Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/"

Transcript

1 Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ 1. Τι είναι ηο wikidot Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη έσο 5 απηόλνκα wiki website. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία wikidot είλαη έλαο ινγαξηαζκόο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ wikidot παξέρνληαη δσξεάλ. Υπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα πιεξώζεη κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο έμηξα ππεξεζίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 2. Γημιοςπγία λογαπιαζμού ζηην ςπηπεζία Wikidot Βήμα 1 ο. Με ηε ρξήζε θάπνηνπ browser (π.ρ. internet explorer ή Mozilla firefox) επηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Βήμα 2 ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ηζηνζειίδεο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «Create account». Βήμα 3 ο. Αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο.

2 Your name Your Your language Choose your new Re enter the. Type the two words Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ζαο (μόνο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο) Πιεθηξνινγήζηε ην ζαο. (ρξεζηκνπνηήζηε ην ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην gmail) Γηαιέμηε γιώζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κελνύ ηεο εθαξκνγήο wiki πνπ ζα πινπνηήζεηε. (δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε γιώζζα ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα πξνζζέζεηε ζην wiki ζαο). Δπηιέγεηαη έλα password γηα ην ινγαξηαζκό wikidot πνπ δεκηνπξγείηαη. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ gmail πνπ έρεηε παινπνηήζεη. Καηαρσξείηε μαλά ηνλ θσδηθό ζαο, Πιεθηξνινγείηαη ηηο δύν ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άζπξν πιαίζην. Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε θαηαρώξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «accept the Wikidot Terms, please create my account» γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην δηθηπαθό ηόπν Wikidot. Βήμα 4 ο. Αλνίμηε ην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν (ζην Gmail) όπνπ ην Wikidot ζαο έρεη απνζηείιεη έλα (κε ζέκα: Wikidot.com - verification) κε πιεξνθνξίεο γηα ην ινγαξηαζκό ζαο πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε. Βήμα 5 ο. Αλνίμηε ην θαη επηιέμηε ην link πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα ζε απηό κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: «To finish the process and activate your account, please click on this link:

3 Έηζη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο ζην wikidot. Γηα λα ζπλδεζείηε ζην wikidot πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε παηήζηε πάλσ δεμηά ηνλ ζύλδεζκν «Sing In». Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη πιεθηξνινγήζηε ην « address» θαη ην «Password» πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη παηήζηε ην πιήθηξν «Sing In» ζην θέληξν θάησ ζην παξάζπξν ζαο. 3. Καηαζκεςή ενόρ Wiki Βήμα 1 ο. Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot όπσο πεξηγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο. Βήμα 2 ο. Σην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο επηιέμηε ην «My account». Σηε ζειίδα πνπ αλνίγεη, ζην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηεξά επηιέμηε «Sites & membership» θαη κεηά επηιέμηε «My Sites». (Τα ίδηα βήκαηα ζα αθνινπζείηαη θαη όηαλ ζέιεηε λα δείηε όια ηα wiki websites πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη). Βήμα 3 ο. Σην θέληξν ηεο ζειίδαο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «Get a new Site!». Σηε λέα ζειίδα πνπ αλνίγεη, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεηε βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ην λέν wiki πνπ δεκηνπξγείηαη. Σπγθεθξηκέλα γξάθνπκε ηα εμήο: Site title: Γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ wiki. Ο ηίηινο εκθαλίδεηαη ζην πάλσ αξηζηεξό κέξνο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπν wiki πνπ δεκηνπξγείηε. Tagline: Γξάθεηαη κηα ζύληνκε πξόηαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ wiki πνπ πινπνηείηαη. Απηέο νη ιέμεηο θιεηδηά είλαη ρξήζηκεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπ wiki από δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Web address: Γεκηνπξγείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο κέζα ζην θνπηάθη πξηλ ην ζπλζεηηθό ηεο δηεύζπλζεο «.wikidot.com». Αλ π.ρ. γξάςεηε ζην θνπηί «demowiki» ην λέν ζαο wiki ζα έρεη ζαλ δηεύζπλζε

4 demowiki.wikidot.com. Πποζοσή!!! Με ρξεζηκνπνηήζεηε θεθαιαία γξάκκαηα. Site content language: Δπηιέγεηε ηε βαζηθή γιώζζα πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. (Δπηιέγνληαο English έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα γξάθεηαη θαη Δλληνικά κέζα ζην wiki ζαο.) Access policy: Δπηιέγεηαη ηε πνιηηηθή αζθάιεηαο πνπ ζα έρεη ην wiki ζαο. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο: o Open (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη θαη λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο.) o Closed (θάζε έλαο κπνξεί λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο όκσο γηα λα ηηο αιιάμεη πξέπεη λα έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε ζην wiki ζαο.) o Private (κόλν όπνηνο έρεη δηθαηώκαηα ρξήζηε κπνξεί λα δεη θαη λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην wiki ζαο) Please confirm: Κάληε θιηθ κέζα ζην θνπηάθη γηα λα δερηείηε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ wiki ζαο επηιέμηε «Get my free Wikidot site» Γείηε ην παξάδεηγκα Για να βγείηε από ηο λογαπιαζμό ζαρ και από ηη διασείπιζη ηος wiki επιλέξηε: My Account Sing Out

5 4. Βαζικέρ πςθμίζειρ ενόρ Wiki Αο δνύκε πσο κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο ζην wiki ζαο. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε. (π.ρ. Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε «Site Manager» θαη ζην λέν κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε «General settings». Δδώ κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηα εμήο: Site title και Tagline: Πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Description: Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε κηα πεξηγξαθή γηα ην wiki ζαο κέρξη 300 ραξαθηήξεο. Site tags: Λέμεηο θιεηδηά ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ δηθηπαθνύ ζαο ηόπνπ wiki. Βνεζνύλ ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ wiki ζαο αιιά θαη ζηελ άκεζε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο ζαο. Default start page: Γείρλεη πηα ζειίδα ζα εκθαληζηεί κόιηο κπεη θάπνηνο ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ είλαη ε «start». Welcome page for new members: κπνξείηε λα επηιέμεηε πηα ζειίδα ζα εκθαλίδεηαη όηαλ έλαο λένο ρξήζηεο κπεη γηα πξώηε θνξά ζην wiki ζαο. Δμ νξηζκνύ ε επηινγή απηή είλαη θελή. Γηα λα νινθιεξσζνύλ νη ξπζκίζεηο ζαο επηιέμηε θάησ ζην θέληξν ην θνπκπί «Save Changes» Τέινο έλα ζεκαληηθό ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο είλαη λα κεηαηξέςεηε ην wiki ζαο ζε εκπαιδεςηικό (education wiki). Με απηό ηνλ ηξόπν ζα απαιιαγείηε από ηα ελνριεηηθά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο θάζε ηζηνζειίδαο ηνπ wiki ζαο. a. Δπηζθεθηείηε ην wiki πνπ κόιηο πινπνηήζαηε θαη ζπλδεζείηε κε ην ζαο θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζε ζαο. (π.ρ.

6 b. Σην αξηζηεξό κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο επηιέμηε «Site Manager» θαη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο ιίγν πην θάησ από ηνλ ηίηιν «Site type» επηιέμηε «Educational upgrade». c. Σηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλεηε ζην πξώην πιαίζην ηα ζηνηρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζαο (π.ρ. University of Crete) θαη ζην δεύηεξν πιαίζην ην ιόγν πνπ πινπνηείηαη ην wiki ζαο. (π.ρ. for education) d. Ακέζσο κεηά επηιέμηε ην θνπκπί πνπ είλαη ζην θάησ κέξνο ησλ πιαηζίσλ πνπ αλαθέξεη «Please upgrade my site now» θαη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην θάησ κέξνο ηνπ wiki ζαο ζα εμαθαληζηνύλ. 5. Το πεπιβάλλον ηος wiki site ζηο wikidot. Η θεληξηθή ζειίδα ηνπ wiki πνπ κόιηο θαηαζθεπάζαηε απνηειείηε από απηόλνκα κέξε ηα νπνία κπνξείηε λα δηαρεηξηζηήηαη ρσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αξρηθή ηζηνζειίδα ηνπ wiki ζαο απνηειείηε από ηα εμήο κέξε: nav:top nav:side Start

7 Γηα λα επεμεξγαζηείηε έλα από ηα παξαπάλσ κέξε θαη γεληθά θάζε ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ δύν βήκαηα: a. Σηε γξακκή δηεύζπλζεο ηνπ browser πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηεο ζειίδαο καδί κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο. (π.ρ. γηα λα επεμεξγαζηείηε ην πάλσ κέξνο ηνπ wiki ζην παξάδεηγκα καο, πιεθηξνινγήζηε ζηε γξακκή δηεύζπλζεο «http://demomik.wikidot.com/nav:top» b. Κάησ δεμηά ζηε γξακκή εληνιώλ επηιέμηε «Edit». 6. Γημιοςπγία ζελίδων Wiki Σην πιαίζην θάησ από ηνλ ηίηινο «Add a new page» (πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κελνύ ηεο ζειίδα ζαο) πιεθηξνινγίζηε ην όλνκα ηεο λέαο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε. Ακέζσο κεηά παηήζηε ην θνπκπί «new page». Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ «Create a new Page» ηεο λέαο ζειίδαο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ηεο ζειίδαο ζαο παηήζηε θάησ δεμηά ην πιήθηξν «Save». Γηα λα εκθαλίζεηε ηε ζειίδα ζαο, κεηαβείηε ζηελ γξακκή δηεύζπλζε ηνπ browser ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ wiki θαη ην όλνκα ηεο ζειίδαο ζαο. (π.ρ. αλ δεκηνπξγήζαηε ζην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κηα ζειίδα κε ην όλνκα links, κπνξνύκε λα ηελ θαιέζνπκε, γξάθνληαο ζηε γξακκή δηεύζπλζεο

8 7. Δπεξεπγαζία ζελίδων Wiki Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα ζειίδα ηνπ wiki ζαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Βήμα 1 ο : Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ wikidot κε ην ζαο θαη ην password θαη επηζθεθηείηε ηελ δηεύζπλζε ηνπ wiki ζαο θαη ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε. (π.ρ. αλ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε ηε ζειίδα «links» ζηελ δηεύζπλζε «http://demomik.wikidot.com/» απιώο γξάςηε ζηνλ browser - θπιινκεηξεηή ζαο ηε δηεύζπλζε «http://demomik.wikidot.com/links» Βήμα 2 ο : Κάησ δεμηά ζηε ζειίδα επηιέμηε ην θνπκπί «Edit» θαη ακέζσο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο. Γελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπκε κνξθνπνίεζε π.ρ. έληνλα γξάκκαηα ή άιιν ρξώκα ζην θείκελν ηνπ ηίηινπ. 2 Κνπκπηά πνπ καο βνεζνύλ λα κνξθνπνηήζνπκε ή λα πξνζζέζνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ζηε ζειίδα ηνπ wiki. (Παρακάηω θα γίνει μια αναλσηική παροσζίαζη ηων ζσγκεκριμένων ζηοιτείων) 3 Φώξνο πνπ πξνζζέηνπκε όηη ζέινπκε λα θαίλεηαη ζηελ ζειίδα wiki πνπ θαηαζθεπάδνπκε. 4 Πιαίζην πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηεο αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζειίδα ζαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε ηεο ζειίδαο.

9 5 Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά θνπκπηά δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ ηεο ζειίδαο ζαο wiki. Αλαιπηηθά έρνπκε: Cancel Αθπξώλεηαη ηηο αιιαγέο ζηε ζειίδα ζαο. Show Changes Βιέπεηε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. Preview Save & Continue Απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κεηαθέξεζηε μαλά ζε πξνβνιή επεμεξγαζίαο ηεο ζειίδαο ζαο. Save Απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κεηαθέξεζηε ζε θαλνληθή πξνβνιή ηεο ζειίδαο ζαο. 8. Πποζθήκη και επεξεπγαζία κειμένος ζε μια ζελίδα Wiki Γηα λα πξνζζέζεηε θείκελν κπνξείηε λα ην πιεθηξνινγήζεηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν αληηγξαθή - επηθόιιεζε από κηα άιιε ηζηνζειίδα αιιά θαη από θάπνην θείκελν ηνπ word. Πποζοσή!!! Σηε δηαδηθαζία αληηγξαθή επηθόιιεζε ε κνξθνπνίεζή ηνπ θεηκέλνπ ζα ραζεί. Γηα λα κνξθνπνηήζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε ζηε ζειίδα ζαο, απιώο επηιέμηε ην θαη παηήζηε θάπνην από ηα παξαθάησ θνπκπηά πνπ ζαο παξέρεη ην ζύζηεκα. 1. Μεηαηπέπει ζε γπάμμαηα ηίηλος ηο επιλεγμένο κείμενο. 2. Μεηαηπέπει ζε ένηονο ηο επιλεγμένο κείμενο. 3. Μεηαηπέπει ζε πλάγιο (italic) ηο επιλεγμένο κείμενο. 4. Μεηαηπέπει ζε ςπογπαμιζμένο ηο επιλεγμένο κείμενο. 5. Πποζθέηει διακπιηή διαγπαθή ζηο επιλεγμένο κείμενο. 6. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή «teletype». 7. θαιπεί ζηο επιλεγμένο κείμενο ηην ςπάπσοςζα μοπθοποίηζη. 8. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή εκθέηη. 9. Μεηαηπέπει ηο επιλεγμένο κείμενο ζε μοπθή δείκηη. 10. Αθήνει ηο επιλεγμένο κείμενο σωπίρ μοπθοποίηζη. 11. Γημιοςπγεί απιθμηηικέρ λίζηερ. 12. Γημιοςπγεί λίζηερ με κοςκίδερ. 13. Πποζθέηη απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 14. Αθαιπή ηην απιζηεπή εζοσή ζηο κείμενο ζαρ. 15. Γημιοςπγεί πποζαπμοζμένερ λίζηερ. 16. Γημιοςπγεί ςποζημειώζειρ

10 Υπάξρεη αθόκα ε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε κνξθόπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο κε ηε ρξήζε θώδηθα. Σπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο: Πιεθηξνινγήζηε [[span style= color:red ]] κείμενο [[/span]] Αλλαγή σπώμαηορ γπαμμαηοζειπάρ θαη ε ιέμε «κείμενο» ζα εκθαλίδεηαη κόκκινη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιια ρξώκαηα βάδνληαο ζηε ζέζε ηνπ red ηνλ αληίζηνηρν αγγιηθό όξν. Υπάξρνπλ αξθεηέο εθθξάζεηο θώδηθά πνπ καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Σπγθεθξηκέλα έρνπκε: [ [ s i z e s m a l l e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κηθξόηεξν ηνπ θαλνληθνύ) Γηα αθόκα κηθξόηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα: [ [ s i z e x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] ή [ [ s i z e x x - s m a l l ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] Αλλαγή μεγέθοςρ γπαμμαηοζειπάρ [[si z e l a r g e r ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο κεγαιύηεξν ηνπ θαλνληθνύ) Γηα αθόκα κεγαιύηεξν θείκελν ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα: [ [ s i z e x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] ή [ [ s i z e x x - l a r g e ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] [ [ s i z e 8 0 % ] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ] ] (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 80% ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό) [[s i z e 1. 5 em] ] κ ε ί μ ε ν ο [ [ / s i z e ]]

11 (Δκθαλίδεηαη ην κείμενο 150% ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό) Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν Γηα λα αιιάμεηε ην είδνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλν (π.ρ. Arial) ζα πξέπεη λα γξάςεηε ην παξαθάησ θείκελν: [[span style="font-family: Arial;"]] Κείμενο [[/span]] Αλ ζέινπκε ηαπηόρξνλα λα αιιάμνπκε θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζα πξέπεη λα γξάςνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα: Δίδορ γπαμμαηοζειπάρ [[span style="font-family: Arial; font-size: 140%;" ]] Κείμενο [[/span]] Αλ ζέιεηε λα εθαξκόζεηε ηελ αιιαγή γξακκαηνζεηξάο ζε νιόθιεξν ην θείκελν ηεο ζειίδαο ηόηε γξάςηε: [[div style="font-family:arial"]] Όλο το κείμενο [[/div]]:- Αξθεηά παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ γξακκάησλ κπνξείηε λα δείηε ζην δηθηπαθό ηόπν Υπάξρεη ηξόπνο λα αθήζνπκε απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ γξακκάησλ, κεηαμύ ησλ ιέμεσλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ γξακκώλ κέζα ζε έλα θείκελν. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Γιαζηήμαηα Αθήλνληαο 7 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο. [[div style="letter-spacing: 7pt;"]] Κείμενο [[/div]] Αθήλνληαο 10 θελνύο ραξαθηήξεο αλάκεζα ζε θάζε ιέμεο.

12 [[div style="word-spacing: 10pt;"]] Κείμενο [[/div]] Αθήλνληαο 2.5 δηαζηήκαηα αλάκεζα ζε θάζε γξακκή ηνπ θεηκέλνπ. [[div style="line-height: 2.5;"]] Κείμενο [[/div]] Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζην κένηπο πξέπεη λα γξάςεηε: [[div]] [[=]] ηο κείμενο ζαρ [[/=]] [[/div]] Γηα λα ζηνηρεζεί ην θείκελν ζηα δεξιά πξέπεη λα γξάςεηε: Σηοίσιζη κειμένος [[div]] [[>]] ηο κείμενο ζαρ [[/>]] [[/div]] Γηα λα δεκηνπξγεζεί πιήξεο ζηοίσιζη (justify) πξέπεη λα γξάςεηε: [[div]] [[==]] ηο κείμενο ζαρ [[/==]] [[/div]] Η απιζηεπή ζηοίσιζη είναι η μοπθή πος σπηζιμοποιηθείηε εξ οπιζμού. 17. Πποζθήκη και επεξεπγαζία εικόναρ ζε μια ζελίδα Wiki Γηα λα πξνζζέζεηε κηα θσηνγξαθία ζηε ζειίδα ζαο wiki έρεηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο. Αλαιπηηθά κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηο διαδίκηςο ζε ζςγκεκπιμένη διεύθςνζη (external image - via URL) -Βξείηε ζην δηαδίθηπν ηε θσηνγξαθία πνπ ζαο ελδηαθέξεη.

13 -Κάληε πάλσ ζηε θσηνγξαθία δεξί κλικ Ιδιόηηηερ -Δπηιέμηε ηε δηεύζπλζε ηεο θσηνγξαθίαο (URL) θαη θάληε δεξιό κλικ Ανηιγπαθή -Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα - πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. -Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image wizard». -Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «external image». -Σην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη αθξηβώο από θάησ επηθνιιήζηε ηελ δηεύζπλζε URL ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρεηε βξεη, θαη παηήζηε «check it» ώζηε λα ειέγμεηε αλ εκθαλίδεηαη ζσζηά ε θσηνγξαθία πνπ είραηε επηιέμεη. -Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. -επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δικόνα πος έσεηε καηεβάζει ζηον ςπολογιζηή ζαρ (attached file) Η εηζαγσγή εηθόλαο από ηνλ ππνινγηζηή ζαο απνηειείηε από 2 θάζεηο. Γιαδικαζία upload ηηρ εικόναρ ζαρ ζηο ζύζηημα διασείπιζηρ απσείων ηος wikidot. -Μεηαβείηε ζηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ηελ εηθόλα ρσξίο λα παηήζεηε ην πιήθηξν «edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. -Παηήζηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηελ επηινγή «files». -Παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «Upload a file from your computer». -Δπηιέμηε ην θνπκπί ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ώζηε λα επηιέμεηε ην αξρείν εηθόλαο πνπ ζέιεηε λα αλεβάζεηε ζην ζύζηεκα απνζήθεπζεο αξρείσλ ηνπ wiki ζαο. Γελ ζα πξέπεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πνπ θάλεηε upload λα μεπεξλάεη ηα 5 MB. -Αλ ζέιεηε λα επηιέμεηε θαη άιιε εηθόλα επηιέμηε ην θνπκπί «select files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο.

14 -Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θνξηώκαηνο επηιέμηε ην θνπκπί «Upload Files» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. -Αλ ζέιεηε να ανεβάζεηε κάποιο άλλο απσείο, επηιέμηε «upload more». - Αλ ζέιεηε λα δείηε ηη λίζηα κε ηα αξρεία πνπ έρνπλ αλέβεη ζην ζύζηεκα ζαο επηιέμηε «refresh file list». -Γηα λα δηαγξάςεηε έλα αξρείν από ην ζύζηεκα ζαο επηιέμηε δεμηά από ην αξρείν «Options Delete». Γιαδικαζία ειζαγωγήρ εικόναρ ζε ζελίδα ηος wiki από ηο ζύζηημα διασείπιζηρ απσείων ηος wikidot. -Μεηαβείηε ζε θαηάζηαζε «edit» ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα - πξνζζέζνπκε ηελ εηθόλα. -Σηε γξακκή εξγαιείσλ παηάκε ην θνπκπί «insert image wizard». -Σηε ιίζηα «source type» επηιέμηε «attached file». Ακέζσο εκθαλίδνληαη νη εηθόλεο πνπ έρεηε θάλεη upload. -Σην πιαίζην «Image size» κπνξείηε λα επηιέμεηε ην κέγεζνο πνπ ζέιεηε λα έρεη ε εηθόλα ζαο. (ζηη ζελίδα μπορείηε να δείηε δείγμαηα για ηα διάθορα μεγέθη εικόνων ποσ προηείνονηαι.) -Σην πιαίζην «position» επηιέγεηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε λα έρεη ε θσηνγξαθία ζαο κέζα ζηε ζειίδα wiki. -επηιέμηε ην πιήθηξν «insert code» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζζήθε ηεο θσηνγξαθίαο ζαο. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας. Καλό θα είναι οι εικόνες μας να έτοσν μικρά ονόματα (μέτρι 8 ταρακτήρες) και τα γράμματα να είναι λατινικά τωρίς να σπάρτοσν κενά. Δικόνα πος βπίζκεηαι ζηη δικηςακή βάζη εικόνων Flickr.com Δίλαη αθξηβώο ίδηα ε δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε πξώηε κνξθή εηθόλσλ κε ηε κόλε δηαθνξά όηη νη θσηνγξαθίεο ζα

15 πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηε δηαδηθηπαθή βάζε θσηνγξαθηώλ flickr. (Για ηη τρήζη ηοσ flickr σπάρτοσν αναλσηικές οδηγίες) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε εηθόλσλ κέζα ζην wiki κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο θάζε θσηνγξαθίαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξόγξακκα Gimp. Αλαιπηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί ζε πξνεγνύκελν κάζεκα. 18. Πποζθήκη και επεξεπγαζία βίνηεο ζε μια ζελίδα Wiki Η πξνζζήθε video ζε κηα ζειίδα wiki είλαη κηα αξθεηά δύζθνιε δηαδηθαζία αλ ην αξρείν video πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σηελ ελόηεηα απηή ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηε πξνζζήθε video πνπ πξνέξρεηαη από δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ (video casting) όπσο π.ρ. ην Youtube. -Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθό ηόπν θαη αλαδεηήζηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη. -Αθνύ βξείηε ην video πνπ ζαο ελδηαθέξεη επηιέμηε ην θνπκπί «Δνζωμάηωζη» θαη ζα αλνίμεη έλα θνπηί πνπ πεξηέρεη θάπνην πεξίεξγν θώδηθα. -Σηνλ επηιεγκέλν θώδηθα κάνηε δεξί κλικ θαη παηήζηε ανηιγπαθή, -Μεηαβείηε ζηε ζειίδα ηνπ «wiki» πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην video θαη παηήζηε «edit». -Γξάςηε [[html]] θαη παηήζηε ην πιήθηξν Enter. -Δπηθνιιήζηε ηνλ θώδηθα κε δεξί κλικ Δπικόλληζη -Γξάςηε [[/html]] θαη κεηά παηήζηε Save λα απνζεθεπζνύλ νη αιιαγέο ζηε ζειίδα ζαο. -Τν video έρεη πξνζηεζεί ζηε ζειίδα ζαο.

16 Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας. 19. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ιζηοζελίδα Υπεξζύλδεζε κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε είηε από θείκελν, είηε από εηθόλα. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ρσξηζηά νη δύν απηέο δηαδηθαζίεο. a. Από κείμενο -Φξεηάδεηαη λα επηιέμνπκε Edit ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα κπεη ν ζύλδεζκνο -Σην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκελνγξάθνπ πιεθηξνινγνύκε κηα αγθύιε [ -ηε δηεύζπλζε ηνπ ζπλδέζκνπ νιόθιεξε με ηο -αθήνοςμε ένα κενό -Γξάθνπκε ηο κείμενο πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο -Μηα αγθύιε ] -Καη παηάκε save γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ. -Ο θώδηθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη όπσο ζην παξάδεηγκα [http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] -Αν μεηά ηη «[» πποζηεθεί «*» ηόηε ε ππεξζύλδεζεο ζα αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν. (Π.ρ. [*http://www.2spetses.gr/ Σπέηζερ] )

17 Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα κειμένοσ - σπερζσνδέζμοσ. b. Από εικόνα -Πξνζζέζηε ηελ εηθόλα ζηε ζειίδα wiki όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην. - ν θώδηθαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζαο είλαη ηεο κνξθήο [[image spetses.jpg size="small"]] -Πξηλ ην ]] αθήζηε θελό (space) θαη ζπκπιεξώζηε ηελ παξάκεηξν link="διεύθςνζη URL ηος ζςνδέζμος" - ν θώδηθαο ηώξα ζα έρεη κεηαηξαπεί θάπσο έηζη [[image spetses.jpg size="small" link="http://spetses.gr/"]] -Παηήζηε «Save» θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζπλδέζκνπ κόιηο νινθιεξώζεθε. Extra tips!!! Αλ γξάςεηε ηνλ θώδηθα «[google:free+wiki]» ζηε ζειίδα ζαο ηόηε δεκηνπξγείηε κηα ππεξζύλδεζεο κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google κε ιέμεηο θιεηδηά αλαδήηεζεο ην free θαη ην wiki. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα εικόνας - σπερζσνδέζμοσ. 20. Γημιοςπγία ςπεπζςνδέζμος ζε ζελίδα ηος wiki. Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζειίδσλ ηνπ wiki. Η δηαζύλδεζε κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο. Δίηε κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ θεηκέλνπ είηε κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ εηθόλσλ. Τηο δύν απηέο κεζόδνπο ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. Τν ζεκαληηθόηεξν θαη ζηηο δύν παξαθάησ δηαδηθαζίεο είλαη νη δύν ζειίδεο πνπ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε κε ππεξζύλδεζε λα ππάξρνπλ. Γηα απηό ζαλ πξώηε θίλεζε είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο ζειίδεο ηνπ wiki κε ηε δηαδηθαζία πνπ είρακε πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο. (εκείο

18 ζην παξάδεηγκα καο ζα ζπλδέζνπκε ηηο ζειίδεο links θαη video ζην wiki a. Από κείμενο Μεηαβείηε ζηε ζειίδα πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηελ ππεξζύλδεζε. (π.ρ. ζηε ζειίδα links) Παηήζηε ην θνπκπί «Edit». Παηήζηε ζηελ εξγαιεηνζήθε ην θνπκπί «page link Wizard». Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πιαίζην. Σην πιαίζην «Page name» Τν όλνκα ηεο ζειίδαο ηνπ wiki πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζύλδεζκνο. Σην πιαίζην «Anchor text» Τν θείκελν πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν ρξήζηεο ζηελ ςπεπζύνδεζη. Ακέζεσο κεηά παηάκε «insert code» θαη «save» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Στο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ κειμένοσ ζε ζελίδα wiki. b. Από εικόνα Αθνινπζείηαη ηα ίδηα βήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ππεξζύλδεζεο ζε ηζηνζειίδα πνπ είρακε δεη πξνεγνπκέλσο όκσο ζηελ παξάκεηξν link δελ βάδνπκε ην αιιά βάδνπκε ην όλνκα ηεο ζειίδαο ηνπ wiki πνπ ζέινπκε λα κεηαβαίλεη ν ππεξζύλδεζκνο.

19 (π.ρ. [[image video.jpg size="small" link="video"]] ελώ πξνεγνπκέλσο είρακε [[image spetses.jpg size="small" link="http://spetses.gr/"]] ) 21. Γημιοςπγία Forum Θα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε όηη wiki θαη forum είλαη δύν δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. To wikidot καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πινπνηήζνπκε έλα forum κέζα ζην wiki καο. Έναρ οπιζμόρ για ηο ηι είναι forum: Τν Forum (θόποςμ) είλαη κηα ππεξεζία όπνπ ζε κηα πεξηνρή ελόο ειεθηξνληθνύ online πίλαθα νη ρξήζηεο κε έλα θνηλό ελδηαθέξνλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο απόςεηο/ζεκεηώζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα. Τα θόξνπκ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα λα ππνβάινπλ νη ρξήζηεο εξσηήζεηο, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, ή λα ζπδεηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο. (νξηζκόο από -Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ forum παηάκε «Site Manager» αξηζηεξά ζην κελνύ ηνπ wiki πνπ θαηαζθεπάδνπκε. -Κάλνπκε θιηθ ζην «Forum & discussion» αξηζηεξά ζην κελνύ. -Δπηιέγνπκε «Settings». -Γεμηά ζην θέληξν ηεο ζειίδαο παηάκε «active forum now».

20 Δπηζηξέθνπκε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ «forum & discussion» γηα λα ξπζκίζνπκε ην forum καο. Γηα λα δνύκε ην forum καο αλνίγνπκε ηε ζειίδα «forum:start» (π.τ Πποζθήκη ενόρ σάπηη (Google map) ζε μια ζελίδα wiki Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην πξόγξακκα «google map» ν ράξηεο πνπ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε ζηε ζειίδα wiki. (Μηα δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιε ελόηεηα ησλ ζεκεηώζεσλ) -Σπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ηνπ «google map» θαη βξείηε ηνλ ράξηε ζαο. -Παηήζηε ηελ επηινγή «ζύνδεζμορ» θαη κεηά ηελ επηινγή «Πποζαπμογή και πποεπιζκόπηζη ενζωμαηωμένος σάπηη» -Πξνζαξκόζηε ηνλ ράξηε ζαο όπσο αθξηβώο ζέιεηε θαη ζην ηπίηο βήμα δηαιέμηε ηνλ θώδηθα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη θάληε «δεξί κλικ ανηιγπαθή». -Αλνίμηε ηε ζειίδα wiki πνπ ζέιεηε λα βάιεηε ηνλ ράξηε θαη παηήζηε «Edit». (Σην Παπάδειγμα καο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζειίδα map, ) -Σην πιαίζην ηεο ζειίδαο γξάςηε [[html]] -Δπηθνιιήζηε απηό πνπ θάλαηε αληηγξαθή από ην Google map. -Σην ηέινο γξάςηε [[/html]] -Παηήζηε ην πιήθηξν «Save» λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Τώξα ν ράξηεο εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ wiki ζαο.

21 23. Πποζθήκη διαθόπων απσείων ζε μια ζελίδα wiki Σην wiki καο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε αξρεία νπνηνπδήπνηε είδνπο. Ο αλαγλώζηεο κε έλα θιηθ πάλσ ηνπο, ζα κπνξεί λα ηα θαηεβάδεη θαη λα ηα αλνίγεη κε ην πξόγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη. Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην αλέβαζκα εηθόλσλ. -Πεγαίλνπκε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο wiki πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην αξρείν καο. -Παηάκε «files». -Παηάκε «Upload a new file». -Παηάκε Αλαδήηεζε θαη δηαιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε. -Παηάκε «ΟΚ» θαη κεηά «Upload». -Αληηγξάθνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ. -Παηάκε «Edit» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδα. -Γξάθνπκε δύν αγθύιεο file ην όλνκα ηνπ αξρείνπ μια κάθεηο απηό πνπ ζέινπκε λα βιέπεη ν αλαγλώζηεο δςο αγκύλερ. -Γηα παξάδεηγκα αλέβαζα έλα θείκελν κε ηίηιν test. Ο θώδηθαο κνπ έρεη σο εμήο [[file test.doc Καηέβαζε ηο απσείο κειμένος ηώπα]] Σηο μπορείηε να δείηε ένα παράδειγμα σπερζσνδέζμοσ αρτείοσ κειμένοσ (.doc) ζε ζελίδα wiki. 24. Πποζθήκη αζκήζεων Hot potatoes ζε μια ζελίδα wiki Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνζζήθε ησλ αζθήζεσλ ζην wiki καο ζα πξέπεη πξώηα λα ηηο θαηαζθεπάζνπκε θαη λα εμάγνπκε ηα απαξαίηεηα αξρεία html. Υπελζπκίδνπκε όηη κόλν ηα αξρεία αζθήζεσλ hot potatoes ζε κνξθή html κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ wikidot.

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ Οδηγίερ - Manual 1 ύζηημα Τποβολήρ Πποηάζευν ύνατηρ ύμβαζηρ Μιζθώζευρ Έπγος ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 3 Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα) 3 Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Google

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Google Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Google Η εηαηξεία Google δηαζέηεη έλα πάξα πνιύ θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΜΑΚΡΟΔΝΣΟΛΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΔΝΣΟΛΔ Doskey Με ηελ εληνιή απηή είρακε δεη ζε πξνεγνύκελν εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 PEOPLECERT Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Δσναμικού E-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα