ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/ ) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 162// ) ΑΘΗΝΑ, ΑΤΓΟΤΣΟ

2 Πξνο Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Κ» ΑΘΖΝΑ Αζήλα, 02 Απγνύζηνπ 2012 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/ ) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 162// ) Ι. Δνηολή Δλέγτοσ Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Κ» ηελ 16 ε Φεβξνπαξίνπ 2012 απνθαζίζηεθε ε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ» από ην Ακνηβαίν Κεθάιαην «ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ». Με ηελ ππ αξηζκό απόθαζε ηνπ Γ. ηεο.ο.λ. ΑΔ, θαηόπηλ επηζηνιήο ηεο «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Κ», καο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ησλ αλσηέξσ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ. Ζ ζπγρώλεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3283/2004 «Αλώλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ακνηβαία θεθάιαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2

3 II. Γεδομένα σγτώνεσζης Ζ «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Κ» σο δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ» θαη «ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ», κε απόθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 16 ε Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο «ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» σο ζεκαηνθύιαθα ησλ αλσηέξσ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, πξνβαίλεη ζηε ζπγρώλεπζή ηνπο, κε απνξξόθεζε ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ» από ην Ακνηβαίν Κεθάιαην «ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ». Ζ «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Κ» ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2012 θαηάξηηζε ύκβαζε πγρώλεπζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιόγνη, νη ζηόρνη θαη νη όξνη ηεο ζπγρώλεπζεο. ηε ύκβαζε πγρώλεπζεο νξίζζεθε σο εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγρώλεπζεο ε 31 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη όηη ε ζρέζε αληαιιαγήο κεξηδίσλ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ θάζε Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πξνθύςεη από ηελ απνηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ηελ 31 ε Ηνπιίνπ Δηδηθόηεξα, ζηε ύκβαζε πγρώλεπζεο θαζνξίδεηαη όηη ν θάηνρνο κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ» ζα ιάβεη αξηζκό κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ», ίζν κε ην γηλόκελν ηνπ αξηζκνύ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ηελ 31 ε Ηνπιίνπ 2012 επί ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο: Καζαξή ηηκή κεξηδίνπ ηνπ Α/Κ Attica Marathon Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ ηελ 31 Ηνπιίνπ 2012 Καζαξή ηηκή κεξηδίνπ ηνπ Α/Κ ηνπ Αηηηθήο Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ ηελ 31 Ηνπιίνπ 2012 Ζ ύκβαζε πγρώλεπζεο εγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (απόθαζε 3/1117/ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) θαη ηέζεθε ζηε δηάζεζε ησλ κεξηδηνύρσλ ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ κεξηδίσλ. Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο ύκβαζεο πγρώλεπζεο δεκνζηεύζεθε ζηηο ζε δύν εκεξήζηεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ»-«ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ», θαη ζε δύν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, «ΔΞΠΡΔ»-«ΚΔΡΓΟ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ζα ζπγρσλεπζνύλ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία ηα νπνία ηεξνύληαη ζε ηηκέο θηήζεσο, κε εκεξνκελία έρνπλ σο εμήο: 3

4 ME ΒΑΗ ΣΙ ΣΙΜΔ ΚΣΗΗ (ποζά ζε εσρώ) ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Υρεόγραθα Μεηνρέο Δηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ Δζσηεξηθνύ , ,28 Λνηπά Υξεόγξαθα Δμσηεξηθνύ-Οκόινγα εηδηθνύ ηύπνπ ,00 0,00 Απαιηήζεις Καηαζέζεηο όςεσο ζε ΔΤΡΩ ,28 0,00 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε ΔΤΡΩ , ,84 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,87 Μεηαβαηικοί Λογαριαζμοί Δνεργηηικού Γ/λνη ηόθνη θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο 28,12 9,84 ύνολο (Α) , ,83 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Πιζηωηές διάθοροι , ,16 Τποτρεώζεις από θόροσς-ηέλη 790,11 72,69 ύνολο (Β) , ,85 Καθαρή Θέζη (Α)-(Β) , ,98 Κπθινθνξνύληα κεξίδηα ηελ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ» ,261 «ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ» ,594 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ καο, όπσο αλαθεξόκαζηε ακέζσο παξαθάησ ζην θεθάιαην III. III. Αποηίμηζη ηοιτείων Δνεργηηικού ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγρώλεπζεο θαηαξηίζηεθαλ θαηαζηάζεηο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ ησλ ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξάμε ηεο ζπγρώλεπζεο. Δπίζεο, ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη ζηνηρεία θαη καο δόζεθαλ νη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ δεηήζακε. Οη επελδύζεηο ζε ρξεόγξαθα επηβεβαηώζεθαλ από ην ζεκαηνθύιαθα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εθαξκόζακε ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 20 Ν.3283/2004 όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ από ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3756/2009. πλνπηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο απνηίκεζήο καο έρνπλ σο εμήο: 4

5 ME ΒΑΗ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΑ (ποζά ζε εσρώ) ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Υρεόγραθα Μεηνρέο Δηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ Δζσηεξηθνύ , ,00 Λνηπά Υξεόγξαθα Δμσηεξηθνύ-Οκόινγα εηδηθνύ ηύπνπ ,00 0,00 Απαιηήζεις Καηαζέζεηο όςεσο ζε ΔΤΡΩ ,28 0,00 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε ΔΤΡΩ , ,84 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,87 Μεηαβαηικοί Λογαριαζμοί Δνεργηηικού Γ/λνη ηόθνη θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο 28,12 9,84 ύνολο (Α) , ,55 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Πιζηωηές διάθοροι , ,16 Τποτρεώζεις από θόροσς-ηέλη 790,11 72,69 ύνολο (Β) , ,85 Καθαρή Θέζη (Α)-(Β) , ,70 ΑΡΥΔ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ Οη αξρέο απνηίκεζεο ησλ επελδύζεσλ ησλ ελ ιόγσ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζηηο πνπ εθάξκνζε ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 1. Ζ απνηίκεζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ κεηνρώλ έγηλε κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ηνηο κεηξεηνίο ηεο 31 Ηνπιίνπ Σα Οκόινγα Δμσηεξηθνύ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε Υξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ απνηηκήζεθαλ ζηελ εύινγε ηνπο,ε όπνηα πξόεθπςε από ηελ ηηκή δήηεζεο ηνπ Lead Manager ηεο έθδνζεο ηνπο θαηά ηελ (Πεγή Απνηίκεζεο Bloomberg). 3. Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο απνηηκώληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο πιένλ ησλ δνπιεπκέλσλ ηόθσλ ηνπο έσο , νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο Δλεξγεηηθνύ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδα ηεο πεξηόδνπ ην ηέινο ηεο παξνύζαο έθζεζεο επηζπλάπηνληαη : 1. Οη απνηηκήζεηο ησλ ελ ιόγσ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζηηο Ζ απνηίκεζε ηνπ απνξξνθώληνο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ ζηηο κεηά ηε ζπγρώλεπζε. 5

6 IV. Μέθοδος καθοριζμού ζτέζης ανηαλλαγής μεριδίων Αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο παξαζέηνληαη νη αθόινπζνη ππνινγηζκνί: Α) Προζδιοριζμός ηης καθαρής ηιμής ηων μεριδίων ζηις 31 Ιοσλίοσ 2012, ηων Αμοιβαίων Κεθαλαίων ποσ ζσγτωνεύονηαι: Δνεργηηικό ζε ηρέτοσζες ηιμές Κσκλοθορούνηα μερίδια Καθαρή ηιμή μεριδίοσ ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΤΡΩ ΔΤΡΩ , ,261 2, , ,594 0,47790 θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ηηο επηζπλαπηόκελεο ζηελ παξνύζα έθζεζε Β) Καθοριζμός ζτέζης ανηαλλαγής μεριδίων Ζ αληαιιαγή ησλ κεξηδίσλ ηνπ απνξξνθώκελνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ κε κεξίδηα ηνπ απνξξνθώληνο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο εμήο ζρέζεηο: Β1) Με βάζε ην λόγο ζσμμεηοτής ηοσ Καθαρού Δνεργηηικού ηνπ απνξξνθώκελνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ ζην Καζαξό Δλεξγεηηθό ηνπ απνξξνθώληνο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ. Γειαδή ζα έρνπκε: Καζαξό Δλεξγεηηθό ζε ηξέρνπζεο θαζαξέο ηηκέο Α/Κ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» Καζαξό Δλεξγεηηθό ζε ηξέρνπζεο θαζαξέο ηηκέο Α/Κ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» = , ,34 = 0, Έηζη ην Καζαξό Δλεξγεηηθό ηνπ Α/Κ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» αληηζηνηρεί ζην 0, ηνπ Καζαξνύ Δλεξγεηηθνύ ηνπ Α/Κ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Ζ ίδηα αληηζηνηρία ηζρύεη θαη κεηαμύ ησλ ζπλνιηθώλ θπθινθνξνύλησλ κεξηδίσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 6

7 Κπθινθνξνύληα κεξίδηα ηνπ απνξξνθώληνο Α/Κ Υ ιόγν ζπκκεηνρήο Καζαξώλ Δλεξγεηηθώλ κεηαμύ Α/Κ ««ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» θαη απνξξνθώληνο Α/Κ = ,594 Υ 0, = ,60 ηζνδύλακα κεξίδηα Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Β2) Με βάζε ηηο καθαρές ηιμές ηων μεριδίων, όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη από ηνπο όξνπο ζπγρώλεπζεο ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Γειαδή ζα έρνπκε: Σξέρνπζα θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ ηνπ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» Σξέρνπζα θαζαξή ηηκή κεξηδίνπ ηνπ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» = 2, ,47790 = 5, Έηζη έλα (1) κεξίδην ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» αληηζηνηρεί ζε 5, κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζπλνιηθώλ θπθινθνξνύλησλ κεξηδίσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ ««ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» ζε ηζνδύλακα κεξίδηα ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» έρνπκε: Κπθινθνξνύληα κεξίδηα ηνπ Α/Κ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» Υ ιόγν ηξερνπζώλ ηηκώλ κεξηδίσλ = ,261 X 5, = ,127 ηζνδύλακα κεξίδηα Α/Κ ««ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Γειαδή νη κεξηδηνύρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» έλαληη ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηείραλ πξηλ ηελ Πξάμε ηεο πγρώλεπζεο, ζα ιάβνπλ ηζνδύλακα κεξίδηα ,127 ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Όπσο παξαηεξνύκε θαη νη δύν ζρέζεηο αληαιιαγήο ησλ κεξηδίσλ, πνπ αλαιπηηθά αλαιύνπκε ζηα ππό Β1 θαη Β2 αλσηέξσ, καο δίλνπλ ηνλ ίδην ζρεδόλ αξηζκό ηζνδύλακσλ κεξηδίσλ ηνπ Α/Κ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» κε κηθξή απόθιηζε νθεηιόκελε ζηηο ζρεηηθέο ζηξνγγπινπνηήζεηο. Γ) Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ κε ζηνηρεία (Α) θαη (Β) ηα κεξίδηα θαη νη αληίζηνηρεο αμίεο ηνπ απνξξνθώληνο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ, κεηά ηελ Πξάμε πγρώλεπζεο, ζα έρνπλ σο εμήο: 7

8 Δνεργηηικό ζε ηρέτοσζες ηιμές ΔΤΡΩ Κσκλοθορούνηα μερίδια Σρέτοσζα ηιμή μεριδίοσ ΔΤΡΩ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» , ,594 0,47790 «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» Απορροθόν «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» , ,127 0, , ,721 0,47790 εκεηώλεηαη όηη, ηα βηβιία ηνπ απνξξνθώκελνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ATTICA MARATHON Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ» θιείζηεθαλ κε βάζε ηηο ηηκέο θηήζεσο θαη κε ηηο ίδηεο ηηκέο όινη νη ινγαξηαζκνί ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα βηβιία ηνπ απνξξνθώληνο Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ «ΑΣΣΗΚΖ Μεηνρηθό Δζσηεξηθνύ». Σέινο, ε ζπγρώλεπζε ζπληειέζηεθε εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηεο ύκβαζεο πγρώλεπζεο θαη κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη από απηή. Με εθηίκεζε Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΓΔΩΡΓΗΟ Π. ΛΑΕΑΡΟΤ Αξ Μ ΟΔΛ πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 8

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα