Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1ο"

Transcript

1 113 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 1ο Θέματα εξετάσεων ΤΑΞΗ Β! περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη B!

2 114 a. Να διατυπώσετε τον ορισμό της δύναμης α ν με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό ν > 1. b. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω τύποι, δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο. i. ii. iii. 0 α =.. ν α =.. ν μ α α =.. iv. ν μ α : α =.. v. ( α β ) ν =.. vi. ( α ν ) μ =.. Θέμα ο a. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; b. Με ποια συνάρτηση εκφράζονται τα ανάλογα ποσά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραφικής παράστασης αυτής της συνάρτησης; Να λύσετε την εξίσωση: ( ) 3x 5 x 1 x + 7 = Άσκηση η Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( o Α = 90 ) με ΑΒ = 1cm και Β = 13cm να υπολογίσετε τα: ημβ, συνβ, εφβ, ημ, συν και εφ. 40 Δ Σε κύκλο ( Ο, ρ) παίρνουμε τα σημεία Α, Β,, Δ έτσι Α ώστε να είναι: o ΑΒ = 90, o Β = 150 και o ΑΔ = 40. Ο Να υπολογίσετε τις γωνίες ΑΔΒ, ΒΔ και ΑΒ Β

3 115 3 A. Πως υπολογίζεται το γινόμενο πολλών παραγόντων διαφόρων του μηδενός και πως η διαίρεση δύο ρητών αριθμών; B. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: α α μ ν =... με μ > ν (α β) ν =... ν α β =... Θέμα ο A. Σε κύκλο (Ο, ρ) με τι ισούται: a. Το μήκος τόξου μ ; b. Το μήκος τόξου α rad ; c. Το εμβαδόν κυκλικού τομέα γωνίας μ ; d. Το εμβαδόν Ε του κύκλου; e. Το μήκος του κύκλου; B. Σε κύκλο (Ο, ρ): a. Να σχεδιάσετε και να δώσετε τον ορισμό μιας εγγεγραμμένης και μιας επίκεντρης γωνίας b. Ποια σχέση συνδέει το μέτρο της εγγεγραμμένης με το μέτρο αντίστοιχης της επίκεντρης; Αν είναι: μ ( α ) ν =... ν α =... με α 0 α 0 =... Α = ( 3) + ( ) ( 3 ) + 6 ( ) και Β = [ 3 ( 3) 4 ( 3) ] +,5( ) να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α Β. Άσκηση η 8 χ (χ 1) χ + 6 χ Nα λυθεί η εξίσωση: + = Στον κύκλο (Ο, ρ) του σχήματος είναι εγγεγραμμένο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ με κάθετες πλευρές ΑΒ = 6cm και Α = 8cm. Να υπολογίσετε: A 6cm 8cm i. Το μήκος και το εμβαδόν του ημικυκλίου (Ο, ρ) B O ii. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρους του σχήματος

4 116 4 a. Τι ονομάζουμε ημίτονο και τι συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου; b. Πώς μεταβάλλονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί οξειών γωνιών; c. Μπορεί το ημίτονο μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου να ισούται με την εφαπτομένη της ίδιας γωνίας; (Δικαιολόγηση) Θέμα ο a. Συμπληρώστε τις ισότητες: α κ :β κ =..., και κ λ :κ μ =... b. Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίστροφοι και τι πρόσημο έχουν; c. ια να έχει ένας αριθμός αντίστροφο τι πρέπει να ισχύει; a. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων 4(χ+4) χ (4x 5) και 1 χ χ + < 3 9 8χ 6 Να δείξετε τις λύσεις αυτές στον άξονα των ρητών αριθμών: Άσκηση η Να υπολογίσετε από το διπλανό σχήμα τις πλευρές ΚΛ και ΛΜ του τριγώνου ΚΛΜ και να εξετάσετε αν είναι ορθογώνιο το ΚΛΜ αν είναι ΚΜ=13cm, KN = 1cm και ΛΝ =16cm και η γωνία KNM= 90 0 Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y, ω και ρ του διπλανού σχήματος. Δικαιολογήστε τους υπολογισμούς σας.

5 117 5 Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ, (A= 90 0 ) a. Να δώσετε τους ορισμούς ημβ, συν, εφβ. b. Μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται το ημβ και το συνβ. c. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Θέμα ο Το τρίγωνο ΑΒ είναι ορθογώνιο (Α = 90 0 ). a. Να γράψετε τον τύπο που συνδέει τα μήκη των πλευρών ΑΒ, Α, Β του τριγώνου αυτού b. Με ποιο όνομα είναι γνωστό το θεώρημα που εκφράζει αυτός ο τύπος. c. Να διατυπώσετε το θεώρημα με λόγια. Να υπολογίσετε την περίμετρο μιας κυκλικής πλατείας, αν είναι γνωστό ότι το εμβαδόν της είναι 00,96m. Άσκηση η Nα λυθεί η εξίσωση: χ 3χ χ 5 χ + = Να υπολογίσετε την τιμή παράστασης: Α= [( 1) 8 ( 1) 3 ] [ ( 3)+( 1):( 4)]+(-3) 0

6 118 6 α. Τι ονομάζουμε εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο (Ο,R); β. Τι ονομάζουμε επίκεντρη γωνία σε κύκλο (Ο,ρ); γ. Τι ονομάζουμε κανονικό πολύγωνο; Θέμα ο Σ ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Â = 90 ), δώσετε τους ορισμούς του ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης οξείας γωνίας. Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης εφαρμόζοντας την προτεραιότητα των πράξεων: 1 Α= ( 3)² + ( 1) 0 + ( 8+3) [(³ 4) ]+( ) 1 Άσκηση η Να λυθεί η ανίσωση και να παραστήσετε τις λύσεις της σε άξονα: + χ 3 χ +1 < χ + χ + 6 Σ ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Â=90 ) η μία κάθετη πλευρά ΑΒ έχει μήκος 8 cm και η υποτείνουσα Β έχει μήκος 10 cm. Με διάμετρο την κάθετη πλευρά Α του τριγώνου κατασκευάζουμε ημικύκλιο στο ε- ξωτερικό του τριγώνου. Να υπολογιστεί το μήκος του ημικυκλίου και το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας. A B

7 119 7 C. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται αντίθετοι; D. Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίστροφοι; Το μηδέν έχει αντίστροφο; (Αιτιολόγηση) E. Πως υπολογίζουμε το γινόμενο πολλών παραγόντων; Θέμα ο A. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) να δώσετε τους ορισμούς των ημβ, συνβ, εφβ. C. Ποιες τιμές παίρνουν το ημίτονο και το συνημίτονο της οξείας γωνίας Β. D. Αν ω < 50 να συγκρίνετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς: i. ημω και ημ50 ii. συνω και συν50 iii. εφω και εφ50 Να υπολογίσετε η τιμή της παράστασης Α = ( ) 8 : ( ) [ ( 1) 3 5 ( + 4) ] 5 0. Άσκηση η Nα λυθεί η εξίσωση: χ (χ 1) χ = Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 )με ΑΒ = 4cm, Β = 8cm και Β = 60. ράφουμε κύκλο (Β, ΒΑ). Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους. (δίνεται 48 7)

8 10 8 a. Τι ονομάζεται επίκεντρη και τι εγγεγραμμένη γωνία ; ( Σε κάθε περίπτωση να γίνει και σχήμα ) b. Ποια σχέση συνδέει μια επίκεντρη και μια εγγεγραμμένη γωνία, που αντιστοιχούν στο ίδιο τόξο ; c. Δυο τόξα μ ο πότε είναι ίσα ; Θέμα ο a. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒ ( A = 90 ). Να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β. b. Πως μεταβάλλονται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ; A c. Να εξηγήσετε γιατί το ημίτονο μιας οξείας γωνίας είναι αριθμός μικρότερος της μονάδας. Δίνονται οι παραστάσεις : Α = + [ 7 ( 1) 10 ] : ( 3 ) και 3 Β = 3 a. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α b. Ομοίως την τιμή της παράστασης Β c. Να δείξετε ότι Α. Β = 1 Άσκηση η 1 + ( 1) 5 + ( 10) Δίνονται: η εξίσωση 5( χ 5 ) = 6( 3 χ + 4 ) και η ανίσωση a. Να λύσετε την εξίσωση b. Ομοίως την ανίσωση c. Να εξετάσετε αν η λύση της εξίσωσης είναι λύση της ανίσωσης Στο διπλανό σχήμα το ορθογώνιο ΑΒΔ με διαστάσεις ΑΒ = 6cm και Β = 8cm είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ( 0, Ρ ) a. Να βρεθεί η διάμετρος Α του κύκλου και b. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου μέρος του σχήματος 0 χ 1 3χ 3 > 3 4 B

9 11 9 a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα που ισχύει σ ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( A= 90 ) (σχήμα λόγια - σχέση) b. Δίνεται ένας θετικός αριθμός α. Να γράψετε τον κανόνα της τετραγωνικής του ρίζας και να συμπληρώσετε τις ισότητες : 0 =..., ( ) α =. Θέμα ο a. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α= ˆ 90 ο ) και να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόνου, του συνημιτόνου και της εφαπτομένης της οξείας γωνίας. b. Όταν αυξάνεται μια οξεία γωνία, πώς μεταβάλλεται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη της γωνίας αυτής ; (μόνο κανόνες) Δίνονται οι παραστάσεις: Α = ( 3 4 ) 3 : ( ) και Β = ( 1) : ( 3) ( 6) Να υπολογίσετε τις αριθμητικές τιμές των παραστάσεων Α και Β και να εξετάσετε αν είναι αντίστροφοι αριθμοί.- Άσκηση η Να λυθεί η παρακάτω ανίσωση και να βρεθεί ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που την επαληθεύει : 3 3( ) ( χ + ) χ 5 1 χ χ + 4 Σ έναν κύκλο( Ο, ρ) παίρνουμε τα διαδοχικά τόξα ΑΒ = χ + 10 Β = χ + 30, Δ = 3χ 50 και ΔΑ = 70. a. Να υπολογίσετε πόσες μοίρες είναι τα τόξα ΑΒ, Β, Δ b. Να υπολογίσετε τις γωνίες Α, Β,, Δ του τετραπλεύρου ΑΒΔ. c. Τι σχέση έχουν οι χορδές ΑΒ και ΑΔ και γιατί ;

10 1 10 A. Τι ονομάζεται ν-οστή δύναμη ρητού αριθμού α με εκθέτη φυσικό αριθμό ν>1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες: μ ν α α = ν α = β ν μ ( α ) ν = ν α = α ν :α μ = ο α = 1 α = ν ν α β = Β. Να χαρακτηρίσετε σαν σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) ότι: a. Το άθροισμα δύο αρνητικών αριθμών είναι θετικός αριθμός. b. Το πηλίκο ενός αρνητικού και ενός θετικού αριθμού είναι αρνητικός αριθμός. c. Το γινόμενο δύο αρνητικών αριθμών είναι αρνητικός αριθμός. Θέμα ο A. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. (Να γίνει σχήμα και να γραφεί η σχέση). B. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. C. Ποιες από τις παρακάτω τριάδες αριθμών είναι δυνατόν να αποτελούν πλευρές ορθογωνίου τριγώνου: 1, 13, 5 3, 4, 6 6, 10, 8 8, 5, 1 9, 11, 4 χ +1 χ +3 χ +5 a. Να λυθεί η ανίσωση: 5 4 b. Να παραστήσετε τις λύσεις στον άξονα των πραγματικών αριθμών: Άσκηση η Στο διπλανό σχήμα να βρείτε το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( A= 90 ).Να δικαιολογήσετε τις παρακάτω σχέσεις a. ημβ = συν b. ημ Β+ημ =1 c. εφ = ημ συν.

11 13 11 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω ισότητες a. b. α α β =... μ ν α =... ν ν c. ( α ) μ =... 0 d. α =... e. ν α =... f. μ α ν α =... Θέμα ο Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ) a. να δώσετε τον ορισμό του ημβ και συνβ της εφβ b. να συμπληρωθούν οι ανισώσεις... <ημβ<...,...<συνβ<... A B Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = 6, ΑΔ = 8 και Β = 80 και Δ =100. Να δείξετε ότι a. το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ορθογώνιο στην κορυφή Α b. Να βρείτε την ακτίνα του κύκλου αν c. Να βρείτε το εμβαδόν και το μήκος του κύκλου Άσκηση η A 80 B 6cm Ο 8cm Δ 100 Να λυθεί η εξίσωση χ +1 χ 1 χ + = 3 6 Να βρεθεί η τιμή της παράστασης: 3 ( ):16 + ( 1) ( 5) + ( 3 ) :( 7) = ( ) 5 5

12 14 1 A. Σε κάθε έννοια της Στήλης Α να αντιστοιχίσετε το σωστό μαθηματικό συμβολισμό από τη Στήλη Β, έτσι ώστε να περιγράφουν την ίδια έννοια. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Περιγραφή της έννοιας στη φυσική γλώσσα Συμβολισμός της έννοιας στη μαθηματική γλώσσα a. Απόλυτη τιμή του χ 1. χ b. Αντίθετος του χ. χ 1 c. Αντίστροφος του χ 3. χ ν d. ν-οστή δύναμη του χ 4. ν χ 5. χ Όπου χ είναι ρητός με χ 0 1 και ν θετικός ακέραιος. 6. χ α β γ δ ια κάθε μια από τις παρακάτω σχέσεις Β και, να γράψετε στο τετράδιό σας αν είναι Σωστή (Σ) ή Λαθεμένη (Λ). α β + γ =αβ + γ B. ( ) C. αβγ ( ) = αβ αγ Θέμα ο A. Να διατυπώσετε στο τετράδιό σας το πυθαγόρειο θεώρημα και να κάνετε το ανάλογο σχήμα. B. Τετραγωνική ρίζα ενός. αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός που όταν υψωθεί στο.. δίνει τον αριθμό α. ( ) Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ Α=90 με υποτείνουσα Β = 5m και την κάθετη πλευρά ΑΒ = 3m. a. Να αποδείξετε το μήκος της άλλης κάθετης πλευράς Α = 4m. b. Να βρείτε τα ημβ, συνβ, εφβ. c. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης εφβεφ+1= Άσκηση η Αν A= να αποδείξετε ότι Α=. B = να αποδείξετε ότι Β= 1. Αν ( ) ( ) Β Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης ( ) ( ) ( ) 004 Δίνεται η παράσταση Α= 3(χ) (χ+3)+1 a. Να αποδείξετε ότι Α= 4χ 5 χ 10 χ b. Να λύσετε την εξίσωση A =. 3 c. Να επαληθεύσετε την λύση που θα βρείτε. ο = Α

13 15 13 A. Σε κάθε παράσταση της Στήλης Α να αντιστοιχίσετε ακριβώς μια παράσταση της Στήλης Β έτσι ώστε να προκύψει ισότητα. ΣΤΗΛΗ Α a. ( α+β ) b. ( α β) ( α+β) c. ( α β) 3 d. α ( β + γ) α + β ΣΤΗΛΗ Β β α α + αβ +β 4. α β 5. αβ + αγ 6. α 3α β + 3αβ β 7. αβ + γ α β α + αβ + β ( ) ( ) α b c d B. Να αποδείξετε ότι ( ) α β = α αβ + β. Θέμα ο a. Να διατυπώσετε τα τρία κριτήρια ισότητας τυχαίων τριγώνων. b. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν τις δύο αντίστοιχες οξείες γωνίες ίσες, τότε είναι οπωσδήποτε ίσα. Να λυθεί το σύστημα Άσκηση η Σωστό χ + ψ = 7 χ ψ = 4 Λάθος Δίνετε η εξίσωση 3χ 1 χ + χ 1 = χ 1 χ χ χ a. Να βγάλετε περιορισμούς για την εξίσωση. b. Να μετασχηματίσετε την εξίσωση στη μορφή χ 4χ + 3 = 0. c. Να λυθεί η αρχική εξίσωση. Στο διπλανό ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ(ΑΒ = Α) είναι ΒΔ = Ε. a. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΕ b. Να δείξετε ότι και το ΑΔΕ είναι ισοσκελές.

14 16 14 α) Πως ορίζεται η δύναμη ρητού με εκθέτη φυσικό α ν ; β) Να αναφέρετε τις ιδιότητες των δυνάμεων. γ) Πως ορίζεται η δύναμη α 0 και πως η δύναμη α -ν ; Θέμα ο α) Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; β) Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx; γ) Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx + β και τι σχέση έχει με τη γραφική παράσταση της y = αx; α) Να λυθεί η ανίσωση: 3χ 3 > (1 χ). β) Να λυθεί η ανίσωση: χ 1 χ γ) Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων. Άσκηση η Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) είναι ΑΒ = 6cm και Β = 10cm. Να υπολογιστούν: α) το συνβ και το ημ, 8cm β) η πλευρά Α, και Α 6cm γ) η εφβ και η εφ. Δίνεται κύκλος με περίμετρο 31,4cm. Να υπολογιστούν: α) η ακτίνα και η διάμετρος του κύκλου. β) το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου. γ) το μήκος ενός τόξου 60 ο του ίδιου κύκλου.

15 17 15 a. Πότε δυο αριθμοί λέγονται αντίθετοι και πότε αντίστροφοι; Να γράψετε ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες που αναφέρονται στους ορισμούς και στις ιδιότητες των δυνάμεων. Δίνεται α 0. α 0 =.., α 1 =., α ν =., α ν α κ =, α ν :α κ =.., (α ν ) κ = Θέμα ο a. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό και με τι ισούται η κεντρική του γωνία ω; b. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το εμβαδόν και το μήκος ενός κύκλου. Αν είναι: Α= ( ) [( 6 + 3) ( 8 +1)] και Β = 3 +8 ( ) +( ) (+ 4) ( 1) ( 3) ( + ) Να βρεθεί η τιμή της παράστασης 6Α + Β Άσκηση η Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων i. (χ + 3) 10 < 1+3 (5 χ) ii. χ χ χ+ > Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ(Α = 90 ) με ΑΒ = Α = 5cm. ράφουμε τον κύκλο (Β, ΒΑ) που τέμνει την Β στο σημείο Δ.. Να υπολογίσετε i. Την υποτείνουσα Β. ii. Το μήκος του τόξου ΑΔ iii. Την περίμετρο του καμπυλόγραμμου τριγώνου ΑΔ. iv. Το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου τριγώνου ΑΔ.

16 a. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: ν 0 1 ν α α =., α =., α =.., =, ( 1) 001 =.., ( 1) 004 =. β b. Να γράψετε τις ιδιότητες των δυνάμεων με βάση τους ρητούς α, β και εκθέτες τους φυσικούς αριθμούς ν, μ >1. Θέμα ο a. Ποια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη και ποια η σχέση της με την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία; b. Τι ονομάζουμε κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου, και με τι ισούται; c. ράψτε τους τύπους που δίνουν: i. το μήκος του κύκλου με ακτίνα ρ, ii. το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου με ακτίνα ρ. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 1 Α= 4 :( ) 4 5 [3 ( 1)] ( ) 3 Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση: χ 3χ χ+ 4 = 3 6 Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ με (Â= 90 ) και πλευρές ΑΒ = 6cm, Β =10cm να βρείτε : a. την πλευρά Α 10cm b. τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β A B 6cm

17 19 17 a. Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίθετοι και ποιοι αντίστροφοι;(παράδειγμα). b. Πως πολλαπλασιάζουμε δύο ρητούς αριθμούς; c. Να συμπληρωθούν οι ιδιότητες των δυνάμεων ρητών με εκθέτη ακέραιο: α μ ν α =, ν μ ν α :α =.., ( α β =, ν α =., Θέμα ο α β ) ν 0 α =.., a. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη ; =.. α β ν =. b. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη και ποια η σχέση της με την αντίστοιχη επίκεντρη; c. Να γράψετε τους τύπους για το μήκος κύκλου και το εμβαδόν κυκλικού δίσκου. a. Να υπολογιστούν οι παραστάσεις Α = ( ) χ 4 5χ αν x = 4 και Β = ( ) ( ) : b. Να υπολογιστεί το Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση: Α +Β. 3χ χ 1 χ = Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της A γωνίας του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ καθώς και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου και Ο 13cm το μήκος του κύκλου που έχει διάμετρο το τμήμα ΑΒ. B 1cm Δίνονται Β =1cm και Α = 13cm.

18 α) Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. β) να δώσετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α. Θέμα ο α) Πότε μια γωνία ονομάζεται επίκεντρη, πότε εγγεγραμμένη; β) Πια σχέση συνδέει την εγγεγραμμένη γωνία με την αντίστοιχή της επίκεντρη; Να λυθεί η εξίσωση: χ + 1 χ = 4 3 Άσκηση η Να βρεθεί το εμβαδόν ενός κύκλου αν γνωρίζουμε ότι το μήκος του είναι 1,56 crm Δίνεται π = 3,14. Να υπολογισθούν οι εγγεγραμμένες γωνίες ω, φ του παρακάτω σχήματος: Α φ Δ 50 Ε Ο ω Β

19 A. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. B. Να εφαρμόσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ. Θέμα ο A. Να δώσετε τον ορισμό των ημω, συνω, εφω, όπου ω είναι μια οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου. B. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις : Όταν αυξάνεται μια γωνία ω, το ημίτονό της. Όταν αυξάνεται μια γωνία ω, το συνημίτονό της. Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 χ χ 3 6 = 3 4 Άσκηση η Να βρεθεί η τιμή της παράστασης: Α = ( ) x+ 1 x x 1 x ( ) + + +, όπου χ = 1 Στο διπλανό σχήμα οι κάθετες πλευρές ΑΒ και Α είναι ΑΒ = 6cm και Α = 8cm. Να βρεθεί το εμβαδόν του σκιασμένου ημικυκλίου.

20 13 0 a. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη και ποια εγγεγραμμένη;: b. Ποια σχέση συνδέει την εγγεγραμμένη με την επίκεντρο στο ίδιο τόξο; c. Τι λέγεται κανονικό πολύγωνο; Θέμα ο a. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: α μ α ν μ = ( α ) ν =... ν α =... β b. Ποιοι αριθμοί λέγονται αντίθετοι και ποιοι αντίστροφοι; Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισοτήτων: 3χ 1 χ 6 χ και 3χ χ 3 6 Άσκηση η Να υπολογισθεί η τιμή της παράστασης: Α= 8 [ ( ) 3 ]+3( 6+ 3) + [( ) 4 :] Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ο ) με Α = 1cm και Β = 13cm. Να υπολογίσετε: a. Την πλευρά ΑΒ, b. Το συνβ c. Την εφ

21 133 1 a. Να διατυπώσετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο Θεώρημα. b. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. Θέμα ο Πότε μια γωνία λέγεται επίκεντρη. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη. Ποια η σχέση μεταξύ εγγεγραμμένης γωνίας και της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : Α = ( 5) + ( ) :8 3 + ( 1) 4 4 Άσκηση η Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α ˆ = 90 ) του διπλανού σχήματος είναι Β = 13cm και ΑΒ = 5cm. Να υπολογίσετε : a. Το μήκος της πλευράς Α. b. Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημβ, συνβ και εφ. a. Να λύσετε την παρακάτω ανίσωση 5χ + 8 χ 3χ b. Να παραστήσετε τις λύσεις της στον άξονα των πραγματικών.

22 134 Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφο του. (Να κάνετε σχήμα και να γράψετε τη σχέση) Θέμα ο a. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη και πότε επίκεντρη. b. Ποια η σχέση μεταξύ εγγεγραμμένης γωνίας και της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. Να λύσετε την ανίσωση: ( ) 3 χ + 1 χ 1 χ 4 3 Άσκηση η Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης: Α = 3 [ ( 1)] 4 ( 4) [4 3 :( 3)] 0 Δ Να υπολογίσετε τις γωνίες χ, ψ του χ ψ ω Ε Β διπλανού σχήματος αν γνωρίζετε ότι: Ο ΑΒ = 10 και Δ = 60 Α

23 Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) Να ορίσετε τα ημω, συνω, εφω. Α ω Β Θέμα ο πότε μια γωνία λέγεται: a. Εγγεγραμμένη σε κύκλο; b. Επίκεντρη; c. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εγγεγραμμένης και επίκεντρης γωνίας που βαίνουν στο ίδιο τόξο χ 4 3χ 1 χ 5 Να λυθεί η εξίσωση: = 3 4 Άσκηση η Να υπολογίσετε το εμβαδόν του κυκλικού δακτυλίου που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 4cm Ο 3cm Σε ένα σύστημα αξόνων χοψ να σημειώσετε τα σημεία: Α(, 3), Β(3, ), ( 1, 3), Δ(, 4) Ε(5, 5)

24 136 4 a. Να γράψετε το πυθαγόρειο θεώρημα, δίνοντας και ένα παράδειγμα. b. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, με τι ισούται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας του; Θέμα ο a. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα; b. Να αντιγράψετε και συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης με τύπο ψ = 3χ: χ ψ 6 Στο διπλανό σχήμα, είναι γνωστό ότι ΑΒ = 6cm, Β =10cm και Α = 8cm. a. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. b. Να υπολογίσετε την ακτίνα του κύκλου. c. Να βρείτε το εμβαδόν του κύκλου. (Δίνεται ότι π = 3,14) Άσκηση η a. Να λύσετε την ανίσωση χ +17 1χ +6. b. Να λύσετε την ανίσωση (3χ 14)+3<χ 3(χ 5). c. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των δύο παραπάνω ανισώσεων. χ 1 3χ χ χ+ 10 a. Να λύσετε την εξίσωση =. 3 6 b. Να επαληθεύσετε το αποτέλεσμα που βρήκατε.

25 137 5 a. Να δώσετε τους ορισμούς του ημίτονου, συνημίτονου και εφαπτομένης μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου. b. Να δικαιολογήσετε γιατί το ημίτονο και το συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου, είναι αριθμοί μικρότεροι της μονάδας. Θέμα ο a. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη και ποια εγγεγραμμένη; b. Όταν μια επίκεντρη και μια εγγεγραμμένη βαίνουν στο ίδιο τόξο, ποια σχέση συνδέει την επίκεντρη, την εγγεγραμμένη και το αντίστοιχο τόξο; Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = 8:( ) 3 + ( 3) ( 1) ( ) [ 5 ( 1) 10 Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 χ 4 5χ = Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΑΒ είναι ισοσκελές. Η περίμετρός του είναι 36 cm και η βάση του Β = 10 cm. Να υπολογιστούν: a. Τα ίσα σκέλη ΑΒ και Α b. Το ύψος ΑΔ και c. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ.

26 138 6 A. Δώστε τους τύπους των ιδιοτήτων : a. Προσεταιριστική πολ/σμού. =.. b. Αντιμεταθετική πρόσθεσης. =.. c. Επιμεριστική πολ/σμού ως προς αφαίρεση. =.. B. Συμπληρώστε τα κενά στις ισότητες : a. α + 0 = b. α -ν =. C. Να βρεθούν οι αντίστροφοι των : a. 0,5 1 b. 1 c. 3 Θέμα ο c. α μ α ν = d. αν α 0, α 0 = A. Δώστε τον ορισμό και τον τύπο του ημίτονου οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου B. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: a. εφ30 0 > εφ40 0 b. ημ0 0 < ημ30 0 c. Υπάρχει οξεία γωνία ω ώστε συνω = C. Διατάξτε τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς αρχίζοντας από τον μικρότερο : συν0 0,συν5 0,συν35 0,συν10 0,συν15 0. Δίνεται η παράσταση: Α = 3 (3 0: 4 ) (5: 5 3 ) ( 1) 3 15: 5 a. Να γίνουν οι πράξεις στην παράσταση. b. Να λυθεί η ανίσωση της παράστασης. Άσκηση η χ 1 χ 10 1 Α Α 1 όπου Α η αριθμητική τιμή Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και πάνω του παίρνω σημεία Α,Β, ώστε τα τόξα ΑΒ = χ , Β= 4χ +40 0,Α= 3χ+0 0. a. Να υπολογίσετε τα τόξα ΑΒ, Β, Α. b. Να βρείτε τις γωνίες των τριγώνων ΑΒ και ΑΟΒ. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Â = 90 0 ) με υποτείνουσα 10 cm στο οποίο ισχύει ημβ = 4 5 a. Να υπολογιστεί η περίμετρος και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. b. Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί συνβ και εφ.

27 139 7 A. Αν ω είναι μια οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου, να συμπληρώσετε τις ισότητες ημω =.., συνω =.., εφω =. Β. Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημβ, συνβ και εφβ.. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: Β 5cm 4cm Α 3cm ι) Όταν μία οξεία γωνία αυξάνεται τότε το ημίτονό της.. ιι) Όταν μία οξεία γωνία αυξάνεται τότε το συνημίτονό της ιιι) Όταν μία οξεία γωνία αυξάνεται τότε η εφαπτομένη της. Θέμα ο Α. Να συμπληρώσετε τους ορισμούς: ι) Ανάλογα ποσά λέγονται. ιι) Αντιστρόφως ανάλογα ποσά λέγονται.. Β. ια κάθε έναν από τους πίνακες που ακολουθούν να συμπληρώσετε με την σωστή φράση α) ανάλογα ποσά, β) αντιστρόφως ανάλογα, γ) τίποτα ι ) ιι) χ 3 5 7,5 ψ 5 3 χ ψ Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης. Α = ( ) [(3 4):5 11] Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: χ 1 χ = χ Αν στο διπλανό σχήμα η Β είναι διάμετρος του κύκλου και είναι ΑΒ = 6 cm και Α = 8 cm, να υπολογίσετε ι) Την γωνία Α ιι) Το εμβαδά του τριγώνου ΑΒ ιι) Το εμβαδόν της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας.

28 140 8 a. Να γράψετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο θεώρημα b. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ με = 90 0 και να γράψετε γι αυτό την ισότητα που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα. c. Το τρίγωνο με πλευρές α = 3,5cm, β = 3cm, γ = 4,5cm είναι ορθογώνιο; ( Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας ) Θέμα ο a. Ποια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σε κύκλο ; b. Τι λέμε επίκεντρη γωνία ; c. Ποια είναι η σχέση μεταξύ επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο ; Να λυθεί η εξίσωση : χ 4 χ 5= 3χ 3 Άσκηση η Ένας κύλινδρος έχει ακτίνα ρ= 5 cm και ύψος υ = 1 cm. Να βρεθεί το εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και ο όγκος του. Στο διπλανό σχήμα είναι η γωνία ΑΒ = 30 ο και το ΑΒ =3cm Αν το σημείο Ν είναι το κέντρο του κύκλου, να υπολογιστούν: a. οι γωνίες ΒΑ και ΑΒ b. Τα μήκη των πλευρών Β και Α του τριγώνου. (Δίνονται ημ30 ο = 0,5 συν30 ο =0,9 εφ30 ο = 0,6)

29 141 9 Να γράψετε τις ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού ρητών αριθμών. Θέμα ο a. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη, ποια εγγεγραμμένη και ποια σχέση συνδέει την επίκεντρη με την εγγεγραμμένη που έχει το ίδιο αντίστοιχο τόξο; b. Να γράψετε τους τύπους του μήκους κύκλου, του μήκους τόξου, του εμβαδού κυκλικού δίσκου και του εμβαδού κυκλικού τομέα.(το τόξο είναι σε μοίρες) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α= 4 7 [ 3 5 ( 3) ] + ( ) ( 7) ( 6) :( 3) Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: χ 3 χ χ = Στο διπλανό σχήμα, να υπολογίσετε τους B τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών γωνιών Β, του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ( Α = 90 ). 5m A 13m

30 14 30 α) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ιδιότητες δυνάμεων ρητών αριθμών: α κ α λ = α κ :α λ = (α β) κ = α β κ = κ ( α ) λ =. β) Πότε η δύναμη α ν με εκθέτη ν φυσικό αριθμό, είναι θετικός αριθμός και πότε αρνητικός; Θέμα ο α) Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. β) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και να γράψετε γι αυτό τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα γ) Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγόρειου θεωρήματος. Να λύσετε την παρακάτω εξίσωση: χ + χ 7 3 (χ ) = χ Άσκηση η Στο διπλανό σχήμα είναι: ΒΑ = ΑΔ = 90, ΒΑ = 30, ΑΔ = 60 και Α = 5cm. Αν είναι γνωστό ότι ημ30 = συν60 = 0,5 Β 30 5cm Α 60 Δ και εφ60 = 1, 73 να υπολογίσετε τα τμήματα Β, ΑΔ και Β. 30 Α 110 Ο β Β Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τις γωνίες α, β, γ και τα τόξα Β, ΒΔ γ Δ α

31 a. Πως απαλείφουμε μια παρένθεση, όταν έχει μπροστά της το μείον; b. Πως πολλαπλασιάζουμε δύο ετερόσημους αριθμούς; c. Πότε δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι; Θέμα ο a. Διατυπώστε το Πυθαγόρειο θεώρημα μαζί με σχήμα και τύπο. b. Με τι ισούται η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; Να λυθεί η εξίσωση: χ + χ 3 = 5 7 Άσκηση η Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: χ + 3 > 5 και 3 (χ 1) + 5 <. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τιμών δύο ποσών: χ 1 1,3,4 3,7 ψ 3 3,9 7, 11,1 a. Να αποδείξετε ότι τα ποσά είναι ανάλογα b. Να εκφράσετε το ψ ως συνάρτηση του χ.

32 144 3 a. Πότε οι αριθμοί α και β λέγονται αντίστροφοι; (να δώσετε ένα παράδειγμα). b. Το μηδέν έχει αντίστροφο; (Αιτιολόγηση). μ c. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: ( )... ν ν β α = =... α 0 α = Θέμα ο a. Τι ονομάζουμε συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου; ( Να δοθεί ορισμός και να γίνει σχήμα). b. Να συμπληρωθούν οι προτάσεις::. < ημω <.., < συνω <.., «Όταν αυξάνεται μια οξεία γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε το συνημίτονό της». 5 c. Υπάρχει οξεία γωνία ˆω σε ορθογώνιο τρίγωνο, ώστε: ημω = ; (Αιτιολόγηση). Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 7χ + 6 3χ 5χ 4 = Άσκηση η Να υπολογισθεί το μήκος κύκλου του οποίου το εμβαδόν ( του κυκλικού δίσκου) είναι 113,04 m². Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( ˆΑ =90 ο ), με ΑΒ=8 cm και Β=15 cm. Να υπολογίσετε: 15 cm a. Το μήκος της πλευράς Α. b. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας Β. Α 8 cm Β

33 a. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 )να διατυπώστε το Θεώρημα του Πυθαγόρα. b. Τι ονομάζεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α; Θέμα ο Σε κύκλο (Ο, ρ) a. Ποια γωνία ονομάζεται εγγεγραμμένη και ποια επίκεντρη; b. Ποια σχέση συνδέει την επίκεντρη με την εγγεγραμμένη γωνία που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο; c. ράψτε τους τύπους που εκφράζουν το μήκος ενός τόξου και το εμβαδόν ενός κυκλικού τομέα Να λυθούν οι εξισώσεις a. 3 (χ + 4) = 6χ b. 3(χ + 1) χ 1 χ = 4 3 Άσκηση η Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = ( 3) 4 +( 4) 3 : 8 + [ 1 ( 1) 3 ] A Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου του B O διπλανού σχήματος αν είναι, ΑΒ = 6cm και Β = 8cm.

34 a. Να γραφούν οι τύποι υπολογισμού των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας. b. Πως μεταβάλλονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας γωνίας όταν η γωνία αυξάνεται; Θέμα ο d. Να γραφεί το Πυθαγόρειο θεώρημα. e. Να γραφεί το αντίστροφο του Πυθαγόρειου θεωρήματος. Να εξεταστεί αν έχουν την ίδια τιμή οι παραστάσεις Α και Β. A = 5 ( 1 + 3): (+ 1 4 ) + ( 1 3 ) ( 3 ) Β = ( 5 10 ) Άσκηση η Να βρεθούν οι ακέραιοι αριθμοί που είναι κοινές λύσεις των παρακάτω ανισώσεων: 6(χ 4) 14(χ 6) 10 1(3χ + 5) 1 4χ > 6 5χ Στο διπλανό σχήμα a. Να εξετάσετε τι τρίγωνο είναι το ΑΒ και να υπολογισθεί το εμβαδόν του. b. Να υπολογισθεί η ακτίνα του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου. c. Να υπολογισθεί το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν. Δίνεται ΑΒ = 4cm Α = 6cm

35 A. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. B. Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, να το ονομάσετε και να γράψετε τη σχέση που προκύπτει από την εφαρμογή του Πυθαγορείου Θεωρήματος σ' αυτό. C. Να δώσετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού. Θέμα ο A. Τι ονομάζεται ημίτονο, τι συνημίτονο και τι εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; A. Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; ημ30 3 = συν60 1 = εφ45 =1 ημ45 = συν30 = 1 εφ60 = 3 Να λυθεί η εξίσωση: 7 χ + Άσκηση η 3(χ 1) 6 = χ 1 5 Να υπολογίσετε την τιμή της παρακάτω αριθμητικής παράστασης: Α = ( ) ( 1) ( 3) Στο διπλανό σχήμα είναι: Το ΙΕ ημικύκλιο κέντρου Δ και ακτίνας ΔΕ, το ΘΚΖ είναι τεταρτοκύκλιο με κέντρο Η και ακτίνα ΗΘ = ΔΕ.και το ΙΘ = 1cm, ΔΕ = 3cm και ότι το π = 3,14. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του σχήματος αυτού:

36 α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται αντίθετοι; Τι μας δίνει το άθροισμά τους; Ποιος είναι ο αντίθετος του χ; β) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται αντίστροφοι; Ποιος είναι ο αντίστροφος του χ ; Το μηδέν έχει αντίστροφο; (Αιτιολόγηση) γ) Συμπληρώστε τον ορισμό της δύναμης με βάση τον ρητό αριθμό α 0 και εκθέτη ι) Το μηδέν α = ιι) Το ένα α 1 = ιιι)τον ακέραιο ν α ν = Θέμα ο α) Τι ονομάζεται επίκεντρη γωνία και τι εγγεγραμμένη. β) Συμπληρώστε τις προτάσεις. Η εγγεγραμμένη γωνία σε μοίρες είναι της επίκεντρης γωνίας που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο. Η εγγεγραμμένη γωνία σε μοίρες είναι ίση με του αντίστοιχου τόξου της. γ) Να υπολογίσετε το μήκος s ενός τόξου μετρημένου σε μοίρες μ 0. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων. α) 3χ + > 5χ + β) χ > χ Άσκηση η Αν Α = ( ) 3 Β = ( ) ( 1) = 8 9 : 16 A Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α (Β ) Στο διπλανό σχήμα να αποδείξετε ότι α) ρ = 8, όπου ρ ακτίνα του κύκλου β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του κύκλου Δίνεται ΑΒ = 4 O 90 B

37 ια το διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο. Α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα για Β. Να συμπληρωθούν τα κενά και να χαρακτηρισθούν οι προτάσεις ως Σωστές ( Σ ) ή Λάθος ( Λ ). γ = β = α = ΑΒ = Α = Β = Θέμα ο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ι) Α = Β + ΒΑ ( ) ιι) ΑΒ = Α + Β ( ) ιιι) Α = ΑΒ Β ( ) ιν) Β = ΑΒ +Α ( ) ν) Β = ΑΒ Α ( ) Α. Να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί: ι) Ημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. ιι) Συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. ιιι) Εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Β. Με τη βοήθεια του σχήματος να συμπληρωθούν τα κενά και να χαρακτηρισθούν οι προτάσεις ως Σωστές ( Σ ) ή Λάθος ( Λ ). ημ = = ΑΒ Β, εφβ = β... = Α ΑΒ, συν = β... = ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ι) ημ = β α, ιν) ημβ = β α, ιι) συνβ = γ α β Α γ α β β A Β γ α α B ν) συν = Α Β, ιιι) εφβ = β γ, νι) εφ = γ Α Α γ Β Έστω ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ με μεγάλη βάση ΑΒ=30cm, μικρή βάση Δ=1cm και ίσες πλευρές ΑΔ=Β=15cm. Να υπολογιστεί το εμβαδόν του τραπεζίου. Άσκηση η Το 1 6 των ποδοσφαιριστών μιας ομάδας είναι επιθετικοί, τα 3 8 είναι παίκτες κέντρου, το 1 3 είναι αμυντικοί, ενώ υπάρχουν και 3 τερματοφύλακες. Να βρεθεί πόσους παίκτες έχει συνολικά η ομάδα. Στο διπλανό ημικύκλιο είναι ΑΒ=6cm και ΟΒ = Β = 5cm. ι) Να υπολογιστεί η γωνία Α του τριγώνου ΑΒ. ιι) Να υπολογιστούν οι γωνίες Β και του τριγώνου ΑΒ. ιιι) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του ημικυκλίου. ιν) Να υπολογιστεί το μήκος Α. ν) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τμήματος. νι) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του κυκλικού τομέα ΟΑ. 80 Β 6cm Α 5cm Ο

38 a. Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίθετοι και πότε αντίστροφοι. b. Να γράψετε τις ιδιότητες της πρόσθεσης. c. Να γράψετε τους ορισμούς των δυνάμεων. Θέμα ο a. Πότε δύο ποσά λέγονται ανάλογα. b. Τι γνωρίζεται για την γραφική παράσταση της ψ = αχ + β όταν ο χ είναι πραγματικός αριθμός. c. Να γράψετε τις ιδιότητες των αντιστρόφως αναλόγων ποσών Να λύσετε την ανίσωση: χ + 1 5χ 1 4(3χ 1) 3 5χ χ Άσκηση η Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο είναι ΑΒ = Α = 10cm και Β = 1cm. a. Να κάνετε σχήμα και να υπολογίσετε το ύψος ΑΔ. b. Να υπολογίσετε το ημβ, το συνβ, και την εφβ. Στο διπλανό σχήμα είναι η γωνία ΑΟΒ = και η ακτίνα ρ = ΟΑ = ΟΒ = 4cm. π ω= a. Να υπολογίσετε σε μ τη γωνία ω. b. Να υπολογίσετε το τόξο ΑΒ c. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του κυκλικού τομέα. d. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου κυκλικού τμήματος.

39 a. Να σχεδιάσετε και να δώσετε τους ορισμούς και τη σχέση που συνδέει μια εγγεγραμμένη γωνία με την αντίστοιχη επίκεντρή της, σε κύκλο (Ο,ρ). b. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τις σχέσεις της δεύτερης Θέμα ο Στήλη Α 1. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. Μήκος τόξου 3. Μήκος κύκλου 4. Εμβαδόν κυκλικού τομέα Στήλη Β a. = πδ b. ω = 360 v c. Ε = πρ d. S = πρμ 180 e. Ε = πρ μ 360 a. Διατυπώστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Ζωγραφίστε ορθογώνιο τρίγωνο ΔΕΖ ( Δ = 1 ) και γράψτε τις ισότητες του Πυθαγορείου Θεωρήματος. b. Δώστε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού α. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων και να τις παραστήσετε στον άξονα των πραγματικών αριθμών 3χ + 1 χ 1 9χ και (χ +1) 3 (χ 4) >χ Άσκηση η Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης A = 5 + ( 1) ( ) ( 3) [ ( ) 5 : 4] ( 3) + [ + ( 3) ]:( 7) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ A = 90 o του διπλανού σχήματος δίνονται: ( ) = 30 ο, ΒΔ = 135 ο και ΑΔ = 5cm. Να υπολογίσετε : a. Τις γωνίες ω, φ και θ b. Τις πλευρές ΑΒ, Α και Β

40 15 40 a. Αν ω μια οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου, να γράψετε τον τύπο που μας δίνει την εφαπτομένη της γωνίας ω b. Στο διπλανό ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ, να βρείτε με τι ισούται το ημίτονο της γωνίας Β. c. Είναι δυνατό, αν ω οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου, το συνω = 3. A B (Δικαιολογήστε την απάντηση σας) Θέμα ο Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και ακτίνας ρ. a. Να γράψετε έναν τύπο για την εύρεση του μήκους του κύκλου. b. Ποια η σχέση εγγεγραμμένης και επίκεντρης γωνίας που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο; c. Αν το αντίστοιχο τόξο εγγεγραμμένης γωνίας είναι 80 ο, πόσων μοιρών είναι η εγγεγραμμένη; Να υπολογίσετε τις παραστάσεις: Α= 3 + ( ) + ( ) ( ), Β = 3 [7 5 ( 6)] και να βάλετε ανάμεσα στις παραστάσεις Α, Β το κατάλληλο σύμβολο (<, >, =) Άσκηση η 1 3χ χ 1 Να λυθεί η εξίσωση: + = χ 5 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( ˆΑ = 90 ο ) με ΑΒ = 6cm και Β=10 cm. Με διάμετρο την Β σχεδιάζουμε ημικύκλιο. Να βρεθούν : a. Η πλευρά Α και το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒ. b. Πόσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν του ημικυκλίου από το εμβαδόν του τριγώνου.

41 ί) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις : Αν α <0 και ν άρτιος η δύναμη α ν είναι...αριθμός. Αν α <0. και ν περιττός η δύναμη α ν είναι...αριθμός. ν α και ν περιττός η υναμη α ειναι αρι μος. ίί) Να συμπληρώσετε τις ισότητες : α μ α ν =... α μ :α ν =... (α β) ν =... μ ( ) ν α =... ν α =... Θέμα ο ι) Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. ίί) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ) και να γράψετε τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο αυτό. Να λυθεί η εξίσωση Άσκηση η χ 3 + 5χ 4 = χ + 1 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ) με Α = I,5cm και B =,5cm Να υπολογίσετε : ί) την πλευρά ΑΒ ίί) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας Β. Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ = 78 και Β =140. Να υπολογίσετε τις γωνίες χ, ψ, Β και Δ. 78 Α Β 140 Ο χ ψ Δ

42 154 4 c. Να γράψετε τις ιδιότητες των δυνάμεων (πέντε). d. Να υπολογισθούν οι δυνάμεις: 5, ( 1)3, ( 4) 3, (6,75) 0, 3 Θέμα ο d. Ανάλογα ποσά (Ορισμός Ιδιότητες) e. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά (Ορισμός Ιδιότητες) Να βρεθεί η υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ με κάθετες πλευρές β = 9dm και γ = 100mm. Άσκηση η Να λυθεί και επαληθευθεί η εξίσωση: χ (χ 1) 5 = 4 8 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: a. ( ) [ 69 + ( ) ] ( ). b. [ ( 5) 4 ( ) ( 8) ]:[ ( 0,6) ( 0,5) + 7 ( 0,9) ].

43 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω τύποι, δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο. 1) 0 α = ) -ν α = 3) 4) ν μ α α = ν μ α :α = 5) ( ) ν ν 6) ( α ) μ α β = = Θέμα ο a. Πότε δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα; b. Με ποια συνάρτηση εκφράζονται τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραφικής παράστασης αυτής της συνάρτησης; Να λύσετε την ανίσωση και να παραστήσετε την λύση στον άξονα. ( ) x 1 5x + 6 x Άσκηση η Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) είναι ΑΒ = 8cm και Β = 10cm να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των οξειών γωνιών Β και. Στο διπλανό σχήμα να υπολογί- B 56 σετε τις εγγεγραμμένες γωνίες ΑΒΔ, ΑΒ, ΑΒ, ΑΔ Ο Δ Α

44 a. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη; b. Ποια η σχέση μοιρών μιας εγγεγραμμένης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου της; c. Δυο τόξα μ πότε είναι ίσα; Θέμα ο a. Σε ορθογώνιο τρίγωνο τι ονομάζουμε συνημίτονο και τι εφαπτομένη οξείας γωνίας; b. Πώς μεταβάλλονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας, όταν αυξάνεται η γωνία; c. Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) είναι εφ = 1 ποιο είναι το συμπέρασμα για το τρίγωνο; (Δικαιολογήστε την απάντηση σας ) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων Α και Β και να τις συγκρίνετε A = 64:( ) 3 :3 4 [ 8 + ( 1) 7 ] Β = Άσκηση η Να βρείτε τις λύσεις της ανίσωσης και να τις δείξετε στον άξονα των ρητών αριθμών ( ) χ 3 χ 1 1 χ < Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ) είναι Β = 13cm και ΑΒ = 1cm. Να υπολογίσετε a. το μήκος της πλευράς Α b. τα ημβ, συν και εφβ (Να γίνει σχήμα)

45 Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ), να δώσετε τους ορισμούς: a. του ημιτόνου οξείας γωνίας b. του συνημιτόνου οξείας γωνίας c. της εφαπτομένης οξείας γωνίας Θέμα ο Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα που ισχύει σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 ). (διατύπωση σχήμα τύπος) Να υπολογιστεί η παράσταση: (3 4 ) + ( ) [( ) (4 5)]+ 3 Άσκηση η 4 9 Να λυθεί η εξίσωση: x x + 1 x 4 = Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΕ είναι Α εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο Ο. Αν είναι ΑΒ = 3 και ΑΕ = 4, να υπολογίσετε: a. την διάμετρο του κύκλου Β Ο Ε b. το μήκος του κύκλου

46 a. Με τι ισούται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. b. Πως μεταβάλλεται το καθένα όταν ελαττώνεται η γωνία. c. Μπορεί να είναι το ημω = ; ιατί; Θέμα ο a. Τι λέγεται επίκεντρη και τι εγγεγραμμένη σε κύκλο γωνία; b. Ποια η σχέση εγγεγραμμένης και επίκεντρης γωνίας σε κύκλο με το αντίστοιχο τόξο της; c. Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Είναι ο ρόμβος και το τετράγωνο κανονικά πολύγωνα και γιατί; Να λυθεί η εξίσωση: Άσκηση η 3(χ ) 1 χ + 4 χ = 4 6 Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης: ( ).( ) + 3.( ) + [15 : ( 3) + 7].( 6) [( 3) ] : ( 3). 3 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) με περίμετρο 36cm και βάση Β = 10cm. Να υπολογισθεί το ύψος ΑΔ και το εμβαδόν του τριγώνου.

47 Θέμα 1 o a. Τι ονομάζουμε δύναμη α ν με βάση το ρητό α και εκθέτη φυσικό ν >1; b. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: α 0 =, α -ν =, αμ αν=, α μ :α ν =, (α μ ) ν = όπου α ρητός αριθμός διάφορος του μηδενός και μ,ν ακέραιοι. Θέμα a. Ποια γωνία ονομάζεται επίκεντρη και ποια εγγεγραμμένη; b. Ποια σχέση συνδέει μια εγγεγραμμένη και μια επίκεντρη γωνία που έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο; c. Ποιο πολύγωνο ονομάζεται κανονικό; Να λυθεί η εξίσωση: x 1 6x 5x 4 = Άσκηση η Ένας παρατηρητής βλέπει μέσα από τη βάρκα ένα υψηλό σημείο της ακτής και η γωνία ύψους είναι Β =8 0. Αν το σημείο έχει ύψος 15m, a. πόσο μακριά είναι η βάρκα από την ακτή; b. Πόσο απέχει η βάρκα από το σημείο ; Β 8 A 15m (ημ8º = 0,469, συν8º = 0,883, εφ8º = 0,53) Στο διπλανό σχήμα δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( A = 90 ) με πλευρές Α = 4cm και Β = 5cm. 4cm 5cm Με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΒ γράφουμε τεταρτοκύκλιο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ολόκληρου του σχήματος. A B B

48 Θέμα 1 o a. Να συμπληρώσετε τους 4 ορισμούς των Δυνάμεων: ν α =..., 1 α =..., 0 α =, b. Να συμπληρώσετε τις 6 ιδιότητες των Δυνάμεων: ν α =... κ λ..., ( αβ) κ α α = =..., κ α λ =..., α α β κ κ =..., ( α ) λ =..., α β κ =... c. ράψτε πιο απλά τις 4 παρακάτω παραστάσεις: 7 α α =..., α α α α=... Θέμα o 8 α =... α a. Ποιοι είναι και πως ορίζονται οι Τριγωνομετρικοί Αριθμοί μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου; b. Στο διπλανό σχήμα είναι Α = 90. Να συμπληρώσετε α, 9 =... α Ε τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς: ημβ =... συν =..., εφδ =..., σφε =..., Α Β Δ Να λυθεί η εξίσωση: 5χ 1 4χ 3χ +8 + = Άσκηση η Στο διπλανό σχήμα είναι: Α = 90, ΑΒ = 1cm, B ΒΔ = 0 cm και Β = 37 cm. Με την βοήθεια των ορθογώνιων τριγώνων του σχήματος και με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, να υπολογίσετε: α) την ΑΔ, β) την Α, γ) την Δ. Να υπολογίσετε τις έξι παρακάτω παραστάσεις: -3 1cm 0cm A 4 4 =..., =..., ( ) =..., ( )(+3 9)(1 3) =..., 16 =..., 5 = Δ 37cm

49 a. Τι ονομάζουμε δύναμη με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό ν>1 ; b. Να συμπληρωθούν οι ισότητες : α μ ν ν α =., ( ) μ α =..., α ν β ν =..., α 0 =..., α ν =.. (όπου α 0, β 0 ) c. Πότε μια δύναμη με βάση ρητό αριθμό είναι θετικός αριθμός ; Θέμα ο a. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) να ορίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας. b. Πώς μεταβάλλονται το συνημίτονο και η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας όταν αυξάνεται η γωνία ; c. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90 ) είναι εφβ = 1,τι συμπεραίνετε για τις κάθετες πλευρές του τριγώνου ; Να βρεθεί η τιμή της παράστασης : ( 10 1) 3 :3 ( 5 4 ) ( 1) + = 4 Άσκηση η Να βρεθούν οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων : χ + 4 χ 4 3χ και 10 ( χ+) 4 ( χ+3) < 5 ( χ+4) Δίνεται κύκλος (Κ, ρ) με μήκος = 6,8cm. Β Αν είναι ΚΑ ΚΒ, να βρεθεί το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους.. Κ Α

50 16 50 a. Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίθετοι και πότε αντίστροφοι; (Να γράψετε στην κάθε περίπτωση και από ένα παράδειγμα) b. Το μηδέν έχει αντίστροφο; (Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας) c. Τι συμπεραίνετε για τα πρόσημα δυο αριθμών, όταν έχουν άθροισμα αρνητικό; (Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας) Θέμα ο a. Πως ορίζεται το ημίτονο, το συνημίτονο και η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ω ορθογωνίου τριγώνου ΑΒ ( Α = 90 ); (Να γίνει σχήμα.) b. Όταν αυξάνεται η οξεία γωνία ω, πώς μεταβάλλονται οι τριγωνομετρικοί της αριθμοί; c. Ποιες από τις σχέσεις ημω = 8 9, συνω = 7, εφω = είναι σωστές και γιατί; 3 Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Κ=Α-3Β, όταν: Α= ( 1) 6 ( ) 3 + ( 1 ) και Β = 3 (5 3) 4 + (6 + 4) 3 :( 5) 3 Άσκηση η Να λυθεί η ανίσωση: 3x 5 4 x 5 3( x ) 10 + x 4 Στο διπλανό σχήμα δίνεται το τρίγωνο ΑΒ, εγγε- Α γραμμένο σε κύκλο (Ο, ρ) με πλευρές ΑΒ = 16cm και Β =1cm. Να βρεθεί το εμβαδόν της γραμ- Β Ο μοσκιασμένης επιφάνειας του σχήματος.

51 α. Πώς πολλαπλασιάζουμε δυο ακέραιους αριθμούς διαφορετικούς του μηδενός; (δυο κανόνες) β. Να γράψετε με μεταβλητές τις παρακάτω ιδιότητες του πολλαπλασιασμού: Προσεταιριστική - επιμεριστική (ως προς την αφαίρεση) Αντιμεταθετική. Θέμα ο Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Â = 90 ο ): α. Να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόνου, του συνημιτόνου και της εφαπτομένης της οξείας γωνίας. β. Ποιες τιμές μπορούν να πάρουν το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας ; γ. Πώς μεταβάλλεται το συνημίτονο και πώς η εφαπτομένη της γωνίας όταν αυτή αυξάνεται; Στο διπλανό σχήμα είναι ΚΑ Α, ΑΚ = 60, ΑΚ = 3cm και Κ = 6cm. Να βρείτε το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του σχήματος. (Δίνονται : 7 5, και 3 1,7) Άσκηση η Αν χ = ( 1 ) : ( + 3) και ψ = + ( 1 ) : να αποδείξετε ότι οι αριθμοί χ και ψ είναι αντίστροφοι. Να βρεθούν οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων : 7 ( χ 1) 3( χ 5) + 8 και ( ) 3 χ 1 χ+4 χ < 5 10

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 48 Α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς συμβολίζεται αυτή; Β. Ποιος αριθμός ονομάζεται άρρητος;. Πώς ορίζονται οι πραγματικοί αριθμοί; Α. Τι λέγεται ημίτονο μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii)

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii) ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1-13 1 Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; 1 Δίνονται οι αριθμοί: 1,,.1,,, 9, + 3, 3 3.1 Ποιοι από αυτούς είναι θετικοί και ποιοι αρνητικοί;.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών. Ονομάζεται αλγεβρική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ;

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: ΘΕΜΑ 1 ο. A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: B ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Τι ονομάζουμε τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού α ; B. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις: i. Αν α 0,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ. Μ Ν Σ Υ Κ Σ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Ω Ρ Ι Σ. 1. Να γράψετε τους τύπους του εμβαδού των : (α) τετραγώνου (β) ορθογωνίου παραλληλογράμμου (γ) παραλληλογράμμου (δ) τριγώνου (ε) ορθογωνίου τριγώνου (στ) τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ 008 65 ΥΜΝΑΣΙΟ 008 66 α. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη και πότε επίκεντρη; β. Ποια είναι η σχέση μεταξύ επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, που βαίνουν στο ίδιο τόξο; γ. Πότε δύο τόξα μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. γ. Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ορθογώνιο ( Δ = 90º) και ΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ :

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέμα 1 ον ΘΕΩΡΙΑ : α) Τι καλείται αριθμητική παράσταση και τι καλείται αλγεβρική παράσταση ; β) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό σας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση 1 ΘΕΩΡΙΑΣ.....με απάντηση ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 0 Εξισώσεις Ανισώσεις 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x. Να λυθούν οι εξισώσεις: α) 3x x 3 3 5x x β) 4 3 x x x 0

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία Μαθηματικά Β Γυμνασίου Επανάληψη στη Θεωρία Α.1.1: Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις Α.1.2: Εξισώσεις α βαθμού Α.1.4: Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων Α.1.5: Ανισώσεις α βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικό Περιηγητή 56 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. Τα θέματα και στι 3 τάξει του Γυμνασίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Στα θέματα τη θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου. Θέματα Εξετάσεων

Β Γυμνασίου. Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων υμνασίου Θέματα Εξετάσεων Θέμα 1. α. Ποια ποσά λέγονται ανάλογα και ποια σχέση τα συνδέει; β. Τι γνωρίζετε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών Σελ. 1 Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών 1. Ποια είναι τα πρόσηµα των ακεραίων αριθµών; Ζ={... -3,-2,-1,0,+1,+2,+3,... } 2. Ποιοι αριθµοί λέγονται θετικοί και ποιοι αρνητικοί; Γράψε από έναν. 3. Στον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα.

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Μαθηματικά B Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Άλγεβρα. Κεφάλαιο 1 ο. 1. Να υπολογιστούν οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις : 1 7 1 7 1 1 ) - 1 4 : ) -1 1 : 1 4 10 9 6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΠΤΕΣ ΠΡΟΩΙΚΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΣΤ () ΘΕΩΡΙ ΘΕΜ 1: (α) Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λάθος» : 1. Η ευθεία με εξίσωση y = 3x περνάει από την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 90 Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α.

Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α. Προσομοίωση προαγωγικών εξετάσεων Β Γυμνασίου ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 014-015 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Α. ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Τάξη Β 2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A ΕΝΟΤΗΤΑ : Πράξεις Ρητών αριθμών 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Β Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Ερωτήσεις θεωρίας Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Δώστε ένα παράδειγμα σχετικό με την έννοια της μεταβλητής 2. Να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 1. Τί ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού α ; Ονομάζουμε απόλυτη τιμή ενός αριθμού α την απόστασή του από το 0 (μηδέν). ή Απόλυτη τιμή λέμε τον αριθμό χωρίς πρόσημο. 2.Πότε δύο αριθμοί λέγονται αντίθετοι;

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα.

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. (2) Ποιοι είναι οι άρτιοι και ποιοι οι περιττοί αριθμοί; Γράψε από τρία παραδείγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός

Ιωάννης Σ. Μιχέλης Μαθηματικός 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις με αριθμούς ονομάζεται αριθμητική παράσταση. Μία παράσταση, που περιέχει πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η : H βαθµολογία των µαθητών σε ένα διαγώνισµα στα Μαθηµατικά φαίνεται στο παραπάνω ραβδόγραµµα.

ΑΣΚΗΣΗ 3 η : H βαθµολογία των µαθητών σε ένα διαγώνισµα στα Μαθηµατικά φαίνεται στο παραπάνω ραβδόγραµµα. 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΙΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ:Β 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ (Να γράψετε το ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες.

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑΛΗΣ» ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια: ιώργος Ράπτης ΘΕΤ ΣΤΗΝ ΕΩΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ 1 ο. Να αποδείξετε ότι το εμβαδό τραπεζίου με βάσεις 1, και ύψος υ δίνεται από τον τύπο: ( 1+ ) υ Ε= ονάδες 1 B. ν φν, λν και αν είναι: η γωνία, η πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) 1 Ο Α. i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) α) Για την εξίσωση 6x 3x 1 0 ισχύει α = 3, β = -6, γ = 1 β) Η εξίσωση 3 0 δέχεται σαν λύση τον αριθμό. x 3x 3 ιι) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 007 Σχ. Έτος 006-007 ΤΑΞΗ Γ ΘΕΩΡΙΑ 1. α.) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : 3 ( α + β ) = ( β ) = α 3 3 3 β.) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΥΜΝΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο «ΕΩΜΕΤΡΙ». 1. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των σχημάτων,, χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης εμβαδών το. Τι παρατηρείτε; ρίσκουμε ότι τα εμβαδά των,, είναι : 5,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι - Κ Ε Φ Λ Ι Ο 2 Τριγωνομετρία ΛΟΟΣ ΕΥΘΥΡΜΜΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ α α β α β α β 1. ν 2, να υπολογίσετε τους λόγους :,, β β β α β 2. Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 6 cm και ύψος, να υπολογίσετε τους

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΤΑΞΗ: Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ Α. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης με το αντίστοιχο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β -- ΓΕΩΜΕΤΡΙΙΑ Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων Β. 1. 1 44. Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από τι εξαρτάται; Ονομάζεται εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΡΩΝ 11/6/014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 5 x - 3 + 10 2-5x + 10x= - 15 + 10x i. ( ) ( ) ( ) ii. 9( 8-x) -10( 9-x) -4( x - 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ν =.,( ) -ν =..,α -ν =.,α 0 =.. β

ν =.,( ) -ν =..,α -ν =.,α 0 =.. β ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 007 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : α) Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α μ. α ν =., α μ :α ν =,(α μ ) ν =,α ν.β ν =, ν α α ν =.,( ) -ν =..,α -ν =.,α

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι γνωστή ως θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 ΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΑΣΙΑΣ Κ 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ : Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας Τάξη : υμνασίου. Καθ. Χρήστος Μουρατίδης Όνομα Μαθητή :.. Ημ/νία :. 1. Να βρείτε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 1. Να αναπτύξετε τις ταυτότητες: α. (α+8) β. (-) γ. (γ+k) δ. (+γ) ε. (3k-5λ) ζ. (5/κ - 4/λ) η. (/3-χ/4) θ. (χ - 3/χ) ι. (χ/3+3ψ/4) κ. (3χ+χ/) λ. (χ+8)(χ-8)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΘΕΩΡΙΑ. Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες:

ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΘΕΩΡΙΑ. Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες: ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: Γ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Τι λέγεται ταυτότητα; Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες: Γ. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & Ενδεικτικά θέματα προαγωγικών & απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου Σελίδα 1

Οδηγίες & Ενδεικτικά θέματα προαγωγικών & απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου Σελίδα 1 ΟΔΗΓIEΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΘΕΩΡΙΑ Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός απλού από δύο τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης. Ένα θέμα από την Άλγεβρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 11.7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Εμβαδόν κυκλικού δίσκου) Θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Πέτρος Μάρκος

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Πέτρος Μάρκος B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πέτρος Μάρκος κριτήρια αξιολόγησης MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα και επαναληπτικά σε κάθε κεφάλαιο Διαγωνίσματα σε όλη την ύλη για τις τελικές εξετάσεις Αναλυτικές απαντήσεις σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Γυμνασίου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Γυμνασίου Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαθηματικά B Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Φυσικοί & Δεκαδικοί Αριθμοί Η θεωρία με Ερωτήσεις Ασκήσεις & Προβλήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Μαθηματικά Β Γυμνασίου Μαθηματικά Β Γυμνασίου Περιεχόμενα KEΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ... 3 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ... 3 1.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ... 3 1.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ... 4 1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς είναι ίσο με την υποτείνουσα επί την προβολή της πλευράς στην υποτείνουσα. ΑΒ 2 = ΒΓ ΑΔ ή ΑΓ 2 = ΒΓ ΓΔ Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1) Ο λόγος των μηκών δύο κύκλων ( Ο, ρ ) και ( Ο, ρ ) είναι 1 3. Αν ρ = 1,15 cm να βρείτε : Την ακτίνα ρ. Το μήκος του ( Ο, ρ ) Το λόγο των διαμέτρων τους. 2) Οι περίμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : Μήκος κύκλου: L = Εμβαδόν κύκλου: Ε = ( όπου π = 3,14) Γνωρίζοντας ότι σε γωνία 360 0 αντιστοιχεί κύκλος με μήκος L και εμβαδόν Ε έχουμε : α) ημικύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο : α) Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; Γράψτε ένα παράδειγμα δύο αντίθετων μονωνύμων. β) Ποια αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Μεθοδική Επανάληψη Στέλιος Μιχαήλογλου www.askisopolis.gr Η επανάληψη των Μαθηματικών βήμα - βήμα Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Β Γενική Τριγωνομετρία

Β Γενική Τριγωνομετρία Β Γενική Τριγωνομετρία 40 Γενικευμένη γωνία - Γενικευμένα τόξα - Το ακτίνιο Τριγωνομετρικός κύκλος - Τριγωνομετρικοί αριθμοί γενικευμένης γωνίας 1. Η γωνία ω του παρακάτω σχήματος είναι θετική. α) Συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Πυθαγόρειο ενικό Λύκειο Σάμου ΕΠΝΛΗΨΗ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

δίου ορισμού, μέσου του τύπου εξαρτημένης μεταβλητής του πεδίου τιμών που λέγεται εικόνα της f για x α f α.

δίου ορισμού, μέσου του τύπου εξαρτημένης μεταβλητής του πεδίου τιμών που λέγεται εικόνα της f για x α f α. 3.1 Η έννοια της συνάρτησης Ορισμοί Συνάρτηση f από ένα συνόλου Α σε ένα σύνολο Β είναι μια αντιστοιχία των στοιχείων του Α στα στοιχεία του Β, κατά την οποία κάθε στοιχείο του Α αντιστοιχεί σε ένα μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 20/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 20/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 0/6/0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 61 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην εωμετρία Τάξη! Λυκείου ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 6. Να αποδείξετε ότι διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.4 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 1 1.4 ΠΥΘΑΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πυθαγόρειο θεώρηµα : Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο µε το άθροισµα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών. γ α α = β + γ β. Αντίστροφο Πυθαγορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικοι αριθμοι οξειων γωνιων 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Κλίση ευθείας Όλοι έχουμε στο δρόμο τα παρακάτω σήματα, που από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα απολυτήριων εξετάσεων Γ Γυμνασίου σχολικού έτους 013-014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων των απολυτήριων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. Άλγεβρα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Άλγεβρα 1. Τι ονομάζεται ακέραια αλγεβρική παράσταση και τι είναι μονώνυμο; Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι μονώνυμα; 3xa,, 5, x 3, 5 x a (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας . ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ (Επαναλήψεις Συμπληρώσεις) Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας Έστω οξεία γωνία ω. Αν πάνω στη μία από τις δύο πλευρές της γωνίας πάρουμε τυχαία σημεία Μ και Ν και φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο τέλος της πρότασης αν αυτή είναι Σωστή και Λ αν αυτή είναι Λάθος: ύο τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Web page: Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Γ Γυμνασίου Γεωμετρία-Τριγωνομετρία

Web page:    Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Γ Γυμνασίου Γεωμετρία-Τριγωνομετρία Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Άλγεβρα Κανόνας των πρόσημων: (+) (+) = + ( ) ( ) = + (+) ( ) = ( ) (+) = Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και σημείο Ρ εκτός αυτού. Φέρουμε την εφαπτομένη ΡΑ ώστε

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και σημείο Ρ εκτός αυτού. Φέρουμε την εφαπτομένη ΡΑ ώστε ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β 1 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β 93 Α. Να αποδείξετε ότι: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων 8 -//0 ο Θέμα Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μιχαήλογλου Στέλιος Πατσιμάς Δημήτρης Θεωρήματα διχοτόμων..8.δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΔ διχοτόμο της γωνίας και Φέρουμε τις διχοτόμους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ 016-017 Εν. 1: Διανύσματα 1. Να ονομάσετε τα στοιχεία ενός διανύσματος.. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. 1) Ποιοι φυσικοί αριθμοί λέγονται άρτιοι και ποιοι περιττοί; ( σ. 11 ) 2) Από τι καθορίζεται η αξία ενός ψηφίου σ έναν φυσικό αριθμό; ( σ. 11 ) 3) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ B ΛΥΚΕΙΥ Γενικής Παιδείας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΛΙΚΥ ΒΙΒΛΙΥ Σχολικό βιβλίο: Απαντήσεις Λύσεις Κεφάλαιο ο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα Α ΜΑΔΑΣ Έχουμε: = 4 i = 6 = + = + = = Άρα, η λύση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 )

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 ) Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1 1) Στο διπλανό ορθογώνιο ΑΒΓΔ, να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου ΕΒΓΔΗΖ, όταν ΓΔ = 10 cm, ΒΓ = 6 cm, ΗΔ = 2 cm, ενώ ΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου.

Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου. Μαθηματικά Β Γυμνασίου Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου. Μέρος Α Θεωρία. 1. Ποια γωνία λέγετε εγγεγραμμένη σε κύκλο; 2. Ποιο είναι το αντίστοιχο τόξο εγγεγραμμένης γωνίας; 3. Με τι είναι ίση κάθε εγγεγραμμένη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Α. ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 1. Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 8cm και η γωνία Β = 64 0. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ΑΓ. 2. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΒ = 9cm και εφγ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική θεωρία. Οι σημαντικότερες αποδείξεις. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Ασκήσεις. Διαγωνίσματα

Συνοπτική θεωρία. Οι σημαντικότερες αποδείξεις. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Ασκήσεις. Διαγωνίσματα Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Συνοπτική θεωρία Οι σημαντικότερες αποδείξεις Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΚΕΦΑΙΑΟ 9 ο : ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικό Περιηγητή 97 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. Τα θέματα και στι 3 τάξει του Γυμνασίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Στα θέματα τη θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα