ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

2 1

3 Πίνακας περιετομένων ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΜΗΑ ΧΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ (βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο) ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΟΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΑΠΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ COLLECTIVE-SELECTIVE ΑΝΟΓΟΤ-ΚΑΘΟΓΟΤ χζηεκα COLLECTIVE-SELECTIVE θαζφδνπ (DOWN COLLECTIVE) ΟΜΑΓΔ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΗ ΔΚΛΟΓΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΤΡΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΖ ΒΑΘΜΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΗΥΜΖ ΑΝΟΓΟΤ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΠΗΘΑΝΧΝ ΣΑΔΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΤΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΟΡΟΦΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΖ ΜΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΦΡΔΑΣΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ο ΘΑΛΑΜΟ ΠΟΡΣΔ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΟ ΑΝΣΗΒΑΡΟ

4 3.5. ΣΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΚΗΝΖΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ ΟΗ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΗ ΡΑΒΓΟΗ (νδεγνί ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ) ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΚΛΟΓΖ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΧΝ ΒΛΑΒΔ ΣΧΝ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΧΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΧΝ ΣΑ ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΘΑΛΑΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ Σξφπνη αλάξηεζεο-θίλεζεο ζαιακίζθνπ ΒΑΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ ΟΗ ΑΠΟΒΔΣΖΡΔ ΔΠΗΚΑΘΗΖ Ο ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ (ΚΗΝΖΣΖΡΗΟ) ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΣΡΗΒΖ ΜΔΗΧΣΖΡΑ ΣΡΟΦΧΝ (ΒΑΡΟΤΛΚΟ) ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΠΔΓΖ (ΦΡΔΝΟ) Μπξάηζα θαη θεξκνπίη Μαγλήηεο θξέλνπ Ζιεθηξηθή Λεηηνπξγία Σαρχηεηα ιεηηνπξγίαο Δπηζεψξεζε - ζπληήξεζε ηεο πέδεο ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΑ Δίδε θηλεηήξσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΤΠΟΗ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΆΜΔΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΈΜΜΔΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΛΑΓΗΟΤ ΣΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΑ ΤΓΡ/ΚΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΑΝΣΛΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΧΛΖΝΧΔΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ - ΑΠΑΓΧΓΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΔΜΒΟΛΟΤ - ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ

5 4.8. ΦΔΡΟΝ ΠΛΑΗΗΟ - ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΛΑΗΗΟΤ Ζ ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΗΥΤΟ ΑΡΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΚΟΝΣΡΟΛΛΔΡ Ζ ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΗΜΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Ο ΟΡΟΦΟΓΗΑΛΟΓΔΑ (SELECTOR) ΔΠΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΗΟΣΑΘΜΗΖ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΤΡΧΝ ΣΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΟΤΜΠΗ ΚΛΖΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΟΤΜΠΗΟΤ ΑΦΖ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΟΤΜΠΗΟΤ ΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΘΔΖ - ΠΟΡΔΗΑ ΘΑΛΑΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΖΡΗΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΔΛΚ/ΤΡΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΤΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΚΗΝΖΖ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΘΤΡΧΝ ΦΧΣΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΗΝΖΖ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΘΤΡΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΘΤΡΧΝ ΤΚΔΤΖ ΑΡΠΑΓΖ ΑΡΠΑΓΖ ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΑΡΠΑΓΖ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΓΖΖ ΡΤΘΜΗΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΠΔΓΚΛΧΒΗΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΓΚΛΧΒΗΜΟΤ ( MARIFA ) ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΠΔΓΚΛΧΒΗΜΟΤ "LIBERO"

6 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΚΤΡΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ 1.1. ΓΙΑΚΡΙΗ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ Οη αλειθπζηήξεο αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθξίλνληαη: - Δπηβαηεγνχο (γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ) - Φνξηεγνχο (γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ) Οη επηβαηεγνί πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ηηο ψξεο αηρκήο (ψξεο ζπγθέληξσζεο ή απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ θηηξίσλ) θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν, ιακβαλνκέλνπ βαζηθά ππφςε θαη ηνπ θφζηνπο. Πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηνλ πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία, γηα ηελ θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο θαη γεληθά γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο θηλήζεψο ηνπο (π.ρ. νκαδνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θιπ.). Οη θνξηεγνί ζπληζηνχλ νγθψδεηο θαηαζθεπέο, φπνπ ε θαιαηζζεζία έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηηβαξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηαρπηήησλ θίλεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ δηαθξίλνληαη ζε: 6

8 - Αλειθπζηήξεο κίαο ηαρχηεηαο, πνπ ν θηλεηήξηνο κεραληζκφο ηνπο ζηξέθεη πάληα κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο κηθξέο πνιπθαηνηθίεο. - Αλειθπζηήξεο δχν ηαρπηήησλ (κηθξή θαη κεγάιε),δειαδή ν θηλεηήξηνο κεραληζκφο ηνπο ζηξέθεη πφηε κε ηε κηα θαη πφηε κε ηελ άιιε ηαρχηεηα. Ο ζαιακίζθνο ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ νξφθσλ θηλείηαη κε ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη φηαλ πιεζηάδεη ζηε ζηάζε κε ηε κηθξφηεξε ηαρχηεηα γηα λα γίλεηαη ε ζηάζκεπζε νκαιφηεξα θαη ε ηζνζηάζκηζε αθξηβέζηεξα. Οη ζπγθεθξηκέλνη αλειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα θηίξηα πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θίλεζε. - Αλειθπζηήξεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ηαρχηεηαο. - Αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα U θίλεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ δηαθξίλνληαη ζε: - Αλειθπζηήξεο κηθξήο ηαρχηεηαο U 0.40 m/sec - Αλειθπζηήξεο κέζεο ηαρχηεηαο 0.40 < U < 1.20 m/sec - Αλειθπζηήξεο κεγάιεο ηαρχηεηαο U > 1.20 m/sec Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζαιάκνπ εμαξηάηαη: - απφ ην είδνο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ ρψξνπ - απφ ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο - απφ ηνλ ηχπν ηνπ αλειθπζηήξα Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: - Ζ κνξθνινγία ηεο νηθνδνκήο - Οη απαηηήζεηο ηεο θηλήζεσο ζηελ νηθνδνκή - Σν είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ξεχκαηνο - Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ. Αλάινγα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο δηαθξίλνπκε ηνπο αλειθπζηήξεο ζε: - Έιμεσο ή Σξηβήο - Τδξαπιηθνχο Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ αλειθπζηήξα, ζε πξψηε πξνζέγγηζε, εμαξηάηαη: 7

9 - Απφ ηε κνξθή ηνπ θηηξίνπ, - Απφ ηνλ επηζπκεηφ ηχπν εμππεξέηεζεο θαη - Απφ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΝΧΡΙΜΑΣΑ ΜΙΑ ΧΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ Γηα λα ζεσξεζεί άξηηα ηερληθά θαη αηζζεηηθά κηα εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη: - Αζθάιεηα ηφζν θαηά ηε θίλεζε, φζν θαη θαηά ηελ είζνδν-έμνδν ησλ αηφκσλ - Απιή θαη εχθνιε ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε άηνκν. - Αζφξπβε, φζν γίλεηαη, ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεραληζκψλ - Ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα θαηά ηε θίλεζε απφ φξνθν ζε φξνθν ρσξίο θιπδσληζκνχο - Οκαιή επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε θαηά ηηο ζηάζεηο - Καιή εκθάληζε ζε αξκνληθή ζρέζε κε ηελ νηθνδνκή ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ (βαθμός ασηομαηοποίηζης) Σν ζχζηεκα κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί κηα εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ην θφζηνο ηεο. Αλάινγα κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο πνπ δηαζέηεη κηα εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ έρνπκε: - ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ o Απιήο ιεηηνπξγίαο (απινί αλειθπζηήξεο) o Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηνη αλειθπζηήξεο) Λεηηνπξγία COLLECTIVE-SELECTIVE αλφδνπ-θαζφδνπ ή Λεηηνπξγία COLLECTIVE-SELECTIVE θαζφδνπ - ΟΜΑΓΔ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 8

10 ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΟΙ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΑΠΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ζ απιή ιεηηνπξγία είλαη απηή πνπ ζπλαληάκε ζηνπο ζπλήζεηο αλειθπζηήξεο ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Ο αλειθπζηήξαο κπνξεί λα θιεζεί απ ' έμσ κφλν φηαλ δελ είλαη θαηεηιεκκέλνο ή δελ νδεχεη πξνο ηθαλνπνίεζε άιιεο θιήζεο. Όηαλ ν επηβάηεο εηζέιζεη θαη πηέζεη ην θνπκπί ηνπ νξφθνπ πνπ ζέιεη λα εμέιζεη, ηφηε ν αλειθπζηήξαο ζα νδεχζεη πξνο ηνλ φξνθν απηφ ρσξίο θακηά ελδηάκεζε ζηάζε, έζησ θαη αλ πηέδνπλ ηα θνπκπηά άιινη επηβάηεο ζηνπο ελδηάκεζνπο νξφθνπο. Αθφκε, αλ εηζέιζνπλ κέζα ζην ζάιακν δχν ή πεξηζζφηεξνη επηβάηεο κε δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ νξφθνπ, ν αλειθπζηήξαο ζα πάεη θαη'επζείαλ ζηνλ φξνθν θιήζεο ηνπ πξψηνπ. Έηζη, φπσο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην ζχζηεκα απιήο ιεηηνπξγίαο δελ δηαζέηεη ζχζηεκα απνκλεκφλεπζεο ησλ θιήζεσλ. Ζ εμππεξέηεζε κηαο θιήζεσο γίλεηαη κε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα, ε νπνία μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ειεπζεξσζεί ν ζάιακνο. ηε πεξίπησζε ηνπ απινχ αλειθπζηήξα, ε εμσηεξηθή κπνπηνληέξα έρεη έλα θνπκπί ζε θάζε φξνθν. Δπίζεο έρεη θσηεηλφ ζήκα "ΚΑΣΔΗΛΖΜΜΔΝΟ" ή βέιε πνπ δείρλνπλ ζε πνηα δηεχζπλζε θηλείηαη ν ζάιακνο ή θαη ηα δχν. Δπηπιένλ κπνξεί πάλσ απφ ηηο εηζφδνπο ησλ νξφθσλ λα ηνπνζεηεζεί θαη δείθηεο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζαιακίζθνο. Ζ εζσηεξηθή κπνπηνληέξα (θνκβηνδφρνο) έρεη ηα θνκβία ησλ νξφθσλ, ην θνκβία STOP,ην θνκβία θψδσλνο θηλδχλνπ θιπ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ COLLECTIVE-SELECTIVE ΑΝΟΓΟΤ- ΚΑΘΟΓΟΤ Με ην ζχζηεκα COLLECTIVE-SELECTIVE ν αλειθπζηήξαο "απνκλεκνλεχεη" ηηο θιήζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ξειέ απηνζπγθξάηεζεο ή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. Όηαλ γίλεη κηα θιήζε αλφδνπ ή θαζφδνπ, δηεγείξεηαη ην αληίζηνηρν ξειέ θαη κέλεη ζε ζπγθξάηεζε κέρξη ν αλειθπζηήξαο λα 9

11 εμππεξεηήζεη ηε θιήζε απηή. Σν απηνζπγθξαηνχκελν ξειέ έρεη πελίν κε δχν ηπιίγκαηα. Σν έλα ηχιηγκα έρεη πνιιέο ζπείξεο θαη δεκηνπξγεί έλα ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν ηθαλφ λα νπιίζεη ην ξειέ. Σν δεχηεξν ηχιηγκα απνηειείηαη απφ ιίγεο ζπείξεο θαη είλαη ηπιηγκέλν ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε σο πξνο ην πξψην. Όηαλ ε θιήζε απαληεζεί, έξρεηαη απφ ηνλ επηινγέα έλα ζηηγκηαίν ξεχκα ζην δεχηεξν ηχιηγκα, ηθαλφ λα πξνθαιέζεη έλα καγλεηηθφ πεδίν αληίζεην ηνπ πξψηνπ, πνπ απνκαγλεηίδεη ηνλ ππξήλα θαη ξίρλεη ην ξειέ. Οη θαηαγξαθφκελεο θιήζεηο ζαιάκνπ (εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο) εμππεξεηνχληαη θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο πνξείαο ηνπ ζαιάκνπ θαηά ζεηξά νξφθσλ θαη φρη θαηά ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θιήζεσλ. Σν ζχζηεκα COLLECTIVE-SELECTIVE κπνξεί λα είλαη: o ΑΝΟΓΟΤ-ΚΑΘΟΓΟΤ (FULL COLLECTIVE) o ΜΟΝΟ ΚΑΘΟΓΟΤ (DOWN COLLECTIVE) Όζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο θιήζεηο, ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη φκνηα. Γηαθέξνπλ κφλν ζηηο εμσηεξηθέο θιήζεηο. ην ζχζηεκα ΑΝΟΓΟΤ-ΚΑΘΟΓΟΤ, ε εμσηεξηθή θνκβηνδφρνο (κπνπηνληέξα) έρεη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο δχν θνπκπηά. Όηαλ ν αλειθπζηήξαο αλέξρεηαη εθηειεί ηηο θαηαγεγξακκέλεο θιήζεηο πξνο ηελ άλνδν αγλνψληαο ηηο θιήζεηο πξνο ηε θάζνδν. Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε αλνδηθή πνξεία ηνπ ζαιακίζθνπ, ηφηε ζα εμππεξεηήζεη ηηο θιήζεηο πξνο ηε θάζνδν, αγλνψληαο θπζηθά ηηο θαηλνχξηεο θιήζεηο πξνο ηελ άλνδν. ην ζχζηεκα COLLECTIVE-SELECTIVE αλφδνπ-θαζφδνπ, νη εμσηεξηθέο κπνπηνληέξεο ζηηο ελδηάκεζεο ζηάζεηο έρνπλ δχν κπνπηφλ (θνκβία) έλα γηα θιήζε πξνο ηε θάζνδν θαη έλα γηα θιήζε πξνο ηελ άλνδν θαη αληίζηνηρα δχν θσηεηλέο ελδείμεηο (βέιε). Όηαλ θάπνηνο πηέζεη έλα κπνπηφλ, ε θιήζε απηή θαηαγξάθεηαη θαη δηαηεξείηαη ζηε κλήκε ηνπ θνληξφι, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ην άλακκα ηεο αληίζηνηρεο πξνο ηε θιήζε θσηεηλήο έλδεημεο (βέινο).απηή ζβήλεη κφλν φηαλ απαληεζεί ε θιήζε. ηηο αθξαίεο ζηάζεηο θπζηθά ππάξρεη κφλν έλα θνπκπί θαη έλα βέινο. Ζ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα θσηεηλήο έλδεημεο ηεο ζέζεο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη βέιε έλδεημεο ηεο πνξείαο ηνπ κέζα θαη έμσ απφ ην ζάιακν. 10

12 πρλά, αληί γηα ηα παξαπάλσ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε φξνθν δχν αλάγιπθα βέιε. Σν πάλσ βέινο αλάβεη ιίγν πξηλ ν ζάιακνο θζάζεη ζηνλ φξνθν κε πξνζερή πνξεία πξνο ηα πάλσ θαη ην θάησ ζηε πεξίπησζε πξνζερνχο πνξείαο πξνο ηα θάησ. Μέλνπλ αλακκέλα κέρξη λα θχγεη ν ζάιακνο απφ ηνλ φξνθν. Σαπηφρξνλα, κε ην άλακκα ηνπ βέινπο, έρνπκε θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε ηνπ επηβάηε φηη ν ζάιακνο θαηαθζάλεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε νλνκάδεηαη Υσι Λάληεξλ (Hall-Lantern). 11

13 Καηά ηελ πξνο ηα πάλσ πνξεία ηνπ εμππεξεηεί φιεο ηηο αλνδηθέο θιήζεηο, ελψ θηλνχκελνο πξνο ηα θάησ εμππεξεηεί φιεο ηηο θαζνδηθέο θιήζεηο. Γελ ππάξρνπλ λεθξέο δηαδξνκέο (θίλεζε κε άδεην ζαιακίζθν) θαη έηζη ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ύζηημα COLLECTIVE-SELECTIVE καθόδοσ (DOWN COLLECTIVE) Απηφ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηίξηα πνπ είλαη απίζαλε ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο αηφκσλ κεηαμχ νξφθσλ (π.ρ. θηίξηα γξαθείσλ πνπ νη φξνθνη έρνπλ δηάθνξα γξαθεία άζρεηα κεηαμχ ηνπο).σν ζχζηεκα θαζφδνπ δηαθέξεη κφλν ζην φηη ηα πάλσ θνπκπηά ζηηο εμσηεξηθέο κπνπηνληέξεο έρνπλ θαηαξγεζεί, δειαδή ν 12

14 αλειθπζηήξαο απαληάεη ζηηο εμσηεξηθέο κφλν θαηά ηε θαζνδηθή ηνπ πνξεία θαη ζε φιεο ηηο θιήζεηο πνπ γίλνληαη κέζα απφ ην ζαιακίζθν. Ζ κφλε δηαθνξά ζηηο κπνπηνληέξεο θαη ηε θσηεηλή ζήκαλζε ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα αλφδνπ-θαζφδνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο νξφθνπο νη κπνπηνληέξεο έρνπλ έλα κφλν θνπκπί θαη θπζηθά κηα θσηεηλή έλδεημε(βέινο) πνξείαο. 13

15 14

16 Σέινο ην ζχζηεκα DOWN COLLECTIVE εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκα, γηαηί εμππεξεηεί φιεο ηηο θιήζεηο θαζφδνπ ζηε δηάξθεηα κηαο πξνο ηα θάησ δηαδξνκήο ηνπ ζαιακίζθνπ, ελψ ζηνλ απιφ αλειθπζηήξα θάζε θιήζε εμππεξεηείηαη μερσξηζηά ΟΜΑΓΔ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ ε κεγάια θηίξηα (π.ρ. λνζνθνκεία, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θιπ.) ππάξρεη ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αλειθπζηήξσλ, νη νπνίνη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά θαη φρη αλεμάξηεηα. ε θάζε φξνθν ππάξρεη κηα θνηλή θνκβηνδφρνο θαη θάζε θιήζε εμππεξεηείηαη απφ ηνλ αλειθπζηήξα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ φξνθν θαη θηλείηαη πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Όηαλ αληαπνθξηζεί ζηελ θιήζε έλαο απφ ηνπο αλειθπζηήξεο, ηφηε ην ξειέ θιήζεσο απνδηεγείξεηαη, αθνχ δελ ππάξρεη πιένλ αλάγθε ζηάζκεπζεο ζηνλ φξνθν θαη άιινπ ζαιακίζθνπ. Σν πην απιφ παξάδεηγκα 15

17 νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε πεξίπησζε δχν αλειθπζηήξσλ. Σν ζχζηεκα ηφηε ιέγεηαη DUPLEX COLLECTIVE SELECTIVE. Όηαλ ζπλεξγάδνληαη ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο αλειθπζηήξεο ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Έηζη, γηα λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απφδνζε ηεο νκάδαο ππάξρεη απηφκαηνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη ηελ θάζε ζηηγκή. Βαζηθή κνλάδα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ κεηξά ζπλερψο: - Σηο θιήζεηο θάζε ζαιακίζθνπ θαη ην πξννξηζκφ ηνπο - Σηο θιήζεηο θάζε νξφθνπ - Σνλ αξηζκφ ζαιακίζθσλ πνπ θηλνχληαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε - Σν θνξηίν θάζε ζαιακίζθνπ ηελ θάζε ζηηγκή - Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηάζκεπζεο θάζε ζαιακίζθνπ Έηζη, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη ν Ζ/Τ φρη κφλν πξνζδηνξίδεη, αιιά θαη πξνβιέπεη κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ηε θχζε θαη ηε πξνέιεπζε ηεο δήηεζεο εμππεξέηεζεο, κε απνηέιεζκα: - Σε ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ επηβαηψλ ζηνπο νξφθνπο, γηαηί νη ζάιακνη δηεπζεηνχληαη έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη θνληά ζηα ζεκεία δήηεζεο - Σελ ειάηησζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο, γηαηί επηηπγράλεηαη έηζη ζηαηηζηηθά ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζηάζεσλ γηα θάζε ζαιακίζθν. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί αηρκή θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, ηφηε ν Ζ/Τ ζηέιλεη απηφκαηα ζην ηζφγεην ή ζηνλ αλψηαην φξνθν αληίζηνηρα φινπο ηνπο ζαιακίζθνπο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ. Όηαλ εμππεξεηεζεί θαη ε ηειεπηαία εζσηεξηθή θιήζε, ηφηε νη ζάιακνη επηζηξέθνπλ ζην ηζφγεην ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε. ηηο πεξηπηψζεηο ειαθξήο ή κέζεο θπθινθνξίαο ή θπθινθνξίαο ρσξίο ηδηαηηεξφηεηεο, νη αλειθπζηήξεο εμππεξεηνχλ ην θηίξην θαηά δψλεο. Σν θηίξην ρσξίδεηαη ζε έλα αξηζκφ πεξηνρψλ ή δσλψλ θαη φηαλ θάπνηνο φξνθνο πξέπεη λα ηχρεη ηδηαίηεξεο εμππεξέηεζεο, ηφηε ν φξνθνο απηφο κπνξεί λα απνηειέζεη δψλε απφ κφλνο ηνπ ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζε δψλε κε ιηγφηεξνπο νξφθνπο. 16

18 Όηαλ ζε κηα δψλε δελ ππάξρνπλ θιήζεηο, έλαο ζάιακνο έξρεηαη θαη ζηαζκεχεη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν φξνθν ηεο δψλεο απηήο πνπ νλνκάδεηαη "βαζηθφο φξνθνο ηεο δψλεο". αλ ηέηνηνο επηιέγεηαη ν φξνθνο ηεο δψλεο πνπ επηζπκνχκε λα ηχρεη κεγαιχηεξεο εμππεξέηεζεο. 17

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΚΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ 2.1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε ελφο θηηξίνπ έρεη σο ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο, ηε ηαρχηεηα, ηνλ αξηζκφ, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ ζην θηίξην θιπ. Με κηα ηέηνηα κειέηε επηδηψθνληαη: 1.Ζ κείσζε ζην ειάρηζην ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ δηαθηλνχκελσλ (πςειφηεξε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο) 2. Ζ κείσζε ζην ειάρηζην ηνπ αξηζκνχ ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ σθέιηκνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεηαη απ'απηνχο (κείσζε θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη θφζηνπο ιεηηνπξγίαο). Δπίζεο ν ηερληθφο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ελφο θηηξίνπ, πξέπεη λα έρεη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο-ζηνηρεία: 1. Σν είδνο ηνπ θηηξίνπ (γξαθεία, μελνδνρείν, λνζνθνκείν, γθαξάδ, ζρνιείν, βηνκεραλία, δηακεξίζκαηα) 2. Σνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ θαζψο επίζεο ηελ επηθάλεηα ηνπο, ην χςνο ηνπο θαη ηελ πξννπηηθή γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ θηηξίνπ νξηδφληηα ή θάζεηα. 3. Σνλ πιεζπζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ πηζαλφ αξηζκφ εμσηεξηθψλ επηζθεπηψλ. 4.Σελ ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο ρψξνπ (π.ρ. φξνθνο εζηηαηνξίνπ, αίζνπζα ζπλεδξίσλ, θαθεηέξηα, ππφγεην πάξθηλγθ θιπ. 5. Σνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ψξεο δηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ, ρξφλνη αηρκήο, θαηεχζπλζε δηαθίλεζεο θιπ.) 6.Σελ πηζαλφηεηα ηαπηφρξνλεο εγθαηάζηαζεο κε ηνπο αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ θαη αλειθπζηήξα θνξηίσλ ή θαη θπιηφκελσλ θιηκάθσλ. 7. Σν επίπεδν ή ηα επίπεδα εηζφδνπ ζην θηίξην 8. Σελ πηζαλή ρξήζε ηνπ ππνγείνπ ρψξνπ γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ. 18

20 2.2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΤΡΙΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Oλνκάδεηαη ην επίπεδν ζην νπνίν γίλεηαη θαλνληθά ε είζνδνο ησλ πεδψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηζφδνπο πξνο ηνλ ίδην αλειθπζηήξα θαη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, σο θχξην ζεσξείηαη ην ρακειφηεξν ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ Ολνκάδεηαη ν κέζνο ρξφλνο ζε sec πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ αλαρσξήζεσλ δχν αλειθπζηήξσλ ή δχν αλαρσξήζεσλ ηνπ κνλαδηθνχ αλειθπζηήξα απφ ηνλ θχξην φξνθν ηνπ θηηξίνπ. ta= δ/ λ Όπνπ: ta = ν ρξφλνο αλακνλήο δ = ν ρξφλνο ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ελφο αλειθπζηήξα λ = ν αξηζκφο ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Μηα πιήξε δηαδξνκή έρνπκε φηαλ μεθηλήζεη ν αλειθπζηήξαο απφ ην βαζηθφ φξνθν θαη αθνχ εθηειέζεη έλα κέζν αξηζκφ ζηάζεσλ κε έλα κέζν αξηζκφ αηφκσλ επηζηξέθεη πάιη ζην βαζηθφ φξνθν. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε παξερφκελε απφ ηελ εγθαηάζηαζε εμππεξέηεζε. Έηζη ζε εκπνξηθά θηίξηα ν ρξφλνο αλακνλήο ζα πξέπεη λα είλαη <30 sec θαη ζε θηίξηα γηα θαηνηθίεο ν ρξφλνο αλακνλήο ζα πξέπεη λα είλαη <60 sec. 19

21 ΒΑΘΜΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ελφο αλειθπζηήξα θαη ν ρξφλνο κεηάβαζεο κ' απηφλ ζηνλ πξννξηζκφ καο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εμππεξέηεζε καο. Ο βαζκφο εμππεξέηεζεο (Β.Δ.) κπνξεί λα εθθξαζηεί: 20

22 ΑΙΥΜΗ ΑΝΟΓΟΤ Οη εξγαδφκελνη ζπλήζσο θζάλνπλ ζηα θηίξηα πνπ εξγάδνληαη ιίγα ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Έηζη ηα άηνκα απφ ην ηζφγεην πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πέληε ιεπηά είλαη κηα θαιή ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα κεηξηέηαη ε αηρκή θπθινθνξίαο ησλ αλειθπζηήξσλ ζε θάζε ηχπν θηηξίνπ. Καηά ζπλέπεηα νη ππνινγηζκνί ησλ αλειθπζηήξσλ αλαθέξνληαη ζηελ πεληάιεπηε ρξνληθή πεξίνδν. ηνπ θηηξίνπ. Πνιιέο θνξέο εθθξάδεηαη θαη ζαλ πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ 21

23 ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ Θεσξεηηθή δηάξθεηα δηαδξνκήο ελφο αλειθπζηήξα νλνκάδεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα πιήξε δηαδξνκή ηνπ ζαιάκνπ κεηαμχ ησλ αθξαίσλ επηπέδσλ. Ο ρξφλνο απηφο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αλ δηαηξεζεί ε δηαδξνκή κε ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Ζ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ελφο αλειθπζηήξα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ζηελ αηρκή θπθινθνξίαο. χκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΛ.Ο.Σ. ηθαλφηεηα κεηαθνξάο (ελφο αλειθπζηήξα ή νκάδαο αλειθπζηήξσλ) νλνκάδεηαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηνπ πιήζνπο ησλ αηφκσλ ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν κπνξεί ν αλειθπζηήξαο ή ε νκάδα αλειθπζηήξσλ λα κεηαθέξεη ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΠΙΘΑΝΧΝ ΣΑΔΧΝ Οη πηζαλέο ζηάζεηο πνπ ζα θάλεη έλαο αλειθπζηήξαο ζε κηα δηαδξνκή εμαξηάηαη απφ: 1. Σνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ επηβηβάδνληαη ζην ηζφγεην 2. Σνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ 3. Σνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε θάζε φξνθν 4. Σνλ ηξφπν δηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ-θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο Έηζη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ ζηάζεσλ ελφο αλειθπζηήξα ζε έλα θηίξην, πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα είλαη γλσζηή ε θπθινθνξηαθή ηνπ θίλεζε, ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Α. Κπθινθνξία εηζφδνπ (θίλεζε πξνο ηα πάλσ) Β. Κπθινθνξία εμφδνπ (θίλεζε πξνο ηα θάησ) Γ. Κπθινθνξία δχν θαηεπζχλζεσλ θαη κεηαμχ νξφθσλ. 22

24 ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ε απηή ηε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη φια ηα άηνκα θζάλνπλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ππφινηπνπο πξνο ηα πάλσ νξφθνπο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ν ρξφλνο ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ελφο απινχ αλειθπζηήξα απνηειείηαη απφ: - Σν ρξφλν επηβίβαζεο ζην ηζφγεην - Σν ρξφλν θιεηζίκαηνο ηεο πφξηαο θαη ην ρξφλν κεηάβαζεο ζηελ επφκελε ζηάζε - Σν ρξφλν αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο θαη απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ - Σν ρξφλν θιεηζίκαηνο ηεο πφξηαο θαη ην ρξφλν δηαδξνκήο κέρξη ην ηζφγεην ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΞΟΓΟΤ Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζηάζεσλ εμφδνπ είλαη ην 75% ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ζηάζεσλ εηζφδνπ, γηαηί ηα άηνκα πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζπλήζσο έλαο-έλαο, ελψ απνρσξνχλ θαηά νκάδεο ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΤΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΞΤ ΟΡΟΦΧΝ ην θηίξην κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ άηνκα ζπλερψο (π.ρ. μελνδνρεία) ή θαη πεγαίλνπλ απφ ηνλ έλα φξνθν ζηνλ άιιν (π.ρ. λνζνθνκεία, ζρνιεία θιπ.) ηε θπθινθνξία δχν θαηεπζχλζεσλ, ζε θάζε φξνθν κπνξεί λα γίλνπλ δχν ζηάζεηο, κηα θαηά ηε θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ πξνο ηα πάλσ θαη κηα θαηά ηε θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ πξνο ηα θάησ, ελψ γηα ηνλ ηειεπηαίν φξνθν ε ζηάζε είλαη θνηλή θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Έηζη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πηζαλψλ ζηάζεσλ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη κηα. Οη πηζαλέο ζηάζεηο θαηά ηελ θάζνδν αλέξρνληαη ζην 70-80% ησλ πηζαλψλ ζηάζεσλ πνπ γίλνληαη θαηά ηελ άλνδν ηνπ αλειθπζηήξα, γηαηί θαηά ηε θάζνδν κεζνιαβεί ρξφλνο αλακνλήο ηνπ ζαιάκνπ πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα επηβηβαζηνχλ ζε θάζε φξνθν πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα. 23

25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΜΔΡΗ ΜΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 3.1. ΔΙΑΓΧΓΗ Σα βαζηθά κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο ελφο ειεθηξνθίλεηνπ αλειθπζηήξα είλαη: ην θξεάηην, ν ζαιακίζθνο, ν θηλεηήξαο ή αλπςσηηθφο κεραληζκφο, νη επζπληήξηνη ξάβδνη, ηα ζπξκαηφζρνηλα, ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ θαη νη δηαηάμεηο αζθαιείαο ΣΟ ΦΡΔΑΣΙΟ Σν θξεάηην δηαδξνκήο είλαη ν ρψξνο πνπ θηλνχληαη ηα κέξε ηνπ αλειθπζηήξα πνπ κεηέρνπλ ζε επζχγξακκε θίλεζε θαη εηδηθφηεξα, ν Οζάιακνο θαη ην αληίβαξν (αλ ππάξρεη).σν θξεάηην θαηαζθεπάδεηαη απφ άθαπζην πιηθφ κε ηνηρψκαηα απφ κπεηφλ ή απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία. Σν ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ζρεκαηίδεη ζπλερή θαηαθφξπθε επηθάλεηα απφ ιεία θαη ζθιεξά ζηνηρεία (π.ρ. κεηαιιηθά θχιια, ζθιεξφ ζνβά ή άιιν νηθνδνκηθφ πιηθφ) πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο. Οη είζνδνη θξέαηνο θιείλνληαη κε κεηαιιηθέο πφξηεο πνπ θέξνπλ θαηάιιειε δηάηαμε επαθψλ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε θίλεζε ηνπ ζαιάκνπ αλ φιεο δελ είλαη θαιά θιεηζκέλεο. Κάζε πφξηα αλνίγεη κφλν φηαλ ην δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ βξεζεί κέζα ζε δψλε χςνπο 15 εθαηνζηψλ πάλσ ή θάησ ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζηαζκεχζεη. Αλ δελ ππάξρεη θσηεηλή ζήκαλζε πνπ λα δείρλεη ηε ζέζε ηνπ ζαιάκνπ, ηφηε θάζε πφξηα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα έρεη γπάιηλε ζπξίδα, ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε παξνπζία ηνπ ζαιακίζθνπ. Όηαλ ν ζαιακίζθνο δελ έρεη πφξηεο, ηφηε ε επηθάλεηα ηνπ θξέαηνο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηε πιεπξά ησλ εηζφδσλ πξέπεη λα είλαη ιεία ηφζν γηα ιφγνπο αζθαιείαο, φζν θαη γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο. Οη πφξηεο επίζθεςεο ή έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο θαη νη ζπξίδεο δελ πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. 24

26 Σέινο ην θξεάηην πξέπεη λα αθήλεη έλα θελφ πεξίπνπ 140 εθαηνζηψλ πάλσ ή θάησ απφ ην ζαιακίζθν, φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζηελ αθξαία πάλσ ή θάησ ζέζε. Σν θελφ απηφ πξνζηαηεχεη ηνπο ηερλίηεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ππζκέλα, θάησ απφ ηε βάζε επηθάζεζεο ή εξγάδνληαη πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ ζαιακίζθνπ. 25

27 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ δηαδξνκήο πξέπεη λα αληέρεη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θηλεηήξην κεραληζκφ ηνπ αλειθπζηήξα, απφ ηνπο νδεγνχο κε ηε ιεηηνπξγία αξπάγεο ή ηεο έθθεληξεο θφξηηζεο ηνπ ζαιάκνπ. Αθφκα λα αληέρεη ηε δχλακε πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ θξνχζε ζηνπο πξνζθξνπζηήξεο ή ηε δχλακε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο έιμεο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ αληηζηάζκηζεο. Σν θξεάηην πξέπεη λα αεξίδεηαη θαιά θαη ζηελ πάλσ απφιεμε ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ αλνίγκαηα αεξηζκνχ κε ειάρηζηε δηαηνκή ίζε κε ην 1% ηεο νξηδφληηαο δηαηνκήο ηνπ θξεαηίνπ, πνπ νδεγνχλ ζε ππαίζξην ρψξν, είηε άκεζα είηε δηακέζνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ ή ηνπ ηξνραιηνζηαζίνπ. Σα θξεάηηα ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα κε βξίζθνληαη πάλσ απφ ρψξνπο, πνπ είλαη πξνζηηνί ζε αλζξψπνπο. Αλ ππάξρνπλ ρψξνη πξνζηηνί ζε άηνκα θάησ απφ ηε δηαδξνκή ηνπ ζαιάκνπ ή ησλ αληίβαξσλ, ν ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 5000N/mA2. ην θάησ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππάξρεη απφιεμε κε ππζκέλα επίπεδν θαη φζν ην δπλαηφλ νκαιφ. ηελ θάησ απφιεμε ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ: 1. Έλαο δηαθφπηεο ζηάζεο, ν νπνίνο λα είλαη πξνζηηφο απφ ηελ πφξηα εηζφδνπ ζηελ θάησ απφιεμε ηνπ θξεαηίνπ. Ο δηαθφπηεο απηφο πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα θαη λα ηνλ θξαηάεη ζηακαηεκέλν. 2. Έλαο ξεπκαηνδφηεο. Σν θξεάηην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε κφληκε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, πνπ λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην θσηηζκφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο θαη φηαλ αθφκα νη πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ είλαη θιεηζηέο. Ο θσηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη έλα ιακπηήξα, πνπ λα απέρεη ην πνιχ 0.5 m απφ ηε ςειφηεξε ζέζε ηνπ θξεαηίνπ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελδηάκεζνπο ιακπηήξεο, νη νπνίνη λα απέρνπλ ην πνιχ 7m κεηαμχ ηνπο. 26

28 3.3. Ο ΘΑΛΑΜΟ Δικόνα 1 - Δζωηερικός τώρος ηοσ θαλάμοσ ηοσ ανελκσζηήρα Ο ζάιακνο απνηειεί ηε κφλε κνλάδα ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ νπνία έρνπλ εμνηθεησζεί νη δηαθηλνχκελνη. Απνηειείηαη απφ: - Σν πιαίζην ή ζαζί - Σνλ θπξίσο ζάιακν ή θνπβνχθιην. 27

29 Ο ζαιακίζθνο νδεγείηαη θαηαθφξπθα κέζσ ησλ νδεγψλ θαη ησλ πέδηισλ (νιίζζεζεο ή θχιηζεο) πνπ νιηζζαίλνπλ ή θπινχλ πάλσ ζ' απηνχο. Σα πέδηια νιίζζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο αλειθπζηήξσλ πνπ θηλνχληαη κε κηθξέο θαη κέζεο ηαρχηεηεο. Σα πέδηια θχιηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο αλειθπζηήξσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. 28

30 Σν πιαίζην ή ζαζί θαηαζθεπάδεηαη απφ ξάβδνπο κνξθνζηδήξνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αθακςία, αθφκε θαη φηαλ επελεξγήζεη ε αζθαιηζηηθή δηάηαμε αξπάγεο. Πάλσ ζην ζαζί ζηεξεψλνληαη κέζσ εηδηθψλ ζθηθηήξσλ, ηα ζπξκαηφζρνηλα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ. ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ πιαηζίνπ ππάξρνπλ ηα πέδηια νιίζζεζεο ή θχιηζεο (γιίζηξεο),ηα νπνία αγθαιηάδνπλ αλά δχν ηνπο νδεγνχο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θπξίσο ζαιάκνπ, πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζ' απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο γιίζηξεο έρνπλ επίζηξσζε απφ εηδηθφ πιαζηηθφ γηα λα κελ θάλνπλ ζφξπβν. ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ ζαζί ζηεξίδεηαη ε ηαηλία ηνπ νξνθνδηαινγέα θαη νη θάκεο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο ηεο δηαδξνκήο. ην θάησ κέξνο ζηεξίδεηαη ην εχθακπην θαιψδην. - Ο θπξίσο ζάιακνο ή θνπβνχθιην ζηεξίδεηαη ζην ζαζί. Μεηαμχ ηνπο παξεκβάιιεηαη ειαζηηθφ πιηθφ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε κεηαιιηθή επαθή (ηξημίκαηα) θαη ε κεηάδνζε θξαδαζκψλ θαη ζνξχβσλ απφ ην πιαίζην ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιακίζθνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ζπληζηά δπλαηή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο "ζπζθεπήο δχγηζεο", ε νπνία ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην ζάιακν. Σν δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ είλαη θηλεηφ θαη θέξεη δηαθφπηε, ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη θαη αλνίγεη ην θχθισκα εμσηεξηθψλ θιήζεσλ, φηαλ θάπνην άηνκν εηζέιζεη ζην ζαιακίζθν. Έλα ζπαζηφ ηκήκα ηνπ δαπέδνπ (πνδηά),πνπ πξνεθηείλεηαη ζην ρψξν ηεο πφξηαο ηνπ ζαιάκνπ κέρξη ην ηνίρν ηνπ θξέαηνο, ελεξγεί ζαλ δηαθφπηεο STOP, φηαλ θαηά ηελ θίλεζε θάπνην αληηθείκελν ζθελψζεη κεηαμχ ηνπ θηλνχκελνπ δαπέδνπ θαη ηνπ ηνίρνπ θξεαηίνπ. Ζ νξνθή ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα έρεη ζπξίδα πνπ λα αλνίγεη απφ κέζα θαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ηέηνησλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα πεξλά άλζξσπνο. Ο θσηηζκφο θαη ν εμαεξηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ ζπλήζσο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θσηηζκνχ κε εμαεξηζηήξα.(γελ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο ζε πεξίπησζε εγθισβηζκνχ αηφκσλ). 29

31 Δικόνα 2 - Δζωηερικός τώρος ηοσ θαλάμοσ ηοσ ανελκσζηήρα ΠΟΡΣΔ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ Οη πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 0.65m θαη ειάρηζην ειεχζεξν χςνο ηνπιάρηζηνλ 2m. Απηέο νη δηαζηάζεηο αθνξνχλ βαζηθά ηνπο απινχο αλειθπζηήξεο 3-6 αηφκσλ. Οη πφξηεο ησλ αλειθπζηήξσλ δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: - Υεηξνθίλεηεο - Ζκηαπηφκαηεο - Απηφκαηεο 30

32 - ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΔ ΠΟΡΣΔ Οη ρεηξνθίλεηεο πφξηεο αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ κε ψζεζε κφλν φηαλ ν ζαιακίζθνο βξίζθεηαη πίζσ απφ απηέο θαη κε κηα αλνρή 15 cm πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ νξφθνπ. Οη πφξηεο ηνπ θξεαηίνπ θιείλνπλ κε εηδηθφ κάλδαιν, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, αλ ν πχξνο καλδάισζεο δελ κπεη αθξηβψο κέζα ζην θχιιν ηεο πφξηαο. - ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔΠΟΡΣΔ ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξεο πφξηεο πνπ απαληψληαη ζήκεξα ζηνπο αλειθπζηήξεο. Έηζη, νη πφξηεο ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ είλαη εκηαπηφκαηεο. Με ηνλ φξν "εκηαπηφκαηε" πφξηα ελλννχκε φηη ε πφξηα θιείλεη κφλε ηεο θαη αλνίγεη χζηεξα απφ πίεζε κε ην ρέξη. ηελ πεξίπησζε ησλ εκηαπηφκαησλ πφξησλ, ν ζάιακνο ζπλήζσο δελ έρεη δηθέο ηνπ πφξηεο. 31

33 Όιεο νη πφξηεο ησλ αλειθπζηήξσλ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο επαθέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλειθπζηήξεο λα θηλεζνχλ, εθφζνλ φιεο νη πφξηεο είλαη θιεηζηέο. - ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΠΟΡΣΔ Δικόνα 3 - Ασηόμαηη πόρηα ανελκσζηήρα Μηα πφξηα αλειθπζηήξα νλνκάδεηαη απηφκαηε, φηαλ αλνίγεη θαη θιείλεη κφλε ηεο ρσξίο θακία αλζξψπηλε επέκβαζε απφ έμσ ή απφ κέζα. Οη απηφκαηεο πφξηεο ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζε κεγάια δεκφζηα ή ηδησηηθά θηίξηα. Απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε θνηλέο πνιπθαηνηθίεο, γηαηί έηζη απμάλεηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο. 32

34 Οη απηφκαηεο πφξηεο δηαθξίλνληαη: Α. ζε πιεπξηθνχ αλνίγκαηνο Β. ζε ηειεζθνπηθέο Γ. ζε θεληξηθνχ αλνίγκαηνο. Οη επηβαηεγνί αλειθπζηήξεο ζε θηίξηα γξαθείσλ κπνξεί λα έρνπλ απηφκαηεο πφξηεο ηειεζθνπηθέο ή δίθπιιεο θεληξηθνχ αλνίγκαηνο. Οη επηβαηεγνί αλειθπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα λνζνθνκεία έρνπλ ηειεζθνπηθέο πφξηεο πιεπξηθνχ αλνίγκαηνο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη ην κεγάιν εχξνο εηζφδνπ. Οη πφξηεο ιεηηνπξγνχλ κε έλα θηλεηήξα Δ.Ρ. κεηαβιεηήο ειεγρφκελεο ηαρχηεηαο ή θηλεηήξα.ρ. 33

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6

Μονάδες 6. Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 0 s. 30 s. Μονάδες 6 1. 10077 ην δηπιαλφ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν γηα έλα ζψκα κάδαο m = 2 kg πνπ θηλείηαη ζε νξηδφληην επζχγξακκν δξφκν. Γ1) Αληιψληαο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα