ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ"

Transcript

1 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ

2 ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο είλαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαδόκελα ζπζηαηηθά θαη νπζίεο - πνπ ζηε "θπζηθή ηνπο κνξθή" εκπεξηέρνληαη ζε ηξνθέο ή θπηά - ηα νπνία αθνύ ππνζηνύλ επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαηξνθήο: - αλ θαη εθφζνλ ε δηαηξνθή δελ είλαη επαξθήο, - ή νη αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κηα "θπζηνινγηθή" δηαηξνθή. Aκεξηθαληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία) «πκπιεξψκαηα δηαηξνθήs νξίδνληαη ηα ηξφθηκα κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ κε ζξεπηηθέο επηδξάζεηο ". "... πεξί ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαλνληζκνί" ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2002/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.

3 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ πκπιεξψκαηα δηαηξνθήο είλαη πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ζπκππθλσκέλα έλα ή πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ν πξννξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην εκεξήζην δηαηηνιφγην, φηαλ ε δηαηξνθή δελ είλαη ηζνξξνπεκέλε. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ πνιιά δε θαη κε ζπλδπαζκφ θπηηθψλ νπζηψλ. Η βηνκεραλία ησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ αλέξρεηαη παγθνζκίσο ζε 60 δηο $ θαη 50% ηνπ πιεζπζκνχ (ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΗΠΑ)ηα ιακβάλνπλ, ην δε 25% δελ ην αλαθέξνπλ ζηνλ ηαηξφ ηνπο.

4 ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΓΔΛ ΑΛΡΗΘΑΘΗΠΡΝΛ ΡΗΠ ΡΟΝΦΔΠ - δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλψλ ηξνθψλ, - ζπκπιεξψλνπλ ηε δηαηξνθή θαη δελ είλαη πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο, - δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο ηξνθέο θαη δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηφ ηνπο, - δελ έρνπλ "καγηθέο", ζεξαπεπηηθέο ή άιιεο ηδηφηεηεο, - δελ είλαη θάξκαθα, θπθινθνξνχλ κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ θαη - δελ πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ.

5 DOPING O φξνο «doping» ππνδειψλεη ηελ αζέκηηε ρξήζε θαξκάθσλ ή άιισλ κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αζιεηηθήο επίδνζεο θαη απνηειεί κάζηηγα γηα ηνλ ζχγρξνλν αζιεηηζκφ. Αλ θαη ην θαηλφκελν doping έρεη θαηαδηθαζηεί απφ αζιεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θπβεξλήζεηο θξαηψλ, δελ έρεη ηεζεί ππφ έιεγρν. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθή είλαη ε επέθηαζε ηνπ «doping» ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο πνπ δελ θάλνπλ πξσηαζιεηηζκφ.

6 ΡΑ ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΠΡΖΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΑ Ζ ρξήζε νπζηώλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απόδνζεο ζεκεηώλεηαη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, ζε δηάθνξνπο ιανύο θαη πνιηηηζκνύο: - ηελ Κίλα ην 3000 π.υ ρξεζηκνπνηνχζαλ εθρχιηζκα εθεδξίλεο (Μα- Xνπάλγθ), - ζηε πάξηε ην 500 π.υ νη πνιεκηζηέο θαη αζιεηέο θαηαλάισλαλ ηνλ γλσζηφ κέιαλα δσκφ θαη - νη Αδηέθνη είραλ εμνηθεησζεί κε ηηο «επεξγεηηθέο» δπλάκεηο ηεο ζπηξνπιίλαο.

7 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ -1 Σα ζπκπιεξψκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Ζ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα "θνηλά" ή "ζπλήζε" ζπκπιεξψκαηα πνπ κπνξνχλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο: α) ζηνλ θνηλό άλζξσπν λα αλαπιεξψζνπλ ή λα θαιχςνπλ θάπνηα δηαηξνθηθή έιιεηςε ή επηπιένλ δηαηξνθηθή αλάγθε θαη β) ζηνλ αζιεηή αλαπιεξψλνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή νπζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαηά ηε ζσκαηηθή άζθεζε. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη κε εληζρπκέλεο πξσηεΐλεο, νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια, δηάθνξα ξνθήκαηα ζε ζθφλε, απινί ηχπνη ακηλνμέσλ, ηα ζπκπιεξψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξνθέο (ζφγηα, θχθηα, καγηά κπχξαο, ζπηξνπιίλα, θάςνπιεο ζθφξδνπ θ.ιπ) θαη δηάθνξα ηζνηνληθά "αλαςπθηηθά".

8 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ -2 Ζ δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη απηά πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο κπτθνύ έξγνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη απεπζχλεηαη ζε φζνπο αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη έληνλα: βφηαλα, εξγνγφλεο νπζίεο( ε θξεαηίλε), εληζρπκέλεο θφξκνπιεο πξσηετλψλ, βηηακηλψλ θαη κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, ακηλνμέα, gissenig, θαξληηίλε, θαθεΐλε θαη "θπζηθά" νξκνλνδηεγεξηηθά θαη κπναλαπηπμηαθά. Σα πξντφληα απηά (ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο) βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο εκθάληζεο, πεξηνξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξήζε θαξκάθσλ θαη εληζρύνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο ή ηηο ειιείςεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. * θεπάζκαηα πνπ δηαθεκίδνπλ φηη απμάλνπλ ηε κπτθή κάδα ή φηη θαίλε ηα ιίπε είλαη πηζαλφ λα πεξηέρνπλ απαγνξεπκέλεο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο.

9 ΣΟΖΠΡΔΠ ΡΥΛ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Κάπνηε ε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο αθνξνχζε κφλν αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ήζειαλ λα βειηηψζνπλ ηηs επηδφζεηο ηνπs. ηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ηνπο εμαπιψζεθε θαη ζε άιινπο ρψξνπs φπσο ηα γπκλαζηήξηα κε ζθνπφ νη αζινχκελνη λα βειηηψζνπλ ηελ φςε ηνπ ζψκαηνο ηνπο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη απφ ην 1999 σο ζήκεξα έρεη δηπιαζηαζηεί ν αξηζκφs ησλ λέσλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηα δηάθνξα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο γηα λα απμήζνπλ ηνλ κπτθφ ηνπs φγθν θαη φρη κφλν. Η κφδα ησλ αδχλαησλ θνξηηζηψλ έρεη σζήζεη πνιιά απφ απηά ζηελ θαηαλάισζε θάπνησλ νπζηψλ θπξίσο ιηπνδηαιπηηθψλ ψζηε λα πεηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπ αλνξεθηηθνχ κνληέινπ. Ο θίλδπλνο είλαη κεγάινο γηα ηνλ θαηαλαισηή αθφκα θαη φηαλ παίξλεη αζψεο βηηακίλεο γηαηί φηαλ νη δφζεηο γηα νξηζκέλεο απφ απηέο βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ή θαη ηηο μεπεξλνχλ παξαηεξνχληαη παξελέξγεηεο θαη ηνμηθφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ.

10 ΝΗ ΠΖΚΔΟΗΛΝΗ ΡΟΝΞΝΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΘΑΗ ΔΦΖΒΝΠ. ηνπο θαηξνχο καο ζπλεζίδνληαη ηα ρεκηθά επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα πνπ δπζηπρψο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο έρνπλ ράζεη πνιχηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Η θαζεκεξηλή έθζεζε ζε ηνμίλεο φπσο νη πεξηβαιινληηθνί ξχπνη, ηα βαξέα κέηαιια, ηα ρεκηθά πξφζζεηα ησλ ηξνθψλ, ηα θπηνθάξκαθα, νη νξκφλεο, ηα θάξκαθα, απαηηεί ζπλερή θαηαλάισζε ζξεπηηθψλ απνζεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν μέθξελν άγρνο ησλ θαηξψλ απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, πνπ ηα θαίεη. Η κε επαξθήο πξφζιεςε ζε βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε λνζεκάησλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Η έιιεηςε κεηάιισλ θαη βηηακηλψλ θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο δσήο επηδξά αξλεηηθά ζηηο λνεηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ εθήβσλ. Οη ελδερφκελεο αζηνρίεο ηεο δηαηξνθήο ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ θπξίσο ηελ έλλνηα ησλ ππνθιηληθψλ ειιείςεσλ, πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηε αλάπηπμε λνζεκάησλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή.

11 ΝΚΑΓΔΠ ΚΔ ΗΓΗΑΗΡΔΟΝ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ (ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ) Παηδηά θαη έθεβνη απφ θησρέο νηθνγέλεηεο. Παηδηά θαη έθεβνη κε αλνξεμία, θαθή ή ηδηφηξνπε φξεμε ή θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε δίαηηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο. Έγθπεο έθεβνη. Παηδηά θαη έθεβνη πνπ θαηαλαιψλνπλ ρνξηνθαγηθέο δίαηηεο. Παηδηά κε ζχλδξνκα δπζαπνξξφθεζεο. Παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δηαηξέθνληαη θπξίσο κε θξέαο, παηδηά γνλέσλ πνπ νη ίδηνη δελ θαηαλαιψλνπλ θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, παηδηά πνπ θαηαλαιψλνπλ πξντφληα ηχπνπ light θαη παηδηά κε πνιχ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία ζηελ δηαηξνθή ηνπο.

12 ΝΗ ΚΝΟΦΔΠ ΞΝ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΙΖΦΘΝΛ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θπθινθνξνχλ ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο θαη ηχπνπο: - δηζθία κηθξνχ ζρήκαηνο, - ηακπιέηεο, ζπλήζσο κεγάινπ κεγέζνπο, - θάςνπιεο, - ζθφλεο πνπ αλαθαηεχνληαη κε πγξά, - πφζηκεο ακπνχιεο, - αλαβξάδνληα δηζθία, - ζνθνιάηεο, - ζηξφπηα κε ή ρσξίο δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή νπζία.

13 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ Βηηακίλεο Κέηαιια Ηρλνζηνηρεία Βόηαλα Ακηλνμέα Έλδπκα Δθρπιίζκαηα ηζηώλ θαη αδέλσλ(πξνζηάηε, ζύκνπ, ζπξενεηδνύο, ήπαηνο, ζπιελόο, παγθξέαηνο, ππνθύζεσο, δειαηίλε θ.ι.π.) Κεηαβνιίηεο Βαζηιηθόο Ξνιηόο Γύξηο Καγηά ηεο κπύξαο Ιεθηζίλε Φπηηθέο ίλεο Ππλέλδπκν Q10

14 ΒΑΠΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

15 ΒΝΡΑΛΑ-ΦΡΗΘΔΠ ΝΠΗΔΠ Σα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπο δελ είλαη ζηαζεξά θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη, ην βαζκφ σξίκαλζεο θαηά ηε ζπγθνκηδή, ηε δηαδηθαζία απνμήξαλζεο θαη ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο. Δίλαη άγλσζηνο ν ηξφπνο παξαζθεπήο, ε αθξηβήο ζχζηαζε, ε θαζαξφηεηα, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ, νη ηπρφλ πξνζκίμεηο (κφιπβδνο, αξζεληθφ), ε ηπρφλ ζπλέξγεηα κε θάξκαθα θαη ε ηνμηθφηεηά ηνπο.

16 Ρα θπξηόηεξα θπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην Ginkgo Biloba, ην Bilberry, ην Ginseng θαη νη θπηηθέο ρξσζηηθέο ινπηεΐλε θαη ην ηζνκεξέο ηεο δεαμαλζίλε. Η ιέμε Ginkgo πξνέξρεηαη απφ ηελ θηλέδηθε θαη ηελ ηαπσληθή ιέμε Ginkgo πνπ ζεκαίλεη "αζεκέλην βεξχθνθν" επεηδή νη θαξπνί ηνπ κνηάδνπλ κε βεξχθνθν θαη ηα άλζε ηνπ έρνπλ αζεκί ρξψκα. To biloba πξνέξρεηαη απφ ην θχιιν ηνπ θπηνχ. To Ginkgo biloba ζεσξείηαη όηη έρεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο To Billberry έλα είδνο κνχξνπ. Φχεηαη ζηελ Βφξεηα Δπξψπε, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Αζία.. Υξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ 16ν αηψλα σο θάξκαθν γηα ην ζθνξβνύην, ηνλ βήρα, ηελ δπζεληεξία θ.ιπ. To Ginseng πξνέξρεηαη απφ ηελ ξίδα θπηνχ πνπ ελδεκεί ζηε Ρσζία, Κίλα, Ιαπσλία θαη Κνξέα θαη ζεκαίλεη "βφηαλν ηνπ άλδξα». ε έξεπλα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Βνηαληθνχ πκβνπιίνπ βξέζεθε φηη 50% ησλ πξντφλησλ πνπ αλέθεξαλ φηη πεξηείραλ Ginseng δελ ην πεξηείραλ. ηελ Κίλα θέξεηαη κε ην φλνκα Ginseng Panax απφ ηε ιέμε "παλάθεηα", γηαηί ζεσξείηαη σο γεληθό ηνλσηηθό γηα όια ηα λνζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο έγθπεο γπλαίθεο θαζψο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη απαξαίηεηε ελέξγεηα ζηε κεηέξα θαη ην παηδί. Οη θπηηθέο ρξσζηηθέο ινπηεΐλε θαη ην ηζνκεξέο απηήο δεαμαλζίλε είλαη θαξσηηλνεηδείο ρξσζηηθέο θαη ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνξξφθεζε ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο θαη έηζη βνεζνύλ λα κεηώλεηαη ε νμεηδσηηθή βιάβε.

17 ΒΗΡΑΚΗΛΔΠ Λακβάλνληαη γηα ελίζρπζε ηεο γεληθήο πγείαο ρσξίο θακηά εηδηθή έλδεημε θαη σο ζπκπιήξσκα ηεο θιαζζηθήο θαξκαθνινγίαο. Σέηνηα ζθεπάζκαηα ιακβάλεη ην 10,6% ηνπ πιεζπζκνχ γηα βειηίσζε ηεο γεληθήο πγείαο. Η βηηακίλε Α ρξεηάδεηαη γηα ηελ φξαζε, ηελ ζσζηή αλάπηπμε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πινχζηεο πεγέο ηεο είλαη ην ζπθψηη, ην γάια θαη ηα πξάζηλα θαη θίηξηλα ιαραληθά. Η βηηακίλε C είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλζεζε θνιιαγφλνπ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πινχζηεο πεγέο ηεο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή θξνχηα, ην κπξφθνιν, ην θνπλνππίδη θ.α. ηνλ αζιεηηζκφ ηδηαίηεξα ελδηαθέξεη ε ρξήζε αληηνμεηδσηηθψλ βηηακηλψλ (C θαη E) πνπ ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδνπλ ηελ ηζηηθή βιάβε κέζσ ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηελ άζθεζε.

18 Ξνηά παηδηά ρξεηάδνληαη ζπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ Παηδηά πνπ δελ ηξψγνπλ ηαθηηθά, θαιά ηζνξξνπεκέλα γεχκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ θξέζθα ηξφθηκα, Παηδηά πνπ ηξέθνληαη απφ ζρνιαζηηθνχο θαηαλαισηέο ηξνθίκσλ πνπ φκσο απιά δελ ηξψλε αξθεηά, Παηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο, φπσο άζζκα ή πξνβιήκαηα πεπηηθνχ, εηδηθά αλ παίξλνπλ θάξκαθα. Ιδηαίηεξα δξαζηήξηα παηδηά πνπ θάλνπλ ζπνξ κε απμεκέλεο απαηηήζεηο, Παηδηά πνπ ηξψλε ζπρλά πξφρεηξν θαγεηφ θαη επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, Παηδηά κε ρνξηνθαγηθή δίαηηα (κπνξεί λα ρξεηάδνληαη έλα ζπκπιήξσκα ζηδήξνπ), δηαηξνθή ρσξίο γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (ίζσο ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ) ή άιιεο πεξηνξηζηηθέο δηαηξνθέο, Παηδηά πνπ πίλνπλ πνιιά αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά θαη κπνξεί λα ράλνπλ βηηακίλεο θαη κέηαιια.

19 «Ηδαληθό» πνιπβηηακηλνύρν ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα παηδηά Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά. Έρεη ζχζηαζε κε βάζε ηηο επίζεκεο νδεγίεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο. Έρεη ρακειέο δφζεηο ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ (A, D, E, K) Πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ εληζρχνπλ ηελ απνξξφθεζε αζβεζηίνπ, φπσο ε ιπζίλε. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ λα αλαθέξεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα θάζε ζπζηαηηθνχ. Η αγνξά ηνπ λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θαξκαθείν. Να πξνζθέξεηαη απφ εηαηξίεο πνπ αθνινπζνχλ GMP νδεγίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ.

20 Νη κεγάιεο δόζεηο βηηακηλώλ πξνθαινύλ επηθίλδπλεο παξελέξγεηεο Μεγαδφζεηο βηηακίλεο C επηθέξνπλ πνλνθεθάινπο, δηάξξνηα θαη θξάκπεο. Μεγαδφζεηο βηηακίλεο Α ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηεξαηνγέλεζε. Μεγαδφζεηο βηηακίλεο Β6 έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε λεπξίηηδεο. Οη πςειέο δφζεηο ελφο ζπζηαηηθνχ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ απνξξφθεζε ελφο άιινπ φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζίδεξν θαη ην αζβέζηην ή κε ηνλ ςεπδάξγπξν θαη ην ζίδεξν. Τπάξρεη θαη ε άπνςε φηη ν νξγαληζκφο δελ απνξξνθά ηα ζπζηαηηθά πνπ δελ ρξεηάδεηαη, αιιά απηφ δελ ηζρχεη κε φιεο κε ηηο βηηακίλεο, ηδίσο ηηο ιηπνδηαιπηέο. Οη αζιεηέο ζπρλά θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο βηηακηλνχρσλ ζθεπαζκάησλ θαη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο.

21 ΚΔΡΑΙΙΑ ΘΑΗ ΗΣΛΝΠΡΝΗΣΔΗΑ Σα κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ εδάθνπο πεξλνχλ ζηα θπηά θαη απφ απηά ζηα δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Δπεηδή ηα αλζξψπηλα θαη ηα δσηθά απεθθξίκαηα πνιιέο θνξέο δελ αλαθπθιψλνληαη δελ μαλαγπξλνχλ ζην έδαθνο, ράλνληαη πνιιά απφ ηα πνιχηηκα απηά ζηνηρεία. Σν έδαθνο έηζη πησραίλεη ν θχθινο ζπάεη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πιένλ δηαζέζηκα θαη λα παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο δηάθνξσλ ζξεπηηθψλ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο δεκηνπξγείηαη επίζεο επεηδή νη ξίδεο ησλ θπηψλ θαιχπηνληαη απφ ηε κπθφξξηδα ζηελ νπνία νθείινπλ ηελ νκαιή απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ησλ κεηάιισλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη δηδαληνθηφλα, θαηαζηξέθεηαη ε κπθφξξηδα θαη έηζη δελ κπνξνχλ ηα θπηά λα εμαζθαιίζνπλ ηα ζξεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ηα δψα θαη νη άλζξσπνη. Σα θπηά επίζεο δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηηο βηηακίλεο πνπ ρξεηάδνληαη εθφζνλ δελ εμαζθαιίδνπλ θαη αξρήλ ηα ζξεπηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ.

22 ΑΠΒΔΠΡΗΝ Απφ ηνπο έθεβνπο, ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ρακειφ αζβέζηην βξίζθνληαη νη έθεβεο αζιήηξηεο πνπ αθνινπζνχλ πνιχ έληνλν πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, ακελφξξνηαο θαη κείσζε ηεο νζηηθή ππθλφηεηαο, ιφγσ ηεο κεησκέλεο έθθξηζεο νηζηξνγφλσλ. χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Τπνπξγείν Τγείαο, έθεβνη αγφξηα θαη θνξίηζηα απφ εηψλ θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν 800 mg αζβεζηίνπ εκεξεζίσο. Η ηδαληθή πξφζιεςε εκεξεζίσο είλαη mg, ψζηε λα πξνάγεηαη ε πγεία ησλ νζηψλ. Οη έθεβνη ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ πξφζιεςε αζβεζηίνπ κέζσ ηξνθίκσλ θαη φρη ζε ζπκπιεξψκαηα. ε έξεπλεο φπνπ έγηλε πξφζζεζε 700 mg αζβεζηίνπ απφ γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, επηηαρχλζεθε ε αχμεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαηά 10%, ελψ φηαλ ην πνζφ απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ βνήζεηα ζπκπιεξσκάησλ, ε αχμεζε ήηαλ 1-5%.

23 ΤΔΓΑΟΓΟΝΠ Ο Φεπδάξγπξνο επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πξσηετλνζχλζεζεο θαη είλαη απαξαίηεηνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηνπο έθεβνπο είλαη απαξαίηεηνο ιφγσ ηεο απφηνκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο. Η έιιεηςε ηνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηνλ κεησκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηνλ ππνγνλαδηζκφ. Η εκεξήζηα ζπληζηψκελε πξφζιεςε είλαη 15 mg γηα ηνπο έθεβνπο αζιεηέο θα 12 mg γηα ηηο αζιήηξηεο. Πινχζηεο πεγέο ηνπ είλαη ην ιεπθφ θξέαο, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα δεκεηξηαθά.

24 ΠΗΓΖΟΝΠ Οη έθεβνη πνπ αζινχληαη έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ ζην αίκα. Οη έθεβεο αζιήηξηεο έρνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο αλάγθεο, ιφγσ ηεο απψιεηαο αίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έκκελνπ ξχζεσο. Η αλάκεημε ηνπ ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Απμεκέλεο απαηηήζεηο ιφγσ αλάπηπμεο. Μεησκέλε ελεξγεηαθή θαη πξσηετληθή πξφζιεςε. Μεησκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο. Η αηκφιπζε θαη απψιεηα αίκαηνο ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ. Έκκελνο ξχζε γηα ηα θνξίηζηα. Η θαθή δηαηξνθή. Σν άγρνο ησλ αγψλσλ.

25 ΠΛΔΛΕΚΝ Q10 Δίλαη ηζρπξφ αληηνμεηδσηηθφ. Πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ απφ ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο σλ ειεπζέξσλ ξηδψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ην ζηξεο θαη ρεκηθέο νπζίεο. Μεηαηξέπεη ηε ρεκηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηξνθήο ζε βηνινγηθή. Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ην πλέλδπκν Q10 είλαη νξηζκέλα είδε ςαξηψλ φπσο ε ζαξδέια θαη ην ζθνπκπξί.

26 ΞΟΥΡΔΦΛΖ Η εκεξήζηα ζπληζηψκελε πξφζιεςε γηα ηνπο πγηείο έθεβνπο ζε πξσηεΐλε, αλάινγα κε ην χςνο θπκαίλεηαη απφ 0,29-0,34 g/cm ζηα αγφξηα θαη 0,27-0,29 g/cm ζηα θνξίηζηα, δειαδή θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 0,8-1,0 g/kg. Γελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πνπ λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αζιεηέο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ρξεηάδνληαη πξφζζεηα πνζά πξσηετλψλ. Αζιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη πξφζζεηα πνζά πξσηετλψλ είλαη: - αζιεηέο ζην μεθίλεκά ηνπο. Απηά ηα άηνκα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ πξφζζεηε πξσηεΐλε (1,2-1,7 g/kg). - αζιεηέο αληνρήο, πνπ ρξεηάδνληαη 1,2-1,4 g/kg εκεξεζίσο. - άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αζιήκαηα αληίζηαζεο, φπσο ε άξζε βαξψλ ή άιια δπλακηθά αζιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη 1,6-1,7 g/kg εκεξεζίσο. - άηνκα πνπ απνθιείνπλ ηα δσηθά πξντφληα απφ ην δηαηηνιφγην ηνπο.

27 ΘΟΔΑΡΗΛΖ Λεηηνπξγεί (κε ηε κνξθή θσζθνθξεαηίλεο) σο δφηεο θσζθφξνπ ζε θχηηαξα κε απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο (κπτθά θχηηαξα), κεηαηξέπνληαο ην ADP ζε ATP θαζπζηεξψληαο έηζη ηελ αλαεξφβην γιπθφιπζε θαη ηελ παξαγσγή γαιαθηηθνχ νμένο, πνπ νδεγεί ζηελ θφπσζε ησλ κπψλ. Βειηηψλεη ηελ εληαηηθή θαη κηθξήο δηάξθεηαο άζθεζε, δελ βνεζάεη ηνπο αζιεηέο αληνρήο. Πεγέο ηεο είλαη ην θξέαο θαη ην ςάξη. Μηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα 1-2 γξ/εκέξα. ε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ιήςεο (20γξκ/εκέξα!!) έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο: θαηαθξάηεζεο πγξψλ, ππέξηαζε θαη επηβάξπλζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Η ρξήζε ηεο απαγνξεχεηαη ζε άηνκα < 18 εηψλ.

28 ΑΛΑΒΝΙΗΘΑ ΠΡΔΟΝΔΗΓΖ Δίλαη ζπλζεηηθά παξάγσγα ηεο ρνιεζηεξφιεο. Η δξάζε ηνπο είλαη: αλαβνιηθή (αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη δχλακεο, αχμεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηεο παξνρήο νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο: βειηίσζε ηεο αληνρήο) θαη αλδξνγνληθή (ππεξηξίρσζε, αιιαγή ηεο θσλεηηθήο ρξνηάο θαη αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θιεηηνξίδαο ζηηο γπλαίθεο). Η ρξήζε ηνπο ζπλεζίδεηαη ζε αζιήκαηα φπσο ε άξζε βαξψλ, ε δηζθνβνιία, ην πνδφζθαηξν, ε πάιε θαη νη δξφκνη ηαρχηεηαο. Αληρλεχνληαη ζηα νχξα γηα κεξηθέο εβδνκάδεο φηαλ ιακβάλνληαη απφ ην ζηφκα θαη γηα 3 πεξίπνπ κήλεο φηαλ έρνπλ ιεθζεί παξεληεξηθά. Οη παξελέξγεηέο ηνπο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο: πξφσξε ζχγθιεηζε ησλ επηθχζεσλ κε απνηέιεζκα ην ρακειφ αλάζηεκα, κε αλαζηξέςηκε αξξελνπνίεζε ησλ θνξηηζηψλ, νιηγνζπεξκία, αηξνθία ησλ φξρεσλ θαη γπλαηθνκαζηία ζηνπο άλδξεο, επαηηθή επηβάξπλζε, ππεξγιπθαηκία, ππέξηαζε θαη επηπηψζεηο απφ ηελ ςπρηθή ζθαίξα (εμάξηεζε, θαηάζιηςε, επηζεηηθφηεηα).

29 ΡΔΠΡΝΠΡΔΟΝΛΖ Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην Ο πξψηνο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1976 ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Μφληξεαι.

30 ΑΜΖΡΗΘΖ ΝΟΚΝΛΖ (GH) Μέρξη ην 1985 ε κφλε πεγή ηεο ήηαλ νη ππνθχζεηο πησκάησλ. ήκεξα παξάγεηαη ζπλζεηηθή GH κε ηελ ηερληθή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA κε ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο. Πξνάγεη ηελ πξσηετλνζχλζεζε θαη ηελ επνχισζε ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ θαη έρεη ιηπνιπηηθή δξάζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ ζθεχαζκα γηα ηηο γπλαίθεο γηαηί δελ πξνθαιεί αξξελνπνίεζε. Έρεη ην «πιενλέθηεκα» ηεο κε αμηφπηζηεο αλίρλεπζεο ζηα νχξα κε ηηο ηξέρνπζεο κεζφδνπο εμ αηηίαο ησλ κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ. Οη παξελέξγεηεο ηεο είλαη κεγαιαθξία ή γηγαληηζκφο ζε αλαπηπζζφκελνπο νξγαληζκνχο, ππέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, θαινήζεο ελδνθξάληα ππέξηαζε, νγθνγέλεζε (ιεπραηκία, ζάξθσκα), ελψ ππάξρεη θαη πηζαλφηεηα λνζείαο ηεο κε θίλδπλν αλάπηπμεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο.

31 ΠΥΚΑΡΝΚΔΓΗΛΖ, γ-γονμβνροηθν Πσκαηνκεδίλε: Αλάινγε κε ηε GH. γ-πδξνμπβνπηπξηθό: θαηαζηαιηηθφ ηνπ ΚΝ πνπ παξαζθεπάδεηαη απιά θαη δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκν (ηαρεία θάζαξζε απφ ηνλ νξγαληζκφ). Απμάλεη ηνλ βαζχ χπλν θαη ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθιπζε GH κέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ.

32 ΓΗΔΓΔΟΡΗΘΑ (θαθεΐλε, εθεδξίλε) Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αγσληζηηθφηεηαο, ηελ άκβιπλζε ηνπ πφλνπ θαη ηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θφπσζεο. Σν φξην αλίρλεπζεο ηεο θαθεΐλεο ζηα νχξα αληηζηνηρεί ζε θαηαλάισζε πνπ μεπεξλά ηα 6 θιηηδάληα θαθέ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα αζιήκαηα αληνρήο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππέξηαζε, αξξπζκίεο, ζπαζκνχο ή αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. Ο πξψηνο έιεγρνο γηα ηελ θαθεΐλε έγηλε ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Λνο Άληδειεο (1984)

33 ΘΙΔΛΒΝΡΔΟΝΙΖ β2-δηεγέξηεο κε αλαβνιηθή θαη ιηπνιπηηθή δξάζε. Υνξεγείηαη απφ ην ζηφκα, ζε ελέζηκε κνξθή ή αεξνζφι. Αληρλεχεηαη σο θαη 4 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε. Έρεη σο παξελέξγεηεο : ηαρπθαξδία, αξξπζκία, δάιε, λαπηία θαη ηξφκν. Η ρξήζε ηεο απαγνξεχηεθε κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Βαξθειψλεο, ην 1992.

34 L CARNITINE Δπξχηαηε ρξεζηκνπνίεζε. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο γηα ηηο παξελέξγεηέο ηεο.

35 ΓΗΝΟΖΡΗΘΑ Υξεζηκνπνηνχληαη: σο παξάγνληεο απφθξπςεο θαξκάθσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο ζε αζιήκαηα πνπ απηφ επεξεάδεη ηε βαζκνινγία (πρ άξζε βαξψλ). πκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο (ΓΟΔ).

36 DOPING ΡΝ ΑΗΚΑΡΝΠ ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αεξνβηθήο άζθεζεο θαη ζπλεζίδεηαη ζε αζιεηέο αληνρήο (δξνκείο, πνδειάηεο). Πεξηιακβάλεη: 1) ηηο νκόινγεο κεηαγγίζεηο ( κεηάγγηζε ηνπ αίκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηή πξηλ ηνλ αγψλα). Η ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη άγλσζηε, αθνχ είλαη αδχλαην λα αληρλεπηεί εξγαζηεξηαθά. Η αηκνζθαηξίλε θηάλεη ζε πςειφηαηεο ηηκέο (20 gr/dl) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε εθίδξσζε θαηά ηελ άζθεζε απμάλεηαη επηθίλδπλα ε γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο κε φια ηα επαθφινπζα θαη 2) ηε ρνξήγεζε εξπζξνπνηεηίλεο. Η εξπζξνπνηεηίλε πξνάγεη ηελ εξπζξνπνίεζε θαη δελ αληρλεχεηαη εχθνια κε ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο. Η ρξήζε ηεο έρεη ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο εμ αηηίαο ηεο ππεξγινηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη (ππέξηαζε, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ζπαζκνί) θαη κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξνο.

37 ΡΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΞΝΡΑ (ENERGY DRINKS) ΠΡΗΠ ΛΔΝΡΔΟΔΠ ΖΙΗΘΗΔΠ Πφζηκα δηαιχκαηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αζινχκελνπ ζε πγξά, κέηαιια, ηρλνζηνηρεία θαη πδαηάλζξαθεο φηαλ απηά δελ θαιχπηνληαη απφ ηε δηαηξνθή. Γηαηί είλαη δεκνθηιή ηα πνηά απηά ζηηο λεαξέο ειηθίεο; Γηαηί εθηφο απφ ηελ ειθπζηηθή θαη κνληέξλα ζπζθεπαζία ηνπο θαη απφ ηε κφδα θαη ηε δηαθήκηζε, είλαη γεκάηα κε δάραξε θαη θαθεΐλε! Σν πην αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν είλαη ε ρξήζε ηνπο θαη απφ λεαξφηεξεο ειηθίεο θαζψο θαη ε αλάκημή ηνπο κε αιθννινχρα πνηά πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα έξζεη ζε θαηάζηαζε «ελεξγεηηθήο κέζεο». Η ηαπηφρξνλε ρξήζε ελφο δηεγεξηηθνχ φπσο ε θαθεΐλε θαη ελφο θαηαζηαιηηθνχ φπσο ην νηλφπλεπκα, κνηάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ κε ηαπηφρξνλε πίεζε ζην γθάδη θαη ην θξέλν.

38 Ρα energy drinks είλαη επηθίλδπλα; Δπηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ησλ ελεξγεηαθψλ πνηψλ (ππφ πξνυπνζέζεηο) ζηελ αζιεηηθή απφδνζε. Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα, αιιά θαη ην θαηά πφζν ζα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε απφ ηε ρξήζε ηνπο, φπσο ην είδνο, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ, αιιά θαη ην είδνο απηψλ, ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο θ.ά. Ακεξηθαληθή ηαηξηθή έξεπλα έδεημε, φηη ηα energy drinks κεηψλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο εθήβνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο θάλνπλ λα δηαθηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απʼ φζν ηνπο «πξνηξέπεη» ε ειηθία ηνπο. Σα πνηά απηά έρνπλ ήδε ζπλδεζεί κε θξνχζκαηα λαπηίαο, ηαρπθαξδίεο θαη επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία. Σειεπηαία θάλεθε πσο, φηαλ θαηαλαιψλνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθέο θαη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο.

39 Ρα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηαηηθά ησλ energy drinks Θαθετλε: Γλσζηφ δηεγεξηηθφ. Μεγάιεο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε απνξξφθεζε αζβεζηίνπ, αυπλία, ππεξβνιηθή εθίδξσζε, ηξεκνχιεο, ππέξηαζε θαη ηαρπθαξδία. Ραπξίλε: ακηλνμχ πνπ πεξηέρεηαη ζην θξέαο θαη ζην ςάξη. Ginseng: Βφηαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη ηελ αληνρή θαη λα βειηηψζεη ηε κλήκε. Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε αυπλία, λαπηία, επθνξία θαη δηάξξνηα. Guarana: Δθρχιηζκα άγξηνπ κνχξνπ. Η δξάζε ηνπ νθείιεηαη ζηελ θαθεΐλε πνπ πεξηέρεη. Ρπξνζίλε: Ακηλνμχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηφλσζε. Πξνθαιεί εκηθξαλίεο.

40 SPORTS DRINKS Πξνζθέξνπλ πςειή θαη γξήγνξε ελπδάησζε θαη πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληνρή θαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ νξγαληζκνχ. ΓΔΝ πεξηέρνπλ θαθεΐλε. Γελ πξνζθέξνληαη γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, αιιά ζε πεξηζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα ειεθηξνιπηψλ απφ ηελ εθίδξσζε θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε αληνρή θαη ε απφδνζε κέζσ ησλ πδαηαλζξάθσλ. Οη πην ζεκαληηθνί εθπξφζσπνη είλαη ην Gatorade (παγθνζκίσο πξψην ζε πσιήζεηο), ην Powerade, ην Lucozade θαη ην Isostar.

41 ΑΞΝ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΝΗ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ ΛΑ ΞΟΝΚΖΘΔΝΛΡΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαξκαθεία, κε βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζ.τ1/γ.π / χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ε πψιεζή ηνπο νξίδεηαη λα δηελεξγείηαη απφ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη: δηαηηνιφγνο, εγγεγξακκέλνο γηαηξφο, θαξκαθνπνηφο ή άιιν πξφζσπν ην νπνίν ζα είλαη θαηαξηηζκέλν ζε ζρέζε κε ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ή ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Ο Δ.Ο.Φ. ηνλίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζην δηαδίθηπν ή παξαγγέιινληαη κέζσ δηαθεκίζεσλ δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν πνηφηεηαο απφ επίζεκεο θξαηηθέο αξρέο θαη γηʼ απηφ νη ρξήζηεο ηνπο «ζέηνπλ δπλεηηθά ηελ πγεία ηνπο ζε ζνβαξφ θίλδπλν».

42 ΠΡΗΠ ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ ΡΥΛ ΠΓ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ (ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ) Σν φλνκα ησλ νπζηψλ ή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξντφλ, ηε ζπληζηψκελε δφζε γηα εκεξήζηα θαηαλάισζε, πξνεηδνπνίεζε λα κελ γίλεηαη ππέξβαζε ηεο δφζεο, δήισζε φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνθαηάζηαην κηαο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο, πξνεηδνπνίεζε φηη πξέπεη λα θπιάζζνληαη καθξηά απφ ηα παηδηά, νη επηζεκάλζεηο θαη ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ε επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα απνδίδεη ζηα πξντφληα απηά ηδηφηεηεο πξφιεςεο, αγσγήο ή ζεξαπείαο αλζξψπηλεο λφζνπ. *20% ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο πνπ δηαθηλνύληαη ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζύλζεζε από ηελ αλαγξαθόκελε ζηε ζπζθεπαζία.

43 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΑΞΥΡΔΟΔΠ ΠΛΔΞΔΗΔΠ Η Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκφλσλ ησλ ΗΠΑ αλαθέξεη φηη δεθάδεο ρηιηάδεο ζάλαηνη εηεζίσο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαξκαθνινγηθψλ ζπλεξγεηψλ: Μεξηθά βφηαλα έρνπλ ζπλδεζεί κε θαξθηλνγέλεζε (ξίδα ηεο δσήο, Ma huang), άιια κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, άιια έρνπλ αληηπεθηηθέο ηδηφηεηεο (ζθφξδν, ginseng). Γηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο πνπ θπκαίλνληαη απφ αλαζηνιή ηεο αχμεζεο ζε έλα παηδί σο ηε κεηάιιαμε ησλ θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ ζε λενπιαζκαηηθά. Ο πξψηνο ζάλαηνο απφ doping ζεκεηψζεθε ην ελψ ν πξψηνο έιεγρνο ζρεδφλ νγδφληα ρξφληα αξγφηεξα (Σφθπν 1964). Η ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ κέζσ ηεο World Anti doping Agency μεθίλεζε ην 1999.

44 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ DOPING χκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, 13 % ησλ λεαξψλ αζιεηψλ ζηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηνχλ θξεαηίλε θαη 8% ζπκπιεξψκαηα ακηλνμέσλ. Η ρξήζε αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ αλέξρεηαη ζε 5-11% ζηα αγφξηα % ζηα θνξίηζηα. 50% ησλ λέσλ μεθηλνχλ ηε ρξήζε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ ( κέζε ειηθία έλαξμεο 14 έηε), ελψ 30% δελ είλαη θαλ αζιεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θάξκαθα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο. Οη έθεβνη πνπ ιακβάλνπλ αλαβνιηθά είλαη επηξξεπείο ζε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ειάρηζηεο από ηηο νπζίεο απηέο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ αζιεηηθή απόδνζε, ελώ είλαη ζίγνπξν όηη έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο θαη ζπρλά κε αλαζηξέςηκεο γηα ηνλ νξγαληζκό ζπλέπεηεο.

45 ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΘΙΖΡΖ Αλ δχν αζιεηέο έρνπλ ηα ίδηα ζσκαηηθά πξνζφληα, ππνβάιινληαη ζηελ ίδηα πξνπφλεζε θαη δηαζέηνπλ ηα ίδηα ηερλνινγηθά κέζα, ε δηαηξνθή είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά, αλ εμαηξεζεί ε θαξκαθεπηηθή βνήζεηα. O έλαο ζηνπο δχν αζιεηέο θαηαλαιψλεη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο.σν θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ γηαηί επεθηείλεηαη ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο. ε κειέηε ην 2003, ζηελ Απζηξαιία, θαηαγξάθεθαλ ηα δηαηηεηηθά ζπκπιεξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ oi έθεβνη: αζιεηηθά θαη ελεξγεηαθά ξνθήκαηα, βηηακίλεο θαη κέηαιια, γάια πςειήο πξσηετληθήο ζχλζεζεο, βφηαλα, ακηλνμέα, θξεαηίλε θαη ζπλέλδπκν Q10.

46 ΡΝ ΑΘΙΝΚΔΛΝ ΞΑΗΓΗ Σν αζινχκελν παηδί ζπλήζσο αζθείηαη 90 ιεπηά ηε θνξά, δηάζηεκα ζην νπνίν ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ δελ εμαληινχληαη. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ αζιεηή θαη ηελ απφδνζή ηνπ απαηηείηαη θαιή ελπδάησζε κε δξνζεξφ λεξφ, δηαιχκαηα απιψλ θαη επαπνξξφθεησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ άζιεζε, θαζψο θαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο. Αλ ε δηαηξνθή ελόο παηδηνύ είλαη ζσζηή δελ ρξεηάδνληαη ηα ζπκπιεξώκαηα. (ήκεξα ηα παηδηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ ηξνθίκσλ). Η ππεξθαηαλάισζε ελφο ζπκπιεξψκαηνο δελ πξνζθέξεη θαζψο ηα ζηνηρεία απηά ν νξγαληζκφο ηα ρξεηάδεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα είλαη αηηία λα παξνπζηαζηνχλ βιάβεο.

47 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΔΦΖΒΝΠ ΑΘΙΖΡΔΠ Σν ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιφγην, πνπ παξέρεη ηα απαηηνχκελα πνζά ζεξκίδσλ θαη πγξψλ θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ζηα επηκέξνπο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Οη έθεβνη αζιεηέο πξέπεη: Να δπγίδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα γλσξίδνπλ αλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ελέξγεηα. Να ελζαξξχλνληαη λα πίλνπλ πγξά πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ άζθεζε.. Να ελζαξξχλνληαη λα ηξψλε πξσηλφ, ην νπνίν βνεζά ζηελ πιήξσζε ησλ απνζεθψλ γιπθνγφλνπ, πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ απνγεπκαηηλή πξνπφλεζε. Γελ απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε ιίπνο πνπ είλαη ην θπξηφηεξν θαχζηκν γηα ειαθξηάο σο κέηξηαο έληαζεο άζθεζε θαη έλα πνιχηηκν κεηαβνιηθφ θαχζηκν γηα ηελ κπτθή δξαζηεξηφηεηα ζε καθξά άζθεζε. Να ηνπο παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο πξηλ ηελ άζθεζε γεχκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο θαη ηνπιάρηζηνλ 250 ml λεξνχ. Να ζηεξίδνληαη γηα ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε ηξφθηκα θαη φρη ζε ζπκπιεξψκαηα. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ ζεκάδηα δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ απαηηείηαη άκεζε δηαηξνθηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Η εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ, πάλσ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο είλαη κηα πξφθιεζε.

48 ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Οη "ελάληηνη" ζηε ρξήζε ηνπο έρνπλ σο επηρείξεκα φηη θαλέλα ζπκπιήξσκα δελ είλαη απαξαίηεην, αθνχ ε θαλνληθή δηαηξνθή κπνξεί λα παξέρεη φια ηα ζπζηαηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη "ππέξκαρνη" βαζίδνληαη ζην επηρείξεκα φηη κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ βηηακηλψλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ θαηαζηξέθεηαη. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ θάπνηνο αζθείηαη, δεη έληνλε δσή, θάλεη θνπηαζηηθή εξγαζία, βηψλεη εηδηθέο θαηαζηάζεηο (ζηξεο, έληνλε αζιεηηθή πξνπφλεζε, ππνζεξκηδηθή δίαηηα, έκκελε ξχζε, εγθπκνζχλε, εκκελφπαπζε, αζζέλεηεο) ή ιακβάλεη θάξκαθα, νη ζξεπηηθέο ηνπ αλάγθεο είλαη πην απμεκέλεο. Η "κέζε άπνςε" ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθπιαθηηθά φζνη έρνπλ απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ηηο θαιχςνπλ κε δηαηξνθή, πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ηνπο ή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ ηξνθψλ.

49 ΔΗΛΑΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ; Η ηαηξηθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα πάξεη ζέζε θαη λα ελεκεξψζεη ππεχζπλα ην θνηλφ γηα επηζηεκνληθή ηνπνζέηεζε πάλσ ζην ζέκα. Απαηηείηαη γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη παξελεξγεηψλ ησλ νπζηψλ, παξάζεζε δεδνκέλσλ, παξαδεηγκάησλ θαη επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα. Υξεηάδεηαη πξνζνρή αθνχ ε δνγκαηηθή απαγφξεπζε θαη θαηαδίθε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ νπζηψλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο απφ ην ελδηαθεξφκελν κε αληίζεηα απνηειέζκαηα.

50 ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΑ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ; χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία θαη ηελ Δπηηξνπή ηεο γηα ηε Γηαηξνθή (AAP) δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα θπζηνινγηθά γηα ην βάξνο θαη ην χςνο παηδηά, ηδίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ειαηηψλεηαη κεηά ηε βξεθηθή ειηθία Οη γνλείο ινηπφλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη λεπίσλ, δελ ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ εχθνια ζηελ ινγηθή ηνπ ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο, αιιά ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ην λήπην θαη κηθξφ παηδί ηνπο λα σξηκάζεη φζν γίλεηαη ζσζηά δηαηξνθηθά απνιακβάλνληαο ζηνηρεηψδε πνηθηιία ηξνθψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη.

51 ΞΥΠ ΚΞΝΟΥ ΛΑ ΜΔΟΥ ΑΛ ΣΟΔΗΑΕΝΚΑΗ ΔΛΗΠΣΠΖ ΠΡΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ; Τπάξρνπλ εκπεηξηθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ηξφπνη γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα άηνκν ρξεηάδεηαη λα εληζρχζεη ηε δηαηξνθή ηνπ: - Δκπεηξηθά, κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ηνπ θαζεκεξηλνχ δηαηηνινγίνπ θαη ζχγθξηζή ηνπ κε ηηο ζπληζηψκελεο εκεξήζηεο δφζεηο (.Η.Γ.) πνπ απαηηνχληαη γηα έλα αζθαιέο δηαηηνιφγην ή λα εμεηαζηεί ε ελδερνκέλε πηζαλφηεηα έιιεηςεο θάπνηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ, βηηακηλψλ, κεηάιισλ ή ηρλνζηνηρείσλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο δσήο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ νξγαληθή θαηάζηαζε. - Δξγαζηεξηαθά Αλ νη εμεηάζεηο δείμνπλ έιιεηςε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ππάξρεη έλδεημε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο θαη, ζπάληα, έλδεημε ιήςεο θαη αλάινγνπ ζπκπιεξψκαηνο.

52 ΞΝΗΝΗ ΣΟΔΗΑΕΝΛΡΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ακεξηθάληθε δηαηηνινγηθή εηαηξεία (ΑΚΑ) - Γελ δηαηξέθνληαη ζσζηά ή είλαη απνθιεηζηηθά ρνξηνθάγνη. - Γηαηξέθνληαη κνλνκεξψο ή αθνινπζνχλ ππνζεξκηδηθέο δίαηηεο. - Καηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ (πρ δάραξε). - Αλαξξψλνπλ απφ αζζέλεηεο ή αηζζάλνληαη κπτθή αηνλία. - Δξγάδνληαη ζε βαξηέο θαη ζθιεξέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. - Γηαβάδνπλ ζε εληαηηθνχο ξπζκνχο (ζπνπδαζηέο) ή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο ή άγρνπο. - Αζινχληαη ζπζηεκαηηθά ή είλαη επαγγεικαηίεο αζιεηέο. - Καπλίδνπλ (θάζε ηζηγάξν θαηαζηξέθεη πεξίπνπ 25mg απφ ηελ βηηακίλε c), ή θαηαλαιψλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά (άλεπάξθεηα βηηακηλψλ). - Μεηά ηελ εκκελφπαπζε ή βξίζθνληαη ζηε ηξίηε ειηθία. - Έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα λχρηα ή ηξηρφπησζε. - Βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ινρείαο ή παίξλνπλ αληηζπιιεπηηθά (αλεπάξθεηα Φεπδαξγχξνπ, θπιηθνχ νμένο, Β6, Β12). - Δίλαη παηδηά ή έθεβνη θαη βξίζθνληαη ζηε πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο.

53 ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΝΠΗΥΛ (ΓΝΔ) 1) αλαβνιηθά, 2) πεπηηδηθέο νξκόλεο, 3) δηεγεξηηθά, 4) δηνπξεηηθά, 5) λαξθσηηθά Ο πξψηνο θαηάινγνο εθδφζεθε ην 1967 ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ 1) κεηάγγηζε αίκαηνο, 2) ρνξήγεζε ηερλεηνύ νμπγόλνπ, 3) θπζηθνί, ρεκηθνί θαη θαξκαθνινγηθνί ρεηξηζκνί. ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ (γηα νξηζκέλα αζιήκαηα) 1) αιθνόι, 2) θαλλαβνεηδή, 3) βήηα αλαζηνιείο

54 ΛΝΘΔΚΔΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ (Πξσηαζιήηξηεο ρψξεο ζηα λνζεπκέλα ζπκπιεξψκαηα) - Οιιαλδία (πνζνζηφ 25,8%), - Απζηξία (22,7%), - Αγγιία (18,9%), - ΗΠΑ (18,8%), - Ιηαιία (14,3%), - Ιζπαλία (13,8%) θαη - Γεξκαλία (11,6%).

55 ΠΥΠΡΖ ΘΑΗ ΗΠΝΟΟΝΞΖΚΔΛΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ Γάλα και γαλακτοκομικά προχόντα, ηα νπνία παξέρνπλ πξσηεΐλε θαη απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D. Κρέας, ποσλερικά, υάρι, που είλαη εμαηξεηηθέο πεγέο πξσηεΐλεο, ζηδήξνπ, ςεπδαξγύξνπ θαη βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Ψφμί και δημητριακά, ηα νπνία απνηεινύλ εμαηξεηηθέο πεγέο βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Σα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο είλαη θαιέο πεγέο θπηηθώλ ηλώλ, βηηακίλεο Ε θαη ηρλνζηνηρείσλ, όπσο ην καγλήζην. Φρούτα και λατανικά, πνπ απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή βηηακίλεο Α θαη C, ελώ πεξηέρνπλ θαη άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, όπσο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, ηρλνζηνηρεία θαη θπηηθέο ίλεο. Λίπη και έλαια όχι κάτω του 30% ησλ πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ, για ηνλ θίλδπλν αλεπαξθνύο πξόζιεςεο βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ. Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ με θεθνξεζκέλα και αληηθαηάζηαζε τουο κε πξντφληα πινχζηα ζε κνλν ή πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα.

56 ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΔΠ ΠΠΡΑΠΔΗΠ - Τξώηε πνηθηιία ηξνθίκσλ, δηαηεξήζηε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. - Επηιέμηε δηαηξνθή πινύζηα ζε ιαραληθά θαη θξνύηα. - Τξώηε κε θάζε γεύκα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο πινύζηα ζε ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο. - Επηιέμηε δηαηξνθή κέηξηα ζε ιηπαξά θαη ρακειή ζε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα. - Επηιέμηε δηαηξνθή κέηξηα ζε δάραξε. - Πεξηνξίζηε ηελ ππεξβνιηθή πξόζιεςε αιαηηνύ. - Κάλεηε ζσζηέο επηινγέο ηξνθώλ, όηαλ είζηε καθξηά από ην ζπίηη. - Πίλεηε άθζνλα πγξά. - Απμήζηε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. - Μελ παξαιείπεηε θαλέλα από ηα 5 γεύκαηα θαη πνηέ ην πξσηλό. - Απνιαύζηε κηά πγηεηλή δηαηξνθή.

57 Παο επραξηζηώ πνιύ!

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΗ ΣΡΟΦΗ 4 ΟΗ ΑΝΑΣΟΜΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΦΤΣΟΦΑΓΧΝ, ΑΡΚΟΦΑΓΧΝ ΚΑΗ ΠΑΜΦΑΓΧΝ ΦΤΣΟΦΑΓΑ (αγελάδερ, ππόβαηα) 4 ΠΑΜΦΑΓΑ (γοςπούνια, απκούδερ, άνθπωποι 5 ΑΡΚΟΦΑΓΑ (λύκοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η. ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα