ΚΤΑ /2439/Β0010/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009"

Transcript

1 ΚΤΑ /2439/Β0010/ Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α' Βαζκνύ.» Έρνληαο ππόςε: ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 (Φ.Δ.Κ. 285/ η.α') «Αηγηαιόο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 31 απηνύ, σο ηζρύνπλ. 2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 θαη επνκέλσλ ηνπ Γ/ηνο ηεο 11/ (Φ.Δ.Κ. 399/ η.α') «Πεξί Γηνηθήζεσο Γεκνζίσλ Κηεκάησλ». 3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 23/ (Φ.Δ.Κ. 18/ η.α'). 4.Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 551/1988 (Φ.Δ.Κ. 259/ η.α') «Οξγάλσζε Ννκαξρηώλ - Οξγάλσζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ». 5.Τελ ππ' αξηζκ. 1666/ΓΙΟΔ 89/ (Φ.Δ.Κ. 40/ η.β') θνηλή απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ πεξί θαζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ ησλ Υθππνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. 6.Τελ ππ' αξηζκ. ΓΙΓΚ/Φ.1/25873/2007 (Φ.Δ.Κ. 1950/ η.β') θνηλή απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πεξί θαζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ ησλ Υθππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ. 7.Τελ αλαγθαηόηεηα εληαίαο, πεηζαξρεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ θαη θαιύηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπο, απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο Παξαρσξείηαη απεπζείαο θαη κε αληάιιαγκα ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνύ ηεο ρώξαο ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Τν δηθαίσκα απηό επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηεί κεξηθά ή νιηθά από θάζε Ο.Τ.Α. ζε δηθή ηνπ ακηγή δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ π.δ. 410/1995 ή ζε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αλώλπκε

2 εηαηξία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006, πνπ έρεη ζπζηαζεί από Ο.Τ.Α. Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή πξνζαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 269 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, ε ακηγήο δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα είλαη θνξέαο ηνπ αλσηέξσ δηθαηώκαηνο, κόλν εθόζνλ έρεη κεηαηξαπεί ζε αλώλπκε εηαηξία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο παξαιίεο θαη ηηο παξόρζηεο δώλεο ην δηθαίσκα παξαρσξείηαη εθόζνλ έρεη ζπληειεζζεί ε πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2971/2001 απαιινηξίσζε ή έρνπλ απηέο απνθηήζεη ηνλ θνηλόρξεζην ραξαθηήξα ηνπο κε άιιν ηξόπν. Άξζξν 2 θνπόο παξαρώξεζεο Η απεπζείαο παξαρώξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνύ γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο ινπζκέλνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνύ (όπσο εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, θαζηζκάησλ, νκπξειώλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ θιπ.), ε ηπρόλ δε άζθεζε άιιεο δξαζηεξηόηεηαο εθηόο ησλ νξίσλ ηεο παξαρσξήζεσο επηζύξεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνύζαο. Άξζξν 3 Υξόλνο παξαρώξεζεο -Έλαξμε ηζρύνο Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνύ ηζρύεη κέρξη Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο παξαρώξεζεο νξίδεηαη απηή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Άξζξν 4 Αξλεηηθέο πξνϋπνζέζεηο παξαρώξεζεο Γελ παξαρσξείηαη ε απιή ρξήζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α. Όηαλ ε δηαρείξηζε ηνπο αλήθεη ζε άιινπο θνξείο πιελ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (Ληκεληθά Τακεία, Οξγαληζκνύο Ληκέλσλ, Δ. Τ. Α. Α.Δ. θιπ.). β. Όηαλ πθίζηαληαη λόκηκεο παξαρσξήζεηο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 14 ηνπ λ. 2971/2001 ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ρύδελ θνξηία, ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, μελνδνρεηαθέο, κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, είηε βάζεη ελνρηθήο ζρέζεο απηώλ κε ην Γεκόζην είηε βάζεη κνλνκεξνύο πξάμεσο ηνπ Γεκνζίνπ. γ. Όηαλ επ' απηώλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ ζθνπνύο Δζληθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο ή έρεη αλαζηαιεί ν θνηλόρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπο. δ. Όηαλ έρνπλ εθηειεζζεί ζε απηνύο έξγα άλεπ αδείαο ή θαζ' ππέξβαζε απηήο θαη έρνπλ ιεθζεί ή πξόθεηηαη λα ιεθζνύλ ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο.

3 ε. Όηαλ νη γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ (π.ρ. βξαρώδεηο - απόθξεκλεο αθηέο) ή ηίζεηαη ζέκα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ ινπζκέλσλ. ζη. Όηαλ ην εύξνο ηνπ αηγηαινύ ή ηεο όρζεο είλαη κηθξόηεξν ησλ έμη (6) κέηξσλ. Άξζξν 5 Παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο εηδηθήο πξνζηαζίαο Γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πνπ ηεινύλ ππό θαζεζηώο εηδηθήο πξνζηαζίαο (θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρώξνη, πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, εππαζή νηθνζπζηήκαηα, ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο θαη πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θιπ.) εθαξκόδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηώο απηώλ θαη παξαρσξνύληαη θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγώλ. Άξζξν 6 Αληάιιαγκα Τν παξαρσξνύκελν δηθαίσκα απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ ζηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ κλεκνλεύνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο, ππόθεηηαη ζε αληάιιαγκα, ην νπνίν νξίδεηαη ζε πνζνζηό 20% επί ησλ εζόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Ο.Τ.Α. ή ε επηρείξεζε, ηόζν από ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, όζν θαη από ηα κηζζσηηθά αληαιιάγκαηα ηξίησλ, ζηνπο νπνίνπο παξαρώξεζε ην δηθαίσκα ηνπ. Οη Ο.Τ.Α. ή νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο (όπνπ έρεη κεηαβηβαζζεί ην δηθαίσκα παξαρώξεζεο) ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (κηζζσηήξηα θιπ.), εληόο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνύ εμακήλνπ, ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Υπεξεζία, ε νπνία θαη εθδίδεη ζρεηηθό Φξεκαηηθό θαηάινγν, γηα ηελ απόδνζε ηνπ σο άλσ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.. Με ηεξνύκελεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο από ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο, ε Κηεκαηηθή Υπεξεζία νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε απηώλ (κηζζσηεξίσλ) από ηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Υ., ζηηο νπνίεο απηά έρνπλ θαηαηεζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο, ή ηελ Πεξηθέξεηα (αξκόδηα ππεξεζία θαηάζεζεο ηζνινγηζκώλ ησλ Ο.Τ.Α.) θαη ζηε ζπλέρεηα λα βεβαηώλεη, κε ζρεηηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο, ηα πνζά πνπ πξνθύπηνπλ εηο βάξνο ησλ ππόρξεσλ, ελεξγώληαο παξάιιεια ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνύζαο. Άξζξν 7 Τπνρξεώζεηο Ο.Σ.Α. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηώλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, θαζώο θαη ηνλ θνηλόρξεζην ραξαθηήξα απηώλ, όπσο ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξόδεκα, ηζηκεληνζηξώζεηο, πιαθνζηξώζεηο, επηρσκαηώζεηο θιπ.), θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελώλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρόζπηησλ, απηνθηλήησλ θιπ.. Η ηνπνζέηεζε ζρεηηθώλ ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη εθηόο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθώλ, εηδώλ από πιαζηηθό, ςπγείσλ, κπαξ, θαζώο θαη θάζε είδνπο κε πξνβιεπόκελνπ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, πξνζσξηλνύ ή κόληκνπ ραξαθηήξα (μύιηλα δάπεδα, ζηέγαζηξα - ηέληεο θιπ.).

4 Σην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθώλ ελαξκνληδνκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ (μύιν, ύθαζκα). Οη Ο.Τ.Α. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνύλ γηα ηνλ θαζεκεξηλό θαζαξηζκό ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Σε πεξίπησζε ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 πεξίπησζε β' ηνπ π.δ. 23/2000 (Φ.Δ.Κ. 18/ η.α'), νη Ο.Τ.Α. ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο γηα πξόζιεςε λαπαγνζώζησλ, ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ παξαηεξεηεξίσλ λαπαγνζώζησλ θαη γεληθώο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινπζκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όζσλ γεληθά θηλνύληαη ζηνπο ρώξνπο απηνύο. Οη Ο.Τ.Α., κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο (δεκνηηθή αζηπλνκία, θύιαθεο, επηηεξεηέο, νδνθαζαξηζηέο θιπ.), έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνπλ θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε θείκελε λνκνζεζία. Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο παξαρώξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από Ο.Τ.Α. ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο, απηή θαζίζηαηαη ζπλππεύζπλε ζηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο. Γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο παξαρώξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ από Ο.Τ.Α. ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο, απαγνξεύεηαη ε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο. Άξζξν 8 Έγθξηζε ηεο πεξαηηέξσ κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο παξαρώξεζεο από ηνπο Ο.Σ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 πξνο ηξίηνπο Δγθξίλεηαη ε πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο από ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 πξνο ηξίηνπο, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο, κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην επόκελν άξζξν. Οη έρνληεο κηζζσηηθή ζρέζε κε ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, ππόθεηληαη ζηηο ππνρξεώζεηο απηώλ (άξζξν 7 ηεο παξνύζαο) θαζώο θαη ζηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Άξζξν 9 Πξνϋπνζέζεηο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο από ηνπο Ο.Σ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 πξνο ηξίηνπο Γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο από ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 πξνο ηξίηνπο, πιελ ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, κε ηελ παξνύζα απόθαζε καο νξίδνπκε ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο: α) Να κελ πθίζηαληαη ζηνλ πξνο κεηαβίβαζε θνηλόρξεζην ρώξν νη αξλεηηθέο πξνϋπνζέζεηο παξαρώξεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο.

5 β) Οη έρνληεο ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ άλεπ δεκνπξαζίαο (όκνξνη) λα αζθνύλ απηό θαηά πξνηίκεζε έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ αθόκα θαη ηεο επηρείξεζεο ηνπ Ο.Τ.Α. ζηνλ έκπξνζζελ ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο θνηλόρξεζην ρώξν. Έκπξνζζελ ρώξνο λνείηαη ν ρώξνο πνπ νξίδεηαη από ηηο δύν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο πνπ εθθηλνύλ από ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ αθηή. γ) Να κελ ηίζεηαη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ κηζζσηώλ πνπ αζθνύλ νκνεηδή δξαζηεξηόηεηα. δ) Να κελ δεκηνπξγνύληαη ζέκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ε) Η κέγηζηε θάιπςε ρξήζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ ρώξνπ, ώζηε λα ππάξρνπλ νξηδόληηνη θαη θάζεηνη δηάδξνκνη ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) κέηξνπ θαη ειεύζεξε ισξίδα θαηά κήθνο ηεο αθηήο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κέηξσλ γηα ηελ ειεύζεξε θίλεζε ησλ ινπζκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. ζη) Δηδηθόηεξα ν πεξηνξηζκόο ηνπ β' εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/ 2001 ησλ πεληαθνζίσλ (500) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ γηα θάζε παξαρώξεζε δελ ηζρύεη γηα ηηο όκνξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Αθόκε ν πεξηνξηζκόο ηνπ γ' εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ησλ εθαηό (100) κέηξσλ ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απιή ρξήζε αζθείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο. δ) Σηνπο κε δηθαηνύρνπο απεπζείαο παξαρώξεζεο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηόπηλ δεκνπξαζίαο. Άξζξν 10 Γηαδηθαζία θαη όξνη κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο πξνο ηξίηνπο Τεξνπκέλσλ ησλ, ππό ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001 θαη ηεο παξνύζαο, όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξνο ηξίηνπο από ηνπο Ο.Τ.Α. ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 1, νξίδνπκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Η ζπκβαηηθή ζρέζε κίζζσζεο γίλεηαη κε κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζε (4) ηέζζεξα αληίγξαθα, πνπ ππνγξάθνληαη, από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, αθνύ θαηαβιεζεί εθ' άπαμ από ην κηζζσηή ηνπιάρηζηνλ ην ηνπ πξνβιεπόκελνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο. Σην κηζζσηήξην ζπκβόιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθώο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε ζέζε θαη ην εκβαδόλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηόηεηα ηνπ (αηγηαιόο, παξαιία θιπ.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεζέλ αληάιιαγκα. Με ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, ην κηζζσηηθό αληάιιαγκα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κηζζσηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ή πξνο ην θαζνξηδόκελν βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2238/1994 (Φ.Δ.Κ. 151/1994 η.α').

6 Απαγνξεύεηαη ε εθκίζζσζε κε βάζε ηα ηεκάρηα ησλ νκπξειώλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, όπσο θαη ν ζπκςεθηζκόο ηνπ αληαιιάγκαηνο κε ηελ νπνηαδήπνηε παξνρή ππεξεζηώλ από ηνλ κηζζσηή πξνο ηνλ Ο.Τ.Α. ή ηελ επηρείξεζε. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα νξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηζρύνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Απαγνξεύεηαη ε θαζνηνλδήπνηε ηξόπν πεξαηηέξσ ππεθκίζζσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από ηνπο κηζζσηέο. Τα αληίγξαθα ησλ κηζζσηεξίσλ ππνβάιινληαη, κε επζύλε ηνπ Ο.Τ.Α. ή ηεο επηρείξεζεο ζηελ νηθεία Γ.Ο.Υ. γηα θαηαρώξεζε θαη ζεώξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έλα εθ ησλ ζεσξεζέλησλ ππνβάιιεηαη κε επζύλε ηεο Γ.Ο.Υ. ζηελ αξκόδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία. Μηζζσηήξην ζπκβόιαην, ην νπνίν δελ θέξεη ζεώξεζε ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. ζεσξείηαη άθπξν από ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία, ην δε θαηαβιεζέλ από ην κηζζσηή αληάιιαγκα, ζην ζύλνιν ηνπ, είλαη απαηηεηό γηα θαηαβνιή ζην Γεκόζην από ηνλ Ο.Τ.Α. ή ηελ επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πξηλ ηε ζύλαςε ηεο κίζζσζεο, θαζώο θαη ε παξακνλή απηνύ κεηά ηε ιήμε απηήο. Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο επί ησλ αλσηέξσ ην Γεκόζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο κέηξσλ θαηά ηνπ κηζζσηνύ. Άξζξν 11 Πξόζζεηνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο θαληηλώλ. Σηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε απηνθηλνύκελσλ ηξνρήιαησλ θαληηλώλ, κόλνλ όηαλ απηέο θέξνπλ αξηζκό θπθινθνξίαο, έρνπλ κέγηζην πιάηνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δπόκηζπ (2,5) κέηξα, κέγηζην κήθνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) κέηξα, πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο, δελ ζπλδένληαη ζηέξεα κεηά ηνπ εδάθνπο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο κεηαθίλεζεο ηνπο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Τνπνζέηεζε ηξνρήιαηεο θαληίλαο επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ν ρώξνο ηνπνζέηεζεο ηεο απέρεη ηνπιάρηζηνλ εθαηό (100) κέηξα από εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ (μελνδνρεία, θέληξα αλαςπρήο θιπ.). Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο ζε εθκεηαιιεπηέο απηνθηλνύκελσλ ηξνρήιαησλ θαληηλώλ λα αζθείηαη κε εμαηξεηηθή θεηδώ θαη πάληνηε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ ή πξνζηξηβώλ κε ηνπο πνιίηεο ή πξνβιήκαηα αηζζεηηθήο ή πγηεηλήο. Άξζξν 12 Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο Τν Γεκόζην, σο θύξηνο θαη δηαρεηξηζηήο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, όπσο επίζεο θαη όιεο ηηο εξεπλεηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία (Γ/γκα 11/ , λ. 263/1968, λ. 2971/2001 θ.ιπ.) θαη αζθνύληαη από ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο.

7 Άξζξν 13 Αλάθιεζε παξαρώξεζεο Η κε ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ, πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνύζα, ζπλεπάγεηαη ηε απηνδίθαηε νιηθή ή κεξηθή, θαηά πεξίπησζε, αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο. Δπίζεο, ε παξαρώξεζε ππόθεηηαη, πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε από ην Γεκόζην γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο αξραίσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο δεκόζηαο πγείαο, αιιά θαη γηα ιόγνπο θαηαζθεπήο ιηκεληθώλ έξγσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν Ο.Τ.Α. ή ε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο, ππνρξενύηαη άκεζα λα εγθαηαιείςεη ηε ρξήζε. Η ηπρόλ αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο πξνο ηνλ Ο.Τ.Α. ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηελ αλάθιεζε όισλ ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί βάζεη απηήο. Η αξκόδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία λα ειέγρεη ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξαρώξεζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηνί δελ ηεξνύληαη, λα εηζεγείηαη δηα ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηεο επειζνύζεο αλάθιεζεο ηεο παξαρώξεζεο. Άξζξν 14 Γεληθέο Ρπζκίζεηο Τν Γεκόζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα κειινληηθή ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε ηπρόλ πξόζζεηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ παξαρσξνύκελσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπο πξνο όθεινο ηεο θνηλνρξεζίαο. Η απόθαζε απηή δελ ππνθαζηζηά ηπρόλ άδεηεο άιισλ αξρώλ ή ππεξεζηώλ ή θνξέσλ όπνπ απαηηνύληαη θάζε θνξά γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2009 ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΠΔΕΑ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα