ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΗΝΑΚΑ Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 40/ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. Α/ Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 1 Προ Απνδνρή γλσκνδόηεζεο δηθεγόξνπ γηα κε άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ αξηζκ. 59/2016 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο. Απνδέρεηαη ηελ ππ αξηζκ. πξση / γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Αιέμαλδξνπ Ρνδίηε γηα κε άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ αξηζκ. 59/2016 Γηαηαγήο Πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ Γεκήηξην Καληάξε ηνπ επηδηθαδόκελνπ ζ απηήλ πνζνύ. 2 Προ Οξηζκόο δηθεγόξνπ ζε ππόζεζε ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 3 1α ο 825 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο Οξίδεη ην δηθεγόξν θ. Δκκαλνπήι Παπνπηζή λα γλσκνδνηήζεη πεξί ηνπ αλ ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ κέζνπ ηεο δηνηθεηηθήο απνβνιήο ηνπ Δπζηξαηίνπ Καξακπάζε από ην αθίλεην «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΖΠΟ» θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο λα αζθήζεη απηό ζύκθσλα κε ηηο ηεξεηέεο δηαδηθαζίεο. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ & ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ. Ζ εμόθιεζή ηνπο ζα γίλεη κεηά από έγθξηζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ πξώηα πξνζθνκηζζνύλ ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ. ρεη: Ζ αξηζκ. 960/ Α.Α.Τ. 4 1β ο 826 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ 1.- Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.099,49 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηελ ΑΓ 691/2016». 1

2 Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο ρεη. H αξ. 955/2016 Α.Α.Τ Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.706,03 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηελ ΑΓ 635/2016». ρεη. H αξ. 956/2016 Α.Α.Τ.. 5 1γ ο 827 Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο δ ο 828 Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ ,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο» ρεη: Ζ αξηζκ. 961/2016 Α.Α.Τ. 1.- [Καηά πιεηνςεθία] Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 9.997,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Πειόπεο ηεο Γ.Δ. Μαληακάδνπ» (ΑΣΑ). ρεη. H αξ. 962/2016 Α.Α.Τ Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ ,56 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ ««Απνθαηάζηαζε ηξηώλ ΥΑΓΑ ζηηο ζέζεηο "Υαιθέιηα" Γ.Δ. Πισκαξίνπ, "Οπηδά - Λεκνλνύ' ΓΔ Μπηηιήλεο, "Πεηξί 2" Γ.Δ. Πέηξαο θαη ππνδνκέο.μ.α. Πέηξαο - Μήζπκλαο, Γήκνπ Λέζβνπ» (ΔΠΠΔΡΑΑ). ρεη. H αξ. 963/2016 Α.Α.Τ ο 829 Αλάθιεζε Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 1.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. 244/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α , ε νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 2.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. 245/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α , ε νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 3.- Δγθξίλεη ηελ αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. 247/2016 Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 5.000,00 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ (ριννθνπηηθά αιπζνπξίνλα) ΓΔ Μπηηιήλεο» ζε βάξνο ηνπ Κ.Α , ε νπνία είρε δηαηεζεί κε ηελ 77/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 2

3 8 3 ο ε Σξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλ. έηνπο Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ 83 ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2016 σο εμήο : Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΜΔΗΩΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα ) πνζνύ ,00 επξώ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) πνζνύ ,00 επξώ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα ) πνζνύ ,00 επξώ Σν παξαπάλσ πνζό ησλ ,00 επξώ δηακέζνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ ΚΑ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΑΤΞΑΝΔΗ ΣΟΤ ΚΑ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ ,00 επξώ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ ,00 επξώ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνζνύ ,00 επξώ. 9 4 ο 831 Έγθξηζε θαη λνκηκνπνίεζε δαπαλώλ γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. Δγθξίλεη θαη λνκηκνπνηεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.812,27 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», γηα ηελ πιεξσκή δηθεγόξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ, ήηνη: Α/Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΟ ( ) 1. ΦΩΣΗΟ ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ 21/ ,00 2. ΣΕΔΝΖ ΠΑΤΛΖ 64/ ,52 3. ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 53/ ,51 4. ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 64/ ,45 5. ΔΗΡΖΝΖ ΑΝΑΣΑΔΛΛΖ 1592/ ,96 6. ΜΤΡΗΝΖ ΓΩΓΟΤ 60/ ,00 7. ΜΤΡΗΝΖ ΓΩΓΟΤ 61/ ,00 8. ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΚΟΤΚΟΤΛΑ 44/ ,33 9. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΝΖΝΑΚΑ 34/ ,00 3

4 10. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 40/ ,96 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 11. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 39/ ,33 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 12. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 41/ ,96 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 13. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 42/ ,20 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 14. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 44/ ,33 «ΚΟΤΦΔΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» 15. ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 97/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 98/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 99/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 100/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 101/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 102/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 103/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 105/ , ΣΤΛΗΑΝΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΑ 106/ ,64 ρεη: Ζ αξηζκ. 799/2016 Α.Α.Τ , ο 832 Αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. 644/2016 απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη επαλέγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Α) Αλαθαιεί ηελ ππ αξηζκ. 644/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Β) Δπαλεγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ κειέηε, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα, ππ αξηζκό 17/2016 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε ΦΠΑ ,52 επξώ. Γ) Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο απηνί έρνπλ ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα. Σξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ Γεκόζηνο δηεζλήο ειεθηξνληθόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξώλ 4

5 Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη δέζκεπζε δαπάλεο πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαπζίκσλ Γήκνπ Λέζβνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. απηνύ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Λέζβνπ», πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2017, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε ΦΠΑ ,52 επξώ. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη θαηά νκάδα εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο εηδηθόηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο. Αλαιπηηθόηεξα: α) Οκάδεο Α, Β, Γ, Γ, Δ (πγξά θαύζηκα) Ζ θαηά νκάδα πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, δειαδή ην κεγαιύηεξν εληαίν πνζνζηό έθπησζεο (%), γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θάζε νκάδαο ηνπ δηαγσληζκνύ μερσξηζηά, ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο δηακνξθνύκελεο κέζεο κεληαίαο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο θαπζίκνπ, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη πηζηνπνηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Λέζβνπ, κε ηελ έθδνζε εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ ηηκώλ. β) Οκάδα Σ (ιηπαληηθά) Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο ππνδηαηξείηαη ζε έμη (6) ηκήκαηα (νκάδεο) θαη νη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα απηνύ. Δηδηθόηεξα, ε πξνκήζεηα αθνξά, θαηά νκάδα, ηα παξαθάησ είδε: ΟΜΑΓΑ Α: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α1 Πεηξέιαην θίλεζεο ληίδει ιίηξα , ,81 Α2 Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα , ,00 Α3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα , ,91 ΟΜΑΓΑ Β: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Β1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα , ,77 ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Π/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα , ,86 ΟΜΑΓΑ Γ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γ/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 5

6 Γ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα , ,49 ΟΜΑΓΑ Δ: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Δ1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ληίδει ιίηξα , ,44 Δ2 Πεηξέιαην θίλεζεο ληίδει ιίηξα 5.948, ,61 Δ3 Βελδίλε ακόιπβδε ιίηξα 793,16 983,52 ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Σ8 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 10W-40 γηα βελδηλνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 5W-40 γηα θηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Ληπαληηθό ζπλζεηηθό SAE 10W-40 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Οξπθηέιαην SAE 15W-40 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Οξπθηέιαην SAE 20W-50 γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Ληπαληηθό SAE 30W γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Ληπαληηθό SAE 10W γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Ληπαληηθό ATF γηα πδξαπιηθό ζύζηεκα δηεύζπλζεο & ζαλδκάλ ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ9 Ληπαληηθό ISO 46 πδξαπιηθό, δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ10 Ληπαληηθό ISO 68 πδξαπιηθό, δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ11 Αληηςπθηηθό δηάιπκα παξαθινύ αηζπιελνγιπθόιεο - 15 ν C ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ12 Αληηςπθηηθό ζπκππθλσκέλν πγξό αηζπιελνγιπθόιεο ζε δνρείν 4 ιίηξσλ ιίηξα ,00 6

7 Σ13 Γξάζν αζβεζηίνπ ζε δνρείν 4kg kg ,00 Σ14 Γξάζν ιηζίνπ ζε δνρείν 4kg kg ,00 Σ15 AD-BLUE δηάιπκα ζε δνρείν 10 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ16 Βαιβνιίλε SAE 85W-140 ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ17 Βαιβνιίλε SAE 80W-90 ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ18 Ληπαληηθό αιπζίδαο αιπζνπξίνλνπ ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Σ19 Ληπαληηθό κίμεο δίρξνλσλ θηλεηήξσλ 2Σ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο ζε δνρείν 1 ιίηξνπ ιίηξα ,05 Σ20 Ληπαληηθό SAE 10W-30 δηαθνξηθνύ κε εκβαπηηδόκελα θξέλα ζε δνρείν > 15 ιίηξσλ ιίηξα ,00 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα όπσο απηέο ζα νξηζζνύλ από ηνλ Γήκαξρν Λέζβνπ. Γ) Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνζνύ ,00 επξώ (κε ΦΠΑ) ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, όπσο απηόο ζα θαηαξηηζηεί θαη επηθπξσζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Με ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα εθδνζνύλ θαη λα θαηαρσξεζνύλ ακέζσο θαη θαη' απόιπηε πξνηεξαηόηεηα νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνύζαο ππνρξέσζεο. Ζ παξνύζα απόθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε, ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4270/ ο 833 Δπαλαζπγθξόηεζε 1εο θαη 2εο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016 ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16. Α) 1.- Δπαλαζπγθξνηεί ηελ 1ε ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : Σαθηηθά Μέιε α.- Παπαζσηεξίνπ Διεπζεξία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ, πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε Πξνέδξνπ β. έληα Δξκόιαν, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΔ γ.- αξόγινπ Μαξία, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό ΠΔ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: α.- Καιδή Μηράιε, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΔ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηελ αλσηέξσ επηηξνπή β.- Παλαγόπνπιν Γηνλύζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ 7

8 γ.- Καξαγηάλλε Αλαζηαζία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Παλαγόπνπινο Γηνλύζηνο θαη Καξαγηάλλε Αλαζηαζία ζα αλαπιεξώλνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνύ ηνπο νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, εθηόο ηνπ Πξνέδξνπ. 2) Οξίδεη εθπξόζσπν ησλ εξγνιεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή απηνύ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ηνπο παξαθάησ Σαθηηθό Μέινο Καιδέιιε Αληώλην, εθπξόζσπν ηεο ΑΣΔ Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Αςώθαξδνπ Βαζηιηθή, εθπξόζσπν ηεο ΠΔΓΜΔΓΔ 3) Γξακκαηέαο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ νξίδεηαη ε Μηράιε Ησάλλα θαη αλαπιεξώηξηα απηήο ε Παλζειελά Όιγα. Β) 1.- Δπαλαζπγθξνηεί ηελ 2ε ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ κέρξη ην αλώηαην όξην ηεο 2εο ηάμεο Μ.Δ.Δ.Π. γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : Σαθηηθά Μέιε α.- Σαθηηθό Γεώξγην, Μεραλνιόγν Μεραληθό ΣΔ, πνπ ζα εθηειεί θαη ρξέε Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο β.- Αλαζηαζίνπ Αηκηιία, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ γ.- Αλδξηάλε Καιιηόπε, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΣΔ Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: α.- Υάθηα Γεσξγία, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΣΔ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ζηελ αλσηέξσ επηηξνπή β.- Παπαρξηζηνθόξνπ Αλδξέα, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΔ γ.- Υαηδεθσλζηαληή Άλλα, εξγνδεγό Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε Παπαρξηζηνθόξνπ Αλδξέαο θαη Υαηδεθσλζηαληή Άλλα ζα αλαπιεξώλνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά νξηζκνύ ηνπο νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, εθηόο ηνπ Πξνέδξνπ. 2) Οξίδεη εθπξόζσπν ησλ εξγνιεπηηθώλ νξγαλώζεσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο λα κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ σο εμήο : Σαθηηθό Μέινο 8

9 Μπνπριή Δπζηξάηην, εθπξόζσπν ηεο ΑΣΔ Αλαπιεξσκαηηθό κέινο πθά Ησάλλε, εθπξόζσπν ηεο ΠΔΔΓΔ 3) Οξίδεη γξακκαηέα ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκώλ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Παλζειελά Όιγα κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Υαιέιιε Ησάλλε ο 834 πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην έηνο πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην έηνο 2016, απνηεινύκελε από ηνπο : Α/Α Σαθηηθά κέιε Ηδηόηεηα 1 Σζαπώλε Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 2 Αλδξηάλε Καιιηόπε Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ 3 Σδηηδίλαο Κσλ/λνο Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 1 πξηαλνύ Κσλζηαληίλα Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 2 Καιαθάηεο Υξήζηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 3 Παλάξαο Γεκήηξεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Σζαπώλε Μαξία εηδηθόηεηαο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΠΔ. Αληηπξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Αλδξηάλε Καιιηόπε εηδηθόηεηαο Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ΣΔ, ε νπνία ζα εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξηαλνύ Κσλ/λα, Καιαθάηεο Υξήζηνο θαη Παλάξαο Γεκήηξεο ζα αλαπιεξώλνπλ θαηά ηελ αλσηέξσ ζεηξά δηνξηζκνύ νπνηνδήπνηε από ηα ηαθηηθά κέιε ηπρόλ απνπζηάδνπλ ιείπνπλ ή θσιύνληαη, εθηόο ηεο Πξνέδξνπ. 2. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ. 3. Οη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζα 9

10 ζπλερηζηνύλ θαη ζα νινθιεξσζνύλ από ην ίδην όξγαλν ο 835 πγθξόηεζε λέαο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ πξνκήζεηαο πγξώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ - νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην έηνο ο Οξηζκόο : α) δηθεγόξσλ γλσκνδνηήζεηο, γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. β) δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ. πγθξνηεί λέν (ηξηκειέο) γλσκνδνηηθό όξγαλν δηεμαγσγήο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ - νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθά ζέκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξερνπζώλ ππνζέζεσλ. Μπηηιήλε 26 Οθησβξίνπ 2016 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 1.- Καηζαρός Κωνζηανηίνος, Πρόεδρος 2.- Αμποσλός Ιωάννης, ηακηικό μέλος 3.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηιος, ηακηικό μέλος 4.- Κοσμαράς Ανηώνιος, ηακηικό μέλος 5.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηακηικό μέλος ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΣΑΡΟ 10

ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΙΝΑΚΑ Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 39/18-10-2016 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος Λέζβος και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 11-2-2014 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόθαζης ηης Γενικής Συνέλευζης ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ''Δ. ΠΑΙΡΗ Αλώλπκνο Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πιαζηηθώλ''. ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8106/06/Β/86/47 Θέμα 1ο: Τπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο Ππόεδπορ ηος Δ.. ηος Π.Σ.Α. Νοηίος Αιγαίος

ΕΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο Ππόεδπορ ηος Δ.. ηος Π.Σ.Α. Νοηίος Αιγαίος ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΟ ΣΑΜΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξκνύπνιε, 8-7-2008 Αξηζ. πξση.: νηθ. 3821 Τηλ. : (22810) 84 407-96 252 1. Tον Πποϋπολογιζμό ηος οικονομικού έηοςρ 2008, ηος Π.Τ.Α. Νοηίος 2. Την ςπ απιθ.ππωη. 3450/23-6-2008

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην 6 ν Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 27 εο Μαίνπ 2011. Αξηζ. απόθαζεο 83 Πεξίιεςε Έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηρηνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ ΑΠΟΦ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΟΤ ΠΑΡΘΗΚΔ ΑΠΟΦ Α / Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΙΝΑΚΑ Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 19/28-3-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος Λέζβος και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα 12.03.2019 3ηΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ «ΜΑΜΑΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ:ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ Αρ.Πρωη. 3183 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019!

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! A. Πίνακερ απεικόνιζηρ μεηαβολών Ι. Πίνακαρ απεικόνιζηρ μεηαβολών για ειζόδημα 10.000,00 Με ηο Υθιζηάμενο ζύζηημα Κζρδη 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα