ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ"

Transcript

1 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ

2 ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο είλαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαδόκελα ζπζηαηηθά θαη νπζίεο - πνπ ζηε "θπζηθή ηνπο κνξθή" εκπεξηέρνληαη ζε ηξνθέο ή θπηά - ηα νπνία αθνύ ππνζηνύλ επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαηξνθήο: - αλ θαη εθφζνλ ε δηαηξνθή δελ είλαη επαξθήο, - ή νη αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κηα "θπζηνινγηθή" δηαηξνθή. Aκεξηθαληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία) «πκπιεξψκαηα δηαηξνθήs νξίδνληαη ηα ηξφθηκα κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ κε ζξεπηηθέο επηδξάζεηο ". "... πεξί ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαλνληζκνί" ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2002/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.

3 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ πκπιεξψκαηα δηαηξνθήο είλαη πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ζπκππθλσκέλα έλα ή πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ν πξννξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην εκεξήζην δηαηηνιφγην, φηαλ ε δηαηξνθή δελ είλαη ηζνξξνπεκέλε. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ πνιιά δε θαη κε ζπλδπαζκφ θπηηθψλ νπζηψλ. Η βηνκεραλία ησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ αλέξρεηαη παγθνζκίσο ζε 60 δηο $ θαη 50% ηνπ πιεζπζκνχ (ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΗΠΑ)ηα ιακβάλνπλ, ην δε 25% δελ ην αλαθέξνπλ ζηνλ ηαηξφ ηνπο.

4 ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΓΔΛ ΑΛΡΗΘΑΘΗΠΡΝΛ ΡΗΠ ΡΟΝΦΔΠ - δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλψλ ηξνθψλ, - ζπκπιεξψλνπλ ηε δηαηξνθή θαη δελ είλαη πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο, - δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο ηξνθέο θαη δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηφ ηνπο, - δελ έρνπλ "καγηθέο", ζεξαπεπηηθέο ή άιιεο ηδηφηεηεο, - δελ είλαη θάξκαθα, θπθινθνξνχλ κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ θαη - δελ πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ.

5 DOPING O φξνο «doping» ππνδειψλεη ηελ αζέκηηε ρξήζε θαξκάθσλ ή άιισλ κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αζιεηηθήο επίδνζεο θαη απνηειεί κάζηηγα γηα ηνλ ζχγρξνλν αζιεηηζκφ. Αλ θαη ην θαηλφκελν doping έρεη θαηαδηθαζηεί απφ αζιεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θπβεξλήζεηο θξαηψλ, δελ έρεη ηεζεί ππφ έιεγρν. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθή είλαη ε επέθηαζε ηνπ «doping» ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο πνπ δελ θάλνπλ πξσηαζιεηηζκφ.

6 ΡΑ ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΠΡΖΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΑ Ζ ρξήζε νπζηώλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο ζεκεηώλεηαη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, ζε δηάθνξνπο ιανύο θαη πνιηηηζκνύο: - ηελ Κίλα ην 3000 π.υ ρξεζηκνπνηνχζαλ εθρχιηζκα εθεδξίλεο (Μα- Xνπάλγθ), - ζηε πάξηε ην 500 π.υ νη πνιεκηζηέο θαη αζιεηέο θαηαλάισλαλ ηνλ γλσζηφ κέιαλα δσκφ θαη - νη Αδηέθνη είραλ εμνηθεησζεί κε ηηο «επεξγεηηθέο» δπλάκεηο ηεο ζπηξνπιίλαο.

7 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ -1 Σα ζπκπιεξψκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Ζ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα "θνηλά" ή "ζπλήζε" ζπκπιεξψκαηα πνπ κπνξνχλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο: α) ζηνλ θνηλό άλζξσπν λα αλαπιεξψζνπλ ή λα θαιχςνπλ θάπνηα δηαηξνθηθή έιιεηςε ή επηπιένλ δηαηξνθηθή αλάγθε θαη β) ζηνλ αζιεηή αλαπιεξψλνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή νπζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαηά ηε ζσκαηηθή άζθεζε. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη κε εληζρπκέλεο πξσηεΐλεο, νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια, δηάθνξα ξνθήκαηα ζε ζθφλε, απινί ηχπνη ακηλνμέσλ, ηα ζπκπιεξψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξνθέο (ζφγηα, θχθηα, καγηά κπχξαο, ζπηξνπιίλα, θάςνπιεο ζθφξδνπ θ.ιπ) θαη δηάθνξα ηζνηνληθά "αλαςπθηηθά".

8 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ -2 Ζ δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απηά πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο κπτθνύ έξγνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη απεπζχλεηαη ζε φζνπο αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη έληνλα: βφηαλα, εξγνγφλεο νπζίεο( ε θξεαηίλε), εληζρπκέλεο θφξκνπιεο πξσηετλψλ, βηηακηλψλ θαη κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, ακηλνμέα, gissenig, θαξληηίλε, θαθεΐλε θαη "θπζηθά" νξκνλνδηεγεξηηθά θαη κπναλαπηπμηαθά. Σα πξντφληα απηά (ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο) βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο εκθάληζεο, πεξηνξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξήζε θαξκάθσλ θαη εληζρύνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο ή ηηο ειιείςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. * θεπάζκαηα πνπ δηαθεκίδνπλ φηη απμάλνπλ ηε κπτθή κάδα ή φηη θαίλε ηα ιίπε είλαη πηζαλφ λα πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο.

9 ΣΟΖΠΡΔΠ ΡΥΛ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Κάπνηε ε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο αθνξνχζε κφλν αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ήζειαλ λα βειηηψζνπλ ηηs επηδφζεηο ηνπs. ηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ηνπο εμαπιψζεθε θαη ζε άιινπο ρψξνπs φπσο ηα γπκλαζηήξηα κε ζθνπφ νη αζινχκελνη λα βειηηψζνπλ ηελ φςε ηνπ ζψκαηνο ηνπο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη απφ ην 1999 σο ζήκεξα έρεη δηπιαζηαζηεί ν αξηζκφs ησλ λέσλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηα δηάθνξα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο γηα λα απμήζνπλ ηνλ κπτθφ ηνπs φγθν θαη φρη κφλν. Η κφδα ησλ αδχλαησλ θνξηηζηψλ έρεη σζήζεη πνιιά απφ απηά ζηελ θαηαλάισζε θάπνησλ νπζηψλ θπξίσο ιηπνδηαιπηηθψλ ψζηε λα πεηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπ αλνξεθηηθνχ κνληέινπ. Ο θίλδπλνο είλαη κεγάινο γηα ηνλ θαηαλαισηή αθφκα θαη φηαλ παίξλεη αζψεο βηηακίλεο γηαηί φηαλ νη δφζεηο γηα νξηζκέλεο απφ απηέο βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ή θαη ηηο μεπεξλνχλ παξαηεξνχληαη παξελέξγεηεο θαη ηνμηθφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ.

10 ΝΗ ΠΖΚΔΟΗΛΝΗ ΡΟΝΞΝΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝΠ. ηνπο θαηξνχο καο ζπλεζίδνληαη ηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα πνπ δπζηπρψο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο έρνπλ ράζεη πνιχηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Η θαζεκεξηλή έθζεζε ζε ηνμίλεο φπσο νη πεξηβαιινληηθνί ξχπνη, ηα βαξέα κέηαιια, ηα ρεκηθά πξφζζεηα ησλ ηξνθψλ, ηα θπηνθάξκαθα, νη νξκφλεο, ηα θάξκαθα, απαηηεί ζπλερή θαηαλάισζε ζξεπηηθψλ απνζεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν μέθξελν άγρνο ησλ θαηξψλ απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, πνπ ηα θαίεη. Η κε επαξθήο πξφζιεςε ζε βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε λνζεκάησλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Η έιιεηςε κεηάιισλ θαη βηηακηλψλ θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο δσήο επηδξά αξλεηηθά ζηηο λνεηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ εθήβσλ. Οη ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο δηαηξνθήο ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ θπξίσο ηελ έλλνηα ησλ ππνθιηληθψλ ειιείςεσλ, πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηε αλάπηπμε λνζεκάησλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή.

11 ΝΚΑΓΔΠ ΚΔ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ (ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ) Παηδηά θαη έθεβνη απφ θησρέο νηθνγέλεηεο. Παηδηά θαη έθεβνη κε αλνξεμία, θαθή ή ηδηφηξνπε φξεμε ή θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε δίαηηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο. Έγθπεο έθεβνη. Παηδηά θαη έθεβνη πνπ θαηαλαιψλνπλ ρνξηνθαγηθέο δίαηηεο. Παηδηά κε ζχλδξνκα δπζαπνξξφθεζεο. Παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δηαηξέθνληαη θπξίσο κε θξέαο, παηδηά γνλέσλ πνπ νη ίδηνη δελ θαηαλαιψλνπλ θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, παηδηά πνπ θαηαλαιψλνπλ πξντφληα ηχπνπ light θαη παηδηά κε πνιχ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία ζηελ δηαηξνθή ηνπο.

12 ΝΗ ΚΝΟΦΔΠ ΞΝ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΙΖΦΘΝΛ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θπθινθνξνχλ ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο θαη ηχπνπο: - δηζθία κηθξνχ ζρήκαηνο, - ηακπιέηεο, ζπλήζσο κεγάινπ κεγέζνπο, - θάςνπιεο, - ζθφλεο πνπ αλαθαηεχνληαη κε πγξά, - πφζηκεο ακπνχιεο, - αλαβξάδνληα δηζθία, - ζνθνιάηεο, - ζηξφπηα κε ή ρσξίο δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή νπζία.

13 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ Βηηακίλεο Κέηαιια Ηρλνζηνηρεία Βόηαλα Ακηλνμέα Έλδπκα Δθρπιίζκαηα ηζηώλ θαη αδέλσλ(πξνζηάηε, ζύκνπ, ζπξενεηδνύο, ήπαηνο, ζπιελόο, παγθξέαηνο, ππνθύζεσο, δειαηίλε θ.ι.π.) Κεηαβνιίηεο Βαζηιηθόο Ξνιηόο Γύξηο Καγηά ηεο κπύξαο Ιεθηζίλε Φπηηθέο ίλεο Ππλέλδπκν Q10

14 ΒΑΠΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

15 ΒΝΡΑΛΑ-ΦΡΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ Σα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπο δελ είλαη ζηαζεξά θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη, ην βαζκφ σξίκαλζεο θαηά ηε ζπγθνκηδή, ηε δηαδηθαζία απνμήξαλζεο θαη ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο. Δίλαη άγλσζηνο ν ηξφπνο παξαζθεπήο, ε αθξηβήο ζχζηαζε, ε θαζαξφηεηα, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ, νη ηπρφλ πξνζκίμεηο (κφιπβδνο, αξζεληθφ), ε ηπρφλ ζπλέξγεηα κε θάξκαθα θαη ε ηνμηθφηεηά ηνπο.

16 Ρα θπξηόηεξα θπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην Ginkgo Biloba, ην Bilberry, ην Ginseng θαη νη θπηηθέο ρξσζηηθέο ινπηεΐλε θαη ην ηζνκεξέο ηεο δεαμαλζίλε. Η ιέμε Ginkgo πξνέξρεηαη απφ ηελ θηλέδηθε θαη ηελ ηαπσληθή ιέμε Ginkgo πνπ ζεκαίλεη "αζεκέλην βεξχθνθν" επεηδή νη θαξπνί ηνπ κνηάδνπλ κε βεξχθνθν θαη ηα άλζε ηνπ έρνπλ αζεκί ρξψκα. To biloba πξνέξρεηαη απφ ην θχιιν ηνπ θπηνχ. To Ginkgo biloba ζεσξείηαη όηη έρεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο To Billberry έλα είδνο κνχξνπ. Φχεηαη ζηελ Βφξεηα Δπξψπε, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Αζία.. Υξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ 16ν αηψλα σο θάξκαθν γηα ην ζθνξβνύην, ηνλ βήρα, ηελ δπζεληεξία θ.ιπ. To Ginseng πξνέξρεηαη απφ ηελ ξίδα θπηνχ πνπ ελδεκεί ζηε Ρσζία, Κίλα, Ιαπσλία θαη Κνξέα θαη ζεκαίλεη "βφηαλν ηνπ άλδξα». ε έξεπλα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Βνηαληθνχ πκβνπιίνπ βξέζεθε φηη 50% ησλ πξντφλησλ πνπ αλέθεξαλ φηη πεξηείραλ Ginseng δελ ην πεξηείραλ. ηελ Κίλα θέξεηαη κε ην φλνκα Ginseng Panax απφ ηε ιέμε "παλάθεηα", γηαηί ζεσξείηαη σο γεληθό ηνλσηηθό γηα όια ηα λνζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο έγθπεο γπλαίθεο θαζψο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη απαξαίηεηε ελέξγεηα ζηε κεηέξα θαη ην παηδί. Οη θπηηθέο ρξσζηηθέο ινπηεΐλε θαη ην ηζνκεξέο απηήο δεαμαλζίλε είλαη θαξσηηλνεηδείο ρξσζηηθέο θαη ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνξξφθεζε ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο θαη έηζη βνεζνύλ λα κεηώλεηαη ε νμεηδσηηθή βιάβε.

17 ΒΗΡΑΚΗΛΔΠ Λακβάλνληαη γηα ελίζρπζε ηεο γεληθήο πγείαο ρσξίο θακηά εηδηθή έλδεημε θαη σο ζπκπιήξσκα ηεο θιαζζηθήο θαξκαθνινγίαο. Σέηνηα ζθεπάζκαηα ιακβάλεη ην 10,6% ηνπ πιεζπζκνχ γηα βειηίσζε ηεο γεληθήο πγείαο. Η βηηακίλε Α ρξεηάδεηαη γηα ηελ φξαζε, ηελ ζσζηή αλάπηπμε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πινχζηεο πεγέο ηεο είλαη ην ζπθψηη, ην γάια θαη ηα πξάζηλα θαη θίηξηλα ιαραληθά. Η βηηακίλε C είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλζεζε θνιιαγφλνπ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πινχζηεο πεγέο ηεο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή θξνχηα, ην κπξφθνιν, ην θνπλνππίδη θ.α. ηνλ αζιεηηζκφ ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ε ρξήζε αληηνμεηδσηηθψλ βηηακηλψλ (C θαη E) πνπ ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδνπλ ηελ ηζηηθή βιάβε κέζσ ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηελ άζθεζε.

18 Ξνηά παηδηά ρξεηάδνληαη ζπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ Παηδηά πνπ δελ ηξψγνπλ ηαθηηθά, θαιά ηζνξξνπεκέλα γεχκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ θξέζθα ηξφθηκα, Παηδηά πνπ ηξέθνληαη απφ ζρνιαζηηθνχο θαηαλαισηέο ηξνθίκσλ πνπ φκσο απιά δελ ηξψλε αξθεηά, Παηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο, φπσο άζζκα ή πξνβιήκαηα πεπηηθνχ, εηδηθά αλ παίξλνπλ θάξκαθα. Ιδηαίηεξα δξαζηήξηα παηδηά πνπ θάλνπλ ζπνξ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο, Παηδηά πνπ ηξψλε ζπρλά πξφρεηξν θαγεηφ θαη επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, Παηδηά κε ρνξηνθαγηθή δίαηηα (κπνξεί λα ρξεηάδνληαη έλα ζπκπιήξσκα ζηδήξνπ), δηαηξνθή ρσξίο γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (ίζσο ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ) ή άιιεο πεξηνξηζηηθέο δηαηξνθέο, Παηδηά πνπ πίλνπλ πνιιά αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά θαη κπνξεί λα ράλνπλ βηηακίλεο θαη κέηαιια.

19 «Ηδαληθό» πνιπβηηακηλνύρν ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα παηδηά Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά. Έρεη ζχζηαζε κε βάζε ηηο επίζεκεο νδεγίεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο. Έρεη ρακειέο δφζεηο ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ (A, D, E, K) Πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ εληζρχνπλ ηελ απνξξφθεζε αζβεζηίνπ, φπσο ε ιπζίλε. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ λα αλαθέξεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα θάζε ζπζηαηηθνχ. Η αγνξά ηνπ λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θαξκαθείν. Να πξνζθέξεηαη απφ εηαηξίεο πνπ αθνινπζνχλ GMP νδεγίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ.

20 Νη κεγάιεο δόζεηο βηηακηλώλ πξνθαινύλ επηθίλδπλεο παξελέξγεηεο Μεγαδφζεηο βηηακίλεο C επηθέξνπλ πνλνθεθάινπο, δηάξξνηα θαη θξάκπεο. Μεγαδφζεηο βηηακίλεο Α ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηεξαηνγέλεζε. Μεγαδφζεηο βηηακίλεο Β6 έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε λεπξίηηδεο. Οη πςειέο δφζεηο ελφο ζπζηαηηθνχ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ απνξξφθεζε ελφο άιινπ φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζίδεξν θαη ην αζβέζηην ή κε ηνλ ςεπδάξγπξν θαη ην ζίδεξν. Τπάξρεη θαη ε άπνςε φηη ν νξγαληζκφο δελ απνξξνθά ηα ζπζηαηηθά πνπ δελ ρξεηάδεηαη, αιιά απηφ δελ ηζρχεη κε φιεο κε ηηο βηηακίλεο, ηδίσο ηηο ιηπνδηαιπηέο. Οη αζιεηέο ζπρλά θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο βηηακηλνχρσλ ζθεπαζκάησλ θαη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο.

21 ΚΔΡΑΙΙΑ ΘΑΗ ΗΣΛΝΠΡΝΗΣΔΗΑ Σα κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ εδάθνπο πεξλνχλ ζηα θπηά θαη απφ απηά ζηα δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Δπεηδή ηα αλζξψπηλα θαη ηα δσηθά απεθθξίκαηα πνιιέο θνξέο δελ αλαθπθιψλνληαη δελ μαλαγπξλνχλ ζην έδαθνο, ράλνληαη πνιιά απφ ηα πνιχηηκα απηά ζηνηρεία. Σν έδαθνο έηζη πησραίλεη ν θχθινο ζπάεη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πιένλ δηαζέζηκα θαη λα παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο δηάθνξσλ ζξεπηηθψλ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο δεκηνπξγείηαη επίζεο επεηδή νη ξίδεο ησλ θπηψλ θαιχπηνληαη απφ ηε κπθφξξηδα ζηελ νπνία νθείινπλ ηελ νκαιή απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ησλ κεηάιισλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη δηδαληνθηφλα, θαηαζηξέθεηαη ε κπθφξξηδα θαη έηζη δελ κπνξνχλ ηα θπηά λα εμαζθαιίζνπλ ηα ζξεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ηα δψα θαη νη άλζξσπνη. Σα θπηά επίζεο δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηηο βηηακίλεο πνπ ρξεηάδνληαη εθφζνλ δελ εμαζθαιίδνπλ θαη αξρήλ ηα ζξεπηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ.

22 ΑΠΒΔΠΡΗΝ Απφ ηνπο έθεβνπο, ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ρακειφ αζβέζηην βξίζθνληαη νη έθεβεο αζιήηξηεο πνπ αθνινπζνχλ πνιχ έληνλν πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, ακελφξξνηαο θαη κείσζε ηεο νζηηθή ππθλφηεηαο, ιφγσ ηεο κεησκέλεο έθθξηζεο νηζηξνγφλσλ. χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Τπνπξγείν Τγείαο, έθεβνη αγφξηα θαη θνξίηζηα απφ εηψλ θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν 800 mg αζβεζηίνπ εκεξεζίσο. Η ηδαληθή πξφζιεςε εκεξεζίσο είλαη mg, ψζηε λα πξνάγεηαη ε πγεία ησλ νζηψλ. Οη έθεβνη ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ πξφζιεςε αζβεζηίνπ κέζσ ηξνθίκσλ θαη φρη ζε ζπκπιεξψκαηα. ε έξεπλεο φπνπ έγηλε πξφζζεζε 700 mg αζβεζηίνπ απφ γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, επηηαρχλζεθε ε αχμεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαηά 10%, ελψ φηαλ ην πνζφ απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ βνήζεηα ζπκπιεξσκάησλ, ε αχμεζε ήηαλ 1-5%.

23 ΤΔΓΑΟΓΟΝΠ Ο Φεπδάξγπξνο επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πξσηετλνζχλζεζεο θαη είλαη απαξαίηεηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηνπο έθεβνπο είλαη απαξαίηεηνο ιφγσ ηεο απφηνκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο. Η έιιεηςε ηνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηνλ κεησκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηνλ ππνγνλαδηζκφ. Η εκεξήζηα ζπληζηψκελε πξφζιεςε είλαη 15 mg γηα ηνπο έθεβνπο αζιεηέο θα 12 mg γηα ηηο αζιήηξηεο. Πινχζηεο πεγέο ηνπ είλαη ην ιεπθφ θξέαο, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα δεκεηξηαθά.

24 ΠΗΓΖΟΝΠ Οη έθεβνη πνπ αζινχληαη έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ ζην αίκα. Οη έθεβεο αζιήηξηεο έρνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο αλάγθεο, ιφγσ ηεο απψιεηαο αίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έκκελνπ ξχζεσο. Η αλάκεημε ηνπ ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Απμεκέλεο απαηηήζεηο ιφγσ αλάπηπμεο. Μεησκέλε ελεξγεηαθή θαη πξσηετληθή πξφζιεςε. Μεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο. Η αηκφιπζε θαη απψιεηα αίκαηνο ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ. Έκκελνο ξχζε γηα ηα θνξίηζηα. Η θαθή δηαηξνθή. Σν άγρνο ησλ αγψλσλ.

25 ΠΛΔΛΕΚΝ Q10 Δίλαη ηζρπξφ αληηνμεηδσηηθφ. Πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ απφ ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο σλ ειεπζέξσλ ξηδψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ην ζηξεο θαη ρεκηθέο νπζίεο. Μεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηξνθήο ζε βηνινγηθή. Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ην πλέλδπκν Q10 είλαη νξηζκέλα είδε ςαξηψλ φπσο ε ζαξδέια θαη ην ζθνπκπξί.

26 ΞΟΥΡΔΦΛΖ Η εκεξήζηα ζπληζηψκελε πξφζιεςε γηα ηνπο πγηείο έθεβνπο ζε πξσηεΐλε, αλάινγα κε ην χςνο θπκαίλεηαη απφ 0,29-0,34 g/cm ζηα αγφξηα θαη 0,27-0,29 g/cm ζηα θνξίηζηα, δειαδή θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 0,8-1,0 g/kg. Γελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πνπ λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αζιεηέο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ρξεηάδνληαη πξφζζεηα πνζά πξσηετλψλ. Αζιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη πξφζζεηα πνζά πξσηετλψλ είλαη: - αζιεηέο ζην μεθίλεκά ηνπο. Απηά ηα άηνκα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ πξφζζεηε πξσηεΐλε (1,2-1,7 g/kg). - αζιεηέο αληνρήο, πνπ ρξεηάδνληαη 1,2-1,4 g/kg εκεξεζίσο. - άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αζιήκαηα αληίζηαζεο, φπσο ε άξζε βαξψλ ή άιια δπλακηθά αζιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη 1,6-1,7 g/kg εκεξεζίσο. - άηνκα πνπ απνθιείνπλ ηα δσηθά πξντφληα απφ ην δηαηηνιφγην ηνπο.

27 ΘΟΔΑΡΗΛΖ Λεηηνπξγεί (κε ηε κνξθή θσζθνθξεαηίλεο) σο δφηεο θσζθφξνπ ζε θχηηαξα κε απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο (κπτθά θχηηαξα), κεηαηξέπνληαο ην ADP ζε ATP θαζπζηεξψληαο έηζη ηελ αλαεξφβην γιπθφιπζε θαη ηελ παξαγσγή γαιαθηηθνχ νμένο, πνπ νδεγεί ζηελ θφπσζε ησλ κπψλ. Βειηηψλεη ηελ εληαηηθή θαη κηθξήο δηάξθεηαο άζθεζε, δελ βνεζάεη ηνπο αζιεηέο αληνρήο. Πεγέο ηεο είλαη ην θξέαο θαη ην ςάξη. Μηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα 1-2 γξ/εκέξα. ε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ιήςεο (20γξκ/εκέξα!!) έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο: θαηαθξάηεζεο πγξψλ, ππέξηαζε θαη επηβάξπλζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Η ρξήζε ηεο απαγνξεχεηαη ζε άηνκα < 18 εηψλ.

28 ΑΛΑΒΝΙΗΘΑ ΠΡΔΟΝΔΗΓΖ Δίλαη ζπλζεηηθά παξάγσγα ηεο ρνιεζηεξφιεο. Η δξάζε ηνπο είλαη: αλαβνιηθή (αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη δχλακεο, αχμεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηεο παξνρήο νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο: βειηίσζε ηεο αληνρήο) θαη αλδξνγνληθή (ππεξηξίρσζε, αιιαγή ηεο θσλεηηθήο ρξνηάο θαη αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θιεηηνξίδαο ζηηο γπλαίθεο). Η ρξήζε ηνπο ζπλεζίδεηαη ζε αζιήκαηα φπσο ε άξζε βαξψλ, ε δηζθνβνιία, ην πνδφζθαηξν, ε πάιε θαη νη δξφκνη ηαρχηεηαο. Αληρλεχνληαη ζηα νχξα γηα κεξηθέο εβδνκάδεο φηαλ ιακβάλνληαη απφ ην ζηφκα θαη γηα 3 πεξίπνπ κήλεο φηαλ έρνπλ ιεθζεί παξεληεξηθά. Οη παξελέξγεηέο ηνπο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο: πξφσξε ζχγθιεηζε ησλ επηθχζεσλ κε απνηέιεζκα ην ρακειφ αλάζηεκα, κε αλαζηξέςηκε αξξελνπνίεζε ησλ θνξηηζηψλ, νιηγνζπεξκία, αηξνθία ησλ φξρεσλ θαη γπλαηθνκαζηία ζηνπο άλδξεο, επαηηθή επηβάξπλζε, ππεξγιπθαηκία, ππέξηαζε θαη επηπηψζεηο απφ ηελ ςπρηθή ζθαίξα (εμάξηεζε, θαηάζιηςε, επηζεηηθφηεηα).

29 ΡΔΠΡΝΠΡΔΟΝΛΖ Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην Ο πξψηνο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1976 ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Μφληξεαι.

30 ΑΜΖΡΗΘΖ ΝΟΚΝΛΖ (GH) Μέρξη ην 1985 ε κφλε πεγή ηεο ήηαλ νη ππνθχζεηο πησκάησλ. ήκεξα παξάγεηαη ζπλζεηηθή GH κε ηελ ηερληθή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA κε ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο. Πξνάγεη ηελ πξσηετλνζχλζεζε θαη ηελ επνχισζε ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ θαη έρεη ιηπνιπηηθή δξάζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζθεχαζκα γηα ηηο γπλαίθεο γηαηί δελ πξνθαιεί αξξελνπνίεζε. Έρεη ην «πιενλέθηεκα» ηεο κε αμηφπηζηεο αλίρλεπζεο ζηα νχξα κε ηηο ηξέρνπζεο κεζφδνπο εμ αηηίαο ησλ κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ. Οη παξελέξγεηεο ηεο είλαη κεγαιαθξία ή γηγαληηζκφο ζε αλαπηπζζφκελνπο νξγαληζκνχο, ππέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, θαινήζεο ελδνθξάληα ππέξηαζε, νγθνγέλεζε (ιεπραηκία, ζάξθσκα), ελψ ππάξρεη θαη πηζαλφηεηα λνζείαο ηεο κε θίλδπλν αλάπηπμεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο.

31 ΠΥΚΑΡΝΚΔΓΗΛΖ, γ-γονμβνροηθν Πσκαηνκεδίλε: Αλάινγε κε ηε GH. γ-πδξνμπβνπηπξηθό: θαηαζηαιηηθφ ηνπ ΚΝ πνπ παξαζθεπάδεηαη απιά θαη δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκν (ηαρεία θάζαξζε απφ ηνλ νξγαληζκφ). Απμάλεη ηνλ βαζχ χπλν θαη ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθιπζε GH κέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ.

32 ΓΗΔΓΔΟΡΗΘΑ (θαθεΐλε, εθεδξίλε) Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αγσληζηηθφηεηαο, ηελ άκβιπλζε ηνπ πφλνπ θαη ηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θφπσζεο. Σν φξην αλίρλεπζεο ηεο θαθεΐλεο ζηα νχξα αληηζηνηρεί ζε θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ηα 6 θιηηδάληα θαθέ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα αζιήκαηα αληνρήο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππέξηαζε, αξξπζκίεο, ζπαζκνχο ή αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. Ο πξψηνο έιεγρνο γηα ηελ θαθεΐλε έγηλε ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Λνο Άληδειεο (1984)

33 ΘΙΔΛΒΝΡΔΟΝΙΖ β2-δηεγέξηεο κε αλαβνιηθή θαη ιηπνιπηηθή δξάζε. Υνξεγείηαη απφ ην ζηφκα, ζε ελέζηκε κνξθή ή αεξνζφι. Αληρλεχεηαη σο θαη 4 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε. Έρεη σο παξελέξγεηεο : ηαρπθαξδία, αξξπζκία, δάιε, λαπηία θαη ηξφκν. Η ρξήζε ηεο απαγνξεχηεθε κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Βαξθειψλεο, ην 1992.

34 L CARNITINE Δπξχηαηε ρξεζηκνπνίεζε. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο γηα ηηο παξελέξγεηέο ηεο.

35 ΓΗΝΟΖΡΗΘΑ Υξεζηκνπνηνχληαη: σο παξάγνληεο απφθξπςεο θαξκάθσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ζε αζιήκαηα πνπ απηφ επεξεάδεη ηε βαζκνινγία (πρ άξζε βαξψλ). πκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο (ΓΟΔ).

36 DOPING ΡΝ ΑΗΚΑΡΝΠ ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αεξνβηθήο άζθεζεο θαη ζπλεζίδεηαη ζε αζιεηέο αληνρήο (δξνκείο, πνδειάηεο). Πεξηιακβάλεη: 1) ηηο νκόινγεο κεηαγγίζεηο ( κεηάγγηζε ηνπ αίκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηή πξηλ ηνλ αγψλα). Η ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη άγλσζηε, αθνχ είλαη αδχλαην λα αληρλεπηεί εξγαζηεξηαθά. Η αηκνζθαηξίλε θηάλεη ζε πςειφηαηεο ηηκέο (20 gr/dl) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε εθίδξσζε θαηά ηελ άζθεζε απμάλεηαη επηθίλδπλα ε γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο κε φια ηα επαθφινπζα θαη 2) ηε ρνξήγεζε εξπζξνπνηεηίλεο. Η εξπζξνπνηεηίλε πξνάγεη ηελ εξπζξνπνίεζε θαη δελ αληρλεχεηαη εχθνια κε ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο. Η ρξήζε ηεο έρεη ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο εμ αηηίαο ηεο ππεξγινηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη (ππέξηαζε, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ζπαζκνί) θαη κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξνο.

37 ΡΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΞΝΡΑ (ENERGY DRINKS) ΠΡΗΠ ΛΔΝΡΔΟΔΠ ΖΙΗΘΗΔΠ Πφζηκα δηαιχκαηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αζινχκελνπ ζε πγξά, κέηαιια, ηρλνζηνηρεία θαη πδαηάλζξαθεο φηαλ απηά δελ θαιχπηνληαη απφ ηε δηαηξνθή. Γηαηί είλαη δεκνθηιή ηα πνηά απηά ζηηο λεαξέο ειηθίεο; Γηαηί εθηφο απφ ηελ ειθπζηηθή θαη κνληέξλα ζπζθεπαζία ηνπο θαη απφ ηε κφδα θαη ηε δηαθήκηζε, είλαη γεκάηα κε δάραξε θαη θαθεΐλε! Σν πην αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν είλαη ε ρξήζε ηνπο θαη απφ λεαξφηεξεο ειηθίεο θαζψο θαη ε αλάκημή ηνπο κε αιθννινχρα πνηά πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα έξζεη ζε θαηάζηαζε «ελεξγεηηθήο κέζεο». Η ηαπηφρξνλε ρξήζε ελφο δηεγεξηηθνχ φπσο ε θαθεΐλε θαη ελφο θαηαζηαιηηθνχ φπσο ην νηλφπλεπκα, κνηάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ κε ηαπηφρξνλε πίεζε ζην γθάδη θαη ην θξέλν.

38 Ρα energy drinks είλαη επηθίλδπλα; Δπηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ησλ ελεξγεηαθψλ πνηψλ (ππφ πξνυπνζέζεηο) ζηελ αζιεηηθή απφδνζε. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα, αιιά θαη ην θαηά πφζν ζα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε απφ ηε ρξήζε ηνπο, φπσο ην είδνο, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ, αιιά θαη ην είδνο απηψλ, ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο θ.ά. Ακεξηθαληθή ηαηξηθή έξεπλα έδεημε, φηη ηα energy drinks κεηψλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο εθήβνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο θάλνπλ λα δηαθηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απʼ φζν ηνπο «πξνηξέπεη» ε ειηθία ηνπο. Σα πνηά απηά έρνπλ ήδε ζπλδεζεί κε θξνχζκαηα λαπηίαο, ηαρπθαξδίεο θαη επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία. Σειεπηαία θάλεθε πσο, φηαλ θαηαλαιψλνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθέο θαη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο.

39 Ρα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηαηηθά ησλ energy drinks Θαθετλε: Γλσζηφ δηεγεξηηθφ. Μεγάιεο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε απνξξφθεζε αζβεζηίνπ, αυπλία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ηξεκνχιεο, ππέξηαζε θαη ηαρπθαξδία. Ραπξίλε: ακηλνμχ πνπ πεξηέρεηαη ζην θξέαο θαη ζην ςάξη. Ginseng: Βφηαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη ηελ αληνρή θαη λα βειηηψζεη ηε κλήκε. Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε αυπλία, λαπηία, επθνξία θαη δηάξξνηα. Guarana: Δθρχιηζκα άγξηνπ κνχξνπ. Η δξάζε ηνπ νθείιεηαη ζηελ θαθεΐλε πνπ πεξηέρεη. Ρπξνζίλε: Ακηλνμχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηφλσζε. Πξνθαιεί εκηθξαλίεο.

40 SPORTS DRINKS Πξνζθέξνπλ πςειή θαη γξήγνξε ελπδάησζε θαη πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληνρή θαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ. ΓΔΝ πεξηέρνπλ θαθεΐλε. Γελ πξνζθέξνληαη γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, αιιά ζε πεξηζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα ειεθηξνιπηψλ απφ ηελ εθίδξσζε θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε αληνρή θαη ε απφδνζε κέζσ ησλ πδαηαλζξάθσλ. Οη πην ζεκαληηθνί εθπξφζσπνη είλαη ην Gatorade (παγθνζκίσο πξψην ζε πσιήζεηο), ην Powerade, ην Lucozade θαη ην Isostar.

41 ΑΞΝ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΝΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ ΛΑ ΞΟΝΚΖΘΔΝΛΡΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαξκαθεία, κε βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζ.τ1/γ.π / χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ε πψιεζή ηνπο νξίδεηαη λα δηελεξγείηαη απφ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη: δηαηηνιφγνο, εγγεγξακκέλνο γηαηξφο, θαξκαθνπνηφο ή άιιν πξφζσπν ην νπνίν ζα είλαη θαηαξηηζκέλν ζε ζρέζε κε ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ή ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Ο Δ.Ο.Φ. ηνλίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζην δηαδίθηπν ή παξαγγέιινληαη κέζσ δηαθεκίζεσλ δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν πνηφηεηαο απφ επίζεκεο θξαηηθέο αξρέο θαη γηʼ απηφ νη ρξήζηεο ηνπο «ζέηνπλ δπλεηηθά ηελ πγεία ηνπο ζε ζνβαξφ θίλδπλν».

42 ΠΡΗΠ ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ ΡΥΛ ΠΓ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) Σν φλνκα ησλ νπζηψλ ή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξντφλ, ηε ζπληζηψκελε δφζε γηα εκεξήζηα θαηαλάισζε, πξνεηδνπνίεζε λα κελ γίλεηαη ππέξβαζε ηεο δφζεο, δήισζε φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνθαηάζηαην κηαο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο, πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα θπιάζζνληαη καθξηά απφ ηα παηδηά, νη επηζεκάλζεηο θαη ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα απνδίδεη ζηα πξντφληα απηά ηδηφηεηεο πξφιεςεο, αγσγήο ή ζεξαπείαο αλζξψπηλεο λφζνπ. *20% ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πνπ δηαθηλνύληαη ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζύλζεζε από ηελ αλαγξαθόκελε ζηε ζπζθεπαζία.

43 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΑΞΥΡΔΟΔΠ ΠΛΔΞΔΗΔΠ Η Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκφλσλ ησλ ΗΠΑ αλαθέξεη φηη δεθάδεο ρηιηάδεο ζάλαηνη εηεζίσο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαξκαθνινγηθψλ ζπλεξγεηψλ: Μεξηθά βφηαλα έρνπλ ζπλδεζεί κε θαξθηλνγέλεζε (ξίδα ηεο δσήο, Ma huang), άιια κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, άιια έρνπλ αληηπεθηηθέο ηδηφηεηεο (ζθφξδν, ginseng). Γηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο πνπ θπκαίλνληαη απφ αλαζηνιή ηεο αχμεζεο ζε έλα παηδί σο ηε κεηάιιαμε ησλ θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ ζε λενπιαζκαηηθά. Ο πξψηνο ζάλαηνο απφ doping ζεκεηψζεθε ην ελψ ν πξψηνο έιεγρνο ζρεδφλ νγδφληα ρξφληα αξγφηεξα (Σφθπν 1964). Η ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ κέζσ ηεο World Anti doping Agency μεθίλεζε ην 1999.

44 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ DOPING χκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, 13 % ησλ λεαξψλ αζιεηψλ ζηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηνχλ θξεαηίλε θαη 8% ζπκπιεξψκαηα ακηλνμέσλ. Η ρξήζε αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ αλέξρεηαη ζε 5-11% ζηα αγφξηα % ζηα θνξίηζηα. 50% ησλ λέσλ μεθηλνχλ ηε ρξήζε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ ( κέζε ειηθία έλαξμεο 14 έηε), ελψ 30% δελ είλαη θαλ αζιεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θάξκαθα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο. Οη έθεβνη πνπ ιακβάλνπλ αλαβνιηθά είλαη επηξξεπείο ζε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ειάρηζηεο από ηηο νπζίεο απηέο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ αζιεηηθή απόδνζε, ελώ είλαη ζίγνπξν όηη έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο θαη ζπρλά κε αλαζηξέςηκεο γηα ηνλ νξγαληζκό ζπλέπεηεο.

45 ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΘΙΖΡΖ Αλ δχν αζιεηέο έρνπλ ηα ίδηα ζσκαηηθά πξνζφληα, ππνβάιινληαη ζηελ ίδηα πξνπφλεζε θαη δηαζέηνπλ ηα ίδηα ηερλνινγηθά κέζα, ε δηαηξνθή είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά, αλ εμαηξεζεί ε θαξκαθεπηηθή βνήζεηα. O έλαο ζηνπο δχν αζιεηέο θαηαλαιψλεη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο.σν θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ γηαηί επεθηείλεηαη ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο. ε κειέηε ην 2003, ζηελ Απζηξαιία, θαηαγξάθεθαλ ηα δηαηηεηηθά ζπκπιεξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ oi έθεβνη: αζιεηηθά θαη ελεξγεηαθά ξνθήκαηα, βηηακίλεο θαη κέηαιια, γάια πςειήο πξσηετληθήο ζχλζεζεο, βφηαλα, ακηλνμέα, θξεαηίλε θαη ζπλέλδπκν Q10.

46 ΡΝ ΑΘΙΝΚΔΛΝ ΞΑΗΓΗ Σν αζινχκελν παηδί ζπλήζσο αζθείηαη 90 ιεπηά ηε θνξά, δηάζηεκα ζην νπνίν ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ δελ εμαληινχληαη. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ αζιεηή θαη ηελ απφδνζή ηνπ απαηηείηαη θαιή ελπδάησζε κε δξνζεξφ λεξφ, δηαιχκαηα απιψλ θαη επαπνξξφθεησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ άζιεζε, θαζψο θαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο. Αλ ε δηαηξνθή ελόο παηδηνύ είλαη ζσζηή δελ ρξεηάδνληαη ηα ζπκπιεξώκαηα. (ήκεξα ηα παηδηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ ηξνθίκσλ). Η ππεξθαηαλάισζε ελφο ζπκπιεξψκαηνο δελ πξνζθέξεη θαζψο ηα ζηνηρεία απηά ν νξγαληζκφο ηα ρξεηάδεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα είλαη αηηία λα παξνπζηαζηνχλ βιάβεο.

47 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΔΦΖΒΝΠ ΑΘΙΖΡΔΠ Σν ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιφγην, πνπ παξέρεη ηα απαηηνχκελα πνζά ζεξκίδσλ θαη πγξψλ θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ζηα επηκέξνπο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Οη έθεβνη αζιεηέο πξέπεη: Να δπγίδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα γλσξίδνπλ αλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ελέξγεηα. Να ελζαξξχλνληαη λα πίλνπλ πγξά πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ άζθεζε.. Να ελζαξξχλνληαη λα ηξψλε πξσηλφ, ην νπνίν βνεζά ζηελ πιήξσζε ησλ απνζεθψλ γιπθνγφλνπ, πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ απνγεπκαηηλή πξνπφλεζε. Γελ απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε ιίπνο πνπ είλαη ην θπξηφηεξν θαχζηκν γηα ειαθξηάο σο κέηξηαο έληαζεο άζθεζε θαη έλα πνιχηηκν κεηαβνιηθφ θαχζηκν γηα ηελ κπτθή δξαζηεξηφηεηα ζε καθξά άζθεζε. Να ηνπο παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ ηελ άζθεζε γεχκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο θαη ηνπιάρηζηνλ 250 ml λεξνχ. Να ζηεξίδνληαη γηα ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε ηξφθηκα θαη φρη ζε ζπκπιεξψκαηα. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ ζεκάδηα δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ απαηηείηαη άκεζε δηαηξνθηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Η εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ, πάλσ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο είλαη κηα πξφθιεζε.

48 ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Οη "ελάληηνη" ζηε ρξήζε ηνπο έρνπλ σο επηρείξεκα φηη θαλέλα ζπκπιήξσκα δελ είλαη απαξαίηεην, αθνχ ε θαλνληθή δηαηξνθή κπνξεί λα παξέρεη φια ηα ζπζηαηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη "ππέξκαρνη" βαζίδνληαη ζην επηρείξεκα φηη κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ βηηακηλψλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ θαηαζηξέθεηαη. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ θάπνηνο αζθείηαη, δεη έληνλε δσή, θάλεη θνπηαζηηθή εξγαζία, βηψλεη εηδηθέο θαηαζηάζεηο (ζηξεο, έληνλε αζιεηηθή πξνπφλεζε, ππνζεξκηδηθή δίαηηα, έκκελε ξχζε, εγθπκνζχλε, εκκελφπαπζε, αζζέλεηεο) ή ιακβάλεη θάξκαθα, νη ζξεπηηθέο ηνπ αλάγθεο είλαη πην απμεκέλεο. Η "κέζε άπνςε" ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθπιαθηηθά φζνη έρνπλ απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ηηο θαιχςνπλ κε δηαηξνθή, πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ηνπο ή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ ηξνθψλ.

49 ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Η ηαηξηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα πάξεη ζέζε θαη λα ελεκεξψζεη ππεχζπλα ην θνηλφ γηα επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε πάλσ ζην ζέκα. Απαηηείηαη γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη παξελεξγεηψλ ησλ νπζηψλ, παξάζεζε δεδνκέλσλ, παξαδεηγκάησλ θαη επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα. Υξεηάδεηαη πξνζνρή αθνχ ε δνγκαηηθή απαγφξεπζε θαη θαηαδίθε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ νπζηψλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο απφ ην ελδηαθεξφκελν κε αληίζεηα απνηειέζκαηα.

50 ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ; χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία θαη ηελ Δπηηξνπή ηεο γηα ηε Γηαηξνθή (AAP) δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα θπζηνινγηθά γηα ην βάξνο θαη ην χςνο παηδηά, ηδίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ειαηηψλεηαη κεηά ηε βξεθηθή ειηθία Οη γνλείο ινηπφλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη λεπίσλ, δελ ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ εχθνια ζηελ ινγηθή ηνπ ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο, αιιά ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ην λήπην θαη κηθξφ παηδί ηνπο λα σξηκάζεη φζν γίλεηαη ζσζηά δηαηξνθηθά απνιακβάλνληαο ζηνηρεηψδε πνηθηιία ηξνθψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη.

51 ΞΥΠ ΚΞΝΟΥ ΛΑ ΜΔΟΥ ΑΛ ΣΟΔΗΑΕΝΚΑΗ ΔΛΗΠΣΠΖ ΠΡΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ; Τπάξρνπλ εκπεηξηθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ηξφπνη γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα άηνκν ρξεηάδεηαη λα εληζρχζεη ηε δηαηξνθή ηνπ: - Δκπεηξηθά, κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ηνπ θαζεκεξηλνχ δηαηηνινγίνπ θαη ζχγθξηζή ηνπ κε ηηο ζπληζηψκελεο εκεξήζηεο δφζεηο (.Η.Γ.) πνπ απαηηνχληαη γηα έλα αζθαιέο δηαηηνιφγην ή λα εμεηαζηεί ε ελδερνκέλε πηζαλφηεηα έιιεηςεο θάπνηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ, βηηακηλψλ, κεηάιισλ ή ηρλνζηνηρείσλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο δσήο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ νξγαληθή θαηάζηαζε. - Δξγαζηεξηαθά Αλ νη εμεηάζεηο δείμνπλ έιιεηςε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ππάξρεη έλδεημε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο θαη, ζπάληα, έλδεημε ιήςεο θαη αλάινγνπ ζπκπιεξψκαηνο.

52 ΞΝΗΝΗ ΣΟΔΗΑΕΝΛΡΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ακεξηθάληθε δηαηηνινγηθή εηαηξεία (ΑΚΑ) - Γελ δηαηξέθνληαη ζσζηά ή είλαη απνθιεηζηηθά ρνξηνθάγνη. - Γηαηξέθνληαη κνλνκεξψο ή αθνινπζνχλ ππνζεξκηδηθέο δίαηηεο. - Καηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ (πρ δάραξε). - Αλαξξψλνπλ απφ αζζέλεηεο ή αηζζάλνληαη κπτθή αηνλία. - Δξγάδνληαη ζε βαξηέο θαη ζθιεξέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. - Γηαβάδνπλ ζε εληαηηθνχο ξπζκνχο (ζπνπδαζηέο) ή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο ή άγρνπο. - Αζινχληαη ζπζηεκαηηθά ή είλαη επαγγεικαηίεο αζιεηέο. - Καπλίδνπλ (θάζε ηζηγάξν θαηαζηξέθεη πεξίπνπ 25mg απφ ηελ βηηακίλε c), ή θαηαλαιψλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά (άλεπάξθεηα βηηακηλψλ). - Μεηά ηελ εκκελφπαπζε ή βξίζθνληαη ζηε ηξίηε ειηθία. - Έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα λχρηα ή ηξηρφπησζε. - Βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ινρείαο ή παίξλνπλ αληηζπιιεπηηθά (αλεπάξθεηα Φεπδαξγχξνπ, θπιηθνχ νμένο, Β6, Β12). - Δίλαη παηδηά ή έθεβνη θαη βξίζθνληαη ζηε πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο.

53 ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΝΠΗΥΛ (ΓΝΔ) 1) αλαβνιηθά, 2) πεπηηδηθέο νξκόλεο, 3) δηεγεξηηθά, 4) δηνπξεηηθά, 5) λαξθσηηθά Ο πξψηνο θαηάινγνο εθδφζεθε ην 1967 ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ 1) κεηάγγηζε αίκαηνο, 2) ρνξήγεζε ηερλεηνύ νμπγόλνπ, 3) θπζηθνί, ρεκηθνί θαη θαξκαθνινγηθνί ρεηξηζκνί. ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ (γηα νξηζκέλα αζιήκαηα) 1) αιθνόι, 2) θαλλαβνεηδή, 3) βήηα αλαζηνιείο

54 ΛΝΘΔΚΔΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ (Πξσηαζιήηξηεο ρψξεο ζηα λνζεπκέλα ζπκπιεξψκαηα) - Οιιαλδία (πνζνζηφ 25,8%), - Απζηξία (22,7%), - Αγγιία (18,9%), - ΗΠΑ (18,8%), - Ιηαιία (14,3%), - Ιζπαλία (13,8%) θαη - Γεξκαλία (11,6%).

55 ΠΥΠΡΖ ΘΑΗ ΗΠΝΟΟΝΞΖΚΔΛΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ Γάλα και γαλακτοκομικά προχόντα, ηα νπνία παξέρνπλ πξσηεΐλε θαη απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D. Κρέας, ποσλερικά, υάρι, που είλαη εμαηξεηηθέο πεγέο πξσηεΐλεο, ζηδήξνπ, ςεπδαξγύξνπ θαη βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Ψφμί και δημητριακά, ηα νπνία απνηεινύλ εμαηξεηηθέο πεγέο βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Σα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο είλαη θαιέο πεγέο θπηηθώλ ηλώλ, βηηακίλεο Ε θαη ηρλνζηνηρείσλ, όπσο ην καγλήζην. Φρούτα και λατανικά, πνπ απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή βηηακίλεο Α θαη C, ελώ πεξηέρνπλ θαη άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, όπσο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, ηρλνζηνηρεία θαη θπηηθέο ίλεο. Λίπη και έλαια όχι κάτω του 30% ησλ πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ, για ηνλ θίλδπλν αλεπαξθνύο πξόζιεςεο βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ. Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ με θεθνξεζκέλα και αληηθαηάζηαζε τουο κε πξντφληα πινχζηα ζε κνλν ή πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα.

56 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΔΠ ΠΠΡΑΠΔΗΠ - Τξώηε πνηθηιία ηξνθίκσλ, δηαηεξήζηε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. - Επηιέμηε δηαηξνθή πινύζηα ζε ιαραληθά θαη θξνύηα. - Τξώηε κε θάζε γεύκα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο πινύζηα ζε ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο. - Επηιέμηε δηαηξνθή κέηξηα ζε ιηπαξά θαη ρακειή ζε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα. - Επηιέμηε δηαηξνθή κέηξηα ζε δάραξε. - Πεξηνξίζηε ηελ ππεξβνιηθή πξόζιεςε αιαηηνύ. - Κάλεηε ζσζηέο επηινγέο ηξνθώλ, όηαλ είζηε καθξηά από ην ζπίηη. - Πίλεηε άθζνλα πγξά. - Απμήζηε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. - Μελ παξαιείπεηε θαλέλα από ηα 5 γεύκαηα θαη πνηέ ην πξσηλό. - Απνιαύζηε κηά πγηεηλή δηαηξνθή.

57 Παο επραξηζηώ πνιύ!

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ : Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΜΠΑΣΕΖ ΥΡΗΣΗΑΝΑ (3453) & ΕΑΒΟ ΝΗΚΟ (3410) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6 Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Nut1_l6 Οξηζκφο Υεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ

Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ. Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ ΣΗ ΜΔΘ Μαξία Δθνξαθνπνχινπ Αλ. Γ/ληξηα ΜΔΘ Α Ννζνθνκείν ΚΑΣ Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε ζηνλ βαξηά πάζρνληα αζζελή ηεο ΜΔΘ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ. θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα