Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: ,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 31

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 6 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 7 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 8 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 C3.1 Πίνακας Συστήματος Διαχείρισης περιεχομένου και Ψηφιακού Αρχειακού Υλικού 11 C3.2 Πίνακας web-radio και web-casting 16 C3.3 Πίνακας Βασικού Λογισμικού Υποδομής 17 C3.4 Πίνακας Υπηρεσιών Περιεχομένου και Ψηφιοποίησης 20 C3.5 Πίνακας Web εφαρμογών και κρατήσεων για έξυπνα τηλέφωνα 24 C3.6 Πίνακας Infokiosks 25 C3.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Λοιπών Υπηρεσιών 27 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 28 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 28 C4.1.1 Εξοπλισμός 28 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 28 C4.1.3 Εφαρμογή/ές 28 C4.1.4 Υπηρεσίες 29 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 29 C4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 29 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρηση 30 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 31 C5.1 Σχέδιο Σύμβασης 31 Σελίδα 2 από 31

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Σελίδα 3 από 31

4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 31

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 31

6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρε ς από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 31

7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 31

8 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 31

9 C2.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 31

10 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 10 από 31

11 C3.Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Πίνακας Συστήματος Διαχείρισης περιεχομένου και Ψηφιακού Αρχειακού Υλικού Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Υποσύστημα Περιεχομένου 1. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι πακετοποιημένο προϊόν. Να αναφερθεί η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού 2. Η λύση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για τις Παρεχόμενες e-υπηρεσίες, αυθεντικοποίηση Χρηστών και τις Ειδικές Προδιαγραφές του ιστοτόπου. Να περιγραφεί πως επιτυγχάνεται αυτό. 3. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζεται με συνεχείς βελτιώσεις από τον κατασκευαστή του. 4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 1 άδεια χρήσης με απεριόριστους χρήστες για την διαχείριση. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστους εξωτερικούς χρήστες των λειτουργιών της πύλης και των υπηρεσιών αυτής 5. Το λογισμικό πρέπει να παρέχει εργαλεία που να επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία, διαγραφή, ενεργοποίηση και αναδιοργάνωση των κατηγοριών. 6. Δυνατότητα επικοινωνίας και διασύνδεσης με ευρέως διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με σκοπό την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν αυτά τα συστήματα για βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας 7. Ευκολία ανανέωσης περιεχομένου αλλά και διαχείρισης, μέσω ενός απλού Web browser και χωρίς την ύπαρξη ειδικού επιπρόσθετου λογισμικού. ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 11 από 31

12 8. Κάθε σελίδα της πύλης πρέπει να μπορεί να χωρίζεται σε πολλαπλούς τομείς και σε καθέναν από αυτούς να μπορούν να ενσωματωθούν πολλαπλές επιμέρους πληροφορίες / εφαρμογές 9. Υποστήριξη templates και styles για την προκατασκευή του περιβάλλοντος διεπαφής και την επιβολή σχετικών προτύπων, με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Πύλης 10. Υποστήριξη πλούσιας διεπαφής με τη χρήση γραφικών αντικειμένων που υποστηρίζονται σε περιβάλλον Web (όπως π.χ. tabs, drop-down lists, links, buttons κλπ.), ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου Web browser στον client 11. Υποστήριξη της ενσωμάτωσης στο περιεχόμενο της πύλης και της διάθεσης προς τους χρήστες οποιουδήποτε τύπου αρχείου όπως αρχεία ASCII, XML, HTML, αρχεία επεξεργαστών κειμένων DOC, PDF, εικόνων, ήχου, λογιστικών φύλλων, FLASH, Video, AVI κλπ. 12. Εύκολη οργάνωση, πλοήγηση και πρόσβαση σε ιεραρχικούς καταλόγους και αρχεία σύμφωνα με πολλαπλή θεματική κατηγοριοποίηση 13. Να υποστηρίζεται ο ορισμός της διάρκειας ζωής του περιεχομένου με δηλωτικό τρόπο μέσα από το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης της πύλης 14. Ενσωματωμένη λειτουργία ροών εργασίας (workflows) και τον καθορισμό διαδικασιών επισκόπησης και έγκρισης για τη δημοσίευση περιεχομένου 15. Δυνατότητα υποστήριξης του πρότυπου W3C Web Accessiblility Initiative (WAI) για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 16. Για το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών και επέκτασης των δυνατοτήτων της πύλης. 17. Δυνατότητα χρησιμοποίησης του νέου Framework 4.0. Να υποστηρίζει πλήρως το Framework 3.5 και άνω και τα ASP.NΕΤ Membership Services για user authentication και role authorization. Σελίδα 12 από 31

13 18. Να υποστηρίζει την δημιουργία Skins, να διαθέτει έτοιμα παραδείγματα και να παρέχεται η δυνατότητα σχεδίασης νέων προτύπων. 19. Δημιουργία διαφορετικών themes / skins Τα οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν στα επιμέρους controls μιας σελίδας (πχ buttons, labels κλπ) 20. Η δημιουργία των templates ή η οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση του περιεχομένου να εμπίπτει στους κανόνες του workflow (εξουσιοδοτημένος χρήστης έγκριση ή απόρριψη αλλαγών τελική έγκριση) - (να περιγραφεί η διαδικασία) 21. Δυνατότητα σχεδιασμού νέων templates είτε με αντιγραφή από υπάρχουσες είτε με δημιουργία νέου template. 22. Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού template ανά σελίδα του site 23. Ορισμός σε κάθε template των modules που θα περιλαμβάνει. 24. Κάθε σελίδα θα πρέπει να έχει την ονομασία της και τα στοιχεία metadata. 25. Δημιουργία δυναμικών σελίδων φιλικών στις μηχανές αναζήτησης - (να περιγραφεί η διαδικασία) 26. Να παρέχει την δυνατότητα επεκτασιμότητας της Πύλης με χρησιμοποίηση έτοιμων modules 27. Δυνατότητα προσθήκης νέων modules χωρίς να σταματά η λειτουργία του site 28. Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων για αποθήκευση του περιεχομένου (SQL Server 2005, MsSQL2008, MsSQL Express 2008 κ.α.) 29. Δυνατότητα χρήσης σε πολλαπλά site της ίδιας βάσης ή αποθήκευση επιμέρους πληροφοριών σε διαφορετικές βάσεις (για περίπτωση sub domain) 30. Δυνατότητα σύγκρισης περιεχομένου πριν την δημοσίευση. Εμφάνιση διαφορών με διακριτό τρόπο. 31. Δυνατότητα αναίρεσης ή απόρριψης τροποποιημένου περιεχομένου. Διαλειτουργικότητα 34. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει: Σελίδα 13 από 31

14 Να παρέχει εργαλεία και δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, μαζικά ή βάσει κριτήριων. Η ανταλλαγή θα γίνεται με βάση τα πρότυπα ανταλλαγών που ισχύουν για υλικό αυτού του τύπου και ψηφιακό υλικό, όπως έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα. Επιθυμητό να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες πηγές ψηφιακού περιεχομένου για αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων. Να επιτρέπει την εξαγωγή εικόνων. Εργαλεία διαχείρισης συστήματος 35. Θα πρέπει να παρέχονται εργαλεία για την δημιουργία και διαχείριση των συλλογών, δημιουργία και διαχείριση φορμών εργασίας, εισαγωγής και διαχείρισης εγγραφών (μεταδεδομένα των πολυμέσων), εισαγωγής πολυμέσων, δημοσίευσης συλλογών στο διαδίκτυο 36. Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει στα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών του ιδρύματος αλλά και των τελικών απομακρυσμένων χρηστών και να έχει έλεγχο στο τελικό στάδιο εισαγωγής δεδομένων 37. Είναι επιθυμητό να περιορίζονται τα δικαιώματα των χρηστών στα λιγότερα δυνατά για την διαδικασία που αναλαμβάνουν, και να επιτρέπεται η βαθμιδωτή ανάθεση περισσότερων δικαιωμάτων χρήσης Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων 38. Δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο σύστημα 39. Δυνατότητα επιλογής παράστασης ενδιαφέροντος και χρόνου εκδήλωσης 40. Σε περίπτωση αριθμημένων θέσεων, θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει από κάτοψη την θέση της επιλογής του 41. Διασφάλιση των συναλλαγών με σχετικό πιστοποιητικό Σελίδα 14 από 31

15 42. Ελάχιστη κωδικοποίηση 40-bit 43. Σφραγίδα εκδότη πιστοποιητικού σε προφανή θέση στην ιστοσελίδα 44. Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων πληρωμής 45. Ιστορικό συναλλαγών χρηστών Υποσύστημα Αυθεντικοποίησης και Πιστοποίησης Χρηστών 46. Συμμόρφωσή του με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που υπάρχουν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif) και συγκεκριμένα στο Πλαισιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) 47. Υποστήριξη λειτουργιών καταχώρησης, διαχείρισης και εξουσιοδότησης χρηστών 48. Δυνατότητες καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και δεδομένων του συστήματος μέσω του προσδιορισμού και της ανάθεσης ρόλων στους εγγεγραμμένους χρήστες 49. Η διεπαφή με το χρήστη (user interface), τόσο ως προς τον διαχειριστή της εφαρμογής όσο και ως προς τον τελικό χρήστη, πρέπει να είναι φιλική και παραμετροποιήσιμη. Προδιαγραφές Διαδικτυακού Τόπου 50. Η διεπαφή του συστήματος θα πρέπει να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τρόπο τέτοιο που να συμβαδίζει με το προφίλ και τις δραστηριότητες του Φορέα, ακολουθώντας συγκεκριμένες γραφιστικές φόρμες (προσχεδιασμένες φόρμες, templates, style sheets) 51. Συμβατότητα με ανοικτά Διαδικτυακά Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης (επεκτασιμότητα) 52. Πλήρης Υποστήριξη τουλάχιστον σε browsers (φυλλομετρητές) έκδοσης Internet Explorer, Firefox, Opera κατ ελάχιστο. 53. Δυνατότητα συνεργασίας με ετερογενή συστήματα διαχείρισης δεδομένων και η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών του Σελίδα 15 από 31

16 συστήματος με τρίτα συστήματα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών ανάκτησης και πρόσβασης στοιχείων (XML, Web Services, RSS), 54. Ευκολία Διαχείρισης 55. Λειτουργικό σύστημα με υποστήριξη UTF-8 για πολύγλωσσο περιβάλλον του τελικού χρήστη κατ ελάχιστον στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 56. Ενοποιημένη αρχιτεκτονική : Αποφυγή προβλημάτων και κόστους ενοποίησης μεταξύ των στοιχείων λογισμικού που απαρτίζουν την υποδομή portal 57. Να μπορεί να χτίζεται δυναμικά η δομή του χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις διαδικτυακών τεχνολογιών 58. Να είναι δυνατή η διαβάθμιση της πρόσβασης με τη χρήση αντίστοιχων ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής. 59. Αλληλεπιδραστικότητα 60. Συντηρησιμότητα: 61. Προστασία Πνευματικών δικαιωμάτων και Προσωπικών δεδομένων 62. Διατηρησιμότητα C3.2 Πίνακας web-radio και web-casting Webradio & Webcasting 1. Θα πρέπει να υποστηρίζει πλήθος αποδεκτών τύπων αρχείου εικόνων, ήχου και video 2. Ως προς την εισαγωγή δεδομένων θα πρέπει να παρέχει εργαλεία ως διαφορετικές υπομονάδες για κάθε λειτουργία με περιβάλλον εύκολο, εύχρηστο και φιλικό 3. Να υποστηρίζει ποικίλες μορφοποιήσεις Αρχείων, εικόνας, ήχου, video κλπ. Κατ ελάχιστον να υποστηρίζονται οι μορφοποιήσεις JPEG, GIF, TIFF, BMP, PDF, MPEG, AVI, WAV, FLV Σελίδα 16 από 31

17 4. Να υποστηρίζει ποικίλα πρωτόκολλα streaming 5. Να υποστηρίζει ποικίλα δίκτυα διανομής περιεχομένου (content delivery networks) 6. Να δημιουργεί αυτόματα εικονίδια προεπισκόπησης (Thumbnails) των ψηφιακών αντιτύπων 7. Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διασύνδεση και συσχέτιση της πηγής με τις κατηγορίες του υποσυστήματος διαχείρισης C3.3 Πίνακας Βασικού Λογισμικού Υποδομής Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Γενικά Χαρακτηριστικά: 1. Να αναφερθούν το όνομα Έκδοση Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 2. Το προσφερόμενο λογισμικό θα συνεργάζεται απόλυτα με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του database server 3. Συμβατότητα με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. 4. Θα προσφερθεί μία άδεια per CPU του database server ώστε να υποστηρίζεται απεριόριστο πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών. 5. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών. 6. Πλήρης υποστήριξη του προτύπου Unicode και πλήρης υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης. 7. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με δυνατότητες: - διαχείριση database instance (πχ. start, stop, recovery) - διαχείριση αντικειμένων της βάσης (πχ. χρη στών, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 17 από 31

18 - συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης - tuning - capacity planning - έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός jobs 8. Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων. Υποστήριξη γραφικών εργαλείων για την εισαγωγή δεδομένων από ετερογενή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 9. Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του συστήματος 10. Δυνατότητα αξιοποίησης server clusters 11. Δυνατότητα διαφανούς εξυπηρέτησης των εφαρμογών που βασίζονται στο cluster των κόμβων ώστε σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του ενός κόμβου να γίνεται αυτόματα (και όχι με ανθρώπινη παρέμβαση) failover στον άλλον κόμβο Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 12. Το προσφερόμενο σύστημα ΒΔ θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με αυτά. 13. Να περιγραφεί ο τρόπος ολοκλήρωσης τους συστήματος RDBMS με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου όσον αφορά στην πιστοποίηση και διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών. 14. Κατανομή της Βάσης Δεδομένων και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία/ δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το διαχειριστή 15. Υποστήριξη προτύπων ANSI-SQL 92/99, declarative referential integrity controls, stored procedures, αυτόνομων nested transactions, κλπ. database triggers. Χαρακτηριστικά Υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης 16. Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. (backup) να περιγραφούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου λογισμικού. Σελίδα 18 από 31

19 Λογισμικό Web / Application Servers ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Χαρακτηριστικά: 17. Να αναφερθούν το όνομα Έκδοση Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 18. Υψηλή αξιοπιστία με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως load balancing, clustering, caching, failover κλπ 19. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, ξεκίνημα - σταμάτημα μιας εφαρμογής: το ανέβασμα, ξεκίνημα ή σταμάτημα μιας web εφαρμογής δεν πρέπει να απαιτεί επανεκκίνηση του Application Server (Hot Deployment) 20. Διαλειτουργικότητα υποστηρίζοντας τεχνολογίες όπως SOAP, WSDL, UDDI και XML 21. Υποστήριξη Υποστήριξη HTTP πρωτοκόλλου, HTTP Authentication με access control lists, ΗΤΤPS και SSL/TLS 22. Δυνατότητα προγραμματικής επέμβασης στον κύκλο εξυπηρέτησης αιτήματος HTTP 23. Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging 24. Υποστήριξη CGI ή ASP ή XML Web Services καθώς και των προτύπων SOAP, UDDI, WSDL 25. Υποστήριξη μηχανισμών επιτάχυνσης CGI (π.χ. preloading, embedding 26. Εξυπηρέτηση στατικού και δυναμικού περιεχομένου 27. Υποστήριξη server side preprocessor (πχ. SSI, ASP.NET, JSP, PHP) 28. Υποστήριξη δυνατοτήτων proxying/caching 29. Υποστήριξη virtual hosting 30. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα υποστηρίζουν πρόσβαση απεριόριστου αριθμού χρηστών στο RDBMS ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Λογισμικό Προστασίας από Ιούς Γενικά Χαρακτηριστικά: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 19 από 31

20 31. Να αναφερθεί το όνομα του προσφερόμενου λογισμικού. 32. To προσφερόμενο λογισμικό θα προσφρεθεί σε τόσες άδειες ώστε να καλύψει όλον τον υπολογιστικό εξοπλισμό (servers και PCs) 33. Aυτόματα updates καθόλο το διάστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 34. Δυνατότητα παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στον προβλεπόμενο εξοπλισμό C3.4 Πίνακας Υπηρεσιών Περιεχομένου και Ψηφιοποίησης Υπηρεσίες Επιλογής και Συλλογής Περιεχομένου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Στοιχεία 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες Επιλογής και Συλλογής του Περιεχομένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Α ) 2. Σύνταξη Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3. Διενέργεια Επιτόπιας και Δευτερογενούς έρευνας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης Υπηρεσίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Στοιχεία 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Α ) 5. Χρησιμοποίηση ανοικτών και ευρέως χρησιμοποιούμενων προτύπων μεταδεδομένων, όπως Dublin Core κ.ά. 6. Η τεκμηρίωση θα γίνει με την υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων με γνώση στο υπό τεκμηρίωση υλικό Υπηρεσίες Παραγωγής Περιεχομένου Σελίδα 20 από 31 ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

21 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Στοιχεία 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες Παραγωγής Περιεχομένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Α ) Υπηρεσίες Μετάφρασης Περιεχομένου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Στοιχεία 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες Μετάφρασης του Περιεχομένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (Α ) Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Στοιχεία 9. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενότητας Α Η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου θα καλύψει ένα αρχικό όριο, κατά προσέγγιση σελίδων 11. Η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου θα καλύψει ένα αρχικό όριο, κατά προσέγγιση έγχρωμες φωτογραφίες και 700 ασπρόμαυρες φωτογραφίες 12. Η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου θα καλύψει ένα αρχικό όριο 680 λεπτών (11 ώρες και 20 λεπτά) έγχρωμου βίντεο και 120 λεπτών (2 ώρες) ασπρόμαυρου βίντεο 13. Η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου θα καλύψει ένα αρχικό όριο 3000 λεπτών (50 ώρες) ηχητικών τεκμηρίων 14. Η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του έργου θα καλύψει ένα αρχικό όριο 40 χώρων (πανοραμική προβολή) και 60 εκθεμάτων 15. Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από το μέγεθος, είδος χαρτιού, χρωματισμός, βιβλιοδεσία, format μαγνητοσκόπησης, διαθέσιμο μέσο κλπ. 16. Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο Σελίδα 21 από 31 ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

22 Εργαστήριο Ψηφιοποίησης και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα, επιτόπια ψηφιοποίηση σε σημεία ενδιαφέροντος 17. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού 18. Οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τους οδηγούς καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων για τους σαρωτές, καθώς και για το λογισμικό ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι απαραιτήτως σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. 19. Θα ληφθεί μέριμνα για την ψηφιακή αποτύπωσή των τεκμηρίων σε κατάλληλα αντίγραφα ανάλογα με τη φυσική μορφή του κάθε τεκμηρίου 20. Η ψηφιοποίηση θα παράγει τουλάχιστον ένα αρχείο που υπέχει θέση ψηφιακού πρωτοτύπου. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το Διαδίκτυο(αρχεία προβολής) και μια εικόνα σε σμίκρυνση για προεπισκόπηση. 21. Το ψηφιακό υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε μορφή TIFF χωρίς συμπίεση, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το Διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε JPEG ή GIF. χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων 22. Δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων από τα ψηφιακά υποκατάστατα με χαμηλότερες αναλύσεις και σε διαφορετικού τύπου αρχεία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Προκήρυξη Σελίδα 22 από 31

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα