ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

2 ΣΥΓΚΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Syncope is a T-LOC due to transient global cerebral hypoperfusion characterized by rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery The European Society of Cardiology 2009.

3 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΟΠΗΣ 15-23% του γενικού ληθυσµού αναφέρουν συγκο τικό ε εισοδιο. 1% των ε ισκέψεων σε ΤΕΠ 40% εισάγονται για διερεύνηση Μέσος χρόνος νοσηλείας 5.5 ηµέρες Η νοσηλεία α οτελεί το 75% του κόστους της διερεύνησης. AΜ J CARDIOL 2005;95:

4

5 PER CENT CHANGES IN TEST UTILIZATION IN THE STANDARDIZED- VS. USUAL-CARE GROUP BRIGNOLE M ET AL. EUROPACE 2006;8:

6 COSTS ASSOCIATED WITH SYNCOPE MANAGEMENT Total annual costs for syncope-related admissions were US $2.4 billion, with a mean cost of US $5400 per hospitalization.

7 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μη ε εµβατικές ΗΚΓ Holter ρυθµού οκιµασία ανακλίσεως Υ ερηχογράφηµα καρδιάς οκιµασία κό ωσης Ε εµβατικές ΗΦΜ IRL Καρδιακός καθετηριασµός

8 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΗΦΜ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΠΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2% των ασθενών µε συγκο ή διερευνώνται µε ΗΦΜ όταν αξιολογούνται α ό καρδιολόγους Το ανωτέρω οσοστό είναι ακόµα µικρότερο όταν αξιολογούνται α ό άλλες ειδικότητες Europace 2006;8:

9

10 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΗΦΜ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΠΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Χαµηλή ευαισθησία και ειδικότητα Eκ ροοιµίου ιθανότητα Θετικά α οτελέσµατα ε ί δοµικής καρδιακής νόσου Σε ασθενείς µε χαµηλό EF η εµφύτευση ICD είναι η θερα εία εκλογής Ανά τυξη νέων ολύτιµων εργαλείων στην διάγνωση µε δυνατότητα µακροχρόνιας αρακολούθησης ό ως οι µόνιµοι εµφυτεύσιµοι καταγραφείς βρόγχου (loop recordes

11 ΝΟΣΟΣ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΥ Η ιθανότητα θετικής δοκιµασίας αυξάνεται όταν: Καταγράφεται φλεβοκοµβική βραδυκαρδία (< 50 bpm) ή φλεβοκοµβοκολ ικός α οκλεισµός στο ΗΚΓ ηρεµίας ή στο Holter ρυθµού 24ώρου.

12 ΝΟΣΟΣ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΥ SNRT : Η χρονική διάρκεια ου α αιτείται για να αναλάβει αυτόχθονη δραστηριότητα ο φλεβόκοµβος µετά α ό ροκαθορισµένη καταστολή αυτού µε ταχεία κολ ική βηµατοδότηση CSNRT : SNRT ο χρόνος ενός αυτόχθονου καρδιακού κύκλου

13 ΝΟΣΟΣ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΥ Η ρογνωστική αξία του χρόνου ανανήψεως φλεβοκόµβου (SNRT) ή του διορθωµένου χρόνου ανανήψεως φλεβοκόµβου (CSNRT) δεν είναι καλά καθορισµένη Παθολογικές τιµές : SNRT > msec CSNRT > 525 msec Σε µια µικρή µελέτη ασθενείς µε CSNRT > 800 msec είχαν 8 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο συγκο ής Menozzi C,. Am J Cardiol 1998;82:

14 ΣΚΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΠΗ Η ΗΦΜ αρουσιάζει χαµηλή ευαισθησία και ειδικότητα Ιδιαιτέρως αξιολογείται το HV διάστηµα

15 ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΑΤΙΟΥ HIS ιάστηµα ΡΑ: α ό την αρχή του Ρ του ΗΚΓ µέχρι την αρχή του Α του ηλεκτρογράµµατος, ου αριστάνει τη διάρκεια της κολ ικής αγωγιµότητας µε φυσιολογικές τιµές ms. 2) ιάστηµα ΑΗ: α ό την αρχή του Α µέχρι την αρχή του ε άρµατος Η (His), ου αριστάνει την αγωγή δια µέσου του κολ οκοιλιακού κόµβου µε φυσιολογικές τιµές msec. 3) ιάστηµα HV: α ό την αρχή του ε άρµατος Η µέχρι την αρχή του ε άρµατος V του ηλεκτρογράµµατος His ή του QRS του ταυτόχρονα λαµβανοµένου ΗΚΓ, ου αριστάνει το χρόνο αγωγής του ερεθίσµατος στο δεµάτιο του His, τα σκέλη του δεµατίου και τις ίνες Purkinje µέχρι τη διέγερση του κοιλιακού µυοκρδίου µε φυσιολογικές τιµές α ό msec

16

17

18

19

20 ΣΚΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΠΗ Ο βηµατοδοτικά ε αγόµενος α οκλεισµός σε ε ί εδο κάτωθεν του δεµατίου του His έχει υψηλή ρογνωστική αξία για ε ικείµενο κολ οκοιλιακό α οκλεισµό, αλλά αρουσιάζει χαµηλή ευαισθησία. Ο φαρµακευτικά ε αγόµενος (αντιαρρυθµικά Ιc) α οκλεισµός σε ε ί εδο κάτωθεν του δεµατίου του His έχει µεγαλύτερη ευαισθησία στη διάγνωση ε ικείµενου κολ οκοιλιακού α οκλεισµού. Pacing Clin Electrophysiol 1996;19:

21

22

23

24 ΣΚΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΠΗ Η εξέλιξη σε κολ οκοιλιακό α οκλεισµό στα 4 χρόνια ήταν 4, 12 και 24% αντίστοιχα σε ασθενείς µε HV διάστηµα < 55msec (φυσιολογικό), > 70msec και > 100msec Am J Cardiol 1982;50:

25 ΣΚΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΠΗ Στο 1/3 των ασθενών µε συγκο ή, σκελικό α οκλεισµό και αρνητική ΗΦΜ η καταγραφή α ό ILR ανέδειξε διαλεί οντα ή λήρη κολ οκοιλιακό α οκλεισµό κατά τη µακροχρόνια αρακολούθηση Circulation 2001;104:

26 ΣΥΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΚΑΡ ΙΑ Σε ασθενείς µε αιφνίδιο αίσθηµα αλµών βραχείας διάρκειας ροκειµένου να καθορίσει τον τύ ο της αρρυθµίας και ενδεχοµένως τη θερα εία της µε ρεύµα ραδιοσυχνότητας (RF Ablation) Μετά α ό έµφραγµα του µυοκαρδίου σε ασθενείς µε διατηρηµένο κλάσµα εξωθήσεως, ό ου η ρόκληση µονόµορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι δηλωτική της αιτίας της συγκο ής Am Heart J 1999;137:

27

28

29

30 ΣΥΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΚΑΡ ΙΑ Η ρόκληση κοιλιακής µαρµαρυγής σε ισχαιµικούς ασθενείς είναι µη ειδικό εύρηµα J Am Coll Cardiol 2001;38: Η µη ρόκληση κοιλιακής ταχυκαρδίας κατατάσσει τους ασθενείς σε χαµηλότερο κίνδυνο αρρυθµιολογικής αιτίας συγκο ής Am J Cardiol 1999;83: Η ρογραµµατισµένη ηλεκτρική διέγερση έχει χαµηλή ρογνωστική αξία σε µη ισχαιµική µυοκαρδιο άθεια J Am Coll Cardiol 1993; 21:

31 ΣΥΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Αµφιλεγόµενος ο ρόλος της ΗΦΜ Σε αλαιότερη µελέτη µόνο στο 16% των ασθενών µε HCM και συγκο ή ροκλήθηκε εµµένουσα VT στην ΗΦΜ Circulation 1989;80: Σε άλλη µελέτη οι ασθενείς µε ρόκληση VT στην ΗΦΜ σχετίζονταν µε χειρότερη έκβαση. Χρήσιµη στη διαστρωµάτωση κινδύνου Circulation 1992;86: The European Society of Cardiology 2003

32 ΣΥΝ ΡΟΜΟ BRUGADA The main finding is that we were unable to identify a significant role of PVS with regard to arrhythmic events during follow-up in BS, thus questioning the role of PVS for risk stratification in patients with BS. Patients with BS and survived SCA show the highest chance for VT/VF occurrence during follow-up Eur Heart J 2007;28: PRELUDE (PRogrammed ELectrical stimulation predictive value) registry. VT/VF inducibility is unable to identify high-risk patients, whereas the presence of a spontaneous type I ECG, history of syncope, ventricular effective refractory period <200 ms, and QRS fragmentation seem useful to identify candidates for prophylactic implantable cardioverter defibrillator JACC 2012 Jan 3;59(1):37-45.

33 ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Η ρογνωστική αξία δεν είναι λήρως α οσαφηνισµένη Μικρός αριθµός ασθενών στις µελέτες διαστρωµάτωσης κινδύνου µε τη χρήση της ΗΦΜ Ε ί αυτόµατης εµφάνισης VT η ΗΦΜ είναι θετική στο 90% των ερι τώσεων Η ρόοδος της νόσου σχετίζεται µε την ρογνωστική αξία της ΗΦΜ Μ ορεί να χρησιµο οιηθεί στη διαστρωµάτωση κινδύνου και στο σχεδιασµό του ablation. ClassIIb LOEC The European Society of Cardiology 2006

34 RECOMMENDATIONS: ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY In pts with ischemic heart disease EPS is indicated when initial evaluation suggests an arrhythmic cause of syncope unless there is already an indication for ICD Class I, Level B In pts with BBB should be considered when non-invasive tests have failed to make the diagnosis. IIa/B In pts with syncope preceded by sudden and brief palpitations, EPS may be performed when other non invasive tests have failed to make the diagnosis IIb/B The European Society of Cardiology 2009

35 RECOMMENDATIONS: ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY In pts with BS, ARVC and HCM an EPS may be performed in selected cases IIb/C In pts with high risk occupations, in whom every effort to exclude a cardiovascular cause of syncope is warranted an EPS be performed in selected cases IIb/C EPS is not recommended in pts with normal ECG, no heart disease and no palpitations III/b The European Society of Cardiology 2009

36

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Καρδιακά Αίτια Λιποθυμίας - Συγκοπή Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ Καρδιολογική Kλινική ΑΠΘ 26/3/2013 Syncope: A Symptom Not a Diagnosis Significance of Syncope The only difference between

Διαβάστε περισσότερα

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Αρρυθμίες στις γυναίκες. Τι ιδιαίτερο; 4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Karen Yee A recent report of the Euro Heart project

Διαβάστε περισσότερα

Wolff Parkinson White Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία

Wolff Parkinson White Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία Wolff Parkinson White Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΣΙΤΣΑΣ, MD, PhD, MRCP Επεμβατικός Hλεκτροφυσιολόγος Κλινική Αγιος Λουκάς Ιατρικό Διαβαλκανικό Κεντρο Honorary Senior EP Fellow Royal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ. Πιέρος Γεωργίου, Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Καρδιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Γυναίκα ασθενής ετών 60, παχύσαρκη (106kg) και ύψος 1,65cm προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού. Μετάφραση Κειµένου : Αθανάσιος. Μανώλης και Κωνσταντίνος. Κούβελας Νοσοκοµείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού.

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών

Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών Καρδιολογική Γνώμη (2009) 4(4):270-278 Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών Άρης Αναστασάκης Μονάδα Κληρονομικών Παθήσεων, Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 1 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12 OCTOBER 2013 HILTON HOTEL / ATHENS 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 437 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΟΣ 13, ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΠΕΘΑΝΗΣ Συγκοπή - Συγκοπτικό Επεσόδιο... σελ. 3 ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΗΣ Το Σύνδροµο Οικονοµικής Θέσης Σχέση θροµβοεµβολικών επεισοδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές

Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):362-368 Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές 1. Εισαγωγή 2. Εφαρμογές Τηλεκαρδιολογίας 2.1. Τηλεκαρδιολογία και οξέα στεφανιαία επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 14-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ELECTRA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

DETECTION OF ATRIAL FIBRILLATION AFTER PROLONGED MONITORING OF HEART-RHYTHM IN PATIENTS WITH CRYPTOGENIC ISCHEMIC STROKE

DETECTION OF ATRIAL FIBRILLATION AFTER PROLONGED MONITORING OF HEART-RHYTHM IN PATIENTS WITH CRYPTOGENIC ISCHEMIC STROKE 14 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΓΕΝΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Χ. Λιαντινιώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις

330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις 330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Προεδρος :Ι. Βασιλειάδης Αντιπρόεδρος: Σ. Κυρζοπουλος Πυρηνας : Α. Χρηστου Π. Κορκονικήτας

Διαβάστε περισσότερα

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 04 / 06 / 08 / 22 / 32 / 33 / 38 / 56 / 59 / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα