ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ"

Transcript

1 ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη ε δηαηξνθή ζαο θαη φζν θαιχηεξα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο, ηφζν πην ηθαλνπνηεηηθά ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπφλεζήο ζαο. Αλ θαηαλαιψλεηε πεξηζζφηεξε ηξνθή απφ απηή πνπ δεηάεη ν νξγαληζκφο ζαο, ζα ζπζζσξεπηεί πεξηηηφ ιίπνο. Απφ ηελ άιιε, αλ ε δηαηξνθή ζαο είλαη αλεπαξθήο, ε κπτθή αλάπηπμε ζα είλαη πεληρξή, ζα αηζζάλεζηε αδχλακνη θαη θνπξαζκέλνη θαη ζα είζηε εππαζείο ζε ινηκψμεηο. Δπνκέλσο, επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζεηε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Βέβαηα, φζνλ αθνξά ην ζέκα δηαηξνθή, ζπλερψο δεκνζηεχνληαη θαηλνχξηα επξήκαηα θαη πιήζνο αληηθαηηθψλ απφςεσλ. Απηέο νη απφςεηο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ ζπζηάζεηο πνπ αγλννχλ ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο θάζε αηφκνπ. Η θαζεκεξηλή ιήςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ εμαξηάηαη αθελφο απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε αηφκνπ θαη αθεηέξνπ απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Σπλ ηνηο άιινηο, θάζε νξγαληζκφο αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Θα απνθνκίζεηε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα αλ έρεηε επίγλσζε ηεο δηαηξνθήο ζαο. Γψζηε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά ην ζψκα ζαο φηαλ αιιάδεηε δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Οη αθφινπζεο ζειίδεο παξαζέηνπλ απνδεδεηγκέλεο δηαηξνθηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ δηθνχ ζαο ζπλδπαζκνχ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. Θξεπηηθέο νπζίεο Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηξνθή πνπ θαηαλαιψλνπκε, νη κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ κεηαηξέπνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ησλ ηξνθψλ ζε ελέξγεηα θαη ηζηνχο. Οη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο, ηα ιίπε, νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη ην λεξφ είλαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα. Δηδηθά νη πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιίπε παξέρνπλ ηα βαζηθά ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Η πξσηεΐλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δφκεζε ηνπ ζψκαηνο. Η βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ βηηακηλψλ θαη ησλ κεηάιισλ είλαη ε ξχζκηζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ. Τν λεξφ δηαβηβάδεη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Γελ ππάξρεη ηδαληθή δηαηξνθή γηα φινπο. Η ηδαληθή δηαηξνθή εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ κπτθή αλάπηπμε θαη ην χςνο. Έλαο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη ε δηαηξνθή πξέπεη λα απνηειείηαη θαηά 60% απφ πδαηάλζξαθεο, θαηά 30% απφ ιίπνο θαη θαηά 10% απφ πξσηεΐλε. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο αζθνχκελνπο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ ιίγε πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ κπτθή αλάπηπμε ελφο αηφκνπ πνπ κεηέρεη ζε αγψλεο θαηεγνξίαο βαξέσλ βαξψλ, αιιά θαη γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ιίπνπο (δηεπθνιχλεη ηελ κεηάβαζε ζε κηα θαηεγνξία κηθξφηεξνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο). Γεληθά, γηα ηνπο αζιεηέο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ ζπληζηψληαη ηα αθφινπζα: 55% πδαηάλζξαθεο, 12-18% πξσηεΐλε θαη 27-33% ιίπνο. Σπλήζσο, νη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ αλαγξάθνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Σπληζηνχκε λα ηνλ δηαβάδεηε, ψζηε λα μέξεηε ηη ηξψηε. Ωζηφζν, ε δηαζθάιηζε ηεο ιήςεο ηεο ζσζηήο αλαινγίαο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη πεξηηηή γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο. Υδαηάλζξαθεο Οη πδαηάλζξαθεο εκπεξηέρνπλ ζάθραξα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απιψλ θαη ησλ ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ. Οη απινί πδαηάλζξαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ γξήγνξα απφ ηνλ νξγαληζκφ. Δμαηηίαο ηεο ηαρείαο κεηαηξνπήο ηνπο, ην άηνκν επηζπκεί ζχληνκα θαη ζθφδξα λα μαλαθάεη. Ωζηφζν, ν νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ. Η ελέξγεηά ηνπο αθνκνηψλεηαη αξγά απφ ην ζψκα, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλν θαη ρνξηάην γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη απινί πδαηάλζξαθεο πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηα γιπθά θαη ζηα αλζξαθνχρα ξνθήκαηα, ελψ νη ζχλζεηνη ζηα πιήξε δεκεηξηαθά θαη ζηηο παηάηεο. Οη ζχλζεηνη πδαηάλζξαθεο έρνπλ εμαηξεηηθά πςειή δηαηξνθηθή αμία θαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζπληζηάηαη. Η πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηηο ηξνθέο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο δελ είλαη πςειφηεξε απφ φηη ζηηο «πιαζηηθέο» ηξνθέο. Ωζηφζν, νη ηξνθέο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο πεξηέρνπλ πνιιέο βηηακίλεο θαη κέηαιια θαη παξέρνπλ ηθαλνπνίεζε γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, πξέπεη λα

2 θαηαλαιψλνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηξνθέο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο, θαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο «πιαζηηθέο» ηξνθέο. Δλ ηνχηνηο, πξέπεη λα αιιάμνπκε ζηαδηαθά ηηο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο, ψζηε ην ζψκα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πέςε ησλ εμαηξεηηθά ζξεπηηθψλ πδαηαλζξάθσλ. Μελ θάλεηε αηθλίδηεο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ζαο, εηδηθά πξηλ απφ έλαλ αγψλα, αθνχ απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφδνζή ζαο. Αλ ε θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο, ην ζψκα απνζεθεχεη ηελ πεξίζζηα πνζφηεηα σο ιίπνο. Σε απηή ηελ δηεξγαζία, ε κεηαηξνπή θαίεη κεγάιε πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ. Η εληαηηθή, θαζεκεξηλή πξνπφλεζε επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ εμαηξεηηθά ζξεπηηθψλ πδαηαλζξάθσλ. Η θαζεκεξηλή επίβιεςε ηεο ιήςεο ηνπο είλαη αλαγθαία κφλν αλ ζέιεηε λα κεηψζεηε ην βάξνο ζαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζείηε ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο βαξψλ. Πξσηεΐλεο Οη πξσηεΐλεο είλαη ην βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ ηνπ ζψκαηνο. Τν δέξκα, νη κχεο, νη ηξίρεο, νη ηέλνληεο θαη νη ζχλδεζκνη απνηεινχληαη απφ πξσηεΐλε. Οη πξσηεΐλεο ζπλερψο παξάγνληαη, κεηψλνληαη θαη κεηαηξέπνληαη κέζα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δίλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπιαζε ησλ θπηηάξσλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πξσηεΐλεο απνηεινχληαη απφ δηάθνξα ακηλνμέα. Ο νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη δέθα απαξαίηεηα ακηλνμέα. Τν ζψκα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 13 ακηλνμέα απφ κφλν ηνπ, ηα νπνία θαινχληαη κεαπαξαίηεηα ακηλνμέα. Τν ςάξη θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πεξηέρνπλ πνιιέο πξσηεΐλεο. Τν θφθθηλν θξέαο επίζεο πεξηέρεη πνιιή πξσηεΐλε, θαζψο θαη πνιχ ιίπνο. Αλ θαηαλαιψζνπκε ππέξκεηξεο πνζφηεηεο πξσηεΐλεο, ην ζψκα ηελ κεηαηξέπεη ζε ιίπνο ή ζε γιπθφδε, εάλ ππάξρεη ειιηπήο παξνρή πδαηαλζξάθσλ. Τν ζψκα πξέπεη λα ιακβάλεη πξσηεΐλε ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιηψο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξσηεΐλε ησλ κπψλ, κεηψλνληαο ηνλ φγθν ηνπο. Λίπε Τα ιίπε είλαη ζπκππθλσκέλε ελέξγεηα θαη είλαη, φπσο φιεο νη ππφινηπεο ζξεπηηθέο νπζίεο, απαξαίηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Η πνηφηεηα ηνπ ιίπνπο θαζνξίδεηαη απφ ηα ιηπαξά νμέα πνπ πεξηέρεη. Πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα θνξεζκέλα, ζηα αθφξεζηα θαη ζηα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Η θαηαλάισζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ πξέπεη λα κεησζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, αθνχ ε ζπρλή ιήςε ηνπο έρεη επηπηψζεηο ζηηο ηηκέο ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο θαη πξνθαιεί αχμεζε ηεο ρνιεζηεξφιεο. Τα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα είλαη εκθαλή απφ ηε ζηεξεά ζχζηαζή ηνπο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, π.ρ. ε καξγαξίλε θαη ην κπέηθνλ. Τα ιίπε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηεγάληζκα είλαη εμαηξεηηθά επηβιαβή γηα ηελ πγεία. Ωζηφζν, ηα αθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δπηβάιιεηαη λα θαηαλαιψλνπκε απηά ηα ιίπε, αθνχ ην ζψκα δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα παξαζθεπάζεη κφλν ηνπ. Τα αθφξεζηα ιίπε πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην ειαηφιαδν θαη ζηνπο μεξνχο θαξπνχο, ελψ ηα πνιπαθφξεζηα ιίπε ζηα ςάξηα, ζην ειηέιαην θαη ζην θαξζακέιαην. Τα θνξεζκέλα ιίπε πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε αθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα γηα παξάδεηγκα, ε καξγαξίλε θαη ην βνχηπξν κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έιαην πςειήο πνηφηεηαο. Οη ελεξγνί αζιεηέο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ιίπνο απφ φζνπο δελ έρνπλ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ αζιεηηζκφ ή ζηελ εξγαζία ηνπο. Ωζηφζν, δελ είλαη αλαγθαίν λα απμήζνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο ζηελ δηαηξνθή ηνπο. Απηφ εμεγείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ θαηά ηελ πξνπφλεζε, ε νπνία απαηηεί κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξσηεΐλεο θαη ζπρλά πδαηαλζξάθσλ. Σπλαθφινπζα, απμάλεηαη θαη ε πνζφηεηα ιίπνπο, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ ηξνθηθψλ ζθεπαζκάησλ πεξηέρεη ιίπνο. Δπνκέλσο, ν αζιεηήο πξέπεη λα θαηαλαιψλεη επαξθή πνζφηεηα πξσηεΐλεο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ. Γηα λα ράζεη βάξνο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αγσληζηεί ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία βαξψλ, ν αζιεηήο πξέπεη λα έρεη αξλεηηθφ ζεξκηδηθφ ππφινηπν ζε ηαθηηθή βάζε. Γη απηφλ ηνλ ιφγν, ε πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο ζηε δηαηξνθή πξέπεη λα κεησζεί ζην ειάρηζην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζιεηήο δελ έρεη αλαινγία ππνδφξηνπ ιίπνπο θάησ ηνπ 8%. Αλ, απφ ηελ άιιε, ν αζιεηήο κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ, ζα αηζζάλεηαη κνλίκσο αδχλακνο θαη θνπξαζκέλνο. Αλ κεησζεί ε πνζφηεηα ηεο πξσηεΐλεο, απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηνπο κχεο θαη ν αζιεηήο ζα έρεη ιηγφηεξε δχλακε γηα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο. Βηηακίλεο

3 Οη βηηακίλεο είλαη νξγαληθέο ελψζεηο θαη κεηέρνπλ ζε πνιιέο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο, ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Καη νη πην κηθξέο αιιαγέο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα βηηακηλψλ ηνπ ζψκαηνο, κπνξεί λα έρνπλ ηεξάζηηεο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε βηηακίλε C ζηεξίδεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπληζηάηαη ε ιήςε ηεο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ινηκψμεσλ φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνπνλεηηθήο έληαζεο. Ωζηφζν, ε πςειφηεξε δφζε ζε άιιεο βηηακίλεο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε. Έηζη, ζα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί φηαλ επηιέγεηε βηηακηλνχρα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. Θα πξέπεη λα θαηαλαιψλεηε θξνχηα απφ ηελ πεξηνρή ζαο πνπ έρνπλ ζπιιερηεί ψξηκα, αθνχ απηά πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα βηηακηλψλ. Πνιιά θξνχηα πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλεο, επεηδή ζπιιέγνληαη πξψηκα θαη πξέπεη λα δηακεηαθνκηζηνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα αλ κηα κέξα θαηαλαιψζεηε ιηγφηεξεο βηηακίλεο, εθφζνλ απηφ δελ γίλεη ν γεληθφο θαλφλαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζιακβάλεηε επαξθή πνζφηεηα βηηακηλψλ γηα πνιιέο εκέξεο. Τελ επνκέλε, θξνληίζηε λα θάηε θξνχηα. Μέηαιια Τα κέηαιια επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ, θαζψο θαη πιήζνο κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο ηελ ξχζκηζε ηνπ λεξνχ ζην ζψκα. Σηα κέηαιια ζπγθαηαιέγεηαη ην λάηξην, ην θάιην, ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην. Τα κέηαιια πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο (ηα ιεγφκελα ηρλνζηνηρεία) είλαη, κεηαμχ άιισλ, ν ζίδεξνο, ην θζφξην, ν ςεπδάξγπξνο, ην ζειήλην θαη ην ηψδην. Τα κέηαιια δελ έρνπλ επίδξαζε ζηελ απφδνζε. Δπνκέλσο, δελ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπκε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο κεηάιισλ απφ ηε ζπληζηψκελε γεληθή δνζνινγία. Η απαξαίηεηε πνζφηεηα κεηάιισλ πεξηέρεηαη ζε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Αλ πξνπνλεζήθαηε εληαηηθά επί αξθεηέο εβδνκάδεο, ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα πάξεηε κεξηθά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κε κέηαιια, αθνχ ε αλεπάξθεηά ηνπο έρεη επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε έιιεηςε καγλεζίνπ πξνθαιεί θξάκπεο, ελψ ε έιιεηςε ςεπδάξγπξνπ κάο θαζηζηά εππαζείο ζηηο ινηκψμεηο. Έηζη, ζα πξέπεη λα θξνληίζεηε λα πάξεηε αξθεηφ ςεπδάξγπξν θαη καγλήζην, αλ απνθαζίζεηε λα απμήζεηε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηε ζηελ πξνπφλεζε. Νεξό Τν αλζξψπηλν ζψκα πεξηέρεη 50-70% λεξφ. Τν λεξφ είλαη ν θνξέαο πνπ δηαβηβάδεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο εθίδξσζεο. Η ζεξκφηεηα εθιχεηαη κέζσ ηεο απνβνιήο ηνπ ηδξψηα ζηελ επηδεξκίδα. Η πξνπφλεζε απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ζπλεπψο ηελ εθίδξσζε. Η πνζφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηεο πξνπφλεζεο, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγξαζία. Πξέπεη λα πίλνπκε ηνπιάρηζηνλ 8 πνηήξηα λεξφ εκεξεζίσο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαλαιψλνπκε κεηαιιηθφ λεξφ. Τα ξνθήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαθεΐλε θαη αιθνφι δελ ελδείθλπληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ λεξνχ, αθνχ πξνηξέπνπλ ην ζψκα λα απνβάιιεη πεξηζζφηεξν λεξφ. Η πνζφηεηα ηεο εθίδξσζεο απμάλεηαη εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο θαηαπφλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. Να πίλεηε αξθεηά πγξά ζηηο πξνπνλήζεηο, εηδάιισο ν νξγαληζκφο ζα θηλδπλεχζεη απφ αθπδάησζε. Μαδί κε ηνλ ηδξψηα, απνβάιινληαη θαη κέηαιια θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πίλνπκε κεηαιιηθφ λεξφ. Οη Bάζεηο ηεο Γηαηξνθήο Πξνγξακκαηίζηε ηελ ιήςε ηεο ηξνθήο ζχκθσλα κε ηνπο πξνπνλεηηθνχο ζαο ζηφρνπο. Ο αθξηβήο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο πεξηηηή γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο. Ωζηφζν, φινη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νξηζκέλνπο γεληθνχο θαλφλεο. Δπίζεο, ζπληζηάηαη λα δηαβάδνπκε ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ. Έηζη, ζα μέξνπκε ηη ηξψκε θαη ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηνξζψζνπκε ηε δηαηξνθή καο, αλ δελ πξαγκαηψλνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ πξνπφλεζε. Έλαο επαγγεικαηίαο αζιεηήο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί εκεξνιφγην φισλ ησλ ηξνθψλ πνπ θαηαλαιψλεη. Τν θχξην κέξνο ηεο δηαηξνθήο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, ζαλ απηνχο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παηάηεο, ζηα δπκαξηθά θαη ζην ςσκί νιηθήο άιεζεο. Να θαηαλαιψλεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πιήξε δεκεηξηαθά. Όζν κπνξείηε απνθεχγεηε ηα απιά ζάθραξα, ζαλ απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηα γιπθά, αθνχ παξέρνπλ ηθαλνπνίεζε κφλν γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ βνπιηκηθέο θξίζεηο. Η πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηηο δηθέο ζαο κνλαδηθέο αλάγθεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζσκαηηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο πξνπνλεηηθνχο ζαο ζηφρνπο. Αλ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ αλαινγία ιηπψλ ζηελ δηαηξνθή ζαο θαη αηζζάλεζηε δπλαηνί ζηελ πξνπφλεζε, έρεηε βξεη ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή. Αλ φκσο ζέιεηε λα κεηψζεηε ηελ αλαινγία ηνπ ιίπνπο ζην ζψκα ζαο, πξψηα πξνζπαζήζηε λα κεηψζεηε ηελ θαηαλάισζε

4 ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ πξηλ αξρίζεηε λα κεηψλεηε ηελ πξφζιεςε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Όζνλ αθνξά ηελ πξσηεΐλε, λα ρξεζηκνπνηείηε πξντφληα κε ιίγα ιηπαξά, φπσο ην ηπξί θφηαηδ, ν ηφλνο θαη ην βνδηλφ θξέαο. Τν μηλφγαιν, άιιε κηα ηξνθή πινχζηα ζε πξσηεΐλεο θαη ρακειή ζε ιηπαξά, είλαη κηα ζεκαληηθή ηξνθή γηα ηελ αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο ζηνπο πξνρσξεκέλνπο αζιεηέο. Η δίαηηά ζαο πξέπεη λα πεξηέρεη ειάρηζηα ιηπαξά. Τα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Όζν είλαη εθηθηφ, απνθχγεηε ηα ινπθάληθα, ην ιηπαξφ ηπξί θαη ην θξέαο, ην βνχηπξν, ην κπέηθνλ θαη ηηο καξγαξίλεο, αθνχ πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα απνθεχγεηε ηα ιίπε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηεγάληζκα. Ωζηφζν, ηα αθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα είλαη απαξαίηεηα. Να θαηαλαιψλεηε πνιχ ςάξη θαη αξθεηνχο μεξνχο θαξπνχο θαη λα ρξεζηκνπνηείηε έιαηα πςειήο πνηφηεηαο, φπσο ην ειηέιαην θαη ην ειαηφιαδν. Η ηξνθή καο πεξηέρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά. Πξέπεη λα θαηαλαιψλεηε κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, κηα κέξα θάηε έλα κήιν, ιίγα κνχξα θαη κηα ζαιάηα κε θξεκκχδηα, ξαπαλάθηα θαη ηνκάηεο, ηελ επνκέλε θάηε έλα αριάδη, ιίγν πεπφλη, έλα θαξφην θαη κηα ξέβα. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζψκα ιακβάλεη φιεο ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια πνπ ρξεηάδεηαη. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ή αλ δελ ζαο αξέζνπλ νη σκέο ηξνθέο, θαηαθχγεηε ζηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κε βηηακίλεο θαη κέηαιια. Έλα εληαηηθφ πξφγξακκα πξνπφλεζεο θαη κείσζεο ηνπ βάξνπο ζα απμήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα απηέο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο. Θα πξέπεη λα δψζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε βηηακίλεο C, καγλεζίνπ, αζβεζηίνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη ζειελίνπ. Να πίλεηε αξθεηά πγξά, ηνπιάρηζηνλ 8 πνηήξηα ηελ εκέξα. Αλ ηδξψλεηε πνιχ, αλ πξνπνλείζηε ζθιεξά ή αλ αθνινπζείηε κηα δίαηηα κε ιίγεο ζεξκίδεο, πξέπεη λα πίλεηε πεξηζζφηεξα πγξά. Τν θαιχηεξν ξφθεκα είλαη ην λεξφ, αθνχ δελ πεξηέρεη ζεξκίδεο. Τα αιθννινχρα ξνθήκαηα δελ ελδείθλπληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ πγξψλ, αθνχ πξνθαινχλ ζπρλνπξία θαη απμεκέλε απψιεηα πγξψλ. Δπίζεο, έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη δελ παξέρνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη κε κέηξν ή θαζφινπ. Ταθηηθά Γεύκαηα Να ηξψηε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σπληζηάηαη λα ιακβάλνπκε ηξία θχξηα γεχκαηα θάζε κέξα: πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ. Να ηξψηε έλα κηθξφ ζλαθ κεηαμχ πξσηλνχ θαη κεζεκεξηαλνχ θαη άιιν έλα ην απφγεπκα. Τν βξαδηλφ ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη λσξίο ην βξάδπ, ψζηε λα κπνξείηε λα θάηε άιιν έλα ζλαθ κεηά απφ 2-3 ψξεο. Ιδαληθά ζλαθ είλαη ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη νη πξσηετλνχρεο ηξνθέο. Απνθχγεηε ηα γιπθά, αθνχ ζχληνκα ζα ζαο θάλνπλ λα πεηλάηε πάιη. Η ηδαληθή ζχζηαζε ησλ γεπκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο, ηνπο πξνπνλεηηθνχο ζηφρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξνπφλεζεο. Ο ζπλεηδεηφο έιεγρνο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζα απνθαιχςεη ηη είλαη θαηαιιειφηεξν γηα εζάο. Οη δηαηξνθηθέο αιιαγέο πξέπεη λα ηεινχληαη ζηαδηαθά θαη δελ πξέπεη λα είλαη ξηδηθέο. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θαηαιάβεηε πψο αληηδξά ην ζψκα ζαο ζηηο αιιαγέο. Απνθύγεηε ηηο Γίαηηεο κε Λίγεο Θεξκίδεο Έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο δίαηηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ βάξνπο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηέο νη δίαηηεο είλαη ειθπζηηθέο γηα ηνπο αζιεηέο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. Ωζηφζν, ε κείσζε ηεο ηξνθήο θάλεη ην ζψκα λα αξρίδεη λα απνζεθεχεη ελέξγεηα θαη ηξνπνπνηεί ηηο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο. Τν ζψκα ρξεηάδεηαη πξσηεΐλε γηα ηελ δηαηήξεζε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζή ηνπ. Αλ ην ζψκα ιακβάλεη αλεπαξθή πνζφηεηα πξσηεΐλεο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο πξφζιεςεο ηξνθήο, ζα ζηξαθεί ζηελ κπτθή πξσηεΐλε, κεηαηξέπνληάο ηελ. Απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αλαινγία κπψλ ιίπνπο. Δπίζεο, ην ζψκα ζα θνπξάδεηαη γξήγνξα εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο παξνρήο ελέξγεηαο θαη ζα θαηαζηεί επάισην ζε ινηκψμεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο. Τα απνηειέζκαηα ηεο ξηδηθήο δίαηηαο γηα ηελ κείσζε ηνπ βάξνπο είλαη ε απνβνιή λεξνχ θαη ε κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο. Έηζη, ην επηζπκεηφ βάξνο επηηπγράλεηαη κέζα ζε ιίγεο εκέξεο. Τψξα, ν αζιεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα αγσληζηεί ζε ρακειφηεξε θαηεγνξία βαξψλ. Ωζηφζν, έλα κεγάιν κέξνο αζιεηηθήο απφδνζεο ζα έρεη ραζεί εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο αληνρήο θαη δχλακεο. Αλ επηζηξέςεηε ζηηο θαλνληθέο δηαηξνθηθέο ζαο ζπλήζεηεο κεηά απφ κηα δίαηηα, ην βάξνο ζαο ζα απμεζεί ξαγδαία. Τν ζψκα απνζεθεχεη κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ ζε ιίπνο, σο πξνθχιαμε απέλαληη ζε κειινληηθέο ειιείςεηο ηξνθήο. Θα αλαθηήζεηε γξήγνξα ηα ρακέλα θηιά κε ηελ ίδηα πνζφηεηα ηξνθήο. Τν βάξνο ζαο κπνξεί αθφκα θαη λα απμεζεί, επεηδή ε βαζηθή ελεξγεηαθή κεηαηξνπή ζα έρεη ππνλνκεπηεί εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο κπτθήο κάδαο. Απηφ ην θαηλφκελν έρεη καηαηψζεη ηηο ειπίδεο πνιιψλ. Γηα ηνλ αζιεηή ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ ζεκαίλεη φηη ζα δπζθνιεπηεί αθφκα

5 πεξηζζφηεξν λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ βάξνο πξηλ ηνλ επφκελν αγψλα. Θα κεηψζεηε ην ππνδφξην ιίπνο κφλν αλ πξνπνλείζηε ηαθηηθά θαη θαηαλαιψλεηε πγηεηλέο θαη ζξεπηηθέο ηξνθέο, νη νπνίεο ηειηθά ζα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθφ ζεξκηδηθφ ππφινηπν. Να Τξώηε Θξεπηηθέο Tξνθέο πξηλ ηελ Πξνπόλεζε, Kαηά ηε Γηάξθεηά ηεο θαη Mεηά ηελ Oινθιήξσζή ηεο Πξηλ ηελ πξνπφλεζε κπνξείηε λα θάηε έλα ζλαθ πινχζην ζε πδαηάλζξαθεο, φπσο έλα κνχζιη κε πιήξε δεκεηξηαθά ή κία κπαλάλα. Να απέρεηε απφ ιηπαξέο ηξνθέο ηνπιάρηζηνλ δπν ψξεο πξηλ ηελ πξνπφλεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο πξέπεη λα θαηαλαιψλεηε αξθεηά πγξά, ηνπιάρηζηνλ δχν πνηήξηα γηα θάζε ψξα πξνπφλεζεο. Να πίλεηε λεξφ ή έλα κείγκα απνηεινχκελν θαηά ηα δχν ηξίηα απφ λεξφ θαη θαηά ην έλα ηξίην απφ ρπκφ κήινπ (φρη κε ηερλεηά αξψκαηα). Μεηά ηελ πξνπφλεζε αλαλεψζηε ηελ θαχζηκε χιε ηνπ νξγαληζκνχ κε πδαηάλζξαθεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, νη αζιεηέο πξέπεη λα αγσλίδνληαη πνιιέο θνξέο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αζιεηήο πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηξνθέο πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο αλάκεζα ζηνπο αγψλεο, φπσο νη πιάθεο δεκεηξηαθψλ θαη ηα εηδηθά ξνθήκαηα γηα αζιεηέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαλαιψλεηε πνιιά γεχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, παξά έλα κεγάιν θχξην. Απηφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε πξνπφλεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ. Να θαηαλαιψλεηε αξθεηά γεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλε θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Μελ επηρεηξήζεηε λα θαηαλαιψζεηε φιε ηελ πξσηεΐλε πνπ ρξεηάδεζηε ζε έλα γεχκα. Η αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο είλαη εθηθηή κφλν κέζσ ηεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Σε απηή ηελ δηεξγαζία, πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα θαηαλαιψλνπκε πξντφληα ρακειά ζε ιηπαξά. Αιιηψο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απμεζεί φρη κφλν ε κπτθή κάδα, αιιά θαη ην ιίπνο. Έηζη, ν αζιεηήο κπνξεί λα θιεζεί λα αγσληζηεί κε έλαλ θαιχηεξα πξνπνλεκέλν αληίπαιν, ζε κηα πςειφηεξε θαηεγνξία βαξψλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε θαηεγνξία βαξέσλ βαξψλ, πνπ είλαη θαη ε χζηαηε. Μφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ππνδφξην ιίπνο ηνπ αζιεηή δελ δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν. Παξνρή Πξσηεΐλεο Δίλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρνπκε ηελ πξφζιεςε πξσηεΐλεο ζηε δηαηξνθή καο, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά. Η πξσηεΐλε πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη ζε αξθεηά γεχκαηα θαη λα παξέρεηαη κέζσ πνηθηιίαο ηξνθψλ. Μφλν έηζη κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη ην ζψκα απνξξνθά θαη κεηαηξέπεη ηελ πξσηεΐλε θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα. Τα παξαθάησ είλαη γεληθνί θαλφλεο. Κάζε νξγαληζκφο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηνπο κχεο, θαη αληηδξά δηαθνξεηηθά ζηελ ιήςε ηξνθήο. Πξνπνλεηηθφο Σηφρνο: Γηαηήξεζε ηεο θαηεγνξίαο βάξνπο Σπληζηψκελε εκεξήζηα ιήςε πξσηεΐλεο: πεξίπνπ 3,5 γξ. γηα θάζε 450 γξ. ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηνπιάρηζηνλ 2,5 γξ. αλά 450 γξ. ζσκαηηθνχ βάξνπο Πξνπνλεηηθφο Σηφρνο: Μείσζε ππνδόξηνπ ιίπνπο γηα κεηάβαζε ζε ρακειόηεξε θαηεγνξία βάξνπο Σπληζηψκελε εκεξήζηα ιήςε πξσηεΐλεο: 3,5-4,5 γξ. γηα θάζε 450 γξ. Σσκαηηθνχ βάξνπο σζηφζν, αλ νη κχεο έρνπλ αλαπηπρζεί ηθαλνπνηεηηθά, απμήζηε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ιήςε πξσηεΐλεο. Πξνπνλεηηθφο Σηφρνο: Αύμεζε κπτθήο κάδαο γηα κεηάβαζε ζε πςειόηεξε θαηεγνξία βάξνπο Σπληζηψκελε εκεξήζηα ιήςε πξσηεΐλεο: πεξίπνπ 4,5 γξ. γηα θάζε 450 γξ. ζσκαηηθνχ βάξνπο. Η πνζφηεηα απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ κπτθφ φγθν πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί. Οη επαγγεικαηίεο κπνληηκπίιληεξ θαηαλαιψλνπλ κέρξη θαη 8,5 γξ. γηα θάζε 450 γξ. ζσκαηηθνχ βάξνπο. Πεγή : Tεχρνο 97 ηνπ πεξηνδηθνχ «Μνλνπάηη γηα ηηο Πνιεκηθέο Τέρλεο», «Δθδφζεηο Αιθίκαρσλ»

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 26.09.15 ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6 Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Nut1_l6 Οξηζκφο Υεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ : Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΜΠΑΣΕΖ ΥΡΗΣΗΑΝΑ (3453) & ΕΑΒΟ ΝΗΚΟ (3410) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε ζηνλ βαξηά πάζρνληα αζζελή ηεο ΜΔΘ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα