«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»"

Transcript

1 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 69 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηελ παξάγξαθν ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α. Κύξηoη Μέηoρoη, Οη δηνηθήζεηο ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ε Σ ΒΑΝΚ ή ε Απνξξνθώκελε Σξάπεδα) θαη ηεο ηξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο ην ΣΣ ή ε Απνξξνθώζα Σξάπεδα), απνθάζηζαλ θαη αλαθνίλσζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρώλεπζεο ησλ ελ ιόγσ ηξαπεδώλ θαηά ηελ 22 α Ηνπλίνπ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 4 ηνπ v. 2190/1920, ππνβάιινπκε ηελ παξνύζα Έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζή ζαο κε ζθνπό λα επεμεγήζνπκε, από λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ην από 7 εο Ηνπιίνπ 2011 ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ηεο ηξάπεδαο «Σ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» από ηελ ηξάπεδά καο, λα αηηηνινγήζνπκε ηελ πξνηεηλόκελε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαδηθαζία ζπγρώλεπζεο θαη λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηπρόλ άιια ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ή πξόθεηηαη λα αλαθύςνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο. ηελ απόθαζή ηνπο γηα ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξηώλ, νη δηνηθήζεηο ησλ αλσηέξσ ηξαπεδώλ θαηέιεμαλ εθηηκώληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, αιιά θαη ην γεληθόηεξν καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξα, επηζπκνύκε λα ζαο γλσξίζνπκε θαη ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 1. Οηθνλνκηθή άπνςε ηεο ζπγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζπκκεηέρεη ήδε κε ζεκαληηθό πνζνζηό (32,9%) ζηελ Σ ΒΑΝΚ, έρεη δε απνθαζίζεη θαη εθθξάζεη εκπξάθησο ηελ πξόζεζή ηνπ λα αμηνπνηήζεη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν θαη πην ζπκθέξνληα γηα ην ίδην ηξόπν ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ ζε ζπγαηξηθέο ή θαη άιιεο ζπγγελείο ηνπ εηαηξείεο. ύκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο T BANK γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ , ε θεθαιαηαθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ ειάρηζησλ επνπηηθώλ απαηηήζεσλ, δήηεκα πνπ 1

2 ηέζεθε θαη σο Θέκα Έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο ηξάπεδαο. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ηξάπεδα θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλέθηθηε ηελ απηνδύλακε αλάθακςή ηεο, πθίζηαηαη πιένλ απνδεδεηγκέλε αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ύςνπο ησλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο, θαζώο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί δελ επδνθίκεζαλ. Σν πξόβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011, θαζώο ηα δεκηνγόλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζα κεηώζνπλ πεξαηηέξσ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο T BANK. Δπηπιένλ, ε T BANK, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο κηθξέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πςειό θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (cost of funding). Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, ε ζπγρώλεπζε ηεο Σξάπεδάο καο κε ηελ Σ ΒΑΝΚ εκθαλίδεηαη σο κόλε νπζηαζηηθή ιύζε, θαζώο ζα επηηύρεη ηε δηαθύιαμε ηεο επέλδπζεο ηνπ ΣΣ ζηελ Σ ΒΑΝΚ θαη ζα εμππεξεηήζεη ηνπο ιεηηνπξγηθνύο, νξγαλσηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζθνπνύο ηνπ ΣΣ ελόςεη ησλ γεληθόηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αβεβαηόηεηα θαη απμεκέλνπο θηλδύλνπο. Ζ ζπγρώλεπζε ζα ελδπλακώζεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα επίηεπμεο νηθνλνκηώλ θιίκαθνο θαη κεγηζηνπνίεζεο ζπλεξγεηώλ ζηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο, ρξεκαηηζηεξηαθώλ εξγαζηώλ, factoring θαη leasing πνπ ην ΣΣ δελ έρεη αλαπηύμεη ζεκαληηθά. Ζ ζπγρώλεπζε δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ΣΣ. Δπηπιένλ, δελ επεξεάδεηαη ε κεηνρηθή ηζνξξνπία ζην ΣΣ θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο δεκηνπξγεί ειάρηζηε αξαίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,68%. 2. Ννκηθή Άπνςε ηεο πγρώλεπζεο Σν ΣΣ ζα ζπγρσλεπζεί κε ηελ Σ ΒΑΝΚ απνξξνθώληαο ηελ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζπγρώλεπζεο ζα γίλεη ρξήζε ησλ θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ θαη απαιιαγώλ πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2166/1993 θαη ν λ. 2515/1997. Από λνκηθήο πιεπξάο, ν πιένλ ελδεηθλπόκελνο ηξόπνο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπγρώλεπζε ησλ ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξηώλ είλαη ε απνξξόθεζε ηεο ΣΒΑΝΚ από ην ΣΣ θαηά ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2515/1997, ηνπ θ.v. 2190/1920, ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ησλ δύν ηξαπεδώλ. Σνύην δηόηη ε ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο κίαο εθ ησλ δύν εηαηξηώλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξίαο, δηεπθνιύλεη από πξαθηηθήο πιεπξάο ζε κεγάιν βαζκό όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζύκθσλα κε ην λ. 2166/1993 εμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο αηέιεηεο όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο. 2

3 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο πεξαηώλεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο θάζε αξκόδηαο αξρήο γηα ηε ζπγρώλεπζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ (Ζκεξνκελία πγρώλεπζεο). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρσλεύζεσο ε Σ ΒΑΝΚ ζα ιπζεί ρσξίο λα επαθνινπζήζεη εθθαζάξηζή ηεο θαη νη κεηνρέο ηεο ζα αθπξσζνύλ, ην δε ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό), όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα βηβιία ηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Σ ΒΑΝΚ, όπσο ζα πθίζηαηαη θαη ζα επξίζθεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρσλεύζεσο ησλ δύν σο άλσ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ζα κεηαβηβαζζεί ζην ΣΣ. 3. ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο - ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζπγρώλεπζε ησλ δύν πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζα γίλεη κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ από ην ΣΣ, θαη κε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ ππό ζπγρώλεπζε πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο εηδηθά θαηαξηηζζέληεο ηζνινγηζκνύο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997, ησλ άξζξσλ 69-77α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/93, όπσο ηζρύνπλ, θαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο: α) νη πξάμεηο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζα ζεσξνύληαη από ινγηζηηθή άπνςε όηη δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΣ θαη ηα πνζά ηνπο ζα κεηαθεξζνύλ ζηα βηβιία ηνπ ηειεπηαίνπ κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο, θαη β) ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηεο Σ ΒΑΝΚ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011 θαη έσο ηελ Ζκεξνκελία πγρσλεύζεσο ζα ζεσξνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο σο απνηειέζκαηα ηνπ ΣΣ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ λ. 2166/1993 θαη ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997. Μεηνρηθό Κεθάιαην Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ αλέξρεηαη ζήκεξα ζε έλα δηζεθαηνκκύξην δηαθόζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο νγδόληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο, εμήληα έμη επξώ θαη νγδόληα ιεπηά ( ,80) θαη δηαηξείηαη: α) ζε δηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, ηεηξαθόζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο, ελληαθόζηεο εμήληα ηέζζεξεηο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε, θαη β) ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ αλεξρόηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη 3

4 εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο δώδεθα ρηιηάδεο, νθηαθόζηα ηξηάληα έμη επξώ ( ,00) θαη δηαηξείηαη ζε εθαηόλ ζαξάληα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο νγδόληα νθηώ ρηιηάδεο, εμήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ήκεξα, ην ΣΣ θαηέρεη ζαξάληα επηά εθαηνκκύξηα, εμαθόζηεο δπν ρηιηάδεο, ηξηαθόζηεο εβδνκήληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο ηεο Σ ΒΑΝΚ, νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 0,60) εθάζηε. ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 λ. 2515/1997 θαη ην άξζξν 2 παξ. 2 λ. 2166/1993, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο εηζθέξεηαη ζηελ απνξξνθνύζα, ε νπνία απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαηό ηεο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνπκέλεο, κε έθδνζε αληίζηνηρσλ λέσλ κεηνρώλ νη νπνίεο αληαιιάζζνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο ηειεπηαίαο. Καη απόθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 4(α) ηνπ θ.λ. 2190/1920, νη κεηνρέο ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ απνξξνθνύζα δελ αληαιιάζζνληαη κε κεηνρέο ηεο απνξξνθνύζαο, αιιά αθπξώλνληαη ιόγσ ζπγρύζεσο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ζηελ απνξξνθνύζα δελ εηζθέξεηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο ζην ζύλνιό ηνπ, αιιά κεησκέλν θαηά πνζό ίζν κε ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ κε αληαιιαζζόκελσλ αθπξνύκελσλ κεηνρώλ ηεο. Καη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ ζα απμεζεί ζπλεπεία ηεο ζπγρσλεύζεσο θαηά πνζό ίζν κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σ ΒΑΝΚ κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνύ είθνζη νθηώ εθαηνκκπξίσλ, πεληαθνζίσλ εμήληα κηαο ρηιηάδσλ, ηεηξαθνζίσλ είθνζη δπν ( ,00) επξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ νη νπνίεο αλήθνπλ ζην ΣΣ (άξζξν 75 παξ. 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη δελ αληαιιάζζνληαη, ήηνη θαηά πελήληα νθηώ εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο πελήληα κηα ρηιηάδεο, ηεηξαθόζηα δεθαηέζζεξα ( ,00) επξώ (δειαδή ,00 κείνλ ,00), κε ηελ έθδνζε ελόο εθαηνκκπξίνπ, ελληαθνζίσλ ζαξάληα κίαο ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ δεθαηξηώλ ( ) λέσλ, θνηλώλ νλνκαζηηθώλ, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρώλ, νη νπνίεο ζα δνζνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σ ΒΑΝΚ ζε αληαιιαγή ησλ κεηνρώλ Σ ΒΑΝΚ πνπ θαηέρνπλ. ην πιαίζην ηεο ζπγρώλεπζεο θαη γηα ιόγνπο ζηξνγγπινπνηήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θνηλήο κεηνρήο ηνπ ΣΣ, ζα θεθαιαηνπνηεζεί πνζό ηεηξαθνζίσλ νγδόληα έμη ρηιηάδσλ, ηξηαθνζίσλ πέληε επξώ θαη ελελήληα έμη ιεπηώλ ηνπ επξώ ( ,96), πξνεξρόκελν από κέξνο ηνπ απνζεκαηηθνύ δηαθνξάο από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην ηνπ ΣΣ, θαη ζπλεπώο ε νλνκαζηηθή αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ ζα κεηαβιεζεί από ηξία επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά ( 3,70) ζε ηξία επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά ( 3,88). Δπνκέλσο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΣΣ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζα αλέξρεηαη ζε έλα δηζεθαηνκκύξην, ηξηαθόζηα ηξηάληα έμη εθαηνκκύξηα, δηαθόζηεο είθνζη κηα ρηιηάδεο, επηαθόζηα νγδόληα έμη 4

5 επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά ηνπ επξώ ( ,76) θαη ζα δηαηξείηαη ζε δηαθόζηα νγδόληα έμη εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο επηά ρηιηάδεο, εμαθόζηεο εβδνκήληα επηά ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηώκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,88) εθάζηε θαη ζε εμήληα εθαηνκκύξηα, νθηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, ηνπ λ. 3723/2008, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηώλ επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηώλ ηνπ επξώ ( 3,70) εθάζηε. ρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ Μεηνρώλ ηεο Σ ΒΑΝΚ πξνο ηηο Νέεο Μεηνρέο ΣΣ, πνπ θξίλεηαη σο δίθαηε θαη εύινγε, είλαη ε αθόινπζε: θάζε πελήληα (50) Μεηνρέο Σ ΒΑΝΚ ζα αληηζηνηρνύλ θαη ζα αληαιιάζζνληαη κε κία (1) Νέα Μεηνρή ΣΣ. Γελ ζα επέιζεη κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ πνπ θαηέρνπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνί ηνπ. Σα θιαζκαηηθά ππόινηπα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αληαιιαγή ησλ Μεηνρώλ T BANK, δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα ζε ιήςε θιάζκαηνο κεηνρήο θαη ζα δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο απνξξνθνύζαο πνπ ζα εγθξίλεη ηε ζπγρώλεπζε, εμνπζηνδνηώληαο παξάιιεια ην δηνηθεηηθό ηεο ζπκβνύιην όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 4. Γηνξηζκόο νξθσηώλ ειεγθηώλ Δθζέζεηο Απνηίκεζεο Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξεηώλ αλαηέζεθε από ην Γ ηνπ ΣΣ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο θαη ε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία Deloitte, Υαηδεπαύινπ, νθηαλόο & Κακπάλεο, Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 120 θαη δε ζηνλ νξθσηό ειεγθηή απηήο θ. Μηράιε Υαηδεπαύινπ, κε Α.Μ..Ο.Δ.Λ , θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ λ.2515/1997 θαη ηνπ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. εκεηώλεηαη όηη νη εκπεηξνγλώκνλεο θαη Οξθσηνί Διεγθηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε δηελέξγεηα ηεο απνηίκεζεο από ην Γ.. ηνπ ΣΣ δελ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ηηο ππό ζπγρώλεπζε Σξάπεδεο γηα ηελ ηειεπηαία πξηλ ηε ζπγρώλεπζε 5εηία. 5. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη ησλ παξαδνρώλ πνπ ειήθζεζαλ ππ όςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηελ απνηίκεζε θαη Γλώκε απηώλ γηα ην δίθαην, εύινγν θαη ινγηθό ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο α. Μέζνδνη απνηίκεζεο θαη Παξαδνρέο 5

6 Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εύξνπο αμηώλ θαη ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρώλ ησλ Σξαπεδώλ, δηελεξγήζεθε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ θαη εθαξκόζζεθαλ, θαηά πεξίπησζε νη θάησζη δηεζλώο απνδεθηέο κέζνδνη απνηίκεζεο: (i) Μέθοδορ Χπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ (Κεθαλαιοποίηζηρ) ηελ πεξίπησζε απνηίκεζεο εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηώλ εηαηξηώλ, ιακβάλεηαη ππόςε θαη ζε ζεκαληηθό βαζκό θαηά ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία (θεθαιαηνπνίεζε). Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κηαο εηαηξίαο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθά κηθξώλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε εθηόο από ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ έρεη κηα εηαηξία ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο θαη ν κέζνο όξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο αμίαο ζε κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πιεζίνλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έλαο, δύν ή θαη πεξηζζόηεξνη κήλεο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αμηώλ (θεθαιαηνπνηήζεσλ) ησλ Σξαπεδώλ, ιήθζεθε ππόςε ν αξηζκόο ησλ εθδνζεηζώλ κεηνρώλ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρώλ (ή κέζνο όξνο απηώλ) ζην Υ.Α. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, θξίζεθε ζθόπηκν όηη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ηθαλνπνηεηηθά θαη αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο. (ii) Μέθοδορ Αναπποζαπμοζμένηρ Καθαπήρ Θέζηρ Ζ κέζνδνο ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο αληηθαηνπηξίδεη θαη απνηππώλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κίαο εηαηξίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζίδεηαη ζηνπο Ηζνινγηζκνύο ησλ ππό απνηίκεζε εηαηξηώλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ή πιεζίνλ απηήο, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο (π.ρ. αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρώλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο), θαηά πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηηκεηή, αιιά θαη βάζεη ησλ ηπρόλ ζεκεηώζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδώλ, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηπρόλ παξαηεξήζεσλ ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ επί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο θάζε Σξάπεδαο βάζεη ηεο κεζόδνπ απηήο, ιήθζεθαλ ππόςε νη δεκνζηεπκέλνη θαη κε ειεγκέλνη Ηζνινγηζκνί ηεο 31εο Μαξηίνπ 2011, νη νπνίνη νξίζηεθαλ σο Ηζνινγηζκνί Μεηαζρεκαηηζκνύ ησλ Σξαπεδώλ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο δελ ιήθζεθαλ ππόςε, σο κέξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα ηπρόλ δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, νη πξνλνκηνύρεο κεηνρέο πνπ 6

7 εθδόζεθαλ ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηελ ΣΣ, νη νπνίεο δύλαηαη λα εμαγνξαζηνύλ, θαζώο θαη νξηζκέλεο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε ΣΣ. ε όηη αθνξά ηελ T BANK δελ ιήθζεθαλ ππόςε ηα πβξηδηθά θεθάιαηα. εκεηώλνπκε όηη, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, ζηα ηδία θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε , έγηλε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ηεο Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο. (iii) Μέθοδορ Δεικηών Κεθαλαιαγοπάρ Ζ κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κίαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληάο ηελ κε νκνεηδείο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ρξεκαηηζηήξηα θαη πιεξνύλ νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηζηκόηεηαο. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ απηήο γηα ην ΣΣ, βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία εηζεγκέλσλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ην ΣΣ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ T BANK βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία 2 (δύν) ηξαπεδώλ αληίζηνηρνπ πεξίπνπ κεγέζνπο. Θεσξνύκε όηη ηα δείγκαηα πνπ επηιέρζεθαλ αλά πεξίπησζε, είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ππνινγίζζεθαλ ρξεκαηηζηεξηαθνί πνιιαπιαζηαζηέο (δείθηεο) όπσο, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Καζαξά Κέξδε, Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, θ.α. ηε ζπλέρεηα, νη πνιιαπιαζηαζηέο απηνί εθαξκόζηεθαλ ζηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. (iv) Μέθοδορ ςγκπίζιμων Αγοπαπωληζιών Ζ κέζνδνο ησλ πγθξίζηκσλ Αγνξαπσιεζηώλ πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληαο ηελ ππό κειέηε εηαηξία κε ηηο απνηηκήζεηο παξόκνησλ εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθά παθέηα κεηνρώλ ππήξμαλ αληηθείκελν ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο, ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία από πξόζθαηεο ζπλαιιαγέο ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη ζηνηρεία από ηηο πξόζθαηεο απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Σξάπεδεο. Αθνινύζσο, αλά πεξίπησζε, κε βάζε είηε ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα θαη ην εμαγνξαδόκελν πνζνζηό ζπκκεηνρήο, είηε ηελ ηηκή δηάζεζεο θαη ηνλ αξηζκό θνηλώλ κεηνρώλ πξηλ ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίζηεθε ε αμία ηεο θάζε Σξάπεδαο. ηελ ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ νη ζεκαληηθόηεξνη νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη θάζε Σξάπεδαο, ζύκθσλα κε ηηο πιένλ πξόζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή. Παξόιν πνπ πξνζδηνξίζακε ηα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απνηίκεζεο ησλ Σξαπεδώλ κε βάζε απηή ηε κέζνδν, ηειηθώο θξίζεθε όηη ην πιήζνο θαη ε κνξθή ησλ ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά, ελώ επίζεο δελ θξίζεθε ζθόπηκν, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο 7

8 Διιεληθήο αγνξάο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε παιαηόηεξεο ζπλαιιαγέο επί ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, είηε ζπλαιιαγέο ηξαπεδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. (v) Μέθοδορ Πποεξόθληζηρ Μελλονηικών Σαμειακών Ροών Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθύπηεη από ηελ πξνεμόθιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ (θεξδώλ, κεξηζκάησλ) πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο. Ζ κέζνδνο απηή πξνϋπνζέηεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο εμήο αλαιύζεηο: εζόδσλ, εμόδσλ, πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεσλ, θεθαιαηαθήο δνκήο, θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ αλαιύζεσλ, γίλεηαη πξόβιεςε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειινληηθώλ δηαζέζηκσλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνο ηνπο κεηόρνπο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κειινληηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη κειινληηθέο δηαζέζηκεο ρξεκαηηθέο ξνέο (κεξίζκαηα) πξνεμνθινύληαη κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην θαη πξνζδηνξίδεηαη ε παξνύζα αμία ηνπο. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο ηξάπεδαο ζην ηέινο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη πξνεμνθιείηαη θαη απηή γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνύζα αμία ηεο. Σέινο, ε παξνύζα αμία ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνζηίζεηαη ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, ελώ αθαηξείηαη ε αμία ηπρόλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαζώο θαη πξνζηίζεηαη ε ππεξαμία (ππναμία) ζπκκεηνρώλ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ αμία ησλ θνηλώλ κεηνρώλ. Παξαδνρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ, βαζηζηήθακε ζε πξνβιέςεηο πνπ ιάβακε από ηηο δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ. Δπί ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ πξαγκαηνπνηήζακε πξνζαξκνγέο, όπνπ θξίζεθε ζθόπηκν. Οη πξνβιέςεηο πξνέξρνληαη από ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ζπληάμεη ή θαη ππνβάιιεη νη δηνηθήζεηο ζε δηάθνξα επνπηηθά όξγαλά ηνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε αλαιύζεηο επαηζζεζίαο γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πξνεμνθιεηηθώλ επηηνθίσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο βαζηζηήθακε ζηελ παξαδνρή όηη νη Σξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Δηδηθόηεξα, ζε όηη αθνξά ηελ T BANK, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε παξαδνρή όηη ε Σξάπεδα ζα απμήζεη ηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα κέζσ απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα, γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο κε βάζε απηή ηε κέζνδν γηα ηελ T BANK είλαη αξλεηηθά, σο εθ ηνύηνπ, ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο ζηελ επόκελε ζειίδα ε αμία κε βάζε απηή ηε κέζνδν αλαθέξεηαη σο κεδεληθή Με βάζε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεζόδσλ, πξνθύπηεη ηειηθό εύξνο αμηώλ από 726,0 εθαη. έσο 852,3 εθαη. γηα ην ΣΣ θαη εύξνο αμηώλ από 7,4 εθαη. έσο 8,7 εθαη. γηα ηελ ΣΒΑΝΚ. 8

9 Γηα ηελ απνηίκεζε θάζε Σξάπεδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ όιεο νη σο άλσ κέζνδνη απνηίκεζεο θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα εμήρζεθε, αθνύ ιήθζεθε ππόςε ν βαζκόο θαηαιιειόηεηαο ηεο θάζε κεζόδνπ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ, ηόζν νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζεθαλ, όζν θαη ε βαξύηεηα πνπ απνδόζεθε ζε θάζε κία από απηέο, είλαη νη ελδεδεηγκέλεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απνηίκεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε Σξάπεδαο. Γπζρέξεηεο ή δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ Σξαπεδώλ ή ηνλ ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο κεηνρώλ δελ πξνέθπςαλ. β. Δύξνο ρέζεο Αμηώλ ηαζκίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απνηίκεζεο αλάινγα κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα δίλνληαο: i) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΣΣ κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηε κέζνδν γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κεδεληθή βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, θαη ii) ζηελ πεξίπησζε ηεο T BANK κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: α) ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αμίαο, β) Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ, γ) Αλαπξνζαξκνζκέλεο Καζαξήο Θέζεο θαη κηθξόηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο: δ) Γεηθηώλ Κεθαιαηαγνξάο θαη ε) Γεηθηώλ πγθξίζηκσλ πλαιιαγώλ, πξνέθπςε έλα ηειηθό εύξνο ζρέζεο αμηώλ κεηαμύ ΣΣ θαη Σ BANK από 83,059 έσο 114,461 πξνο 1 (ΣΣ πξνο Σ BANK). γ. Γλώκε επί ηεο ρέζεο Αληαιιαγήο Δπηζεκαίλεηαη πσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ιόγνπ αληαιιαγήο κεηνρώλ ζπλεθηηκήζεθε κεηαμύ άιισλ ε αθύξσζε ιόγσ ζπγρύζεσο ησλ κεηνρώλ ηεο Απνξξνθώκελεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Απνξξνθώζα θαη δελ αληαιιάζζνληαη. Καηά ηε γλώκε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα όζα θαηαγξάθνληαη ζην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο, θαζώο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ Σξαπεδώλ πνπ δηελεξγήζεθε, ε πξνηεηλόκελε από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ Σξαπεδώλ ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ 50 Μεηνρέο Σ BANK πξνο 1 κεηνρέο ΣΣ, ε νπνία ππνδειώλεη ζρέζε αμηώλ ΣΣ πξνο T BANK 98,303 πξνο 1, εκπίπηεη εληόο ηνπ εύξνπο ηεο ζρέζεο αμηώλ πνπ πξνέθπςε από ηηο απνηηκήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη επνκέλσο, ε πξνηεηλόκελε ζρέζε αληαιιαγήο κεηνρώλ είλαη εύινγε, δίθαηε θαη ινγηθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Παξ. 5 ηνπ λ. 2515/1997 όπσο ηζρύεη θαη ηνπ Άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 9

10 Σν ΣΣ ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο άπισλ ηίηισλ (όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία) γηα ην ζύλνιν ησλ λέσλ θνηλώλ κεηνρώλ ΣΣ πνπ ζα εθδνζνύλ, εηο «αληαιιαγή» ησλ παιαηώλ κεηνρώλ ηεο T BANK. Οη δηθαηνύρνη κέηνρνη ζα ελεκεξσζνύλ ζύκθσλα κε ην λόκν. Καηόπηλ ηνύησλ, εηζεγνύκεζα θαη πξνηείλνπκε ζηνπο θ.θ. Μεηόρνπο λα εγθξίλνπλ ην ρέδην ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηνπ ΣΣ κε απνξξόθεζε ηεο Σ ΒΑΝΚ, θαζώο θαη θάζε άιιε ελέξγεηα, δήισζε ή πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπό απηό. Αζήλα, 7 Ηνπιίνπ 2011 Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΣΔ 10

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα