Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε"

Transcript

1 Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αθεγεζνύλ κηα επράξηζηε ηζηνξία πνπ ζα κείλεη ζηε κλήκε ησλ καζεηώλ ή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αθεγεζνύλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απεηθόληζε ηδεώλ θαη πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο νηθνγελεηαθνύ δέληξνπ, ελόο e-zine (ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ) θαη πνιιά άιια. Απηό ην έγγξαθν παξέρεη θαζνδήγεζε, βήκα πξνο βήκα, γηα ηε ρξήζε πνηθίισλ δσξεάλ εξγαιείσλ πνπ ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζεηε γξήγνξα, εύθνια θαη δσξεάλ εξγαζίεο κε θσηνγξαθίεο. Καιύπηεη ηα παξαθάησ: 1. Windows Live Photo Gallery έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ ζαο επηηξέπεη λα εηζάγεηε, λα νξγαλώλεηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο ζε πνιιέο online ππεξεζίεο 2. Windows Live Photos κία online ππεξεζία κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Windows Live SkyDrive πνπ ζαο επηηξέπεη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο online 3. Bing Search κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό εηθόλσλ ζηνλ παγθόζκην ηζηό 4. AutoCollage έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία θνιιάδ θσηνγξαθηώλ 5. Photosynth δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπξξαθή πνιιώλ θσηνγξαθηώλ γηα κηα δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο Σν Windows Live Movie Maker κπνξεί λα πάξεη ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαη ιίγε κνπζηθή θαη λα δεκηνπξγήζεη εθπιεθηηθέο ηαηλίεο ζην ιεπηό. Γηα θαζνδήγεζε βήκα πξνο βήκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Windows Live Movie Maker, δείηε ηνλ νδεγό Βήμα προς βήμα για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker. Windows Live Photo Gallery (Σπιινγή θσηνγξαθηώλ ηνπ Windows Live) Καηεβάζηε ην Windows Live Photo Gallery 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Κάληε θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 3. Γηα λα ζπκθσλήζεηε κε ηε δήισζε πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζύκβαζε γηα παξνρή ππεξεζίαο ηεο Microsoft, θάληε μαλά θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 1

2 5. Βεβαησζείηε όηη είλαη ηζεθαξηζκέλν ην πιαίζην ειέγρνπ δίπια ζηε Photo Gallery ζην παξάζπξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Windows Live θαη θάληε θιηθ ζην Δγθαηάζηαζε. 6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάληε θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγήζηε Photo Gallery ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην Windows Live Photo Gallery από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. Δηζαγσγή θσηνγξαθηώλ 1. πλδέζηε κία θάκεξα ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Βεβαησζείηε όηη ε θάκεξα είλαη αλακκέλε. 2. Από ην κελνύ Αξρείν, επηιέμηε Δηζαγσγή από θάκεξα ή ζαξσηή. 3. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην γηα ηε ζπζθεπή από ηελ νπνία ζέιεηε λα θάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. 4. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη θάληε ηηο επηινγέο πνπ ζέιεηε, π.ρ. επηιέμηε πνύ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ηα αξρεία θαη πνην κνξθόηππν (format) ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηα νλόκαηα θαθέισλ θαη αξρείσλ. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζην θάθειν Δηθόλεο. Αθνύ θάλεηε ηηο επηινγέο ζαο, θάληε θιηθ ζην OK. 5. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο ζαο νκαδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Γηα λα επηιέμεηε ηηο νκάδεο θσηνγξαθηώλ πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε, θάληε θιηθ ζην πιαίζην ειέγρνπ δίπια από θάζε νκάδα. Κάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή νλόκαηνο θαη πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα πνπ ζα ζαο δηεπθνιύλεη ζε κειινληηθή αλαδήηεζε. Κάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. Ταμηλόκεζε θαη εύξεζε θσηνγξαθηώλ 1. Σν Photo Gallery νξγαλώλεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαηά εκεξνκελία θαη ώξα, γηα λα κπνξείηε λα βξίζθεηε εύθνια ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε. 2. Βαζκνινγήζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο απιώο θάληε θιηθ ζηνλ αξηζκό αζηεξηώλ πνπ ζέιεηε λα απνλείκεηε ζε θάζε θσηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηαμηλόκεζε θαηά βαζκνιόγεζε, ώζηε λα έρεηε άκεζα δηαζέζηκεο ηηο αγαπεκέλεο ζαο θσηνγξαθίεο κε ιίγα κόλν θιηθ. Δύξεζε θσηνγξαθηώλ κε εηηθέηεο 1. Όηαλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζε θάπνηα επαθή ζηα αξηζηεξά, βιέπεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ αηόκνπ πνπ έρνπλ εηηθέηα. Δπίζεο βιέπεηε ζπλδέζκνπο γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ νη άιινη κνηξάδνληαη καδί ζαο. 2. Δάλ ππάξρεη θάπνην πξόζσπν ζηε θσηνγξαθία ζαο, ην Photo Gallery ην εληνπίδεη απηόκαηα θαη δεκηνπξγεί έλα ηεηξάγσλν γύξσ από ην πξόζσπν, δηεπθνιύλνληαο θαη επηηαρύλνληαο ηε δεκηνπξγία εηηθεηώλ γηα ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία. Όηαλ πξνβάιιεηε κόλν κία θσηνγξαθία, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κεκνλσκέλεο εηηθέηεο ζε θάζε έλα από ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία, θάλνληαο θιηθ ζην 2

3 ζύλδεζκν Αλαγλώξηζε από ηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πξόζσπν ηνπ αηόκνπ γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηα. 3. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε εηηθέηεο ζε αλζξώπνπο ζε πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο, επηιέμηε πνιιέο θσηνγξαθίεο θαη ζύξεηέ ηηο ζηε ιίζηα επαθώλ ζαο, ζηα αξηζηεξά, πάλσ ζην άηνκν γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ηηο εηηθέηεο. Δάλ ην άηνκν ηεο θσηνγξαθίαο δελ βξίζθεηε ήδε ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην Προσθήκη ετικέτας ονόματος ώζηε λα πξνζζέζεηε ρεηξνθίλεηα ηελ εηηθέηα. 4. Απιώο θάληε θιηθ ζην Αστός είμαι εγώ! γηα λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηεο ζηηο θσηνγξαθίεο κε ηνλ εαπηό ζαο. 5. Όιεο νη εηηθέηεο αηόκσλ πνπ πξνζζέηεηε ζηηο θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη ζην αξρείν, έηζη ώζηε όηαλ κνηξάδεζηε ηηο θσηνγξαθίεο, νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα κπνξνύλ λα δνπλ θαη απηνί ηηο εηηθέηεο. 3

4 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 1. Δπηιέμηε κία θσηνγξαθία γηα επεμεξγαζία. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηόξζσζε. Θα εκθαληζηεί ε θσηνγξαθία ζαο ζε πιήξεο κέγεζνο γηα επεμεξγαζία. 3. Όηαλ θάλεηε θιηθ ζην Αστόματη προσαρμογή, ην Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ην ρξώκα, ηελ αληίζεζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσηνγξαθίαο, θάλνληάο ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε. 4. Κάληε θιηθ ζην Περικοπή υωτογραυίας θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ην πιαίζην γηα λα επηιέμεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα πεξηθόςεηε. Δπίζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κελνύ Αλαινγία γηα λα ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ή ην ζρήκα γηα ηελ πεξηθνπή ηεο θσηνγξαθίαο. Όηαλ είζηε έηνηκνη, θάληε θιηθ ζην Ευαρμογή. 5. Δπηιέμηε Κόκκινα μάτια. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνύ ζρεκαηίζηε έλα ηεηξάγσλν γύξσ από ηα κάηηα πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε. Σν Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ηα θόθθηλα κάηηα, γηα λα δείρλνπλ όινη ππέξνρνη. 6. ύξεηε ην ξπζκηζηηθό ζηνηρείν γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε γσλία ηεο θσηνγξαθίαο, κέρξη λα επηηύρεηε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Γεκηνπξγήζηε παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο 1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην παλόξακα. 2. Κάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δημιοσργία πανοραμικής υωτογραυίας. 3. Σν Windows Live Photo Gallery ζπξξάθεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο, γηα λα έρεηε κηα όκνξθε παλνξακηθή ιήςε. Γεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ Online 1. Γηα λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο ζην Windows Live Photos, ζπλδεζείηε ζην Windows Live κέζσ ηνπ Windows Live Photo Gallery. ηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ Photo Gallery, θάληε θιηθ ζην Σύλδεζε. [Βι. ζειίδα 5 απηνύ ηνπ εγγξάθνπ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Windows Live Photos.] 2. Πιεθηξνινγήζηε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Windows Live θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Σύλδεζε. 3. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα δεκνζηεύζεηε. Γηα λα επηιέμεηε πνιιέο θσηνγξαθίεο, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζε θάζε κία από ηηο θσηνγξαθίεο. Κάληε θιηθ ζην Γεκνζίεπζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. (Να ζπκάζηε όηη κπνξείηε λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο θαη ζε άιιεο δεκνθηιείο ζειίδεο, όπσο ην Flickr.) 4

5 4. Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα λέν άικπνπκ, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ άικπνπκ θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηηο ξπζκίζεηο δηθαησκάησλ πξόζβαζεο πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε γηα απηό ην άικπνπκ. Δάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα νξίζεηε δηθαηώκαηα πξόζβαζεο γηα θάζε άικπνπκ θσηνγξαθηώλ μερσξηζηά θαη λα επηιέμεηε πνηνη κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. δηαθνξεηηθά Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα ππάξρνλ άικπνπκ, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. 5. Κάληε θιηθ ζην Γεκνζίεπζε. 6. Γηα λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε, θάληε θιηθ ζην Πξνβνιή άικπνπκ. 5

6 Windows Live Photos Απνθηήζηε πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία Windows Live Photos 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Κάληε θιηθ ζην Λήςε θσηνγξαθηώλ. 3. πλδεζείηε κε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε Windows Live ID. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Hotmail ή Live, απηόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε. Γεκηνπξγία άικπνπκ θσηνγξαθηώλ 4. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Windows Live Spaces ή ινγαξηαζκό ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Windows Live, κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί απηόκαηα κηα πιινγή Φσηνγξαθηώλ Windows Live. Δάλ δελ ππάξρεη, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία άικπνπκ. 5. ην πεδίν Όλνκα, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα γηα ην λέν ζαο άικπνπκ. 6. Από ην αλαπηπζζόκελν κελνύ Γηακνηξαζκόο, επηιέμηε εάλ ζέιεηε λα θάλεηε ην άικπνπκ δηαζέζηκν ζε όινπο, εάλ ζα ην κνηξαζηείηε κόλν κε ην δίθηπό ζαο, εάλ ζα ην βιέπεηε κόλν εζείο ή επηιέμηε ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε. 7. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δπόκελν. Πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ 8. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: o ζύξνληαο θαη αθήλνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ πεξηνρή Σύξηε εδώ ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ ηζηνζειίδα, o θάλνληαο θιηθ ζην Δπηινγή θσηνγξαθηώλ από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή o θάλνληαο θιηθ ζην Πξνζζήθε από ππάξρνλ άικπνπκ. 9. Όηαλ πξνζζέζεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζην Αλέβαζκα. Σν Windows Live ζα ζαο ελεκεξώζεη όηαλ νη θσηνγξαθίεο αλέβνπλ κε επηηπρία. 6

7 Δπεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηώλ 10. Κάληε θιηθ ζηε θσηνγξαθία πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε πεξηγξαθήο θάησ από κηα θσηνγξαθία θαη πξνζζέζηε κηα πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε. Πξνβνιή παξνπζίαζεο 11. Κάληε θιηθ ζην Παξνπζίαζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία απηόκαηε παξνπζίαζε ησλ θσηνγξαθηώλ από ην άικπνπκ ζαο. 12. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ παξνπζίαζε, θάληε θιηθ ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δπηζηξνθή ζε άικπνπκ ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία, θάησ από ην ινγόηππν ηνπ Windows Live. 7

8 Γηακνηξαζκόο θσηνγξαθηώλ 13. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηακνηξαζκόο. 14. Κάησ από ην ζύλδεζκν Απνζηνιή, θάληε θιηθ ζην Απνζηνιή ζπλδέζκνπ κε γηα απηό ην αληηθείκελν. 15. Πξνζζέζηε παξαιήπηεο ζην πεδίν Πξνο. Καζώο πιεθηξνινγείηε νλόκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ηνπ Windows Live, νη δηεπζύλζεηο ηνπο ζα εκθαλίδνληαη απηόκαηα. Δάλ απηά ηα άηνκα δελ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ Windows Live, κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε εζείο ηε δηεύζπλζε ηνπο. 8

9 Αλαδήηεζε εηθόλσλ Bing Δύξεζε εηθόλσλ 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Δπηιέμηε Δηθόλεο. Να ζπκάζηε όηη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο εηθόλσλ, όπσο εηθόλεο κε θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηαπεηζαξία νζόλεο ή αζπξόκαπξεο εηθόλεο. 3. Κάληε θιηθ ζην Δηθόλεο. 4. ην πεδίν αλαδήηεζεο, πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηηο ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ εηθόλα πνπ ςάρλεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην Enter. 5. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζε κία εηθόλα. Θα εκθαληζηεί έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην πνπ παξέρεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. Γηα λα δείηε απηό ην επίπεδν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε εηθόλα, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ εηθόλαο παξαζύξνπ. ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ Παξαηεξήζηε όηη όηαλ κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα ζηελ πξώηε εηθόλα, εκθαλίδεηαη έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. 9

10 6. Κάληε θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. Από εδώ, κπνξείηε λα πξνβάιεηε ηελ εηθόλα ζε πιήξεο κέγεζνο, λα βξείηε πεξηζζόηεξα κεγέζε ή λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα από όπνπ πξνέξρεηαη εηθόλα. Παξαηεξήζηε όηη νη ππόινηπεο επηινγέο εηθόλσλ ζπλερίδνπλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζην αξηζηεξό πιαίζην. 10

11 Απνζήθεπζε εηθόλαο 7. Κάληε θιηθ ζην Πιήξεο κέγεζνο. Κάληε δεμί θιηθ ζε κία εηθόλα θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε εηθόλαο σο Δληνπίζηε ηνλ θαηάιιειν θάθειν θαη θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε γηα απνζήθεπζε ηεο εηθόλαο ζε απηόλ ην θάθειν. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εηθόλα γηα δεκόζηα ρξήζε, βεβαησζείηε όηη αλαθέξεηε ηε ζειίδα όπνπ ηε βξήθαηε. 11

12 AutoCollage Λήςε AutoCollage 1. Το ππόγπαμμα AutoCollage δεν πποζθέπεηαι δωπεάν παπά μόνο ζε εκπαιδεςηικούρ. Για να ηο καηεβάζεηε δωπεάν : 2. Επιζκεθθείηε ηη ζελίδα ( εναλλακηικά επιζκεθηείηε ηην ζελίδα και ωρ σώπα επιλέξηε ηην United Kingdom) 3. Κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηο Δίκηςο Ππωηοπόπων Δαζκάλων ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ 4. Κάνεηε κλικ ζηην επιλογή Free Software from UK Partners in Learning Network όπωρ θαίνεηαι παπακάηω 5. Καηεβάζηε ηο AutoCollage δωπεάν Να είναι επιλογή United Kingdom 12

13 6. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Λήςε γηα λα θαηεβάζεηε ην AutoCollage Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 8. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην AutoCollage θάλνληαο πξώηα θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο AutoCollage ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην AutoCollage από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. Γεκηνπξγία θνιιάδ 9. Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην AutoCollage, απηό ζα εληνπίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο από ηε βηβιηνζήθε Φσηνγξαθίεο θαη ζα ηνπο πξνζζέζεη ζηε ιίζηα εηθόλσλ ηνπ AutoCollage. 10. ηε ιίζηα εηθόλσλ, επηιέμηε έλα θάθειν κε ηνπιάρηζηνλ επηά εηθόλεο. Σν AutoCollage ζα πξνβάιεη ζε πξνεπηζθόπηζε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν. 11. Κάησ από ην Δλέξγεηεο ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Γεκηνπξγία. Σν AutoCollage ζα μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιιάδ. 13

14 12. Αθνύ νινθιεξσζεί ην θνιιάδ, θάησ από ην Δλέξγεηεο επηιέμηε ην εηθνλίδην Απνζήθεπζε. Η πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη γηα δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ησλ θνιιάδ ζε αξρεία.jpg, νξηδόληηαο δηάηαμεο, κε δηαζηάζεηο 4 ίληζεο επί 6 ίληζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή, θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην Δπηινγέο. Photosynth Σν Photosynth ζάο επηηξέπεη λα πάξεηε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ ζθεληθνύ ή αληηθεηκέλνπ θαη λα θάλεηε απηόκαηε ζπξξαθή ηνπο, δεκηνπξγώληαο κία δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο πνπ κπνξείηε λα κνηξαζηείηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ζαο κέζσ ηνπ δηθηύνπ. Απνθηήζηε ην Photosynth 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Από ην επάλσ κελνύ πινήγεζεο, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. 3. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε Photosynth. 4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα ηξέμεηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 14

15 5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην Photosynth θάλνληαο πξώηα θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο Photosynth ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην Photosynth από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. 6. Όηαλ ην πξόγξακκα αλνίμεη, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπλδεζείηε κε ην ινγαξηαζκό ζαο ζην Windows Live. Γεκηνπξγία πξνθίι ζην Photosynth 7. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Photosynth, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνθίι. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γεκηνπξγία πξνθίι. Θα κεηαθεξζείηε ζηελ ηζηνζειίδα γηα δεκηνπξγία πξνθίι. Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε θαη πξνζζέζηε κία πεξηγξαθή γηα ηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ζαο. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ. 8. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην ινγαξηαζκό ζαο, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζην πξόγξακκα Photosynth. Κάληε θιηθ ζην ζύλδεζε. Θα ζαο δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ Windows Live. 15

16 Γεκηνπξγία Σύλζεζεο 9. Όηαλ ζπλδέεζηε, ζα αλνίγεη ην παξάζπξν Γεκηνπξγία ζύλζεζεο. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Σύλζεζε θαη ην Photosynth ζα θάλεη ηα καγηθά ηνπ. 10. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο βίληεν θαη ελόο δηαζέζηκνπ γηα ιήςε (downloadable) νδεγνύ, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 16

17 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δσξεάλ εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνύο Γηα εθπαηδεπηηθνύο: Γηα παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο Windows Live, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα download.live.com. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Bing, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα bing.com. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft AutoCollage, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft Photosynth, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα photosynth.net Microsoft Corporation. Με επηθύιαμε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο. Σν παξόλ έγγξαθν εμππεξεηεί κόλν ην ζθνπό ηεο πιεξνθόξεζεο. Η MICROSOFT ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΓΓΤΗΗ, ΡΗΣΗ, ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΗ 'Η ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ. Σα Microsoft, Windows, Aero, BitLocker, BitLocker To Go, DirectX, Internet Explorer, OneNote, PowerPoint, SmartScreen θαη Windows Live είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηνπ νκίινπ εηαηξεηώλ Microsoft. Οη επσλπκίεο ησλ πξαγκαηηθώλ εηαηξεηώλ θαη πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην έγγξαθν κπνξεί λα είλαη ζήκαηα θαηαηεζέληα ησλ αληίζηνηρσλ θαηόρσλ ηνπο. 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην OneNote, ζα δείηε ηνλ Οδεγό ηνπ OneNote 2010. Απηόο πεξηιακβάλεη πνιιέο ζεκαληηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ «Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη Ιζηνινγίσλ» http://blogs.sch.gr 4ν κέξνο: Οδεγόο ρξήζεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην http://blogs.sch.gr Δξεπλεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ 1. Τι είναι ηο wikidot Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ Οδηγίερ - Manual 1 ύζηημα Τποβολήρ Πποηάζευν ύνατηρ ύμβαζηρ Μιζθώζευρ Έπγος ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 3 Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα) 3 Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Γεληθά. 2. πζθεπέο Καηαγξαθήο

1. Γεληθά. 2. πζθεπέο Καηαγξαθήο 1. Γεληθά Ο νδεγόο απηόο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Movie Maker. Πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε θνηλώλ εξγαζηώλ, θαη ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 5 Σο MLS iqtab ςασ... 6 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab... 8 Αρχικι οκόνθ... 9 υρτάρι ειδοποιιςεων (Notifications)... 11 Οκόνθ κλειδϊματοσ (Lock screen)...

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 PEOPLECERT Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Δσναμικού E-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Έλα πνιύ δπλαηό εξγαιείν ηνπ Word είλαη ε δεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΜΑΚΡΟΔΝΣΟΛΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΔΝΣΟΛΔ Doskey Με ηελ εληνιή απηή είρακε δεη ζε πξνεγνύκελν εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Εγθαηάζηαζες Ψεθηαθώλ Πηζηοποηεηηθώλ

Οδεγίες Εγθαηάζηαζες Ψεθηαθώλ Πηζηοποηεηηθώλ Οδεγίες Εγθαηάζηαζες Ψεθηαθώλ Πηζηοποηεηηθώλ 1. Εγθαηάζηαζε Ψεθηαθού Πηζηοποηεηηθού Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ (πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό e-mail) πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ.

Κατερίνα Φιλίππου. Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Σσγτώνεσση αλληλογραφίας Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη

Διαβάστε περισσότερα