ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ"

Transcript

1 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΑΛΑΞΡ. ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα. ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠ. ΞΝΟΥΛ & ΓΔΥΟΓ. ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΔΥΞΝΛ. ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ Διιεληθή Αζηπλνκία (ην ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΑΔΙ). ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ (ΠΑΛ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΑΟΣΔΗΝΛΝΚΗΑΠ & ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝ Σε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο θαη αξρεηαθέο ππεξεζίεο, ζε κνπζεία θαη πνιηηηζηηθά θέληξα, ζε ππεξεζίεο ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθνξηθήο. ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ Διιεληθή Αζηπλνκία (ην ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΤΔΙ). ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ & ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Αγγιηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ & ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία. ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Βηνκεραλία, ηδησηηθόο ηνκέαο. ΒΗΝΣΖΚΔΗΑΠ & ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα. ΒΕΑΛΡΗΛΥΛ & ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.ιπ. ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Γαιιηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Γεξκαληθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ Καζεγεηέο γεσγξαθίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ζε ηνπξηζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ππεξεζίεο. ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ Γξαθεία γεσινγηθώλ εξεπλώλ θαη ζε ηερληθέο εηαηξίεο, θαζεγεηέο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζεηζκνιόγνη, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ. ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ ΕΥΗΘΖΠ & ΦΡ. ΞΑΟΑΓ. ΓΑΡΗΛΝ & ΑΓΟΝΡ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΞΝΛΗΘΖΠ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΙΥΠΠΑΠ, ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΟΑΘΖΠ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Γηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο.

2 22 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒ/ΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δαζηθέο βηνκεραλίεο. ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, Λνγηζηέο-θνξνηερληθνί, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σην δεκόζην ηνκέα (ππνπξγεία, δεκόζηνπο νξγαληζκνύο). ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Σην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κειέηεο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο. ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛ/ΓΗΑΠ & ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΠΠΡ/ΡΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Καζεγεηήο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, ηερληθέο εηαηξείεο. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞ. ΝΗΘΝΛ. & ΞΝΙΗΡ. ΠΞΝΓΥΛ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σην Γεκόζην, ζε ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηεζλείο νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο, ζε ηξάπεδεο, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞ. ΝΗΘΝΛ. ΠΞΝΓΥΛ ΝΗΘΝΛ. ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σην Γεκόζην, ζε ηξάπεδεο, ζε ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε. ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Σην Γηπισκαηηθό Σώκα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ εξεπλώλ ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην ΓΗΔΘΛΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Δμαγσγηθέο εηαηξείεο, εμσηεξηθό εκπόξην, Γεκόζηνο ηνκέαο. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΝΗΘΝΛ. ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Σε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ζε ηερληθέο εηαηξείεο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο-θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΑΘΖΛΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ θξνληίδαο παηδηνύ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΗΓΑΗΝ θξνληίδαο παηδηνύ. ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔΠΥΛ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΖΛΑΠ Γεκνζηνγξάθνη ζηνλ έληππν-ειεθηξνληθό Τύπν, ζηειέρε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζε. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΣΑΟΝΘΝΞΔΗΝ Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θέληξα θαη ηλζηηηνύηα δηαηηνινγίαο θαη νκαδηθήο ζίηηζεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΥΛ Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, βηνκεραλία, Υπ. Αλάπηπμεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Σε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ.

3 23 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ Σηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ Γπκλαζηέο ζε ζρνιεία, γπκλαζηήξηα ή αζιεηηθνύο ρώξνπο, πξνπνλεηέο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία, ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην Υθππ. Αζιεηηζκνύ θαη ηε Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ ΘΟΑΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞ/ΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΗΓΑΗΝ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΓΑΠΘΑΙΝΗ) Γάζθαινη ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, ζε λνζνθνκεία παίδσλ θαη ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο παηδηώλ, ζε ρώξνπο ςπραγσγίαο γηα ην παηδί, παηδαγσγνί ζε θνξείο θαη νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΝΗ) Νεπηαγσγνί ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, ζε λνζνθνκεία παίδσλ θαη ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο παηδηώλ, ζε ρώξνπο ςπραγσγίαο γηα ην παηδί, παηδαγσγνί ζε θνξείο θαη νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΑΓΥΓΖΠ (ΤΣΝΙΝΓΗΑ) Σε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ζε λνζνθνκεία θαη άιια ηδξύκαηα θξνληίδαο γηα ην παηδί. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, Υπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Κξηηηθνί, εθηηκεηέο έξγσλ ηέρλεο, ζην Υπ. Πνιηηηζκνύ. ΔΔΙΞΗΓΥΛ (ΠΠΔ) ΝΞΙΑ Σηνλ Διιεληθό Σηξαηό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΔΔΙΞΗΓΥΛ (ΠΠΔ) ΠΥΚΑΡΑ Σηνλ Διιεληθό Σηξαηό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Φεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚ. & ΦΠ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ Κέληξα θπζηθώλ εξεπλώλ, θαζεγεηέο, πιεξνθνξηθή. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ Σηελ εθπαίδεπζε, έξεπλα, αλαινγηζηέο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ζην δεκόζην ηνκέα. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), ζε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο. ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζηε βηνκεραλία, ζην δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ/ΠΡΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Ιδησηηθόο θαη δεκόζηνο ηνκέαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνκεραλίεο νηθνδνκέο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣ/ΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε βηνκεραλία, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Δθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο, θξηηηθνί ζεάηξνπ. ΘΔΑΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Δθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο, θξηηηθνί ζεάηξνπ. ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΗΑΡΟΗΘΖΠ Δζληθό ζύζηεκα πγείαο, ηδησηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζε αζθαιηζηηθνύο θνξείο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη πινία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 18 ρξόληα). ΗΘΑΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΑΚΔΛΝΗ Πνιεκηθή αεξνπνξία (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο). ΗΘΑΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ (ΠΚΑ) Πνιεκηθή αεξνπνξία (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα γίλνληαη δεθηέο θαη γπλαίθεο).

4 24 ΗΞΡΑΚΔΛΥΛ ΟΑΓΗΝΛΑΡΗΙΥΛ (Π.Η.Ο) Πνιεκηθή Αεξνπνξία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή ή εζλνινγηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΔΘΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή ή εζλνινγηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξραηνιόγνη, ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.η.ι.). ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΗΝΛΗΝ Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.η.ι.), ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Ιηαιηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΗΡΑΙΗΘΖΠ & ΗΠΞΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο Ιηαιηθώλ & Ιζπαληθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο Ιηαιηθώλ ή Ιζπαληθώλ, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΘΙΑΠΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ (ΘΙΑΠΠΗΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ) Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θηινινγηθέο εξγαζίεο ζηνλ Τύπν θαη ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ, θαζεγεηέο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΘΙΑΠΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ & ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ (ΦΗΙΝΠΝΦΗΑ) Φηιόινγνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θηινινγηθέο εξγαζίεο ζηνλ Τύπν θαη ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ, θαζεγεηέο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην δεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε νξγαλώζεηο θνηλσληθήο πξόλνηαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Ιεξνζύλε, θαζεγεηέο Θενιόγνη, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ & ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ & ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ) Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην δεκόζην ηνκέα, ζην δηπισκαηηθό ζώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ, ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛ. ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην Γεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα, ζην Γεκόζην θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ Ιαηξεία δώσλ, ζε θηελνηξνθηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο, παξαζθεπήο δσνηξόθσλ θ.η.ι. ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 15 ρξόληα). ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ Σην Υπ. Οηθνλνκηθώλ, ζε ηξάπεδεο, ζην Φξεκαηηζηήξην, ινγηζηέο θνξνηερληθνί. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ Καζεγεηέο Μαζεκαηηθώλ ζην δεπηεξνβάζκην ηνκέα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο. ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ Καζεγεηέο καζεκαηηθώλ, ζε ηξάπεδεο, εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, ζηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε εξεπλεηηθά θέληξα. ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΑΠ Μάξθεηηλγθ, επηθνηλσλία θαη δεκόζηεο ζρέζεηο, επηθνηλσληαθή έξεπλα θαη δηνηθεηηθή επηζηήκε. ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ θαη ζην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο. ΚΔΘ. ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΘΔΥΟΗΑΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ιζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θ.ιπ.), ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη ζε κνπζεία. ΚΖΣ/ΘΥΛ ΓΗΑΣ. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο, ΓΔΗ-ΓΔΠ θ.ιπ., ηερληθέο εηαηξίεο. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΡΟΑΠ Σε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ηξάπεδεο. MHΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ & ΓΗΘΡΥΛ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε βηνκεραλία, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΡΑΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΥΛ ΔΚΞ Σην δεκόζην, ζηε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, ζε γξαθεία κειεηώλ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

5 25 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπ. Οηθνλνκίαο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΟΘΡΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο πεηξειαίνπ, ζε γξαθεία κειεηώλ. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Σην Υπ. Βηνκεραλίαο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Σην Γεκόζην, ζε γξαθεία κειεηώλ, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΖΣ/ΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡ. ΑΗΓΑΗΝ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξείεο, ζε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζε ηππνγξαθεία, ζε ηδησηηθά κνπζεία. ΚΖΣ. ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΦ/ΘΖΠ ΑΛΑΞΡ. ΘΔΠ/ΙΗΑΠ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΑΔΟΝΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Ψο κεραλνιόγνη, σο αεξνλαππεγνί, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραλίεο. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Σηε βηνκεραλία, σο κεραλνιόγνη κεραληθνί, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΑΡΗΘΝ (Π.Κ..Λ) Πνιεκηθό Ναπηηθό (παξακνλή ζην ζώκα 9 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜ. ΠΡΟΑΡΝ ( Π.Κ. ). ΝΞΙΑ Σην ζηξαηό μεξάο ( ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜ. ΠΡΟΑΡΝ ( Π.Κ. ). ΠΥΚΑΡΑ Σην ζηξαηό μεξάο (ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΛΔΡΗΘΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξείεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία. ΚΝΠΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Κξηηηθνί κνπζηθήο, θαζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο. ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Κξηηηθνί κνπζηθήο, θαζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΚΞ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζύκβνπινη ζε λαπηηιηαθά ζέκαηα, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ (ΠΛΓ) ΚΑΣΗΚΝΗ Πνιεκηθό Ναπηηθό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΛΑΡΗΘΥΛ ΓΝΘΗΚΥΛ (ΠΛΓ) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Πνιεκηθό Ναπηηθό (ππνρξεσηηθή παξακνλή 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο. ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο. ΛΝΚΗΘΖΠ Γηθεγόξνη, Ννκηθνί Σύκβνπινη, Σπκβνιαηνγξάθνη, Γηθαζηηθνί. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ιδησηηθά θαη δεκόζηα λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηδξύκαηα θαη γεξνθνκεία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ & ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ (ΓΑΙΙΗΘΖΠ) Καζεγεηέο Γαιιηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα & δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηαθξαζηέο, ηδηαίηεξα καζήκαηα, θξνληηζηήξηα. ΜΔΛΥΛ ΓΙ. ΚΔΡΑΦΟ. & ΓΗΔΟΚ. ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΗΠΞ. ΓΙΥΠΠΑΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ Μεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΜΔΛΥΛ ΓΙ. ΚΔΡΑΦΟ. & ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ ΗΝΛΗΝ-ΔΗΓ. ΚΔΡ. ή ΓΗΔΟΚ. Μεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο, θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη θξνληηζηήξηα. ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ Δζληθό ζύζηεκα πγείαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ηαηξηθά θέληξα. ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 15 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΣΑΟΑΘΝΞΔΗΝ Καζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ζην Υπ. Υγείαο, ζύκβνπινη ζε ηδξύκαηα. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο, θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σε δήκνπο, λνκαξρίεο, ζην Γεκόζην, ζε εηαηξείεο κειεηώλ.

6 26 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Σην Γεκόζην, Λνγηζηέο-θνξνηερληθνί, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΑΣ/ΠΖΠ ΑΓΟΝΡ. ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην Γεκόζην, ζε επηρεηξήζεηο βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ινγηζηέο-θνξνηερληθνί, θαζεγεηέο ζηε δεπη/κηα εθπαίδεπζε, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Γάζθαινη ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία, ζε ππεξεζίεο ηεο Λατθήο Δπηκόξθσζεο θαη πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνύ. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ Δθπαηδεπηηθνί ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηδξύκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΑΗΓΑΗΝ Σην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κειέηεο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο σο πξνγξακκαηηζηέο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. ΞΝΗΚΑΛΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Ιεξνζύλε, θαζεγεηέο Θενιόγνη, ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζ. Κνηλσληθήο δηαθνλίαο. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΞΑΛΡΔΗΝ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα, ζε ηλζηηηνύηα πνιηηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, κειέηεο πνιηηηθώλ θαηλνκέλσλ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΟΖΡΖΠ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ θαη ζε άιινπο δεκόζηνπο ηνκείο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζην Γηπισκαηηθό Σώκα. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΑΗΓΑΗΝ Υπ. Πνιηηηζκνύ, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΑΗΓΑΗΝ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο εηαηξηώλ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο, ζε θέληξα εξεπλώλ, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Σηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο εηαηξηώλ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε ηξάπεδεο, αζθάιεηεο (αλαινγηζηέο), εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΠΡΟΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ (ΠΠΑΠ)ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Αλζππνινραγνί ζην Σηξαηό Ξεξάο, Σεκαηνθόξνη ζην Ναπηηθό, Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε εκπνξηθά πινία, ζε λαπηηιηαθά γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο (δελ γίλνληαη δεθηέο γπλαίθεο). ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Σε εκπνξηθά πινία, ζε λαπηηιηαθά γξαθεία θαη επηρεηξήζεηο. ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΑΜ. ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ ( Π.Ρ..Α) Σηελ πνιεκηθή αεξνπνξία ( ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζην ζώκα γηα 9 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα). ΡΚΖΚΑ ΑΛΘΞΝΞΟΑΓΥΛ Δηζάγνληαη ππξνλόκνη, αξρηππξνζβέζηεο θαη ππξνζβέζηεο. ΡΝΟΘΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Σην Υπ. Δμσηεξηθώλ, δηδαζθαιία Τνπξθηθήο γιώζζαο θαη κεηαθξάζεηο.

7 27 ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΓΗΝΗΘ. ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ (ΠΓ) Πνιεκηθή Αεξνπνξία (παξακνλή ζην ζώκα 9 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ Φαξκαθεία, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ή βηνκεραλίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, λνζνθνκεία ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ (ΠΠΑΠ) Έλνπιεο δπλάκεηο (παξακνλή ζην ζώκα 12 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ). ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο θηιόινγνη, εξγαζίεο θηινινγηθέο ζην ρώξν ησλ εθδόζεσλ θαη ζηνλ Τύπν, θαζεγεηέο Διιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο. ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν, ηδξύκαηα πξνζηαζίαο παηδηνύ. ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΥΛ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζύκβνπινη αγσγήο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινπο θξαηηθνύο θνξείο, θνηλσληνιόγνη, εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν (π.ρ. επηκέιεηα βηβιίσλ θ.ι.π). ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζύκβνπινη αγσγήο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινπο θξαηηθνύο θνξείο, άιιεο εξγαζίεο κε θηινινγηθό αληηθείκελν (π.ρ. επηκέιεηα βηβιίσλ), ηδξύκαηα πξνζηαζίαο παηδηνύ. ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ςπρνιόγνη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε θνξείο ππνζηήξημεο αηόκσλ κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζύκβνπινη αγσγήο ζηα Υπνπξγεία Υγείαο, Παηδείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. ΦΗΙΝΠ. ΞΑΗΓ. & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ (ΞΟΝΓ. ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ) ΑΘΖΛΑΠ Παηδνςπρνιόγνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΦΠΗΘΖΠ Καζεγεηέο θπζηθήο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, κεηεσξνιόγνη, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, ξαδηνειεθηξνιόγνη. ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΦΠΗΘΖΠ) Καζεγεηέο θπζηθήο, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κεηεσξνιόγνη. ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ (ΣΖΚΔΗΑΠ) Καζεγεηέο Φεκείαο, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κεηεσξνιόγνη, ζε λνζνθνκεία (σο ρεκηθνί). ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ Γεσπόλνη ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΣΖΚΔΗΑΠ Καζεγεηέο ρεκείαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο, ζε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Μειέηεο, ηερληθνί ζύκβνπινη, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σην Γεκόζην, ζε ηξάπεδεο, ζην Φξεκαηηζηήξην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ Χπρνιόγνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε εηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη δηαθήκηζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. Ρ.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ Ιλζηηηνύηα αηζζεηηθήο, ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθώλ, ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ & ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Σην Υπ. Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο,ζηε βηνκεραλία, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΝΞΗΝ ΖΞΔΗΟΝ Σε δήκνπο γηα ηε δεκηνπξγία θήπσλ, πάξθσλ, ζε αλζνθνκηθέο επηρεηξήζεηο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, ζηε βηνκεραλία. ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ Γεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο, εθδνηηθνί νίθνη θαη βηβιηνπσιεία. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΖΞΔΗΟΝ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΒΑΙΑΠ Δηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κεραλνγξάθεζε. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ση Υπ. Αλάπηπμεο, ζε βηνκεραλίεο, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

8 28 ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ Σε βξεθνθνκεία θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, ζε ηδξύκαηα θξνληίδαο βξεθώλ θαη λνζνθνκεία παίδσλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο γηα αγσγή λεπίσλ. ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΠΔΟΟΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξίεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ & ΑΟΓΔΠΔΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε ζεξκνθήπηα, θήπνπο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκα εθπαίδεπζε. ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σην Γεκόζην, ηερληθέο εηαηξείεο. ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ζε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξεηώλ πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δαζηθέο βηνκεραλίεο. ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Δπόπηεο δεκόζηαο πγείαο ζην Υπνπξγείν Υγείαο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Γεκόζηεο ζρέζεηο ζε επηρεηξήζεηο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. ΓΗΑΘΝΠΚΖΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε εηαηξείεο δηαθόζκεζεο επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σύκβνπινη δηαηξνθήο, ζε ππεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, μελνδνρεία θαη θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα αηζζεηηθήο. ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ Σύκβνπινη δηαηξνθήο, ππεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ, μελνδνρεία θαη θαηαζθελώζεηο, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα αηζζεηηθήο. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΘΑΒΑΙΑΠ Δηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο. ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Δηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ζε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κηζζσηνί ινγηζηέοθνξνηερληθνί. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ ΙΑΟΗΠΑΠ Σε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ & ΞΟΝΛΝΗΑΠ Σε ηδησηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε άιιεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξόλνηαο. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ Σε νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δήκνη, λνκαξρίεο θαη πεξηθέξεηεο). ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡ. ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ Σε ζπλεηαηξηζκνύο, ζε δήκνπο-θνηλόηεηεο, αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζέζεηο πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ειεθηξνληθώλ. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, βηνκεραλίεο, ηερληθά γξαθεία θαη εηαηξείεο. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛ. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ (ΠΔΙΔΡΔ) ΑΘΖΛΑΠ Καζεγεηέο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζέζεηο πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ θαη νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ πνι. Γνκηθώλ έξγσλ θαη ππνδνκήο. ΔΙΔΓΘΡΗΘΥΛ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ Σε ινγηζηηθά γξαθεία θαη ζε θνξνινγηθά γξαθεία, ειεγθηηθά γξαθεία. ΔΚΞΝΟΗΑΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ Δπηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο ΓΔΗ, ΓΔΠ θ.η.ι, ζε εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθώλ πδάησλ. ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ & ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Μνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηεο πγείαο, λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ΔΞΗΣ/ΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΡΟΑΠ Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο,εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο,, κεραλνγξάθεζε επηρεηξήζεσλ. ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Ννζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ζρνιεία θαη ηδξύκαηα εηδηθήο αγσγήο. ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΖΞΔΗΟΝ Ιδησηηθόο ηνκέαο, εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο εηαηξίεο, ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.

9 29 ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟ/ΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ & ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ Σηειέρε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, πξνγξακκαηηζηέο ζε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο θηελνηξόθσλ, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ Τερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηερληθέο εηαηξείεο, βηνκεραληθέο κνλάδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο, ζε εηαηξείεο εκπνξίαο, θαηαζθεπήο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ, θαζεγεηέο ζηελ δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΔΗΟΑΗΑ Σε ηερληθέο ππεξεζίεο, ζε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ & ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ Θεξκνθήπηα θαη αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ζην Υπ. Γεσξγίαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΗΣΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ Σην Υπνπξγείν Γεσξγίαο, ζε ζπλεηαηξηζκνύο αιηέσλ θαη ζε κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, ζε θαξκαθνβηνκεραλίεο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Υπεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο ζε ηδξύκαηα αλειίθσλ, θνηλόηεηεο απεμάξηεζεο εμαξηεκέλσλ αηόκσλ, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ Σε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, ζε θαηαζηήκαηα ηκαηηζκνύ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΙΑΦΘΖΠ & ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΖΞΔΗΟΝ Σε σδεία, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, επαγγεικαηίεο κνπζηθνί. ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ Σην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, κηζζσηνί ινγηζηέο-θνξνηερληθνί. ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Σε κνλάδεο γηα ηε ζεξαπεία δηαηαξαρώλ ηεο νκηιίαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ Μαηεπηήξηα θαη θιηληθέο, γπλαηθνινγηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ Τερληθέο εηαηξείεο, ζην δεκόζην ηνκέα, βηνκεραληθέο κνλάδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ. ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΘΟΖΡΖΠ Ιδησηηθόο ηνκέαο, κνπζηθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Ναπηηιίαο, ζηε λαππεγνθαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, ζε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ Ννζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ηδξύκαηα θαη άζπια, θαζεγεηέο ζε ζρνιέο λνζνθόκσλ, γεξνθνκεία. ΝΓΝΛΡΝΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο πνηώλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΞΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Καηαζηήκαηα νπηηθώλ εηδώλ θαη βηνκεραλίεο νπηηθώλ εηδώλ. ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σην Υπ. Μεηαθνξώλ, ζε αζθαιηζηηθέο θαη εηαηξείεο νδηθήο βνήζεηαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Σε ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηελ δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΙΑΚΗΑΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηξάπεδεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην Γεκόζην, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, εξγνιήπηεο δεκόζησλ έξγσλ, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα εθπαίδεπζε. ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζηε δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, εξγνιήπηεο δεκόζησλ έξγσλ, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα.

10 30 ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, θαζεγεηέο δεπη/κηαο εθπαίδεπζεο. ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ & ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ση Υπ. Πνιηηηζκνύ θαη ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία, ζε κνπζεία, πηλαθνζήθεο θαη ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΥΛ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σε βηνηερλίεο παξαγσγήο ελδπκάησλ, ζε νίθνπο κόδαο. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΡΔΣΛ. ΜΙΝ & ΔΞΗΞΙΝ ΙΑΟΗΠΑΠ Σε βηνκεραλίεο παξαγσγήο επίπισλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο, ΓΔΗ, ΓΔΠ, θ.η.ι ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ- ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Σε ζπλεηαηξηζκνύο αιηέσλ & ζην Υπ. Γεσξγίαο, ζε κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ Σε ζπλεηαηξηζκνύο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα-αγξνθηήκαηα. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξείεο, ζε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζε ηππνγξαθεία, ζε ηδησηηθά κνπζεία. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΘΖΛΑΠ Σην Υπ. Υγείαο θαη Πξόλνηαο, ζε δεκόζηα, ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο, ζε εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηαηξηθώλ νξγάλσλ. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΖΞΔΗΟΝ Σηνύληην ερνγξαθήζεσλ, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΑΒΑΙΑΠ Ση Υπ. Πεξηβάιινληνο, ΓΔΗ, ΓΔΠ θ.η.ι, ζε εηαηξείεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΙΑΟΗΠΑΠ Σε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΠΠΡ/ΡΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΟΖΡΖΠ Σην Υπ. Πεξηβάιινληνο, ΓΔΗ, ΓΔΠ θ.η.ι ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζε αγξνηνβηνκεραληθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΡΖΙΔΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΖΞΔΗΟΝ Σε εηαηξείεο ηειεπιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, ζε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ Σηνλ Δ.Ο.Τ, ζε μελνδνρεία, ζε εηαηξείεο νξγάλσζεο εθζέζεσλ. ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Σηνλ Δ.Ο.Τ, ζε μελνδνρεία, ζε εηαηξείεο νξγάλσζεο εθζέζεσλ. ΡΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ζην δεκόζην ηνκέα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπη/ζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη θέληξα. ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο θαη ζε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ζε ζεξκνθήπηα, αγξνθηήκαηα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ ζηε ΣΔΛΔΤΔ. ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΑΘΖΛΑΠ Σηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ζην ρώξν ηεο κόδαο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Φξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία, ινγηζηηθά γξαθεία. ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΠΛΝΙΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΤΖΙΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΚΔ ΑΟΗΠΡΝ ΔΞΗΡΔΙΔΗΝ ΘΑΘΖΓΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΔΙΔΗΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Αθλητικές Εγκαταστάσεις University of Athens From the SelectedWorks of Yanni D Afthinos 2006 Αθλητικές Εγκαταστάσεις Yanni D Afthinos, University of Athens Available at: http://works.bepress.com/yanni_afthinos/21/ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπρλέο εξσηήζεηο (FAQ s)

Σπρλέο εξσηήζεηο (FAQ s) Ση είλαη ε Πηζηνπνίεζε GISPro: Τν GISPro είλαη κηα επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε γηα ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ δηέπνπλ ηηο ηερληθέο ηεο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές 3 ΟΥ επιστημομικού πεδίου Μπιλανάκη Ελευθερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Σχολές 3 ΟΥ επιστημομικού πεδίου Μπιλανάκη Ελευθερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Σχολές 3 ΟΥ επιστημομικού πεδίου 2016-17 Μπιλανάκη Ελευθερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) κοπός: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο γεσπνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης

4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης 4. Αζηικές δραζηηριόηηηες και τρήζεις γης Οη ρξήζεηο γεο απνηεινύλ ηελ άκεζε ρσξηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ πόιε. Η ελόηεηά ηνπο κε ηηο αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη άξξεθηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα