Β. Από ηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Από ηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο"

Transcript

1 ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ για ηον διαγωνιζμό ηων αζκοσμένων Γικαζηικών Δπιμεληηών. ύμθωνα με ηην με αριθμό απόθαζη ηοσ Τποσργού Γικαιοζύνης (Φ.Δ.Κ. 155/ ), ζε ζσνδσαζμό με ηην με αριθμό 17822/ απόθαζη ηοσ Τποσργού Γικαιοζύνης (Φ.Δ.Κ. 558Β/ : Καθοριζμός ηης ύλης από ηην οποία λαμβάνονηαι ηα θέμαηα για ηο διαγωνιζμό δικαζηικών επιμεληηών. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ Έρνληαο ππόςε:α) ηηο δηαηάμεηο ησλ δύν πξώησλ εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2318/ «Κώδηθαο Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ» θαη β) ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε: Καζνξίδνπκε ηελ ύιε από ηελ νπνία ιακβάλνληαη ηα ζέκαηα γηα ην δηαγσληζκό ησλ ππνςεθίσλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ σο εμήο: Α. Από ηνλ Κώδηθα Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ (Ν.2318/ ). 1. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΗΚΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ Κεθάιαηα Α κέρξη θαη ΗΑ Άξζξα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Κεθάιαην Α- ύιινγνη Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ Άξζξα Κεθάιαην Δ- Οκνζπνλδία Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ Άξζξν 117 Β. Από ηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 1.ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Γηθαηνδνζία πνιηηηθώλ δηθαζηεξίσλ Άξζξα 1-3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Αξκνδηόηεηα θαζ ύιελ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ- Αξκνδηόηεηα θαηά ηόπν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Αξκνδηόηεηα θαηά ηόπν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ Γηάδηθνη Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Δθζέζεηο Άξζξν 117 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ Γηθόγξαθα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ- Δπηδόζεηο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΔΒΓΟΜΟ- Πξνζεζκίεο Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Άζθεζε αγσγήο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Δηζαγσγή γηα ζπδήηεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ- Γηόξζσζε- Δξκελεία Άξζξα Απνθάζεσλ Άξζξν 320 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ Γεδηθαζκέλν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ- Απόδεημε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ Μηθξνδηαθνξέο Άξζξν 468 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ Γηαλνκή Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ Γηαλνκή Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΣΡΗΣΟ ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξν 495 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αλαθνπή εξεκνδηθίαο Άξζξα

2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Έθεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Αλαςειάθεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Αλαίξεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Άξζξα 564 θαη 565 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Αλαθνπή, ηξηηαλαθνπή Άξζξα 583 θαη ΒΗΒΛΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Γηαηαγή πιεξσκήο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ- Γηαθνξέο από πηζησηηθνύο ηίηινπο Άξζξν 639 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Γηαηαγή απόδνζεο ρξήζεο κηζζίνπ Αξζξα 662 Α, 662Β, 662Γ, 662 Σ, 662Ε 5.ΒΗΒΛΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Πξνζεκείσζε Τπνζήθεο Άξζξν 706 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ πληεξεηηθή θαηάζρεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Γηθαζηηθή κεζεγγύεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ- Πξνζσξηλή επηδίθαζε απαηηήζεσλ Άξζξν 728 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ- Πξνζσξηλή ξύζκηζε θαηαζηάζεσο Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΔΚΣΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΟΤΗΑ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Δηδηθέο Γηαηάμεηο Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΟΓΓΟΟ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξα Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ- Μέζα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Καηάζρεζε θηλεηώλ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Καηάζρεζε ζηνλ ηξίην Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Καηάζρεζε αθηλήησλ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Κνηλέο δηαηάμεηο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ Καηάζρεζε εηδηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ Αλαγθαζηηθή Γηαρείξηζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ Πξνζσπηθή θξάηεζε Άξζξα ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΝΟΜΟ ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ Άξζξα 29,41,42,50, 55 θαη 56 Γ. ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ 1.ΠΡΩΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 1,2 θαη 13 ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 14,18 θαη ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα θαη 59-68

3 ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα Γ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξν 138 ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα θαη ΔΝΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 216,220 θαη222 ΔΝΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΓΩΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 235,236,239, ,243,244,246, 251,252,253,255, 258 θαη 259 ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 299,303 θαη 306 ΓΔΚΑΣΟ ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΔΗΚΟΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα θαη 368 ΔΗΚΟΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα ΔΗΚΟΣΟ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 372, 375 θαη 378 ΔΗΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 386,390,397 θαη404 Γ. Από ηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 1.ΠΡΩΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΠΡΩΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΗΝΗΚΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΣΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πνηληθή δηθαηνδνζία Άξζξα 1-2 ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πνηληθά δηθαζηήξηα Άξζξα 3-12 ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΩΞΖ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γεληθέο Γηαηάμεηο Άξζξα ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γεδηθαζκέλν Άξζξν 57 ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΟΗ ΣΖΝ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΖ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Καηεγνξνύκελνη Άξζξν 72 ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πνιηηηθώο ελάγνληεο Άξζξν 82 ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Αζηηθώο ππεύζπλνη Άξζξν 89 ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γηθαηώκαηα ησλ δηαδίθσλ Άξζξν 96 ΠΔΜΠΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Αξκνδηόηεηα θαζ ύιελ Άξζξα ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Αξκνδηόηεηα θαηά ηόπν Άξζξα ΔΚΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δθζέζεηο Άξζξα ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Κνηλνπνηήζεηο θαη επηδόζεηο Άξζξα ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πξνζεζκίεο Άξζξα ΣΡΗΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΟΓΗΚΑΗΑ

4 ΑΝΑΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξν ΣΔΣΑΡΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ΠΡΩΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Άξζξα ΚΤΡΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ζεκειηώδεηο αξρέο δηαδηθαζίαο Άξζξν 329 ΣΡΗΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ηα κηθηά δηθαζηήξηα Άξζξν ΔΚΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΠΡΩΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ Άξζξα ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑ ΒΟΤΛΔΤΜΑΣΩΝ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Έθεζε Άξζξα ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Αλαίξεζε Άξζξν 482 ΣΡΗΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Έθεζε Άξζξν 486 ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Αλαίξεζε Άξζξα ΟΓΓΟΟ ΒΗΒΛΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δθηειεζηέο απνθάζεηο Άξζξα ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σέινο ησλ πνηλώλ Άξζξα ΔΝΑΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΟΗΝΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ Άξζξν 574 Δ. Από ηνλ Αζηηθό Κώδηθα 1.ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Καλόλεο δηθαίνπ Άξζξα 1-3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Ηδησηηθό δηεζλέο δίθαην Άξζξα 4-33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Φπζηθό πξόζσπν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ννκηθά πξόζσπα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Γηθαηνπξαμίεο Άξζξα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Αηξέζεηο θαη πξνζεζκίεο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ Αληηπξνζώπεπζε, πιεξεμνπζηόηεηα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ Πξνζεζκίεο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ Παξαγξαθή, απνζβεζηηθή πξνζεζκία Άξζξα Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΟΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Τπνρξέσζε παξνρήο γεληθά Άξζξα

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αδπλακία παξνρήο ππεξεκεξία Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Δλνρέο από ζπκβάζεηο Άξζξα 361 θαη 369 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ Αξξαβώλαο, πνηληθή ξήηξα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ Απόζβεζε ελνρώλ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ Δθρώξεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ Αλαδνρή ρξένπο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ Δλνρή ζε νιόθιεξν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ Γσξεά Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Πώιεζε, αληαιιαγή Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Πώιεζε, αληαιιαγή Άξζξν 540 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ Μίζζσζε πξάγκαηνο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ Κνηλσλία Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ Γάλεην Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΚΟΣΟ ΔΒΓΟΜΟ Υξεζηδάλεην Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΚΟΣΟ ΟΓΓΟΟ Παξαθαηαζήθε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Δγγύεζε Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΔΝΑΣΟ Αδηθνπξαμίεο Άξζξν 914 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΑΡΑΚΟΣΟ Καηαδνιίεπζε δαλεηζηώλ Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΣΡΗΣΟ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Πξάγκαηα, δηθαηώκαηα ζ απηά Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Ννκή Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Κπξηόηεηα, πεξηερόκελν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Κηήζε θπξηόηεηαο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Πξνζηαζία θπξηόηεηαο Άξζξν 1094 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ πγθπξηόηεηα Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ Έλλνηα δνπιείαο Άξζξν 1118 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ Πξνζσπηθέο δνπιείεο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ Μεηαγξαθή Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ Δλέρπξν Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ Τπνζήθε Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Σεθκήξην θηλεηώλ Άξζξν 1398 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ Γνληθή Μέξηκλα Άξζξν 1510 Παύζε γνληθήο κέξηκλαο Άξζξα ΒΗΒΛΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Κιεξνλνκηθή δηαδνρή γεληθά Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Γηαζήθεο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Γηαδνρή εμ αδηαζέηνπ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ Νόκηκε κνίξα Άξζξν 1825 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ Απνδνρή- Απνπνίεζε θιεξνλνκίαο Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ - ρνιάδνπζα θιεξνλνκία Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ρέζεηο θιεξνλόκσλ Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ Κιεξνλόκνο κε απνγξαθή Άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ Κιεξνλνκεηήξην Άξζξν ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Ν. 1932/1983 Πεξί πξνίθαο Άξζξα 56-59

6 7.ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΝΟΜΟ Α.Κ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Οπζηαζηηθέο δηαηάμεηο Άξζξν 103 Σ. Από ην Δκπνξηθό Γίθαην 1.ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΝΟΜΟ Πεξί εκπόξσλ Άξζξν 1 Πεξί εηαηξεηώλ Άξζξα Ν. 3588/2007 ΠΣΩΥΔΤΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ Ζ ΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ, Αξζξν 1 Πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θήξπμεο άξζξα 2-9 Δμαζθαιηζηηθά κέηξα άξζξα Αληίθιεηνη, πξνζεζκίεο άξζξα ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ πλέπεηεο πηώρεπζεο, άξζξα Ν.5325/1932 Πεξί ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη γξακκαηίσλ Άξζξα Ν.5638/1932 Πεξί θαηαζέζεσλ ζε θνηλό ινγαξηαζκό Άξζξα Ν.Γ. ηεο 17.7/ Δηδηθέο δηαηάμεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ Πεξί ελερύξνπ Άξζξα Πεξί ππνζήθεο Άξζξα Γηθνλνκηθέο δηαηάμεηο Άξζξα Ν. 3816/1958 Κώδηθαο ηδησηηθνύ λαπηηθνύ δηθαίνπ Πεξί πινίσλ θαη πινηνθηεζίαο Άξζξα 1-9 Πεξί ππνζήθεο επί πινίσλ Άξζξα Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε επί πινίσλ Άξζξα Ν. 1815/1988 Κώδηθαο αεξνπνξηθνύ δηθαίνπ Πεξί αεξνζθάθνπο Άξζξν 1 Μεηξώα αεξνζθαθώλ Άξζξα Ν ηεο 23 Γεθεκβξίνπ 1933 Πεξί ηξαπεδηηηθήο επηηαγήο ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξα 1,9,12 ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Άξζξν 16 Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 1996 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ

7