Eξήντα σχεδὸν χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eξήντα σχεδὸν χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ"

Transcript

1 Νέες προοπτικὲς στὴν καρδιακὴ βηματοδότηση: Βηματοδοτικὰ συστήματα ἄνευ καλωδίων Στέφανος Μ. Ἀρχοντάκης Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης, Aʹ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ἱπποκράτειο» Σκεῦος Κ. Σιδερῆς Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ἱπποκράτειο» Κωνσταντῖνος Ἀθ. Γκατζούλης Ἀν. Καθηγητὴς Καρδιολογίας, Aʹ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ἱπποκράτειο» Ἰωάννης Ε. Καλλικάζαρος Συντ. Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ἱπποκράτειο» Εἰσαγωγὴ Eξήντα σχεδὸν χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση τοῦ πρώτου ἐπικαρδιακοῦ συστήματος βηματοδότησης ἀπὸ τὸν Elmquist καὶ τὸν Senning στὸ Νοσοκομεῖο Karolinska, στὴ Στοκχόλμη. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, ἔχουν σημειωθεῖ σημαντικὲς πρόοδοι στὴν τεχνολογία τῶν βηματοδοτῶν, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἀνάπτυξη τῶν σημερινῶν πολύπλοκων, πλήρως ἐνδοκαρδιακῶν, μονοεστιακῶν, διπλοεστιακῶν ἢ πολυεστιακῶν διαφλέβιων συστημάτων. Τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ἐμφυτεύσεις βηματοδοτῶν ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, ὑπερβαίνοντας τὶς ἐμφυτεύσεις ἐτησίως παγκοσμίως, ἀπὸ τὶς ὁποῖες πραγματοποιοῦνται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. 1 Στὴν Εὐρώπη, σὲ 18 χῶρες, ὁ μέσος ρυθμὸς ἐμφύτευσης ὑπολογίστηκε σὲ 938 μονάδες ἀνὰ ἑκατομμύριο κατοίκους τὸ ἔτος Στὴν ἴδια μελέτη, ὁ ρυθμὸς ἐμφύτευσης στὴν Ἑλλάδα ὑπολογίστηκε ὅτι εἶναι σημαντικὰ χαμηλότερος, στὶς 629 συσκευὲς ἀνὰ ἑκατομμύριο κατοίκους. 2 Ἡ ἐκτεταμένη πλέον χρήση αὐτῶν τῶν ὑψηλῆς τεχνολογίας συσκευῶν ἔχει ἀναμφίβολα συμβάλει στὴ βελτίωση τόσο τῆς πρόγνωσης ὅσο καὶ τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν ἀσθενῶν μὲ βραδυαρρυθμία. Ἐπιπλέον, τὰ τελευταῖα τεχνολογικὰ ἐπιτεύγμα- τα στὸν τομέα τῆς βηματοδότησης, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ζωῆς τῆς γεννήτριας, τὴ μείωση τοῦ μεγέθους τῶν συσκευῶν, τὴ βελτίωση τοῦ λογισμικοῦ καὶ τὸν καλύτερο προγραμματισμὸ τῶν βηματοδοτῶν, τὴν βελτίωση τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ἠλεκτροδίων, τὴν καθιέρωση τῆς τηλεμετρίας καὶ τὴ βελτίωση τῶν τεχνικῶν ἐμφύτευσης, ἔχουν μετατρέψει τὴ βηματοδότηση σὲ μιὰ ἐξαιρετικὰ ἀξιόπιστη καὶ ἀσφαλῆ θεραπεία. Παρὰ τὶς προόδους αὐτὲς ὅμως, ἡ ἐμφύτευση τῶν βηματοδοτικῶν συσκευῶν ἐξακολουθεῖ νὰ σχετίζεται μὲ σημαντικὲς περι- ἤ/καὶ μετεγχειρητικὲς ἐπιπλοκές, ἐνῶ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο ἀποτελεῖ τὸν ἀσθενέστερο κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῆς βηματοδότησης. 3 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐμφύτευσης ἢ στὴν πρώιμη μετεγχειρητικὴ περίοδο μπορεῖ, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, νὰ παρουσιαστοῦν ἐπιπλοκές, ὅπως πνευμονοθώρακας, μετακίνηση καὶ παρεκτόπιση τοῦ καλωδίου ἀπὸ τὴν ἀρχική του θέση, διάτρηση τοῦ καρδιακοῦ μυὸς ἢ ἐπιπωματισμός. 4-8 Ἐπιπλέον, ἄλλοτε μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν χρόνιες ἐπιπλοκές, σχετιζόμενες μὲ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο, ὅπως φλεβικὴ θρόμβωση καὶ ἀπόφραξη κλάδων τοῦ συστήματος τῆς ἄνω κοίλης φλέβας, ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας, ποὺ μερικὲς φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι σημα-

2 19 ντική, καί, κυρίως, ἐπιμόλυνση τοῦ καλωδίου, ἡ ὁποία παρουσιάζεται μὲ συχνότητα 1-2%, καὶ συνηθέστατα ἀπαιτεῖ τὴν ἐξαγωγὴ ὁλόκληρου τοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος (συσκευῆς καὶ καλωδίων) μέσῳ μιᾶς τεχνικὰ ἀπαιτητικῆς διαδικασίας. 4-9 Συνολικά, ἡ συχνότητα τῶν περι-εγχειρητικῶν καὶ πρώιμων μετεγχειρητικῶν ἐπιπλοκῶν, κατὰ τὴν ἐμφύτευση τῶν καρδιακῶν βηματοδοτῶν, ἐκτιμᾶται περίπου στὸ 10%. 3,8 Ἐπιπλέον, χρόνια προβλήματα σχετιζόμενα μὲ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο, ὅπως ἡ ἀνεπάρκεια λόγῳ θραύσης ἢ προβλημάτων στὴ μόνωση αὐτοῦ, ἀναφέρονται μὲ ποσοστὸ μέχρι καὶ 15% καὶ ἡ ἐμφάνισή τους σχετίζεται μὲ αὐξημένη νοσηρότητα. 10 Ἀκόμα, εἶναι δυνατὸν ἐπίσης νὰ ἐμφανιστοῦν ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴν θήκη τοῦ βηματοδότη, ὅπως αἱμάτωμα, διάβρωση τοῦ δέρματος ἢ ἡ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ ἐπιμόλυνση τῆς θήκης, ποὺ ἀπαιτεῖ ἐξαγωγὴ ὁλόκληρου τοῦ συστήματος, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν καλωδίων. 6,7 Ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὸν περιορισμὸ ὅλων τῶν παραπάνω ἐπιπλοκῶν ἔχει πυροδοτήσει, ἐδῶ καὶ 40 χρόνια, ἀρκετὲς προσπάθειες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη συστημάτων βηματοδότησης χωρὶς τὴν παρουσία καλωδίων. 11,12 Παρόλο ποὺ τὰ ἄνευ καλωδίων βηματοδοτικὰ συστήματα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἰσαχθοῦν στὴν κλινικὴ πρακτική, σὲ ἐκείνη τὴ ἐποχή, λόγῳ τεχνικῶν περιορισμῶν, οἱ σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐξελίξεις ἔχουν ὁδηγήσει σὲ μιὰ νέα γενιὰ ἀσύρματων συσκευῶν, πλήρως ἐμφυτεύσιμων στὴ δεξιὰ κοιλία. Στὴν παροῦσα ἐργασία, παρουσιάζουμε μιὰ ἀνασκόπηση τῆς νέας αὐτῆς τεχνολογίας καθὼς καὶ τὴν ἀρχικὴ ἐμπειρία μὲ τοὺς καρδιακοὺς βηματοδότες ἄνευ καλωδίων στὴν Ἑλλάδα. Χαρακτηριστικὰ τῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων καὶ διαδικασία ἐμφύτευσης Ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι διαθέσιμοι δύο τύποι βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων: τὸ Nanostim Leadless Pacemaker System (St. Jude Medical, St Paul, MN, ΗΠΑ), τὸ ὁποῖο εἰσήχθη τὸ 2012 καὶ τὸ Micra Transcatheter Pacing System (TPS) (Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ), ποὺ εἰσήχθη ἕνα χρόνο ἀργότερα. 13,14 (Εἰκόνα 1) Καὶ τὰ δύο αὐτὰ συστήματα ἔχουν λάβει τὸ σῆμα CE (τὸ Nanostim-LCP τὸ 2013 καὶ τὸ Micra-TPS δύο χρόνια ἀργότερα), ἐνῶ μέχρι σήμερα μόνο τὸ Εἰκόνα 1. Βηματοδοτικὰ συστήματα ἄνευ καλωδίων: Nanostim Leadless Pacemaker System (St. Jude Medical, St Paul, MN, ΗΠΑ), καὶ Micra Transcatheter Pacing System (TPS) (Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ). Micra-TPS ἔχει ἐγκριθεῖ γιὰ χρήση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (FDA). Καὶ τὰ δύο συστήματα εἶναι πλήρως ἐνδοκαρδιακὰ καὶ σὲ ἀμφότερες τὶς περιπτώσεις τόσο ἡ γεννήτρια ὅσο καὶ τὰ ἠλεκτρόδια βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἐνσωματώνονται σὲ ἕνα μόνο διαμέρισμα σὲ σχῆμα κάψουλας, ποὺ ἐμφυτεύεται ἀπευθείας στὸ τοίχωμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας. 13,14 Ἡ κάθοδος, ἡ ὁποία διαθέτει σύστημα ἀποδέσμευσης στεροειδῶν (steroid-eluting) γιὰ τὴ μείωση τῆς φλεγμονῆς, καὶ στὰ δύο συστήματα βρίσκεται στὸ ἄπω ἄκρο τοῦ βηματοδότη. Γιὰ τὸ Micra-TPS, ἡ ἄνοδος ἀποτελεῖται ἀπὸ δακτύλιο τιτανίου στὸ ἐγγὺς τμῆμα τοῦ βηματοδότη, ἐνῶ γιὰ τὸ Nanostim-LCP τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιφάνειας τῆς συσκευῆς χρησιμεύει ὡς ἄνοδος. 13,14 Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν συσκευῶν παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 1. Τὸ σύστημα Micra-TPS εἶναι μικρότερο σὲ μῆκος ἀπὸ τὸ Nanostim-LCP, ἀλλὰ εὐρύτερο σὲ διάμετρο, ἐνῶ τόσο τὸ Micra- TPS ὅσο καὶ τὸ Nanostim-LCP εἶναι μικρότερων διαστάσεων ἀπὸ τοὺς συμβατικοὺς διαφλέβιους βηματοδότες. Προκειμένου νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐμφύτευση τοῦ συστήματος Micra-TPS, ἑπομένως, καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ συσκευὴ στὴ δεξιὰ κοιλία, ἀπαιτεῖται ἕνα μεγαλύτερο θηκάρι εἰσαγωγῆς, 24-French, σὲ σύγκριση μὲ τὸ θηκάρι 18-French ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ Nanostim-LCP Ἡ ἐμφύτευση πραγματοποιεῖται στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο, ὑπὸ ἀκτινοσκόπηση, μέσῳ μηριαίας φλεβικῆς προσπέλασης, μὲ τοπικὴ ἀναισθησία. Ἕνας εἰδικὸς πηδαλιουχούμενος καθετήρας, στὸ ἄπω τμῆμα τοῦ ὁποίου ἔχει προσαρμοστεῖ ὁ βημα-

3 20 Nanostim (LCP) Micra (TPS) Διαστάσεις (mm) 42mm x 5.99mm 25.9mm x 6.7mm Ὄγκος (cm 3 ) Βάρος (g) 2 2 Μέγεθος θηκαριοῦ (French) Μηχανισμὸς καθήλωσης Πρωτεύων: Βιδωτὸς Ἄγκιστρα νιτινόλης Δευτερεύων: Ἄγκιστρα νιτινόλης Πολικότητα Διπολικός Διπολικός Τύπος βηματοδότησης VVI- VVIR VVI- VVIR Αἰσθητήρας λειτουργίας Rate- Response Θερμοκρασία αἵματος Ἐπιταχυνσιόμετρο Γεννήτρια Lithium carbon- Lithium silver vanadium monofluoride oxide/carbon monoflouride Ἐκτιμώμενη διάρκεια ζωῆς γεννήτριας Πίνακας 1. Χαρακτηριστικὰ συστημάτων βηματοδότησης χωρὶς καλώδια Τυπικὲς ρυθμίσεις (y) Ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις (y) Τηλεμετρία SJM, Model 3650 Medtronic, Model 2090 Δυνατότητα ἀνάκτησης Ναί Ναί LCP: Leadless Pacemaker System, TPS: Transcatheter Pacing System, SJM: St. Jude Medical Εἰκόνα 2. Διαδικασία ἐμφύτευσης βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων (Micra Transcatheter Pacing System, Medtronic, Minneapolis, MN, USA) στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο.

4 21 Εἰκόνα 3. Ἁπλὴ Ἀκτινογραφία σὲ ἀσθενῆ μετὰ τὴν ἐμφύτευση βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων (Micra Transcatheter Pacing System, Medtronic, Minneapolis, MN, USA) στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο. τοδότης προωθεῖται μέσῳ τῆς κάτω κοίλης φλέβας καὶ τὸν δεξιὸ κόλπο στὴ δεξιὰ κοιλία (ΔΚ) (Εἰκόνα 2, Εἰκόνα 3). Ἡ σταθεροποίηση τοῦ Micra-TPS στὸ κοιλιακὸ τοίχωμα πραγματοποιεῖται παθητικὰ μέσῳ τεσσάρων αυτο-εκπτυσσόμενων ἀγκίστρων νιτινόλης, ποὺ βρίσκονται στὸ ἄπω ἄκρο τῆς συσκευῆς καὶ κατὰ τὴν ἐμφύτευση προσφύονται στὸ δοκιδῶδες μυοκάρδιο τῆς ΔΚ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ μηχανισμὸς στερέωσης τοῦ Nanostim-LCP ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα πρωτεῦον ἐνεργητικὸ ("βιδωτὸ") σύστημα, καθὼς καὶ ἕνα δευτερεῦον σύστημα τριῶν ἀγκίστρων νιτινόλης κάθετη στὴν ἐνεργητικὴ ἕλικα ποὺ "βιδώνεται" στὸ κοιλιακὸ τοίχωμα. 13 Μετὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς "περιοχῆς στόχου" γιὰ τὴν ἐμφύτευση, τὸ Nanostim-LCP βιδώνεται μὲ περιστροφή, ἐνῶ γιὰ τὸ Micra-TPS τὸ προστατευτικὸ ἐξωτερικὸ περίβλημα ἀπομακρύνεται, ἐπιτρέποντας στὰ ἄγκιστρα νὰ ἐκπτυχθοῦν καὶ νὰ προσφυθοῦν στὶς δοκίδες τοῦ μυοκαρδίου, σταθεροποιώντας ἔτσι τὸν βηματοδότη στὴ θέση του. Μετὰ τὴ σταθεροποίηση, ὁ βηματοδότης ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὸν ὁδηγό-καθετῆρα, ἂν καὶ στὴ φάση αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ μιὰ σύνδεση μὲ αὐτὸν μέσῳ ἑνὸς "μηχανισμοῦ πρόσδεσης" ("tethering mechanism"). Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν οἱ παράμετροι τῆς βηματοδότησης (οὐδὸς βηματοδότησης, αἴσθηση βηματοδότη, ἐμπέδηση) ἀλλὰ καὶ ἡ σταθερότητα τῆς θέσης, μέσῳ μιᾶς δοκιμῆς "ἕλξης" ("tug-test") τοῦ συστήματος ὑπὸ ἀκτινοσκόπηση Στὴν περίπτωση ποὺ οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ ἡ θέση τῆς συσκευῆς θεωρηθοῦν ἐπαρκεῖς, τὸ σύστημα τελικὰ ἀπελευθερώνεται (Εἰκόνα 3). Ἀντίθετα, ἐὰν οἱ παράμετροι αἴσθησης καὶ βηματοδότησης δὲν εἶναι ἱκανοποιητικές, τὸ σύστημα μπορεῖ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ σὲ μιὰ ἐναλλακτικὴ θέση πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὁδηγό-καθετῆρα. 14 Ὁ τύπος βηματοδότησης εἶναι παρόμοιος μὲ τοὺς συμβατικοὺς μονοεστιακοὺς βηματοδότες VVI(R) καὶ στὶς δύο περιπτώσεις. 15 Γιὰ τὸ Micra-TPS, ὁ οὐδὸς βηματοδότησης ἐλέγχεται αὐτόματα καθημερινά, ἐνῶ ἡ λειτουργία "rateresponse" ρυθμίζεται ἀπὸ ἕνα ἐπιταχυνσιόμετρο. Ὁ προγραμματισμὸς τῆς συσκευῆς γίνεται μὲ τὸν προγραμματιστὴ Medtronic 2090, παρόμοια μὲ τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες. 13,14 Ἡ λειτουργία "rate-response" εἶναι διαθέσιμη ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ Nanostim-LCP μέσῳ μέτρησης τῆς θερμοκρασίας τοῦ αἵματος. Ὁ προγραμματισμὸς πραγματοποιεῖται μὲ τὴ χρήση τοῦ προγραμματιστῆ St Jude Medical Merlin ,14 Ἡ διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας θεωρεῖται ὅτι εἶναι συγκρίσιμη μὲ αὐτὴ τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν. Προκειμένου γιὰ τὸ σύστημα Nanostim-LCP, ὅταν ἔχει προγραμματιστεῖ σὲ τυπικὲς ρυθμίσεις (δηλ. 2,5V/0,4ms, 600Ω, 60 παλμοὺς ἀνὰ λεπτὸ - καὶ 100% βηματοδότηση), ἡ διάρκεια ζωῆς ἀναμένεται στὰ 9,8 ἔτη. 13 Ὡστόσο, ἂν χρησιμοποιηθοῦν οἱ ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις: 1,5V/0,24ms, 500Ω καὶ 100% βηματοδότηση, ἡ ἀναμενόμενη διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας αὐξάνεται σὲ 14,7 ἔτη. 13 Γιὰ τὴ Micra-TPS ἡ διάρκεια ζωῆς τῆς μπαταρίας ἀναφέρεται σὲ 4,7 ἔτη καὶ 9,6 ἔτη, σὲ τυπικὲς καὶ ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις, ἀντίστοιχα. 13 Καὶ τὰ δύο συστήματα εἶναι, θεωρητικά,

5 22 ἀνακτήσιμα μέσῳ ἑνὸς μηχανισμοῦ σύλληψης στὸ ἐγγὺς ἄκρο τους, στὴν περίπτωση ποὺ ἀπαιτηθεῖ ἐπανατοποθέτηση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐμφύτευσης, ἀφοῦ ἡ συσκευὴ ἔχει ἐμφυτευθεῖ ἤ, ἐνδεχομένως, ἐὰν χρειαστεῖ νὰ ἀνακτηθεῖ μιὰ χρόνια ἐμφυτευμένη συσκευή Ὡστόσο, σήμερα ἡ ἐμπειρία στὴν ἀνάκτηση τῶν συσκευῶν αὐτῶν εἶναι περιορισμένη. Τὰ περισσότερα δεδομένα, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ μελέτες σὲ πειραματόζωα, ἀποδεικνύουν τὴν δυνατότητα ἀνάκτησης καὶ ἀπομάκρυνσης μιᾶς χρονίως ἐμφυτευμένης συσκευ- ῆς. Σὲ μιὰ μελέτη ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ 10 πρόβατα, στὰ ὁποῖα εἶχαν ἐμφυτευτεῖ συσκευὲς Nanostim-LCP, ἡ ἐπιτυχὴς ἐξαγωγὴ τοῦ συστήματος ἦταν δυνατὴ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις 5 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση χωρὶς ἐπιπλοκές. 16 Ἐπιπλέον, σὲ μιὰ ἄλλη μελέτη, καὶ οἱ 4 συσκευὲς Micra-TPS ποὺ εἶχαν ἐμφυτευθεῖ σὲ πρόβατα ἀνακτήθηκαν ἐπιτυχῶς μετὰ τὴ σύλληψη μὲ εἰδικοὺς καθετῆρες καὶ ἁπλὴ ἕλξη, 18 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. 17 Τὰ δεδομένα στὸν ἄνθρωπο εἶναι σπάνια καὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ μελέτη LEADLESS II. 18 Σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη, μετατόπιση τῆς συσκευῆς ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης ἀναφέρθηκε σὲ 6 ἀσθενεῖς (4 στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία καὶ 2 στὴ δεξιὰ μηριαία ἀρτηρία) καὶ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις οἱ συσκευὲς ἀνακτήθηκαν ἐπιτυχῶς διαδερμικᾶ. 18 Ἐπιπλέον, σὲ 7 ἀσθενεῖς, οἱ βηματοδότες ἄνευ ἠλεκτροδίων ἐπανακτήθηκαν ἐπιτυχῶς σὲ 160 ± 180 ἡμέρες (μέση διάρκεια: 100 ἡμέρες, εὖρος: ἡμέρες) χωρὶς ἐπιπλοκές. 18 Ἡ ἀνάκτηση γιὰ τοὺς βηματοδότες Nanostim-LCP πραγματοποιεῖται μέσῳ εἰδικῶν καθετήρων, ποὺ ἐπιτρέπουν στὸν χειριστὴ νὰ παγιδεύσει τὸ ἐγγὺς τμῆμα τῆς συσκευῆς καὶ νὰ τὴν ξεβιδώσει ἀπὸ τὸ κοιλιακὸ τοίχωμα. Στὴ μελέτη Micra Transcatheter Pacing, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀνάκτηση τῆς συσκευῆς ἀπαιτήθηκε σὲ ἕναν μόνο ἀσθενῆ, μὲ διαλείπουσα ἀδυναμία σύλληψης ἀπὸ τὸ βηματοδότη χωρὶς ἐμφανῆ παρεκτόπιση ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης, καὶ πραγματοποιήθηκε διαδερμικᾶ μέσῳ καθετῆρα-"παγίδας" 17 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. 19 Δὲν ἀναφέρθηκαν περιστατικὰ μετακίνησης τῆς συσκευῆς ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης στὴ μελέτη αὐτή. Ἡ ἀνάκτηση τῶν συσκευῶν Micra πραγματοποιεῖται μέσῳ ἑνὸς εἰδικοῦ καθετῆρα ἀνάκτησης (Cook Retrieval Catheter), ὁ ὁποῖος εἶναι ἐφοδιασμένος μὲ σύστημα-"παγίδα", ποὺ συλλαμβάνει τὸ ἐγγὺς τμῆμα τοῦ βηματοδότη, ἐπιτρέποντας, στὴ συνέχεια, στὸ περίβλημα τοῦ καθετῆρα νὰ ὀλισθήσει πάνω ἀπὸ τὰ ἄγκιστρα νιτινόλης γιὰ νὰ τὰ ἀπεμπλέξει ἀπὸ τὶς μυοκαρδιακὲς δοκιδώσεις. Στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων οἱ συσκευὲς ἀνακτήθηκαν ἐντὸς τοῦ πρώτου ἔτους μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἑπομένως, προκειμένου νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ δυνατότητα τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων πέρα ἀπὸ τὸ χρονικὸ αὐτὸ σημεῖο, ἀπαιτοῦνται πρόσθετα μακροπρόθεσμα δεδομένα, καθὼς αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι κρίσιμο σὲ ἐνδεχόμενη μόλυνση τοῦ συστήματος. Σὲ μία πρόσφατη μελέτη σὲ 16 ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν βηματοδοτικὸ σύστημα χωρὶς καλώδια καὶ εἶχαν συμπεριληφθεῖ σὲ 3 πολυκεντρικὲς μελέτες, καὶ στοὺς ὁποίους ἀπαιτήθηκε ἡ ἀπομάκρυνση τῆς συσκευῆς, ἐπιβεβαιώνεται τόσο ἡ ἀποτελεσματικότητα ὅσο καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς ἀπομάκρυνσης τῆς διαδικασίας αὐτῆς. Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς ἀπομάκρυνσης τῆς συσκευῆς ἦταν 94%: γιὰ ἀσθενεῖς (ν=5) στοὺς ὁποίους ἡ ἀνάκτηση ἔγινε σὲ διάστημα μικρότερο ἀπὸ 6 ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση, τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας ἦταν 100% (5/5), ἐνῶ γιὰ αὐτοὺς στοὺς ὁποίους ἡ ἀνάκτηση ἔγινε σὲ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 6 ἑβδομάδων ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση (μέσος χρόνος: 346 ἡμέρες, εὖρος: ἡμέρες, σὲ 7 ἀσθενεῖς ἀνάκτηση σὲ χρόνο >6 μῆνες ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση), τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας ἦταν 91% (10/11). 20 Ἐπιπλέον, στὴν περίπτωση ἐξάντλησης τῆς γεννήτριας, παραμένει ἀμφισβητήσιμο ἐὰν ἡ βέλτιστη στρατηγικὴ εἶναι νὰ ἀφαιρεθεῖ ὁ βηματοδότης ἢ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐμφύτευση μιᾶς πρόσθετης συσκευῆς. Παρόλο ποὺ δὲν ὑπάρχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα ἀπὸ μελέτες στὸν ἄνθρωπο, μιὰ μελέτη σὲ ζῶα ἔδειξε ὅτι πολλαπλὰ συστήματα Nanostim-LCPs μπορεῖ νὰ ἐμφυτευθοῦν μὲ ἐπιτυχία στὴν ΔΚ χωρὶς ἐπιπλοκές. 21 Ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα τῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων Ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ συστήματος Nanostim-LCP μελετήθηκε ἀρχικὰ στὴ μελέτη LEADLESS, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πρώτη μὲ δεδομένα στὸν ἄνθρωπο. 22 Ἡ LEADLESS ἦταν

6 23 μιὰ προοπτική, μὴ τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ μελέτη ποὺ διεξήχθη σὲ τρία εὐρωπαϊκὰ κέντρα, ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ Οἱ ἀσθενεῖς ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη ἐπὶ παρουσία ἔνδειξης γιὰ καρδιακὴ βηματοδότηση τύπου VVI(R) ὅπως: μόνιμη κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ συνοδὸ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, παρουσία φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ μὲ δεύτερου ἢ τρίτου βαθμοῦ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ καὶ ἐπιπλέον χαμηλὸ φορτίο φυσικῆς δραστηριότητας ἢ βραχὺ ἀναμενόμενο προσδόκιμο τοῦ ἀσθενοῦς ἢ φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία μὲ σπάνιες παύσεις ἢ ἀνεξήγητη συγκοπή. 22 Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν τριάντα τρεῖς ἀσθενεῖς (μέση ἡλικία 77±8 ἐτῶν, 67% ἄρρενες), οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τὸ σύστημα Nanostim-LCP. Οἱ ἀσθενεῖς παρακολουθήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὶς 2, 6 καὶ 12 ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν ἡ ἀπουσία σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευὴ στὶς 90 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Τὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα ἀποτελεσματικότητας περιλάμβαναν τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς ἐμφύτευσης, τὴ χρονικὴ διάρκεια ἐμφύτευσης καὶ τὶς παραμέτρους τῆς βηματοδότησης (π.χ. οὐδὸς βηματοδότησης καὶ αἴσθησης, χρήση λειτουργίας rate-responsive). Τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας ἐμφύτευσης καταγράφηκε στὸ 97% (32 ἀπὸ τοὺς 33 ἀσθενεῖς) καὶ ἡ μέση διάρκεια τῆς διαδικασίας ἐμφύτευσης ἦταν 28±17 λεπτά. 22 Ἐπανατοποθέτηση τοῦ συστήματος ἀπαιτήθηκε σὲ 10 ἀσθενεῖς (30%). Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἐμφύτευσης χωρὶς ἐπιπλοκὲς ἦταν 94% (31 ἀπὸ τοὺς 33 ἀσθενεῖς), ἐνῶ ἀναφέρθηκαν δύο σοβαρὰ ἀνεπιθύμητα συμβάντα σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευὴ (σημ. ἕνας 70χρονος ἀσθενής, ποὺ ἐμφάνισε διάτρηση τῆς ΔΚ καὶ καρδιακὸ ἐπιπωματισμὸ κατὰ τὴ διάρκεια ἐμφύτευσης, ἐπιπλήχτηκε στὴ συνέχεια ἀπὸ ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο τὴν 5η ἡμέρα μετὰ τὴν ἐπέμβαση καὶ τελικὰ ἀπεβίωσε, καὶ ἕνας δεύτερος ἀσθενής, στὸν ὁποῖο ἡ ἐμφύτευση τῆς συσκευῆς πραγματοποιήθηκε στὴν ἀριστερὴ κοιλία μέσῳ ἐμμένοντος ᾠοειδοῦς τρήματος). 22 Δὲν καταγράφηκε περιστατικὸ μετακίνησης συσκευῆς ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης. Τὸ μέσο εὖρος τοῦ καταγεγραμμένου κύματος R, ὁ μέσος οὐδὸς βηματοδότησης καὶ ἡ μέση ἀντίσταση ἦταν ἀντίστοιχα: 8,3mV, 0,80V (εὖρος παλμοῦ: 0,4ms) καὶ 773Ohms, ἀντίστοιχα κατὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ 3 μῆνες παρακολούθησης οἱ παράμετροι αὐτὲς εἴτε βελτιώθηκαν εἴτε παρέμειναν σταθερὲς ἐντὸς ἀποδεκτῶν ὀρίων. 22 Μετὰ ἀπὸ 12 μῆνες παρακολούθησης, τὸ μέσο εὖρος τοῦ κύματος R ἦταν 10,3mV, ὁ μέσος οὐδὸς βηματοδότησης : 0,4ms) ἦταν 0,43V καὶ ἡ ἀντίσταση ἦταν 627Ohms. 23 Ἐπιπλέον, ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐμφύτευση, δὲν παρατηρήθηκαν ἄλλες ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴ συσκευή, πρόωρη ἐξάντληση τῆς γεννήτριας ἢ περιστατικὰ ὑπὸ /ὑπὲρ-αἴσθησης (under/over-sensing). 23 Ἀκόμα, παρατηρήθηκε ἱκανοποιητικὴ ἀπόκριση τοῦ συστήματος μὲ βάση τὴν ἐνδογενῆ καρδιακὴ συχνότητα, σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἦταν ἐνεργοποιημένη ἡ λειτουργία "rate-response". 23 Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης LEADLESS κατέδειξαν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων, ὡς ἐναλλακτικὴ λύση στοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες. Ὡστόσο, στὴ συνέχεια, ἡ εἰσαγωγή τους στὴν κλινικὴ πράξη διακόπηκε προσωρινὰ μετὰ ἀπὸ ἀναφορὲς θανάτων λόγῳ ἐπιπωματισμοῦ. Ἡ ἄδεια γιὰ ἐκ νέου ἐμφύτευση ἐπαναχορηγήθηκε μετὰ ἀπὸ ἀλλαγὲς στὴν ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν ποὺ πραγματοποιοῦσαν τὶς ἐπεμβάσεις. Μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν πρώιμων αὐτῶν ἀποτελεσμάτων, ἀκολούθησαν δύο μεγαλύτερες, προοπτικές, μὴ τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαίωσαν τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων χωρὶς καλώδια. Ἡ μελέτη LEADLESS II εἶναι μιὰ ἐν ἐξελίξει, προοπτική, μὴ τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ μελέτη ποὺ ἐξετάζει τὴν κλινικὴ ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα τοῦ Nanostim-LCP, σὲ ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἀπαιτεῖται μόνιμη μονοεστιακὴ βηματοδότηση. 18 Ἡ ἐνδιάμεση ἀνάλυση, ποὺ δημοσιεύθηκε, περιλαμβάνει τὰ δεδομένα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια στοὺς πρώτους 300 ἀσθενεῖς ποὺ παρακολουθήθηκαν γιὰ 6 μῆνες (κύριος πληθυσμὸς- primary cohort) καὶ τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα γιὰ τὸ σύνολο τῶν 526 ἀσθενῶν ποὺ ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 ἕως τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015 (συνολικὸς πληθυσμὸς- total cohort) σὲ 56 κέντρα σὲ 3 χῶρες. 18 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἦταν τόσο ἡ καταγραφὴ

7 24 ἑνὸς ἀποδεκτοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης (2,0V στὰ 0,4msec) ὅσο καὶ ἡ ἀνίχνευση ἀποδεκτῶν παραμέτρων αἴσθησης (κῦμα R 5,0mV ἢ τιμὴ ἴση ἢ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν τιμὴ κατὰ τὴν ἐμφύτευση) 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. 18 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν ἡ μὴ-καταγραφὴ σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευή, 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. 18 Τὰ ποσοστὰ ἐμφάνισης τῶν πρωτογενῶν καταληκτικῶν σημείων ἀποτελεσματικότητας καὶ ἀσφάλειας ποὺ καταγράφηκαν, συγκρίθηκαν μὲ τοὺς στόχους 85% καὶ 86%, ἀντίστοιχα, ποὺ προέκυψαν βάσει ἱστορικῶν δεδομένων. 18 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ μελέτη Micra Transcatheter Pacing Study εἶναι μιὰ προοπτική, μὴ τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ διεθνὴς κλινικὴ μελέτη μὲ στόχο τὴν ἀξιολόγηση τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας τοῦ Micra-TPS. 19 Ἡ μελέτη περιελάμβανε 725 ἀσθενεῖς, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἐμφύτευση τοῦ συστήματος αὐτοῦ σε 56 κέντρα σὲ 19 χῶρες καὶ ἡ ἀνάλυση τῶν πρωτογενῶν καταληκτικῶν σημείων περιελάμβανε 297 ἀσθενεῖς ποὺ συμπλήρωσαν διάστημα παρακολούθησης 6 μηνῶν. 19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν ἡ ἀπουσία σημαντικῶν ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων μὲ τὸ σύστημα ἢ τὴ διαδικασία ἐμφύτευσης. 19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἦταν τὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ χαμηλὸ καὶ σταθερὸ οὐδὸ βηματοδότησης 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση (2,0V μὲ εὖρος παλμοῦ 0,24msec καὶ αὔξηση 1,5V ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση). 19 Τὸ ποσοστὸ ἐμφάνισης μείζονων ἐπιπλοκῶν συγκρίθηκε, ἐπίσης, μὲ ἐκεῖνο σὲ ὁμάδα ἐλέγχου ἀσθενῶν, ἀπὸ ἕξι δημοσιευμένες μελέτες, ποὺ ἔλαβαν διαφλέβιους βηματοδότες. 19 Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο αὐτῶν μελετῶν συγκρίνονται στὸν Πίνακα 2. Συνοπτικά, στὴ μελέτη LEADLESS II, τὸ σύστημα Nanostim-LCP ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία σὲ 504 ἀπὸ τοὺς 526 συνολικοὺς ἀσθενεῖς (95,8%). 18 Ὁ μέσος χρόνος ἐμφύτευσης ἦταν 50 λεπτά. Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπετεύχθη σὲ 270 ἀπὸ τοὺς 300 ἀσθενεῖς τῆς κύριας ὁμάδας (primary cohort) (90,0%). Ὡστόσο, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ἐμφύτευση τῆς συσκευῆς ἦταν ἀνεπιτυχὴς σὲ 11 ἀσθενεῖς, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπετεύχθη σὲ 270 ἀπὸ τοὺς 289 ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθησαν σὲ ἐπιτυχημένη ἐμφύτευση (93,4%). 18 Ἐπιπλέον, τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἐπετεύχθη σὲ 280 ἀπὸ τοὺς 300 ἀσθενεῖς (93,3%). 18 Στοὺς 6 μῆνες, σοβαρὰ ἀνεπιθύμητα συμβάματα σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευὴ ἐμφανίστηκαν στὸ 6,7% τῶν ἀσθενῶν. 18 Τὰ πιὸ συνηθισμένα ἀπὸ αὐτὰ ἦσαν: μετατόπιση τῆς συσκευῆς ἀπὸ τὴν θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης καὶ ἀνάκτησή της διαδερμικᾶ (1,7%), διάτρηση μυοκαρδίου (1,3%) καὶ αὔξηση οὐδοῦ βηματοδότησης σὲ ἐπίπεδα ποὺ νὰ ἀπαιτεῖται διαδερμικὴ ἀπομάκρυνση καὶ ἀντικατάσταση τῆς συσκευῆς ἀπὸ ἄλλη (1,3%). 18 Ἡ μέση διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας στοὺς 6 μῆνες ἦταν 15 ἔτη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὴ μελέτη Micra Transcatheter Pacing Study, ἡ συσκευὴ ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία σὲ 719 ἀπὸ 725 ἀσθενεῖς (99,2%). 19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἐπετεύχθη στὸ 96,0% τῶν περιπτώσεων (28 σημαντικὲς ἐπιπλοκὲς καταγράφηκαν σὲ 25 ἀπὸ τοὺς 725 ἀσθενεῖς, χωρὶς νὰ παρατηρηθεῖ καμία μετατόπιση συσκευῆς καὶ μὲ σημαντικὰ λιγότερες μείζονες ἐπιπλοκὲς ἀπὸ ὅτι στοὺς ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας ἐλέγχου, δηλ. 4% ἔναντι 7,4%). 19 Στὶς μείζονες ἐπιπλοκὲς περιλαμβάνονταν 11 καρδιακοὶ τραυματισμοί, 5 τοπικὲς ἐπιπλοκὲς στὸ σημεῖο προσπέλασης (μηριαία φλέβα), 2 περιπτώσεις θρομβοεμβολισμοῦ, 2 ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴν βηματοδότηση καὶ 8 ἄλλες ἐπιπλοκές. Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπετεύχθη σὲ 292 ἀπὸ τοὺς 297 ἀσθενεῖς ποὺ παρακολουθήθηκαν γιὰ 6 μῆνες (98,3%). 19 Τέλος, στοὺς 6 μῆνες ἡ μέση διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας ἦταν 12,5 ἔτη. Πρόσφατα (2017) ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ follow-up τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης Micra Transcatheter Pacing Study στοὺς 12 μῆνες, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει ὅτι τὸ 96% τῶν ἀσθενῶν (ν=726) παρέμενε ἐλεύθερο ἀπὸ ἐμφάνιση μείζονων ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευὴ (48% μείωση τῆς πιθανότητας ἐμφάνισης μείζονων ἐπιπλοκῶν σὲ σχέση μὲ τοὺς διαφλέβιους βηματοδότες- ἱστορικὴ ὁμάδα ἀσθενῶν). Ἐπίσης οἱ παράμετροι βηματοδότησης παρέμεναν σταθεροί, ἐνῶ ἡ ἐκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας ἦταν 12,1 ἔτη. 24 Ἐπιπλέον, σὲ μιὰ ἄλλη πρόσφατη μελέτη (The Micra Transcatheter Pacing System Post-Approval Registry- 2017), ἡ συσκευὴ Micra ἐμφυτεύθηκε ἐπιτυχῶς σὲ 792 ἀπὸ

8 25 Πίνακας 2. Σύνοψη μελετῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων. LEADLESS II14 Micra Transcatheter Pacing Study 15 Nanostim-LCP Micra-TPS Προοπτική, μὴ-τυχαιοποιημένη, Προοπτική, μὴ-τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ μελέτη πολυκεντρική, διεθνὴς κλινικὴ μελέτη Ἔνδειξη Ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση Class I ἢ II ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση βηματοδότη τύπου VVI(R) μονοεστιακοῦ κοιλιακοῦ βηματοδότη Συνολικὸς ἀριθμὸς ἀσθενῶν Ὁμάδα ἀσθενῶν μὲ 6μηνο follow-up Πρωτογενὲς καταληκτικὸ Ἀπουσία ἀνεπιθύμητων Ἀπουσία ἀνεπιθύμητων συμβάντων σημεῖο ἀσφάλειας συμβάντων σχετιζόμενων σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευὴ ἢ μείζονων μὲ τὴ συσκευὴ στοὺς 6 μῆνες ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων μὲ τὴν ἐπέμβαση Πρωτογενὲς καταληκτικὸ Ἀποδεκτὸς οὐδὸς βηματοδότησης Τὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ χαμηλὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας (2.0 V στὰ 0.4 msec) καὶ ἀποδεκτὲς καὶ σταθερὸ οὐδὸ βηματοδοτικῆς μετρήσεις αἴσθησης (R wave 5.0 mv, σύλληψης στοὺς 6 μῆνες (2.0 V ἢ τιμὴ ἴση ἢ μεγαλύτερη μὲ αὐτὴν σὲ εὖρος παλμοῦ 0.24 msec καὶ αὔξηση κατὰ τὴν ἐμφύτευση) στοὺς 6 μῆνες 1.5 V ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐμφύτευσης) Ἀριθμὸς ἐπιτυχημένων 95.8% (504/526) 99.2% (719/725) ἐμφυτεύσεων Ἐπίτευξη πρωτογενοῦς 93.3% (280/300) 96% (700/725) καταληκτικοῦ σημείου ἀσφάλειας Ἐπίτευξη πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ 90.0% (270/300) 98.3% (292/297) σημείου ἀποτελεσματικότητας Ἀνεπιθύμητα συμβάντα Κύριος πληθυσμὸς (συμπληρωμένοι Συνολικὸς πληθυσμός: 4% σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευή 6 μῆνες follow-up): 6.7% Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης: 0% ἐμφύτευσης ποὺ ἀπαιτεῖ Διάτρηση καρδιᾶς:1.6% διαδερμικὴ ἀνάκτηση: 1.7% Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης: 0.2% Διάτρηση καρδιᾶς: 1.3% Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 0.7% Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης, Ἐμβολὴ/Θρόμβωση: 0.3% ποὺ ἀπαιτεῖ διαδερμικὴ ἀνάκτηση Ἄλλα συμβάματα: 1.7% καὶ ἀντικατάσταση συσκευῆς: 1.3% Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 1.3% Συνολικὸς πληθυσμός: 6.5% Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης, ποὺ ἀπαιτεῖ διαδερμικὴ ἀνάκτηση: 1.1% Διάτρηση καρδιᾶς: 1.5% Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης, ποὺ ἀπαιτεῖ διαδερμικὴ ἀνάκτηση καὶ ἀντικατάσταση συσκευῆς: 0.8% Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 1.2% Θάνατοι σχετιζόμενοι 0 0 μὲ τὴ συσκευή Χρόνος ἐπέμβασης 28.6±17.8 minutes Χρόνος ἁκτινοσκόπησης 13.9±9.1 minutes Ποσοστὸ ἀσθενῶν στοὺς ὁποίους 70.2% δὲν ἀπαιτήθηκε ἐπανατοποθέτηση μετὰ τὴν ἀρχικὴ ἐμφύτευση Ἀνάκτηση 13 ἀσθενεῖς (Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση 1 ἀσθενὴς (ἀπώλεια σύλληψης) ἀρχικῆς ἐμφύτευσης: 6, Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης: 4, others: 3) Παράμετροι βηματοδότησης Μέση τιμὴ R-wave: 9.2 ± 2.9 mv Μέση τιμὴ R-wave: 15.3 mv (στὸ follow-up) Μέσος οὐδὸς βηματοδότησης Μέσος οὐδὸς βηματοδότησης (at 0.4 msec): 0.58 ± 0.31 V (at 0.24 msec): 0.54 V Μέση ἀντίσταση βηματοδότησης: 627 ohms LCP: Leadless Pacemaker System, TPS: Transcatheter

9 26 τοὺς 795 καταγεγραμμένους ἀσθενεῖς (99,6%) σὲ 96 κέντρα σὲ 20 χῶρες. Τὶς πρῶτες 30 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐμφανίστηκαν συνολικὰ 13 μείζονες ἐπιπλοκὲς σὲ 12 ἀσθενεῖς (1,51%). Οἱ κυριότερες ἐπιπλοκὲς ἦσαν καρδιακὴ συλλογὴ / διάτρηση (1, 0,13%), ἐκτόπιση συσκευῆς (1, 0,13%) καὶ σηψαιμία (1, 0,13%). Ὁ οὐδὸς βηματοδότησης παρέμεινε σὲ χαμηλὰ καὶ σταθερὰ ἐπίπεδα. Ἑπομένως στὸν "πραγματικό κόσμο" ἡ συσκευὴ ἔδειξε ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς ἐμφύτευσης καὶ χαμηλὰ ποσοστὰ ἐπιπλοκῶν. 25 Παρὰ τὴν ἔλλειψη δεδομένων μακροχρόνιας παρακολούθησης, τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὶς μελέτες αὐτὲς κατέδειξαν ὅτι ἡ βηματοδότηση μὲ τὴ χρήση συσκευῶν χωρὶς καλώδια ἀποτελεῖ μιὰ ἀποτελεσματικὴ καὶ ἀσφαλῆ ἐναλλακτικὴ λύση ἀντὶ τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν. Ὡστόσο γιὰ τὸ σύστημα Nanostim, παρὰ τὰ εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν, στὴν κλινικὴ πράξη ἡ ἐξέλιξη ἦταν διαφορετική. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 ἡ ἑταιρία St. Jude ἀνέστειλε τὴν παραγωγὴ τοῦ συστήματος αὐτοῦ μετὰ ἀπὸ ἀναφορὰ γιὰ ἀπώλεια τῆς βηματοδότησης σὲ 7 ἀσθενεῖς λόγῳ προβλημάτων τῆς γεννήτριας. Μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶχαν ἐμφυτευθεῖ παγκοσμίως συσκευές. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ συγκεκριμένο σύστημα βηματοδότησης ἔχει οὐσιαστικὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν κλινικὴ πράξη. Πιθανὰ ὀφέλη τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια Τὸ κύριο πλεονέκτημα τῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων χωρὶς καλώδια εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ ἀπουσία τῶν διαφλέβιων καλωδίων καὶ ἡ ἐξάλειψη, ἔτσι, τῶν πιθανῶν ἐπιπλοκῶν ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτά, καθὼς καὶ ἡ ἁπλοποίηση τῆς ἐμφύτευσης σὲ ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους εἶναι δύσκολη ἡ φλεβικὴ πρόσβαση. 5,13-15,18,19 Ἐπίσης, ἡ ἀπουσία τῆς ὑποδόριας θήκης, στὴν ὁποία τοποθετεῖται ἡ συμβατικὴ συσκευή, ἐξαλείφει τὸν κίνδυνο τῶν ἐπιπλοκῶν ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτήν, ἐνῶ, ἐπιπλέον, προτιμᾶται καὶ γιὰ αἰσθητικοὺς λόγους ,18,19 Ἀκόμα, φαίνεται ὅτι ὁ χρόνος ζωῆς τῆς γεννήτριας εἶναι συγκρίσιμος, ἂν ὄχι καὶ μεγαλύτερος, σὲ σχέση μὲ τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες Τὰ πιθανὰ πλεονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια συνοψίζονται στὸν Πίνακα 3. Οἱ ἐνδεχόμενες μελλοντικὲς βελτιώσεις στὴν τεχνολογία τῶν βηματοδοτῶν ἀναμένεται νὰ ὁδηγήσουν σὲ νέα ἐπιτεύγματα, ὅπως ἡ ἀσύρματη ἐπικοινωνία μεταξὺ κολπικῶν καὶ κοιλιακῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων, καθὼς καὶ στὸ συνδυασμὸ τῶν συσκευῶν αὐτῶν μὲ τοὺς ὑποδόριους ἐμφυτεύσιμους ἀπινιδωτὲς (subcutaneous ICDs). Ἐπιπλέον, ἡ πιθανὴ χρήση στὸ μέλλον τῆς κινητικῆς ἐνέργειας ποὺ προέρχεται ἀπὸ καρδιακὸ παλμὸ γιὰ τὴν ἐπαναφόρτιση τῆς συσκευῆς, ὅπως γίνεται στὰ αὐτόματα ρολόγια, μπορεῖ νὰ αὐξήσει σημαντικὰ τὴ μακροβιότητα τῆς γεννήτριας ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐξαλείψει τὴν ἀναγκαιότητα ἀντικατάστασης ἢ ἐμφύτευσης νέα συσκευῆς. Πιθανοὶ περιορισμοὶ τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια Ὁ σημαντικότερος περιορισμὸς τῶν συστημάτων βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων, τουλάχιστον μὲ τὴ σημερινή τους μορφή, εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιὰ μονοεστιακὴ κοιλιακὴ βηματοδότηση. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χρήση τους προορίζεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη VVI(R) βηματοδότησης, ὅπως γιὰ παράδειγμα σὲ περίπτωση μόνιμης κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ βραδυκαρδίας ἢ σὲ ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἡ βηματοδότηση ἀναμένεται νὰ εἶναι σπάνια. Ὡστόσο, δὲν θὰ ἦταν ἰδανικὴ γιὰ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν, ὅπως, π.χ. αὐτῶν μὲ σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου ἢ διαταραχὲς κολποκοιλιακῆς ἀγωγιμότητας, οἱ ὁποῖοι ὠφελοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση ἑνὸς διπλοεστιακοῦ συστήματος βηματοδότησης. 13,15,18,19 Ἐπιπλέον, παρόλο ποὺ ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα ἔχει ἀποδειχθεῖ σὲ δύο μεγάλες πολυκεντρικὲς μελέτες (LEADLESS II καὶ Micra Transcatheter Pacing Study) καὶ μία μικρότερη (LEADLESS), εἶναι ἀπαραίτητη ἡ περαιτέρω ἀξιολόγηση τῶν συστημάτων αὐτῶν σὲ τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες μεγάλης κλίμακας, ἰδίως σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴ μακροχρόνια πρόγνωση, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν σήμερα δεδομένα. Ἡ ἐξαγωγὴ τοῦ χρόνια ἐμφυτευμένου ἄνευ καλωδίων βηματοδότη ἢ ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ ἐμφύτευση ἐπιπρόσθετα μιᾶς νέας συσκευῆς, μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς γεννήτριας ἢ σὲ περίπτωση δυσ λειτουργίας τοῦ συστήματος, εἶναι ἕνα δίλημμα ποὺ παραμένει ἄλυτο. Ἐπιπρόσθετα, τὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν συσκευῶν, ποὺ μποροῦν νὰ ἐμφυτευθοῦν στὴν ΔΚ, καὶ τὸ ἂν

10 27 Πίνακας 3. Πιθανὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια. Πλεονεκτήματα Ἐξάλειψη πιθανῶν ἐπιπλοκῶν τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν ποὺ σχετίζονται μέ: Φλεβικὴ πρόσβαση, χειρισμὸ τοῦ καλωδίου ἐντὸς τῶν ἀγγείων καὶ ἐμφύτευσή του στὴν Δεξιὰ κοιλία (π.χ. πνευμονοθώρακας, μετακίνηση καλωδίου, διάτρηση καρδιᾶς/ ἐπιπωματισμός) Χρόνιες ἐπιπλοκὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο (π.χ. φλεβικὴ θρόμβωση καὶ ἀπόφραξη, ἀνεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας, λοιμώξεις) Ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴν θήκη (π.χ. αἱμάτωμα, διάβρωση τοῦ δέρματος, λοιμώξεις θήκης) Αἰσθητικὸ πλεονέκτημα Ἡ διάρκεια ζωῆς τῆς μπαταρίας εἶναι συγκρίσιμη ἢ μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν συμβατικῶν μονοεστιακῶν, διαφλέβιων βηματοδοτῶν Μειονεκτήματα Δεδομένα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ συστήματος προέρχονται μόνο ἀπὸ 3 μὴ τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες (LEADLESS, LEADLESS II καὶ Micra Transcatheter Pacing Study). Δὲν ὑπάρχουν δεδομένα σχετικὰ μὲ τὴ μακροχρόνια πρόγνωση (ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα). Διαθέσιμος μόνο γιὰ κοιλιακὴ μονοεστιακὴ βηματοδότηση καὶ ἑπομένως προορίζεται γιὰ ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη γιὰ βηματοδότηση τύπου VVI (R). Πιθανὲς ἀγγειακὲς ἐπιπλοκὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θέση μηριαίας πρόσβασης, λόγῳ τῶν μεγάλου μεγέθους καθετήρων καὶ θηκαριῶν (24-French γιὰ τὸ Micra-TPS καὶ 18-French γιὰ τὸ Nanostim-LCP). Πιθανὴ βλάβη τοῦ μυοκαρδίου λόγῳ χειρισμοῦ τῶν μεγάλων καθετήρων στὴ δεξιὰ κοιλία. Πιθανῶς, ἀσφαλὴς σὲ περίπτωση μαγνητικῆς τομογραφίας Πιθανῶς, λιγότερη ἔκθεση σὲ ἀκτινοβολία γιὰ τὸ προσωπικὸ ποὺ πραγματοποιεῖ τὴν ἐμφύτευση Πιθανὸς κίνδυνος μετακίνησης τοῦ συστήματος ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης καὶ ἐμβολισμοῦ συσκευῆς. Δυνητικὸς κίνδυνος γιὰ μυοκαρδιακὴ βλάβη καὶ περικαρδιακὴ συλλογὴ / ἐπιπωματισμὸ (πιθανῶς ὁ ἴδιος κίνδυνος μὲ τὶς ἐμφυτεύσεις συμβατικῶν βηματοδοτῶν). Μακροπρόθεσμα δεδομένα γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν χρονίως ἐμφυτευμένων συσκευῶν (π.χ. σὲ περίπτωση μόλυνσης) λείπουν, ἂν καὶ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ἐπιτυχία στὴν ἀνάκτηση τῆς συσκευῆς στὴν ὀξεῖα φάση καὶ ἐντὸς τοῦ πρώτου ἔτους μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Ἡ καλύτερη στρατηγικὴ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς συσκευῆς, μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς γεννήτριας, (π.χ. ἀφαίρεση τῆς ὑπάρχουσας συσκευῆς ἢ ἐγκατάλειψή της καὶ ἐμφύτευση νέου συστήματος ἄνευ καλωδίων) εἶναι ἄγνωστη. Ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ἐκπαίδευση γιὰ τοὺς καρδιολόγους ποὺ πραγματοποιοῦν τὶς ἐμφυτεύσεις. ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μεταξύ τους παραμένει, ἐπίσης, ἀναπάντητο Τέλος, τὸ κόστος τῶν νέων συστημάτων ἄνευ καλωδίων παραμένει σημαντικὰ ὑψηλότερο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ κόστος τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν. Τὰ πιθανὰ μειονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια συνοψίζονται στὸν Πίνακα 3. Συμπεράσματα Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν συστημάτων βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων στὴν κλινικὴ πρακτική, ἀναμφισβήτητα σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη μιᾶς νέας ἐποχῆς στὴ βηματοδότηση. Ὡστόσο, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ περαιτέρω τεχνολογικὴ βελτίωση, ὅπως π.χ. ἡ ἀνάπτυξη διπλοεστιακῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων, προκειμένου νὰ βελτιωθεῖ ἡ χρησιμότητά τους στὴν κλινικὴ πράξη. Ἐπιπλέον, ἀπαιτοῦνται καὶ νέες τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες γιὰ τὴν περαιτέρω τεκμηρίωση τῆς μακροχρόνιας ἀποτελεσματικότη-

11 28 τας καὶ ἀσφάλειας, καθὼς καὶ τῆς "δυνατότητας ἀνάκτησης", ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ, ἐὰν τὰ συστήματα αὐτὰ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς συμβατικοὺς διαφλέβιους καὶ ἐπικαρδιακοὺς βηματοδότες. Παρὰ τὰ ζητήματα ὅμως αὐτά, τὰ πρῶτα ἐνθαρρυντικὰ δεδομένα ἔχουν ἤδη καταστήσει τὴν βηματοδότηση ἄνευ καλωδίων ἕνα ἐπιπλέον ὅπλο στὴ φαρέτρα τῆς ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, στοὺς ὁποίους ἔχει τεθεῖ ἡ ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση μονοεστιακοῦ βηματοδότη, εἰδικὰ σὲ ἐκείνους μὲ δύσκολη φλεβικὴ ἀνατομία καὶ σὲ ἐκείνους στοὺς ὁποίους δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ τοποθετηθεῖ ἕνα συμβατικὸ διαφλέβιο βηματοδοτικὸ σύστημα. Ἀρχικὴ ἐμπειρία μὲ τὰ συστήματα βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων στὴν Ἑλλάδα Ἀναφέρουμε συνοπτικὰ τὶς πρῶτες ἕξι περιπτώσεις ἐμφύτευσης βηματοδοτικοῦ συστήματος χωρὶς καλώδια (Micra Transcatheter Pacing System, Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ), ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸ ἐργαστήριο ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Ἱπποκράτειου Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθήνας μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Νοεμβρίου Λόγῳ τοῦ σχετικὰ ὑψηλότερου κόστους τῶν συσκευῶν αὐτῶν, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες, ἡ χρήση τους ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι περιορισμένη στὴν Ἑλλάδα καὶ σήμερα οἱ ἐμφυτεύσεις περιορίζονται κυρίως σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα πρόσβασης, ποὺ εἶναι ἀπίθανο νὰ ξεπεραστοῦν μὲ τὶς συμβατικὲς τεχνικὲς ἐμφύτευσης. Τὰ δεδομένα τῶν ἀσθενῶν μας παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 4. Ὁ πρῶτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 78 ἐτῶν, ποὺ παραπέμφθηκε ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο λόγῳ πολλαπλῶν συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων, βραδυαρρυθμίας καὶ παύσεων ἄνω τῶν 5 δευτερολέπτων. Εἶχε ἱστορικὸ ἰσχαιμικῆς μυοκαρδιοπάθειας, ποὺ ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) τὸ 1991, σοβαρὴ περιφερικὴ ἀγγειακὴ νόσο, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο 5 χρόνια πρὶν τὴν παραπομπή, χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ δυσλειτουργία καὶ διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας, συνοδευόμενη ἀπὸ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας. Ἐπιπλέον, ἀναφέρεται στὸ ἱστορικὸ προηγηθεῖσα θρόμβωση τῆς ἀριστερῆς ὑποκλείδιας φλέβας, ἐνῶ κατὰ τὴ διάρκεια προηγούμενης νοσηλείας σὲ νοσοκομεῖο, ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε ἐπιμόλυνση ἑνὸς φλεβικοῦ καθετῆρα στὴ δεξιὰ ὑποκλείδια φλέβα μὲ ἀποτέλεσμα σηψαιμία. Λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ πιθανὲς ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές, πραγματοποιήθηκε ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων στὴν κορυφὴ τῆς ΔΚ, σύμφωνα μὲ τὴν τεχνικὴ ποὺ ἀναφέρθηκε προηγούμενα. Δὲν κατεγράφησαν ἐπιπλοκὲς κατὰ ἢ μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο 4 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς μετὰ τὴν ἐμφύτευση καὶ παρέμειναν σταθερὲς στὸν 1ο καὶ 6ο μῆνα παρακολούθησης. Ὁ δεύτερος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 50 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ὑπὸ αἱμοκάθαρση, ἐξαιτίας σακχαρώδους διαβήτη καὶ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε δυσλειτουργία τῆς ἀρτηριοφλεβικῆς fistula αἱμοκάθαρσης, λόγῳ ἐπανειλημμένων λοιμώξεων καὶ περιφερικῆς ἀρτηριακῆς ἀγγειακῆς νόσου. Ὡς ἐκ τούτου, ἕνας μόνιμος καθετῆρας αἱμοκάθαρσης τοποθετήθηκε στὴ δεξιὰ ὑποκλείδια φλέβα, ἀλλὰ δυστυχῶς, σύντομα, παρατηρήθηκε ἐπιμόλυνση τοῦ καθετῆρα καὶ ἀπόφραξη τοῦ ἀγγείου, ἀκολουθούμενη ἀπὸ βακτηριακὴ ἐνδοκαρδίτιδα, ποὺ εἶχε μὲ τὴ σειρά της ὡς ἀποτέλεσμα σοβαρὴ ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Ἡ φυσικὴ βαλβίδα ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ προσθετική, μεταλλικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα, ἐνῶ ἡ αἱμοκάθαρση ἐκτελοῦνταν μέσῳ καθετῆρα τοποθετημένου στὴν ἀριστερὴ ὑποκλείδια φλέβα. Ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, δυστυχῶς, ἀκολουθήθηκε ἀπὸ πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, ποὺ ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἐμφύτευση ἐπικαρδιακοῦ βηματοδότη. Ὡστόσο, ἕξι μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση καταγράφηκε αὐξημένος οὐδὸς βηματοδότησης τῶν ἐπικαρδιακῶν ἠλεκτροδίων (μπλὸκ ἐξόδου). Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ περίπλοκου ἱστορικοῦ, ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς βηματοδότη χωρὶς καλώδια. Τὸ σύστημα ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν περιοχὴ τῆς κορυφῆς τῆς ΔΚ χωρὶς ἐπιπλοκὲς καὶ ὁ ἀσθενὴς ἔλαβε ἐξιτήριο 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο καὶ 1 καὶ 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση ἦσαν πολὺ ἱκανοποιητικές. Δὲν ἀναφέρθηκαν συμπτώματα ποὺ παραπέμπουν σὲ παρουσία συνδρόμου βημα-

12 29 Ἀσθενής 1 Ἀσθενής 2 Ἀσθενής 3 Ἀσθενής 4 Ἀσθενής 5 Ἀσθενής 6 Ἡμερομηνία Ἀπρίλιος 2016 Ἰούνιος 2016 Σεπτέμβριος 2016 Νοέμβριος 2016 Νοέμβριος 2016 Νοέμβριος 2016 Ἡλικία (y) Ἔνδειξη γιὰ βηματοδότηση Καρδιακὸς ρυθμὸς Ἱστορικὸ ὑποκείμενης καρδιακῆς νόσου Προηγούμενη ἐμφύτευση βηματοδότη Συγκοπή, Βραδυαρρυθμία, παύσεις >5sec ΠΚΚΑ Συγκοπή, Προσυγκοπή, Βραδυαρρυθμία, παύσεις 3sec Συγκοπή, ΠΚΚΑ ΚΜ μὲ βραδεῖα κοιλιακὴ ἀνταπόκριση, ἐπιδείνωση λειτουργικοῦ σταδίου ΚΜ ΦΡ ΚΜ ΦΡ ΚΜ ΚΜ ΣΝ (CABG), Δυσλειτουργία καὶ Διάταση ΔΚ, Σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τριγλώχινας Ὄχι Προηγηθεῖσα BE προκαλοῦσα ἀνεπάρκεια Ἀορτικῆς βαλβίδας/ Μεταλλικὴ Προσθετικὴ Ἀορτικὴ Βαλβίδα Ἐπικαρδιακὸς βηματοδότης (exit block) ΣΝ (CABG), Ρευματικῆς αἰτιολογίας βαλβιδικὴ καρδιακὴ νόσος μιτροειδοῦς καὶ ἀορτικῆς/ Βιολογικὴ Προσθετικὴ Ἀορτικὴ καὶ Μιτροειδὴς Βαλβίδα Λοιπὸ ἱστορικὸ ΕΑΝ, ΠΑΝ ΠΑΝ, ΑΥ, ΣΔ ΑΥ, Ἀναιμία/ ΜΔΣ Νεφρικὴ λειτουργία Προβλήματα πρόσβασης στὸ σύστημα τῆς ἄνω κοίλης φλέβας Πίνακας 4. Δεδομένα ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν Βηματοδοτικὸ Σύστημα ἄνευ καλωδίων στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο, μεταξὺ Ἀπριλίου- Νοεμβρίου Μέτρια ΧΝΑ Θρόμβωση ἀριστερῆς ὑποκλειδίου φλέβας, Προηγηθεῖσα λοίμωξη διαφλέβιου καθετῆρα στὴν δεξιὰ ὑποκλείδιο φλέβα ΧΝΑ (ὑπὸ Α/Δ διὰ τῆς ἀριστερῆς ὑποκλειδίου φλέβας)- Δυσλειτουργία περιφερικῆς fistula Ἀπόφραξη δεξιᾶς ὑποκλειδίου φλέβας Συγκοπή, Βραδυαρρυθμία, παύσεις 4sec Ὄχι Ὄχι Ρευματικῆς αἰτιολογίας βαλβιδικὴ καρδιακὴ νόσος/ Μεταλλικὴ Προσθετικὴ Μιτροειδὴς Βαλβίδα, Δυσλειτουργία Ἀριστερῆς Κοιλίας, Δυσλειτουργία καὶ διάταση ΔΚ/ Σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τριγλώχινας Ὄχι Ὄχι Ὄχι Ὄχι Ἤπια ΧΝΑ Σύνδρομο ΑΚΦ/ Θρομβωμένο φλεβικὸ stent στὴν ΑΚΦ ΕΑΝ, ΑΥ, ΣΔ, ΠΑΝ ΧΝΑ (ὑπὸ Α/Δ διὰ τῆς ἀριστερῆς ὑποκλειδίου φλέβας) Οὐδέν ΕΑΝ Φυσιολογική Χωρὶς πρόσβαση λόγῳ ἀνατομικῶν προβλημάτων Οὐδέν Μέτρια ΧΝΑ Θρόμβωση ἀριστερῆς ὑποκλειδίου φλέβας, Προηγηθεῖσα λοίμωξη διαφλέβιου καθετῆρα στὴν δεξιὰ ὑποκλείδιο φλέβα

13 30 Ἀσθενής 1 Ἀσθενής 2 Ἀσθενής 3 Ἀσθενής 4 Ἀσθενής 5 Ἀσθενής 6 Παράμετροι Αἴσθησης καὶ Βηματοδότησης (πρὸ ἐξόδου) Τιμὴ R-wave (mv) Οὐδὸς Βηματοδότησης (V) Ἀντίσταση (Ohms) Κατώτατο Ὅριο ΚΣ (bpm) Ποσοστόὸ βηματοδότησης (%) Παράμετροι Αἴσθησης καὶ Βηματοδότησης (Follow-up) Τιμὴ R-wave (mv) Οὐδὸς Βηματοδότησης (V) Ἀντίσταση (Ohms) Κατώτατο Ὅριο ΚΣ (bpm) Ποσοστὸ βηματοδότησης (%) ΠΚΚΑ: Πλήρης Κολποκοιλιακὸς Ἀποκλεισμός, ΚΜ: Κολπικὴ Μαρμαρυγή, Φλεβοκομβικὸς ρυθμός, ΣΝ: Στεφανιαία Νόσος, CABG: Coronary Artery Bypass Grafting, ΔΚ: Δεξιὰ κοιλία, BE: Βακτηριακὴ Ἐνδοκαρδίτιδα, ΕΑΝ: Ἐγκεφαλικὴ Ἀγγειακὴ Νόσος, ΠΑΝ: Περιφερικὴ Ἀγγειακὴ Νόσος, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης, ΜΔΣ: Μυελοδυσπλαστικὸ Σύνδρομο, ΧΝΑ: Χρόνια Νεφρικὴ Ἀνεπάρκεια, Α/Δ: Αἱμοδιάλυση, ΑΚΦ: Ἄνω Κοίλη Φλέβα, ΚΣ: Καρδιακὴ Συχνότητα τοδότη, ἂν καὶ ὁ ἀσθενὴς παρέμεινε σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Ὁ τρίτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας ἡλικίας 72 ἐτῶν, μὲ προσθετικὲς βιολογικὲς βαλβῖδες μιτροειδοῦς καὶ ἀορτικῆς, λόγῳ ρευματικῆς βαλβιδικῆς καρδιακῆς νόσου. Ἠχοκαρδιογραφικὰ διαπιστώθηκε καλὴ λειτουργία τῶν προσθετικῶν βαλβίδων. Ἀπὸ τὸ ἱστορικό, ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ παρουσία στεφανιαίας νόσου, ἀντιμετωπισθεῖσα χειρουργικὰ μὲ ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG), καθὼς καὶ χρόνια κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἐπιπλέον, ἀναφέρεται ἱστορικὸ συνδρόμου ἄνω κοίλης φλέβας, μὴ-κακοήθους αἰτιολογίας, ποὺ διαγνώστηκε 4 ἔτη πρὶν ἀπὸ τὴν παραπομπὴ σὲ ἐμᾶς καὶ ἀντιμετωπίστηκε μὲ τοποθέτηση φλεβικοῦ stent, ποὺ δυστυχῶς θρομβώθηκε λίγο μετὰ μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Τοὺς τελευταίους 3 μῆνες πρὶν τὴν παραπομπὴ στὸ νοσοκομεῖο μας, ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε 3 συγκοπτικὰ καὶ ἀρκετὰ προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια. Σὲ ἔλεγχο μὲ 24ωρη περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ Holter διαπιστώθηκε βραδυκαρδία καὶ παύσεις μέγιστης διάρκειας 3 δευτερολέπτων. Λόγῳ τοῦ προηγουμένως ἀναφερθέντος ἱστορικοῦ, ἀποφασίστηκε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης χωρὶς καλώδια. Ὁ βηματοδότης τοποθετήθηκε στὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα καὶ τόσο ἡ ἐπέμβαση ὅσο καὶ ἡ μετέπειτα παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο ἦταν ἀνεπίπλεκτη. Ὁ ἀσθενὴς ἔλαβε ἐξιτήριο 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐνῶ οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς τόσο κατὰ τὴν ἔξοδο καθὼς καὶ 1 καὶ 3 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Ὁ τέταρτος ἀσθενὴς ἦταν ἕνας ἄνδρας ἡλικίας 64 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ὑπὸ αἱμοδιύλιση μέσῳ μόνιμου καθετῆρα

14 31 στὴν ἀριστερὴ ὑποκλείδιο φλέβα, προγενέστερου ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ποὺ ὁδήγησε σὲ μόνιμη δεξιὰ ἡμιπάρεση, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη καὶ σοβαρῆς περιφερικῆς ἀρτηριακῆς νόσου. Τὸ λειτουργικὸ στάδιο τοῦ ἀσθενοῦς ἐπιδεινώθηκε 1 μῆνα πρὶν τὴν ἐμφάνιση στὸ νοσοκομεῖο μας καί, ἐπιπλέον, ἀναφέρονταν 2 συγκοπτικὰ ἐπεισόδια, τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκάλεσε τραυματισμὸ στὸ κεφάλι. Τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα 12 ἠλεκτροδίων ἔδειξε πλῆρες κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, μὲ κοιλιακὸ συχνότητα 40 παλμοὺς/λεπτό. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ διπλοεστιακὸς βηματοδότης θὰ ἦταν ἡ προτιμώμενη ἐπιλογή, σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση, ἐναλλακτικά, ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ ἀσθενοῦς. Ὁ βηματοδότης ἐμφυτεύτηκε στὸ τοίχωμα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος. Ὁ ἀσθενὴς εἶχε μιὰ ὁμαλὴ παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὸ 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς κατὰ τὴν ἔξοδο καὶ παρέμειναν σταθερὲς 1 καὶ 3 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Παρὰ τὴν παρουσία φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ, δὲν ὑπῆρχαν συμπτώματα ἐνδεικτικὰ συνδρόμου βηματοδότη. Ὁ πέμπτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 65 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ χρόνιας κολπικῆς μαρμαρυγῆς, μὲ ἀργὴ κοιλιακὴ ἀνταπόκριση καὶ συχνὲς παύσεις, ποὺ παραπέμφθηκε ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο. Ὁ ἀσθενὴς εἶχε ἐπίσης ὑποστεῖ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο 6 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν παραπομπή. Τοὺς τελευταίους μῆνες πρὸ τῆς ἐμφάνισης στὸ νοσοκομεῖο μας, τὸ λειτουργικὸ στάδιο τοῦ ἀσθενοῦς ἐπιδεινώθηκε, ἐνῶ σὲ 24ωρη περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ ἐπιβεβαιώθηκε ἡ παρουσία κολπικῆς μαρμαρυγῆς μὲ ἀργὴ κοιλιακὴ ἀνταπόκριση. Ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συμβατικοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος ἐπιχειρήθηκε στὸ νοσοκομεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο παραπέμφθηκε ὁ ἀσθενής. Ὡστόσο, κατὰ τὴν ἐμφύτευση παρουσιάστηκαν σοβαρὲς δυσκολίες πρόσβασης στὸ σύστημα τῆς ἄνω κοίλης φλέβας, λόγῳ ἀνατομικῶν παραλλαγῶν καί, δυστυχῶς, ἡ ἐμφύτευση ἐπιπλήχτηκε ἐπιπλέον μὲ αἱμο-πνευμονοθώρακα. Ἀποφασίστηκε ἡ τοποθέτηση ἑνὸς συστήματος ἄνευ καλωδίων, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε, παρομοίως μὲ τὶς προηγούμενες περιπτώσεις, στὴν κορυφὴ τῆς ΔΚ. Ἡ παραμονή του στὸ νοσοκομεῖο ἦταν ἄνευ ἐπιπλοκῶν καὶ ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς κατὰ τὴν ἔξοδο, καθὼς καὶ τὸν 1ο καὶ 3ο μῆνα παρακολούθησης. Ὁ ἕκτος ἀσθενὴς ἦταν γυναῖκα 77 χρονῶν, μὲ ἱστορικὸ ρευματικῆς βαλβιδικῆς καρδιακῆς νόσου καὶ μεταλλικὴ προσθετικὴ μιτροειδῆ βαλβίδα. Ἡ ἠχοκαρδιογραφία ἀποκάλυψε μέτριου βαθμοῦ συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, δυσλειτουργία καὶ διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας καὶ σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας. Ἡ προσθετικὴ βαλβίδα στὴ θέση τῆς μιτροειδοῦς ἦταν καλῶς λειτουργοῦσα. Ἡ ἀσθενὴς παρουσίασε πολλαπλὰ συγκοπτικὰ ἐπεισόδια, βραδυαρρυθμία καὶ παύσεις διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Ἐπιπλέον, ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ἀναφέρονταν χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, θρόμβωση τῆς ἀριστερῆς ὑποκλείδιας φλέβας καὶ προηγηθεῖσα ἐπιμόλυνση ἑνὸς φλεβικοῦ καθετῆρα στὴ δεξιὰ ὑποκλείδια φλέβα. Λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν κορυφὴ τῆς δεξιᾶς κοιλίας, χωρὶς ἐπιπλοκές. Ἡ ἀσθενὴς ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση, μὲ ἱκανοποιητικὲς παραμέτρους βηματοδότησης καὶ αἴσθησης. Οἱ μετρήσεις 1 καὶ 6 μῆνες μετὰ κατέγραψαν σταθερὲς παραμέτρους. Συμπερασματικά, παρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν σήμερα ὅλα τὰ συστήματα ὑγείας, λόγῳ τῆς αὐξανόμενης ἀνάπτυξης καὶ εἰσαγωγῆς νέων καὶ δαπανηρῶν τεχνολογιῶν στὴν ἰατρική, τὰ βηματοδοτικὰ συστήματα ἄνευ καλωδίων ἔχουν θέση στὴν καθ ἡμέρα πράξη, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς υἱοθέτησης μιᾶς ὀρθολογικῆς καὶ ἐξατομικευμένης προσέγγισης. Ἡ χρήση τῶν νέων αὐτῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων εἶναι συμβατὴ μὲ τοὺς κανόνες τῆς βιοηθικῆς καὶ θὰ πρέπει νὰ γίνεται, ἐπὶ τοῦ παρόντος, κυρίως γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐμφύτευση τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν, καὶ πάντα μετὰ ἀπὸ τὴν κατάλληλη ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν αὐτὲς τὶς ἐπεμβάσεις. Βιβλιογραφία 1. Mond HG, Proclemer A. The 11th world survey of cardiac pacing and implantable cardioverter-defibrillators: calendar year 2009 a World Society of Arrhythmia s project. Pacing

15 32 Clin Electrophysiol. 2011; 348: Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Addenda. Tthe Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J. 2013; 34: Kirkfeldt RE, Johansen JB, Nohr EA, et al. Complications after cardiac implantable electronic device implantations: an analysis of a complete, nationwide cohort in Denmark. Eur Heart J. 2014; 35: Fanourgiakis J, Simantirakis E, Maniadakis N, et al. Complications Related to Cardiac Rhythm Management Device Therapy and Their Financial Implication: A Prospective Single-Center TwoYear Survey. Hellenic J Cardiol. 2016; 57: Tsiachris D, Tousoulis D. Conventional pacing system: It cannot be done better, it can only change. Hellenic J Cardiol. 2016; 57: van Rees JB, de Bie MK, Thijssen J, et al. Implantation-related complications of implantable cardioverter-defibrillators and cardiac resynchronization therapy devices: a systematic review of randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol. 2011; 58: D. Klug, M. Balde, D. Pavin, et al. Risk factors related to infections of implanted pacemakers and cardioverterdefibrillators: results of a large prospective study. Circulation. 2007; 116: Udo EO, Zuithoff NP, van Hemel NM, et al. Incidence and predictors of short- and long-term complications in pacemaker therapy: the FOLLOWPACE study. Heart Rhythm. 2012; 95: Johansen JB, Jørgensen OD, Møller M, et al. Infection after pacemaker implantation: infection rates and risk factors associated with infection in a population-based cohort study of consecutive patients. Eur Heart J. 2011; 328: Kleemann T, Becker T, Doenges K, et al. Annual Rate of Transvenous Defibrillation Lead Defects in Implantable Cardioverter-Defibrillators Over a Period of >10 Years. Circulation. 2007; 115: Spickler JW, Rasor NS, Kezdi P, et al., Totally self-contained intracardiac pacemaker. J Electrocardiol. 1970; 3: Vardas PE, Politopoulos C, Manios E. A miniature pacemaker introduced intravenously and implanted endocardially. Preliminary findings from an experimental study. Eur J Card Pacing. 1991; 1: Miller MA, Neuzil P, Dukkipati SR, Reddy VY. Leadless Cardiac Pacemakers: Back to the Future. J Am Coll Cardiol. 2015; 66: Sperzel J, Burri H, Gras D, et al. State of the art of leadless pacing. State of the art of leadless pacing. Europace. 2015; 17: Seriwala HM, Khan MS, Munir MB, et al. Leadless pacemakers: A new era in cardiac pacing. Leadless pacemakers: A new era in cardiac pacing. J Cardiol. 2016; 67: Sperzel J, Khairkhahan A, Ligon D, Zaltsberg S. Feasibility, efficacy and safety of percutaneous retrieval of a leadless cardiac pacemaker in an in vivo bovine model. Europace. 2013; 15(Suppl 2): Bonner M, Neafus N, Byrd C, Schaerf R, Goode L. Extraction of the Micra transcatheter pacemaker system (abstract). Heart Rhythm. 2014; 11:S Reddy VY, Exner DV, Cantillon DJ, et al. Percutaneous implantation of an entirely intracardiac leadless pacemaker. N Engl J Med. 2015; 373: Reynolds D, Duray GZ, Omar R, et al. A leadless intracardiac transcatheter pacing system. N Engl J Med. 2016; 374: Reddy VY, Miller MA, Knops RE, et al. Retrieval of the Leadless Cardiac Pacemaker: A Multicenter Experience. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016; 9: pii: e Chen K, Zheng X, Dai Y, et al. Multiple leadless pacemakers implanted in the right ventricle of swine. Europace. 2016; 18: Reddy VY, Knops RE, Sperzel J, et al. Permanent leadless cardiac pacing: results of the LEADLESS trial. Circulation. 2014; 129: Knops RE, Tjong FV, Neuzil P, et al. Chronic performance of a leadless cardiac pacemaker: 1-year follow-up of the LEADLESS trial. J Am Coll Cardiol. 2015; 65: Duray GZ, Ritter P, El-Chami M, et al. Long-term performance of a transcatheter pacing system: 12-Month results from the Micra Transcatheter Pacing Study. Heart Rhythm. 2017;14: Roberts PR, Clementy N, Al Samadi, et al. A leadless pacemaker in the real-world setting: The Micra Transcatheter Pacing System Post-Approval Registry. Heart Rhythm. 2017; 14:

Νέες Προοπτικές στην Βηματοδότηση

Νέες Προοπτικές στην Βηματοδότηση Νέες Προοπτικές στην Βηματοδότηση Στέφανος Μ Αρχοντάκης Επικουρικός επιμελητής Β, Γ.Ν.Μ.Α. Έλενα Βενιζέλου Επιστημονικός Συνεργάτης, Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Ασθενής 72 ετών Προσέρχεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια. Τσιάβος Βασίλειος Νοσηλευτής Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια. Τσιάβος Βασίλειος Νοσηλευτής Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια Τσιάβος Βασίλειος Νοσηλευτής Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων Δηλώνω ότι δεν έχω οικονομική σχέση με καμία εταιρεία. Φυσικός βηματοδότης Η καρδιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη

Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη 2 η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα Προσπέλαση με κολπική διαφραγματοστομία υπό διοισοφάγειο echo σε 3 ασθενείς Leclercq

Διαβάστε περισσότερα

Endocarditis in cardiac devices: to extract or not to extract? Σκεύος Σιδερής Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Endocarditis in cardiac devices: to extract or not to extract? Σκεύος Σιδερής Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Endocarditis in cardiac devices: to extract or not to extract? Σκεύος Σιδερής Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Πριν την εμφύτευση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται πάντα λεπτομερής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σύνδρομο μακρού QT Το συγγενές σύνδρομο μακρού

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας Θεσσαλονίκη

Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας Θεσσαλονίκη Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας Θεσσαλονίκη Αντιμετώπιση ασθενών με STEMI και υψηλό φορτίο θρόμβου με μηχανική θρομβεκτομή σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Επιμόλυνσης Συσκευής σε Βηματοδο-εξαρτώμενο Ασθενή.

Περίπτωση Επιμόλυνσης Συσκευής σε Βηματοδο-εξαρτώμενο Ασθενή. Περίπτωση Επιμόλυνσης Συσκευής σε Βηματοδο-εξαρτώμενο Ασθενή. Ποια Είναι η Ενδεδειγμένη Αντιμετώπιση; Αντώνιος Π. Αντωνιάδης, MD, MSc, PhD, ECDS Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Disclosures

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ( LEADLESS PACEMAKERS) ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑÏΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ( LEADLESS PACEMAKERS) ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑÏΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ( LEADLESS PACEMAKERS) ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑÏΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη NO CONFLICT OF INTEREST Pacemakers implants (2009) 700,000

Διαβάστε περισσότερα

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Priori S et al, Eur Heart J 2015 Priori S et al, Circulation

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION-PCI)

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς ασθενείς αρκεί η CRT-P; Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου Ηλεκτροφυσιολόγος-Επεμβατική Καρδιολόγος Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκη

Σε ποιούς ασθενείς αρκεί η CRT-P; Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου Ηλεκτροφυσιολόγος-Επεμβατική Καρδιολόγος Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκη Σε ποιούς ασθενείς αρκεί η CRT-P; Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου Ηλεκτροφυσιολόγος-Επεμβατική Καρδιολόγος Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκη Conflict of Interest No one Οι τελευταίες αναβαθμισμένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Π. Δάρδας, Δ. Τσικαδέρης, Ν. Μεζίλης, Β. Νινιός, Σ. Θεοφιλογιαννάκος Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη 12/09/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση Ασθενής με στεφανιαία νόσο και ηλεκτρική θυέλλα - επικαρδιακη προσπέλαση Κωνσταντίνος Π. Λέτσας, MD, FEHRA Β Καρδιολογική Κλινική Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Βηµατοδότης χωρίς ηλεκτροκαθετήρες και µπαταρία: η νέα πραγµατικότητα

Βηµατοδότης χωρίς ηλεκτροκαθετήρες και µπαταρία: η νέα πραγµατικότητα Βηµατοδότης χωρίς ηλεκτροκαθετήρες και µπαταρία: η νέα πραγµατικότητα Δρ. Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υπάρχουν οικονοµικές σχέσεις µε φαρµακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF 37 0 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 21/10/2016 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF Ε. Φοροζίδου 1, Δ. Βασδέκη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 2010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 14 22-11-2010 Συνοπτικὴ περιγραφή Πρόταση τῆς έσµης Εὐθειῶν. Εστω ὅτι τὰ σηµεῖα, καὶ, εἶναι τέτοια ὥστε οἱ εὐθεῖες και εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA: ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA: ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA: ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝOY ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Σ. BRUGADA IΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΗΚΓ ΗΦΕ/ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ (ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ) ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ (ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ) ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 22 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ " Όλα για την Καρδιά µας " Αθήνα, Divani Caravel, 20 21 Οκτωβρίου 2016 ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ (ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ) ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Βαρβάρα Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

H Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εμφυτεύσιμων

H Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εμφυτεύσιμων ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιπλοκές που Σχετίζονται με τη Εμφύτευση Συσκευών Ελέγχου Καρδιακού Ρυθμού και οι Οικονομικές τους Επιπτώσεις: Μια Προοπτική Μονοκεντρική Μελέτη Δύο Ετών Ιωάννης Φανουργιάκης,,2,3 Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πέτρος Δάρδας, Δημήτρης Τσικαδέρης, Νίκος Μεζίλης, Βλάσης Νινιός, Στράτος Θεοφιλογιαννάκος Κλινική Άγιος Λουκάς 26/05/2016 ΟΔΗΓΙΕΣ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Καρδιολόγοι Σ. Δευτεραίος Αν. Καθηγητής Κ. Ραϊσάκης Επιμ. Α ΕΣΥ Γ. Γιαννόπουλος Παν. Υπότροφος Α. Ζαχαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

18 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

18 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών Νικόλαος Β. Κωνσταντινίδης Ά Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ασυμπτωματικό σύνδρομο Βrugada 64-79% των ασθενών με

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Καρδιάς-Heart Team Η άποψη του Αγγειοχειρουργού

Ομάδα Καρδιάς-Heart Team Η άποψη του Αγγειοχειρουργού Ομάδα Καρδιάς-Heart Team Η άποψη του Αγγειοχειρουργού Κωνσταντίνος Τιγκιρόπουλος-Αγγειοχειρουργός Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονική Εισαγωγή Η διακαθετηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ARVD ΥΠΕΡ. Θεμιστοκλής Μαούνης ΩΚΚ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ARVD ΥΠΕΡ. Θεμιστοκλής Μαούνης ΩΚΚ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ARVD ΥΠΕΡ Θεμιστοκλής Μαούνης ΩΚΚ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ, 20.2.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων Καμία ICD Κίνδυνος διάτρησης λόγω λεπτού τοίχώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Α Αβραµίδου, Ι Γαλητσιάνος, Α Ντάτσιος, Σ Πίττας, Σ Γρηγοριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους;

Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους; Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους; Νικόλαος Δαγρές Επίκουρος Καθηγητής Β Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope

2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope 2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope Λίλιαν Μάντζιαρη MD MSc PhD Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Επιστημονικός συνεργάτης Γ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος επεμβατικής αντιμετώπισης βαλβιδοπαθειών: Πρόκληση και ευκαιρία

Έναρξη προγράμματος επεμβατικής αντιμετώπισης βαλβιδοπαθειών: Πρόκληση και ευκαιρία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής μετά από PCI

Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής μετά από PCI Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής μετά από PCI Αθανάσιος Αγγελής Επιστημονικός Συνεργάτης Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δήλωση Συμφερόντων Δεν έχω κανένα οικονομικό ή

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Τζέης, MD, PhD, FESC

Στέλιος Τζέης, MD, PhD, FESC 6 ο Επιµορφωτικό Σεµινάριο Ειδικευοµένων Αθήνα 30 Νοεµβρίου 1 εκεµβρίου 2012 Βασικές αρχές προγραµµατισµού και ελέγχου εµφυτεύσιµων απινιδωτών Στέλιος Τζέης, MD, PhD, FESC Επιµελητής Καρδιολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου κατασκευάζονται τα προσφερόμενα συστήματα (σετ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα;

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Στυλιανός Τζέης MD, PhD, FESC Καρδιολογικό Τμήμα, Ερρίκος Ντυνάν Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής κατευθυντήριες οδηγίες European Heart Journal

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή;

Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή; Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή; Γκίνος Σ. Χαρίλαος Αρχίατρος καρδιολόγος Επιμελητής καρδιολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή χρόνου κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής

Επιλογή χρόνου κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής Επιλογή χρόνου κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής Στυλιανός Τζέης MD, PhD, FESC Επιμελητής Α, Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Atrial fibrillation begets atrial fibrillation Over the long term,

Διαβάστε περισσότερα

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας: χειρουργική αντικατάσταση ή διόρθωση; Κριτήρια επιλογής του είδους της επέμβασης και του τύπου της προθέσεως. Βασίλης Γουλιέλμος Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι.Γ.Ν.Α Background Γυναίκα 33 ετών με γνωστή ρευματική MVS Από έτους περίπου επιδείνωση δύσπνοιας προσπαθείας Αντικειμενικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Χρυσοστομάκης

Σταύρος Χρυσοστομάκης Αρρυθμίες - Σύγχρονοι προβληματισμοί Θεραπεία επανασυγχρονισμού. Πότε και σε ποιούς Σταύρος Χρυσοστομάκης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειο Κρήτης Δήλωση αντικρουόμενων συμφερόντων Δεν έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Δεδομένα κλινικών μελετών και εξατομίκευση της θεραπείας με Apixaban

Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Δεδομένα κλινικών μελετών και εξατομίκευση της θεραπείας με Apixaban Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Δεδομένα κλινικών μελετών και εξατομίκευση της θεραπείας με Apixaban Μιχάλης Εφραιμίδης Καρδιολογική Κλινική Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Βηματοδότηση μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας: Προβλεπτικοί παράγοντες - Ενδείξεις

Καρδιακή Βηματοδότηση μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας: Προβλεπτικοί παράγοντες - Ενδείξεις Σεμινάριο Ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας Βηματοδότησης 2016 Καρδιακή Βηματοδότηση μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας: Προβλεπτικοί παράγοντες - Ενδείξεις Θεόδωρος Αποστολόπουλος Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg.

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για διερεύνηση πρόσθιου θωρακικού

Διαβάστε περισσότερα

Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης

Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης Μεσίσκλη Θεώνη MD Καρδιολόγος Αρρυθµιολόγος Αν. Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital Άνδρας 71 ετών, προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Δρ.Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 2013 Δρ.Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκτιμάται ότι ένα με δύο εκατομμύρια ευρωπαίων λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

Βηματοδότηση Η Αχίλλειος πτέρνα της TAVI

Βηματοδότηση Η Αχίλλειος πτέρνα της TAVI Βηματοδότηση Η Αχίλλειος πτέρνα της TAVI ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δεν έχω να αναφέρω κάποια σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο στο ΗΚΓ

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο στο ΗΚΓ Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο στο ΗΚΓ Παναγιώτης Ιωαννίδης Διευθυντής Τμήματος Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης Βιοκλινικής Αθηνών 4o Αρρυθμιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β.

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Μελέτη της μηχανικής του αριστερού κόλπου με την μέθοδο 2D speckle-tracking σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Σημασία στην πρόγνωση της κολπικής μαρμαρυγής Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσες Εκπαίδευσης, 1ος όροφος, Παν. Γεν. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γεώργιος Τρανταλής Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γενικά. Βαλβιδοπλαστική σε επείγουσες καταστάσεις. TAVI σε επείγουσες καταστάσεις. Συμπεράσματα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Βηματοδότες (προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες) Δυνατότητα ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης και αυτορύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος σε κόλπο (αν υπάρχει κολπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΩ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΩ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΩ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων CRT RESPONSE STILL AN UNCHARTED

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς δημόσια διαβούλευση για Βηματοδότες»

Θέμα: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς δημόσια διαβούλευση για Βηματοδότες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-4-2016 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Αρ. πρωτ: 9655 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Γιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 Νοσοκομείο Ιασώ General, Aθήνα, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εισαγωγή Παρουσίαση Περιστατικού Συμπεράσματα Εισαγωγή Η αιφνίδια βαρηκοΐα μετά από μη ωτολογική χειρουργική επέμβαση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νεφρική νόσος : ορισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ( 26/11/2015 Αρ. Πρωτ. : ).

Θέμα : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ( 26/11/2015 Αρ. Πρωτ. : ). ΠΡΟΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ( ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΟ " Τμήμα : Προμηθειών Κκ. : Δημότσιου

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια. 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2015

Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια. 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2015 Στρογγυλό τραπέζι: βαλβιδοπάθειες Παρουσίαση περιστατικού Πολυβαλβιδοπάθεια 15 ο Συνέδριο New Trends in Cardiology Θεσσαλονίκη, 17-18 Απριλίου 2015 Νικόλαος Β.Κωνσταντινίδης 1 η Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2016 Το φάσμα των κοιλιακών αρρυθμιών κυμαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της προπαφενόνης και της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπική Μαρµαρυγή Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Ε Σδόγκος, Ι Γαλητσιάνος, Α Αβραµίδου, Α Ντάτσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια

Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια 3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 11-12 ΜΑΪΟΥ 2018, ΖΑΠΠΕΙΟ Επαναιμάτωση σε Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Ι. Κανακάκης MD, PhD Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του IVUS στην επεμβατική καρδιολογία. Κωστής Ραϊσάκης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»

Η θέση του IVUS στην επεμβατική καρδιολογία. Κωστής Ραϊσάκης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» Η θέση του IVUS στην επεμβατική καρδιολογία Κωστής Ραϊσάκης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» Φυσιολογική αρτηρία Trilaminar EEM IEM Lumen Adventitia Intima Media Συγκεντρική αθηρωματική πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Δεγερμετζόγλου Νικόλαος¹, Πυλαρινού Παρασκευή 2, Αυγερινός Κωνσταντίνος¹, Μπουντούρης Ιωάννης¹ ¹Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΡΙΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΥΠΟΔΟΡΙΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Στέφανος Αρχοντάκης, Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών Έλενα Βενιζέλου & Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ Θεµιστοκλής Μαούνης ΩΚΚ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ, 16.2.2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Καµία ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ > 2 επεισόδια αιµοδυναµικά ασταθούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ασβεστάς ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

Δημήτρης Ασβεστάς ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Δημήτρης Ασβεστάς ΚΑΡΔΙΟΛΌΓΟΣ Επιμελητής Α, Καρδιολογική κλινική ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΜΗΤΈΡΑ, ΌΜΙΛΟΣ ΥΓΕΊΑ ΑΓΓΕΙΑΚO ΕΓΚΕΦΑΛΙΚO ΕΠΕΙΣΟΔΙO 2 η αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Εισαγωγή Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί κοινή κατάληξη διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων πως η υπέρταση, η ισχαιμία μυοκαρδίου, οι βαλβιδοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ Θ. ΖΕΓΚΟΣ, Δ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Α. ΖΙΑΚΑΣ, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ, Χ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Εργαστήριο μυοκαρδιοπαθειών Ά Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επαναιμάτωση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

Διαδερμική επαναιμάτωση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Διαδερμική επαναιμάτωση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Αθανάσιος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Επιδημιολογία 171 εκατομμύρια διαβητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση Δ. Στάκος, Καρδιολόγος Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη Διαβητική γυναίκα ηλικίας 67 ετών με δύσπνοια στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα