Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE"

Transcript

1 Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ

2 Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A. Γθπόκεζε ΓΓΡ (Γηδηθή Γναμμαηεία Ρδάηςκ): 1. Πεκ Αθημγναμμή 2. Πα Ρδαηηθά Δηαμενίζμαηα 3. Πηξ Θεθάκεξ Απμννμήξ B. Ννμζανμμζμέκα Δεδμμέκα: 1. Δημηθεηηθή Δηαίνεζε 2. NUTS I-II-III Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 2

3 Γηαηί θηηάπηεθε ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Δεμημονγήζεθε από ηεκ Γηδηθή Γναμμαηεία Ρδάηςκ μέζς ημο ένγμο: ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΚΓΑΟ ΒΑΟΕΟ ΘΜΓΖΟΙΖΗΜΡ ΓΖΑ ΠΕ ΔΖΑΓΖΞΖΟΕ ΗΑΖ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΠΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΠΞΑΝΓΔΑΟ ΡΔΞΜΘΜΓΖΗΕΟ ΗΑΖ ΙΓΠΓΩΞΜΘΜΓΖΗΕΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΑΟ (ΓΠΡΙΝ) - Γ ΦΑΟΕ, ΟΓ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ ΟΓΝ (GIS) ΗΑΖ ΔΕΙΜΟΖΜΝΜΖΕΟΕ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ ΠΕΟ ΓΠΡΙΝ Πμ μμμγεκέξ ρεθηαθό γεςγναθηθό οπόβαζνμ πμο δεμημονγήζεθε είκαη θαηάιιειμ κα οπμζηενίλεη ηηξ ακαθμνέξ γεςγναθηθά πνμζδημνηζμέκςκ πιενμθμνηώκ πνμξ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε, όπςξ εθείκςκ πμο εθπμκμύκηαη ζηα πιαίζηα ημο WISE Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 3

4 Πη είκαη ημ WISE Water Information Systmem for Europe WISE Είλαη ε νδεγία ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, πνπ δεζκεύεη ηα θξάηε κέιε ηεο γηα ηελ επίηεπμε θαιήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο όιωλ ηωλ πδαηηθώλ ζπζηεκάηωλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ζαιάζζηωλ πδάηωλ κέρξη έλα ρηιηνκέηξν από ηελ αθηή) έωο ην Πξόθεηηαη γηα κηα νδεγία πνπ θαζνξίδεη ηα βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ παξά ηελ πηνζέηεζε ηεο πην παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο ηωλ νξηαθώλ ηηκώλ Ηακμκηζμμί ημο WISE : Απμηειεί θμμμάηη ημο INSPIRE πμο είκαη ημ γεκηθό πιαίζημ θαη ελεηδηθεύεη ηηξ απαηηήζεηξ ζημ ημμέα ηςκ οδάηςκ Δεηάεη επηπιέμκ πιενμθμνίεξ από αοηέξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ γναμμμγνάθεζε ημο INSPIRE γηα ηεκ οδνμγναθία Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 4

5 Απαηηήζεηξ πμημηηθμύ ειέγπμο ημο WISE γηα ηα γεςγναθηθά δεδμμέκα Ούμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 7.2 ηεξ θαηεοζοκηήνηαξ μδεγίαξ Document No.3: WFD reporting on River Basin Management Plans: Guidance on reporting spatial data v3.0 (http://water.eionet.europa.eu/schemas/dir200060ec/resources) Πα δεδμμέκα πνέπεη κα έπμοκ αλημιμγεζεί ςξ πνμξ: 1. Νιενόηεηα 2. Θμγηθή Οοκμπή 3. Πμπμιμγηθή ζοκμπή 4. Γεκηθά θνηηήνηα ημπμιμγηθήξ ζοκμπήξ 5. Γοζογνάμμηζε θαηά μήθμξ ηςκ ζοκόνςκ Αηαίνηαζηα ακηηθείμεκα ιόγς undershoots Έιεγπμξ ηςκ ζθαιμάηςκ ημπμιμγίαξ με ημκ Topological Toolbox (ArcGIS) Before delivering a dataset, test for topological errors using the Topological toolbox ArcGIS) or equivalent. (page 21 Document No.3: WFD reporting on River Basin Management Plans: Guidance on reporting spatial data v3.0) Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 5

6 Απαηηήζεηξ πμημηηθμύ ειέγπμο ημο WISE γηα ηα γεςγναθηθά δεδμμέκα Ούμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 7.2 ηεξ θαηεοζοκηήνηαξ μδεγίαξ Document No.3: WFD reporting on River Basin Management Plans: Guidance on reporting spatial data v3.0 (http://water.eionet.europa.eu/schemas/dir200060ec/resources) Πα δεδμμέκα πνέπεη κα έπμοκ αλημιμγεζεί ςξ πνμξ : 6. Ακηημεηώπηζε ζεμάηςκ πςνηθήξ ακαθμνάξ 7. Γναμμμγνάθεζε ηςκ shapefile 8. Δεμημονγία θεκηνμεηδώκ γηα ηα XML ζπήμαηα ακαθμνάξ 9. Γνγαιεία ReportNet θαη έιεγπμη πμηόηεηαξ Δεμημονγία εηθμκηθμύ ημήμαημξ ημο πμηαμμύ πνμθεημέκμο κα δηαζθαιηζηεί ε ύπανλε θιεηζημύ δηθηύμο Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 6

7 Ζζημνηθό Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 7

8 Νςξ θηηάπηεθε ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Πα δεδμμέκα είκαη ζε πνμβμιηθό ζύζηεμα ΓΓΟΑ 87 (EPSGS 2100, org/ref/epsg/2100/ ) Γθηέιεζε ηςκ ενγαζηώκ ζε πενηβάιιμκ ArcGIS δυτικά: m βόρεια: m μότια: m αματολικά: m Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 8

9 Ιεηαηνμπή ηεξ αθημγναμμήξ ηεξ ΡΡΝΚ ζε ΓΓΟΑ Ιεηαηνμπή ηεξ αθημγναμμήξ ηεξ ΡΡΝΚ από WGS 84 ζε ΓΓΟΑ 87 θαη ζύγθνηζε με ηα πανάθηηα ύδαηα GR_coastal_wise. Απόθιηζε 120 μέηνα ΒΑ. 2. Ιεηαηνμπή ηεξ αθημγναμμήξ ηεξ ΡΡΝΚ ζε ED50 πςνίξ θακέκα transformation. 3. Ιεηαηνμπή ηεξ θαηκμύνηαξ αθημγναμμήξ ζε WGS84 δμθημάδμκηαξ δηάθμνεξ μεζόδμοξ transformation. Δηαπηζηώζεθε όηη με ηε μέζμδμ ED_1950_To_WGS_1984_36 ε θαηκμύνηα πιέμκ αθημγναμμή ζοκέπηπηε με ηα πανάθηηα ύδαηα. Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 9

10 Ούγθνηζε ημο πμιογςκηθμύ επηπέδμο με Γ.Ρ.Ο. & ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ Α.Γ. Κεζί ημ μπμίμ επηβεβαηώζεθε από ηα VLSO ηεξ ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ Α.Γ. θαη δεκ οπήνπε ζηεκ αθημγναμμή ηεξ ΡΡΝΚ (Απμδεθηό) Κεζί ημ μπμίμ δεκ επηβεβαηώζεθε από ηα VLSO ηεξ ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ Α.Γ. θαη δεκ οπήνπε ζηεκ αθημγναμμή ηεξ ΡΡΝΚ (Ιε Απμδεθηό) Κεζί ημ μπμίμ δεκ επηβεβαηώζεθε από ηα VLSO ηεξ ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ Α.Γ. αιιά οπήνπε ζηεκ αθημγναμμή ηεξ Γ.Ρ.Ο. (Απμδεθηό) Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 10

11 Ούγθνηζε ημο πμιογςκηθμύ επηπέδμο με Γ.Ρ.Ο. & ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ Α.Γ. Nμηημ-δοηηθά ηεξ ίμο, 2 κεζηά ηα μπμία δεκ ελαθνηβώζεθακ από ηα VLSO ηεξ ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ ΑΓ θαη ηα Φ/ ηεξ ΓΡΟ. Οηεκ πενημπή αοηή οπάνπμοκ πενημπέξ NATURA (Απμδεθηό) Δοηηθά ηεξ Ηένθοναξ κεζηά γηα ηα μπμία δεκ οπήνπε VLSO ηεξ ΗΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜ ΑΓ μύηε Φ/ ηεξ ΓΡΟ. Βνίζθμκηαη πνμξ ηα δοηηθά ζύκμνα ηεξ πώναξ (Απμδεθηό) Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 11

12 Ούγθνηζε ημο πμιογςκηθμύ επηπέδμο με ΜΗΓ Νενημπή Αηηςιηθμύ: Ννμζανμμγή ηεξ αθημγναμμήξ ηεξ ΡΡΝΚ ζηεκ αθημγναμμή ημο ΜΗΓ Νενημπή Αμβναθηθμύ: Ννμζανμμγή ηεξ αθημγναμμήξ ηεξ ΡΡΝΚ ζηεκ αθημγναμμή ημο ΜΗΓ Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 12

13 Γθπόκεζε ΓΓΡ (Αθημγναμμή) Ννμζανμμζμέκε αθημγναμμή ηεξ ΡΡΝΚ (μπιέ) θαη αθημγναμμή ΜΗΓ (μαύνε) Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 13

14 Γθπόκεζε ΓΓΡ (Ρδαηηθά Δηαμενίζμαηα) ArcToolbox Analysis Tools Overlay Union Ρδαηηθά Δηαμενίζμαηα από ηεκ βάζε ηεξ ΓΠΡΙΝ Ννμζανμμζμέκα Ρδαηηθά Δηαμενίζμαηα ζηε κέα αθημγναμμή Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 14

15 Ννμζανμμζμέκα δεδμμέκα γηα ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE 1.Δημηθεηηθέξ δηαηνέζεηξ ημο Μνγακηζμμύ Ηηεμαημιμγίμο θαη ανημγνάθεζεξ ηεξ Γιιάδαξ (ΜΗΓ) Όνηα Ηνάημοξ Νενηθένεηεξ Κμμμί Δήμμη Πα δημηθεηηθά όνηα ηεξ Γιιάδαξ πνμένπμκηαη από Σεθημπμίεζε πανηώκ ημο Μ.Η..Γ. θιίμαθαξ 1: Tα όνηα αοηά πνμζανμόζηεθακ ζηα ζύκμνα πμο πνμένπμκηαη από ρεθημπμίεζε δηαθακεηώκ Γ.Ρ.Ο. θιίμαθαξ 1:50.000, ε μπμία πναγμαημπμηήζεθε ημ 1998 θαη ηεκ αθημγναμμή ηεξ Ρδνμγναθηθήξ Ρπενεζίαξ Νμιεμηθμύ Καοηηθμύ, ε μπμία μεηαζπεμαηίζηεθε από ED50 ζε ΓΓΟΑ 87 Πα πεδία είκαη με βάζε ηεκ θμηκμηηθή μδεγία INSPIRE INSPIRE Data Specification on Administrative units INSPIRE_DataSpecification_AU_v3.0docpdf Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 15

16 Ννμζανμμζμέκα δεδμμέκα γηα ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE 1.Δημηθεηηθέξ δηαηνέζεηξ (3 rd Order - Κμμμί) ArcToolbox Analysis Tools Overlay Union Νμιογςκηθό Layer Αθημγναμμήξ - Κμμμί Νμιογςκηθό Layer Αθημγναμμήξ Ννμζανμμζμέκμη Κμμμί Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 16

17 Ννμζανμμζμέκα δεδμμέκα γηα ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE 2.Γεςπςνηθέξ δηαηνέζεηξ γηα ηεκ ζηαηηζηηθή NUTS i ii iii ηεξ Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/popups/refere nces/administrative_units_statistical_units_1 Ννμένπμκηαη από ηα ρεθηαθά δεδμμέκα ηεξ EUROSTAT. Tα όνηα αοηά πνμζανμόζηεθακ ζηα ζύκμνα πμο πνμένπμκηαη από ρεθημπμίεζε δηαθακεηώκ Γ.Ρ.Ο. θιίμαθαξ 1:50.000, ε μπμία πναγμαημπμηήζεθε ημ 1998 θαη ηεκ αθημγναμμή ηεξ Ρδνμγναθηθήξ Ρπενεζίαξ Νμιεμηθμύ Καοηηθμύ, ε μπμία μεηαζπεμαηίζηεθε από ED50 ζε ΓΓΟΑ 87 Πα πεδία είκαη με βάζε ηεκ θμηκμηηθή μδεγία INSPIRE INSPIRE Data Specification on Administrative units INSPIRE_DataSpecification_AU_v3.0docpdf Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 17

18 Νιενμθμνίεξ γηα ηα Δεδμμέκα (Ιεηαδεδμμέκα) Πα μεηαδεδμμέκα είκαη ζύμθςκα με ημ APPENDIX 11 : Implementation of the WISE metadata profile ηεξ θαηεοζοκηήνηαξ μδεγίαξ: Guidance Document No:22 Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy Απμηειμύκ επέθηαζε ημο πνμθίι ηςκ μεηαδεδμμέκςκ πμο βνίζθμκηαη ζημκ θακμκηζμό 2008/12/04 γηα ηα μεηαδεδμμέκα ημο INSPIRE Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 18

19 Νςξ μπμνεί θακείξ κα απμθηήζεη ηα δεδμμέκα γηα ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE 1. Από ημ menu ηςκ επηιμγώκ επηιέγμομε Γεςεονεηήνημ 2. Από ημ menu ηςκ επηιμγώκ επηιέγμομε Download 3. Γπηιέγμομε ηα δεδμμέκα πμο ζέιμομε ζε μμνθή ESRI personal geodatabase ή GML (Geography Markup Language) Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 19

20 Νςξ μπμνεί θακείξ κα απμθηήζεη ηα δεδμμέκα γηα ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE 4.Από ημ menu ηςκ επηιμγώκ επηιέγμομε Γεςγναθηθά δεδμμέκα Θεληθό Γεςγναθηθήξ Σεθηαθήξ Βάζεξ Δεδμμέκςκ Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 20

21 Οομπενάζμαηα 1.Απαηηείηαη έκα θμηκό ρεθηαθό οπόβαζνμ με ακάιοζε ηζμδύκαμε ηςκ θιημάθςκ 1: πνμθεημέκμο κα πνεζημμπμηεζεί ζε επηπεηνεζηαθό ζπεδηαζμό όπςξ είκαη ημ WISE. 2.Πμ θμηκό ρεθηαθό οπόβαζνμ ζα πνέπεη κα είκαη έκα θαη κα ημ δηαπεηνίδεηαη μία οπενεζία. 3.Πμ θμηκό ρεθηαθό οπόβαζνμ ζα πνέπεη κα είκαη έημημμ θαη πάκηα δηαζέζημμ γηαηί μη πνόκμη ηνέπμοκ μαδί με ηα παναδμηέα πνμξ Ημηκμηηθμύξ, Γζκηθμύξ θιπ θμνείξ. 4.Πμ θμηκό ρεθηαθό οπόβαζνμ πνέπεη κα έπεη μπςζδήπμηε ηεκ πηζημπμίεζε ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθώκ. Ε ΓΓΡ έπεη λεθηκήζεη ηεξ δηαδηθαζίεξ αοηήξ ηεξ πηζημπμίεζεξ. 5.Ννέπεη κα θαίκμκηαη ζημ πάνηε θαηκόμεκα πένα από ηε δηαθνηηηθή ημο ηθακόηεηα. 6.Γμθακ ηδεηαη ημ θαηκμύνημ θαηκόμεκμ : ε ακάιοζε ημο πάνηε δηαθνηηηθή ηθακόηεηα (θαιύηενε από 0,5 μέηνα) κα ακηηζημηπεί ζε δηαθμνεηηθή θιίμαθα (1:2.500) από εθείκε ηεξ αθνίβεηάξ ημο (10 μέηνα 1:50.000). Αοηό ζέιεη ηδηαίηενε πνμζμπή. Σαλατώρης Μ. -ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΕΠΕ 21

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Πέτρος Υαλμούκης Αθήνα, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα