Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ"

Transcript

1 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS MRCS and Paul S. Sidhu BSc MBBS MRCP FRCR DTM&H King s College London, Department of Radiology, King s College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, United Kingdom Translated by: Carolina Kachramanoglou BSc ΜΒΒS, Department of Radiology, King s College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, United Kingdom Andreas Karatzas MD, Department of Radiology, University Hospital of Patras, Rion 26504, Greece Ειζαγωγή Τα πξνβιήκαηα γνληκόηεηαο επεξεάδνπλ 1 ζηα 7 δεπγάξηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη πξνβιήκαηα ηνπ άλδξα ζεσξείηαη όηη επζύλνληαη ζε πνζνζηό 25% ησλ πεξηπηώζεσλ. Τν ππεξερνγξάθεκα παξακέλεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ θιηληθή θαη απεηθνληζηηθή δηεξεύλεζε ησλ αλδξώλ πνπ εκθαλίδνπλ ππνγνληκόηεηα. Παξνπζηάδνπκε έλαλ αζζελή πνπ παξαπέκθζεθε γηα ππεξερνγξαθηθή εθηίκεζε ηνπ νζρένπ ιόγσ πόλνπ ζηνπο όξρεηο. Ο αζζελήο ηπραία θαηά ηελ εμέηαζε αλέθεξε αδπλακία λα ζπιιάβεη ε ζύληξνθόο ηνπ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο επί ζεηξά εηώλ. Μία κε αλαζηξέςηκε απνθξαθηηθή αηηία ηεο ππνγνληκόηεηάο ηνπ αλαγλσξίζηεθε ζηνλ ππεξερνγξαθηθό έιεγρν. Ο ξόινο ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο ζηε δηάγλσζε ηεο αλδξηθήο ππνγνληκόηεηαο ζα παξνπζηαζηεί. Παποςζίαζε πεπιζηαηικού Άλδξαο 68 ρξνλώλ παξαπέκθζεθε γηα ππεξερνγξάθεκα σο εμσηεξηθόο αζζελήο κε ηζηνξηθό άιγνπο ζηνλ αξηζηεξό όξρη από πεληαεκέξνπ. Δίρε ηεζεί δηάγλσζε νμείαο επηδηδπκίηηδαο από ηνλ ηαηξό πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη είρε μεθηλήζεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Γελ ππήξραλ ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα θιεγκαίλνπζαο επηδηδπκίδαο ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο. Γελ αλαγλσξίζηεθε παξνπζία πδξνθήιεο ή θηξζνθήιεο. Ωζηόζν, εηθνλίζηεθε ζεκαληηθή ακθνηεξόπιεπξε ζσιελαξηαθή δηάηαζε ηνπ νξρηθνύ ζσιελαξηαθνύ δηθηύνπ (Δηθ. 1Α θαη Β) θαη ζηνηρεία δηόγθσζεο ηεο δεμηάο επηδηδπκίδαο (Δηθ. 2). Δπηπιένλ, ζηα αξηζηεξά, παξαηεξήζεθε κία ελδννξρηθή ζπεξκαηνθήιε κε παξνπζία «πδξν-πδξηθνύ» επηπέδνπ (Δηθ.

2 3). Απεηθνλίζηεθε ζεκαληηθή δηόγθσζε ηεο αξηζηεξήο επηδηδπκίδαο (Δηθ. 4) θαη πνιιαπιέο θύζηεηο ζηελ θεθαιή ηεο αξηζηεξήο επηδηδπκίδαο (Δηθ. 5). Γελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο αλσκαιίεο εληόο ησλ όξρεσλ ελώ θαη νη δύν όξρεηο ειέγρζεθαλ κε θπζηνινγηθό κέγεζνο. Μεηά από πξνζεθηηθόηεξε ιήςε ηζηνξηθνύ, ν αζζελήο αλέθεξε πξόβιεκα δηα βίνπ ζηεηξόηεηαο, ε νπνία δελ είρε δηεξεπλεζεί. Τν ηζηνξηθό θαη ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα ήηαλ ζπκβαηά κε ππνγνληκόηεηα ιόγσ απόθξαμεο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ από ηελ επηδηδπκίδα. Γελ δηαπηζηώζεθαλ παζνινγηθά επξήκαηα ζηελ δηνξζηθή ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε θαη δελ βξέζεθε ε αηηία ηεο απόθξαμεο θαηά ηελ πξώηε απηή εμέηαζε. Σςδήηεζε Σε απηό ην πεξηζηαηηθό, ηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα ησλ όξρεσλ απνηέιεζαλ έλα ηπραίν εύξεκα κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζζελή. Ζ απνθξαθηηθή ππνγνληκόηεηα επηδέρεηαη ζπρλά ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαη αλ απηή απνηύρεη, ζπλήζσο κπνξεί λα γίλεη ζπιινγή ζπέξκαηνο γηα λα επηηεπρζεί ε ζύιιεςε. Υπνγνληκόηεηα νξίδεηαη σο ε απνηπρία ζύιιεςεο κεηά ηελ ζπρλή, ρσξίο πξνθπιάμεηο, ζεμνπαιηθή επαθή γηα δύν ρξόληα [1]. Εεπγάξηα κε πξσηνπαζή ππνγνληκόηεηα δελ έρνπλ θαηαθέξεη πνηέ λα ζπιιάβνπλ, ελώ ε δεπηεξνπαζήο ππνγνληκόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από δπζθνιία ζύιιεςεο ελώ ην δεπγάξη έρεη ήδε ζπιιάβεη παιαηόηεξα. Σην 70% ησλ ππνγόληκσλ αλδξώλ, δελ βξίζθεηαη αηηία γηα ηελ ππνγνληκόηεηα (ηδηνπαζήο ππνγνληκόηεηα). Σηελ πιεηνςεθία ησλ ππόινηπσλ αζζελώλ, κηα κνξθνινγηθή αλσκαιία κπνξεί λα αλαδεηρζεί θαη ν ππεξερνγξαθηθόο έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελώλ [2]. Τν πεξηζηαηηθό πνπ παξνπζηάδεηαη απνηειεί παξάδεηγκα απνθξαθηηθήο αδσνζπεξκίαο, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ην 5% ηεο αλδξηθήο ππνγνληκόηεηαο [3]. Ζ αδσνζπεξκία πεξηγξάθεη ηελ απνπζία ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ζπεξκαηνγόλσλ θπηηάξσλ από ην ζπέξκα θαη κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε απνθξαθηηθή θαη κε απνθξαθηηθή. Ζ κε απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία είλαη απνηέιεζκα ειαηησκαηηθήο παξαγσγήο ζπέξκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζπγγελείο αλσκαιίεο, βιάβε ή ηξαπκαηηζκό ζηνλ όξρη. Ζ απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία πξνθαιείηαη από απόθξαμε ηεο επηδηδπκίδαο, ηνπ ζπεξκαηηθνύ πόξνπ ή ησλ εθζπεξκαηηθώλ πόξσλ. Απηή ε απόθξαμε κπνξεί λα είλαη ζπγγελνύο αηηηνινγίαο ή επίθηεηε ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ, ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή ινίκσμεο. Απηή είλαη ε ππννκάδα αζζελώλ πνπ ζα επσθειεζεί πεξηζζόηεξν από ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, θαζώο ε απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία επηδέρεηαη ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε. Τν ππεξερνγξάθεκα είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ελόο αζζελή κε αδσνζπεξκία θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε απνθξαθηηθνύ από κε απνθξαθηηθό αίηην. Πάλσ από ην 80% ησλ αζζελώλ κε απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία ζα έρεη

3 παζνινγηθά επξήκαηα ζηελ ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε. Τόζν ην ππεξερνγξάθεκα όξρεσλ, όζν θαη ν δηνξζηθόο ππέξερνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απεηθνληζηεί νιόθιεξν ην κήθνο ηεο νδνύ κεηαθνξάο ηνπ ζπέξκαηνο. Σηηο αλσκαιίεο πνπ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ ζην ππεξερνγξάθεκα ησλ όξρεσλ πεξηιακβάλεηαη ε ζπγγελήο ακθνηεξόπιεπξε απνπζία ηνπ ζπεξκαηηθνύ πόξνπ [4]. Σε απηή ηελ θαηάζηαζε, ππάξρεη δηάηαζε ησλ ζπεξκαηηθώλ ζσιελαξίσλ ζηελ θεθαιή ηεο επηδηδπκίδαο, ε νπνία ζηακαηάεη απόηνκα ζηε ζπκβνιή ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο νπξάο, ελώ πεξηθεξηθόηεξα δελ απεηθνλίδεηαη ν ζπεξκαηηθόο πόξνο. Τν ππεξερνγξάθεκα ησλ όξρεσλ κπνξεί επίζεο λα αλαδείμεη έκκεζα ζεκεία θάπνηαο άπσ απνθξαθηηθήο βιάβεο, θαζώο απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάηαζε θεληξηθά, ε νπνία εηθνλίδεηαη κε ηε κνξθή ζσιελαξηαθήο εθηαζίαο ηεο θεθαιήο ηεο επηδηδπκίδαο θαη ιέπηπλζεο ηεο νπξάο ηεο επηδηδπκίδαο. Μπνξεί αθόκα λα ππάξρεη γεληθεπκέλε αύμεζε ηνπ όγθνπ κεγέζνπο ησλ όξρεσλ. Ο δηνξζηθόο ππέξερνο είλαη δπλαηόλ λα αλαδείμεη αλσκαιίεο ησλ ζπεξκαηηθώλ πόξσλ, ησλ ζπεξκαηνδόρσλ θύζηεσλ, ησλ εθζπεξκαηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ πξνζηάηε [5]. Δπίθηεηεο αηηίεο απόθξαμεο απνηεινύλ ε ζηέλσζε, ν ηξαπκαηηζκόο, νη ιίζνη θαη νη πξνεγνύκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Όηαλ αλαγλσξίδεηαη ζηέλσζε, απηή είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα πξνεγνύκελσλ ινηκώμεσλ. Ο παξαηεηακέλνο θαζεηεξηαζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ραξαθηεξηζηηθή ζηέλσζε ησλ εθζπεξκαηηθώλ πόξσλ. Λίζνη κπνξεί λα αλεπξεζνύλ ζε θάζε ζεκείν, είλαη ζπρλόηεξνη όκσο ζην ύςνο ηεο ιεθύζνπ. Πξνεγεζείζα εθηνκή ηνπ ζπεξκαηηθνύ πόξνπ γηα ζηείξσζε κπνξεί λα απνθαιπθζεί θαη κπνξεί λα έρεη μεραζηεί από ηνλ αζζελή. Άιιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απόθξαμε πεξηιακβάλνπλ ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία βνπβσλνθήιεο, ρεηξνπξγεία ζηνπο όξρεηο, ή ρεηξνπξγηθή επηδηόξζσζε ηνπ απρέλα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζπγγελήο αηηία είλαη ε ακθνηεξόπιεπξε απνπζία ησλ ζπεξκαηηθώλ πόξσλ, όπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, ε νπνία ζην δηνξζηθό ππέξερν απεηθνλίδεηαη σο απνπζία ηεο ιεθύζνπ ησλ ζπεξκαηηθώλ πόξσλ. Ζ θπζηηθή απόθξαμε ησλ εθζπεξκαηηθώλ πόξσλ είλαη ζπλήζσο ζπγγελήο θαη απηέο νη βιάβεο είλαη ζπάληεο. Με ηνλ ππεξερνγξαθηθό έιεγρν κπνξεί λα δηαγλσζηνύλ έλαο κεγάινο αξηζκόο άιισλ, κε απνθξαθηηθώλ αηηηώλ αλδξηθήο ππνγνληκόηεηαο [2]. Ζ θξπςνξρία, ηδηαίηεξα όηαλ είλαη ακθνηεξόπιεπξε, πξνθαιεί ππνγνληκόηεηα ζην 50% ησλ αζζελώλ. Ζ απνπζία ηνπ όξρεσο από ην όζρεν θαηά ηνλ ππεξερνγξαθηθό έιεγρν, πξέπεη λα νδεγεί ζε έιεγρν γηα αηειή θάζνδν. Σην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ νη όξρεηο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ κε ηνλ έιεγρν ηεο πξν-γελλεηηθήο πεξηνρήο θαη ηεο βνπβσληθήο ρώξαο. Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ζα ρξεηαζηεί αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία γηα λα βξεζεί ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ν όξρηο [6]. Ζ αηξνθία ησλ όξρεσλ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί κε ην ππεξερνγξάθεκα νζρένπ θαη κπνξεί

4 λα είλαη επαθόινπζν πξνεγνύκελεο θιεγκνλήο, θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο, ζεξαπείαο κε νηζηξνγόλα θαη ππνθπζηαθήο αλεπάξθεηαο. Ζ ρξόληα νξρίηηδα θαη νξρεν-επηδηδπκίηηδα είλαη δπλαηόλ λα θαηαιήμεη ζε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ζπεξκαηνγόλσλ θπηηάξσλ θαη ζηελ αηξνθία ηνπ όξρεσο. Οη θηξζνθήιεο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ εύθνια κε ην ππεξερνγξάθεκα, σζηόζν ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ππνγνληκόηεηα δελ έρεη δηαζαθεληζηεί. Τέινο, αζζελείο κε πξσηνπαζείο νξρηθνύο όγθνπο ζπρλά έρνπλ επεξεαζκέλε πνηόηεηα ζπέξκαηνο θαη κεησκέλε γνληκόηεηα. Φαίλεηαη όηη επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηόζν ηνπ όξρεσο ζηνλ νπνίν εκθαλίζηεθε ν όγθνο, όζν θαη ηνπ εηεξόπιεπξνπ. Σςμπέπαζμα Τν ππεξερνγξάθεκα απνηειεί κηα γξήγνξε, κε επεκβαηηθή κέζνδν, πνπ κπνξεί λα δηαγλώζεη έλα κεγάιν αξηζκό θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ κνξθνινγηθέο αιιαγέο ζην αλδξηθό νπξνγελλεηηθό ζύζηεκα θαη είλαη δπλαηό λα θαηαιήμνπλ ζε ππνγνληκόηεηα. Δπί ηνπ παξόληνο είλαη έλα εξγαιείν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά. Απμεκέλνο βαζκόο ππνςίαο θαη εθπαίδεπζε ησλ αθηηλνιόγσλ θαη ησλ ρεηξηζηώλ ππεξήρνπ ζηα αίηηα ηεο αλδξηθήο ππνγνληκόηεηαο θαη ζηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεηε. Απηό ζα δηαζθαιίζεη όηη νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ρξεζηκνπνηνύληαη πιήξσο θαη ηειηθά ζα νδεγήζεη ζε βειηηζηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελώλ. Βιβλιογπαθία [1] Fertility: Assessment and Treatment for People with Fertility Problems. London: RCOG Press ISBN [2] Edey AJ and Sidhu PS: Male infertility: Role of imaging in the diagnosis and management. Imaging 20: [3] Jarow JP, Espeland MA and Lipshultz LI: Evaluation of azoospermic patients. J Urol 1989;142:162. [4] Moon MH, Kim SH, Cho JY, Seo JT, Chun YK. Scrotal US for evaluation of infertile men with azoospermia. Radiology. 2006;239: [5] Kuligowska E, Fenlon HM: Transrectal US in male infertility: Spectrum of findings and role in patient care. Radiology. 1998;207: [6] Dogra VS, Gottlieb RH, Oka M, Rubens DJ: Sonogrophy of the scrotum. Radiology 2003;227:18-36

5 Εικόνα 1 Τα βέιε δείρλνπλ ηα αλώκαια δηαηεηακέλα ζσιελάξηα ηνπ νξρηθνύ ζσιελαξηαθνύ δηθηύνπ ζηνλ δεμηό (Α) θαη ζηνλ αξηζηεξό όξρη (Β) Εικόνα 2 Ζ δηνγθσκέλε δεμηά επηδηδπκίδα (κηθξά βέιε) εηθνλίδεηαη, θαζώο θαη ην δηαηεηακέλν νξρηθό ζσιελαξηαθό δίθηπν (καθξύ βέινο) ζηνλ όξρη. Εικόνα 3 Οη δπν κεγαιύηεξεο θπζηηθέο ζσιελαξηαθέο δηαηάζεηο (βέιε) πεξηέρνπλ επίπεδα πγξνύ κε ίδεκα πνπ θαζηδάλεη, ππνδειώλνληαο ηελ πηζαλόηεηα κηαο ρξόληαο ζπεξκαηνθήιεο ζαλ αηηία. Εικόνα 4 Ζ νπξά ηεο αξηζηεξήο επηδηδπκίδαο είλαη ζρεηηθά δηνγθσκέλε, κε νθηνεηδείο ζσιελαξηαθνύο ζρεκαηηζκνύο εληόο απηήο (βέιε). Εικόνα 5 Γπν κεγάιεο θύζηεηο (βέιε) ζηελ θεθαιή ηεο αξηζηεξήο επηδηδπκίδαο δηαθξίλνληαη, νη νπνίεο απνηεινύλ πηζαλώο έλα αθόκα επαθόινπζν ηεο απόθξαμεο.

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα