Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε."

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η Ο ΗΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

2 ΕΣΥ ΚΟ-.Π.&Κ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείµενο 5 2. Παραποµπές 5 3. Ορισµοί & υποχρεώσεις όρων της οδηγίας οµικό Προϊόν Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Αρχική οκιµή Τύπου Σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης 6 4. Επιλογή των κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων διαπίστευσης των 7 οργανισµών χορήγησης βεβαιώσεων συµµόρφωσης 5. Υποχρεώσεις φορέων πιστοποίησης & ελέγχου 8 6. Απαιτήσεις & διαδικασίες που πρέπει να τηρεί το ΕΣΥ 9 7. ιατύπωση του ΕΠΕ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το περιεχόµενο του Συστήµατος Ελέγχου της Παραγωγής στο 11 Εργοστάσιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήµατος ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Υπόδειγµα αίτησης Για την πιστοποίηση του ελέγχου της 20 παραγωγής στο εργοστάσιο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο για το 21 σύστηµα 2+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Απαιτήσεις για την πιστοποίηση του συστήµατος ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγµα αίτησης Για πιστοποίηση συµµόρφωσης του 25 προϊόντος ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: Πιστοποιητικό συµµόρφωσης προϊόντος 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Αρχική οκιµή Τύπου 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Η επισήµανση των δειγµάτων Εκθέσεις δοκιµών 31 ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

4 ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. Α Τ: Αρχική οκιµή Τύπου (Initial Type Testing ITT) ΕΠΕ: Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control FPC) ΚΦ: Κοινοποιηµένος Φορέας ΕΠ: Εναρµονισµένο Πρότυπο ΕΤΑ: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (European Technical Approval) ΕΟΤΑ: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τεχνικών Εγκρίσεων (European Organization for Technical Approvals ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

5 1. Αντικείµενο Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφέρεται : 1.1 Στη συµπλήρωση των απαιτήσεων για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των υπό διαπίστευση φορέων από το ΕΣΥ και στην επιλογή του κατάλληλου ευρωπαϊκού προτύπου για την διαπίστευση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών βεβαίωσης της συµµόρφωσης, όπως καθορίζουν, η οδηγία 89/106/ΕΟΚ και οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 1.2 Στις απαιτήσεις για την καθιέρωση ενιαίων κανονισµών πιστοποίησης και διαδικασιών ελέγχου των κατασκευαστών από τους υπό διαπίστευση φορείς. 2. Παραποµπές 2.1 Π..334/94 άρθρο 8 και Παράρτηµα ΙΙ, Οδηγία 89/106/ΕΟΚ άρθρο 18 και Παρ. ΙΙΙ 2.2 Υπουργική απόφαση 3354/91/2001 ΦΕΚ 149/Β/ Guidance Papers A, Β, D, K και Μ 3. Ορισµοί και υποχρεώσεις όρων της οδηγίας 3.1 οµικό προϊόν Ως δοµικό προϊόν νοείται το προϊόν το οποίο ενσωµατώνεται κατά τρόπο διαρκή στις κατασκευές (π.χ. σκυρόδεµα, κονιάµατα, οπτόπλινθοι, υαλοστάσια, καλώδια, προϊόντα δικτύων, σωληνώσεων και εγκαταστάσεων, προϊόντα οδοποιίας, κ.α.) 3.2 Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Ο όρος «Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο» (ΕΠΕ) είναι αντίστοιχος του Factory Production Control (FPC) και ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ πρώτη παράγραφος του Π..334/94 ως: «Συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής.» Οι φορείς πιστοποίησης οφείλουν, κατά περίπτωση, να ελέγχουν κατά πόσον ο κατασκευαστής διαθέτει και εφαρµόζει ένα Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο του οποίου οι ενδεικτικές - ελάχιστες απαιτήσεις παρέχονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης. 3.3 Αρχική οκιµή Τύπου Όλα τα δοµικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε Αρχική οκιµή Τύπου (Α Τ). Ο όρος «Αρχική οκιµή Τύπου», είναι αντίστοιχος του «Initial Type Testing» (ITT) και πραγµατοποιείται από Εργαστήριο το οποίο πρέπει να συµµετέχει σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιµές που καλύπτουν τις προαναφερόµενες δοκιµές. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

6 Πρόσθετη καθοδήγηση για την Α Τ παρέχεται στο Παράρτηµα της παρούσης. 3.4 Συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης Ως συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης νοούνται τα έξη συστήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος ΙΙ του Π.. 334/94 ή της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας (Annex III). : Η περίπτωση 2(i) του Annex III (Πιστοποίηση συµµόρφωσης προϊόντος, µε επιπλέον δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων audit testing-) ορίζεται ως σύστηµα Η περίπτωση 2(i) του Annex III (Πιστοποίηση συµµόρφωσης προϊόντος χωρίς δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων) ορίζεται ως σύστηµα 1 Οι φορείς πιστοποίησης για τα Συστήµατα 1 και 1+ οφείλουν να διαθέτουν κανονισµό και διαδικασίες πιστοποίησης, για τα οποία οι ενδεικτικές - ελάχιστες απαιτήσεις παρέχονται στα Παραρτήµατα Β και Γ της παρούσης Η περίπτωση 2(ii) του Annex III πρώτη δυνατότητα (Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, µε επιπλέον συνεχή επιτήρηση) ορίζεται ως σύστηµα Η περίπτωση 2(ii) του Annex III πρώτη δυνατότητα (Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, χωρίς συνεχή επιτήρηση), ορίζεται ως σύστηµα 2 Οι φορείς πιστοποίησης για τα Συστήµατα 2 και 2+ οφείλουν να διαθέτουν κανονισµό και διαδικασίες πιστοποίησης, για τα οποία οι ενδεικτικές - ελάχιστες απαιτήσεις παρέχονται στο Παράρτηµα Β της παρούσης Η περίπτωση 2(ii) του Annex III δεύτερη δυνατότητα (Αρχική οκιµή Τύπου από εργαστήριο δοκιµών) ορίζεται ως σύστηµα Η περίπτωση 2(ii) του Annex III τρίτη δυνατότητα, (Αρχική οκιµή Τύπου καθώς και έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον ίδιο τον κατασκευαστή), ορίζεται ως σύστηµα 4 ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

7 4. Επιλογή των κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων διαπίστευσης των οργανισµών χορήγησης βεβαιώσεων συµµόρφωσης Στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Π.. 334/94 ορίζονται ως αρµόδιοι οργανισµοί για την χορήγηση βεβαιώσεων συµµόρφωσης, οι οργανισµοί πιστοποίησης (προϊόντων και συστηµάτων), χρησιµοποιώντας ενδεχοµένως ως υπεργολάβους οργανισµούς επιθεώρησης (ελέγχου) καθώς και εργαστήρια δοκιµών. Τα συστήµατα 1+ και 1 αφορούν πιστοποίηση συµµόρφωσης προϊόντος, τα συστήµατα 2+ και 2 αφορούν πιστοποίηση του (συστήµατος) ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το σύστηµα 3 αφορά την πραγµατοποίηση των προδιαγραφόµενων δοκιµών από εργαστήριο δοκιµών, ενώ το σύστηµα 4 επαφίεται στον ίδιο τον κατασκευαστή να ελέγχει την ορθότητα της αρχικής δοκιµής τύπου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (δεν πιστοποιείται). Κατά την αξιολόγηση και τη διαπίστευση από το ΕΣΥ φορέων πιστοποίησης προϊόντων, φορέων πιστοποίησης συστηµάτων, φορέων ελέγχου, καθώς και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στη βεβαίωση της συµµόρφωσης που ορίζει η οδηγία 89/106 η επιλογή των προτύπων διαπίστευσης είναι η παρακάτω: 4.1 Το Πρότυπο ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων Πιστοποίησης προϊόντος (συστήµατα 1+ και 1) είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, καθώς και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εναρµονισµένοu ευρωπαϊκού προτύπου (hen), ή της κατευθυντήριας οδηγίας έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑG), για τα οποία ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί. 4.2 Το Πρότυπο, ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων Πιστοποίησης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (συστήµατα 2 και 2+) είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 45012(που αντικαταστάθηκε µε το ISO/IEC 17021) ή το ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, καθώς και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου (hen), ή της κατευθυντήριας οδηγίας έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑG), για τα οποία ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί. 4.3 Το Πρότυπο, ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων Επιθεώρησης του Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ (που αντικαταστάθηκε µε το ISO/IEC 17021) ή το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, καθώς και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου (hen), ή της κατευθυντήριας οδηγίας έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑG), για τα οποία ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί. 4.4 Το Πρότυπο ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια του εργαστηρίου δοκιµών που θα προβαίνει στις Αρχικές οκιµές Τύπου (σύστηµα 3), είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, καθώς και οι µέθοδοι δοκιµών που παραπέµπει το εκάστοτε εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο (hen), ή η κατευθυντήρια οδηγία έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑG), για τα οποία ζητεί το εργαστήριο να διαπιστευτεί. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

8 5. Υποχρεώσεις φορέων πιστοποίησης και ελέγχου, εργαστηρίων Οι Οργανισµοί πιστοποίησης προϊόντων, οργανισµοί πιστοποίησης συστηµάτων και οι οργανισµοί ελέγχου και εργαστήρια οφείλουν : 5.1 Να παρακολουθούν τις εξελίξεις των σχετικών προτύπων και απαιτήσεων της νοµοθεσίας. 5.2 Να τηρούν τους ενιαίους κανονισµούς πιστοποίησης ανά οικογένεια προϊόντων που εκπονούνται από την συµβουλευτική επιτροπή των κοινοποιηµένων φορέων της Ε.Ε. (Advisory Group of Notified Bodies) καθώς και της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας του ΕΣΥ. 5.3 Να συµµετέχουν, στην περίπτωση που κοινοποιηθούν, στις συνεδριάσεις των κοινοποιηµένων φορέων (Αdvisory Group) και να εφαρµόζουν τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυτές. 5.4 Να αναθέτουν (αφορά µόνο τους αρµόδιους φορείς των συστηµάτων 1+ και 1) τις εργαστηριακές δοκιµές σε διαπιστευµένα εργαστήρια, όταν οι ίδιοι δεν διαθέτουν τέτοιες δοµές. 5.5 Να αναθέτουν υπεργολαβικά υπηρεσίες ελέγχου στις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, µόνον σε κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς ελέγχου. 5.6 Να εκδίδουν, στην περίπτωση που κοινοποιηθούν, πιστοποιητικά συµµόρφωσης προϊόντος (συστήµατα 1+ και 1) ή πιστοποιητικά ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (συστήµατα 2+ και 2), σύµφωνα µε τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία. 5.7 Να τεκµηριώνουν ότι όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στις επιθεωρήσεις έχει ενηµερωθεί και καταρτιστεί µε την τελευταία έκδοση των σχετικών µε το πεδίο διαπίστευσής τους ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και διατάξεων της νοµοθεσίας, καθώς και των εγγράφων της παρ Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προαναφερόµενου προσωπικού τους και να τηρούν ανάλογα προγράµµατα συνεχούς κατάρτισης. 5.9 Να τηρούν αρχεία εκπαίδευσης που να τεκµηριώνουν την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών Θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή των θέσεων εργασίας των επιθεωρητών του ΦΠ, µε την οποία θα τεκµηριώνεται η τεχνική τους επάρκεια σε συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων, µέσω της εξειδίκευσης και εµπειρίας στον σχεδιασµό ή στην παραγωγή ή στον εργαστηριακό και στον στατιστικό έλεγχο της παραγωγής ή τη διενέργεια επιθεωρήσεων του συγκεκριµένου προϊόντος ή κατηγορίας προϊόντων, καθώς και αντίστοιχα βιογραφικά των επιθεωρητών Θα πρέπει να υπάρχει µεθοδολογία αξιολόγησης των επιθεωρητών και των εµπειρογνωµόνων του φορέα, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης Όλοι οι προς κοινοποίηση φορείς οφείλουν να έχουν κατάλληλη κάλυψη αστικής ευθύνης. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

9 6. Απαιτήσεις και διαδικασίες που πρέπει να τηρεί το ΕΣΥ 6.1 Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) που χορηγείται, αναφέρεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή / και στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ακόµη και στις περιπτώσεις φορέων που προβαίνουν σε πιστοποίηση των συστηµάτων 2+ και Τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης του ΕΣΥ οφείλουν, πέραν των οριζόµενων στα Κριτήρια Αξιολογητών του ΕΣΥ, να διαθέτουν : Τεκµηριωµένη γνώση και κατάρτιση επί των απαιτήσεων του εκάστοτε εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου (hεν), ή κατευθυντήριας οδηγίας έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑG) που περιλαµβάνεται στο υπό επιθεώρηση πεδίο που ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί, καθώς και στα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ Οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. αναµένεται ότι, µεταξύ άλλων, θα εξετάζουν : την πληρότητα και επάρκεια των συστηµάτων πιστοποίησης, τα θέµατα που άπτονται µε τα προσόντα των επιθεωρητών του φορέα πιστοποίησης, την ύπαρξη απαίτησης ελέγχου πληρότητας του τεχνικού φακέλου και διενέργεια ελέγχου της εφαρµογής της στην πράξη. 7. ιατύπωση του ΕΠΕ 7.1 Το ΕΠΕ των προς κοινοποίηση φορέων περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κοινοποίηση του φορέα στη βάση NANDO και, για τα Συστήµατα 1, 1+, 2, 2+, ανεξαρτήτως προτύπου διαπίστευσης, αποτελείται από τρεις στήλες: Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η περιγραφή της οµάδας των προϊόντων, όπως αυτή αναλύεται στο αντίστοιχα εφαρµοζόµενο πρότυπο. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται οι λειτουργίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που εκτελεί ο φορέας και το αντίστοιχα εφαρµοζόµενο Σύστηµα. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη στήλη αναγράφεται: Για το Σύστηµα 1 και 1+ - Φορέας πιστοποίησης προϊόντος (Product certification body) και, εάν ο ίδιος ο φορέας εκτελεί τους ελέγχους, και - Φορέας ελέγχου (Inspection body) και εάν ο ίδιος ο φορέας εκτελεί τις δοκιµές, για τις οποίες έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO/IEC17025, και - Εργαστήριο δοκιµών. Για το Σύστηµα 2 και 2+ - Φορέας πιστοποίησης ΕΠΕ (FPC certification body) και, εάν ο ίδιος ο φορέας εκτελεί τους ελέγχους, και - Φορέας ελέγχου (Inspection body). ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

10 ιευκρινίζεται ότι, όταν στα παραπάνω συστήµατα 1, 1+, 2, 2+ εάν ένας φορέας διενεργεί αποκλειστικά ελέγχους, χωρίς να εκδίδει πιστοποιητικό (προϊόντος ή ΕΠΕ), στη δεύτερη στήλη αναγράφεται µόνο : Φορέας ελέγχου (Inspection body). Στην τρίτη στήλη αναγράφεται η τεχνική προδιαγραφή που εφαρµόζεται, καθώς και η Απόφαση της Επιτροπής για τον τύπο αξιολόγησης της συµµόρφωσης της συγκεκριµένης οµάδας προϊόντων. 7.2 Για τα εργαστήρια δοκιµών στο Σύστηµα 3 ή στα Συστήµατα 1, 1+, το ΕΠΕ είναι σύµφωνα µε τον τύπο του ΕΠΕ για το Πρότυπο ISO 17025, µε τη διευκρίνιση ότι στην τρίτη στήλη, πέραν της τεχνικής προδιαγραφής, αναγράφονται και οι συγκεκριµένες µέθοδοι δοκιµών τις οποίες εκτελεί το εργαστήριο. 7.3 Για τα Συστήµατα 1, 1+, 2, 2+ η αναγραφή µιας τεχνικής προδιαγραφής στην τρίτη στήλη, προϋποθέτει ότι ο φορέας διαθέτει αντίστοιχο πελάτη. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

11 Παράρτηµα Α Το περιεχόµενο του Συστήµατος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο 1. Εισαγωγή Οι κατασκευαστές προϊόντων δοµικών κατασκευών, ανεξαρτήτως συστήµατος αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οφείλουν να εφαρµόζουν Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ), το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των προϊόντων µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων. Σύµφωνα µε την Οδηγία, ΕΠΕ σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής. Το ως άνω Σύστηµα αξιολογείται από τον κοινοποιηµένο φορέα (Συστήµατα 1, 1+, 2, 2+), ο οποίος στην περίπτωση των Συστηµάτων 2 και 2+ εκδίδει αντίστοιχο Πιστοποιητικό για τον ΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι το Σύστηµα ΕΠΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρµόζεται προς τις απαιτήσεις του αντίστοιχα εφαρµόσιµου Εναρµονισµένου Προτύπου, όπως αυτό ενδεχοµένως εξειδικεύεται µε την Καθοδήγηση που εκδίδεται από την Οµάδα των Κοινοποιηµένων Φορέων. Το Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο οφείλει να ικανοποιεί τις παρακάτω ενδεικτικές- ελάχιστες απαιτήσεις. 2. Οργάνωση Αρµοδιότητες και ευθύνες Πρέπει να καθορίζονται οι ευθύνες, οι αρµοδιότητες και οι µεταξύ τους σχέση, των προσώπων τα οποία εκτελούν και ελέγχουν εργασίες οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που χρειάζεται να έχουν αρµοδιότητα για να: Α) αναλαµβάνουν δράσεις για την πρόληψη µη συµµορφούµενων προϊόντων, Β) να εντοπίζουν, καταγράφουν και χειρίζονται κάθε απόκλιση της ποιότητας των προϊόντων. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

12 Εκπρόσωπος της διοίκησης για τον ΕΠΕ Ο κατασκευαστής πρέπει να ορίσει πρόσωπο, µε τις κατάλληλες αρµοδιότητες, ώστε να εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων, στο συγκεκριµένο χώρο παραγωγής. Ανασκόπηση από τη διοίκηση Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαρκής καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ΕΠΕ, η διοίκηση πρέπει να το επιθεωρεί και να το ανασκοπεί σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και να διατηρεί αντίστοιχα αρχεία. Εκπαίδευση του προσωπικού Ο κατασκευαστής πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για την εκπαίδευση του εµπλεκόµενου στο Σύστηµα ΕΠΕ προσωπικού και διατηρεί κατάλληλα αρχεία. 3. ιαδικασίες ελέγχου Έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων Ο έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων περιλαµβάνει εκείνα τα οποία σχετίζονται µε τις απαιτήσεις των εφαρµόσιµων προτύπων, καλύπτοντας τις αγορές, τις διεργασίες, τους ελέγχους των υλικών και τα έγγραφα του Συστήµατος ΕΠΕ. Το εγχειρίδιο ελέγχου της παραγωγής πρέπει να περιέχει τεκµηριωµένη διαδικασία διαχείρισης εγγράφων και δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει τις διαδικασίες και τις αρµοδιότητες για την έγκριση, έκδοση, διανοµή και διαχείριση των εσωτερικών εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και την προετοιµασία, έκδοση και καταγραφή των αλλαγών της γραπτής τεκµηρίωσης. Υπεργολαβίες Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής αναθέτει υπεργολαβία µέρος των εργασιών, πρέπει να εγκαθιστά κατάλληλους ελέγχους του υπεργολάβου ενώ, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί τη συνολική ευθύνη για τις ανατιθέµενες εργασίες. Γνώση των πρώτων υλών Πρέπει να υπάρχει τεκµηρίωση που να παρέχει τις λεπτοµέρειες για τη φύση την προέλευση και την καταλληλότητα των πρώτων υλών. 4. ιαχείριση της παραγωγής Το Σύστηµα ΕΠΕ πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: I. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για τη διεργασία της παραγωγής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν διαδικασίες για τη συντήρηση και ρύθµιση του εξοπλισµού διεργασιών, για τον έλεγχο ή τη δοκιµή των υλικών που λαµβάνονται δειγµατοληπτικά κατά τις διεργασίες παραγωγής, για την προσαρµογή των διεργασιών παραγωγής στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο κ.α. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

13 II. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για τον προσδιορισµό και τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο ή τις Εθνικές Νοµοθετικές ιατάξεις. III. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά αποθηκεύονται υπό ελεγχόµενες συνθήκες και να προσδιορίζεται η θέση και τα προϊόντα στις θέσεις αποθήκευσης. IV. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά που λαµβάνονται από αποθέµατα δεν έχουν αλλοιωθεί σε βαθµό που να κινδυνεύει η συµµόρφωσή τους. V. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων κατά την πρώτη φορά που διατίθενται στην αγορά. 5. Έλεγχοι και δοκιµές Γενικά Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και εκπαιδευµένο προσωπικό για την εκτέλεση των απαιτούµενων ελέγχων και δοκιµών. Εξοπλισµός Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισµού ελέγχων, µέτρησης και δοκιµών. Η ακρίβεια και η συχνότητα των διακριβώσεων πρέπει να είναι σύµφωνα µε το αντίστοιχα εφαρµοζόµενο Πρότυπο και να διατηρούνται αντίστοιχα αρχεία. Ο εξοπλισµός πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τεκµηριωµένες διαδικασίες και να ταυτοποιείται µονοσήµαντα. Συχνότητα και θέση ελέγχων, δειγµατοληψιών και δοκιµών Το έγγραφο ελέγχου της παραγωγής πρέπει να περιγράφει τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων. Η συχνότητα των δειγµατοληψιών και οι δοκιµές, όταν απαιτούνται, πρέπει να εκτελούνται για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται στο εφαρµοζόµενο Εναρµονισµένο Πρότυπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι συχνότητες δοκιµών συνήθως σχετίζονται µε περιόδους παραγωγής ή ανάλογα µε την ποσότητα παραγωγής(π.χ. σε τον.). Μια περίοδος παραγωγής ορίζεται ως µια πλήρης εβδοµάδα, µήνας ή έτος εργάσιµων ηµερών παραγωγής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Οι απαιτήσεις του ΕΠΕ µπορεί να εισαγάγουν οπτικούς ελέγχους. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις που προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους, µπορεί να συνεπάγονται αυξηµένες συχνότητες δοκιµών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Όταν η µετρούµενη τιµή είναι πλησίον ενός προκαθορισµένου ορίου, πιθανόν να χρειαστεί να αυξηθεί η συχνότητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι δυνατόν να µειωθεί η συχνότητα δοκιµών, σε σχέση µε αυτές που προβλέπουν τα εναρµονισµένα πρότυπα. Οι συνθήκες αυτές µπορεί να είναι: ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

14 I. Υψηλά αυτοµατοποιηµένος εξοπλισµός παραγωγής. II. Μακρά εµπειρία µε συνέπεια σε ειδικές ιδιότητες. III. Πηγές µε υψηλή συµµόρφωση. IV. Υλοποίηση συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας µε εξαιρετικά µέτρα εποπτείας και παρακολούθησης της διεργασίας παραγωγής. V. Χαµηλή διασπορά των τιµών των µετρούµενων χαρακτηριστικών. Οι λόγοι για τη µείωση των συχνοτήτων δοκιµών πρέπει να παρατίθενται στο έγγραφο του ΕΠΕ. 6. Αρχεία Τα αποτελέσµατα του ΕΠΕ πρέπει να καταγράφονται σε αρχεία, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων δειγµατοληψίας, της ηµέρας και ώρας και των προϊόντων που δειγµατοληπτούνται και ελέγχονται καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας, π.χ. συνθήκες περιβάλλοντος. Όταν το προϊόν που ελέγχεται ή δοκιµάζεται δεν ικανοποιεί την καθορισµένη από την προδιαγραφή απαίτηση ή όταν υπάρχει ένδειξη ότι δεν θα την ικανοποιήσει, πρέπει να γίνεται µια σηµείωση στα αρχεία, σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για το χειρισµό της κατάστασης (π.χ. επανάληψη της δοκιµής ή/και µέτρα για τη διόρθωση της διεργασίας παραγωγής). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον όσο προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία στο χώρο παραγωγής (10 ετία από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά). 7. Έλεγχος µη συµµορφούµενων προϊόντων Όταν από έναν έλεγχο ή µια δοκιµή προκύπτει ότι ένα προϊόν δεν συµµορφώνεται, τότε το προϊόν πρέπει να αποµονωθεί προκειµένου: a) Να επανεπεξεργαστεί, ή b) Να δοθεί για άλλη εφαρµογή, για την οποία είναι κατάλληλο, ή c) Να απορριφθεί και να σηµανθεί ως µη συµµορφούµενο Ο κατασκευαστής πρέπει να καταγράφει όλες τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, να ερευνά και, εάν είναι απαραίτητο, να αναλαµβάνεται διορθωτική δράση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διορθωτική δράση µπορεί να περιλαµβάνει: a) ιερεύνηση της αιτίας της µη συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της διαδικασίας δοκιµών και εκτέλεση των αναγκαίων ρυθµίσεων. b) Ανάλυση των διεργασιών, λειτουργιών, αρχείων ποιότητας, εκθέσεων εξυπηρέτησης και παραπόνων πελατών για τον εντοπισµό και την εξάλειψη των εν δυνάµει αιτιών µη συµµόρφωσης. c) Υλοποίηση προληπτικών ενεργειών για το χειρισµό των προβληµάτων σε επίπεδο αντίστοιχο µε τον κίνδυνο που εντοπίστηκε. d) Εφαρµογή ελέγχων για να εξασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί διορθωτικές ενέργειες. e) Εφαρµογή και καταγραφή σε αρχεία των αλλαγών στις διαδικασίες, που προκύπτουν από διορθωτική ενέργεια. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

15 8. Χειρισµός, αποθήκευση και συνθήκες στους χώρους παραγωγής Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελεί τις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε να διατηρείται η ποιότητα του προϊόντος κατά τη διάρκεια του χειρισµού και της αποθήκευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι παραπάνω διευθετήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εξής: a) Ρύπανση του προϊόντος b) ιαχωρισµό c) Καθαριότητα του εξοπλισµού χειρισµών και των χώρων αποθήκευσης 9. Συσκευασία, σήµανση και µεταφορά Το Σύστηµα ΕΠΕ του κατασκευαστή πρέπει να προσδιορίζει την έκταση της ευθύνης του, σε σχέση µε τη συσκευασία, τη σήµανση, την αποθήκευση και την παράδοση. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

16 Παράρτηµα Β Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήµατος Γενικές απαιτήσεις α) καθήκοντα του κατασκευαστή 1. πρώτη δοκιµή τύπου του προϊόντος, 2. έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο - ΕΠΕ, 3. ενδεχοµένως, τη δοκιµή δειγµάτων λαµβανοµένων στο εργοστάσιο βάσει προκαθορισµένου σχεδίου. β) καθήκοντα του αναγνωρισµένου οργανισµού 4. πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, µε βάση την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 5. συνεχής επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. 2. ιαδικασία πιστοποίησης 2.1 Αίτηση Ο κατασκευαστής υποβάλλει στον Κοινοποιηµένο Φορέα - ΚΦ επίσηµη αίτηση, υπόδειγµα της οποίας περιγράφεται στο Προσάρτηµα 1. Στην αίτηση θα προσδιορίζεται το συγκεκριµένο προϊόν ή οµάδα προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, όπου εφαρµόζεται, στις πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες. Η αίτηση κανονικά καλύπτει ένα µόνο εργοστάσιο. Ο ΚΦ επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και πληροφορεί τον αιτούντα, όπως απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες για το χειρισµό της αίτησης. Πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού, πρέπει να υπογράφεται συµφωνητικό µεταξύ του κατασκευαστή και του ΚΦ, µε το οποίο θα συµφωνούνται: Οι γενικοί κανόνες πιστοποίησης του ΚΦ. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις. Η ηµεροµηνία έναρξης και η διάρκεια ισχύος του συµφωνητικού, καθώς και οι όροι για τη διακοπή του. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

17 Οι ειδικές ρυθµίσεις για την κάλυψη της αστικής ευθύνης, σε περίπτωση που το θέµα αυτό δεν ρυθµίζεται στους γενικούς κανόνες πιστοποίησης. Η ήλωση εµπιστευτικότητας. Οι ιαδικασίες ένστασης. 2.2 Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ΕΠΕ Ο ΚΦ ανασκοπεί την υποβληθείσα τεκµηρίωση, προκειµένου να επαληθεύσει ότι αυτή ικανοποιεί τις προβλέψεις των εφαρµόσιµων Εναρµονισµένων Προτύπων ΕΠ και, σε περίπτωση ελλείψεων, ενηµερώνει κατάλληλα τον κατασκευαστή Όταν η τεκµηρίωση είναι πλήρης, συµφωνείται η ηµεροµηνία επιθεώρησης Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ο ΚΦ εξετάζει κατά πόσον το τεκµηριωµένο Σύστηµα εφαρµόζεται, σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των ΕΠ Για την υποστήριξη της επιθεώρησης, ο ΚΦ ετοιµάζει Κατάλογο Ελέγχων, συνεκτιµώντας τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α της παρούσας ΚΟ, της εφαρµόσιµης τεχνικής προδιαγραφής και, ενδεχοµένως, µε βάση αντίστοιχο Κατάλογο που παρέχεται από την Καθοδήγηση της Οµάδας ΚΦ, στον οποίο καταγράφει τα σηµεία που εντοπίζονται ως µη συµµορφούµενα και γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή µετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης Οι αρχικές δοκιµές τύπου (Α Τ) δεν αποτελούν µέρος του ΕΠΕ, αλλά πρέπει να έχουν διεξαχθεί από τον κατασκευαστή, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών που υποδεικνύονται στο ΕΠ, να συµµορφώνονται κατάλληλα µε τις προβλέψεις του και να είναι διαθέσιµες, τουλάχιστον για µια παρτίδα, πριν από την αρχική επιθεώρηση. Σηµειώνεται ότι στα Συστήµατα 1 και 1+ η Α Τ διενεργείται από τον ΚΦ Το περιεχόµενο των Α Τ αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή και ο ΚΦ πρέπει να αναζητήσει αποδείξεις των Α Τ, ώστε να ελέγξει τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από τον ΕΠΕ, για οµοιότητα και αξιοπιστία Τα αποτελέσµατα δοκιµών του ΕΠΕ πρέπει να συµφωνούν µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ΕΠ. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου της Παραγωγής του κατασκευαστή πρέπει να περιλαµβάνει τις τιµές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή, καθώς και διαδικασία για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι ενήµερος και να συµµορφώνεται µε τυχόν Εθνικούς Κανονισµούς, σχετικούς µε τις τιµές των εξεταζόµενων ιδιοτήτων. Σηµειώνεται ότι στα Συστήµατα 1 και 1+ η Α Τ διενεργείται από τον ΚΦ Οι µέθοδοι δοκιµών που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι αυτές που προδιαγράφονται από το ΕΠ. Εναλλακτικές µέθοδοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν, εάν τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από αυτές έχουν αξιόπιστη σχέση µε αυτά που λαµβάνονται µε τη µέθοδο αναφοράς. Οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από τον ΚΦ. Ο προσδιορισµός της σχέσης των αποτελεσµάτων των δοκιµών θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, µέσω διαδικασίας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αµφιβολίας υπερισχύει η µέθοδος του ΕΠ. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

18 2.2.9 Ο ΚΦ θα πρέπει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και αξιοπιστία του εξοπλισµού, ο οποίος χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις ως άνω µεθόδους δοκιµών, όπως προβλέπεται στα εφαρµόσιµα ΕΠ Με το πέρας της αρχικής επιθεώρησης και το αργότερο µέσα σε 6 εβδοµάδες, ο ΚΦ ετοιµάζει έκθεση µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, την οποία κοινοποιεί στον κατασκευαστή Εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της έκθεσης, ο κατασκευαστής πρέπει να πληροφορήσει τον ΚΦ σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που υλοποίησε Σε περίπτωση που ο ΚΦ κρίνει τις διορθωτικές ενέργειες ως µη επαρκής, µπορεί να σταµατήσει την αξιολόγηση και να ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος για την υλοποίηση επαρκών διορθωτικών ενεργειών του κατασκευαστή, δεν µπορεί να ξεπεράσει τους 6 µήνες από τη διενέργεια της αρχικής επιθεώρησης Σε περίπτωση εφαρµογής ΕΤΑ, ο ΚΦ θα αναζητήσει από τον αντίστοιχο Φορέα Έγκρισης την αντίστοιχη τεχνική τεκµηρίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης και θα τον ενηµερώσει, σε περίπτωση σηµαντικών µη συµµορφώσεων, προκειµένου να κρατηθεί ενήµερο το αρχείο της ΕΤΑ. Πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε την επισήµανση των δειγµάτων και τις εκθέσεις δοκιµών παρέχεται στο Παράρτηµα Ε της παρούσης. 2.3 Χορήγηση πιστοποιητικού Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επιθεώρησης και εφόσον για όποιες µη συµµορφώσεις ή παρατηρήσεις έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες, µε τις οποίες συµφωνεί ο ΚΦ και έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΖΑ του εφαρµόσιµου ΕΠ ή της σχετικής ΕΤΑ, ο ΚΦ χορηγεί το ταχύτερο δυνατόν Πιστοποιητικό Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο, υπόδειγµα του οποίου περιγράφεται στο Προσάρτηµα 2. Σηµειώνεται ότι στα Συστήµατα 1 και 1+ δεν χορηγείται το ως άνω πιστοποιητικό Το πιστοποιητικό καλύπτει κανονικά ένα εργοστάσιο και ένα ΕΠ ή οµάδα συναφών ΕΠ. 2.4 Συνεχής επιτήρηση του ΕΠΕ Ο ΚΦ επιτηρεί τον ΕΠΕ µε βάση, τις απαιτήσεις της σχετικής εναρµονισµένης τεχνικής προδιαγραφής, της πρόσθετης καθοδήγησης του σχήµατος και τα αποτελέσµατα της αρχικής αξιολόγησης του ΕΠΕ. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

19 2.4.2 Ο ΚΦ δύναται να χρησιµοποιήσει έναν Φορέα Ελέγχου, µε βάση συµφωνητικό, για να διενεργεί µε την εξουσιοδότησή του και µε δική του ευθύνη την επιτήρηση Ο ΚΦ πρέπει να εξετάζει τη συχνότητα και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕ, προκειµένου να επαληθεύει την αποτελεσµατική τους εκτέλεση Σε περίπτωση που κατά την επιτήρηση εντοπιστούν σοβαρά προβλήµατα, ο ΚΦ δύναται να διενεργήσει πρόσθετες επιθεωρήσεις Σε περίπτωση µη ανάληψης κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών ή συνεχόµενων µη συµµορφώσεων, ο ΚΦ θα πρέπει να ενηµερώσει τον κατασκευαστή για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένης της ανάκλησης του Πιστοποιητικού, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της αρµόδιας Κρατικής αρχής Ο κατασκευαστής ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα της επιτήρησης Ο κατασκευαστής πρέπει να πληροφορεί τον ΚΦ για οποιαδήποτε τροποποίηση προτίθεται να πραγµατοποιήσει στη διεργασία παραγωγής ή στον ΕΠΕ, εφόσον υπάρχει το ενδεχόµενο να επηρεαστούν οι δηλωµένες ιδιότητες του προϊόντος. Εναπόκειται στον ΚΦ να αποφανθεί κατά πόσον οι δηλωθείσες αλλαγές απαιτούν και άλλο έλεγχο ή περαιτέρω διερεύνηση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να αποδεσµεύσει προϊόντα µε τη Σήµανση CE, τα οποία παράγονται µετά τις ως άνω αλλαγές, έως ότου τον ενηµερώσει ο ΚΦ για το θέµα αυτό Στην περίπτωση ΕΤΑ, σε περίπτωση µη συµµορφώσεων ή τροποποιήσεων του ΕΠΕ, ο ΚΦ ενηµερώνει σχετικά τον Φορέα Έγκρισης ο οποίος χορήγησε την ΕΤΑ, προκειµένου αυτός, είτε να ενηµερώσει το αρχείο της ΕΤΑ του προϊόντος, ή να ανανεώσει την ΕΤΑ, ότι εφαρµόζεται Ο κατασκευαστής πρέπει να διατηρεί αρχεία όλων των µη συµµορφώσεων και των παραπόνων, τα οποία σχετίζονται µε το προϊόν το οποίο καλύπτεται από το Πιστοποιητικό ΕΠΕ και να τα διαθέτει στον ΚΦ, όταν τα ζητήσει. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

20 Προσάρτηµα 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ο υπογεγραµµένος [όνοµα και επώνυµο]..., µε την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της [επωνυµία εταιρείας] της οποίας η έδρα είναι [πλήρης διεύθυνση]. ως κατασκευάστρια εταιρία [εάν εφαρµόζεται] (ή ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος εγκατεστηµένος στον ΕΟΧ του κατασκευαστή µε έδρα [πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή].. σε συµµόρφωση µε το Παράρτηµα ΖΑ του ΕΝ [παρέχονται οι αριθµοί των εφαρµόσιµων ΕΝ Προτύπων}.., αιτούµαι για πρώτη φορά και µόνο στον παρόντα κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης, τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο ΕΚ, για τα προϊόντα που περιγράφονται κατωτέρω : [περιγραφή προϊόντων σύµφωνα µε τα ΕΝ Πρότυπα], τα οποία παράγονται στο εργοστάσιο που ευρίσκεται [πλήρης διεύθυνση εργοστασίου]. Επίσης δηλώνεται ότι: Η δοκιµή τύπου των προϊόντων έχει εκτελεστεί / είναι υπό εκτέλεση * υπό την ευθύνη του ως άνω κατασκευαστή. Το ως άνω εργοστάσιο έχει λάβει / δεν έχει λάβει* άλλο έγκυρο Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο ΕΚ, (* διαγράφεται αναλόγως) Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τους κανόνες πιστοποίησης του παρόντος κοινοποιηµένου φορέα πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθερης πρόσβασης των επιθεωρητών του φορέα στο ως άνω εργοστάσιο για σκοπούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, για τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. Επισυνάπτονται τα κάτωθι έγγραφα: Εγχειρίδιο Συστήµατος ΕΠΕ Κατάλογος σχετικών εγγράφων του Συστήµατος ΕΠΕ Ως πρόσωπο επικοινωνίας ορίζεται ο [όνοµα και επώνυµο]... Υπογραφή Τόπος Ηµεροµηνία. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

21 Προσάρτηµα 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Για το Σύστηµα 2+ [Αριθµός Κοινοποιηµένου Φορέα]/CPD/[Μοναδικός αριθµός που αποδίδει ο ΚΦ] Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ βεβαιώνεται ότι το προϊόν: [προϊόν] [τελικές παράµετροι του προϊόντος (επίδοση προϊόντος) και κλάσεις, περιγραφή του προϊόντος (τύπος, ταυτότητα, χρήση ), πεδίο άµεσης εφαρµογής, ειδικές συνθήκες εφαρµόσιµες στη χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή] το οποίο παράγεται από τον κατασκευαστή: [Επωνυµία κατασκευαστή] [Πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή] στο εργοστάσιο [Εργοστάσιο] υποβλήθηκε από τον κατασκευαστή στην αρχική δοκιµή τύπου και σε έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και ότι ο Κοινοποιηµένος Φορέας [Επωνυµία ΚΦ] έχει εκτελέσει την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι έχουν εφαρµοστεί όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες για την επιβεβαίωση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα ΖΑ του Προτύπου [ΕΝ ΧΧΧ:ΥΥΥΥ] ή της [ΕΤΑ ΧΥΖ] Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται στις [ηµεροµηνία] και παραµένει σε ισχύ µε την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν σηµαντικά οι συνθήκες παραγωγής του εργοστασίου ή ο ίδιος ο ΕΠΕ, όπως αυτά προβλέπονται στην εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή και το αργότερο µέχρι [ηµεροµηνία] (όπως προβλέπεται στο πρότυπο που εφαρµόζεται). [Πόλη, ηµεροµηνία] [Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή, τίτλος θέσης] ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

22 Παράρτηµα Γ Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήµατος 1+ Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης 1. Γενικές απαιτήσεις α) καθήκοντα του κατασκευαστή 1. έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο - ΕΠΕ, 2. πρόσθετος έλεγχος δειγµάτων λαµβανοµένων στο εργοστάσιο, ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισµένου σχεδίου. β) καθήκοντα του αναγνωρισµένου οργανισµού 3. πρώτη δοκιµή τύπου του προϊόντος, 4. αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 5. διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 6. δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων λαµβανοµένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. 2. ιαδικασία πιστοποίησης Εφαρµόζεται η διαδικασία η οποία περιγράφεται στο Παράρτηµα Β, προσαρµοσµένη στα καθήκοντα κατασκευαστή και αναγνωρισµένου οργανισµού, όπως καθορίζονται ανωτέρω, ενώ τα αντίστοιχα υποδείγµατα αίτησης και πιστοποιητικού παρατίθενται στα κατωτέρω Προσαρτήµατα 3 και 4. Επιπλέον εφαρµόζονται τα παρακάτω: 2.1 ιενέργεια αρχικής δοκιµής τύπου και χορήγηση πιστοποιητικού Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει ένα σύστηµα δοκιµών αυτοελέγχου για κάθε πιστοποιηµένο προϊόν. Το σύστηµα αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται για την απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου µε τίτλο «Κριτήρια συµµόρφωσης» στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Οι ιδιότητες που θα ελέγχονται, οι µέθοδοι δοκιµών, η ελάχιστη συχνότητα δοκιµών αυτοελέγχου κατά τη διάρκεια των δοκιµών ρουτίνας και των δοκιµών της αρχικής περιόδου καθώς και τα κριτήρια συµµόρφωσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις βασικές ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

23 απαιτήσεις που παρατίθενται στο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Κριτήρια συµµόρφωσης» στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Όλα τα αποτελέσµατα των δοκιµών πρέπει να τεκµηριώνονται Ο ΚΦ εφαρµόζει κατάλληλη διαδικασία για τη διενέργεια της αρχικής δοκιµής τύπου, καθώς και για τη δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων λαµβανοµένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. Η δειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων προϋποθέτει ότι: Η δοκιµή του προϊόντος γίνεται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµής που καθορίζει η τεχνική προδιαγραφή και η Α Τ. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών συγκρίνονται µε τις δηλωµένες επιδόσεις του προϊόντος, όπως προκύπτουν από την Α Τ. Συντάσσεται και παραδίδεται στον κατασκευαστή µια έκθεση δοκιµής, στην οποία αναλόγως επιβεβαιώνεται ότι τα συµπεράσµατα είναι σε συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την Α Τ και τις απαιτήσεις του ΕΠΕ Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής δοκιµής τύπου, της αρχικής επιθεώρησης στο εργοστάσιο και του ΕΠΕ, καθώς και της δειγµατοληπτικής δοκιµής δειγµάτων, ο ΚΦ χορηγεί αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης προϊόντος. 2.2 Ο ΚΦ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχήµα δειγµατοληψίας και κριτήρια αποδοχής για τα παρακάτω : Για τον αυτοέλεγχο του κατασκευαστή Που χρησιµοποιεί ο φορέας πιστοποίησης για τον έλεγχο της ορθότητας, της δειγµατοληψίας που εκτελεί ο κατασκευαστής (εφαρµόζεται µόνο στο 1, 1+) Που χρησιµοποιεί ο φορέας πιστοποίησης για τον έλεγχο της ορθότητας, των δοκιµών που εκτελεί ο κατασκευαστής (εφαρµόζεται µόνο στο 1, 1+) Επίσης ο ΚΦ θα πρέπει να διαθέτει σαφείς κανόνες λήψης αποφάσεων και σχετικών µέτρων, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται ένα ή περισσότερα από τα ως άνω κριτήρια αποδοχής. 2.3 ιορθωτικές ενέργειες Το εγχειρίδιο ποιότητας Εργοστασίου πρέπει να τεκµηριώνει τις διαδικασίες για την ανασκόπηση και την προσαρµογή του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

24 Οι ενέργειες που λαµβάνονται στην περίπτωση µη συµµόρφωσης πρέπει να καταγράφονται σε αναφορά η οποία θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση της διοίκησης. 2.4 ιατήρηση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης ΕΚ Για τη διατήρηση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού συµµόρφωσης ΕΚ, ο ΚΦ εφαρµόζει το παρακάτω σχήµα: Ετήσια επιθεώρηση του εργοστασίου, του ΕΠΕ και του εργαστηρίου ιαχείριση των µη συµµορφώσεων / διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω ετήσια επιθεώρηση Αξιολόγηση των δοκιµών της δειγµατοληψίας που διενεργεί ο κατασκευαστής ιαχείριση των µη συµµορφώσεων / διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω αξιολόγηση ιενέργεια δοκιµών δειγµατοληψίας από ΚΦ ιαχείριση των µη συµµορφώσεων / διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω ιενέργεια δοκιµών δειγµατοληψίας. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

25 Προσάρτηµα 3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο υπογεγραµµένος [όνοµα και επώνυµο]..., µε την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της [επωνυµία εταιρείας] της οποίας η έδρα είναι [πλήρης διεύθυνση]. ως κατασκευάστρια εταιρία [εάν εφαρµόζεται] (ή ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος εγκατεστηµένος στον ΕΟΧ του κατασκευαστή µε έδρα [πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή].. σε συµµόρφωση µε το Παράρτηµα ΖΑ του ΕΝ [παρέχονται οι αριθµοί των εφαρµόσιµων ΕΝ Προτύπων}.., αιτούµαι για πρώτη φορά και µόνο στον παρόντα κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης, τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης των προϊόντων που περιγράφονται κατωτέρω : [περιγραφή προϊόντων σύµφωνα µε τα ΕΝ Πρότυπα], τα οποία παράγονται στο εργοστάσιο που ευρίσκεται [πλήρης διεύθυνση εργοστασίου]. Επίσης δηλώνεται ότι: Το ως άνω εργοστάσιο και το Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής του συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ΕΝ [παρέχονται οι αριθµοί των εφαρµόσιµων ΕΝ Προτύπων}.., Τα ως άνω προϊόντα συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΖΑ των ως άνω ΕΝ Προτύπων. Το ως άνω προϊόν δεν έχει λάβει ακόµη άλλο έγκυρο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ, Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω τους κανόνες πιστοποίησης του παρόντος κοινοποιηµένου φορέα πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθερης πρόσβασης των επιθεωρητών του φορέα στο ως άνω εργοστάσιο για σκοπούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης, για τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. Επισυνάπτονται τα κάτωθι έγγραφα: Εγχειρίδιο Συστήµατος Κατάλογος σχετικών εγγράφων του Συστήµατος Ως πρόσωπο επικοινωνίας ορίζεται ο [όνοµα και επώνυµο]... Υπογραφή Τόπος Ηµεροµηνία. Σηµείωση: Η ως άνω αίτηση προσαρµόζεται αναλόγως στις ειδικότερες απαιτήσεις εξειδικευµένων για το συγκεκριµένο προϊόν / οµάδα προϊόντων, εφαρµόσιµων εγγράφων, που ενδεχοµένως υφίστανται. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

26 Προσάρτηµα 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ [Αριθµός Κοινοποιηµένου Φορέα]/CPD/[Μοναδικός αριθµός που αποδίδει ο ΚΦ] Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ βεβαιώνεται ότι το προϊόν: [προϊόν] [τελικές παράµετροι του προϊόντος (επίδοση προϊόντος) και κλάσεις, περιγραφή του προϊόντος (τύπος, ταυτότητα, χρήση ), πεδίο άµεσης εφαρµογής, ειδικές συνθήκες εφαρµόσιµες στη χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή] το οποίο παράγεται από τον κατασκευαστή: [Επωνυµία κατασκευαστή] [Πλήρης διεύθυνση κατασκευαστή] στο εργοστάσιο [Εργοστάσιο] υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και σε περαιτέρω δοκιµή δειγµάτων που λαµβάνονται από το εργοστάσιο, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα δοκιµών και ότι ο Κοινοποιηµένος Φορέας [Επωνυµία ΚΦ] έχει εκτελέσει την αρχική δοκιµή του προϊόντος, την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο και διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, καθώς και δειγµατοληψία δοκιµών δειγµάτων που λαµβάνονται από το εργοστάσιο. Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι έχουν εφαρµοστεί οι προβλέψεις για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης, οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα ΖΑ του Προτύπου [ΕΝ ΧΧΧ:ΥΥΥΥ] ή της [ΕΤΑ ΧΥΖ] και ότι το ως άνω προϊόν ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες προδιαγραµµένες από το εν λόγω Πρότυπο ή ΕΤΑ απαιτήσεις. Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται στις [ηµεροµηνία] και ισχύει µε την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν σηµαντικά οι συνθήκες παραγωγής του εργοστασίου ή ο ίδιος ο ΕΠΕ, όπως αυτά προβλέπονται στην εναρµονισµένη προδιαγραφή και το αργότερο µέχρι [ηµεροµηνία] (όπως προβλέπεται στο πρότυπο που εφαρµόζεται). [Πόλης, ηµεροµηνία] [Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή, τίτλος θέσης] Σηµείωση: Το ως άνω πιστοποιητικό προσαρµόζεται αναλόγως στις ειδικότερες απαιτήσεις εξειδικευµένων για το συγκεκριµένο προϊόν / οµάδα προϊόντων, εφαρµόσιµων εγγράφων, που ενδεχοµένως υφίστανται. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

27 Αρχική δοκιµή τύπου (Α Τ) Παράρτηµα ΑΡΧΙΚΗ ΟΚΙΜΗ ΤΥΠΟΥ (Α Τ) Τα δοµικά προϊόντα που υπόκεινται σε κάποιο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης βάσει εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιµή αρχικού τύπου. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ο παραγωγός πρέπει να δηλώσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του προϊόντος του βάσει εναρµονισµένου προτύπου µε τη διεξαγωγή αρχικής δοκιµής τύπου, ακόµα και για προϊόντα τα οποία υπάρχουν ήδη στην αγορά. Για την Α Τ ισχύουν οι παρακάτω αρχές: 1. Η Α Τ είναι το πλήρες σύνολο δοκιµών ή άλλων διαδικασιών, οι οποίες περιγράφονται στην εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή και οι οποίες προσδιορίζουν την επίδοση δειγµάτων του προϊόντος, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά του τύπου του προϊόντος. 2. Η Α Τ επαληθεύει ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε την εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή και καθορίζει την επίδοση όλων των εναρµονισµένων χαρακτηριστικών, τα οποία πρέπει να δηλώνονται. 3. Ανάλογα µε τις προτιθέµενες χρήσεις και τις αγορές για τις οποίες προορίζεται το προϊόν από τον κατασκευαστή, είναι δυνατόν να περιορίζεται η έκταση της Α Τ. 4. Η Α Τ µπορεί να καλύπτει οµάδα προϊόντων, µε την προϋπόθεση ότι οι διάφοροι τύποι προϊόντων δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφαλείας και τις άλλες απαιτήσεις, σε σχέση µε την επίδοση του προϊόντος. O όρος αρχική δοκιµή τύπου δεν χρησιµοποιείται µόνο για να καλύψει φυσικές δοκιµές αλλά και άλλους τρόπους επίδειξης της συµµόρφωσης ενός προϊόντος, όπως υπολογισµοί, συµβατικά αποδεκτή επίδοση ή πινακοποιηµένα δεδοµένα αναφοράς. Πάντως, ακόµα και στην περίπτωση που χρησιµοποιείται κατηγοριοποίηση προϊόντος χωρίς την ανάγκη περαιτέρω δοκιµής, ο παραγωγός µπορεί να χρειασθεί να πραγµατοποιήσει µερικούς ελέγχους (π.χ. µέτρηση της πυκνότητας) ώστε να επιδείξει ότι το προϊόν του ικανοποιεί τον ορισµό του (product definition). Οι µέθοδοι δοκιµών και αποτίµησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται σε ένα εναρµονισµένο πρότυπο ή Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση απαιτούν µια εκ των κάτωθι περιπτώσεων: 1. ήλωση «αποδεκτό/ µη αποδεκτό» (pass/fail). 2. Αποτελέσµατα δοκιµών τα οποία χρησιµοποιούνται για αναγνώριση και εγκαθίδρυση κατηγοριών που πρέπει στη συνέχεια να δηλώνονται (π.χ. κατηγορίες αντίστασης στη φωτιά). 3. ήλωση από τον παραγωγό του αποτελέσµατος της δοκιµής, µιας µέσης τιµής ή µιας µέσης τιµής και της δεδηλωµένης ανοχής σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. 4. Χρήση µιας ελάχιστης ή µέγιστης τιµής από τον παραγωγό την οποία όλα τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν ή υπερβαίνουν. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

28 5. ήλωση χαρακτηριστικού µε χρήση στατιστικών µεθόδων (π.χ. χαρακτηριστική τιµή ή τιµή σχεδιασµού, αποδεκτή ή περιορισµένη κατηγορία ποιότητας). υνατότητες µείωσης του κόστους µιας αρχικής δοκιµής τύπου Στην περίπτωση που ένας κατασκευαστής παράγει το ίδιο προϊόν σε περισσότερες από µια γραµµές παραγωγής ή µονάδες ή σε περισσότερα από ένα εργοστάσια, ενδέχεται να µη χρειάζεται να επαναλάβει την αρχική δοκιµή τύπου για τις διαφορετικές γραµµές παραγωγής οι µονάδες (ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την ευθύνη για τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα είναι ίδια). Η ανάγκη επανάληψης µιας αρχικής δοκιµής τύπου εξαρτάται από το εάν, ο εξοπλισµός της παραγωγής που χρησιµοποιείται στο εργοστάσιο ή η γραµµή παραγωγής ή η µονάδα, είναι δυνατό να επηρεάσουν τη δεδηλωµένη επίδοση του προϊόντος. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να έχουν καθορίσει τις ανάγκες εκτέλεσης αρχικής δοκιµής τύπου σε κάθε εργοστάσιο, γραµµή παραγωγής ή µονάδας ξεχωριστά. ιαφορετικά, ο παραγωγός µπορεί να αποφασίσει για το ζήτηµα, δεδοµένου ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δήλωση συµµόρφωσης του προϊόντος του. Στην περίπτωση που µια αρχική δοκιµή τύπου διεξάγεται σε δείγµατα που έχουν ληφθεί από διαφορετικές µονάδες, γραµµές παραγωγής ή και εργοστάσια, ο παραγωγός οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα δεδηλωµένα χαρακτηριστικά ισχύουν για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στην αρχική δοκιµή τύπου. H επανάληψη δοκιµών µπορεί να αποφευχθεί κάνοντας χρήση δύο δυνατοτήτων: Α. Χρήση διαµοιρασµένων αποτελεσµάτων αρχικών δοκιµών τύπου (shared ITT). Ο παραγωγός µπορεί να χρησιµοποιήσει αποτελέσµατα από αρχικές δοκιµές τύπου που έχουν πραγµατοποιηθεί από κάποιον άλλο (π.χ. έναν άλλο παραγωγό ή έναν σχεδιαστή προϊόντων) ώστε να δικαιολογήσει την δική του δήλωση συµµόρφωσης σχετικά µε ένα προϊόν που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον ίδιο σχεδιασµό (π.χ. διαστάσεις) και µε του ίδιου είδους α ύλες, συνιστώσες και µεθόδους παραγωγής. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν πληρούνται κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις (βλέπε Guidance Paper M, 4.13). Β. ιαδοχικές αρχικές δοκιµές τύπου (cascading ITT). Για κάποια κατασκευαστικά προϊόντα, υπάρχουν εταιρείες που εφοδιάζουν ή εξασφαλίζουν τον εφοδιασµό, κάποιων ή και όλων των επιµέρους υλικών σε έναν συναρµολογητή ο οποίος στη συνέχεια παράγει το τελικό προϊόν στο εργοστάσιό του. Η εταιρεία µπορεί να αναλάβει την υποχρέωση για υποβολή σε αρχική δοκιµή τύπου σχετικά µε ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ενός τελικού προϊόντος που παράγεται ή συναρµολογείται από άλλες εταιρείες στο δικό τους εργοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη εταιρεία πρέπει να υποβάλλει το συναρµολογηµένο της προϊόν σε αρχική δοκιµή τύπου και στη συνέχεια να έχει διαθέσιµα τα αποτελέσµατα της δοκιµής στους συναρµολογητές, δηλαδή τους κατασκευαστές του τελικού προϊόντος το οποίο και διατίθεται στην αγορά. Ο συναρµολογητής-κατασκευαστής τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει την έκθεση αρχικής δοκιµής τύπου για σκοπούς σήµανσης CE του τελικού του προϊόντος χωρίς την υποχρέωση υποβολής σε επιπλέον αρχική δοκιµή τύπου του(ων) χαρακτηριστικού(ών) τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως η εξακρίβωση ότι ο συναρµολογητής κατασκευάζει το προϊόν χρησιµοποιώντας τον ίδιο συνδυασµό επιµέρους στοιχείων (στοιχείων µε τα ίδια χαρακτηριστικά) και µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο η αρχική εταιρεία υπέβαλε τα στοιχεία της και απόκτησε την έκθεση δοκιµής αρχικού τύπου. Εάν η έκθεση αυτή δεν αντιπροσωπεύει το τελικό προϊόν όπως αυτό τίθεται στο εµπόριο, λόγω ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

29 διαφορετικού συνδυασµού επιµέρους στοιχείων ή συναρµολόγησης µη ακολουθώντας τις οδηγίες της αρχικής εταιρείας, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει το τελικό του προϊόν σε αρχική δοκιµή τύπου. Σε κάθε περίπτωση, ο συναρµολογητής-παραγωγός είναι ο υπεύθυνος ότι το προϊόν του συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, τόσο για το σχεδιασµό όσο και την κατασκευή του. Επιτρεπόµενες εναλλακτικές λύσεις Τα εργαστήρια δοκιµών εάν είναι κοινοποιηµένα για τη διενέργεια αρχικών δοκιµών τύπου για τα συστήµατα 1, 1+ και 3 καθώς και δειγµατοληπτικές δοκιµές δειγµάτων (audit testing) (1+) οφείλουν να εκτελούν τις δοκιµές χρησιµοποιώντας τον δικό τους εξοπλισµό δοκιµών και προσωπικό. Παρόλα αυτά, σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιες δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό ελέγχων του κατασκευαστή (όπως παραδείγµατος χάριν στην περίπτωση που είναι ένα υπερβολικά σύνθετο ενγείρηµα [π.χ. µεγάλα δείγµατα δύσκολα στη µεταφορά και τον χειρισµό] ή οικονοµικά δυσανάλογο για να εκτελέσει τις δοκιµές στις δηλωµένες εγκαταστάσεις του φορέα), υπό τους κάτωθι όρους : - ο εξοπλισµός δοκιµών του κατασκευαστή είναι διακριβωµένος, - ο κοινοποιηµένος φορέας συµφωνεί µε τη χρήση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή γνωρίζοντας ότι διατηρεί την ευθύνη για τη διενεργηθείσα δοκιµή και τα αποτελέσµατά της, - ο κοινοποιηµένος φορέας διεξάγει τη δοκιµή, και βοηθά επίσης στην περίπτωση που πραγµατοποιείται από το προσωπικό του κατασκευαστή, - οι δοκιµές στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή εκτελούνται ακολουθώντας αυστηρή συµµόρφωση µε τη διαδικασία δοκιµής της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής, συµπεριλαµβανοµένης της δειγµατοληψίας και της προετοιµασίας των δειγµάτων, Σε κάθε περίπτωση ο κοινοποιηµένος φορέας αποφασίζει εάν θα λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της δοκιµής ή όχι. Εφόσον τα εργαστήρια δοκιµών χρησιµοποιούν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κατασκευαστή πρέπει να βεβαιώνεται ότι αυτά είναι και πρέπει να παραµένουν ανεξάρτητα τρίτων, των πελατών τους καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου µε τον οποίο έχουν οικονοµική σχέση. Η χρήση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του κατασκευαστή δεν σηµαίνει οποιαδήποτε είδους υπεργολαβία. Επιπρόσθετα, δεν αποδίδει στον κατασκευαστή την ιδιότητα ενός κοινοποιηµένου φορέα. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή χρησιµοποιούνται από έναν κοινοποιηµένο φορέα για την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους δοκιµών, αυτό θα αναφέρεται στην έκθεση δοκιµής. Όσον αφορά στα συστήµατα 2, 2+ και 4, για τα οποία η αρχική δοκιµή τύπου ανήκει στα καθήκοντα του κατασκευαστή, ο τελευταίος µπορεί να εµπιστευθεί οποιοδήποτε τρίτο µέρος που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και είναι ικανό να διεξάγει αξιόπιστες αρχικές δοκιµές τύπου υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι κανόνες που αφορούν το αντίστοιχο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης θα εφαρµοσθούν κατάλληλα. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/02/ /32

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ

Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ Ειδική Έκθεση: «Έλεγχος Ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ESPERIA PALACE Τετάρτη, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.3.1 Γενικά: ISO 17025 4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.13.1 Γενικά (1) ISO 17025 4.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (1) 4.13.1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/01/21-07-2016 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1) 5.10.1. Γενικά Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα