«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»"

Transcript

1 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 69 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηελ παξάγξαθν ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α. Κύξηoη Μέηoρoη, Οη δηνηθήζεηο ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ε Σ ΒΑΝΚ ή ε Απνξξνθώκελε Σξάπεδα) θαη ηεο ηξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ην ΣΣ ή ε Απνξξνθώζα Σξάπεδα), απνθάζηζαλ θαη αλαθνίλσζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρώλεπζεο ησλ ελ ιόγσ ηξαπεδώλ θαηά ηελ 22 α Ηνπλίνπ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 4 ηνπ v. 2190/1920, ππνβάιινπκε ηελ παξνύζα Έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζή ζαο κε ζθνπό λα επεμεγήζνπκε, από λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ην από 7 εο Ηνπιίνπ 2011 ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» από ηελ ηξάπεδά καο, λα αηηηνινγήζνπκε ηελ πξνηεηλόκελε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο θαη λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηπρόλ άιια ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ή πξόθεηηαη λα αλαθύςνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο. ηελ απόθαζή ηνπο γηα ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξηώλ, νη δηνηθήζεηο ησλ αλσηέξσ ηξαπεδώλ θαηέιεμαλ εθηηκώληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, αιιά θαη ην γεληθόηεξν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξα, επηζπκνύκε λα ζαο γλσξίζνπκε θαη ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 1. Οηθνλνκηθή άπνςε ηεο ζπγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζπκκεηέρεη ήδε κε ζεκαληηθό πνζνζηό (32,9%) ζηελ Σ ΒΑΝΚ, έρεη δε απνθαζίζεη θαη εθθξάζεη εκπξάθησο ηελ πξόζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν θαη πην ζπκθέξνληα γηα ην ίδην ηξόπν ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ ζε ζπγαηξηθέο ή θαη άιιεο ζπγγελείο ηνπ εηαηξείεο. ύκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο T BANK γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ , ε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ ειάρηζησλ επνπηηθώλ απαηηήζεσλ, δήηεκα πνπ 1

2 ηέζεθε θαη σο Θέκα Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο ηξάπεδαο. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ηξάπεδα θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλέθηθηε ηελ απηνδύλακε αλάθακςή ηεο, πθίζηαηαη πιένλ απνδεδεηγκέλε αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ύςνπο ησλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο, θαζώο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί δελ επδνθίκεζαλ. Σν πξόβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011, θαζώο ηα δεκηνγόλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζα κεηώζνπλ πεξαηηέξσ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο T BANK. Δπηπιένλ, ε T BANK, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο κηθξέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πςειό θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (cost of funding). Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, ε ζπγρώλεπζε ηεο Σξάπεδάο καο κε ηελ Σ ΒΑΝΚ εκθαλίδεηαη σο κόλε νπζηαζηηθή ιύζε, θαζώο ζα επηηύρεη ηε δηαθύιαμε ηεο επέλδπζεο ηνπ ΣΣ ζηελ Σ ΒΑΝΚ θαη ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ιεηηνπξγηθνύο, νξγαλσηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζθνπνύο ηνπ ΣΣ ελόςεη ησλ γεληθόηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αβεβαηόηεηα θαη απμεκέλνπο θηλδύλνπο. Ζ ζπγρώλεπζε ζα ελδπλακώζεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα επίηεπμεο νηθνλνκηώλ θιίκαθνο θαη κεγηζηνπνίεζεο ζπλεξγεηώλ ζηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο, ρξεκαηηζηεξηαθώλ εξγαζηώλ, factoring θαη leasing πνπ ην ΣΣ δελ έρεη αλαπηύμεη ζεκαληηθά. Ζ ζπγρώλεπζε δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ΣΣ. Δπηπιένλ, δελ επεξεάδεηαη ε κεηνρηθή ηζνξξνπία ζην ΣΣ θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο δεκηνπξγεί ειάρηζηε αξαίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,68%. 2. Ννκηθή Άπνςε ηεο πγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζα ζπγρσλεπζεί κε ηελ Σ ΒΑΝΚ απνξξνθώληαο ηελ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζπγρώλεπζεο ζα γίλεη ρξήζε ησλ θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ θαη απαιιαγώλ πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2166/1993 θαη ν λ. 2515/1997. Από λνκηθήο πιεπξάο, ν πιένλ ελδεηθλπόκελνο ηξόπνο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπγρώλεπζε ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξηώλ είλαη ε απνξξόθεζε ηεο ΣΒΑΝΚ από ην ΣΣ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Σνύην δηόηη ε ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο κίαο εθ ησλ δύν εηαηξηώλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξίαο, δηεπθνιύλεη από πξαθηηθήο πιεπξάο ζε κεγάιν βαζκό όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζύκθσλα κε ην λ. 2166/1993 εμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο αηέιεηεο όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο. 2

3 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο πεξαηώλεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο θάζε αξκόδηαο αξρήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ (Ζκεξνκελία πγρώλεπζεο). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρσλεύζεσο ε Σ ΒΑΝΚ ζα ιπζεί ρσξίο λα επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό), όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Σ ΒΑΝΚ, όπσο ζα πθίζηαηαη θαη ζα επξίζθεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο ησλ δύν σο άλσ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ζα κεηαβηβαζζεί ζην ΣΣ. 3. ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο - ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζπγρώλεπζε ησλ δύν πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζα γίλεη κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ από ην ΣΣ, θαη κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ ππό ζπγρώλεπζε πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο εηδηθά θαηαξηηζζέληεο ηζνινγηζκνύο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, ησλ άξζξσλ 69-77α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/93, όπσο ηζρύνπλ, θαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο: α) νη πξάμεηο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζα ζεσξνύληαη από ινγηζηηθή άπνςε όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΣ θαη ηα πνζά ηνπο ζα κεηαθεξζνύλ ζηα βηβιία ηνπ ηειεπηαίνπ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο, θαη β) ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηεο Σ ΒΑΝΚ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο ζα ζεσξνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο σο απνηειέζκαηα ηνπ ΣΣ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ λ. 2166/1993 θαη ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997. Μεηνρηθό Κεθάιαην Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο νγδόληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο, εμήληα έμη επξώ θαη νγδόληα ιεπηά ( ,80) θαη δηαηξείηαη: α) ζε δηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο, ελληαθόζηεο εμήληα ηέζζεξεηο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε, θαη β) ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ αλεξρόηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη 3

4 εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο δώδεθα ρηιηάδεο, νθηαθόζηα ηξηάληα έμη επξώ ( ,00) θαη δηαηξείηαη ζε εθαηόλ ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο νγδόληα νθηώ ρηιηάδεο, εμήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ήκεξα, ην ΣΣ θαηέρεη ζαξάληα επηά εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο δπν ρηιηάδεο, ηξηαθόζηεο εβδνκήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σ ΒΑΝΚ, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 λ. 2515/1997 θαη ην άξζξν 2 παξ. 2 λ. 2166/1993, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο εηζθέξεηαη ζηελ απνξξνθνύζα, ε νπνία απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαηό ηεο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνπκέλεο, κε έθδνζε αληίζηνηρσλ λέσλ κεηνρώλ νη νπνίεο αληαιιάζζνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο ηειεπηαίαο. Καη απόθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 4(α) ηνπ θ.λ. 2190/1920, νη κεηνρέο ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ απνξξνθνύζα δελ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο απνξξνθνύζαο, αιιά αθπξώλνληαη ιόγσ ζπγρύζεσο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ζηελ απνξξνθνύζα δελ εηζθέξεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο ζην ζύλνιό ηνπ, αιιά κεησκέλν θαηά πνζό ίζν κε ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ κε αληαιιαζζόκελσλ αθπξνύκελσλ κεηνρώλ ηεο. Καη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ ζα απμεζεί ζπλεπεία ηεο ζπγρσλεύζεσο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνύ είθνζη νθηώ εθαηνκκπξίσλ, πεληαθνζίσλ εμήληα κηαο ρηιηάδσλ, ηεηξαθνζίσλ είθνζη δπν ( ,00) επξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ νη νπνίεο αλήθνπλ ζην ΣΣ (άξζξν 75 παξ. 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη δελ αληαιιάζζνληαη, ήηνη θαηά πελήληα νθηώ εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο πελήληα κηα ρηιηάδεο, ηεηξαθόζηα δεθαηέζζεξα ( ,00) επξώ (δειαδή ,00 κείνλ ,00), κε ηελ έθδνζε ελόο εθαηνκκπξίνπ, ελληαθνζίσλ ζαξάληα κίαο ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ δεθαηξηώλ ( ) λέσλ, θνηλώλ νλνκαζηηθώλ, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρώλ, νη νπνίεο ζα δνζνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζε αληαιιαγή ησλ κεηνρώλ Σ ΒΑΝΚ πνπ θαηέρνπλ. ην πιαίζην ηεο ζπγρώλεπζεο θαη γηα ιόγνπο ζηξνγγπινπνηήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο ηνπ ΣΣ, ζα θεθαιαηνπνηεζεί πνζό ηεηξαθνζίσλ νγδόληα έμη ρηιηάδσλ, ηξηαθνζίσλ πέληε επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηώλ ηνπ επξώ ( ,96), πξνεξρόκελν από κέξνο ηνπ απνζεκαηηθνύ δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην ηνπ ΣΣ, θαη ζπλεπώο ε νλνκαζηηθή αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ ζα κεηαβιεζεί από ηξία επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά ( 3,70) ζε ηξία επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά ( 3,88). Δπνκέλσο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα αλέξρεηαη ζε έλα δηζεθαηνκκύξην, ηξηαθόζηα ηξηάληα έμη εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο είθνζη κηα ρηιηάδεο, επηαθόζηα νγδόληα έμη 4

5 επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά ηνπ επξώ ( ,76) θαη ζα δηαηξείηαη ζε δηαθόζηα νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο επηά ρηιηάδεο, εμαθόζηεο εβδνκήληα επηά ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,88) εθάζηε θαη ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ Μεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ πξνο ηηο Νέεο Μεηνρέο ΣΣ, πνπ θξίλεηαη σο δίθαηε θαη εύινγε, είλαη ε αθόινπζε: θάζε πελήληα (50) Μεηνρέο Σ ΒΑΝΚ ζα αληηζηνηρνύλ θαη ζα αληαιιάζζνληαη κε κία (1) Νέα Μεηνρή ΣΣ. Γελ ζα επέιζεη κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ πνπ θαηέρνπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνί ηνπ. Σα θιαζκαηηθά ππόινηπα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αληαιιαγή ησλ Μεηνρώλ T BANK, δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα ζε ιήςε θιάζκαηνο κεηνρήο θαη ζα δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο απνξξνθνύζαο πνπ ζα εγθξίλεη ηε ζπγρώλεπζε, εμνπζηνδνηώληαο παξάιιεια ην δηνηθεηηθό ηεο ζπκβνύιην όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 4. Γηνξηζκόο νξθσηώλ ειεγθηώλ Δθζέζεηο Απνηίκεζεο Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξεηώλ αλαηέζεθε από ην Γ ηνπ ΣΣ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο θαη ε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία Deloitte, Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο & Κακπάλεο, Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 120 θαη δε ζηνλ νξθσηό ειεγθηή απηήο θ. Μηράιε Υαηδεπαύινπ, κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ , θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ.2515/1997 θαη ηνπ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. εκεηώλεηαη όηη νη εκπεηξνγλώκνλεο θαη Οξθσηνί Διεγθηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ηεο απνηίκεζεο από ην Γ.. ηνπ ΣΣ δελ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο ππό ζπγρώλεπζε Σξάπεδεο γηα ηελ ηειεπηαία πξηλ ηε ζπγρώλεπζε 5εηία. 5. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη ησλ παξαδνρώλ πνπ ειήθζεζαλ ππ όςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ απνηίκεζε θαη Γλώκε απηώλ γηα ην δίθαην, εύινγν θαη ινγηθό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο α. Μέζνδνη απνηίκεζεο θαη Παξαδνρέο 5

6 Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ Σξαπεδώλ, δηελεξγήζεθε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ θαη εθαξκόζζεθαλ, θαηά πεξίπησζε νη θάησζη δηεζλώο απνδεθηέο κέζνδνη απνηίκεζεο: (i) Μέθοδορ Χπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ (Κεθαλαιοποίηζηρ) ηελ πεξίπησζε απνηίκεζεο εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηώλ εηαηξηώλ, ιακβάλεηαη ππόςε θαη ζε ζεκαληηθό βαζκό θαηά ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία (θεθαιαηνπνίεζε). Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κηαο εηαηξίαο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθά κηθξώλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε εθηόο από ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ έρεη κηα εηαηξία ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο θαη ν κέζνο όξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο αμίαο ζε κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πιεζίνλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλαο, δύν ή θαη πεξηζζόηεξνη κήλεο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αμηώλ (θεθαιαηνπνηήζεσλ) ησλ Σξαπεδώλ, ιήθζεθε ππόςε ν αξηζκόο ησλ εθδνζεηζώλ κεηνρώλ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ (ή κέζνο όξνο απηώλ) ζην Υ.Α. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, θξίζεθε ζθόπηκν όηη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά θαη αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο. (ii) Μέθοδορ Αναπποζαπμοζμένηρ Καθαπήρ Θέζηρ Ζ κέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο αληηθαηνπηξίδεη θαη απνηππώλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κίαο εηαηξίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζίδεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνύο ησλ ππό απνηίκεζε εηαηξηώλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ή πιεζίνλ απηήο, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο (π.ρ. αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρώλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο), θαηά πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηηκεηή, αιιά θαη βάζεη ησλ ηπρόλ ζεκεηώζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδώλ, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηπρόλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ επί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο θάζε Σξάπεδαο βάζεη ηεο κεζόδνπ απηήο, ιήθζεθαλ ππόςε νη δεκνζηεπκέλνη θαη κε ειεγκέλνη Ηζνινγηζκνί ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, νη νπνίνη νξίζηεθαλ σο Ηζνινγηζκνί Μεηαζρεκαηηζκνύ ησλ Σξαπεδώλ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο δελ ιήθζεθαλ ππόςε, σο κέξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα ηπρόλ δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο πνπ 6

7 εθδόζεθαλ ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηελ ΣΣ, νη νπνίεο δύλαηαη λα εμαγνξαζηνύλ, θαζώο θαη νξηζκέλεο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε ΣΣ. ε όηη αθνξά ηελ T BANK δελ ιήθζεθαλ ππόςε ηα πβξηδηθά θεθάιαηα. εκεηώλνπκε όηη, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, ζηα ηδία θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε , έγηλε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ηεο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο. (iii) Μέθοδορ Δεικηών Κεθαλαιαγοπάρ Ζ κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κίαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληάο ηελ κε νκνεηδείο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα θαη πιεξνύλ νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηζηκόηεηαο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ απηήο γηα ην ΣΣ, βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία εηζεγκέλσλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ην ΣΣ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ T BANK βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία 2 (δύν) ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ πεξίπνπ κεγέζνπο. Θεσξνύκε όηη ηα δείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ αλά πεξίπησζε, είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ππνινγίζζεθαλ ρξεκαηηζηεξηαθνί πνιιαπιαζηαζηέο (δείθηεο) όπσο, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Καζαξά Κέξδε, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, θ.α. ηε ζπλέρεηα, νη πνιιαπιαζηαζηέο απηνί εθαξκόζηεθαλ ζηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. (iv) Μέθοδορ ςγκπίζιμων Αγοπαπωληζιών Ζ κέζνδνο ησλ πγθξίζηκσλ Αγνξαπσιεζηώλ πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληαο ηελ ππό κειέηε εηαηξία κε ηηο απνηηκήζεηο παξόκνησλ εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθά παθέηα κεηνρώλ ππήξμαλ αληηθείκελν ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία από πξόζθαηεο ζπλαιιαγέο ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη ζηνηρεία από ηηο πξόζθαηεο απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Σξάπεδεο. Αθνινύζσο, αλά πεξίπησζε, κε βάζε είηε ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα θαη ην εμαγνξαδόκελν πνζνζηό ζπκκεηνρήο, είηε ηελ ηηκή δηάζεζεο θαη ηνλ αξηζκό θνηλώλ κεηνρώλ πξηλ ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίζηεθε ε αμία ηεο θάζε Σξάπεδαο. ηελ ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ νη ζεκαληηθόηεξνη νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη θάζε Σξάπεδαο, ζύκθσλα κε ηηο πιένλ πξόζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή. Παξόιν πνπ πξνζδηνξίζακε ηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απνηίκεζεο ησλ Σξαπεδώλ κε βάζε απηή ηε κέζνδν, ηειηθώο θξίζεθε όηη ην πιήζνο θαη ε κνξθή ησλ ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά, ελώ επίζεο δελ θξίζεθε ζθόπηκν, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο 7

8 Διιεληθήο αγνξάο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε παιαηόηεξεο ζπλαιιαγέο επί ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, είηε ζπλαιιαγέο ηξαπεδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. (v) Μέθοδορ Πποεξόθληζηρ Μελλονηικών Σαμειακών Ροών Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθύπηεη από ηελ πξνεμόθιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ (θεξδώλ, κεξηζκάησλ) πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο. Ζ κέζνδνο απηή πξνϋπνζέηεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο εμήο αλαιύζεηο: εζόδσλ, εμόδσλ, πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεσλ, θεθαιαηαθήο δνκήο, θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ αλαιύζεσλ, γίλεηαη πξόβιεςε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνο ηνπο κεηόρνπο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κειινληηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη κειινληηθέο δηαζέζηκεο ρξεκαηηθέο ξνέο (κεξίζκαηα) πξνεμνθινύληαη κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην θαη πξνζδηνξίδεηαη ε παξνύζα αμία ηνπο. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο ηξάπεδαο ζην ηέινο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη πξνεμνθιείηαη θαη απηή γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνύζα αμία ηεο. Σέινο, ε παξνύζα αμία ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνζηίζεηαη ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, ελώ αθαηξείηαη ε αμία ηπρόλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαζώο θαη πξνζηίζεηαη ε ππεξαμία (ππναμία) ζπκκεηνρώλ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ, βαζηζηήθακε ζε πξνβιέςεηο πνπ ιάβακε από ηηο δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ. Δπί ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ πξαγκαηνπνηήζακε πξνζαξκνγέο, όπνπ θξίζεθε ζθόπηκν. Οη πξνβιέςεηο πξνέξρνληαη από ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ζπληάμεη ή θαη ππνβάιιεη νη δηνηθήζεηο ζε δηάθνξα επνπηηθά όξγαλά ηνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε αλαιύζεηο επαηζζεζίαο γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πξνεμνθιεηηθώλ επηηνθίσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζηζηήθακε ζηελ παξαδνρή όηη νη Σξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Δηδηθόηεξα, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε παξαδνρή όηη ε Σξάπεδα ζα απμήζεη ηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα κέζσ απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα, γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο κε βάζε απηή ηε κέζνδν γηα ηελ T BANK είλαη αξλεηηθά, σο εθ ηνύηνπ, ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο ζηελ επόκελε ζειίδα ε αμία κε βάζε απηή ηε κέζνδν αλαθέξεηαη σο κεδεληθή Με βάζε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεζόδσλ, πξνθύπηεη ηειηθό εύξνο αμηώλ από 726,0 εθαη. έσο 852,3 εθαη. γηα ην ΣΣ θαη εύξνο αμηώλ από 7,4 εθαη. έσο 8,7 εθαη. γηα ηελ ΣΒΑΝΚ. 8

9 Γηα ηελ απνηίκεζε θάζε Σξάπεδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ όιεο νη σο άλσ κέζνδνη απνηίκεζεο θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα εμήρζεθε, αθνύ ιήθζεθε ππόςε ν βαζκόο θαηαιιειόηεηαο ηεο θάζε κεζόδνπ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηόζν νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ, όζν θαη ε βαξύηεηα πνπ απνδόζεθε ζε θάζε κία από απηέο, είλαη νη ελδεδεηγκέλεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απνηίκεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. Γπζρέξεηεο ή δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ Σξαπεδώλ ή ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρώλ δελ πξνέθπςαλ. β. Δύξνο ρέζεο Αμηώλ ηαζκίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα δίλνληαο: i) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΣΣ κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηε κέζνδν γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κεδεληθή βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, θαη ii) ζηελ πεξίπησζε ηεο T BANK κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, πξνέθπςε έλα ηειηθό εύξνο ζρέζεο αμηώλ κεηαμύ ΣΣ θαη Σ BANK από 83,059 έσο 114,461 πξνο 1 (ΣΣ πξνο Σ BANK). γ. Γλώκε επί ηεο ρέζεο Αληαιιαγήο Δπηζεκαίλεηαη πσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ιόγνπ αληαιιαγήο κεηνρώλ ζπλεθηηκήζεθε κεηαμύ άιισλ ε αθύξσζε ιόγσ ζπγρύζεσο ησλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Απνξξνθώζα θαη δελ αληαιιάζζνληαη. Καηά ηε γλώκε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα όζα θαηαγξάθνληαη ζην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο, θαζώο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ Σξαπεδώλ πνπ δηελεξγήζεθε, ε πξνηεηλόκελε από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Σξαπεδώλ ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ 50 Μεηνρέο Σ BANK πξνο 1 κεηνρέο ΣΣ, ε νπνία ππνδειώλεη ζρέζε αμηώλ ΣΣ πξνο T BANK 98,303 πξνο 1, εκπίπηεη εληόο ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αμηώλ πνπ πξνέθπςε από ηηο απνηηκήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη επνκέλσο, ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ είλαη εύινγε, δίθαηε θαη ινγηθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997 όπσο ηζρύεη θαη ηνπ Άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 9

10 Σν ΣΣ ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο άπισλ ηίηισλ (όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία) γηα ην ζύλνιν ησλ λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ πνπ ζα εθδνζνύλ, εηο «αληαιιαγή» ησλ παιαηώλ κεηνρώλ ηεο T BANK. Οη δηθαηνύρνη κέηνρνη ζα ελεκεξσζνύλ ζύκθσλα κε ην λόκν. Καηόπηλ ηνύησλ, εηζεγνύκεζα θαη πξνηείλνπκε ζηνπο θ.θ. Μεηόρνπο λα εγθξίλνπλ ην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηνπ ΣΣ κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ, θαζώο θαη θάζε άιιε ελέξγεηα, δήισζε ή πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπό απηό. Αζήλα, 7 Ηνπιίνπ 2011 Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ 10

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ είλαη νη παξαθάησ:

Οη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ζπγρώλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ είλαη νη παξαθάησ: ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Ανώνσμος Δταιρεία-Δισαγφγή και Δμπορία Ξσλείας» (Αρ.ΜΑΕ. 6403/02/Β/86/288) ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη κεηνρέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη:

Οη κεηνρέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη: ΜΕΤΟΧΕΣ (stocks) 1. Ορισμός Μεηνρή είλαη έλα από ηα ίζα κεξίδηα ηδηνθηεζίαο ζην κεηνρηθό θεθάιαην κηαο αλώλπκεο εηαηξίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί κηα αλώλπκε εηαηξία ζπγθεληξώλεηαη έλα αξρηθό θεθάιαην ην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.

EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. EKTAKTH ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΚΟΗΝΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2013, θαη ώξα 10:00 πκ Aίζνπζα Σπλεδξίσλ Σπζθέςεσλ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κξηεδώηνπ 2 θαη Παλεπηζηεκίνπ 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η υναλλαγή: 2. Αποτίμηση

1. Η υναλλαγή: 2. Αποτίμηση «ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΣ ΑΡΘΡΑ 13 ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 289 (ΠΑΡ.5) ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΠΡΟ ΣΙ ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα