ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΤΣΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΓΗΑ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΗ ΑΠΛΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ. ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝΣΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΑ ΓΗΑΦΑΛΗΔΣΔ ΜΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΜΗΑ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. Ζ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΗΝΑΗ ΕΧΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ. ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΕΟΝΣΑΗ ΚΑΘΔ ΓΤΟ ΔΧ ΔΞΗ ΜΖΝΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ. ΠΡΟΟΥΗ ΜΗ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΟΠΟΤ ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ Ή ΔΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

2 Πεξηερόκελα 1. Γεληθά 2. Απαληήζεηο ζε Δξσηήκαηα 2.1. Ση είλαη ε Όζκσζε 2.2. Ση είλαη ε Οζκσηηθή πίεζε 2.3. Ση είλαη ε Αληίζηξνθε Όζκσζε 2.4. Πώο ιεηηνπξγεί ην Φίιηξν Α.O Πνηα είλαη ηα ηάδηα ελόο πζηήκαηνο Α.Ο ηάδην 1 Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ ηάδην 2 Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα ηάδην 3 Φίιηξα ηεξενύ Άλζξαθα ηάδην 4 Μεκβξάλε Αληίζηξνθεο Όζκσζεο ηάδην 5 Δλεξγόο άλζξαθαο πςειήο πνηόηεηαο 3. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο 3.1. Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ ηξνθνδνζίαο λεξνύ 3.2. Δγθαηάζηαζε ηεο βξύζεο 3.3. Δγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο 3.4. Δγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο 3.5. Δγθαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο αληίζηξνθεο όζκσζεο 4. Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζει 3 ζει 5 ζει 5 ζει 5 ζει 5 ζει 6 ζει 6 ζει 6 ζει 6 ζει 7 ζει 7 ζει 8 ζει 8 ζει 8 ζει 8 ζει 9 ζει 9 ζει 10 ζει 10 ζει 10

3 Σν λεξό, πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο ζε πνζόηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Πξέπεη λα είλαη αζθαιέο θαη αθίλδπλν γηα ηελ πγεία, λα κελ είλαη ζνιό θαη λα κελ έρεη ρξώκα θαη δπζάξεζηε νζκή θαη γεύζε. Γηα απηό ζηελ RO-MAN εηζάγνπκε, πξνζαξκόδνπκε, θαη δηαθηλνύκε θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ κόλν από εηαηξίεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνπο νξγαληζκνύο WQA θαη NSF. 1. Γεληθά Σα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ζεσξνύληαη ίζσο ηα θαιύηεξα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνύ. Λόγσ ησλ πνιιώλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο λεξνύ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε κεκβξάλε αληίζηξνθεο όζκσζεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθαηξέζνπλ πνιύ κεγάιν αξηζκό κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξό. Από ριώξην θαη νξγαληθέο ελώζεηο, κέρξη θαη πνιύ επηθίλδπλεο ρεκηθέο ελώζεηο θαη ζηνηρεία όπσο ληηξηθά, θάδκην, αξζεληθό, εμαζζελέο ρξώκην, κόιπβδν, πδξάξγπξν θαη πνιιά άιια βαξέα κέηαιια θαζώο θαη κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα (δσληαλά θαη λεθξά κηθξόβηα θαη πνιιά άιια κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα) από ην λεξό. Ζ αληίζηξνθε όζκσζε είλαη νπζηαζηηθά, κηα δηαδηθαζία θίιηξαλζεο ηνπ λεξνύ κε εηδηθέο κεκβξάλεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα επηηξέπνπλ ζηα κόξηα ηνπ λεξνύ λα πεξλνύλ από ηε κάδα ηνπο, αιιά παξάιιεια λα απαγνξεύνπλ ζηα κόξηα ησλ πδάησλ ηε δηέιεπζε απηή. πλεπώο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη κηα ξνή θαζαξνύ λεξνύ από ηελ νπνία, ηξνθνδνηνύληαη νη βξύζεο ησλ κνλάδσλ. Έλα από ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα ζηελ θαηεγνξία ηνπ είλαη θαη ην RO-50-5SP. Με δπλαηόηεηα παξαγσγήο 190 ιίηξσλ εκεξεζίσο παξέρεη θαζαξό, αζθαιέο θαη πγηεηλό λεξό κεηώλνληαο κέρξη θαη ην 99% ηνπ ρισξίνπ, 99% ησλ βαθηεξηδίσλ,95% ησλ ζπλνιηθώλ δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ θαζώο θαη ην 99% όισλ ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ. πλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο θαη ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα σο απνηειεζκαηηθά κέζα δηήζεζεο ζηελ κείσζε θαη αθαίξεζε κηαο επξείαο γθάκαο κνιπζκαηηθώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξό ζαο. Αθαηξεί από ην λεξό: 95% ησλ ζπλνιηθά δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ 99% ηνπ ρισξίνπ

4 εηξά από βαξέα κέηαιια όπσο: Δμαζζελέο ρξώκην, Αξζεληθό, Μόιπβδν, Υαιθό, Νηηξώδε, Νηηξηθά, Ακίαλην, ειήλην, Τδξάξγπξν, Κάδκην Υώκαηα, ιάζπεο, ζθνπξηέο ζσιελώζεσλ Βαθηήξηα, κηθξόβηα, θξππηνζπνξίδηα, ζαικνλέια Τπνιείκκαηα πιαζηηθώλ, πεηξειαηνεηδώλ, εληνκνθηόλσλ Δύθνιε ηνπνζέηεζε: πλδέεηαη κε ηελ παξνρή ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη κε ηελ απνρέηεπζε όπνπ θαη νδεγνύληαη όινη νη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Mία αλεμάξηεηε θνκςή βξύζε ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζηνλ λεξνρύηε ή ζηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο ζπλνδεύεη ην ζύζηεκα. Σν ζύζηεκα RO-50-5SP παξέρεη αζθαιέο, θαζαξό, πόζηκν λεξό, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο λεξνύ παγθνζκίσο. Ζ αληίζηξνθε όζκσζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο, από κεγάιεο εηαηξείεο εκθηάισζεο γηα λα πεηύρνπλ λεξό άξηζηεο πνηόηεηαο. Σν RO-50-5SP ηνπνζεηείηαη θάησ από ηνλ λεξνρύηε ηεο θνπδίλαο ζαο θαη ζπλνδεύεηαη: Από κηα δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ ρσξεηηθόηεηαο 12,2 ιίηξσλ, πηζηνπνηεκέλε από ηνλ ακεξηθαληθό νξγαληζκό NSF (National Science Foundation), Μηα ακεξηθάληθεο θαηαζθεπήο κεκβξάλε 190lpd/ 50gpd KIT εγθαηάζηαζεο κε όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε. Βξύζε ρξσκίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 12,2 ιίηξα/3.2 γαιόληα δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ (Πηζηνπνίεζε NSF-CE) Δγθεθξηκέλν FDA επίπεδν πεξίβιεκα από πνιππξνππιέλην (double o ring) Απηόκαηε βαιβίδα απελεξγνπνίεζεο, βαιβίδα πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αλνμείδσηνπ ράιπβα Δπξσπατθήο ζρεδίαζεο βξύζε πλδεηήξαο ηξνθνδνζίαο λεξνύ Βαιβίδα αγσγώλ Κσδηθνπνηεκέλε ζσιήλσζε 1/4 ίληζαο γηα ηε ζύλδεζε ζπζηεκάησλ Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλν 100% εξγνζηαζηαθά ειεγκέλν θαη απνζηεηξσκέλν, έηνηκν γηα εγθαηάζηαζε Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο.

5 2. Απαληήζεηο ζε Δξσηήκαηα Παξαθάησ ζα βξείηε απαληήζεηο ζηα πην ζπρλά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινύλ θαη πξέπεη λα έρνπκε ππ όςηλ καο Ση είλαη ε Όζκσζε Αλ ηνπνζεηήζνπκε λεξό κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο δηαιπκέλσλ νπζηώλ (πρ αιάηη) ζε δύν ζαιάκνπο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη κε κηα εκη-δηαπεξαηή κεκβξάλε, ηόηε ζα ζπκβεί ην εμήο: Σν λεξό από ην ζάιακν κε ηελ κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε ζα πεξάζεη κέζα από ηελ κεκβξάλε πξνο ηνλ ζάιακν κε ηελ κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε, πξνζπαζώληαο λα επηηύρεη εμίζσζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ. Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηε απνθαιείηε Όζκσζε 2.2. Ση είλαη ε Οζκσηηθή Πίεζε Γηα λα ζηακαηήζεη ην θαηλόκελν ηεο όζκσζεο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηα δύν απηά δηαιύκαηα κηα πίεζε. Απηή ε πίεζε νλνκάδεηαη νζκσηηθή πίεζε Ση είλαη ε Αληίζηξνθε Όζκσζε Όηαλ κία πίεζε κεγαιύηεξε ηεο νζκσηηθήο εθαξκνζηεί ζηελ πιεπξά ηνπ ζπκππθλσκέλνπ δηαιύκαηνο, ν δηαιύηεο ζα ξέεη από ην πην ζπκππθλσκέλν δηάιπκα ζην αξαηό δηάιπκα, δειαδή ζε θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο νζκώζεσο. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη αληίζεηε όζκσζε (Α.Ο.) Πώο ιεηηνπξγεί ην Φίιηξν Α.O.; Όια ηα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ζηεξίδνληαη ζην θαηλόκελν ηεο όζκσζεο θαη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ. Ζ θαξδία θάζε θίιηξνπ είλαη ε κεκβξάλε ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο. Οη νπέο ηεο κεκβξάλεο είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα λα επηηξέπνπλ λα πεξλάλε ηα κόξηα ηνπ λεξνύ, αιιά όρη ηόζν κεγάιεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε άιισλ κεγαιύηεξσλ κνξίσλ (δηαιπκέλσλ ζηεξεώλ). Σα θίιηξα αληίζηξνθεο όζκσζεο ηεο RO-MAN είλαη ζρεδηαζκέλα ώζηε λα απνκαθξύλνπλ ην 92-98% ησλ «Οιηθώλ Γηαιπκέλσλ ηεξεώλ» (TDS) από ην λεξό. ηα θίιηξα ηεο RO-MAN ρξεζηκνπνηνύληαη κεκβξάλεο θαη θίιηξα από εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά από ην NSF θαη WQA θαη κόλν, απνθεύγνληαο ηηο θηελόηεξεο αζηαηηθέο απνκηκήζεηο ώζηε λα ζαο παξέρνπκε εγγπεκέλν απνηέιεζκα.

6 2.5. Πνηα είλαη ηα ηάδηα ελόο πζηήκαηνο Α.Ο.: Ζ κεκβξάλε ησλ θίιηξσλ είλαη επαίζζεηε ζην ριώξην θαη ηα παξάγσγα ηνπ θαζώο θαη ζηα ηδήκαηα. Έηζη γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο, ζηα θίιηξα λεξνύ ηνπνζεηνύληαη ηξία ζηάδηα θαζαξηζκνύ πξηλ ηελ κεκβξάλε θαη έλα κεηά. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ: ηάδην 1: Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ Σα Φίιηξα Καηαθαζίζεσλ (Sediment filters) αθαηξνύλ αησξνύκελα ζσκαηίδηα όπσο ιάζπε, άκκν, ζθνπξηέο, θύζηεο, βξνκηέο θαη άιια αδηάιπηα ζηνηρεία. Σα θίιηξα δελ αθήλνπλ λα πεξλά νηηδήπνηε έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηε δηαηνκή ηνπο. Γελ ρξεζηκνπνηνύκε θίιηξν 1 micron θαζώο απηό θξάδεη εύθνια επεξεάδνληαο ηελ απόδνζε ηνπ θίιηξνπ ηάδην 2: Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα Σα Φίιηξα Δλεξγνύ Άλζξαθα (GAC Filters) ζπγθξαηνύλ ην ριώξην (ρισξίλε) θαη πιήζνο νξγαληθώλ ελώζεσλ θαη θαξθηλνγόλα ζηνηρεία όπσο ΣΖΜs, benzine, pesticides, herbicides, insecticides, VOCs, PCBs, MTBs. Αθαηξνύλ επίζεο κε απηό ηνλ ηξόπν από ην λεξό θαη δηάθνξεο νξγαληθέο ελώζεηο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη επηθίλδπλεο, αιιά πξνθαινύλ δπζάξεζηεο γεύζεο θαη νζκέο. Ζ RO-MAN ρξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηαο θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα εμαζθαιίδνληαο ηεο ζσζηή απνκάθξπλζε ησλ βιαβεξώλ ζηνηρείσλ από ην λεξό ηάδην 3: Φίιηξα ζηεξενύ άλζξαθα Σα Φίιηξα ηεξενύ Άλζξαθα (CΒF filter) αθαηξνύλ κέηαιια όπσο ν πδξάξγπξνο θαη ν κόιπβδνο. Δπίζεο, αθαηξνύλ ηε ρισξίλε, πιήζνο νξγαληθώλ ελώζεσλ, ππνιείκκαηα εληνκνθηόλσλ θαη παξαζηηνθηόλσλ, ζηνηρεία όπσο ην ξαδόλην θαη θύζηεο όπσο ην θξππηνζπνξίδην, Giardia, ε κνλνθέιπθε ακνηβάδα. Γελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ κέζα ζην ζύζηεκα θαη πξνζθέξνπλ θαζαξό θαη δηαπγέο λεξό. Δίλαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηα θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα θαζώο είλαη ζπκπαγή θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζνπλ πνζόηεηεο λεξνύ ρσξίο λα θηιηξαξηζηνύλ (ζηνλ ελεξγό

7 άλζξαθα, επεηδή είλαη ζε κνξθή ζθόλεο κπνξεί ην λεξό λα ζρεκαηίζεη θαλάιηα θαη λα πεξάζεη θάπνηα πνζόηεηα ρσξίο ηελ απαηηνύκελε επεμεξγαζία). Δπίζεο, έρνπλ κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. Ζ RO-MAN ρξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηαο θίιηξν άλζξαθα πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ςεκέλν θινηό θαξύδαο ηάδην 4: Μεκβξάλε Αληίζηξνθεο Όζκσζεο Όπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα κεκβξάλε ησλ θίιηξσλ θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ ηεο RO-MAN απνκαθξύλεη ην 92-98% ησλ Οιηθώλ Γηαιπκέλσλ ηεξεώλ από ην λεξό κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Καζώο είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή κεκβξάλε. ηα θίιηξα ηεο RO-MAN ρξεζηκνπνηνύληαη κεκβξάλεο θαη θίιηξα πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ινγαξηαζκό καο από εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά από ην NSF θαη WQA θαη κόλν, απνθεύγνληαο ηηο θηελόηεξεο αζηαηηθέο απνκηκήζεηο ώζηε λα ζαο παξέρνπκε εγγπεκέλν απνηέιεζκα ηάδην 5: Δλεξγόο άλζξαθαο πςειήο πνηόηεηαο (Post Carbon Filter) Δηδηθά ζρεδηαζκέλν θίιηξν επεμεξγαζίαο λεξνύ. Aθαηξεί ηελ αλεπηζύκεηε γεύζε θαη ηηο ελνριεηηθέο νζκέο, θαζώο θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ, δίλνληαο ην ηειηθό θηλίξηζκα ζηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Υξεζηκνπνηνύκε εγθεθξηκέλν θαηά NSF θίιηξν άλζξαθα γηα λα εγγπεζνύκε ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ.

8 3. Προετοιμασία για εγκατάσταση: Σν θίιηξν λεξνύ RO-50-5SP ηεο RO-MAN είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα ηνπνζεηεζεί θάησ από ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη αλάγθεο γηα επηζθεπή αιιά θαη γηα αιιαγή ησλ θίιηξσλ. Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θνληά ζηε βξύζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο ξνήο. Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ λεξνύ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κεξηά ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ απόδνζή ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο θάησ από ηνλ λεξνρύηε, ε δεμακελή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε δηπιαλό ληνπιάπη Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ ηξνθνδνζίαο λεξνύ Σν θίιηξν λεξνύ RO-50-5SP ηεο RO-MAN ζπλνδεύεηε από έλα ζύλδεζκν ¾ γηα ηελ ζύλδεζε κε ην δίθηπν παξνρήο θξύνπ λεξνύ. Θα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ αληίζηνηρε παξνρή ¾ (βξύζε πιπληεξίνπ) πνπ ππάξρεη θάησ από ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο ζαο Δγθαηάζηαζε ηεο βξύζεο Οη πεξηζζόηεξνη πάγθνη θαη λεξνρύηεο έρνπλ κηα έμηξα βνεζεηηθή ηξύπα γηα ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο κηαο επηπιένλ βξύζεο. Δάλ ν λεξνρύηεο ζαο δελ έρεη βνεζεηηθή ηξύπα, αθνινπζείζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Υξεζηκνπνηώληαο πξνζεθηηθά έλα ηξππάλη, αθαηξέζηε αξθεηή πνζόηεηα πνξζειάλεο ή πιηθνύ εκαγηέ, ζρεκαηίδνληαο κηα εζνρή ζην κέγεζνο λνκίζκαηνο. Αξθεηό επηθαλεηαθό πιηθό ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί, ώζηε λα θηάζεηε ζην κέηαιιν ηεο βάζεο.

9 Υξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξηθό ηξππάλη κε κύηε 6 mm (1/4 ), ηξππήζηε ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο αξγά θαη ζηαζεξά, πξνζέρνληαο θπξίσο όηαλ ην ηξππάλη δηαπεξάζεη ην κέηαιιν. Δάλ ρξεηαζηεί, ρξεζηκνπνηείζηε θαη ειάρηζην ιάδη ζηε δηάλνημε ηεο ηξύπαο. Δπαλαιάβεηε ην 2ν ζηάδην ρξεζηκνπνηώληαο κύηε 12 mm (1/2 ) Σνπνζεηήζηε ηε βξύζε ζηελ ηξύπα ηνπ θαη ρξεζηκνπνηώληαο γαιιηθό θιεηδί γηα λα θξαηήζεηε ηε βξύζε, ζθίμηε ην παμηκάδη ησλ 14 mm (9/16 ). Βεβαησζείηε όηη έρεηε ζθίμεη αξθεηά ηε βξύζε ζηνλ πάγθν νύησο ώζηε λα κελ έρεηε αλεπηζύκεηεο δηαξξνέο Δγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο: Μελ ηνπνζεηείηε ην ζσιήλα απνρέηεπζεο θνληά ζηελ απόξξηςε ησλ ζθνππηδηώλ ζαο. Ο ζσιήλαο απνρέηεπζεο ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηελ θάζεηε απόιεμε. Αλνίμηε κηα ηξύπα 6,3 mm (1/4 ) ζην ζσιήλα ηεο απνρέηεπζεο Σνπνζεηήζηε ην ζσιήλα απνρέηεπζεο επζπγξακκίδνληάο ηνλ ζηηο ηξύπεο. (Μπνξείηε λα αθήζεηε ηε κύηε ηνπ ηξππαληνύ ζηελ ηξύπα ηεο απνρέηεπζεο γηα επζπγξάκκηζε). Πξνζεθηηθά ζθίμηε ηηο δπν βίδεο ζην ζσιήλα απνρέηεπζεο. Μελ ηηο ζθίμεηε ππεξβνιηθά Δγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο Σπιίμηε κε ηαηλία ηεθιόλ ην πάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο. Βηδώζηε ηελ πιαζηηθή βαιβίδα απελεξγνπνίεζεο ζηε δεμακελή. (Βηδώζηε ρσξίο λα ζθίμεηε ππεξβνιηθά) Ζ δεμακελή έρεη ξπζκηζηεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε πίεζε 8 κε 14 psi.

10 3.5. Δγθαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο αληίζηξνθεο όζκσζεο Η ΑΡΥΙΚΗ ΤΚΔΤΑΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΔΙ ΣΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ. Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ ηεο κεκβξάλεο. Δθαξκόζηε ηε κεκβξάλε πηέδνληαο πξνζεθηηθά ηελ άθξε ηεο ζηελ ππνδνρή πνπ ππάξρεη ζηνλ πάην ηνπ δνρείνπ, κέρξη λα θηάζεη ζην ηέξκα θαη λα εθαξκόζεη πιήξσο. Σέινο επαλαηνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην δνρείν. 4.Δκκίνηση λειτοσργίας τοσ σσστήματος Έρνληαο ζπλδέζεη όια ηα εμαξηήκαηα, αλνίμηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ γηα λα ειέγμεηε ηπρόλ δηαξξνέο. Βεβαησζείηε όηη ε βαιβίδα ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο είλαη θιεηζηή. Αλνίμηε ηε βξύζε ηνπ λεξνρύηε. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά (κέρξη θαη 15) ην λεξό αξρίδεη λα ζηάδεη από ηε βξύζε. Αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε πξώηε απόπιπζε ησλ θίιηξσλ ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα. Μεηά ηελ αξρηθή απόπιπζε, αλνίμηε ηε βαιβίδα ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο θαη θιείζηε ηε βξύζε. Ζ δεμακελή ζα γεκίζεη (ζπλήζσο ρξεηάδεηαη 2 κε 3 ώξεο). Μεηά ην γέκηζκα, αλνίμηε ηε βξύζε θαη αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη κέρξη λα αδεηάζεη ε δεμακελή θαη λα κεησζεί αηζζεηά ε ξνή ηνπ λεξνύ ζηε βξύζε.

11 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α Αιιάδεηε ηα θίιηξα θάζε 6 ή 12 κήλεο θαη ειέγρεηε ηε κεκβξάλε ηαθηηθά θάζε ρξόλν. Σν ζύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο RO105 έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί κε πίεζε από 40 έσο 85 psi (από 2.8 έσο 5.8 bar). ε κηθξόηεξε πίεζε, ε πνζόηεηα αιιά θαη ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ κεηώλνληαη. (Δάλ δελ έρεηε αξθεηή πίεζε ζην λεξό, έλα ζύζηεκα κε ελζσκαησκέλε αληιία γηα αύμεζε ηεο πίεζεο είλαη ην ηδαληθό γηα ηελ πεξίπησζή ζαο). ε κεγαιύηεξε πίεζε κπνξεί ην ζύζηεκα λα ππνζηεί δεκηέο. Δάλ ζην δίθηπν ζαο ε πίεζε ππεξβαίλεη ηα 85 psi, έλαο ξπζκηζηήο πίεζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί γηα λα κεηώζεη ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ κέζα ζην ζύζηεκα.. Υξόλνο Αληηθαηάζηαζεο Φίιηξσλ Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ηάδην Πεξηγξαθή θίιηξνπ κήλεο κήλεο ρξόληα ηάδην 1 ΦΙΛΣΡΟ ΚΑΣΑΚΑΘΙΕΩΝ 5μ ηάδην 2 ΦΙΛΣΡΟ ΕΝΕΡΓΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ηάδην 3 ΦΙΛΣΡΟ ΣΕΡΕΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ηάδην 4 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ ηάδην 5 ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

12 ΤΝΘΗΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ύλζεηεο Μεκβξάλεο Αληίζηξνθεο Όζκσζεο από Λεπηέο Σαηλίεο Παξνρή Νεξνύ Σξνθνδνζίαο Γεκόζην/ Ηδησηηθό Γίθηπν Υισξησκέλν ή κε ρισξησκέλν, εθόζνλ ππάξρεη θίιηξν άλζξαθα θαη αληηθαζηζηάηαη θάζε 6 κήλεο ή κεηά ηε ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ απόδνζε ζε ιίηξα, νπνηνδήπνηε έξρεηαη πξώην. ΠΗΔΖ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΠΡΟ-ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΑ) ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΔΤΡΟ ΠΗΔΖ 0 80 PSI PSI ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 4 o 38 o C (40 ν 100 ν F) ΔΤΡΟ PH ΜΔΓΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΓ ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΘΟΛΧΖ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ (CACO.) ΗΓΖΡΟ (FE) ΜΑΓΓΑΝΗΟ (MN) ΤΓΡΟΘΔΗΟ (H2S) 1500 MG/L < 1.0 ΚΑΘΑΡΖ ΘΟΛΧΖ (NTU) < 350 MG/L (<20 GPG) <0.1 MG/L <0.05 MG/L 0.00 MG/L ΥΛΧΡΗΟ (CL2) 0.0 MG/L 1.0

13 Ολνκαζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Απόξξηςεο ύλζεησλ Μεκβξαλώλ Αληίζηξνθεο Όζκσζεο από Λεπηέο Σαηλίεο Αζβέζηην 93-98% Νάηξην 92-96% Μαγλήζην 96-98% Κάιην 96-98% Μαγγάλην 96-98% ίδεξνο 96-98% Αινπκίλην 96-98% Υαιθόο 96-98% Νηθέιην 96-98% Κάδκην 93-97% Άξγπξνο 93-96% Φεπδάξγπξνο 96-98% Τδξάξγπξνο 94-97% θιεξόηεηα ζε Ca+Mg 93-97% Ραδηελέξγεηα 93-97% Υιώξην 92-98% Ηόληα 92-98% Βξσκίδην 90-95% Φώζθνξνο 95-98% Κπάλην 90-97% Θείν 96-99% Θεηνζεηηθά άιαηα 96-98% Ππξηηηθά άιαηα 92-95% Ππξίηην 90-98% Νηηξηθά άιαηα 90-95% Βόξην 50-70% Βνξηθά άιαηα 30-50% Φζόξην 92-95% Πνιπθσζθνξηθέο ελώζεηο 96-98% Οξζνθσζθνξηθέο ελώζεηο 96-98% Υξσκηθέο ελώζεηο 85-95% Βαθηήξηα 99+ % Μόιπβδνο 95-98% Αξζεληθό 50-90%

14 Απόδνζε Μεκβξαλώλ Αληίζηξνθεο Όζκσζεο Ζ απόδνζε ηνπ κεκβξαλώδνπο ζηνηρείνπ αληίζηξνθεο όζκσζεο επεξεάδεηαη από δύν βαζηθνύο παξάγνληεο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηξνθνδνζίαο θαη ηελ θαζαξή πίεζε πνπ νδεγεί ην λεξό ζην ζηνηρείν. Απηνί νη δύν παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ όςηλ πξηλ ηε ζύγθξηζε ή ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηνπ κεκβξαλώδνπο ζηνηρείνπ ελόο ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο όζκσζεο. Όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν κεγαιύηεξε ζα είλαη ε ξνή ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ θαη αληηζηξόθσο. Όιεο νη κεκβξάλεο θαη ηα ζπζηήκαηα αληίζηξνθεο όζκσζεο έρνπλ αμηνινγεζεί ζηνπο 25 ν Κειζίνπ (77 ν Φαξελάηη). Γηα λα βξείηε ην ξπζκό δηαπεξαηόηεηαο ηεο κεκβξάλεο ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Βξείηε ηνλ πληειεζηή Γηόξζσζεο Θεξκνθξαζίαο (ΓΘ) t ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Γηαηξέζηε ηελ νλνκαζηηθή ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 77 ν F κε ηνλ ΓΘ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Νεξό Σξνθνδνζίαο Νεξό Σξνθνδνζίαο Θεξκνθξαζία ν C ν F πληειεζη ήο Γηόξζσζεο Θεξκνθξαζία ν C ν F πληειεζη ήο Γηόξζσζεο 5 41, , , , , , , , , , , , , 6 2, ,4 1,29 2, ,2 1,24 2, ,0 1,19 2, ,8 1,15 2, ,6 1,11 1, ,4 1,09 1, ,2 1,04 1, ,0 1,00 1, ,8 0,97 1, ,6 0,94 1, ,4 0,91 1, ,2 0,88 1, ,0 0,85 Παξάδεηγκα: Δάλ ν ξπζκόο δηαπεξαηόηεηαο κηαο κεκβξάλεο ιεπηώλ ηαηληώλ ζηνπο 12 βαζκνύο Κειζίνπ είλαη = 378 ιίηξα ηελ εκέξα, πνηνο είλαη ν ξπζκόο δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ;

15 Απάληεζε πληειεζηήο δηόξζσζεο ζεξκνθξαζίαο (από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) = 1,47 ξνή δηαπεξαηόηεηαο ζηνπο 15 βαζκνύο Κειζίνπ = 378 1,47 = 257 ιίηξα ηελ εκέξα Γηόξζσζε Καζαξήο Πίεζεο Οη κεκβξάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο νδεγίεο έρνπλ αμηνινγεζεί κε πίεζε λεξνύ 60 psi θαη ζε ζεξκνθξαζία 25 βαζκώλ Κειζίνπ. Γηα λα ππνινγίζεηε ηνλ αλακελόκελν ξπζκό παξαγσγήο, ζα πξέπεη πξώηα λα βξείηε ηελ αλακελόκελε παξαγσγή ζε κηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία όπσο εμεγείηαη παξαπάλσ. Θα ηελ νλνκάζνπκε ΟΡΘ = Οξζή Ρνή Θεξκνθξαζίαο. Σώξα πνιιαπιαζηάζηε ηελ ΟΡΘ κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ κεκβξαλώλ, πνπ γη απηέο ηηο κεκβξάλεο είλαη 60 psi θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζηε ην απνηέιεζκα κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ από ηελ παξνρή ηξνθνδνζίαο (ΠΝΣ) Ο αλακελόκελνο ξπζκόο παξαγσγήο θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ ζα είλαη = (ΟΡΘ*60)/ΠΝΣ ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Γηα θάζε πξόβιεκα κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θαηάζηεκα ιηαληθήο ή λα ζηείιεηε ζηε RO- MAN ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Δίλαη θαιύηεξα λα καο ζηείιεηε ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο, αθνύ από εδώ πνπ βξηζθόκαζηε δελ κπνξνύκε λα δνύκε ην πξόβιεκα. Όια ηα πξνβιήκαηα δηνξζώλνληαη θαη γεληθά εκθαλίδνληαη ηηο πξώηεο ώξεο κεηά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 1) «Τπάξρεη δηαξξνή από έλα θνπκπσηό εμάξηεκα» Λύζε: Σα θνπκπσηά εμαξηήκαηα ζπάληα παξνπζηάδνπλ δηαξξνή, αιιά ζηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξνζπαζήζηε λα πηέζεηε πην κέζα ην ζύλδεζκν. Δάλ νύηε απηό έρεη απνηέιεζκα, αθαηξέζηε ηε γξακκή θαη ειέγμηε ην άθξν ηνπ ζσιήλα. Δίλαη ιεία θνκκέλνο ηεηξάγσλα; Δάλ όρη, πάξηε έλα θνθηεξό ςαιίδη (ή έλα θνθηεξό καραίξη) θαη θόςηε ην. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηνλ μαλά ζθηρηά. 2) «Σν ζύζηεκα παξάγεη θαζαξό λεξό κε πνιύ αξγό ξπζκό» Λύζε: Υξνλνκεηξήζηε πόζα δεπηεξόιεπηα ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζεί αθξηβώο κηζό ιίηξν θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ. Πνιιαπιαζηάζηε απηά ηα δεπηεξόιεπηα κε ην 8 γηα λα βξείηε ζε πόζα δεπηεξόιεπηα παξάγεηαη έλα γαιόλη (4,5 ιίηξα) λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζηε ην κε ην ρξόλν παξαγσγήο 1 γαινληνύ. Σώξα μέξεηε πόζα Γαιόληα ηελ Ζκέξα (GPD) παξάγεη ην ζύζηεκα. εκεηώζηε ηελ πίεζε psi ζην κεηξεηή πίεζεο θαη κεηξήζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηξνθνδνζίαο. Να ζπκάζηε όηη ε πίεζε πξέπεη λα είλαη 40 psi, δηαθνξεηηθά επηθνηλσλήζηε καδί καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 3) «Σν ζύζηεκα δελ παξάγεη λεξό».

16 Λύζε: Απηό νθείιεηαη ζρεδόλ πάληα ζε πξόβιεκα πίεζεο. Ζ κέγηζηε πίεζε είλαη 40 psi. Δάλ ηα psi είλαη ιηγόηεξα, ε νπή ζην ζσιήλα παξνρήο λεξνύ ηξνθνδνζίαο ελδέρεηαη λα κελ επαξθή. Γνθηκάζηε λα ηελ αλνίμεηε. Δάλ ε πίεζε είλαη επαξθήο ζην εζσηεξηθό ησλ πξνθίιηξσλ, ειέγμηε ηα εμήο: α) Διέγμηε εάλ ην λεξό ξέεη από ηελ Πξάζηλε γξακκή απνξξνήο. Δάλ ζπκβαίλεη απηό, ε κεκβξάλε δέρεηαη λεξό. β) Απνζπλδέζηε ηελ κπιε γξακκή από ην πεξίβιεκα ηεο κεκβξάλεο ΑΟ...βγαίλεη λεξό; γ) Δάλ ηξέρεη λεξό από ηελ Πξάζηλε γξακκή αιιά όρη από ηελ κπιε, ίζσο λα έρεη θξάμεη. Διέγμηε ηε βαιβίδα ζην Πεξίβιεκα ΑΟ. Τπάξρνπλ δύν ζεκεία εμόδνπ ζην εμσηεξηθό άθξν ηεο κεκβξάλεο ΑΟ. Ζ κία έμνδνο πεγαίλεη ζηε βαιβίδα εθξνήο θαη ε άιιε είλαη γηα ην θηιηξαξηζκέλν λεξό. Ζ έμνδνο είλαη εμνπιηζκέλε κε κηα ελζσκαησκέλε βαιβίδα ξύζκηζεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην επηρξσκησκέλν κπξνύηδηλν εμάξηεκα. Αθαηξέζηε απηή ηε βαιβίδα...ππάξρεη θαζόινπ λεξό; δ) Δάλ ε κνλάδα ιεηηνπξγεί γηα θάκπνζν θαηξό, ην πξόβιεκα νθείιεηαη κάιινλ ζε βνπισκέλα θίιηξα. Αθαηξέζηε ηα θίιηξα, ειέγμηε ην θάζε έλα ηνπνζεηώληαο ην ζηε ζέζε ηνπ πξώηνπ θίιηξνπ θαη δείηε εάλ ξέεη λεξό. Σα θίιηξα βνπιώλνπλ ζπλήζσο όηαλ ην λεξό πξνέξρεηαη από πεγάδη ή είλαη πνιύ ζνιό. ε) Ηιύο έρεη ζπζζσξεπηεί ζηε Μεκβξάλε ΑΟ. Απηό ζπκβαίλεη πνιύ ζπάληα, εθηόο εάλ ην λεξό ηξνθνδνζίαο είλαη πνιύ θαθήο πνηόηεηαο. Ζ Μεκβξάλε ΑΟ δηαζέηεη απηόκαηε έθπιπζε. Γνθηκάζηε λα πξνθαιέζεηε ζηε κεκβξάλε έθπιπζε κε αληίζηξνθε ξνή. 4) «Τπάξρεη δηαξξνή από ηα θίιηξα κνπ» Λύζε: Λαζθάξεηε ην δαθηύιην Ο. Αθαηξέζηε ην πεξίβιεκα θαη βεβαησζείηε όηη ηα θίιηξα είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα. Σν πεξίβιεκα πξέπεη λα εθαξκόδεη ζθηρηά. 5) «Τπάξρεη δηαξξνή από έλα βηδσηό ζύλδεζκν» Λύζε: α) Ο ζύλδεζκνο δελ είλαη ζθηρηά βηδσκέλνο. Βηδώζηε ηνλ αζθώληαο ειαθξά πίεζε, θαζώο ε ππεξβνιηθή πίεζε ζα θαηαζηξέςεη ηα ζπεηξώκαηα. β) Δάλ ε παξαπάλσ ελέξγεηα δελ έρεη απνηέιεζκα, αθαηξέζηε θαη ηπιίμηε ην ζεκείν ζύλδεζεο κε κνλσηηθή ηαηλία.