Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/"

Transcript

1 Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ 1. Τι είναι ηο wikidot Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη έσο 5 απηόλνκα wiki website. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία wikidot είλαη έλαο ινγαξηαζκόο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ wikidot παξέρνληαη δσξεάλ. Υπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα πιεξώζεη κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο έμηξα ππεξεζίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 2. Γημιοςπγία λογαπιαζμού ζηην ςπηπεζία Wikidot Βήμα 1 ο. Με ηε ρξήζε θάπνηνπ browser (π.ρ. internet explorer ή Mozilla firefox) επηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Βήμα 2 ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ηζηνζειίδεο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «Create account». Βήμα 3 ο. Αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο.

2 Your name Your Your language Choose your new Re enter the. Type the two words Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ζαο (μόνο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο) Πιεθηξνινγήζηε ην ζαο. (ρξεζηκνπνηήζηε ην ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην gmail) Γηαιέμηε γιώζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κελνύ ηεο εθαξκνγήο wiki πνπ ζα πινπνηήζεηε. (δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε γιώζζα ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα πξνζζέζεηε ζην wiki ζαο). Δπηιέγεηαη έλα password γηα ην ινγαξηαζκό wikidot πνπ δεκηνπξγείηαη. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ gmail πνπ έρεηε παινπνηήζεη. Καηαρσξείηε μαλά ηνλ θσδηθό ζαο, Πιεθηξνινγείηαη ηηο δύν ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άζπξν πιαίζην. Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε θαηαρώξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «accept the Wikidot Terms, please create my account» γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην δηθηπαθό ηόπν Wikidot. Βήμα 4 ο. Αλνίμηε ην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν (ζην Gmail) όπνπ ην Wikidot ζαο έρεη απνζηείιεη έλα (κε ζέκα: Wikidot.com - verification) κε πιεξνθνξίεο γηα ην ινγαξηαζκό ζαο πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε. Βήμα 5 ο. Αλνίμηε ην θαη επηιέμηε ην link πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα ζε απηό κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: «To finish the process and activate your account, please click on this link:

3 Έηζη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην wikidot. Γηα λα ζπλδεζείηε ζην wikidot πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε παηήζηε πάλσ δεμηά ηνλ ζύλδεζκν «Sing In». Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη πιεθηξνινγήζηε ην « address» θαη ην «Password» πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη παηήζηε ην πιήθηξν «Sing In» ζην θέληξν θάησ ζην παξάζπξν ζαο. 3. Καηαζκεςή ενόρ Wiki Βήμα 1 ο. Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot όπσο πεξηγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο. Βήμα 2 ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο επηιέμηε ην «My account». Σηε ζειίδα πνπ αλνίγεη, ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηεξά επηιέμηε «Sites & membership» θαη κεηά επηιέμηε «My Sites». (Τα ίδηα βήκαηα ζα αθνινπζείηαη θαη όηαλ ζέιεηε λα δείηε όια ηα wiki websites πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη). Βήμα 3 ο. Σην θέληξν ηεο ζειίδαο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «Get a new Site!». Σηε λέα ζειίδα πνπ αλνίγεη, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ην λέν wiki πνπ δεκηνπξγείηαη. Σπγθεθξηκέλα γξάθνπκε ηα εμήο: Site title: Γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ wiki. Ο ηίηινο εκθαλίδεηαη ζην πάλσ αξηζηεξό κέξνο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπν wiki πνπ δεκηνπξγείηε. Tagline: Γξάθεηαη κηα ζύληνκε πξόηαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ wiki πνπ πινπνηείηαη. Απηέο νη ιέμεηο θιεηδηά είλαη ρξήζηκεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπ wiki από δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Web address: Γεκηνπξγείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο κέζα ζην θνπηάθη πξηλ ην ζπλζεηηθό ηεο δηεύζπλζεο «.wikidot.com». Αλ π.ρ. γξάςεηε ζην θνπηί «demowiki» ην λέν ζαο wiki ζα έρεη ζαλ δηεύζπλζε

4 demowiki.wikidot.com. Πποζοσή!!! Με ρξεζηκνπνηήζεηε θεθαιαία γξάκκαηα. Site content language: Δπηιέγεηε ηε βαζηθή γιώζζα πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. (Δπηιέγνληαο English έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα γξάθεηαη θαη Δλληνικά κέζα ζην wiki ζαο.) Access policy: Δπηιέγεηαη ηε πνιηηηθή αζθάιεηαο πνπ ζα έρεη ην wiki ζαο. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: o Open (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη θαη λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο.) o Closed (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο όκσο γηα λα ηηο αιιάμεη πξέπεη λα έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε ζην wiki ζαο.) o Private (κόλν όπνηνο έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε κπνξεί λα δεη θαη λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο) Please confirm: Κάληε θιηθ κέζα ζην θνπηάθη γηα λα δερηείηε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ wiki ζαο επηιέμηε «Get my free Wikidot site» Γείηε ην παξάδεηγκα Για να βγείηε από ηο λογαπιαζμό ζαρ και από ηη διασείπιζη ηος wiki επιλέξηε: My Account Sing Out

5 4. Βαζικέρ πςθμίζειρ ενόρ Wiki Αο δνύκε πσο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο ζην wiki ζαο. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε. (π.ρ. Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε «Site Manager» θαη ζην λέν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «General settings». Δδώ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηα εμήο: Site title και Tagline: Πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Description: Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε κηα πεξηγξαθή γηα ην wiki ζαο κέρξη 300 ραξαθηήξεο. Site tags: Λέμεηο θιεηδηά ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ δηθηπαθνύ ζαο ηόπνπ wiki. Βνεζνύλ ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ wiki ζαο αιιά θαη ζηελ άκεζε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ζαο. Default start page: Γείρλεη πηα ζειίδα ζα εκθαληζηεί κόιηο κπεη θάπνηνο ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ είλαη ε «start». Welcome page for new members: κπνξείηε λα επηιέμεηε πηα ζειίδα ζα εκθαλίδεηαη όηαλ έλαο λένο ρξήζηεο κπεη γηα πξώηε θνξά ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ ε επηινγή απηή είλαη θελή. Γηα λα νινθιεξσζνύλ νη ξπζκίζεηο ζαο επηιέμηε θάησ ζην θέληξν ην θνπκπί «Save Changes» Τέινο έλα ζεκαληηθό ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο είλαη λα κεηαηξέςεηε ην wiki ζαο ζε εκπαιδεςηικό (education wiki). Με απηό ηνλ ηξόπν ζα απαιιαγείηε από ηα ελνριεηηθά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο θάζε ηζηνζειίδαο ηνπ wiki ζαο. a. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε θαη ζπλδεζείηε κε ην ζαο θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζε ζαο. (π.ρ.

6 b. Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε «Site Manager» θαη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο ιίγν πην θάησ από ηνλ ηίηιν «Site type» επηιέμηε «Educational upgrade». c. Σηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλεηε ζην πξώην πιαίζην ηα ζηνηρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζαο (π.ρ. University of Crete) θαη ζην δεύηεξν πιαίζην ην ιόγν πνπ πινπνηείηαη ην wiki ζαο. (π.ρ. for education) d. Ακέζσο κεηά επηιέμηε ην θνπκπί πνπ είλαη ζην θάησ κέξνο ησλ πιαηζίσλ πνπ αλαθέξεη «Please upgrade my site now» θαη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο ηνπ wiki ζαο ζα εμαθαληζηνύλ. 5. Το πεπιβάλλον ηος wiki site ζηο wikidot. Η θεληξηθή ζειίδα ηνπ wiki πνπ κόιηο θαηαζθεπάζαηε απνηειείηε από απηόλνκα κέξε ηα νπνία κπνξείηε λα δηαρεηξηζηήηαη ρσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ wiki ζαο απνηειείηε από ηα εμήο κέξε: nav:top nav:side Start

7 Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα από ηα παξαπάλσ κέξε θαη γεληθά θάζε ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ δύν βήκαηα: a. Σηε γξακκή δηεύζπλζεο ηνπ browser πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηεο ζειίδαο καδί κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. (π.ρ. γηα λα επεμεξγαζηείηε ην πάλσ κέξνο ηνπ wiki ζην παξάδεηγκα καο, πιεθηξνινγήζηε ζηε γξακκή δηεύζπλζεο «http://demomik.wikidot.com/nav:top» b. Κάησ δεμηά ζηε γξακκή εληνιώλ επηιέμηε «Edit». 6. Γημιοςπγία ζελίδων Wiki Σην πιαίζην θάησ από ηνλ ηίηινο «Add a new page» (πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κελνύ ηεο ζειίδα ζαο) πιεθηξνινγίζηε ην όλνκα ηεο λέαο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε. Ακέζσο κεηά παηήζηε ην θνπκπί «new page». Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ «Create a new Page» ηεο λέαο ζειίδαο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ηεο ζειίδαο ζαο παηήζηε θάησ δεμηά ην πιήθηξν «Save». Γηα λα εκθαλίζεηε ηε ζειίδα ζαο, κεηαβείηε ζηελ γξακκή δηεύζπλζε ηνπ browser ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ wiki θαη ην όλνκα ηεο ζειίδαο ζαο. (π.ρ. αλ δεκηνπξγήζαηε ζην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κηα ζειίδα κε ην όλνκα links, κπνξνύκε λα ηελ θαιέζνπκε, γξάθνληαο ζηε γξακκή δηεύζπλζεο

8 7. Δπεξεπγαζία ζελίδων Wiki Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Βήμα 1 ο : Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot κε ην ζαο θαη ην password θαη επηζθεθηείηε ηελ δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο θαη ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. (π.ρ. αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε ηε ζειίδα «links» ζηελ δηεύζπλζε «http://demomik.wikidot.com/» απιώο γξάςηε ζηνλ browser - θπιινκεηξεηή ζαο ηε δηεύζπλζε «http://demomik.wikidot.com/links» Βήμα 2 ο : Κάησ δεμηά ζηε ζειίδα επηιέμηε ην θνπκπί «Edit» θαη ακέζσο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο. Γελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπκε κνξθνπνίεζε π.ρ. έληνλα γξάκκαηα ή άιιν ρξώκα ζην θείκελν ηνπ ηίηινπ. 2 Κνπκπηά πνπ καο βνεζνύλ λα κνξθνπνηήζνπκε ή λα πξνζζέζνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ζηε ζειίδα ηνπ wiki. (Παρακάηω θα γίνει μια αναλσηική παροσζίαζη ηων ζσγκεκριμένων ζηοιτείων) 3 Φώξνο πνπ πξνζζέηνπκε όηη ζέινπκε λα θαίλεηαη ζηελ ζειίδα wiki πνπ θαηαζθεπάδνπκε. 4 Πιαίζην πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηεο αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζειίδα ζαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε ηεο ζειίδαο.

9 5 Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά θνπκπηά δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ ηεο ζειίδαο ζαο wiki. Αλαιπηηθά έρνπκε: Cancel Αθπξώλεηαη ηηο αιιαγέο ζηε ζειίδα ζαο. Show Changes Βιέπεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. Preview Save & Continue Απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κεηαθέξεζηε μαλά ζε πξνβνιή επεμεξγαζίαο ηεο ζειίδαο ζαο. Save Απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κεηαθέξεζηε ζε θαλνληθή πξνβνιή ηεο ζειίδαο ζαο. 8. Πποζθήκη και επεξεπγαζία κειμένος ζε μια ζελίδα Wiki Γηα λα πξνζζέζεηε θείκελν κπνξείηε λα ην πιεθηξνινγήζεηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν αληηγξαθή - επηθόιιεζε από κηα άιιε ηζηνζειίδα αιιά θαη από θάπνην θείκελν ηνπ word. Πποζοσή!!! Σηε δηαδηθαζία αληηγξαθή επηθόιιεζε ε κνξθνπνίεζή ηνπ θεηκέλνπ ζα ραζεί. Γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε ζηε ζειίδα ζαο, απιώο επηιέμηε ην θαη παηήζηε θάπνην από ηα παξαθάησ θνπκπηά πνπ ζαο παξέρεη ην ζύζηεκα. 1. Μεηαηπέπει ζε γπάμμαηα ηίηλος ηο επιλεγμένο κείμενο. 2. Μεηαηπέπει ζε ένηονο ηο επιλεγμένο κείμενο. 3. Μεηαηπέπει ζε πλάγιο (italic) ηο επιλεγμένο κείμενο. 4. Μεηαηπέπει ζε ςπογπαμιζμένο ηο επιλεγμένο κείμενο. 5. Πποζθέηει διακπιηή διαγπαθή ζηο επιλεγμένο κείμενο. 6. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή «teletype». 7. θαιπεί ζηο επιλεγμένο κείμενο ηην ςπάπσοςζα μοπθοποίηζη. 8. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή εκθέηη. 9. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή δείκηη. 10. Αθήνει ηο επιλεγμένο κείμενο σωπίρ μοπθοποίηζη. 11. Γημιοςπγεί απιθμηηικέρ λίζηερ. 12. Γημιοςπγεί λίζηερ με κοςκίδερ. 13. Πποζθέηη απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 14. Αθαιπή ηην απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 15. Γημιοςπγεί πποζαπμοζμένερ λίζηερ. 16. Γημιοςπγεί ςποζημειώζειρ

10 Υπάξρεη αθόκα ε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε κνξθόπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο κε ηε ρξήζε θώδηθα. Σπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο: Πιεθηξνινγήζηε [[span style= color:red ]] κείμενο [[/span]] Αλλαγή σπώμαηορ γπαμμαηοζειπάρ θαη ε ιέμε «κείμενο» ζα εκθαλίδεηαη κόκκινη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιια ρξώκαηα βάδνληαο ζηε ζέζε ηνπ red ηνλ αληίζηνηρν αγγιηθό όξν. Υπάξρνπλ αξθεηέο εθθξάζεηο θώδηθά πνπ καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Σπγθεθξηκέλα έρνπκε: [ [ s i z e s m a l l e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κηθξόηεξν ηνπ θαλνληθνύ) Γηα αθόκα κηθξόηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα: [ [ s i z e x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] ή [ [ s i z e x x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] Αλλαγή μεγέθοςρ γπαμμαηοζειπάρ [[si z e l a r g e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κεγαιύηεξν ηνπ θαλνληθνύ) Γηα αθόκα κεγαιύηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα: [ [ s i z e x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] ή [ [ s i z e x x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] [ [ s i z e 8 0 % ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 80% ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό) [[s i z e 1. 5 em] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ]]

11 (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 150% ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό) Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν Γηα λα αιιάμεηε ην είδνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλν (π.ρ. Arial) ζα πξέπεη λα γξάςεηε ην παξαθάησ θείκελν: [[span style="font-family: Arial;"]] Κείμενο [[/span]] Αλ ζέινπκε ηαπηόρξνλα λα αιιάμνπκε θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα: Δίδορ γπαμμαηοζειπάρ [[span style="font-family: Arial; font-size: 140%;" ]] Κείμενο [[/span]] Αλ ζέιεηε λα εθαξκόζεηε ηελ αιιαγή γξακκαηνζεηξάο ζε νιόθιεξν ην θείκελν ηεο ζειίδαο ηόηε γξάςηε: [[div style="font-family:arial"]] Όλο το κείμενο [[/div]]:- Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν Υπάξρεη ηξόπνο λα αθήζνπκε απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ γξακκάησλ, κεηαμύ ησλ ιέμεσλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ γξακκώλ κέζα ζε έλα θείκελν. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Γιαζηήμαηα Αθήλνληαο 7 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο. [[div style="letter-spacing: 7pt;"]] Κείμενο [[/div]] Αθήλνληαο 10 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε ιέμεο.

12 [[div style="word-spacing: 10pt;"]] Κείμενο [[/div]] Αθήλνληαο 2.5 δηαζηήκαηα αλάκεζα ζε θάζε γξακκή ηνπ θεηκέλνπ. [[div style="line-height: 2.5;"]] Κείμενο [[/div]] Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζην κένηπο πξέπεη λα γξάςεηε: [[div]] [[=]] ηο κείμενο ζαρ [[/=]] [[/div]] Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζηα δεξιά πξέπεη λα γξάςεηε: Σηοίσιζη κειμένος [[div]] [[>]] ηο κείμενο ζαρ [[/>]] [[/div]] Γηα λα δεκηνπξγεζεί πιήξεο ζηοίσιζη (justify) πξέπεη λα γξάςεηε: [[div]] [[==]] ηο κείμενο ζαρ [[/==]] [[/div]] Η απιζηεπή ζηοίσιζη είναι η μοπθή πος σπηζιμοποιηθείηε εξ οπιζμού. 17. Πποζθήκη και επεξεπγαζία εικόναρ ζε μια ζελίδα Wiki Γηα λα πξνζζέζεηε κηα θσηνγξαθία ζηε ζειίδα ζαο wiki έρεηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο. Αλαιπηηθά κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηο διαδίκηςο ζε ζςγκεκπιμένη διεύθςνζη (external image - via URL) -Βξείηε ζην δηαδίθηπν ηε θσηνγξαθία πνπ ζαο ελδηαθέξεη.

13 -Κάληε πάλσ ζηε θσηνγξαθία δεξί κλικ Ιδιόηηηερ -Δπηιέμηε ηε δηεύζπλζε ηεο θσηνγξαθίαο (URL) θαη θάληε δεξιό κλικ Ανηιγπαθή -Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα - πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. -Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image wizard». -Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «external image». -Σην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ επηθνιιήζηε ηελ δηεύζπλζε URL ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρεηε βξεη, θαη παηήζηε «check it» ώζηε λα ειέγμεηε αλ εκθαλίδεηαη ζσζηά ε θσηνγξαθία πνπ είραηε επηιέμεη. -Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. -επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δικόνα πος έσεηε καηεβάζει ζηον ςπολογιζηή ζαρ (attached file) Η εηζαγσγή εηθόλαο από ηνλ ππνινγηζηή ζαο απνηειείηε από 2 θάζεηο. Γιαδικαζία upload ηηρ εικόναρ ζαρ ζηο ζύζηημα διασείπιζηρ απσείων ηος wikidot. -Μεηαβείηε ζηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηελ εηθόλα ρσξίο λα παηήζεηε ην πιήθηξν «edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. -Παηήζηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηελ επηινγή «files». -Παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «Upload a file from your computer». -Δπηιέμηε ην θνπκπί ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ώζηε λα επηιέμεηε ην αξρείν εηθόλαο πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε ζην ζύζηεκα απνζήθεπζεο αξρείσλ ηνπ wiki ζαο. Γελ ζα πξέπεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ θάλεηε upload λα μεπεξλάεη ηα 5 MB. -Αλ ζέιεηε λα επηιέμεηε θαη άιιε εηθόλα επηιέμηε ην θνπκπί «select files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο.

14 -Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θνξηώκαηνο επηιέμηε ην θνπκπί «Upload Files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. -Αλ ζέιεηε να ανεβάζεηε κάποιο άλλο απσείο, επηιέμηε «upload more». - Αλ ζέιεηε λα δείηε ηη λίζηα κε ηα αξρεία πνπ έρνπλ αλέβεη ζην ζύζηεκα ζαο επηιέμηε «refresh file list». -Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αξρείν από ην ζύζηεκα ζαο επηιέμηε δεμηά από ην αξρείν «Options Delete». Γιαδικαζία ειζαγωγήρ εικόναρ ζε ζελίδα ηος wiki από ηο ζύζηημα διασείπιζηρ απσείων ηος wikidot. -Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα - πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. -Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image wizard». -Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «attached file». Ακέζσο εκθαλίδνληαη νη εηθόλεο πνπ έρεηε θάλεη upload. -Σην πιαίζην «Image size» κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κέγεζνο πνπ ζέιεηε λα έρεη ε εηθόλα ζαο. (ζηη ζελίδα μπορείηε να δείηε δείγμαηα για ηα διάθορα μεγέθη εικόνων ποσ προηείνονηαι.) -Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. -επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζζήθε ηεο θσηνγξαθίαο ζαο. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας. Καλό θα είναι οι εικόνες μας να έτοσν μικρά ονόματα (μέτρι 8 ταρακτήρες) και τα γράμματα να είναι λατινικά τωρίς να σπάρτοσν κενά. Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηη δικηςακή βάζη εικόνων Flickr.com Δίλαη αθξηβώο ίδηα ε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε πξώηε κνξθή εηθόλσλ κε ηε κόλε δηαθνξά όηη νη θσηνγξαθίεο ζα

15 πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηε δηαδηθηπαθή βάζε θσηνγξαθηώλ flickr. (Για ηη τρήζη ηοσ flickr σπάρτοσν αναλσηικές οδηγίες) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε εηθόλσλ κέζα ζην wiki κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο θάζε θσηνγξαθίαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξόγξακκα Gimp. Αλαιπηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί ζε πξνεγνύκελν κάζεκα. 18. Πποζθήκη και επεξεπγαζία βίνηεο ζε μια ζελίδα Wiki Η πξνζζήθε video ζε κηα ζειίδα wiki είλαη κηα αξθεηά δύζθνιε δηαδηθαζία αλ ην αξρείν video πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σηελ ελόηεηα απηή ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηε πξνζζήθε video πνπ πξνέξρεηαη από δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ (video casting) όπσο π.ρ. ην Youtube. -Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν θαη αλαδεηήζηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη. -Αθνύ βξείηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη επηιέμηε ην θνπκπί «Δνζωμάηωζη» θαη ζα αλνίμεη έλα θνπηί πνπ πεξηέρεη θάπνην πεξίεξγν θώδηθα. -Σηνλ επηιεγκέλν θώδηθα κάνηε δεξί κλικ θαη παηήζηε ανηιγπαθή, -Μεηαβείηε ζηε ζειίδα ηνπ «wiki» πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην video θαη παηήζηε «edit». -Γξάςηε [[html]] θαη παηήζηε ην πιήθηξν Enter. -Δπηθνιιήζηε ηνλ θώδηθα κε δεξί κλικ Δπικόλληζη -Γξάςηε [[/html]] θαη κεηά παηήζηε Save λα απνζεθεπζνύλ νη αιιαγέο ζηε ζειίδα ζαο. -Τν video έρεη πξνζηεζεί ζηε ζειίδα ζαο.

16 Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας. 19. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ιζηοζελίδα Υπεξζύλδεζε κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε είηε από θείκελν, είηε από εηθόλα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ρσξηζηά νη δύν απηέο δηαδηθαζίεο. a. Από κείμενο -Φξεηάδεηαη λα επηιέμνπκε Edit ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα κπεη ν ζύλδεζκνο -Σην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ πιεθηξνινγνύκε κηα αγθύιε [ -ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπλδέζκνπ νιόθιεξε με ηο -αθήνοςμε ένα κενό -Γξάθνπκε ηο κείμενο πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο -Μηα αγθύιε ] -Καη παηάκε save γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ. -Ο θώδηθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη όπσο ζην παξάδεηγκα [http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] -Αν μεηά ηη «[» πποζηεθεί «*» ηόηε ε ππεξζύλδεζεο ζα αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν. (Π.ρ. [*http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] )

17 Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα κειμένοσ - σπερζσνδέζμοσ. b. Από εικόνα -Πξνζζέζηε ηελ εηθόλα ζηε ζειίδα wiki όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην. - ν θώδηθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο είλαη ηεο κνξθήο [[image spetses.jpg size="small"]] -Πξηλ ην ]] αθήζηε θελό (space) θαη ζπκπιεξώζηε ηελ παξάκεηξν link="διεύθςνζη URL ηος ζςνδέζμος" - ν θώδηθαο ηώξα ζα έρεη κεηαηξαπεί θάπσο έηζη [[image spetses.jpg size="small" link="http://spetses.gr/"]] -Παηήζηε «Save» θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζπλδέζκνπ κόιηο νινθιεξώζεθε. Extra tips!!! Αλ γξάςεηε ηνλ θώδηθα «[google:free+wiki]» ζηε ζειίδα ζαο ηόηε δεκηνπξγείηε κηα ππεξζύλδεζεο κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google κε ιέμεηο θιεηδηά αλαδήηεζεο ην free θαη ην wiki. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας - σπερζσνδέζμοσ. 20. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ζελίδα ηος wiki. Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζειίδσλ ηνπ wiki. Η δηαζύλδεζε κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο. Δίηε κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ θεηκέλνπ είηε κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ εηθόλσλ. Τηο δύν απηέο κεζόδνπο ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. Τν ζεκαληηθόηεξν θαη ζηηο δύν παξαθάησ δηαδηθαζίεο είλαη νη δύν ζειίδεο πνπ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε κε ππεξζύλδεζε λα ππάξρνπλ. Γηα απηό ζαλ πξώηε θίλεζε είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο ζειίδεο ηνπ wiki κε ηε δηαδηθαζία πνπ είρακε πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο. (εκείο

18 ζην παξάδεηγκα καο ζα ζπλδέζνπκε ηηο ζειίδεο links θαη video ζην wiki a. Από κείμενο Μεηαβείηε ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηελ ππεξζύλδεζε. (π.ρ. ζηε ζειίδα links) Παηήζηε ην θνπκπί «Edit». Παηήζηε ζηελ εξγαιεηνζήθε ην θνπκπί «page link Wizard». Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πιαίζην. Σην πιαίζην «Page name» Τν όλνκα ηεο ζειίδαο ηνπ wiki πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζύλδεζκνο. Σην πιαίζην «Anchor text» Τν θείκελν πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν ρξήζηεο ζηελ ςπεπζύνδεζη. Ακέζεσο κεηά παηάκε «insert code» θαη «save» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ κειμένοσ ζε ζελίδα wiki. b. Από εικόνα Αθνινπζείηαη ηα ίδηα βήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ππεξζύλδεζεο ζε ηζηνζειίδα πνπ είρακε δεη πξνεγνπκέλσο όκσο ζηελ παξάκεηξν link δελ βάδνπκε ην αιιά βάδνπκε ην όλνκα ηεο ζειίδαο ηνπ wiki πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν ππεξζύλδεζκνο.

19 (π.ρ. [[image video.jpg size="small" link="video"]] ελώ πξνεγνπκέλσο είρακε [[image spetses.jpg size="small" link="http://spetses.gr/"]] ) 21. Γημιοςπγία Forum Θα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε όηη wiki θαη forum είλαη δύν δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. To wikidot καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πινπνηήζνπκε έλα forum κέζα ζην wiki καο. Έναρ οπιζμόρ για ηο ηι είναι forum: Τν Forum (θόποςμ) είλαη κηα ππεξεζία όπνπ ζε κηα πεξηνρή ελόο ειεθηξνληθνύ online πίλαθα νη ρξήζηεο κε έλα θνηλό ελδηαθέξνλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο απόςεηο/ζεκεηώζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα. Τα θόξνπκ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη ρξήζηεο εξσηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο. (νξηζκόο από -Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ forum παηάκε «Site Manager» αξηζηεξά ζην κελνύ ηνπ wiki πνπ θαηαζθεπάδνπκε. -Κάλνπκε θιηθ ζην «Forum & discussion» αξηζηεξά ζην κελνύ. -Δπηιέγνπκε «Settings». -Γεμηά ζην θέληξν ηεο ζειίδαο παηάκε «active forum now».

20 Δπηζηξέθνπκε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ «forum & discussion» γηα λα ξπζκίζνπκε ην forum καο. Γηα λα δνύκε ην forum καο αλνίγνπκε ηε ζειίδα «forum:start» (π.τ Πποζθήκη ενόρ σάπηη (Google map) ζε μια ζελίδα wiki Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην πξόγξακκα «google map» ν ράξηεο πνπ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε ζηε ζειίδα wiki. (Μηα δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιε ελόηεηα ησλ ζεκεηώζεσλ) -Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ «google map» θαη βξείηε ηνλ ράξηε ζαο. -Παηήζηε ηελ επηινγή «ζύνδεζμορ» θαη κεηά ηελ επηινγή «Πποζαπμογή και πποεπιζκόπηζη ενζωμαηωμένος σάπηη» -Πξνζαξκόζηε ηνλ ράξηε ζαο όπσο αθξηβώο ζέιεηε θαη ζην ηπίηο βήμα δηαιέμηε ηνλ θώδηθα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη θάληε «δεξί κλικ ανηιγπαθή». -Αλνίμηε ηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηνλ ράξηε θαη παηήζηε «Edit». (Σην Παπάδειγμα καο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζειίδα map, ) -Σην πιαίζην ηεο ζειίδαο γξάςηε [[html]] -Δπηθνιιήζηε απηό πνπ θάλαηε αληηγξαθή από ην Google map. -Σην ηέινο γξάςηε [[/html]] -Παηήζηε ην πιήθηξν «Save» λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Τώξα ν ράξηεο εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ wiki ζαο.

21 23. Πποζθήκη διαθόπων απσείων ζε μια ζελίδα wiki Σην wiki καο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε αξρεία νπνηνπδήπνηε είδνπο. Ο αλαγλώζηεο κε έλα θιηθ πάλσ ηνπο, ζα κπνξεί λα ηα θαηεβάδεη θαη λα ηα αλνίγεη κε ην πξόγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη. Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην αλέβαζκα εηθόλσλ. -Πεγαίλνπκε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο wiki πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην αξρείν καο. -Παηάκε «files». -Παηάκε «Upload a new file». -Παηάκε Αλαδήηεζε θαη δηαιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε. -Παηάκε «ΟΚ» θαη κεηά «Upload». -Αληηγξάθνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ. -Παηάκε «Edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδα. -Γξάθνπκε δύν αγθύιεο file ην όλνκα ηνπ αξρείνπ μια κάθεηο απηό πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο δςο αγκύλερ. -Γηα παξάδεηγκα αλέβαζα έλα θείκελν κε ηίηιν test. Ο θώδηθαο κνπ έρεη σο εμήο [[file test.doc Καηέβαζε ηο απσείο κειμένος ηώπα]] Σηο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ αρτείοσ κειμένοσ (.doc) ζε ζελίδα wiki. 24. Πποζθήκη αζκήζεων Hot potatoes ζε μια ζελίδα wiki Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζζήθε ησλ αζθήζεσλ ζην wiki καο ζα πξέπεη πξώηα λα ηηο θαηαζθεπάζνπκε θαη λα εμάγνπκε ηα απαξαίηεηα αξρεία html. Υπελζπκίδνπκε όηη κόλν ηα αξρεία αζθήζεσλ hot potatoes ζε κνξθή html κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ wikidot.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ eproperty Ο Δ Η Γ Ι Ε Φ Ρ Η Η ΣΕΤΦΟ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας Υορέων ΤΤΚΑ Σςνηάκηηρ: Εςάγγελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δλόηεηα: Υπνελόηεηα: Ubuntu Linux Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ Λίζηα Γξαζηεξηνηήηωλ Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν Γ1 Γεσαλαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα