KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK"

Transcript

1 CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid. 8. Dette apparat er udstyret med demontration pa display. Se side 8 om at sla det fra. Tässä laitteessa on näyttöesittelytoiminto. Jos haluat peruuttaa sen, katso ohjeet sivulla 8. Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία επίδειξης στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στη σελίδα 8. DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EX] ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

2 ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3. VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA. Varning! Om temperaturen i bilen är under 0 C, stannar den animerade visningen och textbläddringen i teckenfönstret för att förhindra att teckenfönstret blir suddigt. (LOW TEMP.)-indikatorn visas i teckenfönstret. När temperaturen stiger, och normal driftstemperatur uppnås, fungerar dessa funktioner igen. SVENSKA VARNING beträffande volyminställning: CD-skivor ger mycket lite brus jämfört med andra ljudkällor. Om ljudnivån exempelvis ställs in för förstärkaren, kan högtalarna därför komma att skadas av den plötsliga förändringen av utnivån. Sänk därför ljudnivån innan du spelar en skiva, och anpassa den efter behov vid avspelningen. Anm.: Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort denna enhet. Samma ID-nummer är tryckt på enhetens underrede. Förvara kortet på ett säkert ställ då det kan vara till hjälp för myndigheterna om enheten blir stulen. Hur apparaten nollställs Tryck på återställningsknappen (reset) på kontrollpanelen med en bläckpenna eller liknande verktyg. Detta gör att den inbyggda mikrodatorn nollställs. OBSERVERA: För ALDRIG in fingret mellan kontrollpanelen och apparaten, eftersom det då kan klämmas fast. (Se sidan 54). 2 Anm.: Gjorda förinställningar såsom snabbvalsstationer eller ljudinställningar raderas också ur minnet.

3 Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. INNEHÅLL Hur apparaten nollställs... 2 PLACERING AV KNAPPAR... 4 Kontrollpanelen... 4 Belysningskommandon för enkel användning... 4 Fjärrkontrollen... 5 Förbereda fjärrkontrollen... 6 APPARATEN FUNKTIONER... 7 Koppla på strömmen... 7 Avbryta demonstrationen i teckenfönstret... 8 Ställ in klockan... 9 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Lagra stationer i minnet Sök in en förinställd station Ändra mönstret i teckenfönstret RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS Andra bekväma RDS-funktioner och inställningar CD FUNKTIONER Om MP3- och WMA-skivor Spela en skiva Leta reda på ett spår eller en viss del på en skiva Välja mapp och spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelninglägen Spärra utmatning av skivan Ändra mönstret i teckenfönstret LJUDINSTÄLLNING Inställning av ljudet Välja förinställda ljudlägen (ieq: intelligent utjämnare) Lagra egna ljudinställningar Välja tema för teckenfönstret GRAFISK ANIMERING Nerladdning av bilder och animeringar Radera oönskade filer Aktivera nerladdade bilder och animeringar ANDRA GRUNDFUNKTIONER Ändra allmäna inställningar (PSM) Välja dimmer-läge (dämpning) Ändra färg i teckenfönstret Ge källan namn Ändra kontrollpanelens vinkel Lossa kontrollpanelen CD-VÄXLARENS FUNKTION Spela discs Välja skiva/mapp/spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelningslägen EXTERNA KOMPONENTFUNKTIONER Spela en extern komponent Ändra mönstret i teckenfönstret DAB-TUNER FUNKTIONER Ställa in en ensemble och en av dess tjänster Lägga in DAB-tjänster i minnet Val av en förinställd DAB-tjänst Fler saker du kan göra med DAB Ändra mönstret i teckenfönstret FELSÖKNING UNDERHÅLL Hantering av skivor SPECIFIKATIONER SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN *För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. *Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på enheten. 3

4 Kontrollpanelen PLACERING AV KNAPPAR p q w er t y 1 Inställningsratt 2 (beredskap/på/därmpare)-knapp 3 TP/PTY (trafikprogram/programtyp)-knapp 4 Teckenfönstret 5 5 (upp)-knapp 6 FM/AM DAB-knapp 7 0 (utmatning)-knapp (vinkel)-knapp 8 4 / -knappar 9 SEL (välj)-knapp p D DISP (teckenfönstret)-knapp q Sifferknapparna w M MODE-knapp e Fjärrkontrollsensor r (ner)-knapp t CD/CD-CH (CD-växlare)-knapp y (kontrollpanelfrigöring)-knapp SVENSKA Belysningskommandon för enkel användning Om du trycker på M MODE eller SEL (välj), går teckenfönstret och en del kontroller (så som sifferknapparna, 4 /, 5/ och inställningsratten) in i respektive kontrolläge, kontrollerna börjar blinka för att föra dig vidare till nästa funktionssteg. (Belysningskommandon) Teckenfönstret visar hur dessa knappar fungerar under denna tid. Exempel: När du trycker på sifferknapp 1 efter att ha tryckt ned M MODE, för att använda FM-radion. Tidnedräkningsindikator För att använda dessa kontroller för deras originalfunktioner igen, vänta tills kontrollerna slutar blinka utan att använda kontrollerna. Om du trycker på M MODE igen återkommer också originalfunktionerna. Men om du trycker på SEL (välj) går apparaten in i ett annat läge. 4

5 Fjärrkontrollen S 3 Välj förinställd radiostation (eller tjänst) när du lyssnar på radion (eller DAB-tunern). Varje gång du trycker på knappen höjs numret för den förinställda stationen (eller tjänsten), och den valda stationen (eller tjänsten) ställs in. Hoppar till första spåret i föregående mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till föregående mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går tillbaka till föregående skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går tillbaka till föregående mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid tillbaka till föregående skiva. 1 Slår på apparaten om den hålls intryckt när apparaten stängs av. Stänger av apparaten om den trycks och hålls in i några sekunder. Sänker ljudnivån ögonblickligen vid en kort tryckning. Tryck igen för att återställa volymen. 2 Startar stationssökning när du lyssnar på radion. Väljer tjänster vid lyssning på DAB-tunern vid kort tryckning. Söker ensembler vid lyssning på DAB-tunern vid tryckning i mer än 1 sekund. Startar snabbsökning framåt eller bakåt i spåret om tangenten hålls intryckt under skivspelning. Hoppar framåt till nästföljande spåret eller bakåt till det nuvaranden spår (eller föregående spår) vid ett snabbt tryck under skivspelning. 4 Välj ljudläge (ieq: intelligent utjämnare). Varje gång du trycker på knappen ändras läget ljud (ieq). 5 Välj band vid radiolyssning (eller användning av DAB-tunern). Bandet ändras vid vart tryck på knappen. Hoppar till första spåret i nästa mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till nästa mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går fram till nästa skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går fram till nästa mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid fram till nästa skiva. 6 Välj önskad källa. Varje gång du trycker på knappen källan ändras. SVENSKA 7 Fungerar på samma sätt som inställningsratt på apparaten. Anm.: Dessa knappar fungerar inte i vald inställningslägesjustrering (PSM). 5

6 Förbereda fjärrkontrollen Innan fjärrkontrollen används: Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten. Se till att det inte förekommer några hinder i vägen. 3. Sätt tillbaka batterihållaren. Sätt in batterihållaren på plats igen genom att trycka på den tills du kan höra ett klickljud. (baksida) SVENSKA Fjärrkontrollsensor Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för kraftig belysning (solsken eller skarpa lampor). Insättning av batteri När fjärrkontrollens område och effekt försvagas skall batteriet bytas ut. 1. Ta bort batterihållaren. 1) Tryck utåt i pilens riktning med en kulspetspenna eller liknande. 2) Ta bort batterihållaren. VARNING! Förvara batterier på en plats som är oåtkomlig för barn. Om ett barn råkat svälja batterier skall man omedelbart kontakta läkare. Batterier får inte laddas upp, kortslutas, tas isär eller värmas upp eller placeras i eld. Om något av detta sker kommer batterier att avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Blanda inte batterier med andra metaller. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. När batteri kastas bort eller sparas skall de lindas om med tejp och isolering. Annars kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Peta inte på batterier med metallstift från en liknande anordning. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. (baksida) 2. Sätt in batteriet. Skjut in batteriet i hållaren med + sidan vänd uppåt, tills batteriet sitter på plats i hållaren. Litium-knappbatteri (produkt nummer: CR2025) OBSERVERA: Lämna inte fjärrkontrollen på en plats som är exponerad för direkt solljus (exempelvis en instrumentbräda) under längre tid. Annars kan den skadas. KD-LH401 är utrustade med en fjärrkontrollsfunktion i ratten. Om din bil har en fjärrkontroll på ratten, kan du driva dessa enheter med fjärrkontrollen. Se Installations/anslutningshandbok (separat volym) för anslutningar till denna funktion. 6

7 APPARATEN FUNKTIONER Koppla på strömmen 1 Koppla på strömmen. 3 Ställ in ljudvolymen. För att höja volymen För att sänka volymen Anm.om enknappsmanöver: När du väljer en källa i steg 2 nedan slås strömmen på automatiskt. Du behöver inte trycka på denna knapp för att slå på strömmen. Ljudnivån visas. 2 Spela ljudkällan. Tryck på FM/AM DAB för att använda FM/AM-tunern. Tryck och håll ner FM/AM DAB för att använda DAB-tunern. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) 4 Justera ljudet som du vill ha det. (Se sid ). SVENSKA * Du kan inte välja DAB som källa utan att ansluta DAB-tunern. För att använda CD-spelare (CD), CDväxlare (CD-CH) eller extern komponent (LINE IN), tryck upprepade gånger på CD/CD-CH. * 1 Du kan inte välja CD som källa utan att sätta in en CD-skiva. * 2 Du kan inte välja CD-CH som källa utan att ansluta CD-växlaren. * 3 För att välja LINE IN som källa, välj Line In för inställningen Ext Input på sidan 49. Anm.: När du spelar en källa, kan du också visa nivåindikeringen i teckenfönstret. För ytterligare information, se Välja tema för teckenfönstret på sid. 36. OBS!: Teckenfönstrets illustrationer i denna bruksanvisning utgörs till större delen av apparatens fabriksinställning. Om du har ändrat teckenfönstrets mönster eller en del PSM-enheter, ser ditt teckenfönster annorlunda ut. 7

8 Att sänka ljudnivån på ett ögonblick Tryck ett ögonblick på medan du lyssnar på en ljudkälla. ATT börjar blinka i teckenfönstret, och ljudnivån sänks genast. Tryck ett ögonblick på knappen igen för att få tillbaka den tidigare ljudnivån. Du kan också återställa ljudet genom att vrida inställningsratten. Att koppla av strömmen Tryck in och håll minst 1 sekund. Om du slår av strömmen under tiden som du lyssnar på en skiva startar CDavspelningen från där du avbröt den, nästa gång du slår på strömmen. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja MOVIE PSM-inställningarnas filmkategori. Graphics -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 3 Välj Off. Avbryta demonstrationen i teckenfönstret SVENSKA När apparaten levereras från fabriken, hat demonstrationen i teckenfönstret aktiverats, och startar automatiskt när inte några funktioner har utförts på 20 sekunder. Det rekommenderas att du avbryter teckenfönstretdemonstrationen innan du använder apparaten första gången. Följ proceduren nedan för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret: 4 Avsluta inställningen. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. För att aktivera demonstrationen i teckenfönstret, upprepa samma procedur och välj Int Demo eller All Demo i steg 3. För ytterligare information, se Visa grafik i teckenfönstret Graphics på sid

9 Ställ in klockan Du kan ställa in klockan på antingen 24- eller 12-timmars tidsformat. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 2 för att välja CLOCK PSM-inställningarnas klockkategori. Clock Hr (timmar)-inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 5 Ställ in tidssystem. 1 Välj 24H/12H. 2 Välj 24Hours eller 12Hours Avsluta inställningen. Tryck på D DISP för att kolla aktuell klocktid när apparaten är avstängd. Strömmen slås på och klocktiden visas i 5 sekunder, innan strömmen stängs av. 3 Ställ in timmarna. SVENSKA 4 Ställ in minuten. 1 Välj Clock Min (minuten). 2 Justera minuten

10 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Du kan söka antingen automatiskt eller manuellt för att ta in en bestämd station. 2 Börja söka station. För att söka stationer med högre frekvenser SVENSKA Sök en station automatiskt: Automatisk sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Det valda vågbandet visas. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: För att söka stationer med lägre frekvenser När du får in en station upphör sökandet. Om du vill sluta söka innan du får in en station, tryck på samma knapp som du tryckte för att söka. Tänds när FM stereosändning med tillräcklig signalstyrka tas emot. Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. 10

11 Sök en station manuellt: Manuell sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. Om ljudkvaliteten försämras och stereoeffekten försvinner när du lyssnar på en FM-station Ibland kan närliggande stationer störa varandra. Om sådan störning inträffar, kan apparaten automatiskt minska störningsbruset (fabriksinställning). I detta fall försämras dock ljudkvaliteten och stereoeffekten försvinner. Om det är viktigare att ljudkvaliteten inte försämras och att stereoeffekten inte försvinner än att ta bort störningsbruset, se Ändra FM-radions selektivitet IF Filter på sid Tryck in och håll eller 4 tills Manual Search börjar blinka i teckenfönstret. 3 Sök in önskad station medan Manual Search blinkar. SVENSKA För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser Om du tar bort fingret från knappen slås det manuella läget automatiskt av efter 5 sekunder. Om du håller knappen intryckt växlar frekvenserna (med 50 khz intervall för FM och 9 khz intervall för AM MV/LV) tills du släpper knappen. 11

12 När en FM-stereosändning har dålig mottagning: Ställ in FM-mottagningen på Mono On. 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMstereosändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja Mono On medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker ned knappen, visas Mono On och Mono Off växelvis. Lagra stationer i minnet Du kan använda någon av dessa två metoder för att lagra sändarstationen i minnet. Automatisk förinställning av FM-stationers: SSM (Strong-station Sequential Memory) Manuell förinställning av både FM och AM stationer FM-station automatisk förinställning: SSM Du kan förinställa 6 lokala FM-stationer i varje FM-band (FM1, FM2 och FM3). 1 Välj ett FM-bandnummer (FM1 3) där du vill lagra FM-stationer. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: SVENSKA Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 2 Starta automatisk förinställning. 1 Tryck på M MODE. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck och håll in sifferknapp 5 medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. MONO-indikatorn visas. Du hör ljudet i mono men mottagningen förbättras. SSM visas och försvinner sedan när den automatiska förinställningen är klar. 12

13 Lokala FM-stationer med de starkaste signalerna avsöks och lagras automatiskt i det bandnummer du valt (FM1, FM2 eller FM3). Dessa stationer är förinställda i nummerknapparna nr 1 (lägsta frekvens) till nr 6 (högsta frekvens). Efter avslutad förinställning inställs automatiskt den station som är lagrad i knapp nummer 1. Manuell förinställning Du kan förinställa upp till 6 stationer i varje band manuellt (FM1, FM2, FM3 och AM). Ex.: Att lagra en FM-station på 92,5 MHz i förinställningsnummer 1 på FM1-bandet. 1 Välj ett bandnummer (FM1 3, AM) där du vill lagra stationer (nummer FM1 i det här exemplet). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 3 Tryck in och håll sifferknappen (nummer 1 i det här exemplet) minst 2 sekunder. Teckenfönstrets mönster ändras automatiskt till liten animerad visning (se sid. 15). Efter ungefär 5 sekunder Förinställda nummer visas. 2 Sök in en station (på 92,5 MHz i det här exemplet). För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser 4 Upprepa åtgärderna ovan för att lagra andra stationer i andra förinställningsnummer. Anm.: En tidigare förinställd station raderas när en ny station lagras i samma förinställningsnummer. Förinställningsstationer raderas när strömmen till minneskretsen bryts (t.ex. under batteribyte). Om detta inträffar ska stationerna förinställas igen. SVENSKA 13

14 Sök in en förinställd station Du kan lätt söka in en förinställd station. Kom ihåg att du måste lagra stationerna först. Se Lagra stationer i minnet på sid. 12 och 13 om du inte lagrat dem. Välja en förinställd station direkt 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Välja en förinställd station med hjälp av listan med förinställda stationer Om du glömmer vilka stationer som är lagrade i de olika förinställda siffrorna, kan du kontrollera listan med förinställda stationer, sedan välja önskad station. 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 2 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 2 Tryck och håll in 5 (upp) eller (ner) tills listan med förinställda stationer för det aktuella frekvensbandet (FM1, FM2, FM3 eller AM) visas i teckenfönstret. Den aktuella stationen markeras i teckenfönstret. SVENSKA Exempel: När du väljer förinställd station nr.1 på FM1-bandet. Anm.: Du kan också visa de andra listorna med förinställda stationer för FM-frekvensband (FM1, FM2 eller FM3) genom att trycka på 5 (upp) eller (ner). Om en förinställd station är en FM RDSstation med PS-signal, visas PS-namnet i stället för stationsfrekvens. 3 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 14

15 Ändra mönstret i teckenfönstret Du kan ändra informationen som visas i teckenfönstret genom att trycka på D DISP. Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstrets mönster enligt följande: När en AM- eller FM-station (icke RDS) tas emot Stor animerad visning När en FM-station (RDS) tas emot (se följande sid.) Stor animerad visning Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) Visas endast när du väljer en förinställd station. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) PS namn Liten animerad visning 1 Liten animerad visning 1 Klocktid Klocktid SVENSKA Liten animerad visning 2* Liten animerad visning 2 * Endast för en FM-station som inte är en RDS-station PTY-kod visas. Visning av klocktid Visning av klocktid 15

16 SVENSKA RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS RDS (radiodatasystem) tillåter att FM-stationer sänder en extra signal tillsammans med de ordinarie programsignalerna. Stationerna sänder exempelvis stationsnamn samt information om den typ av program de sänder ut, t.ex. sport eller musik, osv. En annan fördel med RDS-funktionen kallas framhäver andra nät. Med hjälp av framhäver andra nät-data som sänts från en station kan du söka in en annan station i ett annat nätverk som sänder ditt favoritprogram eller trafikuppgifter, medan du lyssnar på ett annat program eller någon annan ljudkälla som CD. När apparaten tar emot RDS-data kan den göra följande: Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden eller ditt favoritprogram PTY (programtyp)-sökning Programsökning Flera andra funktioner Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) När du kör genom ett område där det är dålig FM-mottagning, söker tunern i denna apparat automatiskt in en annan RDS-station som sänder samma program med starkare signaler. Du kan alltså fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning var du än kör. (Se illustrationen på nästa sid. 22). Två typer av RDS-data används för att få nätspårningsmottagning att fungera korrekt nämligen PI (programidentifiering) och AF (alternativa frekvenser). Om dessa data inte mottas korrekt från den RDS-station du lyssnar på, kommer nätspårningsmottagningen inte att fungera. För att använda nätspårningsmottagning Du kan välja mellan olika typer av nätspårningsmottagning för att fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning. Vid leveransen från fabriken är AF valt. AF: AF Reg: Off*: Nätspårningsmottagning är aktiverad utan regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. (I detta läge kan programmet skilja sig från det som f.n. tas emot). AF-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är aktiverad med regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk, som sänder samma program, när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. REG-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är utkopplad. Varken AF indikatorn eller REG indikatorn tänds. * Kan endast väljas när DAB AF är inställd på Off. (Se sid. 47 för ytterligare information). AF- eller REG-indikatorn tänds. Anm.: Om alternativ mottagning (för DAB-tjänster) aktiveras, aktiveras även nätspårningsmottagning ( AF ) automatiskt. Nätspårningsmottagning kan inte inaktiveras utan inaktivering av alternativ mottagning. (Se sid. 69). 16

17 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden (TA) gör att apparaten tillfälligt kan växla till trafikmeddelande från aktuell källa (annan FMstation, CD eller andra anslutna komponenter). Se också Beredskapsmottagning av trafikmeddelande (TA) på sid. 67. Tryck på TP/PTY för att aktivera beredskapsmottagningen för trafikmeddelande. Varje gång du trycker på knappen sätts denna funktion på och stängs av växelvis. 3 Välj AF-Regn l (alternativ frekvens/ regionaliseringsmottagning). 4 Välj önskat läge AF, AF Reg eller Off. 5 Avsluta inställningen. TP-indikatorn visas. (tänds eller blinkar) Obs! Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden fungerar inte om du lyssnar på en AM-station. 7 När FM är den aktuella källan, tänds eller blinkar TP-indikatorn. Om TP-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) aktiverad. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ställer automatiskt in stationen. Volymen ändras till förinställd volym för trafikmeddelande (se sidan 21) och trafikmeddelandet kan avlyssnas. Om TP-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för meddelande ännu inte aktiverad, eftersom tjänsten som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för meddelande. För att aktivera beredskapsmottagningen för meddelande, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar TP-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden aktiverad. SVENSKA FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 17

18 7 När den aktuella källan är en annan än FM, tänds TP-indikatorn. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ändrar automatiskt källan och ställer in stationen. Använda beredskapsmottagning av PTY 3 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret och lagras i minnet. 4 Avsluta inställningen. SVENSKA PTY beredskapsmottagning gör att apparaten kan växla tillfälligt till ditt favoritprogram (PTY: programtyp) från alla källor förutom AM-stationer. Se även Använda beredskapsmottagning av PTY på sidan 69. Så här väljer du önskad PTY-kod för PTY beredskapsmottagning När den levereras från fabriken, är PTY beredskapsmottagning inställd på sökning av nyhetsprogram News. Så här väljer du din favoritprogramtyp för PTYberedskapsmottagning. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Så här ställer du in PTY beredskapsmottagning När en DAB-radio är ansluten, ställer följande funktioner in PTY-beredskapsmottagning för både FM- och DAB-tunern. (Se sid. 69). 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMsändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 3 för att aktivera PTY beredskapsmottagning medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen sätts PTY beredskapsmottagning på och stängs av växelvis. 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Exempel: När den aktuella PTY-koden för PTY beredskapsmottagning är News (nyheter) Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 18 PTY-indikatorn visas. (tänds eller blinkar)

19 PTY-indikatorn tänds eller blinkar. Om PTY-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Om en station börjar sända valt PTY-program, ställer apparaten automatiskt in stationen. Om PTY-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för PTY ännu inte aktiverad, eftersom stationen som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för PTY. För att aktivera beredskapsmottagningen för PTY, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar PTY-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Ställ in ditt favoritprogram Du kan söka vilken som helst av PTY-koderna. Du kan dessutom lägga in 6 olika typer av favoritprogram på nummerknapparna. Vid leveransen från fabriken är följande 6 programtyper lagrade i nummerknapparna (1 till 6). Se även Söka efter din favorittjänst på sid. 69. För att lagra din favoritprogramtyp, se sid. 20. För att söka efter ditt favoritprogramtyp, se sid. 20. Anm.: När du har satt på PTY beredskapsmottagning, kan du ändra källan utan att avbryta PTY beredskapsmottagning. Om en station börjar sända valt PTY-program, ändrar apparaten automatiskt källan och ställer in stationen. Om du ändrar källan till AM, avbryts PTY beredskapsmottagning tillfälligt. Du kan avaktivera beredskapsmottagning av PTY när källan är FM. Lagra dina favoritprogramtyper i minnet 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. SVENSKA Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 19

20 3 Tryck in och håll sifferknappen intryckt minst 2 sekunder för att lagra den PTY-kod som valts i önskat förinställningsnummer. Den valda förinställda siffran blinkar ett tag. 4 Tryck in och håll TP/PTY intryckt minst 2 sekunder, för att gå ut från detta läge. Exempel: När Rock M har valts Hur man använder 5 (upp) eller (ner)- knapparna Genom att trycka på 5 (upp) eller (ner) upprepade gånger, kan du visa listan med dina förinställda PTY-koder och alla tjugonio PTY-koderna (sex PTY-koder åt gången). Först visas listan med dina förinställda PTY-koder, sedan visas alla tjugonio PTY-koderna (sex åt gången) i följd. Tryck på sifferknappen för att välja önskad PTY-kod på listan som nu visas i teckenfönstret. SVENSKA Att avsöka ditt favoritprogram 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. 3 Sätt igång PTY-sökning för ditt favoritprogram. Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj en önskad favoritprogram eller Välj en av de tjugonio PTY-koderna Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ställs den stationen in. Om inte någon station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ändras inte stationen. Anm.: I vissa områden fungerar inte PTY-sökning korrekt. eller 20

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 / HD8881

Type HD8752 / HD8881 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 / HD8881 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν This booklet has been developed by the transnational partnership Networking against human trafficking (Id. Code 4458), that involves four projects set up and carried out in the framework of the European

Διαβάστε περισσότερα

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease NEONATAL RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF WOMEN S AND CHILDREN S HEALTH Karolinska Institutet Sweden Wnt/PCP signaling in early brain development and disease Panagiotis Papachristou Stockholm 2014 All previously

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally

Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally Controlled Vocabularies for Quality Selection Policy Quality Selection Policy (en) Politique de sélection qualitative (fr) Urval och kvalitetsbedöming (sv) Kvalitetskriterier (dk) Quality Selection Policy

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI.

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI. OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA S a C ET SVETHICE. Q TTA M, 'VENIA A M Pl. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR SIDE M a c. J O H A N N E T R A N É R, L U T E R. HUMAN. ADJ. ET PROFESS. REG. P. P. CAROLUS AUG.

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300 Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1)

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1) 3-217-561-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes de la demostración (DEMO), consulte la página 12. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 CAUTIONS: This appliance contains a laser system PRODUCT.

Διαβάστε περισσότερα

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9886R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player 2-893-734-61 (1) FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα