ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ: Αθηνά Σιπηηάνοσ επ. καθηγήηρια Εκπαίδευζης Ενηλίκων Τμήμα Εκπαιδεσηικής και Κοινωνικής Πολιηικής ΠΑ.ΜΑΚ. σνηονιζηής Ομάδας Έργοσ και σγγραθέας Μελέηης: Δημήηρης Κ. Μασροζκούθης αν. καθηγηηής Διδακηικής Μεθοδολογίας Τμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. Θεζζαλονίκη 2008

2 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 1. Αζελά ηπεηάλνπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα ΠΑ.ΜΑΚ. 2. Γεκήηξεο Μαπξνζθνχθεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. 3. Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ, ιέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Γ. Μαθεδνλίαο 4. Μαξία Δπζηαζίνπ, θηιφινγνο, δξ. Παηδαγσγηθήο 5. Μαξία Μπνληίια, θηιφινγνο, δξ. Παηδαγσγηθήο 6. Υξήζηνο Κπξηαδφπνπινο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο θηινιφγσλ 7. Αζαλάζηνο Ννχιαο, αληηπξχηαλεο ΠΑ.ΜΑΚ. 8. Αλαζηαζία Πακπνχξε, ΜΑ Παηδαγσγηθήο, ππάιιεινο ΠΑ.ΜΑΚ. 9. Θσκαή Γεκεηξηάδνπ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ΠΑ.ΜΑΚ

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α/Α ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΛΙΓΔ 1. Διζαγυγή 4 2. Πεπιγπαθή δπάζευν 5 3. Η ςπάπσοςζα καηάζηαζη και πποηάζειρ για ηη βεληίυζή ηηρ Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Αξραία Διιεληθά Ηζηνξία Απφςεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ (ζπλεληεχμεηο) Γιεπεύνηζη ηυν επιμοπθυηικών αναγκών ηυν θιλολόγυν (επυηημαηολόγια): Αξραία Διιεληθά Ηζηνξία Γνκή θαη νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ Γιαμόπθυζη επιμοπθυηικών ππογπαμμάηυν Σελικά ζςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ Ζ δηεζλήο εκπεηξία Καιέο επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο Σειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο Οξγαλσηηθά δηνηθεηηθά ζέκαηα Δπηκνξθσηέο Δπηκνξθσλφκελνη Μεζνδνινγία Πεξηερφκελα: 46 1) Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία Αξραίσλ Διιεληθψλ 2) Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία Ηζηνξίαο 5.3. Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζε Παπαπηήμαηα Καζήθνληα κειψλ νκάδαο έξγνπ θαη ρξνλνδηάγξακκα ρέδην αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρέδην εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο Αζελά ηπεηάλνπ, Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ Αζελά ηπεηάλνπ, Δπεμεξγαζία ζπλεληεύμεσλ Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ, ηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ

4 1. Διζαγυγή. Απνηειεί, εδψ θαη ρξφληα, θνηλφ ηφπν φηη ζηε δηακφξθσζε θαη ηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ε πνηφηεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο επηκφξθσζήο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο 1. Ωζηφζν, θαζψο ζηελ επνρή καο ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα αιιάδνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα, ε αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη πιένλ απνιχησο αλεπαξθήο γηα κηα ζηαδηνδξνκία πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο. ην βαζκφ, ινηπφλ, πνπ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο εηδίθεπζήο ηνπ, αιιά θαη ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ καζεηψλ, ην βάξνο κεηαθηλείηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο επηκφξθσζεο (inservice training). Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απνθηνχλ κέζα ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο κηα δπλακηθή εμέιημεο θαη πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηνπ εθάζηνηε ρσξν-ρξνληθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζήο ηνπο, απνηειψληαο πιένλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο φςεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηθνχ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κηα ζεηξά επηζηεκνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ παξακέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θπξηφηεξεο είλαη νη αθφινπζεο 2 : 1) ε αληηκεηψπηζε ησλ θελψλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ (defect approach), 2) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (growth approach), 3) ε εθαξκνγή αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (change approach), 4) ε απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερψο αλαθχπηνπλ κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (problem-solving approach), 5) ε απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 6) ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ηφζν σο πξνο ην νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ κέξνο ηνπο φζν θαη σο πξνο ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζή ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο, ινηπφλ, ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε, δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, δηαθνξεηηθή ειηθία, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, δηαθνξεηηθά αμηαθά πξφηππα θιπ. Φπζηθά, ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε νχηε, φκσο, θαη νη ξεαιηζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο πξαθηηθήο 3. εκαληηθή πξφθιεζε γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ 1 OECD (1978). Teacher Policies in a New Context. Paris: OECD. 2 Π. Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001). Ζ Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ: Εεηήκαηα Οξγάλσζεο, ρεδηαζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο. Αζήλα: Γαξδαλφο. 3 Γ. Ληγλφο (2006). «θέςεηο θαη δηαπηζηψζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Virtual School, 3 (3), ζην:

5 πξνγξακκάησλ απνηειεί, ηέινο, θαη ην ιεγφκελν «ζπγθξηηηθό επηρείξεκα», ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ φπνπ κπνξεί λα αληιεζνχλ παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ (βι. αλαιπηηθά γηα φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ην Παξάξηεκα 6.6: Κ. Γεκεηξηάδνπ, ηξαηεγηθέο θαη Πξαθηηθέο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ) 4. Σέινο, εηδηθά γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο αληηκεησπίδεη κηα επηπιένλ πξφθιεζε: ηελ πιήξε ελζσκάησζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ησλ ζεκαληηθψλ θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα λεφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, γηα κελ ηα Αξραία Διιεληθά ήδε απφ ην , γηα δε ηελ Ηζηνξία απφ ην Πεπιγπαθή δπάζευν. χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Σερληθφ Γειηίν, ηε χκβαζε ηοσ Έργοσ Εκπόνηζη Μελέηης: Διδακηική Αρταίων Ιζηορίας θαη ην Στέδιο Ολοκληρωμένης Μελέηης, πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί, ε Οκάδα Έξγνπ ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: Γπάζη 1.1. Γηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Γπάζη 1.2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε πξνβιεκάησλ. Γπάζη 1.3. Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γπάζη 1.4. Γηεξεχλεζε θαη αλάιπζε πινπνηήζηκσλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γπάζη 1.5. Γηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο. Γπάζη 1.6. Γηεξεχλεζε θαη αλάιπζε επξσπατθήο εκπεηξίαο. Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ έγηλε, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ θαη νξίζηεθαλ αλαιπηηθά γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηα παξαδνηέα, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο 5. πγθεθξηκέλα: Γπάζειρ 1.1 θαη 1.2. α) Απφ ην ζπληνληζηή ηνπ Έξγνπ θαη ζπγγξαθέα ηεο Μειέηεο δηακνξθψζεθε εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ θηινιφγσλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ (Γιψζζα θαη Γξακκαηεία) θαη ηεο Ηζηνξίαο 6. 4 EURYDICE European Unit (2007). In-service Teacher Training in the EU and the EFTA/EEA countries, ζην: 5 Βι. ζρεηηθά Παξάξηεκα 6.1: Καζήθνληα Μειώλ Οκάδαο Έξγνπ θαη Υξνλνδηάγξακκα. 6 Βι. Παξάξηεκα 6.2: ρέδην Αλώλπκνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

6 Σν εξσηεκαηνιφγην, χζηεξα απφ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε δεθαπέληε (15) άηνκα, δφζεθε ήδε ζε εθαηφλ ζαξάληα δχν (142) θηινιφγνπο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε, Πηεξία, Πέιια, Κηιθίο θαη έξξεο). Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ε Οκάδα ηα επεμεξγάζηεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 7. β) Γηακνξθψζεθε, επίζεο απφ ην ζπληνληζηή ηνπ Έξγνπ θαη ζπγγξαθέα ηεο Μειέηεο, ζρέδην εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε βάζε ην νπνίν κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξαγκαηνπνίεζε δψδεθα (12) ζπλεληεχμεηο ζπλνιηθά κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θηινιφγσλ απφ ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 8. θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ Αξραία Διιεληθά θαη Ηζηνξία, ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ 9. εκεηψλεηαη εδψ φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (Αλαθνίλσζε ηειηθψλ απνηειεζκάησλ παξαιαβήο παξαδνηέσλ, αξηζ. πξ. 132/ , ζζ. 3-4) έγηλαλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεληεχμεηο κε έλδεθα (11) απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ απνηέιεζαλ ην αξρηθφ δείγκα ηεο δηεξεχλεζεο. Γπάζειρ 1.3 θαη 1.4. Άιια κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ αλαδήηεζαλ κέηξα θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ. ην πιαίζην απηφ δηεξεχλεζαλ, θαηέγξαςαλ, αλέιπζαλ θαη αμηνιφγεζαλ πιηθφ θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο (ζθνπνί θαη ζηφρνη, πεξηερφκελα, κεζνδνινγία θαη νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κέζα δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ). Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είραλ σο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπο: α) ηελ επηζθφπεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα επηζηεκνληθά έγθπξν πιαίζην επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα δχν καζήκαηα θαη β) ηελ αλαδήηεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζνχλ ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, κε ηελ έλλνηα φηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ην δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ή ηεο αλαλέσζήο ηνπ 10. Γπάζη 1.5. ρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί ε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε θνξείο, φπσο ε ΟΛΜΔ θαη ε ΟΗΔΛΔ, ε Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, ν χιινγνο ησλ απνθνίησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. «Φηιόινγνο» θιπ. Ωζηφζν, επεηδή απηφ δελ θαηέζηε 7 Βι. αλαιπηηθά Παξάξηεκα 6.4: Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο Δξσηεκαηνινγίσλ. 8 Βι. Παξάξηεκα 6.3: ρέδην Ζκηδνκεκέλεο πλέληεπμεο. 9 Βι. αλαιπηηθά ην Παξάξηεκα 6.5: Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο πλεληεύμεσλ. 10 Οη ζρεηηθέο δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζρεδηάζηεθαλ απφ ην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηε Μαπία Μπονηίλα γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη απφ ηε Μαπία Δςζηαθίος γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο

7 δπλαηφ, επηδηψρζεθε ε ελζσκάησζε ησλ ηπρφλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, θαζψο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζηε ζρεηηθή δηεξεχλεζε πνπ έγηλε γηα ηα δχν καζήκαηα. Πάλησο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ λα πξνηαζεί ζηνλ Ο.ΔΠ.ΔΚ. λα παξαδψζεη ν ίδηνο ηελ παξνχζα κειέηε ζηνπο ελ ιφγσ θνξείο θαη λα δεηήζεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Γπάζη 1.6. Μέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη, κε βάζε ηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία, πηπρέο ηεο επξσπατθήο εκπεηξίαο (π.ρ. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο), αιιά θαη ηεο δηεζλνχο (π.ρ. UNESCO, OECD), νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ιεγφκελεο «βέιηηζηεο πξαθηηθέο», ηφζν σο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία γεληθά φζν θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηα πεξηερφκελα ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ εηδηθφηεξα. Ζ ζρεηηθή έξεπλα εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε φρη κφλν επηζηεκνληθά έγθπξσλ επηκνξθσηηθψλ πεξηερνκέλσλ, αιιά θαη ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θαη κεζφδσλ επηκφξθσζεο Η ςπάπσοςζα καηάζηαζη και πποηάζειρ για ηη βεληίυζή ηηρ Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη και ππογπάμμαηα ζποςδών Απσαία Δλληνικά 12. Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηα ζρνιεία είλαη ην ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαη δηράζεη πεξηζζφηεξν απφ θαζεηί άιιν φρη κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη κεγάιε κεξίδα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο δηαλφεζεο. Οη ιφγνη ηεο αληηπαξάζεζεο είλαη γλσζηνί, φπσο θαη ε εθαηέξσζελ επηρεηξεκαηνινγία, γη απηφ θαη δελ ζα γίλεη εδψ ηδηαίηεξε κλεία. 13 Ωζηφζν, ε ξεηνξεία πνπ θαηά θαηξνχο έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζπλέβαιε ζην λα θαηαιάβεη απηφ θπξίαξρε ζέζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο, φκσο, λα εμαζθαιίδνληαη παξάιιεια θαη θαηάιιειεο κέζνδνη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ επζχλεηαη θαη γηα ηε ζνβαξή ακθηζβήηεζε πνπ δέρεηαη ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, ηδηαίηεξα ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζην Γπκλάζην, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ 11 Βι. αλαιπηηθά ην Παξάξηεκα 6.6: Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ, ηξαηεγηθέο θαη Πξαθηηθέο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ. 12 Απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηε δηεξεπλεηηθή εξγαζία θαη ζε ζρεηηθφ θείκελν ηεο Μαπίαρ Μπονηίλα. 13 Ν. Βαξκάδεο (1992). Ζ αξραία ειιεληθή γιώζζα θαη γξακκαηεία σο πξόβιεκα ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε

8 θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξνβιέπνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 14. Αλαγθαίν είλαη, επίζεο, λα δηακνξθσζνχλ θαη ιεηηνπξγηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ξφιν ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ζθνπνχο, ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπνκέλσο, έλα ζχγρξνλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζην ζπλδπαζκφ ησλ δχν αλαγθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ έηζη, ψζηε ην κάζεκα λα εμέιζεη απφ ηελ ακήραλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη λα βξίζθεηαη 15, λα επαλαθηήζεη ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα γίλεη επράξηζην γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ. Οη πξνηάζεηο απηέο, βέβαηα, δελ δηακνξθψζεθαλ εξήκελ ησλ καζεηψλ απελαληίαο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο, νη εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα 16. 1) κοποί και ζηόσοι διδαζκαλίαρ Γιδακηικέρ ππακηικέρ. Παξαδνζηαθά ε γισζζηθή θαη ε πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε απνηεινχζαλ ηνπο δχν θχξηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ελψ, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, θέξδηδε ην πξνβάδηζκα πφηε ν έλαο θαη πφηε ν άιινο. ήκεξα ε πνιηηεία, ζην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ έρεη ζπληάμεη, θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο θαη, εηδηθφηεξα, κε ηελ εξκελεία επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, επηδηψθεηαη: Ζ αλάδεημε ηεο νπζίαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, ε νπνία ζπκππθλψλεηαη: - ζηε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηνλ άλζξσπν (αλζξσπνθεληξηζκφο), θαη σο άηνκν θαη σο κέινο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ, - ζηε ζπλαθφινπζε νιφπιεπξε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ (αλζξσπνγλσζία) σο δξψληνο αηφκνπ θαη πνιίηε, 14 ε αλάινγεο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο θαηαιήγεη θαη πξφζθαηε κειέηε γηα ηα Αξραία Διιεληθά ζην Λχθεην, βι. Ο. Καηζακάθα (2006). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Λύθεην ζήκεξα: από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Θεζζαινλίθε: Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο Α.Π.Θ. ηελ ίδηα εξγαζία ελζσκαηψλεηαη θαη κέξνο ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη γηα ην αξθεηά παιηφ δίιεκκα «αξραηνγισζζία ή αξραηνγλσζία». 15 Βι. γηα παξάδεηγκα βι. Γ. Κ. Μαπξνζθνχθεο (2002). «Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: κνξθσηηθφ αγαζφ ή εθπαηδεπηηθφ αδηέμνδν»; Φηιόινγνο, 108, Γηα ην ζέκα απηφ ε Μαπία Μονηίλα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλεη ηα εμήο: «Δθηόο από ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία κέζα ζηελ ηάμε θαη από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην εξσηεκαηνιόγην, πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα, νη επηζθέςεηο κνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα ζε αξθεηά κεγάιν αξηζκό ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, σο επόπηξηαο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλεη ην Σκήκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε θαζεγεηέο, κνύ επηηξέπνπλ λα έρσ, ζην κέηξν πάληνηε ηνπ δπλαηνύ, κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ όζνη δηδάζθνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα»

9 - ζηε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ηνπ εηδηθνχ ζε γεληθέο αξρέο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο (βάζε ηεο επηζηεκνινγίαο), θαζψο θαη ηνπ παξαδείγκαηνο ζε θαζνιηθήο αμίαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. πλαθψο πξνο ηα πξνεγνχκελα, ε γλψζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη ε επηθνηλσλία κε ηα πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά επηηεχγκαηά ηνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηηεπγκάησλ απηψλ γηα ηελ πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ. ε επηζήκαλζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαρξνληθψλ ηδεψλ θαη αμηψλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ε αλαγσγή πνιιψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο θαη ηηο επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα ε επηζήκαλζε ηεο «επξσπατθήο δηάζηαζεο» ηεο αξραηφηεηαο, δειαδή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, αιιά, παξάιιεια, θαη ε επηζήκαλζε ησλ νθεηιψλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ζε άιινπο ιανχο (θπξίσο ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ) ε κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο σο θνξέα ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αθεηεξίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ βίνπ (κε επηζήκαλζε φισλ ησλ εμειηθηηθψλ θάζεσλ: επηδξάζεσλ, κεηαβνιψλ θαη κεηαιιάμεσλ, αιινηψζεσλ θαη ζπγθξάζεσλ θιπ) θαη, επνκέλσο, ε ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηάο καο. Ο αλζξσπνγλσζηηθφο αξραηνγλσζηηθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, απνηειεί ηνλ θχξην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, ηνλ «κνξθσηηθό αλζξσπηζηηθό» 17. Σνπο γεληθνχο απηνχο ζθνπνχο, πνπ θαίλνληαη θαηαξρήλ αφξηζηνη θαη κεγαιφζρεκνη, θαη νη νπνίνη ζηελ νπζία δελ έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, έξρνληαη νη εηδηθνί ζθνπνί λα ηνπο αλαιχζνπλ θαη λα ηνπο πξνζδηνξίζνπλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο. Οη εηδηθνί ζθνπνί έρνπλ ηεζεί κε επθξίλεηα, ελψ παξάιιεια θαη νη γεληθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζπλάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ. Παξφια απηά ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ θαη επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο απφ άιινηε. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζπλερίδεη λα εγείξεη αξθεηέο ελζηάζεηο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ δεκνζηεπηεί πάξα πνιιά άξζξα απφ αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηε δηδαζθαιία, ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ζνβαξφο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 17 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1998). Δληαίν Λύθεην. Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ. 68. Πβ. θαη ΤΠΔΠΘ ΠΗ ( ). ΓΔΠΠ ΑΠ Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο, πξνζβάζηκν ζην:

10 δηδαζθαιίαο, ηα πεξηερφκελα θαη ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. ηα ίδηα θείκελα επδηάθξηηε είλαη θαη ε αγσλία ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο γηα ηελ ηχρε ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα, κάιηζηα, έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο θαη ζε ζπλέδξηα, φπσο ην ηειεπηαίν πνπ έιαβε ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε ην 2007 θαη αθνξνχζε ην κέιινλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα 18. Δίλαη αλάγθε, ινηπφλ, λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ζηελ πξάμε ηε κνξθσηηθή αμία ηνπ καζήκαηνο. Βαζηθφο ζθνπφο, βέβαηα, είλαη λα γίλεη απηφ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο. Απφ ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπο καζήκαηνο επηζεκαίλνληαη εδψ νη εμήο: 1) Οη ζθνπνί δηδαζθαιίαο έρνπλ έληνλν θνηλσληθνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Γελ πείζνπλ, φκσο, θαη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ, γηαηί κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε θνηλσλία νη καζεηέο αθνινπζνχλ άιινπο ηξφπνπο θνηλσληθνπνίεζεο θαη θαιιηέξγεηαο πξνηχπσλ. 2) Σν θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ απηά ηα θείκελα δηαθέξεη ξηδηθά απφ ην ζεκεξηλφ, ην νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα «ζπγθηλήζνπκε» ηνπο καζεηέο καο. Μηα ηδαληθή παξνπζίαζε ηεο αξραηφηεηαο, επίπεδεο, ρσξίο ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο θαη αληαγσληζκνχο, άξα θαη ρσξίο δπλακηθή κέζα ηεο, δελ θαίλεηαη λα «ζπγθηλεί» ζήκεξα ηε λενιαία. 3) Ζ αξλεηηθή δηδαθηηθή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Δπί ζεηξά εηψλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δηδαζθφηαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πνπ εζηίαδε θπξίσο ζηα ιεγφκελα «μεξά γξακκαηηθά» θαη ζηε κεραληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ, πσο θαη ε έξεπλα έρεη δείμεη, είλαη δχζθνιν ν δηδάζθσλ λα πηνζεηήζεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο άιιεο απφ απηέο πνπ αθνινπζνχζε γηα ρξφληα θαη, θπξίσο, λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαη ν ίδηνο είρε δηδαρζεί ην κάζεκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαπαξάγνληαη ζηελ ηάμε ηα παιηά, νηθεία ζρήκαηα δηδαζθαιίαο. 4) Ζ απνπζία δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε ζέκαηα ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο φζν θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο. 5) Ζ έιιεηςε εηδηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επάλσ ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο λέεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. 6) Ζ απνπζία αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ εκπινθή φισλ ζε ζχγρξνλεο κνξθέο έξεπλαο, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 7) Ζ κνλνηνλία θαη ε κνλνκέξεηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα ηνπ καζεηή θαη δελ επλνεί ηελ επηθνηλσλία. 8) Ζ απνπζία ζνβαξψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλήηξσλ κάζεζεο Οη γεληθνί ζθνπνί, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη, αθνχ πξψηα επαλεμεηαζηεί ε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα ηη ζεκαίλεη αξραηνγλσζηηθφο γξακκαηηζκφο ζην 18 Σν ζπλέδξην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2007 κε πξσηνβνπιία ηεο Κνζκεηείαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζπκκεηνρή ησλ θνζκεηφξσλ θαη άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ απφ ηα νκνεηδή ηκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, βι. ζρεηηθά ζην: web.auth.gr/phil/gr/index.htm

11 ζεκεξηλφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην έηζη, ψζηε λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο ε θπζηνγλσκία ηνπ καζήκαηνο ζηε ζχγρξνλε επνρή. ε θακηά πεξίπησζε -απηφ ηνλίδεηαη εμάιινπ θαη ζην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ- ζθνπφο καο δελ πξέπεη λα είλαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ή ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο, αιιά ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη πνιηηηζκνχ σο ελφηεηαο. Ζ ζξεζθεία, ε θηινζνθία, ε ινγνηερληθή παξαγσγή θαη νη επηζηήκεο, νη θαιέο ηέρλεο, ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία, ε ηερλνινγία θαη γεληθά φινη νη ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, καθξηά απφ εμηδαληθεχζεηο θαη κεγαιντδεαηηζκνχο θαη ππφ ην πξίζκα θαη ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε θαη κειεηεηή. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε γιψζζα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη ιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη ζηε κειέηε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο. Γελ πεξηζσξηνπνηείηαη, αιιά σο αγσγφο πνιηηηζκνχ κειεηάηαη θαη καζαίλεηαη. Αληηκεησπίδεηαη, φκσο, σο κέζν γηα λα πιεζηάζνπκε ηα θείκελα θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ απηά καο κεηαθέξνπλ, σο θνξέαο ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη φρη σο απηνζθνπφο. Σα ίδηα ηα θείκελα πξέπεη λα δηαβάδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο ηδενινγίαο έηζη, ψζηε ε κειέηε ηνπο λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ 19. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα αξραία θείκελα γξάθηεθαλ κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή απφ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Γελ ζα εμεηάζνπκε, ινηπφλ, ηα θείκελα κε ηξφπν θιεηζηφ θαη κνλνζήκαλην, ζηακαηψληαο ζηηο ιέμεηο, αιιά σο πξντφληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, πνπ κπνξνχλ, φκσο, λα εκπλεχζνπλ θαη λα «ζπγθηλήζνπλ» θαη ζήκεξα ην λέν άλζξσπν. ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε κηαο ιεηηνπξγηθήο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξαθηηθήο, πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ γηα ην κάζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 2) Απσαία από ηο ππυηόηςπο. α) Μεηάθπαζη. Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν αθνξά πξσηίζησο ην Λχθεην θαη δεπηεξεπφλησο ην Γπκλάζην. Αλ μεπεξαζηνχλ θάπνηα εγγελή εκπφδηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη ηνλ, θαηά θαλφλα, απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο 20 -ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ηνπο θηινιφγνπο- πξνρσξνχκε ζην ζηάδην εθείλν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ νλνκάδεηαη κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν, κάιηζηα, κε βάζε ηα ηζρχνληα, απνηειεί ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο 21. Γπζηπρψο, ν κεηαθξαζηηθφο ηξφπνο θαίλεηαη πσο έρεη παγησζεί. Άιισζηε, ηα Αξραία Διιεληθά είλαη ην πην παιηφ κάζεκα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη πνιχ δχζθνια νη δηδάζθνληεο εγθαηαιείπνπλ ηηο παιηέο θνξκαιηζηηθέο κεζφδνπο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, αλ θαη ζηελ νπζία ε κεηάθξαζε δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ άιιν ζθνπφ παξά 19 Μ. Μπνληίια (2003). Πνιύρξνλνο λα δεηο Μεγάιε ηάιηλ. Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ Ζ. ππξφπνπινο (1980). Σα Αξραία Διιεληθά ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην, Αζήλα: Γξεγφξεο, ζζ θαη Α. ηέθνο (1996). «Σν κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζην Λχθεην». Νέα Παηδεία, 78, ζζ Β. Φπληίθνγινπ & Λ. Πφιθαο [επηκ.]. Ζ ζρνιηθή κεηάθξαζε: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, ζην:

12 κφλν ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ζπρλά ην θαηλφκελν λα ζπζηάδεηαη φιε ζρεδφλ ε δηδαθηηθή ψξα ζην βσκφ κηαο θαηά ιέμε κεηάθξαζεο δέθα πεξίπνπ ζεηξψλ αξραίνπ θεηκέλνπ κε ακθίβνια απνηειέζκαηα. Καηά θαλφλα, βέβαηα, έρνπλ εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο εμαληιεηηθά φια ζρεδφλ ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηνπ θεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ εμάληιεζε θαη ησλ καζεηψλ. Σν πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ απηήλ ηε κεηαθξαζηηθή πξνζπάζεηα είλαη ζπλήζσο έλα ηδηφηππν λενειιεληθφ θείκελν, πνπ κφλν ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί θαη λα «ιεηηνπξγήζεη» 22. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο κεηάθξαζεο, πξνηείλoληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηε λνεκαηηθή πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ, νη νπνίνη εθηηκάηαη φηη ζα απειεπζεξψζνπλ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο απφ ην «βξαρλά» ηεο θαηά ιέμε κεηάθξαζεο, πξαθηηθή πνπ, ζπλήζσο, επηδηψθεηαη ζηελ ηάμε, κηα θαη επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη έηζη θαιιηεξγείηαη ην γισζζηθφ αίζζεκα ηνπ καζεηή θαη ειέγρεηαη ην επίπεδν ηεο αξραηνγισζζίαο ηνπ 23. Με βάζε, ινηπφλ, ηελ αξρή φηη ε δηδαζθαιία απνηειεί επηθνηλσληαθή πξάμε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη παξάγνληεο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ζ απηήλ, θαζψο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο. Δπεηδή είλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη άλζξσπνη δελ θαηαθηνχλ ηε γλψζε φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαιφ ζα ήηαλ λα δνθηκάδνληαη θαη λα πξνζθέξνληαη δηάθνξνη ηξφπνη θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ καζεηψλ. Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ πξνηείλνληαη πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή κεηάθξαζε, πνπ θη απηή ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί ζηελ ηάμε, είλαη νη αθφινπζνη 24 : α) Καηά ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία πξνεγείηαη πάληα ε αλάγλσζε ή θαιχηεξα νη αλαγλψζεηο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ θαζεγεηή ή καζεηέο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ν πξννξηζκφο ηεο ζρνιηθήο κεηάθξαζεο είλαη ην λα θαηαλνεζνχλ ηα άγλσζηα θαη δπζλφεηα ζεκεία ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Άξα ζα αξθνχζε ε κεηάθξαζε εθείλσλ κφλν ησλ ζεκείσλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ εχθνια θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ελφο ππνζειίδηνπ ππνκλήκαηνο, πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 25. Δηδηθά νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί ηξία ρξφληα Αξραία Διιεληθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη, ζηνηρεησδψο έζησ, ην λφεκα θάπνησλ θξάζεσλ ζηα αξραία θείκελα. Άιισζηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην κε κεηαθξαζηηθέο δνθηκέο θαη αζθήζεηο, θάηη πνπ κάιινλ δελ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο. 22 Ν. Βαξκάδεο (1999). Γηδαθηηθή ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ. Από ηελ παξάδνζε ζηελ αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζόδνπ. Αζήλα: Παηάθεο, ζ. 76 θαη Γ. Ν. Μαξσλίηεο (1993). «Ζ ζρνιηθή κεηάθξαζε».φηιόινγνο, 71, Βι. π.ρ. ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ζην: 24 Παξφκνηνη ηξφπνη λνεκαηηθήο πξνζπέιαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ πξνηείλνληαη ήδε απφ ην κέρξη θαη ζήκεξα κέζα απφ ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο ζπλαθείο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά ζηελ πξάμε παξακέλνπλ κάιινλ ζην πεξηζψξην, βι. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (1993). Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 25 Δδψ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε βησκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο

13 β) Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ηζηνξηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ππφζεζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ν εληνπηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ησλ γεγνλφησλ, ε παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ, ηεο δξάζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο. Δμνκάιπλζε θαη κεηάθξαζε ζα γίλεη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δπζλφεηεο θξάζεηο. γ) Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ κε ζηφρν ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ λνήκαηνο κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο γιψζζαο. Δμεηάδνληαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ πεξηφδσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ, ηα αζχλδεηα ζρήκαηα, νη ρξφλνη ηνπ ξήκαηνο θαη ε ρξήζε ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ. Γεληθά εμεηάδνληαη θαη κειεηψληαη νη γισζζηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο δνκνχλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. δ) Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κεηαθξαζηηθέο νκάδεο, παξνπζίαζε θαη ζχγθξηζε ηεο κεηάθξαζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγηθή θαη δεκηνπξγηθή ζπγρξφλσο εξγαζία, πνπ παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απηνλνκεζνχλ, δνπιεχνληαο πάλσ ζην θείκελν κε φπνηνλ ηξφπν επηιέμνπλ νη ίδηνη. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηεο κεηάθξαζεο, πνπ κπνξεί ζε κηα πξψηε θάζε λα γίλεηαη θαη απφ άιινπο καζεηέο, επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ. ε) Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο έγθπξεο κεηαθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (θηινινγηθέο θαη ινγνηερληθέο) ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιπζε θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπο, επηρεηξνχληαη ζπγθξίζεηο φζνλ αθνξά ην γισζζηθφ ξεπεξηφξην θαη ην χθνο ησλ κεηαθξαζηψλ. ζη) Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε, δειαδή παξάιιειε κεηάθξαζε θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο, γξακκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο, θεηκέλσλ παξαιιαγψλ πάλσ ζην ίδην ζέκα ή κεηάθξαζε ελφο θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάιιειν θείκελν 26. Οη θαηάιιειεο επηζεκάλζεηο πάλσ ζηηο ηπρφλ δηαθνξέο ή ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηαθξάζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηνπο κεραληζκνχο γξαθήο θαη κεηάθξαζεο. δ) Παξέρεηαη έηνηκε ε κεηάθξαζε ζηνπο καζεηέο, νπφηε κε αθεηεξία απηή κειεηάηαη ην αξραίν θείκελν, κε εζηίαζε ζηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ κεηαθξαζηή 27. Πάλησο, δελ πξέπεη λα δηζηάδνπκε λα αθήζνπκε ακεηάθξαζην έλα θείκελν, αθφκε θαη φηαλ είλαη δπζλφεην. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ην παξαθξάζνπκε ή λα απνδψζνπκε κφλν ην λφεκά ηνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε) Δίλαη, επίζεο, δπλαηφ λα απνθεπρζεί ν ζθφπεινο κηαο άηερλεο ζρνιηθήο κεηάθξαζεο, αλ παξνπζηαζηεί ην θείκελν κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαγξάθνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ηα πξφζσπα, ν ξφινο θαη ε δξάζε ηνπο, θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ. ζ) Άιινο ηξφπνο είλαη, αθνχ πξψηα ηνπνζεηεζεί ην θείκελν ζηελ επνρή ηνπ θαη εληαρζεί ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ηνπ, λα επηδησρζεί ε λνεκαηηθή πξνζπέιαζή ηνπ κε βάζε φια απηά ηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. 26 Δ. Υαηδεκαπξνπδή (2007). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ από ην πξσηόηππν ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, ζ Β. Σζάθνο (2004). Ζ δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιώζζαο. Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ

14 Με φινπο απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ λνήκαηνο ε κεηάθξαζε απφ κηα επίπνλε, απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε ζα κεηαηξαπεί ζε κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε πνπ ζα αθήζεη πεξηζψξηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα «αλαπλεύζνπλ» θαη λα επηδηψμνπλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 28. β) Λεξιλόγιο. ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ή ε απνζηήζηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Οη άγλσζηεο ιέμεηο πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν κειέηεο κέζα ζην ζπγθείκελφ ηνπο, ζην γισζζηθφ δειαδή πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηηο αζθήζεηο ιεμηινγηθήο θχζεσο πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εληάζζνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο κέζα ζ έλα θείκελν ή ζε κηα θξάζε 29. Αθφκε θαη ζηελ εξψηεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν ε ιέμε λα δνζεί απφ ηνλ θαζεγεηή κέζα ζε κηα θξάζε θαη λα αθεζεί ν καζεηήο λα θαηαιάβεη κφλνο ηνπ ηε ζεκαζία ηεο απφ ηα ζπκθξαδφκελα. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ, κε ηνλ ηξφπν απηφλ είλαη δχζθνιν λα μεραζηεί ε ιέμε, κηα θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία αλάθιεζήο ηεο 30. Σηο ζημείο αςηό ππέπει να ηονιζηεί όηι η γλώζζα εξςπηπεηεί ζςγκεκπιμένερ ανάγκερ, ζε ζςγκεκπιμένερ εποσέρ. Άπα η ζημαζία ηων λέξεων πολλέρ θοπέρ αλλάζει. Μια διασπονική μελέηη, λοιπόν, ηηρ ζημαζίαρ ηοςρ, καθώρ και ηων διαδοσικών θάζεων ηηρ εξέλιξήρ ηοςρ ζηο σπόνο θα παποςζίαζε ιδιαίηεπο ενδιαθέπον. Ενδιαθέποςζα όζο και αποηελεζμαηική πποζέγγιζη ηος λεξιλογίος αποηελεί και η εηςμολογική μελέηη. Ο ενηοπιζμόρ ηηρ πίζαρ και ηος θέμαηορ μιαρ λέξηρ, ο ηπόπορ παπαγωγήρ και ζύνθεζηρ, οι οικογένειερ λέξεων, ηα ζςνώνςμα και ηα ανηώνςμα πάνηα γοηηεύοςν ηο μαθηηή και ηον μςούν ζηοςρ μησανιζμούρ καηαζκεςήρ ηηρ γλώζζαρ 31. Απηφ, φκσο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα είλαη λα κελ επηβαξχλνληαη νη καζεηέο κε κεγάιν αξηζκφ λέσλ ιέμεσλ θάζε θνξά. Ζ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εκπινπηηζηεί ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ηνπο νδεγεί ζε ππεξβνιέο, πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη καζεηέο αδπλαηνχλ εληάμνπλ ηηο λέεο ιέμεηο κέζα ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ παξαζηαηηθφ θφζκν ηνπο, κε ζπλέπεηα νη ιέμεηο λα κέλνπλ κεηέσξεο, ρσξίο νη καζεηέο λα καζαίλνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ηνπο. γ) Γπαμμαηική ςνηακηικό. 28 Αο ζεκεησζεί φηη νη ελαιιαθηηθνί απηνί ηξφπνη πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο ελφο αξραίνπ θεηκέλνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε κε επηηπρία θαη δελ είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνζπέιαζεο ηνπ λνήκαηνο, πνπ γίλεηαη κε βάζε ηε κεηάθξαζε. Απαηηείηαη, σζηφζν, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, λα δηαζέζεη ν δηδάζθσλ ιίγν πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηα λα νξγαλψζεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκα κε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν. 29 Ν. Μήηζεο (1996). Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Από ηε γισζζηθή ζεσξία ζηε δηδαθηηθά πξάμε. Αζήλα: Gutenberg θαη Υ. Σζνιάθεο (1995). Από ηα γξάκκαηα ζηε γιώζζα. Πνξεία πξνο ηνλ επηθνηλσληαθό ιόγν. Θεζζαινλίθε: Βάληαο. 30 Β. Σνθαηιίδνπ (1999). Δηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή ησλ δσληαλώλ γισζζώλ: πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο. Αζήλα: Οδπζζέαο. 31 Ν. Βαξδηάκπαζεο ( ). Ηζηνξία κηαο ιέμεο, η. Α - Β. Αζήλα: Νέα χλνξα Ληβάλεο

15 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη αξθεηά θηιφδνμν, κηα θαη πξνζδνθά φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα νη καζεηέο ζα θαηαθηήζνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ηελ αξραία γιψζζα, ψζηε ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο αξεηέο ηνπ αξραίνπ ιφγνπ. Ωζηφζν, φπσο ηνλίδεηαη ζπλερψο απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ν σθέιηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζεί θαη λα αθνκνησζεί ε χιε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο θαη Γιψζζαο πνπ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα νξίδεη. Έηζη, είλαη επφκελν λα παξαηεξνχληαη νπζηαζηηθέο ειιείςεηο ζηε γισζζηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ηνπο δπζρεξαίλνπλ εμαηξεηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη θαζεγεηέο θαη καζεηέο λα αγσλίδνληαη, αλεπηηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα ζπληαηξηάμνπλ ην θείκελν, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ κε ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 32. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη θαλέλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οχηε ε αξραία γιψζζα θαηαθηάηαη ζηνλ πξνζδνθψκελν βαζκφ νχηε ε αλζξσπηζηηθή παηδεία ππεξεηείηαη νπζηαζηηθά. Ζ γιψζζα, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, είλαη ην κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη φρη ν ζθνπφο. Απηφ ζα πξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηεζεί απφ ηνπο θηιφινγνπο, ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα δηιήκκαηα πνπ ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζέηεη ζε ζρέζε κε ην δηπιφ ζθνπφ ηνπ. Σν βάξνο πξέπεη λα πέθηεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ ζε γξακκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν. Μφλνλ αλ νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κελχκαηνο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη ηε γιψζζα θαη ηα λνήκαηα πνπ απηή κεηαθέξεη. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν ε κεραληζηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ δηδαζθαιία θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο πξέπεη λα γίλνληαη θεηκελνθεληξηθά 33. Αθεηεξία θαη ηέξκα είλαη ην θείκελν. Απνθεχγεηαη ε απφ ζηήζνπο ζεσξία, θαζψο θαη ε κεραληθή εθκάζεζε θαλφλσλ θαη νξνινγίαο. Σν ζπληαθηηθφ θαη ε γξακκαηηθή ζα δηδαρζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη πνιιέο εμαηξέζεηο, ρσξίο αζθήζεηο αλαπαξαγσγήο ησλ θαηλνκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηηο ζπληάμεηο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαλνήζνπλ ην αξραίν θείκελν. Γηα ζπάληα γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά θαηλφκελα έλα θαιφ ππφκλεκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα θείκελα, ζα βνεζήζεη ζηελ πξνζπέιαζε ησλ δπζλφεησλ ζεκείσλ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ζα πξέπεη νη θηιφινγνη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο απφςεηο πνπ δέζπνδαλ κέρξη πξφηηλνο θαη νη νπνίεο πξφβαιιαλ ηελ αξραία γιψζζα ζαλ ηε βάζε ηεο λέαο ειιεληθήο, κε απνηέιεζκα ε γισζζηθή δηδαζθαιία λα μεθηλάεη απφ ηελ αξραία. ήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ, αθεηεξία είλαη πάληα ην γλσζηφ θαη ην νηθείν, απ φπνπ κεηαβαίλεη 32 Ζ ζρεηηθή ακεραλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεηαη ηφζν απφ παιηφηεξεο φζν θαη απφ λεφηεξεο έξεπλεο, βι. Ν. Κάθαινο (!983). Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Λύθεην. Θεζζαινλίθε: Αδειθνί Κπξηαθίδε Μ.. Κνμαξάθε (2000). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο κέζα από αξραία, βπδαληηλά θαη ιόγηα θείκελα. Αζήλα: Γξεγφξεο. Γθιαβάο & Α. Καξαγεσξγίνπ (2007). «Παλειιαδηθή Έξεπλα γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην». Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 12, 5-23, πξνζβάζηκν ζην: 33 Ν. Ραγθνχζεο (1993). «Ζ ειιεληθή γιψζζα κέζα απφ αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα θείκελα». Νέα Παηδεία, 67, ζ

16 θαλείο ζην άγλσζην θαη ην αλνίθεην. Αθεηεξία, ινηπφλ, ζα είλαη ηα γισζζηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο λενειιεληθήο, νπφηε ζα δηδάζθνληαη κφλνλ εθείλα ηα ζεκεία ηεο αξραίαο γιψζζαο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηε λέα. Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη αθήλεη πεξηζψξηα θαη γηα άιιεο ελαζρνιήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Απνηειεζκαηηθή κέζνδνο είλαη θαη ε παξάιιειε δηδαζθαιία ελφο γξακκαηηθνχ θαη ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ ζπλδένληαη θπζηθά κεηαμχ ηνπο, γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη ε κειέηε ηεο γιψζζαο σο εληαίνπ ζπλφινπ. Γεληθά, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα φηη δηδάζθνπκε Αξραία Διιεληθά ζε ειιελφγισζζνπο καζεηέο θαη φηη ε θιαζηθή παηδεία δελ ηαπηίδεηαη κε ηε γλψζε ηεο αξραίαο γιψζζαο. δ) Δπμηνεία. Σν ηειεπηαίν ζηάδην θαηά ην νπνίν αμηνπνηνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ην θείκελν, εζσθεηκεληθά θαη εμσθεηκεληθά, είλαη ε εξκελεία ηνπ, πνπ έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηε γλψζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Ζ εξκελεία έρεη άκεζε ζρέζε κε ην καζεηή αλαγλψζηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξφζιεςεο είλαη απηφο πνπ απνθσδηθνπνηεί ηα κελχκαηα ηνπ θεηκέλνπ αλάινγα κε ηελ αλαγλσζηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηελ φιε πξνπαηδεία ηνπ. Γη απηφ, εμάιινπ, ε εηθφλα ηεο αξραηφηεηαο δελ κέλεη αλαιινίσηε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μηα αλνηρηή ζπδήηεζε, ινηπφλ, κέζα ζηελ ηάμε, έλαο «ειεύζεξνο» δηάινγνο, ζα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα φισλ ησλ καζεηψλ θαη ζα θαηαζηήζεη πην πινχζηα ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. ην ζηάδην απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θαζνξηζηηθφο, γηαηί κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ζα παξνπζηάζεη δηαζηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο απφ ηνπο καζεηέο, θαη ζα ηνπο βνεζήζεη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ζχλδεζεο ηνπ αξραίνπ κε ην ζχγρξνλν θφζκν, φρη κφλν ηεο Διιάδαο, λα πξνζεγγίζνπλ δηαρξνληθά πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα. ε) Γλυζζικέρ και ζςνηακηικέρ αζκήζειρ. Οη αζθήζεηο πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην θείκελν, λα εληάζζνληαη, δειαδή, κέζα ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη ζα απνζθνπνχλ ζηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη φρη ζηελ απνζηήζηζε κεκνλσκέλσλ ηχπσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. ζη) Αξιολόγηζη. Ζ αμηνιφγεζε είλαη ην ζηάδην εθείλν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξαδνζηαθά απνζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην πξντφλ ηεο κάζεζεο 34. Ο ξφινο ηεο, επνκέλσο, είλαη παηδαγσγηθφο, κηα θαη ζεσξείηαη φηη κε απηήλ νινθιεξψλεηαη ε παηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε είλαη ε ζαθήο δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ψζηε ν αμηνινγεηήο λα γλσξίδεη ηη αθξηβψο πξφθεηηαη λα αμηνινγήζεη θαη νη αμηνινγνχκελνη λα γλσξίδνπλ επίζεο ζε ηη αθξηβψο ζα αμηνινγεζνχλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ππνβάιιεη έκκεζα θαη ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο. πκβαίλεη, φκσο, πνιιέο θνξέο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα λα πξάγκαηα λα θηλνχληαη αληίζηξνθα: ην 34 Ζ. Γ. Μαηζαγγνχξαο (1997). ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο, ηφκνο Α. Αζήλα: Gutenberg, ζ

17 πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη ηεο δηδαζθαιίαο ελαξκνλίδνληαη πξνο ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αληίθαζε απηή θαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζηφρσλ θαη αμηνιφγεζεο παξαηεξείηαη θαη ζην επίζεκν ζεζκηθφ πιαίζην, κηα θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα άιια πξνηείλεη γηα ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία, φκσο, αλαηξνχληαη κε ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Λ.ρ. ζηηο Οδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λχθεην ζην θεθάιαην «Δλδεηθηηθή πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο» κεηαμχ άιισλ πξνηείλνληαη θαη ηα εμήο: «Αζθήζεηο εκπέδσζεο, αιιά πεξηζζόηεξν θαη πξνέθηαζεο ησλ δηδαρζέλησλ, γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: [ ] ηε ιεηηνπξγία ησλ όξσλ κέζα ζηελ πξόηαζε ή ηελ πεξίνδν ( ζπκπιήξσζεο θελώλ, πνιιαπιήο επηινγήο, κεηαζρεκαηηζηηθέο), ηελ εκβάζπλζε ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα» 35. Αλ κειεηήζεη, φκσο, θαλείο ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν απφ ην 1999 έσο ην 2007, ζα δηαπηζηψζεη φηη αθνινπζείηαη θαηά βάζε ην παιηφ κνληέιν αμηνιφγεζεο, ρσξίο νη εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. Έηζη, ελψ ζηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ξεηά φηη «νη γισζζηθέο αζθήζεηο είλαη θπξίσο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ (πνιιαπιήο επηινγήο, κεηαζρεκαηηζηηθέο, αληηζηνίρηζεο, δηάδεπμεο θ.ά.) θαη ε απάληεζή ηνπο απαηηεί αλαθνξά θαη ζπζρεηηζκό κε ην θείκελν» 36, φιεο νη αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ εμεηάδνπλ ιέμεηο κεκνλσκέλεο. Εεηείηαη, δειαδή, απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο ε απφ ζηήζνπο θαηαγξαθή γξακκαηηθψλ ηχπσλ πνπ δελ ζπλδένληαη νξγαληθά κε ην θείκελν ή ν ζπληαθηηθφο ραξαθηεξηζκφο κεκνλσκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηα ζπλνιηθά είθνζη (20) ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ησλ εηψλ (Γεληθήο Παηδείαο Β Σάμεο Λπθείνπ, Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Β ηάμεο Λπθείνπ θαη Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Γ Σάμεο Λπθείνπ) πνπ εμεηάζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εξσηήζεηο δελ αθνινπζνχλ ην πλεχκα ηνπ ΔΠΠ νχηε ηηο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ φξσλ κέζα ζηελ πξφηαζε ή ηελ πεξίνδν θαη γηα ηελ εκβάζπλζε ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. ια ηα παξαδείγκαηα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε κηα γξακκαηηθή άζθεζε ηνπ 1999 γηα ηε Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Β ηάμεο, είλαη ηνπ ηχπνπ «Υαιεπόλ, κέγαο, ξαδίσο: λα κεηαθέξεηε ηνπο ηύπνπο απηνύο ζηνπο άιινπο βαζκνύο» 37 ή «Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: Ηδείλ: ην β εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ηεο ίδηαο θσλήο. Σπγράλεη: ην γ πιεζπληηθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ. Γλώζεζζαη: ην γ πιεζπληηθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β. Δηδέλαη: ην α πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεζηώηα. Έρνκελ: ην γ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ ηεο ίδηαο θσλήο» 38. Αζθήζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε αλαξσηηέηαη θαλείο ζε ηη πξαθηηθά απνζθνπνχλ θαη πνηα θξηηηθή, αλαιπηηθή ή ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή ειέγρνπλ. 35 ΤΠΔΠΘ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (2006). Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λύθεην, ρνιηθό έηνο Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζζ π. ζ Θέκαηα Αξραίσλ Διιεληθψλ Θεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο Β Λπθείνπ Αξραία Διιεληθά Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Γ Λπθείνπ 2007, άζθεζε Γ2 α

18 ηνλ ίδην ξπζκφ θηλνχληαη θαη νη ππφινηπεο αζθήζεηο είηε ζπληαθηηθέο είηε εηπκνινγηθέο. Γελ ππάξρνπλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, πνιιαπιήο επηινγήο ή κεηαζρεκαηηζηηθέο νχηε εκβάζπλζεο ζηε ζεκαζία ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Κάπνηεο, πάλησο, απφ ηηο αζθήζεηο εξκελείαο θαη ζρνιηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε, νπφηε θαη ζψδεηαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν θάπσο ε θαηάζηαζε. Ζ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ΔΠΠ παξαηεξείηαη θαη ζηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Δμεηάζηεθαλ ελδεηθηηθά ηα ζέκαηα πνπ δφζεθαλ ζε καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ ζε δέθα (10) ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζε δχν γξακκαηηθέο θαη κηα ζπληαθηηθή εξψηεζε. ζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ε κηθξήο εκβέιεηαο έξεπλα έδεημε φηη θαη ζην ζρνιείν αθνινπζείηαη πηζηά ην κνληέιν ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Αλ θαη είλαη αιήζεηα φηη δελ νξίδεηαη επαθξηβψο ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ, νη θηιφινγνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο απηφ πνπ γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη θαιά απφ ηα καζεηηθά ηνπο αθφκε ρξφληα θαη πνπ θαλέλαο δελ έρεη ακθηζβεηήζεη επίζεκα, δειαδή θιίζε νλνκάησλ θαη ρξνληθέο αληηθαηαζηάζεηο 39, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηηο κεηαζρεκαηηζηηθνχ ηχπνπ αζθήζεηο, πνπ ζπλαληά θαλείο θαη κέζα ζην ζρνιηθφ βηβιίν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ιεμηινγηθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαγσγή θαη δελ εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ή ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο. ζνλ αθνξά δε ηηο εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο θακηά δελ αλαθέξεηαη ζε αηζζεηηθά ή πθνινγηθά ζέκαηα 40. Άξα, βάζηκα κπνξεί λα ππνηεζεί φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη «ε αηζζεηηθή απόιαπζε από ηελ αλαθάιπςε θαη εθηίκεζε ηεο ινγνηερληθήο αμίαο ησλ έξγσλ», αθπξψλεηαη ζηελ πξάμε 41. Παξφιν πνπ νη εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε κεγάιν εχξνο ιφγσ ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο, απηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο πεξηνξίδνληαη ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ πξνζψπσλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ή ζε πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία. Σν ίδην αθξηβψο θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο νκνγελείο 42, θαζψο θαη ζηνπο εηήζηνπο επξσπατθνχο δηαγσληζκνχο, ησλ νπνίσλ ην γεληθφ ζέκα είλαη: «Γλώζε θαη θαηαλόεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ». Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ, αθφκε θη αλ έρεη κειεηήζεη ην ΔΠΠ θαη ζέιεη λα ελαξκνλίζεη ην κάζεκά ηνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί, ζηελ πνξεία είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, αλ ζέιεη νη καζεηέο ηνπ λα γξάςνπλ θαιά ζηηο εμεηάζεηο. Αλαγθάδεηαη, ινηπφλ, λα δηδάζθεη ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν, λα 39 Α. ηέθνο (1997). «Δμέηαζε ησλ καζεηψλ ηεο Α Λπθείνπ ζηελ Αξραία Γιψζζα θαη Γξακκαηεία». Νέα Παηδεία, 84, ζ Ζ Μαξία Μπνληίια, ε νπνία θαη εξεχλεζε ηα ζέκαηα ηφζν ησλ παλειιελίσλ φζν θαη ησλ ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ, επηζεκαίλεη ηα εμήο: «Απηά ηα ζέκαηα, εμάιινπ, απφ φζν εκπεηξηθά κφλν γλσξίδσ, δελ ζρνιηάδνληαη παξά ειάρηζηα κέζα ζηελ ηάμε απφ ηνπο δηδάζθνληεο». 41 ΤΠΔΠΘ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (2006). Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ζην Δληαίν Λύθεην. ρνιηθό έηνο Αζήλα: ΟΔΓΒ, ζ

19 δίλεη έκθαζε ζε δχζθνια γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη ζε εμαηξέζεηο, λα αζθεί ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, κηα θαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ππάξρνπλ θαη αξθεηά απαηηεηηθέο εξσηήζεηο 43. Δπηπιένλ, κέζα ζηηο αίζνπζεο ππάξρνπλ θαη νη καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, πνπ νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα ηνπο ιάβνπλ ππφςε ηνπο, δηδάζθνληαο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, γηαηί ζε απηέο κειινληηθά ζα εμεηαζηνχλ. Ζ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ινηπφλ, ππνλνκεχεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, νη νπνίνη πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ. Έηζη, φκσο, ην κάζεκα ράλεη ηελ παηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ θαη θαηαιήγεη ζηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε θαη ηελ ηππνιαηξία. Ζ αμηνιφγεζε, βέβαηα, ησλ καζεηψλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Καη γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε, φηαλ δελ δηέπεηαη απφ ζαθή θξηηήξηα. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα επαλαπξνζδηνξηζηεί κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε αθεηεξηαθά δεηνχκελα απηή ηε θνξά ην γηαηί αμηνινγνχκε ην καζεηή, ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζή, ην πψο δειαδή αμηνινγνχκε, θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, ην ηη αμηνινγνχκε 44. Θα πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν καζεηήο ζα θιεζεί λα θέξεη ζε πέξαο θαη αλάινγα κε ην ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο λα δηακνξθψλνληαη θαη νη εξσηήζεηο. Πξέπεη, δειαδή, λα επηιέγεηαη ε θαηάιιειε ζε θάζε πεξίπησζε κέζνδνο θαη ηερληθή. πσο ζε φια ηα καζήκαηα, έηζη θαη ζηα Αξραία πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε άζθνπε απνκλεκφλεπζε, θπξίσο ηεο κεηάθξαζεο, θαη λα επηδηψθνληαη ε δεκηνπξγηθή αλάθιεζε ηεο γλψζεο θαη ε ζχλζεζε. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε ζπλζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, ζηε ζπζρέηηζε ζηνηρείσλ, γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπο θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ θξίζεψλ ηνπο. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο, άξα έκκεζα θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ζα είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ γλψζεσλ. Οη παιηέο κέζνδνη θαη νη ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεζνχλ, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε αμηνιφγεζε έηζη θαη αιιηψο απφ κφλε ηεο παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη απηά ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο 45. 3)Δποπηικά μέζα. ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο, ηφζν ζην Γπκλάζην φζν θαη ζην Λχθεην, ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν, ίζσο, απφ θάζε άιιν ηα επνπηηθά κέζα γηα ηε ζηήξημή ηνπ. Δδψ θαη ρξφληα πηζηεπφηαλ φηη έλα θείκελν, αθφκε θαη ζε κηα απιή θφιια ραξηί, ήηαλ αξθεηφ, γηα λα γίλεη έλα θαιφ κάζεκα. Διάρηζηα επνπηηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θη απηά ζην κάζεκα σο επί ην πιείζηνλ ηεο ηξαγσδίαο, κε ην αξραίν ζέαηξν ζε καθέηα ή ζρέδην λα πεξηθέξεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε επί ζεηξά εηψλ. 43 Απηφ ηζρχεη, ζε θάπνην βαζκφ, θαη γηα ην Γπκλάζην, φπσο θαίλεηαη ι.ρ. απφ ηελ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, βι.. Γθιαβάο & Α. Καξαγεσξγίνπ (2007), φ.π. 44 Δ. πεηζηψηνπ-μέιιηνπ (1997). «Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο 3 εο δέζκεο ηνπ ζχγρξνλνπ Γεληθνχ Λπθείνπ». Νέα Παηδεία, 83, ζ Υησηάθεο (1999). «Καηάξγεζε εμεηάζεσλ θαη βαζκψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν: Πξνζδνθίεο θαη Πξαγκαηηθφηεηα», ζην:. Υησηάθεο [επηκ.], Ζ ακθηζβήηεζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ βαζκώλ ζην ζρνιείν. Αζήλα: Γξεγφξεο, ζ

20 ήκεξα, φκσο, πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ν ξφινο ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε κάζεζε, θαιφ ζα ήηαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο λα ρξεζηκνπνηείηαη επνπηηθφ πιηθφ. Δθηφο απφ ηα ήδε ππάξρνληα επνπηηθά κέζα, πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη ζρεηηθά εχθνια ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί έλα ζρνιείν, ε θαληαζία θαη ε εθεπξεηηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηζζεηνπνίεζεο. Έλα ζθίηζν ή δηάγξακκα ζηνλ πίλαθα, εηθφλεο, κνληέια, πξνπιάζκαηα, θσηνγξαθηθέο ή δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. Δπίζεο, ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ησλ ραξηψλ ησλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ε επίζθεςε ζ έλα κνπζείν, ζε κηα έθζεζε ή ζ έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ε παξαθνινχζεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ε πξνβνιή ελφο θαινχ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ ή, αθφκε, θαη ην αλέβαζκα ελφο έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζεσξείηαη θαη ε αληηζηνίρηζε απνζπαζκάησλ ή θξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε πίλαθεο ή αγγεία πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή 46. 4) Δκπαιδεςηική ηεσνολογία και Απσαία Δλληνικά. Σν δηαδίθηπν κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα είλαη πνιχηηκνο αξσγφο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 47. Άιισζηε, απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξαθηηθή κε ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη ζρεδφλ φινη νη καζεηέο. Δπηηξέπεη ηελ εκπινθή φισλ ζε ζχγρξνλεο κνξθέο έξεπλαο, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ, πφιεσλ θαη θξαηψλ, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ ή εξγαζηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ πνιινί ειεθηξνληθνί ηφπνη, αιιά θαη έηνηκν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη πνιπκέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξραίν θφζκν 48. Δίλαη, φκσο, αλάγθε λα επηζεκαλζεί φηη απέλαληη ζ απηήλ ηελ ππεξπξνζθνξά ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη επηιεθηηθνί. Ο ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε δελ ζεκαίλεη εθ πξννηκίνπ θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλεζπρία καο γηα ην πψο ζα πξνζθέξνπκε θαηλνχξηα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα ζηνπο καζεηέο βάδεη πνιιέο θνξέο ζε δεχηεξε κνίξα ην ηη ζα δψζνπκε θαη γηαηί ζα ην δψζνπκε. Γελ πξέπεη, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο γνεηείαο ηνπ λένπ κέζνπ, λα παξαβιεθζεί ην ηη είλαη απηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηη εμππεξεηεί, ζε ηη ζα βνεζήζεη ή ηη ζα αληηθαηαζηήζεη. Καη νχηε θπζηθά είλαη άκεζνο ζηφρνο καο - γηαηί θαη απηφ έρεη ππνζηεξηρζεί- λα κπεη ν ππνινγηζηήο ζην κάζεκα, γηα λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηε ρξήζε ηνπ. Με ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία εχθνια κπνξεί λα γίλεη κείμε ιφγνπ, εηθφλαο, ήρνπ, ρξψκαηνο θαη θίλεζεο θαη λα παξαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 46 Δ. Υαηδεκαπξνπδή, φ.π. ζ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2007). Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ην εηδηθό κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, Δηδηθόηεηα ΠΔ02. Αζήλα. Νηθνιατδνπ & Σ. Γηαθνπκάηνπ (2001). Γηαδίθηπν θαη δηδαζθαιία. Αζήλα Η. Κεθέο & Ζ. Μπισλάθνπ-Κεθέ (2001). «Γηαδίθηπν (Internet) θαη κάζεζε: Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ «πινήγεζε» θαη ε δηδαθηηθή ηνπο αμία». Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 5, ζην: 48 E. Μπξνγηάλλε-Αξβαληηίδε (2002/3). «Μνπζεία, ζρνιεία, δηαδίθηπν». Φηιόινγνο, 110, Α. Βαθαινχδε (2001). «χγρξνλεο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο κέζνδνη Ζ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο». Φηιόινγνο, 103, Λ. Πφιθαο (2002). «Τπνινγηζηέο θαη αξραηνγλσζία: ην παξάδεηγκα ηνπ "Πεξζέα"». Πνιίηεο, 100,

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I.

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I. ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012 I. Γηαρείξηζε Ύι ε ο Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα