«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1"

Transcript

1 «Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος Θαλνπάξηνο

2 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ TEI ΥΑΛΚΙΓΑ (Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο) Ιαλνπάξηνο 2012 Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos 2

3 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Με ηνλ όξν «γεσζεξκηθή ελέξγεηα» πεξηγξάθεηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ην εζσηεξηθό ηεο γεο. Η ελέξγεηα απηή θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθηηλνβνιείηαη ζην δηάζηεκα, παξάιιεια απνζεθεύεηαη θαη ζε ππόγεηνπο ή επηθαλεηαθνύο ζρεκαηηζκνύο κε ηε κνξθή ζεξκώλ αηκώλ, ππόγεησλ ζεξκώλ λεξώλ θαζώο θαη ζεξκώλ μεξώλ πεηξσκάησλ.

4 Γεσζεξκία Σεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο «Γεσζεξκίαο» έλαληη ησλ ινηπώλ Α.Π.Ε. είλαη ε κόληκε «παξνρή» ελέξγεηαο θαζ όιν ην έηνο, ρσξίο δηαθπκάλζεηο θαη κε κηθξό ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο αλάθηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ππάξρνπζαο ππεδαθηθήο ζεξκόηεηαο. 4

5 . Σπγθξηλόκελε κε άιιεο εθαξκνγέο εθκεηάιιεπζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ε ειεθηξνπαξαγσγή κέζσ γεσζεξκηθώλ ξεπζηώλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεγαιύηεξν εηήζην ζπληειεζηή ιεηηνπξγίαο ηάμεο 0,98 (98%) αληίζεηα κε ηα αηνιηθά πνπ έρνπλ ζπληειεζηή 0,25 ~ 0,30 θαη ηα πδξνειεθηξηθά κε ζπληειεζηή 0,40 ~ 0,55. Σε εηήζηα απόδνζε ινηπόλ, έλα ζύζηεκα «γεσζεξκηθήο» ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρύνο 1,0 MW αληηζηνηρεί κε αηνιηθά ηεο ηάμεο ησλ 3,5 4,0 ΜW. 5

6 Καλνληθή γεσζεξκία Η κέζε ηηκή ηεο γεσζεξκηθήο βαζκίδαο αλέξρεηαη ζε 30K( ν C)/km ή 1,0K αλά 30 κέηξα. Κάζε αύμεζε (αλσκαιία) ζηελ ηηκή ηεο κέζεο γεσζεξκηθήο βαζκίδαο κεηαθξάδεηαη σο αύμεζε ηεο ξνήο ζεξκόηεηαο πξνο ηελ επηθάλεηα θαη βειηηώλεη ηηο γεσζεξκηθέο ζπλζήθεο απνηειώληαο γεσζεξκηθό πεδίν.

7 Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο Η κέζε ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο ζηελ επηθάλεηά ηεο, ην κεζεκέξη είλαη, ηνλ Μάην, γύξσ ζηνπο 18 ν C κε 21 ν C αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. Αιεμ/πνιε 18,3 ν C, Νάμνο 18,0 ν C, Αξγνζηόιη 19,3 ν C, Ζάθπλζνο 20,6 ν C, ηηκέο πνπ είλαη 5 έσο 6 βαζκνύο ρακειόηεξεο από 7 ηνπ Απγνύζηνπ

8 Τνπνζεζίεο γηα θαηάδπζε ζηελ Ελλάδα - + Θερμοκραζιες... θερμοκραζια θαλαζζας επηθαλεηα Θερμοκραζία λεξνύ 14.8 C ζηα 32m... Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο Τνπνζεζίεο γηα ζηελ Ελλάδα - + Θερμοκραζιες... θερμοκραζία θάλαζζας επηθάλεηα Θερμοκραζία λεξνύ 14.8 C ζηα 32m... βάζνο 8

9 Θεπμοκπαζία ( ο C) Θεπμοκπαζία ( o C) Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο ζε βάζνο 1m ζηελ πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο (1993) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιοσν Ιοσλ Ασγ Οκη Γεκ Μήναρ Ιαν Φεβ Μαπ Αππ Μαι Ιοςν Ιοςλ Αςγ επ Οκη Νοε Δεκ Μήλαο Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο ζάιαζζαο ζηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ ην έηνο

10 Θεπμοκπαζία ( o C) Θεπμοκπαζία ( o C) Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο ζε βάζνο 1m ζηνλ θόιπν ηεο Καιινλήο (2004,2005) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Ιοσλ-04 Ασγ-04 Σεπ-04 Οκη-04 Νοε-04 Γεκ-04 Ιαν-05 Μήναρ Φεβ-05 Μαρ-05 Απρ-05 Μαι-05 Ιοσν-05 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Αμηίζηξιςεπ ρπεδάθξρπ ζηα 5μ βάθξπ για ηημ Λέζβξ, 17 o C και ηξρ αέοα από -2 o C μέςοι 33 o C Ασγ-96 Σεπ-96 Οκη-96 Νοε-96 Γεκ-96 Ιαν-97 Φεβ-97 Μαρ-97 Απρ-97 Μαι-97 Ιοσν-97 Ιοσλ-97 Μήναρ Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο ζε βάζνο 1m ζηνλ θόιπν ηεο 10 Γέξαο (1996,1997)

11 Θεξκνθξαζίεο επηθάλεηαο ζάιαζζαο ζην Ν. Λέζβνπ 1993 Μήναρ Θεπμοκπαζία ( o C) Θεπμοκπαζία Γηρ ( o C) Θεπμοκπαζία Αέπα ( o C) Ιανοσάριος 13,6 17,6 0,6 Φεβροσάριος 13,6 17,3-2,0 Μάρηιος 14 17,8 3,1 Απρίλιος 15 17,0 9,7 Μάϊος 17,1 16,8 16,8 Ιούνιος 19,9 16,8 26,8 Ιούλιος 21,6 16,8 32,8 Αύγοσζηος 21,2 16,9 31,6 Σεπηέμβριος 20,2 17,0 27,0 Οκηώβριος 18,3 17,2 17,2 Νοέμβριος 16,5 17,3 12,3 Γεκέμβριος 14,6 17,5 4,5 11

12 Θεξκνθξαζία ζάιαζζαο ζηελ Ειιάδα 12

13 Πίνακαρ 1.7: Νήζος Λέζβος - Θερμόηηηα θαλαζζίων σδάηων Απξθηκερμέμη εμέογεια ζηημ παοάκηια θαλάζζια ζώμη Έκηαζη Μήκξπ Ακηήπ km Όγκξπ μεοξύ m 3 Απξθηκερμέμη θεομόηηηα J/K *10 6 παοαηηοήζειπ Λέζβξπ για 30ςιλμεηοα ακηώμ με ξικιζμξύπ απόζηαζη από ακηή 5μέηοα Παοαδξςή η μηδεμική αμαμέωζη μεοώμ Λήμμξπ για 10ςιλμεηοα ακηώμ με ξικιζμξύπ απόζηαζη από ακηή 5μέηοα Παοαδξςή η μηδεμική αμαμέωζη μεοώμ Πάθξπ για 15ςιλμεηοα ακηώμ με ξικιζμξύπ απόζηαζη από ακηή 5μέηοα Παοαδξςή η μηδεμική αμαμέωζη μεοώμ 13

14 Γεσζεξκία κεγάιε αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ νη δηαηάμεηο θαλνληθήο γεσζεξκίαο γηα ηελ θάιπςε ζεξκηθώλ/ςπθηηθώλ αλαγθώλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. θαη νη Εγθαηαζηάζεηο λεξνύ αλνηθηώλ ζπζηεκάησλ Aquatic Source Heat Pumps 14

15 Καλνληθή Γεσζεξκία Η ελέξγεηα πνπ ζπγθεληξώλεηαη κόληκα ή επνρηθά ζηηο επηθαλεηαθέο ιηζνγξαθηθέο ή πγξέο κάδεο θαη δελ παξνπζηάδεη ηηκή ζεξκνθξαζίαο δηαθνξεηηθή από ηελ κέζε εηήζηα ηνπ αέξα ηεο θάζε πεξηνρήο *Ως αβαθής ορίζεται η γεωθερμία που βρίσκεται στον επιφανειακό φλυό μέχρι 600μ βάθος Η κανονική όμως δεν είναι αυτού καθ αυτού γεωθερμία αλλά ένα συνολο ενεργειών κυρίως ηλιακής. Η μεθοδολογία της ορίζεται κύρια ως αξιοποίηση της αποθηκευτικής ιδιότητας των επιφανειακών υλικών της γης.

16 Βαζικέπ Μέθξδξι ανιξπξίηζηπ ηηπ «Υπεδαθικήπ» Γμέογειαπ Γίθηπα Αλνηθηνύ Κπθιώκαηνο Αλνηθηώλ όγθσλ (Θάιαζζα Λίκλε) Πεγαδηώλ Γίθηπα Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο Αλνηθηώλ όγθσλ (Θάιαζζα Λίκλε) Οξηδόληηα Μηθηά Καηαθόξπθα

17 Δίκηρα Αμξικηξύ Κρκλώμαηξπ Βαζίδνληαη ζηελ άληιεζε πδάησλ θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο, κεηά από ηε ζεξκηθή εθκεηάιιεπζε, ζηνλ Υδξνθόξν νξίδνληα.

18 Δίκηρα Κλειζηξύ Κρκλώμαηξπ Γεσζεξκηθνί Δλαιιάθηεο ή εληόο επηθαλεηαθώλ πδάησλ!!!

19 H Θεομόηηηα πξρ ζρλλέγεηαι από ηξ Υπέδαθξπ ξδηγείηαι ζε ζρζηήμαηα Αμηλιώμ Θεομόηηηαπ (Heat Pumps) μέζω ηωμ ξπξίωμ παοάγεηαι Ψύνη ή Θέομαμζη, αμάλξγα με ηιπ αμάγκεπ.

20 ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΤΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ηλεκηπικό πεύμα ~20% ειεθηξηθό ξεύκα 20% Ενέπγεια Κλιμαηιζμού 80% Ενέπγεια θέπμανζηρ 100% δωπεάν Γεωθεπμική ενέπγεια ~80%

21 Ση πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ASHP Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Και έσοςν Απνδνηηθόηεηα Μεησκέλε ζπληήξεζε Μεησκέλεο αλάγθεο ρώξσλ Μηθξό ιεηηνπξγηθό θόζηνο Σηαζεξή απόδνζε (ηζρύ) Μεησκέλα θνξηία αηρκήο γηα θιηκαηηζκό 21

22 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Καηάξγεζε ηνπ πεηξειαίνπ (κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 ζην άκεζν πεξηβάιινλ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή κείσζε 45~55%). Σν 70 80% ηεο ελέξγεηαο παξέρεηαη από ην πεξηβάιινλ. Μείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ~50% ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθνύο ηξόπνπο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο. Γελ απαηηείηαη δεμακελή θαπζίκσλ, θακηλάδα θαη θαπλνδόρνο. Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ θηεξίσλ (Απνπζία αληηαηζζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όπσο ςύθηεο, A/C θιπ) Έλα κεράλεκα γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε κε κηθξόηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο. Αζόξπβε ιεηηνπξγία. Απνπζία θαύζεσλ θαη ζπηλζήξσλ (ζπλεπώο δελ απαηηείηαη ππξνπξνζηαζία). Απνπζία νζκώλ θαπζαεξίσλ, νζκώλ από δεμακελή πεηξειαίνπ. Απνπζία αλάγθεο ρώξνπ γηα δεμακελή θαπζίκνπ. 22

23 ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Αξρηθό θόζηνο θαηαζθεπήο Απαίηεζε ύπαξμεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ιεηηνπξγία. Δηδηθόο θαη αθξηβήο ζρεδηαζκόο εγθαηαζηάζεσλ 23

24 Αλάιπζε Είδνπο εγθαηαζηάζεσλ

25 Δίκησο Τηλεκλιμαηιζμού Μούδροσ 25

26 Μορθή δικηύοσ, ανοικηού κσκλώμαηος Τηλεκλιμαηιζμού Μνύδξνο - Λήκλνπ

27 ηνηρεία ςπθηηθήο δηάηαμεο

28 Σςμπεπιθοπά μονοβάθμιαρ τςκηικήρ διάηαξηρ νεπού αέπα ζε διάγπαμμα lnp-h, για εξυηεπικέρ θεπμοκπαζίερ T db =35 o C και T db =40 o C (λειηοςπγία καηά ηο θέπορ)

29 Διάγπαμμα μεηαβολών τςκηικού κύκλος με σπήζη πλακοειδούρ εναλλάκηη νεπού - R

30 COP Σύγκπιζη Σςνηελεζηή ζςμπεπιθοπάρ (COP) μονοβάθμιαρ τςκηικήρ διάηαξηρ νεπού αέπα με COP μονοβάθμιαρ τςκηικήρ διάηαξηρ νεπού νεπού (Θαλάζζιο μπλε-) 8,0 COP - Temperature 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Temperature ( o C)

31 Q steamer (kw) Σύγκπιζη τςκηικήρ ικανόηηηαρ (Q steamer ) μονοβάθμιαρ τςκηικήρ διάηαξηρ νεπού αέπα με μονοβάθμια τςκηική διάηαξη νεπού νεπού (γευθεπμικό -μπλε-) 14,0 Q steamer - Temperature 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Temperature db ( o C)

32 «Σρμδέζειπ Μηςαμξζηαζίξρ»

33 Ποξηάζειπ Κωμζηαμηιμξύπξλη, ξικξρμεμικό Παηοιαοςείξ, Μαοάζλειξ, Ιωακειμίδειξ κλπ Πειοαιάπ, Ανιξπξίηζη Θεομόηηηαπ Λιμαμιξύ και καθαοιζμόπ 33

34 Εσταριστώ πολύ για την προσοτή σας Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΕΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ & ΝΕΑΠΟΛΕΩ, 153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα