ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΤΣΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΓΗΑ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΗ ΑΠΛΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ. ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝΣΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΑ ΓΗΑΦΑΛΗΔΣΔ ΜΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΜΗΑ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. Ζ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΗΝΑΗ ΕΧΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ. ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΕΟΝΣΑΗ ΚΑΘΔ ΓΤΟ ΔΧ ΔΞΗ ΜΖΝΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ. ΠΡΟΟΥΗ ΜΗ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΟΠΟΤ ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ Ή ΔΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

2 Πεξηερόκελα 1. Γεληθά 2. Απαληήζεηο ζε Δξσηήκαηα 2.1. Ση είλαη ε Όζκσζε 2.2. Ση είλαη ε Οζκσηηθή πίεζε 2.3. Ση είλαη ε Αληίζηξνθε Όζκσζε 2.4. Πώο ιεηηνπξγεί ην Φίιηξν Α.O Πνηα είλαη ηα ηάδηα ελόο πζηήκαηνο Α.Ο ηάδην 1 Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ ηάδην 2 Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα ηάδην 3 Φίιηξα ηεξενύ Άλζξαθα ηάδην 4 Μεκβξάλε Αληίζηξνθεο Όζκσζεο ηάδην 5 Δλεξγόο άλζξαθαο πςειήο πνηόηεηαο 3. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο 3.1. Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ ηξνθνδνζίαο λεξνύ 3.2. Δγθαηάζηαζε ηεο βξύζεο 3.3. Δγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο 3.4. Δγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο 3.5. Δγθαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο αληίζηξνθεο όζκσζεο 4. Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζει 3 ζει 5 ζει 5 ζει 5 ζει 5 ζει 6 ζει 6 ζει 6 ζει 6 ζει 7 ζει 7 ζει 8 ζει 8 ζει 8 ζει 8 ζει 9 ζει 9 ζει 10 ζει 10 ζει 10

3 Σν λεξό, πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο ζε πνζόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Πξέπεη λα είλαη αζθαιέο θαη αθίλδπλν γηα ηελ πγεία, λα κελ είλαη ζνιό θαη λα κελ έρεη ρξώκα θαη δπζάξεζηε νζκή θαη γεύζε. Γηα απηό ζηελ RO-MAN εηζάγνπκε, πξνζαξκόδνπκε, θαη δηαθηλνύκε θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ κόλν από εηαηξίεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνπο νξγαληζκνύο WQA θαη NSF. 1. Γεληθά Σα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ζεσξνύληαη ίζσο ηα θαιύηεξα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνύ. Λόγσ ησλ πνιιώλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο λεξνύ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε κεκβξάλε αληίζηξνθεο όζκσζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθαηξέζνπλ πνιύ κεγάιν αξηζκό κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξό. Από ριώξην θαη νξγαληθέο ελώζεηο, κέρξη θαη πνιύ επηθίλδπλεο ρεκηθέο ελώζεηο θαη ζηνηρεία όπσο ληηξηθά, θάδκην, αξζεληθό, εμαζζελέο ρξώκην, κόιπβδν, πδξάξγπξν θαη πνιιά άιια βαξέα κέηαιια θαζώο θαη κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα (δσληαλά θαη λεθξά κηθξόβηα θαη πνιιά άιια κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα) από ην λεξό. Ζ αληίζηξνθε όζκσζε είλαη νπζηαζηηθά, κηα δηαδηθαζία θίιηξαλζεο ηνπ λεξνύ κε εηδηθέο κεκβξάλεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα επηηξέπνπλ ζηα κόξηα ηνπ λεξνύ λα πεξλνύλ από ηε κάδα ηνπο, αιιά παξάιιεια λα απαγνξεύνπλ ζηα κόξηα ησλ πδάησλ ηε δηέιεπζε απηή. πλεπώο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη κηα ξνή θαζαξνύ λεξνύ από ηελ νπνία, ηξνθνδνηνύληαη νη βξύζεο ησλ κνλάδσλ. Έλα από ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα ζηελ θαηεγνξία ηνπ είλαη θαη ην RO-50-5SP. Με δπλαηόηεηα παξαγσγήο 190 ιίηξσλ εκεξεζίσο παξέρεη θαζαξό, αζθαιέο θαη πγηεηλό λεξό κεηώλνληαο κέρξη θαη ην 99% ηνπ ρισξίνπ, 99% ησλ βαθηεξηδίσλ,95% ησλ ζπλνιηθώλ δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ θαζώο θαη ην 99% όισλ ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ. πλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο θαη ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα σο απνηειεζκαηηθά κέζα δηήζεζεο ζηελ κείσζε θαη αθαίξεζε κηαο επξείαο γθάκαο κνιπζκαηηθώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξό ζαο. Αθαηξεί από ην λεξό: 95% ησλ ζπλνιηθά δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ 99% ηνπ ρισξίνπ

4 εηξά από βαξέα κέηαιια όπσο: Δμαζζελέο ρξώκην, Αξζεληθό, Μόιπβδν, Υαιθό, Νηηξώδε, Νηηξηθά, Ακίαλην, ειήλην, Τδξάξγπξν, Κάδκην Υώκαηα, ιάζπεο, ζθνπξηέο ζσιελώζεσλ Βαθηήξηα, κηθξόβηα, θξππηνζπνξίδηα, ζαικνλέια Τπνιείκκαηα πιαζηηθώλ, πεηξειαηνεηδώλ, εληνκνθηόλσλ Δύθνιε ηνπνζέηεζε: πλδέεηαη κε ηελ παξνρή ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη κε ηελ απνρέηεπζε όπνπ θαη νδεγνύληαη όινη νη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Mία αλεμάξηεηε θνκςή βξύζε ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζηνλ λεξνρύηε ή ζηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο ζπλνδεύεη ην ζύζηεκα. Σν ζύζηεκα RO-50-5SP παξέρεη αζθαιέο, θαζαξό, πόζηκν λεξό, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο λεξνύ παγθνζκίσο. Ζ αληίζηξνθε όζκσζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο, από κεγάιεο εηαηξείεο εκθηάισζεο γηα λα πεηύρνπλ λεξό άξηζηεο πνηόηεηαο. Σν RO-50-5SP ηνπνζεηείηαη θάησ από ηνλ λεξνρύηε ηεο θνπδίλαο ζαο θαη ζπλνδεύεηαη: Από κηα δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ ρσξεηηθόηεηαο 12,2 ιίηξσλ, πηζηνπνηεκέλε από ηνλ ακεξηθαληθό νξγαληζκό NSF (National Science Foundation), Μηα ακεξηθάληθεο θαηαζθεπήο κεκβξάλε 190lpd/ 50gpd KIT εγθαηάζηαζεο κε όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε. Βξύζε ρξσκίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 12,2 ιίηξα/3.2 γαιόληα δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ (Πηζηνπνίεζε NSF-CE) Δγθεθξηκέλν FDA επίπεδν πεξίβιεκα από πνιππξνππιέλην (double o ring) Απηόκαηε βαιβίδα απελεξγνπνίεζεο, βαιβίδα πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αλνμείδσηνπ ράιπβα Δπξσπατθήο ζρεδίαζεο βξύζε πλδεηήξαο ηξνθνδνζίαο λεξνύ Βαιβίδα αγσγώλ Κσδηθνπνηεκέλε ζσιήλσζε 1/4 ίληζαο γηα ηε ζύλδεζε ζπζηεκάησλ Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν 100% εξγνζηαζηαθά ειεγκέλν θαη απνζηεηξσκέλν, έηνηκν γηα εγθαηάζηαζε Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο.

5 2. Απαληήζεηο ζε Δξσηήκαηα Παξαθάησ ζα βξείηε απαληήζεηο ζηα πην ζπρλά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινύλ θαη πξέπεη λα έρνπκε ππ όςηλ καο Ση είλαη ε Όζκσζε Αλ ηνπνζεηήζνπκε λεξό κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο δηαιπκέλσλ νπζηώλ (πρ αιάηη) ζε δύν ζαιάκνπο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη κε κηα εκη-δηαπεξαηή κεκβξάλε, ηόηε ζα ζπκβεί ην εμήο: Σν λεξό από ην ζάιακν κε ηελ κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε ζα πεξάζεη κέζα από ηελ κεκβξάλε πξνο ηνλ ζάιακν κε ηελ κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε, πξνζπαζώληαο λα επηηύρεη εμίζσζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ. Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηε απνθαιείηε Όζκσζε 2.2. Ση είλαη ε Οζκσηηθή Πίεζε Γηα λα ζηακαηήζεη ην θαηλόκελν ηεο όζκσζεο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηα δύν απηά δηαιύκαηα κηα πίεζε. Απηή ε πίεζε νλνκάδεηαη νζκσηηθή πίεζε Ση είλαη ε Αληίζηξνθε Όζκσζε Όηαλ κία πίεζε κεγαιύηεξε ηεο νζκσηηθήο εθαξκνζηεί ζηελ πιεπξά ηνπ ζπκππθλσκέλνπ δηαιύκαηνο, ν δηαιύηεο ζα ξέεη από ην πην ζπκππθλσκέλν δηάιπκα ζην αξαηό δηάιπκα, δειαδή ζε θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο νζκώζεσο. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη αληίζεηε όζκσζε (Α.Ο.) Πώο ιεηηνπξγεί ην Φίιηξν Α.O.; Όια ηα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ζηεξίδνληαη ζην θαηλόκελν ηεο όζκσζεο θαη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ. Ζ θαξδία θάζε θίιηξνπ είλαη ε κεκβξάλε ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο. Οη νπέο ηεο κεκβξάλεο είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα λα επηηξέπνπλ λα πεξλάλε ηα κόξηα ηνπ λεξνύ, αιιά όρη ηόζν κεγάιεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε άιισλ κεγαιύηεξσλ κνξίσλ (δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ). Σα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ηεο RO-MAN είλαη ζρεδηαζκέλα ώζηε λα απνκαθξύλνπλ ην 92-98% ησλ «Οιηθώλ Γηαιπκέλσλ ηεξεώλ» (TDS) από ην λεξό. ηα θίιηξα ηεο RO-MAN ρξεζηκνπνηνύληαη κεκβξάλεο θαη θίιηξα από εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά από ην NSF θαη WQA θαη κόλν, απνθεύγνληαο ηηο θηελόηεξεο αζηαηηθέο απνκηκήζεηο ώζηε λα ζαο παξέρνπκε εγγπεκέλν απνηέιεζκα.

6 2.5. Πνηα είλαη ηα ηάδηα ελόο πζηήκαηνο Α.Ο.: Ζ κεκβξάλε ησλ θίιηξσλ είλαη επαίζζεηε ζην ριώξην θαη ηα παξάγσγα ηνπ θαζώο θαη ζηα ηδήκαηα. Έηζη γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο, ζηα θίιηξα λεξνύ ηνπνζεηνύληαη ηξία ζηάδηα θαζαξηζκνύ πξηλ ηελ κεκβξάλε θαη έλα κεηά. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ: ηάδην 1: Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ Σα Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ (Sediment filters) αθαηξνύλ αησξνύκελα ζσκαηίδηα όπσο ιάζπε, άκκν, ζθνπξηέο, θύζηεο, βξνκηέο θαη άιια αδηάιπηα ζηνηρεία. Σα θίιηξα δελ αθήλνπλ λα πεξλά νηηδήπνηε έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηε δηαηνκή ηνπο. Γελ ρξεζηκνπνηνύκε θίιηξν 1 micron θαζώο απηό θξάδεη εύθνια επεξεάδνληαο ηελ απόδνζε ηνπ θίιηξνπ ηάδην 2: Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα Σα Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα (GAC Filters) ζπγθξαηνύλ ην ριώξην (ρισξίλε) θαη πιήζνο νξγαληθώλ ελώζεσλ θαη θαξθηλνγόλα ζηνηρεία όπσο ΣΖΜs, benzine, pesticides, herbicides, insecticides, VOCs, PCBs, MTBs. Αθαηξνύλ επίζεο κε απηό ηνλ ηξόπν από ην λεξό θαη δηάθνξεο νξγαληθέο ελώζεηο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη επηθίλδπλεο, αιιά πξνθαινύλ δπζάξεζηεο γεύζεο θαη νζκέο. Ζ RO-MAN ρξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηαο θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα εμαζθαιίδνληαο ηεο ζσζηή απνκάθξπλζε ησλ βιαβεξώλ ζηνηρείσλ από ην λεξό ηάδην 3: Φίιηξα ζηεξενύ άλζξαθα Σα Φίιηξα ηεξενύ Άλζξαθα (CΒF filter) αθαηξνύλ κέηαιια όπσο ν πδξάξγπξνο θαη ν κόιπβδνο. Δπίζεο, αθαηξνύλ ηε ρισξίλε, πιήζνο νξγαληθώλ ελώζεσλ, ππνιείκκαηα εληνκνθηόλσλ θαη παξαζηηνθηόλσλ, ζηνηρεία όπσο ην ξαδόλην θαη θύζηεο όπσο ην θξππηνζπνξίδην, Giardia, ε κνλνθέιπθε ακνηβάδα. Γελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ κέζα ζην ζύζηεκα θαη πξνζθέξνπλ θαζαξό θαη δηαπγέο λεξό. Δίλαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηα θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα θαζώο είλαη ζπκπαγή θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζνπλ πνζόηεηεο λεξνύ ρσξίο λα θηιηξαξηζηνύλ (ζηνλ ελεξγό

7 άλζξαθα, επεηδή είλαη ζε κνξθή ζθόλεο κπνξεί ην λεξό λα ζρεκαηίζεη θαλάιηα θαη λα πεξάζεη θάπνηα πνζόηεηα ρσξίο ηελ απαηηνύκελε επεμεξγαζία). Δπίζεο, έρνπλ κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Ζ RO-MAN ρξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηαο θίιηξν άλζξαθα πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ςεκέλν θινηό θαξύδαο ηάδην 4: Μεκβξάλε Αληίζηξνθεο Όζκσζεο Όπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα κεκβξάλε ησλ θίιηξσλ θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ ηεο RO-MAN απνκαθξύλεη ην 92-98% ησλ Οιηθώλ Γηαιπκέλσλ ηεξεώλ από ην λεξό κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Καζώο είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή κεκβξάλε. ηα θίιηξα ηεο RO-MAN ρξεζηκνπνηνύληαη κεκβξάλεο θαη θίιηξα πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ινγαξηαζκό καο από εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά από ην NSF θαη WQA θαη κόλν, απνθεύγνληαο ηηο θηελόηεξεο αζηαηηθέο απνκηκήζεηο ώζηε λα ζαο παξέρνπκε εγγπεκέλν απνηέιεζκα ηάδην 5: Δλεξγόο άλζξαθαο πςειήο πνηόηεηαο (Post Carbon Filter) Δηδηθά ζρεδηαζκέλν θίιηξν επεμεξγαζίαο λεξνύ. Aθαηξεί ηελ αλεπηζύκεηε γεύζε θαη ηηο ελνριεηηθέο νζκέο, θαζώο θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ, δίλνληαο ην ηειηθό θηλίξηζκα ζηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Υξεζηκνπνηνύκε εγθεθξηκέλν θαηά NSF θίιηξν άλζξαθα γηα λα εγγπεζνύκε ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ.

8 3. Προετοιμασία για εγκατάσταση: Σν θίιηξν λεξνύ RO-50-5SP ηεο RO-MAN είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ηνπνζεηεζεί θάησ από ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη αλάγθεο γηα επηζθεπή αιιά θαη γηα αιιαγή ησλ θίιηξσλ. Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θνληά ζηε βξύζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο ξνήο. Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ λεξνύ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κεξηά ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ απόδνζή ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο θάησ από ηνλ λεξνρύηε, ε δεμακελή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δηπιαλό ληνπιάπη Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ ηξνθνδνζίαο λεξνύ Σν θίιηξν λεξνύ RO-50-5SP ηεο RO-MAN ζπλνδεύεηε από έλα ζύλδεζκν ¾ γηα ηελ ζύλδεζε κε ην δίθηπν παξνρήο θξύνπ λεξνύ. Θα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ αληίζηνηρε παξνρή ¾ (βξύζε πιπληεξίνπ) πνπ ππάξρεη θάησ από ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο ζαο Δγθαηάζηαζε ηεο βξύζεο Οη πεξηζζόηεξνη πάγθνη θαη λεξνρύηεο έρνπλ κηα έμηξα βνεζεηηθή ηξύπα γηα ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο κηαο επηπιένλ βξύζεο. Δάλ ν λεξνρύηεο ζαο δελ έρεη βνεζεηηθή ηξύπα, αθνινπζείζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Υξεζηκνπνηώληαο πξνζεθηηθά έλα ηξππάλη, αθαηξέζηε αξθεηή πνζόηεηα πνξζειάλεο ή πιηθνύ εκαγηέ, ζρεκαηίδνληαο κηα εζνρή ζην κέγεζνο λνκίζκαηνο. Αξθεηό επηθαλεηαθό πιηθό ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί, ώζηε λα θηάζεηε ζην κέηαιιν ηεο βάζεο.

9 Υξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξηθό ηξππάλη κε κύηε 6 mm (1/4 ), ηξππήζηε ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο αξγά θαη ζηαζεξά, πξνζέρνληαο θπξίσο όηαλ ην ηξππάλη δηαπεξάζεη ην κέηαιιν. Δάλ ρξεηαζηεί, ρξεζηκνπνηείζηε θαη ειάρηζην ιάδη ζηε δηάλνημε ηεο ηξύπαο. Δπαλαιάβεηε ην 2ν ζηάδην ρξεζηκνπνηώληαο κύηε 12 mm (1/2 ) Σνπνζεηήζηε ηε βξύζε ζηελ ηξύπα ηνπ θαη ρξεζηκνπνηώληαο γαιιηθό θιεηδί γηα λα θξαηήζεηε ηε βξύζε, ζθίμηε ην παμηκάδη ησλ 14 mm (9/16 ). Βεβαησζείηε όηη έρεηε ζθίμεη αξθεηά ηε βξύζε ζηνλ πάγθν νύησο ώζηε λα κελ έρεηε αλεπηζύκεηεο δηαξξνέο Δγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο: Μελ ηνπνζεηείηε ην ζσιήλα απνρέηεπζεο θνληά ζηελ απόξξηςε ησλ ζθνππηδηώλ ζαο. Ο ζσιήλαο απνρέηεπζεο ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηελ θάζεηε απόιεμε. Αλνίμηε κηα ηξύπα 6,3 mm (1/4 ) ζην ζσιήλα ηεο απνρέηεπζεο Σνπνζεηήζηε ην ζσιήλα απνρέηεπζεο επζπγξακκίδνληάο ηνλ ζηηο ηξύπεο. (Μπνξείηε λα αθήζεηε ηε κύηε ηνπ ηξππαληνύ ζηελ ηξύπα ηεο απνρέηεπζεο γηα επζπγξάκκηζε). Πξνζεθηηθά ζθίμηε ηηο δπν βίδεο ζην ζσιήλα απνρέηεπζεο. Μελ ηηο ζθίμεηε ππεξβνιηθά Δγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο Σπιίμηε κε ηαηλία ηεθιόλ ην πάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο. Βηδώζηε ηελ πιαζηηθή βαιβίδα απελεξγνπνίεζεο ζηε δεμακελή. (Βηδώζηε ρσξίο λα ζθίμεηε ππεξβνιηθά) Ζ δεμακελή έρεη ξπζκηζηεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε πίεζε 8 κε 14 psi.

10 3.5. Δγθαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο αληίζηξνθεο όζκσζεο Η ΑΡΥΙΚΗ ΤΚΔΤΑΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΔΙ ΣΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ ηεο κεκβξάλεο. Δθαξκόζηε ηε κεκβξάλε πηέδνληαο πξνζεθηηθά ηελ άθξε ηεο ζηελ ππνδνρή πνπ ππάξρεη ζηνλ πάην ηνπ δνρείνπ, κέρξη λα θηάζεη ζην ηέξκα θαη λα εθαξκόζεη πιήξσο. Σέινο επαλαηνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην δνρείν. 4.Δκκίνηση λειτοσργίας τοσ σσστήματος Έρνληαο ζπλδέζεη όια ηα εμαξηήκαηα, αλνίμηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ γηα λα ειέγμεηε ηπρόλ δηαξξνέο. Βεβαησζείηε όηη ε βαιβίδα ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο είλαη θιεηζηή. Αλνίμηε ηε βξύζε ηνπ λεξνρύηε. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά (κέρξη θαη 15) ην λεξό αξρίδεη λα ζηάδεη από ηε βξύζε. Αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε πξώηε απόπιπζε ησλ θίιηξσλ ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα. Μεηά ηελ αξρηθή απόπιπζε, αλνίμηε ηε βαιβίδα ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο θαη θιείζηε ηε βξύζε. Ζ δεμακελή ζα γεκίζεη (ζπλήζσο ρξεηάδεηαη 2 κε 3 ώξεο). Μεηά ην γέκηζκα, αλνίμηε ηε βξύζε θαη αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη κέρξη λα αδεηάζεη ε δεμακελή θαη λα κεησζεί αηζζεηά ε ξνή ηνπ λεξνύ ζηε βξύζε.

11 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α Αιιάδεηε ηα θίιηξα θάζε 6 ή 12 κήλεο θαη ειέγρεηε ηε κεκβξάλε ηαθηηθά θάζε ρξόλν. Σν ζύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο RO105 έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί κε πίεζε από 40 έσο 85 psi (από 2.8 έσο 5.8 bar). ε κηθξόηεξε πίεζε, ε πνζόηεηα αιιά θαη ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ κεηώλνληαη. (Δάλ δελ έρεηε αξθεηή πίεζε ζην λεξό, έλα ζύζηεκα κε ελζσκαησκέλε αληιία γηα αύμεζε ηεο πίεζεο είλαη ην ηδαληθό γηα ηελ πεξίπησζή ζαο). ε κεγαιύηεξε πίεζε κπνξεί ην ζύζηεκα λα ππνζηεί δεκηέο. Δάλ ζην δίθηπν ζαο ε πίεζε ππεξβαίλεη ηα 85 psi, έλαο ξπζκηζηήο πίεζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί γηα λα κεηώζεη ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ κέζα ζην ζύζηεκα.. Υξόλνο Αληηθαηάζηαζεο Φίιηξσλ Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ηάδην Πεξηγξαθή θίιηξνπ κήλεο κήλεο ρξόληα ηάδην 1 ΦΙΛΣΡΟ ΚΑΣΑΚΑΘΙΕΩΝ 5μ ηάδην 2 ΦΙΛΣΡΟ ΕΝΕΡΓΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ηάδην 3 ΦΙΛΣΡΟ ΣΕΡΕΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ηάδην 4 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ ηάδην 5 ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

12 ΤΝΘΗΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ύλζεηεο Μεκβξάλεο Αληίζηξνθεο Όζκσζεο από Λεπηέο Σαηλίεο Παξνρή Νεξνύ Σξνθνδνζίαο Γεκόζην/ Ηδησηηθό Γίθηπν Υισξησκέλν ή κε ρισξησκέλν, εθόζνλ ππάξρεη θίιηξν άλζξαθα θαη αληηθαζηζηάηαη θάζε 6 κήλεο ή κεηά ηε ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ απόδνζε ζε ιίηξα, νπνηνδήπνηε έξρεηαη πξώην. ΠΗΔΖ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΠΡΟ-ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΑ) ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΔΤΡΟ ΠΗΔΖ 0 80 PSI PSI ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 4 o 38 o C (40 ν 100 ν F) ΔΤΡΟ PH ΜΔΓΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΓ ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΘΟΛΧΖ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ (CACO.) ΗΓΖΡΟ (FE) ΜΑΓΓΑΝΗΟ (MN) ΤΓΡΟΘΔΗΟ (H2S) 1500 MG/L < 1.0 ΚΑΘΑΡΖ ΘΟΛΧΖ (NTU) < 350 MG/L (<20 GPG) <0.1 MG/L <0.05 MG/L 0.00 MG/L ΥΛΧΡΗΟ (CL2) 0.0 MG/L 1.0

13 Ολνκαζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Απόξξηςεο ύλζεησλ Μεκβξαλώλ Αληίζηξνθεο Όζκσζεο από Λεπηέο Σαηλίεο Αζβέζηην 93-98% Νάηξην 92-96% Μαγλήζην 96-98% Κάιην 96-98% Μαγγάλην 96-98% ίδεξνο 96-98% Αινπκίλην 96-98% Υαιθόο 96-98% Νηθέιην 96-98% Κάδκην 93-97% Άξγπξνο 93-96% Φεπδάξγπξνο 96-98% Τδξάξγπξνο 94-97% θιεξόηεηα ζε Ca+Mg 93-97% Ραδηελέξγεηα 93-97% Υιώξην 92-98% Ηόληα 92-98% Βξσκίδην 90-95% Φώζθνξνο 95-98% Κπάλην 90-97% Θείν 96-99% Θεηνζεηηθά άιαηα 96-98% Ππξηηηθά άιαηα 92-95% Ππξίηην 90-98% Νηηξηθά άιαηα 90-95% Βόξην 50-70% Βνξηθά άιαηα 30-50% Φζόξην 92-95% Πνιπθσζθνξηθέο ελώζεηο 96-98% Οξζνθσζθνξηθέο ελώζεηο 96-98% Υξσκηθέο ελώζεηο 85-95% Βαθηήξηα 99+ % Μόιπβδνο 95-98% Αξζεληθό 50-90%

14 Απόδνζε Μεκβξαλώλ Αληίζηξνθεο Όζκσζεο Ζ απόδνζε ηνπ κεκβξαλώδνπο ζηνηρείνπ αληίζηξνθεο όζκσζεο επεξεάδεηαη από δύν βαζηθνύο παξάγνληεο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηξνθνδνζίαο θαη ηελ θαζαξή πίεζε πνπ νδεγεί ην λεξό ζην ζηνηρείν. Απηνί νη δύν παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ όςηλ πξηλ ηε ζύγθξηζε ή ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ κεκβξαλώδνπο ζηνηρείνπ ελόο ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο όζκσζεο. Όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν κεγαιύηεξε ζα είλαη ε ξνή ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ θαη αληηζηξόθσο. Όιεο νη κεκβξάλεο θαη ηα ζπζηήκαηα αληίζηξνθεο όζκσζεο έρνπλ αμηνινγεζεί ζηνπο 25 ν Κειζίνπ (77 ν Φαξελάηη). Γηα λα βξείηε ην ξπζκό δηαπεξαηόηεηαο ηεο κεκβξάλεο ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Βξείηε ηνλ πληειεζηή Γηόξζσζεο Θεξκνθξαζίαο (ΓΘ) t ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Γηαηξέζηε ηελ νλνκαζηηθή ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 77 ν F κε ηνλ ΓΘ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Νεξό Σξνθνδνζίαο Νεξό Σξνθνδνζίαο Θεξκνθξαζία ν C ν F πληειεζη ήο Γηόξζσζεο Θεξκνθξαζία ν C ν F πληειεζη ήο Γηόξζσζεο 5 41, , , , , , , , , , , , , 6 2, ,4 1,29 2, ,2 1,24 2, ,0 1,19 2, ,8 1,15 2, ,6 1,11 1, ,4 1,09 1, ,2 1,04 1, ,0 1,00 1, ,8 0,97 1, ,6 0,94 1, ,4 0,91 1, ,2 0,88 1, ,0 0,85 Παξάδεηγκα: Δάλ ν ξπζκόο δηαπεξαηόηεηαο κηαο κεκβξάλεο ιεπηώλ ηαηληώλ ζηνπο 12 βαζκνύο Κειζίνπ είλαη = 378 ιίηξα ηελ εκέξα, πνηνο είλαη ν ξπζκόο δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ;

15 Απάληεζε πληειεζηήο δηόξζσζεο ζεξκνθξαζίαο (από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) = 1,47 ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ = 378 1,47 = 257 ιίηξα ηελ εκέξα Γηόξζσζε Καζαξήο Πίεζεο Οη κεκβξάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο νδεγίεο έρνπλ αμηνινγεζεί κε πίεζε λεξνύ 60 psi θαη ζε ζεξκνθξαζία 25 βαζκώλ Κειζίνπ. Γηα λα ππνινγίζεηε ηνλ αλακελόκελν ξπζκό παξαγσγήο, ζα πξέπεη πξώηα λα βξείηε ηελ αλακελόκελε παξαγσγή ζε κηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία όπσο εμεγείηαη παξαπάλσ. Θα ηελ νλνκάζνπκε ΟΡΘ = Οξζή Ρνή Θεξκνθξαζίαο. Σώξα πνιιαπιαζηάζηε ηελ ΟΡΘ κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ κεκβξαλώλ, πνπ γη απηέο ηηο κεκβξάλεο είλαη 60 psi θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζηε ην απνηέιεζκα κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ από ηελ παξνρή ηξνθνδνζίαο (ΠΝΣ) Ο αλακελόκελνο ξπζκόο παξαγσγήο θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ ζα είλαη = (ΟΡΘ*60)/ΠΝΣ ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Γηα θάζε πξόβιεκα κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θαηάζηεκα ιηαληθήο ή λα ζηείιεηε ζηε RO- MAN ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Δίλαη θαιύηεξα λα καο ζηείιεηε ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο, αθνύ από εδώ πνπ βξηζθόκαζηε δελ κπνξνύκε λα δνύκε ην πξόβιεκα. Όια ηα πξνβιήκαηα δηνξζώλνληαη θαη γεληθά εκθαλίδνληαη ηηο πξώηεο ώξεο κεηά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 1) «Τπάξρεη δηαξξνή από έλα θνπκπσηό εμάξηεκα» Λύζε: Σα θνπκπσηά εμαξηήκαηα ζπάληα παξνπζηάδνπλ δηαξξνή, αιιά ζηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξνζπαζήζηε λα πηέζεηε πην κέζα ην ζύλδεζκν. Δάλ νύηε απηό έρεη απνηέιεζκα, αθαηξέζηε ηε γξακκή θαη ειέγμηε ην άθξν ηνπ ζσιήλα. Δίλαη ιεία θνκκέλνο ηεηξάγσλα; Δάλ όρη, πάξηε έλα θνθηεξό ςαιίδη (ή έλα θνθηεξό καραίξη) θαη θόςηε ην. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηνλ μαλά ζθηρηά. 2) «Σν ζύζηεκα παξάγεη θαζαξό λεξό κε πνιύ αξγό ξπζκό» Λύζε: Υξνλνκεηξήζηε πόζα δεπηεξόιεπηα ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζεί αθξηβώο κηζό ιίηξν θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ. Πνιιαπιαζηάζηε απηά ηα δεπηεξόιεπηα κε ην 8 γηα λα βξείηε ζε πόζα δεπηεξόιεπηα παξάγεηαη έλα γαιόλη (4,5 ιίηξα) λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζηε ην κε ην ρξόλν παξαγσγήο 1 γαινληνύ. Σώξα μέξεηε πόζα Γαιόληα ηελ Ζκέξα (GPD) παξάγεη ην ζύζηεκα. εκεηώζηε ηελ πίεζε psi ζην κεηξεηή πίεζεο θαη κεηξήζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηξνθνδνζίαο. Να ζπκάζηε όηη ε πίεζε πξέπεη λα είλαη 40 psi, δηαθνξεηηθά επηθνηλσλήζηε καδί καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 3) «Σν ζύζηεκα δελ παξάγεη λεξό».

16 Λύζε: Απηό νθείιεηαη ζρεδόλ πάληα ζε πξόβιεκα πίεζεο. Ζ κέγηζηε πίεζε είλαη 40 psi. Δάλ ηα psi είλαη ιηγόηεξα, ε νπή ζην ζσιήλα παξνρήο λεξνύ ηξνθνδνζίαο ελδέρεηαη λα κελ επαξθή. Γνθηκάζηε λα ηελ αλνίμεηε. Δάλ ε πίεζε είλαη επαξθήο ζην εζσηεξηθό ησλ πξνθίιηξσλ, ειέγμηε ηα εμήο: α) Διέγμηε εάλ ην λεξό ξέεη από ηελ Πξάζηλε γξακκή απνξξνήο. Δάλ ζπκβαίλεη απηό, ε κεκβξάλε δέρεηαη λεξό. β) Απνζπλδέζηε ηελ κπιε γξακκή από ην πεξίβιεκα ηεο κεκβξάλεο ΑΟ...βγαίλεη λεξό; γ) Δάλ ηξέρεη λεξό από ηελ Πξάζηλε γξακκή αιιά όρη από ηελ κπιε, ίζσο λα έρεη θξάμεη. Διέγμηε ηε βαιβίδα ζην Πεξίβιεκα ΑΟ. Τπάξρνπλ δύν ζεκεία εμόδνπ ζην εμσηεξηθό άθξν ηεο κεκβξάλεο ΑΟ. Ζ κία έμνδνο πεγαίλεη ζηε βαιβίδα εθξνήο θαη ε άιιε είλαη γηα ην θηιηξαξηζκέλν λεξό. Ζ έμνδνο είλαη εμνπιηζκέλε κε κηα ελζσκαησκέλε βαιβίδα ξύζκηζεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην επηρξσκησκέλν κπξνύηδηλν εμάξηεκα. Αθαηξέζηε απηή ηε βαιβίδα...ππάξρεη θαζόινπ λεξό; δ) Δάλ ε κνλάδα ιεηηνπξγεί γηα θάκπνζν θαηξό, ην πξόβιεκα νθείιεηαη κάιινλ ζε βνπισκέλα θίιηξα. Αθαηξέζηε ηα θίιηξα, ειέγμηε ην θάζε έλα ηνπνζεηώληαο ην ζηε ζέζε ηνπ πξώηνπ θίιηξνπ θαη δείηε εάλ ξέεη λεξό. Σα θίιηξα βνπιώλνπλ ζπλήζσο όηαλ ην λεξό πξνέξρεηαη από πεγάδη ή είλαη πνιύ ζνιό. ε) Ηιύο έρεη ζπζζσξεπηεί ζηε Μεκβξάλε ΑΟ. Απηό ζπκβαίλεη πνιύ ζπάληα, εθηόο εάλ ην λεξό ηξνθνδνζίαο είλαη πνιύ θαθήο πνηόηεηαο. Ζ Μεκβξάλε ΑΟ δηαζέηεη απηόκαηε έθπιπζε. Γνθηκάζηε λα πξνθαιέζεηε ζηε κεκβξάλε έθπιπζε κε αληίζηξνθε ξνή. 4) «Τπάξρεη δηαξξνή από ηα θίιηξα κνπ» Λύζε: Λαζθάξεηε ην δαθηύιην Ο. Αθαηξέζηε ην πεξίβιεκα θαη βεβαησζείηε όηη ηα θίιηξα είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα. Σν πεξίβιεκα πξέπεη λα εθαξκόδεη ζθηρηά. 5) «Τπάξρεη δηαξξνή από έλα βηδσηό ζύλδεζκν» Λύζε: α) Ο ζύλδεζκνο δελ είλαη ζθηρηά βηδσκέλνο. Βηδώζηε ηνλ αζθώληαο ειαθξά πίεζε, θαζώο ε ππεξβνιηθή πίεζε ζα θαηαζηξέςεη ηα ζπεηξώκαηα. β) Δάλ ε παξαπάλσ ελέξγεηα δελ έρεη απνηέιεζκα, αθαηξέζηε θαη ηπιίμηε ην ζεκείν ζύλδεζεο κε κνλσηηθή ηαηλία.

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεωο γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο Μ5 r.o.

Δγρεηξίδην ρξήζεωο γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο Μ5 r.o. Οδεγίεο ζωζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ5 Σε θάζε ζύλδεζε ειέγμηε γηα ηπρόλ δηαξξνέο. Χξεζηκνπνηείζηε ηεθιόλ γηα λα απνθύγεηε ηπρόλ δηαξξνέο. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά αθνύ εγθαηαζηαζεί ην Μ5 ην λεξό ζα αξρίζεη λα ηξέρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα