ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ, ηνλ 2 νλ κ.υ. αηώλα. Η αγία Παξαζθεπή είρε ην επηύρεκα λα γελλεζεί από επζεβείο γνλείο, ηνλ Αγάζσλα θαη ηελ Πνιηηεία. Η γέλλεζε ηεο κάιηζηα ήηαλ θαξπόο ησλ ζεξκώλ πξνζεπρώλ ησλ γνλέσλ ηεο, νη νπνίνη επεηδή ήηαλ άηεθλνη γηα πνιιά ρξόληα, κε ζέξκε παξαθαινύζαλ ηνλ Θεό λα ηνπο ραξίζεη έλα ηέθλν, γηα λα ην αλαζξέςνπλ «ελ παηδεία θαη λνπζεζία Κπξίνπ». Έηζη ε αγία Παξαζθεπή αλεηξάθε κέζα ζε κία ρξηζηηαληθή αηκόζθαηξα, κέζα ζ έλα άγην πεξηβάιινλ. Σα ρξόληα πεξλνύλ, ε Παξαζθεπή κεγαιώλεη, αλαπηύζζνληαο ηηο γλώζεηο θαη ηελ κόξθσζή ηεο, ζπγρξόλσο όκσο θαιιηεξγώληαο ηελ επζέβεηα θαη ηελ αξεηή. Κάπνηε, ελώ είλαη πηα ζηελ αθκή ηεο ειηθίαο ηεο, 20 εηώλ, ζηελ αθκή ηεο νκνξθηάο ηεο, ηεο κνξθώζεσο θαη ηεο αξεηήο, πεζαίλνπλ νη γνλείο ηεο θαη απηή κέλεη κόλε θαη απξνζηάηεπηε. Η παηξηθή πεξηνπζία έξρεηαη ζηα ρέξηα ηεο θαη έλα πιήζνο κλεζηήξσλ ηελ πεξηθπθιώλεη. Γύζθνιεο ζηηγκέο πνπ απνθαιύπηνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ γλεζηόηεηα ηεο επζεβείαο ηνπ. Να ήηαλ άιιε θνπέια, ζα πξνζπαζνύζε κέζα ζηνλ γάκν λα ιεζκνλήζεη ηνλ πόλν γηα ηνλ ρακό ησλ γνληώλ ηεο, λ απνθύγεη ηελ κνλαμηά, λα βξεη βνεζό, γηα λα αληηκεησπίζεη καδύ ηνπ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Ή ζα κπνξνύζε λα ζηξαθεί πξνο ην ρεηξόηεξν, λα πέζεη ζε μέθξελα γιέληηα θαη αζσηείεο, πξνζπαζώληαο λα ζβήζεη κέζα ζην θξαζί θαη ηελ εδνλή ηνλ πόλν ηεο. Ή αθόκε, ζα κπνξνύζε λα αξρίζεη λα θαηεγνξεί ηνλ Θεό θαη ηελ ζεία πξόλνηα, γηα όζα

2 ζπλέβαηλαλ ζηελ δσή ηεο. Γελ έγηλε ηίπνηα όκσο απ απηά. Ούηε γάκνο νύηε αζσηείεο νύηε κνηξνιόγηα νύηε θαηεγνξίεο πξνο ηνλ Θεό. Μνίξαζε ηα πινύηε ηεο ζηνπο πησρνύο, απέθπγε θάζε ζπλνηθέζην θαη αθηεξώζεθε ζηνλ Υξηζηό, αλαπηύζζνληαο κάιηζηα θαη έληνλε ηεξαπνζηνιηθή δξάζε. Καη απηά ζε κηα επνρή πνπ ε ηεξαπνζηνιή δελ ήηαλ ειεύζεξε, αιιά πξνθαινύζε ην κέλνο θαη ηελ νξγή ησλ εηδσινιαηξώλ. Η Παξαζθεπή άξρηζε λα εξγάδεηαη ηεξαπνζηνιηθά όιν θαη πνην έληνλα. Η δξάζε όκσο δεκηνπξγεί θαη αληίδξαζε. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο αγίαο Παξαζθεπήο δελ κπνξνύζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά. πιιακβάλεηαη, γίλνληαη πξνζπάζεηεο κε γιπθά ιόγηα θαη ηηκέο θαη δόμεο λα δειεαζζεί θαη όηαλ βιέπνπλ όηη απνηπγράλνπλ αξρίδνπλ ηα καξηύξηα. Απηή είλαη ε ηαθηηθή ηνπ Σαηαλά. Πξώηα παξνπζηάδεη ηα ζέιγεηξα θαη κεηά παξνπζηάδεη ηα θόβεηξα, ιέγεη ν κέγαο Βαζίιεηνο. Έηζη έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αγίαο Παξαζθεπήο όηαλ είδαλ όηη δελ δειεάδεηαη, ηελ θόξεζαλ ζηδεξέληα ππξαθησκέλε πεξηθεθαιαία, θάςαλε ηνπο βξαρίνλεο ηεο κε ιακπάδεο, ηελ ξίμαλε ζε θαδάλη κε ιάδη θαη πίζζα, θαη ζην ηέινο ηελ απνθεθαιίζαλε. Απηόο ππήξμε ν βίνο ηεο αγίαο Παξαζθεπήο, πεξηιεπηηθά βέβαηα. Μέζα από ηελ ιηηή απηή αθήγεζε ηνπ βίνπ ηεο ζα επηζεκάλνπκε κεξηθά ζεκεία ηεο δσήο ηεο θάλνληαο ζπλάκα θαη κεξηθά ζρόιηα. Α. Βιέπνπκε θαηά θαλόλα, όηη κεγάινη άγηνη όπσο ν ακνπήι ηεο παιαηάο Γηαζήθεο, ν Πξόδξνκνο, ε Παλαγία καο, ε αγία Κπξηαθή, ε αγία Παξαζθεπή, θαη άιινη, ππήξμαλ θαξπνί ζπλερώλ θαη επηκόλσλ πξνζεπρώλ ησλ γνλέσλ ηνπο. Αο ην πξνζέμνπλ θαιά απηό όζνη γνλείο ζέινπλ ηελ πξόνδν θαη ηελ θαηά Υξηζηό πξνθνπή ησλ παηδηώλ ηνπο. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνζεπρώκαζηε γηα ηα παηδηά καο όηαλ πάξνπλ ηνλ θαθό ην δξόκν. Πνιύ λσξίηεξα, πξηλ αθόκε γελλεζεί ην παηδί, επηβάιιεηαη λα ην έρνπκε ζηε ζθέςε καο ζπλερώο θαη λα παξαθαινύκε κε πόζν, κε έληαζε, κε ηδξώηα, γηαηί όρη κε θιάκκα αλ ζέιεηε, ν Θεόο λα καο ραξίζεη παηδηά, πνπ πξώηα θαη πάλσ απ όια, ζα ηνλ δνμάζνπλ θαη έπεηηα ζα καο θάλνπλ επηπρείο θαη εκάο. Γηαηί απηόο είλαη ν πξννξηζκόο ηεο νηθνγελείαο. Γελ είλαη απιώο λ αθήζνπκε απνγόλνπο, λα ληθήζνπκε ην ζάλαην ζην πξόζσπν ησλ παηδηώλ καο. Γελ είλαη λα δώζνπκε εξγάηεο, επηζηήκνλεο, ζηξαηηώηεο, επαγγεικαηίεο, πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ κε λέν αίκα ηελ θνηλσλία καο. Αιιά πξώηα θαη πάλσ απ όια λα δώζνπκε αγίνπο, λα πιεζύλνπκε ην δπλακηθό ηεο εθθιεζίαο καο, λα γεκίζνπκε ηνπο νπξαλνύο κε θαηλνύξγηνπο πνιίηεο.

3 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηελ νξζόδνμε παξάδνζε, ε νηθνγέλεηα θαιείηαη «θαη νίθνλ Δθθιεζία» ή «Δθθιεζία κηθξά θαη θαηαγώγηνλ αγίσλ» όπσο ιέγεη ν η. Υξπζόζηνκνο. Γειαδή, όπσο ε εθθιεζία είλαη αγία θαη καο ελώλεη, καο ζπλδέεη κε ηνλ Θεό, έηζη θαη ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα ηείλεη πξνο ηελ αγηόηεηα θαη λα πξνζθέξεη αγίνπο, νη νπνίνη ζα εηζέιζνπλ ζηελ επηζηήκε, ζηελ εξγαζία, ζην ζηξαηό, ζηε γεσξγία, ζηε λαπηηιία, παληνύ, θαη ζα κεηακνξθώζνπλ, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, νιόθιεξε ηελ θνηλσλία. Γη απηό θαη ε Δθθιεζία ηνλ θπζηθό δεζκό ηνπ γάκνπ, ηελ θπζηθή έλσζε αλδξόο θαη γπλαηθόο, ηελ έρεη εμπςώζεη εηο κπζηήξην. Καη όπσο έρνπκε ην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο, ην κπζηήξην ηνπ ρξίζκαηνο, ην κπζηήξην ηεο εμνκνινγήζεσο θ.ν.θ. έηζη έρνπκε θαη ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ. Γειαδή κηα πξάμε ηεο εθθιεζίαο, πνπ κε νξαηά ζεκεία δίδεηαη ε αόξαηε ζεία ράξε ηνπ Θενύ. Γηαηί ινηπόλ δίδεηαη ε ζεία ράξε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε απιώο απνγόλνπο; Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε απιώο ηα έλζηηθηά καο; Γηα λα ππάξρεη απιώο ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνύ; Όρη, αιιά γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αγίνπο. Γη απηό ζηηο επρέο ηεο αθνινπζίαο ηνπ γάκνπ, ε Δθθιεζία καο εύρεηαη όρη κόλν γηα «θαξπό θνηιίαο» αιιά θαη γηα «θαιιηηεθλία». Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθή, ε απάληεζε πνπ έδσζε θάπνηνο ζηάξεηο ζηελ Ρσζία, ζε κηα γπλαίθα πνπ δήηεζε ηελ επινγία ηνπ γηα λα παληξεπηεί «Μπνξείο λα γίλεηο αγία θαη λα θέξεηο έλα άγην; Αλ κπνξείο, ηόηε παληξέςνπ δηαθνξεηηθά δελ ζνπ δίλσ ηελ επινγία κνπ». Μεγάια ιόγηα! Αλ κπνξείο λα θέξεηο έλα άγην! Κη απηό ελλνεί ν Παύινο όηαλ γξάθεη όηη «ε γπλή ζσζήζεηαη δηα ηεο ηεθλνγνλίαο». Όρη όηαλ απιώο θάλεη παηδηά, αιιά όηαλ θάλεη άγηα παηδηά. «Οπ γαξ ην ζπείξαη πνηεί παηέξα κόλνλ, αιιά ην παηδεύζαη θαιώο. Οπδέ ην θπήζαη κεηέξα εξγάδεηαη, αιιά ην ζξέςαη θαιώο. Οπρ ε θύζηο αιιά ε αξεηή πνηεί παηέξα θαη κεηέξα» (η. Υξπζόζηνκνο). Γελ κπνξεί ινηπόλ θάπνηνο λα θαπρεζεί, όηη είλαη παηέξαο ή πνιύηεθλνο, εάλ αδηαθνξήζεη γηα ηελ δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ. Σα παηδηά είλαη πεξηνπζία ηνπ Θενύ, γη απηό ζην ζαξαληηζκό ην κσξό ην θέξλνπλ νη γνλείο θαη ην αθηεξώλνπλ ζην λαό. Δπεηδή όκσο ην κσξό δελ κπνξεί λα κεγαιώζεη ζην λαό, ε Δθθιεζία ην αλαζέηεη ζηνπο γνλείο λα ην αλαζξέςνπλ. Καη επεηδή ηα παηδηά είλαη πεξηνπζία ηνπ Θενύ, θαηά ην βάπηηζκα ε Δθθιεζία δελ αξθείηαη ζηελ εγγύεζε ησλ γνλέσλ κόλνλ, αιιά δεηά θαη ηελ παξνπζία αλαδόρνπ, σο πξόζζεηνπ εγγπεηνύ, όηη ηα παηδηά ζα ιάβνπλ ηε ζσζηή αγσγή. Τν πξώην ινηπόλ θαη βαζηθό, γηα ηε ζσζηή αγσγή, είλαη ε πξνζεπρή γηα ηα παηδηά πξν ηεο ζπιιήςεώο ηνπο. Δάλ ην θάλνπλ απηό νη γνλείο, απνθιείεηαη ηα παηδηά ηνπο λ απνβνύλ «άρζνο αξνύξεο» όπσο έιεγαλ νη αξραίνη

4 πξόγνλνη καο. Καη αλ αθόκε θάπνηε ζπκβεί λα παξαζηξαηήζνπλ, πάιη νη πξνζεπρέο ησλ γνλέσλ ζα γίλνπλ αηηία λα αλαγελλεζνύλ. Έηζη ζπλέβε κε ηνλ άγην Απγνπζηίλν, ν νπνίνο αλέλεςε κε ηηο πξνζεπρέο ηεο κεηέξαο ηνπ ηεο αγίαο Μόληθαο, ε νπνία επί 22 νιόθιεξα ρξόληα, δελ άθεζε ήζπρν ην Θεό κε ηηο πξνζεπρέο ηεο κέρξη πνπ πέηπρε απηό πνπ ήζειε. Β. Έλα άιιν ζεκείν, πνπ θάλεη εληύπσζε ζην βίν ηεο αγίαο Παξαζθεπήο, είλαη όηη ε κεγαινκάξηπο Παξαζθεπή δελ ήηαλ θαλέλαο ζηηβαξόο αζιεηήο, δελ ήηαλ θαλέλαο ζθιεξνηξάρεινο αμησκαηηθόο, νύηε θάπνηνο απζηεξόο αζθεηήο κε ρξόληα αζθήζεσο ζηελ πιάηε. Γελ ήηαλ ηέινο πάλησλ θάπνηνο πνπ είρε κηα πξνεηνηκαζία γηα λα αληεπεμέιζεη ζηα θνβεξά βαζαληζηήξηα πνπ ππέζηε. Ήηαλ κηα θνπέια 20 εηώλ. Καη όρη κόλνλ απηή αιιά θαη ε άγηα Μαξίλα 15 εηώλ, ν άγηνο Κήξπθνο 3 εηώλ, ε αγία Αθπιίλα 10 εηώλ θαη άιινη άγηνη παξνκνίσο. Λνηπόλ πσο άληεμαλ; Με ηε ράξε ηνπ Θενύ. Σηα καξηύξηα ησλ αγίσλ δελ θαίλεηαη ε δύλακε ησλ αγίσλ αιιά ε δύλακε ηνπ Θενύ. Έλαο Ρώζνο ηεξεύο, ν π. Γεκήηξηνο Νηνύηθν, ηε ζηηγκή πνπ ην ζνβηεηηθό θαζεζηώο κεζνπξαλνύζε θαη θαηαπαηνύζε βάλαπζα ηηο ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο, ζέινληαο λα ηνλώζεη ην εζηθό ησλ αθξναηώλ ηνπ θαη κηιώληαο ζην πνίκλην ηνπ ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο αγίαο Παξαζθεπήο είπε «Αθνύγνληαο ηα καξηύξηα ηεο αγίαο Παξαζθεπήο πηζαλόλ λα πείηε εκείο δελ ζα αληέρακε ζηα καξηύξηα απηά. Όρη είλαη ιάζνο! Ο Κύξηνο ζα καο ελδπλακώζεη λ αλζέμνπκε ην καξηύξην. Καη νη δηάθνξνη πεηξαζκνί δελ ζα καο θαλνύλ θνβεξνί. Όπσο όηαλ ιέγεη ν Κύξηνο όηη, όηαλ ζα ζαο νδεγήζνπλ επί βαζηιείο θαη εγεκόλεο, κε ζθέπηεζζε ηη ζα απνινγεζείηε, δηόηη εγώ ζα ζαο δώζσ ζνθία, πνπ ζα ηνπο θαηαηξνπώζεηε (Λνπθ. 21,12-15), έηζη ζα ζπκβεί θαη κε ην καξηύξην». Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν θόβνο ησλ ρξηζηηαλώλ; Όρη ην καξηύξην αιιά κήπσο ιεζκνλήζνπκε ην Θεό. Ο Κύξηνο καο πξνεηδνπνηεί «Όπσο ήηαλ νη εκέξεο ηνπ Νώε, έηζη ζα είλαη θαη ν εξρνκόο ηνπ Τηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Όπσο, δειαδή, θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο πξν ηνπ θαηαθιπζκνύ, νη άλζξσπνη έηξσγαλ θαη έπηλαλ, λπκθεπόηαλ θαη παληξεπόηαλ έσο ηελ εκέξα πνπ κπήθε ν Νώε ζηελ θηβσηό θαη δελ ππνπηεπόηαλ ηίπνηα, έσο όηνπ ήξζε ν θαηαθιπζκόο θαη ηνπο άξπαμε όινπο, έηζη ζα ζπκβεί θαη θαηά ηνλ εξρνκό ηνπ Τηνύ ηνπ αλζξώπνπ (Μαηζ. 24,37-40). Θα θάσ, ζα πηώ, ζα λπκθεπζώ, ζα πεζάλσ. Ο πιηζηηθόο ηξόπνο δσήο. Απηό θαίλεηαη θαη ζηα όλεηξα ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά. Να θάλε, λα κεγαιώζνπλ, λα ζπνπδάζνπλ, λα παληξεπηνύλ. Πόζν

5 ζηελνρσξηνύληαη νη γνλείο κεξηθέο θνξέο, γηαηί ηα παηδηά κέλνπλ αλύπαληξα. Γελ έρνπλ όκσο ηελ ίδηα ζηελνρώξηα, εάλ δελ πάλε εθθιεζία, εάλ δελ θνηλσλνύλ, εάλ δελ εμνκνινγνύληαη. Να ν θόβνο ησλ ρξηζηηαλώλ όρη κήπσο δελ αληέμνπκε ην καξηύξην, αιιά κήπσο θνηκεζνύκε από ηηο κέξηκλεο. Μήπσο καο λαξθώζεη ε ύιε θαη ην ρξήκα θαη ε εδνλή. Δάλ ππάξρεη ε λήςε θαη ε εγξήγνξζε, ζα ππάξμεη θαη ε αληνρή ζην καξηύξην. ΜΔΛΔΣΙΟ ΑΠ. ΒΑΓΡΑΧΑΝΗ ΑΡΧΙΜΑΝΓΡΙΣΗ

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα