ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ."

Transcript

1 ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ηπιηαλή αξαληνπιάθε(1) Βαζίιεηνο Υαλδξηλόο(1) Μαξία Μνπδνπξάθε(2) Διηζζάβεη Παζζαιίδνπ(1) Γηώξγνο Ισλάο(1) ηπιηαλόο Μηραειίδεο(1) (1)-Α ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟΤ (2)-ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ

2 ΠΡΩΣΟΠΑΘΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Πξσηνπαζέο ζύκπιεγκα(ύκπιεγκα ηνπ Ranke) =έιθνο ελνθζαικηζκνύ(εζηία ηνπ Ghon)+ επηρώξηα ιεκθαδελίηηο -αθνξά νπνηαδήπνηε ειηθία θαη απνηειεί πξσηνκόιπλζε κε ην βάθηιιν ηνπ Koch. H θιεγκνλή επεθηείλεηαη κέζσ ησλ ιεκθαγγείσλ ζηνπο επηρώξηνπο ιεκθαδέλεο. -Σν έιθνο ελνθζαικηζκνύ(εζηία ηνπ Ghon) αθνξά ηνπο πλεύκνλεο θαη εθδειώλεηαη σο πλεπκνλίηηδα. - Παξαδνζηαθά, ε πξσηνπαζήο θπκαηίσζε ζεσξείηαη λόζνο ησλ λέσλ, ελώ ε κεηαπξσηνπαζήο αληηπξνζσπεύεη κεγαιύηεξεο ειηθίεο. ήκεξα όκσο, ζηηο δπηηθέο ρώξεο, ε πξσηνπαζήο θπκαηίσζε αθνξά ην 23-34% ησλ πεξηζηαηηθώλ ζε ελήιηθεο. -Η πλεπκνληθή δηήζεζε εληνπίδεηαη ζηηο άλσ πλεπκνληθέο δώλεο, ζπλήζσο δεμηά, ζε πνζνζηό 60%,επεηδή ζ απηέο ηηο πεξηνρέο θαηεπζύλεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ αέξα ζε κηα θπζηνινγηθή εηζπλνή.

3 Δπνκέλσο ην πξσηνπαζέο ζύκπιεγκα είλαη κία πεξηνρή πεξηθεξηθήο πύθλσζεο (εζηία ηνπ Ghon)θαη ιεκθαδεληθή δηαζπνξά πνπ νδεγεί ζε δηόγθσζε ηνπηθώλ ιεκθαδέλσλ, π.ρ. δεμηά ή αξηζηεξή θνξπθή θαη ζύζηνηρε πύιε.

4 -παληόηεξα, από πίεζε βξόγρνπ, από δηνγθσκέλν ιεκθαδέλα κπνξεί λα εκθαληζηεί απουρακτική ατελεκτασία ζην πρόσθιο τμήμα τοσ άνω λοβού. -Πιεπξηηηθή ζπιινγή κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζηελ πξσηνπαζή θπκαηίσζε.

5 Η κεηαπξσηνπαζήο θπκαηίσζε αθνξά πξννδεπηηθή επέθηαζε, κε ηηο εζηίεο θιεγκνλήο θαη λέθξσζεο λα εμαπιώλνληαη πξννδεπηηθά, γηα πάλσ από δύν εβδνκάδεο(βήρα μεξό ή παξαγσγηθό, εκπύξεην θπξίσο αξγά ην απόγεπκα, πιεπξηηηθό άιγνο), θπκαηηώδεο εληεξίηηο. Απεηθνληζηηθά επξήκαηα κεηαπξσηνπαζνύο: εμηδξσκαηηθά ζηνηρεία, ηλσδνζθιεξπληηθά ζηνηρεία, ζπήιαηα, θπκάησκα(=ηήμε),βξνγρνγελή δηαζπνξά, νγθόκνξθε ζθίαζε. ηελ κεηαπξσηνπαζή θπκαηίσζε νη αιινηώζεηο εκθαλίδνληαη ζηα θνξπθαία θαη νπίζζηα ηκήκαηα ησλ άλσ ινβώλ ή ζηνλ θνξπθαίν ηνπ θάησ.

6 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΝΣΟΠΙΔΩ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑΠΡΩΣΟΠΑΘΗ: Κορσθαίο ή οπίζζηο ηκήκα ηωλ άλω ιοβώλ 85% ηωλ αζζελώλ Εληοπηζκέλε πύθλωζε ή δηήζεζε 50-70% Σπειαηώδεης αιιοηώζεης 20-45% Εληοπηζκέλες οδώδεης ζθηάζεης(δηακέηροσ 2-10 mm) Κεληροιοβηδηαθές οδηδηαθές ζθηάζεης ζηελ HRCT Εηθόλα ελδοβρογτηθής δηαζποράς ζηελ αθηηλογραθία ζώραθα Εηθόλα ελδοβρογτηθής δηαζποράς ζηελ HRCT 20-45% 80-95% 10-20% 35-95%

7 -Μία από ηηο ζπλήζεηο αθηηλνινγηθέο εηθόλεο ηεο κεηαπξσηνπαζνύο θπκαηίσζεο είλαη ε ζπειαηνπνίεζε ζηνλ άλσ ινβό ηνπ ελόο πλεύκνλα. ΔΠΙΗ αιινηώζεηο κε ηε κνξθή ησλ πλεπκνληθώλ δηεζήζεσλ(ππθλώζεσλ) εληνπίδνληαη ζπλήζσο ζην: -θνξπθαίν θαη νπίζζην βξνγρνπλεπκνληθό ηκήκα ηνπ δεμηνύ άλσ ινβνύ -ζην θνξπθνπίζζην ηκήκα ηνπ αξηζηεξνύ άλσ ινβνύ -ζηνλ θνξπθαίν ησλ θάησ ινβώλ.

8 -ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ- Παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε γπλαίθαο αζζελνύο 74 εηώλ, κε θαπλίζηξηαο, ε νπνία πξνζήιζε ζην ΣΔΠ -κε ηζηνξηθό: αξηεξηαθή ππέξηαζε, νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν, δπζιηπηδαηκία. -θαη ζπκπηώκαηα: απώιεηα βάξνπο δέθα θηιώλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο εκπύξεην κε πθέζηκν κε ηα θνηλά αληηππξεηηθά ηνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο ζε δηάθνξεο ώξεο ηεο εκέξαο, βήρα θαη άθζνλε απόρξεκςε ηνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο.

9 Από ηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθα παξαηεξείηαη: -Ππιαία δηόγθσζε ιεκθαδεληθή(;) ή θπκαηηθά δηεζήκαηα(;)-ππθλώζεηο -Πεξηππιαία πύθλσζε -Αηειεθηαζία ηνπ αξηζηεξνύ άλσ ινβνύ(παξεθηόπηζε ηεο ηξαρείαο).

10

11 Από ηα Δξγαζηεξηαθά Δπξήκαηα: Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο CRP=25,8 WBC=9.510, Οπδεηεξόθηια=71,5% Λεκθνθύηηαξα=18,4%

12 Έγηλε αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθνο όπνπ δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: -Δηθόλα ινβώδνπο αηειεθηαζίαο θαηά ηνλ αξηζηεξό άλσ πλεπκνληθό ινβό. - Παξνπζία νδώδνπο κνξθνινγίαο ζθίαζεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 8 ρηι. ζην αξηζηεξό κέζν πλεπκνληθό πεδίν νπηζζίσο. - Οδώδνπο κνξθνινγίαο ζθίαζεο δηακέηξνπ 1,5 εθ. ειέγρεηαη ζην έζσ ηκήκα ηνπ κέζνπ ινβνύ, ελώ ππθλναηειεθηαηηθά ζηνηρεία ειέγρνληαη πέξημ ηεο νδώδνπο αιινίσζεο θαη δηάζπαξηα ζηνλ κέζν ινβό. -Ιλσδναηειεθηαηηθά ζηνηρεία ζηνπο θάησ πλεπκνληθνύο ινβνύο.

13 -Μηθξή ππεδσθνηηθή ζπιινγή αξηζηεξά. -Παξνπζία ιίγσλ Λεκθαδέλσλ ζην κεζνζσξάθην, θύξηα ζην ανξηνπλεπκνληθό παξάζπξν(ιεκθαδέλεο νκάδαο 5), αιιά θαη πξνηξαρεηαθά, θαζώο θαη ζην επίπεδν ηεο ηξόπηδαο, ρσξίο λα δύλαηαη λα απνθιεηζηεί παξνπζία δηνγθσκέλσλ ιεκθαδέλσλ ζηελ αξηζηεξή πύιε.

14

15

16

17 ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελδερόκελν: - ηεο κηησηηθήο εμεξγαζίαο (βξνγρνγελνύο θαξθίλνπ) κε παξνπζία πλεπκνληθώλ εληνπίζεσλ, -ιεκθώκαηνο, -κπθεηίαζεο, -θπκαηίσζεο. Δμεηάζηεθαλ πηύεια γηα β-koch,θνηλά κηθξόβηα θαη θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. -Μantoux=20 mm.

18 Έγηλε ΒΡΟΓΧΟΚΟΠΗΗ κε εύθακπην βξνγρνζθόπην, κε ιήςε ηζηνηεκαρίνπ, από ηελ πεξηνρή ηεο γισζζίδαο γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε. Δπίζεο έγηλε ιήςε εθπιύκαησλ θαη κεηαβξνγρνζθνπηθώλ πηπέισλ, ηα νπνία ζηάιζεθαλ γηα θαιιηέξγεηα γηα βάθηιιν ηνπ Κνch,θαζώο θαη θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. Καηά ηε βξνγρνζθόπεζε, παξαηεξήζεθαλ: ΣΟ ΑΡΙΣΔΡΟ ΒΡΟΓΥΙΚΟ ΓΔΝΣΡΟεθηεηακέλεο νεκρωτικές θειίδεο ζηελ είζνδν ηνπ αξηζηεξνύ άλσ ινβνύ θαη ζηελ γισζζίδα(ηπξνεηδνπνίεζε). ελώ ζηελ είζνδν ηνπ αξηζηεξνύ θάησ ινβνύ, παξαηεξήζεθε ανθρακωσική θειίδα.

19 ΣΟ ΓΔΞΙΟ ΒΡΟΓΥΙΚΟ ΓΔΝΣΡΟ ηελ είζνδν ηνπ άλσ ινβνύ παξαηεξείηαη λεσκωπή θειίδα θαη εθηεηακέλε ανθρακωσική θειίδα. Μέζνο ινβόο, θάησ ινβόο (θαη θνξπθαίνο ηνπ θάησ ινβνύ) ρσξίο ελδνβξνγρηθή βιάβε. Σν Mycobacterium Tuberculosis απνκνλώζεθε από ηα βξνγρνζθνπηθά επιύκαηα.

20 Φση.1 ιεπθσπή θειίδα ζηε γισζζίδα (ηπξνεηδνπνίεζε)

21 Φση.2 δηάζπαξηεο αλζξαθσζηθέο θειίδεο

22 -ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- 1.Η αθηηλνινγηθή εηθόλα νκνηάδεη κε πξσηνπαζή θπκαηίσζε(πεξηθεξηθή πύθλσζε θαη επηρώξηα ιεκθαδελίηηο-->ζύκπιεγκα ηνπ Ranke). 2.Η αηειεθηαζία ηνπ αξηζηεξνύ άλσ ινβνύ νθείιεηαη πηζαλόλ ζηελ πύθλσζε, θη όρη ζε δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο. 3.Βξνγρνζθνπηθά δελ παξαηεξήζακε πιήξε απόθξαμε ηνπ αξηζηεξνύ άλσ ινβνύ(πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ αηειεθηαζία), θη απηό είλαη έλα παξάδνμν. 4.Η παξαπάλσ αθηηλνινγηθή εηθόλα ζεσξείηαη όηη παξαπέκπεη πεξηζζόηεξν ζε βξνγρνγελή θαξθίλν.

23 ΤΜΠΔΡΑΜΑ

24 ΔΤΥΑΡΙΣΩ

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες

Ο ΣΕΟΠΟΡΩ Η Ση είλαη Οζηεοπόρφζε Μέγεζος Οζηεοπόρφζες ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 1) Ση είλαη Οζηεοπόρφζε α) Οξηζκόο - Η Οζηενπόξσζε είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ νζηίηνπ ηζηνύ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Σελίδα1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΣΤΕΦΑΣ Φεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο Λεωφ. Μεσογείων 8 Α, Αθήνα (115 27) 210 777 00 89 www.stefasvision.gr Τι είναι γλαύκωμα; To γιαύθσκα είλαη κηα νκάδα παζήζεσλ πνπ πξνθαινύλ βξαδεία πξννδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία»

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» Σξηπιόο ζηόρνο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο 1. Ίαζε ηνπ αζζελή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Υεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Μείσζε καζηώλ άλδξα ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 45 min -2 ώξεο αλάινγα κε ηελ ηερληθή. ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Γελ απαηηείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα