KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK"

Transcript

1 CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid. 8. Dette apparat er udstyret med demontration pa display. Se side 8 om at sla det fra. Tässä laitteessa on näyttöesittelytoiminto. Jos haluat peruuttaa sen, katso ohjeet sivulla 8. Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία επίδειξης στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στη σελίδα 8. DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EX] ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

2 ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3. VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA. Varning! Om temperaturen i bilen är under 0 C, stannar den animerade visningen och textbläddringen i teckenfönstret för att förhindra att teckenfönstret blir suddigt. (LOW TEMP.)-indikatorn visas i teckenfönstret. När temperaturen stiger, och normal driftstemperatur uppnås, fungerar dessa funktioner igen. SVENSKA VARNING beträffande volyminställning: CD-skivor ger mycket lite brus jämfört med andra ljudkällor. Om ljudnivån exempelvis ställs in för förstärkaren, kan högtalarna därför komma att skadas av den plötsliga förändringen av utnivån. Sänk därför ljudnivån innan du spelar en skiva, och anpassa den efter behov vid avspelningen. Anm.: Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort denna enhet. Samma ID-nummer är tryckt på enhetens underrede. Förvara kortet på ett säkert ställ då det kan vara till hjälp för myndigheterna om enheten blir stulen. Hur apparaten nollställs Tryck på återställningsknappen (reset) på kontrollpanelen med en bläckpenna eller liknande verktyg. Detta gör att den inbyggda mikrodatorn nollställs. OBSERVERA: För ALDRIG in fingret mellan kontrollpanelen och apparaten, eftersom det då kan klämmas fast. (Se sidan 54). 2 Anm.: Gjorda förinställningar såsom snabbvalsstationer eller ljudinställningar raderas också ur minnet.

3 Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. INNEHÅLL Hur apparaten nollställs... 2 PLACERING AV KNAPPAR... 4 Kontrollpanelen... 4 Belysningskommandon för enkel användning... 4 Fjärrkontrollen... 5 Förbereda fjärrkontrollen... 6 APPARATEN FUNKTIONER... 7 Koppla på strömmen... 7 Avbryta demonstrationen i teckenfönstret... 8 Ställ in klockan... 9 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Lagra stationer i minnet Sök in en förinställd station Ändra mönstret i teckenfönstret RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS Andra bekväma RDS-funktioner och inställningar CD FUNKTIONER Om MP3- och WMA-skivor Spela en skiva Leta reda på ett spår eller en viss del på en skiva Välja mapp och spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelninglägen Spärra utmatning av skivan Ändra mönstret i teckenfönstret LJUDINSTÄLLNING Inställning av ljudet Välja förinställda ljudlägen (ieq: intelligent utjämnare) Lagra egna ljudinställningar Välja tema för teckenfönstret GRAFISK ANIMERING Nerladdning av bilder och animeringar Radera oönskade filer Aktivera nerladdade bilder och animeringar ANDRA GRUNDFUNKTIONER Ändra allmäna inställningar (PSM) Välja dimmer-läge (dämpning) Ändra färg i teckenfönstret Ge källan namn Ändra kontrollpanelens vinkel Lossa kontrollpanelen CD-VÄXLARENS FUNKTION Spela discs Välja skiva/mapp/spår med hjälp av namnlistorna Välja uppspelningslägen EXTERNA KOMPONENTFUNKTIONER Spela en extern komponent Ändra mönstret i teckenfönstret DAB-TUNER FUNKTIONER Ställa in en ensemble och en av dess tjänster Lägga in DAB-tjänster i minnet Val av en förinställd DAB-tjänst Fler saker du kan göra med DAB Ändra mönstret i teckenfönstret FELSÖKNING UNDERHÅLL Hantering av skivor SPECIFIKATIONER SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN *För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. *Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på enheten. 3

4 Kontrollpanelen PLACERING AV KNAPPAR p q w er t y 1 Inställningsratt 2 (beredskap/på/därmpare)-knapp 3 TP/PTY (trafikprogram/programtyp)-knapp 4 Teckenfönstret 5 5 (upp)-knapp 6 FM/AM DAB-knapp 7 0 (utmatning)-knapp (vinkel)-knapp 8 4 / -knappar 9 SEL (välj)-knapp p D DISP (teckenfönstret)-knapp q Sifferknapparna w M MODE-knapp e Fjärrkontrollsensor r (ner)-knapp t CD/CD-CH (CD-växlare)-knapp y (kontrollpanelfrigöring)-knapp SVENSKA Belysningskommandon för enkel användning Om du trycker på M MODE eller SEL (välj), går teckenfönstret och en del kontroller (så som sifferknapparna, 4 /, 5/ och inställningsratten) in i respektive kontrolläge, kontrollerna börjar blinka för att föra dig vidare till nästa funktionssteg. (Belysningskommandon) Teckenfönstret visar hur dessa knappar fungerar under denna tid. Exempel: När du trycker på sifferknapp 1 efter att ha tryckt ned M MODE, för att använda FM-radion. Tidnedräkningsindikator För att använda dessa kontroller för deras originalfunktioner igen, vänta tills kontrollerna slutar blinka utan att använda kontrollerna. Om du trycker på M MODE igen återkommer också originalfunktionerna. Men om du trycker på SEL (välj) går apparaten in i ett annat läge. 4

5 Fjärrkontrollen S 3 Välj förinställd radiostation (eller tjänst) när du lyssnar på radion (eller DAB-tunern). Varje gång du trycker på knappen höjs numret för den förinställda stationen (eller tjänsten), och den valda stationen (eller tjänsten) ställs in. Hoppar till första spåret i föregående mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till föregående mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går tillbaka till föregående skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går tillbaka till föregående mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid tillbaka till föregående skiva. 1 Slår på apparaten om den hålls intryckt när apparaten stängs av. Stänger av apparaten om den trycks och hålls in i några sekunder. Sänker ljudnivån ögonblickligen vid en kort tryckning. Tryck igen för att återställa volymen. 2 Startar stationssökning när du lyssnar på radion. Väljer tjänster vid lyssning på DAB-tunern vid kort tryckning. Söker ensembler vid lyssning på DAB-tunern vid tryckning i mer än 1 sekund. Startar snabbsökning framåt eller bakåt i spåret om tangenten hålls intryckt under skivspelning. Hoppar framåt till nästföljande spåret eller bakåt till det nuvaranden spår (eller föregående spår) vid ett snabbt tryck under skivspelning. 4 Välj ljudläge (ieq: intelligent utjämnare). Varje gång du trycker på knappen ändras läget ljud (ieq). 5 Välj band vid radiolyssning (eller användning av DAB-tunern). Bandet ändras vid vart tryck på knappen. Hoppar till första spåret i nästa mapp, medan du lyssnar på en MP3- eller WMAskiva. Varje gång du trycker på knappen, kan du gå till nästa mapp och börja spela första spåret. När en MP3-skiva spelas med MP3- kompatibel CD-växlare. Går fram till nästa skiva om den trycks ned ett ögonblick. Går fram till nästa mapp om den trycks och hålls nere. Anm.: När en CD-skiva spelas med CD-växlaren, går den alltid fram till nästa skiva. 6 Välj önskad källa. Varje gång du trycker på knappen källan ändras. SVENSKA 7 Fungerar på samma sätt som inställningsratt på apparaten. Anm.: Dessa knappar fungerar inte i vald inställningslägesjustrering (PSM). 5

6 Förbereda fjärrkontrollen Innan fjärrkontrollen används: Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten. Se till att det inte förekommer några hinder i vägen. 3. Sätt tillbaka batterihållaren. Sätt in batterihållaren på plats igen genom att trycka på den tills du kan höra ett klickljud. (baksida) SVENSKA Fjärrkontrollsensor Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för kraftig belysning (solsken eller skarpa lampor). Insättning av batteri När fjärrkontrollens område och effekt försvagas skall batteriet bytas ut. 1. Ta bort batterihållaren. 1) Tryck utåt i pilens riktning med en kulspetspenna eller liknande. 2) Ta bort batterihållaren. VARNING! Förvara batterier på en plats som är oåtkomlig för barn. Om ett barn råkat svälja batterier skall man omedelbart kontakta läkare. Batterier får inte laddas upp, kortslutas, tas isär eller värmas upp eller placeras i eld. Om något av detta sker kommer batterier att avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Blanda inte batterier med andra metaller. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. När batteri kastas bort eller sparas skall de lindas om med tejp och isolering. Annars kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Peta inte på batterier med metallstift från en liknande anordning. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. (baksida) 2. Sätt in batteriet. Skjut in batteriet i hållaren med + sidan vänd uppåt, tills batteriet sitter på plats i hållaren. Litium-knappbatteri (produkt nummer: CR2025) OBSERVERA: Lämna inte fjärrkontrollen på en plats som är exponerad för direkt solljus (exempelvis en instrumentbräda) under längre tid. Annars kan den skadas. KD-LH401 är utrustade med en fjärrkontrollsfunktion i ratten. Om din bil har en fjärrkontroll på ratten, kan du driva dessa enheter med fjärrkontrollen. Se Installations/anslutningshandbok (separat volym) för anslutningar till denna funktion. 6

7 APPARATEN FUNKTIONER Koppla på strömmen 1 Koppla på strömmen. 3 Ställ in ljudvolymen. För att höja volymen För att sänka volymen Anm.om enknappsmanöver: När du väljer en källa i steg 2 nedan slås strömmen på automatiskt. Du behöver inte trycka på denna knapp för att slå på strömmen. Ljudnivån visas. 2 Spela ljudkällan. Tryck på FM/AM DAB för att använda FM/AM-tunern. Tryck och håll ner FM/AM DAB för att använda DAB-tunern. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) 4 Justera ljudet som du vill ha det. (Se sid ). SVENSKA * Du kan inte välja DAB som källa utan att ansluta DAB-tunern. För att använda CD-spelare (CD), CDväxlare (CD-CH) eller extern komponent (LINE IN), tryck upprepade gånger på CD/CD-CH. * 1 Du kan inte välja CD som källa utan att sätta in en CD-skiva. * 2 Du kan inte välja CD-CH som källa utan att ansluta CD-växlaren. * 3 För att välja LINE IN som källa, välj Line In för inställningen Ext Input på sidan 49. Anm.: När du spelar en källa, kan du också visa nivåindikeringen i teckenfönstret. För ytterligare information, se Välja tema för teckenfönstret på sid. 36. OBS!: Teckenfönstrets illustrationer i denna bruksanvisning utgörs till större delen av apparatens fabriksinställning. Om du har ändrat teckenfönstrets mönster eller en del PSM-enheter, ser ditt teckenfönster annorlunda ut. 7

8 Att sänka ljudnivån på ett ögonblick Tryck ett ögonblick på medan du lyssnar på en ljudkälla. ATT börjar blinka i teckenfönstret, och ljudnivån sänks genast. Tryck ett ögonblick på knappen igen för att få tillbaka den tidigare ljudnivån. Du kan också återställa ljudet genom att vrida inställningsratten. Att koppla av strömmen Tryck in och håll minst 1 sekund. Om du slår av strömmen under tiden som du lyssnar på en skiva startar CDavspelningen från där du avbröt den, nästa gång du slår på strömmen. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja MOVIE PSM-inställningarnas filmkategori. Graphics -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 3 Välj Off. Avbryta demonstrationen i teckenfönstret SVENSKA När apparaten levereras från fabriken, hat demonstrationen i teckenfönstret aktiverats, och startar automatiskt när inte några funktioner har utförts på 20 sekunder. Det rekommenderas att du avbryter teckenfönstretdemonstrationen innan du använder apparaten första gången. Följ proceduren nedan för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret: 4 Avsluta inställningen. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. För att aktivera demonstrationen i teckenfönstret, upprepa samma procedur och välj Int Demo eller All Demo i steg 3. För ytterligare information, se Visa grafik i teckenfönstret Graphics på sid

9 Ställ in klockan Du kan ställa in klockan på antingen 24- eller 12-timmars tidsformat. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 2 för att välja CLOCK PSM-inställningarnas klockkategori. Clock Hr (timmar)-inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. 5 Ställ in tidssystem. 1 Välj 24H/12H. 2 Välj 24Hours eller 12Hours Avsluta inställningen. Tryck på D DISP för att kolla aktuell klocktid när apparaten är avstängd. Strömmen slås på och klocktiden visas i 5 sekunder, innan strömmen stängs av. 3 Ställ in timmarna. SVENSKA 4 Ställ in minuten. 1 Välj Clock Min (minuten). 2 Justera minuten

10 RADIONS FUNKTIONER Lyssna på radion Du kan söka antingen automatiskt eller manuellt för att ta in en bestämd station. 2 Börja söka station. För att söka stationer med högre frekvenser SVENSKA Sök en station automatiskt: Automatisk sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Det valda vågbandet visas. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: För att söka stationer med lägre frekvenser När du får in en station upphör sökandet. Om du vill sluta söka innan du får in en station, tryck på samma knapp som du tryckte för att söka. Tänds när FM stereosändning med tillräcklig signalstyrka tas emot. Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. 10

11 Sök en station manuellt: Manuell sökning 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Anm.: Denna mottagare har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Vilket som helst kan användas för att lyssna på en FM-sändning. Om ljudkvaliteten försämras och stereoeffekten försvinner när du lyssnar på en FM-station Ibland kan närliggande stationer störa varandra. Om sådan störning inträffar, kan apparaten automatiskt minska störningsbruset (fabriksinställning). I detta fall försämras dock ljudkvaliteten och stereoeffekten försvinner. Om det är viktigare att ljudkvaliteten inte försämras och att stereoeffekten inte försvinner än att ta bort störningsbruset, se Ändra FM-radions selektivitet IF Filter på sid Tryck in och håll eller 4 tills Manual Search börjar blinka i teckenfönstret. 3 Sök in önskad station medan Manual Search blinkar. SVENSKA För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser Om du tar bort fingret från knappen slås det manuella läget automatiskt av efter 5 sekunder. Om du håller knappen intryckt växlar frekvenserna (med 50 khz intervall för FM och 9 khz intervall för AM MV/LV) tills du släpper knappen. 11

12 När en FM-stereosändning har dålig mottagning: Ställ in FM-mottagningen på Mono On. 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMstereosändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 1 för att välja Mono On medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker ned knappen, visas Mono On och Mono Off växelvis. Lagra stationer i minnet Du kan använda någon av dessa två metoder för att lagra sändarstationen i minnet. Automatisk förinställning av FM-stationers: SSM (Strong-station Sequential Memory) Manuell förinställning av både FM och AM stationer FM-station automatisk förinställning: SSM Du kan förinställa 6 lokala FM-stationer i varje FM-band (FM1, FM2 och FM3). 1 Välj ett FM-bandnummer (FM1 3) där du vill lagra FM-stationer. Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: SVENSKA Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 2 Starta automatisk förinställning. 1 Tryck på M MODE. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck och håll in sifferknapp 5 medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. MONO-indikatorn visas. Du hör ljudet i mono men mottagningen förbättras. SSM visas och försvinner sedan när den automatiska förinställningen är klar. 12

13 Lokala FM-stationer med de starkaste signalerna avsöks och lagras automatiskt i det bandnummer du valt (FM1, FM2 eller FM3). Dessa stationer är förinställda i nummerknapparna nr 1 (lägsta frekvens) till nr 6 (högsta frekvens). Efter avslutad förinställning inställs automatiskt den station som är lagrad i knapp nummer 1. Manuell förinställning Du kan förinställa upp till 6 stationer i varje band manuellt (FM1, FM2, FM3 och AM). Ex.: Att lagra en FM-station på 92,5 MHz i förinställningsnummer 1 på FM1-bandet. 1 Välj ett bandnummer (FM1 3, AM) där du vill lagra stationer (nummer FM1 i det här exemplet). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 3 Tryck in och håll sifferknappen (nummer 1 i det här exemplet) minst 2 sekunder. Teckenfönstrets mönster ändras automatiskt till liten animerad visning (se sid. 15). Efter ungefär 5 sekunder Förinställda nummer visas. 2 Sök in en station (på 92,5 MHz i det här exemplet). För att ställa in stationer med högre frekvenser För att ställa in stationer med lägre frekvenser 4 Upprepa åtgärderna ovan för att lagra andra stationer i andra förinställningsnummer. Anm.: En tidigare förinställd station raderas när en ny station lagras i samma förinställningsnummer. Förinställningsstationer raderas när strömmen till minneskretsen bryts (t.ex. under batteribyte). Om detta inträffar ska stationerna förinställas igen. SVENSKA 13

14 Sök in en förinställd station Du kan lätt söka in en förinställd station. Kom ihåg att du måste lagra stationerna först. Se Lagra stationer i minnet på sid. 12 och 13 om du inte lagrat dem. Välja en förinställd station direkt 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: Välja en förinställd station med hjälp av listan med förinställda stationer Om du glömmer vilka stationer som är lagrade i de olika förinställda siffrorna, kan du kontrollera listan med förinställda stationer, sedan välja önskad station. 1 Välj band (FM1 3, AM). Varje gång du trycker på knappen ändras, bandet på följande sätt: 2 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 2 Tryck och håll in 5 (upp) eller (ner) tills listan med förinställda stationer för det aktuella frekvensbandet (FM1, FM2, FM3 eller AM) visas i teckenfönstret. Den aktuella stationen markeras i teckenfönstret. SVENSKA Exempel: När du väljer förinställd station nr.1 på FM1-bandet. Anm.: Du kan också visa de andra listorna med förinställda stationer för FM-frekvensband (FM1, FM2 eller FM3) genom att trycka på 5 (upp) eller (ner). Om en förinställd station är en FM RDSstation med PS-signal, visas PS-namnet i stället för stationsfrekvens. 3 Välj siffran (1 6) för önskad förinställd station. 14

15 Ändra mönstret i teckenfönstret Du kan ändra informationen som visas i teckenfönstret genom att trycka på D DISP. Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstrets mönster enligt följande: När en AM- eller FM-station (icke RDS) tas emot Stor animerad visning När en FM-station (RDS) tas emot (se följande sid.) Stor animerad visning Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) Visas endast när du väljer en förinställd station. Aktuellt ljudläge (ieq) (se sid. 33) PS namn Liten animerad visning 1 Liten animerad visning 1 Klocktid Klocktid SVENSKA Liten animerad visning 2* Liten animerad visning 2 * Endast för en FM-station som inte är en RDS-station PTY-kod visas. Visning av klocktid Visning av klocktid 15

16 SVENSKA RDS-FUNKTIONER Så här använder du RDS RDS (radiodatasystem) tillåter att FM-stationer sänder en extra signal tillsammans med de ordinarie programsignalerna. Stationerna sänder exempelvis stationsnamn samt information om den typ av program de sänder ut, t.ex. sport eller musik, osv. En annan fördel med RDS-funktionen kallas framhäver andra nät. Med hjälp av framhäver andra nät-data som sänts från en station kan du söka in en annan station i ett annat nätverk som sänder ditt favoritprogram eller trafikuppgifter, medan du lyssnar på ett annat program eller någon annan ljudkälla som CD. När apparaten tar emot RDS-data kan den göra följande: Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden eller ditt favoritprogram PTY (programtyp)-sökning Programsökning Flera andra funktioner Automatisk spårning av samma program (nätspårningsmottagning) När du kör genom ett område där det är dålig FM-mottagning, söker tunern i denna apparat automatiskt in en annan RDS-station som sänder samma program med starkare signaler. Du kan alltså fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning var du än kör. (Se illustrationen på nästa sid. 22). Två typer av RDS-data används för att få nätspårningsmottagning att fungera korrekt nämligen PI (programidentifiering) och AF (alternativa frekvenser). Om dessa data inte mottas korrekt från den RDS-station du lyssnar på, kommer nätspårningsmottagningen inte att fungera. För att använda nätspårningsmottagning Du kan välja mellan olika typer av nätspårningsmottagning för att fortsätta att lyssna på samma program med bästa möjliga mottagning. Vid leveransen från fabriken är AF valt. AF: AF Reg: Off*: Nätspårningsmottagning är aktiverad utan regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. (I detta läge kan programmet skilja sig från det som f.n. tas emot). AF-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är aktiverad med regionalisering. Denna inställning gör att mottagaren växlar till en annan station inom samma nätverk, som sänder samma program, när de signaler som tas emot från den aktuella stationen blir alltför svaga. REG-indikatorn tänds. Nätspårningsmottagning är utkopplad. Varken AF indikatorn eller REG indikatorn tänds. * Kan endast väljas när DAB AF är inställd på Off. (Se sid. 47 för ytterligare information). AF- eller REG-indikatorn tänds. Anm.: Om alternativ mottagning (för DAB-tjänster) aktiveras, aktiveras även nätspårningsmottagning ( AF ) automatiskt. Nätspårningsmottagning kan inte inaktiveras utan inaktivering av alternativ mottagning. (Se sid. 69). 16

17 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden (TA) gör att apparaten tillfälligt kan växla till trafikmeddelande från aktuell källa (annan FMstation, CD eller andra anslutna komponenter). Se också Beredskapsmottagning av trafikmeddelande (TA) på sid. 67. Tryck på TP/PTY för att aktivera beredskapsmottagningen för trafikmeddelande. Varje gång du trycker på knappen sätts denna funktion på och stängs av växelvis. 3 Välj AF-Regn l (alternativ frekvens/ regionaliseringsmottagning). 4 Välj önskat läge AF, AF Reg eller Off. 5 Avsluta inställningen. TP-indikatorn visas. (tänds eller blinkar) Obs! Beredskapsmottagning för trafikmeddelanden fungerar inte om du lyssnar på en AM-station. 7 När FM är den aktuella källan, tänds eller blinkar TP-indikatorn. Om TP-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) aktiverad. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ställer automatiskt in stationen. Volymen ändras till förinställd volym för trafikmeddelande (se sidan 21) och trafikmeddelandet kan avlyssnas. Om TP-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för meddelande ännu inte aktiverad, eftersom tjänsten som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för meddelande. För att aktivera beredskapsmottagningen för meddelande, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar TP-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden aktiverad. SVENSKA FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 17

18 7 När den aktuella källan är en annan än FM, tänds TP-indikatorn. Om en station börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ändrar automatiskt källan och ställer in stationen. Använda beredskapsmottagning av PTY 3 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret och lagras i minnet. 4 Avsluta inställningen. SVENSKA PTY beredskapsmottagning gör att apparaten kan växla tillfälligt till ditt favoritprogram (PTY: programtyp) från alla källor förutom AM-stationer. Se även Använda beredskapsmottagning av PTY på sidan 69. Så här väljer du önskad PTY-kod för PTY beredskapsmottagning När den levereras från fabriken, är PTY beredskapsmottagning inställd på sökning av nyhetsprogram News. Så här väljer du din favoritprogramtyp för PTYberedskapsmottagning. 1 Tryck in och håll SEL (välj) intryckt minst 2 sekunder tills en av PSM funktionerna kommer fram i teckenfönstret. (PSM: se sid. 46 och 47). Så här ställer du in PTY beredskapsmottagning När en DAB-radio är ansluten, ställer följande funktioner in PTY-beredskapsmottagning för både FM- och DAB-tunern. (Se sid. 69). 1 Tryck på M MODE när du lyssnar på en FMsändning. Mode visas i teckenfönstret. Funktionsknapparna för nästa steg börjar blinka. 2 Tryck på sifferknapp 3 för att aktivera PTY beredskapsmottagning medan Mode fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen sätts PTY beredskapsmottagning på och stängs av växelvis. 2 Tryck på sifferknapp 4 för att välja TUNER PSM-inställningarnas radiokategori. PTY Stnby (beredskapsläge) -inställningsindikeringen visas i teckenfönstret. Exempel: När den aktuella PTY-koden för PTY beredskapsmottagning är News (nyheter) Efter ungefär 5 sekunder Teckenfönstret återgår till skärmen som indikerar källa. 18 PTY-indikatorn visas. (tänds eller blinkar)

19 PTY-indikatorn tänds eller blinkar. Om PTY-indikatorn tänds, är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Om en station börjar sända valt PTY-program, ställer apparaten automatiskt in stationen. Om PTY-indikatorn blinkar, är beredskapsmottagningen för PTY ännu inte aktiverad, eftersom stationen som tas emot inte sänder signalerna för beredskapsmottagningen för PTY. För att aktivera beredskapsmottagningen för PTY, behöver du ställa in en annan station som sänder dessa signaler. Tryck på eller 4 för att söka efter en sådan station. När en station som sänder dessa signaler har ställts in, slutar PTY-indikatorn att blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen för PTY aktiverad. Ställ in ditt favoritprogram Du kan söka vilken som helst av PTY-koderna. Du kan dessutom lägga in 6 olika typer av favoritprogram på nummerknapparna. Vid leveransen från fabriken är följande 6 programtyper lagrade i nummerknapparna (1 till 6). Se även Söka efter din favorittjänst på sid. 69. För att lagra din favoritprogramtyp, se sid. 20. För att söka efter ditt favoritprogramtyp, se sid. 20. Anm.: När du har satt på PTY beredskapsmottagning, kan du ändra källan utan att avbryta PTY beredskapsmottagning. Om en station börjar sända valt PTY-program, ändrar apparaten automatiskt källan och ställer in stationen. Om du ändrar källan till AM, avbryts PTY beredskapsmottagning tillfälligt. Du kan avaktivera beredskapsmottagning av PTY när källan är FM. Lagra dina favoritprogramtyper i minnet 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. SVENSKA Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj någon av de tjugonio PTY-koderna. (Se sid. 22). Det valda kodnamnet visas i teckenfönstret. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 19

20 3 Tryck in och håll sifferknappen intryckt minst 2 sekunder för att lagra den PTY-kod som valts i önskat förinställningsnummer. Den valda förinställda siffran blinkar ett tag. 4 Tryck in och håll TP/PTY intryckt minst 2 sekunder, för att gå ut från detta läge. Exempel: När Rock M har valts Hur man använder 5 (upp) eller (ner)- knapparna Genom att trycka på 5 (upp) eller (ner) upprepade gånger, kan du visa listan med dina förinställda PTY-koder och alla tjugonio PTY-koderna (sex PTY-koder åt gången). Först visas listan med dina förinställda PTY-koder, sedan visas alla tjugonio PTY-koderna (sex åt gången) i följd. Tryck på sifferknappen för att välja önskad PTY-kod på listan som nu visas i teckenfönstret. SVENSKA Att avsöka ditt favoritprogram 1 Tryck och håll in TP/PTY intryckt minst 2 sekunder när du lyssnar på en FM-station. Den sist valda PTY-kod visas. 3 Sätt igång PTY-sökning för ditt favoritprogram. Exempel: Om det senast valda ljudläget var Pop M 2 Välj en önskad favoritprogram eller Välj en av de tjugonio PTY-koderna Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ställs den stationen in. Om inte någon station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt, ändras inte stationen. Anm.: I vissa områden fungerar inte PTY-sökning korrekt. eller 20

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SC900R KD-SC900R SVENSKA DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation

Διαβάστε περισσότερα

TP/PTY OK BAND BACK DISP

TP/PTY OK BAND BACK DISP TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen.

Διαβάστε περισσότερα

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-G202/KD-G201 KD-G202 KD-G202 KD-G201 KD-G201 Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 0 8-6 1 2 3 4 8 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 6.5-INCH WIDE COLOR MONITOR 6,5 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 6,5-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 6,5-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5" KV-MH6500 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse very long lasting blow drying: straightening, volume and smoothness les gestes de votre coiffeur chez vous your hairdresser s skills at home SVENSKA

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing Package content 1. Mouse 2. Micro receiver 3. Software CD 4. Instruction manual Installation 1. Plug the micro receiver into a free USB port in your computer 2. Open the battery cover and install one fresh

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-360 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis Orificios de sujeción Pantalla Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005

Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ε.Ε. Παρ. I(III) 1375 Ν. 35(ΙΠ)/2005 Αρ. 4049,11.11.2005 Ο περί της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4027 Εγχειρίδιο Οδηγιών Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν µας. Ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε εύφλεκτα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län MILJÖKVALITETSNORMER Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 MILJÖKVALITETSNORMER Datum Diarienummer Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας Κωδ: ΡΟΚ-ΘΡ ROCK N THRU TIME DIGITAL MUSIC PLAYER MP3 & WMA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MP3&WMA/FM/REC/USB Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να συνδέσετε, λειτουργήσετε ή ρυθµίσετε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες CD/USB/MMC/SD 11 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6)

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7 7. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS 8. ΧΡΗΣΗ CD/MP3/WMA.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) 2 Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fraser: Resa Att ta sig runt Spanska-Grekiska

bab.la Fraser: Resa Att ta sig runt Spanska-Grekiska Att ta sig runt : Platser Estoy perdido. Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Du vet inte var du är Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Νέα χαρακτηριστικά του MP3 και ειδοποίηση λειτουργίας AEM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL, στη συνέχεια, σύντομο πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

English Dansk Suomi Ελληνικά Norsk Svenska

English Dansk Suomi Ελληνικά Norsk Svenska HP LaserJet 3050z Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Εγχειρίδιο "Γρήγορα αποτελέσματα" Komme i gang Starthandbok מדריך תחילת העבודה Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

timer Ora Professional Care timer

timer Ora Professional Care timer Ora Oral-B A B timer C Professional Care D E 1 timer 2 3 2 99570742_D16_cls_Euro_2.indd 207.06.2010 15:22:33 Uhr Français Lisez attentivement ce mode d emploi avant la première utilisation. Important Vérifiez

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation RECHARGEABLE TORCH GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display ALD1915H ACAD30B User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά Ευχές : Γάμος Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Vi vill

Διαβάστε περισσότερα

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN -

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSEBOKS - Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ECN 1155 ECN11111W BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING BRUGSANVISNING ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ SV

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 3-230-448-21 (1) FM/MW/LW Compact-/Mini- Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670 FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual

Διαβάστε περισσότερα

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige kølervæske R600a

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 4-542-302-11(1) (EL) FM/MW/LW Compact Disc Player Οδηγίες χρήσης EL Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 16. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

id Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso

id Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso id Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Prima dell installazione si consiglia di leggere le seguenti istruzioni, al fine di comprendere le caratteristiche del prodotto ed il suo utilizzo. I. Contenuti

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γύρω από αυτές τις οδηγίες...5 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...5 Χρησιμοποιείστε τη

Διαβάστε περισσότερα

2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide

2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D. Quick Reference Guide 2-Line LCD Keysets DS-5007S / 5014S / 5038S DS-5014D / 5021D ITP-5014D / 5021D Quick Reference Guide ELECTRONICS EU Declaration of Conformity (RTTE) EU-overensstemmelseserklæring (RTTE) ήλωση Συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 Εισαγωγή Πρόλογος Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Διαβάστε τις πληροφορίες του εγχειριδίου προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη συσκευή γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X3600UI DEH-2600UI

DEH-X3600UI DEH-2600UI ΡΑ ΙΟ CD ΜΕ RDS Εγχειρίδιο Χρήστη DEH-X3600UI DEH-2600UI Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu) για να καταχωρήσετε το προϊόν σας. Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fraser: Resa Att ta sig runt Finska-Grekiska

bab.la Fraser: Resa Att ta sig runt Finska-Grekiska Att ta sig runt : Platser Olen eksyksissä. Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Du vet inte var du är Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu

Διαβάστε περισσότερα

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) 27.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 166/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 560/2009 av den 26 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och

Διαβάστε περισσότερα

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger Food Slicer Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin a tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου NX702E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7"

Εγχειρίδιο κατόχου NX702E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο κατόχου ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ 7" ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει ένα σύστημα λέιζερ και έχει ταξινομηθεί ως "ΠΡΟΙΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1".

Διαβάστε περισσότερα

DEH-1500UB DEH-1500UBG DEH-1500UBA DEH-1500UBB

DEH-1500UB DEH-1500UBG DEH-1500UBA DEH-1500UBB ΡΑΔΙΟ CD ΜΕ RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-1500UB DEH-1500UBG DEH-1500UBA DEH-1500UBB Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu) για να καταχωρήσετε το προϊόν σας. Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation FOX-260. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation FOX-260. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-260 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis 1 Indicaciones importantes Orificios de

Διαβάστε περισσότερα

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DREIECKSCHLEIFER PAINT SPRay gun Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD

Στερεοφωνικό σύστημα με CD Οδηγίες χρήσης Αγαπητέ καταναλωτή, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή αυτής της συσκευής. Για τη βέλτιστη απόδοση της, αλλά και για την ασφάλειά σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever

Διαβάστε περισσότερα