«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»"

Transcript

1 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 69 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηελ παξάγξαθν ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α. Κύξηoη Μέηoρoη, Οη δηνηθήζεηο ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ε Σ ΒΑΝΚ ή ε Απνξξνθώκελε Σξάπεδα) θαη ηεο ηξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ην ΣΣ ή ε Απνξξνθώζα Σξάπεδα), απνθάζηζαλ θαη αλαθνίλσζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρώλεπζεο ησλ ελ ιόγσ ηξαπεδώλ θαηά ηελ 22 α Ηνπλίνπ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 4 ηνπ v. 2190/1920, ππνβάιινπκε ηελ παξνύζα Έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζή ζαο κε ζθνπό λα επεμεγήζνπκε, από λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ην από 7 εο Ηνπιίνπ 2011 ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» από ηελ ηξάπεδά καο, λα αηηηνινγήζνπκε ηελ πξνηεηλόκελε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο θαη λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηπρόλ άιια ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ή πξόθεηηαη λα αλαθύςνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο. ηελ απόθαζή ηνπο γηα ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξηώλ, νη δηνηθήζεηο ησλ αλσηέξσ ηξαπεδώλ θαηέιεμαλ εθηηκώληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, αιιά θαη ην γεληθόηεξν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξα, επηζπκνύκε λα ζαο γλσξίζνπκε θαη ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 1. Οηθνλνκηθή άπνςε ηεο ζπγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζπκκεηέρεη ήδε κε ζεκαληηθό πνζνζηό (32,9%) ζηελ Σ ΒΑΝΚ, έρεη δε απνθαζίζεη θαη εθθξάζεη εκπξάθησο ηελ πξόζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν θαη πην ζπκθέξνληα γηα ην ίδην ηξόπν ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ ζε ζπγαηξηθέο ή θαη άιιεο ζπγγελείο ηνπ εηαηξείεο. ύκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο T BANK γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ , ε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ ειάρηζησλ επνπηηθώλ απαηηήζεσλ, δήηεκα πνπ 1

2 ηέζεθε θαη σο Θέκα Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο ηξάπεδαο. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ηξάπεδα θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλέθηθηε ηελ απηνδύλακε αλάθακςή ηεο, πθίζηαηαη πιένλ απνδεδεηγκέλε αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ύςνπο ησλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο, θαζώο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί δελ επδνθίκεζαλ. Σν πξόβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011, θαζώο ηα δεκηνγόλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζα κεηώζνπλ πεξαηηέξσ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο T BANK. Δπηπιένλ, ε T BANK, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο κηθξέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πςειό θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (cost of funding). Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, ε ζπγρώλεπζε ηεο Σξάπεδάο καο κε ηελ Σ ΒΑΝΚ εκθαλίδεηαη σο κόλε νπζηαζηηθή ιύζε, θαζώο ζα επηηύρεη ηε δηαθύιαμε ηεο επέλδπζεο ηνπ ΣΣ ζηελ Σ ΒΑΝΚ θαη ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ιεηηνπξγηθνύο, νξγαλσηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζθνπνύο ηνπ ΣΣ ελόςεη ησλ γεληθόηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αβεβαηόηεηα θαη απμεκέλνπο θηλδύλνπο. Ζ ζπγρώλεπζε ζα ελδπλακώζεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα επίηεπμεο νηθνλνκηώλ θιίκαθνο θαη κεγηζηνπνίεζεο ζπλεξγεηώλ ζηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο, ρξεκαηηζηεξηαθώλ εξγαζηώλ, factoring θαη leasing πνπ ην ΣΣ δελ έρεη αλαπηύμεη ζεκαληηθά. Ζ ζπγρώλεπζε δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ΣΣ. Δπηπιένλ, δελ επεξεάδεηαη ε κεηνρηθή ηζνξξνπία ζην ΣΣ θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο δεκηνπξγεί ειάρηζηε αξαίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,68%. 2. Ννκηθή Άπνςε ηεο πγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζα ζπγρσλεπζεί κε ηελ Σ ΒΑΝΚ απνξξνθώληαο ηελ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζπγρώλεπζεο ζα γίλεη ρξήζε ησλ θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ θαη απαιιαγώλ πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2166/1993 θαη ν λ. 2515/1997. Από λνκηθήο πιεπξάο, ν πιένλ ελδεηθλπόκελνο ηξόπνο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπγρώλεπζε ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξηώλ είλαη ε απνξξόθεζε ηεο ΣΒΑΝΚ από ην ΣΣ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Σνύην δηόηη ε ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο κίαο εθ ησλ δύν εηαηξηώλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξίαο, δηεπθνιύλεη από πξαθηηθήο πιεπξάο ζε κεγάιν βαζκό όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζύκθσλα κε ην λ. 2166/1993 εμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο αηέιεηεο όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο. 2

3 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο πεξαηώλεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο θάζε αξκόδηαο αξρήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ (Ζκεξνκελία πγρώλεπζεο). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρσλεύζεσο ε Σ ΒΑΝΚ ζα ιπζεί ρσξίο λα επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό), όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Σ ΒΑΝΚ, όπσο ζα πθίζηαηαη θαη ζα επξίζθεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο ησλ δύν σο άλσ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ζα κεηαβηβαζζεί ζην ΣΣ. 3. ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο - ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζπγρώλεπζε ησλ δύν πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζα γίλεη κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ από ην ΣΣ, θαη κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ ππό ζπγρώλεπζε πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο εηδηθά θαηαξηηζζέληεο ηζνινγηζκνύο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, ησλ άξζξσλ 69-77α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/93, όπσο ηζρύνπλ, θαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο: α) νη πξάμεηο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζα ζεσξνύληαη από ινγηζηηθή άπνςε όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΣ θαη ηα πνζά ηνπο ζα κεηαθεξζνύλ ζηα βηβιία ηνπ ηειεπηαίνπ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο, θαη β) ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηεο Σ ΒΑΝΚ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο ζα ζεσξνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο σο απνηειέζκαηα ηνπ ΣΣ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ λ. 2166/1993 θαη ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997. Μεηνρηθό Κεθάιαην Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο νγδόληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο, εμήληα έμη επξώ θαη νγδόληα ιεπηά ( ,80) θαη δηαηξείηαη: α) ζε δηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο, ελληαθόζηεο εμήληα ηέζζεξεηο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε, θαη β) ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ αλεξρόηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη 3

4 εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο δώδεθα ρηιηάδεο, νθηαθόζηα ηξηάληα έμη επξώ ( ,00) θαη δηαηξείηαη ζε εθαηόλ ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο νγδόληα νθηώ ρηιηάδεο, εμήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ήκεξα, ην ΣΣ θαηέρεη ζαξάληα επηά εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο δπν ρηιηάδεο, ηξηαθόζηεο εβδνκήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σ ΒΑΝΚ, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 λ. 2515/1997 θαη ην άξζξν 2 παξ. 2 λ. 2166/1993, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο εηζθέξεηαη ζηελ απνξξνθνύζα, ε νπνία απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαηό ηεο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνπκέλεο, κε έθδνζε αληίζηνηρσλ λέσλ κεηνρώλ νη νπνίεο αληαιιάζζνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο ηειεπηαίαο. Καη απόθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 4(α) ηνπ θ.λ. 2190/1920, νη κεηνρέο ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ απνξξνθνύζα δελ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο απνξξνθνύζαο, αιιά αθπξώλνληαη ιόγσ ζπγρύζεσο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ζηελ απνξξνθνύζα δελ εηζθέξεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο ζην ζύλνιό ηνπ, αιιά κεησκέλν θαηά πνζό ίζν κε ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ κε αληαιιαζζόκελσλ αθπξνύκελσλ κεηνρώλ ηεο. Καη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ ζα απμεζεί ζπλεπεία ηεο ζπγρσλεύζεσο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνύ είθνζη νθηώ εθαηνκκπξίσλ, πεληαθνζίσλ εμήληα κηαο ρηιηάδσλ, ηεηξαθνζίσλ είθνζη δπν ( ,00) επξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ νη νπνίεο αλήθνπλ ζην ΣΣ (άξζξν 75 παξ. 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη δελ αληαιιάζζνληαη, ήηνη θαηά πελήληα νθηώ εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο πελήληα κηα ρηιηάδεο, ηεηξαθόζηα δεθαηέζζεξα ( ,00) επξώ (δειαδή ,00 κείνλ ,00), κε ηελ έθδνζε ελόο εθαηνκκπξίνπ, ελληαθνζίσλ ζαξάληα κίαο ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ δεθαηξηώλ ( ) λέσλ, θνηλώλ νλνκαζηηθώλ, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρώλ, νη νπνίεο ζα δνζνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζε αληαιιαγή ησλ κεηνρώλ Σ ΒΑΝΚ πνπ θαηέρνπλ. ην πιαίζην ηεο ζπγρώλεπζεο θαη γηα ιόγνπο ζηξνγγπινπνηήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο ηνπ ΣΣ, ζα θεθαιαηνπνηεζεί πνζό ηεηξαθνζίσλ νγδόληα έμη ρηιηάδσλ, ηξηαθνζίσλ πέληε επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηώλ ηνπ επξώ ( ,96), πξνεξρόκελν από κέξνο ηνπ απνζεκαηηθνύ δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην ηνπ ΣΣ, θαη ζπλεπώο ε νλνκαζηηθή αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ ζα κεηαβιεζεί από ηξία επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά ( 3,70) ζε ηξία επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά ( 3,88). Δπνκέλσο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα αλέξρεηαη ζε έλα δηζεθαηνκκύξην, ηξηαθόζηα ηξηάληα έμη εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο είθνζη κηα ρηιηάδεο, επηαθόζηα νγδόληα έμη 4

5 επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά ηνπ επξώ ( ,76) θαη ζα δηαηξείηαη ζε δηαθόζηα νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο επηά ρηιηάδεο, εμαθόζηεο εβδνκήληα επηά ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,88) εθάζηε θαη ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ Μεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ πξνο ηηο Νέεο Μεηνρέο ΣΣ, πνπ θξίλεηαη σο δίθαηε θαη εύινγε, είλαη ε αθόινπζε: θάζε πελήληα (50) Μεηνρέο Σ ΒΑΝΚ ζα αληηζηνηρνύλ θαη ζα αληαιιάζζνληαη κε κία (1) Νέα Μεηνρή ΣΣ. Γελ ζα επέιζεη κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ πνπ θαηέρνπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνί ηνπ. Σα θιαζκαηηθά ππόινηπα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αληαιιαγή ησλ Μεηνρώλ T BANK, δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα ζε ιήςε θιάζκαηνο κεηνρήο θαη ζα δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο απνξξνθνύζαο πνπ ζα εγθξίλεη ηε ζπγρώλεπζε, εμνπζηνδνηώληαο παξάιιεια ην δηνηθεηηθό ηεο ζπκβνύιην όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 4. Γηνξηζκόο νξθσηώλ ειεγθηώλ Δθζέζεηο Απνηίκεζεο Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξεηώλ αλαηέζεθε από ην Γ ηνπ ΣΣ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο θαη ε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία Deloitte, Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο & Κακπάλεο, Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 120 θαη δε ζηνλ νξθσηό ειεγθηή απηήο θ. Μηράιε Υαηδεπαύινπ, κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ , θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ.2515/1997 θαη ηνπ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. εκεηώλεηαη όηη νη εκπεηξνγλώκνλεο θαη Οξθσηνί Διεγθηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ηεο απνηίκεζεο από ην Γ.. ηνπ ΣΣ δελ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο ππό ζπγρώλεπζε Σξάπεδεο γηα ηελ ηειεπηαία πξηλ ηε ζπγρώλεπζε 5εηία. 5. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη ησλ παξαδνρώλ πνπ ειήθζεζαλ ππ όςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ απνηίκεζε θαη Γλώκε απηώλ γηα ην δίθαην, εύινγν θαη ινγηθό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο α. Μέζνδνη απνηίκεζεο θαη Παξαδνρέο 5

6 Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ Σξαπεδώλ, δηελεξγήζεθε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ θαη εθαξκόζζεθαλ, θαηά πεξίπησζε νη θάησζη δηεζλώο απνδεθηέο κέζνδνη απνηίκεζεο: (i) Μέθοδορ Χπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ (Κεθαλαιοποίηζηρ) ηελ πεξίπησζε απνηίκεζεο εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηώλ εηαηξηώλ, ιακβάλεηαη ππόςε θαη ζε ζεκαληηθό βαζκό θαηά ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία (θεθαιαηνπνίεζε). Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κηαο εηαηξίαο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθά κηθξώλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε εθηόο από ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ έρεη κηα εηαηξία ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο θαη ν κέζνο όξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο αμίαο ζε κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πιεζίνλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλαο, δύν ή θαη πεξηζζόηεξνη κήλεο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αμηώλ (θεθαιαηνπνηήζεσλ) ησλ Σξαπεδώλ, ιήθζεθε ππόςε ν αξηζκόο ησλ εθδνζεηζώλ κεηνρώλ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ (ή κέζνο όξνο απηώλ) ζην Υ.Α. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, θξίζεθε ζθόπηκν όηη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά θαη αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο. (ii) Μέθοδορ Αναπποζαπμοζμένηρ Καθαπήρ Θέζηρ Ζ κέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο αληηθαηνπηξίδεη θαη απνηππώλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κίαο εηαηξίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζίδεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνύο ησλ ππό απνηίκεζε εηαηξηώλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ή πιεζίνλ απηήο, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο (π.ρ. αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρώλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο), θαηά πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηηκεηή, αιιά θαη βάζεη ησλ ηπρόλ ζεκεηώζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδώλ, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηπρόλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ επί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο θάζε Σξάπεδαο βάζεη ηεο κεζόδνπ απηήο, ιήθζεθαλ ππόςε νη δεκνζηεπκέλνη θαη κε ειεγκέλνη Ηζνινγηζκνί ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, νη νπνίνη νξίζηεθαλ σο Ηζνινγηζκνί Μεηαζρεκαηηζκνύ ησλ Σξαπεδώλ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο δελ ιήθζεθαλ ππόςε, σο κέξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα ηπρόλ δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο πνπ 6

7 εθδόζεθαλ ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηελ ΣΣ, νη νπνίεο δύλαηαη λα εμαγνξαζηνύλ, θαζώο θαη νξηζκέλεο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε ΣΣ. ε όηη αθνξά ηελ T BANK δελ ιήθζεθαλ ππόςε ηα πβξηδηθά θεθάιαηα. εκεηώλνπκε όηη, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, ζηα ηδία θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε , έγηλε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ηεο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο. (iii) Μέθοδορ Δεικηών Κεθαλαιαγοπάρ Ζ κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κίαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληάο ηελ κε νκνεηδείο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα θαη πιεξνύλ νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηζηκόηεηαο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ απηήο γηα ην ΣΣ, βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία εηζεγκέλσλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ην ΣΣ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ T BANK βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία 2 (δύν) ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ πεξίπνπ κεγέζνπο. Θεσξνύκε όηη ηα δείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ αλά πεξίπησζε, είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ππνινγίζζεθαλ ρξεκαηηζηεξηαθνί πνιιαπιαζηαζηέο (δείθηεο) όπσο, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Καζαξά Κέξδε, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, θ.α. ηε ζπλέρεηα, νη πνιιαπιαζηαζηέο απηνί εθαξκόζηεθαλ ζηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. (iv) Μέθοδορ ςγκπίζιμων Αγοπαπωληζιών Ζ κέζνδνο ησλ πγθξίζηκσλ Αγνξαπσιεζηώλ πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληαο ηελ ππό κειέηε εηαηξία κε ηηο απνηηκήζεηο παξόκνησλ εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθά παθέηα κεηνρώλ ππήξμαλ αληηθείκελν ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία από πξόζθαηεο ζπλαιιαγέο ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη ζηνηρεία από ηηο πξόζθαηεο απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Σξάπεδεο. Αθνινύζσο, αλά πεξίπησζε, κε βάζε είηε ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα θαη ην εμαγνξαδόκελν πνζνζηό ζπκκεηνρήο, είηε ηελ ηηκή δηάζεζεο θαη ηνλ αξηζκό θνηλώλ κεηνρώλ πξηλ ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίζηεθε ε αμία ηεο θάζε Σξάπεδαο. ηελ ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ νη ζεκαληηθόηεξνη νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη θάζε Σξάπεδαο, ζύκθσλα κε ηηο πιένλ πξόζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή. Παξόιν πνπ πξνζδηνξίζακε ηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απνηίκεζεο ησλ Σξαπεδώλ κε βάζε απηή ηε κέζνδν, ηειηθώο θξίζεθε όηη ην πιήζνο θαη ε κνξθή ησλ ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά, ελώ επίζεο δελ θξίζεθε ζθόπηκν, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο 7

8 Διιεληθήο αγνξάο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε παιαηόηεξεο ζπλαιιαγέο επί ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, είηε ζπλαιιαγέο ηξαπεδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. (v) Μέθοδορ Πποεξόθληζηρ Μελλονηικών Σαμειακών Ροών Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθύπηεη από ηελ πξνεμόθιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ (θεξδώλ, κεξηζκάησλ) πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο. Ζ κέζνδνο απηή πξνϋπνζέηεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο εμήο αλαιύζεηο: εζόδσλ, εμόδσλ, πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεσλ, θεθαιαηαθήο δνκήο, θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ αλαιύζεσλ, γίλεηαη πξόβιεςε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνο ηνπο κεηόρνπο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κειινληηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη κειινληηθέο δηαζέζηκεο ρξεκαηηθέο ξνέο (κεξίζκαηα) πξνεμνθινύληαη κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην θαη πξνζδηνξίδεηαη ε παξνύζα αμία ηνπο. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο ηξάπεδαο ζην ηέινο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη πξνεμνθιείηαη θαη απηή γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνύζα αμία ηεο. Σέινο, ε παξνύζα αμία ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνζηίζεηαη ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, ελώ αθαηξείηαη ε αμία ηπρόλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαζώο θαη πξνζηίζεηαη ε ππεξαμία (ππναμία) ζπκκεηνρώλ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ, βαζηζηήθακε ζε πξνβιέςεηο πνπ ιάβακε από ηηο δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ. Δπί ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ πξαγκαηνπνηήζακε πξνζαξκνγέο, όπνπ θξίζεθε ζθόπηκν. Οη πξνβιέςεηο πξνέξρνληαη από ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ζπληάμεη ή θαη ππνβάιιεη νη δηνηθήζεηο ζε δηάθνξα επνπηηθά όξγαλά ηνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε αλαιύζεηο επαηζζεζίαο γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πξνεμνθιεηηθώλ επηηνθίσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζηζηήθακε ζηελ παξαδνρή όηη νη Σξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Δηδηθόηεξα, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε παξαδνρή όηη ε Σξάπεδα ζα απμήζεη ηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα κέζσ απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα, γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο κε βάζε απηή ηε κέζνδν γηα ηελ T BANK είλαη αξλεηηθά, σο εθ ηνύηνπ, ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο ζηελ επόκελε ζειίδα ε αμία κε βάζε απηή ηε κέζνδν αλαθέξεηαη σο κεδεληθή Με βάζε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεζόδσλ, πξνθύπηεη ηειηθό εύξνο αμηώλ από 726,0 εθαη. έσο 852,3 εθαη. γηα ην ΣΣ θαη εύξνο αμηώλ από 7,4 εθαη. έσο 8,7 εθαη. γηα ηελ ΣΒΑΝΚ. 8

9 Γηα ηελ απνηίκεζε θάζε Σξάπεδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ όιεο νη σο άλσ κέζνδνη απνηίκεζεο θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα εμήρζεθε, αθνύ ιήθζεθε ππόςε ν βαζκόο θαηαιιειόηεηαο ηεο θάζε κεζόδνπ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηόζν νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ, όζν θαη ε βαξύηεηα πνπ απνδόζεθε ζε θάζε κία από απηέο, είλαη νη ελδεδεηγκέλεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απνηίκεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. Γπζρέξεηεο ή δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ Σξαπεδώλ ή ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρώλ δελ πξνέθπςαλ. β. Δύξνο ρέζεο Αμηώλ ηαζκίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα δίλνληαο: i) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΣΣ κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηε κέζνδν γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κεδεληθή βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, θαη ii) ζηελ πεξίπησζε ηεο T BANK κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, πξνέθπςε έλα ηειηθό εύξνο ζρέζεο αμηώλ κεηαμύ ΣΣ θαη Σ BANK από 83,059 έσο 114,461 πξνο 1 (ΣΣ πξνο Σ BANK). γ. Γλώκε επί ηεο ρέζεο Αληαιιαγήο Δπηζεκαίλεηαη πσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ιόγνπ αληαιιαγήο κεηνρώλ ζπλεθηηκήζεθε κεηαμύ άιισλ ε αθύξσζε ιόγσ ζπγρύζεσο ησλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Απνξξνθώζα θαη δελ αληαιιάζζνληαη. Καηά ηε γλώκε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα όζα θαηαγξάθνληαη ζην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο, θαζώο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ Σξαπεδώλ πνπ δηελεξγήζεθε, ε πξνηεηλόκελε από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Σξαπεδώλ ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ 50 Μεηνρέο Σ BANK πξνο 1 κεηνρέο ΣΣ, ε νπνία ππνδειώλεη ζρέζε αμηώλ ΣΣ πξνο T BANK 98,303 πξνο 1, εκπίπηεη εληόο ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αμηώλ πνπ πξνέθπςε από ηηο απνηηκήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη επνκέλσο, ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ είλαη εύινγε, δίθαηε θαη ινγηθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997 όπσο ηζρύεη θαη ηνπ Άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 9

10 Σν ΣΣ ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο άπισλ ηίηισλ (όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία) γηα ην ζύλνιν ησλ λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ πνπ ζα εθδνζνύλ, εηο «αληαιιαγή» ησλ παιαηώλ κεηνρώλ ηεο T BANK. Οη δηθαηνύρνη κέηνρνη ζα ελεκεξσζνύλ ζύκθσλα κε ην λόκν. Καηόπηλ ηνύησλ, εηζεγνύκεζα θαη πξνηείλνπκε ζηνπο θ.θ. Μεηόρνπο λα εγθξίλνπλ ην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηνπ ΣΣ κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ, θαζώο θαη θάζε άιιε ελέξγεηα, δήισζε ή πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπό απηό. Αζήλα, 7 Ηνπιίνπ 2011 Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα