ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο πνιπάξηζκσλ θαη πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα καο. Δάλ έλα άηνκν δελ θαηαλαιψλεη ζπζηεκαηηθά φζα ηξφθηκα ρξεηάδεηαη, δειαδή αλ ππνζηηίδεηαη, ην ζψκα ηνπ δε ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ «βιάβεο». Απηφ ζεκαίλεη φηη αξρηθά δε ζα ληψζεη θαιά, κεηά κπνξεί λα αζζελήζεη. Γηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο Απηνί πνπ καο επεξεάδνπλ δηαηξνθηθά είλαη ε νηθνγέλεηά καο, νη θίινη, ην ζρνιείν, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηα πξφηππα ηεο θάζε επνρήο. Κπξίσο φκσο ηξψκε φ,ηη πξνηηκάκε γεπζηηθά, δειαδή φ,ηη καο θαίλεηαη λφζηηκν. Δπίζεο, δελ αξθεί ε ξχζκηζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πείλαο ή ηνπ θνξεζκνχ απφ ηνλ εγθέθαιν, γηαηί ηξψκε φρη κφλν φηαλ πεηλάκε αιιά θαη φηαλ είκαζηε θαθνδηάζεηνη (ςπρνινγηθνί παξάγνληεο), φηαλ ηξψεη ε παξέα καο (θνηλσληθνί παξάγνληεο), φηαλ έρνπκε θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε γηα παρπζαξθία (βηνινγηθνί παξάγνληεο) θαη γηα άιινπο ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο πξέπεη λα απνιακβάλνπκε ην θαγεηφ, δειαδή φ,ηη ηξψκε λα είλαη λφζηηκν θαη λα κε καο πξνθαιεί νχηε αίζζεκα ζηέξεζεο (π.ρ. ε δίαηηα ζην πεξηνδηθφ κνπ απαγνξεχεη λα θάσ καθαξνλάδα) νχηε φκσο θαη αίζζεκα ππεξβνιήο (π.ρ. «θνχζθσζα» απφ ην πνιχ θαγεηφ). Γη απηφ ηξψκε απ φια θαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο, «αθνχγνληαο» ζπγρξφλσο θαη ηα κελχκαηα πνπ καο ζηέιλεη ην ζψκα καο (π.ρ. κε ζπλερίζεηο λα ηξσο γιπθφ φηαλ απηφ ζνπ θέξλεη ιηγνχξα ή παηάηεο ηεγαλεηέο ελψ ληψζεηο φηη ρφξηαζεο). Καιχηεξα λα ζηακαηήζνπκε κφιηο ληψζνπκε θνξεζκφ θαη λα θάκε κηα άιιε εκέξα πάιη ην ηξφθηκν πνπ καο άξεζε. Γε ζα καο ιείςεη γηαηί ζπλήζσο εχθνια ζα ην μαλαβξνχκε. ε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζήζνπκε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζα δπζθνιεπηνχκε λα ηηο αιιάμνπκε αξγφηεξα φηαλ απνθηήζνπκε δηαηξνθηθή ζπλείδεζε. Ήδε ζηελ εθεβηθή ειηθία είλαη πνιχ δχζθνιε ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Oη γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο είλαη βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ηεο ηξνθήο καο, γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ απφ ηελ παηδηθή ήδε ειηθία λα γλσξίζνπκε λφζηηκεο θαη πγηεηλέο ζπληαγέο.

2 Ζ εθεβεία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξνχληαη ξαγδαίεο ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ θνξχθσζε ηεο νξγαληθήο ηνπ αλάπηπμεο αιιά θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γεληθά 1.Δίλαη απνδεδεηγκέλε ε ζεκαζία ηεο θαιήο δηαηξνθήο γηα ηε βέιηηζηε πγεία. Όκσο νη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δίαηηαο. 2.Οη ηξνθέο ζπλήζσο παξαζθεπάδνληαη, πξνσζνχληαη θαη δηαθεκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ επθνιία θαη ηε γεχζε ηνπο θαη φρη ηε δηαηξνθηθή ηνπο πνηφηεηα. 3.Τπάξρεη ζχγρπζε ζε πνιιά άηνκα γηα ην ηη είλαη «πγηεηλή δηαηξνθή». Απηή πξνθαιείηαη απφ ηα πνιιά θαη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εκπινθή πνιιψλ αηφκσλ κε αλεπαξθείο γλψζεηο. Φαίλεηαη απφ πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, εληφο ησλ ζρνιείσλ είραλ θάπνηα επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηαζεξνπνηνχληαη ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Πνιχ λσξίηεξα απφ άιιεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο,φπσο ρξήζε ληθνηίλεο, αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ. Άξα ε δηαηξνθή κπνξεί λα είλαη ην ζέκα πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε αγσγή.παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε νζηενπφξσζε, κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ αλάκεζα ζε άιια θαη απφ κηα ηζνξξνπεκέλε θαη θαηάιιειε δηαηξνθή. ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΩΣΔΪΝΖ Ζ νλνκαζία πξσηεΐλεο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα "πξσηεχσ" θαη ζεκαίλεη ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πξσηεΐλεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Δίλαη κεγάια κφξηα, ηα νπνία φηαλ δηαζπψληαη ζην έληεξν, δίλνπλ κηθξφηεξεο ελψζεηο πνπ νλνκάδνληαη ακηλνμέα. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ απφ ηα είθνζη ακηλνμέα πνπ δελ κπνξεί λα ζπλζέζεη κφλνο ηνπ ν νξγαληζκφο καο. Οη βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ησλ πξσηετλψλ είλαη ηα ακηλνμέα. Σα ακηλνμέα ηα δηαθξίλνπκε ζηα πξσηετληθά ακηλνμέα θαη ζηα κε πξσηετληθά ακηλνμέα, ηα πξψηα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε πξσηετλψλ ελψ ηα δεχηεξα ηα ζπλαληάκε κφλν ζε ειεχζεξεο κνξθέο. Οη πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Οη πξσηεΐλεο είλαη βαζηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζψκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ. Υξεηάδνληαη επίζεο ζηελ πέςε θαη βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ηηο ινηκψμεηο.

3 Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο αμίαο,( γάια, ηπξί, απγά, θξεαηηθά) γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Οη πξσηετληθέο φπσο θαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο παξά κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ πξσηετλψλ ζην ζχλνιν ησλ ζεξκίδσλ ππνινγίδεηαη ζην 15 έσο 20%. ΛΗΠΟ Σα ιηπαξά απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο δηαηξνθήο.παξέρνπλ ελέξγεηα θαη γεχζε θαη πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα θαη ηηο ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο. Ο ζπληζηψκελνο ζηφρνο γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ιηπψλ είλαη κεηαμχ 30 θαη 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Παξφηη ζπληζηάηαη γεληθά πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ιηπψλ, ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηχπνη ησλ ιηπψλ είλαη απηνί πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ καθξνπξφζεζκα. πληζηάηαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ πνπ είλαη πινχζηα ζε θεθνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, π.ρ βνχηπξν θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε πιήξε ιηπαξά, δηφηη απμάλνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο LDL, «θαθήο» ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα. Έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ LDL, είλαη κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ πινχζησλ ζε θνξεζκέλα κε πξντφληα πινχζηα ζε κνλναθφξεζηα ή πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, π.ρ. αληηθαηάζηαζε θφθθηλνπ θξέαηνο κε μεξνχο θαξπνχο θαη ( ιηπαξά) ςάξηα. Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο. ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ηα λνκίζκαηα ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηφο καο. Σα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πνπ ηξψκε θαζεκεξηλά απνηεινχληαη απφ πδαηάλζξαθεο. Ο νξγαληζκφο καο, ζπα ηνπο πδαηάλζξαθεο ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, ηε γιπθφδε, ηα νπνία θαίεη γηα λα πάξνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε φιε κέξα γηα λα δήζνπκε. Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ Δγθεθάινπ καο θαη ηνπ λεπξηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Πξνζθέξνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηλεζνχκε, λα ζθεθηνχκε θαη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο καο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηε δίαηηα ηνπ εθήβνπ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 50-55% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξκίδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε πξφζιεςε απηή, ν έθεβνο ζα πξέπεη λα επηιέγεη κία δηαηξνθή πινχζηα ζε ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο. Πξντφληα νιηθήο αιέζεσο, φπσο δεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο, δπκαξηθά θαη ξχδη είλαη ζεκαληηθέο πεγέο ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ, βηηακηλψλ αλφξγαλσλ αιάησλ θαη ηλψλ. Μία ηέηνηνπ είδνπο δίαηηα, πνπ είλαη πινχζηα ζε πξντφληα νιηθήο αιέζεσο ηείλεη λα είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά, ελψ παξάιιεια ε απμεκέλε θαηαλάισζε

4 θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνζδίδεη κέγηζην φγθν ζηε δηαηξνθή κε ειάρηζην θφζηνο ζε ζεξκίδεο. Αληίζεηα ηξνθέο πινχζηεο ζε δάραξε, έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεξκίδεο θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, ίλεο θαη απαξαίηεηεο βηηακίλεο θαη κέηαιια. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ/ΑΛΑΣΑ Σα αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη ρεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαθξίλνληαη ζε καθξνζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε ζρεηηθά ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θαη ζε ηρλνζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά καθξνζηνηρεία είλαη ην αζβέζηην, ν ζίδεξνο, ην καγλήζην, ν θψζθνξνο, ην θάιην, ην λάηξην, ην ριψξην θαη ην ζείν, ελψ ζαλ ηρλνζηνηρεία, ηα ζπλεζέζηεξα είλαη ην θνβάιηην, ην ζειήλην, ν ραιθφο, ην ρξψκην, ην ηψδην, ην καγγάλην θ.ά. ΒΗΣΑΜΗΝΔ Οη βηηακίλεο είλαη νξγαληθέο ελψζεηο αξθεηά πνιχπινθεο δνκήο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Αλάινγα κε ηελ δηαιπηφηεηα ηνπο θαη ηελ δξάζε ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο νκάδεο. Ωο ιηπνδηαιπηέο ζεσξνχληαη νη βηηακίλεο Α, D, E, K θαη F, ελψ ζηηο πδαηνδηαιπηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε Β, ε Ζ θαη ε C. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε θάζε γξάκκα ελίνηε αληηζηνηρνχλ νκάδεο βηηακηλψλ θαη φρη ζπγγελνχο δνκήο. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ βηηακηλψλ, αλάινγα κε ηελ δηαιπηφηεηά ηνπο. Ληπνδηαιπηέο Βηηακίλεο Πξνβηηακίλε Α (β- θαξνηέλην). Βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά (ζπαλάθη, ξαδίθηα, κπξφθνιν, ιάραλν) ζηα πνξηνθάιηα, ζηηο ηνκάηεο, ζηα θίηξηλα θξνχηα (φπσο κάλγθν, πεπφλη θαη βεξίθνθα). θαη θπξίσο ζην θαξφην. Βηηακίλε Α. (Ρεηηλφιε). Απαξαίηεηε βηηακίλε γηα ηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά, απνζεθεχεηαη ζηνλ ιηπψδε ηζηφ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ιήςε ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. εκαληηθέο πεγέο βηηακίλεο Α είλαη ην ζπθψηη, ην κνπξνπλέιαην, ν θξφθνο ηνπ απγνχ, ηα ιηπαξά ςάξηα θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Βηηακίλε D. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δχν ιηπνδηαιπηέο αιθνφιεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (θσο ) επί ησλ ζηεξνιψλ πνπ ππάξρνπλ ζην δέξκα. Oη ζηεξφιεο απηέο είλαη ε πξνβηηακίλε 7- δευδξνρνιεζηεξφιε θαη ε εξγνζηεξφιε. Με ηελ βνήζεηα ηεο ππεξηψδεο αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηφο, νη ζηεξφιεο απηέο κεηαηξέπνληαη ζηελ D3 θαη D2 αληίζηνηρα, νη νπνίεο θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ, αθνχ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ κεηαβνιηθή απφζεζε αζβεζηίνπ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην ζχκπιεγκα ησλ βηηακηλψλ D απαηηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νπφηε θαη ε πξφζιεςε κέζσ ηεο

5 ηξνθήο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε πεξηνρέο κε λεθνζθεπείο εκέξεο θαη κε κηθξή δηάξθεηα θσηνπεξηφδνπ ελ γέλεη. Φπζηθέο πεγέο ηεο βηηακίλεο D είλαη ηα ιηπαξά ςάξηα (φπσο ν ζνινκφο), ην ζπθψηη, ην κνπξνπλέιαην, νη θξφθνη απγψλ, ην γάια θαη κεξηθά δεκεηξηαθά. Βηηακίλε Δ. Πξφδξνκεο ελψζεηο ηεο βηηακίλεο απηήο είλαη νη ηνθνθεξφιεο, κε ζεκαληηθφηεξε φισλ ηελ α-ηνθνθεξφιε. Κπξηφηεξεο πεγέο πξφζιεςεο απηήο είλαη ηα θπηηθά έιαηα(θπξίσο ην ειαηφιαδν), ηα δεκεηξηαθά, νη μεξνί θαξπνί θαη ηα πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά( ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Βηηακίλε Κ. Δίλαη ζχκπιεγκα δχν νπζηψλ, ηεο Κ1(θπιινθηλφλε) θαη ηεο Κ2 βηηακίλεο. Ζ πξψηε, ιακβάλεηαη κέζσ ηεο ηξνθήο θαη βξίζθεηαη θπξίσο ζηα πξάζηλα ιαραληθά( κπξφθνιν, ζπαλάθη, ξαδίθηα, ιάραλν) θαη ζε θάπνηα έιαηα φπσο ην ζνγηέιαην, ην ειαηφιαδν θαη ην βακβαθέιαην. Ζ Κ2 βηηακίλε παξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εληεξηθή ρισξίδα, ελψ είλαη δηαζέζηκε(θαη απνξξνθάηαη ζην κέγηζην βαζκφ), κέζσ ηνπ ηπξηνχ. Τδαηνδηαιπηέο Βηηακίλεο Βηηακίλε Β1 (ζεηακίλε). Βξίζθεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ηξνθψλ, ηφζν ζηνπο θπηηθνχο φζν θαη ζηνπο δσηθνχο ηζηνχο. Δίλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηηακίλεο, αθνχ βνεζά νπζηαζηηθά(ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β)ζηελ απνηθνδφκεζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κε ζπλεπαθφινπζν ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Δπίζεο ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πγεία ηφζν ησλ κπτθψλ, φζν θαη ησλ λεπξηθψλ ηζηψλ. Βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζην θχηξν ησλ δεκεηξηαθψλ θαη ζηα φζπξηα. Βηηακίλε Β2 (ξηβνθιαβίλε). Βξίζθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα, αιιά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ξηβνθιαβίλε δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. εκαληηθφηεξεο πεγέο απηήο, είλαη ην ζπθψηη, ην αζπξάδη ηνπ απγνχ, ηα απγά ησλ ςαξηψλ, ην γάια θαη ηα θπιιψδε πξάζηλα ιαραληθά. Βηηακίλε B12. H ιήςε ηεο Β12 θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θαζεκεξηλή βάζε. πληίζεηαη απφ ηνπο κ/ν πνπ πθίζηαληαη ζε ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, δειαδή γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ςάξη, θφθθηλν θξέαο θαη απγά θαη εηδηθά ε πξφζιεςή ηνπο ζεσξείηαη ππεξεπαξθήο φηαλ θαηαλαιψλνληαη ζαξδέιεο, ζπθψηη. Βηηακίλε C. H ιήςε ηεο C θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη γη' απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν ππάξρεη ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ κηα πιεηάδα εηδψλ εκπινπηηζκέλα κε απηήλ ηελ βηηακίλε, αθφκα θαη θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Δίλαη αλαγθαία γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ζχλζεζε ηνπ θνιιαγφλνπ, ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ν κεηαβνιηζκφο ησλ ακηλνμέσλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ δηαθφξσλ νξκνλψλ ζηα επηλεθξίδηα. Δίλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηελ νμείδσζε θαη ηδηαίηεξα δηαιπηή ζην λεξφ, νπφηε κε δηεξγαζίεο φπσο ην καγείξεκα ράλεηαη ην

6 κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηήο. Γη' απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζπληζηάηαη ε πξφζιεςή ηεο απφ ηξνθέο αθαηέξγαζηεο, φπσο θξνχηα(εζπεξηδνεηδή, δακάζθελα, αθηηλίδηα, θξάνπιεο, βαηφκνπξα, ζκένπξα), πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, πξάζηλεο πηπεξηέο θαη φξγαλα δσηθήο πξνέιεπζεο, φπσο ηα λεθξά θαη ην ζπθψηη. Αλαιπηηθφηεξα, έλαο ζπλήζεο δηαρσξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ζε νκάδεο ηξνθίκσλ είλαη ν εμήο: ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια ηα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απφ ηα δεκεηξηαθά (π.ρ. ζηηάξη, θξηζάξη, βξψκε), φπσο ην ςσκί, ην ξχδη, νη παηάηεο, ηα δπκαξηθά, ηα δεκεηξηαθά πξσηλνχ. Σα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο είλαη πξσηίζησο θαιή πεγή πδαηαλζξάθσλ, ην θχξην δειαδή ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο. Πεξηέρνπλ, φκσο, θαη άιια ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο δηαηηεηηθέο ίλεο, βηηακίλεο θπξίσο ηεο νκάδαο Β θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά (π.ρ. καγλήζην). Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηε γλσζηή ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο, δειψλνληαο δειαδή φηη ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ηξφθηκα άιισλ νκάδσλ. Όκσο, δελ έρνπλ φια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο ηελ ίδηα ζξεπηηθή αμία. Όζα είλαη νιηθήο άιεζεο έρνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ζπζηήλεηαη λα ηα πξνηηκάο κέζα ζηελ εκέξα φπνηε κπνξείο! ΦΡΟΤΣΑ Σα θξνχηα είλαη θαιή πεγή πνιιψλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, γηα ηα νπνία ζε κηα ηππηθή δίαηηα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο ππάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο. Κπξηφηεξα απφ απηά είλαη νη δηαηηεηηθέο ίλεο, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ βνεζνχλ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, ην θάιην, ην νπνίν αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ηνπ λαηξίνπ (αιάηη), θαη βηηακίλεο, φπσο ε βηηακίλε C θαη ην θπιιηθφ νμχ. Δπίζεο, πεξηέρνπλ απφ ηε θχζε ιίγεο ζεξκίδεο, έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, θαη νπζηαζηηθά δελ πεξηέρνπλ ιίπνο ή αιάηη. ηελ νκάδα ησλ θξνχησλ αλήθνπλ φιεο νη κνξθέο ηνπ θξνχηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ρπκψλ, αιιά ν ζηφρνο γηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή αθνξά θπξίσο ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ. ΛΑΥΑΝΗΚΑ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια ηα ιαραληθά ζε νπνηαδήπνηε κνξθή: σκά ή βξαζηά, θξέζθα ή θαηεςπγκέλα, νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα, σο ζαιάηα ή θπξίσο πηάην. Σα ιαραληθά είλαη πνιχ θησρά ζε ζεξκίδεο θαη ιίπνο, θαη πινχζηα ζε λεξφ θαη δηαηηεηηθέο ίλεο. Απνηεινχλ θαιή πεγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ, φπσο νη βηηακίλεο C, A, θπιιηθφ νμχ θαη ην θάιην. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ηα ιαραληθά, φπσο θαη ηα

7 θξνχηα, αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε ππννκάδεο, ψζηε θάζε κηα λα ζεσξείηαη θχξηα πεγή ζπγθεθξηκέλσλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ. Σν κήλπκα απφ απηφ ην δηαρσξηζκφ είλαη φηη γηα λα πάξνπκε απφ φιεο ρξεηάδεηαη λα θαηαλαιψλνπκε απφ φια ηα ρξψκαηα! ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ ηα δηάθνξα είδε γάιαθηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, δειαδή ηα γηανχξηηα θαη ηα ηπξηά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο νκάδαο είλαη ην αζβέζηην, αιιά απνηεινχλ θαη θαιέο πεγέο πξσηεΐλεο, θσζθφξνπ, θαιίνπ θαη βηηακίλεο D. Ο θχξηνο ξφινο ηνπο ζηε δηαηξνθή είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ, φκσο έρνπλ θαη άιια νθέιε γηα ηελ πγεία. Ζ ζχζηαζε γηα επηινγή ρακειψλ ζε ιίπνο γαιαθηνθνκηθψλ είλαη πηα πνιχ δηαδεδνκέλε, φκσο ην επηζηεκνληθφ ηνπίν θαίλεηαη λα αιιάδεη, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επηινγή ρακειψλ ζε ιίπνο γαιαθηνθνκηθψλ δελ είλαη απαξαίηεηα πην σθέιηκε γηα ηελ πγεία, θαη άξα κπνξείο άλεηα λα απνιακβάλεηο θαη ηα πιήξε γαιαθηνθνκηθά. ΚΡΔΑ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια είδε δσηθνχ θξέαηνο -κνζράξη, ρνηξηλφ, πνπιεξηθά-, ην αβγφ θαη φια ηα είδε ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο νκάδαο είλαη ε πςειήο πνηφηεηαο πξσηεΐλεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. Πεξηέρνπλ, φκσο, θαη αιιά πνιιά ζεκαληηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ηα νπνία δελ απαληψληαη εχθνια ζε άιιεο νκάδεο ηξνθίκσλ. Βεβαίσο, δελ είλαη φια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο ηζάμηα πνηνηηθά, νπφηε ζπζηήλεηαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο. Δπεηδή ζηελ ηππηθή ζχγρξνλε δίαηηα ε θαηαλάισζε θξέαηνο θαη πξντφλησλ είλαη πνιχ απμεκέλε, ε γεληθή νδεγία είλαη λα πεξηνξίδεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά. Έλαο σξαίνο, ινηπφλ, ηξφπνο λα επηηεπρζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη ηαπηφρξνλα είλαη λα αληηθαηαζηήζεηο θάπνηα γεχκαηα θξέαηνο απφ ςάξη ή θαη απφ φζπξηα. Δπίζεο, απφ ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο ζπζηήλεηαη λα απνθεχγεηο ηα επεμεξγαζκέλα θξέαηα, φπσο είλαη ηα αιιαληηθά, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ έρνπλ θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη. ΟΠΡΗΑ Σα φζπξηα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επξχηεξε νκάδα ηνπ θξέαηνο, εμαηηίαο ηεο πςειήο ηνπο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλεο, ή αθφκα θαη ζηελ νκάδα ησλ ιαραληθψλ, εμαηηίαο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηαηηεηηθέο ίλεο θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα νκάδα ηξνθίκσλ κε έλα κνλαδηθφ, ζα ιέγακε, ζξεπηηθφ πξνθίι, εθφζνλ ζπλδπάδεη ηα νθέιε ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο θαη ηα νθέιε ησλ ιαραληθψλ! ηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα έρνπλ μερσξηζηή ζέζε, θαζψο θαη ην πξαθηηθφ πιενλέθηεκα λα ζεξβίξνληαη είηε σο ζπλνδεπηηθά είηε σο θπξίσο πηάην. Δηδηθφηεξα γηα ηα

8 άηνκα πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ ζπρλά θξέαο ή αθνινπζνχλ κηα πεξηζζφηεξν θπηνθαγηθή δίαηηα, ηα φζπξηα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δίαηηά ηνπο. ΛΗΠΖ & ΔΛΑΗΑ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νπζηαζηηθά ηα ηξφθηκα πνπ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο πνζνζηφ ή απνθιεηζηηθά απνηεινχληαη απφ ιίπνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ιάδηα, π.ρ. ην ειαηφιαδν ή άιια ζπνξέιαηα, νη καξγαξίλεο, ην βνχηπξν, ε καγηνλέδα θαη νη δηάθνξεο ζσο κε βάζε απηή, θαζψο θαη ηξφθηκα φπσο νη μεξνί θαξπνί, νη ειηέο αιιά θαη ην κπέηθνλ. Όια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο δελ είλαη ίδηα πνηνηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπζηήλεηαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Ωο πξνο ηα είδε ιαδηνχ, γηα παξάδεηγκα, είλαη επξέσο γλσζηή ε ζχζηαζε γηα ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα, έλαληη άιισλ πεγψλ ιίπνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη είηε ζην θαγεηφ είηε ηηο ζαιάηεο ή ζε άιια κηθξνγεχκαηα. Δπεηδή ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο είλαη πινχζηα ζε ελέξγεηα, ζπζηήλεηαη γεληθψο έλα κέηξν ζηελ πνζφηεηα πνπ ηα θαηαλαιψλνπκε, αιιά απφ άπνςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, κε πην σθέιηκα φζα πξνέξρνληαη απφ θπηηθέο πεγέο. ΣΡΟΦΗΜΑ ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΗΠΟ Ή ΕΑΥΑΡΖ ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νπζηαζηηθά ηα ηξφθηκα πνπ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο πνζνζηφ ή απνθιεηζηηθά απνηεινχληαη απφ ιίπνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ιάδηα, π.ρ. ην ειαηφιαδν ή άιια ζπνξέιαηα, νη καξγαξίλεο, ην βνχηπξν, ε καγηνλέδα θαη νη δηάθνξεο ζσο κε βάζε απηή, θαζψο θαη ηξφθηκα φπσο νη μεξνί θαξπνί, νη ειηέο αιιά θαη ην κπέηθνλ. Όια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο δελ είλαη ίδηα πνηνηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπζηήλεηαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Ωο πξνο ηα είδε ιαδηνχ, γηα παξάδεηγκα, είλαη επξέσο γλσζηή ε ζχζηαζε γηα ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε Μεζνγεηαθή Γίαηηα, έλαληη άιισλ πεγψλ ιίπνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη είηε ζην θαγεηφ είηε ηηο ζαιάηεο ή ζε άιια κηθξνγεχκαηα. Δπεηδή ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο είλαη πινχζηα ζε ελέξγεηα, ζπζηήλεηαη γεληθψο έλα κέηξν ζηελ πνζφηεηα πνπ ηα θαηαλαιψλνπκε, αιιά απφ άπνςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, κε πην σθέιηκα φζα πξνέξρνληαη απφ θπηηθέο πεγέο. ΒΗΣΑΜΗΝΔ Οη έθεβνη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ,έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζεηακίλε, ληαζίλε θαη ξηβνθιαβίλε ( νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο). Ζ επαξθήο πξφζιεςε ή ζχλζεζε ηεο βηηακίλεο D είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ νζηψλ. Οη ζπζηάζεηο γηα ηηο απαηηήζεηο ζε βηηακίλεο A, E, C, B6 θαη θπιιηθφ νμχ είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ ελειίθσλ. ΑΒΔΣΗΟ

9 Οη έθεβνη έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε αζβέζηην, κεγαιχηεξεο απφ ηνπο ελήιηθεο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νζηηθήο κάδαο ( πεξίπνπ 45% ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ησλ νζηψλ ζπκβαίλεη ζηελ ειηθία απηή.σν γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή Ca θαη βηηακίλεο D. H βηηακίλε D ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη ζηελ νκνηνζηαζία αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ.οη εκεξήζηεο αλάγθεο ζε αζβέζηην θαηά ηελ εθεβεία ππνινγίδνληαη ζηα 1300 mg θαη εμαζθαιίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε 4κεξίδσλ γαιαθηνθνκηθψλ ηελ εκέξα (1 ιίηξν γάια ή 3 πνηήξηα γάια πιήξεο παζηεξησκέλν θαη 200 g γηανχξηη ή 3 πνηήξηα γάια θαη 100 g ηπξί θέηα). Γεληθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ αλήθνπλ ην θπηηθφ νμχ, ην νμαιηθφ νμχ θαη νη ηαλίλεο, ελψ ε απμεκέλε πξφζιεςε πξσηεΐλεο, ην λάηξην, ε θαθεΐλε θαη ην αιθνφι απμάλνπλ ηε λεθξηθή ηνπ απέθθξηζε. ΗΓΖΡΟ Οη αλάγθεο ζε ζίδεξν είλαη απμεκέλεο θαη ζηα δχν θχια ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο ( ε απμεκέλε κπτθή κάδα ζπλνδεχεηαη θαη απφ απμεκέλν φγθν αίκαηνο) Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, έρνπλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο ζε ζίδεξν, ιφγσ ηεο εκκελνξξπζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζπληζηψκελεο πξνζιήςεηο ζηδήξνπ γηα ηα θνξίηζηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο παξακέλνπλ ζηα 15mg θαη είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ αγνξηψλ (12mg ηελ εκέξα), πνπ επίζεο έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ιφγσ αχμεζεο ηνπ κπτθνχ ηνπο ηζηνχ. Γεληθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Fe απνξξνθάηαη θαηά 10% απφ ηα θπηηθά ηξφθηκα θαη θαηά 50% απφ ηα δσηθά. Πινχζηεο πεγέο ζηδήξνπ απνηεινχλ ην θξέαο ηδηαίηεξα ην κνζράξη(2.1mg/100g ), ην ζπθψηη απφ κνζράξη (7.5mg/100g),νη ζαξδέιεο, ηα απγά, ην ζπαλάθη, νη κπάκηεο, ηα πξάζηλα θαζνιάθηα, ηα κπξφθνια, ηα θαζφιηα ηα μεξά, ηα κπαξκπνπλνθάζνπια, ηα ξεβίζηα, ηα δεκεηξηαθά κε πίηπξν γηα πξσηλφ, φπσο θαη ηα δεκεηξηαθά ρσξίο πίηνπξν, ηα ακχγδαια θαη ηα δακάζθελα. ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ-ΠΤΡΑΜΗΓΑ Ζ «Μεζνγεηαθή δηαηξνθή» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ βξέζεθε φηη είραλ νη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Νφηηαο Ηηαιίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Έθαλε δηάζεκε ηελ Διιάδα νδεγψληαο ηνπο εηδηθνχο αλά ησλ θφζκν λα ζηξέθνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπο ζην «θαηλφκελν ηεο Κξήηεο» φπσο νλνκάζηεθε, ράξε ζηε καθξνδσία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.

10 Ζ Ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο είλαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε απηψλ ησλ δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. Ζ βάζε ηεο αλαθέξεηαη ζε ηξφθηκα πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά, ελψ ε θνξπθή ηεο ζε ηξφθηκα πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζπάληα, κε φια ηα ππφινηπα ηξφθηκα λα βξίζθνληαη ζηηο ελδηάκεζεο ζέζεηο. ηε βάζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο είλαη νη ηξνθέο (θπξίσο κε επεμεξγαζκέλεο) πνπ είλαη πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, φπσο ςσκί, δπκαξηθά, ξχδη, θαιακπφθη, πιηγνχξη, άιια δεκεηξηαθά θαη παηάηα. Απηέο νη ηξνθέο είλαη πινχζηεο ζε ελέξγεηα, βηηακίλεο, κέηαιια θαη θπηηθέο ίλεο. Ζ απμεκέλε πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ είλαη πνιχ επεξγεηηθή γηα ηελ πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ θαη θαξθίλνπ. Σα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα φζπξηα παξέρνπλ θπηηθέο ίλεο, νπζηψδε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη βηηακίλεο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ αληηνμεηδνηηθψλ βηηακηλψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε θαηαλάισζε

11 απηψλ ησλ νπζηψλ πξνζηαηεχνπλ ηφζν απφ θαξθίλν φζν θαη απφ θαξδηαγγεηαθά. Ζ πεγή ιίπνπο ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην ειαηφιαδν (κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα ηα νπνία απνηεινχλ ην % ησλ ζπλνιηθψλ εκεξεζίσλ ζεξκίδσλ), 10-15% είλαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, ελψ ιηγφηεξν απφ 10% ησλ ιηπαξψλ είλαη θνξεζκέλα, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ ιίπνο λα αλέξρεηαη ζην 30-40% ησλ ζπλνιηθψλ εκεξεζίσλ ζεξκίδσλ. Γηα ηελ νκάδα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή πξνηείλεη θπξίσο γηανχξηη θαη ηπξί, θαζεκεξηλά ζε κέηξηα θαηαλάισζε. Απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξνζιακβάλνπκε θπξίσο αζβέζηην, πξσηεΐλεο θαη βηηακίλεο Β. Σα ςάξηα θαη ηα πνπιεξηθά ζπληζηψληαη λα θαηαλαιψλνληαη θαη 2 κε 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα δηφηη είλαη ε θχξηα πεγή πξσηετλψλ θαη είλαη πινχζηεο ζε βηηακίλεο Β θαη ζίδεξν. Σα σκέγα-3 ιηπαξά νμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ιηπαξά ςάξηα (ζαξδέιεο, γαχξνο, ζθνπκπξί, ηζηπνχξα, ξέγθα, ζνινκφο) είλαη ιίπνο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθφ γηα ηελ θαξδηά. Σα ζαιαζζηλά (θαβνχξηα, ρηαπφδη, θαιακαξάθηα, κχδηα, ζηξείδηα) πεξηέρνπλ ειάρηζην ιίπνο, γη απηφ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε σκέγα-3 ιηπαξά είλαη ακειεηέα. Ωζηφζν, πεξηέρνπλ βηηακίλε Β12 θαη θψζθνξν, θαζψο θαη ρνιεζηεξφιε. ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή ην θφθθηλν θξέαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, παξφιν πνπ είλαη εμαηξεηηθή πεγή ζηδήξνπ θαη πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. Ζ κεησκέλε θαηαλάισζε ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο (ειάρηζηεο θνξέο ην κήλα) νθείιεηαη ζην φηη ην θφθθηλν θξέαο έρεη ζπλδεζεί κε ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηνλ θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ θαη κε ηελ παρπζαξθία θαη απηφ επεηδή εθηφο απφ πξσηεΐλε πεξηέρεη θαη θνξεζκέλν ιίπνο. Σν θφθθηλν θξαζί φηαλ θαηαλαιψλεηαη κε κέηξν (1-2 πνηεξάθηα ηελ εκέξα) έρεη απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθή δξάζε ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαη βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξφιεο (HDL) θαη ζηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ ελδνζειίνπ ράξε ησλ θιαβνλνεηδψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρεη. ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΩΝ ΔΦΖΒΩΝ 1.Γελ αθνινπζνχλ πξφγξακκα ζηε δηαηξνθή ηνπο. 2.πλήζσο δελ ηξψλε πξστλφ. 3.Καηαλαιψλνπλ ελδηάκεζα γεχκαηα ακθηβφινπ δηαηξνθηθήο αμίαο (ζλάθο). 4.Σξψλε ζπρλά εθηφο ζπηηηνχ «πξφρεηξα γεχκαηα» (fast food). Σα γεχκαηα απηά είλαη πνιπζεξκηδηθά, πινχζηα ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη αιάηη, κε κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην, βηηακίλεο θαη θπηηθέο ίλεο.

12 5.Μπνξεί λα αθνινπζήζνπλ «επηθίλδπλεο» δίαηηεο (θνξίηζηα) ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηθίλδπλα ζπκπιεξψκαηα (αγφξηα) Οη βαζηθέο ζπζηάζεηο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Γηαηηνιφγσλ γηα ηελ ειηθία απηή είλαη : 1.Να κελ παξαιείπνληαη θχξηα γεχκαηα. 2. Σν πξσηλφ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεχκαηα ηεο εκέξαο. 3. Να κελ θαηαλαιψλνληαη κεηαμχ ησλ γεπκάησλ πξφρεηξεο ηξνθέο. 4. Ληγφηεξα ιίπε θαη δάραξε. 5. Καηαλάισζε πεξηζζφηεξσλ ηξνθψλ πινχζησλ ζε θπηηθέο ίλεο. 6. Άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά. 7. Καηαλάισζε πνηθηιίαο ηξνθψλ θαζεκεξηλά. 8. Γηαηήξεζε θαλνληθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 9. Αξγφ κάζεκα. 10. Άθζνλν λεξφ. 11. Να απνθεχγνληαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 12. Να απνθεχγεηαη ε ππεξθαηαλάισζε γιπθψλ θαη αλαςπθηηθψλ. 13. Να απνθεχγεηαη ην πνιχ αιάηη. 14. Άζθεζε θαζεκεξηλά. Πσο λα απνθχγεηε λα ηξψηε ζε Fast Food? Σξψηε πάληα πξηλ θχγεηε απφ ην ζπίηη. Παίξλεηε καδί ζαο πγηεηλά ζλαθ. Έλα θξνχην είλαη κηα θαιή ιχζε. Να έρεηε πάληα ζην ζπίηη πγηεηλά ζλαθ ψζηε λα κπνξείηε λα ηζηκπήζεηε θάηη ηελ ψξα πνπ ζαο πηάλεη πείλα. Γηα λα δνχκε ηηο Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζέζακε κεξηθά εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο.αληαπνθξίζεθαλ κφλν 87 απφ ηνπο 165. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

13 1) Παξαιείπεηο έλα απφ ηα θχξηα γεχκαηα? 2)Δθηνο απφ ηα δχν γεχκαηα επηιέγεηο θαη 2 ελδηάκεζα(γεθαηηαλν θαη απνγεπκαηηλφ?)

14 3)Γηα πξσηλφ ηξσο δεκεηξηαθά ή ςσκί ή αξηνζθεπάζκαηα ή θξπγαληέο? 4)Γηα πξσηλφ ηξσο ή πηλεηο έλα γαιαθηνθνκηθφ πξνηφλ?(γάια,γηανχξηη)

15 5)πλήζσο παξαιείπεηο ην πξσηλφ? 6)Καηαλαιψλεηο θξνχηα ή ρπκφ πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εκέξα?

16 7)Καηαλαιψλεηο ιαραληθά-ζαιάηεο πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εκέξα? 8)Καηαλαιψλεηο γιπθά θάζε κέξα?

17 9)Καηαλαιψλεηο ςσκί,δπκαξηθά ή ξχδη πεξηζζφηεξν απφ 5 θνξέο ηε βδνκάδα? 10)Καηαλαιψλεηο φζπξηα πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εδβνκάδα?

18 11)Καηαλαιψλεηο ςάξη ή θνηφπνπιν ηαθηηθά(ηνπιάρηζηνλ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)? 12)Καηαλαιψλεηο θφθθηλν θξέαο (αξλίζην,ρνηξηλφ,κνζράξη πεξηζζφηεξν απφ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα?

19 13)Καηαλαιψλεηο μεξνχο θαξπνχο ηαθηηθά(ηνπιάρηζηνλ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)? 14)Καηαλαιψλεηο πξφρεηξν θαγεηφ (fast dood) πεξηζζφηεξν απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα?

20 15)Καηαλαιψλεηο αλαςπθηηθά (ηχπνπ coca cola,fanta,sprite)πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα? 16)Καηαλαιψλεηο 6-8 πνηήξηα ηελ εκέξα?

21 17)Αζρνιείζαη ζπζηεκαηηθά κε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ή άζιεκα ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα? 18)Πξνηηκάο ζπηηηθφ θαγεηφ ε fast food?

22 19)Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξψηε φιε ε νηθνγέλαη καδί? 20)Παίξλεηο καδί ζνπ ζην ζρνιείν ζπηηηθφ θαγεηφ σο θνιαηζηφ?

23 21)Πφζν επεξεάδεζαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο σο πξνο ηελ πξνηίκεζε θάπνησλ πξντφλησλ?

24 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 6 ζηνπο 10 Γελ ηξψλε πξσηλφ. 2 ζηνπο 3 Παξαιείπνπλ ηα ελδηάκεζα γεχκαηα 80% Γελ ηξψλε δεκεηξηαθά ή ςσκί ζην πξσηλφ ηνπο αιιά πίλνπλ γάια. 2 ζηνπο 3 Καηαλαιψλνπλ θξνχηα ή ρπκφ πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εκέξα. Μφλν 20% Σξψλε ζαιάηα θαη ιαραληθά πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εκέξα. 30% Σξψλε γιπθά θάζε κέξα. 30% Σξψλε φζπξηα πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 35% Σξψλε ςάξη ή θνηφππιν 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 4 ζηνπο 10 Σξψλε θξέαο πάλσ απφ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 7 ζηνπο 10 Καηαλαιψλνπλ μεξνχο θαξπφπο πάλσ απφ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 1 ζηνπο 2 Σξψεη θαζη θνπλη πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 65% Πίλνπλ αλαςπθηηθά πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ελψ ηαπηφρξνλα πίλνπλ 6-8 πνηήξηα λεξφ ηελ εκέξα. 6 ζηνπο 10 Πξνηηκά ην fast food. 1 ζηνπο 2 Γελ παίξλεη πνηέ θαγεηφ απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν. 6 ζηνπο 10 Γελ επεξεάδνληαη αππφ ηηο δηαθεκίζεηο.

25 ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΩΝ Δάλ ζέιακε λα δψζνπκε νξηζκφ γηα ην ηη είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, επηγξακκαηηθά ζα ιέγακε φηη είλαη ε δηαηαξαγκέλε πξφζιεςε ηξνθήο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαγκέλεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ εκθαλίδεη. Σα είδε ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη: H Βνπιηκία Ζ βνπιηκία ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ππεξθαγίαο, ηα νπνία αληηζηαζκίδνληαη είηε κε κεζφδνπο εθθαζάξηζεο (π.ρ. ρξήζε δηνπξεηηθψλ, θαζαξηηθψλ, ππεξγπκλαζηηθή, πξφθιεζε εκεηνχ),(εθθαζαξηζηηθνχ ηχπνπ), είηε κε αθξαίν πεξηνξηζκφ ηξνθήο ( πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ) βνπιηκίαο. Ζ έλαξμε ηεο βνπιηκίαο παξαηεξείηαη ζε ειηθίεο ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο άληξεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βνπιηκηθψλ αηφκσλ είλαη φηη ην BMI ηνπο είλαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ην βάξνο ηνπο ππεξβαίλεη ειάρηζην ηνπ ηδαληθνχ. Σν επεηζφδην ππεξθαγίαο ζρεηίδεηαη κε άηνκν λα ηξψεη: πην γξήγνξα απφ ην ζπλεζηζκέλν κέρξη λα ληψζεη άβνια κεγάιεο πνζφηεηεο θαγεηνχ φηαλ δελ είλαη πεηλαζκέλν κφλνο/ε θαη λα ληψζεη αεδηαζκέλνο/ε, θαηαζιηκκέλνο/ε ή ελνρή κεηά ηελ ππεξθαγία Ζ Αλνξεμία Ζ αλνξεμία ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξαίν πεξηνξηζκφ ηξνθήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ) θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ κεζφδνπο εθθαζάξηζεο φπσο απηέο ηεο βνπιηκίαο, φηαλ ην άηνκν ππνθεηκεληθά θξίλεη φηη ηέζεθε εθηφο ειέγρνπ σο αλαθνξά ηε ιήςε ηξνθήο πνπ έρεη ζέζεη ην ίδην σο ζηφρν (εθθαζαξηζηηθνχ ηχπνπ). Ζ έλαξμε ηεο αλνξεμίαο παξαηεξείηαη ζε ειηθίεο Ζ Αδεθαγηθή δηαηαξαρή Ζ αδεθαγηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ππεξθαγίαο, ρσξίο απηή ε ζπκπεξηθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ κεζφδνπο εθθαζάξηζεο. πλήζσο ηα άηνκα κε αδεθαγηθή δηαηαξαρή έρνπλ BMI κεγαιχηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ, αλήθνπλ δειαδή ζε θαηαζηάζεηο παρπζαξθίαο. Σν λπρηεξηλφ ζχλδξνκν

26 ην λπρηεξηλφ ζχλδξνκν παξαηεξείηαη λπρηεξηλή ππεξθαγία, ε νπνία γίλεηαη είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα. Σα άηνκα κε λπρηεξηλφ ζχλδξνκν ζπλήζσο πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη παξνπζηάδνπλ πξσηλή αλνξεμία, ιφγσ ηεο λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί παξαθιάδη ηεο βνπιηκίαο. Ζ Οξζνξεμία Οξζνηξνθία Οξζνξέμηα Οξζνηξνθία. Δίλαη έλα είδνο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο, φπνπ ην άηνκν παξνπζηάδεη ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηξφθεο πνπ θαηαλαιψλεη. πλήζσο παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε θαη αλαδήηεζε πγηεηλψλ ηξνθψλ, βηνινγηθψλ ή ησλ ιεγφκελσλ superfoods. Όηαλ ηεζνχλ εθηφο ειέγρνπ κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε ππεξθαγηθά επεηζφδηα. Άξα απηφ ην είδνο δηαηαξαρήο ζπκίδεη πνιχ ηελ αλνξεμία ή θαη ηε βνπιηκία. Σα κοινά χαρακηηριζηικά ηων Γιαηροθικών διαηαραχών είναι: Τπεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ην ζρήκα θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο. Δμάξηεζε απφ ηε δπγαξηά, ηεο νπνίαο ην λνχκεξν θαζνξίδεη ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Γηαηαξαγκέλα επίπεδα νξκνλψλ θ λεπξνδηαβηβαζησλ ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ηξνθήο. Γηαηαξαγκέλα επίπεδα δαράξνπ ζην αίκα θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ππεξηλζνπιηλαηκία ή ηλζνπιηλναληνρή (ζπλήζσο ζε βνπιηκία αδεθαγηθή δηαηαξαρή). Θέκαηα ειέγρνπ γχξσ απφ ηελ ηξνθή θαη κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη σο αλαθνξά ηελ απψιεηα βάξνπο Καηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ηξνθήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ Γηαηξνθηθψλ Γηαηαξαρψλ είλαη, φηη νδεγνχλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ, ζε ζεκαληηθή εμαζζέληζε Σεο θπζηθήο ηνπο πγείαο Σεο ςπρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο Σεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο ε θακία πεξίπησζε νη Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο δελ είλαη ππνδεέζηεξεο ησλ ηαηξηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. πιεξνθνξηψλ ζηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ.

27 ΔΣΗΚΔΣΔ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Οη εηηθέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθψλ, κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ησλ ξνχρσλ ζαο, αιιά θαη ηελ πγεία ζαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή δηαηηεηηθψλ νδεγηψλ ζε φια ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα. Οη θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ βιέπνπλ ηηο εηηθέηεο σο κηα επηλφεζε γηα λα ζαο πείζνπλ λα αγνξάζεηε ην πξντφλ ηνπο, αληί γηα ην πξντφλ ελφο αληαγσληζηή. Απιά πεξπαηήζηε ζην δηάδξνκν ησλ δεκεηξηαθψλ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα επηζθεθζείηε ην ζνχπεξ κάξθεη, θαη πξνζέμηε ηνλ απίζηεπηα κεγάιν αξηζκφ ησλ επηινγψλ ζαο. Οη ππεχζπλνη θνξείο θαζηέξσζαλ ηελ εηηθέηα δηαηξνθηθήο επηζήκαλζεο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη ηα βαζηθά ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πξντφλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο λα θάλνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο επηινγέο. Δηδηθέο ξπζκίζεηο ππάξρνπλ γηα ηξφθηκα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 2 εηψλ θαη δηαθνξεηηθέο γηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 4. Δπίζεο ε παξνρή δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξνο ην παξφλ πξναηξεηηθή γηα πνιιέο σκέο ηξνθέο, φπσο ηα θξέζθα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ην ςάξη. πληήξεζε ρσξίο ρεκηθά ζπληεξεηηθά Σα ηξφθηκα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ, ρσξίο ηε βνήζεηα ζπλζεηηθψλ ελψζεσλ. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. πληήξεζε ζε αιάηη. Απνηειεί κία απ ηηο αξραηφηεξεο γλσζηέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλε ηεο ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κ άιιεο. Πξνζηίζεηαη αιάηη ζε πνζνζηφ 10% - 20% επί ηνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πξνο ζπληήξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε αιιαληηθά, ςάξηα θαη θάπνηα ιαραληθά. Ζ ζπληήξεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ εμ αηηίαο ηνπ αιαηηνχ. Σν αιάηηζκα κπνξεί λα γίλεη θαηά δχν ηξφπνπο: 1) Με πξνζζήθε αιαηηνχ, φπσο γίλεηαη κε ηα ςάξηα (ξέγθεο, βαθαιάνη, ζαξδέιεο). 2) Με βχζηζε ηνπ ηξνθίκνπ ζε άικε (ζαιακνχξα ), φπσο γίλεηαη κε ηηο ειηέο, ηα θιεκαηφθπιια, θ.ά. Παζηεξίσζε Τπάξρεη ε αξγή θαη ε γξήγνξε παζηεξίσζε. ηελ πξψηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +60ν έσο + 65ν C γηα 20 έσο 30 ιεπηά, ελψ ζηε δεχηεξε, ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +70ν έσο +85ν C γηα 3 έσο 5 ιεπηά. Με ηε κέζνδν απηή κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα ηα ηξφθηκα.

28 Απνζηείξσζε Πνιιέο απφ ηηο θνλζέξβεο πνπ παξαζθεπάδνπκε ζην ζπίηη καο βαζίδνληαη ζε απηήλ ηε κέζνδν. Βαζίδεηαη ζηελ μερσξηζηή απνζηείξσζε πξντφληνο θαη πεξηέθηε. Ζ ζεξκνθξαζία ηήο απνζηείξσζεο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 150ν C. Αθνινπζεί ςχμε ηνπ ηξνθίκνπ, γέκηζκα ησλ πεξηεθηψλ θαη θιείζηκν ππφ ζπλζήθεο αζεςίαο. Δπεμεξγαζία UHT (γηνχ έηηζ ηί) Βαζίδεηαη ζηελ άκεζε εθαξκνγή πςειήο ζεξκνθξαζίαο έσο θαη 150ν C γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ςχμε ηνπ ηξνθίκνπ. Οη κηθξννξγαληζκνί θαηαζηξέθνληαη. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία γάιαθηνο. πληήξεζε ζε πεξηβάιινλ ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηελ νηλνπνηία. Με απηή ηε κέζνδν, αληηθαζίζηαηαη ην νμπγφλν εληφο ησλ θιεηζηψλ ζπζθεπαζηψλ, κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άδσην. Έηζη, δεκηνπξγείηαη πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. πληήξεζε ζε θελφ αέξνο Με απηή ηε κέζνδν αθαηξείηαη ην νμπγφλν απφ ηηο ζπζθεπαζίεο θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αθαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ. πληήξεζε κε θάπληζκα (Καπληζκφο) Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ έθζεζε ηξνθίκσλ ζε θαπλφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αηειή θαχζε μχισλ ή θαη αξσκαηηθψλ ζάκλσλ π.ρ. θαζθνκειηά, κπξηηά, δάθλε θ.ά. Βαζίδεηαη ζε θάπνηεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θαπλφ ηεο θαχζεο ζπγθεθξηκέλσλ μχισλ. Οη νπζίεο απηέο είλαη θπζηθά ζπληεξεηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ αληηβαθηεξηαθή δξάζε. πλήζσο ζπλνδεχεηαη κε απνμήξαλζε θαη πάζησκα κε αιάηη. Δθαξκφδεηαη γηα ηε ζπληήξεζε ςαξηψλ, θξέαηνο ή πξντφλησλ θξέαηνο (π.ρ. ινπθάληθα), ζηα νπνία δίδεη ηδηαίηεξν άξσκα θαη γεχζε πνπ αξέζεη ζε πνιινχο θαηαλαισηέο. Ζ ζπληήξεζε βαζίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε κέξνπο ηεο επηθαλεηαθήο, θπξίσο, πγξαζίαο, πνπ βγάδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο έμσ απ ηα φξηα πγξαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο νη ρεκηθέο ελψζεηο ηνπ θαπλνχ, πηζηεχεηαη φηη δξνχλ ζε θάπνην βαζκφ σο κηθξνβηνθηφλα ή σο αληηνμεηδσηηθά, αλ θαη ζήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα θαξθηλνγφλν δξάζε νξηζκέλσλ απ απηέο. πληήξεζε ζε δάραξε Μέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε θξνχησλ (θπξίσο καξκειάδεο θαη γιπθά θνπηαιηνχ). Βαζίδεηαη ζηηο κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ηεο ζαθραξφδεο (κπνξεί λα θζάζεη κέρξη 50% - 60% επί ηνπ βάξνπο.

29 πληήξεζε ζε ιάδη ή δσηθφ ιίπνο Παιηά κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ηξφθηκα θαιχπηνληαη απφ ην ιάδη. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο θαη εκπνδίδεηαη έηζη ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ζπληήξεζε ιαραληθψλ αιιά θαη γηα θξέαο ή ςάξη. πληήξεζε ζε αιθνφι Σα ηξφθηκα θαιχπηνληαη κε αιθνφι θαη εκπνδίδεηαη έηζη ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε θάπνησλ θξνχησλ. πληήξεζε ζε μίδη θαη ζε φμηλα δηαιχκαηα Παιηά κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ηξφθηκα θαιχπηνληαη κε μίδη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη αιάηη. Οη ρακειέο ηηκέο Ph (πέρά) εμαζθαιίδνπλ έλα πεξηβάιινλ αθηιφμελν γηα ηελ πιεζψξα ησλ κηθξννξγαληζκψλ θη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ φρη φκσο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ιαραληθά θαη γηα ςάξηα. πληήξεζε κε θνλζεξβνπνίεζε. Κνλζεξβνπνίεζε ιέγεηαη ε δηαδηθαζία πξνθχιαμεο ησλ δηάθνξσλ ηξνθψλ απ' ηε ζήςε θαη ε θχιαμή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνχ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα. πλίζηαηαη ζηε ζέξκαλζε ηξνθίκσλ κέζα ζε θιεηζηά δνρεία κε ζθνπφ αθ ελφο ηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αιινηψζεηο ή θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη αθ εηέξνπ ηε δηαθχιαμε ησλ ηξνθίκσλ απφ κία λέα κφιπλζή ηνπο, φπσο θαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα. ήκεξα ε θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί ην βαζηθφ κέιεκα ηεο αλζξσπφηεηαο θη έρεη αλαπηπρζεί ζ' φιν ηνλ θφζκν κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία.. Με ηελ θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπο θαη πεηπραίλεηαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο είλαη λα γίλεηαη κε θπζηθά κέζα. Ζ θνλζεξβνπνίεζε θαίλεηαη φηη είλαη ε πην αζθαιήο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κέζνδνο δηαηήξεζεο ηξνθψλ. Ζ ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο, φπσο θαη ζην καγείξεκα (βξάζηκν, ςήζηκν), έηζη θαη ζηελ θνλζεξβνπνίεζε θαηαζηξέθεη φινπο ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ αιινηψλνπλ ηελ ηξνθή ή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηαδηθαζία ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε) ησλ θνλζεξβψλ πξνθχπηεη εληφο ηεο θνλζέξβαο θαζψο ε ηξνθή ζεξκαίλεηαη ζε πνιχ πςεινχο βαζκνχο. Έηζη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη νχηε ρξεηάδνληαη ζπληεξεηηθά. Δπηπιένλ ν

30 αεξνζηεγήο ηξφπνο θιεηζίκαηνο ηεο θνλζέξβαο εμαζθαιίδεη ηελ απνπζία αέξα κέζα ζην δνρείν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα λα αλαπηπρζνχλ κηθξφβηα κέζα ζε απηήλ, ή λα αιινηψζνπλ ην πξντφλ. Γηάθνξεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη εθάκηιια θαη κεξηθέο θνξέο αζθαιέζηεξα απφ ηα αληίζηνηρα θξέζθα ε θαηεςπγκέλα. πγθεθξηκέλα ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ςάξηα θαη πνπιεξηθά, πνπ ζεσξνχληαη πξσηετλνχρα πξντφληα, είλαη απνιχησο εθάκηιια κε ηα αληίζηνηρα θξεζθν-καγεηξεπκέλα, δηφηη νη πξσηεΐλεο ηνπο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία (απνζηείξσζε) θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε. Δηδηθφηεξα γηα ηα ςάξηα νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη έλα επηπιένλ φθεινο ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ ςαξηθψλ είλαη φηη αθφκα θαη ηα κηθξά θφθαιά ηνπο πνπ πεξηέρνπλ αζβέζηην καιαθψλνπλ θαη επνκέλσο είλαη βξψζηκα. Έηζη ζεσξείηαη φηη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ςαξηθά πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν αζβέζηην απ φηη ηα θξέζθα. Άιια πιενλεθηήκαηα ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ είλαη ε αζθάιεηα ηνπο θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο. Γλσξίδνληαο ινηπφλ φηη απνδεδεηγκέλα ε ζξεπηηθή ηνπο αμία είλαη εμίζνπ πςειή κε ηα αληίζηνηρα θξέζθα ή θαηεςπγκέλα κπνξνχκε λα ηα θαηαλαιψζνπκε είηε άκεζα απφ ηελ θνλζέξβα είηε σο ζπζηαηηθφ ζηελ θαζεκεξηλή καο καγεηξηθή, αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ δηαηξνθή καο καδί κε ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα, θξέζθα ιαραληθά θαη θξνχηα γηα λα πξνζιακβάλνπκε ηελ βηηακίλε C πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηνλ νξγαληζκφ. Αλ ε θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά (ηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ζηεγαλφηεηα ησλ δνρείσλ), ε θαηαλάισζή ηνπο κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά επηθίλδπλε. Ζ αιιαληίαζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα ηξνθηθή δειεηεξίαζε πνπ νθείιεηαη ζε έλα πνιχ επηθίλδπλν βαθηεξίδην, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο κε ζηεγαλέο θνλζέξβεο. Σηο κέξεο καο, ν θίλδπλνο απηφο έρεη εμαθαληζηεί ηειείσο κε ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη ειεγκέλσλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ. Υεκηθά πξφζζεηα «E». Σα πξφζζεηα ρεκηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα πξνζδψζνπλ θαιχηεξε γεχζε, ρξψκα ή άξσκα ζηα ηξφθηκα ή κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Ο θσδηθφο «E» έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ E.E. γηα λα δειψλεη ηελ χπαξμε ελφο εγθεθξηκέλνπ ρεκηθνχ πξνζζέηνπ (ρξσζηηθέο, ζπληεξεηηθά, αληηνμεηδσηηθά, ζηαζεξνπνηεηέο). Λφγσ ηεο χπαξμεο πάξα πνιιψλ εηδψλ εγθεθξηκέλσλ ρεκηθψλ πξνζζέησλ, θάζε θνξά δίπια ζην «E» αλαγξάθεηαη θαη έλαο αξηζκφο, πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο γηα πνην είδνο ρεκηθνχ πξνζζέηνπ πξφθεηηαη: π.ρ. «E45», «E21», «E112». Παξφιν πνπ ηα «E» είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ E.E., θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη, θαζψο φζν πεξηζζφηεξα

31 αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ελφο ηξνθίκνπ, ηφζν ιηγφηεξν «θπζηθφ» ην θαζηζηνχλ. Δάλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ζπλαληήζεηε ην γξάκκα Δ, αθνινπζνχκελν απφ έλα ηξηςήθην λνχκεξν, ηφηε πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ηα λνχκεξα: Απφ 100 έσο 199 αθνξνχλ ρξσζηηθέο νπζίεο. Απφ 200 έσο 299 αθνξνχλ ζπληεξεηηθά. Απφ 300 έσο 399 αθνξνχλ αληηνμεηδσηηθά. Απφ 400 έσο 499 αθνξνχλ ζηαζεξνπνηεηέο. Όηαλ θάπνηα εηηθέηα ηξνθίκνπ γξάθεη: «Υσξίο ρνιεζηεξίλε» απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ δελ πεξηέρεη ρνιεζηεξίλε, αιιά ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη κπνξεί λα πεξηέρεη θνξεζκέλν (δσηθφ) ιίπνο, θάηη ην νπνίν επίζεο αλεβάδεη ηελ ρνιεζηεξίλε ζην αίκα. Σν λα βξίζθεηε ινηπφλ ην ιίπνο, ηε ρνιεζηεξφιε ή ην αιάηη πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηξφθηκα, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δηαβάδεηε ηηο εηηθέηεο ηνπο. Δηηθέηα δηαηξνθηθήο επηζήκαλζεο Γηαβάδνληαο ηηο εηηθέηεο ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ καζαίλεηε πεξηζζφηεξα γηα έλα ηξφθηκν. Οη εηηθέηεο εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε ζεξκίδεο (Kcal) πνπ παίξλεηε θαηαλαιψλνληαο 100 γξακκάξηα απφ ην πξντφλ πνπ έρεηε αγνξάζεη. Γψζηε πξνζνρή ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ θαθφ ζηε θαξδηά ζαο ηδηαίηεξα εάλ ε ρνιεζηεξφιε ζαο είλαη απμεκέλε. Πξνζέμηε ζηελ πνζφηεηα λαηξίνπ. [.Ζ.Π.: 2 γξακκάξηα] Οη δηαηηεηηθέο ίλεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη αλαγθαία ε χπαξμε ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνηιηφηεηαο θαη ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Όζνλ αθνξά ηηο βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία, θαη απηά αλαγξάθνληαη σο ην πνζφ πνπ ιακβάλεη θάπνηνο θαηαλαιψλνληαο 100 γξακκάξηα απηνχ ηνπ πξντφληνο. Σα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ην πνζφ απφ ηε πληζηψκελε Ζκεξήζηα Πνζφηεηα (.Ζ.Π.) πνπ πξνζιακβάλεηε θαηαλαιψλνληαο 100 γξακκάξηα απηνχ ηνπ πξντφληνο. Γηα

32 παξάδεηγκα ηξψγνληαο 100 γξακκάξηα ηνπ πξντφληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δηπιαλή εηθφλα ιακβάλεηε ην 169% ηεο πνζφηεηαο Βηηακίλεο Δ πνπ πξέπεη λα πξνζιακβάλεηε εκεξεζίσο. υζηαηικά Σα ηξφθηκα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ εηηθέηα κηα ιίζηα κε ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ. Οη εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα γξάθνπλ ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ κε ζεηξά Βάξνπο, ζπζηαηηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα αλαγξάθεηαη πξψην. Σν ζπζηαηηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε κηθξφηεξε πνζφηεηα αλαγξάθεηαη ηειεπηαίν. Οπφηε γηα λα απνθχγεηε ηα πνιιά ιηπαξά ή ηα θεθνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, πεξηνξίζηε ηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαγξάθνπλ ιίπνο ή ιάδη πξψηα, ή πνπ αλαγξάθνπλ πνιιά ιηπαξά ή ζπζηαηηθά ιαδηνχ. Γηαβάδεηε ηηο εηηθέηεο πξνζεθηηθά. Μπνξεί αξρηθά λα κνηάδεη δχζθνιν ή βαξεηφ, αιιά ηειηθά κπνξεί λα απνδεηρηεί ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο ηξνθίκσλ, κεξηθέο ιέμεηο: Διεχζεξν ζεξκίδσλ ή ρσξίο ζεξκίδεο. Σα ηξφθηκα απηά έρνπλ ιηγφηεξν απφ 5 ζεξκίδεο αλά κεξίδα. Υσξίο ιίπνο ή ειεχζεξα ιίπνπο "ρσξίο πξνζηηζέκελν ιίπνο" θαη "κεδεληθφ ιίπνο" Σα ηξφθηκα απηά πεξηέρνπλ πεξίπνπ 0.5 g ιίπνπο αλά κεξίδα. Διεχζεξα ρνιεζηεξφιεο ή ρσξίο ρνιεζηεξφιε ηα ηξφθηκα απηά ππάξρνπλ ιηγφηεξα απφ 2 mg ρνιεζηεξφιεο, ελψ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 2 g θνξεζκέλνπ ιίπνπο αλά κεξίδα. Σξφθηκα θησρά ζε άιαηα λαηξίνπ Δλδείθλπηαη γηα δίαηηεο θησρέο ζε αιάηη. Ζ θαηαλάισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζαο δίλεη ηε κηζή πνζφηεηα λαηξίνπ απ φηη ην θαλνληθφ πξντφλ. Αλάιαηα ή ρσξίο επηπξφζζεην αιάηη. Γελ έρεη πξνζηεζεί αιάηη ζηα ηξφθηκα απηά. Πξντφληα κεησκέλσλ ζεξκίδσλ, ιίπνπο, ρνιεζηεξφιεο ή λαηξίνπ Σν ηξφθηκν έρεη ηνπιάρηζηνλ 25% ιηγφηεξν ιίπνο, ρνιεζηεξφιε, ζεξκίδεο ή λάηξην απφ ην αληίζηνηρν θαλνληθφ ηξφθηκν. Πξντφληα δηαίηεο.

33 Σα πξντφληα απηά είλαη είηε ρακειήο είηε κεησκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζεξκίδεο ή λα πξννξίδνληαη γηα θάπνηα άιιε εηδηθή ρξήζε ζε έλα δηαηηνιφγην. Πξντφληα light Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ηξφθηκν έρεη 1/3 ιηγφηεξεο ζεξκίδεο ή 1/2 ιηγφηεξν ιίπνο ή 1/2 ιηγφηεξν λάηξην απ φηη ην θαλνληθφ ηξφθηκν. Πξνζέμηε γηαηί ν φξνο»light» κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην ρξψκα ή ζηελ πθή ηνπ ηξνθίκνπ. Τγηεηλά ηξφθηκα Σα ηξφθηκα απηά είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νιηθφ ιίπνο θαη θνξεζκέλν ιίπνο. Δπηπξφζζεηα δελ πξέπεη λα πεξηέρεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ρνιεζηεξφιεο ή λαηξίνπ, απ φηη ζπζηήλεη ν νξγαληζκφο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ. Ζ νλνκαζία απηή δε ζεκαίλεη φηη ην ηξφθηκν δελ πεξηέρεη δάραξε, νχηε επίζεο φηη είλαη απαξαίηεηα θαηάιιειν γηα ην δηαηηνιφγην ζαο. Φπζηθά ηξφθηκα Πξνζέρεηε απηφλ ηνλ φξν. Γελ ππάξρεη αθφκε ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηη ζεκαίλεη»θπζηθφ». Σν θπζηθφ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην πγηεηλφ. Τδξνγνλσκέλα ή κεξηθψο πδξνγνλσκέλν ιίπνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην αθφξεζην ιίπνο έρεη γίλεη κε πξνζζήθε πδξνγφλνπ πην θνξεζκέλν, έηζη ψζηε λα είλαη ζηεξεφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. πζθεπαζκέλα ζε λεξφ Οη θνλζέξβεο ηφλνπ ή ζνισκνχ κε λεξφ αληί γηα ιάδη, πεξηέρνπλ ιηγφηεξν ιίπνο. Αιεχξη ζίηνπ (wheat flour) Απηφ αλαθέξεηαη ζην άζπξν αιεχξη θαη φρη ζην αιεχξη νιηθήο αιέζεσο. Σα νιηθήο αιέζεσο ηξφθηκα είλαη θαιχηεξεο επηινγέο, γηαηί πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο θπηηθέο ίλεο. Γπζηπρψο, είλαη δχζθνιν λα γλσξίδνπκε φια απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο. Θα είλαη φκσο κηα θαιή αξρή, λα κάζεηε κεξηθά πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηε. Μελ αγνξάδεηε ινηπφλ πξντφληα κε ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά BHA (βνπηπιηθή πδξνμπαληζφιε, Δ 320) Απηφ ην ζπληεξεηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηξέςεη ην ηάγγηζκα ζε ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ έιαηα. Γπζηπρψο φκσο ζρεκαηίδεη ελδερφκελεο θαξθηλνγφλεο αληηδξαζηηθέο ελψζεηο ζην ζψκα καο. Μειέηε, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Japanese Journal of Cancer Research, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΒΖΑ «επιφγσο πηζαλψο λα είλαη κηα θαξθηλνγφλνο νπζία», νπφηε θαιφ είλαη λα ηελ εμαιείςεηε απφ ηε δηαηξνθή ζαο.

34 Θα ηελ βξείηε: ζε δεκεηξηαθά, ηζίριεο, παηαηάθηα, δηαηηεηηθά ζπκπιεξψκαηα θαη θπηηθά έιαηα. Parabens Απηά ηα ζπλζεηηθά ζπληεξεηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο κνχριαο ζηα ηξφθηκα, αιιά θαη ζηηο βηνκεραλίεο θνζκεηνινγίαο θαη θαξκάθσλ γηα ηηο βαθηεξηνθηφλεο θαη κπθεηνθηφλεο ηδηφηεηέο ηνπο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ηα parabens κπνξεί επίζεο λα δηαηαξάμνπλ ηελ νξκνληθή ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηφο ζαο. Μηα κειέηε έδεημε φηη ε εκεξήζηα θαηαλάισζή ηνπο κεηψλεη ηελ παξαγσγή ζπέξκαηνο θαη ηεζηνζηεξφλεο ζε αξνπξαίνπο θαη φηη έρνπλ βξεζεί parabens ζε ηζηνχο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Θα ηα βξείηε: ζηα ζακπνπάλ θαη θπξίσο ζε πξντφληα πεξηπνίεζεο ηνπ δέξκαηνο, θαζψο θαη ζε ελπδαηηθά πξντφληα, θξέκεο πξνζψπνπ, αληειηαθά θαη σο ζπληεξεηηθά ζε ηξφθηκα. Μεξηθψο πδξνγνλσκέλα έιαηα Με ζπγρέεηε ην «0 γξ. ηξαλο ιηπαξά» κε ην «ρσξίο trans ιηπαξά». Δπηηξέπεηαη ζηα πξντφληα λα γξάθνπλ κεδέλ γξακκάξηα ηξαλο ιηπαξά, εθφζνλ έρνπλ ιηγφηεξν απφ κηζφ γξακκάξην αλά κεξίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα έρνπλ 0,49 γξακκάξηα αλά κεξίδα θαη λα εμαθνινπζνχλ λα αλαγξάθνπλ ρσξίο trans ιηπαξά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δχν γξακκάξηα είλαη ην κέγηζην πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαλαιψζνπκε ζε κηα εκέξα, θαηαιαβαίλνπκε ην ηη ζεκαίλεη απηφ. Ζ κεξηθή πδξνγφλσζε απμάλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο θαη κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο ςχμεο. Πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη ζηηο εηηθέηεο κε ζπγθαιπκκέλεο νλνκαζίεο φπσο πδξνγνλσκέλα ή κεξηθψο πδξνγνλσκέλα έιαηα. Θα ηα βξείηε: ζε θαηεςπγκέλεο πίηζεο, ζηέξεεο καξγαξίλεο, θαζψο θαη άιια ιίπε θαη έιαηα κε ζθιεξή δνκή. Νηηξψδεο λάηξην Σα ληηξψδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαθηεξηδίσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ξνδ απνρξψζεηο ζηα επεμεξγαζκέλα θξέαηα. Γπζηπρψο φκσο φηαλ πεξλνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα ζπγρσλεπζνχλ κε ακηλνμέα (ησλ νπνίσλ ην θξέαο είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή) γηα λα ζρεκαηίζνπλ ληηξνδακίλεο, ηζρπξέο θαξθηλνγφλεο ελψζεηο. Σν αζθνξβηθφ θαη εξπζνξβηθφ νμχ θπξίσο ε βηηακίλε C- έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν, θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ πξνζζέζεη ηψξα έλα ή θαη ηα δχν απηά πξντφληα. Ωζηφζν, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κεηψζεηε ηνλ θίλδπλν, είλαη λα πεξηνξίζεηε ηελ πξφζιεςή ηνπο. Θα ην βξείηε: ζε επεμεξγαζκέλα θξέαηα φπσο κπέηθνλ θαη ινπθάληθα, αιιά θαη ζε αξθεηά ιαραληθά. Υξψκα θαξακέιαο

35 Απηφ ην πξφζζεην δελ ζα ήηαλ επηθίλδπλν αλ παξαζθεπαδφηαλ κε ηνλ παιηνκνδίηηθν ηξφπν -κε λεξφ θαη δάραξε. Αιιά ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή ζπληαγή: επεμεξγάδεηαη ηε δάραξε κε ακκσλία, ε νπνία κπνξεί λα παξάγεη βιαβεξέο θαξθηλνγφλεο νπζίεο, κφλν θαη κφλν γηα λα δψζεη ζηα αλαςπθηηθά ηχπνπ cola, ην θαξακειέλην ρξψκα ηνπο. Έλαο αθφκε ιφγνο γηα λα θαηαξγήζεηε ηα αλαςπθηηθά; Θα ηα βξείηε: ζε αλαςπθηηθά ηχπνπ cola. Υξσζηηθέο χιεο ηξνθίκσλ Πνιιά γιπθά θαη θαξακέιεο κε γεχζε θξνχησλ θαη δαραξνχρα δεκεηξηαθά, βαζίδνληαη ζε ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη αξψκαηα πνπ απιά ζπκίδνπλ ην άξσκα ησλ θξνχησλ. Απηέο νη ρξσζηηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα θαιχπηνπλ ηα κνλφηνλα ρξψκαηα ησλ πνιχ επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ, αιιά νξηζκέλεο απνρξψζεηο έρνπλ ζπλδεζεί κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Μηα κειέηε ζπλέδεζε ην θίηξηλν 5 κε ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα ζε παηδηά, ελψ Καλαδνί εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ην θίηξηλν 6 θαη ην θφθθηλν 40, έρνπλ κνιπλζεί κε γλσζηά θαξθηλνγφλα, ελψ ην θφθθηλν 3 είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί φγθνπο. Σν ζπκπέξαζκα; Απνθχγεηε ηηο ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Θα ηηο βξείηε: ζε θαξακέιεο, πνηά θαη γιπθά. Τδξνιπκέλε θπηηθή πξσηεΐλε Ζ πδξνιπκέλε θπηηθή πξσηεΐλε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εληζρπηηθφ γεχζεο, είλαη θπηηθή πξσηεΐλε πνπ έρεη δηαζπαζηεί ζε ακηλνμέα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο φμηλεο ή ελδπκαηηθήο πδξφιπζεο. Έλα απφ απηά ηα νμέα, ην γινπηακηληθφ νμχ, φηαλ ελσζεί κε λάηξην ζην ζψκα καο, δεκηνπξγνχλ ην φμηλν γινπηακηληθφ λάηξην (MSG), κηα πξφζζεηε χιε πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο - πνλνθεθάινπο, λαπηία, αδπλακία θ.ά.. Θα ην βξείηε: ζε κηα πνηθηιία ηξνθίκσλ, φπσο ηα θξεαηηθά, ηα πνπιεξηθά, ηα ζαιαζζηλά θαη πνιιά ρνξηαξηθά. Υξεζηκνπνηείηαη σο εληζρπηηθφ ηεο γεχζεο ζε κεξηθέο ζνχπεο, ζε καγεηξεπηά θαγεηά θαη ζάιηζεο κε ζπζηαηηθά θξέαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο, ζέινπκε λα γλσξίδνπκε ηη ππάξρεη κέζα ζηα ηξφθηκά πνπ θαηαλαιψλνπκε, γηα λα κπνξνχκε θαη λα απνθχγνπκε ηπρφλ βιαβεξέο νπζίεο. ηελ Δπξψπε, ζρεδφλ φια ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα ζχκθσλα κε λφκν ηεο ΔΔ. Δληνχηνηο, ε νξνινγία αλαγξαθήο ζπζηαηηθψλ ζηηο εηηθέηεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα ζαθήο ζηνλ θαηαλαισηή. ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε ηξνθίκσλ, ζε παηδηά, επεξεάδεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη επηινγέο.

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6 Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Nut1_l6 Οξηζκφο Υεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ : Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΜΠΑΣΕΖ ΥΡΗΣΗΑΝΑ (3453) & ΕΑΒΟ ΝΗΚΟ (3410) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 26.09.15 ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα