Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ"

Transcript

1 Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

2

3 ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Γ. Σν ηξαηησηηθό,πνιηηηθό πξνζσπηθό θαη εγώ πξνζσπηθά, ζαο εύρνκαη θαιή παξακνλή ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θάζε επηηπρία ζηα λέα ζαο θαζήθνληα. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε Φξνπξά. Γηα ην ιόγν απηό ελεξγνπνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί, ην Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ, κε επηθεθαιή ην Γηεπζπληή ηεο ΓΗΠΡΟ, κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν (ΟΣΔ) θαη ΔΦΑΓ ( ), εάλ επηζπκείηε, γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα εμεύξεζε νηθίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίαο, πνπ κπνξεί λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο, ζηε Φξνπξά ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο. Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ (www.army.gr) ΠΤΛΖ (Πιεξνθνξίεο Πεξηνρήο) Με εθηίκεζε Ο Γηνηθεηήο Γ

4 ΔΜΒΛΖΜΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΡΑΣΑΖ: Απεηθνλίδεη ην ηαπξό, ζύκβνιν πίζηεο, ππνκνλήο θαη καξηπξίνπ, πνπ πξναζπίδεηαη από αζπίδα, ε νπνία θέξεη θαη απηή ηαπξό, ζύκβνιν ηεο θξαηαηόηεηαο ησλ Βπδαληηλώλ Απηνθξαηόξσλ. Σα ηέζζεξα "Β" ζηηο γσλίεο ηνπ ηαπξνύ ζεκαίλνπλ: Βαζηιεύο Βαζηιέσλ, Βαζηιεύσλ Βαζηιεπόλησλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ην Βπδάληην, γηαηί ε Θεζζαινλίθε ήηαλ ε δεύηεξε πόιε ηνπ Βπδαληίνπ κεηά ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ΡΖΣΟ: "ΟΤ ΦΔΗΟΜΔΘΑ ΣΖ ΕΧΖ" (Γε ζα ιππεζνύκε ηε δσή καο). «Σν δε ηελ πόιηλ ζνη δνύλαη νύη εκόλ εζηί, νύη' άιινπ ησλ θαηνηθνύλησλ έλ ηαύηε θνηλή γάξ γλώκε πάληεο απηνπξναηξέησο απνζαλνύκελ θαη νύ θεηζόκεζα ηεο δσήο πκώλ». «Σν λα ζνπ παξαδώζνπκε ηελ πόιε, δελ είλαη δηθαίσκα νύηε δηθό κνπ νύηε άιινπ από ηνπο θαηνηθνύληεο ζε απηή. Γηαηί απόθαζε όισλ καο είλαη λα πέζνπκε, ακπλόκελνη, κε ηε ζέιεζή καο θαη δε ζα ιππεζνύκε ηε δσή καο».

5 Ηζηοπία Γ Α' ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ Καηά ηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν θαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Μαθεδνληθνύ Μεηώπνπ, ην ώκα ηξαηνύ αλαπηύρζεθε ζηελ πεξηνρή Φιώξηλαο-Έδεζζαο- Γηαλληηζώλ θαη κε ηελ XI Μ Π ζηε Θεζζαινλίθε. Λόγσ όκσο ζπλερώλ πξνζηξηβώλ κε ηε πκκαρηθή Γηνίθεζε ην Γ' απνζύξζεθε ζηελ Κεληξηθή θαη λόηηα Διιάδα θαη ηειηθώο δηαιύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1917 θαη δελ ζπκκεηείρε ζηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Μαθεδνληθό κέησπν θαη ηελ Οπθξαλία ην ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηε ζύλαςε ηεο ζπλζήθεο Δηξήλεο, ην Γεθέκβξην 1918, ε Διιάδα πξνέβαιε δηθαηώκαηα γηα ηνλ Διιεληζκό ησλ παξαιίσλ ηεο Μ.Αζίαο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθεί Διιεληζκνύ θαη εγθξίζεθε από ηνπο πκκάρνπο ε απνζηνιή Διιεληθνύ ηξαηνύ ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο, ε νπνία έγηλε ζηηο 2 Μαίνπ Σνλ Γεθέκβξην 1919 ηα Διιεληθά ζηξαηεύκαηα ζπγθξνηήζεθαλ ζε ηξαηηά θαη ζην ώκα ηξαηνύ κύξλεο ην νπνίν πεξηιάκβαλε αξρηθά ηηο Μεξαξρίεο κύξλεο θαη Αξρηπειάγνπο θαη από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 ηελ XIII ΜΠ. Από ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ην ώκα ηξαηνύ κύξλεο πξνέιαζε θαη θαηέιαβε ηηο πεξηνρέο Αμάξην-όκα, Μπαιηθεζίξ θαη Πξνύζα. ηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1920 ην ώκα ηξαηνύ κύξλεο κεηνλνκάζζεθε ζε Γ' ώκα ηξαηνύ ζπγθξνηνύκελν από ηηο VII (Αξρηπειάγνπο) θαη Υ (κύξλεο) Μεξαξρίεο. Από ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 1921, έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο Αθ Μπνπλάξ - Πάδαξηδηθ, Αβγθίλ-Κνβαιίηζα. Από ηέινο Ηνπλίνπ 1921 έιαβε κέξνο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο πξόο Δζθή ερίξ, ην νπνίν θαηέιαβε ζηηο 6 Ηνπιίνπ θαη αληηκεηώπηζε επηηπρώο ηηο Σνπξθηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή Γνξπιαίνπ -Μπνδ Νηάγ ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηε ζπλέρεηα έιαβε κέξνο ζηελ πξνέιαζε πξόο ην αγγάξην θαη θπξίσο ζηηο κάρεο ηνπ αγγαξίνπ θαη ηεο απάληδαο (Απγ-επ 1921). Με ηελ θαηάξεπζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ κεηώπνπ ηνλ Αύγνπζην 1922 ζπκπηύρζεθε επηηπρώο θαη κέζσ Πξνπνληίδνο δηεθπεξαηώζεθε ζηε Θξάθε, όπνπ απεηέιεζε κέξνο ηεο ηξαηηάο ηνπ Έβξνπ, ζπγθξνηνύκελν από ηηο III, Υ θαη XV Μεξαξρίεο,κε έδξα αξρηθά ηελ Κνκνηελή, θαη από ηνλ Απξίιην ηνπ 1923 ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη αξγόηεξα ηε Θεζζαινλίθε.

6 Β' ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ Με ηελ έλαξμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην Γ' βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε κε ηηο Μεξαξρίεο: VI ζηηο έξξεο, Υ ζηε Βέξνηα, XI θαη XVII ζηε Θεζζαινλίθε. Με ηελ έλαξμε ηνπ Διιελντηαιηθνύ Πνιέκνπ ην Γ' εθαξκόδνληαο ηα ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ηνπ Γ.Δ., έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ ηηο ΗΥ,Υ θαη XV Μεξαξρίεο Πεδηθνύ θαη κέξνο ηεο I ΜΠ, αλέιαβε ηνκέα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππό ην Σκήκα ηξαηηάο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΣΓΜ). Αξρηθά, ακπλόκελν απέθξνπζε ηηο Ηηαιηθέο επηζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγώληαο επηζεηηθά, πέηπρε κεηά από ζθιεξό αγώλα ζην Μνξάβα θαη Ηβάλ, ηελ θαηάιεςε ηεο Κνξπηζάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Πόγξαδεηο θαη ηεο Μνζρόπνιεο, δηαηήξεζε ηηο ζέζεηο ηνπ κέρξη ηνλ Απξηιίνπ 1941, νπόηε κεηά ηε Γεξκαληθή εηζβνιή θαη ηε ζπλζεθνιόγεζε, δηαιύζεθε. ΠΔΡΗΟΓΟ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ άξρηζε ε ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ θαη ζηα πιαίζηα απηά,ηελ 16 Μαίνπ 1946 ζπγθξνηήζεθε ην Γ' κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ζην νπνίν ππαγόηαλ νη VII (Καβάια) Υ θαη XI ΜΠ (Θεζζαινλίθε) θαη κε Εώλε Δπζύλεο από Βόξα -- Βέξκην - Όιπκπν κέρξη Έβξν. Από ηνλ Ηνύλην 1946 κέρξη ην ηέινο ηνπ 1949, έιαβε κέξνο ζε εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο Νανύζεο, Πηεξίσλ, θξά, νπθιίνπ, Μειηβνίσλ, Βεξκίνπ, Βόξα, Πάηθνπ, Κξνπζίσλ, Παγγαίνπ, Μεηαμάδσλ, Κεξθίλε θαη ελίζρπζε κε δπλάκεηο ηνπ (Υ ΜΠ) ηηο επηρεηξήζεηο ζην Γξάκκν θαη Βίηζη. ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΟΓΟ (1950 ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ) Από ηηο αξρέο ηνπ 1950 κέρξη θαη ζήκεξα ην Γ καθξηά από πνιεκηθέο εκπεηξίεο ζπλερίδεη ην επνηθνδνκεηηθό ηνπ έξγν ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη απνηειεί αζπίδα θαη δόξπ ζπγρξόλσο, ζηε δηάζεζε ηεο παηξίδαο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.

7 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Απσαίοι σπόνοι Ζ Θεζζαινλίθε, ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Διιάδαο, κε πιεζπζκό θαηνίθνπο, είλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο. Ηδξύζεθε ην 316 π.υ. ζηε ζέζε ελόο πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ ηεο επνρήο ηνπ 2300 π.υ., από ηνλ Κάζζαλδξν, βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, θαη πήξε ην όλνκά ηεο από ηε γπλαίθα ηνπ θαη αδεξθή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Από ηόηε ε Θεζζαινλίθε έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. ηα ξσκατθά ρξόληα κπνξνύζε λα θαπρεζεί όηη είρε ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο πεξηνρήο, ελώ βξηζθόηαλ ζην ζεκείν όπνπ ν κεγάινο δξόκνο από ηνλ Βνξξά ζπλαληνύζε ηελ θύξηα αλαηνιηθν- δπηηθή αξηεξία. Πνιινί μέλνη έκπνξνη έκελαλ πξνζσξηλά ζην πινύζην απηό εκπνξηθό θέληξν. Σελ πόιε επηζθέθηεθε θαη ν άγηνο Παύινο, ν νπνίνο θήξπμε εθεί ηελ λέα ζξεζθεία, θαη αξγόηεξα απεύζελε ζηνπο Υξηζηηαλνύο πνπ δηέκελαλ εθεί ηηο γλσζηέο ζε όινπο επηζηνιέο ηνπ. Ο Γαιέξηνο, εγεκόλαο ελόο από ηα δύν ηκήκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, επέιεμε ην 300 κ.υ. ηελ Θεζζαινλίθε γηα απηνθξαηνξηθή ηνπ έδξα. ηο Βςζάνηιο Καηά ηα βπδαληηλά ρξόληα ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε θέληξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ ηερλώλ, πίζσ κόλν από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε νιόθιεξε ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Από ηε Θεζζαινλίθε μεθίλεζαλ νη αδεξθνί Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο ηελ απνζηνιή ηνπο λα εθπνιηηίζνπλ ηνπο ιανύο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο θαη λα δηαδώζνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνλ Υξηζηηαληζκό. Σν 904 νη αξαθελνί πεηξαηέο πνιηόξθεζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ πόιε. Ζ Σοςπκοκπαηία

8 Ζ Θεζζαινλίθε θαηαθηήζεθε από ηνπο Οζσκαλνύο ην Παξέκεηλε ππό ηνλ ηνπξθηθό δπγό, δειαδή πεξίπνπ πέληε αηώλεο ( ). ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ππήξραλ ζηε Θεζζαινλίθε ειιεληθά ζρνιεία ηα νπνία πάιεςαλ επηηπρώο λα δηαθπιάμνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ινγνηερλία. Ο ειιεληζκόο ηεο Μαθεδνλίαο επαλαζηάηεζε πνιιέο θνξέο λα απειεπζεξσζεί από ηνπο Σνύξθνπο. θξίζηκε θακπή ζηνλ αγώλα απηό, απνηειέζε ν Μαθεδνληθόο Αγώλαο ( ), θαηά ηνλ νπνίν νη Διιελεο δηεμήγαγαλ δηκέησπν αγώλα ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ, θαζνδεγνύκελν από ην ειιεληθό Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο. Ζ απελεςθέπωζη Σν 1912 ε Θεζζαινλίθε ήηαλ θαη πάιη ειεύζεξε λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο ζηελ ηζηνξία. Σν 1917 κηα θαηαζηξνθηθή θσηηά πνπ μέζπαζε θαηέζηξεςε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο. Κηίξηα ζπάληαο αξρηηεθηνληθήο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο. Ο 20ορ αιώναρ Ζ πεξίνδνο έθεξε ηηο αληαιιαγέο πιεζπζκώλ πνπ αθνινύζεζαλ ηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Μηθξά Αζία. Οη Διιελεο πνπ εθδηώρζεθαλ από ηελ Μηθξά Αζία ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία. Ζ Θεζζαινλίθε ζπλέρηζε δηαηεξεί ηνλ ζεκαληηθό ηεο ξόιν ζην ειιεληθό θξάηνο, κε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ήκεξα, κεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε Θεζζαινλίθε έγηλε κηα ζύγρξνλε κεηξόπνιε.

9 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 1. ρεκαηηζκνύ α. ΣΚ ηξδνπ «ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ» : β. Τπαζπηζηήξην Γ : Γηαθόξσλ ππεξεζηώλ Άμεζη ανάγκη Άκεζε δξάζε 100 Άκεζε επέκβαζε ιηκεληθήο αζηπλνκίαο 108 Aζηπλνκηθά ηκήκαηα 1033 Άκεζε επέκβαζε αεξνλνκίαs ηαζκόο πξώησλ βνεζεηώλ ΗΚΑ Γαζηθή ππεξεζία 191 Γξακκή δσήο SOS 175 Ππξνζβεζηηθή 199 Σνπξηζηηθή αζηπλνκία 171 Δθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηαηξνί & θαξκαθεία Υπήζιμα ηηλέθωνα Θεζζαλονίκηρ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Γεκαξρείν Πεξηθέξεηα Δηζαγγειία Άκεζε δξάζε Ληκεληθό Πξώηεο βνήζεηεο (ΗΚΑ) Βιάβεο ΓΔΖ, Αλαηνιηθόο ηνκέαο

10 Βιάβεο ΓΔΖ, Κεληξηθόο ηνκέαο Βιάβεο ΓΔΖ, Γπηηθόο ηνκέαο Δ.Τ.Α.Θ. βιάβεο ύδξεπζεο , Γπομολόγια Γξνκνιόγηα αεξνπνξηθώλ, αθηνπιντθώλ & ζηδεξνδξνκηθώλ ζπγθνηλσληώλ Γξνκνιόγηα αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ Αζήλαο ΟΔ - Σειεθσληθή θξάηεζε εηζηηεξίσλ Γξνκνιόγηα ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ (ΚΣΔΛ) Ραδιοηαξί ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΧΜΔΓΑ , Δπιπλέον σπήζιμα ηηλέθωνα Θεζζαλονίκηρ Σηλέθωνα Πεπιθέπειαρ Θεζζαλονίκηρ ηαθμόρ ΚΣΔΛ Μακεδονία

11 ΣΔΓΑΖ ΓΔΝΗΚΑ Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε πνιιώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλεύξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ εύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ηε ΓΗΠΡΟ. 2. Από ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζηηηθά γξαθεία. ΞΔΝΩΝΔ Γηα ηελ θηινμελία δηεξρνκέλσλ ζηειερώλ δηαηίζεληαη νη παξαθάησ μελώλεο : 1. Αλσηάησλ αμησκαηηθώλ 6 δίθιηλα δσκάηηα 2. Αμησκαηηθώλ Τπαμησκαηηθώλ 10 δηακεξίζκαηα 1, 2 ή 3 θιηλώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ΟΑ Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά είλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ. 1. ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ Α, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α"., 40 θιίλεο δηακεξίζκαηα 2. ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ Β, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α"., 49 θιίλεο δηακεξίζκαηα

12 3. ΑΓ. ΦΧΣΔΗΝΖ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΑΛΑΗ ΝΣΔ ΠΟΡ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Β", 24 θιίλεο δηακεξίζκαηα 4. ΝΣΑΛΗΠΖ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΝΣΑΛΗΠΖ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α", 22 θιίλεο δηακεξίζκαηα 5. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ηει: ,Δίλαη ηύπνπ "Β". Σα 12 δηακεξίζκαηα από ηα 48 είλαη αγάκσλ θαη είλαη ηύπνπ "Α"., 48 θιίλεο δηακεξίζκαηα Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησ ζηνηρεία μελνδνρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σνλίδεηαη όηη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, παξέρνληαη κόλν γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ εμεύξεζε θαηνηθίαονκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη δελ απνηεινύλ θαλελόο είδνπο δέζκεπζε, επηινγή ή δηαθήκηζε θάπνησλ ηνπηθώλ επαγγεικαηηώλ ή ηδησηώλ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ μελνδνρείσλ (3, 4, 5 αζηέξσλ, θσηνγξαθίεο, online θξαηήζεηο θιπ) κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ΜΔΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ

13 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ 1. ηε θξνπξά Θεζζαινλίθεο εδξεύεη ην 424 ΓΝΔ ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Νέα Δπθαξπία επί ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ ηεο πόιεο δίπια ζην λνζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» ζην νπνίν ππάξρνπλ όιεο νη εηδηθόηεηεο ηαηξώλ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Πιήξεο θαηάινγνο ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ κε ην ΤΔΘΑ ηεξείηαη κε κέξηκλα ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ/ΓΤΓ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Καηάινγνο επίζεο βξίζθεηαη ζην αθινπζώληαο ηνπο ζπλδέζκνπο: Θέκαηα πξνζσπηθνύ, Μόληκνη, πκβεβιεκέλνη ηαηξνί, εξγαζηήξηα, θιηληθέο. ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά θαξκαθεία, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ θαξκαθείσλ θαζώο θαη γηα εθεκεξεύνληα θαξκαθεία κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν επηπιένλ ζηε Φξνπξά ιεηηνπξγεί ζηξαηησηηθό θαξκαθείν ζηε ηξδν ΚΧΣΣΑ (Παιαηό 424 ΓΝΔ) κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο

14 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ όισλ βαζκίδσλ ζρνιεία πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηνπο παξαθάησ ηζηόηνπνπο: α. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε : β. Γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε : γ. Γηάθνξεο ρνιέο δ. Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Θεζ/λίθεο Βπεθονηπιακοί ηαθμοί ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΞΖΡΑ ηα πιαίζηα ηεο κέξηκλαο ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηα παηδηά ησλ ηειερώλ θαη ησλ Μνλίκσλ Τπαιιήισλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ιεηηνπξγνύλ ζηε θξνπξά νη παξαθάησ λεπηαθνί ζηαζκνί : ΓΗΔΤΘΤΝΖ - ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 νο ΒΝΘ: ηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΗΠΖ» ηει: νο ΒΝΘ: 424 ΓΝΔ ηει ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΗΓΗΩΝ Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηώλ ζηνπο ηαζκνύο θαζνξίδνληαη κε ηελ ΓΓ Φ.400/18/765/750/.76/27 Μαη 2005/ΓΔ/ΓΜΠ/2. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ Από 01 Ηνπλ έσο 16 Απγ θάζε έηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρεκαηηζκνύο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Αίηεζε - ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνύ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνύ. Βεβαίσζε εξγαζίαο ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. Βεβαίσζε ηαηξνύ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ, ε νπνία δίδεηαη από ην Ηαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ.

15 Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο.

16 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΖΜΔΗΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ Μνημεία Ζ Θεζζαινλίθε απαξηζκεί κλεκεία από όιν ην θάζκα ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ, κε πιεηάδα ξσκατθώλ, πξσηνρξηζηηαληθώλ θαη βπδαληηλώλ. Έλα πνιύ γλσζηό κλεκείν θαη ζύκβνιν ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ν Λεπθόο Πύξγνο. Άιια ζεκαληηθά κλεκεία είλαη ε ξσκατθή αγνξά (θόξνπκ), ε Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ (θακάξα) θαη ν ηάθνο ηνπ (Ρνηόληα- Αγ. Γεώξγηνο), ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ηα ηείρε ηεο θαη πιήζνο άιισλ βπδαληηλώλ εθθιεζηώλ. Ρωμαϊκή πεπίοδορ Ρωμαϊκή Αγοπά Ζ ξσκατθή Αγνξά (θόξνπκ) είλαη έξγν ηνπ 2νπ - 3νπ αηώλα κ. Υ. θαη ε ζηνά ηεο ήηαλ δηπιή, κε θίνλεο πνπ είραλ αλάγιπθεο παξαζηάζεηο (ζήκεξα θπιάζζνληαη ζην Λνύβξν). ήκεξα δηνξγαλώλνληαη εθζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ζηνάο. Αμηόινγα είλαη ε πιαηεία, ηα ινπηξά θαη ην σδείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξηλό ζέαηξν. Γαλεπιανό ζςγκπόηημα Σν Γαιεξηαλό ζπγθξόηεκα απνηειείηαη από ηέζζεξα κλεκεία. Ζ Ρνηόληα είλαη θπθιηθό θηήξην, κε δηάκεηξν γύξσ ζηα 24κ. Καιύπηεηαη από εκηζθαηξηθό ηξνύιν θαη θηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα κ.υ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ. Δπί Απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθή εθθιεζία. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηόπνο ιαηξείαο αιιά θαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. Ζ Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ ρηίζηεθε ιίγν πξηλ από ην 305 κ.υ. θαη ιέγεηαη επίζεο Κακάξα. Γίπια ζην ζσδόκελν ηόμν ππήξρε έλα αθόκα ίδην, ζην ζεκείν όπνπ ε ζξηακβεπηηθή πνκπή από ηα αλάθηνξα ζπλαληνύζε ηνλ πιένλ πνιπζύρλαζην δξόκν ζηε Θεζζαινλίθε. ηα αλάγιπθα απεηθνλίδεηαη ε λίθε ησλ Ρσκαίσλ επί ησλ Πεξζώλ. Σα Αλάθηνξα ηνπ Γαιέξηνπ θηίζηεθαλ επίζεο ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα ζην θέληξν ηεο ξσκατθήο Θεζζαινλίθεο. ήκεξα ζώδεηαη θηεξηαθό ζπγθξόηεκα κε δύν νξόθνπο θαη κε ηεηξάγσλε αλνηθηή απιή.

17 Σέινο, ην Οθηάγσλν βξίζθεηαη θνληά ζηε λνηηνδπηηθή άθξε ησλ αλαθηόξσλ ηνπ Γαιέξηνπ. Σν κεγάιν θηήξην θνζκείηαη από νξζνκαξκαξώζεηο θαη ςεθηδσηά δάπεδα, όπνπ ίζσο βξηζθόηαλ ε αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ. Βςζανηινή Θεζζαλονίκη Οσςπωμαηικά ηείση Σα νρπξσκαηηθά ηείρε θαηαζθεπάζηεθαλ από ην Θενδόζην ην Μεγάιν, ηνλ 4ν αηώλα. Δπηζθεπάζηεθαλ πνιιέο θνξέο γηα λα αληέμνπλ ζηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο. ήκεξα ζώδνληαη ηκήκαηα ησλ ηεηρώλ θπξίσο πάλσ από ηελ Δγλαηία θαη ζηηο πθηέο. Βςζανηινοί ναοί Οη βπδαληηλνί λανί ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα ίζσο κλεκεία από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Ναόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θηίζηεθε ηνλ 7ν αηώλα ζηα εξείπηα παιαηόηεξνπ λανύ. Έπεηηα από ππξθαγηά, θαηαζηξάθεθε, αλαζηειώζεθε θαη επαλαιεηηνύξγεζε κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Τπάξρνπλ επίζεο θαη πνιινί άιινη λανί. Ζ Αγία Αηθαηεξίλε, λαόο ηνπ 14νπ αηώλα, πνπ είλαη ζε ξπζκό ζηαπξνεηδνύο ηεηξαθίνλνπ κε ηξνύιν. ώδνληαη ίρλε ηνηρνγξαθηώλ. Ζ Αγία νθία νηθνδνκήζεθε ηνλ 7ν αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο πεληάθιηηεο βαζηιηθήο. ηνλ ηξνύιν δηαζέηεη ςεθηδσηό δηάθνζκν, όπνπ απεηθνλίδεηαη ε Θεία Αλάιεςε. Οη 'Άγηνη Απόζηνινη πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα θαη απνηεινύζαλ θαζνιηθό Μνλήο πνπ ίδξπζε ν παηξηάξρεο Νήθσλ Α. Πξόθεηηαη γηα πεληάηξνπιν λαό κε λάξζεθα. ώδνληαη ςεθηδσηά θαη ηνηρνγξαθίεο. Ο Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο θηίζηεθε ην 14ν αηώλα σο θαζνιηθό κνλήο θαη έρεη ηνηρνγξαθίεο ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ 14νπ αηώλα, πνπ απνηεινύζε παιηόηεξα θαζνιηθό κνλήο. Κηήηνξάο ηνπ ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο, Ηζαάθ. Δίλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο ηεηξαθίνλνο κε ηξνύιν. Γηαζώδνληαη ιίγεο ηνηρνγξαθίεο. Ζ Αρεηξνπνίεηνο είλαη ηξίθιηηε βαζηιηθή πνπ ρηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 5νπ αηώλα. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13νπ αηώλα. Ζ Μνλή Βιαηάδσλ είλαη θαζνιηθό κνλήο θαη θηίζηεθε ην 14ν αηώλα από ην Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, Γσξόζεν Βιάηε. Από ηνλ αξρηθό λαό ζώδεηαη κόλν ην ηεξό θαη ν θπξίσο λαόο.

18 Ο Ναόο ηνπ σηήξνο νηθνδνκήζεθε γύξσ ζηα 1340 σο ηαθηθό παξεθθιήζην. Δίλαη ηεηξάγσλνο λαόο κε ηξνύιν. Γηαζώδνληαη ηνηρνγξαθίεο. Ο Όζηνο Γαβίδ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Άλσ Πόιε θαη ρξνλνινγείηαη από ηνλ 5ν αηώλα. Παιηά ήηαλ θαζνιηθό ηεο Μνλήο Λαηόκνπ. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο θαη έλα ζεκαληηθό ςεθηδσηό πνπ παξηζηάλεη ην όξακα ηνπ Ηεδεθηήι. Ζ Παλαγία ησλ Υαιθέσλ (1028) πνπ είλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν. Οθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο επεηδή επί Σνπξθνθξαηίαο ιεηηνπξγνύζαλ εθεί πνιιά ραιθσκαηάδηθα. ώδνληαη ηνηρνγξαθίεο, θπξίσο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ. Ο Πξνθήηεο Ζιίαο θηίζηεθε ην 14ν αηώλα από ην κνλαρό Μαθάξην Υνύκλν θαη ήηαλ θαζνιηθό κνλήο. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο, όρη όκσο ζε θαιή θαηάζηαζε. Βςζανηινά λοςηπά Σν κνλαδηθό ζσδόκελν βπδαληηλό ινπηξό βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Κνπιέ Καθέ, ζηελ Άλσ Πόιε. Υξνλνινγείηαη από ην 13ν αηώλα θαη είλαη ζηεγαζκέλν κε ηξνύιν θαη θακάξεο. Οθωμανική πεπίοδορ Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θηίζηεθαλ αξθεηά κλεκεία, εθ ησλ νπνίσλ ζώδνληαη ζήκεξα ηδακηά, ινπηξά θαη νρπξσκαηηθά θξνύξηα. Οσςπωμαηικά έπγα ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δεζπόδεη ν Λεπθόο Πύξγνο, πνπ ρηίζηεθε γύξσ ζηα 1450 από Δλεηνύο θαη απνηεινύζε κέξνο ηεο νρύξσζεο ηεο πόιεο. Ο πύξγνο είλαη θπθιηθόο, ύςνπο 37 κέηξσλ θαη έιαβε ην πξνζσλύκην "Πύξγνο ηνπ Αίκαηνο" επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαλ σο θπιάθην γηα ηε θξνπξά θαη θπιαθή (ιεηηνπξγνύζε ζαλ θπιαθή γηα ηνπο Γελίηζαξνπο). ήκεξα ιεηηνπξγεί σο εθζεζηαθόο ρώξνο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο 11νπ-18νπ αη. Πέξα από ην Λεπθό Πύξγν, ππάξρεη έλαο αθόκα θπθιηθόο πύξγνο, ν Πύξγνο ηεο Αιύζεσο ή Πύξγνο ηνπ Σξηγσλίνπ. Κνληά ζε απηόλ ππάξρεη ζπγθξόηεκα από επηά πύξγνπο, ην Δπηαπύξγην ή Γεληί Κνπιέ, πνπ ρξνλνινγείηαη από ηνλ 4ν αηώλα. ην θηεξηαθό ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλεηαη ην βπδαληηλό θξνύξην θαη νη παιηέο θπιαθέο, πνπ θαηαξγήζεθαλ ην 1984 θαη κεηαθέξζεθαλ αιινύ ην Σζαμιά Γύν από ηα ζσδόκελα κνπζνπικαληθά ηεκέλε ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ην Αιαηδά Ηκαξέη, πνπ ρηίζηεθε ην 1484 θαη ην Υακδά Μπέε Σδακί, πνπ νηθνδνκήζεθε ην 1467 θαη αλνηθνδνκήζεθε ην Σν πξώην κηκείηαη ηε βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή σο πξνο ηελ ηνηρνδνκία θαη έιαβε ην όλνκά ηνπ επεηδή θνληά ζην ηδακί ιεηηνπξγνύζε πησρνθνκείν (ηκαξέη) θαη ζήκεξα

19 ρξεζηκνπνηείηαη από ηε ΓΔΘ. Σν Υακδά ζηέγαδε κέρξη πξηλ από ιίγα ρξόληα δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαη θηλεκαηνγξάθν. Έλα αθόκα ζεκαληηθό κλεκείν απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ην Γελί Σδακί, πνπ θηίζηεθε ην 1902 από ηνλ Ηηαιό αξρηηέθηνλα Vitaliano Poselli θαη ρξεζίκεπε σο ηόπνο ιαηξείαο γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ είραλ εμηζιακηζηεί, ηνπο επνλνκαδόκελνπο ληνλκέδεο(donmeh). Έρεη δύν νξόθνπο θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ εθιεθηηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νύ αηώλα. Μεηά ηελ απέιαζε ησλ Νηνλκέδσλ (1924) ζην θηήξην ζηεγάζηεθε ην λενζύζηαην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, έσο όηνπ κεηαθεξζεί ζην λέν ηνπ θηήξην ζηε Λεσθόξν ηξαηνύ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. Λοςηπά Σν 1444 θηίζηεθε ην πξώην νζσκαληθό ινπηξό ζηε Θεζζαινλίθε, ην Μπέε Υακάκ (Λνπηξά Παξάδεηζνο). Σν θηήξην απνθαηαζηάζεθε πξόζθαηα από ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη είλαη επηζθέςηκν. Άιια ζσδόκελα ινπηξά ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ην Παζά Υακάκ θαη ην Γηαρνπληί Υακάκ ακθόηεξα ηνπ 16νπ αηώλα. Άλλα μνημεία ηηρ πεπιόδος Ο παιαηόο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ησλ Αλαηνιηθώλ ηδεξνδξόκσλ Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζηα κλεκεία ηεο πεξηόδνπ θαη ε ζθεπαζηή αγνξά πθαζκάησλ (Μπεδεζηέλη), πνπ ρξνλνινγείηαη από ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα. Δίλαη έλα από ηα δύν ζσδόκελα ζήκεξα κπεδεζηέληα ζηελ Διιάδα (ην άιιν κπεδεζηέλη βξίζθεηαη ζηηο έξξεο). Σν κπεδεζηέλη θαη ζήκεξα ζηεγάδεη κηθξά θαηαζηήκαηα κε πθάζκαηα. Γύν Βίιεο, ε Βίια Αιιαηίλε θαη ε Βίια Μπηάλθα αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν. ήκεξα, ζηε Βίια Αιιαηίλε ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο, ελώ ην 1909 απνηέιεζε έδξα ηνπ νπιηάλνπ Ακπληνύι Υακίη Β έπεηηα από ην Κίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ. Ζ βίια Μπηάλθα είλαη αλαπαιαησκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. ύγσπονα μνημεία Από ηα ζύγρξνλα κλεκεία ηεο ζπκπξσηεύνπζαο ην πιένλ αλαγλσξίζηκν είλαη ν Πύξγνο ηνπ ΟΣΔ, έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αζαλαζηάδε, ζηελ είζνδν ηεο ΓΔΘ. Κηίζηεθε ην 1969 γηα λα ζηεγάζεη ην πεξίπηεξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ Helexpo απνηειεί ζπγθξόηεκα εθζεζηαθώλ πεξηπηέξσλ θαη ηα θηήξηα αθνινπζνύλ ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο.

20 Δπίζεο, ε Πιαηεία Αξηζηνηέινπο δεκηνπξγήζεθε κεηά ην 1917 θαη βιέπεη πξνο ηε ζάιαζζα. ηε Νέα Παξαιία ζπλαληνύκε ζε πεξίνπηε ζέζε ηνλ αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ν νπνίνο αλεγέξζεθε ην Μοςζεία Ζ Θεζζαινλίθε έρεη ηξία ζεκαληηθά κνπζεία ηέρλεο. Σν Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο ζηεγάδεη κηα από ηεο ζεκαληηθόηεξεο ζπιινγέο ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο. Ζ ζπιινγή Γεώξγηνπ Κσζηάθε κε έξγα ηέρλεο ηεο ξσζηθεο Avantgarde ηνπ 1920 είλαη δηεζλώο γλσζηε θαη αγνξάζηεθε ην Σν Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο είλαη πην γεληθό θαη θαιύπηεη ηελ λεόηεξε ηέρλε, επίζεο ιεηηνπξγεί θαη ε δεκνηηθή πηλαθνζήθε. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο είλαη ην κεγαιύηεξν ηερλνινγηθό κνπζείν ηεο Διιάδνο. Άιια κνπζεία είλαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, ην νπνίν έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν Μνπζείνπ 2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ην ηδεξνδξνκηθό Μνπζείν, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Αηαηνύξθ θαη ην Δβξατθό Μνπζείν. Αθληηιζμόρ Ζ Θεζζαινλίθε είλαη ε έδξα γηα κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα αζιεηηθά ζσκαηεία ηεο Διιάδαο, όπσο ν Π.Α.Ο.Κ., ν Άξεο, ν Ζξαθιήο, ν Απόιισλ Καιακαξηάο θαη ν Αγξνηηθόο Αζηέξαο. ηε Θεζζαινλίθε έγηλε ν πξώηνο αγώλαο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Διιάδα, από αζιεηέο ηεο Υ.Α.Ν.Θ. Ζ πόιε απνηέιεζε Οιπκπηαθή πόιε θαηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ηεο Αζήλαο.

21 Φωηογπαθίερ

22

23

24 ΥΑΡΣΔ ΣΖ ΠΟΛΖ Υάξηεο 1. Γπηηθή Θεζζαινλίθε.

25 Υάξηεο 2. Κεληξηθή Θεζζαινλίθε.

26 Υάξηεο 3. Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε.

27 ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ 1. ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρεη έλα επξύ δίθηπν αζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ κεηαθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πόιεο θαη ησλ πεξηρώξσλ ηεο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνλ ηζηνηόπν 2. Σν ζηξαηησηηθό θαη πνιηηηθό πξνζσπηθό εμππεξεηείηαη από ππεξεζηαθά νρήκαηα ηνπ Γ όπσο παξαθάησ: Α/Α ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ ΟΓΖΓΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΚΗΝΖΔΧ 1 Λ/Φ 45Θ ηνπ Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ Λ/Φ 45Θ ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR MINI BUS ηνπ Λ/Γ 2 MINI BUS ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MINI BUS ηνπ Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ Λ/Γ Λεσθνξείν Α (ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΥΗΛΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΛ. ΚΡΑ ΑΓ. ΚΟΡΑΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ ΒΡΤΟΤΛΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΗΧΖΦ ΠΑΠΑΦΛΔΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΟΝΣΟΤ ΚΑΠ. ΓΚΟΝΖ ΣΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΠΛΟΤΣΧΝΟ ΒΑ. ΟΛΓΑ ΒΑ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ. Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΚΑΠ. ΓΚΟΝΖ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΛΗΓΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΚΔΡΑΟΤΝΣΟ ΥΗΛΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΛ. ΚΡΑ ΑΓ. ΚΟΡΑΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ ΒΡΤΟΤΛΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΗΧΖΦ ΠΑΠΑΦΛΔΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΒΑ. ΟΛΓΑ ΒΑ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεσθνξείν Β (ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΠΤΛΑΗΑ ΣΟΤΜΠΑ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ ΑΛΛΑΣΗΝΖ

28 MS 290GD 1 1/4T ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΤΜΝ. ΜΗΚΡΟΤ ΠΑΠΑΦΖ ΚΑΝΑΡΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ ΑΜΦΗΠΟΛΔΧ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΓΖΜ. ΣΔΛΗΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ 3 Λ/Φ 30Θ ηνπ Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ Λ/Φ 37Θ ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR MINI BUS ηνπ Λ/Γ 4 Λ/Φ 30Θ ηος Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MINI BUS ηος Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΤΠ/NDC-GR ΔΚ ΣΩΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΩΝ Ή ΟΠΛΗΣΖ ΣΟΤ Λ/ Γ Ή ΣΔΛΔΥΟ ΚΑΗ ΜΤ ΣΟΤ Λ/Γ Mεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΛΛΑΣΗΝΖ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΤΜΝ. ΜΗΚΡΟΤ ΠΑΠΑΦΖ ΚΑΝΑΡΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ ΑΜΦΗΠΟΛΔΧ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΓΖΜ. ΣΔΛΗΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεωθοπείο Γ (ΔΤΟΜΟ-ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ) Ππωί : Αθεηηπία: Έδπα 884 ΠΑΒΔΣ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΣΔΛ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 28 ηρ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ 25ηρ ΜΑΡΣΗΟΤ ΗΘΑΚΖ ΓΔΛΦΩΝ Κ. ΠΗΔΡΗΓΖ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΣΗΜΗΓΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ηρ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ. Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΣΗΜΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΔΟ ΑΘΖΝΩΝ-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΘΜΟΤ ΚΣΔΛ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 28 ηρ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ 25 ηρ ΜΑΡΣΗΟΤ ΗΘΑΚΖ ΓΔΛΦΩΝ Κ. ΠΗΔΡΗΓΖ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΓΡΑ 884 ΠΑΒΔΣ. Λεωθοπείο Γ (ΠΔΡΑΗΑ ΘΔΡΜΖ) ΚΤΡΗΟ (ΟΓΖΓΟ ΔΚ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΩΝ Ή ΟΠΛΗΣΖ ΣΟΤ Λ/Γ ) Ππωί : Αθεηηπία: ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ

29 5 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΡΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ (ε) ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ (ΟΓΖΓΟ ΣΔΛΔΥΟ Ή ΜΤ ΣΟΤ Λ/Γ ) Ππωί : Αθεηηπία: ΣΡΓΟ «ΝΣΑΛΗΠΖ» Λ.ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ EΠΑΡΥ. ΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ LIDL ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ LIDL ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ EΠΑΡΥ. ΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ Λ.ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΡΓΟ «ΝΣΑΛΗΠΖ» Λεσθνξείν Δ (ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 308 ΠΔΒ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ ΚΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΝΔΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ./. (Σξνπνπνίεζε 9)

30 Α/Α ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ ΟΓΖΓΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΚΗΝΖΔΧ 6 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 7 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 8 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ Λεσθνξείν Σ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΑΣΖ ΚΟΤΦΑ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΣΤΛΠΑΝΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΔΡΓΑΣ. ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΔΡΓΑΣ. ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΣΤΛΠΑΝΟΤ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΚΑΣΗΜΗΓΖ 3 Ζο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεσθνξείν Ε (ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα ΓΗΔΠ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΟ 424 ΓΝΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΟ 424 ΓΝΔ ΠΔΡΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ ΠΔΡΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΔΓΡΑ ΓΗΔΠ Λεσθνξείν Ζ (ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 3 νπ ΣΔΑ ΛΟΤΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΧΝΑ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ

31 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ 9 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 10 ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ ΥΑΛΚΗΓΧΝΑ ΛΟΤΓΗΑ ΔΓΡΑ 3 νπ ΣΔΑ Λεσθνξείν Θ (424 ΓΝΔ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 424 ΓΝΔ 424 ΓΝΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ ΝΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ (ΔΓΝΑΣΗΑ) ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΟΓΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΔΡΟΗΑ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΟΓΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΔΡΟΗΑ ΝΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ (ΔΓΝΑΣΗΑ) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΓΡΑ 424 ΓΝΔ M/S 290GD Η (ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ-308 ΠΔΒ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 308 ΠΔΒ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ-ΠΔΡΑΗΑ (ΔΚΣΟ)-ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ ΠΔΡΑΗΑ (ΔΚΣΟ)-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ-ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ-ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ-ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ-ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ-ΔΓΡΑ 308 ΠΔΒ α. Οη θηλήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηεγείνπ. β. Σν πξσί ε εθθίλεζε ηνπ δξνκνινγίνπ γίλεηε έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό λα εηζέξρεηαη εληόο ηξδνπ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε ώξα εηζόδνπ, ελώ ε εθθίλεζε λα γίλεηαη 5 ιεπηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ. γ. Οη ζηάζεηο ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη είηε ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΘ είηε ζε εζνρέο όπνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηάζε ην όρεκα.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην πιεπξό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ. ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΜΔΡΤΠ. Η Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην πιεπξό ηεο νηθνγέλεηάο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα