Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α.) Διάρκεια: 11 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ: Σελίδα 1 από 70

2 C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων C1.1 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 4 C2. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 4 C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 4 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 6 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 8 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 10 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 12 C3. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ 14 C4. Πίνακεσ υμμόρφωςησ 16 C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ 16 C4.2 UPS 20 C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet 21 C4.4 Σφςτθμα Συλλογισ Δεδομζνων 23 C4.5 VHF Modem επικοινωνίασ 24 C4.6 Επζκταςθ Κεντρικισ Μονάδασ για διαςφνδεςθ με το αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο 25 C4.7 Αιςκθτιρεσ Στάκμθσ 26 C4.8 Αιςκθτιρεσ Ρίεςθσ 26 C4.9 Διατάξεισ Ρροςαρμογισ & Ρροςταςίασ Σθμάτων 27 C4.10 Εξοπλιςμόσ Αςφρματθσ Βάςθσ PMP (5,4 GHz) 27 C4.11 Εξοπλιςμόσ Τερματικοφ Σθμείου (5.4GHz) 29 C4.12 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΛΣ ΚΕΝΤΛΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ (ΥΔΑΤΟΡΥΓΟΥΣ ΓΕΩΤΘΣΕΛΣ) 31 C4.13 ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ, ΟΩΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΕΚΔΟΣΘΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ 34 C4.14 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ, ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ, ΚΑΛ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ 37 C4.15 ΥΡΘΕΣΛΕΣ 40 C Υπθρεςίεσ Μελζτθσ Εφαρμογισ - Εγκατάςταςθσ 40 C Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 41 C Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ 42 Σελίδα 2 από 70

3 C Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 42 C Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 43 C5. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ 45 C5.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 45 C5.1.1 Εξοπλιςμόσ (βλ. C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5, C4.6, C4.7, C4.8, C4.9, C4.10, C4.11, ) 45 C5.1.2 Ζτοιμο Λογιςμικό (βλ. C4.13) 45 C5.1.3 Εφαρμογι/ζσ (βλ. C4.12, C4.14) 45 C5.1.4 Υπθρεςίεσ (βλ. C4.15.2, C4.15.3, C4.15.4) 46 C5.1.5 Άλλεσ δαπάνεσ 46 C5.2 Εκπαίδευςθ χρθςτών (βλ. C4.15.2) 46 C5.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 46 C6. χζδιο φμβαςησ 47 Σελίδα 3 από 70

4 ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ C2. Υποδείγματα Εγγυθτικών Επιςτολών C2.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ Σελίδα 4 από 70

5 {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 5 από 70

6 C2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σελίδα 6 από 70

7 Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 7 από 70

8 C2.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Σελίδα 8 από 70

9 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 9 από 70

10 C2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό που αφορά. ςυνολικισ αξίασ. ςφμφωνα με τθ με αρικμό. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 10 από 70

11 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 11 από 70

12 C2.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομθνία ζκδοςθσ... Ρροσ: Διμο Εμμανουιλ Ραππά Χρυςό Σερρϊν Σζρρεσ, Τ.Κ Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Οδόσ. Αρικμόσ. Τ.Κ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... β) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... γ) οδόσ αρικμόσ. Τ.Κ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ...(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά... ςυνολικισ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό Διακιρυξι τθσ ΑνακζτουςαΑρχι. Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Σελίδα 12 από 70

13 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Σελίδα 13 από 70

14 C3. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειώματοσ ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ Επώνυμο: Ρατρώνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: / / Πνομα: Μθτρώνυμο: Τόποσ Γζννθςθσ: ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ Ζργο (ι Κζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Κζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ (από ζωσ) ΑΜ 2 / / - 1 Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 14 από 70

15 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 70

16 C4. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C4.1 Εξυπθρετθτισ ςυςτιματοσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ μονάδων 1 Για τα επιμζρουσ τμιματα που ςυνκζτουν το ςφςτθμα (οκόνθ, 2. πλθκτρολόγιο, motherboard, case) να αναγράφονται αναλυτικά τα ςτοιχεία τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Βαςικά Χαρακτθριςτικά CPU Επεξεργαςτισ τεχνολογίασ INTEL Core Duo διπλοφ πυρινα ι άλλοσ 3. ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων (να τεκμθριωκοφν οι επιδόςεισ του) 4. Συχνότθτα λειτουργίασ (GHz) 2,50 5. Front-side bus (MHz) Cache μνιμθ (ΚΒ) L Ρλικοσ CPUs 1 8. Ανεμιςτιρασ για CPU Κεντρικι Μνιμθ 9. Μζγεκοσ (ΜΒ) (DDR 2 667MHz) 2048 Μζγιςτθ μνιμθ που 10. υποςτθρίηεται ςτο motherboard 4096 (ΜB) Motherboard Chipset ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 11. Να αναφερκεί το chipset που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο προϊόν Υποςτιριξθ μνιμθσ DDRII ι 12. άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων. Ενςωματωμζνοσ ελεγκτισ 13. δίςκων Ultra ATA100 ι Ultra ATA133 ι SATA (να αναφερκεί) 14. Υποδοχι ςυμβατι με PCI Express x2 15. Θζςεισ για μνιμθ 2 Ταχφτθτα κζςεων για μνιμθ. Να αναφερκεί: DDRII 667 MHz, - Dual-channel DDRII, - Άλλου τφπου ιςοδφναμων ι καλφτερων επιδόςεων Μζγιςτθ μνιμθ που 17. υποςτθρίηεται ςτο motherboard 4 (GB) Σελίδα 16 από 70

17 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 18. Βιμα επζκταςθσ (ΜΒ) (Να αναφερκεί) 19. Υποδοχζσ PCI 2 Διακεςιμότθτα- Χωρθτικότθτα ςαςί (case) Επαρκισ μζκοδοσ ψφξθσ με 20. ανεμιςτιρεσ ι και με άλλο τρόπο (Να που κα καταγράφεται ςτθν αναφερκεί) προςφορά 21. Το κουτί κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία ακόμα ελεφκερθ κζςθ 5,25 για άλλον οδθγό όπωσ CD ROM, CDRW, ι streamer 22. Άκροιςμα μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ ςκλθρϊν δίςκων που μποροφν να φιλοξενθκοφν 640 εςωτερικά (GB) Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου 23. Συνολικό πλικοσ μονάδων Ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (GΒ) Τφποσ controller Ultra ΑΤΑ/100, Ultra ΑΤΑ/133 ι Serial ATA (Να αναφερκεί) 26. Ταχφτθτα περιςτροφισ (rpm) Ικανό Transfer rate (MB/sec) (Να αναφερκεί) 28. Cache 8 MB 29. Εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του δίςκου ςε ζτθ 3 Οδθγόσ Οπτικοφ Δίςκου 30. DVD RΟΜ Drive εςωτερικό τφπου ΑΤΑΙ 31. Δυνατότθτα ανάγνωςθσ DVD ROM /DVD RW/CD RW Μονάδα Εφκαμπτου Δίςκου 32. Μία μονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εςωτερικι ΕΡΙΘΥΜΗΤΗ Ενςωματωμζνεσ Λ/Ο Κφρεσ 33. Σειριακι RS pin Ραράλλθλθ 25-pin PS2 (keyboard, mouse) USB τφπου Κάρτα οκόνθσ 37. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ κάρτασ VGA (δεκτι και on board) 38. Να αναφερκεί ο επεξεργαςτισ γραφικϊν που χρθςιμοποιεί (Chipset) 39. Ρροδιαγραφζσ SVGA / 32 bit βάκοσ χρϊματοσ / NI ι καλφτερεσ Κάρτα δικτφου 40. Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX Να αναφερκεί το μοντζλο και ο Σελίδα 17 από 70

18 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ καταςκευαςτισ 42. Σφνδεςθ ςτο Δίαυλο PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard 43. Cable type RJ45 (UTP, cat5 enhanced) Κάρτα Ιχου 44. Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ (Να αναφερκεί) 45. Κάρτα ιχου full duplex 46. Συνδεμζνθ ςε υποδοχι PCI ι ενςωματωμζνθ ςτο motherboard (Να αναφερκεί) bit Stereo 48. Δυνατότθτα θχογράφθςθσ 49. Δυνατότθτα αναπαραγωγισ 50. Εξωτερικζσ ςυνδζςεισ τουλάχιςτον - line in stereo, - speaker out stereo - microphone-in (Να αναφερκεί) Τροφοδοτικό 51. Τάςθ λειτουργίασ (V) % 52. Ελάχιςτθ Ιςχφσ (W) 400 Ρλθκτρολόγιο 53. Αρικμόσ πλικτρων 104 Οκόνθ 54. Τφποσ TFT/LCD 55. Ανάλυςθ: 1024 x 768 ςτα 75 Hz- 16,7 millions colours. Το δίδυμο οκόνθσ-κάρτασ γραφικϊν να πρζπει να ςυνεργάηονται και να αποδίδουν ανάλυςθ 16 Μ χρϊματα ι καλφτερθ 56. Διαγϊνιοσ 19'' 57. Dot Pitch (mm) Οπτικά Χαρακτθριςτικά 59. Οπτικι γωνία: οριηόντια (degrees) Οπτικι γωνία: κάκετθ (degrees) Τυπικόσ λόγοσ αντίκεςθσ (Contrast Ratio) Φωτεινότθτα (Brightness) 200 cd/m2 63. Χρόνοσ απόκριςθσ (response time) 50 ms (να αναφερκεί) 64. Χαρακτθριςτικά Plug and Play 65. Ρρότυπα που ακολουκοφνται: MPR II TCO 99 ι TCO 2000 EPA Energy Star 66. υκμιςτικά που υποςτθρίηονται: Contrast Brightness Position 67. OSD (On Screen Display) ρυκμίςεισ 68. υκμιςτικά άμεςθσ πρόςβαςθσ Σελίδα 18 από 70

19 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ (πλικτρα) για φωτεινότθτα και αντίκεςθ (Contrast, Brightness) Mouse 69. Microsoft ςυμβατό 70. Oπτικισ τεχνολογίασ 71. Δφο βαςικά πλικτρα τουλάχιςτον 72. Nα περιλαμβάνει τροχό κφλιςθσ 73. USB ι PS2 type Λογιςμικό 74. Λειτουργικό ςφςτθμα Windows XP Professional ι αντίςτοιχο ι νεότερο με τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ 75. Το λειτουργικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει πλιρωσ εξελλθνιςμζνο περιβάλλον εργαςίασ. 76. Να αναφερκεί όποιο επιπλζον software δίνεται προεγκατεςτθμζνο από τον καταςκευαςτι 77. Το λειτουργικό ςφςτθμα όπωσ και ότι άλλο προεγκατεςτθμζνο software να υπάρχουν ςε CD/DVD ROM 78. Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ κάνοντασ χριςθσ των παραπάνω CD/DVD ROM, με απλά βιματα, ςτθν αρχικι του μορφι. 79. Άδεια χριςθσ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ 80. Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο και με δυνατότθτα εφκολθσ και ςυχνισ ανανζωςθσ του καταλόγου ιϊν μζςω Internet Τεκμθρίωςθ 81. Εγχειρίδια 82. Τεκμθρίωςθ ςυνοδευτικοφ λογιςμικοφ Συνοδευτικά 83. Kαλϊδια ςφνδεςθσ - τροφοδοςίασ 84. Oδθγοί για το προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα 85. CD εκκίνθςθσ- διόρκωςθσ και εγκατάςταςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ από «μθδενικι βάςθ». 86. Ρολφπριηο τουλάχιςτον 4 κζςων 87. Καλϊδιο UTP 4 ηευγϊν Category 5e ι ανϊτερθσ, μικουσ τουλάχιςτον 5 m Ριςτοποίθςθ Σελίδα 19 από 70

20 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 88. Το ςφςτθμα (hardware) κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο από τθν μθτρικι εταιρία καταςκευισ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ, για το Λειτουργικό Σφςτθμα με το οποίο κα παραδοκεί. 89. Ρροςκόμιςθ αντιγράφων των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν. 90. Να φζρουν το ςιμα CE 91. Φιλικότθτα προσ το περιβάλλον και ταυτόχρονθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. C4.2 UPS Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ Βαςικά χαρακτθριςτικά 1. Αρικμόσ μονάδων Ιςχφσ 800VA / 480Watt 3. Διαςτάςεισ και βάροσ ςυνολικοφ ςυςτιματοσ (Να αναφερκοφν) 4. Ονομαςτικι ειςερχόμενθ τάςθ λειτουργίασ (input voltage) 230 VAC 5. Εφροσ ειςερχόμενθσ τάςθσ λειτουργίασ (input voltage range) VAC 6. 50/60 Hz, Autosensing Συχνότθτα λειτουργίασ 7. Το UPS να είναι τφπου Line-Interactive Διακεςιμότθτα 8. Αυτονομία των μπαταριϊν με 50% φορτίο 5 min. 9. Μζςθ διάρκεια ηωισ των μπαταριϊν από τον καταςκευαςτι 2 χρόνια 10. Ζξοδοι (outlets) τφπου IEC Ειδικά χαρακτθριςτικά 11. Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ, βραχυκφκλωμα και βακιά εκφόρτιςθ 12. Ραροχι προςταςίασ από διακυμάνςεισ τθσ τάςθσ, υπερτάςεισ, Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 13. Φπαρξθ εμπρόςκιου control panel για τον χριςτθ 14. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ του UPS με υπολογιςτι μζςω USB και ςειριακισ κφρασ (να ςυνοδεφεται από τα κατάλλθλα καλϊδια ςφνδεςθσ) 15. Λογιςμικό διαχείριςθσ/παρακολοφκθςθσ του UPS που κα εγκαταςτακεί ςε ςτακμό εργαςίασ Άλλα χαρακτθριςτικά 16. Να φζρει το ςιμα CE Σελίδα 20 από 70

21 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 17. Ριςτοποιθτικά αςφάλειασ: EN , EN /C62.41:1991 (surge) 18. Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα: ΕΝ /IEC (EMC) C4.3 Μεταγωγζασ (switch) Ethernet Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ μονάδων 15 Κφρεσ 2. Θφρεσ τεχνολογίασ 10Base-T (IEEE 802.3) / 100Base-TX (IEEE 802.3u) 8 3. Υποςτιριξθ 1000Base-T (IEEE 802.3ab) και Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) ςε ΕΡΙΘΥΜΗΤΟ μια τουλάχιςτον κφρα 4. Υποςτιριξθ λειτουργίασ autonegotiate ςε όλεσ τισ Ethernet κφρεσ 5. Υποςτιριξθ IEEE 802.3x flow control ςε όλεσ τισ κφρεσ 6. Υποςτιριξθ auto MDI/MDIX ςε όλεσ τισ κφρεσ χαλκοφ 7. Θφρα τοπικισ διαχείριςθσ με χριςθ τερματικοφ (console port) (Να προςφερκεί και το αντίςτοιχο καλϊδιο) Χαρακτθριςτικά Layer 2 8. Υποςτιριξθ IEEE 802.1Q (VLAN tagging) 9. Υποςτθριηόμενο πλικοσ διαφορετικϊν 802.1Q VLANs Υποςτθριηόμενο Portal Based VLANs 11. Υποςτιριξθ IEEE 802.1D (STP) 12. Υποςτιριξθ IEEE 802.1p CoS prioritization 13. Υποςτιριξθ IEEE 802.1s (Multiple STP) Χαρακτθριςτικά απόδοςθσ 14. Χωρθτικότθτα μεταγωγισ (switching capacity) εςωτερικοφ διαφλου 1.5 Gbps 15. υκμόσ προϊκθςθσ (forwarding rate) 1 Mpps 16. Ρλικοσ υποςτθριηόμενων MAC addresses 8K 17. Υποςτιριξθ HOL Blocking Χαρακτθριςτικά αςφάλειασ 18. Υποςτιριξθ authentication και authorization μζςω RADIUS για προςταςία απομακρυςμζνθσ ι τοπικισ πρόςβαςθσ 19. Υποςτιριξθ κωδικοποίθςθσ MD5 20. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τθν MAC address (MAC filtering) 21. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ Σελίδα 21 από 70

22 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ τθ διεφκυνςθ IP 22. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ το πρωτόκολλο 23. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ VLAN 24. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα PORT 25. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ τα TOS/DSCP 26. Υποςτιριξθ περιοριςμοφ και ελζγχου προτεραιότθτασ των πακζτων με βάςθ το Ethertype Χαρακτθριςτικά διαχείριςθσ 27. Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ/ρφκμιςθσ με Web User Interface (HTTP/HTTPS) 28. Υποςτιριξθ Port Mirroring 29. Υποςτιριξθ SNMPv2 και υλοποίθςθ SNMP MIB II (RFC1213, RFC2863, RFC2665, RFC1493, RFC2674, RFC2737) 30. Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON) agent για ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ δεδομζνων για τα group history, statistics, alarm και event (ςφμφωνα με το RFC 2819, RFC 1215) 31. Υποςτιριξθ SNTP 32. Αποκικευςθ και εξαγωγι / ειςαγωγι απομακρυςμζνα του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του αρχείου ρυκμίςεων με χριςθ HTTP και TFTP 33. LEDs ενδείξεων για οπτικι (visual) παρακολοφκθςθ του μεταγωγζα. Ρρζπει να διακζτει τουλάχιςτον: System LEDs: system, Speed, 10/100 Link/Act Ειδικά χαρακτθριςτικά 34. Μθχανιςμοί Scheduling (Priority Queuing και Weighted Round Robin WRR) 35. Ζλεγχοσ Storm Control Broadcast και Multicast 36. Υποςτιριξθ IGMP (v1/v2) Snooping Άλλα χαρακτθριςτικά 37. Να ςυνοδεφεται από καλϊδια UTP RJ- 45, τουλάχιςτον Cat 5e, μικουσ 4 τουλάχιςτον 2 m 38. Λειτουργία με θλεκτρικι τροφοδοςία: (Να αναφερκεί θ τάςθ VAC κατανάλωςθ ςυχνότθτα Hz ρεφματοσ) 39. Διαςτάςεισ και βάροσ (Να αναφερκοφν) Σελίδα 22 από 70

23 C4.4 Σφςτθμα Συλλογισ Δεδομζνων Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ κεντρικισ μονάδασ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΛΣΟΔΟΛ 4. Αρικμόσ Ψθφιακϊν ειςόδων 6 5. Αρικμόσ ειςόδων με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τουσ ωσ ψθφιακζσ ι 2 αναλογικζσ 6. Τφποσ ψθφιακϊν ειςόδων pnp ι npn 7. Ονομαςτικι Τάςθ ειςόδου 24VDC 8. Χρόνοσ Απόκριςθσ 30mSec 9. Ανάλυςθ 16-bit 10. Συχνότθτα 5kHz 11. Αρικμόσ ειςόδων με δυνατότθτα High 2 speed counter ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΞΟΔΟΛ 12. Αρικμόσ Ψθφιακϊν εξόδων Τφποσ εξόδων relay 14. εφμα εξόδου 5Α 15. Τάςθ εξόδου 250VAC / 30VDC 16. Ελάχιςτο φορτίο 17. Χρόνοσ Απόκριςθσ 15mS ΑΝΑΛΟΓΛΚΕΣ ΕΛΣΟΔΟΛ 18. Αρικμόσ Αναλογικϊν ειςόδων Τουλάχιςτον μία (1) αναλογικι είςοδοσ με ςιμα ειςόδου 0-20mA 20. Τουλάχιςτον μία (1) αναλογικι είςοδοσ με ςιμα ειςόδου 0-10VDC 21. Ανάλυςθ 10-bit 22. Ανάλυςθ 10-bit 23. Conversion time 30mSec 24. Ακρίβεια ±5% DISPLAY 25. Τφποσ Οκόνθσ STN LCD 26. Μζγεκοσ Οκόνθσ 2lines / 16 characters 27. Δυνατότθτα ανάγνωςθσ ςε ςκοτάδι 28. Να αναφερκεί το μζγεκοσ των χαρακτιρων ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΛΟ 29. Αρικμόσ πλικτρων Αρικμόσ πλικτρων ρυκμιηόμενων από 5 το χριςτθ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 31. Αρικμόσ υποςτθριηόμενων διεπαφϊν 50 επικοινωνίασ HMI 32. Να αναφερκεί θ διαδικαςία προγραμματιςμοφ των μονάδων 33. Να αναφερκοφν τα απαραίτθτα addon για τον προγραμματιςμό εφόςον Σελίδα 23 από 70

24 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ απαιτοφνται. 34. Ladder code memory 24K ΔΛΕΡΑΦΕΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 35. Επικοινωνία μζςω διεπαφισ RS232 ι RS485 (Να αναφερκεί) 36. Να αναφερκεί ο τρόποσ επικοινωνίασ (ενςωματωμζνεσ κφρεσ ι εξωτερικζσ add on κφρεσ) 37. Ταχφτθτα δεδομζνων (Baud rate) Γαλβανικι απομόνωςθ ςτθ κφρα 39. Δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω SMS 40. Αποςτολι SMS ςε περιςςότερα από 5 προεπιλεγμζνα νοφμερα (Να αναφερκεί ο αρικμόσ ) 41. Μζγεκοσ μθνφματοσ SMS 1K 42. Δυνατότθτα υποςτιριξθσ πρωτοκόλλου MODBUS 43. Δυνατότθτα υποςτιριξθσ απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 44. Κιβϊτιο ςτζγαςθσ τθσ ςυςκευισ και όλων των περιφερειακϊν για χριςθ ςε εξωτερικό χϊρο (Να αναφερκοφν διαςτάςεισ και υλικό καταςκευισ) 45. Τροφοδοςία 24VDC 46. Κατανάλωςθ (τυπικι) 3W 47. Υποςτιριξθ RTC 48. Battery back up (ζτθ) Θερμοκραςία Λειτουργίασ 0 ο ζωσ 50 ο C 50. Σχετικι υγραςία Λειτουργίασ (non 10% - 95% condensing) 51. Αντοχι (μετά τθν τοποκζτθςθ ςε IP65/NEMA4X panel) 52. Ριςτοποίθςθ CE 53. ISO 9001 καταςκευαςτι C4.5 VHF Modem επικοινωνίασ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ κεντρικισ μονάδασ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 4. Συχνότθτα λειτουργίασ MHz MHz MHz 5. Frequency stability ±2,5ppm 6. Αρικμόσ καναλιϊν Απόςταςθ καναλιϊν 25kHz ι 12kHz 8. Τφποσ Διαμόρφωςθσ FM 9. Μζγιςτθ Ιςχφσ Εξόδου 5W 10. Τροφοδοςίασ (Power Supply) 9-15V Σελίδα 24 από 70

25 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 11. Κατανάλωςθ ςε κατάςταςθ «standby» 50mA 12. Θερμοκραςία Λειτουργίασ -20 ο ζωσ +60 ο ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΕΚΡΟΜΡΟΥ 13. Modulation Limiting ±5kHz (25kHz) ±2,5kHz(12,5kHz) 14. Modulation Sensitivity 15. FM Hum & Noise ςτα 25kHz -45dB 16. Adjacent Channel Power 17. Audio Distortion 5% 18. Χρόνοσ Εκκίνθςθσ 25ms ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΔΕΚΤΘ 19. Ευαιςκθςία Δζκτθ (ςτα 12dB SINAD) -110dBm 20. Ενδοδιαμόρφωςθ 70dB (25kHz) 65dB (12,5kHz) 21. Adjacent Channel Selectivity 60dB (25kHz) 50dB (12,5kHz) 22. RX Hum & Noise 40dB C4.6 Επζκταςθ Κεντρικισ Μονάδασ για διαςφνδεςθ με το αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ κεντρικισ μονάδασ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 4. Αρικμόσ Θυρϊν RS 232 Serial Port /100 Base-T Ethernet (Auto detection) 6. Υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα : TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, DNS 7. Serial line format : 8-N-1, 8-O-1, 8-E-1, 7- O-1, 7-E-1 8. Serial flow control : None, XON/XOFF, CTS/RTS 9. Serial Transmission Speed 1200bps ~ 230Kbps 10. Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και παραμετροποίθςθσ εξ αποςτάςεωσ 11. Να αναφερκοφν τα όρια λειτουργίασ ωσ προσ τθ κερμοκραςία και τθν υγραςία 12. Να αναφερκεί θ τροφοδοςία τθσ ςυςκευισ Σελίδα 25 από 70

26 C4.7 Αιςκθτιρεσ Στάκμθσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ μονάδασ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 4. Εφροσ μζτρθςθσ : από 1 ζωσ 200 mh 2 O NAI (Να αναφερκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ) 5. Αντοχι αιςκθτιρα τουλάχιςτον 1,5 φορά NAI τθν μζγιςτθ ονομαςτικι (1,5 times Full Scale, FS) 6. Ακρίβεια μζτρθςθσ Από ±0,25%FS ζωσ ±0,5% FS 7. Stability error : να αναφερκεί ςε ςυνάρτθςθ με το εφροσ μζτρθςθσ ±0.25%FS ι ±25mmH 2 O 8. Temperature Drift : να αναφερκεί ςε 0,1%FS/ o C ςυνάρτθςθ με το εφροσ μζτρθςθσ 9. Τφποσ καλωδίωςθσ : 2wire NAI 10. Τροφοδοςία αιςκθτιρα 15-30VDC 11. Σθματοδοςία Εξόδου 4-20mADC 12. Υλικό καταςκευισ (να αναφερκεί) 13. Θερμοκραςία λειτουργίασ -10 ζωσ +80 ο C 14. Θερμοκραςία αποκικευςθσ -40 ζωσ +100 ο C 15. Αντοχι αιςκθτιρα IP Ex-proof Class Exia II CT6 C4.8 Αιςκθτιρεσ Ρίεςθσ Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ μονάδασ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 4. Εφροσ μζτρθςθσ : από 0,01 ζωσ 100 MPa NAI (Να αναφερκοφν οι ενδιάμεςεσ τιμζσ) 5. Αντοχι αιςκθτιρα τουλάχιςτον 1,5 φορά NAI τθν μζγιςτθ ονομαςτικι (1,5 times Full Scale, FS) 6. Ακρίβεια μζτρθςθσ Από ±0,25%FS ζωσ ±0,5% FS 7. Stability error NAI (να αναφερκεί) 8. Temperature Drift : να αναφερκεί ςε 0,1%FS/ o C ςυνάρτθςθ με το εφροσ μζτρθςθσ 9. Τφποσ καλωδίωςθσ : 2wire NAI 10. Τροφοδοςία αιςκθτιρα 15-30VDC 11. Σθματοδοςία Εξόδου 4-20mADC 12. Υλικό καταςκευισ (να Σελίδα 26 από 70

27 Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ αναφερκεί) 13. Θερμοκραςία λειτουργίασ -30 ζωσ +80 ο C 14. Θερμοκραςία αποκικευςθσ -40 ζωσ +100 ο C 15. Αντοχι αιςκθτιρα IP 65 C4.9 Διατάξεισ Ρροςαρμογισ & Ρροςταςίασ Σθμάτων Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Διάταξθ γαλβανικισ απομόνωςθσ 2. Αρικμόσ Μονάδων Καταςκευαςτισ κεντρικισ μονάδασ (να αναφερκεί) 4. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 5. Η διάταξθ να υποςτθρίηει το απαραίτθτο εφροσ εξόδου λειτουργίασ των αιςκθτιρων NAI (Να αναφερκοφν οι τιμζσ) 6. Ρροςταςία απομόνωςθσ 3000VDC 7. Distortion 0,25% 8. Λειτουργία με μεγάλο βακμό NAI γραμμικότθτασ (High linearity) 9. Ροςοςτό μθ γραμμικισ λειτουργίασ 0,25% (nonlinearity) 10. Εφροσ Σιματοσ ειςόδου V in 7,5V V in 32V 11. Output linearity range 4-20mA 12. Τρόποσ Λειτουργίασ Electromagnetic Isolation 13. Junction Temperature +85 ο C 14. Storage Temperature +150 ο C 15. Lead Temperature +300 ο C 16. Θερμοκραςία λειτουργίασ -30 ζωσ +80 ο C 17. Θερμοκραςία αποκικευςθσ -40 ζωσ +100 ο C 18. Απόκριςθ ςυχνότθτασ 20ms 19. Ευρόσ ηϊνθσ αςκενϊν ςθμάτων 50Hz C4.10 Εξοπλιςμόσ Αςφρματθσ Βάςθσ PMP (5,4 GHz) Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 1. Αρικμόσ Μονάδων 2 2. Καταςκευαςτισ (να αναφερκεί) 3. Μοντζλο ςυςκευισ (να αναφερκεί) ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ RF 4. RF Band GΗz Εφροσ καναλιοφ λειτουργίασ 5,10,20 MHz 5. (Να Μεταβλθτι επιλογι απόςταςθσ αναφερκεί το καναλιϊν. βιμα) Σελίδα 27 από 70

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα