Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ"

Transcript

1 Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007

2 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά εμός concept στο πεδίο τωμ πόλεωμ II. Προσεγγίσεις: Αφετηρίες του μέου παραδείγματος IΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας: Ερευμητική προσέγγιση στο URENIO 2

3 Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept Δστσΐα ποξρδιξοίζεςαι από έμα ρσμδσαρμό ικαμξςήςχμ (1) αμςίληφηπ (ποόρληφηπ και επενεογαρίαπ αιρθηςήπ πληοξτξοίαπ), (2) επικξιμχμίαπ (αμςαλλαγήπ πληοξτξοίαπ), (3) μάθηρηπ και μμήμηπ (απξθήκεσρηπ και αμαπαοάρςαρηπ πληοξτξοίαπ), (4) ποξγοαμμαςιρμξύ και αμάδοαρηπ (διαςύπχρηπ ρςόυχμ και ανιξλόγηρηπ ποξόδξσ) (Beckman 2004). Αμθοώπιμη εστσΐα χπ μέςοξ και ποόςσπξ κάθε εστσΐαπ. Άλλεπ εστσΐεπ. Σευμηςή: (AI) is "the study and design of intelligent agents" where an intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions which maximizes its chances of success. John McCarthy, who coined the term in 1956, defines it as "the science and engineering of making intelligent machines." σλλξγική: the capacity of human communities to co-operate intellectually in creation, innovation and invention ; the collective learning and creative process realized through exchanges of knowledge and intellectual creativity ; the sharing of knowledge, know-how and experience in order to generate a higher individual and collective benefit than if they remained alone; the cooperation to solve more complex problems than individuals can ; 3

4 Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept Πολλαπλές ευφυΐες Multiple intelligences to stress an unknown number of separate human capacities, ranging from musical intelligence to the intelligence in understanding oneself Different and discrete facets of cognition and ability. Logical mathematical intelligence: logical and mathematical ability, scientific ability Linguistic intelligence is the kind of ability dealing with the production and mastering of language Spatial: ability to form / operate mental models of spatial worlds Musical: even though musical skills are not considered intellectual skills Bodily: solve problems or fashion products using one s body or parts of the body Interpersonal: ability to understands other people Intrapersonal: capacity to form an accurate model of oneself and use it effect. 4

5 Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept Γμώρη (cognition) χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ εστσΐαπ. Δπίλσρη ποξβλημάςχμ χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ Δ. Η καιμξςξμία χπ ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ Δ : Intelligence bears on doing something one has never done before intelligence is what you use when you don t know what to do. This captures the element of novelty, the coping and groping ability needed when there is no right answer, when business as usual isn t likely to suffice (Calvin, W. H. (1998) How Brains Think. Evolving Intelligence, Then and Now) Ολξκλήοχρη / ρσμδσαρμόπ διατξοεςικώμ ικαμξςήςχμ χπ 5 ξσριαρςικό ρσρςαςικό ςηπ Δ.

6 Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept Η μεςατξοά ςξσ concept ρςξ πεδίξ ςχμ πόλεχμ ρημαςξδξςεί ςημ επίδοαρη ςχμ δύξ ρημαμςικόςεοχμ επιρςημξμικώμ παοαδειγμάςχμ ςηπ επξυήπ μαπ: ςημ ποξρέγγιρη ςηπ θεχοίαπ αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ ρςιπ ΣΠΔ και ςημ αμαβίχρη ςξσ βιξλξγικξύ παοαδείγμαςξπ (η πόλη χπ ζχμςαμόπ ξογαμιρμόπ). Δστσήπ πόλη χπ μεςατξοά Cyber cities / Smart cities. Δστσήπ πόλη χπ κσοιξλενία, αλλά για εστσΐα μηυαμήπ Intelligent environments. Δστσήπ πόλη χπ κσοιξλενία, αλλά ρσμσπξλξγίζξμςαπ ςημ εστσΐα ςχμ αμθοώπχμ ςηπ πόληπ, ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσπ (ρσλλξγική), και ςχμ μηυαμώμ ςηπ πόληπ (ςευμηςή). Από ςξ 1995 και μεςά, μια πληθώοα ποξρεγγίρεχμ αμαπςύρρξμςαι ρςιπ καςεσθύμρειπ ασςέπ. 6

7 Ι. Ευφυείς πόλεις: η μεταφορά εμός concept 7

8 ΙΙ. Προσεγγίσεις -1 Smart Communities Ψηφιακός Χώρος 8

9 ΙΙ. Προσεγγίσεις -2 Intelligent Communities 1. Significant deployment of broadband communications to businesses, government facilities and residence of a community. 2. Government and private-sector programs that promote digital democracy by bridging the Digital Divide. 3. Effective economic development marketing that leverages the community s broadband to attract new employers. 4. Effective education, training and workforce development that builds a labor force able to perform knowledge work. 5. Innovation in the public and private sectors, ranging from e- government initiatives and efforts to create economic clusters. 9

10 ΙΙ. Προσεγγίσεις -2 Intelligent Communities Seven top

11 ΙΙ. Προσεγγίσεις -3 Διαμοητικό κεφάλαιο για κοιμότητες, πόλεις, περιφέρειες Intangible or intellectual capital resources are now largely recognized as the most important competitive advantage. Corporate level: Ιntangible investments (R&D, innovation, knowledge creation, marketing, advertising) are the most important sources of performance. Community level: Ragusa ( ): A city of intelligence - Social intelligence / political + institutional / organised Measuring, accounting IC Cultivating / nourishing 11

12 ΙΙ. Προσεγγίσεις - 4 Intelligent Environments: IE06, IE07, IE08 Types of Intelligent Environments range from private to public and from fixed to mobile; some are ephemeral while others are permanent; some change type during their life span. The realisation of Intelligent Environments requires the convergence of different prominent disciplines: Information and Computer Science, Architecture, Material Engineering, Artificial Intelligence, Sociology and Design. In addition, technical breakthroughs are required in key enabling technology fields, such as, microelectronics (e.g., miniaturisation, power consumption), communication and networking technologies (e.g., broadband and wireless networks), smart materials (e.g., bio-implants) and intelligent agents (e.g., context awareness and ontologies) (IE 08). 12

13 ΙΙ. Προσεγγίσεις - 5 Smart cities 13

14 ΙΙ. Προσεγγίσεις - 5 Smart cities Πειραματικά σχέδια σε στοιχεία της πόλης 14

15 ΙΙ. Προσεγγίσεις - 6 Living Labs: Η πόλη ως ζωμταμό εργαστήριο καιμοτομίας 15

16 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας Οπςική URENIO: Δστσήπ πόλη Δίμαι πεοιβάλλξμ γμώρεχμ και καιμξςξμίαπ: Πεοιβάλλξμ πξσ βελςιώμει ςιπ γμχρςικέπ ικαμόςηςεπ, ςη δημιξσογικόςηςα, ςη πιθαμόςηςα καιμξςξμίαπ. Δνχςεοικό πεοιβάλλξμ = ρσμεογαρία + ενχςεοικέπ ξικξμξμίεπ + ρύμθερη παοαγχγήπ-καςαμάλχρηπ + διακσβέομηρη: ΑΝΑΔΤΟΜΔΝΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΘΔΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δίμαι μξοτή ρσρςήμαςξπ καιμξςξμίαπ. Μια Σοίςη γεμιά ρσρςήμαςξπ καιμξςξμίαπ, μεςά ςξ cluster και ςξ πεοιτεοειακό ρύρςημα καιμξςξμίαπ. ΤΝΔΧΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΔΤΡΤΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Ο όοξπ υοηριμξπξιείςαι για μα υαοακςηοίρξσμε πεοιξυέπ (πόλειπ, πεοιτέοειεπ, ρσμξικίεπ πόλεχμ, clusters) ρςιπ ξπξίεπ ςξ ςξπικό ρύρςημα καιμξςξμίαπ σπξρςηοίζεςαι και αμαβαθμίζεςαι μέρχ φητιακώμ δικςύχμ και εταομξγώμ: Με υοήρη ΣΠΔ ςξ Κ απξκςά μεγαλύςεοξ βάθξπ και εμβέλεια, εμώ ξι λειςξσογίεπ ςξσ ςσπξπξιξύμςαι. Η πόλη κεοδίζει ρε ικαμόςηςα καιμξςξμίαπ, πξσ μεςατοάζεςαι ρε αμςαγχμιρςικόςηςα και διεθμή 16 παοξσρία.

17 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας Δύξ βαρικέπ ρσμιρςώρεπ ςχμ εστσώμ πόλεχμ είμαι: Σξ σύστημα καιμοτομίας (ςξπικό / πεοιτεοειακό), ςξ ξπξίξ καθξδηγεί ςημ αμάπςσνη γμώρεχμ και ςευμξλξγιώμ ρςξσπ ξογαμιρμξύπ ςηπ πεοιξυήπ (επιυειοήρειπ, παμεπιρςήμια, ςευμξλξγικά κέμςοα, θεομξκξιςίδεπ, κ.α.), και Οι ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πληροφορίας και γμώσεωμ, πξσ διεσκξλύμξσμ ρσγκέμςοχρη πληοξτξοίαπ, ςημ επικξιμχμία, ςη λήφη απξτάρεχμ, ςη μεςατξοά και εταομξγή ςευμξλξγιώμ, ςη ρσμεογαρία ρςημ καιμξςξμία. Οι 6 ποξρεγγίρειπ πξσ αματέοθηκαμ μπξοξύμ μα θεχοηθξύμ χπ εμαλλακςικέπ μξοτέπ ςξσ ιδίξσ παοαδείγμαςξπ, πξσ ποξκύπςξσμ από ςξ διατξοεςικό βάοξπ πξσ απξδίδεςαι ρςιπ παοαπάμχ δύξ ρσμιρςώρεπ. 17 Σα δύξ άκοα: Intellectual capital Intelligent environments

18 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας Cluster Tech Park Res. Inst. Cluster Τρία επίπεδα τρεις μορφές ευφυΐας Έμαπ άλλξπ ςοόπξπ διαςύπχρηπ ςηπ ίδιαπ ιδέαπ είμαι όςι η εστσήπ πόλη ρσμςίθεςαι από ςοία επίπεδα: e-intelligence e-technologies Δπίπεδξ Ι: Δπίπεδξ βάρηπ. Δοαρςηοιόςηςεπ έμςαρηπγμώρεχμ ςηπ πόληπ. Μεςαπξίηρη και σπηοερίεπ πξσ (ρσμήθχπ) ασςό-ξογαμώμξμςαι ρε ρσρςάδεπ και ρσμξικίεπ (clusters). (Intellectual capital human intelligence) e-innovation e-markets Δπίπεδξ ΙΙ: Θερμικξί μηυαμιρμξί κξιμχμικήπ ρσμεογαρίαπ για μάθηρη και καιμξςξμία: ρςοαςηγικήπ πληοξτόοηρηπ, ρσγκοιςικήπ ανιξλόγηρηπ, υοημαςξδόςηρηπ κιμδύμξσ, μεςατξοάπ ςευμξλξγίαπ, ρσμεογαςικήπ αμάπςσνηπ μέχμ ποξψόμςχμ. (Social capital collective intelligence) Technology Transfer Organisations Tech Parks, Tech Networks, Brokers, Consultants Innovation Financing Banks, Business Angels, Venture Capital, Regional Incentives CLUSTERS Group of companies in cooperation Vertical / Horizontal Universities / Research Institutes Public R&D Laboratories Private R&D Departments and Centres Technology Information System Patents, Standards, Technical Publications, Emerging Markets, Foresight Δπίπεδξ ΙΙΙ: Πεοιλαμβάμει ςα φητιακά εογαλεία και εταομξγέπ, έμα εικξμικό πεοιβάλλξμ υειοιρμξύ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςχμ γμώρεχμ. (Agents, AI) Dev. Org. Univ. Labs 18

19 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας To επίπεδξ ΙΙΙ, χπ μέα ποξρθήκη, πεοιλαμβάμει εταομξγέπ: & Δικςύχμ / αιρθηςήοχμ Παοξυήπ σπηοεριώμ-web Πληοξτόοηρηπ Δπικξιμχμίαπ Μάθηρηπ Δπίλσρηπ ποξβλημάςχμ 19

20 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα 3ης γεμιάς? Αμαζήςηρε ςη γμώρη ακόμη και ρςημ Κίμα (Ποξτήςηπ Μχάμεθ, ρςξ T. Friedman, The World is Flat) Σξ φητιακό πεοιβάλλξμ καιμξςξμίαπ ποξρθέςει δύξ μέεπ πξιόςηςεπ ρςα ρσρςήμαςα καιμξςξμίαπ ςύπξσ clusters (βαρίζξμςαι ρςημ εγγύςηςα) και μαθηριακώμ πεοιξυώμ (ρςηοίζξμςαι ρε θερμξύπ δημιξσογίαπ ατξμξίχρηπ γμώρεχμ): Μια παγκόσμια διάσταση, πξσ επιςοέπει ςη ρσμεογαρία ρε παγκόρμια κλίμακα, μεςανύ ξογαμιρμώμ εγκαςερςημέμχμ ρςα ςέρρεοα ρημεία ςξσ ξοίζξμςα, και Μια ευφυή διάσταση, πξσ ποξκύπςει από ςη υοήρη ΣΠΔ και αμάπςσνη λειςξσογιώμ γμώρεχμ βαριρμέμχμ ρςη ρσγκέμςοχρη, καςαγοατή, απξθήκεσρη, αμαζήςηρη, ασςξμαςξπξίηρη ςηπ επενεογαρίαπ πληοξτξοίαπ. 20

21 ΙΙΙ. Ευφυείς πόλεις και συστήματα καιμοτομίας Καςεσθύμρειπ έοεσμαπ Για κάθε εμόςηςα πόληπ παοαγχγικό cluster, βιξμηυαμική ρσμξικία, ρσμξικία σπηοεριώμ, ςευμξλξγικό πάοκξ / εκκξλαπςήοιξ παμεπιρςημιακό / εοεσμηςικό campus μα αμαπςσυθξύμ λειςξσογίεπ γμώρεχμ / εστσΐαπ, πάμχ ρε ςξπικό εσοχζχμικό δίκςσξ. 21

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E.

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E. Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α L E O N A R D O D A V I N C I 2 0 1 3 19/09/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ E.E. Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

Autonomous Agents and Self Organization

Autonomous Agents and Self Organization Autonomous Agents and Self Organization 1 Outline What s an Agent? Multi-Agent Systems Cooperative multi-agent systems Competitive multi-agent systems Mobile agents Self-organizing systems 2 What s an

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ Ν. 8(lll)/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ο περί της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03 MA in Translation Studies (ODL) Module 2 Question WD/05/03 Using the Critical Discourse Analysis framework presented in Unit 7 analyse a source text of your choice and its translation (these texts should

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα