ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ"

Transcript

1 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

2 ΔΤΣΤΥΙΟ Θ. ΛΟΣΟΡΙΔΗ ΙΟΤΝΙΟ 2011

3 Ση νξίδνπκε Υεκεηνπξνθύιαμε Η σημειοπποθύλαξη ζηη τειροσργική αναθέπεηαι ζηη σοπήγηζη ενόρ ανηιμικποβιακού θαπμάκος λίγο ππιν ηην από ηην έναπξη ηηρ επέμβαζηρ CDC, 1999

4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΥΗΜΔΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ Πρωτοπαθόσ: αποτροπό ό πρόληψη μιασ αρχικόσ λούμωξησ Δευτερογενόσ: αποτροπό επανεμφϊνιςησ ό αναζωπύρωςησ μιασ προώπϊρχουςασ λούμωξησ Εκρύζωςη: εξϊλειψη ενόσ αποικιςμϋνου οργανιςμού

5 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ I 1862: Πεηξάκαηα ηνπ Louis Pasteur 1865: Ο Joseph Lister εηζάγεη ηηο αξρέο ηεο αληηζεςίαο Γεθαεηία 1940: Η επαλάζηαζε ησλ αληηβηνηηθώλ 1957: Οη Miles et al. απέδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε ησλ αληηβηνηηθώλ πέξαλ ησλ 3-4 σξώλ έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ρνξήγεζε ηνπο Miles AA et al, Br J Exp Pathol. 1957

6 Μέγεζνο ινίκσμεο ηξαύκαηνο Σςζσέηιζη ηος σπόνος σοπήγηζηρ ηος ανηιμικποβιακού θαπμάκος και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ σημειοπποθύλαξηρ

7 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ II Σν 1964 νη Bernard θαη Cole δηεμήγαλ ηελ πξώηε ηπραηνπνηεκέλε, πξννπηηθή, θιηληθή κειέηε κε εηθνληθό θάξκαθν Bernard HR, Cole WR. Surgery,1964 Γεθαεηίεο 1980 θαη έπεηηα: δηπιέο,ηπθιέο,ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο

8 θνπόο ρεκεηνπξνθύιαμεο Δίλαη λα κεηώζεη ηα πνζνζηά ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ (SSI = Surgical Site Infection)

9 Τι είναι SSI Οξίδεηαη ε ινίκσμε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζε 30 εκέξεο κεηά από ηελ επέκβαζε (ή ζε 1 έηνο εθόζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζζεηηθό πιηθό) θαη δηαθξίλεηαη:

10 Σαξινόμηςη SSI Επιδερμύδα Επιπολόσ SSI Τποδόριοσ ιςτόσ Εν τω βϊθει ιςτού (περιτονύεσ και μυσ) Εν τω βϊθει SSI Όργανα / Κοιλότητεσ SSI οργϊνων/χώρων Horan TC et al, Infect. Control Hosp. Epidemiol. 1992

11 Δπηδεκηνινγία SSI 2 ε αηηία λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ Οη ζπρλόηεξεο ινηκώμεηο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ αζζελνύο (38%) θίλδπλνο (60%) γηα ΜΔΘ Παξάηαζε λνζειείαο θαηά 7-12 εκέξεο Δπηπιένλ θόζηνο ~ 5000 US $ / αζζελή Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο ζλεηόηεηαο ησλ ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ

12 Καθοριςμόσ κινδύνου για SSI 1. ASA score 2. Σαμηλόκεζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο 3. Γηάξθεηα επέκβαζεο 4. Υαξαθηεξηζηηθά επέκβαζεο 5. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελή

13 1 νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: ASA score 3,4,5 ASA score Φςζική καηάζηαζη 1 Τγηήο 2 Ήπηα ζπζηεκαηηθή λόζνο 3 νβαξή ζπζηεκαηηθή λόζνο 4 Βαξηά ζπζηεκαηηθή λόζνο 5 Δηνηκνζάλαηνο American Society of Anesthesiologists. Anesthesiology, 1963

14 2 νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: ηάμε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο Σάξη σειποςπγικού ηπαύμαηορ Οπιζμόρ Κίνδςνορ λοίμυξηρ Καζαξά Mη μολςζμένο σειποςπγικό ηπαύμα < 2 % Καζαξά Γπλεηηθά κνιπζκέλα Χειποςπγικό ηπαύμα όπος η αναπνεςζηική, πεπηική ή οςπογεννηηική οδόρ έσει διανοισηεί < 10 % Μνιπζκέλα Ανοισηά, θπέζκα,ηπαύμαηα ~ 20 % Ρππαξά Παλιά ηπαύμαηα ~ 40 % Garner JS. CDC. (Originally published in 1995). Revised. Infect Control,1986 Simmons BP. Infect Control, 1982

15 3 νο παξάγνληαο θηλδύλνπ: δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ν θίλδπλνο γηα SSI Culver DH et al. Am J Med, 1991

16 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΘΔΝΗ/ΔΠΔΜΒΑΗ ΑΘΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 1. Μεγάιε ειηθία 2. Τπνζηηηζκόο 3. Παρπζαξθία 4. αθραξώδεο Γηαβήηεο 5. Κάπληζκα 6. Σαπηόρξνλεο ινηκώμεηο 7. Απνηθηζκόο βαθηεξίσλ 8. Αλνζνθαηαζηνιή 9. Παξαηεηακέλε πξνεγρεηξεηηθή λνζειεία 1. Αληηζεςία δέξκαηνο 2. Πξνεγρεηξεηηθό ινπηξό 3. Πξνεγρεηξεηηθό μύξηζκα 4. Δμαεξηζκόο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ζαιάκνπ 5. Αλεπαξθήο απνζηείξσζε εξγαιείσλ 6. Ξέλα ζώκαηα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν 7. Υεηξνπξγηθέο παξνρεηεύζεηο 8. Υεηξνπξγηθή ηερληθή 9. Έθηαζε ρεηξνπξγηθνύ θαζαξηζκνύ 10. Μεηάγγηζε παξαγώγσλ αίκαηνο 11. Υεκεηνπξνθύιαμε SHEA, APIC, CSC, SIS. Consensus paper on the surveillance of surgical wound class. Infect Control Hosp Epidemiol,1992 Cruze PJ. Surgical wound infection. In: Wonsiewicz MJ, ed. Infectious Diseases. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1992

17 Οφζλη χημειοπροφύλαξησ Πξόιεςε SSI Διάηησζε κεηεγρεηξεηηθήο λνζεξόηεηαο/ζλεηόηεηαο Διάηησζε δηάξθεηαο λνζειείαο Μείσζε θόζηνπο λνζειείαο

18 Τπάξρνπλ όκσο θαη ΚΙΝΓΤΝΟΙ 1. Αιιεξγία ζηα αληηβηνηηθά (θπξίσο β-ιαθηακηθά) 2. Αλαθπιαθηηθό shock 3. Γηάξξνηα ζρεηηδόκελε κε Clostridium difficile 4. Αληνρή παζνγόλσλ ζηα αληηβηνηηθά 5. Φνξείο πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ

19 Πόηε μεθηλάκε ηε ρεκεηνπξνθύιαμε; Έλαξμε ρνξήγεζεο min πξηλ από ηε δηαηνκή ηνπ δέξκαηνο Δμαίξεζε: θζνξηνθηλνιόλεο θαη βαλθνκπθίλε (1-2 ώξεο πξηλ από ηελ επέκβαζε) Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. American Journal of Infection Control,1999

20 Ση δόζε ρνξεγνύκε; Μία ζεξαπεπηηθή δόζε αληηβίσζεο είλαη επαξθήο Δμαίξεζε απνηεινύλ νη παρύζαξθνη αζζελείο

21 Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; Μία δόζε ελόο αληηκηθξνβηαθνύ κε κεγάιν ρξόλν εκηδσήο είλαη ζπλήζσο επαξθήο Song et al. 1998, Velmahos et al. 2002, Mui et al Μέγηζηε ρνξήγεζε έσο 24 ώξεο

22 Υξεηάδεηαη επαλάιεςε ηεο δόζεο; Δάλ ε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο μεπεξλά 2 ρξόλνπο εκηδσήο ηνπ αληηβηνηηθνύ ή εάλ δηαξθεί > 3 ώξεο Bratzler and Houck, The Ameican Journal of Surgery, 2005 ε πεξίπησζε κεγάιεο δηεγρεηξεηηθήο απώιεηαο αίκαηνο (>1,500 ml) επηπξόζζεηε δόζε ρεκεηνπξνθύιαμεο πξέπεη λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ αλαπιήξσζε ησλ πγξώλ Levy et al. 1990, Wollinsky et al. 1996, Dehne et al Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα παηδηά (απώιεηα αίκαηνο > 25ml/kg)

23 Οδόο ρνξήγεζεο; Κύξηα νδόο ε ελδνθιέβηα (i.v.) Υνξήγεζε από ην ζηόκα (per os) Σνπηθή ρνξήγεζε

24 Πνην αληηβηνηηθό επηιέγνπκε; ηελνύ θάζκαηνο Υακεινύ θόζηνπο Να θαιύπηεη ηα αλακελόκελα παζνγόλα κηθξόβηα γηα ην ζεκείν ηεο επέκβαζεο Να ιακβάλεη ππόςε ηελ ηνπηθή αληίζηαζε ησλ αληηβηνηηθώλ Ιζηνξηθό αιιεξγίαο ηνπ αζζελή

25 Αιιά θπξίσο Η επηινγή ηνπ αληηβηνηηθνύ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έγκςπα επιζηημονικά δεδομένα

26 Δπίπεδα ηεκμηπίυζηρ (Levels of evidence) 1Α 1B 2A Τςειήο πνηόηεηαο κεηαλάιπζε ή ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε Καιήο πνηόηεηαο κεηαλάιπζε ή RCTs πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε από cohort ή κειέηεο αζζελώλ καξηύξσλ 2Β 2C RCTs ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο ή cohort ή case control κειέηεο Μειέηεο απνηειεζκαηηθόηεηνο, πεξηγξαθηθέο κειέηεο 3 Cohort ή case control κειέηεο ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο 4 Γλώκε εηδηθνύ, επξέσο απνδεθηέο ζεξαπείεο Oxford Center for EBM

27 Βαθμόρ ζύζηαζηρ (Grades of Recommendations) A Τπνζηεξίδεηαη από κεηαλάιπζε ή ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαη / ή από ηνπιάρηζηνλ 2 RCTs Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 1Α, 1Β Β Τπνζηεξίδεηαη από θαιή κειέηε cohort θαη / ή case control κειέηεο Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 2Α, 2Β C Τπνζηεξίδεηαη από ζεηξέο πεξηζηαηηθώλ, κειέηεο cohort ρεηξόηεξεο πνηόηεηνο θαη / ή έξεπλα απνηειεζκαηηθόηεηαο Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 2C, 3 D Γλώκε εηδηθνύ, επηηξνπή ζπλαίλεζεο Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 4 Oxford Center for EBM

28 ΟΙΟΦΑΓΟ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρίωζης Δγρείξεζε νηζνθάγνπ Α πληζηάηαη - Κεθαδνιίλε 1-2 g θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία Γιάνοιξη αςλού -Κεθνπξνμίκε 1.5g IV+ Μεηξνληδαδόιε 1g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία -πλέρηζε γηα 72 h 1Β Υυπίρ διάνοιξη αςλού -CFX 1,5g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία -πλέρηζε γηα 48 h Αλλεπγία ζε β- λακηαμικά -Γεληακπθίλε 4mg/kg + Μεηξνληδαδόιε 500mg IV IV 4

29 ΣΟΜΑΥΟ - ΓΩΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟ ΛΔΠΣΟ ΔΝΣΔΡΟ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρίω ζης Δγρείξεζε ζηνκάρνπ θαη δσδεθαδαθηύινπ Α πληζηάηαη - Κεθαδνιίλε 1-2g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία -Σηθαξθηιιίλε -Ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό -Μεδινθηιιίλε -ηπξνθινμαζίλε 1Β Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά -Γεληακπθίλε IV 4mg/kg + Μεηξνληδαδόιε IV 500mg 4 Λεπηό έληεξν D πληζηάηαη -Κεθαδνιίλε 1-2g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία -Σειηθόο εηιεόο/απόθξαμε: + κεηξνληδαδόιε 500 mg IV Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά -Γεληακπθίλε IV 4mg/kg + Μεηξνληδαδόιε IV 500mg 4 4

30 ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΒΑΡΪΑΣΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρί ωζης -Γαζηξηθόο δαθηύιηνο (LAGB) -Κάζεηε γαζηξνπιαζηηθή (VBG) -Αλνηθηή ιαπαξνζθνπηθή Roux-en-Y γαζηξηθή παξάθακςε (RYGB) -Υνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε ή C πληζηάηαη 12δάκηςλο και άνυθεν αςηού -Κεθαδνιίλε 2 g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία Κάηυθεν ηος 12δακηύλος -Κεθαδνιίλε 2 g IV + κεηξνληδαδόιε 1 g IV ή -Κεθνμηηίλε 2 g ή -Κεθνηεηάλε 2 g -Ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηά κε -Σηγθεθπθιίλε -Κεθηαδηληίκε -Κεθεπίκε -Καξβαπελέκεο -Πηπεξαθηιιίλε/ηαδνκπαθη άκε -Σηθαξθηιιίλε/θιαβνπιαλη θό Αλλεπγία ζε β-λακηαμικά -θιηλδακπθίλε + ζηπξνθινμαζίλε ή ακηλνγιπθνζίδε -ιεβνθινμαζίλε Όηαν εμπλέκεηαι ο ειλεόρ -ιεβνθινμαζίλε + κεηξνληδαδόιε -κνμηθινμαζίλε -αδηξενλάκε 3 4

31 ΥΟΛΗΦΟΡΑ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρίω ζης Δγρείξεζε ρνιεδόρνπ πόξνπ Αλνηθηή εγρείξεζε ρνιεδόρνπ θύζηεο Λαπαξνζθνπηθ ή εγρείξεζε ρνιεδόρνπ θύζηεο Α πληζηάηαη Α πληζηάηαη Α Γεν ζπληζηάηαη ρεκεηνπξνθ ύιαμε (κόλν ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ)* -Κεθαδνιίλε 1g IV (θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία) -Κεθαδνιίλε 1g IV (θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία) -θεθαινζπνξίλε 1 εο,2 εο,3 εο γεληάο -ακπηθηιιίλε + γεληακπθίλε -πηπεξαθηιιίλε -ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό -ζηπξνθινμαζίλε *Τςειόο θίλδπλνο: ειηθία > 70 εηώλ, δηεγρεηξεηηθή ρνιαγγεηνγξαθία, δηαξξνή ρνιήο, κεηαηξνπή ζε ιαπαξνηνκία, νμεία ρνινθπζηίηηδα/παγθξεαηίηηδα, ρνιεδνρνιηζίαζε, ίθηεξνο, θύεζε, αλνζνθαηαζηνιή, εηζαγσγή πξνζζεηηθώλ πιηθώλ (Βαζκόο ζύζηαζεο D) 1Α 1Α 1Α

32 ΗΠΑΡ - ΠΑΓΚΡΔΑ - ΠΛΗΝΑ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε Β-ΛΑΚΣΑΜΙΚΑ Δγρείξεζε παγθξέαηνο Δγρείξεζε ήπαηνο Β πληζηάηαη Κεθαδνιίλε 1g IV (θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία) Β πληζηάηαη Κεθαδνιίλε 1g IV (θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία) -Γεληακπθίλε IV 4mg/kg + Μεηξνληδαδόιε IV 500mg (Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο 4) Επίπεδο ηεκμηρί ωζης 2Β 2Β Δγρείξεζε ζπιελόο (ιαπαξνζθνπηθ ά ή αλνηθηά) Σξαπκαηηθή ζπιελεθηνκή D Γεν ζπληζηάηαη ρεκεηνπξνθύιαμ ε* D πληζηάηαη Κεθνμηηίλε 1-2 g IV (έσο 24 ώξεο) 4 4 * Αλνζνθαηαζηνιή: ύζηαζε γηα 1 g θεθαδνιίλεο IV (βαζκόο ζύζηαζεο D)

33 ΚΑΣΩΣΔΡΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ XHMEIOΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρί ωζης θσιεθνεηδεθη νκή Α αθήο ζύζηαζε γηα ρεκεηνπξνθύιαμ ε -Κεθνμηηίλε ή θεθνηεηάλε 1-2 g IV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία -θεθαδνιίλε 1-2 gr + κεηξνληδαδόιε 500 mg IV - ακπηθηιιίλε/ζνπκπαιθη άκε 3 gr IV 1Α Αλλεργία ζε β- λακηαμικά 4 -θιηλδακπθίλε + γεληακπθίλε ή ζηπξνθινμαζίλε ή ιεβνθινμαζίλε ή αδηξενλάκε

34 ΚΑΣΩΣΔΡΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπε δο ηεκμ ηρίω ζης Δγρείξεζε παρένο εληέξνπ Α αθήο ζύζηαζε γηα ρεκεηνπξνθύιαμε Per os - Νενκπθίλε 1g + εξπζξνκπθίλε 1g 19,18 θαη 9 ώξεο πξηλ ηελ επέκβαζε IV -θεθαδνιίλε 1-2 g + κεηξνληδαδόιε 500 mg θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία Per os - Νενκπθίλε 2 g + εξπζξνκπθίλε 2 g 12 θαη 8 ώξεο πξηλ ηελ επέκβαζε IV -θεθνμηηίλε ή θεθνηεηάλε -ακπηθηιιίλε/ζνπικπαθηάκε Αλλεργία ζε β-λακηαμικά -θιηλδακπθίλε + γεληακπθίλε ζηπξνθινμαζίλε ιεβνθινμαζίλε ή αδηξενλάκε ε επεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην νξζό ζπληζηάηαη ν ζπλδπαζκόο per os θαη iv ρεκεηνπξνθύιαμεο (βαζκόο ζύζηαζεο Α) Mechanical Bowel Preparation: Γελ ζπληζηάηαη κεραληθόο θαζαξηζκόο ηνπ εληέξνπ (επίπεδν ηεθκεξίσζεο 1Β) ή ή 1Α 4

35 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΗΛΗ ΠΡΟΘΙΟΤ ΚΟΙΛΙΑΚΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΗ ΤΣΑΗ ΥΗΜΕΙΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Επίπεδο ηεκμηρί ωζης Λαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο (κε ή ρσξίο πιέγκα) Αλνηθηή απνθαηάζηαζε θήιεο ρσξίο πιέγκα (herniorraphy) Β Γεν ζπληζηάηαη 2Β A Γεν ζπληζηάηαη 1Α Αλνηθηή απνθαηάζηαζε θήιεο κε πιέγκα (hernioplasty) Α Γεν ζπληζηάηαη ρεκεηνπξνθύια με ζε αζζελείο ρακεινύ θηλδύλνπ 1Β Ττηλόρ κίνδςνορ: ππνηξνπή, κεγάιε ειηθία, αλνζνθαηαζηνιή, κεγάιε δηάξθεηα επέκβαζεο, ηνπνζέηεζε παξνρεηεύζεσλ C πληζηάηαη ρεκεηνπξνθύια με -Κεθαινζπνξίλε 1 εο ή 2 εο γεληάο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία Ακνμπθηιιίλε/θιαβ νπιαληθό Ακπηθηιιίλε/ζνπικπ αθηάκε 3

36 Υεκεηνπξνθύιαμε ζηα παηδηά Αθνξά ειηθίεο από 0 έσο 16 εηώλ Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επηινγή ρεκεηνπξνθύιαμεο Ιζρύνπλ νη ζπζηάζεηο ησλ ελειίθσλ (ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο)

37 Βαζηθέο αξρέο ρεηξνπξγηθήο εβαζκόο ησλ ηζηώλ Δπηκειήο αηκόζηαζε Αληηζεςία R.M. Zollinger

38 Γηόηη. Σα αληηβηνηηθά δελ απνηεινύλ ππνθαηάζηαην ηεο θαιήο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο

39 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΤ ΑΡΚΙΑ ΠΑΥΤ Α ΡΚΙΑ ΚΑ ΘΝ ΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππ νθξάηεο ζπζ νθξάηεο ρέηηζε ρέηη ηελ παρπζ αξθία αξθί κε ηνλ μαθ κε ηνλ ληθφ ζάλαην. ληθφ Nurses Nurs Heal

ΠΑΥΤ ΑΡΚΙΑ ΠΑΥΤ Α ΡΚΙΑ ΚΑ ΘΝ ΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππ νθξάηεο ζπζ νθξάηεο ρέηηζε ρέηη ηελ παρπζ αξθία αξθί κε ηνλ μαθ κε ηνλ ληθφ ζάλαην. ληθφ Nurses Nurs Heal ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΟΣΗΣΑ Ο Ιππνθξάηεο ζπζρέηηζε ηελ παρπζαξθία κε ηνλ μαθληθφ ζάλαην. Nurses Health Study: απμεκέλνο θίλδπλνο ζαλάηνπ (αλεμαξηήηνπ αηηίαο) ζηηο γπλαίθεο κε BMI>29. Διάρηζηνο θίλδπλνο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Κ.Κυνζηανηινίδηρ,.Υειπίδηρ, Α.Ξιάπσορ, Κ.Αναζηαζάκος, Γ.άμπαληρ, Μ.Βοπιάρ, Μ.Γευπγίος, Γ.Θυμάρ Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ

Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ, Υεηξνπξγηθό Σκήκα, Γ.Ν.ΑΜΦΙΑ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ(ΜΔ) ΠΑζΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Η παζνθπζηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ

ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΑΝΑΝΗΦΗ- ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΝΔΟΓΝΟΤ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ Δπγελία Παπαζσκά Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο 24 Ο Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Καξπελήζη14-16/9/12 ΔΙΑΓΧΓΗ Η γέννηζη είλαη έλα έληνλν

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα