια, έκα αζακζέν ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ απυ παθζά ηαημζηία, ηαεχξ ηαζ ιενζηέξ πζκαηίδεξ ενβμηαλίςκ βζα ημκ εηεεζζαηυ πχνμ πμο αάθηδηακ απυ ηδκ ανπή. Σα θςηζζηζηά είκαζ απυ ζπαζιέκα ημιιάηζα μιπνέθαξ ηαζ μζ ημίπμζ ημο ιπάκζμο επεκδφεδηακ ιε πθαζηζηά πθαηάηζα απυ ακαηοηθςιέκα ιπμοηάθζα ηδξ εηαζνείαξ Smile Plastics Ltd

38 Cradle 2 Cradle Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Michael Braungart ηαζ William McDonough Απμηεθεί ιακζθέζημ πμο οζμεεηεί ηδ ιεηαηνμπή ηάεε ακενχπζκμο πνμσυκημξ ιε αάζδ έκακ μζημθμβζηά εοθοή ζπεδζαζιυ Cradle 2 Cradle Επαλαζρεδηάδνληαο ην ακεξηθάληθν ζπίηη Η ηαημζηία cradle2cradle απμηεθεί project ημο δζαβςκζζιμφ cradle-to-cradle (c2c) ηαζ έπεζ ζπεδζαζηεί θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηζξ ανπέξ ηδξ απμδυιδζδξ ηαζ ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ πνήζδ ακαηοηθχζζιχκ οθζηχκ ζηα πθαίζζα ηδξ αζςζζιυηδηαξ. Ιαθφπηεζ ιυκμ ημο ηδκ ακάβηδ βζα ηνμθή ηαζ εκένβεζα, επελενβάγεηαζ ηα απυαθδηά ημο ηαζ απμηεθείηαζ απυ οθζηά ηα μπμία δζαηδνμφκ ηδκ αηεναζυηδηά ημοξ, ιεηά απυ πμθθαπθμφξ ηφηθμοξ γςήξ, ή επζζηνέθμοκ ζηδ βδ βζα ακαηφηθςζδ. Πενζθαιαάκεζ έκα ηεκηνζηυ ηγάηζ, ιυκςζδ, ελςηενζηέξ πενζίδεξ ηαζ παεδηζηυ δνμζζζιυ. Οζ ζπεδζαζηζηέξ πνμεέζεζξ έπμοκ κα ηάκμοκ απυθοηα ιε ηδ θμβζηή ημο ζπεδζαζιμφ εκυξ ζπζηζμφ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο cradle-to-cradle.

39 Cradle 2 Cradle Απνδόκεζε & πξνζαξκνγή Σα ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία ημο ζπζηζμφ είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ζοκδέζεζξ ιε ιπμοθυκζα ηαζ ζοκδεηήνεξ ακηί ζοβημθθήζεςκ. Ιζκδηά πακυ απυ ακαηοηθςιέκδ λοθεία (hemp osb) ηαζ οθαζιάηζκα πακέθα πνδζζιεφμοκ ςξ εζςηενζηά πςνίζιαηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ. Ρπζκηδόκελε εμσηεξηθή & ζεξκηθή επηδεξκίδα Οζ πνήζηεξ ηδξ ηαημζηίαξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζανιυγμοκ ημ ελςηενζηυ ηαζ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηάεε επμπήξ ιε ακμζβυιεκα ακαηθζκυιεκα πανάεονα πμο επζηνέπμοκ ζημ εενιυ κυηζμ άκειμ κα πενκάεζ ιέζα απυ ηδ δμιή. Ακειζζηήνεξ μνμθήξ νοειίγμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα. Ροειζγυιεκεξ ηαζ ακαδζπθμφιεκεξ ελςηενζηέξ πενζίδεξ εθέβπμοκ ηα δθζαηά ηένδδ. Ακαδζπθμφιεκα ιμκςηζηά πεηάζιαηα εθέβπμοκ πζεακέξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ.

40 Cradle 2 Cradle Η πνήζδ ζθπξνδέκαηνο απυ ιαβκήζζμ, ακηί ηζζιέκημο ηφπμο Portland ιεζχκεζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ (ecocement). Η παιδθή εενιμηναζία ημο ηθζαάκμο πανάβεζ 90% θζβυηενμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2). Απιαθσηόο ράιπβαο ηύπνπ corten ιε ζοκδέζεζξ ιε ιπμοθυκζα ηαζ ιυκςζδ πανέπεζ έκα ακαηοηθχζζιμ ηαζ επακαπνδζζιμπμζήζζιμ ζφζηδια ημζπμπμζίαξ. Χνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ μύιηλα δηθηπώκαηα ιε αζμδζαζπχιεκμ οθζηυ ζοβηυθθδζδξ. Σα κενά απυ ηζξ ημοαθέηεξ, απυ ημοξ κζπηήνεξ, ηαζ ηα κημοξ ηαηαθήβμοκ ζε ιζα εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ οδάηςκ, βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ πανμπή κενμφ ιέζα απυ έκα ηθεζζηυ ζφζηδια.

41 Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο

42 Βιώζιμος ζχεδιαζμός Λακβάλεη ππόςε λεξό αέξαο ελέξγεηα Πξώηεο ύιεο έδαθνο

43 Η ΒΙΧΙΜΗ ΓΟΜΗΗ Δηεξεπλά Χνήζεζξ εδάθμοξ Δζαηήνδζδ βδξ Λυθοκζδ Δζαεεζζιυηδηα οδάηζκςκ πυνςκ Ιφηθμοξ γςήξ Ιμζκςκζηυ πθαίζζμ, ζοιιεημπή ημζκμφ

44 Η ζθαηξηθή πξνζέγγηζε Αζρνιείηαη κε Σμ ζφκμθμ ηαζ ηα ιένδ ημο Αθθδθεπζδνάζεζξ, δζηηφςζδ οζηήιαηα ζημ πενζαάθθμκ ημοξ οκεεηυηδηα Σάλδ Έθεβπμξ Ακάπηολδ

45 Η ζθαιρική ανηίληψη ηης δόμηζης Γηα ηνλ αξρηηέθηνλα ζεκαίλεη οκημκζζιυ δναζηδνζμηήηςκ υθςκ υζςκ ζοιιεηέπμοκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ πεδζαζιυξ ηαζ έθεβπμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ηηζνίμο Ζςκηακά ηηίνζα Ηθεηηνμκζηά ιέζα ζπεδζαζιμφ ηαζ δζαπείνζζδξ

46 Ο ολοκληρωμένος ζχεδιαζμός πνμτπμεέηεζ θαηξηθή αληίιεςε: Χνήζδ πυνςκ, ενβαθεία ηαζ εβηαηαζηάζεζξ Κύθινπο δσήο: Ένβα ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημοξ ζημζπεία απυ ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ ιέπνζ ηδκ ηαηεδάθζζδ / απυζονζδ Δηαθάλεηα: Σμ ζφκμθμ ηδξ πθδνμθμνίαξ δζαεέζζιμ ζε μπμζμκδήπμηε, μπμηεδήπμηε

47 Η ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο δφκεζεο εηζάγεη αιιαγέο Ρυθςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ ηα ηηίνζα ζε ιζα ιεηάααζδ απυ ημ ημζκυ ζημ γςκηακυ ή έλοπκμ ηηίνζμ ηδκ επαββεθιαηζηή εζηυκα ημο ανπζηέηημκα ηα πεδία ηαζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ εηπαίδεοζδξ Σμ επίηεκηνμ ηδξ ένεοκαξ

48 Γηαηί νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο; Η απμαλφκελε ζπλζεηφηεηα ελφο έξγνπ, ην θφζηνο θαη επηπιένλ ε θνηλά απνδεθηή αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, απαηηεί κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηή ε αληίιεςε πξνυπνζέηεη ηελ ιήςε ελφο ζπλφινπ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην έξγν. Η βέιηηζηε ιχζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κεκνλσκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα, αιιά ζπληζηά ην ζχλνιν πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη αιιεινζπλδεφκελσλ παξακέηξσλ.

49 πκβαηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ Η θάζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απαηηεί ιίγν ρξφλν. Με ηελ εηζδνρή λέσλ παξακέηξσλ (ζηαηηθή, εγθαηαζηάζεηο) είλαη αλαπφθεπθηε ε αλαζεψξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αξρηθήο πξφηαζεο. Όηαλ πιένλ ππεηζέιζεη θαη ν παξάγσλ ρξήζηεο, ην έξγν αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνζηηζέκελεο απαηηήζεηο, θαζψο νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε πξνζθξνχεη ζε εγγελή ζπζηεκηθά δεδνκέλα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε αλαγθαζηηθή απνδνρή θαη ζπλήζσο κηα αξλεηηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ.

50 νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο Με ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη εμαξρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ζεηξά δηνξζψζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ κε αλάινγν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ελδερνκέλσο ζε δαπάλε. Απαηηνχληαη ελδερνκέλσο επηδνηήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα παξακείλεη ρακειή ε δαπάλε ηνπ ρξήζηε κε παξάιιειε ζπκπίεζε ηεο δαπάλεο ηνπ θνξέα ζε αλεθηά επίπεδα.

51 ρέζε θφζηνπο/ ρξφλνπ Σν θεληξηθφ πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οη ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο θαη ην πξνζδφθηκν νθείινπλ λα θαζνξίδνληαη κέζα απφ κειέηε θαη αλάιπζε πξηλ ηελ δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαηά ηε κεδεληθή θάζε δίλεηαη ην κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πκβαηηθή δηαδηθαζία Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο

52 Οηθηζκφο Heinrich Böll, Pankow, Βεξνιίλν Τοποθεζία Heinrich Böll Strasse, Berlin Pankow Φορέας Gemeinnützige Siedlungsund Wohnungsbaugesellschaft, Berlin Χρημαηοδόηηζη Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Landesprogramm Stadtökologische Modellvorhaben Bewag Förderprogramm Energie 2000 Περάηωζη δζαιενίζιαηα Πνυβναιια βζα ημοξ μζημκμιζηά αζεεκέζηενμοξ. Ιφνζμξ ζηυπμξ ήηακ κα δεζπηεί υηζ δ μζημθμβία ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ δεκ ημζηίγμοκ αηνζαά. Σμ εκμίηζμ δζαηδνήεδηε ζηα 4 5 Ε/m2 ιε επζπθέμκ 3 Ε/m2 θεζημονβζηά έλμδα ηαζ εένιακζδ.

53 Πξφηαζε Οη ππαίζξηνη ρψξνη κεηαμχ ησλ θηηξίσλ είλαη ελ κέξεη ρψξνη πξνζπέιαζεο θαη ελ κέξεη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κε πξάζηλν. Οη ρψξνη κε πξάζηλν δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο «δάζνο», «ιηβάδη», «λεξφ». Έλα ξπάθη δηαξξέεη ηνλ νηθηζκφ θαη ζπλδέεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο θπηεκέλνπο ρψξνπο. Μέζα ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηζρχεη φξην ηαρχηεηαο 30 ρικ/ψξα. Οη δξφκνη είλαη ελ κέξεη κφλν επηζηξσκέλνη.

54 ρέδηα Βφξεηα φςε Νφηηα φςε Δγθάξζηεο ηνκέο Κάηνςε ηζνγείνπ Κηηξίνπ Β Κλίμακα 1:400

55 ΟΦΔΙ ΟΨΕΘ

56 Πίλαθεο αμηνιφγεζεο πιηθψλ Τοιχοποιία από πλινθοδομή

57 Πίλαθεο αμηνιφγεζεο πιηθψλ Ξύλινη ηοιχοποιία

58 Σνηρνπνηία απφ μχιν Σν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θαζ. J. Natterer, Διβεηία. Ξεξέο, πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξά κε θάξθσκα ή μχιηλα βχζκαηα. Αλάινγα κε ην πιάηνο ησλ ζαλίδσλ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πάρνπο 8 12 cm. Πλεονεκηήμαηα: Τςειέο ηηκέο ζεξκνκφλσζεο θαη ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνπξνζηαζία ηνπο ζεξκνχο κήλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο κάδαο Οπηηθά θαη αηζζεηά επράξηζηε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα κείλεη άβαθε θαη δελ απαηηείηαη θξάγκα πδξαηκψλ Τςειέο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζνξξνπεκέλε πγξαζία ζην εζσηεξηθφ Αξθεηά θαιή ερνκφλσζε ιφγσ βάξνπο

59 Λνηπέο ηνηρνπνηίεο Οη κε θέξνπζεο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάζηεθαλ επίζεο απφ μχιν βάζεη ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπνζεηήζεθε ζεξκνκνλσηηθφ ζηξψκα πάρνπο 18 cm. Οη ηνηρνπνηίεο απηέο φπσο θαη φιεο νη ηνηρνπνηίεο ησλ θηηξίσλ επηρξίζηεθαλ εζσηεξηθά κε δχν ζηξψζεηο επίρξηζκα αξγίινπ. Οη πιεπξηθέο θαη θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε εηδηθνχο πνξψδεηο ειαθξνχο πιίλζνπο ζε βάζε αξγίινπ, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ηζηκέλην. Σν πιηθφ έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ι = 0.13 W/mK. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο κηαο ηέηνηαο ηνηρνπνηίαο πάρνπο 36 cm κε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ επίρξηζκα είλαη U= 0.33 W/m2K, θαη ηζνδπλακεί κε ηνηρνπνηία πάρνπο 24 cm κε κνλσηηθφ ζηξψκα απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 10 cm.

60 Οξηδφληηα ζηνηρεία Όιεο νη πιάθεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ μχιν ζχκθσλα ην παξαπάλσ ζχζηεκα, κε πάρνο 12cm. Η μπιεία ήηαλ πεχθν. Γηαζηξψζεθε κπεηφλ εμνκάιπλζεο πάρνπο 9 cm. Δζσηεξηθά ε θάησ πιεπξά ηεο πιάθαο επηρξίζηεθε κε βεξλίθη ζε βάζε πδξφγπαινπ, πνπ δελ απνδίδεη επηβιαβείο νπζίεο, απνκαθξχλεηαη θαη αλαλεψλεηαη εχθνια, ρσξίο λα ζηακαηά ηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ. H αξρηθή πξφβιεςε ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί ε ζηέγε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ζεξκνκνλσηηθφ ζηξψκα απφ cellulose πάρνπο 20 cm. Σειηθά γηα ιφγνπο θφζηνπο θαηαζθεπάζηεθε ζπκβαηηθά κε μχιηλνπο ακείβνληεο.

61 Δλδνηνίρηα ζέξκαλζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσιήλεο ραιθνχ ζε έηνηκα απιάθηα ηεο ηνηρνπνηίαο κε βάζνο 50 mm, θνληά ζην δάπεδν θαη δίπια ζην παξάζπξν. Λφγσ ηεο δηαξθνχο ζέξκαλζεο ηεο εμσηεξηθήο πιηλζνδνκήο κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ε πγξαζία ηεο θαη κεηψλεηαη ε ζεξκηθή ηεο αγσγηκφηεηα. Δπνκέλσο κεηψλνληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο. ε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηνπο ζεξκνπνκπνχο, ε ελδνηνίρηα ζέξκαλζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη ζεξκέο επηθάλεηεο ηνίρσλ, φρη ππεξβνιηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο αέξα, δηαηήξεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε θαλνληθά επίπεδα θαη εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ζρεκαηηζκνχ δξφζνπ ζηνπο ηνίρνπο.

62 Παξαγσγή ζεξκφηεηαο Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ δεχηεξνπ θηηξίνπ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν ιέβεηεο αεξίνπ κε ηερλνινγία ζπκπχθλσζεο. Η δηαλνκή ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ ζε θάζε θηίξην πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ κε ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Κέαδηαξ αενίμο ορδθήξ απυδμζδξ ιε ζοιπφηκςζδ ηαζ ακαηφηθςζδ ηςκ ηαοζαενίςκ

63 Μνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο Αξρηθά ππήξρε πξφζεζε εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ζέξκαλζεο. Σν ζρέδην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, επεηδή ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ζπιιέθηεο ηειηθά ζα αληαγσληδφηαλ ηε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζα ππήξρε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο κεγάιε πεξίζζεηα ζεξκφηεηαο. Ο νηθηζκφο δηαζέηεη ζπλ ηνηο άιινηο κηα ηνπηθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο ε νπνία παξέρεη γηα θάζε δχν kwh παξαγφκελεο ελέξγεηαο 1 kwh ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηή ζα πσιείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νηθηζκφ.

64 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ε ηξεηο απφ ηηο ζηέγεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κε εκβαδφλ 1200 η.κ. κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 145 kw. Η εγθαηάζηαζε επηδνηήζεθε απφ αζηηθνχο θνξείο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ηξνθνδνηεί ην δεκφζην δίθηπν θαη θνζηνινγείηαη κε πεξίπνπ 0.35 Δ/kWh. Δπηπιένλ ηνπνζεηήζεθε αληιία θπθινθνξίαο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ πνπ θηλείηαη κε θσηνβνιηατθφ ξεχκα.

65 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ Με ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζε 7 ρξφληα, κέζα ζηα νπνία ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ζα ηζνζθειηζηεί απφ ηελ ελέξγεηα πνπ ζα παξαρζεί, ε γελλήηξηα ζα έρεη απνζνβήζεη επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαηά 83 ηφλνπο CO2.

66 ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Υξεζηκνπνηήζεθαλ κε αινγνλνχρα κνλσκέλα θαιψδηα πνπ δελ απνδίδνπλ ηνμηθνχο αηκνχο πδξνρισξίνπ ζε πεξίπησζε ππξθατάο θαη αλαθπθιψλνληαη εχθνια. ηα ππλνδσκάηηα ηνπνζεηήζεθαλ δηαθφπηεο θαζηάληαο πνπ ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη δηαθφπηνπλ ην θχθισκα κε relais ζηηο δψλεο εζπρίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ησλ ελνίθσλ απφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθψλ (κε ελεξγνπνηεκέλεο ζπζθεπέο) θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ (ελεξγνπνηεκέλεο ζπζθεπέο).

67 Γηαρείξηζε λεξνχ πιινγή βξφρηλνπ λεξνχ γηα ρξήζε ζε πφηηζκα, θαζαξηφηεηα, θιπ. Λίκλε κε πδξφβηα θπηά πνπ επηηεινχλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ Οη ζσιελψζεηο είλαη απφ ραιθφ θαη ελψλνληαη κε εηδηθέο ζπλδέζεηο, κε ζπκπίεζε. Κεληξηθά ηνπνζεηήζεθαλ απηνθαζαξηδφκελα θίιηξα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαδαλάθηα ησλ 4 ιίηξσλ κε δηαθφπηε νηθνλνκίαο (1,5 ιίηξα), Οη κπαληέξεο είλαη εηδηθά κνληέια (bodyform) κε θαηαλάισζε 85 αληί 150 ιίηξσλ.

68 ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΙΓΙ Ο νηθηζκφο Heinrich Böll ζέηεη πςειέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην επ άγεηλ κε ηα πιηθά μχιν, επίρξηζκα αξγίινπ θαη ηα θπζηθά ρξψκαηα, θαζψο θαη κε ηελ ελδνηνίρηα ζέξκαλζε, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα νηθνλνκηθά standards ζηα επίπεδα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ «θνηλσληθή θαηνηθία». Πξνζθέξεη αθφκε πςειή πνηφηεηα δηαβίσζεο κε ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο πνπ ζπάληα ζπλαληά θαλείο ζε παξφκνηα έξγα. Η ζπλνιηθή δαπάλε ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ αλέξρεηαη ζε 370 Δ/m2. πγθξηηηθά, ην ζπκβαηηθφ θηίξηα γηα ηελ αληίζηνηρε επηθάλεηα ( η.κ.) ζα είρε δαπάλε 17 εθαηνκκπξίσλ Δ γηα 80 έηε δσήο. Ο νηθηζκφο έηζη εκθαλίδεη ζπλνιηθή κείσζε δαπάλεο, φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, πάλσ απφ Δ. Γηα κία θαηνηθία 4 δσκαηίσλ, απηφ ζεκαίλεη ειάθξπλζε Δ (ζε 80 ρξφληα).

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα