ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) Γα παράγωγα προϊόντα δεν είναι κινητές αξίες αλλά διμερείς συμβάσεις η αξία των οποίων εξαρτάται από την τιμή ενός υποκείμενου προϊόντος Υποκείμενα προϊόντα στην ελληνική αγορά παραγώγων Δείκτης FTSE/ASE 20, FTSE/ASE 40 Μετοχές που απαρτίζουν τον FTSE/ASE 20, FTSE/ASE 40 3m Athibor, (καταργήθηκε) 10ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 10% (καταργήθηκε) Ισοτιμία USD/EURO, JPY/EURO (προς εισαγωγή) Διεθνής κάλυψη λογιστικού χειρισμού παραγώγων προϊόντων Financial Accounting Standard - FAS 80 Κάλυψη λογιστικού χειρισμού Futures/Options 268/2272/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ για το λογιστικό χειρισμό των πράξεων διασφάλισης κινδύνου σε παράγωγα επί τιμές μετάλλων Ν.304/1999 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ για το χειρισμό παραγώγων του ΧΠΑ

2 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λογιστικές αρχές Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας Αρχή δεδουλευμένου Πάγια χρησιμοποίηση των ιδίων λογιστικών μεθόδων και αρχών Καταχώρηση πραγματοποιημένων και βέβαιων εσόδων Λογιστικά θέματα 1. Αποτίμηση των ανοικτών θέσεων 2. Λογισμός αποτελέσματος στη σωστή περίοδο 3. Υποκείμενο προϊόν ενεργητικού - παθητικού 4. Χειρισμός περιθωρίων ασφαλείας 5. Χειρισμός προμήθειας 6. Οικονομικές καταστάσεις 7. Λογιστική λειτουργία 8. Λογαριασμοί λογιστικής 9. Παραδείγματα λογιστικών εγγραφών 10. Ελάχιστο απαιτούμενο όριο για τη διατήρηση κωδικού

3 1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Παρακολούθηση συμβάσεων αγοράς και πώλησης παραγώγων προϊόντων σε λογαριασμούς τάξεως, που ανοίγονται κάτω από το ζεύγος πρωτοβαθμίων (268/2272/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ) 03 "απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις" 07 "υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις" Αποτίμηση ανοικτών θέσεων στην τρέχουσα αξία (mark to market) Η ρευστότητα της αγοράς εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των κερδών ή ζημιών ανά πάσα στιγμή Η αποτίμηση της τρέχουσας τιμής συμφωνεί με την πρακτική που ακολουθούν οι τράπεζες στη λογιστική του forward σε συνάλλαγμα και άλλα προϊόντα εμποδίζει τις διοικήσεις των οργανισμών να επιλέγουν τον ενδεικνυόμενο κάθε φορά τρόπο απεικόνισης των ανοικτών θέσεων ανάλογα με τις προτιμήσεις τους Η διοίκηση είναι δυνατόν να εκτιμήσει τη συνολική απόδοση με μοναδική αναφορά τις τρέχουσες τιμές όλων των ανοικτών θέσεων Καταχώρηση του αποτελέσματος από πράξεις hedging - αναλόγως της φύσεως- στους λογαριασμούς (268/2272/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ) : "διαφορές (ζημιές) από πράξεις hedging "διαφορές (κέρδη) από πράξεις hedging

4 2. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Βασικό κριτήριο επιμερισμού ο λόγος για τον οποίο διενεργείται η συναλλαγή στο παράγωγο Αποκόμιση κέρδους (trading) Διασφάλιση κινδύνου (hedging) Θέση Mark to market trade hedge Trade or hedge άμεσα Αναγνώριση του αποτελέσματος για διασφάλιση κινδύνου αργότερα Λογισμός αποτελέσματος Άμεσα Λογισμός αποτελέσματος στη διάρκεια ζωής του υποκείμενου προϊόντος

5 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Παρακολούθηση της αποτίμησης του υποκείμενου στοιχείου ιδίως σε περιπτώσεις διασφάλισης κινδύνου Αποτίμηση του υποκείμενου στοιχείου σε συνάρτηση με την εξέλιξη του συνολικού συμβολαίου στο παράγωγο 4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έννοια Μορφή εγγύησης που παραμένει στις οικονομικές καταστάσεις του καταθέτη σαν βραχυπρόθεσμη απαίτηση Καταχώρηση περιθωρίου ασφαλείας ως περιθώριο απαιτητό από το Μέλος (33.95 Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι σε Δρχ.) Καταχώρηση καθημερινά καταβαλλόμενου επιπέδου περιθωρίου στο λογαριασμό περιθωρίου Η καταβολή ή η είσπραξη του περιθωρίου στα ανοικτά συμβόλαια αντιπροσωπεύει την κίνηση του περιθωρίου την προηγούμενη μέρα Μεταβλητό περιθώριο Αποτέλεσμα των συμβολαίων για τη συγκεκριμένη μέρα στις ανοικτές θέσεις

6 5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Χειρισμός παρόμοιος με αυτόν του ΧΑΑ Καταχώρηση σε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων ανάλογα με το συμβαλλόμενο της συναλλαγής (64.10 Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Συμμετοχών και Χρεωγράφων) στο λογαριασμό "λοιπές προμήθειες τρίτων" αν η εταιρεία είναι χρηματιστηριακή Καταβολή από τους πελάτες στα Μέλη από τα Μέλη στο ΧΠΑ και στην ΕΤΕΣΕΠ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τα ποσά που εμφανίζονται ως συναλλαγές στα παράγωγα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

7 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (α) Αντιμετώπιση των παραγώγων σε μια επιχείρηση Απεικόνιση του ρόλου του λογιστηρίου Διαπραναάτευση Εκτέλεση συναλλαγών Back office (εκκαθάριση) Επιβεβαίωση Εκκαθάριση Παράδοση Λογαριασμοί Λογιστικά άρθρα Παραστατικά Συμφωνίες Εκθέσεις Αναφορές Ταμείο Εισπράξεις - Πληρωμές

8 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (β) * Εισροές Εισπράξεις - πληρωμές Διενέργεια νέων συναλλαγών Εξάσκηση δικαιωμάτων Κλείσιμο θέσεων Παραδόσεις υποκείμενων προϊόντων Τήρηση τρεχουσών τιμών Τήρηση πληροφοριών (όροι συμβολαίων,χρεώσεις κ.λ.π ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην καθημερινή εισαγωγή των τιμών κλεισίματος πρέπει να υπολογίζεται σωστά το περιθώριο ασφαλείας για τους πελάτες και Εκροές να συμφωνούνται τα αρχεία της εταιρίας με τις καταστάσεις περιθωρίου που λαμβάνονται Απαραίτητα: πλήρη αρχεία (πελάτες, συναλλαγές) καταστάσεις θέσεων περιθώρια ασφαλείας υπολογισμός προμηθειών παραστατικά για πελάτες εκθέσεων και αναφορών

9 8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Απεικόνιση στους λογαριασμούς Τάξεως της Ονομαστικής αξίας των παραγώγων. Συγκεκριμένα 03 "Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις" 07 "Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις" και ειδικότερα «Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε» ή «Απαιτήσεις από Σ.Δ.Π» «Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε» ή «Υποχρεώσεις από Σ.Δ.Π» Οι παραπάνω λογαριασμοί τάξεως αναλύονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ιδιαίτερες πληροφοριακές ανάγκες. Όταν το παράγωγο πουληθεί ή λήξει γίνεται αντίστροφη εγγραφή στους λογαριασμούς τάξης. Οι διαφορές που προκύπτουν από την διακύμανση της τιμής του Σ.Μ.Ε εν σχέση με την τιμή Αγοράς/Πώλησης καταχωρούνται: 1. Εφόσον είναι θετικές (κέρδος) στο Λογαριασμό : «Διαφορές (κέρδη) από συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε» 2. Εφόσον είναι αρνητικές (ζημία) στο Λογαριασμό : «Διαφορές,(ζημία) από συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε» 3. Αντίστοιχα χρεωπιστώνονται οι κατά περίπτωση υπολογαριασμοί του 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα» ή του 33 «Χρεώστες διάφοροι». Όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό των Σ.Δ.Π (Ορίίοιίδ), το ποσό που καταβάλλεται ή εισπράττεται (ορίίοη ργειηϊιυη) καταχωρείται: 1. Για τον αγοραστή αποτελεί δαπάνη, άρα στον «Έξοδα Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης» 2. Για τον πωλητή έσοδο, άρα στον «Έσοδα Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης» Οι παραπάνω δευτεροβάθμιοι αναπτύσσονται περαιτέρω ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες.

10 Κατά την λήξη του Σ.Δ.Ε ή κατά την πώληση (αγορά), δηλαδή κατά το κλείσιμο της θέσης 1. Το κέρδος που προκύπτει καταχωρείται στον «Έσοδα από Σ.Δ.Π» 2. Η ζημία που προκύπτει καταχωρείται στον «Έξοδα από Σ.Δ.Π» 3. Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της θέσης αντιλογίζονται και οι εγγραφές στους λογαριασμούς τάξης. Συμπερασματικά η χρεωπίστωση των οικείων και καθορίζει και το αποτέλεσμα της πράξης σε Σ.Δ.Ε αλλά μόνο κατά το κλείσιμο της θέσης. Η αποτίμηση (mark to market) των ανοικτών θέσεων στα Σ.Δ.Π μπορούν να καταχωρηθούν μόνο στους και προτού κλείσουν οι θέσεις. Οι διαφορές όμως πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά και με κάθε λεπτομέρεια στο προσάρτημα ποθ συνοδεύει τον Ισολογισμό. Οι προμηθειών (εσόδων - εξόδων) από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα που καταβάλλονται από τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές καταχωρούνται σε υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου «Λοιπές προμήθειες»

11 9. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ο οικονομικός διευθυντής μιας επιχείρησης αποφασίζει να αγοράσει την 20/4 1 δικαίωμα προαίρεσης (call option September, Χ=1250, ) στον δείκτη FTSE20 με σκοπό την αποκομιδή κέρδους. DΑΤΕ INDEX ΡREMIUM VALUE P/L 20/ *65=325 21/ *55= / *70= Το περιθώριο ασφαλείας για την συγκεκριμένη θέση ανέρχεται σε μηδέν καθώς ο επενδυτής είναι long συμβόλαια, και η έκθεση του είναι 1200*5=7000 Euro Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει τις κάτωθι ημερολογιακές εγγραφές: Απαιτήσεις από Σ.Δ.Π Υποχρεώσεις από Σ.Δ.Π Έξοδα από Σ.Δ.Π Ταμείο Λοιπές προμήθειες Ταμείο Έσοδα από Σ.Δ.Π Ταμείο Λοιπές προμήθειες Ταμείο Απαιτήσεις από Σ.Δ.Π Υποχρεώσεις από Σ.Δ.Π Χρέωση Πίστωση Το τελικό αποτέλεσμα είναι η χρέωση του ταμείου με 15 Euro, το κέρδος δηλαδή που προκύπτει από την διενέργεια της συναλλαγής μετά την αφαίρεση των προμηθειών. Ας σημειωθεί ότι αν και το χρηματικό settlement γίνεται την Τ+1, το αποτέλεσμα του κλεισίματος της θέσης πρέπει να λογιστεί την ημέρα που κλείνεται η θέση.

12 Ο οικονομικός διευθυντής μιας επιχείρησης αποφασίζει να πουλήσει 10 συμβόλαια λήξης Μαρτίου σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον ΡΤ8Ε20 με σκοπό την διασφάλιση (hedging) του χαρτοφυλακίου. DATE INDEX POSITION VALUE MARGIN Ρ/L 20/ *5* ,500 6,900 21/ *5* ,000 7, / *5* ,500 6, Το περιθωρίου ασφαλείας για την συγκεκριμένη θέση ανέρχεται αρχικά σε 6,900 Euro και στην συνέχεια μεταβάλλεται σε 7,080 και 6,780. Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει τις κάτωθι ημερολογιακές εγγραφές: Χρέωση Πίστωση Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε 57, Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε 57, Λογ/σμος Μ3Γ ΐηΕΤΕΣΕΠ 6, Τραπεζικός λογ/σμος χχχ 6, Λογ/σμος Μ3Γ ΐηΕΤΕΣΕΠ Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Λογ/σμος Μ3Γ ΐηΕΤΕΣΕΠ Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Λογ/σμος Μ3Γ ΗΐΕΤΕΣΕΠ 6, Τραπεζικός λογ/σμος χχχ 6, ΚέρδηαπόΣ.Μ.Ε Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε 57, Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε 57,500 Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κέρδος 1000 Euro. Ας σημειωθεί ότι αν και το χρηματικό settlement γίνεται την Τ+1, το αποτέλεσμα του κλεισίματος της θέσης πρέπει να λογιστεί την ημέρα που κλείνεται η θέση.

13 Την 11/12/02 ο οικονομικός διευθυντής μιας επιχείρησης ξέρει ότι πρέπει να ανανεώσει 6μηνο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης 31/3/03 και προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αύξησης επιτοκίων αποφασίζει να πουλήσει 5 συμβόλαια λήξης Μαρτίου σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο 3μηνο Euribor με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). DATE INDEX POSITION VALUE MARGIN P/L 11/ *96, ,000 28,800 31/ *96, ,500 28, /1 95 5*95, ,000 28, Το περιθωρίου ασφαλείας για την συγκεκριμένη θέση ανέρχεται αρχικά σε 28,800 και στην συνέχεια μεταβάλλεται σε 28,860 και 28,500 Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει τις κάτωθι ημερολογιακές εγγραφές: Χρέωση Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε Λογ/σμος Margin Euronext 28, Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Λογ/σμος Margin Variation Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε 1, Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε Λογ/σμος Margin Variation Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Λογ/σμος Margin Euronext Τραπεζικός λογ/σμος χχχ 28, Κέρδη από Σ.Μ.Ε Τραπεζικός λογ/σμος χχχ Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε 481,500 Πίστωση 480,000 28, , , ,500 7» Κέρδη από Σ.Μ.Ε Τραπεζικός λογ/σμος χχχ (19/30)*5000 (19/30)*5000

14 10. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Καθιέρωση χαμηλής εκκίνησης ποσού σε ευρώ. Λογαριασμός τοκοφόρος επ'ονόματι των πελατών Εμφάνιση από την πλευρά των πελατών σε λογαριασμό βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου ενεργητικού από την πλευρά των Μελών σε λογαριασμό τάξεως ως κατατεθείσα εγγύηση διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων επί παραγώγων από τους πελάτες τους

15 11.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΕΚ 17 18/2/1997 ΑΡΘΡΟ 16α, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ν.2238/1994 Για δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος πλην επιτηδευματιών Γ κατηγορίας ΚΒΣ ή Εταιρείες Επενδύσεων και ΑΕΔΑΚ, φορολογικός συντελεστής 15% επί των κερδών. Για Εταιρείες Επενδύσεων και ΑΕΔΑΚ, φορολογικός συντελεστής 0,3% επί του ημερήσιου μέσου όρου των ποσών βάσης (notional amount). Για επιτηδευματίες Γ κατηγορίας ΚΒΣ το αποτέλεσμα της πράξης σε χρηματοοοικονομικά παράγωγα με σκοπό hedging λογίζεται στους : "διαφορές (ζημιές) από πράξεις hedging "διαφορές (κέρδη) από πράξεις hedging το αποτέλεσμα τους μπορεί να συναθροιστεί και φορολογείται με τον αναλογούν φορολογικό συντελεστή της επιχείρησης στην χρήση που αντιστοιχεί το αποτέλεσμα. Για επιτηδευματίες Γ κατηγορίας ΚΒΣ το αποτέλεσμα της πράξης σε χρηματοοοικονομικά παράγωγα με σκοπό trading λογίζεται στους : Κέρδη από Πώλησης συμμετοχών και Χρεογράφων και Ζημίες από Πώλησης συμμετοχών και Χρεογράφων) με την αντίστοιχη φορολογική αντιμετώπιση (Φορολογία υπεραξίας μετοχών, Ειδικό Αποθεματικό). Για επιτηδευματίες Γ κατηγορίας ΚΒΣ τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν σε ΔΟΥ μέσα στον επόμενο μήνα από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό.

16 ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΕΑΑΚ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΕΕΧ) Απόφαση Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8α / 164 / ΑΡΘΡΟ 3 > Προϋποθέσεις χρήσης Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων με σκοπό την Αντιστάθμιση Κινδύνου Α) Το Περιθώριο Ασφάλισης (margin) ή το Τίμημα Δικαιώματος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά : το 15% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ ή το 1 5% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Β) Το συνολικό ποσό της Ονομαστικής Αξίας Αναφοράς Παραγώγων δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά : το 75% της αξίας του ενεργητικού ή το 75% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Γ) Επιτρέπεται η χρήση OTC derivatives με την προϋπόθεση ότι δεν προσφέρονται αντίστοιχα μέσα και δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου από διαπραγματεύσιμα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

17 ΑΡΘΡΟ 4 > Προϋποθέσεις χρήσης Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων με σκοπό την Αποτελεσματική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Α) Το Περιθώριο Ασφάλισης (πΐ3γ ίη) ή το Τίμημα Δικαιώματος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά: το 6% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ ή το 6% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Β) Το συνολικό ποσό της Ονομαστικής Αξίας Αναφοράς Παραγώγων δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά : το 30% της αξίας του ενεργητικού του Α.Κ ή το 30% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Γ) Στα ανωτέρω συνυπολογίζονται οι τοποθετήσεις σε τίτλους επιλογής (warrants) με βάση την απόφαση 119/ (ΦΕΚ Β 31)

18 ΑΡΘΡΟ 5 > Επενδύσεις σε παράγωγα με υποκείμενη αξία συγκεκριμένη μετοχή: Α) Το Περιθώριο Ασφάλισης (margin) ή το Τίμημα Δικαιώματος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά: το 0,2% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ ή το 0,2% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Β) Το συνολικό ποσό της Ονομαστικής Αξίας Αναφοράς Παραγώγων δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά : το 1% της αξίας του ενεργητικού του ΑΕΔΑΚ ή το 1% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

19 ΑΡΘΡΟ 6 > Η αποτίμηση των χρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων διενεργείται καθημερινά > Τα προηγούμενα όρια πρέπει να τηρούνται με βάση την καθημερινή αποτίμηση σε καθημερινή βάση από τις εταιρείες ΑΡΘΡΟ 7 > Υποχρεώσεις των ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ημερήσια βάση > Αναφορά των πράξεων επί των παραγώγων θα αναφέρονται τόσο στον εσωτερικό ελεγκτή όσο και στη θεματοφύλακα εταιρεία τους > Μέσω των διαδικασιών που ορίζει το ΔΣ των ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τη χρήση των παραγώγων > Να διαθέτουν την κατάλληλη λογιστική και πληροφοριακή υποδομή για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν από τις πράξεις σε παράγωγα προϊόντα.

20 ΑΡΘΡΟΥ 8 > Υποβάλλεται στην Ε. Κ αναλυτική τριμηνιαία κατάσταση των τοποθετήσεων σε παράγωγα, εντός 10 ημερών από το τέλος του τριμήνου > Παροχή κάθε πρόσθετης πληροφορίας που θα ζητηθεί από την Ε.Κ > Αναφορά των αποτελεσμάτων από τη χρήση παραγώγων, ο σκοπός της χρήσης, οι περιορισμοί και οι κανόνες αποτίμησης : α. απολογισμός χρήσεως β. ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα