ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ( ,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Κ.Μ.:Π02/14 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κ.Μ.: Π02/14 /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠ: ,00 & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επειδή δεν έχει έως σήμερα περατωθεί ο έλεγχος νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεως που αφορούν την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους και είναι επιτακτική η ανάγκη συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του ήμου μας, συντάσεται η παρούσα μελέτη για να καλύψει μέρος του έτους 2014 έως την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού ετών Στην /νση ιαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου στο τμήμα ιαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων υπηρετούν: ένας ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων και ένας Μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων. Το τμήμα διαθέτει ένα μικρό συνεργείο εμβαδού 38,00 μ 2 με τον ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό όπως (κλειδιά ηλεκτροκόλληση φορτωτή μπαταριών) κ.λ.π. ώστε να μπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεμβάσεις. Τα οχήματα του ήμου Ιλίου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να μπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήματα και μάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωμένο με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθημερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για μηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήμος μας, δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχημάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία με προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού. Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια μέρους του έτους Για την σύνταξη της προυπολογιζόμενης δαπάνης συντήρησης των οχημάτων του ήμου Ιλίου, ελήφθησαν υπ όψιν οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι ζημιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει την τελευταία 10ετία, τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας π.χ. στους φορτωτές και στα μηχανοκίνητα σάρωθρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων & του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α , και , όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : 2

3 Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του ημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών Προμηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προμηθειών του ημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήμων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ημόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές. Tον Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, µε κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων επί ποινή αποκλεισμού 3

4 τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB flash drive), για όλα τα οχήματα - μηχανήματα της κατηγορίας, των οποίων θέλουν να αναλάβουν την επισκευή στην οποία θα περιλαμβάνεται και χρέωση της ώρας εργασίας των εταιριών τους για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής µετά των ανταλλακτικών. Επί των τιμών των παραπάνω τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συμμετέχοντες & με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών που προσφέρουν. 4

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχημάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές καλαθοφόρων Πλαίσια και υπερκατασκευή μηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχημάτων 7. Συντήρηση Επισκευή δικύκλων 8. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος 9. Συντήρηση - επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχημάτων 10 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών μερών ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Συντήρηση - επισκευή των μηχανικών βλαβών των οχημάτων καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων - πλυντηρίων καλαθοφόρων, φορτωτών κ.λ.π.» Τιμή ,00 (εκατόν επτά χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων» Τιμή ,00 (εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ) 5

6 ΑΡΘΡΟ 3 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων» Τιμή 6.000,00 (έξι χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών των καλαθοφόρων οχημάτων του ήμου» Τιμή 7.500,00 (επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Συντήρηση - επισκευή τόσο των μηχανικών μερών όσο και των υπερκατασκευών των μηχανοκίνητων σαρώθρων» Τιμή ,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Συντήρηση - επισκευή των επιβατικών οχημάτων» Τιμή 7.500,00 (επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Συντήρηση - επισκευή των δικύκλων» Τιμή 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο «Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχημάτων» Τιμή 3.800,00 (τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο «Συντήρηση - επισκευή των οργάνων τροφοδοσίας των οχημάτων» Τιμή 4.200,00 (τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρικών μερών των οχημάτων» Τιμή ,00 (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 6

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και μηχανημάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος 2014 και έως την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού έτους Άρθρο 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους µε: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές. τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους. την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. Κατά περίπτωση: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Συνεταιρισμοί. 4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : i. η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών. ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. Ο συμμετέχων τον διαγωνισμό με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μορφές, πρέπει να καταθέσει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB fash drive για τα αντίστοιχα οχήματα ή υπερκατασκευές του ήμου των οποίων θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του ήμου και είναι γνήσια ή τρίτων κατασκευαστών με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Επειδή τα οχήματα του ήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, και σε πολλά μπορεί να μην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή καθόλου ανταλλακτικά ή και η τιμή του γνήσιου 7

8 ανταλλακτικού να είναι ασύμφορη, γι αυτό κατά περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γνήσιο ανταλλακτικό ή του εμπορίου με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ή και ακόμη μεταχειρισμένο πάντα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό ίδιου τύπου με το γνήσιο ή μεταχειρισμένο η τιμή κόστους του θα προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται από την επιτροπή συντήρησης οχημάτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων - προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου (Οδός Μπιμπιζα 1 Ίλιον, τηλ φαξ ) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιονδήποτε τύπο οχήµατος ή υπερκατασκευής. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες ανά τύπο οχήµατος και τύπου υπερκατασκευής. Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως: α) το κόστος εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το όχημα ή τα οχήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το ήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο ήµος για μέρος του έτους 2014 και μέχρι εξαντλήσεώς του. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσμεύουν το ήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν το έτος 2014 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. Στην διάρκεια όπου το ημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 8

9 προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο ήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους 2014 ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Άρθρο 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα : ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4567 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1922K WDB / KHO 5007 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA DB4X2 662 XLEP4X DC901 12/ KHO 4953 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2NZ XLEP4X DSC / ΚΗΟ 4911 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 5 ΚΗΟ 4912 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 6 ΚΗΟ 4929 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 7 ΚΗΟ 4955 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2 NB2 XLEP4X / WDB P 124GB 6X4 NZ308 DB4X2 NZ KHO 5104 ΠΡΕΣΣΑ VOLVO FLE4X2R 537 9IK /1998 XLEP6X /1999 XLEP4X D /2000 YV2E4CBAX 5B D6B 03/ KHH 1706 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 ZCFA1LG F4AE3681BP 03/ KHH 1705 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 11 KHH 1749 ΠΡΕΣΣΑ IVECO AILM01 ZCFA1LG ZCFA1LG ΚΗΗ 1803 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 WDB V ΚΗΗ 1804 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 WDB V F4AE3681BP 05/2007 F4AE3681B 07/2008 M906LAGEEV/1 02/2009 M906LAGEEV/1 02/ KHO 4651 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1314/42 WDB /1993 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 4595 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES DBENZ /1997 9

10 2 KHO 4954 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ SCANIA P124GB 6X4 NZ ΚΗΟ 5194 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 70X0D 4 ΚΗΟ ΚΗΟ 5101 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ PIAZZIO 2,5μ 3 ΡΙΑΖΖΙΟ 4,0μ 3 CSP2 585 LP- TRMCE PORTER 1, ΤL2 CFME 6 ΚΗΗ 1053 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO PORTER MAX 7 ΚΗΗ 1052 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO PORTER MAX 8 ΚΗΗ 6150 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ S90 XLEP6X DSC 1202CO /2000 WV2ZZZ70ZNH ZAPS ZD622T ZAPS ZAPS ΖΑΡS 90DHW AAC 09/2003 HC /2001 HC / / /2009 HC 01/2012 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ XLRAE45CE OL 1 ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF FA CSI 58M / ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF JEΤ 40H XLRAE45GFΟL /2010 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 590 SILE CGG /2000 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ 1 ΚΗΟ 4568 ΣΚΟΥΠΑ FORD JOHNSTON COOCARCO 2 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES 5BCT XXCCDTKD AA KD / /02 AJ50824U275503J ZCFA1GD F4AE0681EC / ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES /02 A150824U276962J ZCFA160 N F4AE0681EC / ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 5 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 6 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 7 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID W K88416 D722-8L / /W A 9A /2010 4K /W A 9A /2010 4K /W A 9A /2010 4K88448 Ζ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4979 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / KHH 1239 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR /2010 Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 XET 381 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S RFBD 10000C BA25B 11/ XYN 742 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0039J00697 CB /

11 3 XYN 743 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0089J00694 CB / YΡY 357 MHXANAKI YAMAHA CRYPTON MH34ST001W ST / ΒΝΚ 315 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA SG25 VG5SG A / ΒΝΚ 316 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA SG25 VG5SG A /

12 ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5195 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ με ΜΕRCEDES /1994 γερανό 2 KHO 4634 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LR / KHO 4569 ΦΟΡΤΗΓΟ με υδραυλική πόρτα LIAZ BOBR TNYBR 1924-L2FCO 149 L /1991 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /1984 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4977 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 4978 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 5055 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP 3U C4ED / ΚΗΟ 5196 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN 13BO 3630 GA / ΚΗΟ 5198 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN GA / KHH 1238 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92370A KR / KHH 1240 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR / KHO 5207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOBLO ZFA /2010 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : KAΔΟΦΟΡΑ 1 ΜΕ ΚΑ ΟΦΟΡΟ EBRO L60,34F L6034FA L 05/ ΜΕ ΚΑ ΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON 140 VWANCFTK B / Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 ΟΒΚ 234 ΜΗΧΑΝΗ SUZUKI DL 650 JS1B P / AKH 5428 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0089S C37AM / AKH 5429 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0079S C37AM / XET 383 MHXANAKI KYMCO PEOPLE RFBD BA25B 11/ OKE 455 ΜΗΧΑΝΑΚΙ SYM 200 CC RFGLH18WYAS MA /

13 6 ΟΒΜ 756 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA KF10 ZDCKF10B0AF KF08E 07/2010 Z' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4510 Υ ΡΟΦΟΡΑ MERCEDES X2 WDB /

14 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5121 ΦΟΡTΗΓΟ MERCEDES X2 2 KHH 1051 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ PORTER MAX 3 ΚΗΟ 4864 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 150 E KHH 4651 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO S90 5 KHO 4982 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 408 D Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ W B ZAPS ZCFA1LD ZAPS 90DHW WDB DO / / /1997 HC 01/ / KHO 4596 Υ ΡΟΦΟΡΑ LIAZ - L2FC0137 DS /1991 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1840 TAF /2000 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4976 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV /2001 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 AON 502 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / AON 503 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / XTK 527 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA JC37 MLHJC37A JC37E 08/ XET 382 MHXANAKI KYMCO PEOPLE 5 YΡY 355 MHXΑNAKI YAMAHA CRYPTON 6 XET 380 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S RFBD MH34ST001WK RFBD BA25B 11/2006 4ST /1998 BA25B 11/2006 Άρθρο 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2014 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: Πλαίσιο οχημάτων <Κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συµπλέκτη, αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών), φρένων, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστών, διαφορικού, καμπίνας> 14

15 Υπερκατασκευής απορριμματοφόρων οχημάτων Υπερκατασκευής πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων Υπερκατασκευής καλαθοφόρων οχημάτων Υπερκατασκευής μηχανοκίνητων σαρώθρων Επιβατικών οχημάτων ικύκλων Οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων Οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας οχημάτων Ηλεκτρικών μερών ίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 1. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν το πλαίσιο των οχημάτων 1.1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 2 Εφαρμογή κουζινέτων 3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 Πλάνισµα καπακιού 5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών 6 και εφαρµογή πείρων 7 Αντικατάσταση χιτωνίων Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 8 εφαρµογή 9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 11 Φλάντζες τσιμούχες 12 Ελατήρια 13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 14 Ρύθµιση βαλβίδων 15 Αλλαγή αντλία νερού 16 Έλεγχος επισκευή αντλίας πετρελαίου 17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 18 Επισκευή υπερσυµπιεστή 19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 20 Έλεγχος καυσαερίων 21 Αποσυναρµολόγηση συναρµολόγηση, βαφή κινητήρα Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1 Αλλαγή φουρκέτες 2 Αλλαγή συγχρόνιζε 3 Αλλαγή ρουλεµάν 4 Αλλαγή γραναζιών 5 Επισκευή αργό γρήγορο 6 Φλάντζες τσιµούχες 7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 8 ευτερεύων άξονας κοµπλέ 9 Σταυροί ταχυτήτων 15

16 10 Σταθερά ταχυτήτων 11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 1.3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 4 Ζεύγη φερµουίτ 5 Επισκευή δίσκου 6 Επισκευή πλατώ 7 Αλλαγή φυσούνας 1.4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1 Αλλαγή αµορτισέρ 2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 3 Αλλαγή µπρακέτα 4 Αλλαγή σινεµπλόκ 5 Αλλαγή κόντρες κλπ Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 1 Έλεγχος δικτύου αέρος 2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 3 Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 4 Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 5 Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν 7 τροχών µουαγιέ 8 Τσιµούχες δαχτυλίδια 1.6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1 Ακραξώνιο 2 Πείρος ακραξωνίου 3 Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 4 Ρουλεµάν µουαγιέ 5 Τσιµούχες µουαγιέ 6 Ροδέλες 7 Ροδέλες µεταλλικές 8 Γλίστρες κουζινέτα 9 Τάπες πηροδακτυλιών 10 Γρασσαδοράκια Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής µεγάλης 11 µπάρας Έλεγχος επισκευή µηχανισµού 12 διεύθυνσης Έλεγχος επισκευή υδραυλικής αντλίας 13 τιµονιού 14 Έλεγχος αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 16

17 1.7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών 1 Στρόφαλος 2 Ρουλεµάν 3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 4 ακτυλίδια 5 Mπιέλες 6 Σετ ελατήρια 7 Σετ φλάντζες 8 Σκάστρα κόφλερ 9 Σετ φλάντζες κόφλερ 10 Σετ ελατήρια κόφλερ 11 Βαλβίδα κόφλερ 12 Χιτώνιο κόφλερ 13 Φίλτρα 1.8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Επισκευή αντικατάσταση πηνίο κορώνα 1 ρουλεµάν Επισκευή αντικατάσταση µειωτήρων 2 ηµιαξονίων 3 Φλάντζες τσιµούχες 1.9 Επισκευή και συντήρηση καµπίναςοχήματος 1 Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 2 Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης Έλεγχος επισκευή αλλαγή υδραυλικής 3 αντλίας ανύψωσης Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής 4 καµπίνας Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και 5 πίσω µέρους καµπίνας 6 Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας 7 στο σασί 8 Επισκευή καθισµάτων αέρος Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 9 ταπετσαρίας κατά περίπτωση 10 Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 11 Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων 15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 16 Τσιµούχες στεγανοποίηση 17

18 2. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν την συντήρηση των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων 1. Αλλαγή box κολώνας container 2. Αλλαγή αεροφουσκας 3. Αλλαγή ακρόμπαρου 4. Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 5. Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 6. Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 7. Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 8. Αλλαγή άκρου λεβιε 9. Αλλαγή αμορτισέρ 10. Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 11. Αλλαγή αναστολέα σώματος 12. Αλλαγή ανέμης 13. Αλλαγή αντλίας νερού 14. Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 15. Αλλαγή άξονα ραουλoυ 16. Αλλαγή άξονα 17. Αλλαγή άξονα αντλίας 18. Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 19. Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 20. Αλλαγή άξονα κινητήρα 21. Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 22. Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 23. Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας 24. Container 25. Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρα Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου 26. Σταθερ/σης amplirol 27. Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου 28. Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλετου 29. Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 30. Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 31. Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 32. Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 33. Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 34. Αλλαγή άρθρωσης σώματος 35. Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 36. Αλλαγή ασφάλειας βραχ.ς.μ.α. 37. Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 38. Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 39. Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 40. Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 41. Αλλαγή βαλβίδας 42. Αλλαγή βάνας 43. Αλλαγή βάνας τριοδης 44. Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 45. Αλλαγή βάσεων κινητήρα 46. Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 18

19 47. Αλλαγή βάσεων σκελετού 48. Αλλαγή βάσεων σώματος 49. Αλλαγή βάσεων τροχών container 50. Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 51. Αλλαγή βάσης αντλίας 52. Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 53. Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας 54. Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 55. Αλλαγή βάσης μοτερ Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 58. Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν 59. Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 60. Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 61. Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 62. Αλλαγή βραχίονα ελξης container 63. Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας 64. Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 65. Αλλαγή γάντζου ελξης container 66. Αλλαγή γάντζου πόρτας 67. Αλλαγή γλίστρας norba 68. Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. 69. Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 70. Αλλαγή γραναζιού 71. Αλλαγή γραναζιού μίζας 72. Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 73. Αλλαγή δείκτη ελαίου 74. Αλλαγή δέλτα 75. Αλλαγή διακόπτη 76. Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 77. Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 78. Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας σμα 79. Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 80. Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 81. Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 82. Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 83. Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 84. Αλλαγή ελαστικού πόρτας 85. Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 86. Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 87. Αλλαγή ελατηρίου σώματος 88. Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 89. Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 90. Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας 91. Αλλαγή εμβόλου αέρα 92. Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 93. Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 94. Αλλαγή εμβόλου γάντζου 95. Αλλαγή εμβόλου κτενιού 96. Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 97. Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 19

20 98. Αλλαγή εμβόλου πόρτας 99. Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 100. Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 101. Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου 102. Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 103. Αλλαγή εμβόλου φορείου 104. Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες 105. Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 106. Αλλαγή εμπροσθ. Μερους σκελετού 107. Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 108. Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 109. Αλλαγή επαφής 110. Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 111. Αλλαγή ζύγι 112. Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 113. Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 115. Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ Αλλαγή θηλείας container 117. Αλλαγή καδένας 118. Αλλαγή καλωδιώσεως 119. Αλλαγή κάμερας 120. Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 121. Αλλαγή κανονιού 122. Αλλαγή καρδιάς αντλίας 123. Αλλαγή καρέ άξονα 124. Αλλαγή κατανεμητή 125. Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 126. Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα 127. Αλλαγή κεντρικων δοκων σώματος 128. Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 129. Αλλαγή κεφαλής τερματ.διακόπτη 130. Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 132. Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 133. Αλλαγή κολώνων container 134. Αλλαγή κολώνων οροφής 135. Αλλαγή κολώνων πατώματος 136. Αλλαγή κολώνων σώματος 137. Αλλαγή κομπλερ 138. Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 139. Αλλαγή κουζινετου 140. Αλλαγή κοχυλιού 141. Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 142. Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 143. Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες 144. Αλλαγή κρουπον 145. Αλλαγή κτενιού 146. Αλλαγή λαδιού 147. Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα 148. Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 149. Αλλαγή λασπωτήρα 20

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα