ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006"

Transcript

1 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ θ. ΣΑΤΡΟΤ ΦΤΥΑΡΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ, ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΜΑΗΟ 2013

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1 Πληποθοπίερ για ηην ζύνηαξη ηηρ Έκθεζηρ Χπημαηοοικονομικού ςμβούλος, ζύμθωνα με ηο άπθπο 15 ηος Νόμος 3461/ Πεπιγπαθή ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ Αγοπάρ Κινηηών Αξιών ςνοπηική Παποςζίαζη ηηρ Εηαιπείαρ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Πεξηγξαθή Οκίινπ θαη Αληηθείκελν Δξγαζηώλ Μεηνρηθό Κεθάιαην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ςνοπηικά Οικονομικά Αποηελέζμαηα πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ πλνπηηθή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Μεηξηθήο Ηζνινγηζκόο Δηαηξείαο θαη Οκίινπ 31/12/ Εξελίξειρ Κλάδος Ανάλςζη ηηρ Χπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ Πεξηγξαθή ηεο Μεζόδνπ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ γηα ηε ΓΟΛ Α.Δ Πποζθεπόμενα Premia ζε Επιλεγμένερ Δημόζιερ Πποηάζειρ ζηην Ελληνική Αγοπά Αξιολόγηζη ηος Πποηεινόμενος Σιμήμαηορ ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ Πξνζέγγηζε ζηελ Απνηίκεζε Μέζνδνη Απνηίκεζεο Ζ Δθαξκνγή ησλ Μεζόδσλ ζηελ Απνηίκεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πκκεηνρώλ ύλνςε Απνηειεζκάησλ Απνηίκεζεο Αποηίμηζη Μηηπικήρ Εηαιπείαρ Πξνβιέςεηο Μέζνδνο Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακηαθώλ Ρνώλ Αποηίμηζη ςμμεηοσών Νέα Αθηίλα ΑΔ Hearst ΓΟΛ Δθδνηηθή ΔΠΔ Μέιινλ Γθξνππ ΑΔ Δθδνηηθή Β. Διιάδνο ΑΔ Δθηππώζεηο Ίξηο ΑΔΒΔ

3 10.6 Άξγνο ΑΔ Σειέηππνο ΑΔ ΓΟΛ Digital ΑΔ Αλεμάξηεηα Σειενπηηθά Studio Αζελώλ ΑΔ (Studio ATA) Ραδηνθσληθέο Δπηρεηξήζεηο ΒΖΜΑ FM ΑΔ Interoptics ΑΔ Βηβιηνπσιεία Παπαζσηεξίνπ ΑΔ Σειενπηηθέο Δπηρεηξήζεηο ΑΒΔΔ Διιεληθά Γξάκκαηα ΑΔ (ππό εθθαζάξηζε) Multimedia ΑΔ Eurostar ΑΔ Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα Ρήηπα Μη Εςθύνηρ

4 1 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο Έθζεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ πκβνύινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Νόκνπ 3461/2006 Ζ «Eurobank Equities A.Δ.Π.Δ.Τ.» (εθεμήο «ύκβνπινο») εθπόλεζε ιεπηνκεξή Έθζεζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ πκβνύινπ (εθεμήο «Έθζεζε»), ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Νόκνπ 3461/2006 (εθεμήο ν «Νόκνο»), ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξναηξεηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε Αγνξάο Κηλεηώλ Αμηώλ από ηνλ θ. ηαύξν Φπράξε ηνπ Παλαγηώηε, (εθεμήο «Πξνηείλσλ») γηα ηελ αγνξά (εθεμήο ε «πλαιιαγή») ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ, νη νπνίεο δελ θαηέρνληαλ άκεζα ή έκκεζα από ηνλ Πξνηείλνληα θαηά ηελ 8/4/2013, εκεξνκελία ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ήηνη κεηνρέο (νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 7,915% ηνπ ζπλνιηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (εθεμήο νη «Μεηνρέο») ηεο «ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ.» ειιεληθήο αλσλύκνπ εηαηξείαο κε Αξηζκό Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 1410/06/Β/86/40 ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Αζελαίσλ (νδόο Μηραιαθνπνύινπ, αξηζκόο 80, , Αζήλα) (εθεμήο ε «Δηαηξεία» ή «ΓΟΛ ΑΔ»). Ο Πξνηείλσλ απεύζπλε Γεκόζηα Πξόηαζε πξνο όινπο ηνπο Μεηόρνπο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Πιεξνθνξηαθνύ Γειηίνπ (30/4/2013) θαη ηνπ Νόκνπ 3461/2006. Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ηηο Μεηνρέο, καδί κε όια ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από απηέο, κόλνλ εθόζνλ νη Μεηνρέο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο είλαη ειεύζεξεο θαη απαιιαγκέλεο από θάζε εκπξάγκαην ή ελνρηθό ειάηησκα, βάξνο ή δηθαίσκα, πεξηνξηζκό, δηεθδίθεζε, επηθαξπία, επηβάξπλζε ή από νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ηξίησλ. Γεδνκέλνπ όηη ν Πξνηείλσλ θαηέρεη ήδε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90% ησλ Μεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ΓΟΛ ΑΔ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απνδνρήο, ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα εμαγνξάο ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Νόκνπ, θαη ζα εμαγνξάζεη ηηο Μεηνρέο ησλ ππνινίπσλ Μεηόρσλ, ζε ηηκή ίζε κε ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα, εληόο ηεο λόκηκεο (ηξηκήλνπ) πξνζεζκίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαηώκαηνο Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηώμεη ηε δηαγξαθή ησλ κεηνρώλ από ην Υξεκαηηζηήξην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005, δπλάκεη απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ιεθζεί κε πνζνζηό ίζν θαη ειάρηζην ηνπ 95% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ζηελ νπνία ν Πξνηείλσλ ζα ςεθίζεη ππέξ απηήο ηεο απόθαζεο. Παξάιιεια, ελεξγώληαο θαη άξζξν 28 ηνπ Νόκνπ ν Πξνηείλσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο ζα αλαιάβεη, γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 3

5 ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο λα απνθηά ρξεκαηηζηεξηαθά, ηνηο κεηξεηνίο, ζε ηηκή ίζε πξνο ην Πξνζθεξόκελν Σίκεκα, όιεο ηηο Μεηνρέο ζα ηνπ πξνζθεξζνύλ. Σαπηόρξνλα κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ν Πξνηείλσλ ζα δεκνζηνπνηήζεη θαη ην δηθαίσκα εμόδνπ ησλ κεηνρώλ. Τπεύζπλνη γηα πιεξνθνξίεο επί ηεο Έθζεζεο είλαη νη θάησζη θύξηνη: Απόζηνινο Καδάθνο, ηει: Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ, Φηιειιήλσλ 10, Αζήλα Γήκνο Καπνπληαξίδεο, ηει: Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ, Φηιειιήλσλ 10, Αζήλα ρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο, ν ύκβνπινο επηζεκαίλεη ηα αθόινπζα: 1. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηηο απόςεηο καο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα Έθζεζε, κειεηήζακε δεκόζηα δηαζέζηκεο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία. Μειεηήζακε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη γηα κέξνο ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο (εθεμήο ην «Business Plan») πνπ καο παξαζρέζεθαλ από ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέζσ έληππεο ή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε ηα αλώηαηα ζηειέρε ηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ παξνύζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 2. πγθξίλακε ηελ Δηαηξεία κε άιιεο εηαηξίεο κε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ιάβνπκε ππόςε καο ηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο νξηζκέλσλ παξόκνησλ ζπλαιιαγώλ πνπ έιαβαλ πξνζθάησο ρώξα. Λάβακε επίζεο ππόςε καο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ θξίλακε ζρεηηθέο. 3. Τπνζέζακε, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Έθζεζήο καο, όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο σο πξνο ηα νπζηώδε ζηνηρεία ηνπο θαη δελ έρνπκε πξνβεί ζε αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ. ε ζρέζε κε ηζηνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ππνζέζακε όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. ρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, ηόζν γηα ηελ Δηαηξεία όζν θαη γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο, ππνζέζακε όηη απηέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά εύινγν ηξόπν επί ηε βάζεη ησλ θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο παξνύζαο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζεκεξηλή εκεξνκελία, σο πξνο ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο. 4

6 4. Γελ έρνπκε πξνβεί ζε απνηίκεζε ή ζε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ δηαθξηηώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Γελ πξνρσξήζακε ζε επηηόπηα επηζεώξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνύζαο. Γελ είρακε νπνηαδήπνηε επαθή κε πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. Γελ έρνπκε εξεπλήζεη νύηε αλαιακβάλνπκε νπνηαδήπνηε επζύλε ζε ζρέζε κε ηελ θπξηόηεηα επί ή κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Αλ θαη έρνπκε θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο ππνζέζεηο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο καο, ηηο νπνίεο ζεσξνύκε εύινγεο θαη δένπζεο ελόςεη ησλ θαηαζηάζεσλ, δελ είλαη δπλαηό λα βεβαησζεί ε αθξίβεηα ή ε δπλαηόηεηα επαιήζεπζεο ησλ ππνζέζεσλ, θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ απηώλ. Ζ Έθζεζε καο δελ ιακβάλεη ππόςε ην ζπλαιιαθηηθό θόζηνο. Οη ππνζέζεηο, εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο απηέο έρνπλ ζπδεηεζεί κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο Έθζεζεο. 5. Ζ Έθζεζή καο βαζίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο, όπσο πθίζηαληαη θαη κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο θαη δελ εθθξάδνπκε γλώκε γηα ην αλ νη ζπλζήθεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη ή γηα ην πνηα ηπρόλ επίδξαζε ζα είρε ε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο απηέο ζηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνύζα. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνύζα ηεινύλ επίζεο ππό ηελ επηθύιαμε αβεβαηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθνύο παξάγνληεο, όπσο κειινληηθέο εμειίμεηο ζην επνπηηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην θαη έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. 6. εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα έθζεζε ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, έρεη εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Νόκνπ 3461/2006 θαη δελ ζπληζηά επελδπηηθή ζπκβνπιή γηα αγνξά ή πώιεζε κεηνρώλ ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ησλ πιαηζίσλ ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο. Ο ύκβνπινο δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζύλε έλαληη νπνηνπδήπνηε πέξα από απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηδηόηεηα σο Υξεκαηννηθνλνκηθόο ύκβνπινο ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν Νόκνο. Ο ύκβνπινο δελ εθθέξεη γλώκε γηα ην εύινγν θαη δίθαην ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο νύηε σο πξνο ηελ Αηηηνινγεκέλε Γλώκε πνπ ζα εθθέξεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα δηαηππώζεη εγγξάθσο αηηηνινγεκέλε γλώκε ζρεηηθά κε ηε Γεκόζηα Πξόηαζε γηα ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο δελ επζύλεηαη ν ύκβνπινο. Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο παξνύζαο θαζώο θαη αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ απηώλ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ παξνύζα Έθζεζε θαη ηηο παξαδνρέο, νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, θαη δελ αλαιακβάλνπκε θακία ππνρξέσζε γηα επηθαηξνπνίεζε, αλαπξνζαξκνγή ή επηβεβαίσζε ηεο παξνύζαο Έθζεζεο. 5

7 7. Ο ύκβνπινο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηόλ επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα έρνπλ παξάζρεη ζην παξειζόλ ή λα παξέρνπλ επί ηνπ παξόληνο ζηελ Δηαηξεία ή/θαη ζηνλ Πξνηείλνληα ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηνύο εηαηξείεο, ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπκβνύινπ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ή/θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη ελδερνκέλσο λα έρνπλ ιάβεη ή λα ιάβνπλ ζην κέιινλ ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 6

8 2 Πεξηγξαθή ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο Αγνξάο Κηλεηώλ Αμηώλ 1 Ο Πξνηείλσλ είλαη ν θ. ηαύξνο Φπράξεο ηνπ Παλαγηώηε, Μηραιαθνπνύινπ 80, Αζήλα, ν νπνίνο θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ. Σελ 8/4/2013, ν Πξνηείλσλ ππέβαιε ηε Γεκόζηα Πξόηαζε θαη μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία απηήο, ελεκεξώλνληαο εγγξάθσο ηελ Δ.Κ. θαη ππνβάιινληαο ζηελ ηειεπηαία ζρέδην Πιεξνθνξηαθνύ Γειηίνπ. Σαπηόρξνλα, ν Πξνηείλσλ ελεκέξσζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ζην νπνίν παξέδσζε επίζεο αληίγξαθν ηνπ αλσηέξνπ ζρεδίνπ. Δλ ζπλερεία, ε Γεκόζηα Πξόηαζε αλαθνηλώζεθε κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νόκνπ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ήηνη 8/4/2013, ν Πξνηείλσλ θαηείρε Μεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 92,085% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ εθδόζεσο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γεκόζηα Πξόηαζε αθνξά ζηελ απόθηεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ πνπ δελ θαηείρε ν Πξνηείλσλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ήηνη ζε κεηνρέο, ήηνη 7,915% ηνπ ζπλνιηθνύ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γεκόζηα Πξόηαζε ζα ηζρύζεη αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ ζα πξνζθεξζνύλ εγθύξσο κέρξη ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Απνδνρήο (δελ ππάξρεη ειάρηζηνο αξηζκόο κεηνρώλ ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ηηο νπνίεο ν Πξνηείλσλ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ηζρύζεη ε Γεκόζηα Πξόηαζε). Ο Πξνηείλσλ, θαηά ην δηάζηεκα από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απνδνρήο, πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη, έλαληη ηηκήκαηνο κε ππεξβαίλνληνο ην Πξνζθεξόκελν Αληάιιαγκα, Μεηνρέο κέζσ ηνπ Υ.Α. ή θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, πέξαλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνύλ ζην πιαίζην ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο. Όιεο απηέο νη απνθηήζεηο Μεηνρώλ δειώλνληαη θαη δεκνζηεύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ. 2 ηνπ Νόκνπ θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 3556/2007 θαη 3340/2005, όπνπ απαηηείηαη. Καηόπηλ νινθιεξώζεσο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ν Πξνηείλσλ ελεξγώληαο θαη άξζξν 27 ηνπ Νόκνπ, ζα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο θαη ζα εμαγνξάζεη ηηο Μεηνρέο ησλ ππνινίπσλ Μεηόρσλ, ζε ηηκή ίζε κε ην Πξνζθεξόκελν Σίκεκα, εληόο ηεο λόκηκεο (ηξηκήλνπ) πξνζεζκίαο. 1 Πεξηζζόηεξεο θαη αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξναηξεηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε παξαηίζεληαη ζην «Πιεξνθνξηαθό Γειηίν Γεκόζηαο Πξόηαζεο» πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Αlpha Σξάπεδαο Α.Δ.. 7

9 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαηώκαηνο Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηώμεη ηε δηαγξαθή ησλ Μεηνρώλ από ην Υξεκαηηζηήξην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005, δπλάκεη απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα ιεθζεί κε πνζνζηό ίζν θαη ειάρηζην ηνπ 95% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο, ζηελ νπνία ν Πξνηείλσλ ζα ςεθίζεη ππέξ απηήο ηεο απόθαζεο. Παξάιιεια θαη ελεξγώληαο θαη άξζξν 28 ηνπ Νόκνπ, ν Πξνηείλσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκόζηαο πξόηαζεο ζα αλαιάβεη, γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, λα απνθηά ρξεκαηηζηεξηαθά, ηνηο κεηξεηνίο, ζε ηηκή ίζε πξνο ην Πξνζθεξόκελν Σίκεκα, όιεο ηηο Μεηνρέο πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνύλ. Σαπηόρξνλα κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, ν Πξνηείλσλ ζα δεκνζηνπνηήζεη θαη ην Γηθαίσκα εμόδνπ ησλ Μεηόρσλ. ύκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο γηα ηε Γεκόζηα Πξόηαζε είλαη ε Αlpha Σξάπεδα Α.Δ.. Δπίζεο ν Πξνηείλσλ έρεη νξίζεη θαη εμνπζηνδνηήζεη ηελ Αlpha Σξάπεδα Α.Δ. σο Γηαρεηξίζηξηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειώζεσλ απνδνρήο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ (εθεμήο ε «Γήισζε Απνδνρήο»). ύκθσλα κε ηε Γεκόζηα Πξόηαζε, ην πξνζθεξόκελν από ηνλ Πξνηείλνληα ηίκεκα αλέξρεηαη ζε 0,64 επξώ αλά Μεηνρή. Ζ πεξίνδνο απνδνρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη Μέηνρνη δύλαληαη λα δειώζνπλ ηελ απνδνρή ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο, αξρίδεη ηελ 8/5/2013 θαη ώξα Διιάδνο 08:00 θαη ιήγεη ηελ 4/6/2013, κε ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, δειαδή δηαξθεί ζπλνιηθά 28 εκέξεο. 8

10 3 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Δηαηξείαο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία Γεκνζηνγξαθηθόο Οξγαληζκόο Λακπξάθε Α.Δ. κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΓΟΛ ΑΔ ηδξύζεθε ην 1970 θαη πξνήιζε από ηε κεηαηξνπή αηνκηθήο εηαηξείαο ζε αλώλπκε εηαηξεία. Μεηά ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζην Μεηξών Αλώλπκσλ Δηαηξεηώλ ηνπ Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε ΓΟΛ ΑΔ έρεη αξηζκό κεηξώνπ 1410/06/Β/86/40. Ζ δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί ζε 50 έηε από ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζήο ηεο ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, επί ηεο Υξήζηνπ Λαδά 3. Σα Γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ νδό Μηραιαθνπνύινπ 80, Αζήλα Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην Πεξηγξαθή Οκίινπ θαη Αληηθείκελν Δξγαζηώλ Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ νκίινπ (εθεμήο ν «Όκηινο») θαηά ιεηηνπξγηθό ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηώλ, ζύκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδοηικόρ Σομέαρ ΕκηςπυηικόρΣομέαρ Σομέαρ Ηλεκηπονικών & Φηθιακών Μέζυν Σομέαρ Λοιπών Δπαζηηπιοηήηυν Νέα Αθηίλα Α.Δ. (50,50%) Πλήρης Ενοποίηζη Multimedia Α.Δ. (100,0%) Πλήρης Ενοποίηζη ΓΟΛ Digital (84,22%) Πλήρης Ενοποίηζη Studio ATA A.E. (99,3%) Πλήρης Ενοποίηζη Hearst ΓΟΛ Δθδνηηθή ΔΠΔ (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη Ίξηο Δθηππώζεηο Α.Δ.Β.Δ. (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη Ραδηνθσληθέο Δπηρεηξήζεηο Βήκα FM Α.Δ. (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη Άξγνο Α.Δ. (38,7%) Μέθοδος Καθαρής Θέζης Μέιινλ Group Α.Δ. (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη πζθεπαζίεο Ίξηο Α.Δ.Β.Δ. (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη Σειέηππνο Α.Δ. (22,11%) Μέθοδος Καθαρής Θέζης Παπαζσηεξίνπ Γηεζλέο Βηβιηνπσιείν Α.Δ. (30,0%) Μέθοδος Καθαρής Θέζης Δθδνηηθή Β. Διιάδνο Α.Δ. (33,33%) Μέθοδος Καθαρής Θέζης Ν. Ληάπεο Βηβιηνδεηηθή Α.Δ. (50,0%) Αναλογική Ενοποίηζη Interoptics Α.Δ. (45,0%) Δεν Ενοποιείηαι Σειενπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. (25,0%) Μέθοδος Καθαρής Θέζης Διιεληθά Γξάκκαηα Α.Δ. (100,0%) Πλήρης Ενοποίηζη Eurostar Α.Δ. (15,0%) 2 Με βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2012 θαη ηηο ζρεηηθέο δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο ηεο Δηαηξείαο 9

11 Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΓΟΛ ΑΔ θαη ν Όκηινο ηεο είλαη νη εμήο: o Δθδνηηθόο Σνκέαο: Ο εθδνηηθόο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε κεηξηθή Δηαηξεία θαη ηηο εηαηξείεο ΝΔΑ ΑΚΣΗΝΑ ΑΔ, HEARST ΓΟΛ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΠΔ θαη ΜΔΛΛΟΝ GROUP ΑΔ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ. Ζ Δηαηξεία εθδίδεη θνξπθαίεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, όπσο ΣΟ ΒΖΜΑ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, ΣΟ ΒΖΜΑ (εκεξήζηα ςεθηαθή έθδνζε), ΣΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΝΔΑ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ θαη πεξηνδηθά πνπ θαιύπηνπλ ηδηαίηεξα επξύ θάζκα ζεκάησλ θαη αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ θαη θαηέρνπλ θνξπθαίεο ζέζεηο ζην ρώξν ηνπο από πιεπξάο θπθινθνξίαο, αλαγλσζηκόηεηαο θαη απνξξόθεζεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Δπηπιένλ ε ΓΟΛ ΑΔ δηαηεξεί ζπκκεηνρή θαη ζηελ εηαηξεία ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ, πνπ εθδίδεη ηελ εθεκεξίδα Αγγειηνθόξνο ηεο Θεζζαινλίθεο o Δθηππσηηθόο Σνκέαο: Ο εθηππσηηθόο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξείεο: MULTIMEDIA AE, ΔΚΣΤΠΧΔΗ ΗΡΗ ΑΔΒΔ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο Ν.ΛΗΑΠΖ ΑΔ θαη ΤΚΔΤΑΗΔ ΗΡΗ ΑΔΒΔ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ειεθηξνληθή πξν-εθηππσηηθή παξαγσγή (pre-press), ηε ζπζθεπαζία, ηελ εθηύπσζε θαζώο θαη ηε βηβιηνδεζία παληόο είδνπο εληύπσλ. o Σνκέαο Ζιεθηξνληθώλ θαη Φεθηαθώλ Μέζσλ: Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξείεο ΓΟΛ DIGITAL ΑΔ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο θαη κεγαιύηεξεο ειιεληθήο πύιεο ζην δηαδίθηπν θαη ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΖΜΑ FM AE πνπ είλαη ε ηδηνθηήηξηα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ΒΖΜΑ FM 99,5. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ., ε νπνία ιεηηνπξγεί ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό MEGA. o Σνκέαο Λνηπώλ πκκεηνρώλ: Πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξείεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΔ (εθδνηηθόο νίθνο ζε εθθαζάξηζε) θαη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ STUDIO ΑΘΗΝΩΝ (STUDIO ATA) AE πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηηο ζπκκεηνρέο ζην δίθηπν δηαλνκήο ηύπνπ ΑΡΓΟ ΑΔ, ζηελ ΠΑΠΑΧΣΖΡΗΟΤ ΓΗΔΘΝΔ ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ ΑΔ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εθδόζεηο βηβιίσλ θαη δηαζέηεη δίθηπν βηβιηνπσιείσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ πνπ είλαη ηδηνθηήηξηα ηειενπηηθώλ studios θαη αζρνιείηαη κε ηειενπηηθέο παξαγσγέο. Σέινο ε ΓΟΛ ΑΔ ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξεία EUROSTAR AE (ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ «Travel Plan») κε πνζνζηό 15% κεηά από ηελ πώιεζε ζε ηξίηνπο ηνπ 36% ηεο εηαηξείαο. Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό έρεη σο εμήο: Δηαηξεία : 533 άηνκα κόληκν πξνζσπηθό ( : 596 άηνκα κόληκν πξνζσπηθό). Ζ Δηαηξεία δελ απαζρνιεί επνρηθό πξνζσπηθό. Όκηινο : 980 άηνκα κόληκν πξνζσπηθό θαη 3 άηνκα επνρηθό πξνζσπηθό ( :1.064 άηνκα κόληκν πξνζσπηθό θαη 16 επνρηθό πξνζσπηθό). 10

12 Ζ κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο 12/4/2013 είρε σο εμήο: Μέηνρνο Πνζνζηό ηαύξνο Φπράξεο 92,085% Δπξύ Δπελδπηηθό Κνηλό (< 5%) 7,015% εκεηώλεηαη όηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. από ην 1998 θαη δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ θαηεγνξία «Τπό Δπηηήξεζε» από ηελ 8/4/ Μεηνρηθό Κεθάιαην Σν νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε δηαηξνύκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θαζεκία. Σν αλσηέξσ κεηνρηθό θεθάιαην πξνήιζε, κεηαμύ άιισλ, από ηελ 23/4/2012 απόθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο ε νπνία απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο από 0,55 ζε 4,40 κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ από ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο (reverse split), δειαδή ζε αλαινγία νθηώ (8) παιαηέο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) λέα κεηνρή, θαη ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ,00 κε ζθνπό ην ζρεκαηηζκό ηζόπνζνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ πξνο ζπκςεθηζκό κε ζσξεπκέλεο δεκίεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4α ηνπ Κ.Ν. 2190/20, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηά ςήθνπ κεηνρώλ από 4,40 ζε 0,30 αλά κεηνρή. Πεξαηηέξσ, κε ηελ από 30/11/2012 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ Μεηόρσλ απηήο, από ηηο 25/1/2013 έσο θαη ηηο 8/2/2013, κε ηελ θαηαβνιή ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ ,00 πνπ αληηζηνηρεί ζε λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. πλνπηηθά νη όξνη ηεο αλσηέξσ Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 11

13 ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΚΓΟΗ ΝΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ: Με θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ ζε αλαινγία 9 λέεο γηα θάζε 4 παιαηέο ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο ( ) 0,30 ΣΙΜΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ ( ) 0,30 ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΤΞΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ( ) Σα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ από ηελ ελ ιόγσ αύμεζε έρνπλ ήδε δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξίαο ζε θεθάιαην θίλεζεο. 3.4 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αζθείηαη από ην Γηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην. Σν παξόλ Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο έρεη εθιεγεί από ηελ Α Σαθηηθή Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 23/04/2012 θαη έρεη ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: Ολνκαηεπώλπκν Θέζε ζην Γ.. Ηδηόηεηα Μέινπο ηαύξνο Φπράξεο ηνπ Παλαγηώηε Πξόεδξνο θαη Δθηειεζηηθόο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ύκβνπινο Παλαγηώηεο Φπράξεο ηνπ ηαύξνπ Αληηπξόεδξνο Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο Δπζηάζηνο Δπζηαζηάδεο ηνπ Διεπζεξίνπ Μέινο Με Δθηειεζηηθό Μέινο Καξηάιεο Ησάλλεο ηνπ Θεκηζηνθιένπο Μέινο Με Δθηειεζηηθό Μέινο Νηθόιανο Κνξίηζαο ηνπ Υξήζηνπ Μέινο Με Δθηειεζηηθό Μέινο Ησάλλεο Μάλνο ηνπ Νηθνιάνπ Μέινο Δθηειεζηηθό Μέινο ηέξγηνο Νέδεο ηνπ Γεσξγίνπ Μέινο Με Δθηειεζηηθό Μέινο Ησάλλεο Παξάζρεο ηνπ Νηθνιάνπ Μέινο Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό Μέινο Νηθόιανο Πεθάλεο ηνπ Γεξαζίκνπ Μέινο Δθηειεζηηθό Μέινο Νηθόιανο Πηκπιήο ηνπ Δπαξέζηνπ Μέινο Δθηειεζηηθό Μέινο Αληώληνο Σξηθύιιεο ηνπ Παλαγηώηε Μέινο Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό Μέινο Υξηζηίλα Σζνύηζνπξα-Φπράξε ηνπ Πεξηθιή Μέινο Δθηειεζηηθό Μέινο 12

14 4 πλνπηηθά Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηξηθή Δηαηξεία, ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο από θνηλνύ ειεγρόκελεο θαη ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο. Ο ΟΜΗΛΟ /01-31/12 01/01-31/12 (ποζά ζε τιλ. εσρώ) πλερηδ. Γξαζηεξηόη. Γηαθνπ. Γξαζηεξηόη. ύλνιν πλερηδ. Γξαζηεξηόη. Γηαθνπ. Γξαζηεξηόη. ύλνιν Πσιήζεηο 96, , , , ,811.3 Κόζηνο Πσιεζέλησλ (70,619.4) - (70,619.4) (97,130.5) (3,283.5) (100,414.0) Μηθηό Κέξδνο 25, , ,065.1 (667.7) 25,397.3 Λνηπά έζνδα/(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο ,135.3 (1.0) 1,134.3 Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο (23,651.2) - (23,651.2) (32,443.8) (332.4) (32,776.2) Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο (14,177.4) - (14,177.4) (18,089.5) (362.5) (18,452.1) Έζνδα/(Έμνδα) πκκεηνρώλ & Υξενγξάθσλ Κύξηαο Γξαζηεξηόηεηαο (5,791.5) - (5,791.5) (14,510.9) - (14,510.9) Λεηηνπξγηθέο Εεκίεο πξν Απνζβέζεσλ (17,292.1) - (17,292.1) (37,843.9) (1,363.7) (39,207.6) Απνζβέζεηο (5,468.5) - (5,468.5) (6,070.4) (32.7) (6,103.1) Λεηηνπξγηθέο Εεκίεο (22,760.6) - (22,760.6) (43,914.3) (1,396.4) (45,310.7) Έζνδα/(Έμνδα) πκκεηνρώλ & Υξενγξάθσλ (6.9) - (6.9) 5, ,960.4 Υξεκαηννηθ. Έζνδα/(Έμνδα) (9,708.7) - (9,708.7) (8,473.3) (76.8) (8,550.0) Εεκίεο πξν Φόξσλ (32,476.2) - (32,476.2) (46,427.1) (1,473.2) (47,900.3) Φόξνο εηζνδήκαηνο (2,036.0) (13.4) (2,049.4) Εεκίεο Υξήζεο (31,700.6) - (31,700.6) (48,463.0) (1,486.6) (49,949.6) Καηαλεκεκέλα ζε: - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο (31,537.5) - (31,537.5) (48,400.0) (758.2) (49,158.1) - Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο (163.2) - (163.2) (63.1) (728.4) (791.5) Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά ζηαζκηζκέλε κεηνρή (επξώ) (0.8380) - (0.8380) (0.5831) (0.0091) (0.5923) 3 ύκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ 13

15 4.2 πλνπηηθή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Μεηξηθήο Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 01/01-31/12 01/01-31/12 Πσιήζεηο 58, ,330.2 Κόζηνο Πσιεζέλησλ (38,171.4) (55,663.3) Μηθηό Κέξδνο 20, ,666.9 Λνηπά έζνδα/(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 1,034.9 (3,395.4) Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο (20,004.4) (26,404.1) Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο (8,454.9) (12,251.1) Έζνδα/(Έμνδα) πκκεηνρώλ θαη Υξενγξάθσλ Κύξηαο Γξαζηεξηόηεηαο (4,599.4) (17,683.4) Λεηηνπξγηθέο Εεκίεο πξν Απνζβέζεσλ (11,967.1) (39,067.1) Απνζβέζεηο (1,360.7) (1,503.0) Λεηηνπξγηθέο Εεκίεο (13,327.8) (40,570.1) Έζνδα/(Έμνδα) πκκεηνρώλ θαη Υξενγξάθσλ (6.9) (969.2) Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα/(Έμνδα) (5,793.1) (4,938.6) Εεκίεο πξν Φόξσλ (19,127.8) (46,478.0) Φόξνο εηζνδήκαηνο (211.4) (262.5) Εεκίεο Υξήζεο (19,339.2) (46,740.5) Καηαλεκεκέλα ζε: - Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο (19,339.2) (46,740.5) - Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο - - Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά ζηαζκηζκέλε κεηνρή (επξώ) (0.5139) (0.5631) 14

16 4.3 Ηζνινγηζκόο Δηαηξείαο θαη Οκίινπ 31/12/2012 Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Πάγηα ηνηρεία 76, , , ,326.3 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 10, , ,623.9 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο , ,804.0 Δπελδύζεηο ζε από θνηλνύ Διεγρόκελεο Δηαηξείεο , ,300.3 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δηαηξείεο 9, , , ,485.1 Δπελδύζεηο ζε Λνηπέο Δηαηξείεο Υξεκαηννηθνλνκηθά η. Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε 1, , , ,081.5 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 3, , , ,586.4 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο ύλνιν Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 102, , , ,913.0 Απνζέκαηα 9, , , ,108.7 Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 27, , , ,804.6 Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο 16, , , ,741.2 Δκπνξηθό Υαξηνθπιάθην Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 1, , ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 54, , , ,759.2 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 157, , , ,672.2 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθό Κεθάιαην 3, , , ,650.0 Απνζεκαηηθό από Έθδνζε Μεηνρώλ ππέξ ην Άξηην 91, , , ,262.5 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 15, , , ,229.1 Απνηέιεζκα Δηο Νένλ (163,091.8) (174,091.8) (74,377.0) (97,575.3) Απνηέιεζκα Καηαρσξεκέλν Απεπζείαο ζηελ Κ.Θ Ίδηα Κεθάιαηα Ηδηνθηεηώλ Μεηξηθήο (53,081.6) (21,544.2) 29, ,566.3 Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο (211.3) (48.1) - - ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (53,293.0) (21,592.3) 29, ,566.3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Μαθξνπξόζεζκα Γάλεηα Σξαπεδώλ 33, , , ,220.0 Μαθξνπξόζ. Τπνρξ. από Υξεκαηνδ. Μηζζώζεηο 16, , , ,107.1 Πξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ 8, , , ,436.8 Λνηπέο Πξνβιέςεηο , ,743.6 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο 1, , Έζνδα Δπνκέλσλ Υξήζεσλ ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 59, , , ,507.5 Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο 25, , , ,988.1 Βξαρππξόζεζκνο Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο 100, , , ,316.3 Λνηπέο Τπνρξεώζεηο θαη Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 24, , , ,294.0 ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 150, , , ,598.3 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 210, , , ,105.8 ΤΝΟΛΟ Η.K. & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 157, , , ,

17 5 Δμειίμεηο Κιάδνπ Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή ύθεζε ζπλερίδεη λα πιήηηεη κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθεκηδόκελσλ ζηνλ Σύπν (ηξάπεδεο, απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, θαηαλαισηηθή πίζηε, θηλεηή ηειεθσλία, αγνξά αθηλήησλ, δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, θιπ) κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εγρώξηα ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε θαη κε άκεζν αξλεηηθό αληίθηππν ζηε ξεπζηόηεηα ηεο αγνξάο θαη ην ύςνο ησλ επηζθαιεηώλ. ύκθσλα κε ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ Media Services AE, ζηελ εγρώξηα αγνξά ην 2012 θαηαγξάθεθε κείσζε 28,4% ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε, ε νπνία δηακνξθώζεθε ζε εθαη. επξώ ην 2012 έλαληη εθαη. επξώ ην 2011, κε ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πξνο ηελ ηειεόξαζε λα κεηώλεηαη θαηά 17,1%, πξνο ηα πεξηνδηθά θαηά 39,4%, πξνο ην ξαδηόθσλν θαηά 27,0% θαη ηέινο πξνο ηηο εθεκεξίδεο θαηά 29%, δηαηεξώληαο ηε κεγάιε πίεζε ζηηο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ θαη ρξόλνπ, ζηα ζρεηηθά έζνδα αιιά θαη ηνπο όξνπο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ην Διαφημιςτική Δαπάνη (ςε εκατ. ευρώ) 2,652 2,669 2, ,113 2, , , , Σηλεόραςη Περιοδικά Εφημερίδεσ Ραδιόφωνο Πεγή: Media Services. ηνηρεία πξν εθπηώζεσλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζπκθσληώλ ην ίδην πιαίζην νη θπθινθνξίεο ησλ έληππσλ κέζσλ ππέζηεζαλ ζνβαξέο πηέζεηο αθελόο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ, πνπ αξρηθά επέδξαζε ζηελ αγνξά δεύηεξνπ ηίηινπ (κείσζε «δηπιαλαγλσζηώλ»), αθεηέξνπ δε ιόγσ κεηαζηξνθήο ησλ πξνηηκήζεσλ κεξίδαο ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηα λέα κέζα ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο. ηελ εγρώξηα αγνξά κείσζε θαηέγξαςε ε κέζε θπθινθνξία θύιισλ ησλ εθεκεξίδσλ ην 2012 ζπγθξηηηθά κε ην 2011, κε ηηο πσιήζεηο θπξηαθάηηθσλ εθεκεξίδσλ λα κεηώλνληαη θαηά 12,7% θαη ησλ απνγεπκαηηλώλ εθεκεξίδσλ θαηά 24,9%. 16

18 Κυριακάτικεσ - Μζςη Κυκλοφορία ανά Ζκδοςη (ςε χιλ. φφλλα) & Μερίδιο Αγοράσ ΔΟΛ 1,154,346 1,118,507 1,128,643 CAGR : -10.4% 878, , , , , , , , , Πωλήςεισ ΔΟΛ φνολο Αγοράσ Πεγή: Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ Απογευματινζσ - Μζςη Κυκλοφορία ανά Ζκδοςη (ςε χιλ. φφλλα) & Μερίδιο Αγοράσ ΔΟΛ CAGR : -14.2% 261, , , , , ,738 64,717 58,541 55,752 49,722 38,385 36, Πωλήςεισ ΔΟΛ φνολο Αγοράσ Πεγή: Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ Οη ζπλερηδόκελεο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά πεξηόξηζαλ δξακαηηθά ηε ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δπλαηόηεηα απηνρξεκαηνδόηεζήο ηνπο κε ην απαηηνύκελν θεθάιαην θίλεζεο, ν πεξηνξηζκόο δε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδώλ νδήγεζε ζε δηαξθή έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη ζε ππέξκεηξε αύμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο. Σα αλσηέξσ νδήγεζαλ ζε κηα πξσηνθαλή κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξεηώλ ΜΜΔ 17

19 6 Αλάιπζε ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο 6.1 Πεξηγξαθή ηεο Μεζόδνπ Μέζσ ηεο αλάιπζεο απηήο απνηππώλνπκε ηα ηζηνξηθά επίπεδα ζηα νπνία θπκάλζεθε ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο. Ζ κέζνδνο απηή γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζε Υξεκαηηζηήξην βαζίδεηαη ζηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ζηελ εηαηξεία ε «αγνξά» δειαδή έλα πιήζνο επελδπηώλ νη νπνίνη έρνπλ επαξθή πιεξνθόξεζε θαη δηακνξθώλνπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο επηινγή αλεκπόδηζηα. Πξνθεηκέλνπ ε ελ ιόγσ κέζνδνο λα είλαη αμηόπηζηε, πξέπεη λα πιεξνύληαη νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο σο αθνινύζσο: o Ηθαλνπνηεηηθή πιεξνθόξεζε ηεο αγνξάο (mature market conditions) o Δπαξθήο δηαζπνξά ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο (free float) o Δπαξθήο εκπνξεπζηκόηεηα (liquidity) o Έιιεηςε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ (έληνλε αξλεηηθή ή ζεηηθή θεκνινγία γηα ηε κεηνρή θ.α.) 6.2 Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ γηα ηε ΓΟΛ Α.Δ. Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ (όπσο παξέρνληαη από ΖΓΣ ηνπ ΥΑ) γηα ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ δώδεθα κελώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πξνηείλσλ θαηέζεζε πξναηξεηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε (10/4/2012 5/4/2013). Οη ηηκέο είλαη πξνζαξκνζκέλα ηόζν γηα ην reverse split όζν θαη γηα ηελ ΑΜΚ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξεία θαη νη όγθνη γηα ην reverse split: 18

20 ηνλ γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην Γεληθό Γείθηε ηνπ Υ.Α. θαηά ηελ πεξίνδν 10/4/2012 5/4/2013: Γηα ηελ σο άλσ πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ππεξ-απόδσζε θαηά ηνπο πξώηνπο 5 κήλεο θαη ππν-απέδσζε γηα ηνπο ελαπνκείλαληεο 7 ζε ζρέζε κε ην Γεληθό Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ν πξνζαξκνζκέλνο ζσξεπηηθόο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ γηα ηελ πεξίνδν 10/4/2012 5/4/2013 ζηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο: Οη κεηνρέο ηηο νπνίεο θαηείρε ην επξύ επελδπηηθό θνηλό ζηηο 5/4/2013 αλέξρνληαλ ζε 2,7 εθαη., ήηνη 7,9% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο. 19

21 Όπσο πξνθύπηεη από ην αλσηέξσ ηζηόγξακκα, ην 94,0% ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζσξεπηηθνύ όγθνπ ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ 10/4/2012 5/4/2013, ήηνη κεηνρέο, πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζην Υ.Α. θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν, απνθηήζεθαλ ζε ηηκέο ρακειόηεξεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο ( 0,64), ελώ ην 100% απνθηήζεθε ζε ηηκέο έσο 0,7588 αλά κεηνρή. Ο ζσξεπηηθόο όγθνο ζπλαιιαγώλ απνηειεί ην 1,75% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ν πξνζαξκνζκέλνο ζσξεπηηθόο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ γηα ηελ πεξίνδν 5/10/2012 5/04/2013 ζηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο: Όπσο πξνθύπηεη από ην αλσηέξσ ηζηόγξακκα, ην 99.6% ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγώλ ζην Υ.Α., θαηά ηελ πεξίνδν 5/10/2012 5/4/2013 απνθηήζεθαλ ζε ηηκέο ρακειόηεξεο από ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα ( 0,64), ελώ ην 100% απνθηήζεθε ζε ηηκέο έσο Ο ζσξεπηηθόο όγθνο ζπλαιιαγώλ γηα ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν αλήιζε ζε κεηνρέο. Ο ζσξεπηηθόο όγθνο ζπλαιιαγώλ απνηειεί ην 0,48% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο. 20

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EFG EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ γηα ηελ Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλώλπκε Δηαηξεία», κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε δεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα