Ολεφινική Μετάθεση. Βασικές έννοιες και αρχές των αντιδράσεων ολεφινικής μετάθεσης: καταλυτικός κύκλος είδη αντιδράσεων είδη καταλυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολεφινική Μετάθεση. Βασικές έννοιες και αρχές των αντιδράσεων ολεφινικής μετάθεσης: καταλυτικός κύκλος είδη αντιδράσεων είδη καταλυτών"

Transcript

1 Ολεφινική Μετάθεση Η ολεφινική μετάθεση είναι σήμερα η αποτελεσματικότερη μέθοδος δημιουργίας διπλών δεσμών C-C. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της, είναι η μεγάλη ανεκτικότητα και σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων καταλυτών (κυρίως ρουθηνίου) ως προς μια πλειάδα λειτουργικών ομάδων. Σχεδόν όλες οι οργανικές ενώσεις που απαντώνται στη φύση και στο εργαστήριο, είτε περιέχουν ένα διπλό δεσμό C-C είτε ένα από τα πρόδρομα μόρια τους περιείχαν έναν τέτοιο δεσμό. Οι διπλοί αυτοί δεσμοί C-C επίσης μπορούν εύκολα να μετασχηματιστούν σε ένα μεγάλο αριθμό λειτουργικών ομάδων μέσω αντιδράσεων υδρογόνωσης, εποξείδωσης, διυδροξυλίωσης, αμινουδροξυλίωσης κλπ.

2 Ολεφινική Μετάθεση Βασικές έννοιες και αρχές των αντιδράσεων ολεφινικής μετάθεσης: καταλυτικός κύκλος είδη αντιδράσεων είδη καταλυτών Αντιδράσεις μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου: αρχές και εφαρμογές Αντιδράσεις διασταυρωμένης μετάθεσης: αρχές μειονεκτήματα εκλεκτική διασταυρωμένη μετάθεση (στερεοχημικός και ηλεκτρονικός έλεγχος) κατηγοριοποίηση των αντιδράσεων διασταυρωμένης μετάθεσης και των αντιστοίχων υποστρωμάτων

3 Βραβείο obel Χημείας 2005 Chauvin: Ήταν ο πρώτος που πρότεινε το μηχανισμό με τα μεταλλακυκλοβουτένια το Schrock: Ανέπτυξε αποτελεσματικούς καταλύτες βολφραμίου και μολυβδαινίου (χειρισμός υπό αυστηρά αδρανείς συνθήκες καθώς είναι υπερ του δεοντος δραστικοί με αποτέλεσμα να καταστρέφονται από την υγρασία και το οξυγόνο, ενώ δηλητηριάζονται από αρκετές από τις συνήθεις λειτουργικές ομάδες που συνήθως συνυπάρχουν στα μόρια που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε). Grubbs: Ανέπτυξε τους καταλύτες ρουθηνίου που λόγω της σταθερότητας τους ως προς οξυγόνο, υγρασία και τις περισσότερες λειτουργικές ομάδες, έδωσαν στη ολεφινική μετάθεση τεράστια δυναμική, με αποτέλεσμα σήμερα οι καταλύτες τύπου Grubbs να χρησιμοποιούνται σε όλα τα εργαστήρια οργανικής χημείας και χημείας πολυμερών καθώς και στη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία πολυμερών και νέων υλικών.

4 Ολεφινική Μετάθεση A metal-catalyzed redistribution of carbon-carbon double bonds (Typically a thermodynamic equilibrium process) (a) andbook of Metathesis (Ed.: R.. Grubbs), Wiley-VC, Weinheim, (b) Vougioukalakis, Grubbs Chem. Rev. 2010, 110, Η ολεφινική μετάθεση είναι μια μεταλλικά καταλυόμενη αντίδραση επαναδιευθέτησης διπλών δεσμών άνθρακα-άνθρακα. Είναι μία θερμοδυναμικά ελεγχόμενη αντίδραση (αντίδραση θερμοδυναμικής ισορροπίας) και πολλά από τα πλεονεκτήματα της οφείλονται στην αντιστρεπτότητα της. Ο καταλυτικός κύκλος ξεκινά όταν ένα μέταλοαλκυλιδένιο (alkylidene) συμπλέκει (συναρμόζεται με) μία ολεφίνη. Αυτή η συναρμογή οδηγεί στο σχηματισμό μεταλλακυκλοβουτανικών ενδιαμέσων, τα οποία μέσω μιας σειράς εναλλασσόμενων αντιστρεπτών [2+2] κυκλοπροσθηκών οδηγούν στα τελικώς επαναδιεθετημένα προιόντα.

5 Οι Συχνότερα Απαντώμενες Αντιδράσεις Ολεφινικής Μετάθεσης Πολυμερισμός Μετάθεσης με Διάνοιξη Δακτυλίου - Ring pening Metathesis Polymerization (RMP) n Αντίδραση Μετάθεσης Κλεισίματος Δακτυλίου - Ring osing Metathesis (RCM) Αντίδραση Διασταυρωμένης Μετάθεσης - Cross Metathesis (CM) Ακυκλική Διενική Μετάθεση - Acyclic Diene Metathesis Polymerization (ADMET) n (a) andbook of Metathesis (Ed.: R.. Grubbs), Wiley-VC, Weinheim, (b) Vougioukalakis, Grubbs Chem. Rev. 2010, 110, Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές της ολεφινικής μετάθεσης είχαν να κάνουν με τον πολυμερισμό μετάθεσης με διάνοιξη δακτυλιόυ (RMP) κυκλικών ολεφινών με μεγάλες τάσεις δακτυλιόυ όπως για παράδειγμα τα νορβορνένια. Οι αντιδράσεις μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου ring-closing metathesis (RCM) και σε μικρότερο βαθμό η διασταυρωμένη μετάθεση cross metathesis (CM) and οι αντιδράσεις ακυκλικής διενικής μετάθεσης acyclic diene metathesis polymerization (ADMET) έχουν γίνει κοινοί μετασχηματισμοί στην οργανική σύνθεση. Σε σχέση με τις RCM και RMP, η CM χρησιμοποιείται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι η CM είναι περσσότερο απαιτητική καθώς δε χαρακτηρίζεται ούτε από την εντροπική κινητήρια δύναμη της RCM (έκλυση μικρών συχνά αερίων - μορίων) ούτε από την απελευθέρωση της τάσης δακτυλίου της RMP.

6 Ανεκτικότητα του Μεταλλικού Κέντρου στις Λειτουργικές Ομάδες vs Δραστικότητα (Αποτελεσματικότητα) Ti R R Ar W R' Ar R Mo R R' PCy 3 Ph PCy 3 Ph PCy 3 Titanium Tungsten Molybdenum thenium 1 st thenium 2 nd increasing order of reactivity Acids Alcohols, Water Aldehydes Ketones Esters, Amides lefins Acids Alcohols, Water Aldehydes Ketones lefins Esters, Amides Acids Alcohols, Water Aldehydes lefins Ketones Esters, Amides lefins Acids Alcohols, Water Aldehydes Ketones Esters, Amides lefins Acids Alcohols, Water Aldehydes Ketones Esters, Amides functional group tolerance activity andbook of Metathesis (Ed.: R.. Grubbs), Wiley-VC, Weinheim, Οι καταλύτες ρουθηνίου αντιδρούν επιλεκτικά με διπλούς δεσμούς C-C σε σχέση με αλκοόλες, οξέα, υγρασία (ή ακόμη και σε νερό ως διαλύτη) αλδεύδες, κετόνες, εστέρες και αμίδια. 1 ης γενιάς: όχι εξίσου δραστικός αλλά σημαντικά ανεκτικότερος ως προς την υγρασία, το οξυγόνο και τις λειτουργικές ομάδες σε σχέση με του καταλύτες βολφραμίου και μολυβδενίου (οι περισσότεροι των οποίων χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά αδρανείς συνθήκες καθώς είναι υπερ του δεοντος δραστικοί με αποτέλεσμα να καταστρέφονται από την υγρασία και το οξυγόνο, ενώ δηλητηριάζονται από αρκετές από τις συνήθεις λειτουργικές ομάδες που συνήθως συνυπάρχουν στα μόρια που επιθυμούμε να τροποποιήσουμε). 2 ης γενιάς: εξίσου δραστικός αλλά σημαντικά σταθερότερος. Στα σύμπλοκα του το ρουθήνιο προτιμάει να συναρμόζεται με «μαλακές» βάσεις Lewis (φωσφίνες) και π- οξέα Lewis (ολεφίνες) σε σχέση με τις σκληρές βάσεις όπως οι υποκαταστάτες με βάση το οξυγόνο. Σε αυτή την τάση του ρουθηνίου οφείλεται η σταθερότητα των καταλυτών του ρουθηνίου σε σχέση με το νερό, το οξυγόνο και τις περισσότερες κοινές λειτουργικές ομάδες. Εξαιτίας της ανεκτικότητας των καταλυτών ρουθηνίου ως προς τις περισσότερες λειτουργικές ομάδες, οι χρονοβόρες, ενεργοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες προστασίας-αποπροστασίας είναι συχνά περιττές. Καταλύτες ολεφινικής μετάθεσης (II): ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 16 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (οι καταλυτικά ενεργές δομές διαθέτουν 14 ηλεκτρόνια). Το ρουθήνιο βρίσκεται στη μέση περίπου του περιοδικού πίνακα, ανήκει στην πέμπτη περίοδο (δεύτερη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης) και στην όγδοη (VIII) ομάδα, ενώ διαθέτει και 8 ηλεκτρόνια σθένους (ηλεκτρονική δομή [Kr] 4d 7 5s 1 ). Το ρουθήνιο μαζί με τα όσμιο (s), ρόδιο (Rh) ιρίδιο (Ir), παλλάδιο (Pd) και λευκόχρυσο (Pt), τα βαρύτερα δηλαδή μέλη της ομάδας VIII, αποτελούν τα μέταλλα του λευκόχρυσου (platinum metals). Είναι σπάνια μέταλλα και συναντώνται συνήθως στην μεταλλική τους μορφή ή σε κράματα. Η χημεία του ρουθηνίου (όπως και του οσμίου) παρουσιάζει μικρή ομοιότητα με αυτή του σιδήρου (που ανήκει στην ίδια ομάδα), εκτός από σύμπλοκα, όπως τα σουλφίδια ή φωσφίδια και σύμπλοκα με υποκαταστάτες, όπως οι C, PR 3, η C 5 5. Βρισκόμενο στην μέση περίπου της δεύτερης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης, το ρουθήνιο βρίσκεται στην καρδιά του περιοδικού πίνακα. Αυτή η κεντρική θέση αντανακλάται στις ιδιότητες του, που είναι παρόμοιες ταυτόχρονα με μέταλλα μετάπτωσης στο δεξιό και αριστερό άκρο του περιοδικού πίνακα. Χρησιμοποιώντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τους δύο αυτούς κόσμους, το ρουθήνιο είναι προικισμένο από μία σύγκλιση επιθυμητών ιδιοτήτων που ισοδυναμεί με έναν επιτυχημένο συνδυασμό για κατάλυση. Δανειζόμενο την υψηλή δραστικότητα στοιχείων από την αριστερή πλευρά και τη λιγότερη οξοφιλική και Lewis οξύτητα αυτών από την δεξιά, έχει σαν αποτέλεσμα μια ειδική παράταξη ιδιοτήτων που οδήγησε τον Geoffrey Wilkinson να αναφέρει το ρουθήνιο σαν στοιχείο για εμπειρογνωμοσύνη. Σχετικά νωρίς, ο enry Taube ανακάλυψε μια μη αναμενόμενη ικανότητα του (II) για π οπισθοσύνδεση.

7 Εμπορικά Διαθέσιμοι Καταλύτες Ολεφινικής Μετάθεσης Ρουθηνίου Grubbs 1 st generation PCy 3 Ph PCy 3 Schwab, Grubbs, Ziller J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 100. Grubbs 2 nd generation Ph PCy 3 Scholl, Ding, Lee, Grubbs rg. Lett. 1999, 1, 953. Phosphine-free complexes: oveyda-grubbs catalysts Br Grubbs 3 rd generation Ph Br Sanford, Love, Grubbs rganometallics 2001, 20, PCy 3 i-pr i-pr (a) Kingsbury, arrity, Bonitatebus, oveyda J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 791. (b) Garber, Kingsbury, Gray, oveyda J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, ISM XVII, Pasadena, August 2007 (a) andbook of Metathesis (Ed.: R.. Grubbs), Wiley-VC, Weinheim, (b) Vougioukalakis, Grubbs Chem. Rev. 2010, 110, Αντικατάσταση ενός υποκαταστάτη (ligand) τρικυκλοεξυλοφωσφίνης στον καταλύτη πρώτης γενιάς με ένα στερεοχημικά ογκώδες Ν-ετεροκυκλικό καρβένιο οδήγησε στον καταλύτη δεύτερης γενιάς, ο οποίος επιδεικνύει σημαντική ενίσχυση της καταλυτικής δράσης, διατηρώντας την ανεκτικότητα του πρώτης γενιάς ως προς το οξυγόνο, την υγρασία και τις περισσότερες λειτουργικές ομάδες. Επιπλέον τροποποίηση με αντικατάσταση και της δεύτερης τρικυκλοεξυλοφωσφίνης από έναν περισσότερο ευκίνητο υποκαταστάτη (weaker ligand), όπως η πυριδίνη, οδήγησε σε διπυριδινικά σύμπλοκα του ρουθηνίου με υψηλή ταχύτητα εκκίνησης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε αντιδράσεις πολυμερισμού (αύξηση της δραστικότητας της τάξης του 10 4 σ σχέση με τους καταλύτες δεύτερης γενιάς αλλά όχι θερμικά σταθεροί). Η χρήση του χηλικού όρθο-ισοπροπόξυ βενζυλιδενίου οδήγησε στους καταλύτες τύπου oveyda- Grubbs 1 ης και 2 ης γενιάς οι οποίοι αν και θερμικά πιο σταθεροί, χαρακτηρίζονται από αργές ταχύτητες εκκίνησης (μεγάλους χρόνους επώασης).

8 Καταλύτες Μετάθεσης Ρουθηνίου στη Σύνθεση Βιολογικά Δραστικών Φυσικών Προϊόντων Me S Br [] S Br S i-pr CV Serine Protease Inhibitor Boehringer Ingelheim (epatitis C Drug) icola, Brenner, Donsbach, Kreye, rganic Process and Development, 2005, 27. R 1 [] R 1 R 1 = amide, sulfonamide, peptide R 2 = aminoacid side chain R 1 Protease Inhibitor of Cathepsin K R 2 R GlaxoSmithKline (steoporosis Drug) Bn Bn Me Me Me Me Me Bn [] Ph Bn Me Me Me Gambierol Me Me Total Synthesis of a large atural Product: Ph Kadota, Takamura, Sato, hno, Matsuda, Yamamoto J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 46. Όπως αποδεικνύεται από το obel Χημείας του 2005, η ολεφινική μετάθεση αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη στο χώρο της οργανικής χημείας, που έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της οργανικής σύνθεσης και αναμένεται να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των καταλυτών μετάθεσης με βάση το ρουθήνιο (σταθερότητα ως προς το οξυγόνο και την υγρασία και ανεκτικότητα ως προς τις περισσότερες λειτουργικές ομάδες). Εδώ παρατίθενται τρία αντιπροσωπευτικά παραδειγματα που καταδεικνυουν την ισχύ της μετάθεσης των ολεφινών στη σύνθεση φυσικών προιόντων με βιολογικη δραστικότητα.

9 Καταλύτες Μετάθεσης Ρουθηνίου στην Παρασκευή νέων Υλικών Cell Structure of Wood Before Infusion Cell Structure of Wood After Infusion Truck Parts Bathtubs, Wash-Basins and other Consumer Products Polydicyclopentadiene-9mm Ballistic Protection Εκτός από την οργανική σύνθεση, τη φαρμακοβιομηχανία και τη σύνθεση πολυμερών, η ολεφινική μετάθεση έχει φέρει επανάσταση στην επιστήμη υλικών οδηγώντας σε πλειάδα εφαρμογών όπως για παράδειγμα η αύξηση της μηχανικής αντοχής του ξύλου μέσω του πολυμερισμού δικυκλοπενταδιενίου στην επιφάνεια του (με χρήση ενός καταλύτη που εκκινεί σε υψηλές θερμοκρασίες).

10 Αντιδράσεις Μετάθεσης Κλεισίματος Δακτυλίου Οι υψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος, οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι δακτύλιοι μεγάλου μεγέθους (>8) και πιθανές διαμορφώσεις που δυσχαιρένουν την προσέγγιση των δ.δ. C-C καθιστούν τον ολιγομερισμό ανταγωνιστικό. Η σημαντικότερη ανταγωνιστική αντίδραση της μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου είναι ο ολιγομερισμός. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος και οι υψηλές θερμοκρασίες, που ευνοούν το κλείσιμο δακτυλίου, ευνούν και την καταστροφή του καταλύτη που ουσιαστικά επίσης συναγωνίζεται το κλείσιμο του δακτυλίου. Συνεπώς, το κλείσιμο μεγαλύτερων δακτυλίων, το οποίο είναι περισσότερο απαιτητικό, απαιτεί υψηλές συγκεντρώσεις καταλύτη. Το πόσο παραγωγική θα είναι μια αντίδραση μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου καθορίζεται από το λόγο της ταχύτητας κλεισίματος προς την ταχύτητα ολιγομερισμού (kclosure/koligomerization). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σχηματισμού δεσμών C-C που να οδηγούν σε μακροκυκλικούς δακτυλίους. Οι αντιδράσεις αυτές είναι τύπου Wittig, σύζευξης Julia και μεταλλικά καταλυόμενες συζεύξεις τύπου eck, Stille και Suzuki τις οποίες θα εξετάσουμε αργότερα. RCM vs διμερισμός: ΔG1=Δ1-TΔS1 (RCM: από ένα μόριο αντιδρώντος πάμε σε δυο μόρια προιόντων), ΔG2=Δ2-TΔS2 (διμερισμός: από δύο μόρια αντιδρώντων πάμε σε δύο μόρια προιόντων παράγεται και αιθυλένιο): όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, ο παράγοντας TΔS1 γίνεται πιο σημαντικός οδηγώντας σε αρνητικότερη ΔG1 και κατά συνέπεια ευνοείται αυτή η αντίδραση (RCM) εφόσον ο διμερισμός δεν εξαρτάται από το Τ (θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ισορροπία - όχι κινητικοί παράγοντες και προφανώς τα Δ1 και Δ2 είναι παραπλήσια). Δηλαδή όσο αυξάνει το Τ, τόσο το ΔG1 μικραίνει σε σχέση με το ΔG2 αφού Δ1-TΔS1<Δ2.

11 Αντιδράσεις Μετάθεσης Κλεισίματος Δακτυλίου: Επιλεγμένες Εφαρμογές Grubbs 1 Schrock-Mo Όταν το διένιο περιέχει καρβονυλικό υποκαταστάτη που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό 6- ή 7-μελών χηλικών συμπλόκων του (σταθερά) δεν πραγματοποιείται κλείσιμο δακτυλίου ή παρατηρούνται χαμηλές αποδόσεις. Το τετραισοπροποξείδιο του τιτανίου (οξύ κατά Lewis) χρησιμοποιείται σε καταλυτική ποσότητα με αποτέλεσμα να συμπλέκεται με την καρβονυλική ομάδα καταστρέφοντας τα χηλικά σύμπλοκα του ρουθηνίου, ξεμπλοκάροντας με αυτόν τον τρόπο τον καταλυτικό κύκλο και δίνοντας υψηλότερες αποδόσεις και σε μικρότερους χρόνους αντίδρασης. Και οι δύο πυρανικοί δακτύλιοι του φυσικού προιόντος σχηματίστηκαν με ολεφινική μετάθεση. Η αντίδραση RCM στο κάτω τμήμα της διαφάνειας πραγματοποιείται λόγω της κινητικά προτιμητέας συναρμογής του μονο-υποκατεστημένου και του 1,1 διυποκατεστημένου διπλού δεσμού σε σχέση με τη συναρμογή του 1,2 διυποκατεστημένου τριβούτυλο κασσιτερικά υποκατεστημένου διπλού δεσμού. Laulimalide (λολιμαλίδη): απομονώθηκε από ένα είδος θαλάσσιου σφουγγαριού και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

12 Μετάθεση Κλεισίματος Δακτυλίου: Boehringer Ingelheim epatitis C Drugs S Br toluene S Br Me CV Serine Protease Inhibitor Phase II inical Trials in US and Europe icola, Brenner, Donsbach, Kreye, rganic Process and Development, 2005, 27. S 400 kg Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μακροκυκλικής αντίδρασης κλεισίματος δακτυλίου που εκτελείται σε μεγάλη κλίμακα οδηγώντας σε αυτή τη βιολογικά δραστική ένωση που είναι αναστολέας της πρωτεάσης της σερίνης.

13 Δημιουργία Διπλών Δεσμών C-C μεσω Αντιδράσεων Διασταυρωμένης Μετάθεσης Για τις αντιδράσεις σύζευξης με καταλύτες παλλαδίου, απαιτείται η ύπαρξη μιας (ή περισσότερων) ομάδας-ενεργοποιητή (αλογονίδια, triflates, οργανοβορονικά παράγωγα, οργανοκασσιτερικά παράγωγα, κλπ), κάτι που συνεπάγεται συνθετική προσπάθεια για τη σύνθεση των προδρόμων. Οι μη στηριζόμενες σε μεταλλικούς καταλύτες μεθοδολογίες, απαιτούν την προστασία (και στη συνέχεια αποπροστασία) καρβονυλικών και άλλων ομάδων που προϋπάρχουν στα πρόδρομα μόρια που επιθυμούμε να παραγοντοποιήσουμε και δε θέλουμε να αντιδράσουν κατά τη δημιουργία του διπλού δεσμού. Η διασταυρωμένη ολεφινική μετάθεση, αντιθέτως, απαιτεί την ύπαρξη απλών ολεφινών, ενώ οι εμπορικά διαθέσιμοι πλέον καταλύτες ρουθηνίου είναι ιδιαίτερα ανεκτικοί στις περισσότερες κοινές λειτουργικές ομάδες, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται επίπονες διαδικασίες προστασίας-αποπροστασίας των αντιδρώντων. Επίσης η διασταυρωμένη ολεφινική μετάθεση οδηγεί σε παραπροιόντα τα οποία είναι συνήθως πτητικά και απομακρύνονται με ιδιαίτερη ευκολία (η αντίδραση eck επίσης οδηγεί σε σχετικά λίγα παραπροιόντα όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο του μαθήματος).

14 Σύνθεση Φερομονών Μέσω Διασταυρωμένης Μετάθεσης Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα αντίδρασης CM που πραγματοποιείται απουσία διαλύτη (περιβαλλοντικά φιλική αντίδραση πράσινη χημεία). Η παραγόμενη φερομόνη αποτελεί έναν σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο αντιμετώπισης του εντόμου που καταστρέφει τα ροδάκινα σε σχέση με τη χρήση εντομοκτόνων ευρέως φάσματος.

15 Αντιδράσεις Διασταυρωμένης Μετάθεσης (Cross Metathesis) Στατιστική κατανομή των προϊόντων διασταυρωμένης μετάθεσης (θερμοδυναμικός έλεγχος) Στόχος η αύξηση της εκλεκτικότητας, δηλαδή η απόκλιση από τη στατιστική κατανομή (περισσότερο διασταυρωμένο προϊόν, λιγότερα ομοδιμερή). Επειδή η διασταυρωμένη μετάθεση είναι μια θερμοδυναμικά ελεγχόμενη αντίδραση (όχι μόνο η διασταυρωμένη ολεφινική μετάθεση, αλλά όλες οι μεταθετικές αντιδράσεις είναι θερμοδυναμικά ελεγχόμενες), συχνά οδηγεί σε πολύπλοκα μίγματα προιόντων που περιέχουν όχι μόνο το επιθυμητό διασταυρωμένο προιόν, αλλα και τα προιόντα του ομοδιμερισμού (δύσκολος διαχωρισμός και καθαρισμός πολύ σημαντικό για βιομηχανικές διεργασίες). Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να έχουμε μια συνθετικά χρήσιμη αντίδραση (πχ 90% διασταυρωμένο προιόν) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 10 ισοδύναμα από το ένα αντιδρών. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν καταναλωθούν τα δυο αντιδρώντα (πχ λόγω χαμηλής δραστικότητας του καταλύτη) στο τέλος της αντίδρασης έχουμε ένα μίγμα με πέντε ενώσεις.

16 Εκλεκτική Διασταυρωμένη Μετάθεση (Selective Cross Metathesis) Μπορεί να αποτραπεί ο ομοδιμερισμός; Functional: ηλεκτρονιοελκτικός υποκαταστάτης Για να έχουμε εκελκτική διασταυρωμένη ολεφινική μετάθεση: Έστω ότι functional είναι μία ομάδα που έλκει ηλεκτρονική πυκνότητα, δίνοντας μια ηλεκτρονιακά φτωχή ολεφίνη η οποία δεν ομοδιμερίζεται καθόλου ή ομοδιμερίζεται πάρα πολύ αργά σε σχέση με τις υπόλοιπες αντιδράσεις μετάθεσης. (Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΜΟΔΙΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΦΤΩΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΕΣ ΟΛΕΦΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΔΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΦΤΩΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ λόγω της ύπαρξης του πρώτου ηλεκτρονιοελκτικού υποκαταστάτη στο ενδιάμεσο αλκυλιδένιο - Ή ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Το ίδιο θα μπορούσε όπως θα δούμε παρακάτω να συμβαίνει και για στερεοχημικούς λόγους με ογκώδεις υποκαταστάτες σε αλλυλική ή ομοαλλυλική (δίπλα στην αλλυλική) θέση. Η ολεφίνη που φέρει τη άλκυλο ομάδα είναι μια τελική ολεφίνη η οποία ομοδιμερίζεται ταχύτατα αποκαθιστώντας αυτή την ισορροπία. Το ομοδιμερές, υφιστάμενο δευτερογενή μετάθεση, μπορεί να ξαναμπεί στον καταλυτικό κύκλο. Κάθε φορά που ενα ενδιάμεσο αλκυλιδένιο που φέρει μία άλκυλο υποκατεστημένη ολεφίνη διασταυρωθεί με ένα μόριο από την ηλεκτρονιακά φτωχή ολεφίνη, παίρνουμε το διασταυρωμένο προιόν το οποίο δεν υφίσταται δευτερογενή μετάθεση, δηλαδή βγαίνει από τον καταλυτικό κύκλο. Δεν ξεχνάμε ότι η ολεφινική μετάθεση είναι μια αντίδραση ισορροπίας οπότε κάθε στιγμή (ειδικά στην αρχή της αντίδρασης), για τη συγκεκριμένη αντίδραση, μπορούμε να έχουμε έως και τέσσερα αλκυλιδένια. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της ισορροπίας, το αιθυλένιο αποβάλλετα συνεχώς από την αντίδραση και για το λόγο αυτό στο τέλος της αντίδρασης, εάν αφήσουμε αρκετό χρόνο να αποκατασταθεί η ισορροπία (κάτι που γίνεται πολύ γρήγορα συνήθως σε μερικές ώρες), στο μίγμα των προιόντων δεν υπαρχουν καθόλου τελικές ολεφίνες (τελικοί διπλοί δεσμοί).

17 Εκλεκτική Διασταυρωμένη Μετάθεση (Selective Cross Metathesis) Με άλλα λόγια, και εξετάζοντας το πρόβλημα από άποψης σταθερών ταχύτητας των αντιδράσεων, εάν η σταθερά ταχύτητας k3 είναι πολύ μικρότερη από τις άλλες σταθερές ταχύτητας (για στεροχημικούς ή ηλεκτρονικούς λόγους) και όλο το αιθυλένιο αφαιρείται από το σύστημα, ουτως ώστε στο τέλος να έχουν καταναλωθεί οι τελικές ολεφίνες, η αντίδραση μπορεί να είναι εκελκτική. Δηλαδή λαμβάνουμε διασταυρωμένο προιόν με απόδοση πολύ υψηλότερη του στατιστικού 50%, καθως ο μόνος τρόπος απομάκρυνσης του αιθυλενίου (ή κάποιας άλλης ολεφίνης με πολύ χαμηλό σημείο ζέσεως αύξηση της εντροπίας) έιναι ο σχηματισμός του διασταυρωμένου προιόντος (μέσω του ομοδιμερούς που τελικά καταναλώνεται). Σε αυτή την ατίδραση έχουμε έξι διαφορετικές ταχύτητες αντίδρασης και τρείς σταθερές ισορροπίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.

18 Στερεοχημικός Έλεγχος των Αντιδράσεων Διασταυρωμένης Μετάθεσης (Στερεοχημικά Παρεμποδισμένοι Υποκαταστάτες) τετραϋποκατεστημένος διπλός δεσμός C-C

19 Ηλεκτρονικός Έλεγχος των Αντιδράσεων Διασταυρωμένης Μετάθεσης vs Δραστικότητα του Καταλύτη Εκλεκτικές αντιδράσεις μπορούν να επιτευχθούν όχι μόνο τροποποιώντας το αλκένιο (ηλεκτρονικά ή/και στερεοχημικά ωστε να καταστεί αδύνατος ο ομοδιμερισμός) αλλά χρησιμοποιώντας και καταλύτη με μικρότερη ή μεγαλύτερη δραστικότητα. Εδώ, ενώ ο καταλύτης πρώτης γενιάς δεν είναι αρκετά δραστικός ώστε να αντιδράσει με ακρυλικούς εστέρες (δίνοντας μόνο ομοδιμερισμό του πιο δραστικού τελικού αλκενίου), ο δευτερης γενιάς αντιδρά και με αυτά (τα σχετικά ηλεκτρονιακά φτωχά υποστρώματα: α,βακόρεστοι εστέρες) οδηγώντας σε εκλεκτική διασταυρωμένη μετάθεση. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται περίσσεια του ενός υποστρώματος. Σε υψηλότερη θερμοκρασία (40 o C, 12h) παρατηρείται σχηματισμός περίπου 10% ομοδιμερούς (στην ισορροπία). Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο καταλύτης μολυβδαινίου του Schrock δηλητηριάζεται αυτομάτως υπό την παρουσία ακρυλικών εστέρων.

20 Κατηγοριοποίηση Ολεφινών σε Αντιδράσεις Διασταυρωμένης Μετάθεσης Chatterjee, Choi, Sanders, Grubbs J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, Οι ολεφίνες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση είναι διαφορετική για κάθε καταλύτη καθώς εξαρτάται από τη δραστικότητα του και την ανεκτικότητα του ως προς τις διάφορες λειτουργικές ομάδες.

21 Κατηγοριοποίηση Ολεφινών σε Αντιδράσεις Διασταυρωμένης Μετάθεσης Αύξηση Δραστικότητας των Διπλών Δεσμών Chatterjee, Choi, Sanders, Grubbs J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, Ο απλούστερος τρόπος να κατηγοριοποιηθούν οι διάφορες ολεφίνες είναι με βάση τη ΣΧΕΤΙΚΗ ικανότητα τους να υφίστανται ομοδιμερισμό. Οι ολεφίνες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, με βάση τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί εαν μια αντίδραση διασταυρωμένης μετάθεσης θα είναι εκλεκτική (ως προς το διασταυρωμένο προιόν οχι στατιστικό μίγμα) ή όχι. Εδώ είναι ξεκάθαρη η υπεροχή των καταλυτών ρουθηνίου καθώς μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά με πολές περισσότερες λειτουργικές ομάδες. Όσο αυξένεται η στερεοχημική παρεμπόδιση ή/και οι ηλεκτρονιοελκτικοί υποκαταστάτες μίας ολεφίνης, τόσο αυτή μεταβαίνει χαμηλότερα στον πίνακα.

22 Η Ε/Ζ Εκλεκτικότητα Μεταβάλλεται με το Χρόνο Ac Ph 1 equiv + Ac 5 mol% [] 0.2M C 3, 60 o C Ph Ac 1 S equiv 2 S S E/Z Ratio S Conversion [%] 5 S Vougioukalakis, Grubbs J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, Καταλύτες με διαφορετική κινητικά ελεγχόμενη Ε/Ζ εκλεκτικότητα, τελικά οδηγούν στον ίδιο Ε/Ζ λόγο, ο οποίος είναι θερμοδυναμικά ελεγχόμενος από τη διαφορά σταθερότητας των δύο ισομερών προιόντων. Δευτερογενής μετάθεση (σε υψηλά ποσοστά μετατροπής) προάγει τον ισομερισμό του αρχικού προιόντος στο θερμοδυναμικά σταθερότερο Ε ισομερές. Γενικά η Ε/Ζ εκλεκτικότητα σε αντιδράσεις διασταυρωμένης μετάθεσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δομή των αντιδρώντων (substrate-dependent). Συχνά είναι προτιμότερη η χρήση εσωτερικών ολεφινών (όπως εδώ η χρήση του 1,4- διακετόξυβουτενίου αντί του οξικού αλλυλεστέρα) καθώς συχνά παρατηρούνται μεγαλύτερες αποδόσεις λόγω της χαμηλότερης σταθερότητας του μεθυλιδενίου σε σχέση με τα αλκυλιδένια. Αυτό, δηλαδή η χρήση εσωτερικών αντί για τελικά αλκένια, οδηγεί σε υψηλότερη σταθερότητα των ενδιάμεσων καταλυτικών ειδών και κατα συνέπεια σε αυξημένη αποτελεσματικότητα του καταλύτη (απόδοση, Ε/Ζ εκλεκτικότητα).

23 Ολεφινική Μετάθεση Βασικές έννοιες και αρχές των αντιδράσεων ολεφινικής μετάθεσης: καταλυτικός κύκλος είδη αντιδράσεων είδη καταλυτών Αντιδράσεις μετάθεσης κλεισίματος δακτυλίου: αρχές και εφαρμογές Αντιδράσεις διασταυρωμένης μετάθεσης: αρχές μειονεκτήματα εκλεκτική διασταυρωμένη μετάθεση (στερεοχημικός και ηλεκτρονικός έλεγχος) κατηγοριοποίηση των αντιδράσεων διασταυρωμένης μετάθεσης και των αντιστοίχων υποστρωμάτων

Η ολεφινική μετάθεση είναι σήμερα η αποτελεσματικότερη μέθοδος δημιουργίας διπλών δεσμών C-C. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της, είναι η μεγάλη

Η ολεφινική μετάθεση είναι σήμερα η αποτελεσματικότερη μέθοδος δημιουργίας διπλών δεσμών C-C. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της, είναι η μεγάλη Η ολεφινική μετάθεση είναι σήμερα η αποτελεσματικότερη μέθοδος δημιουργίας διπλών δεσμών C-C. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της, είναι η μεγάλη ανεκτικότητα και σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων καταλυτών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν οµάδες υδροξυλίου συνδεδεµένες µε κορεσµένα άτοµα άνθρακα υβριδισµού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τις οργανομεταλλικές ενώσεις, την κατάλυση και τις βασικές αρχές της, καθώς και τη χρησιμότητα των

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τις οργανομεταλλικές ενώσεις, την κατάλυση και τις βασικές αρχές της, καθώς και τη χρησιμότητα των 124 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τις οργανομεταλλικές ενώσεις, την κατάλυση και τις βασικές αρχές της, καθώς και τη χρησιμότητα των καταλυτών των μετάλλων μεταπτώσεως στην οργανική σύνθεση.

Διαβάστε περισσότερα

10. Σύμπλοκα με υποκαταστάτες φωσφίνες

10. Σύμπλοκα με υποκαταστάτες φωσφίνες 10. Σύμπλοκα με υποκαταστάτες φωσφίνες Φωσφίνες ΡR 3 Back-bonding : Μ e πυκνότητα σε σ* ΜΟ της ΡR 3 Έκταση του back bonding φύση του R R = αλκύλια ισχυροί σ δότες, ασθενείς π δέκτες ( +Ι ) PF 3, P 3 ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG

Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG Georg Wittig Νόµπελ Χηµείας 1979 Πυρηνόφιλα του Άνθρακα: ΥΛΙΔΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Αντίδραση WITTIG Υλίδιο: Ουδέτερη ένωση µε αρνητικά φορτισµένο άτοµο (C-) ενωµένο µε θετικά φορτισµένο ετεροάτοµο (P+) Υβρίδιο Δοµών

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η μικρότερη σταθερότητα της βινυλικής ρίζας (για παράδειγμα σε σχέση με τη μεθυλική) θα μπορούσε να εξηγηθεί στη βάση του πόσο ισχυρά έλκονται τα ηλεκτρόνια από το κάθε άτομο άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα

ιαστερεοεκλεκτικότητα σε κυκλικά δικυκλικά µόρια. Πενταµελείς και εξαµελείς συµπυκνωµένοι δακτύλιοι.

ιαστερεοεκλεκτικότητα σε κυκλικά δικυκλικά µόρια. Πενταµελείς και εξαµελείς συµπυκνωµένοι δακτύλιοι. diabicy1 1 ιαστερεοεκλεκτικότητα σε κυκλικά δικυκλικά µόρια. Πενταµελείς και εξαµελείς συµπυκνωµένοι δακτύλιοι. Cis-συµπυκνωµένοι πενταµελείς δακτύλιοι. Ένα δικυκλικό σύστηµα µε δυο συµπυκνωµένους πενταµελείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλυση σε διαλύµατα Συµπλόκων των Στοιχείων Μετάπτωσης. Βασίλης Ταγκούλης

Κατάλυση σε διαλύµατα Συµπλόκων των Στοιχείων Μετάπτωσης. Βασίλης Ταγκούλης Κατάλυση σε διαλύµατα Συµπλόκων των Στοιχείων Μετάπτωσης Βασίλης Ταγκούλης vtango@upatras.gr στοιχειώδεις έννοιες στην κατάλυση η κατάλυση και η σπουδαιότητά της η έννοια της κατάλυσης καταλυτικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Email: ckokotos@chem.uoa.gr ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Email: ckokotos@chem.uoa.gr Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η Οµοιογενής κατάλυση, που ουσιαστικά θεµελιώθηκε µε την ανακάλυψη της υδροφορµυλίωσης το 1938 (tto oelen/uhrchemie) αποτελεί σήµερα ένα λίαν ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Ηλεκτρονιόφιλα Πυρηνόφιλα αντιδραστήρια Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Ηλεκτρονιόφιλα - πυρηνόφιλα αντιδραστήρια Ηλεκτρονιόφιλα λέγονται τα αντιδραστήρια τα οποία δέχονται ένα ή δύο ηλεκτρόνια σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Πολυμερών

Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Πολυμερών Αντιδράσεις Μετατροπής Πολυμερών Αντιδράσεις που αφορούν την κυρία αλυσίδα Αντιδράσεις που αφορούν πλευρικές ομάδες R Αντιδράσεις τελικής ομάδας X R X Y Αντιδράσεις Κύριας Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων 1. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Γενικά, εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται Γενικοί τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Συνθετική Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 5. Συνθετική Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5 Συνθετική Οργανική Χημεία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται θέματα σχετιζόμενα με την οργανική σύνθεση, δηλαδή την Παρασκευή, οργανικών ενώσεων μέσω αντιδράσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

60

60 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Η (συνήθης) αύξηση του πυρηνόφιλου χαρακτήρα όσο κατερχόμαστε σε μία ομάδα του περιοδικού πίνακα οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση της ηλεκτραρνητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 5

Περίληψη Κεφαλαίου 5 Περίληψη Κεφαλαίου 5 Είδη αντιδράσεων: προσθήκης, απόσπασης, υποκατάστασης & αναδιάταξης Μηχανισµός αντίδρασης: πλήρης περιγραφή τρόπου πραγµατοποίησης Μηχανισµοί µέσω ριζών ή πολικοί Πολική αντίδράση

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Παρασκευές Αλδεϋδών - Κετονών 17.9 ΕΝΟΤΗΤΑ 17.9 7.8 7.8 8.5 8.5 16.4 Μηχανισµός Ενυδάτωσης Αλκυνίων µε άλατα υδραργύρου ΕΝΟΤΗΤΑ 8.5 Υδροβορίωση τελικών Αλκυνίων και οξείδωση δίνει αλδεΰδες Παρασκευές Αλδεϋδών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Όλα τα παράγωγα καρβοξυλικών οξέων µπορούν να συντεθούν από καρβοξυλικά οξέα, µέσω αντίδρασης πυρηνόφιλης άκυλο υποκατάστασης (ΑΠΥΑ). ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ SCl 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Το επαγωγικό όμως φαινόμενο οδηγεί στη διάχυση της πόλωσης και στο υπόλοιπο μόριο. Έτσι πολώνονται, με φθίνουσα όμως ένταση, και οι επόμενοι άνθρακες που είναι συνδεδεμένοι μέσω σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο.

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο. ΣΥΖΥΓΙΑΚA ΔΙΕΝΙA Δομή Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην ανθρακική τους αλυσίδα περιέχουν δυο διπλούς δεσμούς με κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Καρνάβα Σοφία

Επιμέλεια: Καρνάβα Σοφία Επιμέλεια: Καρνάβα Σοφία Τι είναι λοιπόν η Oργανοκατάλυση Ως Oργανοκατάλυση ορίζεται το είδος κατάλυσης, όπου η ταχύτητα και η απόδοση μιας αντίδρασης αυξάνεται από κάποιο οργανικό μόριο που χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη ΕΣΤΕΡΕΣ Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη Πολυµερή «σταδιακής ανάπτυξης» Σύγκρινε µε τα «αλυσιδωτής αντίδρασης» (Ενότητα 7.11) PET (Dacron, Mylar):

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 προϊόν χρόνος

Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 προϊόν χρόνος 1 Ως ενζυμική μονάδα ορίζεται η ποσότητα ενζύμου που απαιτείται για να μετατραπεί 1 μmol συγκεκριμένου υποστρώματος/min υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες (συνήθως 25 o C). Ο παραπάνω ορισμός είναι αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξεοβασική κατάλυση

Επιφανειακή οξεοβασική κατάλυση Επιφανειακή οξεοβασική κατάλυση Μια μεγάλη κατηγορία στερεών καταλυτών εκδηλώνουν επιφανειακή οξεοβασική συμπεριφορά γ-αl 2 O 3, SiO 2, TiO 2, MgO, SiO 2 -Al 2 O 3, ζεόλιθοι Στην επιφάνεια τέτοιων οξειδίων

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση 1. Αντιδράσεις αρωματικών ενώσεων Σημαντικότερη αντίδραση αρωματικών ενώσεων: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ. O Me 3 SiCl. Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 C R 3. R 1 H p-tosyl = p-ts + H 2 NHN SO 2 CH 3. 2RLi. - Ts.

ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ. O Me 3 SiCl. Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 C R 3. R 1 H p-tosyl = p-ts + H 2 NHN SO 2 CH 3. 2RLi. - Ts. ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ Me 3 Sil Zn Μόνο σε κυκλοεξανικά παράγωγα R 2 R 3 + 2 S 2 3 R 1 p-tosyl = p-ts R 2 R 3 2RLi R 2 R 3 - Ts R 1 Ts R 1 Ts R 2 R 3 R 2 R 3 R 2-2 2 R 3 R 1 Li R 1 Li R 1 Κ. Τσολερίδης Τμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 3. Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 3 Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 12. Βίκη Νουσίου

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 12. Βίκη Νουσίου Χημική Κινητική Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Μάθημα 12 Βίκη Νουσίου Εαρινό εξάμηνο 2019 Ένζυμα 2 3 4 Ένζυμα Ένζυμα: Βιολογικοί καταλύτες Μακρομόρια ΜΒ 10 4-10 6 Πρωτεΐνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Εισαγωγή στα Καρβοξυλικά Οξέα Ονοματολογία των Καρβοξυλικών Οξέων Δομή και Ιδιότητες των Καρβοξυλικών Οξέων Παρασκευή των Καρβοξυλικών Οξέων Αντιδράσεις των Καρβοξυλικών Οξέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ. Prof. Dr. Maria Louloudi. Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials. Chemistry Department. University of Ioannina

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ. Prof. Dr. Maria Louloudi. Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials. Chemistry Department. University of Ioannina Prof. Dr. Maria Louloudi Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials Chemistry Department University of Ioannina ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ Μηχανισµοί Ανόργανων Αντιδράσεων (στοιχειοµετρικές αντιδράσεις)

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ : ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΑ : ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΕΤΙΔΙΑ Τα πολυκετίδια αποτελούν μια πολύ μεγάλη τάξη φυσικών προϊόντων, η οποία κατατάσσεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανικές ενώσεις Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του άνθρακα (C). Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα 1. Αρωματικές ενώσεις Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με συγγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδάσκοντες:Ν. Καλογεράκης Π. Παναγιωτοπούλου Γραφείο: K.9 Email: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Μέρες/Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα (.-3.)-Τρίτη (.-3.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων.

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων. Ενέργεια Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων. Είναι απαραίτητη; Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία.

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Μονόδρομες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 06 /2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α2. β Α3. β Α4. γ Α5. α. Η απαγορευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 Ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε παράγωγα του βενζολίου Ασπιρίνη Η ασπιρίνη παρασκευάζεται βιομηχανικά με εκλεκτική ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση της φαινόλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Δομικά σωματίδια (άτομα-μόρια-ιόντα) Δομή του ατόμου Ατομικός και μαζικός αριθμός Ισότοπα Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ)

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ) Καρβονυλοενώσεις Καρβονυλοενώσεις (1α) είναι η σημαντικότερη κατηγορία χημικών ενώσεων και χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δεσμό μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός οξυγόνου (το καρβονύλιο). Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Η Κατάσταση Ισορροπίας 2 Πολλές αντιδράσεις δεν πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Στην αντίδραση με χημική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

7. Σύνθεση και Ιδιότητες απλών Μ-CΟ

7. Σύνθεση και Ιδιότητες απλών Μ-CΟ 7. Σύνθεση και Ιδιότητες απλών Μ-CΟ Ομάδα 4 (Ti, Zr, Hf) Κανόνας 18 e Ti() 7 δεν υπάρχει. Γιατί; Ti : δεν έχει αρκετά d e για back bonding υποκατεστημένα τιτανοκαρβονύλια (η 5 -C 5 H 5 ) 2 Ti() 2 (18 e)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΕ των στοιχείων των κυρίων ομάδων

4. ΟΕ των στοιχείων των κυρίων ομάδων 4. ΟΕ των στοιχείων των κυρίων ομάδων Se Te 4.1 ΟE αλκαλιμετάλλων, MR (M = Na, K, Rb) Τι είδους ΟΕ σχηματίζουν τα αλκαλιμέταλλα Na, K, Rb Ιοντικές, ασταθείς, πυροφόρες Πώς παρασκευάζονται οι ενώσεις ΜR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Καταβολισμός Αναβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Καταβολισμός Αναβολισμός Η Βιοενεργητική έχει ως αντικείμενο της τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την ενέργεια, για να υλοποιούν τις δραστηριότητες της ζωής. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Το σύνολο των φυσικοχημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Αλκυλαλογονίδια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Αλκυλαλογονίδια. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Αλκυλαλογονίδια Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Αλκυλαλογονίδια Αλκυλαλογονίδια ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις οι οποίες, ως λειτουργική ομάδα, διαθέτουν την ομάδα C-X: -X= -F, -Cl, -Br, -I. Η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

4.15 Αλογόνωση των αλκανίων RH + X 2 RX + HX

4.15 Αλογόνωση των αλκανίων RH + X 2 RX + HX 4.15 Αλογόνωση των αλκανίων R + X 2 RX + X Ενεργειακό περιεχόμενο R + X 2 RX + X εκρηκτική για το F 2 εξώθερμη για το Cl 2 και το Br 2 ενδόθερμη για το I 2 4.16 Χλωρίωση του Μεθανίου Χλωρίωση του Μεθανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ Είδαμε τους μηχανισμούς με τους οποίους καταλύονται οι χημικές/βιολογικές αντιδράσεις (θα επανέλθουμε αν έχουμε χρόνο) Θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα ενζύμων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες

Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες Πυρηνόφιλα Αζώτου - Πρωτοταγείς Αµίνες: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Σχηµατισµός Ιµινών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η ταχύτητα σχηµατισµού ιµίνης εξαρτάται από το ph: Σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1)

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1) Aντιδράσεις Καρβονυλίου = (1) Πυρηνόφιλη προσθήκη (αλδεΰδες, κετόνες) Πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση (καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα) α-υποκατάσταση (καρβονυλοενώσεις: αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ. Κροκίδα ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαφορική (batch) Rectifying column Stripping column

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΙ ΔΟΝΗΣΗΣ Δόνηση τάσης Δονήσεις τάσης Δονήσεις επί του επιπέδου Δονήσεις κάμψης Δονήσεις εκτός επιπέδου συμμετρική (sym) ~1465 cm -1 συμμετρική (scissoring) συμμετρική (twisting)

Διαβάστε περισσότερα

aldo B 1 Σχήµα 15. Παρουσία κετόνης (πηγή πρωτονίων) προκαλείται σταδιακή µετατροπή του κινητικού µίγµατος ενολικών σε θερµοδυναµικό.

aldo B 1 Σχήµα 15. Παρουσία κετόνης (πηγή πρωτονίων) προκαλείται σταδιακή µετατροπή του κινητικού µίγµατος ενολικών σε θερµοδυναµικό. aldo B 1 ογκώδεις υποκαταστάτες του αζώτου αλλά δηµιουργώντας έτσι αλλυλική τάση Α 1, 2 µε το µεθύλιο της θέσης 1 (τοποθέτηση cis των µεθυλοµάδων στο trans ενολικό). Η ΜΚ του cis-ενολικού µε αξονική µεθυλοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ξικός αιθυλεστέρας ή Οξικό αιθύλιο Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης Δομή του ατόμου Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Ισότοπα» Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1. Στη χημική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 4

Περίληψη Κεφαλαίου 4 Περίληψη Κεφαλαίου 4 Αλκάνια: διαθέτουν διαµορφώσεις που αλληλοµετατρέπονται Προβολές κατά Newman: απεικόνιση αλλαγών λόγω περιστροφής απλού δεσµού Διαβαθµισµένη διαµόρφωση αιθανίου σταθερότερη κατά 12

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας

Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας Πρώτα μέταλλα: Au, Cu (αυτοφυή) 3000 π.χ. : Ag, Sn, Sb, Pb 1500 π.χ. Fe στην Ελλάδα 1500 π.χ. Έγχρωμα γυαλιά (σύντηξη άμμου, SiO 2, με μεταλλικά οξείδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του.

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του. ΕΝΖΥΜΑ 1. (α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «εξειδίκευση των ενζύμων» καθώς και που οφείλεται αυτή. (β) Ποιες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τη δράση ενός ενζύμου και πώς; (γ) Πώς τα ένζυμα επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο

7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο 7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο Πολλές αντιδράσεις µετατρέπουν µη χειρόµορφα αντιδρώντα σε χειρόµορφα προϊόντα. Εν τούτοις, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε, οτι εάν όλα τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Τα μέταλλα των στοιχείων μετάπτωσης καταλύουν συνήθως: την υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων την υδρογόνωση του CO προς πλήθος βιομηχανικών προϊόντων την υδρογονόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 11. Βίκη Νουσίου

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 11. Βίκη Νουσίου Χημική Κινητική Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Μάθημα 11 Βίκη Νουσίου Εαρινό εξάμηνο 2019 Κατάλυση Καταλύτης: Επιταχύνει μια αντίδραση χωρίς να υφίσταται συνολικά χημική μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες A2. β - 5 μονάδες A3. α - 5 μονάδες A4. δ - 5 μονάδες A5. α - 5 μονάδες ΘΕΜΑ Β Β1. Σε ένα χημικό εργαστήριο διαθέτουμε ισοπροπυλική αλκοόλη (δευτεροταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οι μεταβλητές των οργανικών αντιδράσεων

Κεφάλαιο 2. Οι μεταβλητές των οργανικών αντιδράσεων Κεφάλαιο 2 Οι μεταβλητές των οργανικών αντιδράσεων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι αντιδράσεις χωρίς τους μηχανισμούς τους, με στόχο να δοθεί έμφαση στις συνέπειες από τις μεταβολές ορισμένων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης 1 Γενικές εξετάσεις 006 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Β. Μελισσάς, Λέκτορας Θ. Λαζαρίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΙΝΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περίληψη ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση αντιδράσεων σύζευξης με παλλάδιο για τη δημιουργία δεσμών C-C, C-N, και C-O, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται εκθετικά. Το γεγονός ότι πολλές

Η χρήση αντιδράσεων σύζευξης με παλλάδιο για τη δημιουργία δεσμών C-C, C-N, και C-O, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται εκθετικά. Το γεγονός ότι πολλές Η χρήση αντιδράσεων σύζευξης με παλλάδιο για τη δημιουργία δεσμών C-C, C-N, και C-O, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται εκθετικά. Το γεγονός ότι πολλές από τις αντιδράσεις σύζευξης είναι χημειοεκλεκτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - Γ ΓΕΛ 13:45

ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - Γ ΓΕΛ 13:45 ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ Γ ΓΕΛ 13:45 Σελίδα 2 από 7 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 15/ 06 / 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ Γ ΓΕΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... O αριθµός

Διαβάστε περισσότερα