ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Γηνίθεζε 6 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ - Ινλίσλ Νήζσλ - Ηπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδαο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Σαρ. Γ/λζε: Φηινζόθσλ Σ.Κ ΛΔΤΚΑΓΑ Σειέθσλν: Πιεξνθνξίεο: Μήηζνπξα Αξεηή Λεπθάδα: Αξηζ. Πξση: 3551 ΠΡΟ : ΟΛΔ ΣΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Λεπθάδαο έρνληαο ππόςε: Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 1.1 Σνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/ ) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ». 1.2 Σνπ Ν.2198/94 άξζξν 24 ηνπ «Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο». 1.3 Σνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) Άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.4 Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 1.5 Σνπ Ν. 2955/01 (ΦΔΚ 256/Α/ ) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ Μνλάδσλ Τγείαο ησλ ΠΔ..Τ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.6 Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/ ) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη ηνπ Ν. 2889/2001 (ΦΔΚ 37/Α/ ) «Βειηίσζε θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 1.7 Σνπ Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/ ) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.8 Σνπ Ν. 4281/2014(ΦΔΚ 160/ ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.9 Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/ άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκώλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλώλ) Σνπ Ν 4013/2011(ΦΔΚ 204/Α/ ) «Πεξί ζύζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 1.11 Σνπ Ν 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/ ) άξζξν 6 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 15 &16 «Γηνξζσηηθέο αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 1.12 Σνπ Ν 3861/2010(ΦΔΚ 112/Α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 1.13 Σν Ν.4403/2016(ΦΔΚ125/Α/2016) άξζξν 57 ζύκθσλα κε ην νπνίν «από 1/7/2016 θαηαξγνύληαη ηα άξζξα 14 έσο 201 ηνπ Ν4281/2014(Α 160),πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 134 έσο ,157 θαη ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 201 νη νπνίεο δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ» 1.14 ΣνπΝ.4250/2014(ΦΔΚ74/ ) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεύζεηο 1

2 Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Σν Π.Γ. 80/2016(ΦΔΚ 145/Α/ )«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» Σηο απνθάζεηο: 1. Σνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο Σελ αξηζ.6 ε Έθηαθηε/ ζπλεδξίαζε ζέκα 10 ν απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε δηελέξγεηα Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 3. Σελ αξηζκ πξση 549/ Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα νξηζκό επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα πξνκήζεηα «Γξαθηθήο Ύιεο 4. Σν κε ΑΓΑΜ 20REQ Δγθεθξηκέλν Πξσηνγελέο Αίηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 5. Σελ αξηζκ.πξση 557/ (ΑΓΑ: 67ΔΡ4690ΒΥ-ΝΛΓ) Απόθαζε Γέζκεπζεο ηεο Πίζησζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Αξηζκόο Γέζκεπζεο 263) 6. Σηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ: Σε πιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κε απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα: ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηκεξνκελία: Ηκέξα: ΣΡΙΣΗ Ώξα: 12:00 πκ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΔΤΚΑΓΑ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΚΩΓΙΚΟ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,12 πιένλ ΦΠΑ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΔ 1261αλ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΣΗΙΑ ΓΔΙΓΜΑ ΝΑΙ για τα είδη με α/α 1, 22, 23, 24, 25 53, 54 (ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή). Τπέξ ΑΔΠΠ 0,06% (άξζξν350 παξ 3 Ν4412/2016-ΚΤΑ1191/2017) Υαξηόζεκν 3%επί ΑΔΠΠ ΟΓΑ Υαξη/κνπ20%επί Υαξη.ΑΔΠΠ Τπέξ ΔΑΑΓΗΤ0,07% Υαξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ ΟΓΑ Υαξη/κνπ20%επί Υαξη. ΔΑΑΓΗΤ Φόξνο Πξνκεζεπηώλ 4% (Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πξν ΦΠΑ). Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν (Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δειώζεη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηεο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο). Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ 2

3 απηά. ΑΡΘΡΟ 1 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, από εκέξα Παξαζθεπή κέρξη ηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30 ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθάδαο- Φηινζόθσλ, Λεπθάδα) 3. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πξόζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ ηπρόλ ππνβιεζείζα πξνζθνξά από πξνκεζεπηή πνπ δελ πξνζθιήζεθε πξνο ηνύην, επηζηξέθεηαη από ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. Δπίζεο επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΦΟΡΔ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Θα θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ηδηώηε θαη ζα απεπζύλνληαη πξνο ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο. Θα θέξνπλ ζαλ ηίηιν ηελ πξνκήζεηα πνπ αθνξά θαη ηνλ αξηζκό ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πνπ ηηο πεξηέρεη. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν πνπ ζα πεξηέρεη ππνθάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ππνθάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Τπνρξεσηηθά ζε δύν (2) αληίγξαθα ηόζν νη ΣΔΥΝΗΚΔ όζν θαη νη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ. 1. Ο ππνθάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πεξηέρεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Μέζα ζηνλ ππνθάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήισζε γηα θάζε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο ζηελ Πξόζθιεζε πνπ ζα δειώλεη όηη όια ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξόζθιεζεο θαζώο θαη δείγκαηα ησλ εηδώλ πνπ δεηνύληαη κε ηελ Πξόζθιεζε. Δάλ ε επηηξνπή δεηήζεη δείγκαηα ζε επηπιένλ είδε ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κέζα ζε 4 εκέξεο. 3. Ο ππνθάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο θαη απαξαίηεηα ν αύμνληαο αξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ην ΦΠΑ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο είλαη αλώηεξεο ησλ ηηκώλ ηνπ Π.Σ ζα απνξξίπηνληαη. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 3

4 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο θαη κε ηελ δέζκεπζε όηη ην είδνο-είδε πνπ πξνζθέξεη είλαη εηνηκνπαξάδνηα. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. Απνθιείεηαη αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε επί πιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή, πέξαλ ησλ ηηκώλ θαηαθύξσζεο. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο ησλ πιηθώλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή..ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ απηά. Αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο αόξηζηεο, ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, εθπξόζεζκεο, ππό αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ ηξνπνπνηνύλ ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο δελ γίλνληαη δεθηέο. ΑΡΘΡΟ 3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο θαη ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 γ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 84 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 δ) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππόθεηηαη ζε ηπρόλ λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγίαο, ε) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό, κε ακεηάθιεηε απόθαζε, ζη) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, δ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκόζην Σνκέα, ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηελ Τπεξεζία. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο(άξζξν 97,παξ.4,Ν.4412/2016), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ ρξόλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί(άξζξν 97,παξ.4,Ν.4412/2016), εθόζνλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε Πξόζθιεζε. Αλαθνίλσζε επηινγήο πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο εθόζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηά πεξίπησζε αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, δεζκεύεη όκσο ην δηαγσληδόκελν, κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερζεί. Οη Τπνςήθηνη πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε. 4

5 ΑΡΘΡΟ 5 Α μ η ν ι ό γ ε ζ ε Π ξ ν ζ θ ν ξ ώ λ Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειόηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνύληαη κόλν νη πξνζθνξέο γηα ηα είδε πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηά θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά από πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξόζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηώδεηο, νπόηε ζεσξνύληαη ηερληθά απνδεθηέο. Απνθιίζεηο από όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο ή από ζεκεία ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηελ Πξόζθιεζε σο απαξάβαηνη όξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηώδεηο θαη ζπληζηνύλ απόξξηςε πξνζθνξώλ. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην αξκόδην όξγαλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνπο αλαθεξπρζέληεο πξνκεζεπηέο. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 παξάγξαθνο 3, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο είθνζη εκεξώλ (20) από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο (άξζξν 105, παξ. 4 ηνπ Ν.4412/ ) πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία θαη ζα παξακείλεη ζην Ννζνθνκείν κέρξη ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ νξίζηεθε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Νόκνπ 4412/2016. Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκά ηνπ απνξξέεη από απηή, εθόζνλ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν ή ην ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Νόκνπ 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. Απαγνξεύεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο θαζ όιν ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 2. Με ηελ αλαθνίλσζε πνπ ζα γίλεη ε ζύκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη έρεη απνδεηθηηθό θαη κόλν ραξαθηήξα όπσο νξίδεη ην Άξζξν 105 ηνπ Νόκνπ 4412/ Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ θαηαθύξσζε κέξνπο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ λα απμνκεηώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο θαηά πνζνζηό 30% ζε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο ή λα αλαζηείιεη ηελ πξνκήζεηα όηαλ ηα είδε ρνξεγεζνύλ από θξαηηθή ππεξεζία ε ζπλαθζνύλ ζπκβάζεηο από απηή. 4. Ύζηεξα από ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ε παξαγγειία ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 5

6 5. Γηα ηα είδε κε α/α 1, 22, 23, 24, 25 53, 54 είλαη ππνρξεσηηθή ε απνζηνιή δεηγκάησλ θαη πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ A.A ΜΟΝΑΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 1. ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ ΣΔΜ ΒΑΔΗ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ ΞΤΛΗΝΔ ΣΔΜ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΣΔΜ ΒΑΔΗ ΔΛΟΣΔΗΠ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (δηάζηαζεο πεξίπνπ 18 x 8 x5.7) ΣΔΜ 5 5. ΥΑΡΣΗ Α4 ΠΑΚ ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΣ/ΚΟ Α3 ΠΑΚ ΚΑΡΜΠΟΝ ΥΔΗΡΟ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΜ ΚΛΑΔΡ ΝΣΟΗΔ A ΣΔΜ ΚΛΑΔΡ ΝΣΟΗΔ A ΣΔΜ ΚΛΑΔΡ ΓΗΑΦΑΝΑ ΜΔ ΔΛΑΜΑ ΣΔΜ ΚΛΑΔΡ ΝΣΟΗΔ Α3 ΣΔΜ ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΔΜ ΚΟΛΛΑ ΤΓΡΖ 20ml ΣΔΜ ΚΟΛΛΑ ΣΗΚ 8ml ΣΔΜ ΚΑΣΑΣΗΥΑ ΦΤΛΛΑΓΔ 200Φ. ΣΔΜ ΚΑΡΦΗΣΔ 50gr ΣΔΜ ΛΑΣΗΥΑΚΗΑ mm ΚΗΛ ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 23*11 ΜΗΚΡΟΗ ΣΔΜ ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 23*30 A4 ΣΔΜ ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ.Α3 ΣΔΜ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ-ΥΑΡΣΗΝΑ ΣΔΜ ΣΤΛΟ ΑΠΛΑ ΜΠΛΔ (ηύπνπ BIC) ΣΔΜ ΣΤΛΟ ΑΠΛ ΚΟΚΚΗΝΑ (ηύπνπ BIC) ΣΔΜ ΣΤΛΟ ΑΠΛΑ ΜΑΤΡΑ (ηύπνπ BIC) ΣΔΜ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΤΠΟΓ/ΔΧ (ηύπνπ STABILO) ΣΔΜ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΥΟΝΓΡΖ ΓΡΑΦΖ ΣΔΜ ΑΝΔΞΗΣΤΛΟΗ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΔΓΓΡΑΦΖ CD/DVD (ΛΔΠΣΖ ΜΤΣΖ - ΜΑΤΡΟ) ΣΔΜ ΜΟΛΤΒΗΑ ΚΟΗΝΑ ΣΔΜ ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΑΤΣΟΚ. ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΚΤΣ ΥΑΡΣΑΚΗΑ POST ΑΤΣΟΚ. ΚΗΣΡΗΝΑ 76 x76 mm (100 ΦΤΛΛΧΝ) ΣΔΜ ΚΟΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΚ ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 30*21 ΣΔΜ ΓΗΑΦΑΝΗΔ ΘΔΡΜΟΚΟΛΖΖ (παθ 100 δηαθ) ΣΔΜ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΥΑΡΣΗΧΝ Νν 3 ΣΔΜ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΥΑΡΣΗΧΝ Νν 5 ΣΔΜ ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗΑ 30ρ25 ΣΔΜ ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗΑ 30*40 ΣΔΜ ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΥΑΡΣΗΝΑ 26*34 ΣΔΜ ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΔΛΑΜΑ 31*23 ΣΔΜ ΞΤΣΡΔ ΣΔΜ ΚΑΣΑΣΗΥΑ ΦΤΛΛΑΓΔ 100Φ ΣΔΜ ΝΣΟΗΔ ΠΡΔΠΑΝ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 8CM FIBER ΣΔΜ ΔΛΟΣΔΗΠ 12*33 ΣΔΜ ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΑΠΣΗΚΟΤ 2000/64 ΣΔΜ 100 6

7 45. ΤΡΜΑΣΑ ΤΡΡΑΠΣΗΚΟΤ 1000/26 ΣΔΜ ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΥΔΗΡΟ ΜΗΚΡΟ Νν 64 (Υσξεηηθόηεηαο 100 ζπξκάησλ δηάζηαζεο, πεξίπνπ 14 x 6cm) ΣΔΜ ΤΡΑΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΥΔΗΡΟ ΜΔΓΑΛΟ. 24/6 (Υσξεηηθόηεηαο 100 ζπξκάησλ, δηάζηαζεο πεξίπνπ 14 x 6cm ) ΣΔΜ ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΑΠΛΑ ΜΠΛΔ 50 ΦΤΛΛΧΝ 17Υ25 ΣΔΜ ΣΑΗΝΗΔ ΤΓΚΟΛΖΣΗΚΔ ΓΔΜΑΣΧΝ ΣΔΜ ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΣΔΜ ΥΑΡΑΚΔ 30 cm ΣΔΜ ΓΟΜΟΛΑΣΗΥΔ ΣΔΜ C.D.H/Y ΑΝΑ 1CD ΠΛΑΣΗΚΖ ΘΖΚΖ ΣΔΜ DVD H/Y ΑΝΑ 1DVD ΠΛΑΣΗΚΖ ΘΖΚΖ ΣΔΜ ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΑ Νν 2 ΣΔΜ ΣΑΜΠΟΝ ΜΔΛΑΝΖ ΜΔΓΑΛΟ (90 mm x 159 mm) ΣΔΜ ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ γηα TLP 2844 ΣΔΜ ΓΗΑΚΟΡΔΤΣΖ 2 νπώλ (12 ΔΧ 15 ΦΤΛΛΑ) ΣΔΜ ΓΗΑΦΑΝΗΔ ΓΗΑ Α4 ΣΔΜ ΔΣΗΚΔΣΔ 56 x 26 ΛΔΤΚΔ (BAR CODE) ΡΟΛ ΔΣΗΚΔΣΔ ΘΔΡΜΗΚΔ 110MM x74 M TEM BARCODE 80 x 80 (ηαηλίεο κεραλήο) TEM ΦΑΛΗΓΗΑ ( πεξίπνπ cm) ΣΔΜ ΜΔΛΑΝΗ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ (ΜΠΛΔ) 20 ml ΣΔΜ 20 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ C.D. & DVD H/Y : DVD-R & CD-R FOR DATA 4.7 GB MULTISPEED 16X ΚΑΗ ΠΑΝΧ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΖ HIGH UV PROTECTION HARD-COAT PROTECTIVE SURFACE ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΟΦΖ EXTRA PROTECTION ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΤΠΧΜΑΣΟ (ΔΚΣΤΠΧΖ) ΣΖ ΠΡΟΟΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΠΌ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΓΓΡΑΦΖ DVD & CD. Οη ηηκέο γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη θαηώηεξεο ή ίζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ πνπ ηεξείηαη από ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ ( (όπνπ ππάξρνπλ) θαη ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθόο. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 1. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά θάζε είδνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 2. Σπρόλ εκπνξηθέο νλνκαζίεο ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα λα ζεσξεζνύλ ζαλ ηύπνπ ηάδε, δελ είλαη δεζκεπηηθέο. 3. Η πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπαζηώλ, βάξνο θιπ αλαθέξνληαη γηα λα κπνξεί ν πξνζθέξσλ λα θαηαλνήζεη ηη αθξηβώο δεηά ην λνζνθνκείν πνζνηηθά αιιά θαη πνηεο ζπζθεπαζίεο ην εμππεξεηνύλ. Η πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπαζηώλ θαζώο θαη ηα άιια πεξηγξαθόκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη δεζκεπηηθά ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξόκελα είδε εθόζνλ δελ παξνπζηάδνπλ νπζηώδεηο απνθιίζεηο ή ε ζπζθεπαζία ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ δελ δπζρεξαίλεη ηελ δηαλνκή ηνπο ζηα αηηνύκελα ηκήκαηα. 7

8 4. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα είλαη ηερληθά ζύκθσλα κε ηα είδε ηνπ πίλαθα θαη νη ηηκέο ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ησλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. 5. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. 6. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο είλαη αλώηεξεο ησλ ηηκώλ ηνπ Π.Σ ζα απνξξίπηνληαη. 7. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππόθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΓΙΟΙΚ/ΣΗ ΣΟΤ ΝΟ/ΜΔΙΟΤ ΜΠΑΚΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ 8

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΉ

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΉ 1 BOX 4X27X35 τεμ. 100 2 BOX 7X27X35 τεμ. 50 3 BOX 10X27X35 τεμ. 120 4 BOX FILES ( ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΥΑΡΣΗΝΟ) τεμ. 60 5 BINDER CLIPS 19 mm κοστί των 12 τεμ. 5 6 BINDER CLIPS 41mm κοστί των 12 τεμ. 2 7 BINDER

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην 6 ν Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 27 εο Μαίνπ 2011. Αξηζ. απόθαζεο 83 Πεξίιεςε Έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηρηνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΛΗΡΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΝΑΙ/ΟΥΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ Α/Α. 1 BOX 7X27X35 τεμ BOX 10X27X35 τεμ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΛΗΡΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΝΑΙ/ΟΥΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ Α/Α. 1 BOX 7X27X35 τεμ BOX 10X27X35 τεμ. 1 BOX 7X27X35 τεμ. 100 2 BOX 10X27X35 τεμ. 100 3 BOX FILES ( ΚΟΤΣΗ ΚΟΦΣΟ ΥΑΡΣΗΝΟ) τεμ. 100 4 BINDER CLIPS 19 mm κουτί των 12 τεμ. 10 5 BINDER CLIPS 41mm κουτί των 12 τεμ. 50 6 BINDER CLIPS 51mm κουτί των

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Αθήνα 18/9/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΩΛΗΝΕ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΑΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Υ Ε Ι Ρ Η Η ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα 12.03.2019 3ηΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ «ΜΑΜΑΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ:ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ Αρ.Πρωη. 3183 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωη.1334 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 25/10/2017 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΗΛ. 26510 83940 ΦΑΥ 26510 75784 www.nkdi.gr E-mail: pkdi 1 @ otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ΔΗΓΗ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 10604/14.06.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων»

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωη.121 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 20-2-2017 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πνελλδικών εξεηάζεων 2-27 Σςνπηήζειρ Η γξθηθή πξάζηζε ηεο ζπλάξηεζεο f είλη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηνλ άμνλ, ηεο γξθηθήο πξάζηζεο ηεο f 2 Αλ f, g είλη δύν ζπλξηήζεηο κε πεδί νξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: Θέκα: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αλαβάζκηζε σζηεκάηωλ Αερίωλ Θαηρηθής Υρήζες ζηο Ογθοιογηθό Κέληρο Σράπεδας Κύπροσ θαη ζηο Μαθάρεηο Νοζοθοκείο ζύκθωλα κε ηα πρόησπα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. (iv) (ii) (ii) (ii) 5. Γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι λα ιπζνύλ νη εμηζώζεηο : x 6 3 9x

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. (iv) (ii) (ii) (ii) 5. Γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ι λα ιπζνύλ νη εμηζώζεηο : x 6 3 9x Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο : ( ) 4 ( ) 7 ( )( ) (ii) 5 7 9 4 (iv) 5 6 4 9 6 0 9 6 8 Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο : 7 5 8 (ii) 4 6 8 5 8 ( 6) 4 4 5 (iv) 7 5 4 7 0 7 ( ) 4 8 4 5 8 Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο : ( ) 0 5

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Για την προμήθεια Γραυικής ϋλης-ταρτιού-αναλωσίμων Ζ/Τ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Για την προμήθεια Γραυικής ϋλης-ταρτιού-αναλωσίμων Ζ/Τ 1 BOX 4X27X35 2 BOX 7X27X35 ΡΑΥΖ 4 cm, ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Χ ΚΑΗ 400 ΔΛΗΓΔ Α4, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΡΑΥΖ, ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΥΑΡΣΟΝΗ ΟΝΣΟΤΛΔ, ΝΑ ΚΛΔΗΝΔΗ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ ΡΑΥΖ 7 cm, ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Χ ΚΑΗ 700 ΔΛΗΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω9Α-85Π ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 02-04-2014 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΑΨΔΑΡΙ 7-2-2017 ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343, ΥΑΨΔΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61 TMHMA: OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγράθεηαι ένα από ηα παραπάνφ

Αναγράθεηαι ένα από ηα παραπάνφ Α Ι Τ Η Σ Η Προς το Δήμο Ηλιούπολης ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΓΔΙΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: (Μόνον για εηαιρείες). Α.Φ.Μ. εηαιρείας:. Αρ. Γ.Δ.Μ.Η. εηαιρείας:. ΣΟΙΥΔΙΑ / ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ Δπώνσμο: Όνομα:. Α.Φ.Μ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα