Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε"

Transcript

1 Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αθεγεζνύλ κηα επράξηζηε ηζηνξία πνπ ζα κείλεη ζηε κλήκε ησλ καζεηώλ ή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αθεγεζνύλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απεηθόληζε ηδεώλ θαη πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο νηθνγελεηαθνύ δέληξνπ, ελόο e-zine (ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ) θαη πνιιά άιια. Απηό ην έγγξαθν παξέρεη θαζνδήγεζε, βήκα πξνο βήκα, γηα ηε ρξήζε πνηθίισλ δσξεάλ εξγαιείσλ πνπ ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζεηε γξήγνξα, εύθνια θαη δσξεάλ εξγαζίεο κε θσηνγξαθίεο. Καιύπηεη ηα παξαθάησ: 1. Windows Live Photo Gallery έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ ζαο επηηξέπεη λα εηζάγεηε, λα νξγαλώλεηε, λα επεμεξγάδεζηε θαη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο ζε πνιιέο online ππεξεζίεο 2. Windows Live Photos κία online ππεξεζία κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Windows Live SkyDrive πνπ ζαο επηηξέπεη λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο online 3. Bing Search κία κεραλή αλαδήηεζεο πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό εηθόλσλ ζηνλ παγθόζκην ηζηό 4. AutoCollage έλα δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία θνιιάδ θσηνγξαθηώλ 5. Photosynth δηαζέζηκν γηα ιήςε (downloadable) πξόγξακκα πνπ επηηξέπεη ηε ζπξξαθή πνιιώλ θσηνγξαθηώλ γηα κηα δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο Σν Windows Live Movie Maker κπνξεί λα πάξεη ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαη ιίγε κνπζηθή θαη λα δεκηνπξγήζεη εθπιεθηηθέο ηαηλίεο ζην ιεπηό. Γηα θαζνδήγεζε βήκα πξνο βήκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Windows Live Movie Maker, δείηε ηνλ νδεγό Βήμα προς βήμα για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker. Windows Live Photo Gallery (Σπιινγή θσηνγξαθηώλ ηνπ Windows Live) Καηεβάζηε ην Windows Live Photo Gallery 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Κάληε θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 3. Γηα λα ζπκθσλήζεηε κε ηε δήισζε πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζύκβαζε γηα παξνρή ππεξεζίαο ηεο Microsoft, θάληε μαλά θιηθ ζην Άκεζε ιήςε. 4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 1

2 5. Βεβαησζείηε όηη είλαη ηζεθαξηζκέλν ην πιαίζην ειέγρνπ δίπια ζηε Photo Gallery ζην παξάζπξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Windows Live θαη θάληε θιηθ ζην Δγθαηάζηαζε. 6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάληε θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγήζηε Photo Gallery ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην Windows Live Photo Gallery από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. Δηζαγσγή θσηνγξαθηώλ 1. πλδέζηε κία θάκεξα ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Βεβαησζείηε όηη ε θάκεξα είλαη αλακκέλε. 2. Από ην κελνύ Αξρείν, επηιέμηε Δηζαγσγή από θάκεξα ή ζαξσηή. 3. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην γηα ηε ζπζθεπή από ηελ νπνία ζέιεηε λα θάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. 4. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη θάληε ηηο επηινγέο πνπ ζέιεηε, π.ρ. επηιέμηε πνύ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε ηα αξρεία θαη πνην κνξθόηππν (format) ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηα νλόκαηα θαθέισλ θαη αξρείσλ. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη απηόκαηα ζην θάθειν Δηθόλεο. Αθνύ θάλεηε ηηο επηινγέο ζαο, θάληε θιηθ ζην OK. 5. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε. Από πξνεπηινγή, νη θσηνγξαθίεο ζαο νκαδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο. Γηα λα επηιέμεηε ηηο νκάδεο θσηνγξαθηώλ πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε, θάληε θιηθ ζην πιαίζην ειέγρνπ δίπια από θάζε νκάδα. Κάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή νλόκαηνο θαη πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα πνπ ζα ζαο δηεπθνιύλεη ζε κειινληηθή αλαδήηεζε. Κάληε θιηθ ζην Δηζαγσγή. Ταμηλόκεζε θαη εύξεζε θσηνγξαθηώλ 1. Σν Photo Gallery νξγαλώλεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαηά εκεξνκελία θαη ώξα, γηα λα κπνξείηε λα βξίζθεηε εύθνια ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε. 2. Βαζκνινγήζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο απιώο θάληε θιηθ ζηνλ αξηζκό αζηεξηώλ πνπ ζέιεηε λα απνλείκεηε ζε θάζε θσηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηαμηλόκεζε θαηά βαζκνιόγεζε, ώζηε λα έρεηε άκεζα δηαζέζηκεο ηηο αγαπεκέλεο ζαο θσηνγξαθίεο κε ιίγα κόλν θιηθ. Δύξεζε θσηνγξαθηώλ κε εηηθέηεο 1. Όηαλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζε θάπνηα επαθή ζηα αξηζηεξά, βιέπεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο απηνύ ηνπ αηόκνπ πνπ έρνπλ εηηθέηα. Δπίζεο βιέπεηε ζπλδέζκνπο γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ νη άιινη κνηξάδνληαη καδί ζαο. 2. Δάλ ππάξρεη θάπνην πξόζσπν ζηε θσηνγξαθία ζαο, ην Photo Gallery ην εληνπίδεη απηόκαηα θαη δεκηνπξγεί έλα ηεηξάγσλν γύξσ από ην πξόζσπν, δηεπθνιύλνληαο θαη επηηαρύλνληαο ηε δεκηνπξγία εηηθεηώλ γηα ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία. Όηαλ πξνβάιιεηε κόλν κία θσηνγξαθία, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κεκνλσκέλεο εηηθέηεο ζε θάζε έλα από ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία, θάλνληαο θιηθ ζην 2

3 ζύλδεζκν Αλαγλώξηζε από ηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πξόζσπν ηνπ αηόκνπ γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηα. 3. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε εηηθέηεο ζε αλζξώπνπο ζε πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο, επηιέμηε πνιιέο θσηνγξαθίεο θαη ζύξεηέ ηηο ζηε ιίζηα επαθώλ ζαο, ζηα αξηζηεξά, πάλσ ζην άηνκν γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ηηο εηηθέηεο. Δάλ ην άηνκν ηεο θσηνγξαθίαο δελ βξίζθεηε ήδε ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην Προσθήκη ετικέτας ονόματος ώζηε λα πξνζζέζεηε ρεηξνθίλεηα ηελ εηηθέηα. 4. Απιώο θάληε θιηθ ζην Αστός είμαι εγώ! γηα λα δεκηνπξγήζεηε εηηθέηεο ζηηο θσηνγξαθίεο κε ηνλ εαπηό ζαο. 5. Όιεο νη εηηθέηεο αηόκσλ πνπ πξνζζέηεηε ζηηο θσηνγξαθίεο απνζεθεύνληαη ζην αξρείν, έηζη ώζηε όηαλ κνηξάδεζηε ηηο θσηνγξαθίεο, νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηά ζαο λα κπνξνύλ λα δνπλ θαη απηνί ηηο εηηθέηεο. 3

4 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 1. Δπηιέμηε κία θσηνγξαθία γηα επεμεξγαζία. 2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηόξζσζε. Θα εκθαληζηεί ε θσηνγξαθία ζαο ζε πιήξεο κέγεζνο γηα επεμεξγαζία. 3. Όηαλ θάλεηε θιηθ ζην Αστόματη προσαρμογή, ην Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ην ρξώκα, ηελ αληίζεζε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσηνγξαθίαο, θάλνληάο ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε. 4. Κάληε θιηθ ζην Περικοπή υωτογραυίας θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ην πιαίζην γηα λα επηιέμεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα πεξηθόςεηε. Δπίζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κελνύ Αλαινγία γηα λα ξπζκίζεηε ην κέγεζνο ή ην ζρήκα γηα ηελ πεξηθνπή ηεο θσηνγξαθίαο. Όηαλ είζηε έηνηκνη, θάληε θιηθ ζην Ευαρμογή. 5. Δπηιέμηε Κόκκινα μάτια. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνύ ζρεκαηίζηε έλα ηεηξάγσλν γύξσ από ηα κάηηα πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε. Σν Photo Gallery δηνξζώλεη απηόκαηα ηα θόθθηλα κάηηα, γηα λα δείρλνπλ όινη ππέξνρνη. 6. ύξεηε ην ξπζκηζηηθό ζηνηρείν γηα λα πξνζαξκόζεηε ηε γσλία ηεο θσηνγξαθίαο, κέρξη λα επηηύρεηε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Γεκηνπξγήζηε παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο 1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην παλόξακα. 2. Κάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. ηε ζπλέρεηα επηιέμηε Δημιοσργία πανοραμικής υωτογραυίας. 3. Σν Windows Live Photo Gallery ζπξξάθεη απηόκαηα ηηο θσηνγξαθίεο, γηα λα έρεηε κηα όκνξθε παλνξακηθή ιήςε. Γεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ Online 1. Γηα λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο ζην Windows Live Photos, ζπλδεζείηε ζην Windows Live κέζσ ηνπ Windows Live Photo Gallery. ηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ Photo Gallery, θάληε θιηθ ζην Σύλδεζε. [Βι. ζειίδα 5 απηνύ ηνπ εγγξάθνπ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Windows Live Photos.] 2. Πιεθηξνινγήζηε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Windows Live θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Σύλδεζε. 3. Δπηιέμηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε λα δεκνζηεύζεηε. Γηα λα επηιέμεηε πνιιέο θσηνγξαθίεο, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL θαη θάληε θιηθ ζε θάζε κία από ηηο θσηνγξαθίεο. Κάληε θιηθ ζην Γεκνζίεπζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. (Να ζπκάζηε όηη κπνξείηε λα δεκνζηεύζεηε θσηνγξαθίεο θαη ζε άιιεο δεκνθηιείο ζειίδεο, όπσο ην Flickr.) 4

5 4. Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα λέν άικπνπκ, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ άικπνπκ θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηιέμηε ηηο ξπζκίζεηο δηθαησκάησλ πξόζβαζεο πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε γηα απηό ην άικπνπκ. Δάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα νξίζεηε δηθαηώκαηα πξόζβαζεο γηα θάζε άικπνπκ θσηνγξαθηώλ μερσξηζηά θαη λα επηιέμεηε πνηνη κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. δηαθνξεηηθά Γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο ζε έλα ππάξρνλ άικπνπκ, θάληε θιηθ ζην άικπνπκ. 5. Κάληε θιηθ ζην Γεκνζίεπζε. 6. Γηα λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε, θάληε θιηθ ζην Πξνβνιή άικπνπκ. 5

6 Windows Live Photos Απνθηήζηε πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία Windows Live Photos 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Κάληε θιηθ ζην Λήςε θσηνγξαθηώλ. 3. πλδεζείηε κε ην αλαγλσξηζηηθό ρξήζηε Windows Live ID. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Hotmail ή Live, απηόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε. Γεκηνπξγία άικπνπκ θσηνγξαθηώλ 4. Δάλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Windows Live Spaces ή ινγαξηαζκό ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Windows Live, κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί απηόκαηα κηα πιινγή Φσηνγξαθηώλ Windows Live. Δάλ δελ ππάξρεη, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία άικπνπκ. 5. ην πεδίν Όλνκα, πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα γηα ην λέν ζαο άικπνπκ. 6. Από ην αλαπηπζζόκελν κελνύ Γηακνηξαζκόο, επηιέμηε εάλ ζέιεηε λα θάλεηε ην άικπνπκ δηαζέζηκν ζε όινπο, εάλ ζα ην κνηξαζηείηε κόλν κε ην δίθηπό ζαο, εάλ ζα ην βιέπεηε κόλν εζείο ή επηιέμηε ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε. 7. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δπόκελν. Πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ 8. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: o ζύξνληαο θαη αθήλνληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ πεξηνρή Σύξηε εδώ ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ ηζηνζειίδα, o θάλνληαο θιηθ ζην Δπηινγή θσηνγξαθηώλ από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή o θάλνληαο θιηθ ζην Πξνζζήθε από ππάξρνλ άικπνπκ. 9. Όηαλ πξνζζέζεηε όιεο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζην Αλέβαζκα. Σν Windows Live ζα ζαο ελεκεξώζεη όηαλ νη θσηνγξαθίεο αλέβνπλ κε επηηπρία. 6

7 Δπεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηώλ 10. Κάληε θιηθ ζηε θσηνγξαθία πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε πεξηγξαθήο θάησ από κηα θσηνγξαθία θαη πξνζζέζηε κηα πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε. Πξνβνιή παξνπζίαζεο 11. Κάληε θιηθ ζην Παξνπζίαζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία απηόκαηε παξνπζίαζε ησλ θσηνγξαθηώλ από ην άικπνπκ ζαο. 12. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ παξνπζίαζε, θάληε θιηθ ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Δπηζηξνθή ζε άικπνπκ ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία, θάησ από ην ινγόηππν ηνπ Windows Live. 7

8 Γηακνηξαζκόο θσηνγξαθηώλ 13. Κάληε θιηθ ζην Πεξηζζόηεξα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηακνηξαζκόο. 14. Κάησ από ην ζύλδεζκν Απνζηνιή, θάληε θιηθ ζην Απνζηνιή ζπλδέζκνπ κε γηα απηό ην αληηθείκελν. 15. Πξνζζέζηε παξαιήπηεο ζην πεδίν Πξνο. Καζώο πιεθηξνινγείηε νλόκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ηνπ Windows Live, νη δηεπζύλζεηο ηνπο ζα εκθαλίδνληαη απηόκαηα. Δάλ απηά ηα άηνκα δελ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ Windows Live, κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε εζείο ηε δηεύζπλζε ηνπο. 8

9 Αλαδήηεζε εηθόλσλ Bing Δύξεζε εηθόλσλ 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Δπηιέμηε Δηθόλεο. Να ζπκάζηε όηη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο εηθόλσλ, όπσο εηθόλεο κε θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηαπεηζαξία νζόλεο ή αζπξόκαπξεο εηθόλεο. 3. Κάληε θιηθ ζην Δηθόλεο. 4. ην πεδίν αλαδήηεζεο, πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε ή ηηο ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ εηθόλα πνπ ςάρλεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην Enter. 5. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζε κία εηθόλα. Θα εκθαληζηεί έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην πνπ παξέρεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. Γηα λα δείηε απηό ην επίπεδν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε εηθόλα, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ εηθόλαο παξαζύξνπ. ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ Παξαηεξήζηε όηη όηαλ κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα ζηελ πξώηε εηθόλα, εκθαλίδεηαη έλα αλαπηπζζόκελν πιαίζην κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα. 9

10 6. Κάληε θιηθ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε. Από εδώ, κπνξείηε λα πξνβάιεηε ηελ εηθόλα ζε πιήξεο κέγεζνο, λα βξείηε πεξηζζόηεξα κεγέζε ή λα κεηαβείηε ζηε ζειίδα από όπνπ πξνέξρεηαη εηθόλα. Παξαηεξήζηε όηη νη ππόινηπεο επηινγέο εηθόλσλ ζπλερίδνπλ λα είλαη δηαζέζηκεο ζην αξηζηεξό πιαίζην. 10

11 Απνζήθεπζε εηθόλαο 7. Κάληε θιηθ ζην Πιήξεο κέγεζνο. Κάληε δεμί θιηθ ζε κία εηθόλα θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε εηθόλαο σο Δληνπίζηε ηνλ θαηάιιειν θάθειν θαη θάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε γηα απνζήθεπζε ηεο εηθόλαο ζε απηόλ ην θάθειν. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εηθόλα γηα δεκόζηα ρξήζε, βεβαησζείηε όηη αλαθέξεηε ηε ζειίδα όπνπ ηε βξήθαηε. 11

12 AutoCollage Λήςε AutoCollage 1. Το ππόγπαμμα AutoCollage δεν πποζθέπεηαι δωπεάν παπά μόνο ζε εκπαιδεςηικούρ. Για να ηο καηεβάζεηε δωπεάν : 2. Επιζκεθθείηε ηη ζελίδα ( εναλλακηικά επιζκεθηείηε ηην ζελίδα και ωρ σώπα επιλέξηε ηην United Kingdom) 3. Κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηο Δίκηςο Ππωηοπόπων Δαζκάλων ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ 4. Κάνεηε κλικ ζηην επιλογή Free Software from UK Partners in Learning Network όπωρ θαίνεηαι παπακάηω 5. Καηεβάζηε ηο AutoCollage δωπεάν Να είναι επιλογή United Kingdom 12

13 6. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Λήςε γηα λα θαηεβάζεηε ην AutoCollage Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα «ηξέμεηε» ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 8. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην AutoCollage θάλνληαο πξώηα θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο AutoCollage ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην AutoCollage από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. Γεκηνπξγία θνιιάδ 9. Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην AutoCollage, απηό ζα εληνπίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο από ηε βηβιηνζήθε Φσηνγξαθίεο θαη ζα ηνπο πξνζζέζεη ζηε ιίζηα εηθόλσλ ηνπ AutoCollage. 10. ηε ιίζηα εηθόλσλ, επηιέμηε έλα θάθειν κε ηνπιάρηζηνλ επηά εηθόλεο. Σν AutoCollage ζα πξνβάιεη ζε πξνεπηζθόπηζε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν. 11. Κάησ από ην Δλέξγεηεο ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνπ παξαζύξνπ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Γεκηνπξγία. Σν AutoCollage ζα μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θνιιάδ. 13

14 12. Αθνύ νινθιεξσζεί ην θνιιάδ, θάησ από ην Δλέξγεηεο επηιέμηε ην εηθνλίδην Απνζήθεπζε. Η πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη γηα δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ησλ θνιιάδ ζε αξρεία.jpg, νξηδόληηαο δηάηαμεο, κε δηαζηάζεηο 4 ίληζεο επί 6 ίληζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή, θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην Δπηινγέο. Photosynth Σν Photosynth ζάο επηηξέπεη λα πάξεηε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ ζθεληθνύ ή αληηθεηκέλνπ θαη λα θάλεηε απηόκαηε ζπξξαθή ηνπο, δεκηνπξγώληαο κία δηαδξαζηηθή, ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία πξνβνιήο πνπ κπνξείηε λα κνηξαζηείηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο ζαο κέζσ ηνπ δηθηύνπ. Απνθηήζηε ην Photosynth 1. Δπηζθεθζείηε ηε ζειίδα 2. Από ην επάλσ κελνύ πινήγεζεο, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία. 3. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε Photosynth. 4. Κάληε θιηθ ζην Δθηέιεζε γηα λα ηξέμεηε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο. 14

15 5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλνίμηε ην Photosynth θάλνληαο πξώηα θιηθ ζην κελνύ Έλαξμε θαη πιεθηξνινγώληαο Photosynth ζην πεδίν Αλαδήηεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Κάληε θιηθ ζην Photosynth από ηε ιίζηα γηα λα αλνίμεηε ην πξόγξακκα. 6. Όηαλ ην πξόγξακκα αλνίμεη, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπλδεζείηε κε ην ινγαξηαζκό ζαο ζην Windows Live. Γεκηνπξγία πξνθίι ζην Photosynth 7. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Photosynth, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνθίι. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Γεκηνπξγία πξνθίι. Θα κεηαθεξζείηε ζηελ ηζηνζειίδα γηα δεκηνπξγία πξνθίι. Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε θαη πξνζζέζηε κία πεξηγξαθή γηα ηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ζαο. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ. 8. Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην ινγαξηαζκό ζαο, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζην πξόγξακκα Photosynth. Κάληε θιηθ ζην ζύλδεζε. Θα ζαο δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ Windows Live. 15

16 Γεκηνπξγία Σύλζεζεο 9. Όηαλ ζπλδέεζηε, ζα αλνίγεη ην παξάζπξν Γεκηνπξγία ζύλζεζεο. Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο. ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην Σύλζεζε θαη ην Photosynth ζα θάλεη ηα καγηθά ηνπ. 10. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο βίληεν θαη ελόο δηαζέζηκνπ γηα ιήςε (downloadable) νδεγνύ, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 16

17 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δσξεάλ εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνύο Γηα εθπαηδεπηηθνύο: Γηα παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο Windows Live, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα download.live.com. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία Bing, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα bing.com. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft AutoCollage, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Microsoft Photosynth, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα photosynth.net Microsoft Corporation. Με επηθύιαμε θάζε λόκηκνπ δηθαηώκαηνο. Σν παξόλ έγγξαθν εμππεξεηεί κόλν ην ζθνπό ηεο πιεξνθόξεζεο. Η MICROSOFT ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΓΓΤΗΗ, ΡΗΣΗ, ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΗ 'Η ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ. Σα Microsoft, Windows, Aero, BitLocker, BitLocker To Go, DirectX, Internet Explorer, OneNote, PowerPoint, SmartScreen θαη Windows Live είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηνπ νκίινπ εηαηξεηώλ Microsoft. Οη επσλπκίεο ησλ πξαγκαηηθώλ εηαηξεηώλ θαη πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην έγγξαθν κπνξεί λα είλαη ζήκαηα θαηαηεζέληα ησλ αληίζηνηρσλ θαηόρσλ ηνπο. 17

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 2013 ABBYY Production LLC. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα