ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ"

Transcript

1 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΑΛΑΞΡ. ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠ. ΞΝΟΥΛ & ΓΔΥΟΓ. ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΔΥΞΝΛ. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ Διιεληθή Αζηπλνκία (ην ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΑΔΙ). ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ (ΠΑΛ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΑΟΣΔΗΝΛΝΚΗΑΠ & ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝ Σε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο θαη αξρεηαθέο ππεξεζίεο, ζε κνπζεία θαη πνιηηηζηηθά θέληξα, ζε ππεξεζίεο ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθνξηθήο. ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ Διιεληθή Αζηπλνκία (ην ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΤΔΙ). ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ & ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Αγγιηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ & ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία. ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Βηνκεραλία, ηδησηηθόο ηνκέαο. ΒΗΝΣΖΚΔΗΑΠ & ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα. ΒΕΑΛΡΗΛΥΛ & ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.ιπ. ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Γαιιηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Γεξκαληθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ Καζεγεηέο γεσγξαθίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ζε ηνπξηζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ππεξεζίεο. ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ Γξαθεία γεσινγηθώλ εξεπλώλ θαη ζε ηερληθέο εηαηξίεο, θαζεγεηέο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζεηζκνιόγνη, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ. ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ ΕΥΗΘΖΠ & ΦΡ. ΞΑΟΑΓ. ΓΑΡΗΛΝ & ΑΓΟΝΡ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΞΝΛΗΘΖΠ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΙΥΠΠΑΠ, ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΟΑΘΖΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Γηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο.

2 22 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δαζηθέο βηνκεραλίεο. ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, Λνγηζηέο-θνξνηερληθνί, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σην δεκόζην ηνκέα (ππνπξγεία, δεκόζηνπο νξγαληζκνύο). ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Σην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κειέηεο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο. ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛ/ΓΗΑΠ & ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΠΠΡ/ΡΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Καζεγεηήο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, ηερληθέο εηαηξείεο. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞ. ΝΗΘΝΛ. & ΞΝΙΗΡ. ΠΞΝΓΥΛ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σην Γεκόζην, ζε ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηεζλείο νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο, ζε ηξάπεδεο, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞ. ΝΗΘΝΛ. ΠΞΝΓΥΛ ΝΗΘΝΛ. ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σην Γεκόζην, ζε ηξάπεδεο, ζε ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Σην Γηπισκαηηθό Σώκα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ εξεπλώλ ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην ΓΗΔΘΛΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Δμαγσγηθέο εηαηξείεο, εμσηεξηθό εκπόξην, Γεκόζηνο ηνκέαο. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΝΗΘΝΛ. ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ζε ηερληθέο εηαηξείεο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο-θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΑΘΖΛΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ θξνληίδαο παηδηνύ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΗΓΑΗΝ θξνληίδαο παηδηνύ. ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔΠΥΛ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΖΛΑΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΣΑΟΝΘΝΞΔΗΝ Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θέληξα θαη ηλζηηηνύηα δηαηηνινγίαο θαη νκαδηθήο ζίηηζεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΥΛ Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, βηνκεραλία, Υπ. Αλάπηπμεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Σε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ.

3 23 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ Γπκλαζηέο ζε ζρνιεία, γπκλαζηήξηα ή αζιεηηθνύο ρώξνπο, πξνπνλεηέο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία, ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην Υθππ. Αζιεηηζκνύ θαη ηε Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΘΟΑΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞ/ΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΗΓΑΗΝ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΓΑΠΘΑΙΝΗ) Γάζθαινη ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, ζε λνζνθνκεία παίδσλ θαη ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο παηδηώλ, ζε ρώξνπο ςπραγσγίαο γηα ην παηδί, παηδαγσγνί ζε θνξείο θαη νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΝΗ) Νεπηαγσγνί ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, ζε λνζνθνκεία παίδσλ θαη ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο παηδηώλ, ζε ρώξνπο ςπραγσγίαο γηα ην παηδί, παηδαγσγνί ζε θνξείο θαη νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΤΣΝΙΝΓΗΑ) Σε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ζε λνζνθνκεία θαη άιια ηδξύκαηα θξνληίδαο γηα ην παηδί. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, Υπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Κξηηηθνί, εθηηκεηέο έξγσλ ηέρλεο, ζην Υπ. Πνιηηηζκνύ. ΔΔΙΞΗΓΥΛ (ΠΠΔ) ΝΞΙΑ Σηνλ Διιεληθό Σηξαηό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΔΔΙΞΗΓΥΛ (ΠΠΔ) ΠΥΚΑΡΑ Σηνλ Διιεληθό Σηξαηό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Φεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚ. & ΦΠ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ Κέληξα θπζηθώλ εξεπλώλ, θαζεγεηέο, πιεξνθνξηθή. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ Σηελ εθπαίδεπζε, έξεπλα, αλαινγηζηέο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ζην δεκόζην ηνκέα. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), ζε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο. ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζηε βηνκεραλία, ζην δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ/ΠΡΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Ιδησηηθόο θαη δεκόζηνο ηνκέαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνκεραλίεο νηθνδνκέο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣ/ΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε βηνκεραλία, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Δθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο, θξηηηθνί ζεάηξνπ. ΘΔΑΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Δθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο, θξηηηθνί ζεάηξνπ. ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΗΑΡΟΗΘΖΠ Δζληθό ζύζηεκα πγείαο, ηδησηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζε αζθαιηζηηθνύο θνξείο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη πινία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 18 ρξόληα). ΗΘΑΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΑΚΔΛΝΗ Πνιεκηθή αεξνπνξία (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΗΘΑΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ (ΠΚΑ) Πνιεκηθή αεξνπνξία (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο).

4 24 ΗΞΡΑΚΔΛΥΛ ΟΑΓΗΝΛΑΡΗΙΥΛ (Π.Η.Ο) Πνιεκηθή Αεξνπνξία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή ή εζλνινγηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΔΘΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή ή εζλνινγηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξραηνιόγνη, ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.η.ι.). ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΗΝΛΗΝ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.η.ι.), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Ιηαιηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΗΡΑΙΗΘΖΠ & ΗΠΞΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Ιηαιηθώλ & Ιζπαληθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο Ιηαιηθώλ ή Ιζπαληθώλ, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΘΙΑΠΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ (ΘΙΑΠΠΗΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ) Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θηινινγηθέο εξγαζίεο ζηνλ Τύπν θαη ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ, θαζεγεηέο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΘΙΑΠΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ (ΦΗΙΝΠΝΦΗΑ) Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θηινινγηθέο εξγαζίεο ζηνλ Τύπν θαη ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ, θαζεγεηέο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε νξγαλώζεηο θνηλσληθήο πξόλνηαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Ιεξνζύλε, θαζεγεηέο Θενιόγνη, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ & ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ & ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ) Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην δεκόζην ηνκέα, ζην δηπισκαηηθό ζώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ, ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛ. ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην Γεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην Γεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ Ιαηξεία δώσλ, ζε θηελνηξνθηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο, παξαζθεπήο δσνηξόθσλ θ.η.ι. ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 15 ρξόληα). ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ Σην Υπ. Οηθνλνκηθώλ, ζε ηξάπεδεο, ζην Φξεκαηηζηήξην, ινγηζηέο θνξνηερληθνί. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ Καζεγεηέο Μαζεκαηηθώλ ζην δεπηεξνβάζκην ηνκέα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ Καζεγεηέο καζεκαηηθώλ, ζε ηξάπεδεο, εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε εξεπλεηηθά θέληξα. ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Μάξθεηηλγθ, επηθνηλσλία θαη δεκόζηεο ζρέζεηο, επηθνηλσληαθή έξεπλα θαη δηνηθεηηθή επηζηήκε. ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ θαη ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΚΔΘ. ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΘΔΥΟΗΑΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ιζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.ιπ.), ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΚΖΣ/ΘΥΛ ΓΗΑΣ. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο, ΓΔΗ-ΓΔΠ θ.ιπ., ηερληθέο εηαηξίεο. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΡΟΑΠ Σε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ηξάπεδεο. MHΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ & ΓΗΘΡΥΛ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε βηνκεραλία, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΡΑΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΥΛ ΔΚΞ Σην δεκόζην, ζηε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, ζε γξαθεία κειεηώλ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

5 25 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπ. Οηθνλνκίαο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΟΘΡΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο πεηξειαίνπ, ζε γξαθεία κειεηώλ. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Σην Υπ. Βηνκεραλίαο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Σην Γεκόζην, ζε γξαθεία κειεηώλ, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΖΣ/ΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡ. ΑΗΓΑΗΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξείεο, ζε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζε ηππνγξαθεία, ζε ηδησηηθά κνπζεία. ΚΖΣ. ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΦ/ΘΖΠ ΑΛΑΞΡ. ΘΔΠ/ΙΗΑΠ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΑΔΟΝΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Ψο κεραλνιόγνη, σο αεξνλαππεγνί, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραλίεο. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Σηε βηνκεραλία, σο κεραλνιόγνη κεραληθνί, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΑΡΗΘΝ (Π.Κ..Λ) Πνιεκηθό Ναπηηθό (παξακνλή ζην ζώκα 9 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜ. ΠΡΟΑΡΝ ( Π.Κ. ). ΝΞΙΑ Σην ζηξαηό μεξάο ( ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜ. ΠΡΟΑΡΝ ( Π.Κ. ). ΠΥΚΑΡΑ Σην ζηξαηό μεξάο (ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΛΔΡΗΘΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξείεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία. ΚΝΠΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Κξηηηθνί κνπζηθήο, θαζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο. ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Κξηηηθνί κνπζηθήο, θαζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΚΞ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζύκβνπινη ζε λαπηηιηαθά ζέκαηα, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ (ΠΛΓ) ΚΑΣΗΚΝΗ Πνιεκηθό Ναπηηθό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ (ΠΛΓ) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Πνιεκηθό Ναπηηθό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο. ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο. ΛΝΚΗΘΖΠ Γηθεγόξνη, Ννκηθνί Σύκβνπινη, Σπκβνιαηνγξάθνη, Γηθαζηηθνί. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ιδησηηθά θαη δεκόζηα λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηδξύκαηα θαη γεξνθνκεία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ (ΓΑΙΙΗΘΖΠ) Καζεγεηέο Γαιιηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα & δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα. ΜΔΛΥΛ ΓΙ. ΚΔΡΑΦΟ. & ΓΗΔΟΚ. ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΗΠΞ. ΓΙΥΠΠΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ Μεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΜΔΛΥΛ ΓΙ. ΚΔΡΑΦΟ. & ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ ΗΝΛΗΝ-ΔΗΓ. ΚΔΡ. ή ΓΗΔΟΚ. Μεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ Δζληθό ζύζηεκα πγείαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ηαηξηθά θέληξα. ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 15 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΣΑΟΑΘΝΞΔΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ζην Υπ. Υγείαο, ζύκβνπινη ζε ηδξύκαηα. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο, θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σε δήκνπο, λνκαξρίεο, ζην Γεκόζην, ζε εηαηξείεο κειεηώλ.

6 26 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Σην Γεκόζην, Λνγηζηέο-θνξνηερληθνί, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΑΣ/ΠΖΠ ΑΓΟΝΡ. ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο-θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Γάζθαινη ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία, ζε ππεξεζίεο ηεο Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνύ. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Δθπαηδεπηηθνί ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηδξύκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κειέηεο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. ΞΝΗΚΑΛΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Ιεξνζύλε, θαζεγεηέο Θενιόγνη, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, κειέηεο πνιηηηθώλ θαηλνκέλσλ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΟΖΡΖΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Υπ. Πνιηηηζκνύ, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΑΗΓΑΗΝ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο εηαηξηώλ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο, ζε θέληξα εξεπλώλ, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο εηαηξηώλ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΠΡΟΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ (ΠΠΑΠ)ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Αλζππνινραγνί ζην Σηξαηό Ξεξάο, Σεκαηνθόξνη ζην Ναπηηθό, Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε εκπνξηθά πινία, ζε λαπηηιηαθά γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο (δελ γίλνληαη δεθηέο γπλαίθεο). ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Σε εκπνξηθά πινία, ζε λαπηηιηαθά γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο. ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΑΜ. ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ ( Π.Ρ..Α) Σηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ( ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΡΚΖΚΑ ΑΛΘΞΝΞΟΑΓΥΛ Δηζάγνληαη ππξνλόκνη, αξρηππξνζβέζηεο θαη ππξνζβέζηεο. ΡΝΟΘΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία Τνπξθηθήο γιώζζαο θαη κεηαθξάζεηο.

7 27 ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΓΗΝΗΘ. ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ (ΠΓ) Πνιεκηθή Αεξνπνξία (παξακνλή ζην ζώκα 9 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ Φαξκαθεία, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ή βηνκεραλίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, λνζνθνκεία ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο θηιόινγνη, εξγαζίεο θηινινγηθέο ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ θαη ζηνλ Τύπν, θαζεγεηέο Διιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν, ηδξύκαηα πξνζηαζίαο παηδηνύ. ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΥΛ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζύκβνπινη αγσγήο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινπο θξαηηθνύο θνξείο, θνηλσληνιόγνη, εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν (π.ρ. επηκέιεηα βηβιίσλ θ.ι.π). ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζύκβνπινη αγσγήο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινπο θξαηηθνύο θνξείο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν (π.ρ. επηκέιεηα βηβιίσλ), ηδξύκαηα πξνζηαζίαο παηδηνύ. ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ςπρνιόγνη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε θνξείο ππνζηήξημεο αηόκσλ κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζύκβνπινη αγσγήο ζηα Υπνπξγεία Υγείαο, Παηδείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. ΦΗΙΝΠ. ΞΑΗΓ. & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ (ΞΟΝΓ. ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ) ΑΘΖΛΑΠ Παηδνςπρνιόγνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΦΠΗΘΖΠ Καζεγεηέο θπζηθήο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, ξαδηνειεθηξνιόγνη. ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΦΠΗΘΖΠ) Καζεγεηέο θπζηθήο, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κεηεσξνιόγνη. ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΣΖΚΔΗΑΠ) Καζεγεηέο Φεκείαο, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κεηεσξνιόγνη, ζε λνζνθνκεία (σο ρεκηθνί). ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΣΖΚΔΗΑΠ Καζεγεηέο ρεκείαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Μειέηεο, ηερληθνί ζύκβνπινη, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σην Γεκόζην, ζε ηξάπεδεο, ζην Φξεκαηηζηήξην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ Χπρνιόγνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη δηαθήκηζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. Ρ.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ Ιλζηηηνύηα αηζζεηηθήο, ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθώλ, ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ & ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Σην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο,ζηε βηνκεραλία, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΝΞΗΝ ΖΞΔΗΟΝ Σε δήκνπο γηα ηε δεκηνπξγία θήπσλ, πάξθσλ, ζε αλζνθνκηθέο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, ζηε βηνκεραλία. ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ Γεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο, εθδνηηθνί νίθνη θαη βηβιηνπσιεία. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΖΞΔΗΟΝ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Δηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κεραλνγξάθεζε. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ση Υπ. Αλάπηπμεο, ζε βηνκεραλίεο, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

8 28 ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ Σε βξεθνθνκεία θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο βξεθώλ θαη λνζνθνκεία παίδσλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο γηα αγσγή λεπίσλ. ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΠΔΟΟΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ & ΑΟΓΔΠΔΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα, θήπνπο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκα εθπαίδεπζε. ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σην Γεκόζην, ηερληθέο εηαηξείεο. ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ζε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξεηώλ πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δαζηθέο βηνκεραλίεο. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Δπόπηεο δεκόζηαο πγείαο ζην Υπνπξγείν Υγείαο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Γεκόζηεο ζρέζεηο ζε επηρεηξήζεηο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ΓΗΑΘΝΠΚΖΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε εηαηξείεο δηαθόζκεζεο επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σύκβνπινη δηαηξνθήο, ζε ππεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, μελνδνρεία θαη θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα αηζζεηηθήο. ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Σύκβνπινη δηαηξνθήο, ππεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, μελνδνρεία θαη θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα αηζζεηηθήο. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΘΑΒΑΙΑΠ Δηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο. ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Δηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κηζζσηνί ινγηζηέοθνξνηερληθνί. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ ΙΑΟΗΠΑΠ Σε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ & ΞΟΝΛΝΗΑΠ Σε ηδησηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε άιιεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξόλνηαο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ Σε νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δήκνη, λνκαξρίεο θαη πεξηθέξεηεο). ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡ. ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ Σε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δήκνπο-θνηλόηεηεο, αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζέζεηο πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ειεθηξνληθώλ. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνκεραλίεο, ηερληθά γξαθεία θαη εηαηξείεο. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζέζεηο πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ θαη νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ πνι. Γνκηθώλ έξγσλ θαη ππνδνκήο. ΔΙΔΓΘΡΗΘΥΛ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ Σε ινγηζηηθά γξαθεία θαη ζε θνξνινγηθά γξαθεία, ειεγθηηθά γξαθεία. ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ Δπηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο ΓΔΗ, ΓΔΠ θ.η.ι, ζε εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθώλ πδάησλ. ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ & ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Μνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηεο πγείαο, λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ΔΞΗΣ/ΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο,εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο,, κεραλνγξάθεζε επηρεηξήζεσλ. ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Ννζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ζρνιεία θαη ηδξύκαηα εηδηθήο αγσγήο. ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΖΞΔΗΟΝ Ιδησηηθόο ηνκέαο, εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο εηαηξίεο, ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.

9 29 ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟ/ΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ Σηειέρε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, πξνγξακκαηηζηέο ζε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο θηελνηξόθσλ, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ Τερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηερληθέο εηαηξείεο, βηνκεραληθέο κνλάδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο, ζε εηαηξείεο εκπνξίαο, θαηαζθεπήο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, θαζεγεηέο ζηελ δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο, ζε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ & ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ Θεξκνθήπηα θαη αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζην Υπ. Γεσξγίαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΗΣΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο αιηέσλ θαη ζε κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, ζε θαξκαθνβηνκεραλίεο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Υπεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο ζε ηδξύκαηα αλειίθσλ, θνηλόηεηεο απεμάξηεζεο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, ζε θαηαζηήκαηα ηκαηηζκνύ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΙΑΦΘΖΠ & ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΖΞΔΗΟΝ Σε σδεία, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, επαγγεικαηίεο κνπζηθνί. ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ Σην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κηζζσηνί ινγηζηέο-θνξνηερληθνί. ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Σε κνλάδεο γηα ηε ζεξαπεία δηαηαξαρώλ ηεο νκηιίαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ Μαηεπηήξηα θαη θιηληθέο, γπλαηθνινγηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ Τερληθέο εηαηξείεο, ζην δεκόζην ηνκέα, βηνκεραληθέο κνλάδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΘΟΖΡΖΠ Ιδησηηθόο ηνκέαο, κνπζηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζηε λαππεγνθαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ Ννζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ηδξύκαηα θαη άζπια, θαζεγεηέο ζε ζρνιέο λνζνθόκσλ, γεξνθνκεία. ΝΓΝΛΡΝΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο πνηώλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΞΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Καηαζηήκαηα νπηηθώλ εηδώλ θαη βηνκεραλίεο νπηηθώλ εηδώλ. ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Μεηαθνξώλ, ζε αζθαιηζηηθέο θαη εηαηξείεο νδηθήο βνήζεηαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηελ δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΙΑΚΗΑΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, εξγνιήπηεο δεκόζησλ έξγσλ, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζηε δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, εξγνιήπηεο δεκόζησλ έξγσλ, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα θπιάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρνληαο αλαιάβεη ηελ θύιαμε θαηαμησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα