Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ"

Transcript

1 Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

2

3 ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Γ. Σν ηξαηησηηθό,πνιηηηθό πξνζσπηθό θαη εγώ πξνζσπηθά, ζαο εύρνκαη θαιή παξακνλή ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θάζε επηηπρία ζηα λέα ζαο θαζήθνληα. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε Φξνπξά. Γηα ην ιόγν απηό ελεξγνπνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί, ην Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ, κε επηθεθαιή ην Γηεπζπληή ηεο ΓΗΠΡΟ, κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν (ΟΣΔ) θαη ΔΦΑΓ ( ), εάλ επηζπκείηε, γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα εμεύξεζε νηθίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίαο, πνπ κπνξεί λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο, ζηε Φξνπξά ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο. Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ (www.army.gr) ΠΤΛΖ (Πιεξνθνξίεο Πεξηνρήο) Με εθηίκεζε Ο Γηνηθεηήο Γ

4 ΔΜΒΛΖΜΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΡΑΣΑΖ: Απεηθνλίδεη ην ηαπξό, ζύκβνιν πίζηεο, ππνκνλήο θαη καξηπξίνπ, πνπ πξναζπίδεηαη από αζπίδα, ε νπνία θέξεη θαη απηή ηαπξό, ζύκβνιν ηεο θξαηαηόηεηαο ησλ Βπδαληηλώλ Απηνθξαηόξσλ. Σα ηέζζεξα "Β" ζηηο γσλίεο ηνπ ηαπξνύ ζεκαίλνπλ: Βαζηιεύο Βαζηιέσλ, Βαζηιεύσλ Βαζηιεπόλησλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ην Βπδάληην, γηαηί ε Θεζζαινλίθε ήηαλ ε δεύηεξε πόιε ηνπ Βπδαληίνπ κεηά ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ΡΖΣΟ: "ΟΤ ΦΔΗΟΜΔΘΑ ΣΖ ΕΧΖ" (Γε ζα ιππεζνύκε ηε δσή καο). «Σν δε ηελ πόιηλ ζνη δνύλαη νύη εκόλ εζηί, νύη' άιινπ ησλ θαηνηθνύλησλ έλ ηαύηε θνηλή γάξ γλώκε πάληεο απηνπξναηξέησο απνζαλνύκελ θαη νύ θεηζόκεζα ηεο δσήο πκώλ». «Σν λα ζνπ παξαδώζνπκε ηελ πόιε, δελ είλαη δηθαίσκα νύηε δηθό κνπ νύηε άιινπ από ηνπο θαηνηθνύληεο ζε απηή. Γηαηί απόθαζε όισλ καο είλαη λα πέζνπκε, ακπλόκελνη, κε ηε ζέιεζή καο θαη δε ζα ιππεζνύκε ηε δσή καο».

5 Ηζηοπία Γ Α' ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ Καηά ηνλ Α' Παγθόζκην Πόιεκν θαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Μαθεδνληθνύ Μεηώπνπ, ην ώκα ηξαηνύ αλαπηύρζεθε ζηελ πεξηνρή Φιώξηλαο-Έδεζζαο- Γηαλληηζώλ θαη κε ηελ XI Μ Π ζηε Θεζζαινλίθε. Λόγσ όκσο ζπλερώλ πξνζηξηβώλ κε ηε πκκαρηθή Γηνίθεζε ην Γ' απνζύξζεθε ζηελ Κεληξηθή θαη λόηηα Διιάδα θαη ηειηθώο δηαιύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1917 θαη δελ ζπκκεηείρε ζηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Μαθεδνληθό κέησπν θαη ηελ Οπθξαλία ην ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηε ζύλαςε ηεο ζπλζήθεο Δηξήλεο, ην Γεθέκβξην 1918, ε Διιάδα πξνέβαιε δηθαηώκαηα γηα ηνλ Διιεληζκό ησλ παξαιίσλ ηεο Μ.Αζίαο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθεί Διιεληζκνύ θαη εγθξίζεθε από ηνπο πκκάρνπο ε απνζηνιή Διιεληθνύ ηξαηνύ ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο, ε νπνία έγηλε ζηηο 2 Μαίνπ Σνλ Γεθέκβξην 1919 ηα Διιεληθά ζηξαηεύκαηα ζπγθξνηήζεθαλ ζε ηξαηηά θαη ζην ώκα ηξαηνύ κύξλεο ην νπνίν πεξηιάκβαλε αξρηθά ηηο Μεξαξρίεο κύξλεο θαη Αξρηπειάγνπο θαη από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1920 ηελ XIII ΜΠ. Από ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ην ώκα ηξαηνύ κύξλεο πξνέιαζε θαη θαηέιαβε ηηο πεξηνρέο Αμάξην-όκα, Μπαιηθεζίξ θαη Πξνύζα. ηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1920 ην ώκα ηξαηνύ κύξλεο κεηνλνκάζζεθε ζε Γ' ώκα ηξαηνύ ζπγθξνηνύκελν από ηηο VII (Αξρηπειάγνπο) θαη Υ (κύξλεο) Μεξαξρίεο. Από ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1920 κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 1921, έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο Αθ Μπνπλάξ - Πάδαξηδηθ, Αβγθίλ-Κνβαιίηζα. Από ηέινο Ηνπλίνπ 1921 έιαβε κέξνο ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο πξόο Δζθή ερίξ, ην νπνίν θαηέιαβε ζηηο 6 Ηνπιίνπ θαη αληηκεηώπηζε επηηπρώο ηηο Σνπξθηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή Γνξπιαίνπ -Μπνδ Νηάγ ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηε ζπλέρεηα έιαβε κέξνο ζηελ πξνέιαζε πξόο ην αγγάξην θαη θπξίσο ζηηο κάρεο ηνπ αγγαξίνπ θαη ηεο απάληδαο (Απγ-επ 1921). Με ηελ θαηάξεπζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ κεηώπνπ ηνλ Αύγνπζην 1922 ζπκπηύρζεθε επηηπρώο θαη κέζσ Πξνπνληίδνο δηεθπεξαηώζεθε ζηε Θξάθε, όπνπ απεηέιεζε κέξνο ηεο ηξαηηάο ηνπ Έβξνπ, ζπγθξνηνύκελν από ηηο III, Υ θαη XV Μεξαξρίεο,κε έδξα αξρηθά ηελ Κνκνηελή, θαη από ηνλ Απξίιην ηνπ 1923 ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη αξγόηεξα ηε Θεζζαινλίθε.

6 Β' ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ Με ηελ έλαξμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην Γ' βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε κε ηηο Μεξαξρίεο: VI ζηηο έξξεο, Υ ζηε Βέξνηα, XI θαη XVII ζηε Θεζζαινλίθε. Με ηελ έλαξμε ηνπ Διιελντηαιηθνύ Πνιέκνπ ην Γ' εθαξκόδνληαο ηα ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ηνπ Γ.Δ., έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ ηηο ΗΥ,Υ θαη XV Μεξαξρίεο Πεδηθνύ θαη κέξνο ηεο I ΜΠ, αλέιαβε ηνκέα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππό ην Σκήκα ηξαηηάο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΣΓΜ). Αξρηθά, ακπλόκελν απέθξνπζε ηηο Ηηαιηθέο επηζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγώληαο επηζεηηθά, πέηπρε κεηά από ζθιεξό αγώλα ζην Μνξάβα θαη Ηβάλ, ηελ θαηάιεςε ηεο Κνξπηζάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Πόγξαδεηο θαη ηεο Μνζρόπνιεο, δηαηήξεζε ηηο ζέζεηο ηνπ κέρξη ηνλ Απξηιίνπ 1941, νπόηε κεηά ηε Γεξκαληθή εηζβνιή θαη ηε ζπλζεθνιόγεζε, δηαιύζεθε. ΠΔΡΗΟΓΟ Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ άξρηζε ε ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ θαη ζηα πιαίζηα απηά,ηελ 16 Μαίνπ 1946 ζπγθξνηήζεθε ην Γ' κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ζην νπνίν ππαγόηαλ νη VII (Καβάια) Υ θαη XI ΜΠ (Θεζζαινλίθε) θαη κε Εώλε Δπζύλεο από Βόξα -- Βέξκην - Όιπκπν κέρξη Έβξν. Από ηνλ Ηνύλην 1946 κέρξη ην ηέινο ηνπ 1949, έιαβε κέξνο ζε εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο Νανύζεο, Πηεξίσλ, θξά, νπθιίνπ, Μειηβνίσλ, Βεξκίνπ, Βόξα, Πάηθνπ, Κξνπζίσλ, Παγγαίνπ, Μεηαμάδσλ, Κεξθίλε θαη ελίζρπζε κε δπλάκεηο ηνπ (Υ ΜΠ) ηηο επηρεηξήζεηο ζην Γξάκκν θαη Βίηζη. ΠΑΡΟΤΑ ΠΔΡΗΟΓΟ (1950 ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ) Από ηηο αξρέο ηνπ 1950 κέρξη θαη ζήκεξα ην Γ καθξηά από πνιεκηθέο εκπεηξίεο ζπλερίδεη ην επνηθνδνκεηηθό ηνπ έξγν ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη απνηειεί αζπίδα θαη δόξπ ζπγρξόλσο, ζηε δηάζεζε ηεο παηξίδαο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.

7 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Απσαίοι σπόνοι Ζ Θεζζαινλίθε, ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Διιάδαο, κε πιεζπζκό θαηνίθνπο, είλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο. Ηδξύζεθε ην 316 π.υ. ζηε ζέζε ελόο πξντζηνξηθνύ νηθηζκνύ ηεο επνρήο ηνπ 2300 π.υ., από ηνλ Κάζζαλδξν, βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, θαη πήξε ην όλνκά ηεο από ηε γπλαίθα ηνπ θαη αδεξθή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Από ηόηε ε Θεζζαινλίθε έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο. ηα ξσκατθά ρξόληα κπνξνύζε λα θαπρεζεί όηη είρε ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο πεξηνρήο, ελώ βξηζθόηαλ ζην ζεκείν όπνπ ν κεγάινο δξόκνο από ηνλ Βνξξά ζπλαληνύζε ηελ θύξηα αλαηνιηθν- δπηηθή αξηεξία. Πνιινί μέλνη έκπνξνη έκελαλ πξνζσξηλά ζην πινύζην απηό εκπνξηθό θέληξν. Σελ πόιε επηζθέθηεθε θαη ν άγηνο Παύινο, ν νπνίνο θήξπμε εθεί ηελ λέα ζξεζθεία, θαη αξγόηεξα απεύζελε ζηνπο Υξηζηηαλνύο πνπ δηέκελαλ εθεί ηηο γλσζηέο ζε όινπο επηζηνιέο ηνπ. Ο Γαιέξηνο, εγεκόλαο ελόο από ηα δύν ηκήκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, επέιεμε ην 300 κ.υ. ηελ Θεζζαινλίθε γηα απηνθξαηνξηθή ηνπ έδξα. ηο Βςζάνηιο Καηά ηα βπδαληηλά ρξόληα ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε θέληξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ ηερλώλ, πίζσ κόλν από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε νιόθιεξε ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Από ηε Θεζζαινλίθε μεθίλεζαλ νη αδεξθνί Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο ηελ απνζηνιή ηνπο λα εθπνιηηίζνπλ ηνπο ιανύο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο θαη λα δηαδώζνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ηνλ Υξηζηηαληζκό. Σν 904 νη αξαθελνί πεηξαηέο πνιηόξθεζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ πόιε. Ζ Σοςπκοκπαηία

8 Ζ Θεζζαινλίθε θαηαθηήζεθε από ηνπο Οζσκαλνύο ην Παξέκεηλε ππό ηνλ ηνπξθηθό δπγό, δειαδή πεξίπνπ πέληε αηώλεο ( ). ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ππήξραλ ζηε Θεζζαινλίθε ειιεληθά ζρνιεία ηα νπνία πάιεςαλ επηηπρώο λα δηαθπιάμνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ινγνηερλία. Ο ειιεληζκόο ηεο Μαθεδνλίαο επαλαζηάηεζε πνιιέο θνξέο λα απειεπζεξσζεί από ηνπο Σνύξθνπο. θξίζηκε θακπή ζηνλ αγώλα απηό, απνηειέζε ν Μαθεδνληθόο Αγώλαο ( ), θαηά ηνλ νπνίν νη Διιελεο δηεμήγαγαλ δηκέησπν αγώλα ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ, θαζνδεγνύκελν από ην ειιεληθό Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο. Ζ απελεςθέπωζη Σν 1912 ε Θεζζαινλίθε ήηαλ θαη πάιη ειεύζεξε λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο ζηελ ηζηνξία. Σν 1917 κηα θαηαζηξνθηθή θσηηά πνπ μέζπαζε θαηέζηξεςε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηεο. Κηίξηα ζπάληαο αξρηηεθηνληθήο θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο. Ο 20ορ αιώναρ Ζ πεξίνδνο έθεξε ηηο αληαιιαγέο πιεζπζκώλ πνπ αθνινύζεζαλ ηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Μηθξά Αζία. Οη Διιελεο πνπ εθδηώρζεθαλ από ηελ Μηθξά Αζία ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία. Ζ Θεζζαινλίθε ζπλέρηζε δηαηεξεί ηνλ ζεκαληηθό ηεο ξόιν ζην ειιεληθό θξάηνο, κε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ήκεξα, κεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε Θεζζαινλίθε έγηλε κηα ζύγρξνλε κεηξόπνιε.

9 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 1. ρεκαηηζκνύ α. ΣΚ ηξδνπ «ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ» : β. Τπαζπηζηήξην Γ : Γηαθόξσλ ππεξεζηώλ Άμεζη ανάγκη Άκεζε δξάζε 100 Άκεζε επέκβαζε ιηκεληθήο αζηπλνκίαο 108 Aζηπλνκηθά ηκήκαηα 1033 Άκεζε επέκβαζε αεξνλνκίαs ηαζκόο πξώησλ βνεζεηώλ ΗΚΑ Γαζηθή ππεξεζία 191 Γξακκή δσήο SOS 175 Ππξνζβεζηηθή 199 Σνπξηζηηθή αζηπλνκία 171 Δθεκεξεύνληα λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηαηξνί & θαξκαθεία Υπήζιμα ηηλέθωνα Θεζζαλονίκηρ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Γεκαξρείν Πεξηθέξεηα Δηζαγγειία Άκεζε δξάζε Ληκεληθό Πξώηεο βνήζεηεο (ΗΚΑ) Βιάβεο ΓΔΖ, Αλαηνιηθόο ηνκέαο

10 Βιάβεο ΓΔΖ, Κεληξηθόο ηνκέαο Βιάβεο ΓΔΖ, Γπηηθόο ηνκέαο Δ.Τ.Α.Θ. βιάβεο ύδξεπζεο , Γπομολόγια Γξνκνιόγηα αεξνπνξηθώλ, αθηνπιντθώλ & ζηδεξνδξνκηθώλ ζπγθνηλσληώλ Γξνκνιόγηα αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ Αζήλαο ΟΔ - Σειεθσληθή θξάηεζε εηζηηεξίσλ Γξνκνιόγηα ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ (ΚΣΔΛ) Ραδιοηαξί ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΧΜΔΓΑ , Δπιπλέον σπήζιμα ηηλέθωνα Θεζζαλονίκηρ Σηλέθωνα Πεπιθέπειαρ Θεζζαλονίκηρ ηαθμόρ ΚΣΔΛ Μακεδονία

11 ΣΔΓΑΖ ΓΔΝΗΚΑ Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε πνιιώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλεύξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ εύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ηε ΓΗΠΡΟ. 2. Από ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζηηηθά γξαθεία. ΞΔΝΩΝΔ Γηα ηελ θηινμελία δηεξρνκέλσλ ζηειερώλ δηαηίζεληαη νη παξαθάησ μελώλεο : 1. Αλσηάησλ αμησκαηηθώλ 6 δίθιηλα δσκάηηα 2. Αμησκαηηθώλ Τπαμησκαηηθώλ 10 δηακεξίζκαηα 1, 2 ή 3 θιηλώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ΟΑ Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά είλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ. 1. ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ Α, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α"., 40 θιίλεο δηακεξίζκαηα 2. ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ Β, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΔΧ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α"., 49 θιίλεο δηακεξίζκαηα

12 3. ΑΓ. ΦΧΣΔΗΝΖ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΠΑΛΑΗ ΝΣΔ ΠΟΡ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Β", 24 θιίλεο δηακεξίζκαηα 4. ΝΣΑΛΗΠΖ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΝΣΑΛΗΠΖ, ηει: , Δίλαη ηύπνπ "Α", 22 θιίλεο δηακεξίζκαηα 5. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ΓΝΖ: ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ηει: ,Δίλαη ηύπνπ "Β". Σα 12 δηακεξίζκαηα από ηα 48 είλαη αγάκσλ θαη είλαη ηύπνπ "Α"., 48 θιίλεο δηακεξίζκαηα Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησ ζηνηρεία μελνδνρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σνλίδεηαη όηη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, παξέρνληαη κόλν γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ εμεύξεζε θαηνηθίαονκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη δελ απνηεινύλ θαλελόο είδνπο δέζκεπζε, επηινγή ή δηαθήκηζε θάπνησλ ηνπηθώλ επαγγεικαηηώλ ή ηδησηώλ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ μελνδνρείσλ (3, 4, 5 αζηέξσλ, θσηνγξαθίεο, online θξαηήζεηο θιπ) κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ΜΔΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ

13 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ 1. ηε θξνπξά Θεζζαινλίθεο εδξεύεη ην 424 ΓΝΔ ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Νέα Δπθαξπία επί ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ ηεο πόιεο δίπια ζην λνζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» ζην νπνίν ππάξρνπλ όιεο νη εηδηθόηεηεο ηαηξώλ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Πιήξεο θαηάινγνο ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ κε ην ΤΔΘΑ ηεξείηαη κε κέξηκλα ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ/ΓΤΓ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Καηάινγνο επίζεο βξίζθεηαη ζην αθινπζώληαο ηνπο ζπλδέζκνπο: Θέκαηα πξνζσπηθνύ, Μόληκνη, πκβεβιεκέλνη ηαηξνί, εξγαζηήξηα, θιηληθέο. ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ηνλ λνκό Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ πνιιά θαξκαθεία, γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ θαξκαθείσλ θαζώο θαη γηα εθεκεξεύνληα θαξκαθεία κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν επηπιένλ ζηε Φξνπξά ιεηηνπξγεί ζηξαηησηηθό θαξκαθείν ζηε ηξδν ΚΧΣΣΑ (Παιαηό 424 ΓΝΔ) κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο

14 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρνπλ όισλ βαζκίδσλ ζρνιεία πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηνπο παξαθάησ ηζηόηνπνπο: α. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε : β. Γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε : γ. Γηάθνξεο ρνιέο δ. Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Θεζ/λίθεο Βπεθονηπιακοί ηαθμοί ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΞΖΡΑ ηα πιαίζηα ηεο κέξηκλαο ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηα παηδηά ησλ ηειερώλ θαη ησλ Μνλίκσλ Τπαιιήισλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ιεηηνπξγνύλ ζηε θξνπξά νη παξαθάησ λεπηαθνί ζηαζκνί : ΓΗΔΤΘΤΝΖ - ΣΖΛΔΦΩΝΟ 1 νο ΒΝΘ: ηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΗΠΖ» ηει: νο ΒΝΘ: 424 ΓΝΔ ηει ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΗΓΗΩΝ Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηώλ ζηνπο ηαζκνύο θαζνξίδνληαη κε ηελ ΓΓ Φ.400/18/765/750/.76/27 Μαη 2005/ΓΔ/ΓΜΠ/2. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ Από 01 Ηνπλ έσο 16 Απγ θάζε έηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρεκαηηζκνύο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Αίηεζε - ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνύ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνύ. Βεβαίσζε εξγαζίαο ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. Βεβαίσζε ηαηξνύ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ, ε νπνία δίδεηαη από ην Ηαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ.

15 Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο.

16 ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΖΜΔΗΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ Μνημεία Ζ Θεζζαινλίθε απαξηζκεί κλεκεία από όιν ην θάζκα ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ, κε πιεηάδα ξσκατθώλ, πξσηνρξηζηηαληθώλ θαη βπδαληηλώλ. Έλα πνιύ γλσζηό κλεκείν θαη ζύκβνιν ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ν Λεπθόο Πύξγνο. Άιια ζεκαληηθά κλεκεία είλαη ε ξσκατθή αγνξά (θόξνπκ), ε Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ (θακάξα) θαη ν ηάθνο ηνπ (Ρνηόληα- Αγ. Γεώξγηνο), ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ηα ηείρε ηεο θαη πιήζνο άιισλ βπδαληηλώλ εθθιεζηώλ. Ρωμαϊκή πεπίοδορ Ρωμαϊκή Αγοπά Ζ ξσκατθή Αγνξά (θόξνπκ) είλαη έξγν ηνπ 2νπ - 3νπ αηώλα κ. Υ. θαη ε ζηνά ηεο ήηαλ δηπιή, κε θίνλεο πνπ είραλ αλάγιπθεο παξαζηάζεηο (ζήκεξα θπιάζζνληαη ζην Λνύβξν). ήκεξα δηνξγαλώλνληαη εθζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ζηνάο. Αμηόινγα είλαη ε πιαηεία, ηα ινπηξά θαη ην σδείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξηλό ζέαηξν. Γαλεπιανό ζςγκπόηημα Σν Γαιεξηαλό ζπγθξόηεκα απνηειείηαη από ηέζζεξα κλεκεία. Ζ Ρνηόληα είλαη θπθιηθό θηήξην, κε δηάκεηξν γύξσ ζηα 24κ. Καιύπηεηαη από εκηζθαηξηθό ηξνύιν θαη θηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα κ.υ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ. Δπί Απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθή εθθιεζία. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηόπνο ιαηξείαο αιιά θαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. Ζ Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ ρηίζηεθε ιίγν πξηλ από ην 305 κ.υ. θαη ιέγεηαη επίζεο Κακάξα. Γίπια ζην ζσδόκελν ηόμν ππήξρε έλα αθόκα ίδην, ζην ζεκείν όπνπ ε ζξηακβεπηηθή πνκπή από ηα αλάθηνξα ζπλαληνύζε ηνλ πιένλ πνιπζύρλαζην δξόκν ζηε Θεζζαινλίθε. ηα αλάγιπθα απεηθνλίδεηαη ε λίθε ησλ Ρσκαίσλ επί ησλ Πεξζώλ. Σα Αλάθηνξα ηνπ Γαιέξηνπ θηίζηεθαλ επίζεο ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα ζην θέληξν ηεο ξσκατθήο Θεζζαινλίθεο. ήκεξα ζώδεηαη θηεξηαθό ζπγθξόηεκα κε δύν νξόθνπο θαη κε ηεηξάγσλε αλνηθηή απιή.

17 Σέινο, ην Οθηάγσλν βξίζθεηαη θνληά ζηε λνηηνδπηηθή άθξε ησλ αλαθηόξσλ ηνπ Γαιέξηνπ. Σν κεγάιν θηήξην θνζκείηαη από νξζνκαξκαξώζεηο θαη ςεθηδσηά δάπεδα, όπνπ ίζσο βξηζθόηαλ ε αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ. Βςζανηινή Θεζζαλονίκη Οσςπωμαηικά ηείση Σα νρπξσκαηηθά ηείρε θαηαζθεπάζηεθαλ από ην Θενδόζην ην Μεγάιν, ηνλ 4ν αηώλα. Δπηζθεπάζηεθαλ πνιιέο θνξέο γηα λα αληέμνπλ ζηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο. ήκεξα ζώδνληαη ηκήκαηα ησλ ηεηρώλ θπξίσο πάλσ από ηελ Δγλαηία θαη ζηηο πθηέο. Βςζανηινοί ναοί Οη βπδαληηλνί λανί ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα ίζσο κλεκεία από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Ναόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θηίζηεθε ηνλ 7ν αηώλα ζηα εξείπηα παιαηόηεξνπ λανύ. Έπεηηα από ππξθαγηά, θαηαζηξάθεθε, αλαζηειώζεθε θαη επαλαιεηηνύξγεζε κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Τπάξρνπλ επίζεο θαη πνιινί άιινη λανί. Ζ Αγία Αηθαηεξίλε, λαόο ηνπ 14νπ αηώλα, πνπ είλαη ζε ξπζκό ζηαπξνεηδνύο ηεηξαθίνλνπ κε ηξνύιν. ώδνληαη ίρλε ηνηρνγξαθηώλ. Ζ Αγία νθία νηθνδνκήζεθε ηνλ 7ν αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο πεληάθιηηεο βαζηιηθήο. ηνλ ηξνύιν δηαζέηεη ςεθηδσηό δηάθνζκν, όπνπ απεηθνλίδεηαη ε Θεία Αλάιεςε. Οη 'Άγηνη Απόζηνινη πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα θαη απνηεινύζαλ θαζνιηθό Μνλήο πνπ ίδξπζε ν παηξηάξρεο Νήθσλ Α. Πξόθεηηαη γηα πεληάηξνπιν λαό κε λάξζεθα. ώδνληαη ςεθηδσηά θαη ηνηρνγξαθίεο. Ο Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο θηίζηεθε ην 14ν αηώλα σο θαζνιηθό κνλήο θαη έρεη ηνηρνγξαθίεο ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ 14νπ αηώλα, πνπ απνηεινύζε παιηόηεξα θαζνιηθό κνλήο. Κηήηνξάο ηνπ ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο, Ηζαάθ. Δίλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο ηεηξαθίνλνο κε ηξνύιν. Γηαζώδνληαη ιίγεο ηνηρνγξαθίεο. Ζ Αρεηξνπνίεηνο είλαη ηξίθιηηε βαζηιηθή πνπ ρηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 5νπ αηώλα. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13νπ αηώλα. Ζ Μνλή Βιαηάδσλ είλαη θαζνιηθό κνλήο θαη θηίζηεθε ην 14ν αηώλα από ην Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, Γσξόζεν Βιάηε. Από ηνλ αξρηθό λαό ζώδεηαη κόλν ην ηεξό θαη ν θπξίσο λαόο.

18 Ο Ναόο ηνπ σηήξνο νηθνδνκήζεθε γύξσ ζηα 1340 σο ηαθηθό παξεθθιήζην. Δίλαη ηεηξάγσλνο λαόο κε ηξνύιν. Γηαζώδνληαη ηνηρνγξαθίεο. Ο Όζηνο Γαβίδ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Άλσ Πόιε θαη ρξνλνινγείηαη από ηνλ 5ν αηώλα. Παιηά ήηαλ θαζνιηθό ηεο Μνλήο Λαηόκνπ. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο θαη έλα ζεκαληηθό ςεθηδσηό πνπ παξηζηάλεη ην όξακα ηνπ Ηεδεθηήι. Ζ Παλαγία ησλ Υαιθέσλ (1028) πνπ είλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαόο κε ηξνύιν. Οθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο επεηδή επί Σνπξθνθξαηίαο ιεηηνπξγνύζαλ εθεί πνιιά ραιθσκαηάδηθα. ώδνληαη ηνηρνγξαθίεο, θπξίσο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ. Ο Πξνθήηεο Ζιίαο θηίζηεθε ην 14ν αηώλα από ην κνλαρό Μαθάξην Υνύκλν θαη ήηαλ θαζνιηθό κνλήο. Γηαζέηεη ηνηρνγξαθίεο, όρη όκσο ζε θαιή θαηάζηαζε. Βςζανηινά λοςηπά Σν κνλαδηθό ζσδόκελν βπδαληηλό ινπηξό βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Κνπιέ Καθέ, ζηελ Άλσ Πόιε. Υξνλνινγείηαη από ην 13ν αηώλα θαη είλαη ζηεγαζκέλν κε ηξνύιν θαη θακάξεο. Οθωμανική πεπίοδορ Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θηίζηεθαλ αξθεηά κλεκεία, εθ ησλ νπνίσλ ζώδνληαη ζήκεξα ηδακηά, ινπηξά θαη νρπξσκαηηθά θξνύξηα. Οσςπωμαηικά έπγα ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δεζπόδεη ν Λεπθόο Πύξγνο, πνπ ρηίζηεθε γύξσ ζηα 1450 από Δλεηνύο θαη απνηεινύζε κέξνο ηεο νρύξσζεο ηεο πόιεο. Ο πύξγνο είλαη θπθιηθόο, ύςνπο 37 κέηξσλ θαη έιαβε ην πξνζσλύκην "Πύξγνο ηνπ Αίκαηνο" επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαλ σο θπιάθην γηα ηε θξνπξά θαη θπιαθή (ιεηηνπξγνύζε ζαλ θπιαθή γηα ηνπο Γελίηζαξνπο). ήκεξα ιεηηνπξγεί σο εθζεζηαθόο ρώξνο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο 11νπ-18νπ αη. Πέξα από ην Λεπθό Πύξγν, ππάξρεη έλαο αθόκα θπθιηθόο πύξγνο, ν Πύξγνο ηεο Αιύζεσο ή Πύξγνο ηνπ Σξηγσλίνπ. Κνληά ζε απηόλ ππάξρεη ζπγθξόηεκα από επηά πύξγνπο, ην Δπηαπύξγην ή Γεληί Κνπιέ, πνπ ρξνλνινγείηαη από ηνλ 4ν αηώλα. ην θηεξηαθό ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλεηαη ην βπδαληηλό θξνύξην θαη νη παιηέο θπιαθέο, πνπ θαηαξγήζεθαλ ην 1984 θαη κεηαθέξζεθαλ αιινύ ην Σζαμιά Γύν από ηα ζσδόκελα κνπζνπικαληθά ηεκέλε ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ην Αιαηδά Ηκαξέη, πνπ ρηίζηεθε ην 1484 θαη ην Υακδά Μπέε Σδακί, πνπ νηθνδνκήζεθε ην 1467 θαη αλνηθνδνκήζεθε ην Σν πξώην κηκείηαη ηε βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή σο πξνο ηελ ηνηρνδνκία θαη έιαβε ην όλνκά ηνπ επεηδή θνληά ζην ηδακί ιεηηνπξγνύζε πησρνθνκείν (ηκαξέη) θαη ζήκεξα

19 ρξεζηκνπνηείηαη από ηε ΓΔΘ. Σν Υακδά ζηέγαδε κέρξη πξηλ από ιίγα ρξόληα δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαη θηλεκαηνγξάθν. Έλα αθόκα ζεκαληηθό κλεκείν απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ην Γελί Σδακί, πνπ θηίζηεθε ην 1902 από ηνλ Ηηαιό αξρηηέθηνλα Vitaliano Poselli θαη ρξεζίκεπε σο ηόπνο ιαηξείαο γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ είραλ εμηζιακηζηεί, ηνπο επνλνκαδόκελνπο ληνλκέδεο(donmeh). Έρεη δύν νξόθνπο θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ εθιεθηηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νύ αηώλα. Μεηά ηελ απέιαζε ησλ Νηνλκέδσλ (1924) ζην θηήξην ζηεγάζηεθε ην λενζύζηαην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, έσο όηνπ κεηαθεξζεί ζην λέν ηνπ θηήξην ζηε Λεσθόξν ηξαηνύ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. Λοςηπά Σν 1444 θηίζηεθε ην πξώην νζσκαληθό ινπηξό ζηε Θεζζαινλίθε, ην Μπέε Υακάκ (Λνπηξά Παξάδεηζνο). Σν θηήξην απνθαηαζηάζεθε πξόζθαηα από ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη είλαη επηζθέςηκν. Άιια ζσδόκελα ινπηξά ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ην Παζά Υακάκ θαη ην Γηαρνπληί Υακάκ ακθόηεξα ηνπ 16νπ αηώλα. Άλλα μνημεία ηηρ πεπιόδος Ο παιαηόο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο ησλ Αλαηνιηθώλ ηδεξνδξόκσλ Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζηα κλεκεία ηεο πεξηόδνπ θαη ε ζθεπαζηή αγνξά πθαζκάησλ (Μπεδεζηέλη), πνπ ρξνλνινγείηαη από ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα. Δίλαη έλα από ηα δύν ζσδόκελα ζήκεξα κπεδεζηέληα ζηελ Διιάδα (ην άιιν κπεδεζηέλη βξίζθεηαη ζηηο έξξεο). Σν κπεδεζηέλη θαη ζήκεξα ζηεγάδεη κηθξά θαηαζηήκαηα κε πθάζκαηα. Γύν Βίιεο, ε Βίια Αιιαηίλε θαη ε Βίια Μπηάλθα αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν. ήκεξα, ζηε Βίια Αιιαηίλε ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο, ελώ ην 1909 απνηέιεζε έδξα ηνπ νπιηάλνπ Ακπληνύι Υακίη Β έπεηηα από ην Κίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ. Ζ βίια Μπηάλθα είλαη αλαπαιαησκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθόο ρώξνο. ύγσπονα μνημεία Από ηα ζύγρξνλα κλεκεία ηεο ζπκπξσηεύνπζαο ην πιένλ αλαγλσξίζηκν είλαη ν Πύξγνο ηνπ ΟΣΔ, έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αζαλαζηάδε, ζηελ είζνδν ηεο ΓΔΘ. Κηίζηεθε ην 1969 γηα λα ζηεγάζεη ην πεξίπηεξν ηνπ ΟΣΔ. Ζ Helexpo απνηειεί ζπγθξόηεκα εθζεζηαθώλ πεξηπηέξσλ θαη ηα θηήξηα αθνινπζνύλ ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο.

20 Δπίζεο, ε Πιαηεία Αξηζηνηέινπο δεκηνπξγήζεθε κεηά ην 1917 θαη βιέπεη πξνο ηε ζάιαζζα. ηε Νέα Παξαιία ζπλαληνύκε ζε πεξίνπηε ζέζε ηνλ αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ν νπνίνο αλεγέξζεθε ην Μοςζεία Ζ Θεζζαινλίθε έρεη ηξία ζεκαληηθά κνπζεία ηέρλεο. Σν Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο ζηεγάδεη κηα από ηεο ζεκαληηθόηεξεο ζπιινγέο ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο. Ζ ζπιινγή Γεώξγηνπ Κσζηάθε κε έξγα ηέρλεο ηεο ξσζηθεο Avantgarde ηνπ 1920 είλαη δηεζλώο γλσζηε θαη αγνξάζηεθε ην Σν Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο είλαη πην γεληθό θαη θαιύπηεη ηελ λεόηεξε ηέρλε, επίζεο ιεηηνπξγεί θαη ε δεκνηηθή πηλαθνζήθε. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο είλαη ην κεγαιύηεξν ηερλνινγηθό κνπζείν ηεο Διιάδνο. Άιια κνπζεία είλαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, ην νπνίν έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν Μνπζείνπ 2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ην ηδεξνδξνκηθό Μνπζείν, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Αηαηνύξθ θαη ην Δβξατθό Μνπζείν. Αθληηιζμόρ Ζ Θεζζαινλίθε είλαη ε έδξα γηα κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα αζιεηηθά ζσκαηεία ηεο Διιάδαο, όπσο ν Π.Α.Ο.Κ., ν Άξεο, ν Ζξαθιήο, ν Απόιισλ Καιακαξηάο θαη ν Αγξνηηθόο Αζηέξαο. ηε Θεζζαινλίθε έγηλε ν πξώηνο αγώλαο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Διιάδα, από αζιεηέο ηεο Υ.Α.Ν.Θ. Ζ πόιε απνηέιεζε Οιπκπηαθή πόιε θαηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ηεο Αζήλαο.

21 Φωηογπαθίερ

22

23

24 ΥΑΡΣΔ ΣΖ ΠΟΛΖ Υάξηεο 1. Γπηηθή Θεζζαινλίθε.

25 Υάξηεο 2. Κεληξηθή Θεζζαινλίθε.

26 Υάξηεο 3. Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε.

27 ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΔ 1. ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππάξρεη έλα επξύ δίθηπν αζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ κεηαθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πόιεο θαη ησλ πεξηρώξσλ ηεο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνλ ηζηνηόπν 2. Σν ζηξαηησηηθό θαη πνιηηηθό πξνζσπηθό εμππεξεηείηαη από ππεξεζηαθά νρήκαηα ηνπ Γ όπσο παξαθάησ: Α/Α ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ ΟΓΖΓΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΚΗΝΖΔΧ 1 Λ/Φ 45Θ ηνπ Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ Λ/Φ 45Θ ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR MINI BUS ηνπ Λ/Γ 2 MINI BUS ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MINI BUS ηνπ Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ Λ/Γ Λεσθνξείν Α (ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΥΗΛΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΛ. ΚΡΑ ΑΓ. ΚΟΡΑΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ ΒΡΤΟΤΛΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΗΧΖΦ ΠΑΠΑΦΛΔΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΟΝΣΟΤ ΚΑΠ. ΓΚΟΝΖ ΣΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΠΛΟΤΣΧΝΟ ΒΑ. ΟΛΓΑ ΒΑ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ. Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΚΑΠ. ΓΚΟΝΖ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΛΛΗΓΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΚΔΡΑΟΤΝΣΟ ΥΗΛΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΛ. ΚΡΑ ΑΓ. ΚΟΡΑΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΟΤ ΒΡΤΟΤΛΧΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΗΧΖΦ ΠΑΠΑΦΛΔΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ ΒΑ. ΟΛΓΑ ΒΑ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεσθνξείν Β (ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΠΤΛΑΗΑ ΣΟΤΜΠΑ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ ΑΛΛΑΣΗΝΖ

28 MS 290GD 1 1/4T ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΤΜΝ. ΜΗΚΡΟΤ ΠΑΠΑΦΖ ΚΑΝΑΡΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ ΑΜΦΗΠΟΛΔΧ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΓΖΜ. ΣΔΛΗΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ 3 Λ/Φ 30Θ ηνπ Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ Λ/Φ 37Θ ηνπ ΣΤΠ/NDC-GR MINI BUS ηνπ Λ/Γ 4 Λ/Φ 30Θ ηος Λ/Γ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MINI BUS ηος Λ/Γ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΤΠ/NDC-GR ΔΚ ΣΩΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΩΝ Ή ΟΠΛΗΣΖ ΣΟΤ Λ/ Γ Ή ΣΔΛΔΥΟ ΚΑΗ ΜΤ ΣΟΤ Λ/Γ Mεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα Γ ΔΓΡΑ Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΛΛΑΣΗΝΖ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΤΜΝ. ΜΗΚΡΟΤ ΠΑΠΑΦΖ ΚΑΝΑΡΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ ΑΜΦΗΠΟΛΔΧ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΓΖΜ. ΣΔΛΗΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΣΑΓΔΗΡΗΣΖ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεωθοπείο Γ (ΔΤΟΜΟ-ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ) Ππωί : Αθεηηπία: Έδπα 884 ΠΑΒΔΣ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΣΔΛ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 28 ηρ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ 25ηρ ΜΑΡΣΗΟΤ ΗΘΑΚΖ ΓΔΛΦΩΝ Κ. ΠΗΔΡΗΓΖ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΚΑΣΗΜΗΓΖ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ηρ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ. Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΣΗΜΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΔΟ ΑΘΖΝΩΝ-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΘΜΟΤ ΚΣΔΛ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 28 ηρ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ 25 ηρ ΜΑΡΣΗΟΤ ΗΘΑΚΖ ΓΔΛΦΩΝ Κ. ΠΗΔΡΗΓΖ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΔΓΡΑ 884 ΠΑΒΔΣ. Λεωθοπείο Γ (ΠΔΡΑΗΑ ΘΔΡΜΖ) ΚΤΡΗΟ (ΟΓΖΓΟ ΔΚ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΩΝ Ή ΟΠΛΗΣΖ ΣΟΤ Λ/Γ ) Ππωί : Αθεηηπία: ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ

29 5 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΡΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ (ε) ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ (ΟΓΖΓΟ ΣΔΛΔΥΟ Ή ΜΤ ΣΟΤ Λ/Γ ) Ππωί : Αθεηηπία: ΣΡΓΟ «ΝΣΑΛΗΠΖ» Λ.ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ EΠΑΡΥ. ΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ LIDL ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Μεζημέπι : Αθεηηπία: Έδπα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΔΓΝΑΣΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ LIDL ΘΔΡΜΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ-ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΘΔΩΝ Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ EΠΑΡΥ. ΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ Λ.ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΡΓΟ «ΝΣΑΛΗΠΖ» Λεσθνξείν Δ (ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 308 ΠΔΒ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ ΚΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΝΔΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΜΑΗΑΝΓΡΟΤ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ./. (Σξνπνπνίεζε 9)

30 Α/Α ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΓΗΑΘΔΣΟΤΑ ΜΟΝΑΓΑ ΟΓΖΓΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΚΗΝΖΔΧ 6 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 7 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 8 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ Λεσθνξείν Σ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα Γ Λ. ΣΡΑΣΟΤ 3 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΜΑΣΖ ΚΟΤΦΑ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΣΤΛΠΑΝΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΔΡΓΑΣ. ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΔΡΓΑΣ. ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΣΤΛΠΑΝΟΤ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΚΑΣΗΜΗΓΖ 3 Ζο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Λ. ΣΡΑΣΟΤ ΔΓΡΑ Γ Λεσθνξείν Ε (ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα ΓΗΔΠ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΟ 424 ΓΝΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ Δ.Ο. ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΝΔΟ 424 ΓΝΔ ΠΔΡΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ ΠΔΡΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΔΓΡΑ ΓΗΔΠ Λεσθνξείν Ζ (ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 3 νπ ΣΔΑ ΛΟΤΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΧΝΑ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ

31 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ 9 MINI BUS ηνπ 723 ΣΜΥ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ MS 290GD 1 1/4T ηνπ 723 ΣΜΥ 10 ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΚ ΣΧΝ ΔΠΗΒΔΝΟΝΣΧΝ ΜΔ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ ΥΑΛΚΗΓΧΝΑ ΛΟΤΓΗΑ ΔΓΡΑ 3 νπ ΣΔΑ Λεσθνξείν Θ (424 ΓΝΔ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 424 ΓΝΔ 424 ΓΝΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ ΝΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ (ΔΓΝΑΣΗΑ) ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΟΓΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΔΡΟΗΑ ΔΓΡΑ 723 ΣΜΥ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: Έδξα 723 ΣΜΥ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΟΓΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΒΔΡΟΗΑ ΝΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ (ΔΓΝΑΣΗΑ) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΓΡΑ 424 ΓΝΔ M/S 290GD Η (ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ-308 ΠΔΒ) Πξσί : Αθεηεξία: Έδξα 308 ΠΔΒ ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ-ΠΔΡΑΗΑ (ΔΚΣΟ)-ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ Μεζεκέξη : Αθεηεξία: ΚΑΑΤ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ ΠΔΡΑΗΑ (ΔΚΣΟ)-ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ-ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ-ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟ-ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ-ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ-ΔΓΡΑ 308 ΠΔΒ α. Οη θηλήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηεγείνπ. β. Σν πξσί ε εθθίλεζε ηνπ δξνκνινγίνπ γίλεηε έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό λα εηζέξρεηαη εληόο ηξδνπ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε ώξα εηζόδνπ, ελώ ε εθθίλεζε λα γίλεηαη 5 ιεπηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ. γ. Οη ζηάζεηο ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη είηε ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΘ είηε ζε εζνρέο όπνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηάζε ην όρεκα.

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα