ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο"

Transcript

1 ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο 8/3/2012 ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΓΡΑΣΟ ΠΡΟΔΓΡΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΚΣΟΠΛΟΗΑ Η αθηνπινΐα ζπλδέεη ηα λεζηά καο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ επεηξσηηθή ρώξα εμππεξεηώληαο κεηαθνξηθέο αλάγθεο Δμαζθαιίδεη ηελ δηαθίλεζε επηβαηώλ, πξώησλ πιώλ, ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηώλ ησλ λεζηώλ Πξνσζεί ην λεζησηηθό ηνπξηζκό θαη έηζη ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηώλ Άξα, ε αθηνπινΐα αληηπξνζσπεύεη βαζηθή ππνδνκή πνπ πξνζθέξεη νπζηαζηηθό κεηαθνξηθό, αλαπηπμηαθό θαη θνηλσληθό έξγν γηα ηνπο Έιιελεο λεζηώηεο.

3 ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ Μηθξή ελαιιαμηκόηεηα κόλν ιίγα λεζηά έρνπλ αεξνπνξηθή ζύλδεζε Δπνρηθόηεηα κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ε ξνή κεηαθνξηθνύ έξγνπ ζηελ επεηξσηηθή ρώξα είλαη πην νκαιή Καηξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αθηνπινΐα Οη θάηνηθνη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κε Η.Υ., ιεσθνξεία, ηξαίλα θαη αεξνπιάλα πεξίπνπ αλεμαξηήησο θαηξνύ. Όρη όκσο νη λεζηώηεο.

4 ΤΓΚΡΗΖ ΑΚΣΟΠΛΟΗΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Μεηαθνξηθό έξγν ΟΔ: 1.7 δηο Δπ-Υκ θαη θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζε θνξηεγά Γ.Υ. πνπ λα ηαμηδεύνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε κε ηνλ κέζν όξν ησλ απνζηάζεσλ ηεο αθηνπινΐαο. Δπηρνξεγήζεηο εθ. ή 72.2 αλά Έιιελα (2008). Αθηνπινΐα: 2.9 δηο Δπ-Υκ (1.7 Υ ΟΔ), θνξηεγά Γ.Υ. (4 Υ ΟΔ) θαη Ι.Υ. Κξαηηθή επηρνξήγεζε 38 εθ. ή 3.45 αλά Έιιελα γηα άγνλεο γξακκέο (2008). Απηό ζπκπιεξώλεηαη κε 27 εθ. από επίλαπιν 3% πνπ επηβάιιεηαη ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα!! ύλνιν 65 εθ. (2008). ΚΣΔΛ: 24 δηο Δπ-Υκ (8.3 Υ αθηνπινΐα ή 14 Υ ΟΔ). Δπηρνξεγήζεηο 52 εθ. ή 4.72 αλά Έιιελα (2008). ΟΑΑ: Δπηρνξεγήζεηο 470 εθ. ή 42.9 αλά Έιιελα (2010). Κάζε Έιιελαο, άξα θαη νη λεζηώηεο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ, επηβαξύλεηαη γηα επηρνξεγήζεηο ζε ΟΔ θαη ΟΑΑ κε εηεζίσο ελώ γηα ηελ αθηνπινΐα επηβαξύλεηαη κόλν κε Μόλν ν επηβάηεο ηεο αθηνπινΐαο επηβαξύλεηαη θαη κε 3% γηα λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη άγνλεο γξακκέο. Σηο δεκηέο ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο ηηο απνξξνθά ην θξάηνο. Σηο δεκηέο ηεο αθηνπινΐαο ηηο ρξεώλνληαη νη εηαηξείεο, άξα αλαγθαζηηθά ν επηβάηεο, γηα λα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ πινία γηα λα εμππεξεηνύλ ηα λεζηά. Απηό δελ κνηάδεη νύηε αλαπηπμηαθό νύηε θνηλσληθά δίθαην.

5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Σν κεηαθνξηθό έξγν αλά δηαλπόκελν κίιη ηεο Αθηνπινΐαο είλαη από ηα αθξηβόηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηό αθξηβαίλεη αδηθαηνιόγεηα ην θόζηνο ζε πξώηεο ύιεο, ηξόθηκα θαη ππεξεζίεο αλεβάδνληαο ην θόζηνο ηεο δσήο ζηα λεζηά. Απηό έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ωο έρεη ζήκεξα ρξεώλεηαη ΦΠΑ ζην εηζηηήξην θαη ΦΠΑ ζην ηηκνιόγην ηνπ κεηαθνξέα. Γειαδή ρξεώλεηαη δηπιό ΦΠΑ ζην ζαιάζζην ζθέινο ηεο κεηαθνξάο. Σα αθξηβά εηζηηήξηα απνηξέπνπλ ηελ δηαθίλεζε επηβαηώλ θαη ηξνρνθόξσλ. Παξά ηα αθξηβά εηζηηήξηα ε Αθηνπινΐα δελ είλαη θεξδνθόξνο. Καηαγξάθεη γηα ηξίηε ρξνληά ζεκαληηθέο δεκηέο, πξάγκα πνπ απεηιεί ηελ βησζηκόηεηά ηεο. Δίλαη πιένλ νξαηή ε κείσζε πινίσλ θαη δξνκνινγίσλ. Σα δύν καδί δεκηνπξγνύλ έλα θαύιν θύθιν πνπ επηηείλεη ην πξόβιεκα. Ζ ηάζε απηή πξέπεη λα αλαζηξαθεί άκεζα.

6 Αλάιπζε θόζηνπο εηζηηεξίσλ ζπκβαηηθώλ πινίσλ ΦΠΑ και λοιπά ηέλη 33% Καύζιμα 32% Κόζηορ ζηελέχωζηρ 17% Χπημαηοοικονομικά 9% Διάθοπα 8% Έξοδα λιμένων 2% Από εηζηηήξην 100 ε εηαηξεία εηζπξάηηεη κόλν 67, ν κεγαιύηεξνο παξάγνληαο θόζηνπο ησλ εηζηηεξίσλ είλαη ην θξάηνο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ησλ εηαηξεηώλ απνηεινύλ έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο.

7 ΛΟΓΟΗ Σν πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αθηνπινΐαο δεκηνπξγεί ζηξεβιώζεηο πνπ εθηνμεύνπλ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο. Απηέο είλαη: Τπνρξεσηηθέο δξνκνινγήζεηο πινίσλ γηα ηαθηέο πεξηόδνπο Τπνρξεσηηθή πιεξσκή πιεξώκαηνο γηα 10κελν αθόκα θαη αλ δελ δνπιεύεη ην πινίν πλζέζεηο βάζεη ηνπ ΠΓ 177/74 Παξαδείγκαηα: 1)Πινίν πνπ ιεηηνπξγνύζε ζηε Βόξεηα Δπξώπε κε 17 άηνκα όηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα ππνρξεώζεθε λα έρεη 31 άηνκα πιήξσκα! 2)Ο ίδηνο ππάιιεινο εηαηξείαο εζηίαζεο όηαλ αλαγθαζηηθά «βαπηίδεηαη» λαπηηθόο θνζηίδεη από έσο 3,750 ηνλ κήλα ελώ γηα ηελ ίδηα δνπιεηά ζηελ ζηεξηά θνζηίδεη ηνλ κήλα

8 ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ Να θζελύλεη άκεζα ε πξόζβαζε ζηα λεζηά θαη λα βειηησζεί ε αξλεηηθή θεξδνθνξία ζηηο αθηνπιντθέο εηαηξείεο. Όπσο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα, δελ είλαη βηώζηκεο. Σν ελδερόκελν κείσζεο ησλ δξνκνινγίσλ είλαη νξαηό. Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πιαηζίνπ ηεο Αθηνπινΐαο είλαη ν βαζηθόο ηξόπνο δηόξζσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ, πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηώλ καο ζην κέιινλ.

9 ΛΤΖ Μείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εηζηηεξίσλ επηβαηώλ θαη νρεκάησλ ζε όινπο ηνπο πξννξηζκνύο Μέζνλ: Μεγάιε κείσζε ζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθηνπιντθνύ πινίνπ (θόζηνο επαλδξώζεσο, δηθαίσκα κείσζεο ηαρύηεηαο, επέιηθην ιεηηνπξγηθό πιαίζην) Μεγάιε κείσζε ηνπ ΦΠΑ Γηα θάζε επηβαιιόκελν ΔΤΡΩ ΦΠΑ ζην εηζηηήξην, ράλνληαη πεξίπνπ 10 ΔΤΡΩ από κε εηζπξαρζέληνο ΦΠΑ από ηηο πσιήζεηο ζηα λεζηά, θπξίσο από ηελ κε αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ.

10 Μείσζε θόζηνπο ζηειέρσζεο Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Π.Γ. 177/74 πεξί νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ ζηελ Αθηνπινΐα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: α) Πξνβιεπόκελα ηεο SOLAS/STCW, δειαδή εμαίξεζε μελνδνρεηαθνύ πξνζσπηθνύ από ηελ ζύλζεζε πιεξώκαηνο β) Πιήξεο εθαξκνγή Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ 3577/92 γ) Καηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο Με ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα πξνθύςεη κείσζε ηνπ θόζηνπο ζηειέρσζεο θαηά πεξίπνπ: 53% ζηα ηαρύπινα θαη 35% ζηα ζπκβαηηθά πινία Μαδί κε ειαζηηθόηεξν ιεηηνπξγηθό πιαίζην ζα απνθέξνπλ κέζε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπνπ: 11% ζηα ηαρύπινα 18% ζηα ζπκβαηηθά πινία

11 Αιιαγή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο Σν δεηνύκελν είλαη ε ηαθηηθή, ζπλεπήο θαη νηθνλνκηθή εμππεξέηεζε ησλ λεζηώλ καο. Όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε αθηνπινΐα δεκηνπξγεί κεγάιεο δεκηέο ηνλ ρεηκώλα πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ από αθξηβόηεξα εηζηηήξηα ηα νπνία όκσο απσζνύλ ηνπο ηαμηδηώηεο. Φαύινο θύθινο θαηαζηξνθήο.

12 Πξνηάζεηο Οη δξνκνινγήζεηο λα γίλνληαη αλά εηαηξεία θαη όρη θαηά πινίν θαη λα ζεζπηζηεί ε έλλνηα ηνπ εηαηξηθνύ λαπηνινγίνπ. Η εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη ηε δξνκνιόγεζε πινίνπ ή πινίσλ λα κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηνλ ρεηκώλα ην κεγαιύηεξν πινίν κε κηθξόηεξν, θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο πην νηθνλνκηθά. Να κπνξεί λα απμήζεη δξνκνιόγηα λαπιώλνληαο άιια πινία γηα απμεκέλεο επνρηαθέο αλάγθεο. Δηαηξείεο πνπ εμππεξεηνύλ κηα δηαδξνκή λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ρακειήο θηλήζεσο ώζηε ηα πινία λα ιεηηνπξγνύλ κε πιεξόηεηα πνπ λα εμαζθαιίδεη θεξδνθνξία. (Πξόηππν ηεο δηεζλνύο αεξνπνξίαο) Παξόκνην πιαίζην ζα κεηώζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε

13 ΦΠΑ Τςειό ΦΠΑ κεηώλεη ηηο ηνπξηζηηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ησλ λεζηώλ καο θαη ηα θαηαδηθάδεη ζε ππαλάπηπμε. Χζεί ηα λεζηά καο ζε κεγαιύηεξεο ζπλαιιαγέο θαη εμάξηεζε από γεηηνληθέο ρώξεο. Ο δηπινπιεξσκέλνο ΦΠΑ ηνπ ζαιαζζίνπ ζθέινπο γηα ηελ κεηαθνξά αγαζώλ πξέπεη εμ άπαληνο λα απαιεηθζεί. Ο ΦΠΑ ζηελ αθηνπινΐα πξέπεη λα είλαη ειάρηζηνο, θαη ην πνιύ 6.5% όπσο είλαη ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα έζνδα ΦΠΑ ηνπ δεκνζίνπ από ηελ αθηνπινΐα ζα κεηώλνλην από 130 εθ. ζε 53 εθ. αιιά ν κεγαιύηεξνο θύθινο εξγαζηώλ ζα αύμαλε ην ΦΠΑ ζηα λεζηά θαηά 770 εθ. κε απνηέιεζκα θαζαξή αύμεζε 693 εθ. Ο ΦΠΑ ζηα θξαηηθνύ λαπινινγίνπ εηζηηήξηα παξακέλεη ζηαζεξόο αξηζκόο αζρέησο ησλ εθπηώζεσλ, πξάγκα αθαηαλόεην. Έηζη κεηώλεη ην θίλεηξν ηεο εθπηώζεσο. Αλ κεησζεί ν ΦΠΑ ζηελ αθηνπινΐα εθηηκάηαη όηη ζα εηζπξαρζεί πεξίπνπ δεθαπιάζηνο από ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζε λεζηά.

14 Γηθαίσκα κείσζεο ηαρύηεηαο Μεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο είλαη ηα θαύζηκα. ε πινία πνπ ηαμηδεύνπλ κε ηαρύηεηα 22 θόκβσλ (κίιηα/ώξα), ε κείσζε 4 θόκβσλ εμνηθνλνκεί θόζηνο θαπζίκσλ πξνώζεσο θαηά 50% πεξίπνπ. Οη ζπλήζεηο πξνζεγγίζεηο ζε ελδηάκεζν ιηκάλη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ ώξαο. Οξηζκέλα πινία πξνζεγγίδνπλ πεξίπνπ 4 λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο ζηε δηαδξνκή. Με ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 1.5 ώξα ζε ιηκάληα. ε ηαμείδη 210 κηιίσλ (Πεηξαηά, Υίνο, Μπηηιήλε) δηάξθεηαο 9.9 σξώλ (από πξώην απόπινπ κέρξη ηειεπηαίνπ θαηάπινπ), κείσζε ηαρύηεηνο θαηά 4 θόκβνπο ζα αύμαλε ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν 2.3 ώξεο ή 23.2%. Αλ ππνινγηζζνύλ ηα ζπλνιηθά θαύζηκα ηνπ ηαμηδίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γελλεηξηώλ θιπ., απηό ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ θαη ξύπσλ θαηά 35% πεξίπνπ, (34% εάλ ζηακαηνύζε ζε 4 ιηκαληα). Οη αθηνπιντθέο εηαηξίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα απμνκεηώλνπλ ηελ ηαρύηεηα ησλ πινίσλ αλαιόγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, κε έγθαηξε αλαθνίλσζε, γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη ξύπσλ. ήκεξα απηό δελ επηηξέπεηαη.

15 ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΔΧ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα κέζν ζπκβαηηθό πινίν Δθηηκήζεηο κείσζεο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο Από ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ζηειέρσζεο θαη ηελ δπλαηόηεηα επέιηθηεο δξνκνιόγεζεο/ απνδξνκνιόγεζεο πινίσλ (πιαίζην ιεηηνπξγίαο) Από δπλαηόηεηα ηεο εηαηξίαο λα επηιέγεη ηελ ηαρύηεηα ηεο θάζε δηαδξνκήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηελ έγθαηξε αλαθνίλσζε πλνιηθή δπλαηή κείσζε αθηνπιντθνύ θόζηνπο Μείσζε 18% πεξίπνπ 20% πεξίπνπ 38% πεξίπνπ Σα εηζηηήξηα όκσο δελ κπνξνύλ λα κεησζνύλ ηόζν. Οη εηαηξείεο έρνπλ δεκίεο θαη απεηιείηαη ε βησζηκόηεηά ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ απαηηνύληαη επηπιένλ ηα θάησζη: Μείσζε ΦΠΑ Η κείσζε ηνπ ΦΠΑ επηβάιιεηαη γηα λα αλαπηπρζνύλ ηνπξηζηηθώο ηα λεζηά καο. Αο ζεκεησζεί όηη από εηζηηήξην αμίαο 100 ε εηαηξεία εηζπξάηηεη κόλν 67. Κίλεηξα Γηα λα πξνηηκάηαη ε αθηνπινΐα, ελ όςεη ηνπ πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ ηαμηδίνπ, ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ην αθηνπιντθό εηζηηήξην λα είλαη αηζζεηά θζελόηεξν από ην αεξνπνξηθό. Αο ζεκεησζεί όηη ην αεξνπιάλν ξππαίλεη πνιύ πεξηζζόηεξν αλά επηβάηε-κίιη άξα πξέπεη λα ππάξμεη θίλεηξν γηα λα κεηαθέξνληαη πεξηζζόηεξνη επηβάηεο αθηνπιντθώο.

16 ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ Οη λνκνζεηεκέλεο ζηξεβιώζεηο απμάλνπλ ην θόζηνο θαη θαηαδηθάδνπλ ηα λεζηά ζε ππαλάπηπμε. Με λέν, ειαζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αθηνπινΐαο ζα κπνξνύζε λα κεησζεί ζεκαληηθά ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηα εηζηηήξηα κεηώλνληαο έηζη ην θόζηνο δσήο ζηα λεζηά καο. - Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ λεζηώλ - Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκόηεηα ηεο αθηνπινΐαο θαη ην πεξηβάιινλ ηα λεζηά δνπλ Έιιελεο ή ην 11.8% ηνπ πιεζπζκνύ. Γηα ηελ επεκεξία ηνπο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα απηέο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο.

17 ΔΤΥΑΡΗΣΧ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα