Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε"

Transcript

1 Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππνγφλεο ή/ θαη λνζνγφλεο νπζίεο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη βηνκεραληθψλ αεξίσλ CFC (ρισξνθζνξαλζξάθσλ) Υξήζε βαξέσλ κεηάιισλ ή/ θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέηνηα Καηαλάισζε ή/ θαη ξχπαλζε πδάηηλσλ πφξσλ Λαλζάλνπζα ελέξγεηα ( γθξίδα ελέξγεηα) Απνξξίκκαηα Μεηαθνξέο θαη ππεξεζίεο

2

3 Απφζπξζε

4

5 Η ελζσκαησκέλε ( γθξίδα ) ελέξγεηα Η εκένβεζα ελυνολδξ, ιεηαθμνάξ πνχηςκ οθχκ, επελενβαζίαξ, παναβςβήξ, ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδκ ηαηαζηεοή, ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδ πςιαηενή ή ακαηφηθςζήξ ημο

6 Δλζσκαησκέλε ελέξγεηα αλαθχθισζεο

7

8 Καηεγνξίεο αλαθχθισζεο Πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ: Σα οθζηά πνμηφπημοκ απυ ηα απμννίιιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ή ηαηεδάθζζδξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ίδζα εθανιμβή ηδξ ανπζηήξ ημοξ πνήζδξ. Δεοηενμβεκήξ ακαηφηθςζδ: Ο πνδζηζηυξ παναηηήναξ ηςκ οθζηχκ αθθάγεζ ηαεχξ πνμηφπημοκ ςξ παναπνμσυκηα άθθςκ δζενβαζζχκ. Άιεζδ ακαηφηθςζδ: Σα οθζηά θαιαάκμοκ εη κέμο ιένμξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ ιε εθάπζζηδ ή ακφπανηηδ ιεηαπμζδηζηή δζαδζηαζία. Έιιεζδ ακαηφηθςζδ: ηα οθζηά ιεηαζπδιαηίγμκηαζ πνμημφ επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά.

9 Μέηαλλα Υάιπβαο Άιεζδ, πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ Έιιεζδ ακαηφηθςζδ (scrap)

10 Αινπκίλην Παβηυζιζα πνήζδ αθμοιζκίμο ακά 30 πνυκζα

11 Μέηαιια: Γεπηεξνγελήο αλαθχθισζε

12 Containers Seattle Greentainer, It Studio320 Studio320

13 θπξφδεκα Άιεζδ, πνςημβεκήξ ακαηφηθςζδ

14 Αλαθπθισκέλα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο Θπηάιεκδ ηέθνα Άιιμξ ποηδνίςκ ηςνία ορζηαιίκςκ

15 Αλαθπθισκέλα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο Πθίκεμξ papercrete Con-glasscrete Πθίκεμζ woodcrete Πθίκεμξ faswall Εθανιμβέξ syndecrete Bitucrete

16 Οπηφπιηλζνη Άιεζδ ακαηφηθςζδ Δεοηενμβεκήξ, έιιιεζδ ακαηφηθςζδ Ακάηηδζδ μπηυπθζκεςκ Παθζέξ ημζπμπμζίεξ ιε μπηυπθζκεμοξ Σειαπζζιυξ εναφζιαηα ζηυκδ

17 Δθαξκνγέο δεπηεξνγελνχο αλαθχθισζεο Αδνακή ζε εενιμιμκςηζηυ ζηονυδεια Δάπεδμ βδπέδμο tennis απυ άιιμ μπηυπθζκεςκ Απμζηναββζζηζηυ οπυζηνςια θοηειέκμο δχιαημξ απυ εναφζιαηα μπηυπθζκεςκ

18 Ξχιν Άιεζδ ακαηφηθςζδ

19 Ξχιν- έιιεζδ ακαηφηθςζδ MDF (Medium Density Fibreboard λοθμαάιααηαξ OSB (Oriented Strand Board), Δμι. πθάηεξ λοθυιαθθμο

20 Γπαιί Πρωτογενής ανακύκλωση

21 Γπαιί Έμμεση ανακύκλωση foamglass glassphalt οαθμαάιααηαξ

22 Γπαιί Δεστερογενής ανακύκλωση

23 Υαξηί: έκκεζε αλαθχθισζε ημ ζηονυδεια Environ Biocomposite Papercrete Θενιμιυκςζδ ηοηηανίκδ

24 Υαξηί: Καηαζθεπέο The Universal World House Cardboard House

25 Shigeru Ban Paper Dome, Taiwan Paper Church, Cobe Paper Log Houses

26 πλζεηηθά πιηθά Ακαηοηθχζζια πμθοαζεοθέκζμ πμθοπνμποθέκζμ ΕΡDM PVC Λδ ακαηοηθχζζια Fiberglass πμθομονεεάκδ Φμνιαθδεΰδδ

27 Διαζηηθά απηνθηλήησλ Απυζονζδ Δζαθμβή Άιεζδ ακαηφηθςζδ: Ακάπςια Ακάπςια- δπυθναβια Έιιεζδ ακαηφηθςζδ: Σειαπζζιυξαπμζηναββζζηζηυ οθζηυ

28 Διαζηηθά απηνθηλήησλ σο δνκηθά πιηθά Tire Log Yancey Chapel, Sawyerville, Αθαιπάια Λaison Gomme, Οθθακδία

29 Δπίπεδα αλαθχθισζεο up-cycling re-cycling down-cycling

30 Σχεδιαζμός με γνώμονα ηην επανάχρηζη (Design for Deconstruction DfD) Οι ζηραηηγικές : ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη έκθαζε ζηε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δφκεζεο, ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ πιηθψλ, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ (ιηγφηεξα θαη κεγαιχηεξα ) θαη ησλ ζπλδέζεσλ (ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο) πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ ζπλδέζεσλ αληί ρεκηθψλ νπζηψλ θαη θφιιαο, ε απινπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ε επθνιία ζηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο γηα ελδερφκελε επηζθεπή ή αθαίξεζή ηνπο, δηάθξηζε ησλ ζηξσκάησλ ή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο νηθνδνκήο, ρξήζε πιηθψλ πνπ αμίδεη ή είλαη εθηθηφ λα αλαθηεζνχλ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ πιηθψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζχλζεησλ, αλφκνησλ θαη πνιχπινθσλ πιηθψλ

31 Chartwell School, Seaside, Ca Aίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ην βνξξά θαη ην λφην, κηα βηβιηνζήθε, έλα θηίξην δηνίθεζεο, θηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,, εμσηεξηθνί ρψξνη δηδαζθαιίαο θαη θήπνο ηεο επηζηήκεο. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη κέηξα γηα επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ νξνθή παξάγεη φιε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ην ζρνιείν ζα θαηαλαιψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο

32 Chartwell School, Seaside, Ca Εφημθα δζαηνζηέξ δθεηηνμθμβζηέξ ηαζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ Λδ θένμκηεξ ημίπμζ ακάιεζα ζηζξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ Σν μύιν γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ηαζ ηα πιηθά θηληξηζκάησλ ακαηηήεδηακ απυ ημ ζηναηυπεδμ Fort Ord. Η κνθέηα ηαζ ην δάπεδν ηαηαζηεοάζηδηακ απυ ακαηοηθςιέκα οθζηά. Επίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ζθπξόδεκα, πμο πανήπεδ ιε ηνυπμ πμο ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηζξ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, εκχ βαξέιηα θξαζηνύ επακαπνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ ελςηενζηυ πχνμ.

33 Chartwell School, Seaside, Ca Ξφθζκμξ θένςκ μνβακζζιυξ ανενςημφ ζοζηήιαημξ Αφλδζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ μνεμζηαηχκ ηαζ εθαθνά ιείςζδ φρμοξ είπακ ςξ απμηέθεζια μζημκμιία 30% ζηδ πνήζδ οθζημφ. Ειθακήξ ζηεθεηυξ ζηέβδξ ηαζ ζηενέςζδ ιε αίδεξ

34 Chartwell School, Seaside, Ca (Structural Insulated Panels - SIPS) Πανάεονα εζςηενζηή επέκδοζδ

35 Villa Welpeloo Eschede Οιιαλδία 2012 Architects ην κείγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνρχιηα σο αδξαλή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ έλσζε ησλ επίζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πιαθψλ, πνπ ζην κέιινλ έρνπλ δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο θαη απνμήισζεο

36 Villa Welpeloo Μεηαιιηθά δνθάξηα απφ αρξεζηεκέλα κεραλήκαηα εξγνζηαζίνπ πκπιεξσκαηηθά μχιηλα δνθάξηα θαη παλέια γηα ην δεπηεξεχνληα ζθειεηφ αλαθηήζεθαλ απφ εξγνζηάζην θαηαζθεπψλ,

37 Villa Welpeloo Η πνυζμρδ ημο ηηζνίμο απμηεθείηαζ απυ λοθεία δ μπμία ακαηηήεδηε απυ λφθζκεξ νυδεξ -ζηνμθεία (ηαθςδίςκ). Αοηά πενζέπμοκ λφθζκεξ ζακίδεξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαζηάζεζξ, απυ πμθφ ηαθή λοθεία, ζε ζπεηζηά ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ πςνίξ πνμζεήηεξ ηυθθαξ, ηανθζχκ ηαζ αζδχκ. οβηεηνζιέκα, ακαηηήεδηακ 100 ηέημζα ζηνμθεία, πμο ιέζα ζε 7 θεπηά ημ ηαεέκα, δζαθφεδηακ ζε δεηάδεξ ζακίδεξ έημζιεξ βζα πνήζδ. Γζα ημ βοαθί υθςκ ηςκ ημοθςιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε πενίζζεοια απυ εηαζνεία ηαηαζηεοήξ βοαθζμφ. Αοηά ζοκανιμθμβήεδηακ εφημθα ιε έκα απθυ ζφζηδια ηφπμο πάκεθ. Λζα πμζηζθία άθθςκ οθζηχκ ακαηηήεδηε απυ εηαζνεία ζοθθμβήξ μζημδμιζηχκ οθζηχκ απυ ηαηεδαθίζεζξ, υπςξ παθζυ λφθζκμ πανηέ βζα ηα παηχιαηα ηαζ ημ δχια, έκα αζακζέν ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ απυ παθζά ηαημζηία, ηαεχξ ηαζ ιενζηέξ πζκαηίδεξ ενβμηαλίςκ βζα ημκ εηεεζζαηυ πχνμ πμο αάθηδηακ απυ ηδκ ανπή. Σα θςηζζηζηά είκαζ απυ ζπαζιέκα ημιιάηζα μιπνέθαξ ηαζ μζ ημίπμζ ημο ιπάκζμο επεκδφεδηακ ιε πθαζηζηά πθαηάηζα απυ ακαηοηθςιέκα ιπμοηάθζα ηδξ εηαζνείαξ Smile Plastics Ltd

38 Cradle 2 Cradle Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Michael Braungart ηαζ William McDonough Απμηεθεί ιακζθέζημ πμο οζμεεηεί ηδ ιεηαηνμπή ηάεε ακενχπζκμο πνμσυκημξ ιε αάζδ έκακ μζημθμβζηά εοθοή ζπεδζαζιυ Cradle 2 Cradle Επαλαζρεδηάδνληαο ην ακεξηθάληθν ζπίηη Η ηαημζηία cradle2cradle απμηεθεί project ημο δζαβςκζζιμφ cradle-to-cradle (c2c) ηαζ έπεζ ζπεδζαζηεί θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηζξ ανπέξ ηδξ απμδυιδζδξ ηαζ ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ πνήζδ ακαηοηθχζζιχκ οθζηχκ ζηα πθαίζζα ηδξ αζςζζιυηδηαξ. Ιαθφπηεζ ιυκμ ημο ηδκ ακάβηδ βζα ηνμθή ηαζ εκένβεζα, επελενβάγεηαζ ηα απυαθδηά ημο ηαζ απμηεθείηαζ απυ οθζηά ηα μπμία δζαηδνμφκ ηδκ αηεναζυηδηά ημοξ, ιεηά απυ πμθθαπθμφξ ηφηθμοξ γςήξ, ή επζζηνέθμοκ ζηδ βδ βζα ακαηφηθςζδ. Πενζθαιαάκεζ έκα ηεκηνζηυ ηγάηζ, ιυκςζδ, ελςηενζηέξ πενζίδεξ ηαζ παεδηζηυ δνμζζζιυ. Οζ ζπεδζαζηζηέξ πνμεέζεζξ έπμοκ κα ηάκμοκ απυθοηα ιε ηδ θμβζηή ημο ζπεδζαζιμφ εκυξ ζπζηζμφ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο cradle-to-cradle.

39 Cradle 2 Cradle Απνδόκεζε & πξνζαξκνγή Σα ηαηαζηεοαζηζηά ζημζπεία ημο ζπζηζμφ είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ζοκδέζεζξ ιε ιπμοθυκζα ηαζ ζοκδεηήνεξ ακηί ζοβημθθήζεςκ. Ιζκδηά πακυ απυ ακαηοηθςιέκδ λοθεία (hemp osb) ηαζ οθαζιάηζκα πακέθα πνδζζιεφμοκ ςξ εζςηενζηά πςνίζιαηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ. Ρπζκηδόκελε εμσηεξηθή & ζεξκηθή επηδεξκίδα Οζ πνήζηεξ ηδξ ηαημζηίαξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζανιυγμοκ ημ ελςηενζηυ ηαζ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηάεε επμπήξ ιε ακμζβυιεκα ακαηθζκυιεκα πανάεονα πμο επζηνέπμοκ ζημ εενιυ κυηζμ άκειμ κα πενκάεζ ιέζα απυ ηδ δμιή. Ακειζζηήνεξ μνμθήξ νοειίγμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα. Ροειζγυιεκεξ ηαζ ακαδζπθμφιεκεξ ελςηενζηέξ πενζίδεξ εθέβπμοκ ηα δθζαηά ηένδδ. Ακαδζπθμφιεκα ιμκςηζηά πεηάζιαηα εθέβπμοκ πζεακέξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ.

40 Cradle 2 Cradle Η πνήζδ ζθπξνδέκαηνο απυ ιαβκήζζμ, ακηί ηζζιέκημο ηφπμο Portland ιεζχκεζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ (ecocement). Η παιδθή εενιμηναζία ημο ηθζαάκμο πανάβεζ 90% θζβυηενμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2). Απιαθσηόο ράιπβαο ηύπνπ corten ιε ζοκδέζεζξ ιε ιπμοθυκζα ηαζ ιυκςζδ πανέπεζ έκα ακαηοηθχζζιμ ηαζ επακαπνδζζιμπμζήζζιμ ζφζηδια ημζπμπμζίαξ. Χνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ μύιηλα δηθηπώκαηα ιε αζμδζαζπχιεκμ οθζηυ ζοβηυθθδζδξ. Σα κενά απυ ηζξ ημοαθέηεξ, απυ ημοξ κζπηήνεξ, ηαζ ηα κημοξ ηαηαθήβμοκ ζε ιζα εβηαηάζηαζδ επελενβαζίαξ οδάηςκ, βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ πανμπή κενμφ ιέζα απυ έκα ηθεζζηυ ζφζηδια.

41 Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο

42 Βιώζιμος ζχεδιαζμός Λακβάλεη ππόςε λεξό αέξαο ελέξγεηα Πξώηεο ύιεο έδαθνο

43 Η ΒΙΧΙΜΗ ΓΟΜΗΗ Δηεξεπλά Χνήζεζξ εδάθμοξ Δζαηήνδζδ βδξ Λυθοκζδ Δζαεεζζιυηδηα οδάηζκςκ πυνςκ Ιφηθμοξ γςήξ Ιμζκςκζηυ πθαίζζμ, ζοιιεημπή ημζκμφ

44 Η ζθαηξηθή πξνζέγγηζε Αζρνιείηαη κε Σμ ζφκμθμ ηαζ ηα ιένδ ημο Αθθδθεπζδνάζεζξ, δζηηφςζδ οζηήιαηα ζημ πενζαάθθμκ ημοξ οκεεηυηδηα Σάλδ Έθεβπμξ Ακάπηολδ

45 Η ζθαιρική ανηίληψη ηης δόμηζης Γηα ηνλ αξρηηέθηνλα ζεκαίλεη οκημκζζιυ δναζηδνζμηήηςκ υθςκ υζςκ ζοιιεηέπμοκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πνδζηχκ πεδζαζιυξ ηαζ έθεβπμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ηηζνίμο Ζςκηακά ηηίνζα Ηθεηηνμκζηά ιέζα ζπεδζαζιμφ ηαζ δζαπείνζζδξ

46 Ο ολοκληρωμένος ζχεδιαζμός πνμτπμεέηεζ θαηξηθή αληίιεςε: Χνήζδ πυνςκ, ενβαθεία ηαζ εβηαηαζηάζεζξ Κύθινπο δσήο: Ένβα ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημοξ ζημζπεία απυ ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ ιέπνζ ηδκ ηαηεδάθζζδ / απυζονζδ Δηαθάλεηα: Σμ ζφκμθμ ηδξ πθδνμθμνίαξ δζαεέζζιμ ζε μπμζμκδήπμηε, μπμηεδήπμηε

47 Η ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο δφκεζεο εηζάγεη αιιαγέο Ρυθςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ ηα ηηίνζα ζε ιζα ιεηάααζδ απυ ημ ημζκυ ζημ γςκηακυ ή έλοπκμ ηηίνζμ ηδκ επαββεθιαηζηή εζηυκα ημο ανπζηέηημκα ηα πεδία ηαζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ εηπαίδεοζδξ Σμ επίηεκηνμ ηδξ ένεοκαξ

48 Γηαηί νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο; Η απμαλφκελε ζπλζεηφηεηα ελφο έξγνπ, ην θφζηνο θαη επηπιένλ ε θνηλά απνδεθηή αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, απαηηεί κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηή ε αληίιεςε πξνυπνζέηεη ηελ ιήςε ελφο ζπλφινπ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην έξγν. Η βέιηηζηε ιχζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κεκνλσκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα, αιιά ζπληζηά ην ζχλνιν πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη αιιεινζπλδεφκελσλ παξακέηξσλ.

49 πκβαηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ Η θάζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απαηηεί ιίγν ρξφλν. Με ηελ εηζδνρή λέσλ παξακέηξσλ (ζηαηηθή, εγθαηαζηάζεηο) είλαη αλαπφθεπθηε ε αλαζεψξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αξρηθήο πξφηαζεο. Όηαλ πιένλ ππεηζέιζεη θαη ν παξάγσλ ρξήζηεο, ην έξγν αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνζηηζέκελεο απαηηήζεηο, θαζψο νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε πξνζθξνχεη ζε εγγελή ζπζηεκηθά δεδνκέλα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε αλαγθαζηηθή απνδνρή θαη ζπλήζσο κηα αξλεηηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ.

50 νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο Με ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη εμαξρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ζεηξά δηνξζψζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ κε αλάινγν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ελδερνκέλσο ζε δαπάλε. Απαηηνχληαη ελδερνκέλσο επηδνηήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα παξακείλεη ρακειή ε δαπάλε ηνπ ρξήζηε κε παξάιιειε ζπκπίεζε ηεο δαπάλεο ηνπ θνξέα ζε αλεθηά επίπεδα.

51 ρέζε θφζηνπο/ ρξφλνπ Σν θεληξηθφ πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οη ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο θαη ην πξνζδφθηκν νθείινπλ λα θαζνξίδνληαη κέζα απφ κειέηε θαη αλάιπζε πξηλ ηελ δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαηά ηε κεδεληθή θάζε δίλεηαη ην κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πκβαηηθή δηαδηθαζία Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο

52 Οηθηζκφο Heinrich Böll, Pankow, Βεξνιίλν Τοποθεζία Heinrich Böll Strasse, Berlin Pankow Φορέας Gemeinnützige Siedlungsund Wohnungsbaugesellschaft, Berlin Χρημαηοδόηηζη Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Landesprogramm Stadtökologische Modellvorhaben Bewag Förderprogramm Energie 2000 Περάηωζη δζαιενίζιαηα Πνυβναιια βζα ημοξ μζημκμιζηά αζεεκέζηενμοξ. Ιφνζμξ ζηυπμξ ήηακ κα δεζπηεί υηζ δ μζημθμβία ηαζ δ πμζυηδηα γςήξ δεκ ημζηίγμοκ αηνζαά. Σμ εκμίηζμ δζαηδνήεδηε ζηα 4 5 Ε/m2 ιε επζπθέμκ 3 Ε/m2 θεζημονβζηά έλμδα ηαζ εένιακζδ.

53 Πξφηαζε Οη ππαίζξηνη ρψξνη κεηαμχ ησλ θηηξίσλ είλαη ελ κέξεη ρψξνη πξνζπέιαζεο θαη ελ κέξεη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κε πξάζηλν. Οη ρψξνη κε πξάζηλν δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο «δάζνο», «ιηβάδη», «λεξφ». Έλα ξπάθη δηαξξέεη ηνλ νηθηζκφ θαη ζπλδέεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο θπηεκέλνπο ρψξνπο. Μέζα ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηζρχεη φξην ηαρχηεηαο 30 ρικ/ψξα. Οη δξφκνη είλαη ελ κέξεη κφλν επηζηξσκέλνη.

54 ρέδηα Βφξεηα φςε Νφηηα φςε Δγθάξζηεο ηνκέο Κάηνςε ηζνγείνπ Κηηξίνπ Β Κλίμακα 1:400

55 ΟΦΔΙ ΟΨΕΘ

56 Πίλαθεο αμηνιφγεζεο πιηθψλ Τοιχοποιία από πλινθοδομή

57 Πίλαθεο αμηνιφγεζεο πιηθψλ Ξύλινη ηοιχοποιία

58 Σνηρνπνηία απφ μχιν Σν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θαζ. J. Natterer, Διβεηία. Ξεξέο, πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξά κε θάξθσκα ή μχιηλα βχζκαηα. Αλάινγα κε ην πιάηνο ησλ ζαλίδσλ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πάρνπο 8 12 cm. Πλεονεκηήμαηα: Τςειέο ηηκέο ζεξκνκφλσζεο θαη ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνπξνζηαζία ηνπο ζεξκνχο κήλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο κάδαο Οπηηθά θαη αηζζεηά επράξηζηε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα κείλεη άβαθε θαη δελ απαηηείηαη θξάγκα πδξαηκψλ Τςειέο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζνξξνπεκέλε πγξαζία ζην εζσηεξηθφ Αξθεηά θαιή ερνκφλσζε ιφγσ βάξνπο

59 Λνηπέο ηνηρνπνηίεο Οη κε θέξνπζεο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάζηεθαλ επίζεο απφ μχιν βάζεη ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπνζεηήζεθε ζεξκνκνλσηηθφ ζηξψκα πάρνπο 18 cm. Οη ηνηρνπνηίεο απηέο φπσο θαη φιεο νη ηνηρνπνηίεο ησλ θηηξίσλ επηρξίζηεθαλ εζσηεξηθά κε δχν ζηξψζεηο επίρξηζκα αξγίινπ. Οη πιεπξηθέο θαη θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε εηδηθνχο πνξψδεηο ειαθξνχο πιίλζνπο ζε βάζε αξγίινπ, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ ηζηκέλην. Σν πιηθφ έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ι = 0.13 W/mK. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο κηαο ηέηνηαο ηνηρνπνηίαο πάρνπο 36 cm κε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ επίρξηζκα είλαη U= 0.33 W/m2K, θαη ηζνδπλακεί κε ηνηρνπνηία πάρνπο 24 cm κε κνλσηηθφ ζηξψκα απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 10 cm.

60 Οξηδφληηα ζηνηρεία Όιεο νη πιάθεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ μχιν ζχκθσλα ην παξαπάλσ ζχζηεκα, κε πάρνο 12cm. Η μπιεία ήηαλ πεχθν. Γηαζηξψζεθε κπεηφλ εμνκάιπλζεο πάρνπο 9 cm. Δζσηεξηθά ε θάησ πιεπξά ηεο πιάθαο επηρξίζηεθε κε βεξλίθη ζε βάζε πδξφγπαινπ, πνπ δελ απνδίδεη επηβιαβείο νπζίεο, απνκαθξχλεηαη θαη αλαλεψλεηαη εχθνια, ρσξίο λα ζηακαηά ηε δηάρπζε ησλ πδξαηκψλ. H αξρηθή πξφβιεςε ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί ε ζηέγε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ζεξκνκνλσηηθφ ζηξψκα απφ cellulose πάρνπο 20 cm. Σειηθά γηα ιφγνπο θφζηνπο θαηαζθεπάζηεθε ζπκβαηηθά κε μχιηλνπο ακείβνληεο.

61 Δλδνηνίρηα ζέξκαλζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσιήλεο ραιθνχ ζε έηνηκα απιάθηα ηεο ηνηρνπνηίαο κε βάζνο 50 mm, θνληά ζην δάπεδν θαη δίπια ζην παξάζπξν. Λφγσ ηεο δηαξθνχο ζέξκαλζεο ηεο εμσηεξηθήο πιηλζνδνκήο κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ε πγξαζία ηεο θαη κεηψλεηαη ε ζεξκηθή ηεο αγσγηκφηεηα. Δπνκέλσο κεηψλνληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο. ε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ηνπο ζεξκνπνκπνχο, ε ελδνηνίρηα ζέξκαλζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη ζεξκέο επηθάλεηεο ηνίρσλ, φρη ππεξβνιηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο αέξα, δηαηήξεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε θαλνληθά επίπεδα θαη εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ζρεκαηηζκνχ δξφζνπ ζηνπο ηνίρνπο.

62 Παξαγσγή ζεξκφηεηαο Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ δεχηεξνπ θηηξίνπ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν ιέβεηεο αεξίνπ κε ηερλνινγία ζπκπχθλσζεο. Η δηαλνκή ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ ζε θάζε θηίξην πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ κε ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Κέαδηαξ αενίμο ορδθήξ απυδμζδξ ιε ζοιπφηκςζδ ηαζ ακαηφηθςζδ ηςκ ηαοζαενίςκ

63 Μνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο Αξρηθά ππήξρε πξφζεζε εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ζέξκαλζεο. Σν ζρέδην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, επεηδή ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ζπιιέθηεο ηειηθά ζα αληαγσληδφηαλ ηε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζα ππήξρε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο κεγάιε πεξίζζεηα ζεξκφηεηαο. Ο νηθηζκφο δηαζέηεη ζπλ ηνηο άιινηο κηα ηνπηθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο ε νπνία παξέρεη γηα θάζε δχν kwh παξαγφκελεο ελέξγεηαο 1 kwh ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηή ζα πσιείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζα θαη έμσ απφ ηνλ νηθηζκφ.

64 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ε ηξεηο απφ ηηο ζηέγεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κε εκβαδφλ 1200 η.κ. κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 145 kw. Η εγθαηάζηαζε επηδνηήζεθε απφ αζηηθνχο θνξείο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ηξνθνδνηεί ην δεκφζην δίθηπν θαη θνζηνινγείηαη κε πεξίπνπ 0.35 Δ/kWh. Δπηπιένλ ηνπνζεηήζεθε αληιία θπθινθνξίαο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ πνπ θηλείηαη κε θσηνβνιηατθφ ξεχκα.

65 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ Με ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζε 7 ρξφληα, κέζα ζηα νπνία ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ζα ηζνζθειηζηεί απφ ηελ ελέξγεηα πνπ ζα παξαρζεί, ε γελλήηξηα ζα έρεη απνζνβήζεη επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαηά 83 ηφλνπο CO2.

66 ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Υξεζηκνπνηήζεθαλ κε αινγνλνχρα κνλσκέλα θαιψδηα πνπ δελ απνδίδνπλ ηνμηθνχο αηκνχο πδξνρισξίνπ ζε πεξίπησζε ππξθατάο θαη αλαθπθιψλνληαη εχθνια. ηα ππλνδσκάηηα ηνπνζεηήζεθαλ δηαθφπηεο θαζηάληαο πνπ ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη δηαθφπηνπλ ην θχθισκα κε relais ζηηο δψλεο εζπρίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ησλ ελνίθσλ απφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθψλ (κε ελεξγνπνηεκέλεο ζπζθεπέο) θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ (ελεξγνπνηεκέλεο ζπζθεπέο).

67 Γηαρείξηζε λεξνχ πιινγή βξφρηλνπ λεξνχ γηα ρξήζε ζε πφηηζκα, θαζαξηφηεηα, θιπ. Λίκλε κε πδξφβηα θπηά πνπ επηηεινχλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ Οη ζσιελψζεηο είλαη απφ ραιθφ θαη ελψλνληαη κε εηδηθέο ζπλδέζεηο, κε ζπκπίεζε. Κεληξηθά ηνπνζεηήζεθαλ απηνθαζαξηδφκελα θίιηξα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαδαλάθηα ησλ 4 ιίηξσλ κε δηαθφπηε νηθνλνκίαο (1,5 ιίηξα), Οη κπαληέξεο είλαη εηδηθά κνληέια (bodyform) κε θαηαλάισζε 85 αληί 150 ιίηξσλ.

68 ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΙΓΙ Ο νηθηζκφο Heinrich Böll ζέηεη πςειέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην επ άγεηλ κε ηα πιηθά μχιν, επίρξηζκα αξγίινπ θαη ηα θπζηθά ρξψκαηα, θαζψο θαη κε ηελ ελδνηνίρηα ζέξκαλζε, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα νηθνλνκηθά standards ζηα επίπεδα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ «θνηλσληθή θαηνηθία». Πξνζθέξεη αθφκε πςειή πνηφηεηα δηαβίσζεο κε ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο πνπ ζπάληα ζπλαληά θαλείο ζε παξφκνηα έξγα. Η ζπλνιηθή δαπάλε ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ αλέξρεηαη ζε 370 Δ/m2. πγθξηηηθά, ην ζπκβαηηθφ θηίξηα γηα ηελ αληίζηνηρε επηθάλεηα ( η.κ.) ζα είρε δαπάλε 17 εθαηνκκπξίσλ Δ γηα 80 έηε δσήο. Ο νηθηζκφο έηζη εκθαλίδεη ζπλνιηθή κείσζε δαπάλεο, φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, πάλσ απφ Δ. Γηα κία θαηνηθία 4 δσκαηίσλ, απηφ ζεκαίλεη ειάθξπλζε Δ (ζε 80 ρξφληα).

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα